Version 1.3.2
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2010-04-10 21:46+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2010-02-28 03:02+0100\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: fish/alloc.c:40
17 #, c-format
18 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
19 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
20
21 #: fish/alloc.c:48 fish/alloc.c:116
22 #, c-format
23 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
24 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
25
26 #: fish/alloc.c:108
27 #, c-format
28 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
29 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
30
31 #: fish/alloc.c:173 fish/alloc.c:180
32 #, c-format
33 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
34 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
35
36 #: fish/cmds.c:38
37 msgid "Command"
38 msgstr "Polecenie"
39
40 #: fish/cmds.c:38
41 msgid "Description"
42 msgstr "Opis"
43
44 #: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:327
45 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
46 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
47
48 #: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:324
49 msgid "add an image to examine or modify"
50 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
51
52 #: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:330
53 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
54 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
55
56 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:420
57 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
58 msgstr ""
59 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
60
61 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:417
62 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
63 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
64
65 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:471
66 msgid "close the current Augeas handle"
67 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
68
69 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:477
70 msgid "define an Augeas node"
71 msgstr "określa węzeł Augeas"
72
73 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:474
74 msgid "define an Augeas variable"
75 msgstr "określa zmienną Augeas"
76
77 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:480
78 msgid "look up the value of an Augeas path"
79 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
80
81 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:468
82 msgid "create a new Augeas handle"
83 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
84
85 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:486
86 msgid "insert a sibling Augeas node"
87 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
88
89 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:501
90 msgid "load files into the tree"
91 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
92
93 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:504
94 msgid "list Augeas nodes under augpath"
95 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
96
97 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:495
98 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
99 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
100
101 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:492
102 msgid "move Augeas node"
103 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
104
105 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:489
106 msgid "remove an Augeas path"
107 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
108
109 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:498
110 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
111 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
112
113 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:483
114 msgid "set Augeas path to value"
115 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
116
117 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:1068
118 msgid "test availability of some parts of the API"
119 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
120
121 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:612
122 msgid "flush device buffers"
123 msgstr "czyści bufory urządzenia"
124
125 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:600
126 msgid "get blocksize of block device"
127 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
128
129 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:594
130 msgid "is block device set to read-only"
131 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
132
133 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:609
134 msgid "get total size of device in bytes"
135 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
136
137 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:597
138 msgid "get sectorsize of block device"
139 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
140
141 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:606
142 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
143 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
144
145 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:615
146 msgid "reread partition table"
147 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
148
149 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:603
150 msgid "set blocksize of block device"
151 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
152
153 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:588
154 msgid "set block device to read-only"
155 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
156
157 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:591
158 msgid "set block device to read-write"
159 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
160
161 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:1011
162 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
163 msgstr ""
164 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
165
166 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:432
167 msgid "list the contents of a file"
168 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
169
170 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:624
171 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
172 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
173
174 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:1131
175 #, fuzzy
176 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
177 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
178
179 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:522
180 msgid "change file mode"
181 msgstr "zmienia tryb pliku"
182
183 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:525 fish/cmds.c:1029
184 msgid "change file owner and group"
185 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
186
187 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:570
188 msgid "run a command from the guest filesystem"
189 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
190
191 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:573
192 msgid "run a command, returning lines"
193 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
194
195 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:333
196 msgid "add qemu parameters"
197 msgstr "dodaje parametry QEMU"
198
199 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:1101
200 #, fuzzy
201 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
202 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
203
204 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:681
205 msgid "copy a file"
206 msgstr "kopiuje plik"
207
208 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:684
209 msgid "copy a file or directory recursively"
210 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
211
212 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:1071
213 msgid "copy from source to destination using dd"
214 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
215
216 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:648
217 msgid "debugging and internals"
218 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
219
220 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:795
221 msgid "report file system disk space usage"
222 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
223
224 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:798
225 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
226 msgstr ""
227 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
228
229 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:693
230 msgid "return kernel messages"
231 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
232
233 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:621
234 msgid "download a file to the local machine"
235 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
236
237 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:690
238 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
239 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
240
241 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:801
242 msgid "estimate file space usage"
243 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
244
245 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:744
246 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
247 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
248
249 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:1005
250 msgid "echo arguments back to the client"
251 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
252
253 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:121
254 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:307
255 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:873
256 #: fish/cmds.c:876 fish/cmds.c:879 fish/cmds.c:882 fish/cmds.c:885
257 #: fish/cmds.c:888 fish/cmds.c:891 fish/cmds.c:894 fish/cmds.c:897
258 #: fish/cmds.c:900 fish/cmds.c:903 fish/cmds.c:906
259 msgid "return lines matching a pattern"
260 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
261
262 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:699
263 msgid "test if two files have equal contents"
264 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
265
266 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:528
267 msgid "test if file or directory exists"
268 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
269
270 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:927
271 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
272 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
273
274 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:567
275 msgid "determine file type"
276 msgstr "określa typ pliku"
277
278 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1074
279 msgid "return the size of the file in bytes"
280 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
281
282 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:1065
283 msgid "fill a file with octets"
284 msgstr "wypełnia plik oktetami"
285
286 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:741
287 msgid "find all files and directories"
288 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
289
290 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1008
291 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
292 msgstr ""
293 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
294
295 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:672
296 msgid "run the filesystem checker"
297 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
298
299 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:351
300 msgid "get the additional kernel options"
301 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
302
303 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:357
304 msgid "get autosync mode"
305 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
306
307 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:408
308 msgid "get direct appliance mode flag"
309 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
310
311 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:663
312 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
313 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
314
315 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:669
316 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
317 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
318
319 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:384
320 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
321 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
322
323 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:345
324 msgid "get the search path"
325 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
326
327 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:387
328 msgid "get PID of qemu subprocess"
329 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
330
331 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:339
332 msgid "get the qemu binary"
333 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
334
335 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:414
336 msgid "get recovery process enabled flag"
337 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
338
339 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:396
340 msgid "get SELinux enabled flag"
341 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
342
343 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:378
344 msgid "get the current state"
345 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
346
347 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:402
348 msgid "get command trace enabled flag"
349 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
350
351 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:363
352 msgid "get verbose mode"
353 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
354
355 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:978
356 msgid "get SELinux security context"
357 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
358
359 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:843 fish/cmds.c:846
360 msgid "list extended attributes of a file or directory"
361 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
362
363 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:759
364 msgid "expand a wildcard path"
365 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
366
367 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:678
368 msgid "install GRUB"
369 msgstr "instaluje program GRUB"
370
371 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:783
372 msgid "return first 10 lines of a file"
373 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
374
375 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:786
376 msgid "return first N lines of a file"
377 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
378
379 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:708
380 msgid "dump a file in hexadecimal"
381 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
382
383 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:1083
384 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
385 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
386
387 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:804
388 msgid "list files in an initrd"
389 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
390
391 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:960
392 msgid "add an inotify watch"
393 msgstr "dodaje obserwację inotify"
394
395 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:972
396 msgid "close the inotify handle"
397 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
398
399 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:969
400 msgid "return list of watched files that had events"
401 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
402
403 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:957
404 msgid "create an inotify handle"
405 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
406
407 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:966
408 msgid "return list of inotify events"
409 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
410
411 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:963
412 msgid "remove an inotify watch"
413 msgstr "usuwa obserwację inotify"
414
415 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:375
416 msgid "is busy processing a command"
417 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
418
419 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:369
420 msgid "is in configuration state"
421 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
422
423 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:531 fish/cmds.c:534
424 msgid "test if file exists"
425 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
426
427 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:372
428 msgid "is launching subprocess"
429 msgstr "uruchamia podprocesy"
430
431 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:366
432 msgid "is ready to accept commands"
433 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
434
435 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:321
436 msgid "kill the qemu subprocess"
437 msgstr "niszczy podproces QEMU"
438
439 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:318
440 msgid "launch the qemu subprocess"
441 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
442
443 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:441
444 msgid "list the block devices"
445 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
446
447 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:444
448 msgid "list the partitions"
449 msgstr "wyświetla listę partycji"
450
451 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:435
452 msgid "list the files in a directory (long format)"
453 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
454
455 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:912 fish/cmds.c:915
456 msgid "create a hard link"
457 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
458
459 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:918 fish/cmds.c:921
460 msgid "create a symbolic link"
461 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
462
463 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:855 fish/cmds.c:858
464 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
465 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
466
467 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:438
468 msgid "list the files in a directory"
469 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
470
471 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:849 fish/cmds.c:852
472 msgid "set extended attribute of a file or directory"
473 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
474
475 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:579
476 msgid "get file information for a symbolic link"
477 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
478
479 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:1032
480 msgid "lstat on multiple files"
481 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
482
483 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:540 fish/cmds.c:543
484 msgid "create an LVM volume group"
485 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
486
487 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:564
488 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
489 msgstr ""
490 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
491
492 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:651
493 msgid "remove an LVM logical volume"
494 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
495
496 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:1077
497 msgid "rename an LVM logical volume"
498 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
499
500 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:735
501 msgid "resize an LVM logical volume"
502 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
503
504 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:453 fish/cmds.c:462
505 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
506 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
507
508 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:1092
509 #, fuzzy
510 msgid "get the UUID of a logical volume"
511 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
512
513 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:1035
514 msgid "lgetxattr on multiple files"
515 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
516
517 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:516
518 msgid "create a directory"
519 msgstr "tworzy katalog"
520
521 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:1026
522 msgid "create a directory with a particular mode"
523 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
524
525 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:519
526 msgid "create a directory and parents"
527 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
528
529 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:771
530 msgid "create a temporary directory"
531 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
532
533 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:993
534 #: fish/cmds.c:996 fish/cmds.c:999
535 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
536 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
537
538 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:984
539 msgid "make ext2/3/4 external journal"
540 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
541
542 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:987
543 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
544 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
545
546 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:990
547 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
548 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
549
550 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:822
551 msgid "make FIFO (named pipe)"
552 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
553
554 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:546
555 msgid "make a filesystem"
556 msgstr "tworzy system plików"
557
558 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:981
559 msgid "make a filesystem with block size"
560 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
561
562 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:864
563 msgid "create a mountpoint"
564 msgstr "tworzy punkt montowania"
565
566 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:819
567 msgid "make block, character or FIFO devices"
568 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
569
570 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:825
571 msgid "make block device node"
572 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
573
574 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:828
575 msgid "make char device node"
576 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
577
578 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:810
579 msgid "create a swap partition"
580 msgstr "tworzy partycję wymiany"
581
582 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:813
583 msgid "create a swap partition with a label"
584 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
585
586 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:816
587 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
588 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
589
590 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:954
591 msgid "create a swap file"
592 msgstr "tworzy plik wymiany"
593
594 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1002
595 msgid "load a kernel module"
596 msgstr "wczytuje moduł jądra"
597
598 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:423
599 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
600 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
601
602 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:807
603 msgid "mount a file using the loop device"
604 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
605
606 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:642
607 msgid "mount a guest disk with mount options"
608 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
609
610 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:639
611 msgid "mount a guest disk, read-only"
612 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
613
614 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:645
615 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
616 msgstr ""
617 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
618 "plików"
619
620 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:861
621 msgid "show mountpoints"
622 msgstr "wyświetla punkty montowania"
623
624 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:558
625 msgid "show mounted filesystems"
626 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
627
628 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:687
629 msgid "move a file"
630 msgstr "przenosi plik"
631
632 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:750
633 msgid "probe NTFS volume"
634 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
635
636 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1113
637 #, fuzzy
638 msgid "resize an NTFS filesystem"
639 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
640
641 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1047
642 msgid "add a partition to the device"
643 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
644
645 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1119
646 #, fuzzy
647 msgid "delete a partition"
648 msgstr "tworzy partycję wymiany"
649
650 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1050
651 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
652 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
653
654 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1122
655 #, fuzzy
656 msgid "return true if a partition is bootable"
657 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
658
659 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1125
660 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
661 msgstr ""
662
663 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1062
664 msgid "get the partition table type"
665 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
666
667 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1044
668 msgid "create an empty partition table"
669 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
670
671 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1059
672 msgid "list partitions on a device"
673 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
674
675 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1053
676 msgid "make a partition bootable"
677 msgstr "zmienia partycję na startową"
678
679 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:1128
680 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
681 msgstr ""
682
683 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1056
684 msgid "set partition name"
685 msgstr "ustawia nazwę partycji"
686
687 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:696
688 msgid "ping the guest daemon"
689 msgstr "odpytuje demona gościa"
690
691 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1041
692 msgid "read part of a file"
693 msgstr "odczytuje część pliku"
694
695 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:537
696 msgid "create an LVM physical volume"
697 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
698
699 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:657
700 msgid "remove an LVM physical volume"
701 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
702
703 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:714
704 msgid "resize an LVM physical volume"
705 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
706
707 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:447 fish/cmds.c:456
708 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
709 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
710
711 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1086
712 #, fuzzy
713 msgid "get the UUID of a physical volume"
714 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
715
716 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:870
717 msgid "read a file"
718 msgstr "odczytuje plik"
719
720 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:465
721 msgid "read file as lines"
722 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
723
724 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:834
725 msgid "read directories entries"
726 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
727
728 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:924
729 msgid "read the target of a symbolic link"
730 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
731
732 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1038
733 msgid "readlink on multiple files"
734 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
735
736 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:909
737 msgid "canonicalized absolute pathname"
738 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
739
740 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:738
741 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
742 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
743
744 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:507
745 msgid "remove a file"
746 msgstr "usuwa plik"
747
748 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:513
749 msgid "remove a file or directory recursively"
750 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
751
752 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:510
753 msgid "remove a directory"
754 msgstr "usuwa katalog"
755
756 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:867
757 msgid "remove a mountpoint"
758 msgstr "usuwa punkt montowania"
759
760 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:762
761 msgid "scrub (securely wipe) a device"
762 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
763
764 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:765
765 msgid "scrub (securely wipe) a file"
766 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
767
768 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:768
769 msgid "scrub (securely wipe) free space"
770 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
771
772 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:348
773 msgid "add options to kernel command line"
774 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
775
776 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:354
777 msgid "set autosync mode"
778 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
779
780 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:405
781 msgid "enable or disable direct appliance mode"
782 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
783
784 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:660
785 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
786 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
787
788 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:666
789 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
790 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
791
792 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:381
793 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
794 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
795
796 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:342
797 msgid "set the search path"
798 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
799
800 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:336
801 msgid "set the qemu binary"
802 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
803
804 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:411
805 msgid "enable or disable the recovery process"
806 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
807
808 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:393
809 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
810 msgstr ""
811 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
812
813 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:399
814 msgid "enable or disable command traces"
815 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
816
817 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:360
818 msgid "set verbose mode"
819 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
820
821 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:975
822 msgid "set SELinux security context"
823 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
824
825 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:549 fish/cmds.c:837
826 msgid "create partitions on a block device"
827 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
828
829 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:717
830 msgid "modify a single partition on a block device"
831 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
832
833 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:726
834 msgid "display the disk geometry from the partition table"
835 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
836
837 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:723
838 msgid "display the kernel geometry"
839 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
840
841 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:720
842 msgid "display the partition table"
843 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
844
845 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:753
846 msgid "run a command via the shell"
847 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
848
849 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:756
850 msgid "run a command via the shell returning lines"
851 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
852
853 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:747
854 msgid "sleep for some seconds"
855 msgstr "usypia na kilka sekund"
856
857 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:576
858 msgid "get file information"
859 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
860
861 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:582
862 msgid "get file system statistics"
863 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
864
865 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:702 fish/cmds.c:705
866 msgid "print the printable strings in a file"
867 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
868
869 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:933
870 msgid "disable swap on device"
871 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
872
873 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:939
874 msgid "disable swap on file"
875 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
876
877 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:945
878 msgid "disable swap on labeled swap partition"
879 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
880
881 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:951
882 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
883 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
884
885 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:930
886 msgid "enable swap on device"
887 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
888
889 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:936
890 msgid "enable swap on file"
891 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
892
893 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:942
894 msgid "enable swap on labeled swap partition"
895 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
896
897 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:948
898 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
899 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
900
901 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:426
902 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
903 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
904
905 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:789
906 msgid "return last 10 lines of a file"
907 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
908
909 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:792
910 msgid "return last N lines of a file"
911 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
912
913 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:627
914 msgid "unpack tarfile to directory"
915 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
916
917 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:630
918 msgid "pack directory into tarfile"
919 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
920
921 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:633 fish/cmds.c:1107
922 msgid "unpack compressed tarball to directory"
923 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
924
925 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:636 fish/cmds.c:1110
926 msgid "pack directory into compressed tarball"
927 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
928
929 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:429
930 msgid "update file timestamps or create a new file"
931 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
932
933 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:1017
934 msgid "truncate a file to zero size"
935 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
936
937 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1020
938 msgid "truncate a file to a particular size"
939 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
940
941 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:585
942 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
943 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
944
945 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:831
946 msgid "set file mode creation mask (umask)"
947 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
948
949 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:555
950 msgid "unmount a filesystem"
951 msgstr "odmontowuje system plików"
952
953 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:561
954 msgid "unmount all filesystems"
955 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
956
957 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:618
958 msgid "upload a file from the local machine"
959 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
960
961 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:1023
962 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
963 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
964
965 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:390
966 msgid "get the library version number"
967 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
968
969 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:1014
970 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
971 msgstr ""
972 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
973 "zamontowanemu urządzeniu"
974
975 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:732
976 msgid "activate or deactivate some volume groups"
977 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
978
979 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:729
980 msgid "activate or deactivate all volume groups"
981 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
982
983 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1098
984 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
985 msgstr ""
986
987 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1095
988 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
989 msgstr ""
990
991 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:654
992 msgid "remove an LVM volume group"
993 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
994
995 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:1080
996 msgid "rename an LVM volume group"
997 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
998
999 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:450 fish/cmds.c:459
1000 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1001 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1002
1003 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:1116
1004 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:1089
1008 #, fuzzy
1009 msgid "get the UUID of a volume group"
1010 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1011
1012 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:780
1013 msgid "count characters in a file"
1014 msgstr "liczy znaki w pliku"
1015
1016 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:774
1017 msgid "count lines in a file"
1018 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1019
1020 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:777
1021 msgid "count words in a file"
1022 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1023
1024 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:552
1025 msgid "create a file"
1026 msgstr "tworzy plik"
1027
1028 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:675
1029 msgid "write zeroes to the device"
1030 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1031
1032 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:1104
1033 #, fuzzy
1034 msgid "write zeroes to an entire device"
1035 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1036
1037 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:711
1038 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1039 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1040
1041 #: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:840
1042 msgid "determine file type inside a compressed file"
1043 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1044
1045 #: fish/cmds.c:312
1046 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1047 msgstr ""
1048 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1049 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1050 "o poleceniu."
1051
1052 #: fish/cmds.c:1409 fish/cmds.c:1421 fish/cmds.c:1434 fish/cmds.c:1448
1053 #: fish/cmds.c:1462 fish/cmds.c:1477 fish/cmds.c:1492 fish/cmds.c:1505
1054 #: fish/cmds.c:1520 fish/cmds.c:1533 fish/cmds.c:1548 fish/cmds.c:1561
1055 #: fish/cmds.c:1575 fish/cmds.c:1588 fish/cmds.c:1603 fish/cmds.c:1616
1056 #: fish/cmds.c:1630 fish/cmds.c:1644 fish/cmds.c:1658 fish/cmds.c:1672
1057 #: fish/cmds.c:1686 fish/cmds.c:1701 fish/cmds.c:1732 fish/cmds.c:1746
1058 #: fish/cmds.c:1760 fish/cmds.c:1776 fish/cmds.c:1789 fish/cmds.c:1804
1059 #: fish/cmds.c:1817 fish/cmds.c:1832 fish/cmds.c:1845 fish/cmds.c:1860
1060 #: fish/cmds.c:1873 fish/cmds.c:1889 fish/cmds.c:1905 fish/cmds.c:1921
1061 #: fish/cmds.c:1935 fish/cmds.c:1948 fish/cmds.c:1964 fish/cmds.c:1983
1062 #: fish/cmds.c:2002 fish/cmds.c:2020 fish/cmds.c:2035 fish/cmds.c:2050
1063 #: fish/cmds.c:2065 fish/cmds.c:2080 fish/cmds.c:2095 fish/cmds.c:2110
1064 #: fish/cmds.c:2125 fish/cmds.c:2141 fish/cmds.c:2161 fish/cmds.c:2195
1065 #: fish/cmds.c:2209 fish/cmds.c:2228 fish/cmds.c:2247 fish/cmds.c:2265
1066 #: fish/cmds.c:2282 fish/cmds.c:2298 fish/cmds.c:2315 fish/cmds.c:2330
1067 #: fish/cmds.c:2346 fish/cmds.c:2358 fish/cmds.c:2371 fish/cmds.c:2388
1068 #: fish/cmds.c:2404 fish/cmds.c:2420 fish/cmds.c:2436 fish/cmds.c:2452
1069 #: fish/cmds.c:2469 fish/cmds.c:2506 fish/cmds.c:2560 fish/cmds.c:2578
1070 #: fish/cmds.c:2596 fish/cmds.c:2614 fish/cmds.c:2629 fish/cmds.c:2648
1071 #: fish/cmds.c:2683 fish/cmds.c:2702 fish/cmds.c:2778 fish/cmds.c:2814
1072 #: fish/cmds.c:2827 fish/cmds.c:2842 fish/cmds.c:2854 fish/cmds.c:2867
1073 #: fish/cmds.c:2886 fish/cmds.c:2905 fish/cmds.c:2924 fish/cmds.c:2943
1074 #: fish/cmds.c:2962 fish/cmds.c:2981 fish/cmds.c:2998 fish/cmds.c:3012
1075 #: fish/cmds.c:3026 fish/cmds.c:3042 fish/cmds.c:3058 fish/cmds.c:3075
1076 #: fish/cmds.c:3108 fish/cmds.c:3124 fish/cmds.c:3140 fish/cmds.c:3154
1077 #: fish/cmds.c:3169 fish/cmds.c:3187 fish/cmds.c:3205 fish/cmds.c:3226
1078 #: fish/cmds.c:3242 fish/cmds.c:3258 fish/cmds.c:3274 fish/cmds.c:3292
1079 #: fish/cmds.c:3309 fish/cmds.c:3328 fish/cmds.c:3346 fish/cmds.c:3366
1080 #: fish/cmds.c:3380 fish/cmds.c:3394 fish/cmds.c:3409 fish/cmds.c:3424
1081 #: fish/cmds.c:3442 fish/cmds.c:3457 fish/cmds.c:3475 fish/cmds.c:3492
1082 #: fish/cmds.c:3507 fish/cmds.c:3525 fish/cmds.c:3545 fish/cmds.c:3565
1083 #: fish/cmds.c:3584 fish/cmds.c:3615 fish/cmds.c:3630 fish/cmds.c:3644
1084 #: fish/cmds.c:3665 fish/cmds.c:3685 fish/cmds.c:3705 fish/cmds.c:3724
1085 #: fish/cmds.c:3738 fish/cmds.c:3757 fish/cmds.c:3848 fish/cmds.c:3865
1086 #: fish/cmds.c:3882 fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3914 fish/cmds.c:3932
1087 #: fish/cmds.c:3965 fish/cmds.c:3979 fish/cmds.c:3998 fish/cmds.c:4012
1088 #: fish/cmds.c:4045 fish/cmds.c:4062 fish/cmds.c:4079 fish/cmds.c:4096
1089 #: fish/cmds.c:4115 fish/cmds.c:4129 fish/cmds.c:4145 fish/cmds.c:4161
1090 #: fish/cmds.c:4180 fish/cmds.c:4198 fish/cmds.c:4216 fish/cmds.c:4234
1091 #: fish/cmds.c:4254 fish/cmds.c:4292 fish/cmds.c:4312 fish/cmds.c:4349
1092 #: fish/cmds.c:4364 fish/cmds.c:4380 fish/cmds.c:4398 fish/cmds.c:4418
1093 #: fish/cmds.c:4437 fish/cmds.c:4452 fish/cmds.c:4468 fish/cmds.c:4486
1094 #: fish/cmds.c:4560 fish/cmds.c:4598 fish/cmds.c:4674 fish/cmds.c:4747
1095 #: fish/cmds.c:4781 fish/cmds.c:4801 fish/cmds.c:4819 fish/cmds.c:4839
1096 #: fish/cmds.c:4858 fish/cmds.c:4880 fish/cmds.c:4920 fish/cmds.c:4958
1097 #: fish/cmds.c:4976 fish/cmds.c:4992 fish/cmds.c:5008 fish/cmds.c:5022
1098 #: fish/cmds.c:5037 fish/cmds.c:5061 fish/cmds.c:5082 fish/cmds.c:5103
1099 #: fish/cmds.c:5124 fish/cmds.c:5145 fish/cmds.c:5166 fish/cmds.c:5187
1100 #: fish/cmds.c:5208 fish/cmds.c:5229 fish/cmds.c:5250 fish/cmds.c:5271
1101 #: fish/cmds.c:5292 fish/cmds.c:5312 fish/cmds.c:5332 fish/cmds.c:5350
1102 #: fish/cmds.c:5368 fish/cmds.c:5386 fish/cmds.c:5403 fish/cmds.c:5423
1103 #: fish/cmds.c:5458 fish/cmds.c:5472 fish/cmds.c:5486 fish/cmds.c:5502
1104 #: fish/cmds.c:5518 fish/cmds.c:5532 fish/cmds.c:5546 fish/cmds.c:5560
1105 #: fish/cmds.c:5574 fish/cmds.c:5590 fish/cmds.c:5623 fish/cmds.c:5660
1106 #: fish/cmds.c:5691 fish/cmds.c:5706 fish/cmds.c:5721 fish/cmds.c:5734
1107 #: fish/cmds.c:5747 fish/cmds.c:5765 fish/cmds.c:5800 fish/cmds.c:5835
1108 #: fish/cmds.c:5871 fish/cmds.c:5908 fish/cmds.c:5946 fish/cmds.c:5984
1109 #: fish/cmds.c:6019 fish/cmds.c:6033 fish/cmds.c:6053 fish/cmds.c:6070
1110 #: fish/cmds.c:6089 fish/cmds.c:6106 fish/cmds.c:6123 fish/cmds.c:6156
1111 #: fish/cmds.c:6225 fish/cmds.c:6262 fish/cmds.c:6317 fish/cmds.c:6340
1112 #: fish/cmds.c:6363 fish/cmds.c:6388 fish/cmds.c:6444 fish/cmds.c:6462
1113 #: fish/cmds.c:6504 fish/cmds.c:6521 fish/cmds.c:6557 fish/cmds.c:6591
1114 #: fish/cmds.c:6608 fish/cmds.c:6627 fish/cmds.c:6681 fish/cmds.c:6698
1115 #: fish/cmds.c:6717 fish/cmds.c:6736 fish/cmds.c:6752 fish/cmds.c:6769
1116 #: fish/cmds.c:6793 fish/cmds.c:6810 fish/cmds.c:6827 fish/cmds.c:6844
1117 #: fish/cmds.c:6861 fish/cmds.c:6880 fish/cmds.c:6912 fish/cmds.c:6927
1118 #: fish/cmds.c:6943 fish/cmds.c:6960 fish/cmds.c:6973 fish/cmds.c:6987
1119 #: fish/cmds.c:7021 fish/cmds.c:7057 fish/cmds.c:7094 fish/cmds.c:7147
1120 #, c-format
1121 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1122 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1123
1124 #: fish/cmds.c:1410 fish/cmds.c:1422 fish/cmds.c:1435 fish/cmds.c:1449
1125 #: fish/cmds.c:1463 fish/cmds.c:1478 fish/cmds.c:1493 fish/cmds.c:1506
1126 #: fish/cmds.c:1521 fish/cmds.c:1534 fish/cmds.c:1549 fish/cmds.c:1562
1127 #: fish/cmds.c:1576 fish/cmds.c:1589 fish/cmds.c:1604 fish/cmds.c:1617
1128 #: fish/cmds.c:1631 fish/cmds.c:1645 fish/cmds.c:1659 fish/cmds.c:1673
1129 #: fish/cmds.c:1687 fish/cmds.c:1702 fish/cmds.c:1733 fish/cmds.c:1747
1130 #: fish/cmds.c:1761 fish/cmds.c:1777 fish/cmds.c:1790 fish/cmds.c:1805
1131 #: fish/cmds.c:1818 fish/cmds.c:1833 fish/cmds.c:1846 fish/cmds.c:1861
1132 #: fish/cmds.c:1874 fish/cmds.c:1890 fish/cmds.c:1906 fish/cmds.c:1922
1133 #: fish/cmds.c:1936 fish/cmds.c:1949 fish/cmds.c:1965 fish/cmds.c:1984
1134 #: fish/cmds.c:2003 fish/cmds.c:2021 fish/cmds.c:2036 fish/cmds.c:2051
1135 #: fish/cmds.c:2066 fish/cmds.c:2081 fish/cmds.c:2096 fish/cmds.c:2111
1136 #: fish/cmds.c:2126 fish/cmds.c:2142 fish/cmds.c:2162 fish/cmds.c:2196
1137 #: fish/cmds.c:2210 fish/cmds.c:2229 fish/cmds.c:2248 fish/cmds.c:2266
1138 #: fish/cmds.c:2283 fish/cmds.c:2299 fish/cmds.c:2316 fish/cmds.c:2331
1139 #: fish/cmds.c:2347 fish/cmds.c:2359 fish/cmds.c:2372 fish/cmds.c:2389
1140 #: fish/cmds.c:2405 fish/cmds.c:2421 fish/cmds.c:2437 fish/cmds.c:2453
1141 #: fish/cmds.c:2470 fish/cmds.c:2507 fish/cmds.c:2561 fish/cmds.c:2579
1142 #: fish/cmds.c:2597 fish/cmds.c:2615 fish/cmds.c:2630 fish/cmds.c:2649
1143 #: fish/cmds.c:2684 fish/cmds.c:2703 fish/cmds.c:2779 fish/cmds.c:2815
1144 #: fish/cmds.c:2828 fish/cmds.c:2843 fish/cmds.c:2855 fish/cmds.c:2868
1145 #: fish/cmds.c:2887 fish/cmds.c:2906 fish/cmds.c:2925 fish/cmds.c:2944
1146 #: fish/cmds.c:2963 fish/cmds.c:2982 fish/cmds.c:2999 fish/cmds.c:3013
1147 #: fish/cmds.c:3027 fish/cmds.c:3043 fish/cmds.c:3059 fish/cmds.c:3076
1148 #: fish/cmds.c:3109 fish/cmds.c:3125 fish/cmds.c:3141 fish/cmds.c:3155
1149 #: fish/cmds.c:3170 fish/cmds.c:3188 fish/cmds.c:3206 fish/cmds.c:3227
1150 #: fish/cmds.c:3243 fish/cmds.c:3259 fish/cmds.c:3275 fish/cmds.c:3293
1151 #: fish/cmds.c:3310 fish/cmds.c:3329 fish/cmds.c:3347 fish/cmds.c:3367
1152 #: fish/cmds.c:3381 fish/cmds.c:3395 fish/cmds.c:3410 fish/cmds.c:3425
1153 #: fish/cmds.c:3443 fish/cmds.c:3458 fish/cmds.c:3476 fish/cmds.c:3493
1154 #: fish/cmds.c:3508 fish/cmds.c:3526 fish/cmds.c:3546 fish/cmds.c:3566
1155 #: fish/cmds.c:3585 fish/cmds.c:3616 fish/cmds.c:3631 fish/cmds.c:3645
1156 #: fish/cmds.c:3666 fish/cmds.c:3686 fish/cmds.c:3706 fish/cmds.c:3725
1157 #: fish/cmds.c:3739 fish/cmds.c:3758 fish/cmds.c:3849 fish/cmds.c:3866
1158 #: fish/cmds.c:3883 fish/cmds.c:3900 fish/cmds.c:3915 fish/cmds.c:3933
1159 #: fish/cmds.c:3966 fish/cmds.c:3980 fish/cmds.c:3999 fish/cmds.c:4013
1160 #: fish/cmds.c:4046 fish/cmds.c:4063 fish/cmds.c:4080 fish/cmds.c:4097
1161 #: fish/cmds.c:4116 fish/cmds.c:4130 fish/cmds.c:4146 fish/cmds.c:4162
1162 #: fish/cmds.c:4181 fish/cmds.c:4199 fish/cmds.c:4217 fish/cmds.c:4235
1163 #: fish/cmds.c:4255 fish/cmds.c:4293 fish/cmds.c:4313 fish/cmds.c:4350
1164 #: fish/cmds.c:4365 fish/cmds.c:4381 fish/cmds.c:4399 fish/cmds.c:4419
1165 #: fish/cmds.c:4438 fish/cmds.c:4453 fish/cmds.c:4469 fish/cmds.c:4487
1166 #: fish/cmds.c:4561 fish/cmds.c:4599 fish/cmds.c:4675 fish/cmds.c:4748
1167 #: fish/cmds.c:4782 fish/cmds.c:4802 fish/cmds.c:4820 fish/cmds.c:4840
1168 #: fish/cmds.c:4859 fish/cmds.c:4881 fish/cmds.c:4921 fish/cmds.c:4959
1169 #: fish/cmds.c:4977 fish/cmds.c:4993 fish/cmds.c:5009 fish/cmds.c:5023
1170 #: fish/cmds.c:5038 fish/cmds.c:5062 fish/cmds.c:5083 fish/cmds.c:5104
1171 #: fish/cmds.c:5125 fish/cmds.c:5146 fish/cmds.c:5167 fish/cmds.c:5188
1172 #: fish/cmds.c:5209 fish/cmds.c:5230 fish/cmds.c:5251 fish/cmds.c:5272
1173 #: fish/cmds.c:5293 fish/cmds.c:5313 fish/cmds.c:5333 fish/cmds.c:5351
1174 #: fish/cmds.c:5369 fish/cmds.c:5387 fish/cmds.c:5404 fish/cmds.c:5424
1175 #: fish/cmds.c:5459 fish/cmds.c:5473 fish/cmds.c:5487 fish/cmds.c:5503
1176 #: fish/cmds.c:5519 fish/cmds.c:5533 fish/cmds.c:5547 fish/cmds.c:5561
1177 #: fish/cmds.c:5575 fish/cmds.c:5591 fish/cmds.c:5624 fish/cmds.c:5661
1178 #: fish/cmds.c:5692 fish/cmds.c:5707 fish/cmds.c:5722 fish/cmds.c:5735
1179 #: fish/cmds.c:5748 fish/cmds.c:5766 fish/cmds.c:5801 fish/cmds.c:5836
1180 #: fish/cmds.c:5872 fish/cmds.c:5909 fish/cmds.c:5947 fish/cmds.c:5985
1181 #: fish/cmds.c:6020 fish/cmds.c:6034 fish/cmds.c:6054 fish/cmds.c:6071
1182 #: fish/cmds.c:6090 fish/cmds.c:6107 fish/cmds.c:6124 fish/cmds.c:6157
1183 #: fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6263 fish/cmds.c:6318 fish/cmds.c:6341
1184 #: fish/cmds.c:6364 fish/cmds.c:6389 fish/cmds.c:6445 fish/cmds.c:6463
1185 #: fish/cmds.c:6505 fish/cmds.c:6522 fish/cmds.c:6558 fish/cmds.c:6592
1186 #: fish/cmds.c:6609 fish/cmds.c:6628 fish/cmds.c:6682 fish/cmds.c:6699
1187 #: fish/cmds.c:6718 fish/cmds.c:6737 fish/cmds.c:6753 fish/cmds.c:6770
1188 #: fish/cmds.c:6794 fish/cmds.c:6811 fish/cmds.c:6828 fish/cmds.c:6845
1189 #: fish/cmds.c:6862 fish/cmds.c:6881 fish/cmds.c:6913 fish/cmds.c:6928
1190 #: fish/cmds.c:6944 fish/cmds.c:6961 fish/cmds.c:6974 fish/cmds.c:6988
1191 #: fish/cmds.c:7022 fish/cmds.c:7058 fish/cmds.c:7095 fish/cmds.c:7148
1192 #, c-format
1193 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1194 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1195
1196 #: fish/cmds.c:1712 fish/cmds.c:2174 fish/cmds.c:2480 fish/cmds.c:2517
1197 #: fish/cmds.c:2536 fish/cmds.c:2661 fish/cmds.c:2714 fish/cmds.c:2733
1198 #: fish/cmds.c:2752 fish/cmds.c:2792 fish/cmds.c:3087 fish/cmds.c:3595
1199 #: fish/cmds.c:3769 fish/cmds.c:3788 fish/cmds.c:3807 fish/cmds.c:3826
1200 #: fish/cmds.c:3944 fish/cmds.c:4023 fish/cmds.c:4265 fish/cmds.c:4323
1201 #: fish/cmds.c:4497 fish/cmds.c:4516 fish/cmds.c:4535 fish/cmds.c:4571
1202 #: fish/cmds.c:4609 fish/cmds.c:4628 fish/cmds.c:4647 fish/cmds.c:4685
1203 #: fish/cmds.c:4704 fish/cmds.c:4723 fish/cmds.c:4758 fish/cmds.c:4893
1204 #: fish/cmds.c:4933 fish/cmds.c:5436 fish/cmds.c:5601 fish/cmds.c:5636
1205 #: fish/cmds.c:5671 fish/cmds.c:5777 fish/cmds.c:5811 fish/cmds.c:5846
1206 #: fish/cmds.c:5882 fish/cmds.c:5920 fish/cmds.c:5958 fish/cmds.c:5996
1207 #: fish/cmds.c:6136 fish/cmds.c:6169 fish/cmds.c:6182 fish/cmds.c:6195
1208 #: fish/cmds.c:6208 fish/cmds.c:6238 fish/cmds.c:6273 fish/cmds.c:6292
1209 #: fish/cmds.c:6401 fish/cmds.c:6420 fish/cmds.c:6475 fish/cmds.c:6488
1210 #: fish/cmds.c:6533 fish/cmds.c:6569 fish/cmds.c:6638 fish/cmds.c:6657
1211 #: fish/cmds.c:6895 fish/cmds.c:6999 fish/cmds.c:7033 fish/cmds.c:7069
1212 #: fish/cmds.c:7106 fish/cmds.c:7125
1213 #, c-format
1214 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1215 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1216
1217 #: fish/cmds.c:1718 fish/cmds.c:2180 fish/cmds.c:2486 fish/cmds.c:2523
1218 #: fish/cmds.c:2542 fish/cmds.c:2667 fish/cmds.c:2720 fish/cmds.c:2739
1219 #: fish/cmds.c:2758 fish/cmds.c:2798 fish/cmds.c:3093 fish/cmds.c:3601
1220 #: fish/cmds.c:3775 fish/cmds.c:3794 fish/cmds.c:3813 fish/cmds.c:3832
1221 #: fish/cmds.c:3950 fish/cmds.c:4029 fish/cmds.c:4271 fish/cmds.c:4329
1222 #: fish/cmds.c:4503 fish/cmds.c:4522 fish/cmds.c:4541 fish/cmds.c:4577
1223 #: fish/cmds.c:4615 fish/cmds.c:4634 fish/cmds.c:4653 fish/cmds.c:4691
1224 #: fish/cmds.c:4710 fish/cmds.c:4729 fish/cmds.c:4764 fish/cmds.c:4899
1225 #: fish/cmds.c:4939 fish/cmds.c:5442 fish/cmds.c:5607 fish/cmds.c:5642
1226 #: fish/cmds.c:5677 fish/cmds.c:5783 fish/cmds.c:5817 fish/cmds.c:5852
1227 #: fish/cmds.c:5888 fish/cmds.c:5926 fish/cmds.c:5964 fish/cmds.c:6002
1228 #: fish/cmds.c:6244 fish/cmds.c:6279 fish/cmds.c:6298 fish/cmds.c:6407
1229 #: fish/cmds.c:6539 fish/cmds.c:6575 fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6663
1230 #: fish/cmds.c:7005 fish/cmds.c:7039 fish/cmds.c:7075 fish/cmds.c:7112
1231 #: fish/cmds.c:7131
1232 #, c-format
1233 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1234 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1235
1236 #: fish/cmds.c:7979
1237 #, c-format
1238 msgid "%s: unknown command\n"
1239 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1240
1241 #: fish/edit.c:86
1242 #, c-format
1243 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1244 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1245
1246 #: fish/fish.c:94 fuse/guestmount.c:868
1247 #, c-format
1248 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1249 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1250
1251 #: fish/fish.c:98
1252 #, c-format
1253 msgid ""
1254 "%s: guest filesystem shell\n"
1255 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1256 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1257 "Usage:\n"
1258 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1259 "  %s -i libvirt-domain\n"
1260 "  %s -i disk-image(s)\n"
1261 "or for interactive use:\n"
1262 "  %s\n"
1263 "or from a shell script:\n"
1264 "  %s <<EOF\n"
1265 "  cmd\n"
1266 "  ...\n"
1267 "  EOF\n"
1268 "Options:\n"
1269 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1270 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1271 "  -a|--add image       Add image\n"
1272 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1273 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1274 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1275 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1276 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1277 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1278 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1279 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1280 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1281 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1282 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1283 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1284 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1285 msgstr ""
1286 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1287 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1288 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1289 "Użycie:\n"
1290 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1291 "  %s -i domena-libvirt\n"
1292 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1293 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1294 "  %s\n"
1295 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1296 "  %s <<EOF\n"
1297 "  polecenie\n"
1298 "  ...\n"
1299 "  EOF\n"
1300 "Opcje:\n"
1301 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1302 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1303 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1304 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1305 "                       pomocą Tab\n"
1306 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1307 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1308 "                       montowania dysków\n"
1309 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1310 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1311 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1312 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1313 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1314 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1315 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1316 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1317 "                       wykonaniem\n"
1318 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1319 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1320
1321 #: fish/fish.c:190 fuse/guestmount.c:965
1322 #, c-format
1323 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1324 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1325
1326 #: fish/fish.c:229
1327 #, c-format
1328 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1329 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1330
1331 #: fish/fish.c:236
1332 #, c-format
1333 msgid ""
1334 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1335 msgstr ""
1336 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1337
1338 #: fish/fish.c:245 fuse/guestmount.c:1010
1339 #, c-format
1340 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1341 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1342
1343 #: fish/fish.c:272
1344 #, c-format
1345 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1346 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1347
1348 #: fish/fish.c:345
1349 #, c-format
1350 msgid "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
1351 msgstr ""
1352 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
1353
1354 #: fish/fish.c:352
1355 #, c-format
1356 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1357 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1358
1359 #: fish/fish.c:362
1360 #, c-format
1361 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
1362 msgstr ""
1363 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
1364
1365 #: fish/fish.c:408
1366 #, c-format
1367 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1368 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1369
1370 #: fish/fish.c:416
1371 #, c-format
1372 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1373 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1374
1375 #: fish/fish.c:422
1376 #, c-format
1377 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1378 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1379
1380 #: fish/fish.c:570
1381 #, c-format
1382 msgid ""
1383 "\n"
1384 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1385 "editing virtual machine filesystems.\n"
1386 "\n"
1387 "Type: 'help' for help with commands\n"
1388 "      'quit' to quit the shell\n"
1389 "\n"
1390 msgstr ""
1391 "\n"
1392 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1393 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1394 "\n"
1395 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1396 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1397 "\n"
1398
1399 #: fish/fish.c:650
1400 #, c-format
1401 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1402 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1403
1404 #: fish/fish.c:656 fish/fish.c:673
1405 #, c-format
1406 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1407 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1408
1409 #: fish/fish.c:667
1410 #, c-format
1411 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1412 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1413
1414 #: fish/fish.c:722
1415 #, c-format
1416 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1417 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1418
1419 #: fish/fish.c:739
1420 #, c-format
1421 msgid "%s: too many arguments\n"
1422 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1423
1424 #: fish/fish.c:768
1425 #, c-format
1426 msgid "%s: empty command on command line\n"
1427 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1428
1429 #: fish/fish.c:925
1430 msgid "display a list of commands or help on a command"
1431 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1432
1433 #: fish/fish.c:927
1434 msgid "quit guestfish"
1435 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1436
1437 #: fish/fish.c:930
1438 msgid "allocate an image"
1439 msgstr "przydziela obraz"
1440
1441 #: fish/fish.c:932
1442 msgid "display a line of text"
1443 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1444
1445 #: fish/fish.c:934
1446 msgid "edit a file in the image"
1447 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1448
1449 #: fish/fish.c:936
1450 msgid "local change directory"
1451 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1452
1453 #: fish/fish.c:938
1454 msgid "expand wildcards in command"
1455 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1456
1457 #: fish/fish.c:940
1458 msgid "view a file in the pager"
1459 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1460
1461 #: fish/fish.c:942
1462 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1463 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1464
1465 #: fish/fish.c:944
1466 msgid "allocate a sparse image file"
1467 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1468
1469 #: fish/fish.c:946
1470 msgid "measure time taken to run command"
1471 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1472
1473 #: fish/fish.c:958
1474 #, c-format
1475 msgid ""
1476 "alloc - allocate an image\n"
1477 "     alloc <filename> <size>\n"
1478 "\n"
1479 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1480 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1481 "\n"
1482 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1483 "\n"
1484 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1485 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1486 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1487 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1488 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1489 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1490 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1491 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1492 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1493 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1494 msgstr ""
1495 "alloc - przydziela obraz\n"
1496 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1497 "\n"
1498 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1499 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1500 "\n"
1501 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1502 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1503 "\n"
1504 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1505 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1506 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1507 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1508 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1509 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1510 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1511 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1512 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1513 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1514
1515 #: fish/fish.c:977
1516 #, c-format
1517 msgid ""
1518 "echo - display a line of text\n"
1519 "     echo [<params> ...]\n"
1520 "\n"
1521 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1522 msgstr ""
1523 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1524 "     echo [<parametry> ...]\n"
1525 "\n"
1526 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1527
1528 #: fish/fish.c:984
1529 #, c-format
1530 msgid ""
1531 "edit - edit a file in the image\n"
1532 "     edit <filename>\n"
1533 "\n"
1534 "    This is used to edit a file.\n"
1535 "\n"
1536 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1537 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
1538 "\n"
1539 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1540 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1541 "\n"
1542 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1543 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1544 msgstr ""
1545 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1546 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1547 "\n"
1548 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1549 "\n"
1550 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1551 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1552 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
1553 "\n"
1554 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1555 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1556 "\n"
1557 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1558 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1559
1560 #: fish/fish.c:998
1561 #, c-format
1562 msgid ""
1563 "lcd - local change directory\n"
1564 "    lcd <directory>\n"
1565 "\n"
1566 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1567 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1568 "    place.\n"
1569 msgstr ""
1570 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1571 "    lcd <katalog>\n"
1572 "\n"
1573 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1574 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1575
1576 #: fish/fish.c:1005
1577 #, c-format
1578 msgid ""
1579 "glob - expand wildcards in command\n"
1580 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1581 "\n"
1582 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1583 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1584 "    once for each expanded argument.\n"
1585 msgstr ""
1586 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1587 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1588 "\n"
1589 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1590 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1591 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1592 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1593
1594 #: fish/fish.c:1012
1595 #, c-format
1596 msgid ""
1597 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1598 "     help cmd\n"
1599 "     help\n"
1600 msgstr ""
1601 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1602 "     help polecenie\n"
1603 "     help\n"
1604
1605 #: fish/fish.c:1017
1606 #, c-format
1607 msgid ""
1608 "more - view a file in the pager\n"
1609 "     more <filename>\n"
1610 "\n"
1611 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1612 "\n"
1613 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1614 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1615 "\n"
1616 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1617 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1618 "\n"
1619 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1620 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1621 msgstr ""
1622 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1623 "     more <nazwa_pliku>\n"
1624 "\n"
1625 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1626 "\n"
1627 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1628 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1629 "\n"
1630 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1631 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1632 "\n"
1633 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1634 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1635
1636 #: fish/fish.c:1033
1637 #, c-format
1638 msgid ""
1639 "quit - quit guestfish\n"
1640 "     quit\n"
1641 msgstr ""
1642 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1643 "     quit\n"
1644
1645 #: fish/fish.c:1036
1646 #, c-format
1647 msgid ""
1648 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1649 "     reopen\n"
1650 "\n"
1651 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1652 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1653 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1654 msgstr ""
1655 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1656 "     reopen\n"
1657 "\n"
1658 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1659 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1660 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1661 "przydatne do testowania.\n"
1662
1663 #: fish/fish.c:1043
1664 #, c-format
1665 msgid ""
1666 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1667 "     sparse <filename> <size>\n"
1668 "\n"
1669 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1670 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1671 "\n"
1672 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1673 "    command, except that the image file is allocated\n"
1674 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1675 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1676 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1677 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1678 "    space during a write operation.\n"
1679 "\n"
1680 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1681 "\n"
1682 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1683 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1684 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1685 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1686 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1687 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1688 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1689 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1690 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1691 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1692 msgstr ""
1693 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1694 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1695 "\n"
1696 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1697 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1698 "\n"
1699 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1700 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1701 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1702 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1703 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1704 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1705 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1706 "\n"
1707 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1708 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1709 "\n"
1710 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1711 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1712 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1713 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1714 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1715 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1716 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1717 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1718 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1719 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1720
1721 #: fish/fish.c:1070
1722 #, c-format
1723 msgid ""
1724 "time - measure time taken to run command\n"
1725 "    time <command> [<args> ...]\n"
1726 "\n"
1727 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1728 "    time afterwards.\n"
1729 msgstr ""
1730 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1731 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1732 "\n"
1733 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1734
1735 #: fish/fish.c:1076
1736 #, c-format
1737 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1738 msgstr ""
1739 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1740 "poleceń\n"
1741
1742 #: fish/fish.c:1090
1743 #, c-format
1744 msgid ""
1745 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1746 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1747 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1748 msgstr ""
1749
1750 #: fish/fish.c:1247
1751 #, c-format
1752 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1753 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1754
1755 #: fish/glob.c:52
1756 #, c-format
1757 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1758 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1759
1760 #: fish/glob.c:72
1761 #, c-format
1762 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1763 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1764
1765 #: fish/lcd.c:34
1766 #, c-format
1767 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1768 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1769
1770 #: fish/more.c:40
1771 #, c-format
1772 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1773 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1774
1775 #: fish/rc.c:249
1776 #, c-format
1777 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1778 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1779
1780 #: fish/rc.c:254
1781 #, c-format
1782 msgid ""
1783 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1784 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1785 msgstr ""
1786 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1787 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1788 "zgadzać.\n"
1789
1790 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1791 #, c-format
1792 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1793 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1794
1795 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1796 #, c-format
1797 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1798 msgstr ""
1799 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1800 "serwera\n"
1801
1802 #: fish/rc.c:380
1803 #, c-format
1804 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1805 msgstr ""
1806 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1807
1808 #: fish/reopen.c:36
1809 #, c-format
1810 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1811 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1812
1813 #: fish/reopen.c:46
1814 #, c-format
1815 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1816 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1817
1818 #: fish/time.c:35
1819 #, c-format
1820 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1821 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1822
1823 #: fuse/guestmount.c:872
1824 #, c-format
1825 msgid ""
1826 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1827 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1828 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1829 "Usage:\n"
1830 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
1831 "Options:\n"
1832 "  -a|--add image       Add image\n"
1833 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
1834 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
1835 "  --help               Display help message and exit\n"
1836 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1837 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1838 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
1839 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1840 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1841 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
1842 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1843 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1844 msgstr ""
1845 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
1846 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
1847 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1848 "Użycie:\n"
1849 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
1850 "Opcje:\n"
1851 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1852 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
1853 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
1854 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
1855 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
1856 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1857 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1858 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
1859 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1860 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1861 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
1862 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
1863 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1864 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1865
1866 #: fuse/guestmount.c:1081
1867 #, c-format
1868 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
1869 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
1870
1871 #: fuse/guestmount.c:1089
1872 #, c-format
1873 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
1874 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
1875
1876 #: src/guestfs.c:271
1877 #, c-format
1878 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
1879 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
1880
1881 #: src/guestfs.c:374
1882 #, c-format
1883 msgid "libguestfs: error: %s\n"
1884 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
1885
1886 #: src/guestfs.c:729
1887 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
1888 msgstr ""
1889 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
1890
1891 #: src/guestfs.c:743
1892 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
1893 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
1894
1895 #: src/guestfs.c:757
1896 #, c-format
1897 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
1898 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
1899
1900 #: src/guestfs.c:778 src/guestfs.c:815 src/guestfs.c:862
1901 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
1902 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
1903
1904 #: src/guestfs.c:946
1905 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
1906 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
1907
1908 #: src/guestfs.c:951
1909 msgid "qemu has already been launched"
1910 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
1911
1912 #: src/guestfs.c:959
1913 #, c-format
1914 msgid "%s: cannot create temporary directory"
1915 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
1916
1917 #: src/guestfs.c:1049
1918 #, c-format
1919 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
1920 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
1921
1922 #: src/guestfs.c:1460
1923 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
1924 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
1925
1926 #: src/guestfs.c:1479
1927 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
1928 msgstr ""
1929 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
1930 "błędów"
1931
1932 #: src/guestfs.c:1492
1933 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
1934 msgstr ""
1935 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
1936
1937 #: src/guestfs.c:1584
1938 #, c-format
1939 msgid "external command failed: %s"
1940 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
1941
1942 #: src/guestfs.c:1657
1943 #, c-format
1944 msgid ""
1945 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
1946 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
1947 msgstr ""
1948 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
1949 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
1950
1951 #: src/guestfs.c:1833
1952 msgid "qemu has not been launched yet"
1953 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
1954
1955 #: src/guestfs.c:1844
1956 msgid "no subprocess to kill"
1957 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
1958
1959 #: src/guestfs.c:1966
1960 #, c-format
1961 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
1962 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
1963
1964 #: src/guestfs.c:1989
1965 #, c-format
1966 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
1967 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
1968
1969 #: src/guestfs.c:2097
1970 #, c-format
1971 msgid ""
1972 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
1973 msgstr ""
1974 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
1975 "x\n"
1976
1977 #: src/guestfs.c:2255 src/guestfs.c:2309
1978 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
1979 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
1980
1981 #: src/guestfs.c:2271
1982 #, c-format
1983 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
1984 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
1985
1986 #: src/guestfs.c:2286
1987 #, c-format
1988 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
1989 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
1990
1991 #: src/guestfs.c:2416
1992 #, c-format
1993 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
1994 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
1995
1996 #: src/guestfs.c:2438
1997 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
1998 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
1999
2000 #: src/guestfs.c:2447
2001 msgid "dispatch failed to marshal args"
2002 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2003
2004 #: src/guestfs.c:2577
2005 #, c-format
2006 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2007 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2008
2009 #: src/guestfs.c:2593
2010 #, c-format
2011 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2012 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2013
2014 #: src/guestfs.c:2716
2015 #, c-format
2016 msgid "%s: error in chunked encoding"
2017 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2018
2019 #: src/guestfs.c:2744
2020 msgid "write to daemon socket"
2021 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2022
2023 #: src/guestfs.c:2767
2024 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2025 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2026
2027 #: src/guestfs.c:2772
2028 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2029 msgstr ""
2030 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2031 "fragmentów pliku"
2032
2033 #: src/guestfs.c:2780
2034 msgid "failed to parse file chunk"
2035 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2036
2037 #: src/guestfs.c:2789
2038 msgid "file receive cancelled by daemon"
2039 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2040
2041 #: test-tool/test-tool.c:78
2042 #, c-format
2043 msgid ""
2044 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2045 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2046 "Usage:\n"
2047 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2048 "Options:\n"
2049 "  --help         Display usage\n"
2050 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2051 "                 Helper program (default: %s)\n"
2052 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2053 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2054 "  --timeout n\n"
2055 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2056 msgstr ""
2057 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2058 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2059 "Użycie:\n"
2060 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2061 "Opcje:\n"
2062 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2063 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2064 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2065 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2066 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2067 "  --timeout n\n"
2068 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2069 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2070
2071 #: test-tool/test-tool.c:134
2072 #, c-format
2073 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2074 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2075
2076 #: test-tool/test-tool.c:143
2077 #, c-format
2078 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2079 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2080
2081 #: test-tool/test-tool.c:155
2082 #, c-format
2083 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2084 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2085
2086 #: test-tool/test-tool.c:178
2087 #, c-format
2088 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2089 msgstr ""
2090 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2091 "się\n"
2092
2093 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2094 #, c-format
2095 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2096 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2097
2098 #: test-tool/test-tool.c:197
2099 #, c-format
2100 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2101 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2102
2103 #: test-tool/test-tool.c:219
2104 #, c-format
2105 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2106 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2107
2108 #: test-tool/test-tool.c:231
2109 #, c-format
2110 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2111 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2112
2113 #: test-tool/test-tool.c:237
2114 #, c-format
2115 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2116 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2117
2118 #: test-tool/test-tool.c:243
2119 #, c-format
2120 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2121 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2122
2123 #: test-tool/test-tool.c:249
2124 #, c-format
2125 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2126 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2127
2128 #: test-tool/test-tool.c:255
2129 #, c-format
2130 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2131 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2132
2133 #: test-tool/test-tool.c:263
2134 #, c-format
2135 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2136 msgstr ""
2137 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2138 "nie powiódł się\n"
2139
2140 #: test-tool/test-tool.c:294
2141 #, c-format
2142 msgid ""
2143 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2144 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2145 msgstr ""
2146 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2147 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2148
2149 #: test-tool/test-tool.c:302
2150 #, c-format
2151 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2152 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2153
2154 #: test-tool/test-tool.c:316
2155 #, c-format
2156 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2157 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2158
2159 #: test-tool/test-tool.c:365
2160 #, c-format
2161 msgid ""
2162 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2163 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2164 "\n"
2165 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2166 msgstr ""
2167 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2168 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2169 "\n"
2170 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2171
2172 #: test-tool/test-tool.c:381
2173 #, c-format
2174 msgid "command failed: %s"
2175 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2176
2177 #: test-tool/test-tool.c:389
2178 #, c-format
2179 msgid ""
2180 "Test tool helper program %s\n"
2181 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2182 "was built.\n"
2183 msgstr ""
2184 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2185 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2186
2187 #: test-tool/test-tool.c:423
2188 #, c-format
2189 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2190 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"