Updated PO files.
[virt-mem.git] / virt-uname.1
1 .so man1/virt-mem.1