Change order of return values from getyx - fixes display of historical CPU.
[virt-top.git] / po / kn.po
1 #, fuzzy
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: virt-top.tip.kn\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2008-11-03 12:11+0000\n"
7 "PO-Revision-Date: 2009-09-08 17:08+0530\n"
8 "Last-Translator: Shankar Prasad <svenkate@redhat.com>\n"
9 "Language-Team: Kannada <en@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
14 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
15
16 #: ../virt-top/virt_top.ml:1506
17 msgid "# %s virt-top configuration file\\n"
18 msgstr "# %s virt-top ಸಂರಚನಾ ಕಡತ\\n"
19
20 #: ../virt-top/virt_top.ml:1524
21 msgid "# Enable CSV output to the named file\\n"
22 msgstr "# CSV ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಕಡತಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು\\n"
23
24 #: ../virt-top/virt_top.ml:1527
25 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\\n"
26 msgstr ""
27 "# ಈ ಕಡತವನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ # ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ"
28 "\\n"
29
30 #: ../virt-top/virt_top.ml:1521
31 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\\n"
32 msgstr ""
33 "# ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಹಾಗು ದೋಷ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು, ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ # "
34 "ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ\\n"
35
36 #: ../virt-top/virt_top.ml:1507
37 msgid "# generated on %s by %s\\n"
38 msgstr "# %s ನಲ್ಲಿ %s ಇಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ\\n"
39
40 #: ../virt-top/virt_top.ml:65
41 msgid "%CPU"
42 msgstr "%CPU"
43
44 #: ../virt-top/virt_top.ml:66
45 msgid "%MEM"
46 msgstr "%MEM"
47
48 #: ../virt-top/virt_top.ml:1158
49 msgid ""
50 "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
51 "O:%d X:%d"
52 msgstr ""
53 "%d ಡೊಮೈನ್‌ಗಳು, %d ಸಕ್ರಿಯ, %d ಚಾಲಿತ, %d ಜಡ, %d ವಿರಮಿಸಿದ, %d ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ D:%d O:%d X:%"
54 "d"
55
56 #: ../virt-top/virt_top.ml:105
57 msgid "%s: display should be %s"
58 msgstr "%s: ಪ್ರದರ್ಶಕವು %s ಆಗಿರಬೇಕು"
59
60 #: ../virt-top/virt_top.ml:83
61 msgid "%s: sort order should be: %s"
62 msgstr "%s: ವಿಂಗಡಣಾ ಬಗೆಯು ಹೀಗಿರಬೇಕು: %s"
63
64 #: ../virt-top/virt_top.ml:207
65 msgid "%s: unknown parameter"
66 msgstr "%s: ಗೊತ್ತಿರದ ನಿಯತಾಂಕ"
67
68 #: ../virt-top/virt_top.ml:238
69 msgid "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\\n%!"
70 msgstr "%s:%d: ಸಂರಚನಾ ಅಂಶ ``%s'' ಅನ್ನು ಆಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ\\n%!"
71
72 #: ../virt-top/virt_top.ml:144
73 msgid "-d: cannot set a negative delay"
74 msgstr "-d: ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
75
76 #: ../virt-top/virt_top.ml:170
77 msgid "Batch mode"
78 msgstr "ಗುಂಪು ಕ್ರಮ"
79
80 #: ../virt-top/virt_top.ml:72
81 msgid "Block read reqs"
82 msgstr "ಖಂಡದ ಓದಲು ಮನವಿಗಳು"
83
84 #: ../virt-top/virt_top.ml:73
85 msgid "Block write reqs"
86 msgstr "ಖಂಡದ ಬರೆಯಲು ಮನವಿಗಳು"
87
88 #: ../virt-top/virt_top.ml:1165
89 msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
90 msgstr "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ %Ld MB)"
91
92 #: ../virt-top/virt_top.ml:1335
93 msgid "Change delay from %.1f to: "
94 msgstr "ವಿಳಂಬವನ್ನು %.1f ಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ: "
95
96 #: ../virt-top/virt_top.ml:174 ../virt-top/virt_top.ml:172
97 msgid "Connect to URI (default: Xen)"
98 msgstr "URI ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸು (ಡೀಫಾಲ್ಟ್‍: Xen)"
99
100 #: ../virt-top/virt_top.ml:1580
101 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
102 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ: %s; ಅತಿಥೇಯ ಹೆಸರು: %s"
103
104 #: ../virt-top/virt_top.ml:1618
105 msgid "DISPLAY MODES"
106 msgstr "DISPLAY MODES"
107
108 #: ../virt-top/virt_top.ml:1342
109 msgid "Delay must be > 0"
110 msgstr "ವಿಳಂಬವು > 0 ಇರಬೇಕು"
111
112 #: ../virt-top/virt_top.ml:184
113 msgid "Delay time interval (seconds)"
114 msgstr "ವಿಳಂಬದ ಕಾಲಾವಧಿ (ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ)"
115
116 #: ../virt-top/virt_top.ml:1573
117 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
118 msgstr "ವಿಳಂಬ: %.1f ಸೆಕೆಂಡುಗಳು; ಗುಂಪು: %s; ಸುರಕ್ಷತೆ: %s; ವಿಂಗಡಣೆ: %s"
119
120 #: ../virt-top/virt_top.ml:178
121 msgid "Disable CPU stats in CSV"
122 msgstr "CSVಯಲ್ಲಿ CPU ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿ"
123
124 #: ../virt-top/virt_top.ml:180
125 msgid "Disable block device stats in CSV"
126 msgstr "CSVಯಲ್ಲಿ ಖಂಡ ಸಾಧನದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿ"
127
128 #: ../virt-top/virt_top.ml:182
129 msgid "Disable net stats in CSV"
130 msgstr "CSVಯಲ್ಲಿ ಜಾಲದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿ"
131
132 #: ../virt-top/virt_top.ml:204
133 msgid "Display version number and exit"
134 msgstr ""
135
136 #: ../virt-top/virt_top.ml:194
137 msgid "Do not read init file"
138 msgstr "init ಕಡತವನ್ನು ಓದಬೇಡ"
139
140 #: ../virt-top/virt_top.ml:68
141 msgid "Domain ID"
142 msgstr "ಡೊಮೈನ್ ಐಡಿ"
143
144 #: ../virt-top/virt_top.ml:69
145 msgid "Domain name"
146 msgstr "ಡೊಮೈನ್‌ ಹೆಸರು"
147
148 #: ../virt-top/virt_top.ml:1632
149 msgid "Domains display"
150 msgstr "ಡೊಮೈನ್‌ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ"
151
152 #: ../virt-top/virt_top_main.ml:47 ../virt-top/virt_top.ml:1547
153 #. ../virt-top/virt_top.ml:1544
154 msgid "Error"
155 msgstr "ದೋಷ"
156
157 #: ../virt-top/virt_top.ml:188
158 msgid "Exit at given time"
159 msgstr "ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸು"
160
161 #: ../virt-top/virt_top.ml:1602
162 msgid "Help"
163 msgstr "ಸಹಾಯ"
164
165 #: ../virt-top/virt_top.ml:190
166 msgid "Historical CPU delay"
167 msgstr "ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ CPU ವಿಳಂಬ"
168
169 #: ../virt-top/virt_top.ml:176
170 msgid "Log statistics to CSV file"
171 msgstr "ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು CSV ಕಡತಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸು"
172
173 #: ../virt-top/virt_top.ml:1585
174 msgid "MAIN KEYS"
175 msgstr "MAIN KEYS"
176
177 #: ../virt-top/virt_top.ml:1639
178 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
179 msgstr "ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು virt-top(1) man ಪುಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮರಳಲು ಯಾವುದೆ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ."
180
181 #: ../virt-top/virt_top.ml:263
182 msgid ""
183 "NB: If you want to monitor a local Xen hypervisor, you usually need to be "
184 "root"
185 msgstr ""
186 "NB: ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ Xen ಹೈಪರ್ವೈಸರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಗಣಕ "
187 "ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿರಬೇಕು"
188
189 #: ../virt-top/virt_top.ml:70
190 msgid "Net RX bytes"
191 msgstr "ಒಟ್ಟು RX ಬೈಟ್‌ಗಳು"
192
193 #: ../virt-top/virt_top.ml:71
194 msgid "Net TX bytes"
195 msgstr "ಒಟ್ಟು TX ಬೈಟ್‌ಗಳು"
196
197 #: ../virt-top/virt_top.ml:1348
198 msgid "Not a valid number"
199 msgstr "ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ"
200
201 #: ../virt-top/virt_top.ml:196
202 msgid "Number of iterations to run"
203 msgstr "ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಿರುವ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ"
204
205 #: ../virt-top/virt_top.ml:1576 ../virt-top/virt_top.ml:1575
206 msgid "Off"
207 msgstr ""
208
209 #: ../virt-top/virt_top.ml:1576 ../virt-top/virt_top.ml:1575
210 msgid "On"
211 msgstr ""
212
213 #: ../virt-top/virt_top.ml:1600
214 msgid "Quit"
215 msgstr "ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು"
216
217 #: ../virt-top/virt_top.ml:202
218 msgid "Run from a script (no user interface)"
219 msgstr "ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿನಿಂದ ಚಲಾಯಿಸು (ಬಳಕೆದಾರ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನವಿಲ್ಲ)"
220
221 #: ../virt-top/virt_top.ml:1606
222 msgid "SORTING"
223 msgstr "SORTING"
224
225 #: ../virt-top/virt_top.ml:200
226 msgid "Secure (\\\"kiosk\\\") mode"
227 msgstr "ಸುರಕ್ಷಿತ (\\\"ಕಿಯೋಸ್ಕ್‍\\\") ಕ್ರಮ"
228
229 #: ../virt-top/virt_top.ml:1615
230 msgid "Select sort field"
231 msgstr "ವಿಂಗಡಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸು"
232
233 #: ../virt-top/virt_top.ml:186
234 msgid "Send debug messages to file"
235 msgstr "ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಡತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸು"
236
237 #: ../virt-top/virt_top.ml:192
238 msgid "Set name of init file"
239 msgstr "init ಕಡತಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸು"
240
241 #: ../virt-top/virt_top.ml:198
242 msgid "Set sort order (%s)"
243 msgstr "ವಿಂಗಡಣಾ ಕ್ರಮವನ್ನು (%s) ಸೂಚಿಸು"
244
245 #: ../virt-top/virt_top.ml:1356
246 msgid "Set sort order for main display"
247 msgstr "ಮುಖ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿಂಗಡಣಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸು"
248
249 #: ../virt-top/virt_top.ml:1601
250 msgid "Set update interval"
251 msgstr "ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸು"
252
253 #: ../virt-top/virt_top.ml:1611
254 msgid "Sort by %CPU"
255 msgstr "%CPU ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸು"
256
257 #: ../virt-top/virt_top.ml:1612
258 msgid "Sort by %MEM"
259 msgstr "%MEM ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸು"
260
261 #: ../virt-top/virt_top.ml:1614
262 msgid "Sort by ID"
263 msgstr "ID ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸು"
264
265 #: ../virt-top/virt_top.ml:1613
266 msgid "Sort by TIME"
267 msgstr "TIME ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸು"
268
269 #: ../virt-top/virt_top.ml:168
270 msgid "Start by displaying block devices"
271 msgstr "ಖಂಡ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸು"
272
273 #: ../virt-top/virt_top.ml:166
274 msgid "Start by displaying network interfaces"
275 msgstr "ಜಾಲಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸು"
276
277 #: ../virt-top/virt_top.ml:164
278 msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
279 msgstr "pCPUಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸು (ಡೀಫಾಲ್ಟ್‍: ಕಾರ್ಯಗಳು)"
280
281 #: ../virt-top/virt_top.ml:67
282 msgid "TIME (CPU time)"
283 msgstr "TIME (CPU ಸಮಯ)"
284
285 #: ../virt-top/virt_top.ml:1635
286 msgid "Toggle block devices"
287 msgstr "ಖಂಡ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಟಾಗಲ್ ಮಾಡು"
288
289 #: ../virt-top/virt_top.ml:1634
290 msgid "Toggle network interfaces"
291 msgstr "ಜಾಲಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳನ್ನು ಟಾಗಲ್ ಮಾಡು"
292
293 #: ../virt-top/virt_top.ml:1633
294 msgid "Toggle physical CPUs"
295 msgstr "ಭೌತಿಕ CPUಗಳನ್ನು ಟಾಗಲ್ ಮಾಡು"
296
297 #: ../virt-top/virt_top.ml:1357
298 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
299 msgstr "ಕೀಲಿಯನ್ನು ಟೈಪಿಸಿ ಅಥವ ಅಪ್ ಹಾಗು ಡೌನ್ ತೆರೆಸೂಚಕ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸು."
300
301 #: ../virt-top/virt_top.ml:1644
302 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
303 msgstr "ಗೊತ್ತಿರದ ಆಜ್ಞೆ - ನೆರವಿಗಾಗಿ 'h' ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ"
304
305 #: ../virt-top/virt_top.ml:1599
306 msgid "Update display"
307 msgstr "ಅಪ್ಡೇಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ"
308
309 #: ../virt-top/virt_top.ml:1539
310 msgid "Wrote settings to %s"
311 msgstr "ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು %s ಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ"
312
313 #: ../virt-top/virt_top.ml:1581
314 msgid "default"
315 msgstr ""
316
317 #: ../virt-top/virt_top_xml.ml:46
318 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
319 msgstr "get_xml_desc <domain/> ಅನ್ನು ಮರಳಿಸಿಲ್ಲ"
320
321 #: ../virt-top/virt_top.ml:1561
322 msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
323 msgstr ""
324
325 #: ../virt-top/virt_top.ml:208
326 msgid ""
327 "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
328 "\n"
329 "SUMMARY\n"
330 "  virt-top [-options]\n"
331 "\n"
332 "OPTIONS"
333 msgstr ""
334 "virt-top : ವರ್ಚುವಲೈಸೇಶನ್‌ಗಾಗಿ ಒಂದು 'top'-ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತು\n"
335 "\n"
336 "ಸಾರಾಂಶ\n"
337 "  virt-top [-ಆಯ್ಕೆಗಳು]\n"
338 "\n"
339 "ಆಯ್ಕೆಗಳು"
340
341 #: ../virt-top/virt_top.ml:42
342 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
343 msgstr "virt-top ಅನ್ನು CSV ಕಡತಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ"
344
345 #: ../virt-top/virt_top.ml:53
346 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
347 msgstr "virt-top ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಹಾಗು ಸಮಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ"
348