9c9d4b50806510ca9976dcb3e082a06a0d2e2691
[virt-top.git] / po / as.po
1 #, fuzzy
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2009-10-06 14:58+0000\n"
7 "PO-Revision-Date: 2011-03-23 06:18-0400\n"
8 "Last-Translator: ngoswami <ngoswami@redhat.com>\n"
9 "Language-Team: Assamese <None>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Language: as\n"
14 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
15 "X-Generator: Zanata 3.5.1\n"
16
17 #: ../src/top.ml:1670
18 msgid "# %s virt-top configuration file\n"
19 msgstr ""
20
21 #: ../src/top.ml:1688
22 msgid "# Enable CSV output to the named file\n"
23 msgstr ""
24
25 #: ../src/top.ml:1691
26 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\n"
27 msgstr ""
28
29 #: ../src/top.ml:1685
30 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\n"
31 msgstr ""
32
33 #: ../src/top.ml:1671
34 msgid "# generated on %s by %s\n"
35 msgstr ""
36
37 #: ../src/top.ml:65
38 msgid "%CPU"
39 msgstr "%CPU"
40
41 #: ../src/top.ml:66
42 msgid "%MEM"
43 msgstr "%MEM"
44
45 #: ../src/top.ml:1237
46 msgid ""
47 "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
48 "O:%d X:%d"
49 msgstr ""
50 "%d ডোমেইন, %d সক্ৰিয়, %d চলমান, %d নিদ্ৰিত, %d স্থগিত, %d নিষ্ক্ৰিয় D:%d "
51 "O:%d X:%d"
52
53 #: ../src/top.ml:245
54 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting %s"
55 msgstr ""
56
57 #: ../src/top.ml:240
58 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting a number"
59 msgstr ""
60
61 #: ../src/top.ml:235
62 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting an integer"
63 msgstr ""
64
65 #: ../src/top.ml:105
66 msgid "%s: display should be %s"
67 msgstr "%s: প্ৰদৰ্শন %s হোৱা উচিত"
68
69 #: ../src/top.ml:83
70 msgid "%s: sort order should be: %s"
71 msgstr "%s: সুবিন্যস্ত কৰোঁতে ব্যৱহৃত মান: %s"
72
73 #: ../src/top.ml:217
74 msgid "%s: unknown parameter"
75 msgstr "%s: অজ্ঞাত স্থিতিমাপ"
76
77 #: ../src/top.ml:269
78 msgid "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\n%!"
79 msgstr ""
80
81 #: ../src/top.ml:147
82 msgid "-d: cannot set a negative delay"
83 msgstr "-d: বিলম্বৰ মান শূণ্যৰ অধিক হোৱা আৱশ্যক"
84
85 #: ../src/top.ml:173
86 msgid "Batch mode"
87 msgstr "বেচ মোড"
88
89 #: ../src/top.ml:72
90 msgid "Block read reqs"
91 msgstr "ব্লক পঢ়িবলৈ আৱশ্যক মান"
92
93 #: ../src/top.ml:73
94 msgid "Block write reqs"
95 msgstr "ব্লকত লিখাৰ আৱশ্যক মান"
96
97 #: ../src/top.ml:1244
98 msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
99 msgstr "CPU: %2.1f%%  স্মৃতিশক্তি: %Ld MB (অতিথি দ্বাৰা %Ld MB)"
100
101 #: ../src/top.ml:1493
102 msgid "Change delay from %.1f to: "
103 msgstr "বিলম্বৰ মান %.1f ৰ পৰা চিহ্নিত মানলৈ পৰিবৰ্তন কৰা হ'ব: "
104
105 #: ../src/top.ml:177 ../src/top.ml:175
106 msgid "Connect to libvirt URI"
107 msgstr ""
108
109 #: ../src/top.ml:1744
110 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
111 msgstr "সংযুক্ত কৰক: %s; গৃহস্থৰ নাম: %s"
112
113 #: ../src/top.ml:1783
114 msgid "DISPLAY MODES"
115 msgstr "DISPLAY MODES"
116
117 #: ../src/top.ml:1500
118 msgid "Delay must be > 0"
119 msgstr "বিলম্বৰ মান > 0 হোৱা আৱশ্যক"
120
121 #: ../src/top.ml:189
122 msgid "Delay time interval (seconds)"
123 msgstr "বিলম্বৰ সময়কাল (ছেকেণ্ডত ব্যক্ত)"
124
125 #: ../src/top.ml:1737
126 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
127 msgstr "বিলম্ব: %.1f ছেকেণ্ড; বেচ: %s; নিৰাপত্তা: %s; ক্ৰমবিন্যাস: %s"
128
129 #: ../src/top.ml:181
130 msgid "Disable CPU stats in CSV"
131 msgstr "CSV ত CPU সংক্ৰান্ত পৰিসংখ্যা নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব"
132
133 #: ../src/top.ml:185
134 msgid "Disable block device stats in CSV"
135 msgstr "CSV ত ব্লক যন্ত্ৰ সংক্ৰান্ত পৰিসংখ্যা নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব"
136
137 #: ../src/top.ml:183
138 msgid "Disable memory stats in CSV"
139 msgstr ""
140
141 #: ../src/top.ml:187
142 msgid "Disable net stats in CSV"
143 msgstr "CSV ত নেট সংক্ৰান্ত পৰিসংখ্যা নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব"
144
145 #: ../src/top.ml:214
146 msgid "Display version number and exit"
147 msgstr "সংস্কৰণ নম্বৰ প্ৰদৰশন কৰা আৰু প্ৰস্থান কৰা"
148
149 #: ../src/top.ml:199
150 msgid "Do not read init file"
151 msgstr "init নথিপত্ৰ পঢ়া ন'হ'ব"
152
153 #: ../src/top.ml:68
154 msgid "Domain ID"
155 msgstr "ডোমেইন ID"
156
157 #: ../src/top.ml:69
158 msgid "Domain name"
159 msgstr "ডোমেইনৰ নাম"
160
161 #: ../src/top.ml:1797
162 msgid "Domains display"
163 msgstr "ডোমেইনৰ প্ৰদৰ্শন"
164
165 #: ../src/main.ml:69 ../src/main.ml:44 ../src/top.ml:1711 ../src/top.ml:1708
166 msgid "Error"
167 msgstr "ত্ৰুটি"
168
169 #: ../src/top.ml:193
170 msgid "Exit at given time"
171 msgstr "নিৰ্দিষ্ট সময়ত প্ৰস্থান কৰা হ'ব"
172
173 #: ../src/top.ml:1766
174 msgid "Help"
175 msgstr "সহায়"
176
177 #: ../src/top.ml:195
178 msgid "Historical CPU delay"
179 msgstr "CPU ৰ বিলম্বৰ পূৰ্ববৰ্তী তথ্য"
180
181 #: ../src/top.ml:179
182 msgid "Log statistics to CSV file"
183 msgstr "CSV নথিপত্ৰত পৰিসংখ্যা সংৰক্ষণ কৰা হ'ব"
184
185 #: ../src/top.ml:1749
186 msgid "MAIN KEYS"
187 msgstr "MAIN KEYS"
188
189 #: ../src/top.ml:1804
190 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
191 msgstr ""
192 "virt-top(1) man পৃষ্ঠাত অতিৰিক্ত সহায়ক তথ্য উপস্থিত আছে । প্ৰত্যাবৰ্তন কৰাৰ "
193 "বাবে যি কোনো চাবি টিপক ।"
194
195 #: ../src/top.ml:294
196 msgid "NB: If you want to monitor a local hypervisor, you usually need to be root"
197 msgstr ""
198
199 #: ../src/top.ml:70
200 msgid "Net RX bytes"
201 msgstr "প্ৰকৃত RX bytes"
202
203 #: ../src/top.ml:71
204 msgid "Net TX bytes"
205 msgstr "প্ৰকৃত TX bytes"
206
207 #: ../src/top.ml:1506
208 msgid "Not a valid number"
209 msgstr "বৈধ সংখ্যা নহয়"
210
211 #: ../src/top.ml:201
212 msgid "Number of iterations to run"
213 msgstr "পুনৰাবৃত্তিৰ সংখ্যা"
214
215 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
216 msgid "Off"
217 msgstr "বন্ধ"
218
219 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
220 msgid "On"
221 msgstr "খোলা"
222
223 #: ../src/top.ml:1764
224 msgid "Quit"
225 msgstr "প্ৰস্থান"
226
227 #: ../src/top.ml:208
228 msgid "Run from a script (no user interface)"
229 msgstr ""
230 "স্ক্ৰিপ্টৰ সহযোগত সঞ্চালন কৰা হ'ব (ব্যৱহাৰকৰোঁতাৰ সংযোগ মাধ্যম নোহোৱাকে)"
231
232 #: ../src/top.ml:1771
233 msgid "SORTING"
234 msgstr "SORTING"
235
236 #: ../src/top.ml:206
237 msgid "Secure (\"kiosk\") mode"
238 msgstr ""
239
240 #: ../src/top.ml:1780
241 msgid "Select sort field"
242 msgstr "ক্ৰমবিন্যাসৰ বাবে ক্ষেত্ৰ নিৰ্বাচন কৰক"
243
244 #: ../src/top.ml:191
245 msgid "Send debug messages to file"
246 msgstr "ডিবাগ সংক্ৰান্ত বাৰ্তা নথিপত্ৰলৈ পঠিওৱা হ'ব"
247
248 #: ../src/top.ml:197
249 msgid "Set name of init file"
250 msgstr "init নথিপত্ৰৰ নাম ধাৰ্য কৰক"
251
252 #: ../src/top.ml:203
253 msgid "Set sort order (%s)"
254 msgstr "ক্ৰমবিন্যাসৰ মান নিৰ্ধাৰণ কৰক (%s)"
255
256 #: ../src/top.ml:1514
257 msgid "Set sort order for main display"
258 msgstr "প্ৰধান প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ক্ৰমবিন্যাসৰ মান নিৰ্ধাৰণ কৰক"
259
260 #: ../src/top.ml:1765
261 msgid "Set update interval"
262 msgstr "উন্নয়নৰ সময়ৰ ব্যৱধান নিৰ্ধাৰণ কৰক"
263
264 #: ../src/top.ml:1776
265 msgid "Sort by %CPU"
266 msgstr "%CPU অনুযায়ী সুবিন্যস্ত কৰক"
267
268 #: ../src/top.ml:1777
269 msgid "Sort by %MEM"
270 msgstr "%MEM অনুযায়ী সুবিন্যস্ত কৰক"
271
272 #: ../src/top.ml:1779
273 msgid "Sort by ID"
274 msgstr "ID অনুযায়ী সুবিন্যস্ত কৰক"
275
276 #: ../src/top.ml:1778
277 msgid "Sort by TIME"
278 msgstr "TIME অনুযায়ী সুবিন্যস্ত কৰক"
279
280 #: ../src/top.ml:171
281 msgid "Start by displaying block devices"
282 msgstr "ব্লক যন্ত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আৰম্ভ কৰক"
283
284 #: ../src/top.ml:169
285 msgid "Start by displaying network interfaces"
286 msgstr "নে'টৱৰ্ক সংযোগ মাধ্যমৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আৰম্ভ কৰক"
287
288 #: ../src/top.ml:167
289 msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
290 msgstr "pCPU প্ৰদৰ্শন দ্বাৰা আৰম্ভ কৰক (অবিকল্পিত মান: tasks)"
291
292 #: ../src/top.ml:67
293 msgid "TIME (CPU time)"
294 msgstr "TIME (CPU ৰ সময়)"
295
296 #: ../src/top.ml:1800
297 msgid "Toggle block devices"
298 msgstr "ব্লক যন্ত্ৰ টগল কৰা হ'ব"
299
300 #: ../src/top.ml:1799
301 msgid "Toggle network interfaces"
302 msgstr "নে'টৱৰ্ক সংযোগ মাধ্যম টগল কৰা হ'ব"
303
304 #: ../src/top.ml:1798
305 msgid "Toggle physical CPUs"
306 msgstr "প্ৰকৃত CPU টগল কৰা হ'ব"
307
308 #: ../src/top.ml:1515
309 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
310 msgstr "চাবি লিখক বা ওপৰ আৰু তলৰ স্থানান্তৰণৰ কাৰ্ছাৰ চাবি প্ৰয়োগ কৰক ।"
311
312 #: ../src/top.ml:1809
313 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
314 msgstr "অজ্ঞাত আদেশ - সহায়েৰ বাবে 'h' লিখক"
315
316 #: ../src/top.ml:1763
317 msgid "Update display"
318 msgstr "প্ৰদৰ্শন উন্নত কৰা হ'ব"
319
320 #: ../src/top.ml:1703
321 msgid "Wrote settings to %s"
322 msgstr "%s লৈ বৈশিষ্ট্য লিখা হৈছে"
323
324 #: ../src/top.ml:1745
325 msgid "default"
326 msgstr "অবিকল্পিত"
327
328 #: ../src/top.ml:210
329 msgid "dump output to stdout (no userinterface)"
330 msgstr ""
331
332 #: ../src/opt_xml.ml:46
333 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
334 msgstr "get_xml_desc ৰ পৰা <domain/> প্ৰাপ্ত নহয়"
335
336 #: ../src/top.ml:212
337 msgid "show block device load in bytes rather than reqs"
338 msgstr ""
339
340 #: ../src/top.ml:1767
341 msgid "toggle block info req/bytes"
342 msgstr ""
343
344 #: ../src/top.ml:1725
345 msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
346 msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d Red Hat - দ্বাৰা"
347
348 #: ../src/top.ml:218
349 msgid ""
350 "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
351 "\n"
352 "SUMMARY\n"
353 "  virt-top [-options]\n"
354 "\n"
355 "OPTIONS"
356 msgstr ""
357 "virt-top : ভাৰ্চুৱেলাইজ কৰাৰ পৰিবেশৰ বাবে 'top' আদেশৰ অনুৰূপ বৈশিষ্ট্য\n"
358 "\n"
359 "SUMMARY\n"
360 "  virt-top [-options]\n"
361 "\n"
362 "OPTIONS"
363
364 #: ../src/top.ml:42
365 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
366 msgstr "CSV নথিপত্ৰৰ সমৰ্থন নোহোৱাকৈ virt-top সঙ্কলন কৰা হৈছিল"
367
368 #: ../src/top.ml:53
369 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
370 msgstr "দিন আৰু সময়ৰ সমৰ্থন নোহোৱাকৈ virt-top সঙ্কলন কৰা হৈছিল"
371