Update translations from Zanata (RHBZ#1868108).
[virt-top.git] / po / ca.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 #
5 # Translators:
6 # Robert Antoni Buj i Gelonch, 2015
7 # Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2015. #zanata
8 # Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2017. #zanata
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2017-03-27 11:32+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2017-08-31 04:07-0400\n"
15 "Last-Translator: Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>\n"
16 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/virttop/language/ca/)\n"
17 "Language: ca\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
22 "X-Generator: Zanata 4.6.2\n"
23
24 #: ../src/top.ml:1670
25 msgid "# %s virt-top configuration file\n"
26 msgstr "# %s fitxer de configuració de virt-top\n"
27
28 #: ../src/top.ml:1688
29 msgid "# Enable CSV output to the named file\n"
30 msgstr "# Habilita la sortida CSV al fitxer named\n"
31
32 #: ../src/top.ml:1691
33 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\n"
34 msgstr ""
35 "# Per protegir aquest fitxer de ser sobreescrit, descomenteu la següent "
36 "línia\n"
37
38 #: ../src/top.ml:1685
39 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\n"
40 msgstr ""
41 "# Per a enviar missatges de depuració o d'error a un fitxer, descomenteu la "
42 "següent línia\n"
43
44 #: ../src/top.ml:1671
45 msgid "# generated on %s by %s\n"
46 msgstr "# generat el %s per %s\n"
47
48 #: ../src/top.ml:65
49 msgid "%CPU"
50 msgstr "%CPU"
51
52 #: ../src/top.ml:66
53 msgid "%MEM"
54 msgstr "%MEM"
55
56 #: ../src/top.ml:1237
57 msgid ""
58 "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
59 "O:%d X:%d"
60 msgstr ""
61 "%d domini(s), %d en actiu, %d en execució, %d dormint, %d en pausa, %d "
62 "inactiu(s) D:%d O:%d X:%d"
63
64 #: ../src/top.ml:245
65 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting %s"
66 msgstr "%s: no s'ha pogut analitzar «%s» al fitxer init: s'esperava %s"
67
68 #: ../src/top.ml:240
69 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting a number"
70 msgstr "%s: no s'ha pogut analitzar «%s» al fitxer init: s'esperava un número"
71
72 #: ../src/top.ml:235
73 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting an integer"
74 msgstr "%s: no s'ha pogut analitzar «%s» al fitxer init: s'esperava un enter"
75
76 #: ../src/top.ml:105
77 msgid "%s: display should be %s"
78 msgstr "%s: la pantalla hauria de ser %s"
79
80 #: ../src/top.ml:83
81 msgid "%s: sort order should be: %s"
82 msgstr "%s: l'ordre d'ordenació hauria de ser: %s"
83
84 #: ../src/top.ml:217
85 msgid "%s: unknown parameter"
86 msgstr "%s: paràmetre desconegut"
87
88 #: ../src/top.ml:269
89 msgid ""
90 "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\n"
91 "%!"
92 msgstr ""
93 "%s:%d: l'element de configuració «%s» s'ha ignorat\n"
94 "%!"
95
96 #: ../src/top.ml:147
97 msgid "-d: cannot set a negative delay"
98 msgstr "-d: no pot establir un retard negatiu"
99
100 #: ../src/top.ml:173
101 msgid "Batch mode"
102 msgstr "Mode per lots"
103
104 #: ../src/top.ml:72
105 msgid "Block read reqs"
106 msgstr "Sol·licituds de lectura de blocs"
107
108 #: ../src/top.ml:73
109 msgid "Block write reqs"
110 msgstr "Sol·licituds d'escriptura de blocs"
111
112 #: ../src/top.ml:1244
113 msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
114 msgstr "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB per als convidats)"
115
116 #: ../src/top.ml:1493
117 msgid "Change delay from %.1f to: "
118 msgstr "Canvia el retard de %.1f a: "
119
120 #: ../src/top.ml:177 ../src/top.ml:175
121 msgid "Connect to libvirt URI"
122 msgstr "Connecta a l'URI de libvirt"
123
124 #: ../src/top.ml:1744
125 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
126 msgstr "Connexió: %s; Nom amfitrió: %s"
127
128 #: ../src/top.ml:1783
129 msgid "DISPLAY MODES"
130 msgstr "MODES DE VISUALITZACIÓ"
131
132 #: ../src/top.ml:1500
133 msgid "Delay must be > 0"
134 msgstr "El retard ha de ser > 0"
135
136 #: ../src/top.ml:189
137 msgid "Delay time interval (seconds)"
138 msgstr "Interval del retard (segons)"
139
140 #: ../src/top.ml:1737
141 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
142 msgstr "Retard: %.1f s; Per lots: %s; Seguretat: %s; Ordenació: %s"
143
144 #: ../src/top.ml:181
145 msgid "Disable CPU stats in CSV"
146 msgstr "En el CSV, inhabilita les estadístiques de la CPU"
147
148 #: ../src/top.ml:185
149 msgid "Disable block device stats in CSV"
150 msgstr "En el CSV, inhabilita les estadístiques dels dispositius de blocs"
151
152 #: ../src/top.ml:183
153 msgid "Disable memory stats in CSV"
154 msgstr "En el CSV, inhabilita les estadístiques de la memòria"
155
156 #: ../src/top.ml:187
157 msgid "Disable net stats in CSV"
158 msgstr "En el CSV, inhabilita les estadístiques de la xarxa"
159
160 #: ../src/top.ml:214
161 msgid "Display version number and exit"
162 msgstr "Mostra la versió i surt"
163
164 #: ../src/top.ml:199
165 msgid "Do not read init file"
166 msgstr "No llegeix el fitxer d'inicialització"
167
168 #: ../src/top.ml:68
169 msgid "Domain ID"
170 msgstr "ID del domini"
171
172 #: ../src/top.ml:69
173 msgid "Domain name"
174 msgstr "Nom del domini"
175
176 #: ../src/top.ml:1797
177 msgid "Domains display"
178 msgstr "Visualització dels dominis"
179
180 #: ../src/main.ml:69 ../src/main.ml:44 ../src/top.ml:1711 ../src/top.ml:1708
181 msgid "Error"
182 msgstr "Error"
183
184 #: ../src/top.ml:193
185 msgid "Exit at given time"
186 msgstr "Surt en l'hora indicada"
187
188 #: ../src/top.ml:1766
189 msgid "Help"
190 msgstr "Ajuda"
191
192 #: ../src/top.ml:195
193 msgid "Historical CPU delay"
194 msgstr "Retard en l'històric de la CPU"
195
196 #: ../src/top.ml:179
197 msgid "Log statistics to CSV file"
198 msgstr "Enregistra les estadístiques al fitxer CSV"
199
200 #: ../src/top.ml:1749
201 msgid "MAIN KEYS"
202 msgstr "TECLES PRINCIPALS"
203
204 #: ../src/top.ml:1804
205 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
206 msgstr ""
207 "Més informació en la pàgina man virt-top(1). Premeu qualsevol tecla per "
208 "tornar."
209
210 #: ../src/top.ml:294
211 msgid ""
212 "NB: If you want to monitor a local hypervisor, you usually need to be root"
213 msgstr ""
214 "N.B.: Si voleu monitorar un hipervisor local, normalment heu de ser root"
215
216 #: ../src/top.ml:70
217 msgid "Net RX bytes"
218 msgstr "Xarxa RX bytes"
219
220 #: ../src/top.ml:71
221 msgid "Net TX bytes"
222 msgstr "Xarxa TX bytes"
223
224 #: ../src/top.ml:1506
225 msgid "Not a valid number"
226 msgstr "No és un número vàlid"
227
228 #: ../src/top.ml:201
229 msgid "Number of iterations to run"
230 msgstr "Nombre d'iteracions a executar"
231
232 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
233 msgid "Off"
234 msgstr "Apagat"
235
236 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
237 msgid "On"
238 msgstr "Encès"
239
240 #: ../src/top.ml:1764
241 msgid "Quit"
242 msgstr "Surt"
243
244 #: ../src/top.ml:208
245 msgid "Run from a script (no user interface)"
246 msgstr "Executa des d'un script (sense interfície gràfica)"
247
248 #: ../src/top.ml:1771
249 msgid "SORTING"
250 msgstr "ORDENACIÓ"
251
252 #: ../src/top.ml:206
253 msgid "Secure (\"kiosk\") mode"
254 msgstr "Mode (\"kiosk\") segur"
255
256 #: ../src/top.ml:1780
257 msgid "Select sort field"
258 msgstr "Selecciona camp d'ordenació"
259
260 #: ../src/top.ml:191
261 msgid "Send debug messages to file"
262 msgstr "Envia els missatges de depuració al fitxer"
263
264 #: ../src/top.ml:197
265 msgid "Set name of init file"
266 msgstr "Estableix el nom del fitxer d'inicialització"
267
268 #: ../src/top.ml:203
269 msgid "Set sort order (%s)"
270 msgstr "Estableix el mètode d'ordenació (%s)"
271
272 #: ../src/top.ml:1514
273 msgid "Set sort order for main display"
274 msgstr "Estableix el mètode d'ordenació per a la pantalla principal"
275
276 #: ../src/top.ml:1765
277 msgid "Set update interval"
278 msgstr "Interval d'actualització"
279
280 #: ../src/top.ml:1776
281 msgid "Sort by %CPU"
282 msgstr "Ordena per %CPU"
283
284 #: ../src/top.ml:1777
285 msgid "Sort by %MEM"
286 msgstr "Ordena per %MEM"
287
288 #: ../src/top.ml:1779
289 msgid "Sort by ID"
290 msgstr "Ordena per ID"
291
292 #: ../src/top.ml:1778
293 msgid "Sort by TIME"
294 msgstr "Ordena per TEMPS"
295
296 #: ../src/top.ml:171
297 msgid "Start by displaying block devices"
298 msgstr "Comença mostrant els dispositius de blocs"
299
300 #: ../src/top.ml:169
301 msgid "Start by displaying network interfaces"
302 msgstr "Comença mostrant les interfícies de xarxa"
303
304 #: ../src/top.ml:167
305 msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
306 msgstr "Comença mostrant pCPUs (predeterminat: tasques)"
307
308 #: ../src/top.ml:67
309 msgid "TIME (CPU time)"
310 msgstr "TEMPS (temps de CPU)"
311
312 #: ../src/top.ml:1800
313 msgid "Toggle block devices"
314 msgstr "Commuta dispositius de blocs"
315
316 #: ../src/top.ml:1799
317 msgid "Toggle network interfaces"
318 msgstr "Commuta interfícies de xarxa"
319
320 #: ../src/top.ml:1798
321 msgid "Toggle physical CPUs"
322 msgstr "Commuta CPU físiques"
323
324 #: ../src/top.ml:1515
325 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
326 msgstr "Teclegeu una tecla o utilitzeu les fletxes del cursor amunt o avall."
327
328 #: ../src/top.ml:1809
329 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
330 msgstr "Ordre no reconeguda - proveu «h» per l'ajuda"
331
332 #: ../src/top.ml:1763
333 msgid "Update display"
334 msgstr "Actualitza la pantalla"
335
336 #: ../src/top.ml:1703
337 msgid "Wrote settings to %s"
338 msgstr "S'han escrit les preferències a %s"
339
340 #: ../src/top.ml:1745
341 msgid "default"
342 msgstr "predet."
343
344 #: ../src/top.ml:210
345 msgid "dump output to stdout (no userinterface)"
346 msgstr "bolca la sortida a stdout (sense interfícies d'usuari)"
347
348 #: ../src/opt_xml.ml:46
349 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
350 msgstr "get_xml_desc no va retornar <domain/>"
351
352 #: ../src/top.ml:212
353 msgid "show block device load in bytes rather than reqs"
354 msgstr "mostra la càrrega del dispositiu de blocs en bytes en lloc de reqs"
355
356 #: ../src/top.ml:1767
357 msgid "toggle block info req/bytes"
358 msgstr "commuta req/bytes d'info del bloc"
359
360 #: ../src/top.ml:1725
361 msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
362 msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d per Red Hat"
363
364 #: ../src/top.ml:218
365 msgid ""
366 "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
367 "\n"
368 "SUMMARY\n"
369 "  virt-top [-options]\n"
370 "\n"
371 "OPTIONS"
372 msgstr ""
373 "virt-top: una utilitat similar a «top» per a la virtualització\n"
374 "\n"
375 "RESUM\n"
376 "  virt-top [-opcions]\n"
377 "\n"
378 "OPCIONS"
379
380 #: ../src/top.ml:42
381 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
382 msgstr "virt-top fou compilat sense compatibilitat per a fitxers CSV"
383
384 #: ../src/top.ml:53
385 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
386 msgstr "virt-top fou compilat sense compatibilitat per data i hora"