Version 1.13.15.
[libguestfs.git] / po / pl.po
index c6a3104..2d1601c 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: libguestfs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-09-24 22:11+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-28 21:49+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-07-17 20:49+0000\n"
 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.net/projects/p/fedora/team/pl/)\n"
@@ -70,14 +70,14 @@ msgstr ""
 #: cat/virt-cat.c:117 cat/virt-filesystems.c:202 cat/virt-ls.c:192
 #: df/domains.c:428 df/main.c:136 edit/virt-edit.c:141 fish/fish.c:222
 #: fuse/guestmount.c:1024 inspector/virt-inspector.c:132
-#: rescue/virt-rescue.c:134
+#: rescue/virt-rescue.c:137
 #, c-format
 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 
 #: cat/virt-cat.c:139 cat/virt-filesystems.c:256 cat/virt-ls.c:242
 #: df/main.c:160 edit/virt-edit.c:163 fish/fish.c:279 fuse/guestmount.c:1061
-#: inspector/virt-inspector.c:154 rescue/virt-rescue.c:158
+#: inspector/virt-inspector.c:154 rescue/virt-rescue.c:172
 #, c-format
 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
@@ -408,1665 +408,1687 @@ msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
-#: fish/cmds.c:2657
+#: fish/cmds.c:2685
 msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
-#: fish/cmds.c:2657
+#: fish/cmds.c:2685
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: fish/cmds.c:2659
+#: fish/cmds.c:2687
 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2660
+#: fish/cmds.c:2688
 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
 
-#: fish/cmds.c:2661 fish/cmds.c:2662
+#: fish/cmds.c:2689 fish/cmds.c:2690
 msgid "add an image to examine or modify"
 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
 
-#: fish/cmds.c:2663
+#: fish/cmds.c:2691
 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
 
-#: fish/cmds.c:2664
+#: fish/cmds.c:2692
 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr ""
 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2665
+#: fish/cmds.c:2693
 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2666
+#: fish/cmds.c:2694
 msgid "allocate and add a disk file"
 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2667
+#: fish/cmds.c:2695
 msgid "clear Augeas path"
 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2668
+#: fish/cmds.c:2696
 msgid "close the current Augeas handle"
 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2669
+#: fish/cmds.c:2697
 msgid "define an Augeas node"
 msgstr "określa węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2670
+#: fish/cmds.c:2698
 msgid "define an Augeas variable"
 msgstr "określa zmienną Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2671
+#: fish/cmds.c:2699
 msgid "look up the value of an Augeas path"
 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2672
+#: fish/cmds.c:2700
 msgid "create a new Augeas handle"
 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2673
+#: fish/cmds.c:2701
 msgid "insert a sibling Augeas node"
 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2674
+#: fish/cmds.c:2702
 msgid "load files into the tree"
 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
 
-#: fish/cmds.c:2675
+#: fish/cmds.c:2703
 msgid "list Augeas nodes under augpath"
 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
 
-#: fish/cmds.c:2676
+#: fish/cmds.c:2704
 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
 
-#: fish/cmds.c:2677
+#: fish/cmds.c:2705
 msgid "move Augeas node"
 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2678
+#: fish/cmds.c:2706
 msgid "remove an Augeas path"
 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2679
+#: fish/cmds.c:2707
 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2680
+#: fish/cmds.c:2708
 msgid "set Augeas path to value"
 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
 
-#: fish/cmds.c:2681
+#: fish/cmds.c:2709
 msgid "test availability of some parts of the API"
 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
 
-#: fish/cmds.c:2682
+#: fish/cmds.c:2710
 msgid "return a list of all optional groups"
 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
 
-#: fish/cmds.c:2683
+#: fish/cmds.c:2711
 msgid "upload base64-encoded data to file"
 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2684
+#: fish/cmds.c:2712
 msgid "download file and encode as base64"
 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
 
-#: fish/cmds.c:2685
+#: fish/cmds.c:2713
 msgid "flush device buffers"
 msgstr "czyści bufory urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2686
+#: fish/cmds.c:2714
 msgid "get blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2687
+#: fish/cmds.c:2715
 msgid "is block device set to read-only"
 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2688
+#: fish/cmds.c:2716
 msgid "get total size of device in bytes"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:2689
+#: fish/cmds.c:2717
 msgid "get sectorsize of block device"
 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2690
+#: fish/cmds.c:2718
 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
 
-#: fish/cmds.c:2691
+#: fish/cmds.c:2719
 msgid "reread partition table"
 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2692
+#: fish/cmds.c:2720
 msgid "set blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2693
+#: fish/cmds.c:2721
 msgid "set block device to read-only"
 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2694
+#: fish/cmds.c:2722
 msgid "set block device to read-write"
 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
 
-#: fish/cmds.c:2695
+#: fish/cmds.c:2723
 msgid "resize a btrfs filesystem"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2696
+#: fish/cmds.c:2724
 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
 msgstr ""
 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
 
-#: fish/cmds.c:2697
+#: fish/cmds.c:2725
 msgid "list the contents of a file"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2698
+#: fish/cmds.c:2726
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2699
+#: fish/cmds.c:2727
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2700
+#: fish/cmds.c:2728
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2701
+#: fish/cmds.c:2729
 msgid "change file mode"
 msgstr "zmienia tryb pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2702 fish/cmds.c:2823
+#: fish/cmds.c:2730 fish/cmds.c:2854
 msgid "change file owner and group"
 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
 
-#: fish/cmds.c:2703
+#: fish/cmds.c:2731
 msgid "run a command from the guest filesystem"
 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2704
+#: fish/cmds.c:2732
 msgid "run a command, returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:2705
+#: fish/cmds.c:2733
+msgid "output compressed device"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:2734
+msgid "output compressed file"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:2735
 msgid "add qemu parameters"
 msgstr "dodaje parametry QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2706
+#: fish/cmds.c:2736
 msgid "copy local files or directories into an image"
 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
 
-#: fish/cmds.c:2707
+#: fish/cmds.c:2737
 msgid "copy remote files or directories out of an image"
 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
 
-#: fish/cmds.c:2708
+#: fish/cmds.c:2738
 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:2709
+#: fish/cmds.c:2739
 msgid "copy a file"
 msgstr "kopiuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2710
+#: fish/cmds.c:2740
 msgid "copy a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2711
+#: fish/cmds.c:2741
 msgid "copy from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:2712
+#: fish/cmds.c:2742
 msgid "debugging and internals"
 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
 
-#: fish/cmds.c:2713
+#: fish/cmds.c:2743
 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
-#: fish/cmds.c:2714
+#: fish/cmds.c:2744
 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
-#: fish/cmds.c:2715
+#: fish/cmds.c:2745
 msgid "report file system disk space usage"
 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2716
+#: fish/cmds.c:2746
 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
 msgstr ""
 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
 
-#: fish/cmds.c:2717
+#: fish/cmds.c:2747
 msgid "display an image"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2718
+#: fish/cmds.c:2748
 msgid "return kernel messages"
 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2719
+#: fish/cmds.c:2749
 msgid "download a file to the local machine"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:2720
+#: fish/cmds.c:2750
 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
 
-#: fish/cmds.c:2721
+#: fish/cmds.c:2751
 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
 
-#: fish/cmds.c:2722
+#: fish/cmds.c:2752
 msgid "estimate file space usage"
 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
 
-#: fish/cmds.c:2723
+#: fish/cmds.c:2753
 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
 
-#: fish/cmds.c:2724
+#: fish/cmds.c:2754
 msgid "display a line of text"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
-#: fish/cmds.c:2725
+#: fish/cmds.c:2755
 msgid "echo arguments back to the client"
 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
 
-#: fish/cmds.c:2726
+#: fish/cmds.c:2756
 msgid "edit a file"
 msgstr "modyfikuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2727 fish/cmds.c:2728 fish/cmds.c:2733 fish/cmds.c:2734
-#: fish/cmds.c:2768 fish/cmds.c:2769 fish/cmds.c:3024 fish/cmds.c:3025
-#: fish/cmds.c:3029 fish/cmds.c:3030 fish/cmds.c:3032 fish/cmds.c:3033
+#: fish/cmds.c:2757 fish/cmds.c:2758 fish/cmds.c:2763 fish/cmds.c:2764
+#: fish/cmds.c:2799 fish/cmds.c:2800 fish/cmds.c:3056 fish/cmds.c:3057
+#: fish/cmds.c:3061 fish/cmds.c:3062 fish/cmds.c:3064 fish/cmds.c:3065
 msgid "return lines matching a pattern"
 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
 
-#: fish/cmds.c:2729
+#: fish/cmds.c:2759
 msgid "test if two files have equal contents"
 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
 
-#: fish/cmds.c:2730
+#: fish/cmds.c:2760
 msgid "test if file or directory exists"
 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
 
-#: fish/cmds.c:2731 fish/cmds.c:2732
+#: fish/cmds.c:2761 fish/cmds.c:2762
 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2735
+#: fish/cmds.c:2765
 msgid "determine file type"
 msgstr "określa typ pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2736
+#: fish/cmds.c:2766
 msgid "detect the architecture of a binary file"
 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
 
-#: fish/cmds.c:2737
+#: fish/cmds.c:2767
 msgid "return the size of the file in bytes"
 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:2738
+#: fish/cmds.c:2768
 msgid "fill a file with octets"
 msgstr "wypełnia plik oktetami"
 
-#: fish/cmds.c:2739
+#: fish/cmds.c:2769
 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
 
-#: fish/cmds.c:2740
+#: fish/cmds.c:2770
 msgid "find all files and directories"
 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
 
-#: fish/cmds.c:2741
+#: fish/cmds.c:2771
 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
 msgstr ""
 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
 
-#: fish/cmds.c:2742
+#: fish/cmds.c:2772
 msgid "find a filesystem by label"
 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2743
+#: fish/cmds.c:2773
 msgid "find a filesystem by UUID"
 msgstr "znajduje system plików według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2744
+#: fish/cmds.c:2774
 msgid "run the filesystem checker"
 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:2745
+#: fish/cmds.c:2775
 msgid "get the additional kernel options"
 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2746
+#: fish/cmds.c:2776
 msgid "get the attach method"
 msgstr "uzyskuje metodę podłączania"
 
-#: fish/cmds.c:2747
+#: fish/cmds.c:2777
 msgid "get autosync mode"
 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:2748
+#: fish/cmds.c:2778
 msgid "get direct appliance mode flag"
 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:2749
+#: fish/cmds.c:2779
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2750
+#: fish/cmds.c:2780
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2751
+#: fish/cmds.c:2781
 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2752
+#: fish/cmds.c:2782
 msgid "get enable network flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
 
-#: fish/cmds.c:2753
+#: fish/cmds.c:2783
 msgid "get the search path"
 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:2754
+#: fish/cmds.c:2784
 msgid "get process group flag"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2755
+#: fish/cmds.c:2785
 msgid "get PID of qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2756
+#: fish/cmds.c:2786
 msgid "get the qemu binary"
 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2757
+#: fish/cmds.c:2787
 msgid "get recovery process enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:2758
+#: fish/cmds.c:2788
 msgid "get SELinux enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:2759
+#: fish/cmds.c:2789
+msgid "get number of virtual CPUs in appliance"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:2790
 msgid "get the current state"
 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
 
-#: fish/cmds.c:2760
+#: fish/cmds.c:2791
 msgid "get command trace enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2761
+#: fish/cmds.c:2792
 msgid "get the current umask"
 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
 
-#: fish/cmds.c:2762
+#: fish/cmds.c:2793
 msgid "get verbose mode"
 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:2763
+#: fish/cmds.c:2794
 msgid "get SELinux security context"
 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:2764 fish/cmds.c:2824
+#: fish/cmds.c:2795 fish/cmds.c:2855
 msgid "get a single extended attribute"
 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
 
-#: fish/cmds.c:2765 fish/cmds.c:2825
+#: fish/cmds.c:2796 fish/cmds.c:2856
 msgid "list extended attributes of a file or directory"
 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2766
+#: fish/cmds.c:2797
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
-#: fish/cmds.c:2767
+#: fish/cmds.c:2798
 msgid "expand a wildcard path"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
 
-#: fish/cmds.c:2770
+#: fish/cmds.c:2801
 #, fuzzy
 msgid "install GRUB 1"
 msgstr "instaluje program GRUB"
 
-#: fish/cmds.c:2771
+#: fish/cmds.c:2802
 msgid "return first 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2772
+#: fish/cmds.c:2803
 msgid "return first N lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2773
+#: fish/cmds.c:2804
 msgid "dump a file in hexadecimal"
 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
 
-#: fish/cmds.c:2774
+#: fish/cmds.c:2805
 msgid "edit with a hex editor"
 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
 
-#: fish/cmds.c:2775
+#: fish/cmds.c:2806
 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:2776
+#: fish/cmds.c:2807
 msgid "list files in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:2777
+#: fish/cmds.c:2808
 msgid "add an inotify watch"
 msgstr "dodaje obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2778
+#: fish/cmds.c:2809
 msgid "close the inotify handle"
 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2779
+#: fish/cmds.c:2810
 msgid "return list of watched files that had events"
 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2780
+#: fish/cmds.c:2811
 msgid "create an inotify handle"
 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2781
+#: fish/cmds.c:2812
 msgid "return list of inotify events"
 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2782
+#: fish/cmds.c:2813
 msgid "remove an inotify watch"
 msgstr "usuwa obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2783
+#: fish/cmds.c:2814
 msgid "get architecture of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2784
+#: fish/cmds.c:2815
 msgid "get distro of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2785
+#: fish/cmds.c:2816
 msgid "get drive letter mappings"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2786
+#: fish/cmds.c:2817
 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
 
-#: fish/cmds.c:2787
+#: fish/cmds.c:2818
 msgid "get format of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje format badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2788
+#: fish/cmds.c:2819
 msgid "get hostname of the operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2789
+#: fish/cmds.c:2820
 msgid "get the icon corresponding to this operating system"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2790
+#: fish/cmds.c:2821
 msgid "get major version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2791
+#: fish/cmds.c:2822
 msgid "get minor version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2792
+#: fish/cmds.c:2823
 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2793
+#: fish/cmds.c:2824
 msgid "get package format used by the operating system"
 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
 
-#: fish/cmds.c:2794
+#: fish/cmds.c:2825
 msgid "get package management tool used by the operating system"
 msgstr ""
 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
 
-#: fish/cmds.c:2795
+#: fish/cmds.c:2826
 msgid "get product name of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2796
+#: fish/cmds.c:2827
 msgid "get product variant of inspected operating system"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2797
+#: fish/cmds.c:2828
 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
 msgstr ""
 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
 
-#: fish/cmds.c:2798
+#: fish/cmds.c:2829
 msgid "get type of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2799
+#: fish/cmds.c:2830
 msgid "get Windows CurrentControlSet of inspected operating system"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2800
+#: fish/cmds.c:2831
 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
 
-#: fish/cmds.c:2801
+#: fish/cmds.c:2832
 msgid "get live flag for install disk"
 msgstr "uzyskuje flagę live dla dysku instalacji"
 
-#: fish/cmds.c:2802
+#: fish/cmds.c:2833
 msgid "get multipart flag for install disk"
 msgstr "uzyskuje wieloczęściową flagę dla dysku instalacji"
 
-#: fish/cmds.c:2803
+#: fish/cmds.c:2834
 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
 msgstr "uzyskuje flagę \"netinst\" (instalacji sieciowej) dla dysku instalacji"
 
-#: fish/cmds.c:2804
+#: fish/cmds.c:2835
 msgid "get list of applications installed in the operating system"
 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
 
-#: fish/cmds.c:2805
+#: fish/cmds.c:2836
 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
 
-#: fish/cmds.c:2806
+#: fish/cmds.c:2837
 msgid "test if block device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:2807
+#: fish/cmds.c:2838
 msgid "is busy processing a command"
 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
 
-#: fish/cmds.c:2808
+#: fish/cmds.c:2839
 msgid "test if character device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
 
-#: fish/cmds.c:2809
+#: fish/cmds.c:2840
 msgid "is in configuration state"
 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
 
-#: fish/cmds.c:2810
+#: fish/cmds.c:2841
 msgid "test if a directory"
 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
 
-#: fish/cmds.c:2811
+#: fish/cmds.c:2842
 msgid "test if FIFO (named pipe)"
 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
 
-#: fish/cmds.c:2812
+#: fish/cmds.c:2843
 msgid "test if a regular file"
 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
 
-#: fish/cmds.c:2813
+#: fish/cmds.c:2844
 msgid "is launching subprocess"
 msgstr "uruchamia podprocesy"
 
-#: fish/cmds.c:2814
+#: fish/cmds.c:2845
 msgid "test if device is a logical volume"
 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2815
+#: fish/cmds.c:2846
 msgid "is ready to accept commands"
 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:2816
+#: fish/cmds.c:2847
 msgid "test if socket"
 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
 
-#: fish/cmds.c:2817
+#: fish/cmds.c:2848
 msgid "test if symbolic link"
 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2818
+#: fish/cmds.c:2849
 msgid "test if a file contains all zero bytes"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2819
+#: fish/cmds.c:2850
 msgid "test if a device contains all zero bytes"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2820
+#: fish/cmds.c:2851
 msgid "kill the qemu subprocess"
 msgstr "niszczy podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2821
+#: fish/cmds.c:2852
 msgid "launch the qemu subprocess"
 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2822
+#: fish/cmds.c:2853
 msgid "change working directory"
 msgstr "zmienia katalog roboczy"
 
-#: fish/cmds.c:2826
+#: fish/cmds.c:2857
 msgid "list 9p filesystems"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2827
+#: fish/cmds.c:2858
 msgid "list the block devices"
 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
 
-#: fish/cmds.c:2828
+#: fish/cmds.c:2859
 msgid "list device mapper devices"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2829
+#: fish/cmds.c:2860
 msgid "list filesystems"
 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
 
-#: fish/cmds.c:2830
+#: fish/cmds.c:2861
 msgid "list the partitions"
 msgstr "wyświetla listę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2831
+#: fish/cmds.c:2862
 msgid "list the files in a directory (long format)"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
 
-#: fish/cmds.c:2832 fish/cmds.c:2833
+#: fish/cmds.c:2863 fish/cmds.c:2864
 msgid "create a hard link"
 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
 
-#: fish/cmds.c:2834 fish/cmds.c:2835
+#: fish/cmds.c:2865 fish/cmds.c:2866
 msgid "create a symbolic link"
 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
 
-#: fish/cmds.c:2836 fish/cmds.c:2929
+#: fish/cmds.c:2867 fish/cmds.c:2960
 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2837
+#: fish/cmds.c:2868
 msgid "list the files in a directory"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2838 fish/cmds.c:2958
+#: fish/cmds.c:2869 fish/cmds.c:2990
 msgid "set extended attribute of a file or directory"
 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2839
+#: fish/cmds.c:2870
 msgid "get file information for a symbolic link"
 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2840
+#: fish/cmds.c:2871
 msgid "lstat on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:2841
+#: fish/cmds.c:2872
 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2842
+#: fish/cmds.c:2873
 msgid "close a LUKS device"
 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2843 fish/cmds.c:2844
+#: fish/cmds.c:2874 fish/cmds.c:2875
 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2845
+#: fish/cmds.c:2876
 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2846
+#: fish/cmds.c:2877
 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2847
+#: fish/cmds.c:2878
 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
 msgstr ""
 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
 "odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2848
+#: fish/cmds.c:2879
 msgid "create an LVM logical volume"
 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2849
+#: fish/cmds.c:2880
 msgid "get canonical name of an LV"
 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
 
-#: fish/cmds.c:2850
+#: fish/cmds.c:2881
 msgid "clear LVM device filter"
 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2851
+#: fish/cmds.c:2882
 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
 msgstr ""
 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2852
+#: fish/cmds.c:2883
 msgid "set LVM device filter"
 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2853
+#: fish/cmds.c:2884
 msgid "remove an LVM logical volume"
 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2854
+#: fish/cmds.c:2885
 msgid "rename an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2855
+#: fish/cmds.c:2886
 msgid "resize an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2856
+#: fish/cmds.c:2887
 msgid "expand an LV to fill free space"
 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
 
-#: fish/cmds.c:2857 fish/cmds.c:2858
+#: fish/cmds.c:2888 fish/cmds.c:2889
 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2859
+#: fish/cmds.c:2890
 msgid "get the UUID of a logical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
 
-#: fish/cmds.c:2860
+#: fish/cmds.c:2891
 msgid "lgetxattr on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:2861
+#: fish/cmds.c:2892
 msgid "open the manual"
 msgstr "otwiera podręcznik"
 
-#: fish/cmds.c:2862
+#: fish/cmds.c:2893
 msgid "create a directory"
 msgstr "tworzy katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2863
+#: fish/cmds.c:2894
 msgid "create a directory with a particular mode"
 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
 
-#: fish/cmds.c:2864
+#: fish/cmds.c:2895
 msgid "create a directory and parents"
 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
 
-#: fish/cmds.c:2865
+#: fish/cmds.c:2896
 msgid "create a temporary directory"
 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
 
-#: fish/cmds.c:2866 fish/cmds.c:2867 fish/cmds.c:2868
+#: fish/cmds.c:2897 fish/cmds.c:2898 fish/cmds.c:2899
 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
 
-#: fish/cmds.c:2869
+#: fish/cmds.c:2900
 msgid "make ext2/3/4 external journal"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2870
+#: fish/cmds.c:2901
 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2871
+#: fish/cmds.c:2902
 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2872
+#: fish/cmds.c:2903
 msgid "make FIFO (named pipe)"
 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
 
-#: fish/cmds.c:2873 fish/cmds.c:2875
+#: fish/cmds.c:2904 fish/cmds.c:2906
 msgid "make a filesystem"
 msgstr "tworzy system plików"
 
-#: fish/cmds.c:2874
+#: fish/cmds.c:2905
 msgid "make a filesystem with block size"
 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
 
-#: fish/cmds.c:2876
+#: fish/cmds.c:2907
 msgid "create a mountpoint"
 msgstr "tworzy punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2877
+#: fish/cmds.c:2908
 msgid "make block, character or FIFO devices"
 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
 
-#: fish/cmds.c:2878
+#: fish/cmds.c:2909
 msgid "make block device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2879
+#: fish/cmds.c:2910
 msgid "make char device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
 
-#: fish/cmds.c:2880
+#: fish/cmds.c:2911
 msgid "create a swap partition"
 msgstr "tworzy partycję wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:2881
+#: fish/cmds.c:2912
 msgid "create a swap partition with a label"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2882
+#: fish/cmds.c:2913
 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2883
+#: fish/cmds.c:2914
 msgid "create a swap file"
 msgstr "tworzy plik wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:2884
+#: fish/cmds.c:2915
 msgid "load a kernel module"
 msgstr "wczytuje moduł jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2885
+#: fish/cmds.c:2916
 msgid "view a file"
 msgstr "wyświetla plik"
 
-#: fish/cmds.c:2886
+#: fish/cmds.c:2917
 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
 
-#: fish/cmds.c:2887
+#: fish/cmds.c:2918
 msgid "mount 9p filesystem"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2888
+#: fish/cmds.c:2919
 msgid "mount a file using the loop device"
 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
 
-#: fish/cmds.c:2889
+#: fish/cmds.c:2920
 msgid "mount a guest disk with mount options"
 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2890
+#: fish/cmds.c:2921
 msgid "mount a guest disk, read-only"
 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2891
+#: fish/cmds.c:2922
 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
 msgstr ""
 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
 "plików"
 
-#: fish/cmds.c:2892
+#: fish/cmds.c:2923
 msgid "show mountpoints"
 msgstr "wyświetla punkty montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2893
+#: fish/cmds.c:2924
 msgid "show mounted filesystems"
 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:2894
+#: fish/cmds.c:2925
 msgid "move a file"
 msgstr "przenosi plik"
 
-#: fish/cmds.c:2895
+#: fish/cmds.c:2926
 msgid "probe NTFS volume"
 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
 
-#: fish/cmds.c:2896 fish/cmds.c:2897
+#: fish/cmds.c:2927 fish/cmds.c:2928
 msgid "resize an NTFS filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
 
-#: fish/cmds.c:2898
+#: fish/cmds.c:2929
 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2899
+#: fish/cmds.c:2930
 msgid "add a partition to the device"
 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2900
+#: fish/cmds.c:2931
 msgid "delete a partition"
 msgstr "usuwa partycję"
 
-#: fish/cmds.c:2901
+#: fish/cmds.c:2932
 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
 
-#: fish/cmds.c:2902
+#: fish/cmds.c:2933
 msgid "return true if a partition is bootable"
 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
 
-#: fish/cmds.c:2903
+#: fish/cmds.c:2934
 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2904
+#: fish/cmds.c:2935
 msgid "get the partition table type"
 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2905
+#: fish/cmds.c:2936
 msgid "create an empty partition table"
 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2906
+#: fish/cmds.c:2937
 msgid "list partitions on a device"
 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2907
+#: fish/cmds.c:2938
 msgid "make a partition bootable"
 msgstr "zmienia partycję na startową"
 
-#: fish/cmds.c:2908
+#: fish/cmds.c:2939
 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2909
+#: fish/cmds.c:2940
 msgid "set partition name"
 msgstr "ustawia nazwę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2910
+#: fish/cmds.c:2941
 msgid "convert partition name to device name"
 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2911
+#: fish/cmds.c:2942
 msgid "ping the guest daemon"
 msgstr "odpytuje demona gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2912
+#: fish/cmds.c:2943
 msgid "read part of a file"
 msgstr "odczytuje część pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2913
+#: fish/cmds.c:2944
 msgid "read part of a device"
 msgstr "odczytuje część urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2914
+#: fish/cmds.c:2945
 msgid "create an LVM physical volume"
 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2915
+#: fish/cmds.c:2946
 msgid "remove an LVM physical volume"
 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2916
+#: fish/cmds.c:2947
 msgid "resize an LVM physical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2917
+#: fish/cmds.c:2948
 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2918 fish/cmds.c:2919
+#: fish/cmds.c:2949 fish/cmds.c:2950
 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2920
+#: fish/cmds.c:2951
 msgid "get the UUID of a physical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
 
-#: fish/cmds.c:2921
+#: fish/cmds.c:2952
 msgid "write to part of a file"
 msgstr "zapisuje do części pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2922
+#: fish/cmds.c:2953
 msgid "write to part of a device"
 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2923
+#: fish/cmds.c:2954
 msgid "read a file"
 msgstr "odczytuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2924
+#: fish/cmds.c:2955
 msgid "read file as lines"
 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:2925
+#: fish/cmds.c:2956
 msgid "read directories entries"
 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
 
-#: fish/cmds.c:2926
+#: fish/cmds.c:2957
 msgid "read the target of a symbolic link"
 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
 
-#: fish/cmds.c:2927
+#: fish/cmds.c:2958
 msgid "readlink on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:2928
+#: fish/cmds.c:2959
 msgid "canonicalized absolute pathname"
 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
 
-#: fish/cmds.c:2930
+#: fish/cmds.c:2961
 msgid "close and reopen libguestfs handle"
 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
 
-#: fish/cmds.c:2931
+#: fish/cmds.c:2962
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
 
-#: fish/cmds.c:2932
+#: fish/cmds.c:2963
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 na minimalny"
 
-#: fish/cmds.c:2933
+#: fish/cmds.c:2964
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
 msgstr ""
 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2934
+#: fish/cmds.c:2965
 msgid "remove a file"
 msgstr "usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:2935
+#: fish/cmds.c:2966
 msgid "remove a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2936
+#: fish/cmds.c:2967
 msgid "remove a directory"
 msgstr "usuwa katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2937
+#: fish/cmds.c:2968
 msgid "remove a mountpoint"
 msgstr "usuwa punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2938
+#: fish/cmds.c:2969
 msgid "scrub (securely wipe) a device"
 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2939
+#: fish/cmds.c:2970
 msgid "scrub (securely wipe) a file"
 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:2940
+#: fish/cmds.c:2971
 msgid "scrub (securely wipe) free space"
 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
 
-#: fish/cmds.c:2941
+#: fish/cmds.c:2972
 msgid "add options to kernel command line"
 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2942
+#: fish/cmds.c:2973
 msgid "set the attach method"
 msgstr "ustawia metodę podłączania"
 
-#: fish/cmds.c:2943
+#: fish/cmds.c:2974
 msgid "set autosync mode"
 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:2944
+#: fish/cmds.c:2975
 msgid "enable or disable direct appliance mode"
 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:2945
+#: fish/cmds.c:2976
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2946
+#: fish/cmds.c:2977
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2947
+#: fish/cmds.c:2978
 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2948
+#: fish/cmds.c:2979
 msgid "set enable network flag"
 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
 
-#: fish/cmds.c:2949
+#: fish/cmds.c:2980
 msgid "set the search path"
 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:2950
+#: fish/cmds.c:2981
 msgid "set process group flag"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2951
+#: fish/cmds.c:2982
 msgid "set the qemu binary"
 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2952
+#: fish/cmds.c:2983
 msgid "enable or disable the recovery process"
 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:2953
+#: fish/cmds.c:2984
 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
 msgstr ""
 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:2954
+#: fish/cmds.c:2985
+msgid "set number of virtual CPUs in appliance"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:2986
 msgid "enable or disable command traces"
 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:2955
+#: fish/cmds.c:2987
 msgid "set verbose mode"
 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:2956
+#: fish/cmds.c:2988
 msgid "set SELinux security context"
 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:2957
+#: fish/cmds.c:2989
 msgid "set an environment variable"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2959 fish/cmds.c:2960
+#: fish/cmds.c:2991 fish/cmds.c:2992
 msgid "create partitions on a block device"
 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:2961
+#: fish/cmds.c:2993
 msgid "modify a single partition on a block device"
 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:2962
+#: fish/cmds.c:2994
 msgid "display the disk geometry from the partition table"
 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2963
+#: fish/cmds.c:2995
 msgid "display the kernel geometry"
 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2964
+#: fish/cmds.c:2996
 msgid "display the partition table"
 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2965
+#: fish/cmds.c:2997
 msgid "run a command via the shell"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
 
-#: fish/cmds.c:2966
+#: fish/cmds.c:2998
 msgid "run a command via the shell returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:2967
+#: fish/cmds.c:2999
 msgid "sleep for some seconds"
 msgstr "usypia na kilka sekund"
 
-#: fish/cmds.c:2968
+#: fish/cmds.c:3000
 msgid "create a sparse disk image and add"
 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
 
-#: fish/cmds.c:2969
+#: fish/cmds.c:3001
 msgid "get file information"
 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2970
+#: fish/cmds.c:3002
 msgid "get file system statistics"
 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:2971 fish/cmds.c:2972
+#: fish/cmds.c:3003 fish/cmds.c:3004
 msgid "print the printable strings in a file"
 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2973
+#: fish/cmds.c:3005
 msgid "list supported groups of commands"
 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:2974
+#: fish/cmds.c:3006
 msgid "disable swap on device"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2975
+#: fish/cmds.c:3007
 msgid "disable swap on file"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2976
+#: fish/cmds.c:3008
 msgid "disable swap on labeled swap partition"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:2977
+#: fish/cmds.c:3009
 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2978
+#: fish/cmds.c:3010
 msgid "enable swap on device"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2979
+#: fish/cmds.c:3011
 msgid "enable swap on file"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2980
+#: fish/cmds.c:3012
 msgid "enable swap on labeled swap partition"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:2981
+#: fish/cmds.c:3013
 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2982
+#: fish/cmds.c:3014
 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2983
+#: fish/cmds.c:3015
 msgid "return last 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2984
+#: fish/cmds.c:3016
 msgid "return last N lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2985
+#: fish/cmds.c:3017
 msgid "unpack tarfile to directory"
 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2986
+#: fish/cmds.c:3018
 msgid "pack directory into tarfile"
 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
 
-#: fish/cmds.c:2987 fish/cmds.c:2994
+#: fish/cmds.c:3019 fish/cmds.c:3026
 msgid "unpack compressed tarball to directory"
 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2988 fish/cmds.c:2995
+#: fish/cmds.c:3020 fish/cmds.c:3027
 msgid "pack directory into compressed tarball"
 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
 
-#: fish/cmds.c:2989
+#: fish/cmds.c:3021
 msgid "print elapsed time taken to run a command"
 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
 
-#: fish/cmds.c:2990
+#: fish/cmds.c:3022
 msgid "update file timestamps or create a new file"
 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
 
-#: fish/cmds.c:2991
+#: fish/cmds.c:3023
 msgid "truncate a file to zero size"
 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:2992
+#: fish/cmds.c:3024
 msgid "truncate a file to a particular size"
 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:2993
+#: fish/cmds.c:3025
 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
 
-#: fish/cmds.c:2996
+#: fish/cmds.c:3028
 msgid "set file mode creation mask (umask)"
 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
 
-#: fish/cmds.c:2997
+#: fish/cmds.c:3029
 msgid "unmount a filesystem"
 msgstr "odmontowuje system plików"
 
-#: fish/cmds.c:2998
+#: fish/cmds.c:3030
 msgid "unmount all filesystems"
 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:2999
+#: fish/cmds.c:3031
 msgid "unset an environment variable"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:3000
+#: fish/cmds.c:3032
 msgid "upload a file from the local machine"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:3001
+#: fish/cmds.c:3033
 msgid "upload a file from the local machine with offset"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
 
-#: fish/cmds.c:3002
+#: fish/cmds.c:3034
 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
 
-#: fish/cmds.c:3003
+#: fish/cmds.c:3035
 msgid "get the library version number"
 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
 
-#: fish/cmds.c:3004
+#: fish/cmds.c:3036
 msgid "get the filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:3005
+#: fish/cmds.c:3037
 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
 msgstr ""
 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
 "zamontowanemu urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:3006
+#: fish/cmds.c:3038
 msgid "get the filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:3007
+#: fish/cmds.c:3039
 msgid "activate or deactivate some volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:3008
+#: fish/cmds.c:3040
 msgid "activate or deactivate all volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:3009
+#: fish/cmds.c:3041
 msgid "create an LVM volume group"
 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:3010
+#: fish/cmds.c:3042
 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:3011
+#: fish/cmds.c:3043
 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:3012
+#: fish/cmds.c:3044
 msgid "remove an LVM volume group"
 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:3013
+#: fish/cmds.c:3045
 msgid "rename an LVM volume group"
 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:3014 fish/cmds.c:3015
+#: fish/cmds.c:3046 fish/cmds.c:3047
 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:3016
+#: fish/cmds.c:3048
 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
 msgstr ""
 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
 
-#: fish/cmds.c:3017
+#: fish/cmds.c:3049
 msgid "get the UUID of a volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:3018
+#: fish/cmds.c:3050
 msgid "count characters in a file"
 msgstr "liczy znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3019
+#: fish/cmds.c:3051
 msgid "count lines in a file"
 msgstr "liczy wiersze w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3020
+#: fish/cmds.c:3052
 msgid "count words in a file"
 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3021
+#: fish/cmds.c:3053
 msgid "create a new file"
 msgstr "tworzy nowy plik"
 
-#: fish/cmds.c:3022
+#: fish/cmds.c:3054
 msgid "append content to end of file"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:3023
+#: fish/cmds.c:3055
 msgid "create a file"
 msgstr "tworzy plik"
 
-#: fish/cmds.c:3026
+#: fish/cmds.c:3058
 msgid "write zeroes to the device"
 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:3027
+#: fish/cmds.c:3059
 msgid "write zeroes to an entire device"
 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:3028
+#: fish/cmds.c:3060
 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
 
-#: fish/cmds.c:3031
+#: fish/cmds.c:3063
 msgid "determine file type inside a compressed file"
 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
 
-#: fish/cmds.c:3034
+#: fish/cmds.c:3066
 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
 msgstr ""
 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
 "o poleceniu."
 
-#: fish/cmds.c:3352 fish/cmds.c:3366 fish/cmds.c:3382 fish/cmds.c:3399
-#: fish/cmds.c:3416 fish/cmds.c:3434 fish/cmds.c:3453 fish/cmds.c:3469
-#: fish/cmds.c:3487 fish/cmds.c:3503 fish/cmds.c:3521 fish/cmds.c:3537
-#: fish/cmds.c:3554 fish/cmds.c:3569 fish/cmds.c:3587 fish/cmds.c:3602
-#: fish/cmds.c:3618 fish/cmds.c:3634 fish/cmds.c:3650 fish/cmds.c:3666
-#: fish/cmds.c:3682 fish/cmds.c:3700 fish/cmds.c:3733 fish/cmds.c:3749
-#: fish/cmds.c:3765 fish/cmds.c:3784 fish/cmds.c:3799 fish/cmds.c:3817
-#: fish/cmds.c:3832 fish/cmds.c:3850 fish/cmds.c:3865 fish/cmds.c:3883
-#: fish/cmds.c:3898 fish/cmds.c:3917 fish/cmds.c:3936 fish/cmds.c:3954
-#: fish/cmds.c:3974 fish/cmds.c:3993 fish/cmds.c:4013 fish/cmds.c:4033
-#: fish/cmds.c:4053 fish/cmds.c:4072 fish/cmds.c:4091 fish/cmds.c:4111
-#: fish/cmds.c:4131 fish/cmds.c:4151 fish/cmds.c:4166 fish/cmds.c:4182
-#: fish/cmds.c:4254 fish/cmds.c:4272 fish/cmds.c:4289 fish/cmds.c:4373
-#: fish/cmds.c:4393 fish/cmds.c:4413 fish/cmds.c:4433 fish/cmds.c:4453
-#: fish/cmds.c:4473 fish/cmds.c:4492 fish/cmds.c:4511 fish/cmds.c:4530
-#: fish/cmds.c:4545 fish/cmds.c:4564 fish/cmds.c:4584 fish/cmds.c:4604
-#: fish/cmds.c:4680 fish/cmds.c:4695 fish/cmds.c:4714 fish/cmds.c:4730
-#: fish/cmds.c:4746 fish/cmds.c:4765 fish/cmds.c:4787 fish/cmds.c:4809
-#: fish/cmds.c:4829 fish/cmds.c:4846 fish/cmds.c:4863 fish/cmds.c:4880
-#: fish/cmds.c:4897 fish/cmds.c:4914 fish/cmds.c:4931 fish/cmds.c:4948
-#: fish/cmds.c:4967 fish/cmds.c:4990 fish/cmds.c:5026 fish/cmds.c:5043
-#: fish/cmds.c:5066 fish/cmds.c:5088 fish/cmds.c:5109 fish/cmds.c:5129
-#: fish/cmds.c:5148 fish/cmds.c:5168 fish/cmds.c:5186 fish/cmds.c:5204
-#: fish/cmds.c:5218 fish/cmds.c:5234 fish/cmds.c:5254 fish/cmds.c:5273
-#: fish/cmds.c:5292 fish/cmds.c:5311 fish/cmds.c:5330 fish/cmds.c:5350
-#: fish/cmds.c:5390 fish/cmds.c:5447 fish/cmds.c:5468 fish/cmds.c:5489
-#: fish/cmds.c:5510 fish/cmds.c:5528 fish/cmds.c:5550 fish/cmds.c:5588
-#: fish/cmds.c:5610 fish/cmds.c:5689 fish/cmds.c:5728 fish/cmds.c:5743
-#: fish/cmds.c:5760 fish/cmds.c:5774 fish/cmds.c:5790 fish/cmds.c:5812
-#: fish/cmds.c:5834 fish/cmds.c:5856 fish/cmds.c:5878 fish/cmds.c:5900
-#: fish/cmds.c:5922 fish/cmds.c:5942 fish/cmds.c:5959 fish/cmds.c:5976
-#: fish/cmds.c:5995 fish/cmds.c:6014 fish/cmds.c:6034 fish/cmds.c:6070
-#: fish/cmds.c:6089 fish/cmds.c:6108 fish/cmds.c:6125 fish/cmds.c:6143
-#: fish/cmds.c:6166 fish/cmds.c:6189 fish/cmds.c:6213 fish/cmds.c:6236
-#: fish/cmds.c:6257 fish/cmds.c:6280 fish/cmds.c:6303 fish/cmds.c:6323
-#: fish/cmds.c:6345 fish/cmds.c:6366 fish/cmds.c:6389 fish/cmds.c:6406
-#: fish/cmds.c:6423 fish/cmds.c:6441 fish/cmds.c:6459 fish/cmds.c:6480
-#: fish/cmds.c:6498 fish/cmds.c:6519 fish/cmds.c:6539 fish/cmds.c:6557
-#: fish/cmds.c:6578 fish/cmds.c:6601 fish/cmds.c:6624 fish/cmds.c:6646
-#: fish/cmds.c:6679 fish/cmds.c:6696 fish/cmds.c:6713 fish/cmds.c:6737
-#: fish/cmds.c:6760 fish/cmds.c:6783 fish/cmds.c:6805 fish/cmds.c:6822
-#: fish/cmds.c:6844 fish/cmds.c:6938 fish/cmds.c:6958 fish/cmds.c:6978
-#: fish/cmds.c:6998 fish/cmds.c:7016 fish/cmds.c:7037 fish/cmds.c:7073
-#: fish/cmds.c:7090 fish/cmds.c:7112 fish/cmds.c:7129 fish/cmds.c:7165
-#: fish/cmds.c:7185 fish/cmds.c:7205 fish/cmds.c:7225 fish/cmds.c:7247
-#: fish/cmds.c:7264 fish/cmds.c:7283 fish/cmds.c:7302 fish/cmds.c:7324
-#: fish/cmds.c:7345 fish/cmds.c:7366 fish/cmds.c:7387 fish/cmds.c:7410
-#: fish/cmds.c:7451 fish/cmds.c:7474 fish/cmds.c:7513 fish/cmds.c:7530
-#: fish/cmds.c:7549 fish/cmds.c:7570 fish/cmds.c:7593 fish/cmds.c:7615
-#: fish/cmds.c:7633 fish/cmds.c:7652 fish/cmds.c:7673 fish/cmds.c:7750
-#: fish/cmds.c:7791 fish/cmds.c:7870 fish/cmds.c:7946 fish/cmds.c:7983
-#: fish/cmds.c:8006 fish/cmds.c:8027 fish/cmds.c:8050 fish/cmds.c:8072
-#: fish/cmds.c:8097 fish/cmds.c:8140 fish/cmds.c:8181 fish/cmds.c:8202
-#: fish/cmds.c:8220 fish/cmds.c:8239 fish/cmds.c:8256 fish/cmds.c:8274
-#: fish/cmds.c:8301 fish/cmds.c:8325 fish/cmds.c:8349 fish/cmds.c:8373
-#: fish/cmds.c:8397 fish/cmds.c:8421 fish/cmds.c:8445 fish/cmds.c:8469
-#: fish/cmds.c:8493 fish/cmds.c:8517 fish/cmds.c:8541 fish/cmds.c:8565
-#: fish/cmds.c:8588 fish/cmds.c:8611 fish/cmds.c:8632 fish/cmds.c:8653
-#: fish/cmds.c:8674 fish/cmds.c:8694 fish/cmds.c:8717 fish/cmds.c:8755
-#: fish/cmds.c:8772 fish/cmds.c:8789 fish/cmds.c:8808 fish/cmds.c:8827
-#: fish/cmds.c:8844 fish/cmds.c:8861 fish/cmds.c:8878 fish/cmds.c:8895
-#: fish/cmds.c:8914 fish/cmds.c:8950 fish/cmds.c:8990 fish/cmds.c:9023
-#: fish/cmds.c:9040 fish/cmds.c:9057 fish/cmds.c:9073 fish/cmds.c:9088
-#: fish/cmds.c:9109 fish/cmds.c:9147 fish/cmds.c:9185 fish/cmds.c:9224
-#: fish/cmds.c:9264 fish/cmds.c:9305 fish/cmds.c:9346 fish/cmds.c:9384
-#: fish/cmds.c:9401 fish/cmds.c:9424 fish/cmds.c:9446 fish/cmds.c:9468
-#: fish/cmds.c:9488 fish/cmds.c:9508 fish/cmds.c:9544 fish/cmds.c:9616
-#: fish/cmds.c:9656 fish/cmds.c:9714 fish/cmds.c:9740 fish/cmds.c:9766
-#: fish/cmds.c:9794 fish/cmds.c:9853 fish/cmds.c:9874 fish/cmds.c:9919
-#: fish/cmds.c:9939 fish/cmds.c:9978 fish/cmds.c:10015 fish/cmds.c:10035
-#: fish/cmds.c:10057 fish/cmds.c:10114 fish/cmds.c:10134 fish/cmds.c:10156
-#: fish/cmds.c:10178 fish/cmds.c:10197 fish/cmds.c:10217 fish/cmds.c:10244
-#: fish/cmds.c:10264 fish/cmds.c:10284 fish/cmds.c:10304 fish/cmds.c:10324
-#: fish/cmds.c:10346 fish/cmds.c:10381 fish/cmds.c:10399 fish/cmds.c:10422
-#: fish/cmds.c:10444 fish/cmds.c:10459 fish/cmds.c:10476 fish/cmds.c:10513
-#: fish/cmds.c:10552 fish/cmds.c:10592 fish/cmds.c:10648 fish/cmds.c:10670
-#: fish/cmds.c:10706 fish/cmds.c:10721 fish/cmds.c:10741 fish/cmds.c:10781
-#: fish/cmds.c:10804 fish/cmds.c:10828 fish/cmds.c:10853 fish/cmds.c:10894
-#: fish/cmds.c:10919 fish/cmds.c:10957 fish/cmds.c:10988 fish/cmds.c:11019
-#: fish/cmds.c:11047 fish/cmds.c:11067 fish/cmds.c:11099 fish/cmds.c:11119
-#: fish/cmds.c:11139 fish/cmds.c:11156 fish/cmds.c:11174 fish/cmds.c:11199
-#: fish/cmds.c:11222 fish/cmds.c:11241 fish/cmds.c:11285 fish/cmds.c:11330
-#: fish/cmds.c:11378 fish/cmds.c:11419 fish/cmds.c:11438 fish/cmds.c:11458
-#: fish/cmds.c:11478 fish/cmds.c:11499 fish/cmds.c:11520 fish/cmds.c:11541
-#: fish/cmds.c:11562 fish/cmds.c:11583 fish/cmds.c:11605 fish/cmds.c:11643
-#: fish/cmds.c:11694 fish/cmds.c:11732 fish/cmds.c:11788 fish/cmds.c:11924
-#: fish/cmds.c:11953 fish/cmds.c:11980 fish/cmds.c:11997 fish/cmds.c:12018
-#: fish/cmds.c:12035 fish/cmds.c:12097 fish/cmds.c:12235
+#: fish/cmds.c:3384 fish/cmds.c:3398 fish/cmds.c:3414 fish/cmds.c:3431
+#: fish/cmds.c:3448 fish/cmds.c:3466 fish/cmds.c:3485 fish/cmds.c:3501
+#: fish/cmds.c:3519 fish/cmds.c:3535 fish/cmds.c:3553 fish/cmds.c:3569
+#: fish/cmds.c:3586 fish/cmds.c:3601 fish/cmds.c:3619 fish/cmds.c:3634
+#: fish/cmds.c:3650 fish/cmds.c:3666 fish/cmds.c:3682 fish/cmds.c:3698
+#: fish/cmds.c:3714 fish/cmds.c:3732 fish/cmds.c:3765 fish/cmds.c:3781
+#: fish/cmds.c:3797 fish/cmds.c:3816 fish/cmds.c:3831 fish/cmds.c:3849
+#: fish/cmds.c:3864 fish/cmds.c:3882 fish/cmds.c:3897 fish/cmds.c:3915
+#: fish/cmds.c:3930 fish/cmds.c:3949 fish/cmds.c:3968 fish/cmds.c:3986
+#: fish/cmds.c:4006 fish/cmds.c:4025 fish/cmds.c:4045 fish/cmds.c:4065
+#: fish/cmds.c:4085 fish/cmds.c:4104 fish/cmds.c:4123 fish/cmds.c:4143
+#: fish/cmds.c:4163 fish/cmds.c:4183 fish/cmds.c:4198 fish/cmds.c:4214
+#: fish/cmds.c:4286 fish/cmds.c:4304 fish/cmds.c:4321 fish/cmds.c:4405
+#: fish/cmds.c:4425 fish/cmds.c:4445 fish/cmds.c:4465 fish/cmds.c:4485
+#: fish/cmds.c:4505 fish/cmds.c:4524 fish/cmds.c:4543 fish/cmds.c:4562
+#: fish/cmds.c:4577 fish/cmds.c:4596 fish/cmds.c:4616 fish/cmds.c:4636
+#: fish/cmds.c:4712 fish/cmds.c:4727 fish/cmds.c:4745 fish/cmds.c:4778
+#: fish/cmds.c:4797 fish/cmds.c:4813 fish/cmds.c:4829 fish/cmds.c:4848
+#: fish/cmds.c:4870 fish/cmds.c:4892 fish/cmds.c:4912 fish/cmds.c:4929
+#: fish/cmds.c:4946 fish/cmds.c:4963 fish/cmds.c:4980 fish/cmds.c:4997
+#: fish/cmds.c:5014 fish/cmds.c:5031 fish/cmds.c:5050 fish/cmds.c:5073
+#: fish/cmds.c:5109 fish/cmds.c:5126 fish/cmds.c:5149 fish/cmds.c:5171
+#: fish/cmds.c:5192 fish/cmds.c:5212 fish/cmds.c:5231 fish/cmds.c:5251
+#: fish/cmds.c:5269 fish/cmds.c:5287 fish/cmds.c:5301 fish/cmds.c:5317
+#: fish/cmds.c:5337 fish/cmds.c:5356 fish/cmds.c:5375 fish/cmds.c:5394
+#: fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5433 fish/cmds.c:5473 fish/cmds.c:5530
+#: fish/cmds.c:5551 fish/cmds.c:5572 fish/cmds.c:5593 fish/cmds.c:5611
+#: fish/cmds.c:5633 fish/cmds.c:5671 fish/cmds.c:5693 fish/cmds.c:5772
+#: fish/cmds.c:5811 fish/cmds.c:5826 fish/cmds.c:5843 fish/cmds.c:5857
+#: fish/cmds.c:5873 fish/cmds.c:5895 fish/cmds.c:5917 fish/cmds.c:5939
+#: fish/cmds.c:5961 fish/cmds.c:5983 fish/cmds.c:6005 fish/cmds.c:6025
+#: fish/cmds.c:6042 fish/cmds.c:6059 fish/cmds.c:6078 fish/cmds.c:6097
+#: fish/cmds.c:6117 fish/cmds.c:6153 fish/cmds.c:6172 fish/cmds.c:6191
+#: fish/cmds.c:6208 fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6249 fish/cmds.c:6272
+#: fish/cmds.c:6296 fish/cmds.c:6319 fish/cmds.c:6340 fish/cmds.c:6363
+#: fish/cmds.c:6386 fish/cmds.c:6406 fish/cmds.c:6428 fish/cmds.c:6449
+#: fish/cmds.c:6472 fish/cmds.c:6489 fish/cmds.c:6506 fish/cmds.c:6524
+#: fish/cmds.c:6542 fish/cmds.c:6563 fish/cmds.c:6581 fish/cmds.c:6602
+#: fish/cmds.c:6622 fish/cmds.c:6640 fish/cmds.c:6661 fish/cmds.c:6684
+#: fish/cmds.c:6707 fish/cmds.c:6729 fish/cmds.c:6762 fish/cmds.c:6779
+#: fish/cmds.c:6796 fish/cmds.c:6820 fish/cmds.c:6843 fish/cmds.c:6866
+#: fish/cmds.c:6888 fish/cmds.c:6905 fish/cmds.c:6927 fish/cmds.c:7021
+#: fish/cmds.c:7041 fish/cmds.c:7061 fish/cmds.c:7081 fish/cmds.c:7099
+#: fish/cmds.c:7120 fish/cmds.c:7156 fish/cmds.c:7173 fish/cmds.c:7195
+#: fish/cmds.c:7212 fish/cmds.c:7248 fish/cmds.c:7268 fish/cmds.c:7288
+#: fish/cmds.c:7308 fish/cmds.c:7330 fish/cmds.c:7347 fish/cmds.c:7366
+#: fish/cmds.c:7385 fish/cmds.c:7407 fish/cmds.c:7428 fish/cmds.c:7449
+#: fish/cmds.c:7470 fish/cmds.c:7493 fish/cmds.c:7534 fish/cmds.c:7557
+#: fish/cmds.c:7596 fish/cmds.c:7613 fish/cmds.c:7632 fish/cmds.c:7653
+#: fish/cmds.c:7676 fish/cmds.c:7698 fish/cmds.c:7716 fish/cmds.c:7735
+#: fish/cmds.c:7756 fish/cmds.c:7833 fish/cmds.c:7874 fish/cmds.c:7953
+#: fish/cmds.c:8029 fish/cmds.c:8066 fish/cmds.c:8089 fish/cmds.c:8110
+#: fish/cmds.c:8133 fish/cmds.c:8155 fish/cmds.c:8180 fish/cmds.c:8223
+#: fish/cmds.c:8264 fish/cmds.c:8285 fish/cmds.c:8303 fish/cmds.c:8322
+#: fish/cmds.c:8339 fish/cmds.c:8357 fish/cmds.c:8384 fish/cmds.c:8408
+#: fish/cmds.c:8432 fish/cmds.c:8456 fish/cmds.c:8480 fish/cmds.c:8504
+#: fish/cmds.c:8528 fish/cmds.c:8552 fish/cmds.c:8576 fish/cmds.c:8600
+#: fish/cmds.c:8624 fish/cmds.c:8648 fish/cmds.c:8671 fish/cmds.c:8694
+#: fish/cmds.c:8715 fish/cmds.c:8736 fish/cmds.c:8757 fish/cmds.c:8777
+#: fish/cmds.c:8800 fish/cmds.c:8838 fish/cmds.c:8855 fish/cmds.c:8872
+#: fish/cmds.c:8891 fish/cmds.c:8910 fish/cmds.c:8927 fish/cmds.c:8944
+#: fish/cmds.c:8961 fish/cmds.c:8978 fish/cmds.c:8997 fish/cmds.c:9033
+#: fish/cmds.c:9073 fish/cmds.c:9106 fish/cmds.c:9123 fish/cmds.c:9140
+#: fish/cmds.c:9156 fish/cmds.c:9171 fish/cmds.c:9192 fish/cmds.c:9230
+#: fish/cmds.c:9268 fish/cmds.c:9307 fish/cmds.c:9347 fish/cmds.c:9388
+#: fish/cmds.c:9429 fish/cmds.c:9467 fish/cmds.c:9484 fish/cmds.c:9507
+#: fish/cmds.c:9529 fish/cmds.c:9551 fish/cmds.c:9571 fish/cmds.c:9591
+#: fish/cmds.c:9627 fish/cmds.c:9699 fish/cmds.c:9739 fish/cmds.c:9797
+#: fish/cmds.c:9823 fish/cmds.c:9849 fish/cmds.c:9877 fish/cmds.c:9936
+#: fish/cmds.c:9957 fish/cmds.c:10002 fish/cmds.c:10022 fish/cmds.c:10061
+#: fish/cmds.c:10098 fish/cmds.c:10118 fish/cmds.c:10140 fish/cmds.c:10197
+#: fish/cmds.c:10217 fish/cmds.c:10239 fish/cmds.c:10261 fish/cmds.c:10280
+#: fish/cmds.c:10300 fish/cmds.c:10327 fish/cmds.c:10347 fish/cmds.c:10367
+#: fish/cmds.c:10387 fish/cmds.c:10407 fish/cmds.c:10429 fish/cmds.c:10464
+#: fish/cmds.c:10482 fish/cmds.c:10505 fish/cmds.c:10527 fish/cmds.c:10542
+#: fish/cmds.c:10559 fish/cmds.c:10596 fish/cmds.c:10635 fish/cmds.c:10675
+#: fish/cmds.c:10731 fish/cmds.c:10753 fish/cmds.c:10789 fish/cmds.c:10804
+#: fish/cmds.c:10824 fish/cmds.c:10864 fish/cmds.c:10887 fish/cmds.c:10911
+#: fish/cmds.c:10936 fish/cmds.c:10977 fish/cmds.c:11002 fish/cmds.c:11040
+#: fish/cmds.c:11071 fish/cmds.c:11102 fish/cmds.c:11130 fish/cmds.c:11150
+#: fish/cmds.c:11182 fish/cmds.c:11202 fish/cmds.c:11222 fish/cmds.c:11239
+#: fish/cmds.c:11257 fish/cmds.c:11282 fish/cmds.c:11305 fish/cmds.c:11324
+#: fish/cmds.c:11368 fish/cmds.c:11413 fish/cmds.c:11461 fish/cmds.c:11502
+#: fish/cmds.c:11521 fish/cmds.c:11541 fish/cmds.c:11561 fish/cmds.c:11582
+#: fish/cmds.c:11603 fish/cmds.c:11624 fish/cmds.c:11645 fish/cmds.c:11666
+#: fish/cmds.c:11688 fish/cmds.c:11726 fish/cmds.c:11777 fish/cmds.c:11815
+#: fish/cmds.c:11871 fish/cmds.c:12007 fish/cmds.c:12036 fish/cmds.c:12063
+#: fish/cmds.c:12080 fish/cmds.c:12101 fish/cmds.c:12118 fish/cmds.c:12180
+#: fish/cmds.c:12318
 #, c-format
 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
 
-#: fish/cmds.c:3353 fish/cmds.c:3367 fish/cmds.c:3383 fish/cmds.c:3400
-#: fish/cmds.c:3417 fish/cmds.c:3435 fish/cmds.c:3454 fish/cmds.c:3470
-#: fish/cmds.c:3488 fish/cmds.c:3504 fish/cmds.c:3522 fish/cmds.c:3538
-#: fish/cmds.c:3555 fish/cmds.c:3570 fish/cmds.c:3588 fish/cmds.c:3603
-#: fish/cmds.c:3619 fish/cmds.c:3635 fish/cmds.c:3651 fish/cmds.c:3667
-#: fish/cmds.c:3683 fish/cmds.c:3701 fish/cmds.c:3734 fish/cmds.c:3750
-#: fish/cmds.c:3766 fish/cmds.c:3785 fish/cmds.c:3800 fish/cmds.c:3818
-#: fish/cmds.c:3833 fish/cmds.c:3851 fish/cmds.c:3866 fish/cmds.c:3884
-#: fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3918 fish/cmds.c:3937 fish/cmds.c:3955
-#: fish/cmds.c:3975 fish/cmds.c:3994 fish/cmds.c:4014 fish/cmds.c:4034
-#: fish/cmds.c:4054 fish/cmds.c:4073 fish/cmds.c:4092 fish/cmds.c:4112
-#: fish/cmds.c:4132 fish/cmds.c:4152 fish/cmds.c:4167 fish/cmds.c:4183
-#: fish/cmds.c:4204 fish/cmds.c:4255 fish/cmds.c:4273 fish/cmds.c:4290
-#: fish/cmds.c:4311 fish/cmds.c:4374 fish/cmds.c:4394 fish/cmds.c:4414
-#: fish/cmds.c:4434 fish/cmds.c:4454 fish/cmds.c:4474 fish/cmds.c:4493
-#: fish/cmds.c:4512 fish/cmds.c:4531 fish/cmds.c:4546 fish/cmds.c:4565
-#: fish/cmds.c:4585 fish/cmds.c:4605 fish/cmds.c:4628 fish/cmds.c:4681
-#: fish/cmds.c:4696 fish/cmds.c:4715 fish/cmds.c:4731 fish/cmds.c:4747
-#: fish/cmds.c:4766 fish/cmds.c:4788 fish/cmds.c:4810 fish/cmds.c:4830
-#: fish/cmds.c:4847 fish/cmds.c:4864 fish/cmds.c:4881 fish/cmds.c:4898
-#: fish/cmds.c:4915 fish/cmds.c:4932 fish/cmds.c:4949 fish/cmds.c:4968
-#: fish/cmds.c:4991 fish/cmds.c:5027 fish/cmds.c:5044 fish/cmds.c:5067
-#: fish/cmds.c:5089 fish/cmds.c:5110 fish/cmds.c:5130 fish/cmds.c:5149
-#: fish/cmds.c:5169 fish/cmds.c:5187 fish/cmds.c:5205 fish/cmds.c:5219
-#: fish/cmds.c:5235 fish/cmds.c:5255 fish/cmds.c:5274 fish/cmds.c:5293
-#: fish/cmds.c:5312 fish/cmds.c:5331 fish/cmds.c:5351 fish/cmds.c:5391
-#: fish/cmds.c:5448 fish/cmds.c:5469 fish/cmds.c:5490 fish/cmds.c:5511
-#: fish/cmds.c:5529 fish/cmds.c:5551 fish/cmds.c:5589 fish/cmds.c:5611
-#: fish/cmds.c:5690 fish/cmds.c:5729 fish/cmds.c:5744 fish/cmds.c:5761
-#: fish/cmds.c:5775 fish/cmds.c:5791 fish/cmds.c:5813 fish/cmds.c:5835
-#: fish/cmds.c:5857 fish/cmds.c:5879 fish/cmds.c:5901 fish/cmds.c:5923
-#: fish/cmds.c:5943 fish/cmds.c:5960 fish/cmds.c:5977 fish/cmds.c:5996
-#: fish/cmds.c:6015 fish/cmds.c:6035 fish/cmds.c:6071 fish/cmds.c:6090
-#: fish/cmds.c:6109 fish/cmds.c:6126 fish/cmds.c:6144 fish/cmds.c:6167
-#: fish/cmds.c:6190 fish/cmds.c:6214 fish/cmds.c:6237 fish/cmds.c:6258
-#: fish/cmds.c:6281 fish/cmds.c:6304 fish/cmds.c:6324 fish/cmds.c:6346
-#: fish/cmds.c:6367 fish/cmds.c:6390 fish/cmds.c:6407 fish/cmds.c:6424
-#: fish/cmds.c:6442 fish/cmds.c:6460 fish/cmds.c:6481 fish/cmds.c:6499
-#: fish/cmds.c:6520 fish/cmds.c:6540 fish/cmds.c:6558 fish/cmds.c:6579
-#: fish/cmds.c:6602 fish/cmds.c:6625 fish/cmds.c:6647 fish/cmds.c:6680
-#: fish/cmds.c:6697 fish/cmds.c:6714 fish/cmds.c:6738 fish/cmds.c:6761
-#: fish/cmds.c:6784 fish/cmds.c:6806 fish/cmds.c:6823 fish/cmds.c:6845
-#: fish/cmds.c:6939 fish/cmds.c:6959 fish/cmds.c:6979 fish/cmds.c:6999
-#: fish/cmds.c:7017 fish/cmds.c:7038 fish/cmds.c:7074 fish/cmds.c:7091
-#: fish/cmds.c:7113 fish/cmds.c:7130 fish/cmds.c:7166 fish/cmds.c:7186
-#: fish/cmds.c:7206 fish/cmds.c:7226 fish/cmds.c:7248 fish/cmds.c:7265
-#: fish/cmds.c:7284 fish/cmds.c:7303 fish/cmds.c:7325 fish/cmds.c:7346
-#: fish/cmds.c:7367 fish/cmds.c:7388 fish/cmds.c:7411 fish/cmds.c:7452
-#: fish/cmds.c:7475 fish/cmds.c:7514 fish/cmds.c:7531 fish/cmds.c:7550
-#: fish/cmds.c:7571 fish/cmds.c:7594 fish/cmds.c:7616 fish/cmds.c:7634
-#: fish/cmds.c:7653 fish/cmds.c:7674 fish/cmds.c:7751 fish/cmds.c:7792
-#: fish/cmds.c:7871 fish/cmds.c:7947 fish/cmds.c:7984 fish/cmds.c:8007
-#: fish/cmds.c:8028 fish/cmds.c:8051 fish/cmds.c:8073 fish/cmds.c:8098
-#: fish/cmds.c:8141 fish/cmds.c:8182 fish/cmds.c:8203 fish/cmds.c:8221
-#: fish/cmds.c:8240 fish/cmds.c:8257 fish/cmds.c:8275 fish/cmds.c:8302
-#: fish/cmds.c:8326 fish/cmds.c:8350 fish/cmds.c:8374 fish/cmds.c:8398
-#: fish/cmds.c:8422 fish/cmds.c:8446 fish/cmds.c:8470 fish/cmds.c:8494
-#: fish/cmds.c:8518 fish/cmds.c:8542 fish/cmds.c:8566 fish/cmds.c:8589
-#: fish/cmds.c:8612 fish/cmds.c:8633 fish/cmds.c:8654 fish/cmds.c:8675
-#: fish/cmds.c:8695 fish/cmds.c:8718 fish/cmds.c:8756 fish/cmds.c:8773
-#: fish/cmds.c:8790 fish/cmds.c:8809 fish/cmds.c:8828 fish/cmds.c:8845
-#: fish/cmds.c:8862 fish/cmds.c:8879 fish/cmds.c:8896 fish/cmds.c:8915
-#: fish/cmds.c:8951 fish/cmds.c:8991 fish/cmds.c:9024 fish/cmds.c:9041
-#: fish/cmds.c:9058 fish/cmds.c:9074 fish/cmds.c:9089 fish/cmds.c:9110
-#: fish/cmds.c:9148 fish/cmds.c:9186 fish/cmds.c:9225 fish/cmds.c:9265
-#: fish/cmds.c:9306 fish/cmds.c:9347 fish/cmds.c:9385 fish/cmds.c:9402
-#: fish/cmds.c:9425 fish/cmds.c:9447 fish/cmds.c:9469 fish/cmds.c:9489
-#: fish/cmds.c:9509 fish/cmds.c:9545 fish/cmds.c:9617 fish/cmds.c:9657
-#: fish/cmds.c:9715 fish/cmds.c:9741 fish/cmds.c:9767 fish/cmds.c:9795
-#: fish/cmds.c:9854 fish/cmds.c:9875 fish/cmds.c:9920 fish/cmds.c:9940
-#: fish/cmds.c:9979 fish/cmds.c:10016 fish/cmds.c:10036 fish/cmds.c:10058
-#: fish/cmds.c:10115 fish/cmds.c:10135 fish/cmds.c:10157 fish/cmds.c:10179
-#: fish/cmds.c:10198 fish/cmds.c:10218 fish/cmds.c:10245 fish/cmds.c:10265
-#: fish/cmds.c:10285 fish/cmds.c:10305 fish/cmds.c:10325 fish/cmds.c:10347
-#: fish/cmds.c:10382 fish/cmds.c:10400 fish/cmds.c:10423 fish/cmds.c:10445
-#: fish/cmds.c:10460 fish/cmds.c:10477 fish/cmds.c:10514 fish/cmds.c:10553
-#: fish/cmds.c:10593 fish/cmds.c:10649 fish/cmds.c:10671 fish/cmds.c:10707
-#: fish/cmds.c:10722 fish/cmds.c:10742 fish/cmds.c:10782 fish/cmds.c:10805
-#: fish/cmds.c:10829 fish/cmds.c:10854 fish/cmds.c:10895 fish/cmds.c:10920
-#: fish/cmds.c:10958 fish/cmds.c:10989 fish/cmds.c:11020 fish/cmds.c:11048
-#: fish/cmds.c:11068 fish/cmds.c:11100 fish/cmds.c:11120 fish/cmds.c:11140
-#: fish/cmds.c:11157 fish/cmds.c:11175 fish/cmds.c:11200 fish/cmds.c:11223
-#: fish/cmds.c:11242 fish/cmds.c:11286 fish/cmds.c:11331 fish/cmds.c:11379
-#: fish/cmds.c:11420 fish/cmds.c:11439 fish/cmds.c:11459 fish/cmds.c:11479
-#: fish/cmds.c:11500 fish/cmds.c:11521 fish/cmds.c:11542 fish/cmds.c:11563
-#: fish/cmds.c:11584 fish/cmds.c:11606 fish/cmds.c:11644 fish/cmds.c:11695
-#: fish/cmds.c:11733 fish/cmds.c:11789 fish/cmds.c:11812 fish/cmds.c:11925
-#: fish/cmds.c:11954 fish/cmds.c:11981 fish/cmds.c:11998 fish/cmds.c:12019
-#: fish/cmds.c:12036 fish/cmds.c:12058 fish/cmds.c:12098 fish/cmds.c:12119
-#: fish/cmds.c:12179 fish/cmds.c:12236
+#: fish/cmds.c:3385 fish/cmds.c:3399 fish/cmds.c:3415 fish/cmds.c:3432
+#: fish/cmds.c:3449 fish/cmds.c:3467 fish/cmds.c:3486 fish/cmds.c:3502
+#: fish/cmds.c:3520 fish/cmds.c:3536 fish/cmds.c:3554 fish/cmds.c:3570
+#: fish/cmds.c:3587 fish/cmds.c:3602 fish/cmds.c:3620 fish/cmds.c:3635
+#: fish/cmds.c:3651 fish/cmds.c:3667 fish/cmds.c:3683 fish/cmds.c:3699
+#: fish/cmds.c:3715 fish/cmds.c:3733 fish/cmds.c:3766 fish/cmds.c:3782
+#: fish/cmds.c:3798 fish/cmds.c:3817 fish/cmds.c:3832 fish/cmds.c:3850
+#: fish/cmds.c:3865 fish/cmds.c:3883 fish/cmds.c:3898 fish/cmds.c:3916
+#: fish/cmds.c:3931 fish/cmds.c:3950 fish/cmds.c:3969 fish/cmds.c:3987
+#: fish/cmds.c:4007 fish/cmds.c:4026 fish/cmds.c:4046 fish/cmds.c:4066
+#: fish/cmds.c:4086 fish/cmds.c:4105 fish/cmds.c:4124 fish/cmds.c:4144
+#: fish/cmds.c:4164 fish/cmds.c:4184 fish/cmds.c:4199 fish/cmds.c:4215
+#: fish/cmds.c:4236 fish/cmds.c:4287 fish/cmds.c:4305 fish/cmds.c:4322
+#: fish/cmds.c:4343 fish/cmds.c:4406 fish/cmds.c:4426 fish/cmds.c:4446
+#: fish/cmds.c:4466 fish/cmds.c:4486 fish/cmds.c:4506 fish/cmds.c:4525
+#: fish/cmds.c:4544 fish/cmds.c:4563 fish/cmds.c:4578 fish/cmds.c:4597
+#: fish/cmds.c:4617 fish/cmds.c:4637 fish/cmds.c:4660 fish/cmds.c:4713
+#: fish/cmds.c:4728 fish/cmds.c:4746 fish/cmds.c:4779 fish/cmds.c:4798
+#: fish/cmds.c:4814 fish/cmds.c:4830 fish/cmds.c:4849 fish/cmds.c:4871
+#: fish/cmds.c:4893 fish/cmds.c:4913 fish/cmds.c:4930 fish/cmds.c:4947
+#: fish/cmds.c:4964 fish/cmds.c:4981 fish/cmds.c:4998 fish/cmds.c:5015
+#: fish/cmds.c:5032 fish/cmds.c:5051 fish/cmds.c:5074 fish/cmds.c:5110
+#: fish/cmds.c:5127 fish/cmds.c:5150 fish/cmds.c:5172 fish/cmds.c:5193
+#: fish/cmds.c:5213 fish/cmds.c:5232 fish/cmds.c:5252 fish/cmds.c:5270
+#: fish/cmds.c:5288 fish/cmds.c:5302 fish/cmds.c:5318 fish/cmds.c:5338
+#: fish/cmds.c:5357 fish/cmds.c:5376 fish/cmds.c:5395 fish/cmds.c:5414
+#: fish/cmds.c:5434 fish/cmds.c:5474 fish/cmds.c:5531 fish/cmds.c:5552
+#: fish/cmds.c:5573 fish/cmds.c:5594 fish/cmds.c:5612 fish/cmds.c:5634
+#: fish/cmds.c:5672 fish/cmds.c:5694 fish/cmds.c:5773 fish/cmds.c:5812
+#: fish/cmds.c:5827 fish/cmds.c:5844 fish/cmds.c:5858 fish/cmds.c:5874
+#: fish/cmds.c:5896 fish/cmds.c:5918 fish/cmds.c:5940 fish/cmds.c:5962
+#: fish/cmds.c:5984 fish/cmds.c:6006 fish/cmds.c:6026 fish/cmds.c:6043
+#: fish/cmds.c:6060 fish/cmds.c:6079 fish/cmds.c:6098 fish/cmds.c:6118
+#: fish/cmds.c:6154 fish/cmds.c:6173 fish/cmds.c:6192 fish/cmds.c:6209
+#: fish/cmds.c:6227 fish/cmds.c:6250 fish/cmds.c:6273 fish/cmds.c:6297
+#: fish/cmds.c:6320 fish/cmds.c:6341 fish/cmds.c:6364 fish/cmds.c:6387
+#: fish/cmds.c:6407 fish/cmds.c:6429 fish/cmds.c:6450 fish/cmds.c:6473
+#: fish/cmds.c:6490 fish/cmds.c:6507 fish/cmds.c:6525 fish/cmds.c:6543
+#: fish/cmds.c:6564 fish/cmds.c:6582 fish/cmds.c:6603 fish/cmds.c:6623
+#: fish/cmds.c:6641 fish/cmds.c:6662 fish/cmds.c:6685 fish/cmds.c:6708
+#: fish/cmds.c:6730 fish/cmds.c:6763 fish/cmds.c:6780 fish/cmds.c:6797
+#: fish/cmds.c:6821 fish/cmds.c:6844 fish/cmds.c:6867 fish/cmds.c:6889
+#: fish/cmds.c:6906 fish/cmds.c:6928 fish/cmds.c:7022 fish/cmds.c:7042
+#: fish/cmds.c:7062 fish/cmds.c:7082 fish/cmds.c:7100 fish/cmds.c:7121
+#: fish/cmds.c:7157 fish/cmds.c:7174 fish/cmds.c:7196 fish/cmds.c:7213
+#: fish/cmds.c:7249 fish/cmds.c:7269 fish/cmds.c:7289 fish/cmds.c:7309
+#: fish/cmds.c:7331 fish/cmds.c:7348 fish/cmds.c:7367 fish/cmds.c:7386
+#: fish/cmds.c:7408 fish/cmds.c:7429 fish/cmds.c:7450 fish/cmds.c:7471
+#: fish/cmds.c:7494 fish/cmds.c:7535 fish/cmds.c:7558 fish/cmds.c:7597
+#: fish/cmds.c:7614 fish/cmds.c:7633 fish/cmds.c:7654 fish/cmds.c:7677
+#: fish/cmds.c:7699 fish/cmds.c:7717 fish/cmds.c:7736 fish/cmds.c:7757
+#: fish/cmds.c:7834 fish/cmds.c:7875 fish/cmds.c:7954 fish/cmds.c:8030
+#: fish/cmds.c:8067 fish/cmds.c:8090 fish/cmds.c:8111 fish/cmds.c:8134
+#: fish/cmds.c:8156 fish/cmds.c:8181 fish/cmds.c:8224 fish/cmds.c:8265
+#: fish/cmds.c:8286 fish/cmds.c:8304 fish/cmds.c:8323 fish/cmds.c:8340
+#: fish/cmds.c:8358 fish/cmds.c:8385 fish/cmds.c:8409 fish/cmds.c:8433
+#: fish/cmds.c:8457 fish/cmds.c:8481 fish/cmds.c:8505 fish/cmds.c:8529
+#: fish/cmds.c:8553 fish/cmds.c:8577 fish/cmds.c:8601 fish/cmds.c:8625
+#: fish/cmds.c:8649 fish/cmds.c:8672 fish/cmds.c:8695 fish/cmds.c:8716
+#: fish/cmds.c:8737 fish/cmds.c:8758 fish/cmds.c:8778 fish/cmds.c:8801
+#: fish/cmds.c:8839 fish/cmds.c:8856 fish/cmds.c:8873 fish/cmds.c:8892
+#: fish/cmds.c:8911 fish/cmds.c:8928 fish/cmds.c:8945 fish/cmds.c:8962
+#: fish/cmds.c:8979 fish/cmds.c:8998 fish/cmds.c:9034 fish/cmds.c:9074
+#: fish/cmds.c:9107 fish/cmds.c:9124 fish/cmds.c:9141 fish/cmds.c:9157
+#: fish/cmds.c:9172 fish/cmds.c:9193 fish/cmds.c:9231 fish/cmds.c:9269
+#: fish/cmds.c:9308 fish/cmds.c:9348 fish/cmds.c:9389 fish/cmds.c:9430
+#: fish/cmds.c:9468 fish/cmds.c:9485 fish/cmds.c:9508 fish/cmds.c:9530
+#: fish/cmds.c:9552 fish/cmds.c:9572 fish/cmds.c:9592 fish/cmds.c:9628
+#: fish/cmds.c:9700 fish/cmds.c:9740 fish/cmds.c:9798 fish/cmds.c:9824
+#: fish/cmds.c:9850 fish/cmds.c:9878 fish/cmds.c:9937 fish/cmds.c:9958
+#: fish/cmds.c:10003 fish/cmds.c:10023 fish/cmds.c:10062 fish/cmds.c:10099
+#: fish/cmds.c:10119 fish/cmds.c:10141 fish/cmds.c:10198 fish/cmds.c:10218
+#: fish/cmds.c:10240 fish/cmds.c:10262 fish/cmds.c:10281 fish/cmds.c:10301
+#: fish/cmds.c:10328 fish/cmds.c:10348 fish/cmds.c:10368 fish/cmds.c:10388
+#: fish/cmds.c:10408 fish/cmds.c:10430 fish/cmds.c:10465 fish/cmds.c:10483
+#: fish/cmds.c:10506 fish/cmds.c:10528 fish/cmds.c:10543 fish/cmds.c:10560
+#: fish/cmds.c:10597 fish/cmds.c:10636 fish/cmds.c:10676 fish/cmds.c:10732
+#: fish/cmds.c:10754 fish/cmds.c:10790 fish/cmds.c:10805 fish/cmds.c:10825
+#: fish/cmds.c:10865 fish/cmds.c:10888 fish/cmds.c:10912 fish/cmds.c:10937
+#: fish/cmds.c:10978 fish/cmds.c:11003 fish/cmds.c:11041 fish/cmds.c:11072
+#: fish/cmds.c:11103 fish/cmds.c:11131 fish/cmds.c:11151 fish/cmds.c:11183
+#: fish/cmds.c:11203 fish/cmds.c:11223 fish/cmds.c:11240 fish/cmds.c:11258
+#: fish/cmds.c:11283 fish/cmds.c:11306 fish/cmds.c:11325 fish/cmds.c:11369
+#: fish/cmds.c:11414 fish/cmds.c:11462 fish/cmds.c:11503 fish/cmds.c:11522
+#: fish/cmds.c:11542 fish/cmds.c:11562 fish/cmds.c:11583 fish/cmds.c:11604
+#: fish/cmds.c:11625 fish/cmds.c:11646 fish/cmds.c:11667 fish/cmds.c:11689
+#: fish/cmds.c:11727 fish/cmds.c:11778 fish/cmds.c:11816 fish/cmds.c:11872
+#: fish/cmds.c:11895 fish/cmds.c:12008 fish/cmds.c:12037 fish/cmds.c:12064
+#: fish/cmds.c:12081 fish/cmds.c:12102 fish/cmds.c:12119 fish/cmds.c:12141
+#: fish/cmds.c:12181 fish/cmds.c:12202 fish/cmds.c:12262 fish/cmds.c:12319
+#: fish/cmds.c:12345 fish/cmds.c:12414
 #, c-format
 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
 
-#: fish/cmds.c:3711 fish/cmds.c:5003 fish/cmds.c:5361 fish/cmds.c:5401
-#: fish/cmds.c:5420 fish/cmds.c:5563 fish/cmds.c:5622 fish/cmds.c:5641
-#: fish/cmds.c:5660 fish/cmds.c:5703 fish/cmds.c:6046 fish/cmds.c:6657
-#: fish/cmds.c:6856 fish/cmds.c:6875 fish/cmds.c:6894 fish/cmds.c:6913
-#: fish/cmds.c:7049 fish/cmds.c:7140 fish/cmds.c:7421 fish/cmds.c:7485
-#: fish/cmds.c:7684 fish/cmds.c:7703 fish/cmds.c:7722 fish/cmds.c:7761
-#: fish/cmds.c:7802 fish/cmds.c:7821 fish/cmds.c:7840 fish/cmds.c:7881
-#: fish/cmds.c:7900 fish/cmds.c:7919 fish/cmds.c:7957 fish/cmds.c:8110
-#: fish/cmds.c:8153 fish/cmds.c:8730 fish/cmds.c:8925 fish/cmds.c:8963
-#: fish/cmds.c:9001 fish/cmds.c:9121 fish/cmds.c:9158 fish/cmds.c:9196
-#: fish/cmds.c:9235 fish/cmds.c:9276 fish/cmds.c:9317 fish/cmds.c:9358
-#: fish/cmds.c:9521 fish/cmds.c:9557 fish/cmds.c:9570 fish/cmds.c:9583
-#: fish/cmds.c:9596 fish/cmds.c:9629 fish/cmds.c:9667 fish/cmds.c:9686
-#: fish/cmds.c:9807 fish/cmds.c:9826 fish/cmds.c:9887 fish/cmds.c:9900
-#: fish/cmds.c:9951 fish/cmds.c:9990 fish/cmds.c:10068 fish/cmds.c:10087
-#: fish/cmds.c:10361 fish/cmds.c:10488 fish/cmds.c:10525 fish/cmds.c:10564
-#: fish/cmds.c:10604 fish/cmds.c:10623 fish/cmds.c:10682 fish/cmds.c:10755
-#: fish/cmds.c:10865 fish/cmds.c:10935 fish/cmds.c:10969 fish/cmds.c:11000
-#: fish/cmds.c:11031 fish/cmds.c:11080 fish/cmds.c:11257 fish/cmds.c:11301
-#: fish/cmds.c:11350 fish/cmds.c:11394 fish/cmds.c:11620 fish/cmds.c:11658
-#: fish/cmds.c:11671 fish/cmds.c:11709 fish/cmds.c:11744 fish/cmds.c:11763
-#: fish/cmds.c:11830 fish/cmds.c:11858 fish/cmds.c:11881 fish/cmds.c:12136
-#: fish/cmds.c:12197
+#: fish/cmds.c:3743 fish/cmds.c:4756 fish/cmds.c:5086 fish/cmds.c:5444
+#: fish/cmds.c:5484 fish/cmds.c:5503 fish/cmds.c:5646 fish/cmds.c:5705
+#: fish/cmds.c:5724 fish/cmds.c:5743 fish/cmds.c:5786 fish/cmds.c:6129
+#: fish/cmds.c:6740 fish/cmds.c:6939 fish/cmds.c:6958 fish/cmds.c:6977
+#: fish/cmds.c:6996 fish/cmds.c:7132 fish/cmds.c:7223 fish/cmds.c:7504
+#: fish/cmds.c:7568 fish/cmds.c:7767 fish/cmds.c:7786 fish/cmds.c:7805
+#: fish/cmds.c:7844 fish/cmds.c:7885 fish/cmds.c:7904 fish/cmds.c:7923
+#: fish/cmds.c:7964 fish/cmds.c:7983 fish/cmds.c:8002 fish/cmds.c:8040
+#: fish/cmds.c:8193 fish/cmds.c:8236 fish/cmds.c:8813 fish/cmds.c:9008
+#: fish/cmds.c:9046 fish/cmds.c:9084 fish/cmds.c:9204 fish/cmds.c:9241
+#: fish/cmds.c:9279 fish/cmds.c:9318 fish/cmds.c:9359 fish/cmds.c:9400
+#: fish/cmds.c:9441 fish/cmds.c:9604 fish/cmds.c:9640 fish/cmds.c:9653
+#: fish/cmds.c:9666 fish/cmds.c:9679 fish/cmds.c:9712 fish/cmds.c:9750
+#: fish/cmds.c:9769 fish/cmds.c:9890 fish/cmds.c:9909 fish/cmds.c:9970
+#: fish/cmds.c:9983 fish/cmds.c:10034 fish/cmds.c:10073 fish/cmds.c:10151
+#: fish/cmds.c:10170 fish/cmds.c:10444 fish/cmds.c:10571 fish/cmds.c:10608
+#: fish/cmds.c:10647 fish/cmds.c:10687 fish/cmds.c:10706 fish/cmds.c:10765
+#: fish/cmds.c:10838 fish/cmds.c:10948 fish/cmds.c:11018 fish/cmds.c:11052
+#: fish/cmds.c:11083 fish/cmds.c:11114 fish/cmds.c:11163 fish/cmds.c:11340
+#: fish/cmds.c:11384 fish/cmds.c:11433 fish/cmds.c:11477 fish/cmds.c:11703
+#: fish/cmds.c:11741 fish/cmds.c:11754 fish/cmds.c:11792 fish/cmds.c:11827
+#: fish/cmds.c:11846 fish/cmds.c:11913 fish/cmds.c:11941 fish/cmds.c:11964
+#: fish/cmds.c:12219 fish/cmds.c:12280 fish/cmds.c:12366 fish/cmds.c:12434
 #, c-format
 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
-#: fish/cmds.c:3717 fish/cmds.c:5009 fish/cmds.c:5367 fish/cmds.c:5407
-#: fish/cmds.c:5426 fish/cmds.c:5569 fish/cmds.c:5628 fish/cmds.c:5647
-#: fish/cmds.c:5666 fish/cmds.c:5709 fish/cmds.c:6052 fish/cmds.c:6663
-#: fish/cmds.c:6862 fish/cmds.c:6881 fish/cmds.c:6900 fish/cmds.c:6919
-#: fish/cmds.c:7055 fish/cmds.c:7146 fish/cmds.c:7427 fish/cmds.c:7491
-#: fish/cmds.c:7690 fish/cmds.c:7709 fish/cmds.c:7728 fish/cmds.c:7767
-#: fish/cmds.c:7808 fish/cmds.c:7827 fish/cmds.c:7846 fish/cmds.c:7887
-#: fish/cmds.c:7906 fish/cmds.c:7925 fish/cmds.c:7963 fish/cmds.c:8116
-#: fish/cmds.c:8159 fish/cmds.c:8736 fish/cmds.c:8931 fish/cmds.c:8969
-#: fish/cmds.c:9007 fish/cmds.c:9127 fish/cmds.c:9164 fish/cmds.c:9202
-#: fish/cmds.c:9241 fish/cmds.c:9282 fish/cmds.c:9323 fish/cmds.c:9364
-#: fish/cmds.c:9635 fish/cmds.c:9673 fish/cmds.c:9692 fish/cmds.c:9813
-#: fish/cmds.c:9957 fish/cmds.c:9996 fish/cmds.c:10074 fish/cmds.c:10093
-#: fish/cmds.c:10494 fish/cmds.c:10531 fish/cmds.c:10570 fish/cmds.c:10610
-#: fish/cmds.c:10629 fish/cmds.c:10688 fish/cmds.c:10761 fish/cmds.c:10871
-#: fish/cmds.c:11263 fish/cmds.c:11307 fish/cmds.c:11356 fish/cmds.c:11400
-#: fish/cmds.c:11750 fish/cmds.c:11836 fish/cmds.c:11864 fish/cmds.c:11887
+#: fish/cmds.c:3749 fish/cmds.c:4762 fish/cmds.c:5092 fish/cmds.c:5450
+#: fish/cmds.c:5490 fish/cmds.c:5509 fish/cmds.c:5652 fish/cmds.c:5711
+#: fish/cmds.c:5730 fish/cmds.c:5749 fish/cmds.c:5792 fish/cmds.c:6135
+#: fish/cmds.c:6746 fish/cmds.c:6945 fish/cmds.c:6964 fish/cmds.c:6983
+#: fish/cmds.c:7002 fish/cmds.c:7138 fish/cmds.c:7229 fish/cmds.c:7510
+#: fish/cmds.c:7574 fish/cmds.c:7773 fish/cmds.c:7792 fish/cmds.c:7811
+#: fish/cmds.c:7850 fish/cmds.c:7891 fish/cmds.c:7910 fish/cmds.c:7929
+#: fish/cmds.c:7970 fish/cmds.c:7989 fish/cmds.c:8008 fish/cmds.c:8046
+#: fish/cmds.c:8199 fish/cmds.c:8242 fish/cmds.c:8819 fish/cmds.c:9014
+#: fish/cmds.c:9052 fish/cmds.c:9090 fish/cmds.c:9210 fish/cmds.c:9247
+#: fish/cmds.c:9285 fish/cmds.c:9324 fish/cmds.c:9365 fish/cmds.c:9406
+#: fish/cmds.c:9447 fish/cmds.c:9718 fish/cmds.c:9756 fish/cmds.c:9775
+#: fish/cmds.c:9896 fish/cmds.c:10040 fish/cmds.c:10079 fish/cmds.c:10157
+#: fish/cmds.c:10176 fish/cmds.c:10577 fish/cmds.c:10614 fish/cmds.c:10653
+#: fish/cmds.c:10693 fish/cmds.c:10712 fish/cmds.c:10771 fish/cmds.c:10844
+#: fish/cmds.c:10954 fish/cmds.c:11346 fish/cmds.c:11390 fish/cmds.c:11439
+#: fish/cmds.c:11483 fish/cmds.c:11833 fish/cmds.c:11919 fish/cmds.c:11947
+#: fish/cmds.c:11970 fish/cmds.c:12372 fish/cmds.c:12440
 #, c-format
 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
 
-#: fish/cmds.c:4203 fish/cmds.c:4310 fish/cmds.c:4627 fish/cmds.c:11811
-#: fish/cmds.c:12057 fish/cmds.c:12118 fish/cmds.c:12178
+#: fish/cmds.c:4235 fish/cmds.c:4342 fish/cmds.c:4659 fish/cmds.c:11894
+#: fish/cmds.c:12140 fish/cmds.c:12201 fish/cmds.c:12261 fish/cmds.c:12344
+#: fish/cmds.c:12413
 #, c-format
 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
 
-#: fish/cmds.c:4229 fish/cmds.c:4346 fish/cmds.c:4648 fish/cmds.c:11897
-#: fish/cmds.c:12074 fish/cmds.c:12151 fish/cmds.c:12207
+#: fish/cmds.c:4261 fish/cmds.c:4378 fish/cmds.c:4680 fish/cmds.c:11980
+#: fish/cmds.c:12157 fish/cmds.c:12234 fish/cmds.c:12290 fish/cmds.c:12382
+#: fish/cmds.c:12450
 #, c-format
 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
 
-#: fish/cmds.c:4235 fish/cmds.c:4352 fish/cmds.c:4654 fish/cmds.c:11903
-#: fish/cmds.c:12080 fish/cmds.c:12157 fish/cmds.c:12213
+#: fish/cmds.c:4267 fish/cmds.c:4384 fish/cmds.c:4686 fish/cmds.c:11986
+#: fish/cmds.c:12163 fish/cmds.c:12240 fish/cmds.c:12296 fish/cmds.c:12388
+#: fish/cmds.c:12456
 #, c-format
 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
 
-#: fish/cmds.c:12258
+#: fish/cmds.c:12477
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command\n"
 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
@@ -2921,7 +2943,7 @@ msgid "{filename}: could not read initrd format"
 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
 
 #: rescue/virt-rescue.c:64
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s: Run a rescue shell on a virtual machine\n"
 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
@@ -2939,19 +2961,52 @@ msgid ""
 "  --network            Enable network\n"
 "  -r|--ro              Access read-only\n"
 "  --selinux            Enable SELinux\n"
+"  --smp N              Enable SMP with N >= 2 virtual CPUs\n"
 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
 "  -V|--version         Display version and exit\n"
 "  -w|--rw              Mount read-write\n"
 "  -x                   Trace libguestfs API calls\n"
 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
+"%s: wyświetla wolne miejsce na wirtualnych systemach plików\n"
+"Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
+"Użycie:\n"
+"  %s [--opcje] -d nazwa_domeny\n"
+"  %s [--opcje] -a dysk.img [-a dysk.img...]\n"
+"Opcje:\n"
+"  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
+"  -c|--connect uri     Określa adres URI biblioteki libvirt URI\n"
+"                       dla opcji -d\n"
+"  --csv                Wyjście jako CSV (wartości oddzielane przecinkiem)\n"
+"  -d|--domain gość     Dodaje dysku z gościa biblioteki libvirt\n"
+"  --format[=raw|..]    Wymusza obraz dysku dla opcji -a\n"
+"  -h|--human-readable  Rozmiary czytelne dla człowieka\n"
+"                       w wyjściu opcji --long\n"
+"  --help               Wyświetla krótką pomoc\n"
+"  -i|--inodes          Wyświetla i-węzły\n"
+"  --one-per-guest      Oddziela przyrządy według gości\n"
+"  --uuid               Dodaje UUID do wyjścia opcji --long\n"
+"  -v|--verbose         Więcej komunikatów\n"
+"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"  -x                   Śledzi wywołania API biblioteki libguestfs\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, należy zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
+
+#: rescue/virt-rescue.c:162
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: could not parse --smp parameter '%s'\n"
+msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
+
+#: rescue/virt-rescue.c:167
+#, c-format
+msgid "%s: --smp parameter '%s' should be >= 1\n"
+msgstr ""
 
-#: rescue/virt-rescue.c:181
+#: rescue/virt-rescue.c:195
 #, c-format
 msgid "%s: could not parse memory size '%s'\n"
 msgstr "%s: nie można przetworzyć rozmiaru pamięci \"%s\"\n"
 
-#: rescue/virt-rescue.c:412
+#: rescue/virt-rescue.c:428
 #, c-format
 msgid "%s: unknown child exit status (%d)\n"
 msgstr "%s: nieznany stan wyjścia potomka (%d)\n"
@@ -3021,22 +3076,22 @@ msgstr ""
 "API architektury plików jest niedostępne, ponieważ ta wersja biblioteki "
 "libguestfs została skompilowana bez bibliotek PCRE lub libmagic"
 
-#: src/guestfs.c:174
+#: src/guestfs.c:177
 #, c-format
 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
 
-#: src/guestfs.c:340
+#: src/guestfs.c:343
 #, c-format
 msgid "warning: %s"
 msgstr ""
 
-#: src/guestfs.c:399
+#: src/guestfs.c:402
 #, c-format
 msgid "libguestfs: error: %s\n"
 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
 
-#: src/guestfs.c:959
+#: src/guestfs.c:980
 #, c-format
 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
 msgstr "<skrócone, pierwotny rozmiar %zu bajtów>"
@@ -3138,28 +3193,28 @@ msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
 
-#: src/launch.c:804
+#: src/launch.c:811
 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
 msgstr ""
 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
 "błędów"
 
-#: src/launch.c:817
+#: src/launch.c:824
 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
 msgstr ""
 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
 
-#: src/launch.c:905
+#: src/launch.c:912
 msgid "guestfs_launch failed, unexpected initial message from guestfsd"
 msgstr ""
 "guestfs_launch nie powiodło się, nieoczekiwany komunikat początkowy od "
 "demona guestfsd"
 
-#: src/launch.c:913
+#: src/launch.c:920
 msgid "contacted guestfsd, but state != READY"
 msgstr "skontaktowano się z guestfsd, ale stan != GOTOWY"
 
-#: src/launch.c:1085
+#: src/launch.c:1092
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "command failed: %s\n"
@@ -3170,11 +3225,11 @@ msgstr ""
 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
 
-#: src/launch.c:1201
+#: src/launch.c:1208
 msgid "qemu has not been launched yet"
 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
 
-#: src/launch.c:1212
+#: src/launch.c:1219
 msgid "no subprocess to kill"
 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
 
@@ -3393,32 +3448,32 @@ msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:222
+#: test-tool/test-tool.c:223
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:234
+#: test-tool/test-tool.c:235
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run part-disk\n"
 msgstr ""
 
-#: test-tool/test-tool.c:240
+#: test-tool/test-tool.c:241
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:246
+#: test-tool/test-tool.c:247
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:253
+#: test-tool/test-tool.c:254
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to touch file\n"
 msgstr ""
 
-#: test-tool/test-tool.c:284
+#: test-tool/test-tool.c:285
 #, c-format
 msgid ""
 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
@@ -3427,12 +3482,12 @@ msgstr ""
 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:292
+#: test-tool/test-tool.c:293
 #, c-format
 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
 
-#: test-tool/test-tool.c:306
+#: test-tool/test-tool.c:307
 #, c-format
 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"