Update PO files.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2010-04-12 19:49+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2010-02-28 03:02+0100\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: fish/alloc.c:40
17 #, c-format
18 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
19 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
20
21 #: fish/alloc.c:48 fish/alloc.c:116
22 #, c-format
23 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
24 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
25
26 #: fish/alloc.c:108
27 #, c-format
28 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
29 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
30
31 #: fish/alloc.c:173 fish/alloc.c:180
32 #, c-format
33 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
34 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
35
36 #: fish/cmds.c:38
37 msgid "Command"
38 msgstr "Polecenie"
39
40 #: fish/cmds.c:38
41 msgid "Description"
42 msgstr "Opis"
43
44 #: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:328
45 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
46 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
47
48 #: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:325
49 msgid "add an image to examine or modify"
50 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
51
52 #: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:331
53 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
54 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
55
56 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:421
57 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
58 msgstr ""
59 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
60
61 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:418
62 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
63 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
64
65 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:472
66 msgid "close the current Augeas handle"
67 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
68
69 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:478
70 msgid "define an Augeas node"
71 msgstr "określa węzeł Augeas"
72
73 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:475
74 msgid "define an Augeas variable"
75 msgstr "określa zmienną Augeas"
76
77 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:481
78 msgid "look up the value of an Augeas path"
79 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
80
81 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:469
82 msgid "create a new Augeas handle"
83 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
84
85 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:487
86 msgid "insert a sibling Augeas node"
87 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
88
89 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:502
90 msgid "load files into the tree"
91 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
92
93 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:505
94 msgid "list Augeas nodes under augpath"
95 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
96
97 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:496
98 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
99 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
100
101 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:493
102 msgid "move Augeas node"
103 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
104
105 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:490
106 msgid "remove an Augeas path"
107 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
108
109 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:499
110 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
111 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
112
113 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:484
114 msgid "set Augeas path to value"
115 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
116
117 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:1069
118 msgid "test availability of some parts of the API"
119 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
120
121 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:613
122 msgid "flush device buffers"
123 msgstr "czyści bufory urządzenia"
124
125 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:601
126 msgid "get blocksize of block device"
127 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
128
129 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:595
130 msgid "is block device set to read-only"
131 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
132
133 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:610
134 msgid "get total size of device in bytes"
135 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
136
137 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:598
138 msgid "get sectorsize of block device"
139 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
140
141 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:607
142 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
143 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
144
145 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:616
146 msgid "reread partition table"
147 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
148
149 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:604
150 msgid "set blocksize of block device"
151 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
152
153 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:589
154 msgid "set block device to read-only"
155 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
156
157 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:592
158 msgid "set block device to read-write"
159 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
160
161 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:1012
162 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
163 msgstr ""
164 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
165
166 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:433
167 msgid "list the contents of a file"
168 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
169
170 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:625
171 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
172 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
173
174 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:1132
175 #, fuzzy
176 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
177 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
178
179 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:523
180 msgid "change file mode"
181 msgstr "zmienia tryb pliku"
182
183 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:526 fish/cmds.c:1030
184 msgid "change file owner and group"
185 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
186
187 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:571
188 msgid "run a command from the guest filesystem"
189 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
190
191 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:574
192 msgid "run a command, returning lines"
193 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
194
195 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:334
196 msgid "add qemu parameters"
197 msgstr "dodaje parametry QEMU"
198
199 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:1102
200 #, fuzzy
201 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
202 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
203
204 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:682
205 msgid "copy a file"
206 msgstr "kopiuje plik"
207
208 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:685
209 msgid "copy a file or directory recursively"
210 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
211
212 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:1072
213 msgid "copy from source to destination using dd"
214 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
215
216 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:649
217 msgid "debugging and internals"
218 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
219
220 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:796
221 msgid "report file system disk space usage"
222 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
223
224 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:799
225 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
226 msgstr ""
227 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
228
229 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:694
230 msgid "return kernel messages"
231 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
232
233 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:622
234 msgid "download a file to the local machine"
235 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
236
237 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:691
238 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
239 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
240
241 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:802
242 msgid "estimate file space usage"
243 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
244
245 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:745
246 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
247 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
248
249 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:1006
250 msgid "echo arguments back to the client"
251 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
252
253 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:121
254 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:308
255 #: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:874
256 #: fish/cmds.c:877 fish/cmds.c:880 fish/cmds.c:883 fish/cmds.c:886
257 #: fish/cmds.c:889 fish/cmds.c:892 fish/cmds.c:895 fish/cmds.c:898
258 #: fish/cmds.c:901 fish/cmds.c:904 fish/cmds.c:907
259 msgid "return lines matching a pattern"
260 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
261
262 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:700
263 msgid "test if two files have equal contents"
264 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
265
266 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:529
267 msgid "test if file or directory exists"
268 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
269
270 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:928
271 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
272 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
273
274 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:568
275 msgid "determine file type"
276 msgstr "określa typ pliku"
277
278 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1075
279 msgid "return the size of the file in bytes"
280 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
281
282 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:1066
283 msgid "fill a file with octets"
284 msgstr "wypełnia plik oktetami"
285
286 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:742
287 msgid "find all files and directories"
288 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
289
290 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1009
291 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
292 msgstr ""
293 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
294
295 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:673
296 msgid "run the filesystem checker"
297 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
298
299 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:352
300 msgid "get the additional kernel options"
301 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
302
303 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:358
304 msgid "get autosync mode"
305 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
306
307 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:409
308 msgid "get direct appliance mode flag"
309 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
310
311 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:664
312 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
313 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
314
315 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:670
316 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
317 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
318
319 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:385
320 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
321 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
322
323 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:346
324 msgid "get the search path"
325 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
326
327 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:388
328 msgid "get PID of qemu subprocess"
329 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
330
331 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:340
332 msgid "get the qemu binary"
333 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
334
335 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:415
336 msgid "get recovery process enabled flag"
337 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
338
339 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:397
340 msgid "get SELinux enabled flag"
341 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
342
343 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:379
344 msgid "get the current state"
345 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
346
347 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:403
348 msgid "get command trace enabled flag"
349 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
350
351 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:364
352 msgid "get verbose mode"
353 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
354
355 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:979
356 msgid "get SELinux security context"
357 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
358
359 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:844 fish/cmds.c:847
360 msgid "list extended attributes of a file or directory"
361 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
362
363 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:760
364 msgid "expand a wildcard path"
365 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
366
367 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:679
368 msgid "install GRUB"
369 msgstr "instaluje program GRUB"
370
371 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:784
372 msgid "return first 10 lines of a file"
373 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
374
375 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:787
376 msgid "return first N lines of a file"
377 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
378
379 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:709
380 msgid "dump a file in hexadecimal"
381 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
382
383 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:1084
384 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
385 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
386
387 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:805
388 msgid "list files in an initrd"
389 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
390
391 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:961
392 msgid "add an inotify watch"
393 msgstr "dodaje obserwację inotify"
394
395 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:973
396 msgid "close the inotify handle"
397 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
398
399 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:970
400 msgid "return list of watched files that had events"
401 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
402
403 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:958
404 msgid "create an inotify handle"
405 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
406
407 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:967
408 msgid "return list of inotify events"
409 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
410
411 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:964
412 msgid "remove an inotify watch"
413 msgstr "usuwa obserwację inotify"
414
415 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:376
416 msgid "is busy processing a command"
417 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
418
419 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:370
420 msgid "is in configuration state"
421 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
422
423 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:532 fish/cmds.c:535
424 msgid "test if file exists"
425 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
426
427 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:373
428 msgid "is launching subprocess"
429 msgstr "uruchamia podprocesy"
430
431 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:367
432 msgid "is ready to accept commands"
433 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
434
435 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:322
436 msgid "kill the qemu subprocess"
437 msgstr "niszczy podproces QEMU"
438
439 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:319
440 msgid "launch the qemu subprocess"
441 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
442
443 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:442
444 msgid "list the block devices"
445 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
446
447 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:445
448 msgid "list the partitions"
449 msgstr "wyświetla listę partycji"
450
451 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:436
452 msgid "list the files in a directory (long format)"
453 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
454
455 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:913 fish/cmds.c:916
456 msgid "create a hard link"
457 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
458
459 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:919 fish/cmds.c:922
460 msgid "create a symbolic link"
461 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
462
463 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:856 fish/cmds.c:859
464 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
465 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
466
467 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:439
468 msgid "list the files in a directory"
469 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
470
471 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:850 fish/cmds.c:853
472 msgid "set extended attribute of a file or directory"
473 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
474
475 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:580
476 msgid "get file information for a symbolic link"
477 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
478
479 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:1033
480 msgid "lstat on multiple files"
481 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
482
483 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:541 fish/cmds.c:544
484 msgid "create an LVM volume group"
485 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
486
487 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:565
488 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
489 msgstr ""
490 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
491
492 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:652
493 msgid "remove an LVM logical volume"
494 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
495
496 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:1078
497 msgid "rename an LVM logical volume"
498 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
499
500 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:736
501 msgid "resize an LVM logical volume"
502 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
503
504 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:1135
505 msgid "expand an LV to fill free space"
506 msgstr ""
507
508 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:454 fish/cmds.c:463
509 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
510 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
511
512 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:1093
513 #, fuzzy
514 msgid "get the UUID of a logical volume"
515 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
516
517 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:1036
518 msgid "lgetxattr on multiple files"
519 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
520
521 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:517
522 msgid "create a directory"
523 msgstr "tworzy katalog"
524
525 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:1027
526 msgid "create a directory with a particular mode"
527 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
528
529 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:520
530 msgid "create a directory and parents"
531 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
532
533 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:772
534 msgid "create a temporary directory"
535 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
536
537 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:994
538 #: fish/cmds.c:997 fish/cmds.c:1000
539 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
540 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
541
542 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:985
543 msgid "make ext2/3/4 external journal"
544 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
545
546 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:988
547 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
548 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
549
550 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:991
551 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
552 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
553
554 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:823
555 msgid "make FIFO (named pipe)"
556 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
557
558 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:547
559 msgid "make a filesystem"
560 msgstr "tworzy system plików"
561
562 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:982
563 msgid "make a filesystem with block size"
564 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
565
566 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:865
567 msgid "create a mountpoint"
568 msgstr "tworzy punkt montowania"
569
570 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:820
571 msgid "make block, character or FIFO devices"
572 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
573
574 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:826
575 msgid "make block device node"
576 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
577
578 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:829
579 msgid "make char device node"
580 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
581
582 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:811
583 msgid "create a swap partition"
584 msgstr "tworzy partycję wymiany"
585
586 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:814
587 msgid "create a swap partition with a label"
588 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
589
590 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:817
591 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
592 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
593
594 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:955
595 msgid "create a swap file"
596 msgstr "tworzy plik wymiany"
597
598 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:1003
599 msgid "load a kernel module"
600 msgstr "wczytuje moduł jądra"
601
602 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:424
603 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
604 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
605
606 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:808
607 msgid "mount a file using the loop device"
608 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
609
610 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:643
611 msgid "mount a guest disk with mount options"
612 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
613
614 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:640
615 msgid "mount a guest disk, read-only"
616 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
617
618 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:646
619 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
620 msgstr ""
621 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
622 "plików"
623
624 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:862
625 msgid "show mountpoints"
626 msgstr "wyświetla punkty montowania"
627
628 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:559
629 msgid "show mounted filesystems"
630 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
631
632 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:688
633 msgid "move a file"
634 msgstr "przenosi plik"
635
636 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:751
637 msgid "probe NTFS volume"
638 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
639
640 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1114
641 #, fuzzy
642 msgid "resize an NTFS filesystem"
643 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
644
645 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1048
646 msgid "add a partition to the device"
647 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
648
649 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1120
650 #, fuzzy
651 msgid "delete a partition"
652 msgstr "tworzy partycję wymiany"
653
654 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1051
655 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
656 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
657
658 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1123
659 #, fuzzy
660 msgid "return true if a partition is bootable"
661 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
662
663 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1126
664 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
665 msgstr ""
666
667 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1063
668 msgid "get the partition table type"
669 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
670
671 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1045
672 msgid "create an empty partition table"
673 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
674
675 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1060
676 msgid "list partitions on a device"
677 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
678
679 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:1054
680 msgid "make a partition bootable"
681 msgstr "zmienia partycję na startową"
682
683 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1129
684 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
685 msgstr ""
686
687 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1057
688 msgid "set partition name"
689 msgstr "ustawia nazwę partycji"
690
691 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:697
692 msgid "ping the guest daemon"
693 msgstr "odpytuje demona gościa"
694
695 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1042
696 msgid "read part of a file"
697 msgstr "odczytuje część pliku"
698
699 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:538
700 msgid "create an LVM physical volume"
701 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
702
703 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:658
704 msgid "remove an LVM physical volume"
705 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
706
707 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:715
708 msgid "resize an LVM physical volume"
709 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
710
711 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:448 fish/cmds.c:457
712 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
713 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
714
715 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:1087
716 #, fuzzy
717 msgid "get the UUID of a physical volume"
718 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
719
720 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:871
721 msgid "read a file"
722 msgstr "odczytuje plik"
723
724 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:466
725 msgid "read file as lines"
726 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
727
728 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:835
729 msgid "read directories entries"
730 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
731
732 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:925
733 msgid "read the target of a symbolic link"
734 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
735
736 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:1039
737 msgid "readlink on multiple files"
738 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
739
740 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:910
741 msgid "canonicalized absolute pathname"
742 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
743
744 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:739
745 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
746 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
747
748 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:508
749 msgid "remove a file"
750 msgstr "usuwa plik"
751
752 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:514
753 msgid "remove a file or directory recursively"
754 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
755
756 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:511
757 msgid "remove a directory"
758 msgstr "usuwa katalog"
759
760 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:868
761 msgid "remove a mountpoint"
762 msgstr "usuwa punkt montowania"
763
764 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:763
765 msgid "scrub (securely wipe) a device"
766 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
767
768 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:766
769 msgid "scrub (securely wipe) a file"
770 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
771
772 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:769
773 msgid "scrub (securely wipe) free space"
774 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
775
776 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:349
777 msgid "add options to kernel command line"
778 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
779
780 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:355
781 msgid "set autosync mode"
782 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
783
784 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:406
785 msgid "enable or disable direct appliance mode"
786 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
787
788 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:661
789 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
790 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
791
792 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:667
793 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
794 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
795
796 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:382
797 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
798 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
799
800 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:343
801 msgid "set the search path"
802 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
803
804 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:337
805 msgid "set the qemu binary"
806 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
807
808 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:412
809 msgid "enable or disable the recovery process"
810 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
811
812 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:394
813 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
814 msgstr ""
815 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
816
817 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:400
818 msgid "enable or disable command traces"
819 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
820
821 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:361
822 msgid "set verbose mode"
823 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
824
825 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:976
826 msgid "set SELinux security context"
827 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
828
829 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:550 fish/cmds.c:838
830 msgid "create partitions on a block device"
831 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
832
833 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:718
834 msgid "modify a single partition on a block device"
835 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
836
837 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:727
838 msgid "display the disk geometry from the partition table"
839 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
840
841 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:724
842 msgid "display the kernel geometry"
843 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
844
845 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:721
846 msgid "display the partition table"
847 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
848
849 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:754
850 msgid "run a command via the shell"
851 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
852
853 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:757
854 msgid "run a command via the shell returning lines"
855 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
856
857 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:748
858 msgid "sleep for some seconds"
859 msgstr "usypia na kilka sekund"
860
861 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:577
862 msgid "get file information"
863 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
864
865 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:583
866 msgid "get file system statistics"
867 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
868
869 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:703 fish/cmds.c:706
870 msgid "print the printable strings in a file"
871 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
872
873 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:934
874 msgid "disable swap on device"
875 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
876
877 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:940
878 msgid "disable swap on file"
879 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
880
881 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:946
882 msgid "disable swap on labeled swap partition"
883 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
884
885 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:952
886 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
887 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
888
889 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:931
890 msgid "enable swap on device"
891 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
892
893 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:937
894 msgid "enable swap on file"
895 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
896
897 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:943
898 msgid "enable swap on labeled swap partition"
899 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
900
901 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:949
902 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
903 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
904
905 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:427
906 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
907 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
908
909 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:790
910 msgid "return last 10 lines of a file"
911 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
912
913 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:793
914 msgid "return last N lines of a file"
915 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
916
917 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:628
918 msgid "unpack tarfile to directory"
919 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
920
921 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:631
922 msgid "pack directory into tarfile"
923 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
924
925 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:634 fish/cmds.c:1108
926 msgid "unpack compressed tarball to directory"
927 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
928
929 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:637 fish/cmds.c:1111
930 msgid "pack directory into compressed tarball"
931 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
932
933 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:430
934 msgid "update file timestamps or create a new file"
935 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
936
937 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1018
938 msgid "truncate a file to zero size"
939 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
940
941 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:1021
942 msgid "truncate a file to a particular size"
943 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
944
945 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:586
946 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
947 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
948
949 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:832
950 msgid "set file mode creation mask (umask)"
951 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
952
953 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:556
954 msgid "unmount a filesystem"
955 msgstr "odmontowuje system plików"
956
957 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:562
958 msgid "unmount all filesystems"
959 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
960
961 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:619
962 msgid "upload a file from the local machine"
963 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
964
965 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:1024
966 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
967 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
968
969 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:391
970 msgid "get the library version number"
971 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
972
973 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:1015
974 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
975 msgstr ""
976 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
977 "zamontowanemu urządzeniu"
978
979 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:733
980 msgid "activate or deactivate some volume groups"
981 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
982
983 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:730
984 msgid "activate or deactivate all volume groups"
985 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
986
987 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1099
988 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
989 msgstr ""
990
991 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:1096
992 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
993 msgstr ""
994
995 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:655
996 msgid "remove an LVM volume group"
997 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
998
999 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:1081
1000 msgid "rename an LVM volume group"
1001 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1002
1003 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:451 fish/cmds.c:460
1004 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1005 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1006
1007 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:1117
1008 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:1090
1012 #, fuzzy
1013 msgid "get the UUID of a volume group"
1014 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1015
1016 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:781
1017 msgid "count characters in a file"
1018 msgstr "liczy znaki w pliku"
1019
1020 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:775
1021 msgid "count lines in a file"
1022 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1023
1024 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:778
1025 msgid "count words in a file"
1026 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1027
1028 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:553
1029 msgid "create a file"
1030 msgstr "tworzy plik"
1031
1032 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:676
1033 msgid "write zeroes to the device"
1034 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1035
1036 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:1105
1037 #, fuzzy
1038 msgid "write zeroes to an entire device"
1039 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1040
1041 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:712
1042 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1043 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1044
1045 #: fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:841
1046 msgid "determine file type inside a compressed file"
1047 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1048
1049 #: fish/cmds.c:313
1050 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1051 msgstr ""
1052 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1053 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1054 "o poleceniu."
1055
1056 #: fish/cmds.c:1413 fish/cmds.c:1425 fish/cmds.c:1438 fish/cmds.c:1452
1057 #: fish/cmds.c:1466 fish/cmds.c:1481 fish/cmds.c:1496 fish/cmds.c:1509
1058 #: fish/cmds.c:1524 fish/cmds.c:1537 fish/cmds.c:1552 fish/cmds.c:1565
1059 #: fish/cmds.c:1579 fish/cmds.c:1592 fish/cmds.c:1607 fish/cmds.c:1620
1060 #: fish/cmds.c:1634 fish/cmds.c:1648 fish/cmds.c:1662 fish/cmds.c:1676
1061 #: fish/cmds.c:1690 fish/cmds.c:1705 fish/cmds.c:1736 fish/cmds.c:1750
1062 #: fish/cmds.c:1764 fish/cmds.c:1780 fish/cmds.c:1793 fish/cmds.c:1808
1063 #: fish/cmds.c:1821 fish/cmds.c:1836 fish/cmds.c:1849 fish/cmds.c:1864
1064 #: fish/cmds.c:1877 fish/cmds.c:1893 fish/cmds.c:1909 fish/cmds.c:1925
1065 #: fish/cmds.c:1939 fish/cmds.c:1952 fish/cmds.c:1968 fish/cmds.c:1987
1066 #: fish/cmds.c:2006 fish/cmds.c:2024 fish/cmds.c:2039 fish/cmds.c:2054
1067 #: fish/cmds.c:2069 fish/cmds.c:2084 fish/cmds.c:2099 fish/cmds.c:2114
1068 #: fish/cmds.c:2129 fish/cmds.c:2145 fish/cmds.c:2165 fish/cmds.c:2199
1069 #: fish/cmds.c:2213 fish/cmds.c:2232 fish/cmds.c:2251 fish/cmds.c:2269
1070 #: fish/cmds.c:2286 fish/cmds.c:2302 fish/cmds.c:2319 fish/cmds.c:2334
1071 #: fish/cmds.c:2350 fish/cmds.c:2362 fish/cmds.c:2375 fish/cmds.c:2392
1072 #: fish/cmds.c:2408 fish/cmds.c:2424 fish/cmds.c:2440 fish/cmds.c:2456
1073 #: fish/cmds.c:2473 fish/cmds.c:2510 fish/cmds.c:2564 fish/cmds.c:2582
1074 #: fish/cmds.c:2600 fish/cmds.c:2618 fish/cmds.c:2633 fish/cmds.c:2652
1075 #: fish/cmds.c:2687 fish/cmds.c:2706 fish/cmds.c:2782 fish/cmds.c:2818
1076 #: fish/cmds.c:2831 fish/cmds.c:2846 fish/cmds.c:2858 fish/cmds.c:2871
1077 #: fish/cmds.c:2890 fish/cmds.c:2909 fish/cmds.c:2928 fish/cmds.c:2947
1078 #: fish/cmds.c:2966 fish/cmds.c:2985 fish/cmds.c:3002 fish/cmds.c:3016
1079 #: fish/cmds.c:3030 fish/cmds.c:3046 fish/cmds.c:3062 fish/cmds.c:3079
1080 #: fish/cmds.c:3112 fish/cmds.c:3128 fish/cmds.c:3144 fish/cmds.c:3158
1081 #: fish/cmds.c:3173 fish/cmds.c:3191 fish/cmds.c:3209 fish/cmds.c:3230
1082 #: fish/cmds.c:3246 fish/cmds.c:3262 fish/cmds.c:3278 fish/cmds.c:3296
1083 #: fish/cmds.c:3313 fish/cmds.c:3332 fish/cmds.c:3350 fish/cmds.c:3370
1084 #: fish/cmds.c:3384 fish/cmds.c:3398 fish/cmds.c:3413 fish/cmds.c:3428
1085 #: fish/cmds.c:3446 fish/cmds.c:3461 fish/cmds.c:3479 fish/cmds.c:3496
1086 #: fish/cmds.c:3511 fish/cmds.c:3529 fish/cmds.c:3549 fish/cmds.c:3569
1087 #: fish/cmds.c:3588 fish/cmds.c:3619 fish/cmds.c:3634 fish/cmds.c:3648
1088 #: fish/cmds.c:3669 fish/cmds.c:3689 fish/cmds.c:3709 fish/cmds.c:3728
1089 #: fish/cmds.c:3742 fish/cmds.c:3761 fish/cmds.c:3852 fish/cmds.c:3869
1090 #: fish/cmds.c:3886 fish/cmds.c:3903 fish/cmds.c:3918 fish/cmds.c:3936
1091 #: fish/cmds.c:3969 fish/cmds.c:3983 fish/cmds.c:4002 fish/cmds.c:4016
1092 #: fish/cmds.c:4049 fish/cmds.c:4066 fish/cmds.c:4083 fish/cmds.c:4100
1093 #: fish/cmds.c:4119 fish/cmds.c:4133 fish/cmds.c:4149 fish/cmds.c:4165
1094 #: fish/cmds.c:4184 fish/cmds.c:4202 fish/cmds.c:4220 fish/cmds.c:4238
1095 #: fish/cmds.c:4258 fish/cmds.c:4296 fish/cmds.c:4316 fish/cmds.c:4353
1096 #: fish/cmds.c:4368 fish/cmds.c:4384 fish/cmds.c:4402 fish/cmds.c:4422
1097 #: fish/cmds.c:4441 fish/cmds.c:4456 fish/cmds.c:4472 fish/cmds.c:4490
1098 #: fish/cmds.c:4564 fish/cmds.c:4602 fish/cmds.c:4678 fish/cmds.c:4751
1099 #: fish/cmds.c:4785 fish/cmds.c:4805 fish/cmds.c:4823 fish/cmds.c:4843
1100 #: fish/cmds.c:4862 fish/cmds.c:4884 fish/cmds.c:4924 fish/cmds.c:4962
1101 #: fish/cmds.c:4980 fish/cmds.c:4996 fish/cmds.c:5012 fish/cmds.c:5026
1102 #: fish/cmds.c:5041 fish/cmds.c:5065 fish/cmds.c:5086 fish/cmds.c:5107
1103 #: fish/cmds.c:5128 fish/cmds.c:5149 fish/cmds.c:5170 fish/cmds.c:5191
1104 #: fish/cmds.c:5212 fish/cmds.c:5233 fish/cmds.c:5254 fish/cmds.c:5275
1105 #: fish/cmds.c:5296 fish/cmds.c:5316 fish/cmds.c:5336 fish/cmds.c:5354
1106 #: fish/cmds.c:5372 fish/cmds.c:5390 fish/cmds.c:5407 fish/cmds.c:5427
1107 #: fish/cmds.c:5462 fish/cmds.c:5476 fish/cmds.c:5490 fish/cmds.c:5506
1108 #: fish/cmds.c:5522 fish/cmds.c:5536 fish/cmds.c:5550 fish/cmds.c:5564
1109 #: fish/cmds.c:5578 fish/cmds.c:5594 fish/cmds.c:5627 fish/cmds.c:5664
1110 #: fish/cmds.c:5695 fish/cmds.c:5710 fish/cmds.c:5725 fish/cmds.c:5738
1111 #: fish/cmds.c:5751 fish/cmds.c:5769 fish/cmds.c:5804 fish/cmds.c:5839
1112 #: fish/cmds.c:5875 fish/cmds.c:5912 fish/cmds.c:5950 fish/cmds.c:5988
1113 #: fish/cmds.c:6023 fish/cmds.c:6037 fish/cmds.c:6057 fish/cmds.c:6074
1114 #: fish/cmds.c:6093 fish/cmds.c:6110 fish/cmds.c:6127 fish/cmds.c:6160
1115 #: fish/cmds.c:6229 fish/cmds.c:6266 fish/cmds.c:6321 fish/cmds.c:6344
1116 #: fish/cmds.c:6367 fish/cmds.c:6392 fish/cmds.c:6448 fish/cmds.c:6466
1117 #: fish/cmds.c:6508 fish/cmds.c:6525 fish/cmds.c:6561 fish/cmds.c:6595
1118 #: fish/cmds.c:6612 fish/cmds.c:6631 fish/cmds.c:6685 fish/cmds.c:6702
1119 #: fish/cmds.c:6721 fish/cmds.c:6740 fish/cmds.c:6756 fish/cmds.c:6773
1120 #: fish/cmds.c:6797 fish/cmds.c:6814 fish/cmds.c:6831 fish/cmds.c:6848
1121 #: fish/cmds.c:6865 fish/cmds.c:6884 fish/cmds.c:6916 fish/cmds.c:6931
1122 #: fish/cmds.c:6947 fish/cmds.c:6964 fish/cmds.c:6977 fish/cmds.c:6991
1123 #: fish/cmds.c:7025 fish/cmds.c:7061 fish/cmds.c:7098 fish/cmds.c:7151
1124 #: fish/cmds.c:7170
1125 #, c-format
1126 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1127 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1128
1129 #: fish/cmds.c:1414 fish/cmds.c:1426 fish/cmds.c:1439 fish/cmds.c:1453
1130 #: fish/cmds.c:1467 fish/cmds.c:1482 fish/cmds.c:1497 fish/cmds.c:1510
1131 #: fish/cmds.c:1525 fish/cmds.c:1538 fish/cmds.c:1553 fish/cmds.c:1566
1132 #: fish/cmds.c:1580 fish/cmds.c:1593 fish/cmds.c:1608 fish/cmds.c:1621
1133 #: fish/cmds.c:1635 fish/cmds.c:1649 fish/cmds.c:1663 fish/cmds.c:1677
1134 #: fish/cmds.c:1691 fish/cmds.c:1706 fish/cmds.c:1737 fish/cmds.c:1751
1135 #: fish/cmds.c:1765 fish/cmds.c:1781 fish/cmds.c:1794 fish/cmds.c:1809
1136 #: fish/cmds.c:1822 fish/cmds.c:1837 fish/cmds.c:1850 fish/cmds.c:1865
1137 #: fish/cmds.c:1878 fish/cmds.c:1894 fish/cmds.c:1910 fish/cmds.c:1926
1138 #: fish/cmds.c:1940 fish/cmds.c:1953 fish/cmds.c:1969 fish/cmds.c:1988
1139 #: fish/cmds.c:2007 fish/cmds.c:2025 fish/cmds.c:2040 fish/cmds.c:2055
1140 #: fish/cmds.c:2070 fish/cmds.c:2085 fish/cmds.c:2100 fish/cmds.c:2115
1141 #: fish/cmds.c:2130 fish/cmds.c:2146 fish/cmds.c:2166 fish/cmds.c:2200
1142 #: fish/cmds.c:2214 fish/cmds.c:2233 fish/cmds.c:2252 fish/cmds.c:2270
1143 #: fish/cmds.c:2287 fish/cmds.c:2303 fish/cmds.c:2320 fish/cmds.c:2335
1144 #: fish/cmds.c:2351 fish/cmds.c:2363 fish/cmds.c:2376 fish/cmds.c:2393
1145 #: fish/cmds.c:2409 fish/cmds.c:2425 fish/cmds.c:2441 fish/cmds.c:2457
1146 #: fish/cmds.c:2474 fish/cmds.c:2511 fish/cmds.c:2565 fish/cmds.c:2583
1147 #: fish/cmds.c:2601 fish/cmds.c:2619 fish/cmds.c:2634 fish/cmds.c:2653
1148 #: fish/cmds.c:2688 fish/cmds.c:2707 fish/cmds.c:2783 fish/cmds.c:2819
1149 #: fish/cmds.c:2832 fish/cmds.c:2847 fish/cmds.c:2859 fish/cmds.c:2872
1150 #: fish/cmds.c:2891 fish/cmds.c:2910 fish/cmds.c:2929 fish/cmds.c:2948
1151 #: fish/cmds.c:2967 fish/cmds.c:2986 fish/cmds.c:3003 fish/cmds.c:3017
1152 #: fish/cmds.c:3031 fish/cmds.c:3047 fish/cmds.c:3063 fish/cmds.c:3080
1153 #: fish/cmds.c:3113 fish/cmds.c:3129 fish/cmds.c:3145 fish/cmds.c:3159
1154 #: fish/cmds.c:3174 fish/cmds.c:3192 fish/cmds.c:3210 fish/cmds.c:3231
1155 #: fish/cmds.c:3247 fish/cmds.c:3263 fish/cmds.c:3279 fish/cmds.c:3297
1156 #: fish/cmds.c:3314 fish/cmds.c:3333 fish/cmds.c:3351 fish/cmds.c:3371
1157 #: fish/cmds.c:3385 fish/cmds.c:3399 fish/cmds.c:3414 fish/cmds.c:3429
1158 #: fish/cmds.c:3447 fish/cmds.c:3462 fish/cmds.c:3480 fish/cmds.c:3497
1159 #: fish/cmds.c:3512 fish/cmds.c:3530 fish/cmds.c:3550 fish/cmds.c:3570
1160 #: fish/cmds.c:3589 fish/cmds.c:3620 fish/cmds.c:3635 fish/cmds.c:3649
1161 #: fish/cmds.c:3670 fish/cmds.c:3690 fish/cmds.c:3710 fish/cmds.c:3729
1162 #: fish/cmds.c:3743 fish/cmds.c:3762 fish/cmds.c:3853 fish/cmds.c:3870
1163 #: fish/cmds.c:3887 fish/cmds.c:3904 fish/cmds.c:3919 fish/cmds.c:3937
1164 #: fish/cmds.c:3970 fish/cmds.c:3984 fish/cmds.c:4003 fish/cmds.c:4017
1165 #: fish/cmds.c:4050 fish/cmds.c:4067 fish/cmds.c:4084 fish/cmds.c:4101
1166 #: fish/cmds.c:4120 fish/cmds.c:4134 fish/cmds.c:4150 fish/cmds.c:4166
1167 #: fish/cmds.c:4185 fish/cmds.c:4203 fish/cmds.c:4221 fish/cmds.c:4239
1168 #: fish/cmds.c:4259 fish/cmds.c:4297 fish/cmds.c:4317 fish/cmds.c:4354
1169 #: fish/cmds.c:4369 fish/cmds.c:4385 fish/cmds.c:4403 fish/cmds.c:4423
1170 #: fish/cmds.c:4442 fish/cmds.c:4457 fish/cmds.c:4473 fish/cmds.c:4491
1171 #: fish/cmds.c:4565 fish/cmds.c:4603 fish/cmds.c:4679 fish/cmds.c:4752
1172 #: fish/cmds.c:4786 fish/cmds.c:4806 fish/cmds.c:4824 fish/cmds.c:4844
1173 #: fish/cmds.c:4863 fish/cmds.c:4885 fish/cmds.c:4925 fish/cmds.c:4963
1174 #: fish/cmds.c:4981 fish/cmds.c:4997 fish/cmds.c:5013 fish/cmds.c:5027
1175 #: fish/cmds.c:5042 fish/cmds.c:5066 fish/cmds.c:5087 fish/cmds.c:5108
1176 #: fish/cmds.c:5129 fish/cmds.c:5150 fish/cmds.c:5171 fish/cmds.c:5192
1177 #: fish/cmds.c:5213 fish/cmds.c:5234 fish/cmds.c:5255 fish/cmds.c:5276
1178 #: fish/cmds.c:5297 fish/cmds.c:5317 fish/cmds.c:5337 fish/cmds.c:5355
1179 #: fish/cmds.c:5373 fish/cmds.c:5391 fish/cmds.c:5408 fish/cmds.c:5428
1180 #: fish/cmds.c:5463 fish/cmds.c:5477 fish/cmds.c:5491 fish/cmds.c:5507
1181 #: fish/cmds.c:5523 fish/cmds.c:5537 fish/cmds.c:5551 fish/cmds.c:5565
1182 #: fish/cmds.c:5579 fish/cmds.c:5595 fish/cmds.c:5628 fish/cmds.c:5665
1183 #: fish/cmds.c:5696 fish/cmds.c:5711 fish/cmds.c:5726 fish/cmds.c:5739
1184 #: fish/cmds.c:5752 fish/cmds.c:5770 fish/cmds.c:5805 fish/cmds.c:5840
1185 #: fish/cmds.c:5876 fish/cmds.c:5913 fish/cmds.c:5951 fish/cmds.c:5989
1186 #: fish/cmds.c:6024 fish/cmds.c:6038 fish/cmds.c:6058 fish/cmds.c:6075
1187 #: fish/cmds.c:6094 fish/cmds.c:6111 fish/cmds.c:6128 fish/cmds.c:6161
1188 #: fish/cmds.c:6230 fish/cmds.c:6267 fish/cmds.c:6322 fish/cmds.c:6345
1189 #: fish/cmds.c:6368 fish/cmds.c:6393 fish/cmds.c:6449 fish/cmds.c:6467
1190 #: fish/cmds.c:6509 fish/cmds.c:6526 fish/cmds.c:6562 fish/cmds.c:6596
1191 #: fish/cmds.c:6613 fish/cmds.c:6632 fish/cmds.c:6686 fish/cmds.c:6703
1192 #: fish/cmds.c:6722 fish/cmds.c:6741 fish/cmds.c:6757 fish/cmds.c:6774
1193 #: fish/cmds.c:6798 fish/cmds.c:6815 fish/cmds.c:6832 fish/cmds.c:6849
1194 #: fish/cmds.c:6866 fish/cmds.c:6885 fish/cmds.c:6917 fish/cmds.c:6932
1195 #: fish/cmds.c:6948 fish/cmds.c:6965 fish/cmds.c:6978 fish/cmds.c:6992
1196 #: fish/cmds.c:7026 fish/cmds.c:7062 fish/cmds.c:7099 fish/cmds.c:7152
1197 #: fish/cmds.c:7171
1198 #, c-format
1199 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1200 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1201
1202 #: fish/cmds.c:1716 fish/cmds.c:2178 fish/cmds.c:2484 fish/cmds.c:2521
1203 #: fish/cmds.c:2540 fish/cmds.c:2665 fish/cmds.c:2718 fish/cmds.c:2737
1204 #: fish/cmds.c:2756 fish/cmds.c:2796 fish/cmds.c:3091 fish/cmds.c:3599
1205 #: fish/cmds.c:3773 fish/cmds.c:3792 fish/cmds.c:3811 fish/cmds.c:3830
1206 #: fish/cmds.c:3948 fish/cmds.c:4027 fish/cmds.c:4269 fish/cmds.c:4327
1207 #: fish/cmds.c:4501 fish/cmds.c:4520 fish/cmds.c:4539 fish/cmds.c:4575
1208 #: fish/cmds.c:4613 fish/cmds.c:4632 fish/cmds.c:4651 fish/cmds.c:4689
1209 #: fish/cmds.c:4708 fish/cmds.c:4727 fish/cmds.c:4762 fish/cmds.c:4897
1210 #: fish/cmds.c:4937 fish/cmds.c:5440 fish/cmds.c:5605 fish/cmds.c:5640
1211 #: fish/cmds.c:5675 fish/cmds.c:5781 fish/cmds.c:5815 fish/cmds.c:5850
1212 #: fish/cmds.c:5886 fish/cmds.c:5924 fish/cmds.c:5962 fish/cmds.c:6000
1213 #: fish/cmds.c:6140 fish/cmds.c:6173 fish/cmds.c:6186 fish/cmds.c:6199
1214 #: fish/cmds.c:6212 fish/cmds.c:6242 fish/cmds.c:6277 fish/cmds.c:6296
1215 #: fish/cmds.c:6405 fish/cmds.c:6424 fish/cmds.c:6479 fish/cmds.c:6492
1216 #: fish/cmds.c:6537 fish/cmds.c:6573 fish/cmds.c:6642 fish/cmds.c:6661
1217 #: fish/cmds.c:6899 fish/cmds.c:7003 fish/cmds.c:7037 fish/cmds.c:7073
1218 #: fish/cmds.c:7110 fish/cmds.c:7129 fish/cmds.c:7182
1219 #, c-format
1220 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1221 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1222
1223 #: fish/cmds.c:1722 fish/cmds.c:2184 fish/cmds.c:2490 fish/cmds.c:2527
1224 #: fish/cmds.c:2546 fish/cmds.c:2671 fish/cmds.c:2724 fish/cmds.c:2743
1225 #: fish/cmds.c:2762 fish/cmds.c:2802 fish/cmds.c:3097 fish/cmds.c:3605
1226 #: fish/cmds.c:3779 fish/cmds.c:3798 fish/cmds.c:3817 fish/cmds.c:3836
1227 #: fish/cmds.c:3954 fish/cmds.c:4033 fish/cmds.c:4275 fish/cmds.c:4333
1228 #: fish/cmds.c:4507 fish/cmds.c:4526 fish/cmds.c:4545 fish/cmds.c:4581
1229 #: fish/cmds.c:4619 fish/cmds.c:4638 fish/cmds.c:4657 fish/cmds.c:4695
1230 #: fish/cmds.c:4714 fish/cmds.c:4733 fish/cmds.c:4768 fish/cmds.c:4903
1231 #: fish/cmds.c:4943 fish/cmds.c:5446 fish/cmds.c:5611 fish/cmds.c:5646
1232 #: fish/cmds.c:5681 fish/cmds.c:5787 fish/cmds.c:5821 fish/cmds.c:5856
1233 #: fish/cmds.c:5892 fish/cmds.c:5930 fish/cmds.c:5968 fish/cmds.c:6006
1234 #: fish/cmds.c:6248 fish/cmds.c:6283 fish/cmds.c:6302 fish/cmds.c:6411
1235 #: fish/cmds.c:6543 fish/cmds.c:6579 fish/cmds.c:6648 fish/cmds.c:6667
1236 #: fish/cmds.c:7009 fish/cmds.c:7043 fish/cmds.c:7079 fish/cmds.c:7116
1237 #: fish/cmds.c:7135 fish/cmds.c:7188
1238 #, c-format
1239 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1240 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1241
1242 #: fish/cmds.c:8020
1243 #, c-format
1244 msgid "%s: unknown command\n"
1245 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1246
1247 #: fish/edit.c:86
1248 #, c-format
1249 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1250 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1251
1252 #: fish/fish.c:94 fuse/guestmount.c:868
1253 #, c-format
1254 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1255 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1256
1257 #: fish/fish.c:98
1258 #, c-format
1259 msgid ""
1260 "%s: guest filesystem shell\n"
1261 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1262 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1263 "Usage:\n"
1264 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1265 "  %s -i libvirt-domain\n"
1266 "  %s -i disk-image(s)\n"
1267 "or for interactive use:\n"
1268 "  %s\n"
1269 "or from a shell script:\n"
1270 "  %s <<EOF\n"
1271 "  cmd\n"
1272 "  ...\n"
1273 "  EOF\n"
1274 "Options:\n"
1275 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1276 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1277 "  -a|--add image       Add image\n"
1278 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1279 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1280 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1281 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1282 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1283 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1284 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1285 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1286 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1287 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1288 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1289 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1290 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1291 msgstr ""
1292 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1293 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1294 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1295 "Użycie:\n"
1296 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1297 "  %s -i domena-libvirt\n"
1298 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1299 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1300 "  %s\n"
1301 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1302 "  %s <<EOF\n"
1303 "  polecenie\n"
1304 "  ...\n"
1305 "  EOF\n"
1306 "Opcje:\n"
1307 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1308 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1309 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1310 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1311 "                       pomocą Tab\n"
1312 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1313 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1314 "                       montowania dysków\n"
1315 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1316 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1317 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1318 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1319 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1320 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1321 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1322 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1323 "                       wykonaniem\n"
1324 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1325 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1326
1327 #: fish/fish.c:190 fuse/guestmount.c:965
1328 #, c-format
1329 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1330 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1331
1332 #: fish/fish.c:229
1333 #, c-format
1334 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1335 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1336
1337 #: fish/fish.c:236
1338 #, c-format
1339 msgid ""
1340 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1341 msgstr ""
1342 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1343
1344 #: fish/fish.c:245 fuse/guestmount.c:1010
1345 #, c-format
1346 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1347 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1348
1349 #: fish/fish.c:272
1350 #, c-format
1351 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1352 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1353
1354 #: fish/fish.c:345
1355 #, c-format
1356 msgid "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
1357 msgstr ""
1358 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
1359
1360 #: fish/fish.c:352
1361 #, c-format
1362 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1363 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1364
1365 #: fish/fish.c:362
1366 #, c-format
1367 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
1368 msgstr ""
1369 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
1370
1371 #: fish/fish.c:408
1372 #, c-format
1373 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1374 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1375
1376 #: fish/fish.c:416
1377 #, c-format
1378 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1379 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1380
1381 #: fish/fish.c:422
1382 #, c-format
1383 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1384 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1385
1386 #: fish/fish.c:570
1387 #, c-format
1388 msgid ""
1389 "\n"
1390 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1391 "editing virtual machine filesystems.\n"
1392 "\n"
1393 "Type: 'help' for help with commands\n"
1394 "      'quit' to quit the shell\n"
1395 "\n"
1396 msgstr ""
1397 "\n"
1398 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1399 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1400 "\n"
1401 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1402 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1403 "\n"
1404
1405 #: fish/fish.c:650
1406 #, c-format
1407 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1408 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1409
1410 #: fish/fish.c:656 fish/fish.c:673
1411 #, c-format
1412 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1413 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1414
1415 #: fish/fish.c:667
1416 #, c-format
1417 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1418 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1419
1420 #: fish/fish.c:722
1421 #, c-format
1422 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1423 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1424
1425 #: fish/fish.c:739
1426 #, c-format
1427 msgid "%s: too many arguments\n"
1428 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1429
1430 #: fish/fish.c:768
1431 #, c-format
1432 msgid "%s: empty command on command line\n"
1433 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1434
1435 #: fish/fish.c:925
1436 msgid "display a list of commands or help on a command"
1437 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1438
1439 #: fish/fish.c:927
1440 msgid "quit guestfish"
1441 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1442
1443 #: fish/fish.c:930
1444 msgid "allocate an image"
1445 msgstr "przydziela obraz"
1446
1447 #: fish/fish.c:932
1448 msgid "display a line of text"
1449 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1450
1451 #: fish/fish.c:934
1452 msgid "edit a file in the image"
1453 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1454
1455 #: fish/fish.c:936
1456 msgid "local change directory"
1457 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1458
1459 #: fish/fish.c:938
1460 msgid "expand wildcards in command"
1461 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1462
1463 #: fish/fish.c:940
1464 msgid "view a file in the pager"
1465 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1466
1467 #: fish/fish.c:942
1468 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1469 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1470
1471 #: fish/fish.c:944
1472 msgid "allocate a sparse image file"
1473 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1474
1475 #: fish/fish.c:946
1476 msgid "measure time taken to run command"
1477 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1478
1479 #: fish/fish.c:958
1480 #, c-format
1481 msgid ""
1482 "alloc - allocate an image\n"
1483 "     alloc <filename> <size>\n"
1484 "\n"
1485 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1486 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1487 "\n"
1488 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1489 "\n"
1490 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1491 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1492 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1493 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1494 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1495 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1496 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1497 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1498 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1499 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1500 msgstr ""
1501 "alloc - przydziela obraz\n"
1502 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1503 "\n"
1504 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1505 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1506 "\n"
1507 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1508 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1509 "\n"
1510 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1511 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1512 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1513 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1514 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1515 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1516 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1517 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1518 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1519 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1520
1521 #: fish/fish.c:977
1522 #, c-format
1523 msgid ""
1524 "echo - display a line of text\n"
1525 "     echo [<params> ...]\n"
1526 "\n"
1527 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1528 msgstr ""
1529 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1530 "     echo [<parametry> ...]\n"
1531 "\n"
1532 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1533
1534 #: fish/fish.c:984
1535 #, c-format
1536 msgid ""
1537 "edit - edit a file in the image\n"
1538 "     edit <filename>\n"
1539 "\n"
1540 "    This is used to edit a file.\n"
1541 "\n"
1542 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1543 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
1544 "\n"
1545 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1546 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1547 "\n"
1548 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1549 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1550 msgstr ""
1551 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1552 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1553 "\n"
1554 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1555 "\n"
1556 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1557 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1558 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
1559 "\n"
1560 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1561 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1562 "\n"
1563 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1564 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1565
1566 #: fish/fish.c:998
1567 #, c-format
1568 msgid ""
1569 "lcd - local change directory\n"
1570 "    lcd <directory>\n"
1571 "\n"
1572 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1573 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1574 "    place.\n"
1575 msgstr ""
1576 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1577 "    lcd <katalog>\n"
1578 "\n"
1579 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1580 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1581
1582 #: fish/fish.c:1005
1583 #, c-format
1584 msgid ""
1585 "glob - expand wildcards in command\n"
1586 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1587 "\n"
1588 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1589 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1590 "    once for each expanded argument.\n"
1591 msgstr ""
1592 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1593 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1594 "\n"
1595 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1596 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1597 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1598 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1599
1600 #: fish/fish.c:1012
1601 #, c-format
1602 msgid ""
1603 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1604 "     help cmd\n"
1605 "     help\n"
1606 msgstr ""
1607 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1608 "     help polecenie\n"
1609 "     help\n"
1610
1611 #: fish/fish.c:1017
1612 #, c-format
1613 msgid ""
1614 "more - view a file in the pager\n"
1615 "     more <filename>\n"
1616 "\n"
1617 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1618 "\n"
1619 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1620 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1621 "\n"
1622 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1623 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1624 "\n"
1625 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1626 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1627 msgstr ""
1628 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1629 "     more <nazwa_pliku>\n"
1630 "\n"
1631 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1632 "\n"
1633 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1634 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1635 "\n"
1636 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1637 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1638 "\n"
1639 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1640 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1641
1642 #: fish/fish.c:1033
1643 #, c-format
1644 msgid ""
1645 "quit - quit guestfish\n"
1646 "     quit\n"
1647 msgstr ""
1648 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1649 "     quit\n"
1650
1651 #: fish/fish.c:1036
1652 #, c-format
1653 msgid ""
1654 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1655 "     reopen\n"
1656 "\n"
1657 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1658 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1659 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1660 msgstr ""
1661 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1662 "     reopen\n"
1663 "\n"
1664 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1665 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1666 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1667 "przydatne do testowania.\n"
1668
1669 #: fish/fish.c:1043
1670 #, c-format
1671 msgid ""
1672 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1673 "     sparse <filename> <size>\n"
1674 "\n"
1675 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1676 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1677 "\n"
1678 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1679 "    command, except that the image file is allocated\n"
1680 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1681 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1682 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1683 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1684 "    space during a write operation.\n"
1685 "\n"
1686 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1687 "\n"
1688 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1689 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1690 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1691 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1692 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1693 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1694 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1695 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1696 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1697 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1698 msgstr ""
1699 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1700 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1701 "\n"
1702 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1703 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1704 "\n"
1705 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1706 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1707 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1708 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1709 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1710 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1711 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1712 "\n"
1713 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1714 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1715 "\n"
1716 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1717 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1718 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1719 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1720 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1721 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1722 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1723 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1724 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1725 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1726
1727 #: fish/fish.c:1070
1728 #, c-format
1729 msgid ""
1730 "time - measure time taken to run command\n"
1731 "    time <command> [<args> ...]\n"
1732 "\n"
1733 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1734 "    time afterwards.\n"
1735 msgstr ""
1736 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1737 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1738 "\n"
1739 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1740
1741 #: fish/fish.c:1076
1742 #, c-format
1743 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1744 msgstr ""
1745 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1746 "poleceń\n"
1747
1748 #: fish/fish.c:1090
1749 #, c-format
1750 msgid ""
1751 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1752 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1753 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: fish/fish.c:1247
1757 #, c-format
1758 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1759 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1760
1761 #: fish/glob.c:52
1762 #, c-format
1763 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1764 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1765
1766 #: fish/glob.c:72
1767 #, c-format
1768 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1769 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1770
1771 #: fish/lcd.c:34
1772 #, c-format
1773 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1774 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1775
1776 #: fish/more.c:40
1777 #, c-format
1778 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1779 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1780
1781 #: fish/rc.c:249
1782 #, c-format
1783 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1784 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1785
1786 #: fish/rc.c:254
1787 #, c-format
1788 msgid ""
1789 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1790 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1791 msgstr ""
1792 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1793 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1794 "zgadzać.\n"
1795
1796 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1797 #, c-format
1798 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1799 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1800
1801 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1802 #, c-format
1803 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1804 msgstr ""
1805 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1806 "serwera\n"
1807
1808 #: fish/rc.c:380
1809 #, c-format
1810 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1811 msgstr ""
1812 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1813
1814 #: fish/reopen.c:36
1815 #, c-format
1816 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1817 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1818
1819 #: fish/reopen.c:46
1820 #, c-format
1821 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1822 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1823
1824 #: fish/time.c:35
1825 #, c-format
1826 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1827 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1828
1829 #: fuse/guestmount.c:872
1830 #, c-format
1831 msgid ""
1832 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1833 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1834 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1835 "Usage:\n"
1836 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
1837 "Options:\n"
1838 "  -a|--add image       Add image\n"
1839 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
1840 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
1841 "  --help               Display help message and exit\n"
1842 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1843 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1844 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
1845 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1846 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1847 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
1848 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1849 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1850 msgstr ""
1851 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
1852 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
1853 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1854 "Użycie:\n"
1855 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
1856 "Opcje:\n"
1857 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1858 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
1859 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
1860 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
1861 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
1862 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1863 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1864 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
1865 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1866 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1867 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
1868 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
1869 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1870 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1871
1872 #: fuse/guestmount.c:1081
1873 #, c-format
1874 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
1875 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
1876
1877 #: fuse/guestmount.c:1089
1878 #, c-format
1879 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
1880 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
1881
1882 #: src/guestfs.c:271
1883 #, c-format
1884 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
1885 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
1886
1887 #: src/guestfs.c:374
1888 #, c-format
1889 msgid "libguestfs: error: %s\n"
1890 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
1891
1892 #: src/guestfs.c:729
1893 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
1894 msgstr ""
1895 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
1896
1897 #: src/guestfs.c:743
1898 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
1899 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
1900
1901 #: src/guestfs.c:757
1902 #, c-format
1903 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
1904 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
1905
1906 #: src/guestfs.c:778 src/guestfs.c:815 src/guestfs.c:862
1907 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
1908 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
1909
1910 #: src/guestfs.c:946
1911 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
1912 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
1913
1914 #: src/guestfs.c:951
1915 msgid "qemu has already been launched"
1916 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
1917
1918 #: src/guestfs.c:959
1919 #, c-format
1920 msgid "%s: cannot create temporary directory"
1921 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
1922
1923 #: src/guestfs.c:1049
1924 #, c-format
1925 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
1926 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
1927
1928 #: src/guestfs.c:1460
1929 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
1930 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
1931
1932 #: src/guestfs.c:1479
1933 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
1934 msgstr ""
1935 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
1936 "błędów"
1937
1938 #: src/guestfs.c:1492
1939 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
1940 msgstr ""
1941 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
1942
1943 #: src/guestfs.c:1584
1944 #, c-format
1945 msgid "external command failed: %s"
1946 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
1947
1948 #: src/guestfs.c:1657
1949 #, c-format
1950 msgid ""
1951 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
1952 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
1953 msgstr ""
1954 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
1955 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
1956
1957 #: src/guestfs.c:1833
1958 msgid "qemu has not been launched yet"
1959 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
1960
1961 #: src/guestfs.c:1844
1962 msgid "no subprocess to kill"
1963 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
1964
1965 #: src/guestfs.c:1966
1966 #, c-format
1967 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
1968 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
1969
1970 #: src/guestfs.c:1989
1971 #, c-format
1972 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
1973 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
1974
1975 #: src/guestfs.c:2097
1976 #, c-format
1977 msgid ""
1978 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
1979 msgstr ""
1980 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
1981 "x\n"
1982
1983 #: src/guestfs.c:2255 src/guestfs.c:2309
1984 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
1985 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
1986
1987 #: src/guestfs.c:2271
1988 #, c-format
1989 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
1990 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
1991
1992 #: src/guestfs.c:2286
1993 #, c-format
1994 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
1995 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
1996
1997 #: src/guestfs.c:2416
1998 #, c-format
1999 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2000 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2001
2002 #: src/guestfs.c:2438
2003 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2004 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2005
2006 #: src/guestfs.c:2447
2007 msgid "dispatch failed to marshal args"
2008 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2009
2010 #: src/guestfs.c:2577
2011 #, c-format
2012 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2013 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2014
2015 #: src/guestfs.c:2593
2016 #, c-format
2017 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2018 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2019
2020 #: src/guestfs.c:2716
2021 #, c-format
2022 msgid "%s: error in chunked encoding"
2023 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2024
2025 #: src/guestfs.c:2744
2026 msgid "write to daemon socket"
2027 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2028
2029 #: src/guestfs.c:2767
2030 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2031 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2032
2033 #: src/guestfs.c:2772
2034 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2035 msgstr ""
2036 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2037 "fragmentów pliku"
2038
2039 #: src/guestfs.c:2780
2040 msgid "failed to parse file chunk"
2041 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2042
2043 #: src/guestfs.c:2789
2044 msgid "file receive cancelled by daemon"
2045 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2046
2047 #: test-tool/test-tool.c:78
2048 #, c-format
2049 msgid ""
2050 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2051 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2052 "Usage:\n"
2053 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2054 "Options:\n"
2055 "  --help         Display usage\n"
2056 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2057 "                 Helper program (default: %s)\n"
2058 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2059 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2060 "  --timeout n\n"
2061 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2062 msgstr ""
2063 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2064 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2065 "Użycie:\n"
2066 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2067 "Opcje:\n"
2068 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2069 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2070 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2071 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2072 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2073 "  --timeout n\n"
2074 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2075 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2076
2077 #: test-tool/test-tool.c:134
2078 #, c-format
2079 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2080 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2081
2082 #: test-tool/test-tool.c:143
2083 #, c-format
2084 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2085 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2086
2087 #: test-tool/test-tool.c:155
2088 #, c-format
2089 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2090 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2091
2092 #: test-tool/test-tool.c:178
2093 #, c-format
2094 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2095 msgstr ""
2096 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2097 "się\n"
2098
2099 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2100 #, c-format
2101 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2102 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2103
2104 #: test-tool/test-tool.c:197
2105 #, c-format
2106 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2107 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2108
2109 #: test-tool/test-tool.c:219
2110 #, c-format
2111 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2112 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2113
2114 #: test-tool/test-tool.c:231
2115 #, c-format
2116 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2117 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2118
2119 #: test-tool/test-tool.c:237
2120 #, c-format
2121 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2122 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2123
2124 #: test-tool/test-tool.c:243
2125 #, c-format
2126 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2127 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2128
2129 #: test-tool/test-tool.c:249
2130 #, c-format
2131 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2132 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2133
2134 #: test-tool/test-tool.c:255
2135 #, c-format
2136 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2137 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2138
2139 #: test-tool/test-tool.c:263
2140 #, c-format
2141 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2142 msgstr ""
2143 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2144 "nie powiódł się\n"
2145
2146 #: test-tool/test-tool.c:294
2147 #, c-format
2148 msgid ""
2149 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2150 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2151 msgstr ""
2152 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2153 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2154
2155 #: test-tool/test-tool.c:302
2156 #, c-format
2157 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2158 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2159
2160 #: test-tool/test-tool.c:316
2161 #, c-format
2162 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2163 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2164
2165 #: test-tool/test-tool.c:365
2166 #, c-format
2167 msgid ""
2168 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2169 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2170 "\n"
2171 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2172 msgstr ""
2173 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2174 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2175 "\n"
2176 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2177
2178 #: test-tool/test-tool.c:381
2179 #, c-format
2180 msgid "command failed: %s"
2181 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2182
2183 #: test-tool/test-tool.c:389
2184 #, c-format
2185 msgid ""
2186 "Test tool helper program %s\n"
2187 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2188 "was built.\n"
2189 msgstr ""
2190 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2191 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2192
2193 #: test-tool/test-tool.c:423
2194 #, c-format
2195 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2196 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"