445a948ac49d0d136bfd43620eb00bf6d3e5b0b1
[virt-top.git] / po / kn.po
1 #, fuzzy
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2009-10-06 14:58+0000\n"
7 "PO-Revision-Date: 2011-03-22 08:05-0400\n"
8 "Last-Translator: shanky <prasad.mvs@gmail.com>\n"
9 "Language-Team: Kannada <None>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Language: kn\n"
14 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
15 "X-Generator: Zanata 3.5.1\n"
16
17 #: ../src/top.ml:1670
18 msgid "# %s virt-top configuration file\n"
19 msgstr ""
20
21 #: ../src/top.ml:1688
22 msgid "# Enable CSV output to the named file\n"
23 msgstr ""
24
25 #: ../src/top.ml:1691
26 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\n"
27 msgstr ""
28
29 #: ../src/top.ml:1685
30 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\n"
31 msgstr ""
32
33 #: ../src/top.ml:1671
34 msgid "# generated on %s by %s\n"
35 msgstr ""
36
37 #: ../src/top.ml:65
38 msgid "%CPU"
39 msgstr "%CPU"
40
41 #: ../src/top.ml:66
42 msgid "%MEM"
43 msgstr "%MEM"
44
45 #: ../src/top.ml:1237
46 msgid ""
47 "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
48 "O:%d X:%d"
49 msgstr ""
50 "%d ಡೊಮೈನ್‌ಗಳು, %d ಸಕ್ರಿಯ, %d ಚಾಲಿತ, %d ಜಡ, %d ವಿರಮಿಸಿದ, %d ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ D:%d "
51 "O:%d X:%d"
52
53 #: ../src/top.ml:245
54 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting %s"
55 msgstr ""
56
57 #: ../src/top.ml:240
58 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting a number"
59 msgstr ""
60
61 #: ../src/top.ml:235
62 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting an integer"
63 msgstr ""
64
65 #: ../src/top.ml:105
66 msgid "%s: display should be %s"
67 msgstr "%s: ಪ್ರದರ್ಶಕವು %s ಆಗಿರಬೇಕು"
68
69 #: ../src/top.ml:83
70 msgid "%s: sort order should be: %s"
71 msgstr "%s: ವಿಂಗಡಣಾ ಬಗೆಯು ಹೀಗಿರಬೇಕು: %s"
72
73 #: ../src/top.ml:217
74 msgid "%s: unknown parameter"
75 msgstr "%s: ಗೊತ್ತಿರದ ನಿಯತಾಂಕ"
76
77 #: ../src/top.ml:269
78 msgid "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\n%!"
79 msgstr ""
80
81 #: ../src/top.ml:147
82 msgid "-d: cannot set a negative delay"
83 msgstr "-d: ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
84
85 #: ../src/top.ml:173
86 msgid "Batch mode"
87 msgstr "ಗುಂಪು ಕ್ರಮ"
88
89 #: ../src/top.ml:72
90 msgid "Block read reqs"
91 msgstr "ಖಂಡದ ಓದಲು ಮನವಿಗಳು"
92
93 #: ../src/top.ml:73
94 msgid "Block write reqs"
95 msgstr "ಖಂಡದ ಬರೆಯಲು ಮನವಿಗಳು"
96
97 #: ../src/top.ml:1244
98 msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
99 msgstr "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ %Ld MB)"
100
101 #: ../src/top.ml:1493
102 msgid "Change delay from %.1f to: "
103 msgstr "ವಿಳಂಬವನ್ನು %.1f ಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ: "
104
105 #: ../src/top.ml:177 ../src/top.ml:175
106 msgid "Connect to libvirt URI"
107 msgstr ""
108
109 #: ../src/top.ml:1744
110 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
111 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ: %s; ಅತಿಥೇಯ ಹೆಸರು: %s"
112
113 #: ../src/top.ml:1783
114 msgid "DISPLAY MODES"
115 msgstr "DISPLAY MODES"
116
117 #: ../src/top.ml:1500
118 msgid "Delay must be > 0"
119 msgstr "ವಿಳಂಬವು > 0 ಇರಬೇಕು"
120
121 #: ../src/top.ml:189
122 msgid "Delay time interval (seconds)"
123 msgstr "ವಿಳಂಬದ ಕಾಲಾವಧಿ (ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ)"
124
125 #: ../src/top.ml:1737
126 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
127 msgstr "ವಿಳಂಬ: %.1f ಸೆಕೆಂಡುಗಳು; ಗುಂಪು: %s; ಸುರಕ್ಷತೆ: %s; ವಿಂಗಡಣೆ: %s"
128
129 #: ../src/top.ml:181
130 msgid "Disable CPU stats in CSV"
131 msgstr "CSVಯಲ್ಲಿ CPU ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿ"
132
133 #: ../src/top.ml:185
134 msgid "Disable block device stats in CSV"
135 msgstr "CSVಯಲ್ಲಿ ಖಂಡ ಸಾಧನದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿ"
136
137 #: ../src/top.ml:183
138 msgid "Disable memory stats in CSV"
139 msgstr ""
140
141 #: ../src/top.ml:187
142 msgid "Disable net stats in CSV"
143 msgstr "CSVಯಲ್ಲಿ ಜಾಲದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿ"
144
145 #: ../src/top.ml:214
146 msgid "Display version number and exit"
147 msgstr "ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸು"
148
149 #: ../src/top.ml:199
150 msgid "Do not read init file"
151 msgstr "init ಕಡತವನ್ನು ಓದಬೇಡ"
152
153 #: ../src/top.ml:68
154 msgid "Domain ID"
155 msgstr "ಡೊಮೈನ್ ಐಡಿ"
156
157 #: ../src/top.ml:69
158 msgid "Domain name"
159 msgstr "ಡೊಮೈನ್‌ ಹೆಸರು"
160
161 #: ../src/top.ml:1797
162 msgid "Domains display"
163 msgstr "ಡೊಮೈನ್‌ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ"
164
165 #: ../src/main.ml:69 ../src/main.ml:44 ../src/top.ml:1711 ../src/top.ml:1708
166 msgid "Error"
167 msgstr "ದೋಷ"
168
169 #: ../src/top.ml:193
170 msgid "Exit at given time"
171 msgstr "ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸು"
172
173 #: ../src/top.ml:1766
174 msgid "Help"
175 msgstr "ಸಹಾಯ"
176
177 #: ../src/top.ml:195
178 msgid "Historical CPU delay"
179 msgstr "ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ CPU ವಿಳಂಬ"
180
181 #: ../src/top.ml:179
182 msgid "Log statistics to CSV file"
183 msgstr "ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು CSV ಕಡತಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸು"
184
185 #: ../src/top.ml:1749
186 msgid "MAIN KEYS"
187 msgstr "MAIN KEYS"
188
189 #: ../src/top.ml:1804
190 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
191 msgstr ""
192 "ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು virt-top(1) man ಪುಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮರಳಲು ಯಾವುದೆ ಕೀಲಿಯನ್ನು "
193 "ಒತ್ತಿ."
194
195 #: ../src/top.ml:294
196 msgid "NB: If you want to monitor a local hypervisor, you usually need to be root"
197 msgstr ""
198
199 #: ../src/top.ml:70
200 msgid "Net RX bytes"
201 msgstr "ಒಟ್ಟು RX ಬೈಟ್‌ಗಳು"
202
203 #: ../src/top.ml:71
204 msgid "Net TX bytes"
205 msgstr "ಒಟ್ಟು TX ಬೈಟ್‌ಗಳು"
206
207 #: ../src/top.ml:1506
208 msgid "Not a valid number"
209 msgstr "ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ"
210
211 #: ../src/top.ml:201
212 msgid "Number of iterations to run"
213 msgstr "ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಿರುವ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ"
214
215 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
216 msgid "Off"
217 msgstr "ಆಫ್‌"
218
219 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
220 msgid "On"
221 msgstr "ಆನ್‌"
222
223 #: ../src/top.ml:1764
224 msgid "Quit"
225 msgstr "ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು"
226
227 #: ../src/top.ml:208
228 msgid "Run from a script (no user interface)"
229 msgstr "ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿನಿಂದ ಚಲಾಯಿಸು (ಬಳಕೆದಾರ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನವಿಲ್ಲ)"
230
231 #: ../src/top.ml:1771
232 msgid "SORTING"
233 msgstr "SORTING"
234
235 #: ../src/top.ml:206
236 msgid "Secure (\"kiosk\") mode"
237 msgstr ""
238
239 #: ../src/top.ml:1780
240 msgid "Select sort field"
241 msgstr "ವಿಂಗಡಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸು"
242
243 #: ../src/top.ml:191
244 msgid "Send debug messages to file"
245 msgstr "ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಡತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸು"
246
247 #: ../src/top.ml:197
248 msgid "Set name of init file"
249 msgstr "init ಕಡತಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸು"
250
251 #: ../src/top.ml:203
252 msgid "Set sort order (%s)"
253 msgstr "ವಿಂಗಡಣಾ ಕ್ರಮವನ್ನು (%s) ಸೂಚಿಸು"
254
255 #: ../src/top.ml:1514
256 msgid "Set sort order for main display"
257 msgstr "ಮುಖ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿಂಗಡಣಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸು"
258
259 #: ../src/top.ml:1765
260 msgid "Set update interval"
261 msgstr "ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸು"
262
263 #: ../src/top.ml:1776
264 msgid "Sort by %CPU"
265 msgstr "%CPU ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸು"
266
267 #: ../src/top.ml:1777
268 msgid "Sort by %MEM"
269 msgstr "%MEM ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸು"
270
271 #: ../src/top.ml:1779
272 msgid "Sort by ID"
273 msgstr "ID ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸು"
274
275 #: ../src/top.ml:1778
276 msgid "Sort by TIME"
277 msgstr "TIME ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸು"
278
279 #: ../src/top.ml:171
280 msgid "Start by displaying block devices"
281 msgstr "ಖಂಡ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸು"
282
283 #: ../src/top.ml:169
284 msgid "Start by displaying network interfaces"
285 msgstr "ಜಾಲಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸು"
286
287 #: ../src/top.ml:167
288 msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
289 msgstr "pCPUಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸು (ಡೀಫಾಲ್ಟ್‍: ಕಾರ್ಯಗಳು)"
290
291 #: ../src/top.ml:67
292 msgid "TIME (CPU time)"
293 msgstr "TIME (CPU ಸಮಯ)"
294
295 #: ../src/top.ml:1800
296 msgid "Toggle block devices"
297 msgstr "ಖಂಡ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಟಾಗಲ್ ಮಾಡು"
298
299 #: ../src/top.ml:1799
300 msgid "Toggle network interfaces"
301 msgstr "ಜಾಲಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳನ್ನು ಟಾಗಲ್ ಮಾಡು"
302
303 #: ../src/top.ml:1798
304 msgid "Toggle physical CPUs"
305 msgstr "ಭೌತಿಕ CPUಗಳನ್ನು ಟಾಗಲ್ ಮಾಡು"
306
307 #: ../src/top.ml:1515
308 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
309 msgstr "ಕೀಲಿಯನ್ನು ಟೈಪಿಸಿ ಅಥವ ಅಪ್ ಹಾಗು ಡೌನ್ ತೆರೆಸೂಚಕ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸು."
310
311 #: ../src/top.ml:1809
312 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
313 msgstr "ಗೊತ್ತಿರದ ಆಜ್ಞೆ - ನೆರವಿಗಾಗಿ 'h' ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ"
314
315 #: ../src/top.ml:1763
316 msgid "Update display"
317 msgstr "ಅಪ್ಡೇಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ"
318
319 #: ../src/top.ml:1703
320 msgid "Wrote settings to %s"
321 msgstr "ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು %s ಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ"
322
323 #: ../src/top.ml:1745
324 msgid "default"
325 msgstr "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ"
326
327 #: ../src/top.ml:210
328 msgid "dump output to stdout (no userinterface)"
329 msgstr ""
330
331 #: ../src/opt_xml.ml:46
332 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
333 msgstr "get_xml_desc <domain/> ಅನ್ನು ಮರಳಿಸಿಲ್ಲ"
334
335 #: ../src/top.ml:212
336 msgid "show block device load in bytes rather than reqs"
337 msgstr ""
338
339 #: ../src/top.ml:1767
340 msgid "toggle block info req/bytes"
341 msgstr ""
342
343 #: ../src/top.ml:1725
344 msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
345 msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
346
347 #: ../src/top.ml:218
348 msgid ""
349 "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
350 "\n"
351 "SUMMARY\n"
352 "  virt-top [-options]\n"
353 "\n"
354 "OPTIONS"
355 msgstr ""
356 "virt-top : ವರ್ಚುವಲೈಸೇಶನ್‌ಗಾಗಿ ಒಂದು 'top'-ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತು\n"
357 "\n"
358 "ಸಾರಾಂಶ\n"
359 "  virt-top [-ಆಯ್ಕೆಗಳು]\n"
360 "\n"
361 "ಆಯ್ಕೆಗಳು"
362
363 #: ../src/top.ml:42
364 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
365 msgstr "virt-top ಅನ್ನು CSV ಕಡತಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ"
366
367 #: ../src/top.ml:53
368 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
369 msgstr "virt-top ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಹಾಗು ಸಮಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ"
370