Update translations from Zanata (RHBZ#1868108).
[virt-top.git] / po / kn.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2017-03-27 11:32+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2015-02-21 08:10-0500\n"
11 "Last-Translator: Copied by Zanata <copied-by-zanata@zanata.org>\n"
12 "Language-Team: Kannada <None>\n"
13 "Language: kn\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
18 "X-Generator: Zanata 4.6.2\n"
19
20 #: ../src/top.ml:1670
21 msgid "# %s virt-top configuration file\n"
22 msgstr ""
23
24 #: ../src/top.ml:1688
25 msgid "# Enable CSV output to the named file\n"
26 msgstr ""
27
28 #: ../src/top.ml:1691
29 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\n"
30 msgstr ""
31
32 #: ../src/top.ml:1685
33 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\n"
34 msgstr ""
35
36 #: ../src/top.ml:1671
37 msgid "# generated on %s by %s\n"
38 msgstr ""
39
40 #: ../src/top.ml:65
41 msgid "%CPU"
42 msgstr "%CPU"
43
44 #: ../src/top.ml:66
45 msgid "%MEM"
46 msgstr "%MEM"
47
48 #: ../src/top.ml:1237
49 msgid ""
50 "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
51 "O:%d X:%d"
52 msgstr ""
53 "%d ಡೊಮೈನ್‌ಗಳು, %d ಸಕ್ರಿಯ, %d ಚಾಲಿತ, %d ಜಡ, %d ವಿರಮಿಸಿದ, %d ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ D:%d "
54 "O:%d X:%d"
55
56 #: ../src/top.ml:245
57 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting %s"
58 msgstr ""
59
60 #: ../src/top.ml:240
61 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting a number"
62 msgstr ""
63
64 #: ../src/top.ml:235
65 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting an integer"
66 msgstr ""
67
68 #: ../src/top.ml:105
69 msgid "%s: display should be %s"
70 msgstr "%s: ಪ್ರದರ್ಶಕವು %s ಆಗಿರಬೇಕು"
71
72 #: ../src/top.ml:83
73 msgid "%s: sort order should be: %s"
74 msgstr "%s: ವಿಂಗಡಣಾ ಬಗೆಯು ಹೀಗಿರಬೇಕು: %s"
75
76 #: ../src/top.ml:217
77 msgid "%s: unknown parameter"
78 msgstr "%s: ಗೊತ್ತಿರದ ನಿಯತಾಂಕ"
79
80 #: ../src/top.ml:269
81 msgid ""
82 "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\n"
83 "%!"
84 msgstr ""
85
86 #: ../src/top.ml:147
87 msgid "-d: cannot set a negative delay"
88 msgstr "-d: ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
89
90 #: ../src/top.ml:173
91 msgid "Batch mode"
92 msgstr "ಗುಂಪು ಕ್ರಮ"
93
94 #: ../src/top.ml:72
95 msgid "Block read reqs"
96 msgstr "ಖಂಡದ ಓದಲು ಮನವಿಗಳು"
97
98 #: ../src/top.ml:73
99 msgid "Block write reqs"
100 msgstr "ಖಂಡದ ಬರೆಯಲು ಮನವಿಗಳು"
101
102 #: ../src/top.ml:1244
103 msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
104 msgstr "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ %Ld MB)"
105
106 #: ../src/top.ml:1493
107 msgid "Change delay from %.1f to: "
108 msgstr "ವಿಳಂಬವನ್ನು %.1f ಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ: "
109
110 #: ../src/top.ml:177 ../src/top.ml:175
111 msgid "Connect to libvirt URI"
112 msgstr ""
113
114 #: ../src/top.ml:1744
115 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
116 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ: %s; ಅತಿಥೇಯ ಹೆಸರು: %s"
117
118 #: ../src/top.ml:1783
119 msgid "DISPLAY MODES"
120 msgstr "DISPLAY MODES"
121
122 #: ../src/top.ml:1500
123 msgid "Delay must be > 0"
124 msgstr "ವಿಳಂಬವು > 0 ಇರಬೇಕು"
125
126 #: ../src/top.ml:189
127 msgid "Delay time interval (seconds)"
128 msgstr "ವಿಳಂಬದ ಕಾಲಾವಧಿ (ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ)"
129
130 #: ../src/top.ml:1737
131 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
132 msgstr "ವಿಳಂಬ: %.1f ಸೆಕೆಂಡುಗಳು; ಗುಂಪು: %s; ಸುರಕ್ಷತೆ: %s; ವಿಂಗಡಣೆ: %s"
133
134 #: ../src/top.ml:181
135 msgid "Disable CPU stats in CSV"
136 msgstr "CSVಯಲ್ಲಿ CPU ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿ"
137
138 #: ../src/top.ml:185
139 msgid "Disable block device stats in CSV"
140 msgstr "CSVಯಲ್ಲಿ ಖಂಡ ಸಾಧನದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿ"
141
142 #: ../src/top.ml:183
143 msgid "Disable memory stats in CSV"
144 msgstr ""
145
146 #: ../src/top.ml:187
147 msgid "Disable net stats in CSV"
148 msgstr "CSVಯಲ್ಲಿ ಜಾಲದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿ"
149
150 #: ../src/top.ml:214
151 msgid "Display version number and exit"
152 msgstr "ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸು"
153
154 #: ../src/top.ml:199
155 msgid "Do not read init file"
156 msgstr "init ಕಡತವನ್ನು ಓದಬೇಡ"
157
158 #: ../src/top.ml:68
159 msgid "Domain ID"
160 msgstr "ಡೊಮೈನ್ ಐಡಿ"
161
162 #: ../src/top.ml:69
163 msgid "Domain name"
164 msgstr "ಡೊಮೈನ್‌ ಹೆಸರು"
165
166 #: ../src/top.ml:1797
167 msgid "Domains display"
168 msgstr "ಡೊಮೈನ್‌ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ"
169
170 #: ../src/main.ml:69 ../src/main.ml:44 ../src/top.ml:1711 ../src/top.ml:1708
171 msgid "Error"
172 msgstr "ದೋಷ"
173
174 #: ../src/top.ml:193
175 msgid "Exit at given time"
176 msgstr "ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸು"
177
178 #: ../src/top.ml:1766
179 msgid "Help"
180 msgstr "ಸಹಾಯ"
181
182 #: ../src/top.ml:195
183 msgid "Historical CPU delay"
184 msgstr "ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ CPU ವಿಳಂಬ"
185
186 #: ../src/top.ml:179
187 msgid "Log statistics to CSV file"
188 msgstr "ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು CSV ಕಡತಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸು"
189
190 #: ../src/top.ml:1749
191 msgid "MAIN KEYS"
192 msgstr "MAIN KEYS"
193
194 #: ../src/top.ml:1804
195 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
196 msgstr ""
197 "ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು virt-top(1) man ಪುಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮರಳಲು ಯಾವುದೆ ಕೀಲಿಯನ್ನು "
198 "ಒತ್ತಿ."
199
200 #: ../src/top.ml:294
201 msgid ""
202 "NB: If you want to monitor a local hypervisor, you usually need to be root"
203 msgstr ""
204
205 #: ../src/top.ml:70
206 msgid "Net RX bytes"
207 msgstr "ಒಟ್ಟು RX ಬೈಟ್‌ಗಳು"
208
209 #: ../src/top.ml:71
210 msgid "Net TX bytes"
211 msgstr "ಒಟ್ಟು TX ಬೈಟ್‌ಗಳು"
212
213 #: ../src/top.ml:1506
214 msgid "Not a valid number"
215 msgstr "ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ"
216
217 #: ../src/top.ml:201
218 msgid "Number of iterations to run"
219 msgstr "ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಿರುವ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ"
220
221 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
222 msgid "Off"
223 msgstr "ಆಫ್‌"
224
225 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
226 msgid "On"
227 msgstr "ಆನ್‌"
228
229 #: ../src/top.ml:1764
230 msgid "Quit"
231 msgstr "ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು"
232
233 #: ../src/top.ml:208
234 msgid "Run from a script (no user interface)"
235 msgstr "ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿನಿಂದ ಚಲಾಯಿಸು (ಬಳಕೆದಾರ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನವಿಲ್ಲ)"
236
237 #: ../src/top.ml:1771
238 msgid "SORTING"
239 msgstr "SORTING"
240
241 #: ../src/top.ml:206
242 msgid "Secure (\"kiosk\") mode"
243 msgstr ""
244
245 #: ../src/top.ml:1780
246 msgid "Select sort field"
247 msgstr "ವಿಂಗಡಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸು"
248
249 #: ../src/top.ml:191
250 msgid "Send debug messages to file"
251 msgstr "ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಡತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸು"
252
253 #: ../src/top.ml:197
254 msgid "Set name of init file"
255 msgstr "init ಕಡತಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸು"
256
257 #: ../src/top.ml:203
258 msgid "Set sort order (%s)"
259 msgstr "ವಿಂಗಡಣಾ ಕ್ರಮವನ್ನು (%s) ಸೂಚಿಸು"
260
261 #: ../src/top.ml:1514
262 msgid "Set sort order for main display"
263 msgstr "ಮುಖ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿಂಗಡಣಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸು"
264
265 #: ../src/top.ml:1765
266 msgid "Set update interval"
267 msgstr "ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸು"
268
269 #: ../src/top.ml:1776
270 msgid "Sort by %CPU"
271 msgstr "%CPU ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸು"
272
273 #: ../src/top.ml:1777
274 msgid "Sort by %MEM"
275 msgstr "%MEM ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸು"
276
277 #: ../src/top.ml:1779
278 msgid "Sort by ID"
279 msgstr "ID ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸು"
280
281 #: ../src/top.ml:1778
282 msgid "Sort by TIME"
283 msgstr "TIME ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸು"
284
285 #: ../src/top.ml:171
286 msgid "Start by displaying block devices"
287 msgstr "ಖಂಡ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸು"
288
289 #: ../src/top.ml:169
290 msgid "Start by displaying network interfaces"
291 msgstr "ಜಾಲಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸು"
292
293 #: ../src/top.ml:167
294 msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
295 msgstr "pCPUಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸು (ಡೀಫಾಲ್ಟ್‍: ಕಾರ್ಯಗಳು)"
296
297 #: ../src/top.ml:67
298 msgid "TIME (CPU time)"
299 msgstr "TIME (CPU ಸಮಯ)"
300
301 #: ../src/top.ml:1800
302 msgid "Toggle block devices"
303 msgstr "ಖಂಡ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಟಾಗಲ್ ಮಾಡು"
304
305 #: ../src/top.ml:1799
306 msgid "Toggle network interfaces"
307 msgstr "ಜಾಲಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳನ್ನು ಟಾಗಲ್ ಮಾಡು"
308
309 #: ../src/top.ml:1798
310 msgid "Toggle physical CPUs"
311 msgstr "ಭೌತಿಕ CPUಗಳನ್ನು ಟಾಗಲ್ ಮಾಡು"
312
313 #: ../src/top.ml:1515
314 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
315 msgstr "ಕೀಲಿಯನ್ನು ಟೈಪಿಸಿ ಅಥವ ಅಪ್ ಹಾಗು ಡೌನ್ ತೆರೆಸೂಚಕ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸು."
316
317 #: ../src/top.ml:1809
318 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
319 msgstr "ಗೊತ್ತಿರದ ಆಜ್ಞೆ - ನೆರವಿಗಾಗಿ 'h' ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ"
320
321 #: ../src/top.ml:1763
322 msgid "Update display"
323 msgstr "ಅಪ್ಡೇಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ"
324
325 #: ../src/top.ml:1703
326 msgid "Wrote settings to %s"
327 msgstr "ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು %s ಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ"
328
329 #: ../src/top.ml:1745
330 msgid "default"
331 msgstr "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ"
332
333 #: ../src/top.ml:210
334 msgid "dump output to stdout (no userinterface)"
335 msgstr ""
336
337 #: ../src/opt_xml.ml:46
338 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
339 msgstr "get_xml_desc <domain/> ಅನ್ನು ಮರಳಿಸಿಲ್ಲ"
340
341 #: ../src/top.ml:212
342 msgid "show block device load in bytes rather than reqs"
343 msgstr ""
344
345 #: ../src/top.ml:1767
346 msgid "toggle block info req/bytes"
347 msgstr ""
348
349 #: ../src/top.ml:1725
350 msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
351 msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
352
353 #: ../src/top.ml:218
354 msgid ""
355 "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
356 "\n"
357 "SUMMARY\n"
358 "  virt-top [-options]\n"
359 "\n"
360 "OPTIONS"
361 msgstr ""
362 "virt-top : ವರ್ಚುವಲೈಸೇಶನ್‌ಗಾಗಿ ಒಂದು 'top'-ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತು\n"
363 "\n"
364 "ಸಾರಾಂಶ\n"
365 "  virt-top [-ಆಯ್ಕೆಗಳು]\n"
366 "\n"
367 "ಆಯ್ಕೆಗಳು"
368
369 #: ../src/top.ml:42
370 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
371 msgstr "virt-top ಅನ್ನು CSV ಕಡತಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ"
372
373 #: ../src/top.ml:53
374 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
375 msgstr "virt-top ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಹಾಗು ಸಮಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ"