Update translation files
[virt-top.git] / po / as.po
1 #, fuzzy
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2017-03-27 11:32+0000\n"
7 "PO-Revision-Date: 2011-03-23 06:18-0400\n"
8 "Last-Translator: ngoswami <ngoswami@redhat.com>\n"
9 "Language-Team: Assamese <None>\n"
10 "Language: as\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
15 "X-Generator: Zanata 3.5.1\n"
16
17 #: ../src/top.ml:1670
18 msgid "# %s virt-top configuration file\n"
19 msgstr ""
20
21 #: ../src/top.ml:1688
22 msgid "# Enable CSV output to the named file\n"
23 msgstr ""
24
25 #: ../src/top.ml:1691
26 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\n"
27 msgstr ""
28
29 #: ../src/top.ml:1685
30 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\n"
31 msgstr ""
32
33 #: ../src/top.ml:1671
34 msgid "# generated on %s by %s\n"
35 msgstr ""
36
37 #: ../src/top.ml:65
38 msgid "%CPU"
39 msgstr "%CPU"
40
41 #: ../src/top.ml:66
42 msgid "%MEM"
43 msgstr "%MEM"
44
45 #: ../src/top.ml:1237
46 msgid ""
47 "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
48 "O:%d X:%d"
49 msgstr ""
50 "%d ডোমেইন, %d সক্ৰিয়, %d চলমান, %d নিদ্ৰিত, %d স্থগিত, %d নিষ্ক্ৰিয় D:%d O:%d X:%d"
51
52 #: ../src/top.ml:245
53 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting %s"
54 msgstr ""
55
56 #: ../src/top.ml:240
57 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting a number"
58 msgstr ""
59
60 #: ../src/top.ml:235
61 msgid "%s: could not parse '%s' in init file: expecting an integer"
62 msgstr ""
63
64 #: ../src/top.ml:105
65 msgid "%s: display should be %s"
66 msgstr "%s: প্ৰদৰ্শন %s হোৱা উচিত"
67
68 #: ../src/top.ml:83
69 msgid "%s: sort order should be: %s"
70 msgstr "%s: সুবিন্যস্ত কৰোঁতে ব্যৱহৃত মান: %s"
71
72 #: ../src/top.ml:217
73 msgid "%s: unknown parameter"
74 msgstr "%s: অজ্ঞাত স্থিতিমাপ"
75
76 #: ../src/top.ml:269
77 msgid ""
78 "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\n"
79 "%!"
80 msgstr ""
81
82 #: ../src/top.ml:147
83 msgid "-d: cannot set a negative delay"
84 msgstr "-d: বিলম্বৰ মান শূণ্যৰ অধিক হোৱা আৱশ্যক"
85
86 #: ../src/top.ml:173
87 msgid "Batch mode"
88 msgstr "বেচ মোড"
89
90 #: ../src/top.ml:72
91 msgid "Block read reqs"
92 msgstr "ব্লক পঢ়িবলৈ আৱশ্যক মান"
93
94 #: ../src/top.ml:73
95 msgid "Block write reqs"
96 msgstr "ব্লকত লিখাৰ আৱশ্যক মান"
97
98 #: ../src/top.ml:1244
99 msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
100 msgstr "CPU: %2.1f%%  স্মৃতিশক্তি: %Ld MB (অতিথি দ্বাৰা %Ld MB)"
101
102 #: ../src/top.ml:1493
103 msgid "Change delay from %.1f to: "
104 msgstr "বিলম্বৰ মান %.1f ৰ পৰা চিহ্নিত মানলৈ পৰিবৰ্তন কৰা হ'ব: "
105
106 #: ../src/top.ml:177 ../src/top.ml:175
107 msgid "Connect to libvirt URI"
108 msgstr ""
109
110 #: ../src/top.ml:1744
111 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
112 msgstr "সংযুক্ত কৰক: %s; গৃহস্থৰ নাম: %s"
113
114 #: ../src/top.ml:1783
115 msgid "DISPLAY MODES"
116 msgstr "DISPLAY MODES"
117
118 #: ../src/top.ml:1500
119 msgid "Delay must be > 0"
120 msgstr "বিলম্বৰ মান > 0 হোৱা আৱশ্যক"
121
122 #: ../src/top.ml:189
123 msgid "Delay time interval (seconds)"
124 msgstr "বিলম্বৰ সময়কাল (ছেকেণ্ডত ব্যক্ত)"
125
126 #: ../src/top.ml:1737
127 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
128 msgstr "বিলম্ব: %.1f ছেকেণ্ড; বেচ: %s; নিৰাপত্তা: %s; ক্ৰমবিন্যাস: %s"
129
130 #: ../src/top.ml:181
131 msgid "Disable CPU stats in CSV"
132 msgstr "CSV ত CPU সংক্ৰান্ত পৰিসংখ্যা নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব"
133
134 #: ../src/top.ml:185
135 msgid "Disable block device stats in CSV"
136 msgstr "CSV ত ব্লক যন্ত্ৰ সংক্ৰান্ত পৰিসংখ্যা নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব"
137
138 #: ../src/top.ml:183
139 msgid "Disable memory stats in CSV"
140 msgstr ""
141
142 #: ../src/top.ml:187
143 msgid "Disable net stats in CSV"
144 msgstr "CSV ত নেট সংক্ৰান্ত পৰিসংখ্যা নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব"
145
146 #: ../src/top.ml:214
147 msgid "Display version number and exit"
148 msgstr "সংস্কৰণ নম্বৰ প্ৰদৰশন কৰা আৰু প্ৰস্থান কৰা"
149
150 #: ../src/top.ml:199
151 msgid "Do not read init file"
152 msgstr "init নথিপত্ৰ পঢ়া ন'হ'ব"
153
154 #: ../src/top.ml:68
155 msgid "Domain ID"
156 msgstr "ডোমেইন ID"
157
158 #: ../src/top.ml:69
159 msgid "Domain name"
160 msgstr "ডোমেইনৰ নাম"
161
162 #: ../src/top.ml:1797
163 msgid "Domains display"
164 msgstr "ডোমেইনৰ প্ৰদৰ্শন"
165
166 #: ../src/main.ml:69 ../src/main.ml:44 ../src/top.ml:1711 ../src/top.ml:1708
167 msgid "Error"
168 msgstr "ত্ৰুটি"
169
170 #: ../src/top.ml:193
171 msgid "Exit at given time"
172 msgstr "নিৰ্দিষ্ট সময়ত প্ৰস্থান কৰা হ'ব"
173
174 #: ../src/top.ml:1766
175 msgid "Help"
176 msgstr "সহায়"
177
178 #: ../src/top.ml:195
179 msgid "Historical CPU delay"
180 msgstr "CPU ৰ বিলম্বৰ পূৰ্ববৰ্তী তথ্য"
181
182 #: ../src/top.ml:179
183 msgid "Log statistics to CSV file"
184 msgstr "CSV নথিপত্ৰত পৰিসংখ্যা সংৰক্ষণ কৰা হ'ব"
185
186 #: ../src/top.ml:1749
187 msgid "MAIN KEYS"
188 msgstr "MAIN KEYS"
189
190 #: ../src/top.ml:1804
191 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
192 msgstr ""
193 "virt-top(1) man পৃষ্ঠাত অতিৰিক্ত সহায়ক তথ্য উপস্থিত আছে । প্ৰত্যাবৰ্তন কৰাৰ বাবে যি "
194 "কোনো চাবি টিপক ।"
195
196 #: ../src/top.ml:294
197 msgid ""
198 "NB: If you want to monitor a local hypervisor, you usually need to be root"
199 msgstr ""
200
201 #: ../src/top.ml:70
202 msgid "Net RX bytes"
203 msgstr "প্ৰকৃত RX bytes"
204
205 #: ../src/top.ml:71
206 msgid "Net TX bytes"
207 msgstr "প্ৰকৃত TX bytes"
208
209 #: ../src/top.ml:1506
210 msgid "Not a valid number"
211 msgstr "বৈধ সংখ্যা নহয়"
212
213 #: ../src/top.ml:201
214 msgid "Number of iterations to run"
215 msgstr "পুনৰাবৃত্তিৰ সংখ্যা"
216
217 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
218 msgid "Off"
219 msgstr "বন্ধ"
220
221 #: ../src/top.ml:1740 ../src/top.ml:1739
222 msgid "On"
223 msgstr "খোলা"
224
225 #: ../src/top.ml:1764
226 msgid "Quit"
227 msgstr "প্ৰস্থান"
228
229 #: ../src/top.ml:208
230 msgid "Run from a script (no user interface)"
231 msgstr "স্ক্ৰিপ্টৰ সহযোগত সঞ্চালন কৰা হ'ব (ব্যৱহাৰকৰোঁতাৰ সংযোগ মাধ্যম নোহোৱাকে)"
232
233 #: ../src/top.ml:1771
234 msgid "SORTING"
235 msgstr "SORTING"
236
237 #: ../src/top.ml:206
238 msgid "Secure (\"kiosk\") mode"
239 msgstr ""
240
241 #: ../src/top.ml:1780
242 msgid "Select sort field"
243 msgstr "ক্ৰমবিন্যাসৰ বাবে ক্ষেত্ৰ নিৰ্বাচন কৰক"
244
245 #: ../src/top.ml:191
246 msgid "Send debug messages to file"
247 msgstr "ডিবাগ সংক্ৰান্ত বাৰ্তা নথিপত্ৰলৈ পঠিওৱা হ'ব"
248
249 #: ../src/top.ml:197
250 msgid "Set name of init file"
251 msgstr "init নথিপত্ৰৰ নাম ধাৰ্য কৰক"
252
253 #: ../src/top.ml:203
254 msgid "Set sort order (%s)"
255 msgstr "ক্ৰমবিন্যাসৰ মান নিৰ্ধাৰণ কৰক (%s)"
256
257 #: ../src/top.ml:1514
258 msgid "Set sort order for main display"
259 msgstr "প্ৰধান প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ক্ৰমবিন্যাসৰ মান নিৰ্ধাৰণ কৰক"
260
261 #: ../src/top.ml:1765
262 msgid "Set update interval"
263 msgstr "উন্নয়নৰ সময়ৰ ব্যৱধান নিৰ্ধাৰণ কৰক"
264
265 #: ../src/top.ml:1776
266 msgid "Sort by %CPU"
267 msgstr "%CPU অনুযায়ী সুবিন্যস্ত কৰক"
268
269 #: ../src/top.ml:1777
270 msgid "Sort by %MEM"
271 msgstr "%MEM অনুযায়ী সুবিন্যস্ত কৰক"
272
273 #: ../src/top.ml:1779
274 msgid "Sort by ID"
275 msgstr "ID অনুযায়ী সুবিন্যস্ত কৰক"
276
277 #: ../src/top.ml:1778
278 msgid "Sort by TIME"
279 msgstr "TIME অনুযায়ী সুবিন্যস্ত কৰক"
280
281 #: ../src/top.ml:171
282 msgid "Start by displaying block devices"
283 msgstr "ব্লক যন্ত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আৰম্ভ কৰক"
284
285 #: ../src/top.ml:169
286 msgid "Start by displaying network interfaces"
287 msgstr "নে'টৱৰ্ক সংযোগ মাধ্যমৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আৰম্ভ কৰক"
288
289 #: ../src/top.ml:167
290 msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
291 msgstr "pCPU প্ৰদৰ্শন দ্বাৰা আৰম্ভ কৰক (অবিকল্পিত মান: tasks)"
292
293 #: ../src/top.ml:67
294 msgid "TIME (CPU time)"
295 msgstr "TIME (CPU ৰ সময়)"
296
297 #: ../src/top.ml:1800
298 msgid "Toggle block devices"
299 msgstr "ব্লক যন্ত্ৰ টগল কৰা হ'ব"
300
301 #: ../src/top.ml:1799
302 msgid "Toggle network interfaces"
303 msgstr "নে'টৱৰ্ক সংযোগ মাধ্যম টগল কৰা হ'ব"
304
305 #: ../src/top.ml:1798
306 msgid "Toggle physical CPUs"
307 msgstr "প্ৰকৃত CPU টগল কৰা হ'ব"
308
309 #: ../src/top.ml:1515
310 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
311 msgstr "চাবি লিখক বা ওপৰ আৰু তলৰ স্থানান্তৰণৰ কাৰ্ছাৰ চাবি প্ৰয়োগ কৰক ।"
312
313 #: ../src/top.ml:1809
314 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
315 msgstr "অজ্ঞাত আদেশ - সহায়েৰ বাবে 'h' লিখক"
316
317 #: ../src/top.ml:1763
318 msgid "Update display"
319 msgstr "প্ৰদৰ্শন উন্নত কৰা হ'ব"
320
321 #: ../src/top.ml:1703
322 msgid "Wrote settings to %s"
323 msgstr "%s লৈ বৈশিষ্ট্য লিখা হৈছে"
324
325 #: ../src/top.ml:1745
326 msgid "default"
327 msgstr "অবিকল্পিত"
328
329 #: ../src/top.ml:210
330 msgid "dump output to stdout (no userinterface)"
331 msgstr ""
332
333 #: ../src/opt_xml.ml:46
334 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
335 msgstr "get_xml_desc ৰ পৰা <domain/> প্ৰাপ্ত নহয়"
336
337 #: ../src/top.ml:212
338 msgid "show block device load in bytes rather than reqs"
339 msgstr ""
340
341 #: ../src/top.ml:1767
342 msgid "toggle block info req/bytes"
343 msgstr ""
344
345 #: ../src/top.ml:1725
346 msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
347 msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d Red Hat - দ্বাৰা"
348
349 #: ../src/top.ml:218
350 msgid ""
351 "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
352 "\n"
353 "SUMMARY\n"
354 "  virt-top [-options]\n"
355 "\n"
356 "OPTIONS"
357 msgstr ""
358 "virt-top : ভাৰ্চুৱেলাইজ কৰাৰ পৰিবেশৰ বাবে 'top' আদেশৰ অনুৰূপ বৈশিষ্ট্য\n"
359 "\n"
360 "SUMMARY\n"
361 "  virt-top [-options]\n"
362 "\n"
363 "OPTIONS"
364
365 #: ../src/top.ml:42
366 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
367 msgstr "CSV নথিপত্ৰৰ সমৰ্থন নোহোৱাকৈ virt-top সঙ্কলন কৰা হৈছিল"
368
369 #: ../src/top.ml:53
370 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
371 msgstr "দিন আৰু সময়ৰ সমৰ্থন নোহোৱাকৈ virt-top সঙ্কলন কৰা হৈছিল"