Version 1.5.4.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-08-24 13:09+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-05-24 21:26+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: fish/alloc.c:37
18 #, c-format
19 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
20 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
21
22 #: fish/alloc.c:51
23 #, c-format
24 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
25 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
26
27 #: fish/alloc.c:77
28 #, c-format
29 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
30 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
31
32 #: fish/alloc.c:156
33 #, c-format
34 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
35 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
36
37 #: fish/cmds.c:41
38 msgid "Command"
39 msgstr "Polecenie"
40
41 #: fish/cmds.c:41
42 msgid "Description"
43 msgstr "Opis"
44
45 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:377
46 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
47 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
48
49 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:372
50 msgid "add an image to examine or modify"
51 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
52
53 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:382
54 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
55 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
56
57 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:532
58 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
59 msgstr ""
60 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
61
62 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:527
63 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
64 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
65
66 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:1787
67 msgid "clear Augeas path"
68 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
69
70 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:677
71 msgid "close the current Augeas handle"
72 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
73
74 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:687
75 msgid "define an Augeas node"
76 msgstr "określa węzeł Augeas"
77
78 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:682
79 msgid "define an Augeas variable"
80 msgstr "określa zmienną Augeas"
81
82 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:692
83 msgid "look up the value of an Augeas path"
84 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
85
86 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:672
87 msgid "create a new Augeas handle"
88 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
89
90 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:702
91 msgid "insert a sibling Augeas node"
92 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
93
94 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:727
95 msgid "load files into the tree"
96 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
97
98 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:732
99 msgid "list Augeas nodes under augpath"
100 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
101
102 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:717
103 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
104 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
105
106 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:712
107 msgid "move Augeas node"
108 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
109
110 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:707
111 msgid "remove an Augeas path"
112 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
113
114 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:722
115 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
116 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
117
118 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:697
119 msgid "set Augeas path to value"
120 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
121
122 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:1672
123 msgid "test availability of some parts of the API"
124 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
125
126 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:1847
127 #, fuzzy
128 msgid "return a list of all optional groups"
129 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
130
131 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:1802
132 msgid "upload base64-encoded data to file"
133 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
134
135 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:1807
136 msgid "download file and encode as base64"
137 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
138
139 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:912
140 msgid "flush device buffers"
141 msgstr "czyści bufory urządzenia"
142
143 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:892
144 msgid "get blocksize of block device"
145 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
146
147 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:882
148 msgid "is block device set to read-only"
149 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
150
151 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:907
152 msgid "get total size of device in bytes"
153 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
154
155 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:887
156 msgid "get sectorsize of block device"
157 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
158
159 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:902
160 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
161 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
162
163 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:917
164 msgid "reread partition table"
165 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
166
167 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:897
168 msgid "set blocksize of block device"
169 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
170
171 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:872
172 msgid "set block device to read-only"
173 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
174
175 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:877
176 msgid "set block device to read-write"
177 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
178
179 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:1577
180 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
181 msgstr ""
182 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
183
184 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:612
185 msgid "list the contents of a file"
186 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
187
188 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:932
189 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
190 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
191
192 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:1777
193 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
194 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
195
196 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1812
197 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
198 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
199
200 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:762
201 msgid "change file mode"
202 msgstr "zmienia tryb pliku"
203
204 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:767 fish/cmds.c:1607
205 msgid "change file owner and group"
206 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
207
208 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:842
209 msgid "run a command from the guest filesystem"
210 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
211
212 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:847
213 msgid "run a command, returning lines"
214 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
215
216 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:387
217 msgid "add qemu parameters"
218 msgstr "dodaje parametry QEMU"
219
220 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:1727
221 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
222 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
223
224 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:1027
225 msgid "copy a file"
226 msgstr "kopiuje plik"
227
228 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:1032
229 msgid "copy a file or directory recursively"
230 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
231
232 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:1677
233 msgid "copy from source to destination using dd"
234 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
235
236 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:972
237 msgid "debugging and internals"
238 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
239
240 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1797
241 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
242 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
243
244 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:1217
245 msgid "report file system disk space usage"
246 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
247
248 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:1222
249 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
250 msgstr ""
251 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
252
253 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:1047
254 msgid "return kernel messages"
255 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
256
257 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:927
258 msgid "download a file to the local machine"
259 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
260
261 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:1042
262 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
263 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
264
265 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:1227
266 msgid "estimate file space usage"
267 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
268
269 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1132
270 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
271 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
272
273 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1567
274 msgid "echo arguments back to the client"
275 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
276
277 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:107
278 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:346 fish/cmds.c:347
279 #: fish/cmds.c:351 fish/cmds.c:352 fish/cmds.c:354 fish/cmds.c:355
280 #: fish/cmds.c:1347 fish/cmds.c:1352 fish/cmds.c:1357 fish/cmds.c:1362
281 #: fish/cmds.c:1367 fish/cmds.c:1372 fish/cmds.c:1377 fish/cmds.c:1382
282 #: fish/cmds.c:1387 fish/cmds.c:1392 fish/cmds.c:1397 fish/cmds.c:1402
283 msgid "return lines matching a pattern"
284 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
285
286 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1057
287 msgid "test if two files have equal contents"
288 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
289
290 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:772
291 msgid "test if file or directory exists"
292 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
293
294 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:1437 fish/cmds.c:1852
295 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
296 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
297
298 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:837
299 msgid "determine file type"
300 msgstr "określa typ pliku"
301
302 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:537
303 msgid "detect the architecture of a binary file"
304 msgstr ""
305
306 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:1682
307 msgid "return the size of the file in bytes"
308 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
309
310 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:1667
311 msgid "fill a file with octets"
312 msgstr "wypełnia plik oktetami"
313
314 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:1817
315 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
316 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
317
318 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:1127
319 msgid "find all files and directories"
320 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
321
322 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:1572
323 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
324 msgstr ""
325 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
326
327 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:1922
328 #, fuzzy
329 msgid "find a filesystem by label"
330 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
331
332 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:1917
333 #, fuzzy
334 msgid "find a filesystem by UUID"
335 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
336
337 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:1012
338 msgid "run the filesystem checker"
339 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
340
341 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:417
342 msgid "get the additional kernel options"
343 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
344
345 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:427
346 msgid "get autosync mode"
347 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
348
349 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:512
350 msgid "get direct appliance mode flag"
351 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
352
353 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:997
354 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
355 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
356
357 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:1007
358 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
359 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
360
361 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:472
362 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
363 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
364
365 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:592
366 #, fuzzy
367 msgid "get enable network flag"
368 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
369
370 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:407
371 msgid "get the search path"
372 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
373
374 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:477
375 msgid "get PID of qemu subprocess"
376 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
377
378 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:397
379 msgid "get the qemu binary"
380 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
381
382 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:522
383 msgid "get recovery process enabled flag"
384 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
385
386 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:492
387 msgid "get SELinux enabled flag"
388 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
389
390 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:462
391 msgid "get the current state"
392 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
393
394 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:502
395 msgid "get command trace enabled flag"
396 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
397
398 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:1792
399 msgid "get the current umask"
400 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
401
402 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:437
403 msgid "get verbose mode"
404 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
405
406 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:1522
407 msgid "get SELinux security context"
408 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
409
410 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:1297 fish/cmds.c:1302
411 msgid "list extended attributes of a file or directory"
412 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
413
414 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:1157
415 msgid "expand a wildcard path"
416 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
417
418 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:1022
419 msgid "install GRUB"
420 msgstr "instaluje program GRUB"
421
422 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:1197
423 msgid "return first 10 lines of a file"
424 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
425
426 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:1202
427 msgid "return first N lines of a file"
428 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
429
430 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:1072
431 msgid "dump a file in hexadecimal"
432 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
433
434 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:1697
435 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
436 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
437
438 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:1232
439 msgid "list files in an initrd"
440 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
441
442 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:1492
443 msgid "add an inotify watch"
444 msgstr "dodaje obserwację inotify"
445
446 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:1512
447 msgid "close the inotify handle"
448 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
449
450 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:1507
451 msgid "return list of watched files that had events"
452 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
453
454 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:1487
455 msgid "create an inotify handle"
456 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
457
458 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:1502
459 msgid "return list of inotify events"
460 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
461
462 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:1497
463 msgid "remove an inotify watch"
464 msgstr "usuwa obserwację inotify"
465
466 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:552
467 msgid "get architecture of inspected operating system"
468 msgstr ""
469
470 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:557
471 msgid "get distro of inspected operating system"
472 msgstr ""
473
474 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:582
475 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
476 msgstr ""
477
478 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:562
479 msgid "get major version of inspected operating system"
480 msgstr ""
481
482 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:567
483 msgid "get minor version of inspected operating system"
484 msgstr ""
485
486 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:577
487 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
488 msgstr ""
489
490 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:572
491 msgid "get product name of inspected operating system"
492 msgstr ""
493
494 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:547
495 msgid "get type of inspected operating system"
496 msgstr ""
497
498 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:542
499 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
500 msgstr ""
501
502 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:457
503 msgid "is busy processing a command"
504 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
505
506 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:447
507 msgid "is in configuration state"
508 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
509
510 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:777 fish/cmds.c:782
511 msgid "test if file exists"
512 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
513
514 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:452
515 msgid "is launching subprocess"
516 msgstr "uruchamia podprocesy"
517
518 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:1912
519 #, fuzzy
520 msgid "test if device is a logical volume"
521 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
522
523 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:442
524 msgid "is ready to accept commands"
525 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
526
527 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:367
528 msgid "kill the qemu subprocess"
529 msgstr "niszczy podproces QEMU"
530
531 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:362
532 msgid "launch the qemu subprocess"
533 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
534
535 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:627
536 msgid "list the block devices"
537 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
538
539 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:632
540 msgid "list the partitions"
541 msgstr "wyświetla listę partycji"
542
543 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:617
544 msgid "list the files in a directory (long format)"
545 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
546
547 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:1412 fish/cmds.c:1417
548 msgid "create a hard link"
549 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
550
551 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:1422 fish/cmds.c:1427
552 msgid "create a symbolic link"
553 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
554
555 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:1317 fish/cmds.c:1322
556 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
557 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
558
559 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:622
560 msgid "list the files in a directory"
561 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
562
563 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:1307 fish/cmds.c:1312
564 msgid "set extended attribute of a file or directory"
565 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
566
567 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:857
568 msgid "get file information for a symbolic link"
569 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
570
571 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:1612
572 msgid "lstat on multiple files"
573 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
574
575 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:1902
576 #, fuzzy
577 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
578 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
579
580 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:1887
581 #, fuzzy
582 msgid "close a LUKS device"
583 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
584
585 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:1892 fish/cmds.c:1897
586 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
587 msgstr ""
588
589 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1907
590 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
591 msgstr ""
592
593 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:1877
594 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
595 msgstr ""
596
597 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:1882
598 #, fuzzy
599 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
600 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
601
602 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:797
603 msgid "create an LVM logical volume"
604 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
605
606 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:1872
607 msgid "clear LVM device filter"
608 msgstr ""
609
610 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:832
611 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
612 msgstr ""
613 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
614
615 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:1867
616 msgid "set LVM device filter"
617 msgstr ""
618
619 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:977
620 msgid "remove an LVM logical volume"
621 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
622
623 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:1687
624 msgid "rename an LVM logical volume"
625 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
626
627 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:1117
628 msgid "resize an LVM logical volume"
629 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
630
631 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1782
632 msgid "expand an LV to fill free space"
633 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
634
635 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:647 fish/cmds.c:662
636 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
637 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
638
639 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1712
640 msgid "get the UUID of a logical volume"
641 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
642
643 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1617
644 msgid "lgetxattr on multiple files"
645 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
646
647 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:752
648 msgid "create a directory"
649 msgstr "tworzy katalog"
650
651 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1602
652 msgid "create a directory with a particular mode"
653 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
654
655 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:757
656 msgid "create a directory and parents"
657 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
658
659 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1177
660 msgid "create a temporary directory"
661 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
662
663 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1547
664 #: fish/cmds.c:1552 fish/cmds.c:1557
665 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
666 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
667
668 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1532
669 msgid "make ext2/3/4 external journal"
670 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
671
672 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1537
673 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
674 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
675
676 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1542
677 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
678 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
679
680 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:1262
681 msgid "make FIFO (named pipe)"
682 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
683
684 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:802
685 msgid "make a filesystem"
686 msgstr "tworzy system plików"
687
688 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:1527
689 msgid "make a filesystem with block size"
690 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
691
692 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1332
693 msgid "create a mountpoint"
694 msgstr "tworzy punkt montowania"
695
696 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1257
697 msgid "make block, character or FIFO devices"
698 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
699
700 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:1267
701 msgid "make block device node"
702 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
703
704 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:1272
705 msgid "make char device node"
706 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
707
708 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:1242
709 msgid "create a swap partition"
710 msgstr "tworzy partycję wymiany"
711
712 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:1247
713 msgid "create a swap partition with a label"
714 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
715
716 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1252
717 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
718 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
719
720 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:1482
721 msgid "create a swap file"
722 msgstr "tworzy plik wymiany"
723
724 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:1562
725 msgid "load a kernel module"
726 msgstr "wczytuje moduł jądra"
727
728 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:597
729 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
730 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
731
732 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:1237
733 msgid "mount a file using the loop device"
734 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
735
736 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:962
737 msgid "mount a guest disk with mount options"
738 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
739
740 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:957
741 msgid "mount a guest disk, read-only"
742 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
743
744 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:967
745 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
746 msgstr ""
747 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
748 "plików"
749
750 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:1327
751 msgid "show mountpoints"
752 msgstr "wyświetla punkty montowania"
753
754 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:822
755 msgid "show mounted filesystems"
756 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
757
758 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:1037
759 msgid "move a file"
760 msgstr "przenosi plik"
761
762 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:1142
763 msgid "probe NTFS volume"
764 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
765
766 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:1747
767 msgid "resize an NTFS filesystem"
768 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
769
770 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:1842
771 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
772 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
773
774 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:1637
775 msgid "add a partition to the device"
776 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
777
778 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:1757
779 msgid "delete a partition"
780 msgstr "usuwa partycję"
781
782 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:1642
783 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
784 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
785
786 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:1762
787 msgid "return true if a partition is bootable"
788 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
789
790 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:1767
791 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
792 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
793
794 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:1662
795 msgid "get the partition table type"
796 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
797
798 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:1632
799 msgid "create an empty partition table"
800 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
801
802 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:1657
803 msgid "list partitions on a device"
804 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
805
806 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:1647
807 msgid "make a partition bootable"
808 msgstr "zmienia partycję na startową"
809
810 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:1772
811 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
812 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
813
814 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:1652
815 msgid "set partition name"
816 msgstr "ustawia nazwę partycji"
817
818 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:1052
819 msgid "ping the guest daemon"
820 msgstr "odpytuje demona gościa"
821
822 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:1627
823 msgid "read part of a file"
824 msgstr "odczytuje część pliku"
825
826 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:787
827 msgid "create an LVM physical volume"
828 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
829
830 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:987
831 msgid "remove an LVM physical volume"
832 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
833
834 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:1082
835 msgid "resize an LVM physical volume"
836 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
837
838 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:1837
839 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
840 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
841
842 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:637 fish/cmds.c:652
843 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
844 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
845
846 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:1702
847 msgid "get the UUID of a physical volume"
848 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
849
850 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:1827
851 msgid "write to part of a file"
852 msgstr "zapisuje do części pliku"
853
854 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:1342
855 msgid "read a file"
856 msgstr "odczytuje plik"
857
858 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:667
859 msgid "read file as lines"
860 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
861
862 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:1282
863 msgid "read directories entries"
864 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
865
866 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:1432
867 msgid "read the target of a symbolic link"
868 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
869
870 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:1622
871 msgid "readlink on multiple files"
872 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
873
874 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:1407
875 msgid "canonicalized absolute pathname"
876 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
877
878 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:1122
879 #, fuzzy
880 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
881 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
882
883 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:1832
884 #, fuzzy
885 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
886 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3 (za pomocą rozmiaru)"
887
888 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:737
889 msgid "remove a file"
890 msgstr "usuwa plik"
891
892 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:747
893 msgid "remove a file or directory recursively"
894 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
895
896 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:742
897 msgid "remove a directory"
898 msgstr "usuwa katalog"
899
900 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:1337
901 msgid "remove a mountpoint"
902 msgstr "usuwa punkt montowania"
903
904 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:1162
905 msgid "scrub (securely wipe) a device"
906 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
907
908 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:1167
909 msgid "scrub (securely wipe) a file"
910 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
911
912 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:1172
913 msgid "scrub (securely wipe) free space"
914 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
915
916 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:412
917 msgid "add options to kernel command line"
918 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
919
920 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:422
921 msgid "set autosync mode"
922 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
923
924 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:507
925 msgid "enable or disable direct appliance mode"
926 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
927
928 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:992
929 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
930 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
931
932 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1002
933 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
934 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
935
936 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:467
937 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
938 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
939
940 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:587
941 msgid "set enable network flag"
942 msgstr ""
943
944 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:402
945 msgid "set the search path"
946 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
947
948 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:392
949 msgid "set the qemu binary"
950 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
951
952 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:517
953 msgid "enable or disable the recovery process"
954 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
955
956 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:487
957 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
958 msgstr ""
959 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
960
961 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:497
962 msgid "enable or disable command traces"
963 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
964
965 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:432
966 msgid "set verbose mode"
967 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
968
969 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:1517
970 msgid "set SELinux security context"
971 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
972
973 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:807 fish/cmds.c:1287
974 msgid "create partitions on a block device"
975 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
976
977 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:1087
978 msgid "modify a single partition on a block device"
979 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
980
981 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1102
982 msgid "display the disk geometry from the partition table"
983 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
984
985 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1097
986 msgid "display the kernel geometry"
987 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
988
989 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:1092
990 msgid "display the partition table"
991 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
992
993 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:1147
994 msgid "run a command via the shell"
995 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
996
997 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:1152
998 msgid "run a command via the shell returning lines"
999 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1000
1001 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:1137
1002 msgid "sleep for some seconds"
1003 msgstr "usypia na kilka sekund"
1004
1005 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:852
1006 msgid "get file information"
1007 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1008
1009 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:862
1010 msgid "get file system statistics"
1011 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1012
1013 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:1062 fish/cmds.c:1067
1014 msgid "print the printable strings in a file"
1015 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1016
1017 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:1447
1018 msgid "disable swap on device"
1019 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1020
1021 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:1457
1022 msgid "disable swap on file"
1023 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1024
1025 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:1467
1026 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1027 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1028
1029 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:1477
1030 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1031 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1032
1033 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:1442
1034 msgid "enable swap on device"
1035 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1036
1037 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:1452
1038 msgid "enable swap on file"
1039 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1040
1041 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:1462
1042 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1043 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1044
1045 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:1472
1046 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1047 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1048
1049 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:602
1050 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1051 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1052
1053 #: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:1207
1054 msgid "return last 10 lines of a file"
1055 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1056
1057 #: fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:1212
1058 msgid "return last N lines of a file"
1059 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1060
1061 #: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:937
1062 msgid "unpack tarfile to directory"
1063 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1064
1065 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:942
1066 msgid "pack directory into tarfile"
1067 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1068
1069 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:319 fish/cmds.c:947 fish/cmds.c:1737
1070 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1071 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1072
1073 #: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:320 fish/cmds.c:952 fish/cmds.c:1742
1074 msgid "pack directory into compressed tarball"
1075 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1076
1077 #: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:607
1078 msgid "update file timestamps or create a new file"
1079 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1080
1081 #: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:1587
1082 msgid "truncate a file to zero size"
1083 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1084
1085 #: fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:1592
1086 msgid "truncate a file to a particular size"
1087 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1088
1089 #: fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:867
1090 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1091 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1092
1093 #: fish/cmds.c:321 fish/cmds.c:1277
1094 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1095 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1096
1097 #: fish/cmds.c:322 fish/cmds.c:817
1098 msgid "unmount a filesystem"
1099 msgstr "odmontowuje system plików"
1100
1101 #: fish/cmds.c:323 fish/cmds.c:827
1102 msgid "unmount all filesystems"
1103 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1104
1105 #: fish/cmds.c:324 fish/cmds.c:922
1106 msgid "upload a file from the local machine"
1107 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1108
1109 #: fish/cmds.c:325 fish/cmds.c:1597
1110 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1111 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1112
1113 #: fish/cmds.c:326 fish/cmds.c:482
1114 msgid "get the library version number"
1115 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1116
1117 #: fish/cmds.c:327 fish/cmds.c:1857
1118 #, fuzzy
1119 msgid "get the filesystem label"
1120 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
1121
1122 #: fish/cmds.c:328 fish/cmds.c:1582
1123 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1124 msgstr ""
1125 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1126 "zamontowanemu urządzeniu"
1127
1128 #: fish/cmds.c:329 fish/cmds.c:1862
1129 #, fuzzy
1130 msgid "get the filesystem UUID"
1131 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
1132
1133 #: fish/cmds.c:330 fish/cmds.c:1112
1134 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1135 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1136
1137 #: fish/cmds.c:331 fish/cmds.c:1107
1138 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1139 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1140
1141 #: fish/cmds.c:332 fish/cmds.c:792
1142 msgid "create an LVM volume group"
1143 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1144
1145 #: fish/cmds.c:333 fish/cmds.c:1722
1146 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1147 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1148
1149 #: fish/cmds.c:334 fish/cmds.c:1717
1150 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1151 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1152
1153 #: fish/cmds.c:335 fish/cmds.c:982
1154 msgid "remove an LVM volume group"
1155 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1156
1157 #: fish/cmds.c:336 fish/cmds.c:1692
1158 msgid "rename an LVM volume group"
1159 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1160
1161 #: fish/cmds.c:337 fish/cmds.c:338 fish/cmds.c:642 fish/cmds.c:657
1162 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1163 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1164
1165 #: fish/cmds.c:339 fish/cmds.c:1752
1166 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1167 msgstr ""
1168 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1169
1170 #: fish/cmds.c:340 fish/cmds.c:1707
1171 msgid "get the UUID of a volume group"
1172 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1173
1174 #: fish/cmds.c:341 fish/cmds.c:1192
1175 msgid "count characters in a file"
1176 msgstr "liczy znaki w pliku"
1177
1178 #: fish/cmds.c:342 fish/cmds.c:1182
1179 msgid "count lines in a file"
1180 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1181
1182 #: fish/cmds.c:343 fish/cmds.c:1187
1183 msgid "count words in a file"
1184 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1185
1186 #: fish/cmds.c:344 fish/cmds.c:1822
1187 msgid "create a new file"
1188 msgstr "tworzy nowy plik"
1189
1190 #: fish/cmds.c:345 fish/cmds.c:812
1191 msgid "create a file"
1192 msgstr "tworzy plik"
1193
1194 #: fish/cmds.c:348 fish/cmds.c:1017
1195 msgid "write zeroes to the device"
1196 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1197
1198 #: fish/cmds.c:349 fish/cmds.c:1732
1199 msgid "write zeroes to an entire device"
1200 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1201
1202 #: fish/cmds.c:350 fish/cmds.c:1077
1203 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1204 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1205
1206 #: fish/cmds.c:353 fish/cmds.c:1292
1207 msgid "determine file type inside a compressed file"
1208 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1209
1210 #: fish/cmds.c:356
1211 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1212 msgstr ""
1213 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1214 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1215 "o poleceniu."
1216
1217 #: fish/cmds.c:2202 fish/cmds.c:2214 fish/cmds.c:2227 fish/cmds.c:2242
1218 #: fish/cmds.c:2257 fish/cmds.c:2273 fish/cmds.c:2290 fish/cmds.c:2305
1219 #: fish/cmds.c:2320 fish/cmds.c:2335 fish/cmds.c:2350 fish/cmds.c:2365
1220 #: fish/cmds.c:2379 fish/cmds.c:2393 fish/cmds.c:2408 fish/cmds.c:2422
1221 #: fish/cmds.c:2436 fish/cmds.c:2450 fish/cmds.c:2464 fish/cmds.c:2478
1222 #: fish/cmds.c:2492 fish/cmds.c:2507 fish/cmds.c:2539 fish/cmds.c:2553
1223 #: fish/cmds.c:2567 fish/cmds.c:2583 fish/cmds.c:2597 fish/cmds.c:2612
1224 #: fish/cmds.c:2626 fish/cmds.c:2641 fish/cmds.c:2655 fish/cmds.c:2670
1225 #: fish/cmds.c:2684 fish/cmds.c:2700 fish/cmds.c:2717 fish/cmds.c:2733
1226 #: fish/cmds.c:2752 fish/cmds.c:2768 fish/cmds.c:2786 fish/cmds.c:2804
1227 #: fish/cmds.c:2822 fish/cmds.c:2839 fish/cmds.c:2856 fish/cmds.c:2874
1228 #: fish/cmds.c:2892 fish/cmds.c:2910 fish/cmds.c:2924 fish/cmds.c:2940
1229 #: fish/cmds.c:2955 fish/cmds.c:2968 fish/cmds.c:2985 fish/cmds.c:3005
1230 #: fish/cmds.c:3025 fish/cmds.c:3044 fish/cmds.c:3059 fish/cmds.c:3074
1231 #: fish/cmds.c:3089 fish/cmds.c:3104 fish/cmds.c:3119 fish/cmds.c:3134
1232 #: fish/cmds.c:3149 fish/cmds.c:3165 fish/cmds.c:3186 fish/cmds.c:3221
1233 #: fish/cmds.c:3235 fish/cmds.c:3256 fish/cmds.c:3276 fish/cmds.c:3295
1234 #: fish/cmds.c:3313 fish/cmds.c:3330 fish/cmds.c:3348 fish/cmds.c:3364
1235 #: fish/cmds.c:3381 fish/cmds.c:3393 fish/cmds.c:3406 fish/cmds.c:3424
1236 #: fish/cmds.c:3441 fish/cmds.c:3458 fish/cmds.c:3475 fish/cmds.c:3492
1237 #: fish/cmds.c:3510 fish/cmds.c:3548 fish/cmds.c:3603 fish/cmds.c:3622
1238 #: fish/cmds.c:3641 fish/cmds.c:3660 fish/cmds.c:3676 fish/cmds.c:3696
1239 #: fish/cmds.c:3732 fish/cmds.c:3752 fish/cmds.c:3829 fish/cmds.c:3866
1240 #: fish/cmds.c:3880 fish/cmds.c:3895 fish/cmds.c:3907 fish/cmds.c:3920
1241 #: fish/cmds.c:3940 fish/cmds.c:3960 fish/cmds.c:3980 fish/cmds.c:4000
1242 #: fish/cmds.c:4020 fish/cmds.c:4040 fish/cmds.c:4058 fish/cmds.c:4073
1243 #: fish/cmds.c:4088 fish/cmds.c:4105 fish/cmds.c:4122 fish/cmds.c:4140
1244 #: fish/cmds.c:4174 fish/cmds.c:4191 fish/cmds.c:4208 fish/cmds.c:4223
1245 #: fish/cmds.c:4239 fish/cmds.c:4260 fish/cmds.c:4281 fish/cmds.c:4303
1246 #: fish/cmds.c:4324 fish/cmds.c:4343 fish/cmds.c:4364 fish/cmds.c:4385
1247 #: fish/cmds.c:4403 fish/cmds.c:4423 fish/cmds.c:4442 fish/cmds.c:4463
1248 #: fish/cmds.c:4478 fish/cmds.c:4493 fish/cmds.c:4509 fish/cmds.c:4525
1249 #: fish/cmds.c:4544 fish/cmds.c:4560 fish/cmds.c:4579 fish/cmds.c:4597
1250 #: fish/cmds.c:4613 fish/cmds.c:4632 fish/cmds.c:4653 fish/cmds.c:4674
1251 #: fish/cmds.c:4694 fish/cmds.c:4726 fish/cmds.c:4741 fish/cmds.c:4755
1252 #: fish/cmds.c:4777 fish/cmds.c:4798 fish/cmds.c:4819 fish/cmds.c:4839
1253 #: fish/cmds.c:4854 fish/cmds.c:4874 fish/cmds.c:4966 fish/cmds.c:4984
1254 #: fish/cmds.c:5002 fish/cmds.c:5020 fish/cmds.c:5036 fish/cmds.c:5055
1255 #: fish/cmds.c:5089 fish/cmds.c:5104 fish/cmds.c:5124 fish/cmds.c:5139
1256 #: fish/cmds.c:5173 fish/cmds.c:5191 fish/cmds.c:5209 fish/cmds.c:5227
1257 #: fish/cmds.c:5247 fish/cmds.c:5262 fish/cmds.c:5279 fish/cmds.c:5296
1258 #: fish/cmds.c:5316 fish/cmds.c:5335 fish/cmds.c:5354 fish/cmds.c:5373
1259 #: fish/cmds.c:5394 fish/cmds.c:5433 fish/cmds.c:5454 fish/cmds.c:5492
1260 #: fish/cmds.c:5507 fish/cmds.c:5523 fish/cmds.c:5542 fish/cmds.c:5563
1261 #: fish/cmds.c:5583 fish/cmds.c:5599 fish/cmds.c:5616 fish/cmds.c:5635
1262 #: fish/cmds.c:5710 fish/cmds.c:5749 fish/cmds.c:5826 fish/cmds.c:5900
1263 #: fish/cmds.c:5935 fish/cmds.c:5956 fish/cmds.c:5975 fish/cmds.c:5996
1264 #: fish/cmds.c:6016 fish/cmds.c:6039 fish/cmds.c:6080 fish/cmds.c:6119
1265 #: fish/cmds.c:6138 fish/cmds.c:6155 fish/cmds.c:6171 fish/cmds.c:6186
1266 #: fish/cmds.c:6202 fish/cmds.c:6227 fish/cmds.c:6249 fish/cmds.c:6271
1267 #: fish/cmds.c:6293 fish/cmds.c:6315 fish/cmds.c:6337 fish/cmds.c:6359
1268 #: fish/cmds.c:6381 fish/cmds.c:6403 fish/cmds.c:6425 fish/cmds.c:6447
1269 #: fish/cmds.c:6469 fish/cmds.c:6490 fish/cmds.c:6511 fish/cmds.c:6530
1270 #: fish/cmds.c:6549 fish/cmds.c:6568 fish/cmds.c:6586 fish/cmds.c:6607
1271 #: fish/cmds.c:6643 fish/cmds.c:6658 fish/cmds.c:6673 fish/cmds.c:6690
1272 #: fish/cmds.c:6707 fish/cmds.c:6722 fish/cmds.c:6737 fish/cmds.c:6752
1273 #: fish/cmds.c:6767 fish/cmds.c:6784 fish/cmds.c:6818 fish/cmds.c:6856
1274 #: fish/cmds.c:6888 fish/cmds.c:6903 fish/cmds.c:6918 fish/cmds.c:6931
1275 #: fish/cmds.c:6945 fish/cmds.c:6963 fish/cmds.c:6999 fish/cmds.c:7035
1276 #: fish/cmds.c:7072 fish/cmds.c:7110 fish/cmds.c:7149 fish/cmds.c:7188
1277 #: fish/cmds.c:7224 fish/cmds.c:7239 fish/cmds.c:7260 fish/cmds.c:7280
1278 #: fish/cmds.c:7300 fish/cmds.c:7318 fish/cmds.c:7336 fish/cmds.c:7370
1279 #: fish/cmds.c:7440 fish/cmds.c:7478 fish/cmds.c:7534 fish/cmds.c:7558
1280 #: fish/cmds.c:7582 fish/cmds.c:7608 fish/cmds.c:7665 fish/cmds.c:7684
1281 #: fish/cmds.c:7727 fish/cmds.c:7745 fish/cmds.c:7782 fish/cmds.c:7817
1282 #: fish/cmds.c:7835 fish/cmds.c:7855 fish/cmds.c:7910 fish/cmds.c:7928
1283 #: fish/cmds.c:7948 fish/cmds.c:7968 fish/cmds.c:7985 fish/cmds.c:8003
1284 #: fish/cmds.c:8028 fish/cmds.c:8046 fish/cmds.c:8064 fish/cmds.c:8082
1285 #: fish/cmds.c:8100 fish/cmds.c:8120 fish/cmds.c:8153 fish/cmds.c:8169
1286 #: fish/cmds.c:8190 fish/cmds.c:8210 fish/cmds.c:8224 fish/cmds.c:8238
1287 #: fish/cmds.c:8273 fish/cmds.c:8310 fish/cmds.c:8348 fish/cmds.c:8402
1288 #: fish/cmds.c:8422 fish/cmds.c:8456 fish/cmds.c:8470 fish/cmds.c:8487
1289 #: fish/cmds.c:8525 fish/cmds.c:8546 fish/cmds.c:8568 fish/cmds.c:8591
1290 #: fish/cmds.c:8630 fish/cmds.c:8653 fish/cmds.c:8689 fish/cmds.c:8718
1291 #: fish/cmds.c:8747 fish/cmds.c:8774 fish/cmds.c:8791 fish/cmds.c:8821
1292 #: fish/cmds.c:8839 fish/cmds.c:8857 fish/cmds.c:8873 fish/cmds.c:8888
1293 #: fish/cmds.c:8909 fish/cmds.c:8928 fish/cmds.c:8945 fish/cmds.c:8985
1294 #: fish/cmds.c:9026 fish/cmds.c:9068 fish/cmds.c:9105 fish/cmds.c:9122
1295 #: fish/cmds.c:9140
1296 #, c-format
1297 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1298 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1299
1300 #: fish/cmds.c:2203 fish/cmds.c:2215 fish/cmds.c:2228 fish/cmds.c:2243
1301 #: fish/cmds.c:2258 fish/cmds.c:2274 fish/cmds.c:2291 fish/cmds.c:2306
1302 #: fish/cmds.c:2321 fish/cmds.c:2336 fish/cmds.c:2351 fish/cmds.c:2366
1303 #: fish/cmds.c:2380 fish/cmds.c:2394 fish/cmds.c:2409 fish/cmds.c:2423
1304 #: fish/cmds.c:2437 fish/cmds.c:2451 fish/cmds.c:2465 fish/cmds.c:2479
1305 #: fish/cmds.c:2493 fish/cmds.c:2508 fish/cmds.c:2540 fish/cmds.c:2554
1306 #: fish/cmds.c:2568 fish/cmds.c:2584 fish/cmds.c:2598 fish/cmds.c:2613
1307 #: fish/cmds.c:2627 fish/cmds.c:2642 fish/cmds.c:2656 fish/cmds.c:2671
1308 #: fish/cmds.c:2685 fish/cmds.c:2701 fish/cmds.c:2718 fish/cmds.c:2734
1309 #: fish/cmds.c:2753 fish/cmds.c:2769 fish/cmds.c:2787 fish/cmds.c:2805
1310 #: fish/cmds.c:2823 fish/cmds.c:2840 fish/cmds.c:2857 fish/cmds.c:2875
1311 #: fish/cmds.c:2893 fish/cmds.c:2911 fish/cmds.c:2925 fish/cmds.c:2941
1312 #: fish/cmds.c:2956 fish/cmds.c:2969 fish/cmds.c:2986 fish/cmds.c:3006
1313 #: fish/cmds.c:3026 fish/cmds.c:3045 fish/cmds.c:3060 fish/cmds.c:3075
1314 #: fish/cmds.c:3090 fish/cmds.c:3105 fish/cmds.c:3120 fish/cmds.c:3135
1315 #: fish/cmds.c:3150 fish/cmds.c:3166 fish/cmds.c:3187 fish/cmds.c:3222
1316 #: fish/cmds.c:3236 fish/cmds.c:3257 fish/cmds.c:3277 fish/cmds.c:3296
1317 #: fish/cmds.c:3314 fish/cmds.c:3331 fish/cmds.c:3349 fish/cmds.c:3365
1318 #: fish/cmds.c:3382 fish/cmds.c:3394 fish/cmds.c:3407 fish/cmds.c:3425
1319 #: fish/cmds.c:3442 fish/cmds.c:3459 fish/cmds.c:3476 fish/cmds.c:3493
1320 #: fish/cmds.c:3511 fish/cmds.c:3549 fish/cmds.c:3604 fish/cmds.c:3623
1321 #: fish/cmds.c:3642 fish/cmds.c:3661 fish/cmds.c:3677 fish/cmds.c:3697
1322 #: fish/cmds.c:3733 fish/cmds.c:3753 fish/cmds.c:3830 fish/cmds.c:3867
1323 #: fish/cmds.c:3881 fish/cmds.c:3896 fish/cmds.c:3908 fish/cmds.c:3921
1324 #: fish/cmds.c:3941 fish/cmds.c:3961 fish/cmds.c:3981 fish/cmds.c:4001
1325 #: fish/cmds.c:4021 fish/cmds.c:4041 fish/cmds.c:4059 fish/cmds.c:4074
1326 #: fish/cmds.c:4089 fish/cmds.c:4106 fish/cmds.c:4123 fish/cmds.c:4141
1327 #: fish/cmds.c:4175 fish/cmds.c:4192 fish/cmds.c:4209 fish/cmds.c:4224
1328 #: fish/cmds.c:4240 fish/cmds.c:4261 fish/cmds.c:4282 fish/cmds.c:4304
1329 #: fish/cmds.c:4325 fish/cmds.c:4344 fish/cmds.c:4365 fish/cmds.c:4386
1330 #: fish/cmds.c:4404 fish/cmds.c:4424 fish/cmds.c:4443 fish/cmds.c:4464
1331 #: fish/cmds.c:4479 fish/cmds.c:4494 fish/cmds.c:4510 fish/cmds.c:4526
1332 #: fish/cmds.c:4545 fish/cmds.c:4561 fish/cmds.c:4580 fish/cmds.c:4598
1333 #: fish/cmds.c:4614 fish/cmds.c:4633 fish/cmds.c:4654 fish/cmds.c:4675
1334 #: fish/cmds.c:4695 fish/cmds.c:4727 fish/cmds.c:4742 fish/cmds.c:4756
1335 #: fish/cmds.c:4778 fish/cmds.c:4799 fish/cmds.c:4820 fish/cmds.c:4840
1336 #: fish/cmds.c:4855 fish/cmds.c:4875 fish/cmds.c:4967 fish/cmds.c:4985
1337 #: fish/cmds.c:5003 fish/cmds.c:5021 fish/cmds.c:5037 fish/cmds.c:5056
1338 #: fish/cmds.c:5090 fish/cmds.c:5105 fish/cmds.c:5125 fish/cmds.c:5140
1339 #: fish/cmds.c:5174 fish/cmds.c:5192 fish/cmds.c:5210 fish/cmds.c:5228
1340 #: fish/cmds.c:5248 fish/cmds.c:5263 fish/cmds.c:5280 fish/cmds.c:5297
1341 #: fish/cmds.c:5317 fish/cmds.c:5336 fish/cmds.c:5355 fish/cmds.c:5374
1342 #: fish/cmds.c:5395 fish/cmds.c:5434 fish/cmds.c:5455 fish/cmds.c:5493
1343 #: fish/cmds.c:5508 fish/cmds.c:5524 fish/cmds.c:5543 fish/cmds.c:5564
1344 #: fish/cmds.c:5584 fish/cmds.c:5600 fish/cmds.c:5617 fish/cmds.c:5636
1345 #: fish/cmds.c:5711 fish/cmds.c:5750 fish/cmds.c:5827 fish/cmds.c:5901
1346 #: fish/cmds.c:5936 fish/cmds.c:5957 fish/cmds.c:5976 fish/cmds.c:5997
1347 #: fish/cmds.c:6017 fish/cmds.c:6040 fish/cmds.c:6081 fish/cmds.c:6120
1348 #: fish/cmds.c:6139 fish/cmds.c:6156 fish/cmds.c:6172 fish/cmds.c:6187
1349 #: fish/cmds.c:6203 fish/cmds.c:6228 fish/cmds.c:6250 fish/cmds.c:6272
1350 #: fish/cmds.c:6294 fish/cmds.c:6316 fish/cmds.c:6338 fish/cmds.c:6360
1351 #: fish/cmds.c:6382 fish/cmds.c:6404 fish/cmds.c:6426 fish/cmds.c:6448
1352 #: fish/cmds.c:6470 fish/cmds.c:6491 fish/cmds.c:6512 fish/cmds.c:6531
1353 #: fish/cmds.c:6550 fish/cmds.c:6569 fish/cmds.c:6587 fish/cmds.c:6608
1354 #: fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6659 fish/cmds.c:6674 fish/cmds.c:6691
1355 #: fish/cmds.c:6708 fish/cmds.c:6723 fish/cmds.c:6738 fish/cmds.c:6753
1356 #: fish/cmds.c:6768 fish/cmds.c:6785 fish/cmds.c:6819 fish/cmds.c:6857
1357 #: fish/cmds.c:6889 fish/cmds.c:6904 fish/cmds.c:6919 fish/cmds.c:6932
1358 #: fish/cmds.c:6946 fish/cmds.c:6964 fish/cmds.c:7000 fish/cmds.c:7036
1359 #: fish/cmds.c:7073 fish/cmds.c:7111 fish/cmds.c:7150 fish/cmds.c:7189
1360 #: fish/cmds.c:7225 fish/cmds.c:7240 fish/cmds.c:7261 fish/cmds.c:7281
1361 #: fish/cmds.c:7301 fish/cmds.c:7319 fish/cmds.c:7337 fish/cmds.c:7371
1362 #: fish/cmds.c:7441 fish/cmds.c:7479 fish/cmds.c:7535 fish/cmds.c:7559
1363 #: fish/cmds.c:7583 fish/cmds.c:7609 fish/cmds.c:7666 fish/cmds.c:7685
1364 #: fish/cmds.c:7728 fish/cmds.c:7746 fish/cmds.c:7783 fish/cmds.c:7818
1365 #: fish/cmds.c:7836 fish/cmds.c:7856 fish/cmds.c:7911 fish/cmds.c:7929
1366 #: fish/cmds.c:7949 fish/cmds.c:7969 fish/cmds.c:7986 fish/cmds.c:8004
1367 #: fish/cmds.c:8029 fish/cmds.c:8047 fish/cmds.c:8065 fish/cmds.c:8083
1368 #: fish/cmds.c:8101 fish/cmds.c:8121 fish/cmds.c:8154 fish/cmds.c:8170
1369 #: fish/cmds.c:8191 fish/cmds.c:8211 fish/cmds.c:8225 fish/cmds.c:8239
1370 #: fish/cmds.c:8274 fish/cmds.c:8311 fish/cmds.c:8349 fish/cmds.c:8403
1371 #: fish/cmds.c:8423 fish/cmds.c:8457 fish/cmds.c:8471 fish/cmds.c:8488
1372 #: fish/cmds.c:8526 fish/cmds.c:8547 fish/cmds.c:8569 fish/cmds.c:8592
1373 #: fish/cmds.c:8631 fish/cmds.c:8654 fish/cmds.c:8690 fish/cmds.c:8719
1374 #: fish/cmds.c:8748 fish/cmds.c:8775 fish/cmds.c:8792 fish/cmds.c:8822
1375 #: fish/cmds.c:8840 fish/cmds.c:8858 fish/cmds.c:8874 fish/cmds.c:8889
1376 #: fish/cmds.c:8910 fish/cmds.c:8929 fish/cmds.c:8946 fish/cmds.c:8986
1377 #: fish/cmds.c:9027 fish/cmds.c:9069 fish/cmds.c:9106 fish/cmds.c:9123
1378 #: fish/cmds.c:9141
1379 #, c-format
1380 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1381 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1382
1383 #: fish/cmds.c:2519 fish/cmds.c:3200 fish/cmds.c:3522 fish/cmds.c:3560
1384 #: fish/cmds.c:3579 fish/cmds.c:3710 fish/cmds.c:3765 fish/cmds.c:3784
1385 #: fish/cmds.c:3803 fish/cmds.c:3844 fish/cmds.c:4153 fish/cmds.c:4706
1386 #: fish/cmds.c:4887 fish/cmds.c:4906 fish/cmds.c:4925 fish/cmds.c:4944
1387 #: fish/cmds.c:5068 fish/cmds.c:5151 fish/cmds.c:5406 fish/cmds.c:5466
1388 #: fish/cmds.c:5647 fish/cmds.c:5666 fish/cmds.c:5685 fish/cmds.c:5722
1389 #: fish/cmds.c:5761 fish/cmds.c:5780 fish/cmds.c:5799 fish/cmds.c:5838
1390 #: fish/cmds.c:5857 fish/cmds.c:5876 fish/cmds.c:5912 fish/cmds.c:6053
1391 #: fish/cmds.c:6094 fish/cmds.c:6621 fish/cmds.c:6796 fish/cmds.c:6832
1392 #: fish/cmds.c:6868 fish/cmds.c:6976 fish/cmds.c:7011 fish/cmds.c:7047
1393 #: fish/cmds.c:7084 fish/cmds.c:7123 fish/cmds.c:7162 fish/cmds.c:7201
1394 #: fish/cmds.c:7350 fish/cmds.c:7384 fish/cmds.c:7397 fish/cmds.c:7410
1395 #: fish/cmds.c:7423 fish/cmds.c:7454 fish/cmds.c:7490 fish/cmds.c:7509
1396 #: fish/cmds.c:7622 fish/cmds.c:7641 fish/cmds.c:7698 fish/cmds.c:7711
1397 #: fish/cmds.c:7758 fish/cmds.c:7795 fish/cmds.c:7867 fish/cmds.c:7886
1398 #: fish/cmds.c:8136 fish/cmds.c:8251 fish/cmds.c:8286 fish/cmds.c:8323
1399 #: fish/cmds.c:8361 fish/cmds.c:8380 fish/cmds.c:8435 fish/cmds.c:8502
1400 #: fish/cmds.c:8604 fish/cmds.c:8670 fish/cmds.c:8702 fish/cmds.c:8731
1401 #: fish/cmds.c:8760 fish/cmds.c:8805 fish/cmds.c:8960 fish/cmds.c:9000
1402 #: fish/cmds.c:9043 fish/cmds.c:9083
1403 #, c-format
1404 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1405 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1406
1407 #: fish/cmds.c:2525 fish/cmds.c:3206 fish/cmds.c:3528 fish/cmds.c:3566
1408 #: fish/cmds.c:3585 fish/cmds.c:3716 fish/cmds.c:3771 fish/cmds.c:3790
1409 #: fish/cmds.c:3809 fish/cmds.c:3850 fish/cmds.c:4159 fish/cmds.c:4712
1410 #: fish/cmds.c:4893 fish/cmds.c:4912 fish/cmds.c:4931 fish/cmds.c:4950
1411 #: fish/cmds.c:5074 fish/cmds.c:5157 fish/cmds.c:5412 fish/cmds.c:5472
1412 #: fish/cmds.c:5653 fish/cmds.c:5672 fish/cmds.c:5691 fish/cmds.c:5728
1413 #: fish/cmds.c:5767 fish/cmds.c:5786 fish/cmds.c:5805 fish/cmds.c:5844
1414 #: fish/cmds.c:5863 fish/cmds.c:5882 fish/cmds.c:5918 fish/cmds.c:6059
1415 #: fish/cmds.c:6100 fish/cmds.c:6627 fish/cmds.c:6802 fish/cmds.c:6838
1416 #: fish/cmds.c:6874 fish/cmds.c:6982 fish/cmds.c:7017 fish/cmds.c:7053
1417 #: fish/cmds.c:7090 fish/cmds.c:7129 fish/cmds.c:7168 fish/cmds.c:7207
1418 #: fish/cmds.c:7460 fish/cmds.c:7496 fish/cmds.c:7515 fish/cmds.c:7628
1419 #: fish/cmds.c:7764 fish/cmds.c:7801 fish/cmds.c:7873 fish/cmds.c:7892
1420 #: fish/cmds.c:8257 fish/cmds.c:8292 fish/cmds.c:8329 fish/cmds.c:8367
1421 #: fish/cmds.c:8386 fish/cmds.c:8441 fish/cmds.c:8508 fish/cmds.c:8610
1422 #: fish/cmds.c:8966 fish/cmds.c:9006 fish/cmds.c:9049 fish/cmds.c:9089
1423 #, c-format
1424 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1425 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1426
1427 #: fish/cmds.c:10095
1428 #, c-format
1429 msgid "%s: unknown command\n"
1430 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1431
1432 #: fish/edit.c:86
1433 #, c-format
1434 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1435 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1436
1437 #: fish/fish.c:103 fuse/guestmount.c:879
1438 #, c-format
1439 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1440 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1441
1442 #: fish/fish.c:107
1443 #, fuzzy, c-format
1444 msgid ""
1445 "%s: guest filesystem shell\n"
1446 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1447 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1448 "Usage:\n"
1449 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1450 "  %s -i libvirt-domain\n"
1451 "  %s -i disk-image(s)\n"
1452 "or for interactive use:\n"
1453 "  %s\n"
1454 "or from a shell script:\n"
1455 "  %s <<EOF\n"
1456 "  cmd\n"
1457 "  ...\n"
1458 "  EOF\n"
1459 "Options:\n"
1460 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1461 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1462 "  -a|--add image       Add image\n"
1463 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1464 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1465 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1466 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1467 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1468 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1469 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1470 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1471 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1472 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1473 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1474 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1475 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1476 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1477 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1478 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1479 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1480 msgstr ""
1481 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1482 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1483 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1484 "Użycie:\n"
1485 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1486 "  %s -i domena-libvirt\n"
1487 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1488 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1489 "  %s\n"
1490 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1491 "  %s <<EOF\n"
1492 "  polecenie\n"
1493 "  ...\n"
1494 "  EOF\n"
1495 "Opcje:\n"
1496 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1497 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1498 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1499 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1500 "                       pomocą Tab\n"
1501 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1502 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1503 "                       montowania dysków\n"
1504 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1505 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1506 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1507 "  -N|--new type        Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1508 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1509 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1510 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1511 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1512 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1513 "                       wykonaniem\n"
1514 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1515 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1516
1517 #: fish/fish.c:207 fuse/guestmount.c:976
1518 #, c-format
1519 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1520 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1521
1522 #: fish/fish.c:246
1523 #, c-format
1524 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1525 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1526
1527 #: fish/fish.c:253
1528 #, c-format
1529 msgid ""
1530 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1531 msgstr ""
1532 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1533
1534 #: fish/fish.c:264 fuse/guestmount.c:1021
1535 #, c-format
1536 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1537 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1538
1539 #: fish/fish.c:330
1540 #, c-format
1541 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1542 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1543
1544 #: fish/fish.c:463
1545 #, c-format
1546 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1547 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1548
1549 #: fish/fish.c:471
1550 #, c-format
1551 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1552 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1553
1554 #: fish/fish.c:477
1555 #, c-format
1556 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1557 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1558
1559 #: fish/fish.c:553
1560 #, fuzzy, c-format
1561 msgid "guestfish: too many drives added on the command line\n"
1562 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
1563
1564 #: fish/fish.c:685
1565 #, c-format
1566 msgid ""
1567 "\n"
1568 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1569 "editing virtual machine filesystems.\n"
1570 "\n"
1571 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1572 "      'man' to read the manual\n"
1573 "      'quit' to quit the shell\n"
1574 "\n"
1575 msgstr ""
1576 "\n"
1577 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1578 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1579 "\n"
1580 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1581 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1582 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1583 "\n"
1584
1585 #: fish/fish.c:772
1586 #, c-format
1587 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1588 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1589
1590 #: fish/fish.c:778 fish/fish.c:795
1591 #, c-format
1592 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1593 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1594
1595 #: fish/fish.c:789
1596 #, c-format
1597 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1598 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1599
1600 #: fish/fish.c:844
1601 #, c-format
1602 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1603 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1604
1605 #: fish/fish.c:861
1606 #, c-format
1607 msgid "%s: too many arguments\n"
1608 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1609
1610 #: fish/fish.c:890
1611 #, c-format
1612 msgid "%s: empty command on command line\n"
1613 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1614
1615 #: fish/fish.c:1056
1616 msgid "display a list of commands or help on a command"
1617 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1618
1619 #: fish/fish.c:1058
1620 msgid "read the manual"
1621 msgstr "wyświetla podręcznik"
1622
1623 #: fish/fish.c:1060
1624 msgid "quit guestfish"
1625 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1626
1627 #: fish/fish.c:1063
1628 msgid "allocate an image"
1629 msgstr "przydziela obraz"
1630
1631 #: fish/fish.c:1065
1632 msgid "display a line of text"
1633 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1634
1635 #: fish/fish.c:1067
1636 msgid "edit a file in the image"
1637 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1638
1639 #: fish/fish.c:1069
1640 msgid "local change directory"
1641 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1642
1643 #: fish/fish.c:1071
1644 msgid "expand wildcards in command"
1645 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1646
1647 #: fish/fish.c:1073
1648 msgid "view a file in the pager"
1649 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1650
1651 #: fish/fish.c:1075
1652 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1653 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1654
1655 #: fish/fish.c:1077
1656 msgid "allocate a sparse image file"
1657 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1658
1659 #: fish/fish.c:1079
1660 #, fuzzy
1661 msgid "list supported groups of commands"
1662 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
1663
1664 #: fish/fish.c:1081
1665 msgid "measure time taken to run command"
1666 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1667
1668 #: fish/fish.c:1093
1669 #, c-format
1670 msgid ""
1671 "alloc - allocate an image\n"
1672 "     alloc <filename> <size>\n"
1673 "\n"
1674 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1675 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1676 "\n"
1677 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1678 "\n"
1679 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1680 msgstr ""
1681 "alloc - przydziela obraz\n"
1682 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1683 "\n"
1684 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1685 "    a następnie dodaje go do dalszego badania.\n"
1686 "\n"
1687 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1688 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1689 "\n"
1690 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
1691 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
1692
1693 #: fish/fish.c:1106
1694 #, c-format
1695 msgid ""
1696 "echo - display a line of text\n"
1697 "     echo [<params> ...]\n"
1698 "\n"
1699 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1700 msgstr ""
1701 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1702 "     echo [<parametry> ...]\n"
1703 "\n"
1704 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1705
1706 #: fish/fish.c:1115
1707 #, c-format
1708 msgid ""
1709 "edit - edit a file in the image\n"
1710 "     edit <filename>\n"
1711 "\n"
1712 "    This is used to edit a file.\n"
1713 "\n"
1714 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1715 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write\".\n"
1716 "\n"
1717 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1718 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1719 "\n"
1720 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1721 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1722 msgstr ""
1723 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1724 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1725 "\n"
1726 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1727 "\n"
1728 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1729 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1730 "    następnie wykonania polecenia \"write\".\n"
1731 "\n"
1732 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1733 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1734 "\n"
1735 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1736 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1737
1738 #: fish/fish.c:1131
1739 #, c-format
1740 msgid ""
1741 "lcd - local change directory\n"
1742 "    lcd <directory>\n"
1743 "\n"
1744 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1745 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1746 "    place.\n"
1747 msgstr ""
1748 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1749 "    lcd <katalog>\n"
1750 "\n"
1751 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1752 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1753
1754 #: fish/fish.c:1140
1755 #, c-format
1756 msgid ""
1757 "glob - expand wildcards in command\n"
1758 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1759 "\n"
1760 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1761 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1762 "    once for each expanded argument.\n"
1763 msgstr ""
1764 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1765 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1766 "\n"
1767 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1768 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1769 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1770 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1771
1772 #: fish/fish.c:1150
1773 #, c-format
1774 msgid ""
1775 "man - read the manual\n"
1776 "    man\n"
1777 "\n"
1778 "    Opens the manual page for guestfish.\n"
1779 msgstr ""
1780 "man - wyświetla podręcznik\n"
1781 "    man\n"
1782 "\n"
1783 "    Otwiera stronę podręcznika dla programu guestfish.\n"
1784
1785 #: fish/fish.c:1157
1786 #, c-format
1787 msgid ""
1788 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1789 "     help cmd\n"
1790 "     help\n"
1791 msgstr ""
1792 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1793 "     help polecenie\n"
1794 "     help\n"
1795
1796 #: fish/fish.c:1164
1797 #, c-format
1798 msgid ""
1799 "more - view a file in the pager\n"
1800 "     more <filename>\n"
1801 "\n"
1802 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1803 "\n"
1804 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1805 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1806 "\n"
1807 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1808 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1809 "\n"
1810 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1811 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1812 msgstr ""
1813 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1814 "     more <nazwa_pliku>\n"
1815 "\n"
1816 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1817 "\n"
1818 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1819 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1820 "\n"
1821 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1822 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1823 "\n"
1824 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1825 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1826
1827 #: fish/fish.c:1182
1828 #, c-format
1829 msgid ""
1830 "quit - quit guestfish\n"
1831 "     quit\n"
1832 msgstr ""
1833 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1834 "     quit\n"
1835
1836 #: fish/fish.c:1187
1837 #, c-format
1838 msgid ""
1839 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1840 "     reopen\n"
1841 "\n"
1842 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1843 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1844 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1845 msgstr ""
1846 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1847 "     reopen\n"
1848 "\n"
1849 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1850 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1851 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1852 "przydatne do testowania.\n"
1853
1854 #: fish/fish.c:1196
1855 #, c-format
1856 msgid ""
1857 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1858 "     sparse <filename> <size>\n"
1859 "\n"
1860 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1861 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1862 "\n"
1863 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1864 "    command, except that the image file is allocated\n"
1865 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1866 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1867 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1868 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1869 "    space during a write operation.\n"
1870 "\n"
1871 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1872 "\n"
1873 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1874 msgstr ""
1875 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1876 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1877 "\n"
1878 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1879 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1880 "\n"
1881 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1882 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1883 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1884 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1885 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1886 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1887 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1888 "\n"
1889 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1890 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1891 "\n"
1892 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
1893 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
1894
1895 #: fish/fish.c:1217
1896 #, c-format
1897 msgid ""
1898 "supported - list supported groups of commands\n"
1899 "     supported\n"
1900 "\n"
1901 "    This command returns a list of the optional groups\n"
1902 "    known to the daemon, and indicates which ones are\n"
1903 "    supported by this build of the libguestfs appliance.\n"
1904 "\n"
1905 "    See also guestfs(3) section AVAILABILITY.\n"
1906 msgstr ""
1907
1908 #: fish/fish.c:1229
1909 #, c-format
1910 msgid ""
1911 "time - measure time taken to run command\n"
1912 "    time <command> [<args> ...]\n"
1913 "\n"
1914 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1915 "    time afterwards.\n"
1916 msgstr ""
1917 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1918 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1919 "\n"
1920 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1921
1922 #: fish/fish.c:1237
1923 #, c-format
1924 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1925 msgstr ""
1926 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1927 "poleceń\n"
1928
1929 #: fish/fish.c:1253
1930 #, c-format
1931 msgid ""
1932 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1933 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1934 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1935 msgstr ""
1936 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
1937 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
1938 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
1939
1940 #: fish/fish.c:1410
1941 #, c-format
1942 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1943 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1944
1945 #: fish/fish.c:1745
1946 #, c-format
1947 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
1948 msgstr ""
1949
1950 #: fish/glob.c:52
1951 #, c-format
1952 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1953 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1954
1955 #: fish/glob.c:72
1956 #, c-format
1957 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1958 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1959
1960 #: fish/inspect.c:57
1961 #, c-format
1962 msgid "guestfish: no operating system was found on this disk\n"
1963 msgstr ""
1964
1965 #: fish/inspect.c:62
1966 #, fuzzy, c-format
1967 msgid ""
1968 "guestfish: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
1969 msgstr ""
1970 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-edit"
1971
1972 #: fish/inspect.c:101
1973 #, c-format
1974 msgid "Operating system: %s\n"
1975 msgstr ""
1976
1977 #: fish/inspect.c:114
1978 #, fuzzy, c-format
1979 msgid "%s mounted on %s\n"
1980 msgstr "wyświetla punkty montowania"
1981
1982 #: fish/lcd.c:34
1983 #, c-format
1984 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1985 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1986
1987 #: fish/man.c:34
1988 #, c-format
1989 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1990 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
1991
1992 #: fish/man.c:53
1993 #, c-format
1994 msgid "the external 'man' program failed\n"
1995 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
1996
1997 #: fish/more.c:40
1998 #, c-format
1999 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2000 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2001
2002 #: fish/prep.c:114
2003 #, c-format
2004 msgid ""
2005 "List of available prepared disk images:\n"
2006 "\n"
2007 msgstr ""
2008 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2009 "\n"
2010
2011 #: fish/prep.c:117
2012 #, c-format
2013 msgid ""
2014 "guestfish -N %-16s %s\n"
2015 "\n"
2016 "%s\n"
2017 msgstr ""
2018 "guestfish -N %-16s %s\n"
2019 "\n"
2020 "%s\n"
2021
2022 #: fish/prep.c:125
2023 #, c-format
2024 msgid "  Optional parameters:\n"
2025 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2026
2027 #: fish/prep.c:132
2028 #, c-format
2029 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2030 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2031
2032 #: fish/prep.c:142
2033 #, c-format
2034 msgid ""
2035 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2036 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2037 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2038 msgstr ""
2039 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2040 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2041 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2042
2043 #: fish/prep.c:179
2044 #, c-format
2045 msgid ""
2046 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2047 "Use 'guestfish -N list' to list possible values for the -N parameter.\n"
2048 msgstr ""
2049 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2050 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N list\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2051 "wartości dla parametru -N.\n"
2052
2053 #: fish/prep.c:241
2054 #, c-format
2055 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2056 msgstr ""
2057 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2058 "\": "
2059
2060 #: fish/prep.c:258 fish/prep.c:265 fish/prep.c:280
2061 msgid "failed to allocate disk"
2062 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2063
2064 #: fish/prep.c:272 fish/prep.c:287
2065 #, c-format
2066 msgid "failed to partition disk: %s"
2067 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2068
2069 #: fish/prep.c:297
2070 #, c-format
2071 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2072 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2073
2074 #: fish/rc.c:249
2075 #, c-format
2076 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2077 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2078
2079 #: fish/rc.c:254
2080 #, c-format
2081 msgid ""
2082 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2083 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2084 msgstr ""
2085 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2086 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2087 "zgadzać.\n"
2088
2089 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
2090 #, c-format
2091 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2092 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2093
2094 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
2095 #, c-format
2096 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2097 msgstr ""
2098 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2099 "serwera\n"
2100
2101 #: fish/rc.c:380
2102 #, c-format
2103 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2104 msgstr ""
2105 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2106
2107 #: fish/reopen.c:36
2108 #, c-format
2109 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2110 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2111
2112 #: fish/reopen.c:46
2113 #, c-format
2114 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2115 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2116
2117 #: fish/supported.c:66
2118 msgid "yes"
2119 msgstr ""
2120
2121 #: fish/supported.c:68
2122 msgid "no"
2123 msgstr ""
2124
2125 #: fish/time.c:35
2126 #, c-format
2127 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2128 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2129
2130 #: fish/virt.c:72
2131 #, c-format
2132 msgid "guestfish: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s\n"
2133 msgstr ""
2134
2135 #: fish/virt.c:80
2136 #, c-format
2137 msgid "guestfish: no libvirt domain called '%s': %s\n"
2138 msgstr ""
2139
2140 #: fish/virt.c:88
2141 #, fuzzy, c-format
2142 msgid "guestfish: error getting domain info about '%s': %s\n"
2143 msgstr ""
2144 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2145 "\": "
2146
2147 #: fish/virt.c:93
2148 #, c-format
2149 msgid ""
2150 "guestfish: error: '%s' is a live virtual machine.\n"
2151 "You must use '--ro' because write access to a running virtual machine can\n"
2152 "cause disk corruption.\n"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: fish/virt.c:104
2156 #, fuzzy, c-format
2157 msgid "guestfish: error reading libvirt XML information about '%s': %s\n"
2158 msgstr ""
2159 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2160 "\": "
2161
2162 #: fish/virt.c:114
2163 #, c-format
2164 msgid "guestfish: unable to parse XML information returned by libvirt\n"
2165 msgstr ""
2166
2167 #: fish/virt.c:120
2168 #, fuzzy, c-format
2169 msgid "guestfish: unable to create new XPath context\n"
2170 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2171
2172 #: fish/virt.c:127 fish/virt.c:138
2173 #, c-format
2174 msgid "guestfish: unable to evaluate XPath expression\n"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: fish/virt.c:145
2178 #, c-format
2179 msgid "guestfish: libvirt domain '%s' has no disks\n"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: fuse/guestmount.c:883
2183 #, c-format
2184 msgid ""
2185 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2186 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2187 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2188 "Usage:\n"
2189 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2190 "Options:\n"
2191 "  -a|--add image       Add image\n"
2192 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2193 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2194 "  --help               Display help message and exit\n"
2195 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2196 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2197 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2198 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2199 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2200 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
2201 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2202 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2203 msgstr ""
2204 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2205 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2206 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2207 "Użycie:\n"
2208 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2209 "Opcje:\n"
2210 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2211 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2212 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2213 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2214 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2215 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2216 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2217 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2218 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2219 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2220 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2221 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2222 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2223 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2224
2225 #: fuse/guestmount.c:1092
2226 #, c-format
2227 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
2228 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2229
2230 #: fuse/guestmount.c:1100
2231 #, c-format
2232 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2233 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2234
2235 #: inspector/virt-inspector.pl:200
2236 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2237 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
2238
2239 #: inspector/virt-inspector.pl:294
2240 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
2241 msgstr "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
2242
2243 #: inspector/virt-inspector.pl:324
2244 #, fuzzy
2245 msgid ""
2246 "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-perl\n"
2247 msgstr "virt-inspector: brak obsługi YAML\n"
2248
2249 #: inspector/virt-inspector.pl:363
2250 msgid "  Mountpoints:\n"
2251 msgstr " Punkty montowania:\n"
2252
2253 #: inspector/virt-inspector.pl:369
2254 msgid "  Filesystems:\n"
2255 msgstr "  Systemy plików:\n"
2256
2257 #: inspector/virt-inspector.pl:387
2258 msgid "  Modprobe aliases:\n"
2259 msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
2260
2261 #: inspector/virt-inspector.pl:398
2262 msgid "  Initrd modules:\n"
2263 msgstr "  Moduły initrd:\n"
2264
2265 #: inspector/virt-inspector.pl:407
2266 msgid "  Applications:\n"
2267 msgstr "  Aplikacje:\n"
2268
2269 #: inspector/virt-inspector.pl:414
2270 msgid "  Kernels:\n"
2271 msgstr "  Jądra:\n"
2272
2273 #: inspector/virt-inspector.pl:426
2274 msgid "  Windows Registry entries:\n"
2275 msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
2276
2277 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
2278 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2279 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2280
2281 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2282 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2283 msgstr ""
2284
2285 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:166
2286 #, perl-brace-format
2287 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2288 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2289
2290 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:171
2291 msgid ""
2292 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2293 "XPath::XMLParser)"
2294 msgstr ""
2295 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2296 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2297
2298 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:176
2299 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2300 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2301
2302 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:183
2303 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2304 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2305
2306 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:202
2307 #, perl-brace-format
2308 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2309 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2310
2311 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:205
2312 #, perl-brace-format
2313 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2314 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2315
2316 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:217
2317 #, perl-brace-format
2318 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2319 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2320
2321 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1074
2322 msgid ""
2323 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2324 "\n"
2325 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2326 "machine\n"
2327 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2328 "\n"
2329 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2330 "information about the disk image as possible.\n"
2331 msgstr ""
2332 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2333 "\n"
2334 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2335 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2336 "\n"
2337 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2338 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2339
2340 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1147
2341 #, perl-brace-format
2342 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2343 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2344
2345 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2346 #, perl-brace-format
2347 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2348 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2349
2350 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1180
2351 #, perl-brace-format
2352 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2353 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2354
2355 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1364
2356 #, perl-brace-format
2357 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2358 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2359
2360 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1390
2361 #, perl-brace-format
2362 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2363 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2364
2365 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1455
2366 msgid "Can't find grub on guest"
2367 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2368
2369 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1510
2370 #, perl-brace-format
2371 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2372 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2373
2374 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1541
2375 #, perl-brace-format
2376 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2377 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2378
2379 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1564
2380 #, perl-brace-format
2381 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2382 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2383
2384 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1635
2385 #, perl-brace-format
2386 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2387 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2388
2389 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1643
2390 #, perl-brace-format
2391 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2392 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2393
2394 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1697
2395 #, perl-brace-format
2396 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2397 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2398
2399 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1736
2400 #, perl-brace-format
2401 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2402 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2403
2404 #: src/appliance.c:134
2405 #, c-format
2406 msgid ""
2407 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2408 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2409 msgstr ""
2410
2411 #: src/appliance.c:362
2412 #, c-format
2413 msgid "external command failed: %s"
2414 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
2415
2416 #: src/guestfs.c:176
2417 #, c-format
2418 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2419 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2420
2421 #: src/guestfs.c:279
2422 #, c-format
2423 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2424 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2425
2426 #: src/inspect.c:914
2427 #, c-format
2428 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2429 msgstr ""
2430
2431 #: src/inspect.c:1132
2432 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2433 msgstr ""
2434
2435 #: src/inspect.c:1144
2436 #, c-format
2437 msgid ""
2438 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2439 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2440 msgstr ""
2441
2442 #: src/launch.c:95
2443 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2444 msgstr ""
2445 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2446
2447 #: src/launch.c:109
2448 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2449 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2450
2451 #: src/launch.c:123
2452 #, c-format
2453 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2454 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2455
2456 #: src/launch.c:144 src/launch.c:181 src/launch.c:214
2457 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2458 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2459
2460 #: src/launch.c:240
2461 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2462 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2463
2464 #: src/launch.c:245
2465 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2466 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2467
2468 #: src/launch.c:260
2469 #, c-format
2470 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2471 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2472
2473 #: src/launch.c:603
2474 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2475 msgstr ""
2476 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2477 "błędów"
2478
2479 #: src/launch.c:616
2480 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2481 msgstr ""
2482 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2483
2484 #: src/launch.c:753
2485 #, c-format
2486 msgid ""
2487 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2488 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2489 msgstr ""
2490 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2491 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2492
2493 #: src/launch.c:845
2494 msgid "qemu has not been launched yet"
2495 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2496
2497 #: src/launch.c:856
2498 msgid "no subprocess to kill"
2499 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2500
2501 #: src/proto.c:143
2502 #, c-format
2503 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2504 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2505
2506 #: src/proto.c:166
2507 #, c-format
2508 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2509 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2510
2511 #: src/proto.c:281
2512 #, c-format
2513 msgid ""
2514 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2515 msgstr ""
2516 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
2517 "x\n"
2518
2519 #: src/proto.c:439 src/proto.c:493
2520 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2521 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2522
2523 #: src/proto.c:455
2524 #, c-format
2525 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2526 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2527
2528 #: src/proto.c:470
2529 #, c-format
2530 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2531 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2532
2533 #: src/proto.c:600
2534 #, c-format
2535 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2536 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2537
2538 #: src/proto.c:622
2539 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2540 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2541
2542 #: src/proto.c:631
2543 msgid "dispatch failed to marshal args"
2544 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2545
2546 #: src/proto.c:761
2547 #, c-format
2548 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2549 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2550
2551 #: src/proto.c:777
2552 #, c-format
2553 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2554 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2555
2556 #: src/proto.c:900
2557 #, c-format
2558 msgid "%s: error in chunked encoding"
2559 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2560
2561 #: src/proto.c:928
2562 msgid "write to daemon socket"
2563 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2564
2565 #: src/proto.c:951
2566 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2567 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2568
2569 #: src/proto.c:956
2570 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2571 msgstr ""
2572 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2573 "fragmentów pliku"
2574
2575 #: src/proto.c:964
2576 msgid "failed to parse file chunk"
2577 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2578
2579 #: src/proto.c:973
2580 msgid "file receive cancelled by daemon"
2581 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2582
2583 #: test-tool/test-tool.c:78
2584 #, c-format
2585 msgid ""
2586 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2587 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2588 "Usage:\n"
2589 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2590 "Options:\n"
2591 "  --help         Display usage\n"
2592 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2593 "                 Helper program (default: %s)\n"
2594 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2595 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2596 "  --timeout n\n"
2597 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2598 msgstr ""
2599 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2600 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2601 "Użycie:\n"
2602 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2603 "Opcje:\n"
2604 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2605 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2606 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2607 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2608 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2609 "  --timeout n\n"
2610 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2611 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2612
2613 #: test-tool/test-tool.c:134
2614 #, c-format
2615 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2616 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2617
2618 #: test-tool/test-tool.c:143
2619 #, c-format
2620 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2621 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2622
2623 #: test-tool/test-tool.c:155
2624 #, c-format
2625 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2626 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2627
2628 #: test-tool/test-tool.c:178
2629 #, c-format
2630 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2631 msgstr ""
2632 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2633 "się\n"
2634
2635 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2636 #, c-format
2637 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2638 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2639
2640 #: test-tool/test-tool.c:197
2641 #, c-format
2642 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2643 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2644
2645 #: test-tool/test-tool.c:219
2646 #, c-format
2647 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2648 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2649
2650 #: test-tool/test-tool.c:231
2651 #, c-format
2652 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2653 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2654
2655 #: test-tool/test-tool.c:237
2656 #, c-format
2657 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2658 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2659
2660 #: test-tool/test-tool.c:243
2661 #, c-format
2662 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2663 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2664
2665 #: test-tool/test-tool.c:249
2666 #, c-format
2667 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2668 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2669
2670 #: test-tool/test-tool.c:255
2671 #, c-format
2672 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2673 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2674
2675 #: test-tool/test-tool.c:263
2676 #, c-format
2677 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2678 msgstr ""
2679 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2680 "nie powiódł się\n"
2681
2682 #: test-tool/test-tool.c:294
2683 #, c-format
2684 msgid ""
2685 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2686 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2687 msgstr ""
2688 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2689 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2690
2691 #: test-tool/test-tool.c:302
2692 #, c-format
2693 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2694 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2695
2696 #: test-tool/test-tool.c:316
2697 #, c-format
2698 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2699 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2700
2701 #: test-tool/test-tool.c:365
2702 #, c-format
2703 msgid ""
2704 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2705 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2706 "\n"
2707 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2708 msgstr ""
2709 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2710 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2711 "\n"
2712 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2713
2714 #: test-tool/test-tool.c:381
2715 #, c-format
2716 msgid "command failed: %s"
2717 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2718
2719 #: test-tool/test-tool.c:389
2720 #, c-format
2721 msgid ""
2722 "Test tool helper program %s\n"
2723 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2724 "was built.\n"
2725 msgstr ""
2726 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2727 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2728
2729 #: test-tool/test-tool.c:423
2730 #, c-format
2731 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2732 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2733
2734 #: tools/virt-cat.pl:128
2735 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2736 msgstr ""
2737 "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2738 "polecenia cat"
2739
2740 #: tools/virt-cat.pl:153
2741 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
2742 msgstr ""
2743 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-cat"
2744
2745 #: tools/virt-df.pl:151
2746 #, fuzzy
2747 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2748 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2749
2750 #: tools/virt-df.pl:205
2751 #, fuzzy, perl-brace-format
2752 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2753 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2754
2755 #: tools/virt-df.pl:400
2756 msgid "Virtual Machine"
2757 msgstr "Maszyna wirtualna"
2758
2759 #: tools/virt-df.pl:400
2760 msgid "Filesystem"
2761 msgstr "System plików"
2762
2763 #: tools/virt-df.pl:403
2764 msgid "1K-blocks"
2765 msgstr "K-bloki"
2766
2767 #: tools/virt-df.pl:405
2768 msgid "Size"
2769 msgstr "Rozmiar"
2770
2771 #: tools/virt-df.pl:407
2772 msgid "Used"
2773 msgstr "Użyte"
2774
2775 #: tools/virt-df.pl:408
2776 msgid "Available"
2777 msgstr "Dostępne"
2778
2779 #: tools/virt-df.pl:409
2780 msgid "Use%"
2781 msgstr "Użycie%"
2782
2783 #: tools/virt-df.pl:411
2784 msgid "Inodes"
2785 msgstr "I-węzły"
2786
2787 #: tools/virt-df.pl:412
2788 msgid "IUsed"
2789 msgstr "IUżyte"
2790
2791 #: tools/virt-df.pl:413
2792 msgid "IFree"
2793 msgstr "IWolne"
2794
2795 #: tools/virt-df.pl:414
2796 msgid "IUse%"
2797 msgstr "IUżyte%"
2798
2799 #: tools/virt-edit.pl:152
2800 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2801 msgstr ""
2802 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2803 "polecenia edit"
2804
2805 #: tools/virt-edit.pl:177
2806 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
2807 msgstr ""
2808 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-edit"
2809
2810 #: tools/virt-edit.pl:203
2811 msgid "File not changed.\n"
2812 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
2813
2814 #: tools/virt-list-filesystems.pl:121
2815 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2816 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2817
2818 #: tools/virt-list-partitions.pl:131
2819 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2820 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2821
2822 #: tools/virt-ls.pl:137 tools/virt-ls.pl:143
2823 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2824 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2825
2826 #: tools/virt-ls.pl:161
2827 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2828 msgstr ""
2829 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
2830 "wyświetlenia"
2831
2832 #: tools/virt-ls.pl:186
2833 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-ls\n"
2834 msgstr ""
2835 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
2836
2837 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2838 msgid "virt-make-fs input output\n"
2839 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
2840
2841 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2842 msgid "unexpected output from 'du' command"
2843 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2844
2845 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2846 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2847 #, perl-brace-format
2848 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2849 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
2850
2851 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2852 #, perl-brace-format
2853 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2854 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
2855
2856 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2857 msgid ""
2858 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2859 msgstr ""
2860 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
2861 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2862
2863 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2864 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2865 msgstr ""
2866 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
2867 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
2868
2869 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2870 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2871 msgstr ""
2872 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2873
2874 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2875 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2876 msgstr ""
2877 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2878 "komunikaty błędów\n"
2879
2880 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2881 msgid ""
2882 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2883 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2884 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2885 msgstr ""
2886 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
2887 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
2888 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
2889
2890 #: tools/virt-rescue.pl:194
2891 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2892 msgstr ""
2893 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
2894 "rescue"
2895
2896 #: tools/virt-resize.pl:33
2897 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2898 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
2899
2900 #: tools/virt-resize.pl:526
2901 #, perl-brace-format
2902 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2903 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
2904
2905 #: tools/virt-resize.pl:528
2906 #, perl-brace-format
2907 msgid ""
2908 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2909 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2910 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2911 msgstr ""
2912 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
2913 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
2914 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
2915 "więcej.\n"
2916
2917 #: tools/virt-resize.pl:553 tools/virt-resize.pl:556
2918 #, perl-brace-format
2919 msgid ""
2920 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2921 msgstr ""
2922 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
2923
2924 #: tools/virt-resize.pl:720
2925 #, perl-brace-format
2926 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2927 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
2928
2929 #: tools/virt-resize.pl:740
2930 #, perl-brace-format
2931 msgid ""
2932 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2933 "command line option\n"
2934 msgstr ""
2935 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
2936 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
2937
2938 #: tools/virt-resize.pl:746
2939 #, perl-brace-format
2940 msgid ""
2941 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2942 msgstr ""
2943 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
2944 "wiersza poleceń\n"
2945
2946 #: tools/virt-resize.pl:750
2947 #, perl-brace-format
2948 msgid ""
2949 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2950 msgstr ""
2951 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
2952 "poleceń\n"
2953
2954 #: tools/virt-resize.pl:792
2955 #, perl-brace-format
2956 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
2957 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
2958
2959 #: tools/virt-resize.pl:800
2960 #, perl-brace-format
2961 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
2962 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
2963
2964 #: tools/virt-resize.pl:817
2965 #, perl-brace-format
2966 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
2967 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
2968
2969 #: tools/virt-resize.pl:822
2970 #, perl-brace-format
2971 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
2972 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
2973
2974 #: tools/virt-resize.pl:845
2975 #, perl-brace-format
2976 msgid ""
2977 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
2978 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
2979 "size.\n"
2980 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
2981 msgstr ""
2982 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
2983 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
2984 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
2985 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
2986
2987 #: tools/virt-resize.pl:861
2988 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
2989 msgstr ""
2990 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
2991
2992 #: tools/virt-resize.pl:910
2993 #, perl-brace-format
2994 msgid ""
2995 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
2996 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
2997 msgstr ""
2998 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
2999 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3000
3001 #: tools/virt-resize.pl:925
3002 msgid ""
3003 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3004 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3005 msgstr ""
3006 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3007 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3008
3009 #: tools/virt-resize.pl:940
3010 msgid "Summary of changes:\n"
3011 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3012
3013 #: tools/virt-resize.pl:944
3014 #, perl-brace-format
3015 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3016 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3017
3018 #: tools/virt-resize.pl:946
3019 #, perl-brace-format
3020 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3021 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3022
3023 #: tools/virt-resize.pl:948
3024 #, perl-brace-format
3025 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3026 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3027
3028 #: tools/virt-resize.pl:953
3029 #, perl-brace-format
3030 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3031 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3032
3033 #: tools/virt-resize.pl:958
3034 #, perl-brace-format
3035 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3036 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3037
3038 #: tools/virt-resize.pl:963
3039 #, perl-brace-format
3040 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3041 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3042
3043 #: tools/virt-resize.pl:969
3044 #, perl-brace-format
3045 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3046 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3047
3048 #: tools/virt-resize.pl:976
3049 #, perl-brace-format
3050 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3051 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3052
3053 #: tools/virt-resize.pl:981
3054 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3055 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3056
3057 #: tools/virt-resize.pl:983
3058 msgid ""
3059 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3060 "and so it will just be ignored.\n"
3061 msgstr ""
3062 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3063 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3064
3065 #: tools/virt-resize.pl:986
3066 msgid ""
3067 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3068 "to partition this extra space if you want.\n"
3069 msgstr ""
3070 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3071 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3072 "potrzeby.\n"
3073
3074 #: tools/virt-resize.pl:989
3075 #, perl-brace-format
3076 msgid ""
3077 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3078 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3079 "or adjust your resizing requests.\n"
3080 msgstr ""
3081 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3082 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3083 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3084
3085 #: tools/virt-resize.pl:1030
3086 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3087 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3088
3089 #: tools/virt-resize.pl:1126
3090 #, perl-brace-format
3091 msgid "Copying {p} ..."
3092 msgstr "Kopiowanie {p}..."
3093
3094 #: tools/virt-resize.pl:1133
3095 msgid "done"
3096 msgstr "ukończono"
3097
3098 #: tools/virt-resize.pl:1191 tools/virt-resize.pl:1249
3099 #, perl-brace-format
3100 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3101 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3102
3103 #: tools/virt-tar.pl:162 tools/virt-tar.pl:169
3104 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3105 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3106
3107 #: tools/virt-tar.pl:190
3108 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3109 msgstr ""
3110 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3111 "pliku"
3112
3113 #: tools/virt-tar.pl:193
3114 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3115 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3116
3117 #: tools/virt-tar.pl:204
3118 #, perl-brace-format
3119 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3120 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3121
3122 #: tools/virt-tar.pl:207
3123 #, perl-brace-format
3124 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3125 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3126
3127 #: tools/virt-tar.pl:229
3128 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3129 msgstr ""
3130 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-tar\n"
3131
3132 #: tools/virt-win-reg.pl:259
3133 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3134 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3135
3136 #: tools/virt-win-reg.pl:283
3137 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3138 msgstr ""
3139 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-win-"
3140 "reg"
3141
3142 #: tools/virt-win-reg.pl:297
3143 msgid ""
3144 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3145 "export\n"
3146 msgstr ""
3147 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3148 "wartości do wyeksportowania\n"
3149
3150 #: tools/virt-win-reg.pl:408
3151 #, perl-brace-format
3152 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3153 msgstr ""
3154 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3155
3156 #: tools/virt-win-reg.pl:426 tools/virt-win-reg.pl:449
3157 #, perl-brace-format
3158 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3159 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3160
3161 #: tools/virt-win-reg.pl:433
3162 #, perl-brace-format
3163 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3164 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3165
3166 #: tools/virt-win-reg.pl:456
3167 #, perl-brace-format
3168 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3169 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3170
3171 #~ msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
3172 #~ msgstr ""
3173 #~ "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
3174
3175 #~ msgid "failed to connect to vmchannel socket"
3176 #~ msgstr ""
3177 #~ "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
3178
3179 #~ msgid ""
3180 #~ "%s: cannot use -i option with -a, -m, -N, --listen, --remote or --"
3181 #~ "selinux\n"
3182 #~ msgstr ""
3183 #~ "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, -N, --listen, --remote lub --"
3184 #~ "selinux\n"
3185
3186 #~ msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
3187 #~ msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
3188
3189 #~ msgid "returning non-canonical architecture type '{arch}'"
3190 #~ msgstr "zwracanie niekanonicznego typu architektury \"{arch}\""
3191
3192 #~ msgid "cpio command failed: {error}"
3193 #~ msgstr "polecenie cpio nie powiodło się: {error}"
3194
3195 #~ msgid "file_architecture: no known binaries found in initrd image: {path}"
3196 #~ msgstr ""
3197 #~ "file_architecture: nie odnaleziono znanych plików binarnych w obrazie "
3198 #~ "initrd: {path}"
3199
3200 #~ msgid "file_architecture: unknown architecture: {path}"
3201 #~ msgstr "file_architecture: nieznana architektura: {path}"