Change order of return values from getyx - fixes display of historical CPU.
[virt-top.git] / po / te.po
1 # translation of virt-top.master.virt-top.po to Telugu
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Krishna Babu K <kkrothap@redhat.com>, 2010.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: virt-top.master.virt-top\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-10-06 14:58+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-01-28 19:47+0530\n"
12 "Last-Translator: Krishna Babu K <kkrothap@redhat.com>\n"
13 "Language-Team: Telugu <en@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n\n"
18 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
19
20 #: ../virt-top/virt_top.ml:1506
21 msgid "# %s virt-top configuration file\\n"
22 msgstr "# %s virt-top ఆకృతీకరణ ఫైలు\\n"
23
24 #: ../virt-top/virt_top.ml:1524
25 msgid "# Enable CSV output to the named file\\n"
26 msgstr "# CSV అవుట్పుట్‌ను నామపు ఫైలునకు చేతనముచేయి\\n"
27
28 #: ../virt-top/virt_top.ml:1527
29 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\\n"
30 msgstr "# ఈ ఫైలును దిద్దిరాయుట నుండి రక్షించుటకు, తరువాతి లైను కామెంట్ తీసివేయుము\\n"
31
32 #: ../virt-top/virt_top.ml:1521
33 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\\n"
34 msgstr "# డీబగ్ మరియు దోష సందేశాన్ని వొక ఫైలునకు పంపుటకు, తరువాతి వరుస కామెంట్‌ను తీసివేయుము\\n"
35
36 #: ../virt-top/virt_top.ml:1507
37 msgid "# generated on %s by %s\\n"
38 msgstr "# %sన %s ద్వారా చేయబడింది\\n"
39
40 #: ../virt-top/virt_top.ml:65
41 msgid "%CPU"
42 msgstr "%CPU"
43
44 #: ../virt-top/virt_top.ml:66
45 msgid "%MEM"
46 msgstr "%MEM"
47
48 #: ../virt-top/virt_top.ml:1158
49 msgid "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d O:%d X:%d"
50 msgstr "%d డొమైన్లు, %d క్రియాశీల, %d నడుస్తున్నవి, %d స్లీపింగ్, %d నిలిపివున్నవి, %d క్రియాహీన D:%d O:%d X:%d"
51
52 #: ../virt-top/virt_top.ml:105
53 msgid "%s: display should be %s"
54 msgstr "%s: ప్రదర్శన %s కావలె"
55
56 #: ../virt-top/virt_top.ml:83
57 msgid "%s: sort order should be: %s"
58 msgstr "%s: క్రమీకరణ క్రమము యిది కావలె: %s"
59
60 #: ../virt-top/virt_top.ml:207
61 msgid "%s: unknown parameter"
62 msgstr "%s: తెలియని పారామితి"
63
64 #: ../virt-top/virt_top.ml:238
65 msgid "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\\n%!"
66 msgstr "%s:%d: ఆకృతీకరణ అంశము ``%s'' వదిలివేయబడింది\\n%!"
67
68 #: ../virt-top/virt_top.ml:144
69 msgid "-d: cannot set a negative delay"
70 msgstr "-d: ఋణ ఆలస్యంను అమర్చలేము"
71
72 #: ../virt-top/virt_top.ml:170
73 msgid "Batch mode"
74 msgstr "బాచ్ రీతి"
75
76 #: ../virt-top/virt_top.ml:72
77 msgid "Block read reqs"
78 msgstr "బ్లాక్ రీడ్ రెక్స్"
79
80 #: ../virt-top/virt_top.ml:73
81 msgid "Block write reqs"
82 msgstr "బ్లాక్ వ్రైట్ రెక్స్"
83
84 #: ../virt-top/virt_top.ml:1165
85 msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
86 msgstr "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
87
88 #: ../virt-top/virt_top.ml:1335
89 msgid "Change delay from %.1f to: "
90 msgstr "ఆలస్యాన్ని %.1f నుండి దీనికి మార్చుము: "
91
92 #: ../virt-top/virt_top.ml:174 ../virt-top/virt_top.ml:172
93 msgid "Connect to URI (default: Xen)"
94 msgstr "URI కు అనుసంధానించుము (అప్రమేయ: Xen)"
95
96 #: ../virt-top/virt_top.ml:1580
97 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
98 msgstr "అనుసంధానించు: %s; హోస్టునామము: %s"
99
100 #: ../virt-top/virt_top.ml:1618
101 msgid "DISPLAY MODES"
102 msgstr "ప్రదర్శన రీతులు"
103
104 #: ../virt-top/virt_top.ml:1342
105 msgid "Delay must be > 0"
106 msgstr "ఆలస్యం తప్పక > 0"
107
108 #: ../virt-top/virt_top.ml:184
109 msgid "Delay time interval (seconds)"
110 msgstr "ఆలస్యానికి విరామం (క్షణాలు)"
111
112 #: ../virt-top/virt_top.ml:1573
113 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
114 msgstr "ఆలస్యం: %.1f క్షణాలు; బాచ్: %s; రక్షణ: %s; క్రమము: %s"
115
116 #: ../virt-top/virt_top.ml:178
117 msgid "Disable CPU stats in CSV"
118 msgstr "CSV నందు CPU గణాంకాలను అచేతనముచేయి"
119
120 #: ../virt-top/virt_top.ml:180
121 msgid "Disable block device stats in CSV"
122 msgstr "CSV నందు బ్లాక్ పరికరపు గణాంకాలను అచేతనముచేయి"
123
124 #: ../virt-top/virt_top.ml:182
125 msgid "Disable net stats in CSV"
126 msgstr "CSV నందు నెట్ గణాంకాలను అచేతనముచేయి"
127
128 #: ../virt-top/virt_top.ml:204
129 msgid "Display version number and exit"
130 msgstr "వర్షన్ సంఖ్యను ప్రదర్శించు మరియు నిష్క్రమించు"
131
132 #: ../virt-top/virt_top.ml:194
133 msgid "Do not read init file"
134 msgstr "init ఫైలును చదువవద్దు"
135
136 #: ../virt-top/virt_top.ml:68
137 msgid "Domain ID"
138 msgstr "డొమైన్ ID"
139
140 #: ../virt-top/virt_top.ml:69
141 msgid "Domain name"
142 msgstr "డొమైన్ నామము"
143
144 #: ../virt-top/virt_top.ml:1632
145 msgid "Domains display"
146 msgstr "డొమైన్ ప్రదర్శన"
147
148 #: ../virt-top/virt_top_main.ml:47 ../virt-top/virt_top.ml:1547
149 #. ../virt-top/virt_top.ml:1544
150 msgid "Error"
151 msgstr "దోషము"
152
153 #: ../virt-top/virt_top.ml:188
154 msgid "Exit at given time"
155 msgstr "ఇచ్చిన సమయమందు నిష్క్రమించుము"
156
157 #: ../virt-top/virt_top.ml:1602
158 msgid "Help"
159 msgstr "సహాయం"
160
161 #: ../virt-top/virt_top.ml:190
162 msgid "Historical CPU delay"
163 msgstr "చారిత్రక CPU ఆలస్యము"
164
165 #: ../virt-top/virt_top.ml:176
166 msgid "Log statistics to CSV file"
167 msgstr "CSV ఫైలునకు లాగ్ గణాంకాలు"
168
169 #: ../virt-top/virt_top.ml:1585
170 msgid "MAIN KEYS"
171 msgstr "ముఖ్య కీలు"
172
173 #: ../virt-top/virt_top.ml:1639
174 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
175 msgstr "virt-top(1) man పేజీ నందు మరింత సహాయం. తిరిగివచ్చుటకు యేదేని కీను వత్తుము."
176
177 #: ../virt-top/virt_top.ml:263
178 msgid "NB: If you want to monitor a local Xen hypervisor, you usually need to be root"
179 msgstr "NB: మీరు స్థానిక Xen హైపర్విజర్‌ను మానిటర్ చేయాలని అనుకొంటే, మీరు సాధారణంగా root అయివుండాలి"
180
181 #: ../virt-top/virt_top.ml:70
182 msgid "Net RX bytes"
183 msgstr "నెట్ RX బైట్లు"
184
185 #: ../virt-top/virt_top.ml:71
186 msgid "Net TX bytes"
187 msgstr "నెట్ TX బైట్లు"
188
189 #: ../virt-top/virt_top.ml:1348
190 msgid "Not a valid number"
191 msgstr "చెల్లునటువంటి సంఖ్యకాదు"
192
193 #: ../virt-top/virt_top.ml:196
194 msgid "Number of iterations to run"
195 msgstr "నడుపవలసిన ఆవర్తనముల సంఖ్య"
196
197 #: ../virt-top/virt_top.ml:1576 ../virt-top/virt_top.ml:1575
198 msgid "Off"
199 msgstr "ఆఫ్"
200
201 #: ../virt-top/virt_top.ml:1576 ../virt-top/virt_top.ml:1575
202 msgid "On"
203 msgstr "ఆన్"
204
205 #: ../virt-top/virt_top.ml:1600
206 msgid "Quit"
207 msgstr "నిష్క్రమించు"
208
209 #: ../virt-top/virt_top.ml:202
210 msgid "Run from a script (no user interface)"
211 msgstr "స్క్రిప్టునుండి నడుపుము (యెటువంటి వినియోగదారి యింటర్ఫేస్ లేదు)"
212
213 #: ../virt-top/virt_top.ml:1606
214 msgid "SORTING"
215 msgstr "క్రమీకరణము"
216
217 #: ../virt-top/virt_top.ml:200
218 msgid "Secure (\\\"kiosk\\\") mode"
219 msgstr "సురక్షిత (\\\"kiosk\\\") రీతి"
220
221 #: ../virt-top/virt_top.ml:1615
222 msgid "Select sort field"
223 msgstr "క్రమీకరణ క్షేత్రమును యెంపికచేయుము"
224
225 #: ../virt-top/virt_top.ml:186
226 msgid "Send debug messages to file"
227 msgstr "డీబగ్ సందేశములను ఫైలునకు పంపుము"
228
229 #: ../virt-top/virt_top.ml:192
230 msgid "Set name of init file"
231 msgstr "init ఫైలు యొక్క నామమును అమర్చుము"
232
233 #: ../virt-top/virt_top.ml:198
234 msgid "Set sort order (%s)"
235 msgstr "క్రమీకరణ క్రమమును అమర్చుము (%s)"
236
237 #: ../virt-top/virt_top.ml:1356
238 msgid "Set sort order for main display"
239 msgstr "ముఖ్య ప్రదర్శన కొరకు క్రమీకరణ క్రమమును అమర్చుము"
240
241 #: ../virt-top/virt_top.ml:1601
242 msgid "Set update interval"
243 msgstr "నవీకరణ విరామమును అమర్చుము"
244
245 #: ../virt-top/virt_top.ml:1611
246 msgid "Sort by %CPU"
247 msgstr "%CPU ద్వారా క్రమీకరణము"
248
249 #: ../virt-top/virt_top.ml:1612
250 msgid "Sort by %MEM"
251 msgstr "%MEM ద్వారా క్రమీకరణము"
252
253 #: ../virt-top/virt_top.ml:1614
254 msgid "Sort by ID"
255 msgstr "ID ద్వారా క్రమీకరణము"
256
257 #: ../virt-top/virt_top.ml:1613
258 msgid "Sort by TIME"
259 msgstr "సమయం ద్వారా క్రమీకరణము"
260
261 #: ../virt-top/virt_top.ml:168
262 msgid "Start by displaying block devices"
263 msgstr "బ్లాక్ పరికరములను ప్రదర్శించుట ద్వారా ప్రారంభించుము"
264
265 #: ../virt-top/virt_top.ml:166
266 msgid "Start by displaying network interfaces"
267 msgstr "నెట్వర్కు యింటర్ఫేసులను ప్రదర్శించుట ద్వారా ప్రారంభించుము"
268
269 #: ../virt-top/virt_top.ml:164
270 msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
271 msgstr "pCPUలను ప్రదర్శించుట ద్వారా ప్రారంభించుము (అప్రమేయ: కర్తవ్యాలు)"
272
273 #: ../virt-top/virt_top.ml:67
274 msgid "TIME (CPU time)"
275 msgstr "TIME (CPU సమయం)"
276
277 #: ../virt-top/virt_top.ml:1635
278 msgid "Toggle block devices"
279 msgstr "బ్లాక్ పరికరాలను అటుదిటుచేయి"
280
281 #: ../virt-top/virt_top.ml:1634
282 msgid "Toggle network interfaces"
283 msgstr "నెట్వర్కు యింటర్ఫేసులను అటుదిటుచేయి"
284
285 #: ../virt-top/virt_top.ml:1633
286 msgid "Toggle physical CPUs"
287 msgstr "భౌతిక CPUలను అటుదిటుచేయి"
288
289 #: ../virt-top/virt_top.ml:1357
290 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
291 msgstr "కీను టైపుచేయి లేదా పైన మరియు క్రింద కర్సర్ కీలను వుపయోగించుము"
292
293 #: ../virt-top/virt_top.ml:1644
294 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
295 msgstr "తెలియని ఆదేశము - సహాయం కొరకు 'h' ప్రయత్నించుము"
296
297 #: ../virt-top/virt_top.ml:1599
298 msgid "Update display"
299 msgstr "ప్రదర్శనను నవీకరించుము"
300
301 #: ../virt-top/virt_top.ml:1539
302 msgid "Wrote settings to %s"
303 msgstr "అమరికలను %sకు వ్రాయుము"
304
305 #: ../virt-top/virt_top.ml:1581
306 msgid "default"
307 msgstr "అప్రమేయ"
308
309 #: ../virt-top/virt_top_xml.ml:46
310 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
311 msgstr "get_xml_desc అనునది <domain/> తిరిగియిచ్చుటలేదు"
312
313 #: ../virt-top/virt_top.ml:1561
314 msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
315 msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
316
317 #: ../virt-top/virt_top.ml:208
318 msgid "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n\nSUMMARY\n  virt-top [-options]\n\nOPTIONS"
319 msgstr "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n\nSUMMARY\n  virt-top [-options]\n\nOPTIONS"
320
321 #: ../virt-top/virt_top.ml:42
322 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
323 msgstr "CSV ఫైళ్ళకు మద్దతు లేకుండా virt-top కంపైల్ చేయబడింది"
324
325 #: ../virt-top/virt_top.ml:53
326 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
327 msgstr "తేదీలు మరియు సమయాలకు మద్దతులేకుండా virt-top నిర్వర్తించబడినది"
328