Pull translations from Transifex.
[virt-top.git] / po / or.po
index 88386b7..e10aa5a 100644 (file)
--- a/po/or.po
+++ b/po/or.po
@@ -1,23 +1,21 @@
-# translation of virt-top.master.virt-top.or.po to Oriya
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-#
-# Manoj Kumar Giri <mgiri@redhat.com>, 2009.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: virt-top.master.virt-top.or\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"Project-Id-Version: virt-top\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-10-06 14:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-12-09 14:19+0530\n"
-"Last-Translator: Manoj Kumar Giri <mgiri@redhat.com>\n"
-"Language-Team: Oriya <oriya-it@googlegroups.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-22 15:29+0000\n"
+"Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
+"Language-Team: Oriya <None>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n!=1);\n\n"
-"\n"
-"\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Language: or\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:1506
 msgid "# %s virt-top configuration file\\n"
@@ -29,11 +27,15 @@ msgstr "# CSV ଫଳାଫଳକୁ ନାମିତ ଫାଇଲରେ ସକ୍
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:1527
 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\\n"
-msgstr "# ଏହି ଫାଇଲକୁ ନବଲିଖନ ହେବାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିକୁ ଟିପ୍ପଣୀହୀନ କରନ୍ତୁ\\n"
+msgstr ""
+"# ଏହି ଫାଇଲକୁ ନବଲିଖନ ହେବାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିକୁ ଟିପ୍ପଣୀହୀନ"
+" କରନ୍ତୁ\\n"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:1521
 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\\n"
-msgstr "# ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ସନ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ ମଧ୍ଯକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିକୁ ଟିପ୍ପଣୀବିହୀନ କରନ୍ତୁ\\n"
+msgstr ""
+"# ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ସନ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ ମଧ୍ଯକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ, "
+"ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିକୁ ଟିପ୍ପଣୀବିହୀନ କରନ୍ତୁ\\n"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:1507
 msgid "# generated on %s by %s\\n"
@@ -48,8 +50,12 @@ msgid "%MEM"
 msgstr "%MEM"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:1158
-msgid "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d O:%d X:%d"
-msgstr "%d ଡମେନ, %d ସକ୍ରିୟ, %d ଚାଲୁଅଛି, %d ସୁପ୍ତ, %d ସ୍ଥିର, %d ନିଷ୍କ୍ରିୟ D:%d O:%d X:%d"
+msgid ""
+"%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
+"O:%d X:%d"
+msgstr ""
+"%d ଡମେନ, %d ସକ୍ରିୟ, %d ଚାଲୁଅଛି, %d ସୁପ୍ତ, %d ସ୍ଥିର, %d ନିଷ୍କ୍ରିୟ D:%d O:%d "
+"X:%d"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:105
 msgid "%s: display should be %s"
@@ -147,8 +153,8 @@ msgstr "ଡମେନ ନାମ"
 msgid "Domains display"
 msgstr "ଡମେନ ଦୃଶ୍ୟ"
 
-#: ../virt-top/virt_top_main.ml:47 ../virt-top/virt_top.ml:1547
 #. ../virt-top/virt_top.ml:1544
+#: ../virt-top/virt_top_main.ml:47 ../virt-top/virt_top.ml:1547
 msgid "Error"
 msgstr "ତ୍ରୁଟି"
 
@@ -174,11 +180,16 @@ msgstr "MAIN KEYS"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:1639
 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
-msgstr "virt-top(1) man ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଧିକ ସହାୟତା। ଫେରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କି କୁ ଦବାନ୍ତୁ।"
+msgstr ""
+"virt-top(1) man ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଧିକ ସହାୟତା। ଫେରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କି କୁ ଦବାନ୍ତୁ।"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:263
-msgid "NB: If you want to monitor a local Xen hypervisor, you usually need to be root"
-msgstr "NB: ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ Xen ହାଇପରଭାଇଜରକୁ ନିରିକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ମୂଖ୍ୟଚାଳକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ"
+msgid ""
+"NB: If you want to monitor a local Xen hypervisor, you usually need to be "
+"root"
+msgstr ""
+"NB: ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ Xen ହାଇପରଭାଇଜରକୁ ନିରିକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ"
+" ସାଧାରଣତଃ ମୂଖ୍ୟଚାଳକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:70
 msgid "Net RX bytes"
@@ -317,8 +328,20 @@ msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
 msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d Red Hat ଦ୍ୱାରା"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:208
-msgid "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n\nSUMMARY\n  virt-top [-options]\n\nOPTIONS"
-msgstr "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n\nSUMMARY\n  virt-top [-options]\n\nOPTIONS"
+msgid ""
+"virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
+"\n"
+"SUMMARY\n"
+"  virt-top [-options]\n"
+"\n"
+"OPTIONS"
+msgstr ""
+"virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
+"\n"
+"SUMMARY\n"
+"  virt-top [-options]\n"
+"\n"
+"OPTIONS"
 
 #: ../virt-top/virt_top.ml:42
 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
@@ -327,4 +350,3 @@ msgstr "virt-top CSV ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମର୍ଥ
 #: ../virt-top/virt_top.ml:53
 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
 msgstr "virt-top ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ବିନା ସଂକଳନ କରାଯାଇଛି"
-