e10aa5a7ff50aff5bdc34cf6d195e175225df663
[virt-top.git] / po / or.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: virt-top\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/\n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-10-06 14:58+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-03-22 15:29+0000\n"
12 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
13 "Language-Team: Oriya <None>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: or\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
19
20 #: ../virt-top/virt_top.ml:1506
21 msgid "# %s virt-top configuration file\\n"
22 msgstr "# %s virt-top ବିନ୍ୟାସ ଫାଇଲ\\n"
23
24 #: ../virt-top/virt_top.ml:1524
25 msgid "# Enable CSV output to the named file\\n"
26 msgstr "# CSV ଫଳାଫଳକୁ ନାମିତ ଫାଇଲରେ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ\\n"
27
28 #: ../virt-top/virt_top.ml:1527
29 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\\n"
30 msgstr ""
31 "# ଏହି ଫାଇଲକୁ ନବଲିଖନ ହେବାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିକୁ ଟିପ୍ପଣୀହୀନ"
32 " କରନ୍ତୁ\\n"
33
34 #: ../virt-top/virt_top.ml:1521
35 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\\n"
36 msgstr ""
37 "# ତ୍ରୁଟି ନିବାରଣ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ସନ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ ମଧ୍ଯକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ, "
38 "ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିକୁ ଟିପ୍ପଣୀବିହୀନ କରନ୍ତୁ\\n"
39
40 #: ../virt-top/virt_top.ml:1507
41 msgid "# generated on %s by %s\\n"
42 msgstr "# %s ତାରିଖରେ %s ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ\\n"
43
44 #: ../virt-top/virt_top.ml:65
45 msgid "%CPU"
46 msgstr "%CPU"
47
48 #: ../virt-top/virt_top.ml:66
49 msgid "%MEM"
50 msgstr "%MEM"
51
52 #: ../virt-top/virt_top.ml:1158
53 msgid ""
54 "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
55 "O:%d X:%d"
56 msgstr ""
57 "%d ଡମେନ, %d ସକ୍ରିୟ, %d ଚାଲୁଅଛି, %d ସୁପ୍ତ, %d ସ୍ଥିର, %d ନିଷ୍କ୍ରିୟ D:%d O:%d "
58 "X:%d"
59
60 #: ../virt-top/virt_top.ml:105
61 msgid "%s: display should be %s"
62 msgstr "%s: ପ୍ରଦର୍ଶନଟି %s ହୋଇଥିବା ଉଚିତ"
63
64 #: ../virt-top/virt_top.ml:83
65 msgid "%s: sort order should be: %s"
66 msgstr "%s: କ୍ରମସଜ୍ଜା ଏହି ପରି ହେବା ଉଚିତ: %s"
67
68 #: ../virt-top/virt_top.ml:207
69 msgid "%s: unknown parameter"
70 msgstr "%s: ଅଜଣା ପ୍ରାଚଳ"
71
72 #: ../virt-top/virt_top.ml:238
73 msgid "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\\n%!"
74 msgstr "%s:%d: ବିନ୍ୟାସ ବସ୍ତୁ ``%s'' କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯାଇଛି\\n%!"
75
76 #: ../virt-top/virt_top.ml:144
77 msgid "-d: cannot set a negative delay"
78 msgstr "-d: ରୂଣାତ୍ମକ ବିଳମ୍ବ ସେଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ"
79
80 #: ../virt-top/virt_top.ml:170
81 msgid "Batch mode"
82 msgstr "ବ୍ୟାଚ ଅବସ୍ଥା"
83
84 #: ../virt-top/virt_top.ml:72
85 msgid "Block read reqs"
86 msgstr "ପଠନୀୟ reqs କୁ ଅଟକାନ୍ତୁ"
87
88 #: ../virt-top/virt_top.ml:73
89 msgid "Block write reqs"
90 msgstr "ଲିଖନୀୟ reqs କୁ ଅଟକାନ୍ତୁ"
91
92 #: ../virt-top/virt_top.ml:1165
93 msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
94 msgstr "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
95
96 #: ../virt-top/virt_top.ml:1335
97 msgid "Change delay from %.1f to: "
98 msgstr "ବିଳ୍ମ୍ବକୁ %.1f କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ: "
99
100 #: ../virt-top/virt_top.ml:174 ../virt-top/virt_top.ml:172
101 msgid "Connect to URI (default: Xen)"
102 msgstr "URI ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ (default: Xen)"
103
104 #: ../virt-top/virt_top.ml:1580
105 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
106 msgstr "ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ: %s; ହୋଷ୍ଟ ନାମ: %s"
107
108 #: ../virt-top/virt_top.ml:1618
109 msgid "DISPLAY MODES"
110 msgstr "DISPLAY MODES"
111
112 #: ../virt-top/virt_top.ml:1342
113 msgid "Delay must be > 0"
114 msgstr "ବିଳମ୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ > 0"
115
116 #: ../virt-top/virt_top.ml:184
117 msgid "Delay time interval (seconds)"
118 msgstr "ବିଳମ୍ବ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳ (ସେକଣ୍ଡ)"
119
120 #: ../virt-top/virt_top.ml:1573
121 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
122 msgstr "ବିଳମ୍ବ: %.1f secs; ବ୍ୟାଚ: %s; ସୁରକ୍ଷିତ: %s; କ୍ରମ: %s"
123
124 #: ../virt-top/virt_top.ml:178
125 msgid "Disable CPU stats in CSV"
126 msgstr "CPU stats କୁ CSV ରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ"
127
128 #: ../virt-top/virt_top.ml:180
129 msgid "Disable block device stats in CSV"
130 msgstr "ବ୍ଲକ ଉପକରଣ stats କୁ CSV ରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ"
131
132 #: ../virt-top/virt_top.ml:182
133 msgid "Disable net stats in CSV"
134 msgstr "ନେଟ stats କୁ CSV ରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ"
135
136 #: ../virt-top/virt_top.ml:204
137 msgid "Display version number and exit"
138 msgstr "ସଂସ୍କରଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ"
139
140 #: ../virt-top/virt_top.ml:194
141 msgid "Do not read init file"
142 msgstr "init ଫାଇଲକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ"
143
144 #: ../virt-top/virt_top.ml:68
145 msgid "Domain ID"
146 msgstr "ପରିସର ପରିଚୟ"
147
148 #: ../virt-top/virt_top.ml:69
149 msgid "Domain name"
150 msgstr "ଡମେନ ନାମ"
151
152 #: ../virt-top/virt_top.ml:1632
153 msgid "Domains display"
154 msgstr "ଡମେନ ଦୃଶ୍ୟ"
155
156 #. ../virt-top/virt_top.ml:1544
157 #: ../virt-top/virt_top_main.ml:47 ../virt-top/virt_top.ml:1547
158 msgid "Error"
159 msgstr "ତ୍ରୁଟି"
160
161 #: ../virt-top/virt_top.ml:188
162 msgid "Exit at given time"
163 msgstr "ପ୍ରଦତ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ"
164
165 #: ../virt-top/virt_top.ml:1602
166 msgid "Help"
167 msgstr "ସହାୟତା"
168
169 #: ../virt-top/virt_top.ml:190
170 msgid "Historical CPU delay"
171 msgstr "ପୁରାତନ CPU ବିଳମ୍ବ"
172
173 #: ../virt-top/virt_top.ml:176
174 msgid "Log statistics to CSV file"
175 msgstr "CSV ଫାଇଲରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଲଗ କରନ୍ତୁ"
176
177 #: ../virt-top/virt_top.ml:1585
178 msgid "MAIN KEYS"
179 msgstr "MAIN KEYS"
180
181 #: ../virt-top/virt_top.ml:1639
182 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
183 msgstr ""
184 "virt-top(1) man ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଧିକ ସହାୟତା। ଫେରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କି କୁ ଦବାନ୍ତୁ।"
185
186 #: ../virt-top/virt_top.ml:263
187 msgid ""
188 "NB: If you want to monitor a local Xen hypervisor, you usually need to be "
189 "root"
190 msgstr ""
191 "NB: ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ Xen ହାଇପରଭାଇଜରକୁ ନିରିକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ"
192 " ସାଧାରଣତଃ ମୂଖ୍ୟଚାଳକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ"
193
194 #: ../virt-top/virt_top.ml:70
195 msgid "Net RX bytes"
196 msgstr "ସମୁଦାୟ RX ବାଇଟ"
197
198 #: ../virt-top/virt_top.ml:71
199 msgid "Net TX bytes"
200 msgstr "ସମୁଦାୟ TX ବାଇଟ"
201
202 #: ../virt-top/virt_top.ml:1348
203 msgid "Not a valid number"
204 msgstr "ଗୋଟିଏ ବୈଧ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ"
205
206 #: ../virt-top/virt_top.ml:196
207 msgid "Number of iterations to run"
208 msgstr "ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା"
209
210 #: ../virt-top/virt_top.ml:1576 ../virt-top/virt_top.ml:1575
211 msgid "Off"
212 msgstr "ବନ୍ଦ"
213
214 #: ../virt-top/virt_top.ml:1576 ../virt-top/virt_top.ml:1575
215 msgid "On"
216 msgstr "ରେ"
217
218 #: ../virt-top/virt_top.ml:1600
219 msgid "Quit"
220 msgstr "ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ"
221
222 #: ../virt-top/virt_top.ml:202
223 msgid "Run from a script (no user interface)"
224 msgstr "ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରୁ ଚଲାନ୍ତୁ (କୌଣସି ଚାଳକ ଅନ୍ତରାପୃଷ୍ଠ ନାହିଁ)"
225
226 #: ../virt-top/virt_top.ml:1606
227 msgid "SORTING"
228 msgstr "SORTING"
229
230 #: ../virt-top/virt_top.ml:200
231 msgid "Secure (\\\"kiosk\\\") mode"
232 msgstr "ସୁରକ୍ଷିତ (\\\"kiosk\\\") ଅବସ୍ଥା"
233
234 #: ../virt-top/virt_top.ml:1615
235 msgid "Select sort field"
236 msgstr "କ୍ରମ ସଜ୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାଛନ୍ତୁ"
237
238 #: ../virt-top/virt_top.ml:186
239 msgid "Send debug messages to file"
240 msgstr "ଫାଇଲ ମଧ୍ଯକୁ ତ୍ରୁଟିନିବାରଣ ସନ୍ଦେଶ ପଠାନ୍ତୁ"
241
242 #: ../virt-top/virt_top.ml:192
243 msgid "Set name of init file"
244 msgstr "init ଫାଇଲର ନାମ ସେଟ କରନ୍ତୁ"
245
246 #: ../virt-top/virt_top.ml:198
247 msgid "Set sort order (%s)"
248 msgstr "କ୍ରମସଜ୍ଜା ସେଟ କରୁଅଛି (%s)"
249
250 #: ../virt-top/virt_top.ml:1356
251 msgid "Set sort order for main display"
252 msgstr "ମୂଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନି ପାଇଁ କ୍ରମସଜ୍ଜା ସେଟ କରୁଅଛି"
253
254 #: ../virt-top/virt_top.ml:1601
255 msgid "Set update interval"
256 msgstr "ଅଦ୍ୟତନ ଅନ୍ତରାଳ ସେଟ କରୁଅଛି"
257
258 #: ../virt-top/virt_top.ml:1611
259 msgid "Sort by %CPU"
260 msgstr "%CPU ଦ୍ୱାରା ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ"
261
262 #: ../virt-top/virt_top.ml:1612
263 msgid "Sort by %MEM"
264 msgstr "%MEM ଦ୍ୱାରା ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ"
265
266 #: ../virt-top/virt_top.ml:1614
267 msgid "Sort by ID"
268 msgstr "ID ଦ୍ୱାରା ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ"
269
270 #: ../virt-top/virt_top.ml:1613
271 msgid "Sort by TIME"
272 msgstr "TIME ଦ୍ୱାରା ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ"
273
274 #: ../virt-top/virt_top.ml:168
275 msgid "Start by displaying block devices"
276 msgstr "ବ୍ଲକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ"
277
278 #: ../virt-top/virt_top.ml:166
279 msgid "Start by displaying network interfaces"
280 msgstr "ନେଟୱର୍କ ଅନ୍ତରାପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ"
281
282 #: ../virt-top/virt_top.ml:164
283 msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
284 msgstr "pCPUs କୁ ଦର୍ଶାଇ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ (default: tasks)"
285
286 #: ../virt-top/virt_top.ml:67
287 msgid "TIME (CPU time)"
288 msgstr "TIME (CPU ସମୟ)"
289
290 #: ../virt-top/virt_top.ml:1635
291 msgid "Toggle block devices"
292 msgstr "ବ୍ଲକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗପଛ କରନ୍ତୁ"
293
294 #: ../virt-top/virt_top.ml:1634
295 msgid "Toggle network interfaces"
296 msgstr "ନେଟୱର୍କ ଅନ୍ତରାପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗପଛ କରନ୍ତୁ"
297
298 #: ../virt-top/virt_top.ml:1633
299 msgid "Toggle physical CPUs"
300 msgstr "ଭୌତିକ CPUs ଆଗପଛ କରନ୍ତୁ"
301
302 #: ../virt-top/virt_top.ml:1357
303 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
304 msgstr "କି ଟାଇପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୂଚକ କି କୁ ଉପର ତଳ କରନ୍ତୁ।"
305
306 #: ../virt-top/virt_top.ml:1644
307 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
308 msgstr "ଅଜଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ - ସହାୟତା ପାଇଁ 'h' ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ"
309
310 #: ../virt-top/virt_top.ml:1599
311 msgid "Update display"
312 msgstr "ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅଦ୍ୟତନ କରନ୍ତୁ"
313
314 #: ../virt-top/virt_top.ml:1539
315 msgid "Wrote settings to %s"
316 msgstr "ସଂରଚନାକୁ %s ରେ ଲେଖନ୍ତୁ"
317
318 #: ../virt-top/virt_top.ml:1581
319 msgid "default"
320 msgstr "ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ"
321
322 #: ../virt-top/virt_top_xml.ml:46
323 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
324 msgstr "get_xml_desc <domain/> ଫେରାଇନଥାଏ"
325
326 #: ../virt-top/virt_top.ml:1561
327 msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
328 msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d Red Hat ଦ୍ୱାରା"
329
330 #: ../virt-top/virt_top.ml:208
331 msgid ""
332 "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
333 "\n"
334 "SUMMARY\n"
335 "  virt-top [-options]\n"
336 "\n"
337 "OPTIONS"
338 msgstr ""
339 "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
340 "\n"
341 "SUMMARY\n"
342 "  virt-top [-options]\n"
343 "\n"
344 "OPTIONS"
345
346 #: ../virt-top/virt_top.ml:42
347 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
348 msgstr "virt-top CSV ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ବିନା ସଂକଳନ କରାଯାଇଛି"
349
350 #: ../virt-top/virt_top.ml:53
351 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
352 msgstr "virt-top ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ବିନା ସଂକଳନ କରାଯାଇଛି"