Version 1.5.13.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-09-13 15:07+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-08-23 19:13+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: fish/alloc.c:37
18 #, c-format
19 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
20 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
21
22 #: fish/alloc.c:51
23 #, c-format
24 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
25 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
26
27 #: fish/alloc.c:75
28 #, c-format
29 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
30 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
31
32 #: fish/alloc.c:154
33 #, c-format
34 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
35 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
36
37 #: fish/cmds.c:41
38 msgid "Command"
39 msgstr "Polecenie"
40
41 #: fish/cmds.c:41
42 msgid "Description"
43 msgstr "Opis"
44
45 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:382
46 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
47 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
48
49 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:377
50 msgid "add an image to examine or modify"
51 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
52
53 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:387
54 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
55 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
56
57 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:537
58 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
59 msgstr ""
60 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
61
62 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:532
63 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
64 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
65
66 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:1792
67 msgid "clear Augeas path"
68 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
69
70 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:682
71 msgid "close the current Augeas handle"
72 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
73
74 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:692
75 msgid "define an Augeas node"
76 msgstr "określa węzeł Augeas"
77
78 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:687
79 msgid "define an Augeas variable"
80 msgstr "określa zmienną Augeas"
81
82 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:697
83 msgid "look up the value of an Augeas path"
84 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
85
86 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:677
87 msgid "create a new Augeas handle"
88 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
89
90 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:707
91 msgid "insert a sibling Augeas node"
92 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
93
94 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:732
95 msgid "load files into the tree"
96 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
97
98 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:737
99 msgid "list Augeas nodes under augpath"
100 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
101
102 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:722
103 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
104 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
105
106 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:717
107 msgid "move Augeas node"
108 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
109
110 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:712
111 msgid "remove an Augeas path"
112 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
113
114 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:727
115 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
116 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
117
118 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:702
119 msgid "set Augeas path to value"
120 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
121
122 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:1677
123 msgid "test availability of some parts of the API"
124 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
125
126 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:1852
127 msgid "return a list of all optional groups"
128 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
129
130 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:1807
131 msgid "upload base64-encoded data to file"
132 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
133
134 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:1812
135 msgid "download file and encode as base64"
136 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
137
138 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:917
139 msgid "flush device buffers"
140 msgstr "czyści bufory urządzenia"
141
142 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:897
143 msgid "get blocksize of block device"
144 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
145
146 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:887
147 msgid "is block device set to read-only"
148 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
149
150 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:912
151 msgid "get total size of device in bytes"
152 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
153
154 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:892
155 msgid "get sectorsize of block device"
156 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
157
158 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:907
159 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
160 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
161
162 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:922
163 msgid "reread partition table"
164 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
165
166 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:902
167 msgid "set blocksize of block device"
168 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
169
170 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:877
171 msgid "set block device to read-only"
172 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
173
174 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:882
175 msgid "set block device to read-write"
176 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
177
178 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:1582
179 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
180 msgstr ""
181 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
182
183 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:617
184 msgid "list the contents of a file"
185 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
186
187 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:937
188 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
189 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
190
191 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:1782
192 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
193 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
194
195 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1817
196 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
197 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
198
199 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:767
200 msgid "change file mode"
201 msgstr "zmienia tryb pliku"
202
203 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:772 fish/cmds.c:1612
204 msgid "change file owner and group"
205 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
206
207 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:847
208 msgid "run a command from the guest filesystem"
209 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
210
211 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:852
212 msgid "run a command, returning lines"
213 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
214
215 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:392
216 msgid "add qemu parameters"
217 msgstr "dodaje parametry QEMU"
218
219 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:1732
220 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
221 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
222
223 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:1032
224 msgid "copy a file"
225 msgstr "kopiuje plik"
226
227 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:1037
228 msgid "copy a file or directory recursively"
229 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
230
231 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:1682
232 msgid "copy from source to destination using dd"
233 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
234
235 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:977
236 msgid "debugging and internals"
237 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
238
239 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1802
240 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
241 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
242
243 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:1222
244 msgid "report file system disk space usage"
245 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
246
247 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:1227
248 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
249 msgstr ""
250 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
251
252 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:1052
253 msgid "return kernel messages"
254 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
255
256 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:932
257 msgid "download a file to the local machine"
258 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
259
260 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:1047
261 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
262 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
263
264 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:1232
265 msgid "estimate file space usage"
266 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
267
268 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1137
269 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
270 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
271
272 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1572
273 msgid "echo arguments back to the client"
274 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
275
276 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:107
277 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:351 fish/cmds.c:352
278 #: fish/cmds.c:356 fish/cmds.c:357 fish/cmds.c:359 fish/cmds.c:360
279 #: fish/cmds.c:1352 fish/cmds.c:1357 fish/cmds.c:1362 fish/cmds.c:1367
280 #: fish/cmds.c:1372 fish/cmds.c:1377 fish/cmds.c:1382 fish/cmds.c:1387
281 #: fish/cmds.c:1392 fish/cmds.c:1397 fish/cmds.c:1402 fish/cmds.c:1407
282 msgid "return lines matching a pattern"
283 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
284
285 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1062
286 msgid "test if two files have equal contents"
287 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
288
289 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:777
290 msgid "test if file or directory exists"
291 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
292
293 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:1442 fish/cmds.c:1857
294 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
295 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
296
297 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:842
298 msgid "determine file type"
299 msgstr "określa typ pliku"
300
301 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:542
302 msgid "detect the architecture of a binary file"
303 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
304
305 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:1687
306 msgid "return the size of the file in bytes"
307 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
308
309 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:1672
310 msgid "fill a file with octets"
311 msgstr "wypełnia plik oktetami"
312
313 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:1822
314 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
315 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
316
317 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:1132
318 msgid "find all files and directories"
319 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
320
321 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:1577
322 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
323 msgstr ""
324 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
325
326 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:1927
327 msgid "find a filesystem by label"
328 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
329
330 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:1922
331 msgid "find a filesystem by UUID"
332 msgstr "znajduje system plików według UUID"
333
334 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:1017
335 msgid "run the filesystem checker"
336 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
337
338 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:422
339 msgid "get the additional kernel options"
340 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
341
342 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:432
343 msgid "get autosync mode"
344 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
345
346 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:517
347 msgid "get direct appliance mode flag"
348 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
349
350 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:1002
351 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
352 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
353
354 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:1012
355 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
356 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
357
358 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:477
359 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
360 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
361
362 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:597
363 #, fuzzy
364 msgid "get enable network flag"
365 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
366
367 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:412
368 msgid "get the search path"
369 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
370
371 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:482
372 msgid "get PID of qemu subprocess"
373 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
374
375 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:402
376 msgid "get the qemu binary"
377 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
378
379 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:527
380 msgid "get recovery process enabled flag"
381 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
382
383 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:497
384 msgid "get SELinux enabled flag"
385 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
386
387 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:467
388 msgid "get the current state"
389 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
390
391 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:507
392 msgid "get command trace enabled flag"
393 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
394
395 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:1797
396 msgid "get the current umask"
397 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
398
399 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:442
400 msgid "get verbose mode"
401 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
402
403 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:1527
404 msgid "get SELinux security context"
405 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
406
407 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:1302 fish/cmds.c:1307
408 msgid "list extended attributes of a file or directory"
409 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
410
411 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:1162
412 msgid "expand a wildcard path"
413 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
414
415 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:1027
416 msgid "install GRUB"
417 msgstr "instaluje program GRUB"
418
419 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:1202
420 msgid "return first 10 lines of a file"
421 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
422
423 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:1207
424 msgid "return first N lines of a file"
425 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
426
427 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:1077
428 msgid "dump a file in hexadecimal"
429 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
430
431 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:1702
432 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
433 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
434
435 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:1237
436 msgid "list files in an initrd"
437 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
438
439 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:1497
440 msgid "add an inotify watch"
441 msgstr "dodaje obserwację inotify"
442
443 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:1517
444 msgid "close the inotify handle"
445 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
446
447 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:1512
448 msgid "return list of watched files that had events"
449 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
450
451 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:1492
452 msgid "create an inotify handle"
453 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
454
455 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:1507
456 msgid "return list of inotify events"
457 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
458
459 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:1502
460 msgid "remove an inotify watch"
461 msgstr "usuwa obserwację inotify"
462
463 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:557
464 msgid "get architecture of inspected operating system"
465 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
466
467 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:562
468 msgid "get distro of inspected operating system"
469 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
470
471 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:587
472 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
473 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
474
475 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:567
476 msgid "get major version of inspected operating system"
477 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
478
479 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:572
480 msgid "get minor version of inspected operating system"
481 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
482
483 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:582
484 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
485 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
486
487 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:577
488 msgid "get product name of inspected operating system"
489 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
490
491 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:552
492 msgid "get type of inspected operating system"
493 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
494
495 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:547
496 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
497 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
498
499 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:1937
500 #, fuzzy
501 msgid "test if block device"
502 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
503
504 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:462
505 msgid "is busy processing a command"
506 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
507
508 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:1932
509 #, fuzzy
510 msgid "test if character device"
511 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
512
513 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:452
514 msgid "is in configuration state"
515 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
516
517 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:787
518 #, fuzzy
519 msgid "test if a directory"
520 msgstr "tworzy katalog"
521
522 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:1942
523 #, fuzzy
524 msgid "test if FIFO (named pipe)"
525 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
526
527 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:782
528 msgid "test if a regular file"
529 msgstr ""
530
531 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:457
532 msgid "is launching subprocess"
533 msgstr "uruchamia podprocesy"
534
535 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:1917
536 msgid "test if device is a logical volume"
537 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
538
539 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:447
540 msgid "is ready to accept commands"
541 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
542
543 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:1952
544 #, fuzzy
545 msgid "test if socket"
546 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
547
548 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:1947
549 #, fuzzy
550 msgid "test if symbolic link"
551 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
552
553 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:372
554 msgid "kill the qemu subprocess"
555 msgstr "niszczy podproces QEMU"
556
557 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:367
558 msgid "launch the qemu subprocess"
559 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
560
561 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:632
562 msgid "list the block devices"
563 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
564
565 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:637
566 msgid "list the partitions"
567 msgstr "wyświetla listę partycji"
568
569 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:622
570 msgid "list the files in a directory (long format)"
571 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
572
573 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:1417 fish/cmds.c:1422
574 msgid "create a hard link"
575 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
576
577 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:1427 fish/cmds.c:1432
578 msgid "create a symbolic link"
579 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
580
581 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:1322 fish/cmds.c:1327
582 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
583 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
584
585 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:627
586 msgid "list the files in a directory"
587 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
588
589 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1312 fish/cmds.c:1317
590 msgid "set extended attribute of a file or directory"
591 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
592
593 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:862
594 msgid "get file information for a symbolic link"
595 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
596
597 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1617
598 msgid "lstat on multiple files"
599 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
600
601 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:1907
602 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
603 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
604
605 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:1892
606 msgid "close a LUKS device"
607 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
608
609 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:1897 fish/cmds.c:1902
610 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
611 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
612
613 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:1912
614 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
615 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
616
617 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:1882
618 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
619 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
620
621 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:1887
622 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
623 msgstr ""
624 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
625 "odczytu"
626
627 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:802
628 msgid "create an LVM logical volume"
629 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
630
631 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:1877
632 msgid "clear LVM device filter"
633 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
634
635 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:837
636 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
637 msgstr ""
638 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
639
640 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1872
641 msgid "set LVM device filter"
642 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
643
644 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:982
645 msgid "remove an LVM logical volume"
646 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
647
648 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1692
649 msgid "rename an LVM logical volume"
650 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
651
652 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1122
653 msgid "resize an LVM logical volume"
654 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
655
656 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1787
657 msgid "expand an LV to fill free space"
658 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
659
660 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:652 fish/cmds.c:667
661 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
662 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
663
664 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1717
665 msgid "get the UUID of a logical volume"
666 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
667
668 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1622
669 msgid "lgetxattr on multiple files"
670 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
671
672 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:757
673 msgid "create a directory"
674 msgstr "tworzy katalog"
675
676 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1607
677 msgid "create a directory with a particular mode"
678 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
679
680 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:762
681 msgid "create a directory and parents"
682 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
683
684 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1182
685 msgid "create a temporary directory"
686 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
687
688 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:1552
689 #: fish/cmds.c:1557 fish/cmds.c:1562
690 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
691 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
692
693 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:1537
694 msgid "make ext2/3/4 external journal"
695 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
696
697 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1542
698 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
699 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
700
701 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1547
702 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
703 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
704
705 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:1267
706 msgid "make FIFO (named pipe)"
707 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
708
709 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:807
710 msgid "make a filesystem"
711 msgstr "tworzy system plików"
712
713 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:1532
714 msgid "make a filesystem with block size"
715 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
716
717 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:1337
718 msgid "create a mountpoint"
719 msgstr "tworzy punkt montowania"
720
721 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1262
722 msgid "make block, character or FIFO devices"
723 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
724
725 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:1272
726 msgid "make block device node"
727 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
728
729 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:1277
730 msgid "make char device node"
731 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
732
733 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:1247
734 msgid "create a swap partition"
735 msgstr "tworzy partycję wymiany"
736
737 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:1252
738 msgid "create a swap partition with a label"
739 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
740
741 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:1257
742 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
743 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
744
745 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:1487
746 msgid "create a swap file"
747 msgstr "tworzy plik wymiany"
748
749 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:1567
750 msgid "load a kernel module"
751 msgstr "wczytuje moduł jądra"
752
753 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:602
754 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
755 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
756
757 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:1242
758 msgid "mount a file using the loop device"
759 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
760
761 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:967
762 msgid "mount a guest disk with mount options"
763 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
764
765 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:962
766 msgid "mount a guest disk, read-only"
767 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
768
769 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:972
770 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
771 msgstr ""
772 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
773 "plików"
774
775 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:1332
776 msgid "show mountpoints"
777 msgstr "wyświetla punkty montowania"
778
779 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:827
780 msgid "show mounted filesystems"
781 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
782
783 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:1042
784 msgid "move a file"
785 msgstr "przenosi plik"
786
787 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:1147
788 msgid "probe NTFS volume"
789 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
790
791 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:1752
792 msgid "resize an NTFS filesystem"
793 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
794
795 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:1847
796 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
797 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
798
799 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:1642
800 msgid "add a partition to the device"
801 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
802
803 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:1762
804 msgid "delete a partition"
805 msgstr "usuwa partycję"
806
807 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:1647
808 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
809 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
810
811 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:1767
812 msgid "return true if a partition is bootable"
813 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
814
815 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:1772
816 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
817 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
818
819 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:1667
820 msgid "get the partition table type"
821 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
822
823 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:1637
824 msgid "create an empty partition table"
825 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
826
827 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:1662
828 msgid "list partitions on a device"
829 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
830
831 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:1652
832 msgid "make a partition bootable"
833 msgstr "zmienia partycję na startową"
834
835 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:1777
836 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
837 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
838
839 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:1657
840 msgid "set partition name"
841 msgstr "ustawia nazwę partycji"
842
843 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:1057
844 msgid "ping the guest daemon"
845 msgstr "odpytuje demona gościa"
846
847 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:1632
848 msgid "read part of a file"
849 msgstr "odczytuje część pliku"
850
851 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:792
852 msgid "create an LVM physical volume"
853 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
854
855 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:992
856 msgid "remove an LVM physical volume"
857 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
858
859 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:1087
860 msgid "resize an LVM physical volume"
861 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
862
863 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:1842
864 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
865 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
866
867 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:642 fish/cmds.c:657
868 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
869 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
870
871 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:1707
872 msgid "get the UUID of a physical volume"
873 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
874
875 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:1832
876 msgid "write to part of a file"
877 msgstr "zapisuje do części pliku"
878
879 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:1347
880 msgid "read a file"
881 msgstr "odczytuje plik"
882
883 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:672
884 msgid "read file as lines"
885 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
886
887 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:1287
888 msgid "read directories entries"
889 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
890
891 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:1437
892 msgid "read the target of a symbolic link"
893 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
894
895 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:1627
896 msgid "readlink on multiple files"
897 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
898
899 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:1412
900 msgid "canonicalized absolute pathname"
901 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
902
903 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:1127
904 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
905 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
906
907 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:1837
908 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
909 msgstr ""
910 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
911
912 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:742
913 msgid "remove a file"
914 msgstr "usuwa plik"
915
916 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:752
917 msgid "remove a file or directory recursively"
918 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
919
920 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:747
921 msgid "remove a directory"
922 msgstr "usuwa katalog"
923
924 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:1342
925 msgid "remove a mountpoint"
926 msgstr "usuwa punkt montowania"
927
928 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:1167
929 msgid "scrub (securely wipe) a device"
930 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
931
932 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:1172
933 msgid "scrub (securely wipe) a file"
934 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
935
936 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1177
937 msgid "scrub (securely wipe) free space"
938 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
939
940 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:417
941 msgid "add options to kernel command line"
942 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
943
944 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:427
945 msgid "set autosync mode"
946 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
947
948 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:512
949 msgid "enable or disable direct appliance mode"
950 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
951
952 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:997
953 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
954 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
955
956 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:1007
957 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
958 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
959
960 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:472
961 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
962 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
963
964 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:592
965 msgid "set enable network flag"
966 msgstr ""
967
968 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:407
969 msgid "set the search path"
970 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
971
972 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:397
973 msgid "set the qemu binary"
974 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
975
976 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:522
977 msgid "enable or disable the recovery process"
978 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
979
980 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:492
981 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
982 msgstr ""
983 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
984
985 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:502
986 msgid "enable or disable command traces"
987 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
988
989 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:437
990 msgid "set verbose mode"
991 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
992
993 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1522
994 msgid "set SELinux security context"
995 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
996
997 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:812 fish/cmds.c:1292
998 msgid "create partitions on a block device"
999 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1000
1001 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:1092
1002 msgid "modify a single partition on a block device"
1003 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1004
1005 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:1107
1006 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1007 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1008
1009 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:1102
1010 msgid "display the kernel geometry"
1011 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1012
1013 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:1097
1014 msgid "display the partition table"
1015 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1016
1017 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:1152
1018 msgid "run a command via the shell"
1019 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1020
1021 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:1157
1022 msgid "run a command via the shell returning lines"
1023 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1024
1025 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:1142
1026 msgid "sleep for some seconds"
1027 msgstr "usypia na kilka sekund"
1028
1029 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:857
1030 msgid "get file information"
1031 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1032
1033 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:867
1034 msgid "get file system statistics"
1035 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1036
1037 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:1067 fish/cmds.c:1072
1038 msgid "print the printable strings in a file"
1039 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1040
1041 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:1452
1042 msgid "disable swap on device"
1043 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1044
1045 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:1462
1046 msgid "disable swap on file"
1047 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1048
1049 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:1472
1050 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1051 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1052
1053 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:1482
1054 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1055 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1056
1057 #: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:1447
1058 msgid "enable swap on device"
1059 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1060
1061 #: fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:1457
1062 msgid "enable swap on file"
1063 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1064
1065 #: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:1467
1066 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1067 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1068
1069 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:1477
1070 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1071 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1072
1073 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:607
1074 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1075 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1076
1077 #: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:1212
1078 msgid "return last 10 lines of a file"
1079 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1080
1081 #: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:1217
1082 msgid "return last N lines of a file"
1083 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1084
1085 #: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:942
1086 msgid "unpack tarfile to directory"
1087 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1088
1089 #: fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:947
1090 msgid "pack directory into tarfile"
1091 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1092
1093 #: fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:324 fish/cmds.c:952 fish/cmds.c:1742
1094 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1095 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1096
1097 #: fish/cmds.c:319 fish/cmds.c:325 fish/cmds.c:957 fish/cmds.c:1747
1098 msgid "pack directory into compressed tarball"
1099 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1100
1101 #: fish/cmds.c:320 fish/cmds.c:612
1102 msgid "update file timestamps or create a new file"
1103 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1104
1105 #: fish/cmds.c:321 fish/cmds.c:1592
1106 msgid "truncate a file to zero size"
1107 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1108
1109 #: fish/cmds.c:322 fish/cmds.c:1597
1110 msgid "truncate a file to a particular size"
1111 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1112
1113 #: fish/cmds.c:323 fish/cmds.c:872
1114 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1115 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1116
1117 #: fish/cmds.c:326 fish/cmds.c:1282
1118 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1119 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1120
1121 #: fish/cmds.c:327 fish/cmds.c:822
1122 msgid "unmount a filesystem"
1123 msgstr "odmontowuje system plików"
1124
1125 #: fish/cmds.c:328 fish/cmds.c:832
1126 msgid "unmount all filesystems"
1127 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1128
1129 #: fish/cmds.c:329 fish/cmds.c:927
1130 msgid "upload a file from the local machine"
1131 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1132
1133 #: fish/cmds.c:330 fish/cmds.c:1602
1134 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1135 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1136
1137 #: fish/cmds.c:331 fish/cmds.c:487
1138 msgid "get the library version number"
1139 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1140
1141 #: fish/cmds.c:332 fish/cmds.c:1862
1142 msgid "get the filesystem label"
1143 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1144
1145 #: fish/cmds.c:333 fish/cmds.c:1587
1146 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1147 msgstr ""
1148 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1149 "zamontowanemu urządzeniu"
1150
1151 #: fish/cmds.c:334 fish/cmds.c:1867
1152 msgid "get the filesystem UUID"
1153 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1154
1155 #: fish/cmds.c:335 fish/cmds.c:1117
1156 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1157 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1158
1159 #: fish/cmds.c:336 fish/cmds.c:1112
1160 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1161 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1162
1163 #: fish/cmds.c:337 fish/cmds.c:797
1164 msgid "create an LVM volume group"
1165 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1166
1167 #: fish/cmds.c:338 fish/cmds.c:1727
1168 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1169 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1170
1171 #: fish/cmds.c:339 fish/cmds.c:1722
1172 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1173 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1174
1175 #: fish/cmds.c:340 fish/cmds.c:987
1176 msgid "remove an LVM volume group"
1177 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1178
1179 #: fish/cmds.c:341 fish/cmds.c:1697
1180 msgid "rename an LVM volume group"
1181 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1182
1183 #: fish/cmds.c:342 fish/cmds.c:343 fish/cmds.c:647 fish/cmds.c:662
1184 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1185 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1186
1187 #: fish/cmds.c:344 fish/cmds.c:1757
1188 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1189 msgstr ""
1190 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1191
1192 #: fish/cmds.c:345 fish/cmds.c:1712
1193 msgid "get the UUID of a volume group"
1194 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1195
1196 #: fish/cmds.c:346 fish/cmds.c:1197
1197 msgid "count characters in a file"
1198 msgstr "liczy znaki w pliku"
1199
1200 #: fish/cmds.c:347 fish/cmds.c:1187
1201 msgid "count lines in a file"
1202 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1203
1204 #: fish/cmds.c:348 fish/cmds.c:1192
1205 msgid "count words in a file"
1206 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1207
1208 #: fish/cmds.c:349 fish/cmds.c:1827
1209 msgid "create a new file"
1210 msgstr "tworzy nowy plik"
1211
1212 #: fish/cmds.c:350 fish/cmds.c:817
1213 msgid "create a file"
1214 msgstr "tworzy plik"
1215
1216 #: fish/cmds.c:353 fish/cmds.c:1022
1217 msgid "write zeroes to the device"
1218 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1219
1220 #: fish/cmds.c:354 fish/cmds.c:1737
1221 msgid "write zeroes to an entire device"
1222 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1223
1224 #: fish/cmds.c:355 fish/cmds.c:1082
1225 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1226 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1227
1228 #: fish/cmds.c:358 fish/cmds.c:1297
1229 msgid "determine file type inside a compressed file"
1230 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1231
1232 #: fish/cmds.c:361
1233 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1234 msgstr ""
1235 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1236 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1237 "o poleceniu."
1238
1239 #: fish/cmds.c:2232 fish/cmds.c:2244 fish/cmds.c:2257 fish/cmds.c:2272
1240 #: fish/cmds.c:2287 fish/cmds.c:2303 fish/cmds.c:2320 fish/cmds.c:2335
1241 #: fish/cmds.c:2350 fish/cmds.c:2365 fish/cmds.c:2380 fish/cmds.c:2395
1242 #: fish/cmds.c:2409 fish/cmds.c:2423 fish/cmds.c:2438 fish/cmds.c:2452
1243 #: fish/cmds.c:2466 fish/cmds.c:2480 fish/cmds.c:2494 fish/cmds.c:2508
1244 #: fish/cmds.c:2522 fish/cmds.c:2537 fish/cmds.c:2569 fish/cmds.c:2583
1245 #: fish/cmds.c:2597 fish/cmds.c:2613 fish/cmds.c:2627 fish/cmds.c:2642
1246 #: fish/cmds.c:2656 fish/cmds.c:2671 fish/cmds.c:2685 fish/cmds.c:2700
1247 #: fish/cmds.c:2714 fish/cmds.c:2730 fish/cmds.c:2747 fish/cmds.c:2763
1248 #: fish/cmds.c:2782 fish/cmds.c:2798 fish/cmds.c:2816 fish/cmds.c:2834
1249 #: fish/cmds.c:2852 fish/cmds.c:2869 fish/cmds.c:2886 fish/cmds.c:2904
1250 #: fish/cmds.c:2922 fish/cmds.c:2940 fish/cmds.c:2954 fish/cmds.c:2970
1251 #: fish/cmds.c:2985 fish/cmds.c:2998 fish/cmds.c:3015 fish/cmds.c:3035
1252 #: fish/cmds.c:3055 fish/cmds.c:3074 fish/cmds.c:3089 fish/cmds.c:3104
1253 #: fish/cmds.c:3119 fish/cmds.c:3134 fish/cmds.c:3149 fish/cmds.c:3164
1254 #: fish/cmds.c:3179 fish/cmds.c:3195 fish/cmds.c:3216 fish/cmds.c:3251
1255 #: fish/cmds.c:3265 fish/cmds.c:3286 fish/cmds.c:3306 fish/cmds.c:3325
1256 #: fish/cmds.c:3343 fish/cmds.c:3360 fish/cmds.c:3378 fish/cmds.c:3394
1257 #: fish/cmds.c:3411 fish/cmds.c:3423 fish/cmds.c:3436 fish/cmds.c:3454
1258 #: fish/cmds.c:3471 fish/cmds.c:3488 fish/cmds.c:3505 fish/cmds.c:3522
1259 #: fish/cmds.c:3540 fish/cmds.c:3578 fish/cmds.c:3633 fish/cmds.c:3652
1260 #: fish/cmds.c:3671 fish/cmds.c:3690 fish/cmds.c:3706 fish/cmds.c:3726
1261 #: fish/cmds.c:3762 fish/cmds.c:3782 fish/cmds.c:3859 fish/cmds.c:3896
1262 #: fish/cmds.c:3910 fish/cmds.c:3925 fish/cmds.c:3937 fish/cmds.c:3950
1263 #: fish/cmds.c:3970 fish/cmds.c:3990 fish/cmds.c:4010 fish/cmds.c:4030
1264 #: fish/cmds.c:4050 fish/cmds.c:4070 fish/cmds.c:4088 fish/cmds.c:4103
1265 #: fish/cmds.c:4118 fish/cmds.c:4135 fish/cmds.c:4152 fish/cmds.c:4170
1266 #: fish/cmds.c:4204 fish/cmds.c:4221 fish/cmds.c:4238 fish/cmds.c:4253
1267 #: fish/cmds.c:4269 fish/cmds.c:4290 fish/cmds.c:4311 fish/cmds.c:4333
1268 #: fish/cmds.c:4354 fish/cmds.c:4373 fish/cmds.c:4394 fish/cmds.c:4415
1269 #: fish/cmds.c:4433 fish/cmds.c:4453 fish/cmds.c:4472 fish/cmds.c:4493
1270 #: fish/cmds.c:4508 fish/cmds.c:4523 fish/cmds.c:4539 fish/cmds.c:4555
1271 #: fish/cmds.c:4574 fish/cmds.c:4590 fish/cmds.c:4609 fish/cmds.c:4627
1272 #: fish/cmds.c:4643 fish/cmds.c:4662 fish/cmds.c:4683 fish/cmds.c:4704
1273 #: fish/cmds.c:4724 fish/cmds.c:4756 fish/cmds.c:4771 fish/cmds.c:4785
1274 #: fish/cmds.c:4807 fish/cmds.c:4828 fish/cmds.c:4849 fish/cmds.c:4869
1275 #: fish/cmds.c:4884 fish/cmds.c:4904 fish/cmds.c:4996 fish/cmds.c:5014
1276 #: fish/cmds.c:5032 fish/cmds.c:5050 fish/cmds.c:5066 fish/cmds.c:5085
1277 #: fish/cmds.c:5119 fish/cmds.c:5134 fish/cmds.c:5154 fish/cmds.c:5169
1278 #: fish/cmds.c:5203 fish/cmds.c:5221 fish/cmds.c:5239 fish/cmds.c:5257
1279 #: fish/cmds.c:5277 fish/cmds.c:5292 fish/cmds.c:5309 fish/cmds.c:5326
1280 #: fish/cmds.c:5346 fish/cmds.c:5365 fish/cmds.c:5384 fish/cmds.c:5403
1281 #: fish/cmds.c:5424 fish/cmds.c:5463 fish/cmds.c:5484 fish/cmds.c:5522
1282 #: fish/cmds.c:5537 fish/cmds.c:5553 fish/cmds.c:5572 fish/cmds.c:5593
1283 #: fish/cmds.c:5613 fish/cmds.c:5629 fish/cmds.c:5646 fish/cmds.c:5665
1284 #: fish/cmds.c:5740 fish/cmds.c:5779 fish/cmds.c:5856 fish/cmds.c:5930
1285 #: fish/cmds.c:5965 fish/cmds.c:5986 fish/cmds.c:6005 fish/cmds.c:6026
1286 #: fish/cmds.c:6046 fish/cmds.c:6069 fish/cmds.c:6110 fish/cmds.c:6149
1287 #: fish/cmds.c:6168 fish/cmds.c:6185 fish/cmds.c:6201 fish/cmds.c:6216
1288 #: fish/cmds.c:6232 fish/cmds.c:6257 fish/cmds.c:6279 fish/cmds.c:6301
1289 #: fish/cmds.c:6323 fish/cmds.c:6345 fish/cmds.c:6367 fish/cmds.c:6389
1290 #: fish/cmds.c:6411 fish/cmds.c:6433 fish/cmds.c:6455 fish/cmds.c:6477
1291 #: fish/cmds.c:6499 fish/cmds.c:6520 fish/cmds.c:6541 fish/cmds.c:6560
1292 #: fish/cmds.c:6579 fish/cmds.c:6598 fish/cmds.c:6616 fish/cmds.c:6637
1293 #: fish/cmds.c:6673 fish/cmds.c:6688 fish/cmds.c:6703 fish/cmds.c:6720
1294 #: fish/cmds.c:6737 fish/cmds.c:6752 fish/cmds.c:6767 fish/cmds.c:6782
1295 #: fish/cmds.c:6797 fish/cmds.c:6814 fish/cmds.c:6848 fish/cmds.c:6886
1296 #: fish/cmds.c:6918 fish/cmds.c:6933 fish/cmds.c:6948 fish/cmds.c:6961
1297 #: fish/cmds.c:6975 fish/cmds.c:6993 fish/cmds.c:7029 fish/cmds.c:7065
1298 #: fish/cmds.c:7102 fish/cmds.c:7140 fish/cmds.c:7179 fish/cmds.c:7218
1299 #: fish/cmds.c:7254 fish/cmds.c:7269 fish/cmds.c:7290 fish/cmds.c:7310
1300 #: fish/cmds.c:7330 fish/cmds.c:7348 fish/cmds.c:7366 fish/cmds.c:7400
1301 #: fish/cmds.c:7470 fish/cmds.c:7508 fish/cmds.c:7564 fish/cmds.c:7588
1302 #: fish/cmds.c:7612 fish/cmds.c:7638 fish/cmds.c:7695 fish/cmds.c:7714
1303 #: fish/cmds.c:7757 fish/cmds.c:7775 fish/cmds.c:7812 fish/cmds.c:7847
1304 #: fish/cmds.c:7865 fish/cmds.c:7885 fish/cmds.c:7940 fish/cmds.c:7958
1305 #: fish/cmds.c:7978 fish/cmds.c:7998 fish/cmds.c:8015 fish/cmds.c:8033
1306 #: fish/cmds.c:8058 fish/cmds.c:8076 fish/cmds.c:8094 fish/cmds.c:8112
1307 #: fish/cmds.c:8130 fish/cmds.c:8150 fish/cmds.c:8183 fish/cmds.c:8199
1308 #: fish/cmds.c:8220 fish/cmds.c:8240 fish/cmds.c:8254 fish/cmds.c:8268
1309 #: fish/cmds.c:8303 fish/cmds.c:8340 fish/cmds.c:8378 fish/cmds.c:8432
1310 #: fish/cmds.c:8452 fish/cmds.c:8486 fish/cmds.c:8500 fish/cmds.c:8517
1311 #: fish/cmds.c:8555 fish/cmds.c:8576 fish/cmds.c:8598 fish/cmds.c:8621
1312 #: fish/cmds.c:8660 fish/cmds.c:8683 fish/cmds.c:8719 fish/cmds.c:8748
1313 #: fish/cmds.c:8777 fish/cmds.c:8804 fish/cmds.c:8821 fish/cmds.c:8851
1314 #: fish/cmds.c:8869 fish/cmds.c:8887 fish/cmds.c:8903 fish/cmds.c:8918
1315 #: fish/cmds.c:8939 fish/cmds.c:8958 fish/cmds.c:8975 fish/cmds.c:9015
1316 #: fish/cmds.c:9056 fish/cmds.c:9098 fish/cmds.c:9135 fish/cmds.c:9152
1317 #: fish/cmds.c:9170 fish/cmds.c:9188 fish/cmds.c:9207 fish/cmds.c:9226
1318 #: fish/cmds.c:9245 fish/cmds.c:9264
1319 #, c-format
1320 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1321 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1322
1323 #: fish/cmds.c:2233 fish/cmds.c:2245 fish/cmds.c:2258 fish/cmds.c:2273
1324 #: fish/cmds.c:2288 fish/cmds.c:2304 fish/cmds.c:2321 fish/cmds.c:2336
1325 #: fish/cmds.c:2351 fish/cmds.c:2366 fish/cmds.c:2381 fish/cmds.c:2396
1326 #: fish/cmds.c:2410 fish/cmds.c:2424 fish/cmds.c:2439 fish/cmds.c:2453
1327 #: fish/cmds.c:2467 fish/cmds.c:2481 fish/cmds.c:2495 fish/cmds.c:2509
1328 #: fish/cmds.c:2523 fish/cmds.c:2538 fish/cmds.c:2570 fish/cmds.c:2584
1329 #: fish/cmds.c:2598 fish/cmds.c:2614 fish/cmds.c:2628 fish/cmds.c:2643
1330 #: fish/cmds.c:2657 fish/cmds.c:2672 fish/cmds.c:2686 fish/cmds.c:2701
1331 #: fish/cmds.c:2715 fish/cmds.c:2731 fish/cmds.c:2748 fish/cmds.c:2764
1332 #: fish/cmds.c:2783 fish/cmds.c:2799 fish/cmds.c:2817 fish/cmds.c:2835
1333 #: fish/cmds.c:2853 fish/cmds.c:2870 fish/cmds.c:2887 fish/cmds.c:2905
1334 #: fish/cmds.c:2923 fish/cmds.c:2941 fish/cmds.c:2955 fish/cmds.c:2971
1335 #: fish/cmds.c:2986 fish/cmds.c:2999 fish/cmds.c:3016 fish/cmds.c:3036
1336 #: fish/cmds.c:3056 fish/cmds.c:3075 fish/cmds.c:3090 fish/cmds.c:3105
1337 #: fish/cmds.c:3120 fish/cmds.c:3135 fish/cmds.c:3150 fish/cmds.c:3165
1338 #: fish/cmds.c:3180 fish/cmds.c:3196 fish/cmds.c:3217 fish/cmds.c:3252
1339 #: fish/cmds.c:3266 fish/cmds.c:3287 fish/cmds.c:3307 fish/cmds.c:3326
1340 #: fish/cmds.c:3344 fish/cmds.c:3361 fish/cmds.c:3379 fish/cmds.c:3395
1341 #: fish/cmds.c:3412 fish/cmds.c:3424 fish/cmds.c:3437 fish/cmds.c:3455
1342 #: fish/cmds.c:3472 fish/cmds.c:3489 fish/cmds.c:3506 fish/cmds.c:3523
1343 #: fish/cmds.c:3541 fish/cmds.c:3579 fish/cmds.c:3634 fish/cmds.c:3653
1344 #: fish/cmds.c:3672 fish/cmds.c:3691 fish/cmds.c:3707 fish/cmds.c:3727
1345 #: fish/cmds.c:3763 fish/cmds.c:3783 fish/cmds.c:3860 fish/cmds.c:3897
1346 #: fish/cmds.c:3911 fish/cmds.c:3926 fish/cmds.c:3938 fish/cmds.c:3951
1347 #: fish/cmds.c:3971 fish/cmds.c:3991 fish/cmds.c:4011 fish/cmds.c:4031
1348 #: fish/cmds.c:4051 fish/cmds.c:4071 fish/cmds.c:4089 fish/cmds.c:4104
1349 #: fish/cmds.c:4119 fish/cmds.c:4136 fish/cmds.c:4153 fish/cmds.c:4171
1350 #: fish/cmds.c:4205 fish/cmds.c:4222 fish/cmds.c:4239 fish/cmds.c:4254
1351 #: fish/cmds.c:4270 fish/cmds.c:4291 fish/cmds.c:4312 fish/cmds.c:4334
1352 #: fish/cmds.c:4355 fish/cmds.c:4374 fish/cmds.c:4395 fish/cmds.c:4416
1353 #: fish/cmds.c:4434 fish/cmds.c:4454 fish/cmds.c:4473 fish/cmds.c:4494
1354 #: fish/cmds.c:4509 fish/cmds.c:4524 fish/cmds.c:4540 fish/cmds.c:4556
1355 #: fish/cmds.c:4575 fish/cmds.c:4591 fish/cmds.c:4610 fish/cmds.c:4628
1356 #: fish/cmds.c:4644 fish/cmds.c:4663 fish/cmds.c:4684 fish/cmds.c:4705
1357 #: fish/cmds.c:4725 fish/cmds.c:4757 fish/cmds.c:4772 fish/cmds.c:4786
1358 #: fish/cmds.c:4808 fish/cmds.c:4829 fish/cmds.c:4850 fish/cmds.c:4870
1359 #: fish/cmds.c:4885 fish/cmds.c:4905 fish/cmds.c:4997 fish/cmds.c:5015
1360 #: fish/cmds.c:5033 fish/cmds.c:5051 fish/cmds.c:5067 fish/cmds.c:5086
1361 #: fish/cmds.c:5120 fish/cmds.c:5135 fish/cmds.c:5155 fish/cmds.c:5170
1362 #: fish/cmds.c:5204 fish/cmds.c:5222 fish/cmds.c:5240 fish/cmds.c:5258
1363 #: fish/cmds.c:5278 fish/cmds.c:5293 fish/cmds.c:5310 fish/cmds.c:5327
1364 #: fish/cmds.c:5347 fish/cmds.c:5366 fish/cmds.c:5385 fish/cmds.c:5404
1365 #: fish/cmds.c:5425 fish/cmds.c:5464 fish/cmds.c:5485 fish/cmds.c:5523
1366 #: fish/cmds.c:5538 fish/cmds.c:5554 fish/cmds.c:5573 fish/cmds.c:5594
1367 #: fish/cmds.c:5614 fish/cmds.c:5630 fish/cmds.c:5647 fish/cmds.c:5666
1368 #: fish/cmds.c:5741 fish/cmds.c:5780 fish/cmds.c:5857 fish/cmds.c:5931
1369 #: fish/cmds.c:5966 fish/cmds.c:5987 fish/cmds.c:6006 fish/cmds.c:6027
1370 #: fish/cmds.c:6047 fish/cmds.c:6070 fish/cmds.c:6111 fish/cmds.c:6150
1371 #: fish/cmds.c:6169 fish/cmds.c:6186 fish/cmds.c:6202 fish/cmds.c:6217
1372 #: fish/cmds.c:6233 fish/cmds.c:6258 fish/cmds.c:6280 fish/cmds.c:6302
1373 #: fish/cmds.c:6324 fish/cmds.c:6346 fish/cmds.c:6368 fish/cmds.c:6390
1374 #: fish/cmds.c:6412 fish/cmds.c:6434 fish/cmds.c:6456 fish/cmds.c:6478
1375 #: fish/cmds.c:6500 fish/cmds.c:6521 fish/cmds.c:6542 fish/cmds.c:6561
1376 #: fish/cmds.c:6580 fish/cmds.c:6599 fish/cmds.c:6617 fish/cmds.c:6638
1377 #: fish/cmds.c:6674 fish/cmds.c:6689 fish/cmds.c:6704 fish/cmds.c:6721
1378 #: fish/cmds.c:6738 fish/cmds.c:6753 fish/cmds.c:6768 fish/cmds.c:6783
1379 #: fish/cmds.c:6798 fish/cmds.c:6815 fish/cmds.c:6849 fish/cmds.c:6887
1380 #: fish/cmds.c:6919 fish/cmds.c:6934 fish/cmds.c:6949 fish/cmds.c:6962
1381 #: fish/cmds.c:6976 fish/cmds.c:6994 fish/cmds.c:7030 fish/cmds.c:7066
1382 #: fish/cmds.c:7103 fish/cmds.c:7141 fish/cmds.c:7180 fish/cmds.c:7219
1383 #: fish/cmds.c:7255 fish/cmds.c:7270 fish/cmds.c:7291 fish/cmds.c:7311
1384 #: fish/cmds.c:7331 fish/cmds.c:7349 fish/cmds.c:7367 fish/cmds.c:7401
1385 #: fish/cmds.c:7471 fish/cmds.c:7509 fish/cmds.c:7565 fish/cmds.c:7589
1386 #: fish/cmds.c:7613 fish/cmds.c:7639 fish/cmds.c:7696 fish/cmds.c:7715
1387 #: fish/cmds.c:7758 fish/cmds.c:7776 fish/cmds.c:7813 fish/cmds.c:7848
1388 #: fish/cmds.c:7866 fish/cmds.c:7886 fish/cmds.c:7941 fish/cmds.c:7959
1389 #: fish/cmds.c:7979 fish/cmds.c:7999 fish/cmds.c:8016 fish/cmds.c:8034
1390 #: fish/cmds.c:8059 fish/cmds.c:8077 fish/cmds.c:8095 fish/cmds.c:8113
1391 #: fish/cmds.c:8131 fish/cmds.c:8151 fish/cmds.c:8184 fish/cmds.c:8200
1392 #: fish/cmds.c:8221 fish/cmds.c:8241 fish/cmds.c:8255 fish/cmds.c:8269
1393 #: fish/cmds.c:8304 fish/cmds.c:8341 fish/cmds.c:8379 fish/cmds.c:8433
1394 #: fish/cmds.c:8453 fish/cmds.c:8487 fish/cmds.c:8501 fish/cmds.c:8518
1395 #: fish/cmds.c:8556 fish/cmds.c:8577 fish/cmds.c:8599 fish/cmds.c:8622
1396 #: fish/cmds.c:8661 fish/cmds.c:8684 fish/cmds.c:8720 fish/cmds.c:8749
1397 #: fish/cmds.c:8778 fish/cmds.c:8805 fish/cmds.c:8822 fish/cmds.c:8852
1398 #: fish/cmds.c:8870 fish/cmds.c:8888 fish/cmds.c:8904 fish/cmds.c:8919
1399 #: fish/cmds.c:8940 fish/cmds.c:8959 fish/cmds.c:8976 fish/cmds.c:9016
1400 #: fish/cmds.c:9057 fish/cmds.c:9099 fish/cmds.c:9136 fish/cmds.c:9153
1401 #: fish/cmds.c:9171 fish/cmds.c:9189 fish/cmds.c:9208 fish/cmds.c:9227
1402 #: fish/cmds.c:9246 fish/cmds.c:9265
1403 #, c-format
1404 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1405 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1406
1407 #: fish/cmds.c:2549 fish/cmds.c:3230 fish/cmds.c:3552 fish/cmds.c:3590
1408 #: fish/cmds.c:3609 fish/cmds.c:3740 fish/cmds.c:3795 fish/cmds.c:3814
1409 #: fish/cmds.c:3833 fish/cmds.c:3874 fish/cmds.c:4183 fish/cmds.c:4736
1410 #: fish/cmds.c:4917 fish/cmds.c:4936 fish/cmds.c:4955 fish/cmds.c:4974
1411 #: fish/cmds.c:5098 fish/cmds.c:5181 fish/cmds.c:5436 fish/cmds.c:5496
1412 #: fish/cmds.c:5677 fish/cmds.c:5696 fish/cmds.c:5715 fish/cmds.c:5752
1413 #: fish/cmds.c:5791 fish/cmds.c:5810 fish/cmds.c:5829 fish/cmds.c:5868
1414 #: fish/cmds.c:5887 fish/cmds.c:5906 fish/cmds.c:5942 fish/cmds.c:6083
1415 #: fish/cmds.c:6124 fish/cmds.c:6651 fish/cmds.c:6826 fish/cmds.c:6862
1416 #: fish/cmds.c:6898 fish/cmds.c:7006 fish/cmds.c:7041 fish/cmds.c:7077
1417 #: fish/cmds.c:7114 fish/cmds.c:7153 fish/cmds.c:7192 fish/cmds.c:7231
1418 #: fish/cmds.c:7380 fish/cmds.c:7414 fish/cmds.c:7427 fish/cmds.c:7440
1419 #: fish/cmds.c:7453 fish/cmds.c:7484 fish/cmds.c:7520 fish/cmds.c:7539
1420 #: fish/cmds.c:7652 fish/cmds.c:7671 fish/cmds.c:7728 fish/cmds.c:7741
1421 #: fish/cmds.c:7788 fish/cmds.c:7825 fish/cmds.c:7897 fish/cmds.c:7916
1422 #: fish/cmds.c:8166 fish/cmds.c:8281 fish/cmds.c:8316 fish/cmds.c:8353
1423 #: fish/cmds.c:8391 fish/cmds.c:8410 fish/cmds.c:8465 fish/cmds.c:8532
1424 #: fish/cmds.c:8634 fish/cmds.c:8700 fish/cmds.c:8732 fish/cmds.c:8761
1425 #: fish/cmds.c:8790 fish/cmds.c:8835 fish/cmds.c:8990 fish/cmds.c:9030
1426 #: fish/cmds.c:9073 fish/cmds.c:9113
1427 #, c-format
1428 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1429 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1430
1431 #: fish/cmds.c:2555 fish/cmds.c:3236 fish/cmds.c:3558 fish/cmds.c:3596
1432 #: fish/cmds.c:3615 fish/cmds.c:3746 fish/cmds.c:3801 fish/cmds.c:3820
1433 #: fish/cmds.c:3839 fish/cmds.c:3880 fish/cmds.c:4189 fish/cmds.c:4742
1434 #: fish/cmds.c:4923 fish/cmds.c:4942 fish/cmds.c:4961 fish/cmds.c:4980
1435 #: fish/cmds.c:5104 fish/cmds.c:5187 fish/cmds.c:5442 fish/cmds.c:5502
1436 #: fish/cmds.c:5683 fish/cmds.c:5702 fish/cmds.c:5721 fish/cmds.c:5758
1437 #: fish/cmds.c:5797 fish/cmds.c:5816 fish/cmds.c:5835 fish/cmds.c:5874
1438 #: fish/cmds.c:5893 fish/cmds.c:5912 fish/cmds.c:5948 fish/cmds.c:6089
1439 #: fish/cmds.c:6130 fish/cmds.c:6657 fish/cmds.c:6832 fish/cmds.c:6868
1440 #: fish/cmds.c:6904 fish/cmds.c:7012 fish/cmds.c:7047 fish/cmds.c:7083
1441 #: fish/cmds.c:7120 fish/cmds.c:7159 fish/cmds.c:7198 fish/cmds.c:7237
1442 #: fish/cmds.c:7490 fish/cmds.c:7526 fish/cmds.c:7545 fish/cmds.c:7658
1443 #: fish/cmds.c:7794 fish/cmds.c:7831 fish/cmds.c:7903 fish/cmds.c:7922
1444 #: fish/cmds.c:8287 fish/cmds.c:8322 fish/cmds.c:8359 fish/cmds.c:8397
1445 #: fish/cmds.c:8416 fish/cmds.c:8471 fish/cmds.c:8538 fish/cmds.c:8640
1446 #: fish/cmds.c:8996 fish/cmds.c:9036 fish/cmds.c:9079 fish/cmds.c:9119
1447 #, c-format
1448 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1449 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1450
1451 #: fish/cmds.c:10235
1452 #, c-format
1453 msgid "%s: unknown command\n"
1454 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1455
1456 #: fish/copy.c:40
1457 #, c-format
1458 msgid ""
1459 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1460 msgstr ""
1461
1462 #: fish/copy.c:53 fish/copy.c:194
1463 #, fuzzy, c-format
1464 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1465 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
1466
1467 #: fish/copy.c:138
1468 #, c-format
1469 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1470 msgstr ""
1471
1472 #: fish/copy.c:183
1473 #, c-format
1474 msgid ""
1475 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1476 "image\n"
1477 msgstr ""
1478
1479 #: fish/copy.c:224
1480 #, fuzzy, c-format
1481 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1482 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
1483
1484 #: fish/edit.c:44
1485 #, c-format
1486 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1487 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1488
1489 #: fish/fish.c:110 fuse/guestmount.c:880
1490 #, c-format
1491 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1492 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1493
1494 #: fish/fish.c:114
1495 #, fuzzy, c-format
1496 msgid ""
1497 "%s: guest filesystem shell\n"
1498 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1499 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1500 "Usage:\n"
1501 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1502 "  %s -i libvirt-domain\n"
1503 "  %s -i disk-image(s)\n"
1504 "or for interactive use:\n"
1505 "  %s\n"
1506 "or from a shell script:\n"
1507 "  %s <<EOF\n"
1508 "  cmd\n"
1509 "  ...\n"
1510 "  EOF\n"
1511 "Options:\n"
1512 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1513 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1514 "  -a|--add image       Add image\n"
1515 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1516 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1517 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1518 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1519 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1520 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1521 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1522 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1523 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1524 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1525 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1526 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1527 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1528 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1529 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1530 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1531 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1532 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1533 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1534 msgstr ""
1535 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1536 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1537 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1538 "Użycie:\n"
1539 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1540 "  %s -i domena-libvirt\n"
1541 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1542 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1543 "  %s\n"
1544 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1545 "  %s <<EOF\n"
1546 "  polecenie\n"
1547 "  ...\n"
1548 "  EOF\n"
1549 "Opcje:\n"
1550 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1551 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1552 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1553 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
1554 "  -d|--domain guest    Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
1555 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1556 "                       pomocą Tab\n"
1557 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1558 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
1559 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
1560 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1561 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1562 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1563 "  -N|--new type        Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1564 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1565 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1566 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1567 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1568 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1569 "                       wykonaniem\n"
1570 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1571 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1572
1573 #: fish/fish.c:220 fuse/guestmount.c:977
1574 #, c-format
1575 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1576 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1577
1578 #: fish/fish.c:259
1579 #, c-format
1580 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1581 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1582
1583 #: fish/fish.c:266
1584 #, c-format
1585 msgid ""
1586 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1587 msgstr ""
1588 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1589
1590 #: fish/fish.c:281 fuse/guestmount.c:1022
1591 #, c-format
1592 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1593 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1594
1595 #: fish/fish.c:350
1596 #, c-format
1597 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1598 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1599
1600 #: fish/fish.c:486
1601 #, c-format
1602 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1603 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1604
1605 #: fish/fish.c:494
1606 #, c-format
1607 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1608 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1609
1610 #: fish/fish.c:500
1611 #, c-format
1612 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1613 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1614
1615 #: fish/fish.c:557
1616 #, c-format
1617 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
1618 msgstr ""
1619
1620 #: fish/fish.c:561
1621 #, c-format
1622 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
1623 msgstr ""
1624
1625 #: fish/fish.c:614
1626 #, c-format
1627 msgid "guestfish: too many drives added on the command line\n"
1628 msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
1629
1630 #: fish/fish.c:746
1631 #, c-format
1632 msgid ""
1633 "\n"
1634 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1635 "editing virtual machine filesystems.\n"
1636 "\n"
1637 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1638 "      'man' to read the manual\n"
1639 "      'quit' to quit the shell\n"
1640 "\n"
1641 msgstr ""
1642 "\n"
1643 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1644 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1645 "\n"
1646 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1647 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1648 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1649 "\n"
1650
1651 #: fish/fish.c:833
1652 #, c-format
1653 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1654 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1655
1656 #: fish/fish.c:839 fish/fish.c:856
1657 #, c-format
1658 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1659 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1660
1661 #: fish/fish.c:850
1662 #, c-format
1663 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1664 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1665
1666 #: fish/fish.c:905
1667 #, c-format
1668 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1669 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1670
1671 #: fish/fish.c:922
1672 #, c-format
1673 msgid "%s: too many arguments\n"
1674 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1675
1676 #: fish/fish.c:951
1677 #, c-format
1678 msgid "%s: empty command on command line\n"
1679 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1680
1681 #: fish/fish.c:1125
1682 msgid "display a list of commands or help on a command"
1683 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1684
1685 #: fish/fish.c:1127
1686 msgid "read the manual"
1687 msgstr "wyświetla podręcznik"
1688
1689 #: fish/fish.c:1129
1690 msgid "quit guestfish"
1691 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1692
1693 #: fish/fish.c:1132
1694 msgid "allocate an image"
1695 msgstr "przydziela obraz"
1696
1697 #: fish/fish.c:1134
1698 #, fuzzy
1699 msgid "copy files into an image"
1700 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
1701
1702 #: fish/fish.c:1136
1703 msgid "copy files out of an image"
1704 msgstr ""
1705
1706 #: fish/fish.c:1138
1707 msgid "display a line of text"
1708 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1709
1710 #: fish/fish.c:1140
1711 msgid "edit a file in the image"
1712 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1713
1714 #: fish/fish.c:1142
1715 msgid "local change directory"
1716 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1717
1718 #: fish/fish.c:1144
1719 msgid "expand wildcards in command"
1720 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1721
1722 #: fish/fish.c:1146
1723 msgid "view a file in the pager"
1724 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1725
1726 #: fish/fish.c:1148
1727 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1728 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1729
1730 #: fish/fish.c:1150
1731 msgid "allocate a sparse image file"
1732 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1733
1734 #: fish/fish.c:1152
1735 msgid "list supported groups of commands"
1736 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1737
1738 #: fish/fish.c:1154
1739 msgid "measure time taken to run command"
1740 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1741
1742 #: fish/fish.c:1166
1743 #, c-format
1744 msgid ""
1745 "alloc - allocate an image\n"
1746 "     alloc <filename> <size>\n"
1747 "\n"
1748 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1749 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1750 "\n"
1751 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1752 "\n"
1753 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1754 msgstr ""
1755 "alloc - przydziela obraz\n"
1756 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1757 "\n"
1758 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1759 "    a następnie dodaje go do dalszego badania.\n"
1760 "\n"
1761 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1762 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1763 "\n"
1764 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
1765 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
1766
1767 #: fish/fish.c:1180
1768 #, c-format
1769 msgid ""
1770 "copy-in - copy files into an image\n"
1771 "     copy-in <local> [<local> ...] <remotedir>\n"
1772 "\n"
1773 "    Copy local files or directories recursively into the\n"
1774 "    image, placing them on a remote directory.\n"
1775 msgstr ""
1776
1777 #: fish/fish.c:1190
1778 #, c-format
1779 msgid ""
1780 "copy-out - copy files out of an image\n"
1781 "     copy-out <remote> [<remote> ...] <localdir>\n"
1782 "\n"
1783 "    Copy remote files or directories recursively out of the\n"
1784 "    image, placing them in a local directory.\n"
1785 msgstr ""
1786
1787 #: fish/fish.c:1199
1788 #, c-format
1789 msgid ""
1790 "echo - display a line of text\n"
1791 "     echo [<params> ...]\n"
1792 "\n"
1793 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1794 msgstr ""
1795 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1796 "     echo [<parametry> ...]\n"
1797 "\n"
1798 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1799
1800 #: fish/fish.c:1208
1801 #, c-format
1802 msgid ""
1803 "edit - edit a file in the image\n"
1804 "     edit <filename>\n"
1805 "\n"
1806 "    This is used to edit a file.\n"
1807 "\n"
1808 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1809 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write\".\n"
1810 "\n"
1811 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1812 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1813 "\n"
1814 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1815 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1816 msgstr ""
1817 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1818 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1819 "\n"
1820 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1821 "\n"
1822 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1823 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1824 "    następnie wykonania polecenia \"write\".\n"
1825 "\n"
1826 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1827 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1828 "\n"
1829 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1830 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1831
1832 #: fish/fish.c:1224
1833 #, c-format
1834 msgid ""
1835 "lcd - local change directory\n"
1836 "    lcd <directory>\n"
1837 "\n"
1838 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1839 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1840 "    place.\n"
1841 msgstr ""
1842 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1843 "    lcd <katalog>\n"
1844 "\n"
1845 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1846 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1847
1848 #: fish/fish.c:1233
1849 #, c-format
1850 msgid ""
1851 "glob - expand wildcards in command\n"
1852 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1853 "\n"
1854 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1855 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1856 "    once for each expanded argument.\n"
1857 msgstr ""
1858 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1859 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1860 "\n"
1861 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1862 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1863 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1864 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1865
1866 #: fish/fish.c:1243
1867 #, c-format
1868 msgid ""
1869 "man - read the manual\n"
1870 "    man\n"
1871 "\n"
1872 "    Opens the manual page for guestfish.\n"
1873 msgstr ""
1874 "man - wyświetla podręcznik\n"
1875 "    man\n"
1876 "\n"
1877 "    Otwiera stronę podręcznika dla programu guestfish.\n"
1878
1879 #: fish/fish.c:1250
1880 #, c-format
1881 msgid ""
1882 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1883 "     help cmd\n"
1884 "     help\n"
1885 msgstr ""
1886 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1887 "     help polecenie\n"
1888 "     help\n"
1889
1890 #: fish/fish.c:1257
1891 #, c-format
1892 msgid ""
1893 "more - view a file in the pager\n"
1894 "     more <filename>\n"
1895 "\n"
1896 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1897 "\n"
1898 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1899 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1900 "\n"
1901 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1902 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1903 "\n"
1904 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1905 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1906 msgstr ""
1907 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1908 "     more <nazwa_pliku>\n"
1909 "\n"
1910 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1911 "\n"
1912 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1913 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1914 "\n"
1915 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1916 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1917 "\n"
1918 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1919 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1920
1921 #: fish/fish.c:1275
1922 #, c-format
1923 msgid ""
1924 "quit - quit guestfish\n"
1925 "     quit\n"
1926 msgstr ""
1927 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1928 "     quit\n"
1929
1930 #: fish/fish.c:1280
1931 #, c-format
1932 msgid ""
1933 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1934 "     reopen\n"
1935 "\n"
1936 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1937 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1938 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1939 msgstr ""
1940 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1941 "     reopen\n"
1942 "\n"
1943 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1944 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1945 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1946 "przydatne do testowania.\n"
1947
1948 #: fish/fish.c:1289
1949 #, c-format
1950 msgid ""
1951 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1952 "     sparse <filename> <size>\n"
1953 "\n"
1954 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1955 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1956 "\n"
1957 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1958 "    command, except that the image file is allocated\n"
1959 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1960 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1961 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1962 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1963 "    space during a write operation.\n"
1964 "\n"
1965 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1966 "\n"
1967 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1968 msgstr ""
1969 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1970 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1971 "\n"
1972 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1973 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1974 "\n"
1975 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1976 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1977 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1978 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1979 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1980 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1981 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1982 "\n"
1983 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1984 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1985 "\n"
1986 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
1987 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
1988
1989 #: fish/fish.c:1310
1990 #, c-format
1991 msgid ""
1992 "supported - list supported groups of commands\n"
1993 "     supported\n"
1994 "\n"
1995 "    This command returns a list of the optional groups\n"
1996 "    known to the daemon, and indicates which ones are\n"
1997 "    supported by this build of the libguestfs appliance.\n"
1998 "\n"
1999 "    See also guestfs(3) section AVAILABILITY.\n"
2000 msgstr ""
2001 "supported - wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń\n"
2002 "     supported\n"
2003 "\n"
2004 "    To polecenie zwraca listę opcjonalnych grup znanych\n"
2005 "    demonowi, i wskazuje, które są obsługiwane przez to\n"
2006 "    wywołanie biblioteki libguestfs.\n"
2007 "\n"
2008 "    Proszę zobaczyć także sekcję DOSTĘPNOŚĆ strony guestfs(3).\n"
2009
2010 #: fish/fish.c:1322
2011 #, c-format
2012 msgid ""
2013 "time - measure time taken to run command\n"
2014 "    time <command> [<args> ...]\n"
2015 "\n"
2016 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
2017 "    time afterwards.\n"
2018 msgstr ""
2019 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
2020 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
2021 "\n"
2022 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
2023
2024 #: fish/fish.c:1330
2025 #, c-format
2026 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
2027 msgstr ""
2028 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
2029 "poleceń\n"
2030
2031 #: fish/fish.c:1346
2032 #, c-format
2033 msgid ""
2034 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
2035 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
2036 "For complete documentation:         man guestfish\n"
2037 msgstr ""
2038 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
2039 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
2040 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
2041
2042 #: fish/fish.c:1503
2043 #, c-format
2044 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
2045 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
2046
2047 #: fish/fish.c:1838
2048 #, c-format
2049 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2050 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2051
2052 #: fish/glob.c:52
2053 #, c-format
2054 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
2055 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
2056
2057 #: fish/glob.c:72
2058 #, c-format
2059 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
2060 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
2061
2062 #: fish/inspect.c:57
2063 #, c-format
2064 msgid "guestfish: no operating system was found on this disk\n"
2065 msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
2066
2067 #: fish/inspect.c:62
2068 #, c-format
2069 msgid ""
2070 "guestfish: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
2071 msgstr ""
2072 "guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
2073 "i\n"
2074
2075 #: fish/inspect.c:101
2076 #, c-format
2077 msgid "Operating system: %s\n"
2078 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2079
2080 #: fish/inspect.c:114
2081 #, c-format
2082 msgid "%s mounted on %s\n"
2083 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2084
2085 #: fish/lcd.c:34
2086 #, c-format
2087 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2088 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2089
2090 #: fish/man.c:34
2091 #, c-format
2092 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2093 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2094
2095 #: fish/man.c:53
2096 #, c-format
2097 msgid "the external 'man' program failed\n"
2098 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2099
2100 #: fish/more.c:39
2101 #, c-format
2102 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2103 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2104
2105 #: fish/prep.c:37
2106 #, c-format
2107 msgid ""
2108 "List of available prepared disk images:\n"
2109 "\n"
2110 msgstr ""
2111 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2112 "\n"
2113
2114 #: fish/prep.c:40
2115 #, fuzzy, c-format
2116 msgid ""
2117 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2118 "\n"
2119 "%s\n"
2120 msgstr ""
2121 "guestfish -N %-16s %s\n"
2122 "\n"
2123 "%s\n"
2124
2125 #: fish/prep.c:48
2126 #, c-format
2127 msgid "  Optional parameters:\n"
2128 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2129
2130 #: fish/prep.c:55
2131 #, c-format
2132 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2133 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2134
2135 #: fish/prep.c:65
2136 #, c-format
2137 msgid ""
2138 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2139 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2140 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2141 msgstr ""
2142 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2143 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2144 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2145
2146 #: fish/prep.c:96
2147 #, fuzzy, c-format
2148 msgid ""
2149 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2150 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2151 msgstr ""
2152 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2153 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N list\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2154 "wartości dla parametru -N.\n"
2155
2156 #: fish/prep.c:158
2157 #, c-format
2158 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2159 msgstr ""
2160 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2161 "\": "
2162
2163 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2164 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2165 msgid "failed to allocate disk"
2166 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2167
2168 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2169 msgid "could not parse boot size"
2170 msgstr ""
2171
2172 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2173 #, fuzzy, c-format
2174 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2175 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2176
2177 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2178 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2179 #, c-format
2180 msgid "failed to partition disk: %s"
2181 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2182
2183 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2184 #, fuzzy, c-format
2185 msgid "failed to add boot partition: %s"
2186 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2187
2188 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2189 #, fuzzy, c-format
2190 msgid "failed to add root partition: %s"
2191 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2192
2193 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2194 #, fuzzy, c-format
2195 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2196 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2197
2198 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2199 #, fuzzy, c-format
2200 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2201 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2202
2203 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2204 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2205 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2206 msgstr ""
2207
2208 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2209 #, fuzzy, c-format
2210 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2211 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2212
2213 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2214 #, fuzzy, c-format
2215 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2216 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2217
2218 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2221 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2222
2223 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2224 #, fuzzy, c-format
2225 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2226 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2227
2228 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2229 #, c-format
2230 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2231 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2232
2233 #: fish/rc.c:249
2234 #, c-format
2235 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2236 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2237
2238 #: fish/rc.c:254
2239 #, c-format
2240 msgid ""
2241 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2242 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2243 msgstr ""
2244 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2245 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2246 "zgadzać.\n"
2247
2248 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
2249 #, c-format
2250 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2251 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2252
2253 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
2254 #, c-format
2255 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2256 msgstr ""
2257 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2258 "serwera\n"
2259
2260 #: fish/rc.c:380
2261 #, c-format
2262 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2263 msgstr ""
2264 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2265
2266 #: fish/reopen.c:36
2267 #, c-format
2268 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2269 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2270
2271 #: fish/reopen.c:46
2272 #, c-format
2273 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2274 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2275
2276 #: fish/supported.c:66
2277 msgid "yes"
2278 msgstr "tak"
2279
2280 #: fish/supported.c:68
2281 msgid "no"
2282 msgstr "nie"
2283
2284 #: fish/time.c:35
2285 #, c-format
2286 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2287 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2288
2289 #: fish/virt.c:72
2290 #, c-format
2291 msgid "guestfish: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s\n"
2292 msgstr ""
2293 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %"
2294 "s\n"
2295
2296 #: fish/virt.c:80
2297 #, c-format
2298 msgid "guestfish: no libvirt domain called '%s': %s\n"
2299 msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
2300
2301 #: fish/virt.c:88
2302 #, c-format
2303 msgid "guestfish: error getting domain info about '%s': %s\n"
2304 msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
2305
2306 #: fish/virt.c:93
2307 #, c-format
2308 msgid ""
2309 "guestfish: error: '%s' is a live virtual machine.\n"
2310 "You must use '--ro' because write access to a running virtual machine can\n"
2311 "cause disk corruption.\n"
2312 msgstr ""
2313 "guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
2314 "Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
2315 "wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
2316
2317 #: fish/virt.c:104
2318 #, c-format
2319 msgid "guestfish: error reading libvirt XML information about '%s': %s\n"
2320 msgstr ""
2321 "guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
2322 "\": %s\n"
2323
2324 #: fish/virt.c:114
2325 #, c-format
2326 msgid "guestfish: unable to parse XML information returned by libvirt\n"
2327 msgstr ""
2328 "guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
2329 "libvirt\n"
2330
2331 #: fish/virt.c:120
2332 #, c-format
2333 msgid "guestfish: unable to create new XPath context\n"
2334 msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
2335
2336 #: fish/virt.c:127 fish/virt.c:138
2337 #, c-format
2338 msgid "guestfish: unable to evaluate XPath expression\n"
2339 msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
2340
2341 #: fish/virt.c:145
2342 #, c-format
2343 msgid "guestfish: libvirt domain '%s' has no disks\n"
2344 msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
2345
2346 #: fuse/guestmount.c:884
2347 #, c-format
2348 msgid ""
2349 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2350 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2351 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2352 "Usage:\n"
2353 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2354 "Options:\n"
2355 "  -a|--add image       Add image\n"
2356 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2357 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2358 "  --help               Display help message and exit\n"
2359 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2360 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2361 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2362 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2363 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2364 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
2365 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2366 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2367 msgstr ""
2368 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2369 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2370 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2371 "Użycie:\n"
2372 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2373 "Opcje:\n"
2374 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2375 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2376 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2377 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2378 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2379 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2380 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2381 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2382 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2383 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2384 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2385 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2386 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2387 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2388
2389 #: fuse/guestmount.c:1096
2390 #, c-format
2391 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
2392 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2393
2394 #: fuse/guestmount.c:1104
2395 #, c-format
2396 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2397 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2398
2399 #: inspector/virt-inspector.pl:200
2400 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2401 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
2402
2403 #: inspector/virt-inspector.pl:294
2404 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
2405 msgstr "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
2406
2407 #: inspector/virt-inspector.pl:324
2408 msgid ""
2409 "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-perl\n"
2410 msgstr ""
2411 "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować bibliotekę "
2412 "perl-YAML lub libyaml-perl\n"
2413
2414 #: inspector/virt-inspector.pl:363
2415 msgid "  Mountpoints:\n"
2416 msgstr " Punkty montowania:\n"
2417
2418 #: inspector/virt-inspector.pl:369
2419 msgid "  Filesystems:\n"
2420 msgstr "  Systemy plików:\n"
2421
2422 #: inspector/virt-inspector.pl:387
2423 msgid "  Modprobe aliases:\n"
2424 msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
2425
2426 #: inspector/virt-inspector.pl:398
2427 msgid "  Initrd modules:\n"
2428 msgstr "  Moduły initrd:\n"
2429
2430 #: inspector/virt-inspector.pl:407
2431 msgid "  Applications:\n"
2432 msgstr "  Aplikacje:\n"
2433
2434 #: inspector/virt-inspector.pl:414
2435 msgid "  Kernels:\n"
2436 msgstr "  Jądra:\n"
2437
2438 #: inspector/virt-inspector.pl:426
2439 msgid "  Windows Registry entries:\n"
2440 msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
2441
2442 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
2443 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2444 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2445
2446 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2447 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2448 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2449
2450 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:166
2451 #, perl-brace-format
2452 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2453 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2454
2455 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:171
2456 msgid ""
2457 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2458 "XPath::XMLParser)"
2459 msgstr ""
2460 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2461 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2462
2463 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:176
2464 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2465 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2466
2467 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:183
2468 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2469 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2470
2471 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:202
2472 #, perl-brace-format
2473 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2474 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2475
2476 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:205
2477 #, perl-brace-format
2478 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2479 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2480
2481 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:217
2482 #, perl-brace-format
2483 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2484 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2485
2486 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1074
2487 msgid ""
2488 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2489 "\n"
2490 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2491 "machine\n"
2492 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2493 "\n"
2494 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2495 "information about the disk image as possible.\n"
2496 msgstr ""
2497 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2498 "\n"
2499 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2500 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2501 "\n"
2502 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2503 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2504
2505 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1147
2506 #, perl-brace-format
2507 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2508 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2509
2510 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2511 #, perl-brace-format
2512 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2513 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2514
2515 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1180
2516 #, perl-brace-format
2517 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2518 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2519
2520 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1364
2521 #, perl-brace-format
2522 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2523 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2524
2525 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1390
2526 #, perl-brace-format
2527 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2528 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2529
2530 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1455
2531 msgid "Can't find grub on guest"
2532 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2533
2534 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1510
2535 #, perl-brace-format
2536 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2537 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2538
2539 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1541
2540 #, perl-brace-format
2541 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2542 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2543
2544 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1564
2545 #, perl-brace-format
2546 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2547 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2548
2549 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1635
2550 #, perl-brace-format
2551 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2552 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2553
2554 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1643
2555 #, perl-brace-format
2556 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2557 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2558
2559 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1697
2560 #, perl-brace-format
2561 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2562 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2563
2564 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1736
2565 #, perl-brace-format
2566 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2567 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2568
2569 #: src/appliance.c:134
2570 #, c-format
2571 msgid ""
2572 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2573 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2574 msgstr ""
2575
2576 #: src/appliance.c:362
2577 #, c-format
2578 msgid "external command failed: %s"
2579 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
2580
2581 #: src/guestfs.c:176
2582 #, c-format
2583 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2584 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2585
2586 #: src/guestfs.c:281
2587 #, c-format
2588 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2589 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2590
2591 #: src/inspect.c:914
2592 #, c-format
2593 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2594 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2595
2596 #: src/inspect.c:1132
2597 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2598 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2599
2600 #: src/inspect.c:1144
2601 #, c-format
2602 msgid ""
2603 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2604 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2605 msgstr ""
2606 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2607 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2608
2609 #: src/launch.c:93
2610 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2611 msgstr ""
2612 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2613
2614 #: src/launch.c:107
2615 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2616 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2617
2618 #: src/launch.c:121
2619 #, c-format
2620 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2621 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2622
2623 #: src/launch.c:142 src/launch.c:179 src/launch.c:212
2624 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2625 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2626
2627 #: src/launch.c:238
2628 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2629 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2630
2631 #: src/launch.c:243
2632 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2633 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2634
2635 #: src/launch.c:258
2636 #, c-format
2637 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2638 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2639
2640 #: src/launch.c:604
2641 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2642 msgstr ""
2643 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2644 "błędów"
2645
2646 #: src/launch.c:617
2647 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2648 msgstr ""
2649 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2650
2651 #: src/launch.c:754
2652 #, c-format
2653 msgid ""
2654 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2655 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2656 msgstr ""
2657 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2658 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2659
2660 #: src/launch.c:846
2661 msgid "qemu has not been launched yet"
2662 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2663
2664 #: src/launch.c:857
2665 msgid "no subprocess to kill"
2666 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2667
2668 #: src/proto.c:143
2669 #, c-format
2670 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2671 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2672
2673 #: src/proto.c:166
2674 #, c-format
2675 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2676 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2677
2678 #: src/proto.c:281
2679 #, c-format
2680 msgid ""
2681 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2682 msgstr ""
2683 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
2684 "x\n"
2685
2686 #: src/proto.c:453 src/proto.c:514
2687 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2688 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2689
2690 #: src/proto.c:474
2691 #, c-format
2692 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2693 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2694
2695 #: src/proto.c:491
2696 #, c-format
2697 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2698 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2699
2700 #: src/proto.c:641
2701 #, c-format
2702 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2703 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2704
2705 #: src/proto.c:663
2706 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2707 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2708
2709 #: src/proto.c:672
2710 msgid "dispatch failed to marshal args"
2711 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2712
2713 #: src/proto.c:802
2714 #, c-format
2715 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2716 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2717
2718 #: src/proto.c:818
2719 #, c-format
2720 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2721 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2722
2723 #: src/proto.c:941
2724 #, c-format
2725 msgid "%s: error in chunked encoding"
2726 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2727
2728 #: src/proto.c:969
2729 msgid "write to daemon socket"
2730 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2731
2732 #: src/proto.c:992
2733 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2734 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2735
2736 #: src/proto.c:997
2737 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2738 msgstr ""
2739 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2740 "fragmentów pliku"
2741
2742 #: src/proto.c:1005
2743 msgid "failed to parse file chunk"
2744 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2745
2746 #: src/proto.c:1014
2747 msgid "file receive cancelled by daemon"
2748 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2749
2750 #: test-tool/test-tool.c:78
2751 #, c-format
2752 msgid ""
2753 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2754 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2755 "Usage:\n"
2756 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2757 "Options:\n"
2758 "  --help         Display usage\n"
2759 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2760 "                 Helper program (default: %s)\n"
2761 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2762 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2763 "  --timeout n\n"
2764 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2765 msgstr ""
2766 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2767 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2768 "Użycie:\n"
2769 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2770 "Opcje:\n"
2771 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2772 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2773 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2774 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2775 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2776 "  --timeout n\n"
2777 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2778 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2779
2780 #: test-tool/test-tool.c:134
2781 #, c-format
2782 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2783 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2784
2785 #: test-tool/test-tool.c:143
2786 #, c-format
2787 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2788 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2789
2790 #: test-tool/test-tool.c:155
2791 #, c-format
2792 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2793 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2794
2795 #: test-tool/test-tool.c:178
2796 #, c-format
2797 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2798 msgstr ""
2799 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2800 "się\n"
2801
2802 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2803 #, c-format
2804 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2805 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2806
2807 #: test-tool/test-tool.c:197
2808 #, c-format
2809 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2810 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2811
2812 #: test-tool/test-tool.c:219
2813 #, c-format
2814 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2815 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2816
2817 #: test-tool/test-tool.c:231
2818 #, c-format
2819 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2820 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2821
2822 #: test-tool/test-tool.c:237
2823 #, c-format
2824 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2825 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2826
2827 #: test-tool/test-tool.c:243
2828 #, c-format
2829 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2830 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2831
2832 #: test-tool/test-tool.c:249
2833 #, c-format
2834 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2835 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2836
2837 #: test-tool/test-tool.c:255
2838 #, c-format
2839 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2840 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2841
2842 #: test-tool/test-tool.c:263
2843 #, c-format
2844 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2845 msgstr ""
2846 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2847 "nie powiódł się\n"
2848
2849 #: test-tool/test-tool.c:294
2850 #, c-format
2851 msgid ""
2852 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2853 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2854 msgstr ""
2855 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2856 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2857
2858 #: test-tool/test-tool.c:302
2859 #, c-format
2860 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2861 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2862
2863 #: test-tool/test-tool.c:316
2864 #, c-format
2865 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2866 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2867
2868 #: test-tool/test-tool.c:365
2869 #, c-format
2870 msgid ""
2871 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2872 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2873 "\n"
2874 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2875 msgstr ""
2876 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2877 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2878 "\n"
2879 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2880
2881 #: test-tool/test-tool.c:381
2882 #, c-format
2883 msgid "command failed: %s"
2884 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2885
2886 #: test-tool/test-tool.c:389
2887 #, c-format
2888 msgid ""
2889 "Test tool helper program %s\n"
2890 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2891 "was built.\n"
2892 msgstr ""
2893 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2894 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2895
2896 #: test-tool/test-tool.c:423
2897 #, c-format
2898 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2899 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2900
2901 #: tools/virt-cat.pl:128
2902 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2903 msgstr ""
2904 "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2905 "polecenia cat"
2906
2907 #: tools/virt-cat.pl:153
2908 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
2909 msgstr ""
2910 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-cat"
2911
2912 #: tools/virt-df.pl:151
2913 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2914 msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
2915
2916 #: tools/virt-df.pl:205
2917 #, perl-brace-format
2918 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2919 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2920
2921 #: tools/virt-df.pl:400
2922 msgid "Virtual Machine"
2923 msgstr "Maszyna wirtualna"
2924
2925 #: tools/virt-df.pl:400
2926 msgid "Filesystem"
2927 msgstr "System plików"
2928
2929 #: tools/virt-df.pl:403
2930 msgid "1K-blocks"
2931 msgstr "K-bloki"
2932
2933 #: tools/virt-df.pl:405
2934 msgid "Size"
2935 msgstr "Rozmiar"
2936
2937 #: tools/virt-df.pl:407
2938 msgid "Used"
2939 msgstr "Użyte"
2940
2941 #: tools/virt-df.pl:408
2942 msgid "Available"
2943 msgstr "Dostępne"
2944
2945 #: tools/virt-df.pl:409
2946 msgid "Use%"
2947 msgstr "Użycie%"
2948
2949 #: tools/virt-df.pl:411
2950 msgid "Inodes"
2951 msgstr "I-węzły"
2952
2953 #: tools/virt-df.pl:412
2954 msgid "IUsed"
2955 msgstr "IUżyte"
2956
2957 #: tools/virt-df.pl:413
2958 msgid "IFree"
2959 msgstr "IWolne"
2960
2961 #: tools/virt-df.pl:414
2962 msgid "IUse%"
2963 msgstr "IUżyte%"
2964
2965 #: tools/virt-edit.pl:152
2966 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2967 msgstr ""
2968 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2969 "polecenia edit"
2970
2971 #: tools/virt-edit.pl:177
2972 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
2973 msgstr ""
2974 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-edit"
2975
2976 #: tools/virt-edit.pl:203
2977 msgid "File not changed.\n"
2978 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
2979
2980 #: tools/virt-list-filesystems.pl:121
2981 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2982 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2983
2984 #: tools/virt-list-partitions.pl:131
2985 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2986 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2987
2988 #: tools/virt-ls.pl:137 tools/virt-ls.pl:143
2989 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2990 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2991
2992 #: tools/virt-ls.pl:161
2993 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2994 msgstr ""
2995 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
2996 "wyświetlenia"
2997
2998 #: tools/virt-ls.pl:186
2999 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-ls\n"
3000 msgstr ""
3001 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
3002
3003 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3004 msgid "virt-make-fs input output\n"
3005 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3006
3007 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3008 msgid "unexpected output from 'du' command"
3009 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3010
3011 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3012 #: tools/virt-make-fs.pl:453
3013 #, perl-brace-format
3014 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3015 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3016
3017 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3018 #, perl-brace-format
3019 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3020 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3021
3022 #: tools/virt-make-fs.pl:401
3023 msgid ""
3024 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3025 msgstr ""
3026 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3027 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3028
3029 #: tools/virt-make-fs.pl:412
3030 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3031 msgstr ""
3032 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3033 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3034
3035 #: tools/virt-make-fs.pl:437
3036 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3037 msgstr ""
3038 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3039
3040 #: tools/virt-make-fs.pl:459
3041 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3042 msgstr ""
3043 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3044 "komunikaty błędów\n"
3045
3046 #: tools/virt-make-fs.pl:494
3047 msgid ""
3048 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3049 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3050 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3051 msgstr ""
3052 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3053 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3054 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3055
3056 #: tools/virt-rescue.pl:195
3057 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
3058 msgstr ""
3059 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
3060 "rescue"
3061
3062 #: tools/virt-resize.pl:33
3063 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3064 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
3065
3066 #: tools/virt-resize.pl:528
3067 #, perl-brace-format
3068 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3069 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
3070
3071 #: tools/virt-resize.pl:530
3072 #, perl-brace-format
3073 msgid ""
3074 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3075 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3076 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3077 msgstr ""
3078 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
3079 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
3080 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
3081 "więcej.\n"
3082
3083 #: tools/virt-resize.pl:555 tools/virt-resize.pl:558
3084 #, perl-brace-format
3085 msgid ""
3086 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3087 msgstr ""
3088 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
3089
3090 #: tools/virt-resize.pl:723
3091 #, perl-brace-format
3092 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3093 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
3094
3095 #: tools/virt-resize.pl:743
3096 #, perl-brace-format
3097 msgid ""
3098 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3099 "command line option\n"
3100 msgstr ""
3101 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
3102 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
3103
3104 #: tools/virt-resize.pl:749
3105 #, perl-brace-format
3106 msgid ""
3107 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
3108 msgstr ""
3109 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3110 "wiersza poleceń\n"
3111
3112 #: tools/virt-resize.pl:753
3113 #, perl-brace-format
3114 msgid ""
3115 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
3116 msgstr ""
3117 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
3118 "poleceń\n"
3119
3120 #: tools/virt-resize.pl:795
3121 #, perl-brace-format
3122 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3123 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3124
3125 #: tools/virt-resize.pl:803
3126 #, perl-brace-format
3127 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3128 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3129
3130 #: tools/virt-resize.pl:820
3131 #, perl-brace-format
3132 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3133 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3134
3135 #: tools/virt-resize.pl:825
3136 #, perl-brace-format
3137 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3138 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3139
3140 #: tools/virt-resize.pl:848
3141 #, perl-brace-format
3142 msgid ""
3143 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3144 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3145 "size.\n"
3146 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3147 msgstr ""
3148 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
3149 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
3150 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3151 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3152
3153 #: tools/virt-resize.pl:864
3154 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3155 msgstr ""
3156 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3157
3158 #: tools/virt-resize.pl:913
3159 #, perl-brace-format
3160 msgid ""
3161 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3162 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3163 msgstr ""
3164 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3165 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3166
3167 #: tools/virt-resize.pl:928
3168 msgid ""
3169 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3170 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3171 msgstr ""
3172 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3173 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3174
3175 #: tools/virt-resize.pl:943
3176 msgid "Summary of changes:\n"
3177 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3178
3179 #: tools/virt-resize.pl:947
3180 #, perl-brace-format
3181 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3182 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3183
3184 #: tools/virt-resize.pl:949
3185 #, perl-brace-format
3186 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3187 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3188
3189 #: tools/virt-resize.pl:951
3190 #, perl-brace-format
3191 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3192 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3193
3194 #: tools/virt-resize.pl:956
3195 #, perl-brace-format
3196 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3197 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3198
3199 #: tools/virt-resize.pl:961
3200 #, perl-brace-format
3201 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3202 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3203
3204 #: tools/virt-resize.pl:966
3205 #, perl-brace-format
3206 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3207 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3208
3209 #: tools/virt-resize.pl:972
3210 #, perl-brace-format
3211 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3212 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3213
3214 #: tools/virt-resize.pl:979
3215 #, perl-brace-format
3216 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3217 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3218
3219 #: tools/virt-resize.pl:984
3220 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3221 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3222
3223 #: tools/virt-resize.pl:986
3224 msgid ""
3225 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3226 "and so it will just be ignored.\n"
3227 msgstr ""
3228 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3229 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3230
3231 #: tools/virt-resize.pl:989
3232 msgid ""
3233 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3234 "to partition this extra space if you want.\n"
3235 msgstr ""
3236 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3237 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3238 "potrzeby.\n"
3239
3240 #: tools/virt-resize.pl:992
3241 #, perl-brace-format
3242 msgid ""
3243 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3244 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3245 "or adjust your resizing requests.\n"
3246 msgstr ""
3247 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3248 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3249 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3250
3251 #: tools/virt-resize.pl:1033
3252 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3253 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3254
3255 #: tools/virt-resize.pl:1128
3256 #, fuzzy, perl-brace-format
3257 msgid "Copying {p} ...\n"
3258 msgstr "Kopiowanie {p}..."
3259
3260 #: tools/virt-resize.pl:1189 tools/virt-resize.pl:1247
3261 #, perl-brace-format
3262 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3263 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3264
3265 #: tools/virt-tar.pl:162 tools/virt-tar.pl:169
3266 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3267 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3268
3269 #: tools/virt-tar.pl:190
3270 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3271 msgstr ""
3272 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3273 "pliku"
3274
3275 #: tools/virt-tar.pl:193
3276 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3277 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3278
3279 #: tools/virt-tar.pl:204
3280 #, perl-brace-format
3281 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3282 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3283
3284 #: tools/virt-tar.pl:207
3285 #, perl-brace-format
3286 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3287 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3288
3289 #: tools/virt-tar.pl:229
3290 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3291 msgstr ""
3292 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-tar\n"
3293
3294 #: tools/virt-win-reg.pl:259
3295 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3296 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3297
3298 #: tools/virt-win-reg.pl:283
3299 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3300 msgstr ""
3301 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-win-"
3302 "reg"
3303
3304 #: tools/virt-win-reg.pl:297
3305 msgid ""
3306 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3307 "export\n"
3308 msgstr ""
3309 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3310 "wartości do wyeksportowania\n"
3311
3312 #: tools/virt-win-reg.pl:408
3313 #, perl-brace-format
3314 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3315 msgstr ""
3316 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3317
3318 #: tools/virt-win-reg.pl:426 tools/virt-win-reg.pl:449
3319 #, perl-brace-format
3320 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3321 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3322
3323 #: tools/virt-win-reg.pl:433
3324 #, perl-brace-format
3325 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3326 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3327
3328 #: tools/virt-win-reg.pl:456
3329 #, perl-brace-format
3330 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3331 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3332
3333 #~ msgid "test if file exists"
3334 #~ msgstr "testuje, czy plik istnieje"
3335
3336 #~ msgid "done"
3337 #~ msgstr "ukończono"
3338
3339 #~ msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
3340 #~ msgstr ""
3341 #~ "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
3342
3343 #~ msgid "failed to connect to vmchannel socket"
3344 #~ msgstr ""
3345 #~ "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"