Update translation files
[virt-top.git] / po / kn.po
1 #, fuzzy
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2017-03-27 11:32+0000\n"
7 "PO-Revision-Date: 2011-03-22 08:05-0400\n"
8 "Last-Translator: shanky <prasad.mvs@gmail.com>\n"
9 "Language-Team: Kannada <None>\n"
10 "Language: kn\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
15 "X-Generator: Zanata 3.5.1\n"
16
17 #: ../src/top.ml:1670
18 msgid "# %s virt-top configuration file\n"
19 msgstr ""
20
21 #: ../src/top.ml:1688
22 msgid "# Enable CSV output to the named file\n"
23 msgstr ""
24
25 #: ../src/top.ml:1691
26 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\n"
27 msgstr ""
28
29 #: ../src/top.ml:1685
30 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\n"
31 msgstr ""
32
33 #: ../src/top.ml:1671
34 msgid "# generated on %s by %s\n"
35 msgstr ""
36
37 #: ../src/top.ml:65
38 msgid "%CPU"
39 msgstr "%CPU"
40
41 #: ../src/top.ml:66
42 msgid "%MEM"
43 msgstr "%MEM"
44
45 #: ../src/top.ml:1237
46 msgid ""
47 "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
48 "O:%d X:%d"
49 msgstr ""
50 "%d ಡೊಮೈನ್‌ಗಳು, %d ಸಕ್ರಿಯ, %d ಚಾಲಿತ, %d ಜಡ, %d ವಿರಮಿಸಿದ, %d ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ D:%d O:%d X:"
51 "%d"
52
53 #: ../src/top.ml:245
54 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting %s"
55 msgstr ""
56
57 #: ../src/top.ml:240
58 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting a number"
59 msgstr ""
60
61 #: ../src/top.ml:235
62 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting an integer"
63 msgstr ""
64
65 #: ../src/top.ml:105
66 msgid "%s: display should be %s"
67 msgstr "%s: ಪ್ರದರ್ಶಕವು %s ಆಗಿರಬೇಕು"
68
69 #: ../src/top.ml:83
70 msgid "%s: sort order should be: %s"
71 msgstr "%s: ವಿಂಗಡಣಾ ಬಗೆಯು ಹೀಗಿರಬೇಕು: %s"
72
73 #: ../src/top.ml:217
74 msgid "%s: unknown parameter"
75 msgstr "%s: ಗೊತ್ತಿರದ ನಿಯತಾಂಕ"
76
77 #: ../src/top.ml:269
78 msgid ""
79 "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\n"
80 "%!"
81 msgstr ""
82
83 #: ../src/top.ml:147
84 msgid "-d: cannot set a negative delay"
85 msgstr "-d: ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
86
87 #: ../src/top.ml:173
88 msgid "Batch mode"
89 msgstr "ಗುಂಪು ಕ್ರಮ"
90
91 #: ../src/top.ml:72
92 msgid "Block read reqs"
93 msgstr "ಖಂಡದ ಓದಲು ಮನವಿಗಳು"
94
95 #: ../src/top.ml:73
96 msgid "Block write reqs"
97 msgstr "ಖಂಡದ ಬರೆಯಲು ಮನವಿಗಳು"
98
99 #: ../src/top.ml:1244
100 msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
101 msgstr "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ %Ld MB)"
102
103 #: ../src/top.ml:1493
104 msgid "Change delay from %.1f to: "
105 msgstr "ವಿಳಂಬವನ್ನು %.1f ಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ: "
106
107 #: ../src/top.ml:177 ../src/top.ml:175
108 msgid "Connect to libvirt URI"
109 msgstr ""
110
111 #: ../src/top.ml:1744
112 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
113 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ: %s; ಅತಿಥೇಯ ಹೆಸರು: %s"
114
115 #: ../src/top.ml:1783
116 msgid "DISPLAY MODES"
117 msgstr "DISPLAY MODES"
118
119 #: ../src/top.ml:1500
120 msgid "Delay must be > 0"
121 msgstr "ವಿಳಂಬವು > 0 ಇರಬೇಕು"
122
123 #: ../src/top.ml:189
124 msgid "Delay time interval (seconds)"
125 msgstr "ವಿಳಂಬದ ಕಾಲಾವಧಿ (ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ)"
126
127 #: ../src/top.ml:1737
128 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
129 msgstr "ವಿಳಂಬ: %.1f ಸೆಕೆಂಡುಗಳು; ಗುಂಪು: %s; ಸುರಕ್ಷತೆ: %s; ವಿಂಗಡಣೆ: %s"
130
131 #: ../src/top.ml:181
132 msgid "Disable CPU stats in CSV"
133 msgstr "CSVಯಲ್ಲಿ CPU ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿ"
134
135 #: ../src/top.ml:185
136 msgid "Disable block device stats in CSV"
137 msgstr "CSVಯಲ್ಲಿ ಖಂಡ ಸಾಧನದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿ"
138
139 #: ../src/top.ml:183
140 msgid "Disable memory stats in CSV"
141 msgstr ""
142
143 #: ../src/top.ml:187
144 msgid "Disable net stats in CSV"
145 msgstr "CSVಯಲ್ಲಿ ಜಾಲದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿ"
146
147 #: ../src/top.ml:214
148 msgid "Display version number and exit"
149 msgstr "ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸು"
150
151 #: ../src/top.ml:199
152 msgid "Do not read init file"
153 msgstr "init ಕಡತವನ್ನು ಓದಬೇಡ"
154
155 #: ../src/top.ml:68
156 msgid "Domain ID"
157 msgstr "ಡೊಮೈನ್ ಐಡಿ"
158
159 #: ../src/top.ml:69
160 msgid "Domain name"
161 msgstr "ಡೊಮೈನ್‌ ಹೆಸರು"
162
163 #: ../src/top.ml:1797
164 msgid "Domains display"
165 msgstr "ಡೊಮೈನ್‌ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ"
166
167 #: ../src/main.ml:69 ../src/main.ml:44 ../src/top.ml:1711 ../src/top.ml:1708
168 msgid "Error"
169 msgstr "ದೋಷ"
170
171 #: ../src/top.ml:193
172 msgid "Exit at given time"
173 msgstr "ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸು"
174
175 #: ../src/top.ml:1766
176 msgid "Help"
177 msgstr "ಸಹಾಯ"
178
179 #: ../src/top.ml:195
180 msgid "Historical CPU delay"
181 msgstr "ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ CPU ವಿಳಂಬ"
182
183 #: ../src/top.ml:179
184 msgid "Log statistics to CSV file"
185 msgstr "ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು CSV ಕಡತಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸು"
186
187 #: ../src/top.ml:1749
188 msgid "MAIN KEYS"
189 msgstr "MAIN KEYS"
190
191 #: ../src/top.ml:1804
192 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
193 msgstr ""
194 "ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು virt-top(1) man ಪುಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮರಳಲು ಯಾವುದೆ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ."
195
196 #: ../src/top.ml:294
197 msgid ""
198 "NB: If you want to monitor a local hypervisor, you usually need to be root"
199 msgstr ""
200
201 #: ../src/top.ml:70
202 msgid "Net RX bytes"
203 msgstr "ಒಟ್ಟು RX ಬೈಟ್‌ಗಳು"
204
205 #: ../src/top.ml:71
206 msgid "Net TX bytes"
207 msgstr "ಒಟ್ಟು TX ಬೈಟ್‌ಗಳು"
208
209 #: ../src/top.ml:1506
210 msgid "Not a valid number"
211 msgstr "ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ"
212
213 #: ../src/top.ml:201
214 msgid "Number of iterations to run"
215 msgstr "ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಿರುವ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ"
216
217 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
218 msgid "Off"
219 msgstr "ಆಫ್‌"
220
221 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
222 msgid "On"
223 msgstr "ಆನ್‌"
224
225 #: ../src/top.ml:1764
226 msgid "Quit"
227 msgstr "ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು"
228
229 #: ../src/top.ml:208
230 msgid "Run from a script (no user interface)"
231 msgstr "ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿನಿಂದ ಚಲಾಯಿಸು (ಬಳಕೆದಾರ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನವಿಲ್ಲ)"
232
233 #: ../src/top.ml:1771
234 msgid "SORTING"
235 msgstr "SORTING"
236
237 #: ../src/top.ml:206
238 msgid "Secure (\"kiosk\") mode"
239 msgstr ""
240
241 #: ../src/top.ml:1780
242 msgid "Select sort field"
243 msgstr "ವಿಂಗಡಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸು"
244
245 #: ../src/top.ml:191
246 msgid "Send debug messages to file"
247 msgstr "ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಡತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸು"
248
249 #: ../src/top.ml:197
250 msgid "Set name of init file"
251 msgstr "init ಕಡತಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸು"
252
253 #: ../src/top.ml:203
254 msgid "Set sort order (%s)"
255 msgstr "ವಿಂಗಡಣಾ ಕ್ರಮವನ್ನು (%s) ಸೂಚಿಸು"
256
257 #: ../src/top.ml:1514
258 msgid "Set sort order for main display"
259 msgstr "ಮುಖ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿಂಗಡಣಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸು"
260
261 #: ../src/top.ml:1765
262 msgid "Set update interval"
263 msgstr "ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸು"
264
265 #: ../src/top.ml:1776
266 msgid "Sort by %CPU"
267 msgstr "%CPU ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸು"
268
269 #: ../src/top.ml:1777
270 msgid "Sort by %MEM"
271 msgstr "%MEM ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸು"
272
273 #: ../src/top.ml:1779
274 msgid "Sort by ID"
275 msgstr "ID ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸು"
276
277 #: ../src/top.ml:1778
278 msgid "Sort by TIME"
279 msgstr "TIME ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸು"
280
281 #: ../src/top.ml:171
282 msgid "Start by displaying block devices"
283 msgstr "ಖಂಡ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸು"
284
285 #: ../src/top.ml:169
286 msgid "Start by displaying network interfaces"
287 msgstr "ಜಾಲಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸು"
288
289 #: ../src/top.ml:167
290 msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
291 msgstr "pCPUಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸು (ಡೀಫಾಲ್ಟ್‍: ಕಾರ್ಯಗಳು)"
292
293 #: ../src/top.ml:67
294 msgid "TIME (CPU time)"
295 msgstr "TIME (CPU ಸಮಯ)"
296
297 #: ../src/top.ml:1800
298 msgid "Toggle block devices"
299 msgstr "ಖಂಡ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಟಾಗಲ್ ಮಾಡು"
300
301 #: ../src/top.ml:1799
302 msgid "Toggle network interfaces"
303 msgstr "ಜಾಲಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳನ್ನು ಟಾಗಲ್ ಮಾಡು"
304
305 #: ../src/top.ml:1798
306 msgid "Toggle physical CPUs"
307 msgstr "ಭೌತಿಕ CPUಗಳನ್ನು ಟಾಗಲ್ ಮಾಡು"
308
309 #: ../src/top.ml:1515
310 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
311 msgstr "ಕೀಲಿಯನ್ನು ಟೈಪಿಸಿ ಅಥವ ಅಪ್ ಹಾಗು ಡೌನ್ ತೆರೆಸೂಚಕ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸು."
312
313 #: ../src/top.ml:1809
314 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
315 msgstr "ಗೊತ್ತಿರದ ಆಜ್ಞೆ - ನೆರವಿಗಾಗಿ 'h' ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ"
316
317 #: ../src/top.ml:1763
318 msgid "Update display"
319 msgstr "ಅಪ್ಡೇಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ"
320
321 #: ../src/top.ml:1703
322 msgid "Wrote settings to %s"
323 msgstr "ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು %s ಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ"
324
325 #: ../src/top.ml:1745
326 msgid "default"
327 msgstr "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ"
328
329 #: ../src/top.ml:210
330 msgid "dump output to stdout (no userinterface)"
331 msgstr ""
332
333 #: ../src/opt_xml.ml:46
334 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
335 msgstr "get_xml_desc <domain/> ಅನ್ನು ಮರಳಿಸಿಲ್ಲ"
336
337 #: ../src/top.ml:212
338 msgid "show block device load in bytes rather than reqs"
339 msgstr ""
340
341 #: ../src/top.ml:1767
342 msgid "toggle block info req/bytes"
343 msgstr ""
344
345 #: ../src/top.ml:1725
346 msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
347 msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
348
349 #: ../src/top.ml:218
350 msgid ""
351 "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
352 "\n"
353 "SUMMARY\n"
354 "  virt-top [-options]\n"
355 "\n"
356 "OPTIONS"
357 msgstr ""
358 "virt-top : ವರ್ಚುವಲೈಸೇಶನ್‌ಗಾಗಿ ಒಂದು 'top'-ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತು\n"
359 "\n"
360 "ಸಾರಾಂಶ\n"
361 "  virt-top [-ಆಯ್ಕೆಗಳು]\n"
362 "\n"
363 "ಆಯ್ಕೆಗಳು"
364
365 #: ../src/top.ml:42
366 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
367 msgstr "virt-top ಅನ್ನು CSV ಕಡತಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ"
368
369 #: ../src/top.ml:53
370 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
371 msgstr "virt-top ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಹಾಗು ಸಮಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ"