Version 1.7.1.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-11-03 21:09+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-10-23 13:41+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: fish/alloc.c:37
19 #, c-format
20 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
21 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
22
23 #: fish/alloc.c:51
24 #, c-format
25 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
26 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
27
28 #: fish/alloc.c:75
29 #, c-format
30 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
31 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
32
33 #: fish/alloc.c:156
34 #, c-format
35 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
36 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
37
38 #: fish/cmds.c:2757
39 msgid "Command"
40 msgstr "Polecenie"
41
42 #: fish/cmds.c:2757
43 msgid "Description"
44 msgstr "Opis"
45
46 #: fish/cmds.c:2759
47 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
48 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
49
50 #: fish/cmds.c:2760 fish/cmds.c:2761
51 msgid "add an image to examine or modify"
52 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
53
54 #: fish/cmds.c:2762
55 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
56 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
57
58 #: fish/cmds.c:2763
59 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
60 msgstr ""
61 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
62
63 #: fish/cmds.c:2764
64 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
65 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
66
67 #: fish/cmds.c:2765
68 msgid "allocate and add a disk file"
69 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
70
71 #: fish/cmds.c:2766
72 msgid "clear Augeas path"
73 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
74
75 #: fish/cmds.c:2767
76 msgid "close the current Augeas handle"
77 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
78
79 #: fish/cmds.c:2768
80 msgid "define an Augeas node"
81 msgstr "określa węzeł Augeas"
82
83 #: fish/cmds.c:2769
84 msgid "define an Augeas variable"
85 msgstr "określa zmienną Augeas"
86
87 #: fish/cmds.c:2770
88 msgid "look up the value of an Augeas path"
89 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
90
91 #: fish/cmds.c:2771
92 msgid "create a new Augeas handle"
93 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
94
95 #: fish/cmds.c:2772
96 msgid "insert a sibling Augeas node"
97 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
98
99 #: fish/cmds.c:2773
100 msgid "load files into the tree"
101 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
102
103 #: fish/cmds.c:2774
104 msgid "list Augeas nodes under augpath"
105 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
106
107 #: fish/cmds.c:2775
108 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
109 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
110
111 #: fish/cmds.c:2776
112 msgid "move Augeas node"
113 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
114
115 #: fish/cmds.c:2777
116 msgid "remove an Augeas path"
117 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
118
119 #: fish/cmds.c:2778
120 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
121 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
122
123 #: fish/cmds.c:2779
124 msgid "set Augeas path to value"
125 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
126
127 #: fish/cmds.c:2780
128 msgid "test availability of some parts of the API"
129 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
130
131 #: fish/cmds.c:2781
132 msgid "return a list of all optional groups"
133 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
134
135 #: fish/cmds.c:2782
136 msgid "upload base64-encoded data to file"
137 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
138
139 #: fish/cmds.c:2783
140 msgid "download file and encode as base64"
141 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
142
143 #: fish/cmds.c:2784
144 msgid "flush device buffers"
145 msgstr "czyści bufory urządzenia"
146
147 #: fish/cmds.c:2785
148 msgid "get blocksize of block device"
149 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
150
151 #: fish/cmds.c:2786
152 msgid "is block device set to read-only"
153 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
154
155 #: fish/cmds.c:2787
156 msgid "get total size of device in bytes"
157 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
158
159 #: fish/cmds.c:2788
160 msgid "get sectorsize of block device"
161 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
162
163 #: fish/cmds.c:2789
164 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
165 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
166
167 #: fish/cmds.c:2790
168 msgid "reread partition table"
169 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
170
171 #: fish/cmds.c:2791
172 msgid "set blocksize of block device"
173 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
174
175 #: fish/cmds.c:2792
176 msgid "set block device to read-only"
177 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
178
179 #: fish/cmds.c:2793
180 msgid "set block device to read-write"
181 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
182
183 #: fish/cmds.c:2794
184 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
185 msgstr ""
186 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
187
188 #: fish/cmds.c:2795
189 msgid "list the contents of a file"
190 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
191
192 #: fish/cmds.c:2796
193 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
194 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
195
196 #: fish/cmds.c:2797
197 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
198 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
199
200 #: fish/cmds.c:2798
201 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
202 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
203
204 #: fish/cmds.c:2799
205 msgid "change file mode"
206 msgstr "zmienia tryb pliku"
207
208 #: fish/cmds.c:2800 fish/cmds.c:2901
209 msgid "change file owner and group"
210 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
211
212 #: fish/cmds.c:2801
213 msgid "run a command from the guest filesystem"
214 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
215
216 #: fish/cmds.c:2802
217 msgid "run a command, returning lines"
218 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
219
220 #: fish/cmds.c:2803
221 msgid "add qemu parameters"
222 msgstr "dodaje parametry QEMU"
223
224 #: fish/cmds.c:2804
225 msgid "copy local files or directories into an image"
226 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
227
228 #: fish/cmds.c:2805
229 msgid "copy remote files or directories out of an image"
230 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
231
232 #: fish/cmds.c:2806
233 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
234 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
235
236 #: fish/cmds.c:2807
237 msgid "copy a file"
238 msgstr "kopiuje plik"
239
240 #: fish/cmds.c:2808
241 msgid "copy a file or directory recursively"
242 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
243
244 #: fish/cmds.c:2809
245 msgid "copy from source to destination using dd"
246 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
247
248 #: fish/cmds.c:2810
249 msgid "debugging and internals"
250 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
251
252 #: fish/cmds.c:2811
253 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
254 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
255
256 #: fish/cmds.c:2812
257 msgid "report file system disk space usage"
258 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
259
260 #: fish/cmds.c:2813
261 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
262 msgstr ""
263 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
264
265 #: fish/cmds.c:2814
266 msgid "return kernel messages"
267 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
268
269 #: fish/cmds.c:2815
270 msgid "download a file to the local machine"
271 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
272
273 #: fish/cmds.c:2816
274 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
275 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
276
277 #: fish/cmds.c:2817
278 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
279 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
280
281 #: fish/cmds.c:2818
282 msgid "estimate file space usage"
283 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
284
285 #: fish/cmds.c:2819
286 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
287 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
288
289 #: fish/cmds.c:2820
290 msgid "display a line of text"
291 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
292
293 #: fish/cmds.c:2821
294 msgid "echo arguments back to the client"
295 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
296
297 #: fish/cmds.c:2822
298 msgid "edit a file"
299 msgstr "modyfikuje plik"
300
301 #: fish/cmds.c:2823 fish/cmds.c:2824 fish/cmds.c:2829 fish/cmds.c:2830
302 #: fish/cmds.c:2861 fish/cmds.c:2862 fish/cmds.c:3090 fish/cmds.c:3091
303 #: fish/cmds.c:3095 fish/cmds.c:3096 fish/cmds.c:3098 fish/cmds.c:3099
304 msgid "return lines matching a pattern"
305 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
306
307 #: fish/cmds.c:2825
308 msgid "test if two files have equal contents"
309 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
310
311 #: fish/cmds.c:2826
312 msgid "test if file or directory exists"
313 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
314
315 #: fish/cmds.c:2827 fish/cmds.c:2828
316 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
317 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
318
319 #: fish/cmds.c:2831
320 msgid "determine file type"
321 msgstr "określa typ pliku"
322
323 #: fish/cmds.c:2832
324 msgid "detect the architecture of a binary file"
325 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
326
327 #: fish/cmds.c:2833
328 msgid "return the size of the file in bytes"
329 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
330
331 #: fish/cmds.c:2834
332 msgid "fill a file with octets"
333 msgstr "wypełnia plik oktetami"
334
335 #: fish/cmds.c:2835
336 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
337 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
338
339 #: fish/cmds.c:2836
340 msgid "find all files and directories"
341 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
342
343 #: fish/cmds.c:2837
344 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
345 msgstr ""
346 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
347
348 #: fish/cmds.c:2838
349 msgid "find a filesystem by label"
350 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
351
352 #: fish/cmds.c:2839
353 msgid "find a filesystem by UUID"
354 msgstr "znajduje system plików według UUID"
355
356 #: fish/cmds.c:2840
357 msgid "run the filesystem checker"
358 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
359
360 #: fish/cmds.c:2841
361 msgid "get the additional kernel options"
362 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
363
364 #: fish/cmds.c:2842
365 msgid "get autosync mode"
366 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
367
368 #: fish/cmds.c:2843
369 msgid "get direct appliance mode flag"
370 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
371
372 #: fish/cmds.c:2844
373 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
374 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
375
376 #: fish/cmds.c:2845
377 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
378 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
379
380 #: fish/cmds.c:2846
381 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
382 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
383
384 #: fish/cmds.c:2847
385 msgid "get enable network flag"
386 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
387
388 #: fish/cmds.c:2848
389 msgid "get the search path"
390 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
391
392 #: fish/cmds.c:2849
393 msgid "get PID of qemu subprocess"
394 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
395
396 #: fish/cmds.c:2850
397 msgid "get the qemu binary"
398 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
399
400 #: fish/cmds.c:2851
401 msgid "get recovery process enabled flag"
402 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
403
404 #: fish/cmds.c:2852
405 msgid "get SELinux enabled flag"
406 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
407
408 #: fish/cmds.c:2853
409 msgid "get the current state"
410 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
411
412 #: fish/cmds.c:2854
413 msgid "get command trace enabled flag"
414 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
415
416 #: fish/cmds.c:2855
417 msgid "get the current umask"
418 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
419
420 #: fish/cmds.c:2856
421 msgid "get verbose mode"
422 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
423
424 #: fish/cmds.c:2857
425 msgid "get SELinux security context"
426 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
427
428 #: fish/cmds.c:2858 fish/cmds.c:2902
429 msgid "list extended attributes of a file or directory"
430 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
431
432 #: fish/cmds.c:2859
433 msgid "expand wildcards in command"
434 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
435
436 #: fish/cmds.c:2860
437 msgid "expand a wildcard path"
438 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
439
440 #: fish/cmds.c:2863
441 msgid "install GRUB"
442 msgstr "instaluje program GRUB"
443
444 #: fish/cmds.c:2864
445 msgid "return first 10 lines of a file"
446 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
447
448 #: fish/cmds.c:2865
449 msgid "return first N lines of a file"
450 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
451
452 #: fish/cmds.c:2866
453 msgid "dump a file in hexadecimal"
454 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
455
456 #: fish/cmds.c:2867
457 msgid "edit with a hex editor"
458 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
459
460 #: fish/cmds.c:2868
461 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
462 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
463
464 #: fish/cmds.c:2869
465 msgid "list files in an initrd"
466 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
467
468 #: fish/cmds.c:2870
469 msgid "add an inotify watch"
470 msgstr "dodaje obserwację inotify"
471
472 #: fish/cmds.c:2871
473 msgid "close the inotify handle"
474 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
475
476 #: fish/cmds.c:2872
477 msgid "return list of watched files that had events"
478 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
479
480 #: fish/cmds.c:2873
481 msgid "create an inotify handle"
482 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
483
484 #: fish/cmds.c:2874
485 msgid "return list of inotify events"
486 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
487
488 #: fish/cmds.c:2875
489 msgid "remove an inotify watch"
490 msgstr "usuwa obserwację inotify"
491
492 #: fish/cmds.c:2876
493 msgid "get architecture of inspected operating system"
494 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
495
496 #: fish/cmds.c:2877
497 msgid "get distro of inspected operating system"
498 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
499
500 #: fish/cmds.c:2878
501 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
502 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
503
504 #: fish/cmds.c:2879
505 msgid "get major version of inspected operating system"
506 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
507
508 #: fish/cmds.c:2880
509 msgid "get minor version of inspected operating system"
510 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
511
512 #: fish/cmds.c:2881
513 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
514 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
515
516 #: fish/cmds.c:2882
517 msgid "get product name of inspected operating system"
518 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
519
520 #: fish/cmds.c:2883
521 msgid "get type of inspected operating system"
522 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
523
524 #: fish/cmds.c:2884
525 #, fuzzy
526 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
527 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
528
529 #: fish/cmds.c:2885
530 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
531 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
532
533 #: fish/cmds.c:2886
534 msgid "test if block device"
535 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
536
537 #: fish/cmds.c:2887
538 msgid "is busy processing a command"
539 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
540
541 #: fish/cmds.c:2888
542 msgid "test if character device"
543 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
544
545 #: fish/cmds.c:2889
546 msgid "is in configuration state"
547 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
548
549 #: fish/cmds.c:2890
550 msgid "test if a directory"
551 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
552
553 #: fish/cmds.c:2891
554 msgid "test if FIFO (named pipe)"
555 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
556
557 #: fish/cmds.c:2892
558 msgid "test if a regular file"
559 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
560
561 #: fish/cmds.c:2893
562 msgid "is launching subprocess"
563 msgstr "uruchamia podprocesy"
564
565 #: fish/cmds.c:2894
566 msgid "test if device is a logical volume"
567 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
568
569 #: fish/cmds.c:2895
570 msgid "is ready to accept commands"
571 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
572
573 #: fish/cmds.c:2896
574 msgid "test if socket"
575 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
576
577 #: fish/cmds.c:2897
578 msgid "test if symbolic link"
579 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
580
581 #: fish/cmds.c:2898
582 msgid "kill the qemu subprocess"
583 msgstr "niszczy podproces QEMU"
584
585 #: fish/cmds.c:2899
586 msgid "launch the qemu subprocess"
587 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
588
589 #: fish/cmds.c:2900
590 msgid "change working directory"
591 msgstr "zmienia katalog roboczy"
592
593 #: fish/cmds.c:2903
594 msgid "list the block devices"
595 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
596
597 #: fish/cmds.c:2904
598 msgid "list filesystems"
599 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
600
601 #: fish/cmds.c:2905
602 msgid "list the partitions"
603 msgstr "wyświetla listę partycji"
604
605 #: fish/cmds.c:2906
606 msgid "list the files in a directory (long format)"
607 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
608
609 #: fish/cmds.c:2907 fish/cmds.c:2908
610 msgid "create a hard link"
611 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
612
613 #: fish/cmds.c:2909 fish/cmds.c:2910
614 msgid "create a symbolic link"
615 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
616
617 #: fish/cmds.c:2911 fish/cmds.c:3001
618 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
619 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
620
621 #: fish/cmds.c:2912
622 msgid "list the files in a directory"
623 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
624
625 #: fish/cmds.c:2913 fish/cmds.c:3026
626 msgid "set extended attribute of a file or directory"
627 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
628
629 #: fish/cmds.c:2914
630 msgid "get file information for a symbolic link"
631 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
632
633 #: fish/cmds.c:2915
634 msgid "lstat on multiple files"
635 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
636
637 #: fish/cmds.c:2916
638 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
639 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
640
641 #: fish/cmds.c:2917
642 msgid "close a LUKS device"
643 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
644
645 #: fish/cmds.c:2918 fish/cmds.c:2919
646 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
647 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
648
649 #: fish/cmds.c:2920
650 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
651 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
652
653 #: fish/cmds.c:2921
654 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
655 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
656
657 #: fish/cmds.c:2922
658 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
659 msgstr ""
660 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
661 "odczytu"
662
663 #: fish/cmds.c:2923
664 msgid "create an LVM logical volume"
665 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
666
667 #: fish/cmds.c:2924
668 msgid "get canonical name of an LV"
669 msgstr ""
670
671 #: fish/cmds.c:2925
672 msgid "clear LVM device filter"
673 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
674
675 #: fish/cmds.c:2926
676 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
677 msgstr ""
678 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
679
680 #: fish/cmds.c:2927
681 msgid "set LVM device filter"
682 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
683
684 #: fish/cmds.c:2928
685 msgid "remove an LVM logical volume"
686 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
687
688 #: fish/cmds.c:2929
689 msgid "rename an LVM logical volume"
690 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
691
692 #: fish/cmds.c:2930
693 msgid "resize an LVM logical volume"
694 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
695
696 #: fish/cmds.c:2931
697 msgid "expand an LV to fill free space"
698 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
699
700 #: fish/cmds.c:2932 fish/cmds.c:2933
701 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
702 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
703
704 #: fish/cmds.c:2934
705 msgid "get the UUID of a logical volume"
706 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
707
708 #: fish/cmds.c:2935
709 msgid "lgetxattr on multiple files"
710 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
711
712 #: fish/cmds.c:2936
713 msgid "open the manual"
714 msgstr "otwiera podręcznik"
715
716 #: fish/cmds.c:2937
717 msgid "create a directory"
718 msgstr "tworzy katalog"
719
720 #: fish/cmds.c:2938
721 msgid "create a directory with a particular mode"
722 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
723
724 #: fish/cmds.c:2939
725 msgid "create a directory and parents"
726 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
727
728 #: fish/cmds.c:2940
729 msgid "create a temporary directory"
730 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
731
732 #: fish/cmds.c:2941 fish/cmds.c:2942 fish/cmds.c:2943
733 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
734 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
735
736 #: fish/cmds.c:2944
737 msgid "make ext2/3/4 external journal"
738 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
739
740 #: fish/cmds.c:2945
741 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
742 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
743
744 #: fish/cmds.c:2946
745 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
746 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
747
748 #: fish/cmds.c:2947
749 msgid "make FIFO (named pipe)"
750 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
751
752 #: fish/cmds.c:2948
753 msgid "make a filesystem"
754 msgstr "tworzy system plików"
755
756 #: fish/cmds.c:2949
757 msgid "make a filesystem with block size"
758 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
759
760 #: fish/cmds.c:2950
761 msgid "create a mountpoint"
762 msgstr "tworzy punkt montowania"
763
764 #: fish/cmds.c:2951
765 msgid "make block, character or FIFO devices"
766 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
767
768 #: fish/cmds.c:2952
769 msgid "make block device node"
770 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
771
772 #: fish/cmds.c:2953
773 msgid "make char device node"
774 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
775
776 #: fish/cmds.c:2954
777 msgid "create a swap partition"
778 msgstr "tworzy partycję wymiany"
779
780 #: fish/cmds.c:2955
781 msgid "create a swap partition with a label"
782 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
783
784 #: fish/cmds.c:2956
785 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
786 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
787
788 #: fish/cmds.c:2957
789 msgid "create a swap file"
790 msgstr "tworzy plik wymiany"
791
792 #: fish/cmds.c:2958
793 msgid "load a kernel module"
794 msgstr "wczytuje moduł jądra"
795
796 #: fish/cmds.c:2959
797 msgid "view a file"
798 msgstr "wyświetla plik"
799
800 #: fish/cmds.c:2960
801 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
802 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
803
804 #: fish/cmds.c:2961
805 msgid "mount a file using the loop device"
806 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
807
808 #: fish/cmds.c:2962
809 msgid "mount a guest disk with mount options"
810 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
811
812 #: fish/cmds.c:2963
813 msgid "mount a guest disk, read-only"
814 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
815
816 #: fish/cmds.c:2964
817 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
818 msgstr ""
819 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
820 "plików"
821
822 #: fish/cmds.c:2965
823 msgid "show mountpoints"
824 msgstr "wyświetla punkty montowania"
825
826 #: fish/cmds.c:2966
827 msgid "show mounted filesystems"
828 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
829
830 #: fish/cmds.c:2967
831 msgid "move a file"
832 msgstr "przenosi plik"
833
834 #: fish/cmds.c:2968
835 msgid "probe NTFS volume"
836 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
837
838 #: fish/cmds.c:2969
839 msgid "resize an NTFS filesystem"
840 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
841
842 #: fish/cmds.c:2970
843 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
844 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
845
846 #: fish/cmds.c:2971
847 msgid "add a partition to the device"
848 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
849
850 #: fish/cmds.c:2972
851 msgid "delete a partition"
852 msgstr "usuwa partycję"
853
854 #: fish/cmds.c:2973
855 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
856 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
857
858 #: fish/cmds.c:2974
859 msgid "return true if a partition is bootable"
860 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
861
862 #: fish/cmds.c:2975
863 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
864 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
865
866 #: fish/cmds.c:2976
867 msgid "get the partition table type"
868 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
869
870 #: fish/cmds.c:2977
871 msgid "create an empty partition table"
872 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
873
874 #: fish/cmds.c:2978
875 msgid "list partitions on a device"
876 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
877
878 #: fish/cmds.c:2979
879 msgid "make a partition bootable"
880 msgstr "zmienia partycję na startową"
881
882 #: fish/cmds.c:2980
883 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
884 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
885
886 #: fish/cmds.c:2981
887 msgid "set partition name"
888 msgstr "ustawia nazwę partycji"
889
890 #: fish/cmds.c:2982
891 msgid "convert partition name to device name"
892 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
893
894 #: fish/cmds.c:2983
895 msgid "ping the guest daemon"
896 msgstr "odpytuje demona gościa"
897
898 #: fish/cmds.c:2984
899 msgid "read part of a file"
900 msgstr "odczytuje część pliku"
901
902 #: fish/cmds.c:2985
903 msgid "read part of a device"
904 msgstr "odczytuje część urządzenia"
905
906 #: fish/cmds.c:2986
907 msgid "create an LVM physical volume"
908 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
909
910 #: fish/cmds.c:2987
911 msgid "remove an LVM physical volume"
912 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
913
914 #: fish/cmds.c:2988
915 msgid "resize an LVM physical volume"
916 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
917
918 #: fish/cmds.c:2989
919 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
920 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
921
922 #: fish/cmds.c:2990 fish/cmds.c:2991
923 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
924 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
925
926 #: fish/cmds.c:2992
927 msgid "get the UUID of a physical volume"
928 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
929
930 #: fish/cmds.c:2993
931 msgid "write to part of a file"
932 msgstr "zapisuje do części pliku"
933
934 #: fish/cmds.c:2994
935 msgid "write to part of a device"
936 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
937
938 #: fish/cmds.c:2995
939 msgid "read a file"
940 msgstr "odczytuje plik"
941
942 #: fish/cmds.c:2996
943 msgid "read file as lines"
944 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
945
946 #: fish/cmds.c:2997
947 msgid "read directories entries"
948 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
949
950 #: fish/cmds.c:2998
951 msgid "read the target of a symbolic link"
952 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
953
954 #: fish/cmds.c:2999
955 msgid "readlink on multiple files"
956 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
957
958 #: fish/cmds.c:3000
959 msgid "canonicalized absolute pathname"
960 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
961
962 #: fish/cmds.c:3002
963 msgid "close and reopen libguestfs handle"
964 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
965
966 #: fish/cmds.c:3003
967 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
968 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
969
970 #: fish/cmds.c:3004
971 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
972 msgstr ""
973 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
974
975 #: fish/cmds.c:3005
976 msgid "remove a file"
977 msgstr "usuwa plik"
978
979 #: fish/cmds.c:3006
980 msgid "remove a file or directory recursively"
981 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
982
983 #: fish/cmds.c:3007
984 msgid "remove a directory"
985 msgstr "usuwa katalog"
986
987 #: fish/cmds.c:3008
988 msgid "remove a mountpoint"
989 msgstr "usuwa punkt montowania"
990
991 #: fish/cmds.c:3009
992 msgid "scrub (securely wipe) a device"
993 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
994
995 #: fish/cmds.c:3010
996 msgid "scrub (securely wipe) a file"
997 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
998
999 #: fish/cmds.c:3011
1000 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1001 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1002
1003 #: fish/cmds.c:3012
1004 msgid "add options to kernel command line"
1005 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1006
1007 #: fish/cmds.c:3013
1008 msgid "set autosync mode"
1009 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1010
1011 #: fish/cmds.c:3014
1012 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1013 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1014
1015 #: fish/cmds.c:3015
1016 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1017 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1018
1019 #: fish/cmds.c:3016
1020 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1021 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1022
1023 #: fish/cmds.c:3017
1024 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1025 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1026
1027 #: fish/cmds.c:3018
1028 msgid "set enable network flag"
1029 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1030
1031 #: fish/cmds.c:3019
1032 msgid "set the search path"
1033 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1034
1035 #: fish/cmds.c:3020
1036 msgid "set the qemu binary"
1037 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1038
1039 #: fish/cmds.c:3021
1040 msgid "enable or disable the recovery process"
1041 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1042
1043 #: fish/cmds.c:3022
1044 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1045 msgstr ""
1046 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1047
1048 #: fish/cmds.c:3023
1049 msgid "enable or disable command traces"
1050 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1051
1052 #: fish/cmds.c:3024
1053 msgid "set verbose mode"
1054 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1055
1056 #: fish/cmds.c:3025
1057 msgid "set SELinux security context"
1058 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1059
1060 #: fish/cmds.c:3027 fish/cmds.c:3028
1061 msgid "create partitions on a block device"
1062 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1063
1064 #: fish/cmds.c:3029
1065 msgid "modify a single partition on a block device"
1066 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1067
1068 #: fish/cmds.c:3030
1069 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1070 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1071
1072 #: fish/cmds.c:3031
1073 msgid "display the kernel geometry"
1074 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1075
1076 #: fish/cmds.c:3032
1077 msgid "display the partition table"
1078 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1079
1080 #: fish/cmds.c:3033
1081 msgid "run a command via the shell"
1082 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1083
1084 #: fish/cmds.c:3034
1085 msgid "run a command via the shell returning lines"
1086 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1087
1088 #: fish/cmds.c:3035
1089 msgid "sleep for some seconds"
1090 msgstr "usypia na kilka sekund"
1091
1092 #: fish/cmds.c:3036
1093 msgid "create a sparse disk image and add"
1094 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1095
1096 #: fish/cmds.c:3037
1097 msgid "get file information"
1098 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1099
1100 #: fish/cmds.c:3038
1101 msgid "get file system statistics"
1102 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1103
1104 #: fish/cmds.c:3039 fish/cmds.c:3040
1105 msgid "print the printable strings in a file"
1106 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1107
1108 #: fish/cmds.c:3041
1109 msgid "list supported groups of commands"
1110 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1111
1112 #: fish/cmds.c:3042
1113 msgid "disable swap on device"
1114 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1115
1116 #: fish/cmds.c:3043
1117 msgid "disable swap on file"
1118 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1119
1120 #: fish/cmds.c:3044
1121 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1122 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1123
1124 #: fish/cmds.c:3045
1125 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1126 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1127
1128 #: fish/cmds.c:3046
1129 msgid "enable swap on device"
1130 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1131
1132 #: fish/cmds.c:3047
1133 msgid "enable swap on file"
1134 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1135
1136 #: fish/cmds.c:3048
1137 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1138 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1139
1140 #: fish/cmds.c:3049
1141 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1142 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1143
1144 #: fish/cmds.c:3050
1145 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1146 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1147
1148 #: fish/cmds.c:3051
1149 msgid "return last 10 lines of a file"
1150 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1151
1152 #: fish/cmds.c:3052
1153 msgid "return last N lines of a file"
1154 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1155
1156 #: fish/cmds.c:3053
1157 msgid "unpack tarfile to directory"
1158 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1159
1160 #: fish/cmds.c:3054
1161 msgid "pack directory into tarfile"
1162 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1163
1164 #: fish/cmds.c:3055 fish/cmds.c:3062
1165 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1166 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1167
1168 #: fish/cmds.c:3056 fish/cmds.c:3063
1169 msgid "pack directory into compressed tarball"
1170 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1171
1172 #: fish/cmds.c:3057
1173 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1174 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1175
1176 #: fish/cmds.c:3058
1177 msgid "update file timestamps or create a new file"
1178 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1179
1180 #: fish/cmds.c:3059
1181 msgid "truncate a file to zero size"
1182 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1183
1184 #: fish/cmds.c:3060
1185 msgid "truncate a file to a particular size"
1186 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1187
1188 #: fish/cmds.c:3061
1189 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1190 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1191
1192 #: fish/cmds.c:3064
1193 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1194 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1195
1196 #: fish/cmds.c:3065
1197 msgid "unmount a filesystem"
1198 msgstr "odmontowuje system plików"
1199
1200 #: fish/cmds.c:3066
1201 msgid "unmount all filesystems"
1202 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1203
1204 #: fish/cmds.c:3067
1205 msgid "upload a file from the local machine"
1206 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1207
1208 #: fish/cmds.c:3068
1209 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1210 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1211
1212 #: fish/cmds.c:3069
1213 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1214 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1215
1216 #: fish/cmds.c:3070
1217 msgid "get the library version number"
1218 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1219
1220 #: fish/cmds.c:3071
1221 msgid "get the filesystem label"
1222 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1223
1224 #: fish/cmds.c:3072
1225 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1226 msgstr ""
1227 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1228 "zamontowanemu urządzeniu"
1229
1230 #: fish/cmds.c:3073
1231 msgid "get the filesystem UUID"
1232 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1233
1234 #: fish/cmds.c:3074
1235 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1236 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1237
1238 #: fish/cmds.c:3075
1239 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1240 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1241
1242 #: fish/cmds.c:3076
1243 msgid "create an LVM volume group"
1244 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1245
1246 #: fish/cmds.c:3077
1247 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1248 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1249
1250 #: fish/cmds.c:3078
1251 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1252 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1253
1254 #: fish/cmds.c:3079
1255 msgid "remove an LVM volume group"
1256 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1257
1258 #: fish/cmds.c:3080
1259 msgid "rename an LVM volume group"
1260 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1261
1262 #: fish/cmds.c:3081 fish/cmds.c:3082
1263 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1264 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1265
1266 #: fish/cmds.c:3083
1267 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1268 msgstr ""
1269 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1270
1271 #: fish/cmds.c:3084
1272 msgid "get the UUID of a volume group"
1273 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1274
1275 #: fish/cmds.c:3085
1276 msgid "count characters in a file"
1277 msgstr "liczy znaki w pliku"
1278
1279 #: fish/cmds.c:3086
1280 msgid "count lines in a file"
1281 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1282
1283 #: fish/cmds.c:3087
1284 msgid "count words in a file"
1285 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1286
1287 #: fish/cmds.c:3088
1288 msgid "create a new file"
1289 msgstr "tworzy nowy plik"
1290
1291 #: fish/cmds.c:3089
1292 msgid "create a file"
1293 msgstr "tworzy plik"
1294
1295 #: fish/cmds.c:3092
1296 msgid "write zeroes to the device"
1297 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1298
1299 #: fish/cmds.c:3093
1300 msgid "write zeroes to an entire device"
1301 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1302
1303 #: fish/cmds.c:3094
1304 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1305 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1306
1307 #: fish/cmds.c:3097
1308 msgid "determine file type inside a compressed file"
1309 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1310
1311 #: fish/cmds.c:3100
1312 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1313 msgstr ""
1314 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1315 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1316 "o poleceniu."
1317
1318 #: fish/cmds.c:3391 fish/cmds.c:3405 fish/cmds.c:3421 fish/cmds.c:3438
1319 #: fish/cmds.c:3455 fish/cmds.c:3473 fish/cmds.c:3492 fish/cmds.c:3508
1320 #: fish/cmds.c:3526 fish/cmds.c:3542 fish/cmds.c:3560 fish/cmds.c:3576
1321 #: fish/cmds.c:3593 fish/cmds.c:3608 fish/cmds.c:3626 fish/cmds.c:3641
1322 #: fish/cmds.c:3657 fish/cmds.c:3673 fish/cmds.c:3689 fish/cmds.c:3705
1323 #: fish/cmds.c:3721 fish/cmds.c:3739 fish/cmds.c:3772 fish/cmds.c:3788
1324 #: fish/cmds.c:3804 fish/cmds.c:3823 fish/cmds.c:3838 fish/cmds.c:3856
1325 #: fish/cmds.c:3871 fish/cmds.c:3889 fish/cmds.c:3904 fish/cmds.c:3922
1326 #: fish/cmds.c:3937 fish/cmds.c:3956 fish/cmds.c:3975 fish/cmds.c:3993
1327 #: fish/cmds.c:4013 fish/cmds.c:4032 fish/cmds.c:4052 fish/cmds.c:4072
1328 #: fish/cmds.c:4092 fish/cmds.c:4111 fish/cmds.c:4130 fish/cmds.c:4150
1329 #: fish/cmds.c:4170 fish/cmds.c:4190 fish/cmds.c:4205 fish/cmds.c:4221
1330 #: fish/cmds.c:4293 fish/cmds.c:4314 fish/cmds.c:4330 fish/cmds.c:4346
1331 #: fish/cmds.c:4365 fish/cmds.c:4387 fish/cmds.c:4409 fish/cmds.c:4429
1332 #: fish/cmds.c:4446 fish/cmds.c:4463 fish/cmds.c:4480 fish/cmds.c:4497
1333 #: fish/cmds.c:4514 fish/cmds.c:4531 fish/cmds.c:4548 fish/cmds.c:4567
1334 #: fish/cmds.c:4590 fish/cmds.c:4626 fish/cmds.c:4643 fish/cmds.c:4666
1335 #: fish/cmds.c:4688 fish/cmds.c:4709 fish/cmds.c:4729 fish/cmds.c:4748
1336 #: fish/cmds.c:4768 fish/cmds.c:4786 fish/cmds.c:4804 fish/cmds.c:4818
1337 #: fish/cmds.c:4834 fish/cmds.c:4854 fish/cmds.c:4873 fish/cmds.c:4892
1338 #: fish/cmds.c:4911 fish/cmds.c:4930 fish/cmds.c:4950 fish/cmds.c:4990
1339 #: fish/cmds.c:5047 fish/cmds.c:5068 fish/cmds.c:5089 fish/cmds.c:5110
1340 #: fish/cmds.c:5128 fish/cmds.c:5150 fish/cmds.c:5188 fish/cmds.c:5210
1341 #: fish/cmds.c:5289 fish/cmds.c:5328 fish/cmds.c:5343 fish/cmds.c:5360
1342 #: fish/cmds.c:5374 fish/cmds.c:5390 fish/cmds.c:5412 fish/cmds.c:5434
1343 #: fish/cmds.c:5456 fish/cmds.c:5478 fish/cmds.c:5500 fish/cmds.c:5522
1344 #: fish/cmds.c:5542 fish/cmds.c:5559 fish/cmds.c:5576 fish/cmds.c:5595
1345 #: fish/cmds.c:5614 fish/cmds.c:5634 fish/cmds.c:5670 fish/cmds.c:5689
1346 #: fish/cmds.c:5708 fish/cmds.c:5725 fish/cmds.c:5743 fish/cmds.c:5766
1347 #: fish/cmds.c:5789 fish/cmds.c:5813 fish/cmds.c:5836 fish/cmds.c:5857
1348 #: fish/cmds.c:5880 fish/cmds.c:5903 fish/cmds.c:5923 fish/cmds.c:5945
1349 #: fish/cmds.c:5966 fish/cmds.c:5989 fish/cmds.c:6006 fish/cmds.c:6023
1350 #: fish/cmds.c:6041 fish/cmds.c:6059 fish/cmds.c:6080 fish/cmds.c:6098
1351 #: fish/cmds.c:6119 fish/cmds.c:6139 fish/cmds.c:6157 fish/cmds.c:6178
1352 #: fish/cmds.c:6201 fish/cmds.c:6224 fish/cmds.c:6246 fish/cmds.c:6279
1353 #: fish/cmds.c:6296 fish/cmds.c:6313 fish/cmds.c:6337 fish/cmds.c:6360
1354 #: fish/cmds.c:6383 fish/cmds.c:6405 fish/cmds.c:6422 fish/cmds.c:6444
1355 #: fish/cmds.c:6538 fish/cmds.c:6558 fish/cmds.c:6578 fish/cmds.c:6598
1356 #: fish/cmds.c:6616 fish/cmds.c:6637 fish/cmds.c:6673 fish/cmds.c:6690
1357 #: fish/cmds.c:6712 fish/cmds.c:6729 fish/cmds.c:6765 fish/cmds.c:6785
1358 #: fish/cmds.c:6805 fish/cmds.c:6825 fish/cmds.c:6847 fish/cmds.c:6864
1359 #: fish/cmds.c:6883 fish/cmds.c:6902 fish/cmds.c:6924 fish/cmds.c:6945
1360 #: fish/cmds.c:6966 fish/cmds.c:6987 fish/cmds.c:7010 fish/cmds.c:7051
1361 #: fish/cmds.c:7074 fish/cmds.c:7113 fish/cmds.c:7130 fish/cmds.c:7149
1362 #: fish/cmds.c:7170 fish/cmds.c:7193 fish/cmds.c:7215 fish/cmds.c:7233
1363 #: fish/cmds.c:7252 fish/cmds.c:7273 fish/cmds.c:7350 fish/cmds.c:7391
1364 #: fish/cmds.c:7470 fish/cmds.c:7546 fish/cmds.c:7583 fish/cmds.c:7606
1365 #: fish/cmds.c:7627 fish/cmds.c:7650 fish/cmds.c:7672 fish/cmds.c:7697
1366 #: fish/cmds.c:7740 fish/cmds.c:7781 fish/cmds.c:7802 fish/cmds.c:7820
1367 #: fish/cmds.c:7839 fish/cmds.c:7856 fish/cmds.c:7874 fish/cmds.c:7901
1368 #: fish/cmds.c:7925 fish/cmds.c:7949 fish/cmds.c:7973 fish/cmds.c:7997
1369 #: fish/cmds.c:8021 fish/cmds.c:8045 fish/cmds.c:8069 fish/cmds.c:8093
1370 #: fish/cmds.c:8117 fish/cmds.c:8141 fish/cmds.c:8165 fish/cmds.c:8188
1371 #: fish/cmds.c:8211 fish/cmds.c:8232 fish/cmds.c:8253 fish/cmds.c:8274
1372 #: fish/cmds.c:8294 fish/cmds.c:8317 fish/cmds.c:8355 fish/cmds.c:8372
1373 #: fish/cmds.c:8389 fish/cmds.c:8408 fish/cmds.c:8427 fish/cmds.c:8444
1374 #: fish/cmds.c:8461 fish/cmds.c:8478 fish/cmds.c:8495 fish/cmds.c:8514
1375 #: fish/cmds.c:8550 fish/cmds.c:8590 fish/cmds.c:8623 fish/cmds.c:8640
1376 #: fish/cmds.c:8657 fish/cmds.c:8673 fish/cmds.c:8688 fish/cmds.c:8709
1377 #: fish/cmds.c:8747 fish/cmds.c:8785 fish/cmds.c:8824 fish/cmds.c:8864
1378 #: fish/cmds.c:8905 fish/cmds.c:8946 fish/cmds.c:8984 fish/cmds.c:9001
1379 #: fish/cmds.c:9024 fish/cmds.c:9046 fish/cmds.c:9068 fish/cmds.c:9088
1380 #: fish/cmds.c:9108 fish/cmds.c:9144 fish/cmds.c:9216 fish/cmds.c:9256
1381 #: fish/cmds.c:9314 fish/cmds.c:9340 fish/cmds.c:9366 fish/cmds.c:9394
1382 #: fish/cmds.c:9453 fish/cmds.c:9474 fish/cmds.c:9519 fish/cmds.c:9539
1383 #: fish/cmds.c:9578 fish/cmds.c:9615 fish/cmds.c:9635 fish/cmds.c:9657
1384 #: fish/cmds.c:9714 fish/cmds.c:9734 fish/cmds.c:9756 fish/cmds.c:9778
1385 #: fish/cmds.c:9797 fish/cmds.c:9817 fish/cmds.c:9844 fish/cmds.c:9864
1386 #: fish/cmds.c:9884 fish/cmds.c:9904 fish/cmds.c:9924 fish/cmds.c:9946
1387 #: fish/cmds.c:9981 fish/cmds.c:9999 fish/cmds.c:10022 fish/cmds.c:10044
1388 #: fish/cmds.c:10059 fish/cmds.c:10076 fish/cmds.c:10113 fish/cmds.c:10152
1389 #: fish/cmds.c:10192 fish/cmds.c:10248 fish/cmds.c:10270 fish/cmds.c:10306
1390 #: fish/cmds.c:10321 fish/cmds.c:10341 fish/cmds.c:10381 fish/cmds.c:10404
1391 #: fish/cmds.c:10428 fish/cmds.c:10453 fish/cmds.c:10494 fish/cmds.c:10519
1392 #: fish/cmds.c:10557 fish/cmds.c:10588 fish/cmds.c:10619 fish/cmds.c:10647
1393 #: fish/cmds.c:10667 fish/cmds.c:10699 fish/cmds.c:10719 fish/cmds.c:10739
1394 #: fish/cmds.c:10756 fish/cmds.c:10774 fish/cmds.c:10797 fish/cmds.c:10818
1395 #: fish/cmds.c:10837 fish/cmds.c:10879 fish/cmds.c:10922 fish/cmds.c:10966
1396 #: fish/cmds.c:11005 fish/cmds.c:11024 fish/cmds.c:11044 fish/cmds.c:11064
1397 #: fish/cmds.c:11085 fish/cmds.c:11106 fish/cmds.c:11127 fish/cmds.c:11148
1398 #: fish/cmds.c:11169 fish/cmds.c:11191 fish/cmds.c:11229 fish/cmds.c:11280
1399 #: fish/cmds.c:11318 fish/cmds.c:11374
1400 #, c-format
1401 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1402 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1403
1404 #: fish/cmds.c:3392 fish/cmds.c:3406 fish/cmds.c:3422 fish/cmds.c:3439
1405 #: fish/cmds.c:3456 fish/cmds.c:3474 fish/cmds.c:3493 fish/cmds.c:3509
1406 #: fish/cmds.c:3527 fish/cmds.c:3543 fish/cmds.c:3561 fish/cmds.c:3577
1407 #: fish/cmds.c:3594 fish/cmds.c:3609 fish/cmds.c:3627 fish/cmds.c:3642
1408 #: fish/cmds.c:3658 fish/cmds.c:3674 fish/cmds.c:3690 fish/cmds.c:3706
1409 #: fish/cmds.c:3722 fish/cmds.c:3740 fish/cmds.c:3773 fish/cmds.c:3789
1410 #: fish/cmds.c:3805 fish/cmds.c:3824 fish/cmds.c:3839 fish/cmds.c:3857
1411 #: fish/cmds.c:3872 fish/cmds.c:3890 fish/cmds.c:3905 fish/cmds.c:3923
1412 #: fish/cmds.c:3938 fish/cmds.c:3957 fish/cmds.c:3976 fish/cmds.c:3994
1413 #: fish/cmds.c:4014 fish/cmds.c:4033 fish/cmds.c:4053 fish/cmds.c:4073
1414 #: fish/cmds.c:4093 fish/cmds.c:4112 fish/cmds.c:4131 fish/cmds.c:4151
1415 #: fish/cmds.c:4171 fish/cmds.c:4191 fish/cmds.c:4206 fish/cmds.c:4222
1416 #: fish/cmds.c:4243 fish/cmds.c:4294 fish/cmds.c:4315 fish/cmds.c:4331
1417 #: fish/cmds.c:4347 fish/cmds.c:4366 fish/cmds.c:4388 fish/cmds.c:4410
1418 #: fish/cmds.c:4430 fish/cmds.c:4447 fish/cmds.c:4464 fish/cmds.c:4481
1419 #: fish/cmds.c:4498 fish/cmds.c:4515 fish/cmds.c:4532 fish/cmds.c:4549
1420 #: fish/cmds.c:4568 fish/cmds.c:4591 fish/cmds.c:4627 fish/cmds.c:4644
1421 #: fish/cmds.c:4667 fish/cmds.c:4689 fish/cmds.c:4710 fish/cmds.c:4730
1422 #: fish/cmds.c:4749 fish/cmds.c:4769 fish/cmds.c:4787 fish/cmds.c:4805
1423 #: fish/cmds.c:4819 fish/cmds.c:4835 fish/cmds.c:4855 fish/cmds.c:4874
1424 #: fish/cmds.c:4893 fish/cmds.c:4912 fish/cmds.c:4931 fish/cmds.c:4951
1425 #: fish/cmds.c:4991 fish/cmds.c:5048 fish/cmds.c:5069 fish/cmds.c:5090
1426 #: fish/cmds.c:5111 fish/cmds.c:5129 fish/cmds.c:5151 fish/cmds.c:5189
1427 #: fish/cmds.c:5211 fish/cmds.c:5290 fish/cmds.c:5329 fish/cmds.c:5344
1428 #: fish/cmds.c:5361 fish/cmds.c:5375 fish/cmds.c:5391 fish/cmds.c:5413
1429 #: fish/cmds.c:5435 fish/cmds.c:5457 fish/cmds.c:5479 fish/cmds.c:5501
1430 #: fish/cmds.c:5523 fish/cmds.c:5543 fish/cmds.c:5560 fish/cmds.c:5577
1431 #: fish/cmds.c:5596 fish/cmds.c:5615 fish/cmds.c:5635 fish/cmds.c:5671
1432 #: fish/cmds.c:5690 fish/cmds.c:5709 fish/cmds.c:5726 fish/cmds.c:5744
1433 #: fish/cmds.c:5767 fish/cmds.c:5790 fish/cmds.c:5814 fish/cmds.c:5837
1434 #: fish/cmds.c:5858 fish/cmds.c:5881 fish/cmds.c:5904 fish/cmds.c:5924
1435 #: fish/cmds.c:5946 fish/cmds.c:5967 fish/cmds.c:5990 fish/cmds.c:6007
1436 #: fish/cmds.c:6024 fish/cmds.c:6042 fish/cmds.c:6060 fish/cmds.c:6081
1437 #: fish/cmds.c:6099 fish/cmds.c:6120 fish/cmds.c:6140 fish/cmds.c:6158
1438 #: fish/cmds.c:6179 fish/cmds.c:6202 fish/cmds.c:6225 fish/cmds.c:6247
1439 #: fish/cmds.c:6280 fish/cmds.c:6297 fish/cmds.c:6314 fish/cmds.c:6338
1440 #: fish/cmds.c:6361 fish/cmds.c:6384 fish/cmds.c:6406 fish/cmds.c:6423
1441 #: fish/cmds.c:6445 fish/cmds.c:6539 fish/cmds.c:6559 fish/cmds.c:6579
1442 #: fish/cmds.c:6599 fish/cmds.c:6617 fish/cmds.c:6638 fish/cmds.c:6674
1443 #: fish/cmds.c:6691 fish/cmds.c:6713 fish/cmds.c:6730 fish/cmds.c:6766
1444 #: fish/cmds.c:6786 fish/cmds.c:6806 fish/cmds.c:6826 fish/cmds.c:6848
1445 #: fish/cmds.c:6865 fish/cmds.c:6884 fish/cmds.c:6903 fish/cmds.c:6925
1446 #: fish/cmds.c:6946 fish/cmds.c:6967 fish/cmds.c:6988 fish/cmds.c:7011
1447 #: fish/cmds.c:7052 fish/cmds.c:7075 fish/cmds.c:7114 fish/cmds.c:7131
1448 #: fish/cmds.c:7150 fish/cmds.c:7171 fish/cmds.c:7194 fish/cmds.c:7216
1449 #: fish/cmds.c:7234 fish/cmds.c:7253 fish/cmds.c:7274 fish/cmds.c:7351
1450 #: fish/cmds.c:7392 fish/cmds.c:7471 fish/cmds.c:7547 fish/cmds.c:7584
1451 #: fish/cmds.c:7607 fish/cmds.c:7628 fish/cmds.c:7651 fish/cmds.c:7673
1452 #: fish/cmds.c:7698 fish/cmds.c:7741 fish/cmds.c:7782 fish/cmds.c:7803
1453 #: fish/cmds.c:7821 fish/cmds.c:7840 fish/cmds.c:7857 fish/cmds.c:7875
1454 #: fish/cmds.c:7902 fish/cmds.c:7926 fish/cmds.c:7950 fish/cmds.c:7974
1455 #: fish/cmds.c:7998 fish/cmds.c:8022 fish/cmds.c:8046 fish/cmds.c:8070
1456 #: fish/cmds.c:8094 fish/cmds.c:8118 fish/cmds.c:8142 fish/cmds.c:8166
1457 #: fish/cmds.c:8189 fish/cmds.c:8212 fish/cmds.c:8233 fish/cmds.c:8254
1458 #: fish/cmds.c:8275 fish/cmds.c:8295 fish/cmds.c:8318 fish/cmds.c:8356
1459 #: fish/cmds.c:8373 fish/cmds.c:8390 fish/cmds.c:8409 fish/cmds.c:8428
1460 #: fish/cmds.c:8445 fish/cmds.c:8462 fish/cmds.c:8479 fish/cmds.c:8496
1461 #: fish/cmds.c:8515 fish/cmds.c:8551 fish/cmds.c:8591 fish/cmds.c:8624
1462 #: fish/cmds.c:8641 fish/cmds.c:8658 fish/cmds.c:8674 fish/cmds.c:8689
1463 #: fish/cmds.c:8710 fish/cmds.c:8748 fish/cmds.c:8786 fish/cmds.c:8825
1464 #: fish/cmds.c:8865 fish/cmds.c:8906 fish/cmds.c:8947 fish/cmds.c:8985
1465 #: fish/cmds.c:9002 fish/cmds.c:9025 fish/cmds.c:9047 fish/cmds.c:9069
1466 #: fish/cmds.c:9089 fish/cmds.c:9109 fish/cmds.c:9145 fish/cmds.c:9217
1467 #: fish/cmds.c:9257 fish/cmds.c:9315 fish/cmds.c:9341 fish/cmds.c:9367
1468 #: fish/cmds.c:9395 fish/cmds.c:9454 fish/cmds.c:9475 fish/cmds.c:9520
1469 #: fish/cmds.c:9540 fish/cmds.c:9579 fish/cmds.c:9616 fish/cmds.c:9636
1470 #: fish/cmds.c:9658 fish/cmds.c:9715 fish/cmds.c:9735 fish/cmds.c:9757
1471 #: fish/cmds.c:9779 fish/cmds.c:9798 fish/cmds.c:9818 fish/cmds.c:9845
1472 #: fish/cmds.c:9865 fish/cmds.c:9885 fish/cmds.c:9905 fish/cmds.c:9925
1473 #: fish/cmds.c:9947 fish/cmds.c:9982 fish/cmds.c:10000 fish/cmds.c:10023
1474 #: fish/cmds.c:10045 fish/cmds.c:10060 fish/cmds.c:10077 fish/cmds.c:10114
1475 #: fish/cmds.c:10153 fish/cmds.c:10193 fish/cmds.c:10249 fish/cmds.c:10271
1476 #: fish/cmds.c:10307 fish/cmds.c:10322 fish/cmds.c:10342 fish/cmds.c:10382
1477 #: fish/cmds.c:10405 fish/cmds.c:10429 fish/cmds.c:10454 fish/cmds.c:10495
1478 #: fish/cmds.c:10520 fish/cmds.c:10558 fish/cmds.c:10589 fish/cmds.c:10620
1479 #: fish/cmds.c:10648 fish/cmds.c:10668 fish/cmds.c:10700 fish/cmds.c:10720
1480 #: fish/cmds.c:10740 fish/cmds.c:10757 fish/cmds.c:10775 fish/cmds.c:10798
1481 #: fish/cmds.c:10819 fish/cmds.c:10838 fish/cmds.c:10880 fish/cmds.c:10923
1482 #: fish/cmds.c:10967 fish/cmds.c:11006 fish/cmds.c:11025 fish/cmds.c:11045
1483 #: fish/cmds.c:11065 fish/cmds.c:11086 fish/cmds.c:11107 fish/cmds.c:11128
1484 #: fish/cmds.c:11149 fish/cmds.c:11170 fish/cmds.c:11192 fish/cmds.c:11230
1485 #: fish/cmds.c:11281 fish/cmds.c:11319 fish/cmds.c:11375
1486 #, c-format
1487 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1488 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1489
1490 #: fish/cmds.c:3750 fish/cmds.c:4603 fish/cmds.c:4961 fish/cmds.c:5001
1491 #: fish/cmds.c:5020 fish/cmds.c:5163 fish/cmds.c:5222 fish/cmds.c:5241
1492 #: fish/cmds.c:5260 fish/cmds.c:5303 fish/cmds.c:5646 fish/cmds.c:6257
1493 #: fish/cmds.c:6456 fish/cmds.c:6475 fish/cmds.c:6494 fish/cmds.c:6513
1494 #: fish/cmds.c:6649 fish/cmds.c:6740 fish/cmds.c:7021 fish/cmds.c:7085
1495 #: fish/cmds.c:7284 fish/cmds.c:7303 fish/cmds.c:7322 fish/cmds.c:7361
1496 #: fish/cmds.c:7402 fish/cmds.c:7421 fish/cmds.c:7440 fish/cmds.c:7481
1497 #: fish/cmds.c:7500 fish/cmds.c:7519 fish/cmds.c:7557 fish/cmds.c:7710
1498 #: fish/cmds.c:7753 fish/cmds.c:8330 fish/cmds.c:8525 fish/cmds.c:8563
1499 #: fish/cmds.c:8601 fish/cmds.c:8721 fish/cmds.c:8758 fish/cmds.c:8796
1500 #: fish/cmds.c:8835 fish/cmds.c:8876 fish/cmds.c:8917 fish/cmds.c:8958
1501 #: fish/cmds.c:9121 fish/cmds.c:9157 fish/cmds.c:9170 fish/cmds.c:9183
1502 #: fish/cmds.c:9196 fish/cmds.c:9229 fish/cmds.c:9267 fish/cmds.c:9286
1503 #: fish/cmds.c:9407 fish/cmds.c:9426 fish/cmds.c:9487 fish/cmds.c:9500
1504 #: fish/cmds.c:9551 fish/cmds.c:9590 fish/cmds.c:9668 fish/cmds.c:9687
1505 #: fish/cmds.c:9961 fish/cmds.c:10088 fish/cmds.c:10125 fish/cmds.c:10164
1506 #: fish/cmds.c:10204 fish/cmds.c:10223 fish/cmds.c:10282 fish/cmds.c:10355
1507 #: fish/cmds.c:10465 fish/cmds.c:10535 fish/cmds.c:10569 fish/cmds.c:10600
1508 #: fish/cmds.c:10631 fish/cmds.c:10680 fish/cmds.c:10851 fish/cmds.c:10893
1509 #: fish/cmds.c:10938 fish/cmds.c:10980 fish/cmds.c:11206 fish/cmds.c:11244
1510 #: fish/cmds.c:11257 fish/cmds.c:11295 fish/cmds.c:11330 fish/cmds.c:11349
1511 #, c-format
1512 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1513 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1514
1515 #: fish/cmds.c:3756 fish/cmds.c:4609 fish/cmds.c:4967 fish/cmds.c:5007
1516 #: fish/cmds.c:5026 fish/cmds.c:5169 fish/cmds.c:5228 fish/cmds.c:5247
1517 #: fish/cmds.c:5266 fish/cmds.c:5309 fish/cmds.c:5652 fish/cmds.c:6263
1518 #: fish/cmds.c:6462 fish/cmds.c:6481 fish/cmds.c:6500 fish/cmds.c:6519
1519 #: fish/cmds.c:6655 fish/cmds.c:6746 fish/cmds.c:7027 fish/cmds.c:7091
1520 #: fish/cmds.c:7290 fish/cmds.c:7309 fish/cmds.c:7328 fish/cmds.c:7367
1521 #: fish/cmds.c:7408 fish/cmds.c:7427 fish/cmds.c:7446 fish/cmds.c:7487
1522 #: fish/cmds.c:7506 fish/cmds.c:7525 fish/cmds.c:7563 fish/cmds.c:7716
1523 #: fish/cmds.c:7759 fish/cmds.c:8336 fish/cmds.c:8531 fish/cmds.c:8569
1524 #: fish/cmds.c:8607 fish/cmds.c:8727 fish/cmds.c:8764 fish/cmds.c:8802
1525 #: fish/cmds.c:8841 fish/cmds.c:8882 fish/cmds.c:8923 fish/cmds.c:8964
1526 #: fish/cmds.c:9235 fish/cmds.c:9273 fish/cmds.c:9292 fish/cmds.c:9413
1527 #: fish/cmds.c:9557 fish/cmds.c:9596 fish/cmds.c:9674 fish/cmds.c:9693
1528 #: fish/cmds.c:10094 fish/cmds.c:10131 fish/cmds.c:10170 fish/cmds.c:10210
1529 #: fish/cmds.c:10229 fish/cmds.c:10288 fish/cmds.c:10361 fish/cmds.c:10471
1530 #: fish/cmds.c:10857 fish/cmds.c:10899 fish/cmds.c:10944 fish/cmds.c:10986
1531 #: fish/cmds.c:11336
1532 #, c-format
1533 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1534 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1535
1536 #: fish/cmds.c:4242
1537 #, c-format
1538 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1539 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
1540
1541 #: fish/cmds.c:4268
1542 #, fuzzy, c-format
1543 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
1544 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1545
1546 #: fish/cmds.c:4274
1547 #, fuzzy, c-format
1548 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
1549 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1550
1551 #: fish/cmds.c:11395
1552 #, c-format
1553 msgid "%s: unknown command\n"
1554 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1555
1556 #: fish/copy.c:40
1557 #, c-format
1558 msgid ""
1559 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1560 msgstr ""
1561 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1562 "skopiować pliki do obrazu\n"
1563
1564 #: fish/copy.c:53 fish/copy.c:194
1565 #, c-format
1566 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1567 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1568
1569 #: fish/copy.c:138
1570 #, c-format
1571 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1572 msgstr ""
1573 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1574
1575 #: fish/copy.c:183
1576 #, c-format
1577 msgid ""
1578 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1579 "image\n"
1580 msgstr ""
1581 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1582 "skopiować pliki z obrazu\n"
1583
1584 #: fish/copy.c:224
1585 #, c-format
1586 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1587 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
1588
1589 #: fish/edit.c:44
1590 #, c-format
1591 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1592 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1593
1594 #: fish/fish.c:86 fuse/guestmount.c:839
1595 #, c-format
1596 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1597 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1598
1599 #: fish/fish.c:90
1600 #, fuzzy, c-format
1601 msgid ""
1602 "%s: guest filesystem shell\n"
1603 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1604 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1605 "Usage:\n"
1606 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1607 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1608 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1609 "or for interactive use:\n"
1610 "  %s\n"
1611 "or from a shell script:\n"
1612 "  %s <<EOF\n"
1613 "  cmd\n"
1614 "  ...\n"
1615 "  EOF\n"
1616 "Options:\n"
1617 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1618 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1619 "  -a|--add image       Add image\n"
1620 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1621 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1622 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1623 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1624 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1625 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
1626 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1627 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1628 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1629 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1630 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1631 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1632 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1633 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1634 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1635 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1636 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1637 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1638 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1639 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1640 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1641 msgstr ""
1642 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1643 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1644 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1645 "Użycie:\n"
1646 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
1647 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
1648 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
1649 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1650 "  %s\n"
1651 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1652 "  %s <<EOF\n"
1653 "  polecenie\n"
1654 "  ...\n"
1655 "  EOF\n"
1656 "Opcje:\n"
1657 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1658 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1659 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
1660 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
1661 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
1662 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1663 "                       pomocą Tab\n"
1664 "  --echo-keys          Bez wyłączania powtarzania dla haseł\n"
1665 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1666 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
1667 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
1668 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
1669 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1670 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1671 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1672 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1673 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
1674 "                       tryb interaktywny\n"
1675 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
1676 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1677 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1678 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1679 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1680 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1681 "                       wykonaniem\n"
1682 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1683 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1684
1685 #: fish/fish.c:201 fuse/guestmount.c:945
1686 #, c-format
1687 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1688 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1689
1690 #: fish/fish.c:238
1691 #, c-format
1692 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1693 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1694
1695 #: fish/fish.c:245
1696 #, c-format
1697 msgid ""
1698 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1699 msgstr ""
1700 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1701
1702 #: fish/fish.c:267 fuse/guestmount.c:990
1703 #, c-format
1704 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1705 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1706
1707 #: fish/fish.c:291
1708 #, c-format
1709 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1710 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1711
1712 #: fish/fish.c:441
1713 #, c-format
1714 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1715 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1716
1717 #: fish/fish.c:449
1718 #, c-format
1719 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1720 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1721
1722 #: fish/fish.c:455
1723 #, c-format
1724 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1725 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1726
1727 #: fish/fish.c:512
1728 #, c-format
1729 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
1730 msgstr ""
1731 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
1732
1733 #: fish/fish.c:516
1734 #, c-format
1735 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
1736 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
1737
1738 #: fish/fish.c:625
1739 #, c-format
1740 msgid ""
1741 "\n"
1742 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1743 "editing virtual machine filesystems.\n"
1744 "\n"
1745 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1746 "      'man' to read the manual\n"
1747 "      'quit' to quit the shell\n"
1748 "\n"
1749 msgstr ""
1750 "\n"
1751 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1752 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1753 "\n"
1754 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1755 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1756 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1757 "\n"
1758
1759 #: fish/fish.c:712
1760 #, c-format
1761 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1762 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1763
1764 #: fish/fish.c:718 fish/fish.c:735
1765 #, c-format
1766 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1767 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1768
1769 #: fish/fish.c:729
1770 #, c-format
1771 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1772 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1773
1774 #: fish/fish.c:784
1775 #, c-format
1776 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1777 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1778
1779 #: fish/fish.c:801
1780 #, c-format
1781 msgid "%s: too many arguments\n"
1782 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1783
1784 #: fish/fish.c:830
1785 #, c-format
1786 msgid "%s: empty command on command line\n"
1787 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1788
1789 #: fish/fish.c:971
1790 msgid "display a list of commands or help on a command"
1791 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1792
1793 #: fish/fish.c:973
1794 msgid "quit guestfish"
1795 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1796
1797 #: fish/fish.c:984
1798 #, c-format
1799 msgid ""
1800 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1801 "     help cmd\n"
1802 "     help\n"
1803 msgstr ""
1804 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1805 "     help polecenie\n"
1806 "     help\n"
1807
1808 #: fish/fish.c:992
1809 #, c-format
1810 msgid ""
1811 "quit - quit guestfish\n"
1812 "     quit\n"
1813 msgstr ""
1814 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1815 "     quit\n"
1816
1817 #: fish/fish.c:997
1818 #, c-format
1819 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1820 msgstr ""
1821 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1822 "poleceń\n"
1823
1824 #: fish/fish.c:1013
1825 #, c-format
1826 msgid ""
1827 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1828 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1829 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1830 msgstr ""
1831 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
1832 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
1833 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
1834
1835 #: fish/fish.c:1170
1836 #, c-format
1837 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1838 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1839
1840 #: fish/fish.c:1506
1841 #, c-format
1842 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
1843 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
1844
1845 #: fish/glob.c:53
1846 #, c-format
1847 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1848 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1849
1850 #: fish/glob.c:73
1851 #, c-format
1852 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1853 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1854
1855 #: fish/hexedit.c:41
1856 #, c-format
1857 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
1858 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
1859
1860 #: fish/hexedit.c:52
1861 #, c-format
1862 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
1863 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
1864
1865 #: fish/hexedit.c:63
1866 #, c-format
1867 msgid ""
1868 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
1869 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
1870 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
1871 msgstr ""
1872 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
1873 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
1874 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
1875 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
1876
1877 #: fish/hexedit.c:92
1878 #, c-format
1879 msgid "hexedit: invalid range\n"
1880 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
1881
1882 #: fish/inspect.c:79
1883 #, fuzzy, c-format
1884 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
1885 msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
1886
1887 #: fish/inspect.c:85
1888 #, fuzzy, c-format
1889 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
1890 msgstr ""
1891 "guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
1892 "i\n"
1893
1894 #: fish/inspect.c:125
1895 #, c-format
1896 msgid "Operating system: %s\n"
1897 msgstr "System operacyjny: %s\n"
1898
1899 #: fish/inspect.c:138
1900 #, c-format
1901 msgid "%s mounted on %s\n"
1902 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
1903
1904 #: fish/lcd.c:34
1905 #, c-format
1906 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1907 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1908
1909 #: fish/man.c:34
1910 #, c-format
1911 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1912 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
1913
1914 #: fish/man.c:53
1915 #, c-format
1916 msgid "the external 'man' program failed\n"
1917 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
1918
1919 #: fish/more.c:39
1920 #, c-format
1921 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1922 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1923
1924 #: fish/options.c:36
1925 #, fuzzy, c-format
1926 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
1927 msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
1928
1929 #: fish/options.c:118
1930 #, fuzzy, c-format
1931 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
1932 msgstr ""
1933 "guestfish: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z "
1934 "tych?\n"
1935
1936 #: fish/prep.c:37
1937 #, c-format
1938 msgid ""
1939 "List of available prepared disk images:\n"
1940 "\n"
1941 msgstr ""
1942 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
1943 "\n"
1944
1945 #: fish/prep.c:40
1946 #, c-format
1947 msgid ""
1948 "guestfish -N %-8s - %s\n"
1949 "\n"
1950 "%s\n"
1951 msgstr ""
1952 "guestfish -N %-8s - %s\n"
1953 "\n"
1954 "%s\n"
1955
1956 #: fish/prep.c:48
1957 #, c-format
1958 msgid "  Optional parameters:\n"
1959 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
1960
1961 #: fish/prep.c:55
1962 #, c-format
1963 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
1964 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
1965
1966 #: fish/prep.c:65
1967 #, c-format
1968 msgid ""
1969 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
1970 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
1971 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
1972 msgstr ""
1973 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
1974 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
1975 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
1976
1977 #: fish/prep.c:96
1978 #, c-format
1979 msgid ""
1980 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
1981 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
1982 msgstr ""
1983 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
1984 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
1985 "wartości dla parametru -N.\n"
1986
1987 #: fish/prep.c:158
1988 #, c-format
1989 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
1990 msgstr ""
1991 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
1992 "\": "
1993
1994 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
1995 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
1996 msgid "failed to allocate disk"
1997 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
1998
1999 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2000 msgid "could not parse boot size"
2001 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2002
2003 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2004 #, c-format
2005 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2006 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2007
2008 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2009 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2010 #, c-format
2011 msgid "failed to partition disk: %s"
2012 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2013
2014 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2015 #, c-format
2016 msgid "failed to add boot partition: %s"
2017 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2018
2019 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2020 #, c-format
2021 msgid "failed to add root partition: %s"
2022 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2023
2024 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2025 #, c-format
2026 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2027 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2028
2029 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2030 #, c-format
2031 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2032 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2033
2034 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2035 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2036 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2037 msgstr ""
2038 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2039
2040 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2041 #, c-format
2042 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2043 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2044
2045 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2046 #, c-format
2047 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2048 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2049
2050 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2051 #, c-format
2052 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2053 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2054
2055 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2056 #, c-format
2057 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2058 msgstr ""
2059 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2060 "%s: %s"
2061
2062 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2063 #, c-format
2064 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2065 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2066
2067 #: fish/rc.c:250
2068 #, c-format
2069 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2070 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2071
2072 #: fish/rc.c:255
2073 #, c-format
2074 msgid ""
2075 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2076 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2077 msgstr ""
2078 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2079 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2080 "zgadzać.\n"
2081
2082 #: fish/rc.c:330 fish/rc.c:344
2083 #, c-format
2084 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2085 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2086
2087 #: fish/rc.c:356 fish/rc.c:370
2088 #, c-format
2089 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2090 msgstr ""
2091 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2092 "serwera\n"
2093
2094 #: fish/rc.c:381
2095 #, c-format
2096 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2097 msgstr ""
2098 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2099
2100 #: fish/reopen.c:36
2101 #, c-format
2102 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2103 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2104
2105 #: fish/reopen.c:46
2106 #, c-format
2107 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2108 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2109
2110 #: fish/supported.c:66
2111 msgid "yes"
2112 msgstr "tak"
2113
2114 #: fish/supported.c:68
2115 msgid "no"
2116 msgstr "nie"
2117
2118 #: fish/time.c:35
2119 #, c-format
2120 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2121 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2122
2123 #: fish/virt.c:72
2124 #, fuzzy, c-format
2125 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s\n"
2126 msgstr ""
2127 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
2128 "%s\n"
2129
2130 #: fish/virt.c:80
2131 #, fuzzy, c-format
2132 msgid "%s: no libvirt domain called '%s': %s\n"
2133 msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
2134
2135 #: fish/virt.c:88
2136 #, fuzzy, c-format
2137 msgid "%s: error getting domain info about '%s': %s\n"
2138 msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
2139
2140 #: fish/virt.c:93
2141 #, fuzzy, c-format
2142 msgid ""
2143 "%s: error: '%s' is a live virtual machine.\n"
2144 "You must use '--ro' because write access to a running virtual machine can\n"
2145 "cause disk corruption.\n"
2146 msgstr ""
2147 "guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
2148 "Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
2149 "wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
2150
2151 #: fish/virt.c:104
2152 #, fuzzy, c-format
2153 msgid "%s: error reading libvirt XML information about '%s': %s\n"
2154 msgstr ""
2155 "guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
2156 "\": %s\n"
2157
2158 #: fish/virt.c:114
2159 #, fuzzy, c-format
2160 msgid "%s: unable to parse XML information returned by libvirt\n"
2161 msgstr ""
2162 "guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
2163 "libvirt\n"
2164
2165 #: fish/virt.c:121
2166 #, fuzzy, c-format
2167 msgid "%s: unable to create new XPath context\n"
2168 msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
2169
2170 #: fish/virt.c:129
2171 #, fuzzy, c-format
2172 msgid "%s: unable to evaluate XPath expression\n"
2173 msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
2174
2175 #: fish/virt.c:204
2176 #, fuzzy, c-format
2177 msgid "%s: libvirt domain '%s' has no disks\n"
2178 msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
2179
2180 #: fuse/guestmount.c:843
2181 #, fuzzy, c-format
2182 msgid ""
2183 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2184 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2185 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2186 "Usage:\n"
2187 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2188 "Options:\n"
2189 "  -a|--add image       Add image\n"
2190 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2191 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2192 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2193 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2194 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2195 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2196 "  --help               Display help message and exit\n"
2197 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2198 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2199 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2200 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2201 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2202 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2203 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2204 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2205 msgstr ""
2206 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2207 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2208 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2209 "Użycie:\n"
2210 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2211 "Opcje:\n"
2212 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2213 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2214 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2215 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2216 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2217 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2218 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2219 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2220 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2221 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2222 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2223 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2224 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2225 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2226 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2227 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2228
2229 #: fuse/guestmount.c:1054
2230 #, fuzzy, c-format
2231 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2232 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2233
2234 #: fuse/guestmount.c:1062
2235 #, c-format
2236 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2237 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2238
2239 #: inspector/virt-inspector.pl:134
2240 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2241 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
2242
2243 #: inspector/virt-inspector.pl:145 tools/virt-cat.pl:161
2244 #: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-ls.pl:194 tools/virt-tar.pl:238
2245 #: tools/virt-win-reg.pl:292
2246 #, fuzzy, perl-brace-format
2247 msgid ""
2248 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2249 "\n"
2250 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2251 "machine\n"
2252 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2253 "\n"
2254 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2255 "information about the disk image as possible.\n"
2256 msgstr ""
2257 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2258 "\n"
2259 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2260 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2261 "\n"
2262 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2263 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2264
2265 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2266 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2267 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2268
2269 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2270 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2271 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2272
2273 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2274 #, perl-brace-format
2275 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2276 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2277
2278 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2279 msgid ""
2280 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2281 "XPath::XMLParser)"
2282 msgstr ""
2283 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2284 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2285
2286 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2287 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2288 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2289
2290 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2291 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2292 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2293
2294 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2295 #, perl-brace-format
2296 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2297 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2298
2299 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2300 #, perl-brace-format
2301 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2302 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2303
2304 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2305 #, perl-brace-format
2306 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2307 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2308
2309 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2310 msgid ""
2311 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2312 "\n"
2313 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2314 "machine\n"
2315 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2316 "\n"
2317 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2318 "information about the disk image as possible.\n"
2319 msgstr ""
2320 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2321 "\n"
2322 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2323 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2324 "\n"
2325 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2326 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2327
2328 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:900
2329 #, perl-brace-format
2330 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2331 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2332
2333 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:910
2334 #, perl-brace-format
2335 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2336 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2337
2338 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:933
2339 #, perl-brace-format
2340 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2341 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2342
2343 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1011
2344 #, perl-brace-format
2345 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2346 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2347
2348 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1037
2349 #, perl-brace-format
2350 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2351 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2352
2353 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1102
2354 msgid "Can't find grub on guest"
2355 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2356
2357 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2358 #, perl-brace-format
2359 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2360 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2361
2362 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1188
2363 #, perl-brace-format
2364 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2365 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2366
2367 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1211
2368 #, perl-brace-format
2369 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2370 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2371
2372 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1280
2373 #, perl-brace-format
2374 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2375 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2376
2377 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1288
2378 #, perl-brace-format
2379 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2380 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2381
2382 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1342
2383 #, perl-brace-format
2384 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2385 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2386
2387 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1381
2388 #, perl-brace-format
2389 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2390 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2391
2392 #: src/appliance.c:138
2393 #, c-format
2394 msgid ""
2395 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2396 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2397 msgstr ""
2398 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2399 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2400
2401 #: src/appliance.c:353
2402 #, fuzzy, c-format
2403 msgid "failed to create temporary cache directory: %m"
2404 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2405
2406 #: src/appliance.c:441
2407 #, fuzzy, c-format
2408 msgid "error renaming temporary cache directory: %m"
2409 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2410
2411 #: src/appliance.c:517
2412 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2413 msgstr ""
2414 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2415 "komunikaty błędów"
2416
2417 #: src/guestfs.c:178
2418 #, c-format
2419 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2420 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2421
2422 #: src/guestfs.c:290
2423 #, c-format
2424 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2425 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2426
2427 #: src/guestfs.c:775
2428 #, c-format
2429 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
2430 msgstr ""
2431
2432 #: src/inspect.c:1077
2433 #, c-format
2434 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2435 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2436
2437 #: src/inspect.c:1293
2438 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2439 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2440
2441 #: src/inspect.c:1305
2442 #, c-format
2443 msgid ""
2444 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2445 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2446 msgstr ""
2447 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2448 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2449
2450 #: src/inspect.c:1400
2451 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
2452 msgstr ""
2453
2454 #: src/launch.c:94
2455 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2456 msgstr ""
2457 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2458
2459 #: src/launch.c:108
2460 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2461 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2462
2463 #: src/launch.c:122
2464 #, c-format
2465 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2466 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2467
2468 #: src/launch.c:188 src/launch.c:292
2469 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2470 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2471
2472 #: src/launch.c:200 src/launch.c:205
2473 #, c-format
2474 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
2475 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
2476
2477 #: src/launch.c:317
2478 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2479 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2480
2481 #: src/launch.c:322
2482 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2483 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2484
2485 #: src/launch.c:334
2486 #, c-format
2487 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2488 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2489
2490 #: src/launch.c:682
2491 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2492 msgstr ""
2493 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2494 "błędów"
2495
2496 #: src/launch.c:695
2497 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2498 msgstr ""
2499 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2500
2501 #: src/launch.c:836
2502 #, c-format
2503 msgid ""
2504 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2505 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2506 msgstr ""
2507 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2508 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2509
2510 #: src/launch.c:928
2511 msgid "qemu has not been launched yet"
2512 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2513
2514 #: src/launch.c:939
2515 msgid "no subprocess to kill"
2516 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2517
2518 #: src/proto.c:143
2519 #, c-format
2520 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2521 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2522
2523 #: src/proto.c:166
2524 #, c-format
2525 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2526 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2527
2528 #: src/proto.c:281
2529 #, c-format
2530 msgid ""
2531 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2532 msgstr ""
2533 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
2534 "%x\n"
2535
2536 #: src/proto.c:453 src/proto.c:514
2537 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2538 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2539
2540 #: src/proto.c:474
2541 #, c-format
2542 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2543 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2544
2545 #: src/proto.c:491
2546 #, c-format
2547 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2548 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2549
2550 #: src/proto.c:641
2551 #, c-format
2552 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2553 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2554
2555 #: src/proto.c:663
2556 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2557 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2558
2559 #: src/proto.c:672
2560 msgid "dispatch failed to marshal args"
2561 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2562
2563 #: src/proto.c:802
2564 #, c-format
2565 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2566 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2567
2568 #: src/proto.c:818
2569 #, c-format
2570 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2571 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2572
2573 #: src/proto.c:941
2574 #, c-format
2575 msgid "%s: error in chunked encoding"
2576 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2577
2578 #: src/proto.c:969
2579 msgid "write to daemon socket"
2580 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2581
2582 #: src/proto.c:992
2583 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2584 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2585
2586 #: src/proto.c:997
2587 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2588 msgstr ""
2589 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2590 "fragmentów pliku"
2591
2592 #: src/proto.c:1005
2593 msgid "failed to parse file chunk"
2594 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2595
2596 #: src/proto.c:1014
2597 msgid "file receive cancelled by daemon"
2598 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2599
2600 #: test-tool/test-tool.c:82
2601 #, c-format
2602 msgid ""
2603 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2604 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2605 "Usage:\n"
2606 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2607 "Options:\n"
2608 "  --help         Display usage\n"
2609 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2610 "                 Helper program (default: %s)\n"
2611 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2612 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2613 "  --timeout n\n"
2614 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2615 msgstr ""
2616 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2617 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2618 "Użycie:\n"
2619 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2620 "Opcje:\n"
2621 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2622 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2623 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2624 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2625 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2626 "  --timeout n\n"
2627 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2628 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2629
2630 #: test-tool/test-tool.c:138
2631 #, c-format
2632 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2633 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2634
2635 #: test-tool/test-tool.c:147
2636 #, c-format
2637 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2638 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2639
2640 #: test-tool/test-tool.c:159
2641 #, c-format
2642 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2643 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2644
2645 #: test-tool/test-tool.c:182
2646 #, c-format
2647 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2648 msgstr ""
2649 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2650 "się\n"
2651
2652 #: test-tool/test-tool.c:189 test-tool/test-tool.c:198
2653 #, c-format
2654 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2655 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2656
2657 #: test-tool/test-tool.c:206
2658 #, c-format
2659 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2660 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2661
2662 #: test-tool/test-tool.c:228
2663 #, c-format
2664 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2665 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2666
2667 #: test-tool/test-tool.c:240
2668 #, c-format
2669 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2670 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2671
2672 #: test-tool/test-tool.c:246
2673 #, c-format
2674 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2675 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2676
2677 #: test-tool/test-tool.c:252
2678 #, c-format
2679 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2680 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2681
2682 #: test-tool/test-tool.c:258
2683 #, c-format
2684 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2685 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2686
2687 #: test-tool/test-tool.c:264
2688 #, c-format
2689 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2690 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2691
2692 #: test-tool/test-tool.c:272
2693 #, c-format
2694 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2695 msgstr ""
2696 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2697 "nie powiódł się\n"
2698
2699 #: test-tool/test-tool.c:303
2700 #, c-format
2701 msgid ""
2702 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2703 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2704 msgstr ""
2705 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2706 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2707
2708 #: test-tool/test-tool.c:311
2709 #, c-format
2710 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2711 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2712
2713 #: test-tool/test-tool.c:325
2714 #, c-format
2715 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2716 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2717
2718 #: test-tool/test-tool.c:374
2719 #, c-format
2720 msgid ""
2721 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2722 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2723 "\n"
2724 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2725 msgstr ""
2726 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2727 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2728 "\n"
2729 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2730
2731 #: test-tool/test-tool.c:390
2732 #, c-format
2733 msgid "command failed: %s"
2734 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2735
2736 #: test-tool/test-tool.c:398
2737 #, c-format
2738 msgid ""
2739 "Test tool helper program %s\n"
2740 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2741 "was built.\n"
2742 msgstr ""
2743 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2744 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2745
2746 #: test-tool/test-tool.c:432
2747 #, c-format
2748 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2749 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2750
2751 #: tools/virt-cat.pl:145
2752 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2753 msgstr ""
2754 "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2755 "polecenia cat"
2756
2757 #: tools/virt-cat.pl:165 tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-ls.pl:198
2758 #: tools/virt-tar.pl:242 tools/virt-win-reg.pl:296
2759 #, fuzzy, perl-brace-format
2760 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
2761 msgstr ""
2762 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
2763
2764 #: tools/virt-df.pl:213
2765 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2766 msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
2767
2768 #: tools/virt-df.pl:277
2769 #, perl-brace-format
2770 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2771 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2772
2773 #: tools/virt-df.pl:345
2774 #, perl-brace-format
2775 msgid "virt-df: ignoring {name}, it has too many disks ({c} > {max})"
2776 msgstr "virt-df: ignorowanie {name}, posiada za dużo dysków ({c} > {max})"
2777
2778 #: tools/virt-df.pl:521
2779 msgid "Virtual Machine"
2780 msgstr "Maszyna wirtualna"
2781
2782 #: tools/virt-df.pl:521
2783 msgid "Filesystem"
2784 msgstr "System plików"
2785
2786 #: tools/virt-df.pl:524
2787 msgid "1K-blocks"
2788 msgstr "K-bloki"
2789
2790 #: tools/virt-df.pl:526
2791 msgid "Size"
2792 msgstr "Rozmiar"
2793
2794 #: tools/virt-df.pl:528
2795 msgid "Used"
2796 msgstr "Użyte"
2797
2798 #: tools/virt-df.pl:529
2799 msgid "Available"
2800 msgstr "Dostępne"
2801
2802 #: tools/virt-df.pl:530
2803 msgid "Use%"
2804 msgstr "Użycie%"
2805
2806 #: tools/virt-df.pl:532
2807 msgid "Inodes"
2808 msgstr "I-węzły"
2809
2810 #: tools/virt-df.pl:533
2811 msgid "IUsed"
2812 msgstr "IUżyte"
2813
2814 #: tools/virt-df.pl:534
2815 msgid "IFree"
2816 msgstr "IWolne"
2817
2818 #: tools/virt-df.pl:535
2819 msgid "IUse%"
2820 msgstr "IUżyte%"
2821
2822 #: tools/virt-edit.pl:169
2823 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2824 msgstr ""
2825 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2826 "polecenia edit"
2827
2828 #: tools/virt-edit.pl:221
2829 msgid "File not changed.\n"
2830 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
2831
2832 #: tools/virt-list-filesystems.pl:139
2833 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2834 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2835
2836 #: tools/virt-list-partitions.pl:149
2837 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2838 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2839
2840 #: tools/virt-ls.pl:153 tools/virt-ls.pl:159
2841 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2842 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2843
2844 #: tools/virt-ls.pl:178
2845 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2846 msgstr ""
2847 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
2848 "wyświetlenia"
2849
2850 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2851 msgid "virt-make-fs input output\n"
2852 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
2853
2854 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2855 msgid "unexpected output from 'du' command"
2856 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2857
2858 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2859 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2860 #, perl-brace-format
2861 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2862 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
2863
2864 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2865 #, perl-brace-format
2866 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2867 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
2868
2869 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2870 msgid ""
2871 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2872 msgstr ""
2873 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
2874 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2875
2876 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2877 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2878 msgstr ""
2879 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
2880 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
2881
2882 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2883 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2884 msgstr ""
2885 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2886
2887 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2888 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2889 msgstr ""
2890 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2891 "komunikaty błędów\n"
2892
2893 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2894 msgid ""
2895 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2896 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2897 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2898 msgstr ""
2899 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
2900 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
2901 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
2902
2903 #: tools/virt-rescue.pl:222
2904 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2905 msgstr ""
2906 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
2907 "rescue"
2908
2909 #: tools/virt-resize.pl:33
2910 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2911 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
2912
2913 #: tools/virt-resize.pl:584
2914 #, perl-brace-format
2915 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2916 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
2917
2918 #: tools/virt-resize.pl:586
2919 #, perl-brace-format
2920 msgid ""
2921 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2922 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2923 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2924 msgstr ""
2925 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
2926 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
2927 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
2928 "więcej.\n"
2929
2930 #: tools/virt-resize.pl:665 tools/virt-resize.pl:668
2931 #, perl-brace-format
2932 msgid ""
2933 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2934 msgstr ""
2935 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
2936
2937 #: tools/virt-resize.pl:684 tools/virt-resize.pl:696
2938 msgid "virt-resize: short read"
2939 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
2940
2941 #: tools/virt-resize.pl:830
2942 #, perl-brace-format
2943 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2944 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
2945
2946 #: tools/virt-resize.pl:850
2947 #, perl-brace-format
2948 msgid ""
2949 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2950 "command line option\n"
2951 msgstr ""
2952 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
2953 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
2954
2955 #: tools/virt-resize.pl:856
2956 #, perl-brace-format
2957 msgid ""
2958 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2959 msgstr ""
2960 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
2961 "wiersza poleceń\n"
2962
2963 #: tools/virt-resize.pl:860
2964 #, perl-brace-format
2965 msgid ""
2966 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2967 msgstr ""
2968 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
2969 "poleceń\n"
2970
2971 #: tools/virt-resize.pl:902
2972 #, perl-brace-format
2973 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
2974 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
2975
2976 #: tools/virt-resize.pl:910
2977 #, perl-brace-format
2978 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
2979 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
2980
2981 #: tools/virt-resize.pl:927
2982 #, perl-brace-format
2983 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
2984 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
2985
2986 #: tools/virt-resize.pl:932
2987 #, perl-brace-format
2988 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
2989 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
2990
2991 #: tools/virt-resize.pl:955
2992 #, perl-brace-format
2993 msgid ""
2994 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
2995 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
2996 "size.\n"
2997 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
2998 msgstr ""
2999 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
3000 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
3001 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3002 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3003
3004 #: tools/virt-resize.pl:971
3005 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3006 msgstr ""
3007 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3008
3009 #: tools/virt-resize.pl:1020
3010 #, perl-brace-format
3011 msgid ""
3012 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3013 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3014 msgstr ""
3015 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3016 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3017
3018 #: tools/virt-resize.pl:1035
3019 msgid ""
3020 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3021 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3022 msgstr ""
3023 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3024 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3025
3026 #: tools/virt-resize.pl:1050
3027 msgid "Summary of changes:\n"
3028 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3029
3030 #: tools/virt-resize.pl:1054
3031 #, perl-brace-format
3032 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3033 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3034
3035 #: tools/virt-resize.pl:1056
3036 #, perl-brace-format
3037 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3038 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3039
3040 #: tools/virt-resize.pl:1058
3041 #, perl-brace-format
3042 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3043 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3044
3045 #: tools/virt-resize.pl:1063
3046 #, perl-brace-format
3047 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3048 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3049
3050 #: tools/virt-resize.pl:1068
3051 #, perl-brace-format
3052 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3053 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3054
3055 #: tools/virt-resize.pl:1073
3056 #, perl-brace-format
3057 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3058 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3059
3060 #: tools/virt-resize.pl:1079
3061 #, perl-brace-format
3062 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3063 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3064
3065 #: tools/virt-resize.pl:1086
3066 #, perl-brace-format
3067 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3068 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3069
3070 #: tools/virt-resize.pl:1091
3071 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3072 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3073
3074 #: tools/virt-resize.pl:1093
3075 msgid ""
3076 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3077 "and so it will just be ignored.\n"
3078 msgstr ""
3079 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3080 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3081
3082 #: tools/virt-resize.pl:1096
3083 msgid ""
3084 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3085 "to partition this extra space if you want.\n"
3086 msgstr ""
3087 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3088 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3089 "potrzeby.\n"
3090
3091 #: tools/virt-resize.pl:1099
3092 #, perl-brace-format
3093 msgid ""
3094 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3095 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3096 "or adjust your resizing requests.\n"
3097 msgstr ""
3098 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3099 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3100 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3101
3102 #: tools/virt-resize.pl:1116
3103 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3104 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3105
3106 #: tools/virt-resize.pl:1211
3107 #, perl-brace-format
3108 msgid "Copying {p} ...\n"
3109 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3110
3111 #: tools/virt-resize.pl:1274 tools/virt-resize.pl:1332
3112 #, perl-brace-format
3113 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3114 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3115
3116 #: tools/virt-tar.pl:178 tools/virt-tar.pl:185
3117 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3118 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3119
3120 #: tools/virt-tar.pl:207
3121 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3122 msgstr ""
3123 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3124 "pliku"
3125
3126 #: tools/virt-tar.pl:210
3127 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3128 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3129
3130 #: tools/virt-tar.pl:221
3131 #, perl-brace-format
3132 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3133 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3134
3135 #: tools/virt-tar.pl:224
3136 #, perl-brace-format
3137 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3138 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3139
3140 #: tools/virt-win-reg.pl:276
3141 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3142 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3143
3144 #: tools/virt-win-reg.pl:315
3145 msgid ""
3146 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3147 "export\n"
3148 msgstr ""
3149 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3150 "wartości do wyeksportowania\n"
3151
3152 #: tools/virt-win-reg.pl:426
3153 #, perl-brace-format
3154 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3155 msgstr ""
3156 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3157
3158 #: tools/virt-win-reg.pl:443 tools/virt-win-reg.pl:465
3159 #, perl-brace-format
3160 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3161 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3162
3163 #: tools/virt-win-reg.pl:450
3164 #, perl-brace-format
3165 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3166 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3167
3168 #: tools/virt-win-reg.pl:472
3169 #, perl-brace-format
3170 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3171 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3172
3173 #~ msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
3174 #~ msgstr ""
3175 #~ "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
3176
3177 #~ msgid ""
3178 #~ "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-"
3179 #~ "perl\n"
3180 #~ msgstr ""
3181 #~ "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować "
3182 #~ "bibliotekę perl-YAML lub libyaml-perl\n"
3183
3184 #~ msgid "  Mountpoints:\n"
3185 #~ msgstr " Punkty montowania:\n"
3186
3187 #~ msgid "  Filesystems:\n"
3188 #~ msgstr "  Systemy plików:\n"
3189
3190 #~ msgid "  Modprobe aliases:\n"
3191 #~ msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
3192
3193 #~ msgid "  Initrd modules:\n"
3194 #~ msgstr "  Moduły initrd:\n"
3195
3196 #~ msgid "  Applications:\n"
3197 #~ msgstr "  Aplikacje:\n"
3198
3199 #~ msgid "  Kernels:\n"
3200 #~ msgstr "  Jądra:\n"
3201
3202 #~ msgid "  Windows Registry entries:\n"
3203 #~ msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
3204
3205 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
3206 #~ msgstr ""
3207 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3208 #~ "cat"
3209
3210 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
3211 #~ msgstr ""
3212 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3213 #~ "edit"
3214
3215 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3216 #~ msgstr ""
3217 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3218 #~ "tar\n"
3219
3220 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3221 #~ msgstr ""
3222 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3223 #~ "win-reg"