Update Oriya translations (thanks Manoj Kumar Giri) (RHBZ#559498).
authorRichard Jones <rjones@redhat.com>
Mon, 1 Feb 2010 14:50:19 +0000 (14:50 +0000)
committerRichard Jones <rjones@redhat.com>
Mon, 1 Feb 2010 14:51:10 +0000 (14:51 +0000)
po/or.po

index cebeea3..f4b42b4 100644 (file)
--- a/po/or.po
+++ b/po/or.po
@@ -1,21 +1,21 @@
-# translation of libguestfs.master.libguestfs.or.po to Oriya
+# translation of libguestfs.master.or.po to Oriya
 # Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 #
 # Manoj Kumar Giri <mgiri@redhat.com>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: libguestfs.master.libguestfs.or\n"
+"Project-Id-Version: libguestfs.master.or\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-01-29 09:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-28 15:46+0530\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-02-01 18:17+0530\n"
 "Last-Translator: Manoj Kumar Giri <mgiri@redhat.com>\n"
 "Language-Team: Oriya <oriya-it@googlegroups.com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
-"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
+"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n!=1);\n\n"
 "\n"
 "\n"
 
@@ -261,9 +261,8 @@ msgid "determine file type"
 msgstr "ଫାଇଲ ପ୍ରକାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ"
 
 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:1049
-#, fuzzy
 msgid "return the size of the file in bytes"
-msgstr "à¬\89ପà¬\95ରଣର ସମୁଦାୟ ଆକାରକୁ ବାଇଟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ"
+msgstr "ଫାà¬\87ଲର ସମୁଦାୟ ଆକାରକୁ ବାଇଟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ"
 
 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:1040
 msgid "fill a file with octets"
@@ -474,9 +473,8 @@ msgid "remove an LVM logical volume"
 msgstr "ଗୋଟିଏ LVM ତାର୍କିକ ଭଲ୍ୟୁମକୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ"
 
 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:1052
-#, fuzzy
 msgid "rename an LVM logical volume"
-msgstr "à¬\97à­\8bà¬\9fିà¬\8f LVM à¬¤à¬¾à¬°à­\8dà¬\95ିà¬\95 à¬­à¬²à­\8dà­\9fà­\81ମà¬\95à­\81 à¬\95ାଢ଼ନ୍ତୁ"
+msgstr "à¬\97à­\8bà¬\9fିà¬\8f LVM à¬¤à¬¾à¬°à­\8dà¬\95ିà¬\95 à¬­à¬²à­\8dà­\9fà­\81ମର à¬¨à¬¾à¬® à¬ªà¬°à¬¿à¬¬à¬°à­\8dତà­\8dତନ à¬\95ରନ୍ତୁ"
 
 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:710
 msgid "resize an LVM logical volume"
@@ -928,9 +926,8 @@ msgid "remove an LVM volume group"
 msgstr "ଗୋଟିଏ LVM ଭଲ୍ୟୁମ ଶ୍ରେଣୀକୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ"
 
 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:1055
-#, fuzzy
 msgid "rename an LVM volume group"
-msgstr "ଗୋଟିଏ LVM ଭଲ୍ୟୁମ ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ"
+msgstr "ଗୋଟିଏ LVM ଭଲ୍ୟୁମ ଶ୍ରେଣୀର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ"
 
 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:425 fish/cmds.c:434
 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
@@ -966,8 +963,7 @@ msgstr "ଗୋଟିଏ ସଂକୋଚିତ ଫାଇଲ ଭିତରେ ଫ
 
 #: fish/cmds.c:293
 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
-msgstr ""
-"ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ସହାୟତା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ -h <cmd> / help <cmd> ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।"
+msgstr "ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ସହାୟତା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ -h <cmd> / help <cmd> ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।"
 
 #: fish/cmds.c:1333 fish/cmds.c:1345 fish/cmds.c:1358 fish/cmds.c:1372
 #: fish/cmds.c:1386 fish/cmds.c:1401 fish/cmds.c:1416 fish/cmds.c:1429
@@ -1122,7 +1118,7 @@ msgstr "'help %s' ଟାଇପ କରନ୍ତୁ %s ପାଇଁ ସହାୟ
 #: fish/cmds.c:6425 fish/cmds.c:6461 fish/cmds.c:6530 fish/cmds.c:6549
 #, c-format
 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: %s: ଅବୈଧ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାଚଳ (%s ଫେରାଇଥାଏ %d)\n"
 
 #: fish/cmds.c:1642 fish/cmds.c:2072 fish/cmds.c:2378 fish/cmds.c:2415
 #: fish/cmds.c:2434 fish/cmds.c:2559 fish/cmds.c:2612 fish/cmds.c:2631
@@ -1139,7 +1135,7 @@ msgstr ""
 #: fish/cmds.c:6431 fish/cmds.c:6467 fish/cmds.c:6536 fish/cmds.c:6555
 #, c-format
 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: %s: ଗଣନସଂଖ୍ୟାଟି ପରିସର ବାହାରେ\n"
 
 #: fish/cmds.c:7416
 #, c-format
@@ -1235,8 +1231,7 @@ msgstr "%s: --listen=PID: PID ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ: %
 
 #: fish/fish.c:230
 #, c-format
-msgid ""
-"%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
+msgid "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
 msgstr "%s: ସୁଦୂର: $GUESTFISH_PID ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ PID ରେ ସୁଦୂର ପଦ୍ଧତିରେ ସେଟ ହୋଇଛି\n"
 
 #: fish/fish.c:239 fuse/guestmount.c:1006
@@ -1638,8 +1633,7 @@ msgstr ""
 #: fish/fish.c:1064
 #, c-format
 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
-msgstr ""
-"%s: ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟି ପରିଚିତ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ -h କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ\n"
+msgstr "%s: ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟି ପରିଚିତ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ -h କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ\n"
 
 #: fish/fish.c:1220
 #, c-format
@@ -1852,8 +1846,7 @@ msgstr "guestfs_end_busy: ଅବସ୍ଥା %d ରେ ଥିବା ସମୟର
 
 #: src/guestfs.c:1998
 #, c-format
-msgid ""
-"check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
+msgid "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
 msgstr "check_for_daemon_cancellation_or_eof: ଡେମନରୁ 0x%x କୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଶାତିତ 0x%x\n"
 
 #: src/guestfs.c:2156 src/guestfs.c:2210
@@ -2010,8 +2003,7 @@ msgstr "libguestfs-test-tool: /dev/sdb କୁ /iso ଉପରେ ସ୍ଥାପ
 #: test-tool/test-tool.c:250
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
-msgstr ""
-"libguestfs-test-tool: ସହାୟକ ପ୍ରଗ୍ରାମକୁ ଚଲାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଅଥବା ସହାୟକ ବିଫଳ ହୋଇଛି\n"
+msgstr "libguestfs-test-tool: ସହାୟକ ପ୍ରଗ୍ରାମକୁ ଚଲାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଅଥବା ସହାୟକ ବିଫଳ ହୋଇଛି\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:281
 #, c-format
@@ -2065,3 +2057,4 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
 msgstr "mkisofs ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଫଳ ହୋଇଛି: %s\n"
+