Added Polish translation (Piotr Drąg) (fixes RHBZ#502533).
authorRichard Jones <rjones@trick.home.annexia.org>
Tue, 26 May 2009 08:47:41 +0000 (09:47 +0100)
committerRichard Jones <rjones@trick.home.annexia.org>
Tue, 26 May 2009 08:47:41 +0000 (09:47 +0100)
.gitignore
po/LINGUAS
po/pl.po [new file with mode: 0644]

index 3588307..5032bf3 100644 (file)
@@ -77,16 +77,17 @@ perl/Makefile-pl
 perl/Makefile.PL
 perl/blib
 perl/pm_to_blib
+po/*.gmo
 po/Makevars.template
 po/POTFILES
 po/remove-potcdate.sed
 po/stamp-it
 po/stamp-po
+pod2htm?.tmp
 python/guestfs.pyc
 ruby/Rakefile
 ruby/ext/guestfs/extconf.h
 ruby/ext/guestfs/mkmf.log
-pod2htm?.tmp
 stamp-h1
 test-command
 test*.img
index e69de29..b792a77 100644 (file)
@@ -0,0 +1 @@
+pl
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..54b86f8
--- /dev/null
+++ b/po/pl.po
@@ -0,0 +1,514 @@
+# translation of pl.po to Polish
+# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: libguestfs 1.0.31\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
+"component=libguestfs&product=Fedora\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-05-21 20:28+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-05-26 00:50+0200\n"
+"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: fish/alloc.c:39
+#, c-format
+msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
+msgstr "użyj \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
+
+#: fish/alloc.c:47
+#, c-format
+msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
+msgstr "nie przydzielać lub dodawaj dyski po uruchomieniu\n"
+
+#: fish/alloc.c:94 fish/alloc.c:101
+#, c-format
+msgid "could not parse size specification '%s'\n"
+msgstr "nie można przeanalizować określenia rozmiaru \"%s\"\n"
+
+#: fish/edit.c:104
+#, c-format
+msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
+msgstr "użyj \"%s nazwapliku\", aby zmodyfikować plik\n"
+
+#: fish/fish.c:83
+#, c-format
+msgid ""
+"guestfish: guest filesystem shell\n"
+"guestfish lets you edit virtual machine filesystems\n"
+"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"Usage:\n"
+"  guestfish [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
+"or for interactive use:\n"
+"  guestfish\n"
+"or from a shell script:\n"
+"  guestfish <<EOF\n"
+"  cmd\n"
+"  ...\n"
+"  EOF\n"
+"Options:\n"
+"  -h|--cmd-help        List available commands\n"
+"  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
+"  -a|--add image       Add image\n"
+"  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
+"  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
+"  -r|--ro              Mount read-only\n"
+"  -v|--verbose         Verbose messages\n"
+"  -V|--version         Display version and exit\n"
+"For more information,  see the manpage guestfish(1).\n"
+msgstr ""
+"guestfish: powłoka systemu plików gościa\n"
+"guestfish umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
+"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"Użycie:\n"
+"  guestfish [--options] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
+"lub dla trybu interaktywnego:\n"
+"  guestfish\n"
+"lub ze skryptu powłoki:\n"
+"  guestfish <<EOF\n"
+"  polecenie\n"
+"  ...\n"
+"  EOF\n"
+"Opcje:\n"
+"  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
+"  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
+"  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
+"  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
+"  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
+"  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
+"  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
+"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, zobacz stronę podręcznika guestfish(1).\n"
+
+#: fish/fish.c:134
+#, c-format
+msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
+msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
+
+#: fish/fish.c:214
+#, c-format
+msgid "guestfish: unexpected command line option 0x%x\n"
+msgstr "guestfish: nieoczekiwane polecenie wiersza poleceń 0x%x\n"
+
+#: fish/fish.c:341
+#, c-format
+msgid ""
+"\n"
+"Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
+"editing virtual machine filesystems.\n"
+"\n"
+"Type: 'help' for help with commands\n"
+"      'quit' to quit the shell\n"
+"\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
+"modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
+"\n"
+"Podaj: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
+"      \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
+"\n"
+
+#: fish/fish.c:418
+#, c-format
+msgid "guestfish: unterminated double quote\n"
+msgstr "guestfish: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
+
+#: fish/fish.c:423 fish/fish.c:438
+#, c-format
+msgid "guestfish: command arguments not separated by whitespace\n"
+msgstr "guestfish: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
+
+#: fish/fish.c:433
+#, c-format
+msgid "guestfish: unterminated single quote\n"
+msgstr "guestfish: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
+
+#: fish/fish.c:474
+#, c-format
+msgid "guestfish: internal error parsing string at '%s'\n"
+msgstr "guestfish: wewnętrzny błąd analizowania łańcucha \"%s\"\n"
+
+#: fish/fish.c:487
+#, c-format
+msgid "guestfish: too many arguments\n"
+msgstr "guestfish: za dużo parametrów\n"
+
+#: fish/fish.c:514
+#, c-format
+msgid "guestfish: empty command on command line\n"
+msgstr "guestfish: puste polecenie wiersza poleceń\n"
+
+#: fish/fish.c:571
+msgid "display a list of commands or help on a command"
+msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
+
+#: fish/fish.c:573
+msgid "quit guestfish"
+msgstr "kończy pracę guestfish"
+
+#: fish/fish.c:576
+msgid "allocate an image"
+msgstr "przydziela obraz"
+
+#: fish/fish.c:578
+msgid "display a line of text"
+msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
+
+#: fish/fish.c:580
+msgid "edit a file in the image"
+msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
+
+#: fish/fish.c:592
+#, c-format
+msgid ""
+"alloc - allocate an image\n"
+"     alloc <filename> <size>\n"
+"\n"
+"    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
+"    and then adds so it can be further examined.\n"
+"\n"
+"    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
+"\n"
+"    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
+"    <nn>             number of kilobytes\n"
+"      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
+"    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
+"    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
+"    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
+"    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
+msgstr ""
+"alloc - przydziela obraz\n"
+"     alloc <nazwapliku> <rozmiar>\n"
+"\n"
+"    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
+"    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
+"\n"
+"    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu, zobacz\n"
+"    narzędzie qemu-img.\n"
+"\n"
+"    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
+"    <nn>              liczba kilobajtów\n"
+"      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
+"    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
+"    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
+"    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
+"    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
+
+#: fish/fish.c:608
+#, c-format
+msgid ""
+"echo - display a line of text\n"
+"     echo [<params> ...]\n"
+"\n"
+"    This echos the parameters to the terminal.\n"
+msgstr ""
+"echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
+"     echo [<parametry> ...]\n"
+"\n"
+"    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
+
+#: fish/fish.c:615
+#, c-format
+msgid ""
+"edit - edit a file in the image\n"
+"     edit <filename>\n"
+"\n"
+"    This is used to edit a file.\n"
+"\n"
+"    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
+"    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
+"\n"
+"    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
+"    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
+"\n"
+"    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
+"    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
+msgstr ""
+"edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
+"     edit <nazwapliku>\n"
+"\n"
+"    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
+"\n"
+"    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
+"    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
+"    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
+"\n"
+"    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
+"    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
+"\n"
+"    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
+"    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
+
+#: fish/fish.c:629
+#, c-format
+msgid ""
+"help - display a list of commands or help on a command\n"
+"     help cmd\n"
+"     help\n"
+msgstr ""
+"help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
+"     help polecenie\n"
+"     help\n"
+
+#: fish/fish.c:635
+#, c-format
+msgid ""
+"quit - quit guestfish\n"
+"     quit\n"
+msgstr ""
+"quit - kończy pracę guestfish\n"
+"     quit\n"
+
+#: fish/fish.c:638
+#, c-format
+msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
+msgstr ""
+"%s: nieznane polecenie, użyj -h, aby wyświetlić listę wszystkich poleceń\n"
+
+#: src/guestfs.c:287
+#, c-format
+msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
+msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
+
+#: src/guestfs.c:368
+#, c-format
+msgid "libguestfs: error: %s\n"
+msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
+
+#: src/guestfs.c:609
+msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
+msgstr ""
+"wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
+
+#: src/guestfs.c:623
+msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
+msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
+
+#: src/guestfs.c:638
+#, c-format
+msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
+msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
+
+#: src/guestfs.c:658 src/guestfs.c:676
+msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
+msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
+
+#: src/guestfs.c:705
+msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
+msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
+
+#: src/guestfs.c:710
+msgid "qemu has already been launched"
+msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
+
+#: src/guestfs.c:756
+#, c-format
+msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
+msgstr "nie można znaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
+
+#: src/guestfs.c:774
+#, c-format
+msgid "%s: cannot create temporary directory"
+msgstr "%s: nie można utworzyć folderu tymczasowego"
+
+#: src/guestfs.c:970
+msgid "failed to connect to vmchannel socket"
+msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
+
+#: src/guestfs.c:989
+msgid "could not watch qemu stdout"
+msgstr "nie można obserwować standardowego wyjścia QEMU"
+
+#: src/guestfs.c:1048
+msgid "qemu has finished launching already"
+msgstr "QEMU zakończyło już uruchamianie"
+
+#: src/guestfs.c:1053
+msgid "qemu has not been launched yet"
+msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
+
+#: src/guestfs.c:1066
+msgid "guestfs_wait_ready failed, see earlier error messages"
+msgstr ""
+"guestfs_wait_ready nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty błędów"
+
+#: src/guestfs.c:1076
+msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
+msgstr ""
+"QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
+
+#: src/guestfs.c:1087
+msgid "no subprocess to kill"
+msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
+
+#: src/guestfs.c:1135
+#, c-format
+msgid "guestfs_set_ready: called when in state %d != BUSY"
+msgstr "guestfs_set_ready: wywołano, kiedy w stanie %d != ZAJĘTY"
+
+#: src/guestfs.c:1147
+#, c-format
+msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
+msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
+
+#: src/guestfs.c:1168
+#, c-format
+msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
+msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
+
+#: src/guestfs.c:1257
+#, c-format
+msgid "stdout_event: internal error: %d != %d"
+msgstr "stdout_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
+
+#: src/guestfs.c:1300
+#, c-format
+msgid "sock_read_event: internal error: %d != %d"
+msgstr "sock_read_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
+
+#: src/guestfs.c:1330
+msgid "can't decode length word"
+msgstr "nie można dekodować długości słowa"
+
+#: src/guestfs.c:1340
+#, c-format
+msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
+msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
+
+#: src/guestfs.c:1343
+#, c-format
+msgid "received magic signature from guestfsd, but msg size is %d"
+msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale rozmiar komunikatu to %d"
+
+#: src/guestfs.c:1368
+#, c-format
+msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
+msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
+
+#: src/guestfs.c:1401
+#, c-format
+msgid "state %d != BUSY"
+msgstr "stan %d != ZAJĘTY"
+
+#: src/guestfs.c:1441
+#, c-format
+msgid "sock_write_event: internal error: %d != %d"
+msgstr "sock_write_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
+
+#: src/guestfs.c:1446
+#, c-format
+msgid "sock_write_event: state %d != BUSY"
+msgstr "sock_write_event: stan %d != ZAJĘTY"
+
+#: src/guestfs.c:1550 src/guestfs.c:1573
+msgid "remove_handle failed"
+msgstr "remove_handle nie powiodło się"
+
+#: src/guestfs.c:1561 src/guestfs.c:1584
+msgid "add_handle failed"
+msgstr "add_handle nie powiodło się"
+
+#: src/guestfs.c:1617
+#, c-format
+msgid "guestfs__send_sync: state %d != BUSY"
+msgstr "guestfs__send_sync: stan %d != ZAJĘTY"
+
+#: src/guestfs.c:1625 src/guestfs.c:1805
+msgid "guestfs__send_sync: msg_out should be NULL"
+msgstr "guestfs__send_sync: msg_out powinno być PUSTE"
+
+#: src/guestfs.c:1647
+msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
+msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
+
+#: src/guestfs.c:1656
+msgid "dispatch failed to marshal args"
+msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
+
+#: src/guestfs.c:1682
+msgid "send failed, see earlier error messages"
+msgstr "wysłanie nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty błędów"
+
+#: src/guestfs.c:1797
+#, c-format
+msgid "send_file_chunk_sync: state %d != READY"
+msgstr "send_file_chunk_sync: stan %d != GOTOWY"
+
+#: src/guestfs.c:1828
+#, c-format
+msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
+msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
+
+#: src/guestfs.c:1853
+msgid "send file chunk failed, see earlier error messages"
+msgstr ""
+"wysłanie fragmentu pliku nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty "
+"błędów"
+
+#: src/guestfs.c:1904
+#, c-format
+msgid "check_for_daemon_cancellation: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
+msgstr ""
+"check_for_daemon_cancellation: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%x\n"
+
+#: src/guestfs.c:1942
+#, c-format
+msgid "%s: error in chunked encoding"
+msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
+
+#: src/guestfs.c:1966
+msgid "write to daemon socket"
+msgstr "zapisz do gniazda demona"
+
+#: src/guestfs.c:2013
+msgid "failed to parse file chunk"
+msgstr "przeanalizowanie fragmentu pliku nie powiodło się"
+
+#: src/guestfs.c:2045
+msgid "receive_file_data_sync: reply callback not called\n"
+msgstr "receive_file_data_sync: nie wywołano odpowiedzi wywołania zwrotnego\n"
+
+#: src/guestfs.c:2050
+msgid "receive_file_data_sync: parse error in reply callback\n"
+msgstr ""
+"receive_file_data_sync: błąd analizy w odpowiedzi wywołania zwrotnego\n"
+
+#: src/guestfs.c:2064
+msgid "file receive cancelled by daemon"
+msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
+
+#: src/guestfs.c:2099 src/guestfs.c:2157
+#, c-format
+msgid "fd %d is out of range"
+msgstr "fd %d jest spoza zakresu"
+
+#: src/guestfs.c:2107
+#, c-format
+msgid "set of events (0x%x) contains unknown events"
+msgstr "zestaw zdarzeń (0x%x) zawiera nieznane zdarzenia"
+
+#: src/guestfs.c:2112
+msgid "set of events is empty"
+msgstr "zestaw zdarzeń jest pusty"
+
+#: src/guestfs.c:2119
+#, c-format
+msgid "fd %d is already registered"
+msgstr "fd %d jest już zarejestrowane"
+
+#: src/guestfs.c:2124
+msgid "callback is NULL"
+msgstr "wywołanie zwrotne jest PUSTE"
+
+#: src/guestfs.c:2164
+#, c-format
+msgid "fd %d was not registered"
+msgstr "fd %d nie zostało zarejestrowane"
+
+#: src/guestfs.c:2213
+msgid "select_main_loop_run: this cannot be called recursively"
+msgstr "select_main_loop_run: nie może zostać wywołane rekursywnie"