88386b73e06f55884b53c64a7dcff62cb9082cbc
[virt-top.git] / po / or.po
1 # translation of virt-top.master.virt-top.or.po to Oriya
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Manoj Kumar Giri <mgiri@redhat.com>, 2009.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: virt-top.master.virt-top.or\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-10-06 14:58+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-12-09 14:19+0530\n"
12 "Last-Translator: Manoj Kumar Giri <mgiri@redhat.com>\n"
13 "Language-Team: Oriya <oriya-it@googlegroups.com>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n!=1);\n\n"
18 "\n"
19 "\n"
20 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
21
22 #: ../virt-top/virt_top.ml:1506
23 msgid "# %s virt-top configuration file\\n"
24 msgstr "# %s virt-top ବିନ୍ୟାସ ଫାଇଲ\\n"
25
26 #: ../virt-top/virt_top.ml:1524
27 msgid "# Enable CSV output to the named file\\n"
28 msgstr "# CSV ଫଳାଫଳକୁ ନାମିତ ଫାଇଲରେ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ\\n"
29
30 #: ../virt-top/virt_top.ml:1527
31 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\\n"
32 msgstr "# ଏହି ଫାଇଲକୁ ନବଲିଖନ ହେବାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିକୁ ଟିପ୍ପଣୀହୀନ କରନ୍ତୁ\\n"
33
34 #: ../virt-top/virt_top.ml:1521
35 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\\n"
36 msgstr "# ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ସନ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ ମଧ୍ଯକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିକୁ ଟିପ୍ପଣୀବିହୀନ କରନ୍ତୁ\\n"
37
38 #: ../virt-top/virt_top.ml:1507
39 msgid "# generated on %s by %s\\n"
40 msgstr "# %s ତାରିଖରେ %s ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ\\n"
41
42 #: ../virt-top/virt_top.ml:65
43 msgid "%CPU"
44 msgstr "%CPU"
45
46 #: ../virt-top/virt_top.ml:66
47 msgid "%MEM"
48 msgstr "%MEM"
49
50 #: ../virt-top/virt_top.ml:1158
51 msgid "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d O:%d X:%d"
52 msgstr "%d ଡମେନ, %d ସକ୍ରିୟ, %d ଚାଲୁଅଛି, %d ସୁପ୍ତ, %d ସ୍ଥିର, %d ନିଷ୍କ୍ରିୟ D:%d O:%d X:%d"
53
54 #: ../virt-top/virt_top.ml:105
55 msgid "%s: display should be %s"
56 msgstr "%s: ପ୍ରଦର୍ଶନଟି %s ହୋଇଥିବା ଉଚିତ"
57
58 #: ../virt-top/virt_top.ml:83
59 msgid "%s: sort order should be: %s"
60 msgstr "%s: କ୍ରମସଜ୍ଜା ଏହି ପରି ହେବା ଉଚିତ: %s"
61
62 #: ../virt-top/virt_top.ml:207
63 msgid "%s: unknown parameter"
64 msgstr "%s: ଅଜଣା ପ୍ରାଚଳ"
65
66 #: ../virt-top/virt_top.ml:238
67 msgid "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\\n%!"
68 msgstr "%s:%d: ବିନ୍ୟାସ ବସ୍ତୁ ``%s'' କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯାଇଛି\\n%!"
69
70 #: ../virt-top/virt_top.ml:144
71 msgid "-d: cannot set a negative delay"
72 msgstr "-d: ରୂଣାତ୍ମକ ବିଳମ୍ବ ସେଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ"
73
74 #: ../virt-top/virt_top.ml:170
75 msgid "Batch mode"
76 msgstr "ବ୍ୟାଚ ଅବସ୍ଥା"
77
78 #: ../virt-top/virt_top.ml:72
79 msgid "Block read reqs"
80 msgstr "ପଠନୀୟ reqs କୁ ଅଟକାନ୍ତୁ"
81
82 #: ../virt-top/virt_top.ml:73
83 msgid "Block write reqs"
84 msgstr "ଲିଖନୀୟ reqs କୁ ଅଟକାନ୍ତୁ"
85
86 #: ../virt-top/virt_top.ml:1165
87 msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
88 msgstr "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
89
90 #: ../virt-top/virt_top.ml:1335
91 msgid "Change delay from %.1f to: "
92 msgstr "ବିଳ୍ମ୍ବକୁ %.1f କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ: "
93
94 #: ../virt-top/virt_top.ml:174 ../virt-top/virt_top.ml:172
95 msgid "Connect to URI (default: Xen)"
96 msgstr "URI ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ (default: Xen)"
97
98 #: ../virt-top/virt_top.ml:1580
99 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
100 msgstr "ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ: %s; ହୋଷ୍ଟ ନାମ: %s"
101
102 #: ../virt-top/virt_top.ml:1618
103 msgid "DISPLAY MODES"
104 msgstr "DISPLAY MODES"
105
106 #: ../virt-top/virt_top.ml:1342
107 msgid "Delay must be > 0"
108 msgstr "ବିଳମ୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ > 0"
109
110 #: ../virt-top/virt_top.ml:184
111 msgid "Delay time interval (seconds)"
112 msgstr "ବିଳମ୍ବ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳ (ସେକଣ୍ଡ)"
113
114 #: ../virt-top/virt_top.ml:1573
115 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
116 msgstr "ବିଳମ୍ବ: %.1f secs; ବ୍ୟାଚ: %s; ସୁରକ୍ଷିତ: %s; କ୍ରମ: %s"
117
118 #: ../virt-top/virt_top.ml:178
119 msgid "Disable CPU stats in CSV"
120 msgstr "CPU stats କୁ CSV ରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ"
121
122 #: ../virt-top/virt_top.ml:180
123 msgid "Disable block device stats in CSV"
124 msgstr "ବ୍ଲକ ଉପକରଣ stats କୁ CSV ରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ"
125
126 #: ../virt-top/virt_top.ml:182
127 msgid "Disable net stats in CSV"
128 msgstr "ନେଟ stats କୁ CSV ରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ"
129
130 #: ../virt-top/virt_top.ml:204
131 msgid "Display version number and exit"
132 msgstr "ସଂସ୍କରଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ"
133
134 #: ../virt-top/virt_top.ml:194
135 msgid "Do not read init file"
136 msgstr "init ଫାଇଲକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ"
137
138 #: ../virt-top/virt_top.ml:68
139 msgid "Domain ID"
140 msgstr "ପରିସର ପରିଚୟ"
141
142 #: ../virt-top/virt_top.ml:69
143 msgid "Domain name"
144 msgstr "ଡମେନ ନାମ"
145
146 #: ../virt-top/virt_top.ml:1632
147 msgid "Domains display"
148 msgstr "ଡମେନ ଦୃଶ୍ୟ"
149
150 #: ../virt-top/virt_top_main.ml:47 ../virt-top/virt_top.ml:1547
151 #. ../virt-top/virt_top.ml:1544
152 msgid "Error"
153 msgstr "ତ୍ରୁଟି"
154
155 #: ../virt-top/virt_top.ml:188
156 msgid "Exit at given time"
157 msgstr "ପ୍ରଦତ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ"
158
159 #: ../virt-top/virt_top.ml:1602
160 msgid "Help"
161 msgstr "ସହାୟତା"
162
163 #: ../virt-top/virt_top.ml:190
164 msgid "Historical CPU delay"
165 msgstr "ପୁରାତନ CPU ବିଳମ୍ବ"
166
167 #: ../virt-top/virt_top.ml:176
168 msgid "Log statistics to CSV file"
169 msgstr "CSV ଫାଇଲରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଲଗ କରନ୍ତୁ"
170
171 #: ../virt-top/virt_top.ml:1585
172 msgid "MAIN KEYS"
173 msgstr "MAIN KEYS"
174
175 #: ../virt-top/virt_top.ml:1639
176 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
177 msgstr "virt-top(1) man ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଧିକ ସହାୟତା। ଫେରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କି କୁ ଦବାନ୍ତୁ।"
178
179 #: ../virt-top/virt_top.ml:263
180 msgid "NB: If you want to monitor a local Xen hypervisor, you usually need to be root"
181 msgstr "NB: ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ Xen ହାଇପରଭାଇଜରକୁ ନିରିକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ମୂଖ୍ୟଚାଳକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ"
182
183 #: ../virt-top/virt_top.ml:70
184 msgid "Net RX bytes"
185 msgstr "ସମୁଦାୟ RX ବାଇଟ"
186
187 #: ../virt-top/virt_top.ml:71
188 msgid "Net TX bytes"
189 msgstr "ସମୁଦାୟ TX ବାଇଟ"
190
191 #: ../virt-top/virt_top.ml:1348
192 msgid "Not a valid number"
193 msgstr "ଗୋଟିଏ ବୈଧ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ"
194
195 #: ../virt-top/virt_top.ml:196
196 msgid "Number of iterations to run"
197 msgstr "ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା"
198
199 #: ../virt-top/virt_top.ml:1576 ../virt-top/virt_top.ml:1575
200 msgid "Off"
201 msgstr "ବନ୍ଦ"
202
203 #: ../virt-top/virt_top.ml:1576 ../virt-top/virt_top.ml:1575
204 msgid "On"
205 msgstr "ରେ"
206
207 #: ../virt-top/virt_top.ml:1600
208 msgid "Quit"
209 msgstr "ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ"
210
211 #: ../virt-top/virt_top.ml:202
212 msgid "Run from a script (no user interface)"
213 msgstr "ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରୁ ଚଲାନ୍ତୁ (କୌଣସି ଚାଳକ ଅନ୍ତରାପୃଷ୍ଠ ନାହିଁ)"
214
215 #: ../virt-top/virt_top.ml:1606
216 msgid "SORTING"
217 msgstr "SORTING"
218
219 #: ../virt-top/virt_top.ml:200
220 msgid "Secure (\\\"kiosk\\\") mode"
221 msgstr "ସୁରକ୍ଷିତ (\\\"kiosk\\\") ଅବସ୍ଥା"
222
223 #: ../virt-top/virt_top.ml:1615
224 msgid "Select sort field"
225 msgstr "କ୍ରମ ସଜ୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଛନ୍ତୁ"
226
227 #: ../virt-top/virt_top.ml:186
228 msgid "Send debug messages to file"
229 msgstr "ଫାଇଲ ମଧ୍ଯକୁ ତ୍ରୁଟିନିବାରଣ ସନ୍ଦେଶ ପଠାନ୍ତୁ"
230
231 #: ../virt-top/virt_top.ml:192
232 msgid "Set name of init file"
233 msgstr "init ଫାଇଲର ନାମ ସେଟ କରନ୍ତୁ"
234
235 #: ../virt-top/virt_top.ml:198
236 msgid "Set sort order (%s)"
237 msgstr "କ୍ରମସଜ୍ଜା ସେଟ କରୁଅଛି (%s)"
238
239 #: ../virt-top/virt_top.ml:1356
240 msgid "Set sort order for main display"
241 msgstr "ମୂଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନି ପାଇଁ କ୍ରମସଜ୍ଜା ସେଟ କରୁଅଛି"
242
243 #: ../virt-top/virt_top.ml:1601
244 msgid "Set update interval"
245 msgstr "ଅଦ୍ୟତନ ଅନ୍ତରାଳ ସେଟ କରୁଅଛି"
246
247 #: ../virt-top/virt_top.ml:1611
248 msgid "Sort by %CPU"
249 msgstr "%CPU ଦ୍ୱାରା ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ"
250
251 #: ../virt-top/virt_top.ml:1612
252 msgid "Sort by %MEM"
253 msgstr "%MEM ଦ୍ୱାରା ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ"
254
255 #: ../virt-top/virt_top.ml:1614
256 msgid "Sort by ID"
257 msgstr "ID ଦ୍ୱାରା ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ"
258
259 #: ../virt-top/virt_top.ml:1613
260 msgid "Sort by TIME"
261 msgstr "TIME ଦ୍ୱାରା ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ"
262
263 #: ../virt-top/virt_top.ml:168
264 msgid "Start by displaying block devices"
265 msgstr "ବ୍ଲକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ"
266
267 #: ../virt-top/virt_top.ml:166
268 msgid "Start by displaying network interfaces"
269 msgstr "ନେଟୱର୍କ ଅନ୍ତରାପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ"
270
271 #: ../virt-top/virt_top.ml:164
272 msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
273 msgstr "pCPUs କୁ ଦର୍ଶାଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ (default: tasks)"
274
275 #: ../virt-top/virt_top.ml:67
276 msgid "TIME (CPU time)"
277 msgstr "TIME (CPU ସମୟ)"
278
279 #: ../virt-top/virt_top.ml:1635
280 msgid "Toggle block devices"
281 msgstr "ବ୍ଲକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗପଛ କରନ୍ତୁ"
282
283 #: ../virt-top/virt_top.ml:1634
284 msgid "Toggle network interfaces"
285 msgstr "ନେଟୱର୍କ ଅନ୍ତରାପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗପଛ କରନ୍ତୁ"
286
287 #: ../virt-top/virt_top.ml:1633
288 msgid "Toggle physical CPUs"
289 msgstr "ଭୌତିକ CPUs ଆଗପଛ କରନ୍ତୁ"
290
291 #: ../virt-top/virt_top.ml:1357
292 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
293 msgstr "କି ଟାଇପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୂଚକ କି କୁ ଉପର ତଳ କରନ୍ତୁ।"
294
295 #: ../virt-top/virt_top.ml:1644
296 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
297 msgstr "ଅଜଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ - ସହାୟତା ପାଇଁ 'h' ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ"
298
299 #: ../virt-top/virt_top.ml:1599
300 msgid "Update display"
301 msgstr "ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅଦ୍ୟତନ କରନ୍ତୁ"
302
303 #: ../virt-top/virt_top.ml:1539
304 msgid "Wrote settings to %s"
305 msgstr "ସଂରଚନାକୁ %s ରେ ଲେଖନ୍ତୁ"
306
307 #: ../virt-top/virt_top.ml:1581
308 msgid "default"
309 msgstr "ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ"
310
311 #: ../virt-top/virt_top_xml.ml:46
312 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
313 msgstr "get_xml_desc <domain/> ଫେରାଇନଥାଏ"
314
315 #: ../virt-top/virt_top.ml:1561
316 msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
317 msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d Red Hat ଦ୍ୱାରା"
318
319 #: ../virt-top/virt_top.ml:208
320 msgid "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n\nSUMMARY\n  virt-top [-options]\n\nOPTIONS"
321 msgstr "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n\nSUMMARY\n  virt-top [-options]\n\nOPTIONS"
322
323 #: ../virt-top/virt_top.ml:42
324 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
325 msgstr "virt-top CSV ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ବିନା ସଂକଳନ କରାଯାଇଛି"
326
327 #: ../virt-top/virt_top.ml:53
328 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
329 msgstr "virt-top ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ବିନା ସଂକଳନ କରାଯାଇଛି"
330