Update PO files.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2009-12-16 11:54+0000\n"
9 "PO-Revision-Date: 2009-10-04 23:10+0200\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <fedora-trans-pl@redhat.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: fish/alloc.c:39
17 #, c-format
18 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
19 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
20
21 #: fish/alloc.c:47 fish/alloc.c:94
22 #, c-format
23 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
24 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
25
26 #: fish/alloc.c:86
27 #, fuzzy, c-format
28 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
29 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
30
31 #: fish/alloc.c:151 fish/alloc.c:158
32 #, c-format
33 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
34 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
35
36 #: fish/cmds.c:33
37 msgid "Command"
38 msgstr "Polecenie"
39
40 #: fish/cmds.c:33
41 msgid "Description"
42 msgstr "Opis"
43
44 #: fish/cmds.c:35 fish/cmds.c:300
45 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
46 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
47
48 #: fish/cmds.c:36 fish/cmds.c:297
49 msgid "add an image to examine or modify"
50 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
51
52 #: fish/cmds.c:37 fish/cmds.c:303
53 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
54 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
55
56 #: fish/cmds.c:38 fish/cmds.c:438
57 msgid "close the current Augeas handle"
58 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
59
60 #: fish/cmds.c:39 fish/cmds.c:444
61 msgid "define an Augeas node"
62 msgstr "określa węzeł Augeas"
63
64 #: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:441
65 msgid "define an Augeas variable"
66 msgstr "określa zmienną Augeas"
67
68 #: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:447
69 msgid "look up the value of an Augeas path"
70 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
71
72 #: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:435
73 msgid "create a new Augeas handle"
74 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
75
76 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:453
77 msgid "insert a sibling Augeas node"
78 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
79
80 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:468
81 msgid "load files into the tree"
82 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
83
84 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:471
85 msgid "list Augeas nodes under augpath"
86 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
87
88 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:462
89 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
90 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
91
92 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:459
93 msgid "move Augeas node"
94 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
95
96 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:456
97 msgid "remove an Augeas path"
98 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
99
100 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:465
101 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
102 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
103
104 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:450
105 msgid "set Augeas path to value"
106 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
107
108 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:1035
109 msgid "test availability of some parts of the API"
110 msgstr ""
111
112 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:579
113 msgid "flush device buffers"
114 msgstr "czyści bufory urządzenia"
115
116 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:567
117 msgid "get blocksize of block device"
118 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
119
120 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:561
121 msgid "is block device set to read-only"
122 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
123
124 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:576
125 msgid "get total size of device in bytes"
126 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
127
128 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:564
129 msgid "get sectorsize of block device"
130 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
131
132 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:573
133 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
134 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
135
136 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:582
137 msgid "reread partition table"
138 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
139
140 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:570
141 msgid "set blocksize of block device"
142 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
143
144 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:555
145 msgid "set block device to read-only"
146 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
147
148 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:558
149 msgid "set block device to read-write"
150 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
151
152 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:978
153 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
154 msgstr ""
155
156 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:399
157 msgid "list the contents of a file"
158 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
159
160 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:591
161 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
162 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
163
164 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:489
165 msgid "change file mode"
166 msgstr "zmienia tryb pliku"
167
168 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:492 fish/cmds.c:996
169 msgid "change file owner and group"
170 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
171
172 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:537
173 msgid "run a command from the guest filesystem"
174 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
175
176 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:540
177 msgid "run a command, returning lines"
178 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
179
180 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:306
181 msgid "add qemu parameters"
182 msgstr "dodaje parametry QEMU"
183
184 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:648
185 msgid "copy a file"
186 msgstr "kopiuje plik"
187
188 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:651
189 msgid "copy a file or directory recursively"
190 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
191
192 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:1038
193 msgid "copy from source to destination using dd"
194 msgstr ""
195
196 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:615
197 msgid "debugging and internals"
198 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
199
200 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:762
201 msgid "report file system disk space usage"
202 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
203
204 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:765
205 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
206 msgstr ""
207 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
208
209 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:660
210 msgid "return kernel messages"
211 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
212
213 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:588
214 msgid "download a file to the local machine"
215 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
216
217 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:657
218 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
219 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
220
221 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:768
222 msgid "estimate file space usage"
223 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
224
225 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:711
226 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
227 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
228
229 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:972
230 msgid "echo arguments back to the client"
231 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
232
233 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:111
234 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:280
235 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:840
236 #: fish/cmds.c:843 fish/cmds.c:846 fish/cmds.c:849 fish/cmds.c:852
237 #: fish/cmds.c:855 fish/cmds.c:858 fish/cmds.c:861 fish/cmds.c:864
238 #: fish/cmds.c:867 fish/cmds.c:870 fish/cmds.c:873
239 msgid "return lines matching a pattern"
240 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
241
242 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:666
243 msgid "test if two files have equal contents"
244 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
245
246 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:495
247 msgid "test if file or directory exists"
248 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
249
250 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:894
251 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
252 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
253
254 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:534
255 msgid "determine file type"
256 msgstr "określa typ pliku"
257
258 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:1032
259 msgid "fill a file with octets"
260 msgstr ""
261
262 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:708
263 msgid "find all files and directories"
264 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
265
266 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:975
267 #, fuzzy
268 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
269 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
270
271 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:639
272 msgid "run the filesystem checker"
273 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
274
275 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:324
276 msgid "get the additional kernel options"
277 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
278
279 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:330
280 msgid "get autosync mode"
281 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
282
283 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:381
284 msgid "get direct appliance mode flag"
285 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
286
287 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:630
288 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
289 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
290
291 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:636
292 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
293 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
294
295 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:357
296 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
297 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
298
299 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:318
300 msgid "get the search path"
301 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
302
303 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:360
304 msgid "get PID of qemu subprocess"
305 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
306
307 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:312
308 msgid "get the qemu binary"
309 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
310
311 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:387
312 #, fuzzy
313 msgid "get recovery process enabled flag"
314 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
315
316 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:369
317 msgid "get SELinux enabled flag"
318 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
319
320 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:351
321 msgid "get the current state"
322 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
323
324 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:375
325 msgid "get command trace enabled flag"
326 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
327
328 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:336
329 msgid "get verbose mode"
330 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
331
332 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:945
333 msgid "get SELinux security context"
334 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
335
336 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:810 fish/cmds.c:813
337 msgid "list extended attributes of a file or directory"
338 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
339
340 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:726
341 msgid "expand a wildcard path"
342 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
343
344 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:645
345 msgid "install GRUB"
346 msgstr "instaluje program GRUB"
347
348 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:750
349 msgid "return first 10 lines of a file"
350 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
351
352 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:753
353 msgid "return first N lines of a file"
354 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
355
356 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:675
357 msgid "dump a file in hexadecimal"
358 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
359
360 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:771
361 msgid "list files in an initrd"
362 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
363
364 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:927
365 msgid "add an inotify watch"
366 msgstr "dodaje obserwację inotify"
367
368 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:939
369 msgid "close the inotify handle"
370 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
371
372 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:936
373 msgid "return list of watched files that had events"
374 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
375
376 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:924
377 msgid "create an inotify handle"
378 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
379
380 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:933
381 msgid "return list of inotify events"
382 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
383
384 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:930
385 msgid "remove an inotify watch"
386 msgstr "usuwa obserwację inotify"
387
388 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:348
389 msgid "is busy processing a command"
390 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
391
392 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:342
393 msgid "is in configuration state"
394 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
395
396 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:498 fish/cmds.c:501
397 msgid "test if file exists"
398 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
399
400 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:345
401 msgid "is launching subprocess"
402 msgstr "uruchamia podprocesy"
403
404 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:339
405 msgid "is ready to accept commands"
406 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
407
408 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:294
409 msgid "kill the qemu subprocess"
410 msgstr "niszczy podproces QEMU"
411
412 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:291
413 msgid "launch the qemu subprocess"
414 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
415
416 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:408
417 msgid "list the block devices"
418 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
419
420 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:411
421 msgid "list the partitions"
422 msgstr "wyświetla listę partycji"
423
424 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:402
425 msgid "list the files in a directory (long format)"
426 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
427
428 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:879 fish/cmds.c:882
429 msgid "create a hard link"
430 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
431
432 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:885 fish/cmds.c:888
433 msgid "create a symbolic link"
434 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
435
436 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:822 fish/cmds.c:825
437 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
438 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
439
440 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:405
441 msgid "list the files in a directory"
442 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
443
444 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:816 fish/cmds.c:819
445 msgid "set extended attribute of a file or directory"
446 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
447
448 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:546
449 msgid "get file information for a symbolic link"
450 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
451
452 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:999
453 msgid "lstat on multiple files"
454 msgstr ""
455
456 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:507 fish/cmds.c:510
457 msgid "create an LVM volume group"
458 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
459
460 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:531
461 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
462 msgstr ""
463 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
464
465 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:618
466 msgid "remove an LVM logical volume"
467 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
468
469 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:702
470 msgid "resize an LVM logical volume"
471 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
472
473 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:420 fish/cmds.c:429
474 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
475 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
476
477 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:1002
478 msgid "lgetxattr on multiple files"
479 msgstr ""
480
481 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:483
482 msgid "create a directory"
483 msgstr "tworzy katalog"
484
485 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:993
486 #, fuzzy
487 msgid "create a directory with a particular mode"
488 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
489
490 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:486
491 msgid "create a directory and parents"
492 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
493
494 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:738
495 msgid "create a temporary directory"
496 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
497
498 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:960
499 #: fish/cmds.c:963 fish/cmds.c:966
500 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
501 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
502
503 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:951
504 msgid "make ext2/3/4 external journal"
505 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
506
507 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:954
508 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
509 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
510
511 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:957
512 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
513 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
514
515 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:789
516 msgid "make FIFO (named pipe)"
517 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
518
519 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:513
520 msgid "make a filesystem"
521 msgstr "tworzy system plików"
522
523 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:948
524 msgid "make a filesystem with block size"
525 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
526
527 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:831
528 msgid "create a mountpoint"
529 msgstr "tworzy punkt montowania"
530
531 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:786
532 msgid "make block, character or FIFO devices"
533 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
534
535 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:792
536 msgid "make block device node"
537 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
538
539 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:795
540 msgid "make char device node"
541 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
542
543 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:777
544 msgid "create a swap partition"
545 msgstr "tworzy partycję wymiany"
546
547 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:780
548 msgid "create a swap partition with a label"
549 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
550
551 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:783
552 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
553 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
554
555 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:921
556 msgid "create a swap file"
557 msgstr "tworzy plik wymiany"
558
559 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:969
560 msgid "load a kernel module"
561 msgstr "wczytuje moduł jądra"
562
563 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:390
564 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
565 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
566
567 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:774
568 msgid "mount a file using the loop device"
569 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
570
571 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:609
572 msgid "mount a guest disk with mount options"
573 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
574
575 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:606
576 msgid "mount a guest disk, read-only"
577 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
578
579 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:612
580 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
581 msgstr ""
582 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
583 "plików"
584
585 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:828
586 msgid "show mountpoints"
587 msgstr "wyświetla punkty montowania"
588
589 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:525
590 msgid "show mounted filesystems"
591 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
592
593 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:654
594 msgid "move a file"
595 msgstr "przenosi plik"
596
597 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:717
598 msgid "probe NTFS volume"
599 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
600
601 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:1014
602 #, fuzzy
603 msgid "add a partition to the device"
604 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
605
606 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:1017
607 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
608 msgstr ""
609
610 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:1029
611 #, fuzzy
612 msgid "get the partition table type"
613 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
614
615 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1011
616 #, fuzzy
617 msgid "create an empty partition table"
618 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
619
620 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:1026
621 #, fuzzy
622 msgid "list partitions on a device"
623 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
624
625 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:1020
626 #, fuzzy
627 msgid "make a partition bootable"
628 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
629
630 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:1023
631 #, fuzzy
632 msgid "set partition name"
633 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
634
635 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:663
636 msgid "ping the guest daemon"
637 msgstr "odpytuje demona gościa"
638
639 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:1008
640 #, fuzzy
641 msgid "read part of a file"
642 msgstr "odczytuje plik"
643
644 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:504
645 msgid "create an LVM physical volume"
646 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
647
648 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:624
649 msgid "remove an LVM physical volume"
650 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
651
652 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:681
653 msgid "resize an LVM physical volume"
654 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
655
656 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:414 fish/cmds.c:423
657 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
658 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
659
660 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:837
661 msgid "read a file"
662 msgstr "odczytuje plik"
663
664 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:432
665 msgid "read file as lines"
666 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
667
668 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:801
669 msgid "read directories entries"
670 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
671
672 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:891
673 msgid "read the target of a symbolic link"
674 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
675
676 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1005
677 msgid "readlink on multiple files"
678 msgstr ""
679
680 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:876
681 msgid "canonicalized absolute pathname"
682 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
683
684 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:705
685 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
686 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
687
688 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:474
689 msgid "remove a file"
690 msgstr "usuwa plik"
691
692 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:480
693 msgid "remove a file or directory recursively"
694 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
695
696 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:477
697 msgid "remove a directory"
698 msgstr "usuwa katalog"
699
700 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:834
701 msgid "remove a mountpoint"
702 msgstr "usuwa punkt montowania"
703
704 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:729
705 msgid "scrub (securely wipe) a device"
706 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
707
708 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:732
709 msgid "scrub (securely wipe) a file"
710 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
711
712 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:735
713 msgid "scrub (securely wipe) free space"
714 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
715
716 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:321
717 msgid "add options to kernel command line"
718 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
719
720 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:327
721 msgid "set autosync mode"
722 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
723
724 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:378
725 msgid "enable or disable direct appliance mode"
726 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
727
728 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:627
729 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
730 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
731
732 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:633
733 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
734 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
735
736 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:354
737 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
738 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
739
740 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:315
741 msgid "set the search path"
742 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
743
744 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:309
745 msgid "set the qemu binary"
746 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
747
748 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:384
749 #, fuzzy
750 msgid "enable or disable the recovery process"
751 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
752
753 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:366
754 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
755 msgstr ""
756 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
757
758 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:372
759 msgid "enable or disable command traces"
760 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
761
762 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:333
763 msgid "set verbose mode"
764 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
765
766 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:942
767 msgid "set SELinux security context"
768 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
769
770 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:516 fish/cmds.c:804
771 msgid "create partitions on a block device"
772 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
773
774 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:684
775 msgid "modify a single partition on a block device"
776 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
777
778 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:693
779 msgid "display the disk geometry from the partition table"
780 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
781
782 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:690
783 msgid "display the kernel geometry"
784 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
785
786 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:687
787 msgid "display the partition table"
788 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
789
790 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:720
791 msgid "run a command via the shell"
792 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
793
794 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:723
795 msgid "run a command via the shell returning lines"
796 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
797
798 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:714
799 msgid "sleep for some seconds"
800 msgstr "usypia na kilka sekund"
801
802 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:543
803 msgid "get file information"
804 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
805
806 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:549
807 msgid "get file system statistics"
808 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
809
810 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:669 fish/cmds.c:672
811 msgid "print the printable strings in a file"
812 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
813
814 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:900
815 msgid "disable swap on device"
816 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
817
818 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:906
819 msgid "disable swap on file"
820 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
821
822 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:912
823 msgid "disable swap on labeled swap partition"
824 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
825
826 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:918
827 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
828 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
829
830 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:897
831 msgid "enable swap on device"
832 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
833
834 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:903
835 msgid "enable swap on file"
836 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
837
838 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:909
839 msgid "enable swap on labeled swap partition"
840 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
841
842 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:915
843 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
844 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
845
846 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:393
847 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
848 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
849
850 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:756
851 msgid "return last 10 lines of a file"
852 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
853
854 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:759
855 msgid "return last N lines of a file"
856 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
857
858 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:594
859 msgid "unpack tarfile to directory"
860 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
861
862 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:597
863 msgid "pack directory into tarfile"
864 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
865
866 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:600
867 msgid "unpack compressed tarball to directory"
868 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
869
870 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:603
871 msgid "pack directory into compressed tarball"
872 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
873
874 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:396
875 msgid "update file timestamps or create a new file"
876 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
877
878 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:984
879 msgid "truncate a file to zero size"
880 msgstr ""
881
882 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:987
883 msgid "truncate a file to a particular size"
884 msgstr ""
885
886 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:552
887 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
888 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
889
890 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:798
891 msgid "set file mode creation mask (umask)"
892 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
893
894 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:522
895 msgid "unmount a filesystem"
896 msgstr "odmontowuje system plików"
897
898 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:528
899 msgid "unmount all filesystems"
900 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
901
902 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:585
903 msgid "upload a file from the local machine"
904 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
905
906 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:990
907 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
908 msgstr ""
909
910 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:363
911 msgid "get the library version number"
912 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
913
914 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:981
915 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
916 msgstr ""
917
918 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:699
919 msgid "activate or deactivate some volume groups"
920 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
921
922 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:696
923 msgid "activate or deactivate all volume groups"
924 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
925
926 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:621
927 msgid "remove an LVM volume group"
928 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
929
930 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:417 fish/cmds.c:426
931 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
932 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
933
934 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:747
935 msgid "count characters in a file"
936 msgstr "liczy znaki w pliku"
937
938 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:741
939 msgid "count lines in a file"
940 msgstr "liczy wiersze w pliku"
941
942 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:744
943 msgid "count words in a file"
944 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
945
946 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:519
947 msgid "create a file"
948 msgstr "tworzy plik"
949
950 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:642
951 msgid "write zeroes to the device"
952 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
953
954 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:678
955 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
956 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
957
958 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:807
959 msgid "determine file type inside a compressed file"
960 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
961
962 #: fish/cmds.c:285
963 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
964 msgstr ""
965 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
966 "pomoc polecenia.Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc o "
967 "poleceniu."
968
969 #: fish/cmds.c:1316 fish/cmds.c:1328 fish/cmds.c:1341 fish/cmds.c:1355
970 #: fish/cmds.c:1369 fish/cmds.c:1384 fish/cmds.c:1399 fish/cmds.c:1412
971 #: fish/cmds.c:1427 fish/cmds.c:1440 fish/cmds.c:1455 fish/cmds.c:1468
972 #: fish/cmds.c:1482 fish/cmds.c:1495 fish/cmds.c:1510 fish/cmds.c:1523
973 #: fish/cmds.c:1537 fish/cmds.c:1551 fish/cmds.c:1565 fish/cmds.c:1579
974 #: fish/cmds.c:1593 fish/cmds.c:1608 fish/cmds.c:1621 fish/cmds.c:1635
975 #: fish/cmds.c:1649 fish/cmds.c:1665 fish/cmds.c:1678 fish/cmds.c:1693
976 #: fish/cmds.c:1706 fish/cmds.c:1721 fish/cmds.c:1734 fish/cmds.c:1749
977 #: fish/cmds.c:1762 fish/cmds.c:1778 fish/cmds.c:1792 fish/cmds.c:1805
978 #: fish/cmds.c:1821 fish/cmds.c:1840 fish/cmds.c:1859 fish/cmds.c:1877
979 #: fish/cmds.c:1892 fish/cmds.c:1907 fish/cmds.c:1922 fish/cmds.c:1937
980 #: fish/cmds.c:1952 fish/cmds.c:1967 fish/cmds.c:1982 fish/cmds.c:1998
981 #: fish/cmds.c:2018 fish/cmds.c:2034 fish/cmds.c:2048 fish/cmds.c:2067
982 #: fish/cmds.c:2086 fish/cmds.c:2104 fish/cmds.c:2121 fish/cmds.c:2137
983 #: fish/cmds.c:2154 fish/cmds.c:2169 fish/cmds.c:2185 fish/cmds.c:2197
984 #: fish/cmds.c:2210 fish/cmds.c:2227 fish/cmds.c:2243 fish/cmds.c:2259
985 #: fish/cmds.c:2275 fish/cmds.c:2291 fish/cmds.c:2308 fish/cmds.c:2327
986 #: fish/cmds.c:2345 fish/cmds.c:2363 fish/cmds.c:2381 fish/cmds.c:2399
987 #: fish/cmds.c:2414 fish/cmds.c:2433 fish/cmds.c:2450 fish/cmds.c:2469
988 #: fish/cmds.c:2491 fish/cmds.c:2509 fish/cmds.c:2522 fish/cmds.c:2537
989 #: fish/cmds.c:2549 fish/cmds.c:2562 fish/cmds.c:2581 fish/cmds.c:2600
990 #: fish/cmds.c:2619 fish/cmds.c:2638 fish/cmds.c:2657 fish/cmds.c:2676
991 #: fish/cmds.c:2693 fish/cmds.c:2707 fish/cmds.c:2721 fish/cmds.c:2737
992 #: fish/cmds.c:2753 fish/cmds.c:2770 fish/cmds.c:2785 fish/cmds.c:2801
993 #: fish/cmds.c:2817 fish/cmds.c:2831 fish/cmds.c:2846 fish/cmds.c:2864
994 #: fish/cmds.c:2882 fish/cmds.c:2903 fish/cmds.c:2919 fish/cmds.c:2935
995 #: fish/cmds.c:2951 fish/cmds.c:2969 fish/cmds.c:2986 fish/cmds.c:3005
996 #: fish/cmds.c:3023 fish/cmds.c:3043 fish/cmds.c:3057 fish/cmds.c:3071
997 #: fish/cmds.c:3086 fish/cmds.c:3101 fish/cmds.c:3119 fish/cmds.c:3134
998 #: fish/cmds.c:3152 fish/cmds.c:3169 fish/cmds.c:3184 fish/cmds.c:3202
999 #: fish/cmds.c:3222 fish/cmds.c:3242 fish/cmds.c:3261 fish/cmds.c:3274
1000 #: fish/cmds.c:3289 fish/cmds.c:3303 fish/cmds.c:3324 fish/cmds.c:3344
1001 #: fish/cmds.c:3364 fish/cmds.c:3383 fish/cmds.c:3397 fish/cmds.c:3416
1002 #: fish/cmds.c:3435 fish/cmds.c:3452 fish/cmds.c:3469 fish/cmds.c:3486
1003 #: fish/cmds.c:3501 fish/cmds.c:3519 fish/cmds.c:3534 fish/cmds.c:3548
1004 #: fish/cmds.c:3567 fish/cmds.c:3581 fish/cmds.c:3596 fish/cmds.c:3613
1005 #: fish/cmds.c:3630 fish/cmds.c:3647 fish/cmds.c:3666 fish/cmds.c:3680
1006 #: fish/cmds.c:3696 fish/cmds.c:3712 fish/cmds.c:3731 fish/cmds.c:3749
1007 #: fish/cmds.c:3767 fish/cmds.c:3785 fish/cmds.c:3805 fish/cmds.c:3825
1008 #: fish/cmds.c:3845 fish/cmds.c:3864 fish/cmds.c:3879 fish/cmds.c:3895
1009 #: fish/cmds.c:3913 fish/cmds.c:3933 fish/cmds.c:3952 fish/cmds.c:3967
1010 #: fish/cmds.c:3983 fish/cmds.c:4001 fish/cmds.c:4021 fish/cmds.c:4041
1011 #: fish/cmds.c:4063 fish/cmds.c:4082 fish/cmds.c:4098 fish/cmds.c:4118
1012 #: fish/cmds.c:4136 fish/cmds.c:4156 fish/cmds.c:4175 fish/cmds.c:4197
1013 #: fish/cmds.c:4219 fish/cmds.c:4239 fish/cmds.c:4257 fish/cmds.c:4273
1014 #: fish/cmds.c:4289 fish/cmds.c:4303 fish/cmds.c:4318 fish/cmds.c:4338
1015 #: fish/cmds.c:4359 fish/cmds.c:4380 fish/cmds.c:4401 fish/cmds.c:4422
1016 #: fish/cmds.c:4443 fish/cmds.c:4464 fish/cmds.c:4485 fish/cmds.c:4506
1017 #: fish/cmds.c:4527 fish/cmds.c:4548 fish/cmds.c:4569 fish/cmds.c:4589
1018 #: fish/cmds.c:4609 fish/cmds.c:4627 fish/cmds.c:4645 fish/cmds.c:4663
1019 #: fish/cmds.c:4680 fish/cmds.c:4700 fish/cmds.c:4717 fish/cmds.c:4731
1020 #: fish/cmds.c:4745 fish/cmds.c:4761 fish/cmds.c:4777 fish/cmds.c:4791
1021 #: fish/cmds.c:4805 fish/cmds.c:4819 fish/cmds.c:4833 fish/cmds.c:4849
1022 #: fish/cmds.c:4864 fish/cmds.c:4883 fish/cmds.c:4896 fish/cmds.c:4911
1023 #: fish/cmds.c:4926 fish/cmds.c:4939 fish/cmds.c:4952 fish/cmds.c:4970
1024 #: fish/cmds.c:4987 fish/cmds.c:5004 fish/cmds.c:5022 fish/cmds.c:5041
1025 #: fish/cmds.c:5061 fish/cmds.c:5081 fish/cmds.c:5098 fish/cmds.c:5112
1026 #: fish/cmds.c:5132 fish/cmds.c:5149 fish/cmds.c:5168 fish/cmds.c:5185
1027 #: fish/cmds.c:5202 fish/cmds.c:5223 fish/cmds.c:5244 fish/cmds.c:5263
1028 #: fish/cmds.c:5282 fish/cmds.c:5305 fish/cmds.c:5328 fish/cmds.c:5353
1029 #: fish/cmds.c:5375 fish/cmds.c:5393 fish/cmds.c:5411 fish/cmds.c:5428
1030 #: fish/cmds.c:5446 fish/cmds.c:5462 fish/cmds.c:5479 fish/cmds.c:5498
1031 #: fish/cmds.c:5516 fish/cmds.c:5533
1032 #, c-format
1033 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1034 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1035
1036 #: fish/cmds.c:1317 fish/cmds.c:1329 fish/cmds.c:1342 fish/cmds.c:1356
1037 #: fish/cmds.c:1370 fish/cmds.c:1385 fish/cmds.c:1400 fish/cmds.c:1413
1038 #: fish/cmds.c:1428 fish/cmds.c:1441 fish/cmds.c:1456 fish/cmds.c:1469
1039 #: fish/cmds.c:1483 fish/cmds.c:1496 fish/cmds.c:1511 fish/cmds.c:1524
1040 #: fish/cmds.c:1538 fish/cmds.c:1552 fish/cmds.c:1566 fish/cmds.c:1580
1041 #: fish/cmds.c:1594 fish/cmds.c:1609 fish/cmds.c:1622 fish/cmds.c:1636
1042 #: fish/cmds.c:1650 fish/cmds.c:1666 fish/cmds.c:1679 fish/cmds.c:1694
1043 #: fish/cmds.c:1707 fish/cmds.c:1722 fish/cmds.c:1735 fish/cmds.c:1750
1044 #: fish/cmds.c:1763 fish/cmds.c:1779 fish/cmds.c:1793 fish/cmds.c:1806
1045 #: fish/cmds.c:1822 fish/cmds.c:1841 fish/cmds.c:1860 fish/cmds.c:1878
1046 #: fish/cmds.c:1893 fish/cmds.c:1908 fish/cmds.c:1923 fish/cmds.c:1938
1047 #: fish/cmds.c:1953 fish/cmds.c:1968 fish/cmds.c:1983 fish/cmds.c:1999
1048 #: fish/cmds.c:2019 fish/cmds.c:2035 fish/cmds.c:2049 fish/cmds.c:2068
1049 #: fish/cmds.c:2087 fish/cmds.c:2105 fish/cmds.c:2122 fish/cmds.c:2138
1050 #: fish/cmds.c:2155 fish/cmds.c:2170 fish/cmds.c:2186 fish/cmds.c:2198
1051 #: fish/cmds.c:2211 fish/cmds.c:2228 fish/cmds.c:2244 fish/cmds.c:2260
1052 #: fish/cmds.c:2276 fish/cmds.c:2292 fish/cmds.c:2309 fish/cmds.c:2328
1053 #: fish/cmds.c:2346 fish/cmds.c:2364 fish/cmds.c:2382 fish/cmds.c:2400
1054 #: fish/cmds.c:2415 fish/cmds.c:2434 fish/cmds.c:2451 fish/cmds.c:2470
1055 #: fish/cmds.c:2492 fish/cmds.c:2510 fish/cmds.c:2523 fish/cmds.c:2538
1056 #: fish/cmds.c:2550 fish/cmds.c:2563 fish/cmds.c:2582 fish/cmds.c:2601
1057 #: fish/cmds.c:2620 fish/cmds.c:2639 fish/cmds.c:2658 fish/cmds.c:2677
1058 #: fish/cmds.c:2694 fish/cmds.c:2708 fish/cmds.c:2722 fish/cmds.c:2738
1059 #: fish/cmds.c:2754 fish/cmds.c:2771 fish/cmds.c:2786 fish/cmds.c:2802
1060 #: fish/cmds.c:2818 fish/cmds.c:2832 fish/cmds.c:2847 fish/cmds.c:2865
1061 #: fish/cmds.c:2883 fish/cmds.c:2904 fish/cmds.c:2920 fish/cmds.c:2936
1062 #: fish/cmds.c:2952 fish/cmds.c:2970 fish/cmds.c:2987 fish/cmds.c:3006
1063 #: fish/cmds.c:3024 fish/cmds.c:3044 fish/cmds.c:3058 fish/cmds.c:3072
1064 #: fish/cmds.c:3087 fish/cmds.c:3102 fish/cmds.c:3120 fish/cmds.c:3135
1065 #: fish/cmds.c:3153 fish/cmds.c:3170 fish/cmds.c:3185 fish/cmds.c:3203
1066 #: fish/cmds.c:3223 fish/cmds.c:3243 fish/cmds.c:3262 fish/cmds.c:3275
1067 #: fish/cmds.c:3290 fish/cmds.c:3304 fish/cmds.c:3325 fish/cmds.c:3345
1068 #: fish/cmds.c:3365 fish/cmds.c:3384 fish/cmds.c:3398 fish/cmds.c:3417
1069 #: fish/cmds.c:3436 fish/cmds.c:3453 fish/cmds.c:3470 fish/cmds.c:3487
1070 #: fish/cmds.c:3502 fish/cmds.c:3520 fish/cmds.c:3535 fish/cmds.c:3549
1071 #: fish/cmds.c:3568 fish/cmds.c:3582 fish/cmds.c:3597 fish/cmds.c:3614
1072 #: fish/cmds.c:3631 fish/cmds.c:3648 fish/cmds.c:3667 fish/cmds.c:3681
1073 #: fish/cmds.c:3697 fish/cmds.c:3713 fish/cmds.c:3732 fish/cmds.c:3750
1074 #: fish/cmds.c:3768 fish/cmds.c:3786 fish/cmds.c:3806 fish/cmds.c:3826
1075 #: fish/cmds.c:3846 fish/cmds.c:3865 fish/cmds.c:3880 fish/cmds.c:3896
1076 #: fish/cmds.c:3914 fish/cmds.c:3934 fish/cmds.c:3953 fish/cmds.c:3968
1077 #: fish/cmds.c:3984 fish/cmds.c:4002 fish/cmds.c:4022 fish/cmds.c:4042
1078 #: fish/cmds.c:4064 fish/cmds.c:4083 fish/cmds.c:4099 fish/cmds.c:4119
1079 #: fish/cmds.c:4137 fish/cmds.c:4157 fish/cmds.c:4176 fish/cmds.c:4198
1080 #: fish/cmds.c:4220 fish/cmds.c:4240 fish/cmds.c:4258 fish/cmds.c:4274
1081 #: fish/cmds.c:4290 fish/cmds.c:4304 fish/cmds.c:4319 fish/cmds.c:4339
1082 #: fish/cmds.c:4360 fish/cmds.c:4381 fish/cmds.c:4402 fish/cmds.c:4423
1083 #: fish/cmds.c:4444 fish/cmds.c:4465 fish/cmds.c:4486 fish/cmds.c:4507
1084 #: fish/cmds.c:4528 fish/cmds.c:4549 fish/cmds.c:4570 fish/cmds.c:4590
1085 #: fish/cmds.c:4610 fish/cmds.c:4628 fish/cmds.c:4646 fish/cmds.c:4664
1086 #: fish/cmds.c:4681 fish/cmds.c:4701 fish/cmds.c:4718 fish/cmds.c:4732
1087 #: fish/cmds.c:4746 fish/cmds.c:4762 fish/cmds.c:4778 fish/cmds.c:4792
1088 #: fish/cmds.c:4806 fish/cmds.c:4820 fish/cmds.c:4834 fish/cmds.c:4850
1089 #: fish/cmds.c:4865 fish/cmds.c:4884 fish/cmds.c:4897 fish/cmds.c:4912
1090 #: fish/cmds.c:4927 fish/cmds.c:4940 fish/cmds.c:4953 fish/cmds.c:4971
1091 #: fish/cmds.c:4988 fish/cmds.c:5005 fish/cmds.c:5023 fish/cmds.c:5042
1092 #: fish/cmds.c:5062 fish/cmds.c:5082 fish/cmds.c:5099 fish/cmds.c:5113
1093 #: fish/cmds.c:5133 fish/cmds.c:5150 fish/cmds.c:5169 fish/cmds.c:5186
1094 #: fish/cmds.c:5203 fish/cmds.c:5224 fish/cmds.c:5245 fish/cmds.c:5264
1095 #: fish/cmds.c:5283 fish/cmds.c:5306 fish/cmds.c:5329 fish/cmds.c:5354
1096 #: fish/cmds.c:5376 fish/cmds.c:5394 fish/cmds.c:5412 fish/cmds.c:5429
1097 #: fish/cmds.c:5447 fish/cmds.c:5463 fish/cmds.c:5480 fish/cmds.c:5499
1098 #: fish/cmds.c:5517 fish/cmds.c:5534
1099 #, c-format
1100 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1101 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1102
1103 #: fish/cmds.c:6300
1104 #, c-format
1105 msgid "%s: unknown command\n"
1106 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1107
1108 #: fish/edit.c:86
1109 #, c-format
1110 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1111 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1112
1113 #: fish/fish.c:92 fuse/guestmount.c:868
1114 #, c-format
1115 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1116 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1117
1118 #: fish/fish.c:96
1119 #, c-format
1120 msgid ""
1121 "%s: guest filesystem shell\n"
1122 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1123 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1124 "Usage:\n"
1125 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1126 "  %s -i libvirt-domain\n"
1127 "  %s -i disk-image(s)\n"
1128 "or for interactive use:\n"
1129 "  %s\n"
1130 "or from a shell script:\n"
1131 "  %s <<EOF\n"
1132 "  cmd\n"
1133 "  ...\n"
1134 "  EOF\n"
1135 "Options:\n"
1136 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1137 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1138 "  -a|--add image       Add image\n"
1139 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1140 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1141 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1142 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1143 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1144 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1145 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1146 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1147 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1148 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1149 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1150 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1151 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1152 msgstr ""
1153 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1154 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1155 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1156 "Użycie:\n"
1157 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1158 "  %s -i domena-libvirt\n"
1159 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1160 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1161 "  %s\n"
1162 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1163 "  %s <<EOF\n"
1164 "  polecenie\n"
1165 "  ...\n"
1166 "  EOF\n"
1167 "Opcje:\n"
1168 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1169 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1170 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1171 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1172 "                       pomocą Tab\n"
1173 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1174 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1175 "                       montowania dysków\n"
1176 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1177 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1178 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1179 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1180 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1181 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1182 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1183 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1184 "                       wykonaniem\n"
1185 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
1186 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1187
1188 #: fish/fish.c:184 fuse/guestmount.c:961
1189 #, c-format
1190 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1191 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1192
1193 #: fish/fish.c:223
1194 #, c-format
1195 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1196 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1197
1198 #: fish/fish.c:230
1199 #, c-format
1200 msgid ""
1201 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1202 msgstr ""
1203 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1204
1205 #: fish/fish.c:239 fuse/guestmount.c:1006
1206 #, c-format
1207 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1208 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1209
1210 #: fish/fish.c:266
1211 #, c-format
1212 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1213 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1214
1215 #: fish/fish.c:339
1216 #, c-format
1217 msgid "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
1218 msgstr ""
1219 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
1220
1221 #: fish/fish.c:346
1222 #, c-format
1223 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1224 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1225
1226 #: fish/fish.c:356
1227 #, c-format
1228 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
1229 msgstr ""
1230 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
1231
1232 #: fish/fish.c:402
1233 #, c-format
1234 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1235 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1236
1237 #: fish/fish.c:410
1238 #, c-format
1239 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1240 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1241
1242 #: fish/fish.c:416
1243 #, c-format
1244 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1245 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1246
1247 #: fish/fish.c:561
1248 #, c-format
1249 msgid ""
1250 "\n"
1251 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1252 "editing virtual machine filesystems.\n"
1253 "\n"
1254 "Type: 'help' for help with commands\n"
1255 "      'quit' to quit the shell\n"
1256 "\n"
1257 msgstr ""
1258 "\n"
1259 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1260 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1261 "\n"
1262 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1263 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1264 "\n"
1265
1266 #: fish/fish.c:641
1267 #, c-format
1268 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1269 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1270
1271 #: fish/fish.c:647 fish/fish.c:664
1272 #, c-format
1273 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1274 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1275
1276 #: fish/fish.c:658
1277 #, c-format
1278 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1279 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1280
1281 #: fish/fish.c:713
1282 #, c-format
1283 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1284 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1285
1286 #: fish/fish.c:730
1287 #, c-format
1288 msgid "%s: too many arguments\n"
1289 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1290
1291 #: fish/fish.c:759
1292 #, c-format
1293 msgid "%s: empty command on command line\n"
1294 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1295
1296 #: fish/fish.c:913
1297 msgid "display a list of commands or help on a command"
1298 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1299
1300 #: fish/fish.c:915
1301 msgid "quit guestfish"
1302 msgstr "kończy pracę guestfish"
1303
1304 #: fish/fish.c:918
1305 msgid "allocate an image"
1306 msgstr "przydziela obraz"
1307
1308 #: fish/fish.c:920
1309 msgid "display a line of text"
1310 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1311
1312 #: fish/fish.c:922
1313 msgid "edit a file in the image"
1314 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1315
1316 #: fish/fish.c:924
1317 msgid "local change directory"
1318 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1319
1320 #: fish/fish.c:926
1321 msgid "expand wildcards in command"
1322 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1323
1324 #: fish/fish.c:928
1325 msgid "view a file in the pager"
1326 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1327
1328 #: fish/fish.c:930
1329 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1330 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1331
1332 #: fish/fish.c:932
1333 #, fuzzy
1334 msgid "allocate a sparse image file"
1335 msgstr "przydziela obraz"
1336
1337 #: fish/fish.c:934
1338 msgid "measure time taken to run command"
1339 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1340
1341 #: fish/fish.c:946
1342 #, fuzzy, c-format
1343 msgid ""
1344 "alloc - allocate an image\n"
1345 "     alloc <filename> <size>\n"
1346 "\n"
1347 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1348 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1349 "\n"
1350 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1351 "\n"
1352 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1353 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1354 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1355 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1356 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1357 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1358 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1359 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1360 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1361 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1362 msgstr ""
1363 "alloc - przydziela obraz\n"
1364 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1365 "\n"
1366 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1367 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1368 "\n"
1369 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu, proszę zobaczyć\n"
1370 "    narzędzie qemu-img.\n"
1371 "\n"
1372 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1373 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1374 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1375 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1376 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1377 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1378 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1379
1380 #: fish/fish.c:965
1381 #, c-format
1382 msgid ""
1383 "echo - display a line of text\n"
1384 "     echo [<params> ...]\n"
1385 "\n"
1386 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1387 msgstr ""
1388 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1389 "     echo [<parametry> ...]\n"
1390 "\n"
1391 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1392
1393 #: fish/fish.c:972
1394 #, c-format
1395 msgid ""
1396 "edit - edit a file in the image\n"
1397 "     edit <filename>\n"
1398 "\n"
1399 "    This is used to edit a file.\n"
1400 "\n"
1401 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1402 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
1403 "\n"
1404 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1405 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1406 "\n"
1407 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1408 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1409 msgstr ""
1410 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1411 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1412 "\n"
1413 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1414 "\n"
1415 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1416 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1417 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
1418 "\n"
1419 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1420 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1421 "\n"
1422 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1423 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1424
1425 #: fish/fish.c:986
1426 #, c-format
1427 msgid ""
1428 "lcd - local change directory\n"
1429 "    lcd <directory>\n"
1430 "\n"
1431 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1432 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1433 "    place.\n"
1434 msgstr ""
1435 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1436 "    lcd <katalog>\n"
1437 "\n"
1438 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1439 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1440
1441 #: fish/fish.c:993
1442 #, c-format
1443 msgid ""
1444 "glob - expand wildcards in command\n"
1445 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1446 "\n"
1447 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1448 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1449 "    once for each expanded argument.\n"
1450 msgstr ""
1451 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1452 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1453 "\n"
1454 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1455 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1456 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1457 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1458
1459 #: fish/fish.c:1000
1460 #, c-format
1461 msgid ""
1462 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1463 "     help cmd\n"
1464 "     help\n"
1465 msgstr ""
1466 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1467 "     help polecenie\n"
1468 "     help\n"
1469
1470 #: fish/fish.c:1005
1471 #, c-format
1472 msgid ""
1473 "more - view a file in the pager\n"
1474 "     more <filename>\n"
1475 "\n"
1476 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1477 "\n"
1478 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1479 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1480 "\n"
1481 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1482 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1483 "\n"
1484 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1485 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1486 msgstr ""
1487 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1488 "     more <nazwa_pliku>\n"
1489 "\n"
1490 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1491 "\n"
1492 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1493 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1494 "\n"
1495 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1496 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1497 "\n"
1498 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1499 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1500
1501 #: fish/fish.c:1021
1502 #, c-format
1503 msgid ""
1504 "quit - quit guestfish\n"
1505 "     quit\n"
1506 msgstr ""
1507 "quit - kończy pracę guestfish\n"
1508 "     quit\n"
1509
1510 #: fish/fish.c:1024
1511 #, c-format
1512 msgid ""
1513 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1514 "     reopen\n"
1515 "\n"
1516 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1517 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1518 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1519 msgstr ""
1520 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1521 "     reopen\n"
1522 "\n"
1523 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1524 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1525 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1526 "przydatne do testowania.\n"
1527
1528 #: fish/fish.c:1031
1529 #, c-format
1530 msgid ""
1531 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1532 "     sparse <filename> <size>\n"
1533 "\n"
1534 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1535 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1536 "\n"
1537 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1538 "    command, except that the image file is allocated\n"
1539 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1540 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1541 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1542 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1543 "    space during a write operation.\n"
1544 "\n"
1545 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1546 "\n"
1547 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1548 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1549 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1550 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1551 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1552 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1553 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1554 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1555 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1556 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1557 msgstr ""
1558
1559 #: fish/fish.c:1058
1560 #, c-format
1561 msgid ""
1562 "time - measure time taken to run command\n"
1563 "    time <command> [<args> ...]\n"
1564 "\n"
1565 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1566 "    time afterwards.\n"
1567 msgstr ""
1568 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1569 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1570 "\n"
1571 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1572
1573 #: fish/fish.c:1064
1574 #, c-format
1575 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1576 msgstr ""
1577 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1578 "poleceń\n"
1579
1580 #: fish/fish.c:1220
1581 #, c-format
1582 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1583 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1584
1585 #: fish/glob.c:52
1586 #, c-format
1587 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1588 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1589
1590 #: fish/glob.c:72
1591 #, c-format
1592 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1593 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1594
1595 #: fish/lcd.c:34
1596 #, c-format
1597 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1598 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1599
1600 #: fish/more.c:40
1601 #, c-format
1602 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1603 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1604
1605 #: fish/rc.c:249
1606 #, c-format
1607 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1608 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1609
1610 #: fish/rc.c:254
1611 #, c-format
1612 msgid ""
1613 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1614 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1615 msgstr ""
1616 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1617 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1618 "zgadzać.\n"
1619
1620 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1621 #, c-format
1622 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1623 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1624
1625 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1626 #, c-format
1627 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1628 msgstr ""
1629 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1630 "serwera\n"
1631
1632 #: fish/rc.c:380
1633 #, c-format
1634 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1635 msgstr ""
1636 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1637
1638 #: fish/reopen.c:36
1639 #, c-format
1640 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1641 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1642
1643 #: fish/reopen.c:46
1644 #, c-format
1645 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1646 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1647
1648 #: fish/time.c:35
1649 #, c-format
1650 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1651 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1652
1653 #: fuse/guestmount.c:872
1654 #, fuzzy, c-format
1655 msgid ""
1656 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1657 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1658 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1659 "Usage:\n"
1660 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
1661 "Options:\n"
1662 "  -a|--add image       Add image\n"
1663 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
1664 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
1665 "  --help               Display help message and exit\n"
1666 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1667 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1668 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
1669 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1670 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1671 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
1672 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1673 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1674 msgstr ""
1675 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1676 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1677 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1678 "Użycie:\n"
1679 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1680 "  %s -i domena-libvirt\n"
1681 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1682 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1683 "  %s\n"
1684 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1685 "  %s <<EOF\n"
1686 "  polecenie\n"
1687 "  ...\n"
1688 "  EOF\n"
1689 "Opcje:\n"
1690 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1691 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1692 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1693 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1694 "                       pomocą Tab\n"
1695 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1696 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1697 "                       montowania dysków\n"
1698 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1699 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1700 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1701 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1702 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1703 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1704 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1705 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1706 "                       wykonaniem\n"
1707 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
1708 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1709
1710 #: fuse/guestmount.c:1077
1711 #, c-format
1712 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
1713 msgstr ""
1714
1715 #: fuse/guestmount.c:1085
1716 #, fuzzy, c-format
1717 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
1718 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
1719
1720 #: src/guestfs.c:255
1721 #, c-format
1722 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
1723 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
1724
1725 #: src/guestfs.c:358
1726 #, c-format
1727 msgid "libguestfs: error: %s\n"
1728 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
1729
1730 #: src/guestfs.c:709
1731 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
1732 msgstr ""
1733 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
1734
1735 #: src/guestfs.c:723
1736 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
1737 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
1738
1739 #: src/guestfs.c:737
1740 #, c-format
1741 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
1742 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
1743
1744 #: src/guestfs.c:757 src/guestfs.c:796 src/guestfs.c:814
1745 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
1746 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
1747
1748 #: src/guestfs.c:899
1749 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
1750 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
1751
1752 #: src/guestfs.c:904
1753 msgid "qemu has already been launched"
1754 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
1755
1756 #: src/guestfs.c:912
1757 #, c-format
1758 msgid "%s: cannot create temporary directory"
1759 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
1760
1761 #: src/guestfs.c:1002
1762 #, c-format
1763 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
1764 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
1765
1766 #: src/guestfs.c:1381
1767 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
1768 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
1769
1770 #: src/guestfs.c:1400
1771 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
1772 msgstr ""
1773 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
1774 "błędów"
1775
1776 #: src/guestfs.c:1413
1777 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
1778 msgstr ""
1779 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
1780
1781 #: src/guestfs.c:1502
1782 #, c-format
1783 msgid "external command failed: %s"
1784 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
1785
1786 #: src/guestfs.c:1580
1787 #, c-format
1788 msgid ""
1789 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
1790 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
1791 msgstr ""
1792 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
1793 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
1794
1795 #: src/guestfs.c:1719
1796 msgid "qemu has not been launched yet"
1797 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
1798
1799 #: src/guestfs.c:1730
1800 msgid "no subprocess to kill"
1801 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
1802
1803 #: src/guestfs.c:1852
1804 #, c-format
1805 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
1806 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
1807
1808 #: src/guestfs.c:1875
1809 #, c-format
1810 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
1811 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
1812
1813 #: src/guestfs.c:1983
1814 #, c-format
1815 msgid ""
1816 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
1817 msgstr ""
1818 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
1819 "x\n"
1820
1821 #: src/guestfs.c:2141 src/guestfs.c:2195
1822 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
1823 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
1824
1825 #: src/guestfs.c:2157
1826 #, c-format
1827 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
1828 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
1829
1830 #: src/guestfs.c:2172
1831 #, c-format
1832 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
1833 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
1834
1835 #: src/guestfs.c:2294
1836 #, c-format
1837 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
1838 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
1839
1840 #: src/guestfs.c:2316
1841 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
1842 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
1843
1844 #: src/guestfs.c:2325
1845 msgid "dispatch failed to marshal args"
1846 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
1847
1848 #: src/guestfs.c:2455
1849 #, c-format
1850 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
1851 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
1852
1853 #: src/guestfs.c:2471
1854 #, c-format
1855 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
1856 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
1857
1858 #: src/guestfs.c:2595
1859 #, c-format
1860 msgid "%s: error in chunked encoding"
1861 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
1862
1863 #: src/guestfs.c:2623
1864 msgid "write to daemon socket"
1865 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
1866
1867 #: src/guestfs.c:2646
1868 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
1869 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
1870
1871 #: src/guestfs.c:2651
1872 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
1873 msgstr ""
1874 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
1875 "fragmentów pliku"
1876
1877 #: src/guestfs.c:2659
1878 msgid "failed to parse file chunk"
1879 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
1880
1881 #: src/guestfs.c:2668
1882 msgid "file receive cancelled by daemon"
1883 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
1884
1885 #: test-tool/test-tool.c:69
1886 #, c-format
1887 msgid ""
1888 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
1889 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1890 "Usage:\n"
1891 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
1892 "Options:\n"
1893 "  --help         Display usage\n"
1894 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1895 "                 Helper program (default: %s)\n"
1896 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
1897 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
1898 "  --timeout n\n"
1899 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
1900 msgstr ""
1901 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
1902 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1903 "Użycie:\n"
1904 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
1905 "Opcje:\n"
1906 "  --help         Wyświetla użycie\n"
1907 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1908 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
1909 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
1910 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
1911 "  --timeout n\n"
1912 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
1913 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
1914
1915 #: test-tool/test-tool.c:121
1916 #, c-format
1917 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
1918 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1919
1920 #: test-tool/test-tool.c:130
1921 #, c-format
1922 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
1923 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
1924
1925 #: test-tool/test-tool.c:142
1926 #, c-format
1927 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
1928 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
1929
1930 #: test-tool/test-tool.c:165
1931 #, c-format
1932 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
1933 msgstr ""
1934 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
1935 "się\n"
1936
1937 #: test-tool/test-tool.c:170 test-tool/test-tool.c:176
1938 #, c-format
1939 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
1940 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
1941
1942 #: test-tool/test-tool.c:184
1943 #, c-format
1944 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
1945 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
1946
1947 #: test-tool/test-tool.c:206
1948 #, c-format
1949 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
1950 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
1951
1952 #: test-tool/test-tool.c:218
1953 #, c-format
1954 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
1955 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
1956
1957 #: test-tool/test-tool.c:224
1958 #, c-format
1959 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
1960 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
1961
1962 #: test-tool/test-tool.c:230
1963 #, c-format
1964 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
1965 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
1966
1967 #: test-tool/test-tool.c:236
1968 #, c-format
1969 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
1970 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
1971
1972 #: test-tool/test-tool.c:242
1973 #, c-format
1974 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
1975 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
1976
1977 #: test-tool/test-tool.c:250
1978 #, c-format
1979 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
1980 msgstr ""
1981 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
1982 "nie powiódł się\n"
1983
1984 #: test-tool/test-tool.c:281
1985 #, c-format
1986 msgid ""
1987 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
1988 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
1989 msgstr ""
1990 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
1991 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
1992
1993 #: test-tool/test-tool.c:289
1994 #, c-format
1995 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
1996 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
1997
1998 #: test-tool/test-tool.c:303
1999 #, c-format
2000 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2001 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2002
2003 #: test-tool/test-tool.c:352
2004 #, c-format
2005 msgid ""
2006 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2007 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2008 "\n"
2009 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2010 msgstr ""
2011 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2012 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2013 "\n"
2014 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2015
2016 #: test-tool/test-tool.c:368
2017 #, c-format
2018 msgid "command failed: %s"
2019 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2020
2021 #: test-tool/test-tool.c:376
2022 #, c-format
2023 msgid ""
2024 "Test tool helper program %s\n"
2025 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2026 "was built.\n"
2027 msgstr ""
2028 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2029 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2030
2031 #: test-tool/test-tool.c:410
2032 #, c-format
2033 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2034 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"