Update PO files.
[virt-top.git] / po / as.po
1 #, fuzzy
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: virt-top.tip\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2008-11-03 12:11+0000\n"
7 "PO-Revision-Date: 2009-04-03 16:01+0530\n"
8 "Last-Translator: Amitakhya Phukan <aphukan@fedoraproject.org>\n"
9 "Language-Team: Assamese <fedora-trans-as@redhat.com>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1)\n"
14 "X-Generator: Lokalize 0.3\n"
15
16 #: ../virt-top/virt_top.ml:1506
17 msgid "# %s virt-top configuration file\\n"
18 msgstr "# %s virt-top বিন্যাস নথিপত্ৰ\\n"
19
20 #: ../virt-top/virt_top.ml:1524
21 msgid "# Enable CSV output to the named file\\n"
22 msgstr "# উল্লেখিত নথিপত্ৰত CSV নিৰ্গম লিখাৰ ব্যৱস্থা সক্ৰিয় কৰা হ'ব\\n"
23
24 #: ../virt-top/virt_top.ml:1527
25 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\\n"
26 msgstr ""
27 "# এই নথিপত্ৰৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত পুনঃ নিলিখিবলৈ, পৰবৰ্তী পংক্তিৰ পৰা মন্তব্যৰ চিহ্ন "
28 "আঁতৰাওক\\n"
29
30 #: ../virt-top/virt_top.ml:1521
31 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\\n"
32 msgstr ""
33 "# ডিবাগ আৰু ত্ৰুটি বাৰ্তা নথিপত্ৰত লিখাৰ বাবে পৰবৰ্তী পংক্তিৰ পৰা মন্তব্যৰ চিহ্ন আঁতৰাওক"
34 "\\n"
35
36 #: ../virt-top/virt_top.ml:1507
37 msgid "# generated on %s by %s\\n"
38 msgstr "# %s ত %s দ্বাৰা উৎপন্ন কৰা হৈছে\\n"
39
40 #: ../virt-top/virt_top.ml:65
41 msgid "%CPU"
42 msgstr "%CPU"
43
44 #: ../virt-top/virt_top.ml:66
45 msgid "%MEM"
46 msgstr "%MEM"
47
48 #: ../virt-top/virt_top.ml:1158
49 msgid ""
50 "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
51 "O:%d X:%d"
52 msgstr ""
53 "%d ডোমেইন, %d সক্ৰিয়, %d চলমান, %d নিদ্ৰিত, %d স্থগিত, %d নিষ্ক্ৰিয় D:%d O:%d X:%d"
54
55 #: ../virt-top/virt_top.ml:105
56 msgid "%s: display should be %s"
57 msgstr "%s: প্ৰদৰ্শন %s হোৱা উচিত"
58
59 #: ../virt-top/virt_top.ml:83
60 msgid "%s: sort order should be: %s"
61 msgstr "%s: সুবিন্যস্ত কৰোঁতে ব্যৱহৃত মান: %s"
62
63 #: ../virt-top/virt_top.ml:207
64 msgid "%s: unknown parameter"
65 msgstr "%s: অজ্ঞাত স্থিতিমাপ"
66
67 #: ../virt-top/virt_top.ml:238
68 msgid "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\\n%!"
69 msgstr "%s:%d: বিন্যাসৰ বস্তু ``%s'' উপেক্ষিত\\n%!"
70
71 #: ../virt-top/virt_top.ml:144
72 msgid "-d: cannot set a negative delay"
73 msgstr "-d: বিলম্বৰ মান শূণ্যৰ অধিক হোৱা আৱশ্যক"
74
75 #: ../virt-top/virt_top.ml:170
76 msgid "Batch mode"
77 msgstr "বেচ মোড"
78
79 #: ../virt-top/virt_top.ml:72
80 msgid "Block read reqs"
81 msgstr "ব্লক পঢ়িবলৈ আৱশ্যক মান"
82
83 #: ../virt-top/virt_top.ml:73
84 msgid "Block write reqs"
85 msgstr "ব্লকত লিখাৰ আৱশ্যক মান"
86
87 #: ../virt-top/virt_top.ml:1165
88 msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
89 msgstr "CPU: %2.1f%%  স্মৃতিশক্তি: %Ld MB (অতিথি দ্বাৰা %Ld MB)"
90
91 #: ../virt-top/virt_top.ml:1335
92 msgid "Change delay from %.1f to: "
93 msgstr "বিলম্বৰ মান %.1f ৰ পৰা চিহ্নিত মানলৈ পৰিবৰ্তন কৰা হ'ব: "
94
95 #: ../virt-top/virt_top.ml:174 ../virt-top/virt_top.ml:172
96 msgid "Connect to URI (default: Xen)"
97 msgstr "চিহ্নিত URI-ৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰক (অবিকল্পিত: Xen)"
98
99 #: ../virt-top/virt_top.ml:1580
100 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
101 msgstr "সংযুক্ত কৰক: %s; গৃহস্থৰ নাম: %s"
102
103 #: ../virt-top/virt_top.ml:1618
104 msgid "DISPLAY MODES"
105 msgstr "DISPLAY MODES"
106
107 #: ../virt-top/virt_top.ml:1342
108 msgid "Delay must be > 0"
109 msgstr "বিলম্বৰ মান > 0 হোৱা আৱশ্যক"
110
111 #: ../virt-top/virt_top.ml:184
112 msgid "Delay time interval (seconds)"
113 msgstr "বিলম্বৰ সময়কাল (ছেকেণ্ডত ব্যক্ত)"
114
115 #: ../virt-top/virt_top.ml:1573
116 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
117 msgstr "বিলম্ব: %.1f ছেকেণ্ড; বেচ: %s; নিৰাপত্তা: %s; ক্ৰমবিন্যাস: %s"
118
119 #: ../virt-top/virt_top.ml:178
120 msgid "Disable CPU stats in CSV"
121 msgstr "CSV ত CPU সংক্ৰান্ত পৰিসংখ্যা নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব"
122
123 #: ../virt-top/virt_top.ml:180
124 msgid "Disable block device stats in CSV"
125 msgstr "CSV ত ব্লক যন্ত্ৰ সংক্ৰান্ত পৰিসংখ্যা নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব"
126
127 #: ../virt-top/virt_top.ml:182
128 msgid "Disable net stats in CSV"
129 msgstr "CSV ত নেট সংক্ৰান্ত পৰিসংখ্যা নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব"
130
131 #: ../virt-top/virt_top.ml:204
132 msgid "Display version number and exit"
133 msgstr ""
134
135 #: ../virt-top/virt_top.ml:194
136 msgid "Do not read init file"
137 msgstr "init নথিপত্ৰ পঢ়া ন'হ'ব"
138
139 #: ../virt-top/virt_top.ml:68
140 msgid "Domain ID"
141 msgstr "ডোমেইন ID"
142
143 #: ../virt-top/virt_top.ml:69
144 msgid "Domain name"
145 msgstr "ডোমেইনৰ নাম"
146
147 #: ../virt-top/virt_top.ml:1632
148 msgid "Domains display"
149 msgstr "ডোমেইনৰ প্ৰদৰ্শন"
150
151 #: ../virt-top/virt_top_main.ml:47 ../virt-top/virt_top.ml:1547
152 #. ../virt-top/virt_top.ml:1544
153 msgid "Error"
154 msgstr "ত্ৰুটি"
155
156 #: ../virt-top/virt_top.ml:188
157 msgid "Exit at given time"
158 msgstr "নিৰ্দিষ্ট সময়ত প্ৰস্থান কৰা হ'ব"
159
160 #: ../virt-top/virt_top.ml:1602
161 msgid "Help"
162 msgstr "সহায়"
163
164 #: ../virt-top/virt_top.ml:190
165 msgid "Historical CPU delay"
166 msgstr "CPU ৰ বিলম্বৰ পূৰ্ববৰ্তী তথ্য"
167
168 #: ../virt-top/virt_top.ml:176
169 msgid "Log statistics to CSV file"
170 msgstr "CSV নথিপত্ৰত পৰিসংখ্যা সংৰক্ষণ কৰা হ'ব"
171
172 #: ../virt-top/virt_top.ml:1585
173 msgid "MAIN KEYS"
174 msgstr "MAIN KEYS"
175
176 #: ../virt-top/virt_top.ml:1639
177 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
178 msgstr ""
179 "virt-top(1) man পৃষ্ঠাত অতিৰিক্ত সহায়ক তথ্য উপস্থিত আছে । প্ৰত্যাবৰ্তন কৰাৰ বাবে যি "
180 "কোনো চাবি টিপক ।"
181
182 #: ../virt-top/virt_top.ml:263
183 msgid ""
184 "NB: If you want to monitor a local Xen hypervisor, you usually need to be "
185 "root"
186 msgstr ""
187 "উল্লেখ্য: স্থানীয় Xen হাইপাৰভাইছৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে root ব্যৱহাৰকৰোঁতাৰ পৰিচয় ধাৰণ "
188 "কৰা আৱশ্যক"
189
190 #: ../virt-top/virt_top.ml:70
191 msgid "Net RX bytes"
192 msgstr "প্ৰকৃত RX bytes"
193
194 #: ../virt-top/virt_top.ml:71
195 msgid "Net TX bytes"
196 msgstr "প্ৰকৃত TX bytes"
197
198 #: ../virt-top/virt_top.ml:1348
199 msgid "Not a valid number"
200 msgstr "বৈধ সংখ্যা নহয়"
201
202 #: ../virt-top/virt_top.ml:196
203 msgid "Number of iterations to run"
204 msgstr "পুনৰাবৃত্তিৰ সংখ্যা"
205
206 #: ../virt-top/virt_top.ml:1576 ../virt-top/virt_top.ml:1575
207 msgid "Off"
208 msgstr ""
209
210 #: ../virt-top/virt_top.ml:1576 ../virt-top/virt_top.ml:1575
211 msgid "On"
212 msgstr ""
213
214 #: ../virt-top/virt_top.ml:1600
215 msgid "Quit"
216 msgstr "প্ৰস্থান"
217
218 #: ../virt-top/virt_top.ml:202
219 msgid "Run from a script (no user interface)"
220 msgstr "স্ক্ৰিপ্টৰ সহযোগত সঞ্চালন কৰা হ'ব (ব্যৱহাৰকৰোঁতাৰ সংযোগ মাধ্যম নোহোৱাকে)"
221
222 #: ../virt-top/virt_top.ml:1606
223 msgid "SORTING"
224 msgstr "SORTING"
225
226 #: ../virt-top/virt_top.ml:200
227 msgid "Secure (\\\"kiosk\\\") mode"
228 msgstr "নিৰাপদ (\\\"kiosk\\\") মোড"
229
230 #: ../virt-top/virt_top.ml:1615
231 msgid "Select sort field"
232 msgstr "ক্ৰমবিন্যাসৰ বাবে ক্ষেত্ৰ নিৰ্বাচন কৰক"
233
234 #: ../virt-top/virt_top.ml:186
235 msgid "Send debug messages to file"
236 msgstr "ডিবাগ সংক্ৰান্ত বাৰ্তা নথিপত্ৰলৈ পঠিওৱা হ'ব"
237
238 #: ../virt-top/virt_top.ml:192
239 msgid "Set name of init file"
240 msgstr "init নথিপত্ৰৰ নাম ধাৰ্য কৰক"
241
242 #: ../virt-top/virt_top.ml:198
243 msgid "Set sort order (%s)"
244 msgstr "ক্ৰমবিন্যাসৰ মান নিৰ্ধাৰণ কৰক (%s)"
245
246 #: ../virt-top/virt_top.ml:1356
247 msgid "Set sort order for main display"
248 msgstr "প্ৰধান প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ক্ৰমবিন্যাসৰ মান নিৰ্ধাৰণ কৰক"
249
250 #: ../virt-top/virt_top.ml:1601
251 msgid "Set update interval"
252 msgstr "উন্নয়নৰ সময়ৰ ব্যৱধান নিৰ্ধাৰণ কৰক"
253
254 #: ../virt-top/virt_top.ml:1611
255 msgid "Sort by %CPU"
256 msgstr "%CPU অনুযায়ী সুবিন্যস্ত কৰক"
257
258 #: ../virt-top/virt_top.ml:1612
259 msgid "Sort by %MEM"
260 msgstr "%MEM অনুযায়ী সুবিন্যস্ত কৰক"
261
262 #: ../virt-top/virt_top.ml:1614
263 msgid "Sort by ID"
264 msgstr "ID অনুযায়ী সুবিন্যস্ত কৰক"
265
266 #: ../virt-top/virt_top.ml:1613
267 msgid "Sort by TIME"
268 msgstr "TIME অনুযায়ী সুবিন্যস্ত কৰক"
269
270 #: ../virt-top/virt_top.ml:168
271 msgid "Start by displaying block devices"
272 msgstr "ব্লক যন্ত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আৰম্ভ কৰক"
273
274 #: ../virt-top/virt_top.ml:166
275 msgid "Start by displaying network interfaces"
276 msgstr "নে'টৱৰ্ক সংযোগ মাধ্যমৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আৰম্ভ কৰক"
277
278 #: ../virt-top/virt_top.ml:164
279 msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
280 msgstr "pCPU প্ৰদৰ্শন দ্বাৰা আৰম্ভ কৰক (অবিকল্পিত মান: tasks)"
281
282 #: ../virt-top/virt_top.ml:67
283 msgid "TIME (CPU time)"
284 msgstr "TIME (CPU ৰ সময়)"
285
286 #: ../virt-top/virt_top.ml:1635
287 msgid "Toggle block devices"
288 msgstr "ব্লক যন্ত্ৰ টগল কৰা হ'ব"
289
290 #: ../virt-top/virt_top.ml:1634
291 msgid "Toggle network interfaces"
292 msgstr "নে'টৱৰ্ক সংযোগ মাধ্যম টগল কৰা হ'ব"
293
294 #: ../virt-top/virt_top.ml:1633
295 msgid "Toggle physical CPUs"
296 msgstr "প্ৰকৃত CPU টগল কৰা হ'ব"
297
298 #: ../virt-top/virt_top.ml:1357
299 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
300 msgstr "চাবি লিখক বা ওপৰ আৰু তলৰ স্থানান্তৰণৰ কাৰ্ছাৰ চাবি প্ৰয়োগ কৰক ।"
301
302 #: ../virt-top/virt_top.ml:1644
303 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
304 msgstr "অজ্ঞাত আদেশ - সহায়েৰ বাবে 'h' লিখক"
305
306 #: ../virt-top/virt_top.ml:1599
307 msgid "Update display"
308 msgstr "প্ৰদৰ্শন উন্নত কৰা হ'ব"
309
310 #: ../virt-top/virt_top.ml:1539
311 msgid "Wrote settings to %s"
312 msgstr "%s লৈ বৈশিষ্ট্য লিখা হৈছে"
313
314 #: ../virt-top/virt_top.ml:1581
315 msgid "default"
316 msgstr ""
317
318 #: ../virt-top/virt_top_xml.ml:46
319 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
320 msgstr "get_xml_desc ৰ পৰা <domain/> প্ৰাপ্ত নহয়"
321
322 #: ../virt-top/virt_top.ml:1561
323 msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
324 msgstr ""
325
326 #: ../virt-top/virt_top.ml:208
327 msgid ""
328 "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
329 "\n"
330 "SUMMARY\n"
331 "  virt-top [-options]\n"
332 "\n"
333 "OPTIONS"
334 msgstr ""
335 "virt-top : ভাৰ্চুৱেলাইজ কৰাৰ পৰিবেশৰ বাবে 'top' আদেশৰ অনুৰূপ বৈশিষ্ট্য\n"
336 "\n"
337 "SUMMARY\n"
338 "  virt-top [-options]\n"
339 "\n"
340 "OPTIONS"
341
342 #: ../virt-top/virt_top.ml:42
343 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
344 msgstr "CSV নথিপত্ৰৰ সমৰ্থন নোহোৱাকৈ virt-top সঙ্কলন কৰা হৈছিল"
345
346 #: ../virt-top/virt_top.ml:53
347 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
348 msgstr "দিন আৰু সময়ৰ সমৰ্থন নোহোৱাকৈ virt-top সঙ্কলন কৰা হৈছিল"
349