09313aa225c8d1a58abafc67d1c215e1a4a70202
[virt-top.git] / po / ca.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
5 # Translators:
6 # Robert Antoni Buj i Gelonch, 2015
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2009-10-06 14:58+0000\n"
12 "PO-Revision-Date: 2015-02-05 04:28-0500\n"
13 "Last-Translator: Robert Antoni Buj i Gelonch\n"
14 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/virttop/language/ca/)\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Language: ca\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20 "X-Generator: Zanata 3.5.1\n"
21
22 #: ../virt-top/virt_top.ml:1506
23 msgid "# %s virt-top configuration file\\n"
24 msgstr "# %s fitxer de configuració de virt-top\\n"
25
26 #: ../virt-top/virt_top.ml:1524
27 msgid "# Enable CSV output to the named file\\n"
28 msgstr "# Habilita la sortida CSV al fitxer named\\n"
29
30 #: ../virt-top/virt_top.ml:1527
31 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\\n"
32 msgstr ""
33 "# Per protegir aquest fitxer sigui sobreescrit, descomenteu la següent "
34 "línia\\n"
35
36 #: ../virt-top/virt_top.ml:1521
37 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\\n"
38 msgstr ""
39 "# Per a enviar missatges de depuració o d'error a un fitxer, descomenteu la "
40 "següent línia\\n"
41
42 #: ../virt-top/virt_top.ml:1507
43 msgid "# generated on %s by %s\\n"
44 msgstr "# generat el %s per %s\\n"
45
46 #: ../virt-top/virt_top.ml:65
47 msgid "%CPU"
48 msgstr "%CPU"
49
50 #: ../virt-top/virt_top.ml:66
51 msgid "%MEM"
52 msgstr "%MEM"
53
54 #: ../virt-top/virt_top.ml:1158
55 msgid ""
56 "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
57 "O:%d X:%d"
58 msgstr ""
59 "%d dominis, %d en actiu, %d en execució, %d dormint, %d en pausa, %d "
60 "inactius D:%d O:%d X:%d"
61
62 #: ../virt-top/virt_top.ml:105
63 msgid "%s: display should be %s"
64 msgstr "%s: la pantalla hauria de ser %s"
65
66 #: ../virt-top/virt_top.ml:83
67 msgid "%s: sort order should be: %s"
68 msgstr "%s: l'ordre d'ordenació hauria de ser: %s"
69
70 #: ../virt-top/virt_top.ml:207
71 msgid "%s: unknown parameter"
72 msgstr "%s: paràmetre desconegut"
73
74 #: ../virt-top/virt_top.ml:238
75 msgid "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\\n%!"
76 msgstr "%s:%d: l'element de la configuració «%s» s'ha ignorat\\n%!"
77
78 #: ../virt-top/virt_top.ml:144
79 msgid "-d: cannot set a negative delay"
80 msgstr "-d: no pot establir un retard negatiu"
81
82 #: ../virt-top/virt_top.ml:170
83 msgid "Batch mode"
84 msgstr "Mode per lots"
85
86 #: ../virt-top/virt_top.ml:72
87 msgid "Block read reqs"
88 msgstr "Sol·licituds de lectura de blocs"
89
90 #: ../virt-top/virt_top.ml:73
91 msgid "Block write reqs"
92 msgstr "Sol·licituds d'escriptura de blocs"
93
94 #: ../virt-top/virt_top.ml:1165
95 msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
96 msgstr "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB per als amfitrions)"
97
98 #: ../virt-top/virt_top.ml:1335
99 msgid "Change delay from %.1f to: "
100 msgstr "Canvia el retard de %.1f a: "
101
102 #: ../virt-top/virt_top.ml:174 ../virt-top/virt_top.ml:172
103 msgid "Connect to URI (default: Xen)"
104 msgstr "Connecta a la URI (predeterminat: Xen)"
105
106 #: ../virt-top/virt_top.ml:1580
107 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
108 msgstr "Connexió: %s; Nom d'amfitrió: %s"
109
110 #: ../virt-top/virt_top.ml:1618
111 msgid "DISPLAY MODES"
112 msgstr "MODES DE VISUALITZACIÓ"
113
114 #: ../virt-top/virt_top.ml:1342
115 msgid "Delay must be > 0"
116 msgstr "El retard ha de ser > 0"
117
118 #: ../virt-top/virt_top.ml:184
119 msgid "Delay time interval (seconds)"
120 msgstr "Interval del retard (segons)"
121
122 #: ../virt-top/virt_top.ml:1573
123 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
124 msgstr "Retard: %.1f seg; Per lots: %s; Seguretat: %s; Ordenació: %s"
125
126 #: ../virt-top/virt_top.ml:178
127 msgid "Disable CPU stats in CSV"
128 msgstr "En el CSV, deshabilita les estadístiques de la CPU"
129
130 #: ../virt-top/virt_top.ml:180
131 msgid "Disable block device stats in CSV"
132 msgstr "En el CSV, deshabilita les estadístiques dels dispositius de blocs"
133
134 #: ../virt-top/virt_top.ml:182
135 msgid "Disable net stats in CSV"
136 msgstr "En el CSV, deshabilita les estadístiques de la xarxa"
137
138 #: ../virt-top/virt_top.ml:204
139 msgid "Display version number and exit"
140 msgstr "Mostra la versió i surt"
141
142 #: ../virt-top/virt_top.ml:194
143 msgid "Do not read init file"
144 msgstr "No llegeix el fitxer d'inicialització"
145
146 #: ../virt-top/virt_top.ml:68
147 msgid "Domain ID"
148 msgstr "ID del domini"
149
150 #: ../virt-top/virt_top.ml:69
151 msgid "Domain name"
152 msgstr "Nom del domini"
153
154 #: ../virt-top/virt_top.ml:1632
155 msgid "Domains display"
156 msgstr "Visualització dels dominis"
157
158 #. ../virt-top/virt_top.ml:1544
159 #: ../virt-top/virt_top_main.ml:47 ../virt-top/virt_top.ml:1547
160 msgid "Error"
161 msgstr "Error"
162
163 #: ../virt-top/virt_top.ml:188
164 msgid "Exit at given time"
165 msgstr "Surt en l'hora indicada"
166
167 #: ../virt-top/virt_top.ml:1602
168 msgid "Help"
169 msgstr "Ajuda"
170
171 #: ../virt-top/virt_top.ml:190
172 msgid "Historical CPU delay"
173 msgstr "Retard en l'històric de la CPU"
174
175 #: ../virt-top/virt_top.ml:176
176 msgid "Log statistics to CSV file"
177 msgstr "Enregistra les estadístiques al fitxer CSV"
178
179 #: ../virt-top/virt_top.ml:1585
180 msgid "MAIN KEYS"
181 msgstr "TECLES PRINCIPALS"
182
183 #: ../virt-top/virt_top.ml:1639
184 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
185 msgstr ""
186 "Més informació en la pàgina man virt-top(1). Premeu qualsevol tecla per "
187 "tornar."
188
189 #: ../virt-top/virt_top.ml:263
190 msgid ""
191 "NB: If you want to monitor a local Xen hypervisor, you usually need to be "
192 "root"
193 msgstr ""
194 "N.B.: Si voleu supervisar un hipervisor Xen local, normalment heu de ser "
195 "root"
196
197 #: ../virt-top/virt_top.ml:70
198 msgid "Net RX bytes"
199 msgstr "Xarxa RX bytes"
200
201 #: ../virt-top/virt_top.ml:71
202 msgid "Net TX bytes"
203 msgstr "Xarxa TX bytes"
204
205 #: ../virt-top/virt_top.ml:1348
206 msgid "Not a valid number"
207 msgstr "No és un número vàlid"
208
209 #: ../virt-top/virt_top.ml:196
210 msgid "Number of iterations to run"
211 msgstr "Número d'iteracions a executar"
212
213 #: ../virt-top/virt_top.ml:1576 ../virt-top/virt_top.ml:1575
214 msgid "Off"
215 msgstr "Apagat"
216
217 #: ../virt-top/virt_top.ml:1576 ../virt-top/virt_top.ml:1575
218 msgid "On"
219 msgstr "Encés"
220
221 #: ../virt-top/virt_top.ml:1600
222 msgid "Quit"
223 msgstr "Surt"
224
225 #: ../virt-top/virt_top.ml:202
226 msgid "Run from a script (no user interface)"
227 msgstr "Executa des d'una seqüència d'ordres (sense interfície gràfica)"
228
229 #: ../virt-top/virt_top.ml:1606
230 msgid "SORTING"
231 msgstr "ORDENACIÓ"
232
233 #: ../virt-top/virt_top.ml:200
234 msgid "Secure (\\\"kiosk\\\") mode"
235 msgstr "Mode (\\\"kiosk\\\") segur"
236
237 #: ../virt-top/virt_top.ml:1615
238 msgid "Select sort field"
239 msgstr "Selecciona camp d'ordenació"
240
241 #: ../virt-top/virt_top.ml:186
242 msgid "Send debug messages to file"
243 msgstr "Envia els missatges de depuració al fitxer"
244
245 #: ../virt-top/virt_top.ml:192
246 msgid "Set name of init file"
247 msgstr "Estableix el nom del fitxer d'inicialització"
248
249 #: ../virt-top/virt_top.ml:198
250 msgid "Set sort order (%s)"
251 msgstr "Estableix el mètode d'ordenació (%s)"
252
253 #: ../virt-top/virt_top.ml:1356
254 msgid "Set sort order for main display"
255 msgstr "Estableix el mètode d'ordenació per a la pantalla principal"
256
257 #: ../virt-top/virt_top.ml:1601
258 msgid "Set update interval"
259 msgstr "Interval d'actualització"
260
261 #: ../virt-top/virt_top.ml:1611
262 msgid "Sort by %CPU"
263 msgstr "Ordena per %CPU"
264
265 #: ../virt-top/virt_top.ml:1612
266 msgid "Sort by %MEM"
267 msgstr "Ordena per %MEM"
268
269 #: ../virt-top/virt_top.ml:1614
270 msgid "Sort by ID"
271 msgstr "Ordena per ID"
272
273 #: ../virt-top/virt_top.ml:1613
274 msgid "Sort by TIME"
275 msgstr "Ordena per TEMPS"
276
277 #: ../virt-top/virt_top.ml:168
278 msgid "Start by displaying block devices"
279 msgstr "Comença mostrant els dispositius de blocs"
280
281 #: ../virt-top/virt_top.ml:166
282 msgid "Start by displaying network interfaces"
283 msgstr "Comença mostrant les interfícies de xarxa"
284
285 #: ../virt-top/virt_top.ml:164
286 msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
287 msgstr "Comença mostrant pCPUs (predeterminat: tasques)"
288
289 #: ../virt-top/virt_top.ml:67
290 msgid "TIME (CPU time)"
291 msgstr "TEMPS (temps de CPU)"
292
293 #: ../virt-top/virt_top.ml:1635
294 msgid "Toggle block devices"
295 msgstr "Commuta dispositius de blocs"
296
297 #: ../virt-top/virt_top.ml:1634
298 msgid "Toggle network interfaces"
299 msgstr "Commuta interfícies de xarxa"
300
301 #: ../virt-top/virt_top.ml:1633
302 msgid "Toggle physical CPUs"
303 msgstr "Commuta CPU físiques"
304
305 #: ../virt-top/virt_top.ml:1357
306 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
307 msgstr "Teclegeu una tecla o utilitzeu les fletxes del cursor amunt o abaix."
308
309 #: ../virt-top/virt_top.ml:1644
310 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
311 msgstr "Ordre no reconeguda - proveu 'h' per l'ajuda"
312
313 #: ../virt-top/virt_top.ml:1599
314 msgid "Update display"
315 msgstr "Actualitza la pantalla"
316
317 #: ../virt-top/virt_top.ml:1539
318 msgid "Wrote settings to %s"
319 msgstr "S'ha escrit les preferències a %s"
320
321 #: ../virt-top/virt_top.ml:1581
322 msgid "default"
323 msgstr "predet."
324
325 #: ../virt-top/virt_top_xml.ml:46
326 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
327 msgstr "get_xml_desc no va retornar <domain/>"
328
329 #: ../virt-top/virt_top.ml:1561
330 msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
331 msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d per Red Hat"
332
333 #: ../virt-top/virt_top.ml:208
334 msgid ""
335 "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
336 "\n"
337 "SUMMARY\n"
338 "  virt-top [-options]\n"
339 "\n"
340 "OPTIONS"
341 msgstr ""
342 "virt-top : una utilitat similar a «top» per a la virtualització\n"
343 "\n"
344 "RESUM\n"
345 "  virt-top [-opcions]\n"
346 "\n"
347 "OPCIONS"
348
349 #: ../virt-top/virt_top.ml:42
350 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
351 msgstr "virt-top fou compilat sense compatibilitat per a fitxers CSV"
352
353 #: ../virt-top/virt_top.ml:53
354 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
355 msgstr "virt-top fou compilat sense compatibilitat per data i hora"