Update Polish translations (RHBZ#502533).
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>
Mon, 1 Mar 2010 09:36:37 +0000 (09:36 +0000)
committerRichard Jones <rjones@redhat.com>
Mon, 1 Mar 2010 09:36:37 +0000 (09:36 +0000)
po/pl.po

index 8c843cf..750f027 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-02-22 11:31+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-02 20:49+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-02-26 18:41+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -144,18 +144,20 @@ msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
 #: hivex/hivexsh.c:868 hivex/hivexsh.c:886
 #, c-format
 msgid "hivexsh: setval: unexpected end of input\n"
-msgstr ""
+msgstr "hivexsh: setval: nieoczekiwany koniec wejścia\n"
 
 #: hivex/hivexsh.c:907 hivex/hivexsh.c:926
 #, c-format
 msgid ""
 "hivexsh: string(utf16le): only 7 bit ASCII strings are supported for input\n"
 msgstr ""
+"hivexsh: string(utf16le): tylko 7 bitowe ciągi ASCII są obsługiwane dla "
+"wejścia\n"
 
 #: hivex/hivexsh.c:1033
 #, c-format
 msgid "hivexsh: setval: trailing garbage after hex string\n"
-msgstr ""
+msgstr "hivexsh: setval: uszkodzone wartości po ciągu ósemkowym\n"
 
 #: hivex/hivexsh.c:1040
 #, c-format
@@ -163,1495 +165,10 @@ msgid ""
 "hivexsh: setval: cannot parse value string, please refer to the man page "
 "hivexsh(1) for help: %s\n"
 msgstr ""
+"hivexsh: setval: nie można przetworzyć ciągu wartości. Proszę zobaczyć "
+"stronę podręcznika hivexsh(1), aby uzyskać pomoc: %s\n"
 
 #: hivex/hivexsh.c:1069
 #, c-format
 msgid "hivexsh: del: the root node cannot be deleted\n"
-msgstr ""
-
-#~ msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
-#~ msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
-
-#~ msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
-#~ msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
-
-#~ msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
-#~ msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
-
-#~ msgid "could not parse size specification '%s'\n"
-#~ msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
-
-#~ msgid "Command"
-#~ msgstr "Polecenie"
-
-#~ msgid "Description"
-#~ msgstr "Opis"
-
-#~ msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
-#~ msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
-
-#~ msgid "add an image to examine or modify"
-#~ msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
-
-#~ msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
-#~ msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
-
-#~ msgid "close the current Augeas handle"
-#~ msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
-
-#~ msgid "define an Augeas node"
-#~ msgstr "określa węzeł Augeas"
-
-#~ msgid "define an Augeas variable"
-#~ msgstr "określa zmienną Augeas"
-
-#~ msgid "look up the value of an Augeas path"
-#~ msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
-
-#~ msgid "create a new Augeas handle"
-#~ msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
-
-#~ msgid "insert a sibling Augeas node"
-#~ msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
-
-#~ msgid "load files into the tree"
-#~ msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
-
-#~ msgid "list Augeas nodes under augpath"
-#~ msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
-
-#~ msgid "return Augeas nodes which match augpath"
-#~ msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
-
-#~ msgid "move Augeas node"
-#~ msgstr "przenosi węzeł Augeas"
-
-#~ msgid "remove an Augeas path"
-#~ msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
-
-#~ msgid "write all pending Augeas changes to disk"
-#~ msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
-
-#~ msgid "set Augeas path to value"
-#~ msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
-
-#~ msgid "test availability of some parts of the API"
-#~ msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
-
-#~ msgid "flush device buffers"
-#~ msgstr "czyści bufory urządzenia"
-
-#~ msgid "get blocksize of block device"
-#~ msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
-
-#~ msgid "is block device set to read-only"
-#~ msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
-
-#~ msgid "get total size of device in bytes"
-#~ msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
-
-#~ msgid "get sectorsize of block device"
-#~ msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
-
-#~ msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
-#~ msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
-
-#~ msgid "reread partition table"
-#~ msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
-
-#~ msgid "set blocksize of block device"
-#~ msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
-
-#~ msgid "set block device to read-only"
-#~ msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
-
-#~ msgid "set block device to read-write"
-#~ msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
-
-#~ msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
-#~ msgstr ""
-#~ "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość "
-#~ "znaków"
-
-#~ msgid "list the contents of a file"
-#~ msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
-
-#~ msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
-#~ msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
-
-#~ msgid "change file mode"
-#~ msgstr "zmienia tryb pliku"
-
-#~ msgid "change file owner and group"
-#~ msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
-
-#~ msgid "run a command from the guest filesystem"
-#~ msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
-
-#~ msgid "run a command, returning lines"
-#~ msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
-
-#~ msgid "add qemu parameters"
-#~ msgstr "dodaje parametry QEMU"
-
-#~ msgid "copy a file"
-#~ msgstr "kopiuje plik"
-
-#~ msgid "copy a file or directory recursively"
-#~ msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
-
-#~ msgid "copy from source to destination using dd"
-#~ msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
-
-#~ msgid "debugging and internals"
-#~ msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
-
-#~ msgid "report file system disk space usage"
-#~ msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
-
-#~ msgid "report file system disk space usage (human readable)"
-#~ msgstr ""
-#~ "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
-
-#~ msgid "return kernel messages"
-#~ msgstr "zwraca komunikaty jądra"
-
-#~ msgid "download a file to the local machine"
-#~ msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
-
-#~ msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
-#~ msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
-
-#~ msgid "estimate file space usage"
-#~ msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
-
-#~ msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
-#~ msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
-
-#~ msgid "echo arguments back to the client"
-#~ msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
-
-#~ msgid "return lines matching a pattern"
-#~ msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
-
-#~ msgid "test if two files have equal contents"
-#~ msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
-
-#~ msgid "test if file or directory exists"
-#~ msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
-
-#~ msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
-#~ msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
-
-#~ msgid "determine file type"
-#~ msgstr "określa typ pliku"
-
-#~ msgid "return the size of the file in bytes"
-#~ msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
-
-#~ msgid "fill a file with octets"
-#~ msgstr "wypełnia plik oktetami"
-
-#~ msgid "find all files and directories"
-#~ msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
-
-#~ msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
-#~ msgstr ""
-#~ "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem "
-#~ "NUL"
-
-#~ msgid "run the filesystem checker"
-#~ msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
-
-#~ msgid "get the additional kernel options"
-#~ msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
-
-#~ msgid "get autosync mode"
-#~ msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
-
-#~ msgid "get direct appliance mode flag"
-#~ msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
-
-#~ msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
-#~ msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
-
-#~ msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
-#~ msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
-
-#~ msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
-#~ msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
-
-#~ msgid "get the search path"
-#~ msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
-
-#~ msgid "get PID of qemu subprocess"
-#~ msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
-
-#~ msgid "get the qemu binary"
-#~ msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
-
-#~ msgid "get recovery process enabled flag"
-#~ msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
-
-#~ msgid "get SELinux enabled flag"
-#~ msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
-
-#~ msgid "get the current state"
-#~ msgstr "uzyskuje bieżący stan"
-
-#~ msgid "get command trace enabled flag"
-#~ msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
-
-#~ msgid "get verbose mode"
-#~ msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
-
-#~ msgid "get SELinux security context"
-#~ msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
-
-#~ msgid "list extended attributes of a file or directory"
-#~ msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
-
-#~ msgid "expand a wildcard path"
-#~ msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
-
-#~ msgid "install GRUB"
-#~ msgstr "instaluje program GRUB"
-
-#~ msgid "return first 10 lines of a file"
-#~ msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
-
-#~ msgid "return first N lines of a file"
-#~ msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
-
-#~ msgid "dump a file in hexadecimal"
-#~ msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "list the contents of a single file in an initrd"
-#~ msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
-
-#~ msgid "list files in an initrd"
-#~ msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
-
-#~ msgid "add an inotify watch"
-#~ msgstr "dodaje obserwację inotify"
-
-#~ msgid "close the inotify handle"
-#~ msgstr "zamyka program obsługi inotify"
-
-#~ msgid "return list of watched files that had events"
-#~ msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
-
-#~ msgid "create an inotify handle"
-#~ msgstr "tworzy program obsługi inotify"
-
-#~ msgid "return list of inotify events"
-#~ msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
-
-#~ msgid "remove an inotify watch"
-#~ msgstr "usuwa obserwację inotify"
-
-#~ msgid "is busy processing a command"
-#~ msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
-
-#~ msgid "is in configuration state"
-#~ msgstr "jest w stanie konfiguracji"
-
-#~ msgid "test if file exists"
-#~ msgstr "testuje, czy plik istnieje"
-
-#~ msgid "is launching subprocess"
-#~ msgstr "uruchamia podprocesy"
-
-#~ msgid "is ready to accept commands"
-#~ msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
-
-#~ msgid "kill the qemu subprocess"
-#~ msgstr "niszczy podproces QEMU"
-
-#~ msgid "launch the qemu subprocess"
-#~ msgstr "uruchamia podproces QEMU"
-
-#~ msgid "list the block devices"
-#~ msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
-
-#~ msgid "list the partitions"
-#~ msgstr "wyświetla listę partycji"
-
-#~ msgid "list the files in a directory (long format)"
-#~ msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
-
-#~ msgid "create a hard link"
-#~ msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
-
-#~ msgid "create a symbolic link"
-#~ msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
-
-#~ msgid "remove extended attribute of a file or directory"
-#~ msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
-
-#~ msgid "list the files in a directory"
-#~ msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
-
-#~ msgid "set extended attribute of a file or directory"
-#~ msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
-
-#~ msgid "get file information for a symbolic link"
-#~ msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
-
-#~ msgid "lstat on multiple files"
-#~ msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
-
-#~ msgid "create an LVM volume group"
-#~ msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
-
-#~ msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
-#~ msgstr ""
-#~ "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
-
-#~ msgid "remove an LVM logical volume"
-#~ msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
-
-#~ msgid "rename an LVM logical volume"
-#~ msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
-
-#~ msgid "resize an LVM logical volume"
-#~ msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
-
-#~ msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
-#~ msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
-
-#~ msgid "lgetxattr on multiple files"
-#~ msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
-
-#~ msgid "create a directory"
-#~ msgstr "tworzy katalog"
-
-#~ msgid "create a directory with a particular mode"
-#~ msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
-
-#~ msgid "create a directory and parents"
-#~ msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
-
-#~ msgid "create a temporary directory"
-#~ msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
-
-#~ msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
-#~ msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
-
-#~ msgid "make ext2/3/4 external journal"
-#~ msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
-
-#~ msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
-#~ msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
-
-#~ msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
-#~ msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
-
-#~ msgid "make FIFO (named pipe)"
-#~ msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
-
-#~ msgid "make a filesystem"
-#~ msgstr "tworzy system plików"
-
-#~ msgid "make a filesystem with block size"
-#~ msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
-
-#~ msgid "create a mountpoint"
-#~ msgstr "tworzy punkt montowania"
-
-#~ msgid "make block, character or FIFO devices"
-#~ msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
-
-#~ msgid "make block device node"
-#~ msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
-
-#~ msgid "make char device node"
-#~ msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
-
-#~ msgid "create a swap partition"
-#~ msgstr "tworzy partycję wymiany"
-
-#~ msgid "create a swap partition with a label"
-#~ msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
-
-#~ msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
-#~ msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
-
-#~ msgid "create a swap file"
-#~ msgstr "tworzy plik wymiany"
-
-#~ msgid "load a kernel module"
-#~ msgstr "wczytuje moduł jądra"
-
-#~ msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
-#~ msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
-
-#~ msgid "mount a file using the loop device"
-#~ msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
-
-#~ msgid "mount a guest disk with mount options"
-#~ msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
-
-#~ msgid "mount a guest disk, read-only"
-#~ msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
-
-#~ msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
-#~ msgstr ""
-#~ "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
-#~ "plików"
-
-#~ msgid "show mountpoints"
-#~ msgstr "wyświetla punkty montowania"
-
-#~ msgid "show mounted filesystems"
-#~ msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
-
-#~ msgid "move a file"
-#~ msgstr "przenosi plik"
-
-#~ msgid "probe NTFS volume"
-#~ msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
-
-#~ msgid "add a partition to the device"
-#~ msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
-
-#~ msgid "partition whole disk with a single primary partition"
-#~ msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
-
-#~ msgid "get the partition table type"
-#~ msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
-
-#~ msgid "create an empty partition table"
-#~ msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
-
-#~ msgid "list partitions on a device"
-#~ msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
-
-#~ msgid "make a partition bootable"
-#~ msgstr "zmienia partycję na startową"
-
-#~ msgid "set partition name"
-#~ msgstr "ustawia nazwę partycji"
-
-#~ msgid "ping the guest daemon"
-#~ msgstr "odpytuje demona gościa"
-
-#~ msgid "read part of a file"
-#~ msgstr "odczytuje część pliku"
-
-#~ msgid "create an LVM physical volume"
-#~ msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
-
-#~ msgid "remove an LVM physical volume"
-#~ msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
-
-#~ msgid "resize an LVM physical volume"
-#~ msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
-
-#~ msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
-#~ msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
-
-#~ msgid "read a file"
-#~ msgstr "odczytuje plik"
-
-#~ msgid "read file as lines"
-#~ msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
-
-#~ msgid "read directories entries"
-#~ msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
-
-#~ msgid "read the target of a symbolic link"
-#~ msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
-
-#~ msgid "readlink on multiple files"
-#~ msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
-
-#~ msgid "canonicalized absolute pathname"
-#~ msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
-
-#~ msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
-#~ msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
-
-#~ msgid "remove a file"
-#~ msgstr "usuwa plik"
-
-#~ msgid "remove a file or directory recursively"
-#~ msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
-
-#~ msgid "remove a directory"
-#~ msgstr "usuwa katalog"
-
-#~ msgid "remove a mountpoint"
-#~ msgstr "usuwa punkt montowania"
-
-#~ msgid "scrub (securely wipe) a device"
-#~ msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
-
-#~ msgid "scrub (securely wipe) a file"
-#~ msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
-
-#~ msgid "scrub (securely wipe) free space"
-#~ msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
-
-#~ msgid "add options to kernel command line"
-#~ msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
-
-#~ msgid "set autosync mode"
-#~ msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
-
-#~ msgid "enable or disable direct appliance mode"
-#~ msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
-
-#~ msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
-#~ msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
-
-#~ msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
-#~ msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
-
-#~ msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
-#~ msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
-
-#~ msgid "set the search path"
-#~ msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
-
-#~ msgid "set the qemu binary"
-#~ msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
-
-#~ msgid "enable or disable the recovery process"
-#~ msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
-
-#~ msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
-#~ msgstr ""
-#~ "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
-
-#~ msgid "enable or disable command traces"
-#~ msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
-
-#~ msgid "set verbose mode"
-#~ msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
-
-#~ msgid "set SELinux security context"
-#~ msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
-
-#~ msgid "create partitions on a block device"
-#~ msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
-
-#~ msgid "modify a single partition on a block device"
-#~ msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
-
-#~ msgid "display the disk geometry from the partition table"
-#~ msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
-
-#~ msgid "display the kernel geometry"
-#~ msgstr "wyświetla geometrię jądra"
-
-#~ msgid "display the partition table"
-#~ msgstr "wyświetla tablicę partycji"
-
-#~ msgid "run a command via the shell"
-#~ msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
-
-#~ msgid "run a command via the shell returning lines"
-#~ msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
-
-#~ msgid "sleep for some seconds"
-#~ msgstr "usypia na kilka sekund"
-
-#~ msgid "get file information"
-#~ msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
-
-#~ msgid "get file system statistics"
-#~ msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
-
-#~ msgid "print the printable strings in a file"
-#~ msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
-
-#~ msgid "disable swap on device"
-#~ msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
-
-#~ msgid "disable swap on file"
-#~ msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
-
-#~ msgid "disable swap on labeled swap partition"
-#~ msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
-
-#~ msgid "disable swap on swap partition by UUID"
-#~ msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
-
-#~ msgid "enable swap on device"
-#~ msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
-
-#~ msgid "enable swap on file"
-#~ msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
-
-#~ msgid "enable swap on labeled swap partition"
-#~ msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
-
-#~ msgid "enable swap on swap partition by UUID"
-#~ msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
-
-#~ msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
-#~ msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
-
-#~ msgid "return last 10 lines of a file"
-#~ msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
-
-#~ msgid "return last N lines of a file"
-#~ msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
-
-#~ msgid "unpack tarfile to directory"
-#~ msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
-
-#~ msgid "pack directory into tarfile"
-#~ msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
-
-#~ msgid "unpack compressed tarball to directory"
-#~ msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
-
-#~ msgid "pack directory into compressed tarball"
-#~ msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
-
-#~ msgid "update file timestamps or create a new file"
-#~ msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
-
-#~ msgid "truncate a file to zero size"
-#~ msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
-
-#~ msgid "truncate a file to a particular size"
-#~ msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
-
-#~ msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
-#~ msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
-
-#~ msgid "set file mode creation mask (umask)"
-#~ msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
-
-#~ msgid "unmount a filesystem"
-#~ msgstr "odmontowuje system plików"
-
-#~ msgid "unmount all filesystems"
-#~ msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
-
-#~ msgid "upload a file from the local machine"
-#~ msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
-
-#~ msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
-#~ msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
-
-#~ msgid "get the library version number"
-#~ msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
-
-#~ msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
-#~ msgstr ""
-#~ "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
-#~ "zamontowanemu urządzeniu"
-
-#~ msgid "activate or deactivate some volume groups"
-#~ msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
-
-#~ msgid "activate or deactivate all volume groups"
-#~ msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
-
-#~ msgid "remove an LVM volume group"
-#~ msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
-
-#~ msgid "rename an LVM volume group"
-#~ msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
-
-#~ msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
-#~ msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
-
-#~ msgid "count characters in a file"
-#~ msgstr "liczy znaki w pliku"
-
-#~ msgid "count lines in a file"
-#~ msgstr "liczy wiersze w pliku"
-
-#~ msgid "count words in a file"
-#~ msgstr "liczy wyrazy w pliku"
-
-#~ msgid "create a file"
-#~ msgstr "tworzy plik"
-
-#~ msgid "write zeroes to the device"
-#~ msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
-
-#~ msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
-#~ msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
-
-#~ msgid "determine file type inside a compressed file"
-#~ msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
-
-#~ msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
-#~ msgstr ""
-#~ "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
-#~ "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową "
-#~ "pomoc o poleceniu."
-
-#~ msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
-#~ msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
-
-#~ msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
-#~ msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
-
-#~ msgid "%s: unknown command\n"
-#~ msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
-
-#~ msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
-#~ msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
-
-#~ msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
-#~ msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s: guest filesystem shell\n"
-#~ "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
-#~ "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
-#~ "Usage:\n"
-#~ "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
-#~ "  %s -i libvirt-domain\n"
-#~ "  %s -i disk-image(s)\n"
-#~ "or for interactive use:\n"
-#~ "  %s\n"
-#~ "or from a shell script:\n"
-#~ "  %s <<EOF\n"
-#~ "  cmd\n"
-#~ "  ...\n"
-#~ "  EOF\n"
-#~ "Options:\n"
-#~ "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
-#~ "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
-#~ "  -a|--add image       Add image\n"
-#~ "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
-#~ "  -f|--file file       Read commands from file\n"
-#~ "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
-#~ "  --listen             Listen for remote commands\n"
-#~ "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
-#~ "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
-#~ "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
-#~ "  -r|--ro              Mount read-only\n"
-#~ "  --selinux            Enable SELinux support\n"
-#~ "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
-#~ "  -x                   Echo each command before executing it\n"
-#~ "  -V|--version         Display version and exit\n"
-#~ "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
-#~ "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
-#~ "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
-#~ "Użycie:\n"
-#~ "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
-#~ "  %s -i domena-libvirt\n"
-#~ "  %s -i obrazy-dysków\n"
-#~ "lub dla trybu interaktywnego:\n"
-#~ "  %s\n"
-#~ "lub ze skryptu powłoki:\n"
-#~ "  %s <<EOF\n"
-#~ "  polecenie\n"
-#~ "  ...\n"
-#~ "  EOF\n"
-#~ "Opcje:\n"
-#~ "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
-#~ "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
-#~ "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
-#~ "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
-#~ "                       pomocą Tab\n"
-#~ "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
-#~ "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
-#~ "                       montowania dysków\n"
-#~ "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
-#~ "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
-#~ "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
-#~ "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
-#~ "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
-#~ "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
-#~ "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
-#~ "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
-#~ "                       wykonaniem\n"
-#~ "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
-#~ "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
-
-#~ msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
-#~ msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
-
-#~ msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
-#~ msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
-
-#~ msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
-#~ msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
-
-#~ msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
-#~ msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
-
-#~ msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
-#~ msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
-
-#~ msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym "
-#~ "rozmiarze\n"
-
-#~ msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
-#~ msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
-
-#~ msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
-#~ msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
-
-#~ msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
-#~ msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
-#~ "editing virtual machine filesystems.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Type: 'help' for help with commands\n"
-#~ "      'quit' to quit the shell\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
-#~ "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
-#~ "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
-#~ "\n"
-
-#~ msgid "%s: unterminated double quote\n"
-#~ msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
-
-#~ msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
-#~ msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
-
-#~ msgid "%s: unterminated single quote\n"
-#~ msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
-
-#~ msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
-#~ msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
-
-#~ msgid "%s: too many arguments\n"
-#~ msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
-
-#~ msgid "%s: empty command on command line\n"
-#~ msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
-
-#~ msgid "display a list of commands or help on a command"
-#~ msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
-
-#~ msgid "quit guestfish"
-#~ msgstr "kończy działanie programu guestfish"
-
-#~ msgid "allocate an image"
-#~ msgstr "przydziela obraz"
-
-#~ msgid "display a line of text"
-#~ msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
-
-#~ msgid "edit a file in the image"
-#~ msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
-
-#~ msgid "local change directory"
-#~ msgstr "zmienia lokalny katalog"
-
-#~ msgid "expand wildcards in command"
-#~ msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
-
-#~ msgid "view a file in the pager"
-#~ msgstr "wyświetla plik w pagerze"
-
-#~ msgid "close and reopen libguestfs handle"
-#~ msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
-
-#~ msgid "allocate a sparse image file"
-#~ msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
-
-#~ msgid "measure time taken to run command"
-#~ msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
-
-#~ msgid ""
-#~ "alloc - allocate an image\n"
-#~ "     alloc <filename> <size>\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
-#~ "    and then adds so it can be further examined.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
-#~ "    <nn>             number of kilobytes\n"
-#~ "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
-#~ "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
-#~ "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
-#~ "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
-#~ "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
-#~ "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
-#~ "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
-#~ "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "alloc - przydziela obraz\n"
-#~ "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
-#~ "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
-#~ "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
-#~ "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
-#~ "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
-#~ "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
-#~ "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
-#~ "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
-#~ "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
-#~ "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
-#~ "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
-#~ "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "echo - display a line of text\n"
-#~ "     echo [<params> ...]\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This echos the parameters to the terminal.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
-#~ "     echo [<parametry> ...]\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "edit - edit a file in the image\n"
-#~ "     edit <filename>\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This is used to edit a file.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
-#~ "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
-#~ "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
-#~ "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
-#~ "     edit <nazwa_pliku>\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
-#~ "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
-#~ "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
-#~ "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
-#~ "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "lcd - local change directory\n"
-#~ "    lcd <directory>\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
-#~ "    useful if you want to download files to a particular\n"
-#~ "    place.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
-#~ "    lcd <katalog>\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
-#~ "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "glob - expand wildcards in command\n"
-#~ "    glob <command> [<args> ...]\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
-#~ "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
-#~ "    once for each expanded argument.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
-#~ "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
-#~ "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
-#~ "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
-#~ "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "help - display a list of commands or help on a command\n"
-#~ "     help cmd\n"
-#~ "     help\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
-#~ "     help polecenie\n"
-#~ "     help\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "more - view a file in the pager\n"
-#~ "     more <filename>\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This is used to view a file in the pager.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
-#~ "    running \"cat\" and using the pager.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
-#~ "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
-#~ "\n"
-#~ "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
-#~ "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "more - wyświetla plik w pagerze\n"
-#~ "     more <nazwa_pliku>\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
-#~ "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
-#~ "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
-#~ "\n"
-#~ "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
-#~ "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "quit - quit guestfish\n"
-#~ "     quit\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
-#~ "     quit\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
-#~ "     reopen\n"
-#~ "\n"
-#~ "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
-#~ "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
-#~ "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
-#~ "     reopen\n"
-#~ "\n"
-#~ "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
-#~ "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
-#~ "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
-#~ "przydatne do testowania.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "sparse - allocate a sparse image file\n"
-#~ "     sparse <filename> <size>\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
-#~ "    and then adds so it can be further examined.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
-#~ "    command, except that the image file is allocated\n"
-#~ "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
-#~ "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
-#~ "    only use space when written to, but they are slower\n"
-#~ "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
-#~ "    space during a write operation.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
-#~ "    <nn>             number of kilobytes\n"
-#~ "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
-#~ "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
-#~ "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
-#~ "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
-#~ "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
-#~ "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
-#~ "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
-#~ "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
-#~ "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
-#~ "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
-#~ "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
-#~ "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
-#~ "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
-#~ "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
-#~ "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
-#~ "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
-#~ "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
-#~ "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
-#~ "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
-#~ "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
-#~ "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
-#~ "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
-#~ "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
-#~ "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
-#~ "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
-#~ "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "time - measure time taken to run command\n"
-#~ "    time <command> [<args> ...]\n"
-#~ "\n"
-#~ "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
-#~ "    time afterwards.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
-#~ "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
-#~ "\n"
-#~ "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
-
-#~ msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
-#~ "poleceń\n"
-
-#~ msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
-#~ msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
-
-#~ msgid "use 'glob command [args...]'\n"
-#~ msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
-
-#~ msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
-#~ msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
-
-#~ msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
-#~ msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
-
-#~ msgid "use '%s filename' to page a file\n"
-#~ msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
-
-#~ msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
-#~ "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" "
-#~ "nie zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
-#~ "zgadzać.\n"
-
-#~ msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
-#~ msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
-#~ "serwera\n"
-
-#~ msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
-
-#~ msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
-#~ msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
-
-#~ msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
-
-#~ msgid "use 'time command [args...]'\n"
-#~ msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s: FUSE module for libguestfs\n"
-#~ "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
-#~ "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
-#~ "Usage:\n"
-#~ "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
-#~ "Options:\n"
-#~ "  -a|--add image       Add image\n"
-#~ "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
-#~ "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
-#~ "  --help               Display help message and exit\n"
-#~ "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
-#~ "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
-#~ "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
-#~ "  -r|--ro              Mount read-only\n"
-#~ "  --selinux            Enable SELinux support\n"
-#~ "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
-#~ "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
-#~ "  -V|--version         Display version and exit\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
-#~ "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
-#~ "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
-#~ "Użycie:\n"
-#~ "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
-#~ "Opcje:\n"
-#~ "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
-#~ "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
-#~ "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
-#~ "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
-#~ "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
-#~ "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
-#~ "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
-#~ "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
-#~ "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
-#~ "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
-#~ "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
-#~ "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
-#~ "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
-#~ "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
-
-#~ msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
-
-#~ msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
-#~ msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
-
-#~ msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
-
-#~ msgid "libguestfs: error: %s\n"
-#~ msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
-
-#~ msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
-#~ msgstr ""
-#~ "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
-
-#~ msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
-#~ msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
-
-#~ msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
-#~ msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
-
-#~ msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
-#~ msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
-
-#~ msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
-#~ msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
-
-#~ msgid "qemu has already been launched"
-#~ msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
-
-#~ msgid "%s: cannot create temporary directory"
-#~ msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
-
-#~ msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
-#~ msgstr ""
-#~ "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
-
-#~ msgid "failed to connect to vmchannel socket"
-#~ msgstr ""
-#~ "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
-
-#~ msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
-#~ msgstr ""
-#~ "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
-#~ "błędów"
-
-#~ msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
-#~ msgstr ""
-#~ "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
-
-#~ msgid "external command failed: %s"
-#~ msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try "
-#~ "setting the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
-#~ msgstr ""
-#~ "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w "
-#~ "niestandardowej ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej "
-#~ "środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
-
-#~ msgid "qemu has not been launched yet"
-#~ msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
-
-#~ msgid "no subprocess to kill"
-#~ msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
-
-#~ msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
-#~ msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
-
-#~ msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
-#~ msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
-
-#~ msgid ""
-#~ "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%"
-#~ "x\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano "
-#~ "0x%x\n"
-
-#~ msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
-#~ msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
-
-#~ msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
-#~ msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
-
-#~ msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
-#~ msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
-
-#~ msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
-#~ msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
-
-#~ msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
-#~ msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
-
-#~ msgid "dispatch failed to marshal args"
-#~ msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
-
-#~ msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
-#~ msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
-
-#~ msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
-#~ msgstr ""
-#~ "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
-
-#~ msgid "%s: error in chunked encoding"
-#~ msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
-
-#~ msgid "write to daemon socket"
-#~ msgstr "zapisuje do gniazda demona"
-
-#~ msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
-#~ msgstr ""
-#~ "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
-
-#~ msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
-#~ msgstr ""
-#~ "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
-#~ "fragmentów pliku"
-
-#~ msgid "failed to parse file chunk"
-#~ msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
-
-#~ msgid "file receive cancelled by daemon"
-#~ msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
-
-#~ msgid ""
-#~ "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
-#~ "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
-#~ "Usage:\n"
-#~ "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
-#~ "Options:\n"
-#~ "  --help         Display usage\n"
-#~ "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
-#~ "                 Helper program (default: %s)\n"
-#~ "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
-#~ "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
-#~ "  --timeout n\n"
-#~ "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
-#~ "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
-#~ "Użycie:\n"
-#~ "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
-#~ "Opcje:\n"
-#~ "  --help         Wyświetla użycie\n"
-#~ "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
-#~ "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
-#~ "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
-#~ "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
-#~ "  --timeout n\n"
-#~ "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
-#~ "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
-
-#~ msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
-#~ msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
-
-#~ msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
-#~ msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
-
-#~ msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
-#~ msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
-
-#~ msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
-#~ "się\n"
-
-#~ msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
-#~ msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
-
-#~ msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
-#~ msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
-
-#~ msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
-#~ msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
-
-#~ msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
-#~ msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
-
-#~ msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
-#~ msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
-
-#~ msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
-#~ msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
-
-#~ msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
-#~ msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
-
-#~ msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub "
-#~ "program nie powiódł się\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
-#~ "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
-#~ "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
-
-#~ msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
-#~ msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
-
-#~ msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
-#~ msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
-#~ "available.  Expected to find it in '%s'\n"
-#~ "\n"
-#~ "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" "
-#~ "nie\n"
-#~ "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
-#~ "\n"
-#~ "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
-
-#~ msgid "command failed: %s"
-#~ msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Test tool helper program %s\n"
-#~ "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
-#~ "was built.\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
-#~ "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
-
-#~ msgid "mkisofs command failed: %s\n"
-#~ msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
+msgstr "hivexsh: del: główny węzeł nie może zostać usunięty\n"