Version 1.7.8.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-11-15 23:02+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-10-23 13:41+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: cat/virt-cat.c:53 fish/fish.c:86 fuse/guestmount.c:841
19 #, c-format
20 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
21 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
22
23 #: cat/virt-cat.c:57
24 #, fuzzy, c-format
25 msgid ""
26 "%s: display files in a virtual machine\n"
27 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
28 "Usage:\n"
29 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
30 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
31 "Options:\n"
32 "  -a|--add image       Add image\n"
33 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
34 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
35 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
36 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
37 "  --help               Display brief help\n"
38 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
39 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
40 "  -V|--version         Display version and exit\n"
41 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
42 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
43 msgstr ""
44 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
45 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
46 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
47 "Użycie:\n"
48 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
49 "Opcje:\n"
50 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
51 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
52 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
53 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
54 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
55 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
56 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
57 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
58 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
59 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
60 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
61 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
62 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
63 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
64 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
65 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
66
67 #: cat/virt-cat.c:115 fish/fish.c:204 fuse/guestmount.c:952
68 #, c-format
69 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
70 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
71
72 #: cat/virt-cat.c:137 fish/fish.c:272 fuse/guestmount.c:1000
73 #, c-format
74 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
75 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
76
77 #: fish/alloc.c:37
78 #, c-format
79 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
80 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
81
82 #: fish/alloc.c:51
83 #, c-format
84 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
85 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
86
87 #: fish/alloc.c:75
88 #, c-format
89 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
90 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
91
92 #: fish/alloc.c:156
93 #, c-format
94 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
95 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
96
97 #: fish/cmds.c:2806
98 msgid "Command"
99 msgstr "Polecenie"
100
101 #: fish/cmds.c:2806
102 msgid "Description"
103 msgstr "Opis"
104
105 #: fish/cmds.c:2808
106 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
107 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
108
109 #: fish/cmds.c:2809
110 #, fuzzy
111 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
112 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
113
114 #: fish/cmds.c:2810 fish/cmds.c:2811
115 msgid "add an image to examine or modify"
116 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
117
118 #: fish/cmds.c:2812
119 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
120 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
121
122 #: fish/cmds.c:2813
123 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
124 msgstr ""
125 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
126
127 #: fish/cmds.c:2814
128 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
129 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
130
131 #: fish/cmds.c:2815
132 msgid "allocate and add a disk file"
133 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
134
135 #: fish/cmds.c:2816
136 msgid "clear Augeas path"
137 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
138
139 #: fish/cmds.c:2817
140 msgid "close the current Augeas handle"
141 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
142
143 #: fish/cmds.c:2818
144 msgid "define an Augeas node"
145 msgstr "określa węzeł Augeas"
146
147 #: fish/cmds.c:2819
148 msgid "define an Augeas variable"
149 msgstr "określa zmienną Augeas"
150
151 #: fish/cmds.c:2820
152 msgid "look up the value of an Augeas path"
153 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
154
155 #: fish/cmds.c:2821
156 msgid "create a new Augeas handle"
157 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
158
159 #: fish/cmds.c:2822
160 msgid "insert a sibling Augeas node"
161 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
162
163 #: fish/cmds.c:2823
164 msgid "load files into the tree"
165 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
166
167 #: fish/cmds.c:2824
168 msgid "list Augeas nodes under augpath"
169 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
170
171 #: fish/cmds.c:2825
172 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
173 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
174
175 #: fish/cmds.c:2826
176 msgid "move Augeas node"
177 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
178
179 #: fish/cmds.c:2827
180 msgid "remove an Augeas path"
181 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
182
183 #: fish/cmds.c:2828
184 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
185 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
186
187 #: fish/cmds.c:2829
188 msgid "set Augeas path to value"
189 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
190
191 #: fish/cmds.c:2830
192 msgid "test availability of some parts of the API"
193 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
194
195 #: fish/cmds.c:2831
196 msgid "return a list of all optional groups"
197 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
198
199 #: fish/cmds.c:2832
200 msgid "upload base64-encoded data to file"
201 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
202
203 #: fish/cmds.c:2833
204 msgid "download file and encode as base64"
205 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
206
207 #: fish/cmds.c:2834
208 msgid "flush device buffers"
209 msgstr "czyści bufory urządzenia"
210
211 #: fish/cmds.c:2835
212 msgid "get blocksize of block device"
213 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
214
215 #: fish/cmds.c:2836
216 msgid "is block device set to read-only"
217 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
218
219 #: fish/cmds.c:2837
220 msgid "get total size of device in bytes"
221 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
222
223 #: fish/cmds.c:2838
224 msgid "get sectorsize of block device"
225 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
226
227 #: fish/cmds.c:2839
228 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
229 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
230
231 #: fish/cmds.c:2840
232 msgid "reread partition table"
233 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
234
235 #: fish/cmds.c:2841
236 msgid "set blocksize of block device"
237 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
238
239 #: fish/cmds.c:2842
240 msgid "set block device to read-only"
241 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
242
243 #: fish/cmds.c:2843
244 msgid "set block device to read-write"
245 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
246
247 #: fish/cmds.c:2844
248 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
249 msgstr ""
250 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
251
252 #: fish/cmds.c:2845
253 msgid "list the contents of a file"
254 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
255
256 #: fish/cmds.c:2846
257 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
258 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
259
260 #: fish/cmds.c:2847
261 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
262 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
263
264 #: fish/cmds.c:2848
265 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
266 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
267
268 #: fish/cmds.c:2849
269 msgid "change file mode"
270 msgstr "zmienia tryb pliku"
271
272 #: fish/cmds.c:2850 fish/cmds.c:2956
273 msgid "change file owner and group"
274 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
275
276 #: fish/cmds.c:2851
277 msgid "run a command from the guest filesystem"
278 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
279
280 #: fish/cmds.c:2852
281 msgid "run a command, returning lines"
282 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
283
284 #: fish/cmds.c:2853
285 msgid "add qemu parameters"
286 msgstr "dodaje parametry QEMU"
287
288 #: fish/cmds.c:2854
289 msgid "copy local files or directories into an image"
290 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
291
292 #: fish/cmds.c:2855
293 msgid "copy remote files or directories out of an image"
294 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
295
296 #: fish/cmds.c:2856
297 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
298 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
299
300 #: fish/cmds.c:2857
301 msgid "copy a file"
302 msgstr "kopiuje plik"
303
304 #: fish/cmds.c:2858
305 msgid "copy a file or directory recursively"
306 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
307
308 #: fish/cmds.c:2859
309 msgid "copy from source to destination using dd"
310 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
311
312 #: fish/cmds.c:2860
313 msgid "debugging and internals"
314 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
315
316 #: fish/cmds.c:2861
317 #, fuzzy
318 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
319 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
320
321 #: fish/cmds.c:2862
322 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
323 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
324
325 #: fish/cmds.c:2863
326 msgid "report file system disk space usage"
327 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
328
329 #: fish/cmds.c:2864
330 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
331 msgstr ""
332 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
333
334 #: fish/cmds.c:2865
335 msgid "return kernel messages"
336 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
337
338 #: fish/cmds.c:2866
339 msgid "download a file to the local machine"
340 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
341
342 #: fish/cmds.c:2867
343 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
344 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
345
346 #: fish/cmds.c:2868
347 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
348 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
349
350 #: fish/cmds.c:2869
351 msgid "estimate file space usage"
352 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
353
354 #: fish/cmds.c:2870
355 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
356 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
357
358 #: fish/cmds.c:2871
359 msgid "display a line of text"
360 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
361
362 #: fish/cmds.c:2872
363 msgid "echo arguments back to the client"
364 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
365
366 #: fish/cmds.c:2873
367 msgid "edit a file"
368 msgstr "modyfikuje plik"
369
370 #: fish/cmds.c:2874 fish/cmds.c:2875 fish/cmds.c:2880 fish/cmds.c:2881
371 #: fish/cmds.c:2912 fish/cmds.c:2913 fish/cmds.c:3145 fish/cmds.c:3146
372 #: fish/cmds.c:3150 fish/cmds.c:3151 fish/cmds.c:3153 fish/cmds.c:3154
373 msgid "return lines matching a pattern"
374 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
375
376 #: fish/cmds.c:2876
377 msgid "test if two files have equal contents"
378 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
379
380 #: fish/cmds.c:2877
381 msgid "test if file or directory exists"
382 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
383
384 #: fish/cmds.c:2878 fish/cmds.c:2879
385 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
386 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
387
388 #: fish/cmds.c:2882
389 msgid "determine file type"
390 msgstr "określa typ pliku"
391
392 #: fish/cmds.c:2883
393 msgid "detect the architecture of a binary file"
394 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
395
396 #: fish/cmds.c:2884
397 msgid "return the size of the file in bytes"
398 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
399
400 #: fish/cmds.c:2885
401 msgid "fill a file with octets"
402 msgstr "wypełnia plik oktetami"
403
404 #: fish/cmds.c:2886
405 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
406 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
407
408 #: fish/cmds.c:2887
409 msgid "find all files and directories"
410 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
411
412 #: fish/cmds.c:2888
413 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
414 msgstr ""
415 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
416
417 #: fish/cmds.c:2889
418 msgid "find a filesystem by label"
419 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
420
421 #: fish/cmds.c:2890
422 msgid "find a filesystem by UUID"
423 msgstr "znajduje system plików według UUID"
424
425 #: fish/cmds.c:2891
426 msgid "run the filesystem checker"
427 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
428
429 #: fish/cmds.c:2892
430 msgid "get the additional kernel options"
431 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
432
433 #: fish/cmds.c:2893
434 msgid "get autosync mode"
435 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
436
437 #: fish/cmds.c:2894
438 msgid "get direct appliance mode flag"
439 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
440
441 #: fish/cmds.c:2895
442 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
443 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
444
445 #: fish/cmds.c:2896
446 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
447 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
448
449 #: fish/cmds.c:2897
450 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
451 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
452
453 #: fish/cmds.c:2898
454 msgid "get enable network flag"
455 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
456
457 #: fish/cmds.c:2899
458 msgid "get the search path"
459 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
460
461 #: fish/cmds.c:2900
462 msgid "get PID of qemu subprocess"
463 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
464
465 #: fish/cmds.c:2901
466 msgid "get the qemu binary"
467 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
468
469 #: fish/cmds.c:2902
470 msgid "get recovery process enabled flag"
471 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
472
473 #: fish/cmds.c:2903
474 msgid "get SELinux enabled flag"
475 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
476
477 #: fish/cmds.c:2904
478 msgid "get the current state"
479 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
480
481 #: fish/cmds.c:2905
482 msgid "get command trace enabled flag"
483 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
484
485 #: fish/cmds.c:2906
486 msgid "get the current umask"
487 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
488
489 #: fish/cmds.c:2907
490 msgid "get verbose mode"
491 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
492
493 #: fish/cmds.c:2908
494 msgid "get SELinux security context"
495 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
496
497 #: fish/cmds.c:2909 fish/cmds.c:2957
498 msgid "list extended attributes of a file or directory"
499 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
500
501 #: fish/cmds.c:2910
502 msgid "expand wildcards in command"
503 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
504
505 #: fish/cmds.c:2911
506 msgid "expand a wildcard path"
507 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
508
509 #: fish/cmds.c:2914
510 msgid "install GRUB"
511 msgstr "instaluje program GRUB"
512
513 #: fish/cmds.c:2915
514 msgid "return first 10 lines of a file"
515 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
516
517 #: fish/cmds.c:2916
518 msgid "return first N lines of a file"
519 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
520
521 #: fish/cmds.c:2917
522 msgid "dump a file in hexadecimal"
523 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
524
525 #: fish/cmds.c:2918
526 msgid "edit with a hex editor"
527 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
528
529 #: fish/cmds.c:2919
530 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
531 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
532
533 #: fish/cmds.c:2920
534 msgid "list files in an initrd"
535 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
536
537 #: fish/cmds.c:2921
538 msgid "add an inotify watch"
539 msgstr "dodaje obserwację inotify"
540
541 #: fish/cmds.c:2922
542 msgid "close the inotify handle"
543 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
544
545 #: fish/cmds.c:2923
546 msgid "return list of watched files that had events"
547 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
548
549 #: fish/cmds.c:2924
550 msgid "create an inotify handle"
551 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
552
553 #: fish/cmds.c:2925
554 msgid "return list of inotify events"
555 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
556
557 #: fish/cmds.c:2926
558 msgid "remove an inotify watch"
559 msgstr "usuwa obserwację inotify"
560
561 #: fish/cmds.c:2927
562 msgid "get architecture of inspected operating system"
563 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
564
565 #: fish/cmds.c:2928
566 msgid "get distro of inspected operating system"
567 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
568
569 #: fish/cmds.c:2929
570 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
571 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
572
573 #: fish/cmds.c:2930
574 msgid "get major version of inspected operating system"
575 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
576
577 #: fish/cmds.c:2931
578 msgid "get minor version of inspected operating system"
579 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
580
581 #: fish/cmds.c:2932
582 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
583 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
584
585 #: fish/cmds.c:2933
586 #, fuzzy
587 msgid "get package format used by the operating system"
588 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
589
590 #: fish/cmds.c:2934
591 #, fuzzy
592 msgid "get package management tool used by the operating system"
593 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
594
595 #: fish/cmds.c:2935
596 msgid "get product name of inspected operating system"
597 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
598
599 #: fish/cmds.c:2936
600 #, fuzzy
601 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
602 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
603
604 #: fish/cmds.c:2937
605 msgid "get type of inspected operating system"
606 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
607
608 #: fish/cmds.c:2938
609 #, fuzzy
610 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
611 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
612
613 #: fish/cmds.c:2939
614 #, fuzzy
615 msgid "get list of applications installed in the operating system"
616 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
617
618 #: fish/cmds.c:2940
619 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
620 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
621
622 #: fish/cmds.c:2941
623 msgid "test if block device"
624 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
625
626 #: fish/cmds.c:2942
627 msgid "is busy processing a command"
628 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
629
630 #: fish/cmds.c:2943
631 msgid "test if character device"
632 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
633
634 #: fish/cmds.c:2944
635 msgid "is in configuration state"
636 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
637
638 #: fish/cmds.c:2945
639 msgid "test if a directory"
640 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
641
642 #: fish/cmds.c:2946
643 msgid "test if FIFO (named pipe)"
644 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
645
646 #: fish/cmds.c:2947
647 msgid "test if a regular file"
648 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
649
650 #: fish/cmds.c:2948
651 msgid "is launching subprocess"
652 msgstr "uruchamia podprocesy"
653
654 #: fish/cmds.c:2949
655 msgid "test if device is a logical volume"
656 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
657
658 #: fish/cmds.c:2950
659 msgid "is ready to accept commands"
660 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
661
662 #: fish/cmds.c:2951
663 msgid "test if socket"
664 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
665
666 #: fish/cmds.c:2952
667 msgid "test if symbolic link"
668 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
669
670 #: fish/cmds.c:2953
671 msgid "kill the qemu subprocess"
672 msgstr "niszczy podproces QEMU"
673
674 #: fish/cmds.c:2954
675 msgid "launch the qemu subprocess"
676 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
677
678 #: fish/cmds.c:2955
679 msgid "change working directory"
680 msgstr "zmienia katalog roboczy"
681
682 #: fish/cmds.c:2958
683 msgid "list the block devices"
684 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
685
686 #: fish/cmds.c:2959
687 msgid "list filesystems"
688 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
689
690 #: fish/cmds.c:2960
691 msgid "list the partitions"
692 msgstr "wyświetla listę partycji"
693
694 #: fish/cmds.c:2961
695 msgid "list the files in a directory (long format)"
696 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
697
698 #: fish/cmds.c:2962 fish/cmds.c:2963
699 msgid "create a hard link"
700 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
701
702 #: fish/cmds.c:2964 fish/cmds.c:2965
703 msgid "create a symbolic link"
704 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
705
706 #: fish/cmds.c:2966 fish/cmds.c:3056
707 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
708 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
709
710 #: fish/cmds.c:2967
711 msgid "list the files in a directory"
712 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
713
714 #: fish/cmds.c:2968 fish/cmds.c:3081
715 msgid "set extended attribute of a file or directory"
716 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
717
718 #: fish/cmds.c:2969
719 msgid "get file information for a symbolic link"
720 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
721
722 #: fish/cmds.c:2970
723 msgid "lstat on multiple files"
724 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
725
726 #: fish/cmds.c:2971
727 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
728 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
729
730 #: fish/cmds.c:2972
731 msgid "close a LUKS device"
732 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
733
734 #: fish/cmds.c:2973 fish/cmds.c:2974
735 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
736 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
737
738 #: fish/cmds.c:2975
739 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
740 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
741
742 #: fish/cmds.c:2976
743 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
744 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
745
746 #: fish/cmds.c:2977
747 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
748 msgstr ""
749 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
750 "odczytu"
751
752 #: fish/cmds.c:2978
753 msgid "create an LVM logical volume"
754 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
755
756 #: fish/cmds.c:2979
757 msgid "get canonical name of an LV"
758 msgstr ""
759
760 #: fish/cmds.c:2980
761 msgid "clear LVM device filter"
762 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
763
764 #: fish/cmds.c:2981
765 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
766 msgstr ""
767 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
768
769 #: fish/cmds.c:2982
770 msgid "set LVM device filter"
771 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
772
773 #: fish/cmds.c:2983
774 msgid "remove an LVM logical volume"
775 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
776
777 #: fish/cmds.c:2984
778 msgid "rename an LVM logical volume"
779 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
780
781 #: fish/cmds.c:2985
782 msgid "resize an LVM logical volume"
783 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
784
785 #: fish/cmds.c:2986
786 msgid "expand an LV to fill free space"
787 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
788
789 #: fish/cmds.c:2987 fish/cmds.c:2988
790 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
791 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
792
793 #: fish/cmds.c:2989
794 msgid "get the UUID of a logical volume"
795 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
796
797 #: fish/cmds.c:2990
798 msgid "lgetxattr on multiple files"
799 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
800
801 #: fish/cmds.c:2991
802 msgid "open the manual"
803 msgstr "otwiera podręcznik"
804
805 #: fish/cmds.c:2992
806 msgid "create a directory"
807 msgstr "tworzy katalog"
808
809 #: fish/cmds.c:2993
810 msgid "create a directory with a particular mode"
811 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
812
813 #: fish/cmds.c:2994
814 msgid "create a directory and parents"
815 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
816
817 #: fish/cmds.c:2995
818 msgid "create a temporary directory"
819 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
820
821 #: fish/cmds.c:2996 fish/cmds.c:2997 fish/cmds.c:2998
822 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
823 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
824
825 #: fish/cmds.c:2999
826 msgid "make ext2/3/4 external journal"
827 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
828
829 #: fish/cmds.c:3000
830 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
831 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
832
833 #: fish/cmds.c:3001
834 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
835 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
836
837 #: fish/cmds.c:3002
838 msgid "make FIFO (named pipe)"
839 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
840
841 #: fish/cmds.c:3003
842 msgid "make a filesystem"
843 msgstr "tworzy system plików"
844
845 #: fish/cmds.c:3004
846 msgid "make a filesystem with block size"
847 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
848
849 #: fish/cmds.c:3005
850 msgid "create a mountpoint"
851 msgstr "tworzy punkt montowania"
852
853 #: fish/cmds.c:3006
854 msgid "make block, character or FIFO devices"
855 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
856
857 #: fish/cmds.c:3007
858 msgid "make block device node"
859 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
860
861 #: fish/cmds.c:3008
862 msgid "make char device node"
863 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
864
865 #: fish/cmds.c:3009
866 msgid "create a swap partition"
867 msgstr "tworzy partycję wymiany"
868
869 #: fish/cmds.c:3010
870 msgid "create a swap partition with a label"
871 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
872
873 #: fish/cmds.c:3011
874 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
875 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
876
877 #: fish/cmds.c:3012
878 msgid "create a swap file"
879 msgstr "tworzy plik wymiany"
880
881 #: fish/cmds.c:3013
882 msgid "load a kernel module"
883 msgstr "wczytuje moduł jądra"
884
885 #: fish/cmds.c:3014
886 msgid "view a file"
887 msgstr "wyświetla plik"
888
889 #: fish/cmds.c:3015
890 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
891 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
892
893 #: fish/cmds.c:3016
894 msgid "mount a file using the loop device"
895 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
896
897 #: fish/cmds.c:3017
898 msgid "mount a guest disk with mount options"
899 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
900
901 #: fish/cmds.c:3018
902 msgid "mount a guest disk, read-only"
903 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
904
905 #: fish/cmds.c:3019
906 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
907 msgstr ""
908 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
909 "plików"
910
911 #: fish/cmds.c:3020
912 msgid "show mountpoints"
913 msgstr "wyświetla punkty montowania"
914
915 #: fish/cmds.c:3021
916 msgid "show mounted filesystems"
917 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
918
919 #: fish/cmds.c:3022
920 msgid "move a file"
921 msgstr "przenosi plik"
922
923 #: fish/cmds.c:3023
924 msgid "probe NTFS volume"
925 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
926
927 #: fish/cmds.c:3024
928 msgid "resize an NTFS filesystem"
929 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
930
931 #: fish/cmds.c:3025
932 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
933 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
934
935 #: fish/cmds.c:3026
936 msgid "add a partition to the device"
937 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
938
939 #: fish/cmds.c:3027
940 msgid "delete a partition"
941 msgstr "usuwa partycję"
942
943 #: fish/cmds.c:3028
944 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
945 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
946
947 #: fish/cmds.c:3029
948 msgid "return true if a partition is bootable"
949 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
950
951 #: fish/cmds.c:3030
952 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
953 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
954
955 #: fish/cmds.c:3031
956 msgid "get the partition table type"
957 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
958
959 #: fish/cmds.c:3032
960 msgid "create an empty partition table"
961 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
962
963 #: fish/cmds.c:3033
964 msgid "list partitions on a device"
965 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
966
967 #: fish/cmds.c:3034
968 msgid "make a partition bootable"
969 msgstr "zmienia partycję na startową"
970
971 #: fish/cmds.c:3035
972 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
973 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
974
975 #: fish/cmds.c:3036
976 msgid "set partition name"
977 msgstr "ustawia nazwę partycji"
978
979 #: fish/cmds.c:3037
980 msgid "convert partition name to device name"
981 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
982
983 #: fish/cmds.c:3038
984 msgid "ping the guest daemon"
985 msgstr "odpytuje demona gościa"
986
987 #: fish/cmds.c:3039
988 msgid "read part of a file"
989 msgstr "odczytuje część pliku"
990
991 #: fish/cmds.c:3040
992 msgid "read part of a device"
993 msgstr "odczytuje część urządzenia"
994
995 #: fish/cmds.c:3041
996 msgid "create an LVM physical volume"
997 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
998
999 #: fish/cmds.c:3042
1000 msgid "remove an LVM physical volume"
1001 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1002
1003 #: fish/cmds.c:3043
1004 msgid "resize an LVM physical volume"
1005 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1006
1007 #: fish/cmds.c:3044
1008 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1009 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1010
1011 #: fish/cmds.c:3045 fish/cmds.c:3046
1012 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1013 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1014
1015 #: fish/cmds.c:3047
1016 msgid "get the UUID of a physical volume"
1017 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1018
1019 #: fish/cmds.c:3048
1020 msgid "write to part of a file"
1021 msgstr "zapisuje do części pliku"
1022
1023 #: fish/cmds.c:3049
1024 msgid "write to part of a device"
1025 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1026
1027 #: fish/cmds.c:3050
1028 msgid "read a file"
1029 msgstr "odczytuje plik"
1030
1031 #: fish/cmds.c:3051
1032 msgid "read file as lines"
1033 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1034
1035 #: fish/cmds.c:3052
1036 msgid "read directories entries"
1037 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1038
1039 #: fish/cmds.c:3053
1040 msgid "read the target of a symbolic link"
1041 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1042
1043 #: fish/cmds.c:3054
1044 msgid "readlink on multiple files"
1045 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1046
1047 #: fish/cmds.c:3055
1048 msgid "canonicalized absolute pathname"
1049 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1050
1051 #: fish/cmds.c:3057
1052 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1053 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1054
1055 #: fish/cmds.c:3058
1056 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1057 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1058
1059 #: fish/cmds.c:3059
1060 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1061 msgstr ""
1062 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1063
1064 #: fish/cmds.c:3060
1065 msgid "remove a file"
1066 msgstr "usuwa plik"
1067
1068 #: fish/cmds.c:3061
1069 msgid "remove a file or directory recursively"
1070 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1071
1072 #: fish/cmds.c:3062
1073 msgid "remove a directory"
1074 msgstr "usuwa katalog"
1075
1076 #: fish/cmds.c:3063
1077 msgid "remove a mountpoint"
1078 msgstr "usuwa punkt montowania"
1079
1080 #: fish/cmds.c:3064
1081 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1082 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1083
1084 #: fish/cmds.c:3065
1085 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1086 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1087
1088 #: fish/cmds.c:3066
1089 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1090 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1091
1092 #: fish/cmds.c:3067
1093 msgid "add options to kernel command line"
1094 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1095
1096 #: fish/cmds.c:3068
1097 msgid "set autosync mode"
1098 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1099
1100 #: fish/cmds.c:3069
1101 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1102 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1103
1104 #: fish/cmds.c:3070
1105 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1106 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1107
1108 #: fish/cmds.c:3071
1109 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1110 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1111
1112 #: fish/cmds.c:3072
1113 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1114 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1115
1116 #: fish/cmds.c:3073
1117 msgid "set enable network flag"
1118 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1119
1120 #: fish/cmds.c:3074
1121 msgid "set the search path"
1122 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1123
1124 #: fish/cmds.c:3075
1125 msgid "set the qemu binary"
1126 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1127
1128 #: fish/cmds.c:3076
1129 msgid "enable or disable the recovery process"
1130 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1131
1132 #: fish/cmds.c:3077
1133 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1134 msgstr ""
1135 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1136
1137 #: fish/cmds.c:3078
1138 msgid "enable or disable command traces"
1139 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1140
1141 #: fish/cmds.c:3079
1142 msgid "set verbose mode"
1143 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1144
1145 #: fish/cmds.c:3080
1146 msgid "set SELinux security context"
1147 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1148
1149 #: fish/cmds.c:3082 fish/cmds.c:3083
1150 msgid "create partitions on a block device"
1151 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1152
1153 #: fish/cmds.c:3084
1154 msgid "modify a single partition on a block device"
1155 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1156
1157 #: fish/cmds.c:3085
1158 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1159 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1160
1161 #: fish/cmds.c:3086
1162 msgid "display the kernel geometry"
1163 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1164
1165 #: fish/cmds.c:3087
1166 msgid "display the partition table"
1167 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1168
1169 #: fish/cmds.c:3088
1170 msgid "run a command via the shell"
1171 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1172
1173 #: fish/cmds.c:3089
1174 msgid "run a command via the shell returning lines"
1175 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1176
1177 #: fish/cmds.c:3090
1178 msgid "sleep for some seconds"
1179 msgstr "usypia na kilka sekund"
1180
1181 #: fish/cmds.c:3091
1182 msgid "create a sparse disk image and add"
1183 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1184
1185 #: fish/cmds.c:3092
1186 msgid "get file information"
1187 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1188
1189 #: fish/cmds.c:3093
1190 msgid "get file system statistics"
1191 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1192
1193 #: fish/cmds.c:3094 fish/cmds.c:3095
1194 msgid "print the printable strings in a file"
1195 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1196
1197 #: fish/cmds.c:3096
1198 msgid "list supported groups of commands"
1199 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1200
1201 #: fish/cmds.c:3097
1202 msgid "disable swap on device"
1203 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1204
1205 #: fish/cmds.c:3098
1206 msgid "disable swap on file"
1207 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1208
1209 #: fish/cmds.c:3099
1210 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1211 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1212
1213 #: fish/cmds.c:3100
1214 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1215 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1216
1217 #: fish/cmds.c:3101
1218 msgid "enable swap on device"
1219 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1220
1221 #: fish/cmds.c:3102
1222 msgid "enable swap on file"
1223 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1224
1225 #: fish/cmds.c:3103
1226 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1227 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1228
1229 #: fish/cmds.c:3104
1230 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1231 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1232
1233 #: fish/cmds.c:3105
1234 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1235 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1236
1237 #: fish/cmds.c:3106
1238 msgid "return last 10 lines of a file"
1239 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1240
1241 #: fish/cmds.c:3107
1242 msgid "return last N lines of a file"
1243 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1244
1245 #: fish/cmds.c:3108
1246 msgid "unpack tarfile to directory"
1247 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1248
1249 #: fish/cmds.c:3109
1250 msgid "pack directory into tarfile"
1251 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1252
1253 #: fish/cmds.c:3110 fish/cmds.c:3117
1254 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1255 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1256
1257 #: fish/cmds.c:3111 fish/cmds.c:3118
1258 msgid "pack directory into compressed tarball"
1259 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1260
1261 #: fish/cmds.c:3112
1262 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1263 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1264
1265 #: fish/cmds.c:3113
1266 msgid "update file timestamps or create a new file"
1267 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1268
1269 #: fish/cmds.c:3114
1270 msgid "truncate a file to zero size"
1271 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1272
1273 #: fish/cmds.c:3115
1274 msgid "truncate a file to a particular size"
1275 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1276
1277 #: fish/cmds.c:3116
1278 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1279 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1280
1281 #: fish/cmds.c:3119
1282 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1283 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1284
1285 #: fish/cmds.c:3120
1286 msgid "unmount a filesystem"
1287 msgstr "odmontowuje system plików"
1288
1289 #: fish/cmds.c:3121
1290 msgid "unmount all filesystems"
1291 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1292
1293 #: fish/cmds.c:3122
1294 msgid "upload a file from the local machine"
1295 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1296
1297 #: fish/cmds.c:3123
1298 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1299 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1300
1301 #: fish/cmds.c:3124
1302 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1303 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1304
1305 #: fish/cmds.c:3125
1306 msgid "get the library version number"
1307 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1308
1309 #: fish/cmds.c:3126
1310 msgid "get the filesystem label"
1311 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1312
1313 #: fish/cmds.c:3127
1314 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1315 msgstr ""
1316 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1317 "zamontowanemu urządzeniu"
1318
1319 #: fish/cmds.c:3128
1320 msgid "get the filesystem UUID"
1321 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1322
1323 #: fish/cmds.c:3129
1324 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1325 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1326
1327 #: fish/cmds.c:3130
1328 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1329 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1330
1331 #: fish/cmds.c:3131
1332 msgid "create an LVM volume group"
1333 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1334
1335 #: fish/cmds.c:3132
1336 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1337 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1338
1339 #: fish/cmds.c:3133
1340 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1341 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1342
1343 #: fish/cmds.c:3134
1344 msgid "remove an LVM volume group"
1345 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1346
1347 #: fish/cmds.c:3135
1348 msgid "rename an LVM volume group"
1349 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1350
1351 #: fish/cmds.c:3136 fish/cmds.c:3137
1352 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1353 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1354
1355 #: fish/cmds.c:3138
1356 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1357 msgstr ""
1358 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1359
1360 #: fish/cmds.c:3139
1361 msgid "get the UUID of a volume group"
1362 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1363
1364 #: fish/cmds.c:3140
1365 msgid "count characters in a file"
1366 msgstr "liczy znaki w pliku"
1367
1368 #: fish/cmds.c:3141
1369 msgid "count lines in a file"
1370 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1371
1372 #: fish/cmds.c:3142
1373 msgid "count words in a file"
1374 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1375
1376 #: fish/cmds.c:3143
1377 msgid "create a new file"
1378 msgstr "tworzy nowy plik"
1379
1380 #: fish/cmds.c:3144
1381 msgid "create a file"
1382 msgstr "tworzy plik"
1383
1384 #: fish/cmds.c:3147
1385 msgid "write zeroes to the device"
1386 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1387
1388 #: fish/cmds.c:3148
1389 msgid "write zeroes to an entire device"
1390 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1391
1392 #: fish/cmds.c:3149
1393 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1394 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1395
1396 #: fish/cmds.c:3152
1397 msgid "determine file type inside a compressed file"
1398 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1399
1400 #: fish/cmds.c:3155
1401 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1402 msgstr ""
1403 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1404 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1405 "o poleceniu."
1406
1407 #: fish/cmds.c:3473 fish/cmds.c:3487 fish/cmds.c:3503 fish/cmds.c:3520
1408 #: fish/cmds.c:3537 fish/cmds.c:3555 fish/cmds.c:3574 fish/cmds.c:3590
1409 #: fish/cmds.c:3608 fish/cmds.c:3624 fish/cmds.c:3642 fish/cmds.c:3658
1410 #: fish/cmds.c:3675 fish/cmds.c:3690 fish/cmds.c:3708 fish/cmds.c:3723
1411 #: fish/cmds.c:3739 fish/cmds.c:3755 fish/cmds.c:3771 fish/cmds.c:3787
1412 #: fish/cmds.c:3803 fish/cmds.c:3821 fish/cmds.c:3854 fish/cmds.c:3870
1413 #: fish/cmds.c:3886 fish/cmds.c:3905 fish/cmds.c:3920 fish/cmds.c:3938
1414 #: fish/cmds.c:3953 fish/cmds.c:3971 fish/cmds.c:3986 fish/cmds.c:4004
1415 #: fish/cmds.c:4019 fish/cmds.c:4038 fish/cmds.c:4057 fish/cmds.c:4075
1416 #: fish/cmds.c:4095 fish/cmds.c:4114 fish/cmds.c:4134 fish/cmds.c:4154
1417 #: fish/cmds.c:4174 fish/cmds.c:4193 fish/cmds.c:4212 fish/cmds.c:4232
1418 #: fish/cmds.c:4252 fish/cmds.c:4272 fish/cmds.c:4287 fish/cmds.c:4303
1419 #: fish/cmds.c:4375 fish/cmds.c:4393 fish/cmds.c:4410 fish/cmds.c:4484
1420 #: fish/cmds.c:4504 fish/cmds.c:4524 fish/cmds.c:4545 fish/cmds.c:4561
1421 #: fish/cmds.c:4577 fish/cmds.c:4596 fish/cmds.c:4618 fish/cmds.c:4640
1422 #: fish/cmds.c:4660 fish/cmds.c:4677 fish/cmds.c:4694 fish/cmds.c:4711
1423 #: fish/cmds.c:4728 fish/cmds.c:4745 fish/cmds.c:4762 fish/cmds.c:4779
1424 #: fish/cmds.c:4798 fish/cmds.c:4821 fish/cmds.c:4857 fish/cmds.c:4874
1425 #: fish/cmds.c:4897 fish/cmds.c:4919 fish/cmds.c:4940 fish/cmds.c:4960
1426 #: fish/cmds.c:4979 fish/cmds.c:4999 fish/cmds.c:5017 fish/cmds.c:5035
1427 #: fish/cmds.c:5049 fish/cmds.c:5065 fish/cmds.c:5085 fish/cmds.c:5104
1428 #: fish/cmds.c:5123 fish/cmds.c:5142 fish/cmds.c:5161 fish/cmds.c:5181
1429 #: fish/cmds.c:5221 fish/cmds.c:5278 fish/cmds.c:5299 fish/cmds.c:5320
1430 #: fish/cmds.c:5341 fish/cmds.c:5359 fish/cmds.c:5381 fish/cmds.c:5419
1431 #: fish/cmds.c:5441 fish/cmds.c:5520 fish/cmds.c:5559 fish/cmds.c:5574
1432 #: fish/cmds.c:5591 fish/cmds.c:5605 fish/cmds.c:5621 fish/cmds.c:5643
1433 #: fish/cmds.c:5665 fish/cmds.c:5687 fish/cmds.c:5709 fish/cmds.c:5731
1434 #: fish/cmds.c:5753 fish/cmds.c:5773 fish/cmds.c:5790 fish/cmds.c:5807
1435 #: fish/cmds.c:5826 fish/cmds.c:5845 fish/cmds.c:5865 fish/cmds.c:5901
1436 #: fish/cmds.c:5920 fish/cmds.c:5939 fish/cmds.c:5956 fish/cmds.c:5974
1437 #: fish/cmds.c:5997 fish/cmds.c:6020 fish/cmds.c:6044 fish/cmds.c:6067
1438 #: fish/cmds.c:6088 fish/cmds.c:6111 fish/cmds.c:6134 fish/cmds.c:6154
1439 #: fish/cmds.c:6176 fish/cmds.c:6197 fish/cmds.c:6220 fish/cmds.c:6237
1440 #: fish/cmds.c:6254 fish/cmds.c:6272 fish/cmds.c:6290 fish/cmds.c:6311
1441 #: fish/cmds.c:6329 fish/cmds.c:6350 fish/cmds.c:6370 fish/cmds.c:6388
1442 #: fish/cmds.c:6409 fish/cmds.c:6432 fish/cmds.c:6455 fish/cmds.c:6477
1443 #: fish/cmds.c:6510 fish/cmds.c:6527 fish/cmds.c:6544 fish/cmds.c:6568
1444 #: fish/cmds.c:6591 fish/cmds.c:6614 fish/cmds.c:6636 fish/cmds.c:6653
1445 #: fish/cmds.c:6675 fish/cmds.c:6769 fish/cmds.c:6789 fish/cmds.c:6809
1446 #: fish/cmds.c:6829 fish/cmds.c:6847 fish/cmds.c:6868 fish/cmds.c:6904
1447 #: fish/cmds.c:6921 fish/cmds.c:6943 fish/cmds.c:6960 fish/cmds.c:6996
1448 #: fish/cmds.c:7016 fish/cmds.c:7036 fish/cmds.c:7056 fish/cmds.c:7078
1449 #: fish/cmds.c:7095 fish/cmds.c:7114 fish/cmds.c:7133 fish/cmds.c:7155
1450 #: fish/cmds.c:7176 fish/cmds.c:7197 fish/cmds.c:7218 fish/cmds.c:7241
1451 #: fish/cmds.c:7282 fish/cmds.c:7305 fish/cmds.c:7344 fish/cmds.c:7361
1452 #: fish/cmds.c:7380 fish/cmds.c:7401 fish/cmds.c:7424 fish/cmds.c:7446
1453 #: fish/cmds.c:7464 fish/cmds.c:7483 fish/cmds.c:7504 fish/cmds.c:7581
1454 #: fish/cmds.c:7622 fish/cmds.c:7701 fish/cmds.c:7777 fish/cmds.c:7814
1455 #: fish/cmds.c:7837 fish/cmds.c:7858 fish/cmds.c:7881 fish/cmds.c:7903
1456 #: fish/cmds.c:7928 fish/cmds.c:7971 fish/cmds.c:8012 fish/cmds.c:8033
1457 #: fish/cmds.c:8051 fish/cmds.c:8070 fish/cmds.c:8087 fish/cmds.c:8105
1458 #: fish/cmds.c:8132 fish/cmds.c:8156 fish/cmds.c:8180 fish/cmds.c:8204
1459 #: fish/cmds.c:8228 fish/cmds.c:8252 fish/cmds.c:8276 fish/cmds.c:8300
1460 #: fish/cmds.c:8324 fish/cmds.c:8348 fish/cmds.c:8372 fish/cmds.c:8396
1461 #: fish/cmds.c:8419 fish/cmds.c:8442 fish/cmds.c:8463 fish/cmds.c:8484
1462 #: fish/cmds.c:8505 fish/cmds.c:8525 fish/cmds.c:8548 fish/cmds.c:8586
1463 #: fish/cmds.c:8603 fish/cmds.c:8620 fish/cmds.c:8639 fish/cmds.c:8658
1464 #: fish/cmds.c:8675 fish/cmds.c:8692 fish/cmds.c:8709 fish/cmds.c:8726
1465 #: fish/cmds.c:8745 fish/cmds.c:8781 fish/cmds.c:8821 fish/cmds.c:8854
1466 #: fish/cmds.c:8871 fish/cmds.c:8888 fish/cmds.c:8904 fish/cmds.c:8919
1467 #: fish/cmds.c:8940 fish/cmds.c:8978 fish/cmds.c:9016 fish/cmds.c:9055
1468 #: fish/cmds.c:9095 fish/cmds.c:9136 fish/cmds.c:9177 fish/cmds.c:9215
1469 #: fish/cmds.c:9232 fish/cmds.c:9255 fish/cmds.c:9277 fish/cmds.c:9299
1470 #: fish/cmds.c:9319 fish/cmds.c:9339 fish/cmds.c:9375 fish/cmds.c:9447
1471 #: fish/cmds.c:9487 fish/cmds.c:9545 fish/cmds.c:9571 fish/cmds.c:9597
1472 #: fish/cmds.c:9625 fish/cmds.c:9684 fish/cmds.c:9705 fish/cmds.c:9750
1473 #: fish/cmds.c:9770 fish/cmds.c:9809 fish/cmds.c:9846 fish/cmds.c:9866
1474 #: fish/cmds.c:9888 fish/cmds.c:9945 fish/cmds.c:9965 fish/cmds.c:9987
1475 #: fish/cmds.c:10009 fish/cmds.c:10028 fish/cmds.c:10048 fish/cmds.c:10075
1476 #: fish/cmds.c:10095 fish/cmds.c:10115 fish/cmds.c:10135 fish/cmds.c:10155
1477 #: fish/cmds.c:10177 fish/cmds.c:10212 fish/cmds.c:10230 fish/cmds.c:10253
1478 #: fish/cmds.c:10275 fish/cmds.c:10290 fish/cmds.c:10307 fish/cmds.c:10344
1479 #: fish/cmds.c:10383 fish/cmds.c:10423 fish/cmds.c:10479 fish/cmds.c:10501
1480 #: fish/cmds.c:10537 fish/cmds.c:10552 fish/cmds.c:10572 fish/cmds.c:10612
1481 #: fish/cmds.c:10635 fish/cmds.c:10659 fish/cmds.c:10684 fish/cmds.c:10725
1482 #: fish/cmds.c:10750 fish/cmds.c:10788 fish/cmds.c:10819 fish/cmds.c:10850
1483 #: fish/cmds.c:10878 fish/cmds.c:10898 fish/cmds.c:10930 fish/cmds.c:10950
1484 #: fish/cmds.c:10970 fish/cmds.c:10987 fish/cmds.c:11005 fish/cmds.c:11028
1485 #: fish/cmds.c:11049 fish/cmds.c:11068 fish/cmds.c:11110 fish/cmds.c:11153
1486 #: fish/cmds.c:11197 fish/cmds.c:11236 fish/cmds.c:11255 fish/cmds.c:11275
1487 #: fish/cmds.c:11295 fish/cmds.c:11316 fish/cmds.c:11337 fish/cmds.c:11358
1488 #: fish/cmds.c:11379 fish/cmds.c:11400 fish/cmds.c:11422 fish/cmds.c:11460
1489 #: fish/cmds.c:11511 fish/cmds.c:11549 fish/cmds.c:11605
1490 #, c-format
1491 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1492 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1493
1494 #: fish/cmds.c:3474 fish/cmds.c:3488 fish/cmds.c:3504 fish/cmds.c:3521
1495 #: fish/cmds.c:3538 fish/cmds.c:3556 fish/cmds.c:3575 fish/cmds.c:3591
1496 #: fish/cmds.c:3609 fish/cmds.c:3625 fish/cmds.c:3643 fish/cmds.c:3659
1497 #: fish/cmds.c:3676 fish/cmds.c:3691 fish/cmds.c:3709 fish/cmds.c:3724
1498 #: fish/cmds.c:3740 fish/cmds.c:3756 fish/cmds.c:3772 fish/cmds.c:3788
1499 #: fish/cmds.c:3804 fish/cmds.c:3822 fish/cmds.c:3855 fish/cmds.c:3871
1500 #: fish/cmds.c:3887 fish/cmds.c:3906 fish/cmds.c:3921 fish/cmds.c:3939
1501 #: fish/cmds.c:3954 fish/cmds.c:3972 fish/cmds.c:3987 fish/cmds.c:4005
1502 #: fish/cmds.c:4020 fish/cmds.c:4039 fish/cmds.c:4058 fish/cmds.c:4076
1503 #: fish/cmds.c:4096 fish/cmds.c:4115 fish/cmds.c:4135 fish/cmds.c:4155
1504 #: fish/cmds.c:4175 fish/cmds.c:4194 fish/cmds.c:4213 fish/cmds.c:4233
1505 #: fish/cmds.c:4253 fish/cmds.c:4273 fish/cmds.c:4288 fish/cmds.c:4304
1506 #: fish/cmds.c:4325 fish/cmds.c:4376 fish/cmds.c:4394 fish/cmds.c:4411
1507 #: fish/cmds.c:4432 fish/cmds.c:4485 fish/cmds.c:4505 fish/cmds.c:4525
1508 #: fish/cmds.c:4546 fish/cmds.c:4562 fish/cmds.c:4578 fish/cmds.c:4597
1509 #: fish/cmds.c:4619 fish/cmds.c:4641 fish/cmds.c:4661 fish/cmds.c:4678
1510 #: fish/cmds.c:4695 fish/cmds.c:4712 fish/cmds.c:4729 fish/cmds.c:4746
1511 #: fish/cmds.c:4763 fish/cmds.c:4780 fish/cmds.c:4799 fish/cmds.c:4822
1512 #: fish/cmds.c:4858 fish/cmds.c:4875 fish/cmds.c:4898 fish/cmds.c:4920
1513 #: fish/cmds.c:4941 fish/cmds.c:4961 fish/cmds.c:4980 fish/cmds.c:5000
1514 #: fish/cmds.c:5018 fish/cmds.c:5036 fish/cmds.c:5050 fish/cmds.c:5066
1515 #: fish/cmds.c:5086 fish/cmds.c:5105 fish/cmds.c:5124 fish/cmds.c:5143
1516 #: fish/cmds.c:5162 fish/cmds.c:5182 fish/cmds.c:5222 fish/cmds.c:5279
1517 #: fish/cmds.c:5300 fish/cmds.c:5321 fish/cmds.c:5342 fish/cmds.c:5360
1518 #: fish/cmds.c:5382 fish/cmds.c:5420 fish/cmds.c:5442 fish/cmds.c:5521
1519 #: fish/cmds.c:5560 fish/cmds.c:5575 fish/cmds.c:5592 fish/cmds.c:5606
1520 #: fish/cmds.c:5622 fish/cmds.c:5644 fish/cmds.c:5666 fish/cmds.c:5688
1521 #: fish/cmds.c:5710 fish/cmds.c:5732 fish/cmds.c:5754 fish/cmds.c:5774
1522 #: fish/cmds.c:5791 fish/cmds.c:5808 fish/cmds.c:5827 fish/cmds.c:5846
1523 #: fish/cmds.c:5866 fish/cmds.c:5902 fish/cmds.c:5921 fish/cmds.c:5940
1524 #: fish/cmds.c:5957 fish/cmds.c:5975 fish/cmds.c:5998 fish/cmds.c:6021
1525 #: fish/cmds.c:6045 fish/cmds.c:6068 fish/cmds.c:6089 fish/cmds.c:6112
1526 #: fish/cmds.c:6135 fish/cmds.c:6155 fish/cmds.c:6177 fish/cmds.c:6198
1527 #: fish/cmds.c:6221 fish/cmds.c:6238 fish/cmds.c:6255 fish/cmds.c:6273
1528 #: fish/cmds.c:6291 fish/cmds.c:6312 fish/cmds.c:6330 fish/cmds.c:6351
1529 #: fish/cmds.c:6371 fish/cmds.c:6389 fish/cmds.c:6410 fish/cmds.c:6433
1530 #: fish/cmds.c:6456 fish/cmds.c:6478 fish/cmds.c:6511 fish/cmds.c:6528
1531 #: fish/cmds.c:6545 fish/cmds.c:6569 fish/cmds.c:6592 fish/cmds.c:6615
1532 #: fish/cmds.c:6637 fish/cmds.c:6654 fish/cmds.c:6676 fish/cmds.c:6770
1533 #: fish/cmds.c:6790 fish/cmds.c:6810 fish/cmds.c:6830 fish/cmds.c:6848
1534 #: fish/cmds.c:6869 fish/cmds.c:6905 fish/cmds.c:6922 fish/cmds.c:6944
1535 #: fish/cmds.c:6961 fish/cmds.c:6997 fish/cmds.c:7017 fish/cmds.c:7037
1536 #: fish/cmds.c:7057 fish/cmds.c:7079 fish/cmds.c:7096 fish/cmds.c:7115
1537 #: fish/cmds.c:7134 fish/cmds.c:7156 fish/cmds.c:7177 fish/cmds.c:7198
1538 #: fish/cmds.c:7219 fish/cmds.c:7242 fish/cmds.c:7283 fish/cmds.c:7306
1539 #: fish/cmds.c:7345 fish/cmds.c:7362 fish/cmds.c:7381 fish/cmds.c:7402
1540 #: fish/cmds.c:7425 fish/cmds.c:7447 fish/cmds.c:7465 fish/cmds.c:7484
1541 #: fish/cmds.c:7505 fish/cmds.c:7582 fish/cmds.c:7623 fish/cmds.c:7702
1542 #: fish/cmds.c:7778 fish/cmds.c:7815 fish/cmds.c:7838 fish/cmds.c:7859
1543 #: fish/cmds.c:7882 fish/cmds.c:7904 fish/cmds.c:7929 fish/cmds.c:7972
1544 #: fish/cmds.c:8013 fish/cmds.c:8034 fish/cmds.c:8052 fish/cmds.c:8071
1545 #: fish/cmds.c:8088 fish/cmds.c:8106 fish/cmds.c:8133 fish/cmds.c:8157
1546 #: fish/cmds.c:8181 fish/cmds.c:8205 fish/cmds.c:8229 fish/cmds.c:8253
1547 #: fish/cmds.c:8277 fish/cmds.c:8301 fish/cmds.c:8325 fish/cmds.c:8349
1548 #: fish/cmds.c:8373 fish/cmds.c:8397 fish/cmds.c:8420 fish/cmds.c:8443
1549 #: fish/cmds.c:8464 fish/cmds.c:8485 fish/cmds.c:8506 fish/cmds.c:8526
1550 #: fish/cmds.c:8549 fish/cmds.c:8587 fish/cmds.c:8604 fish/cmds.c:8621
1551 #: fish/cmds.c:8640 fish/cmds.c:8659 fish/cmds.c:8676 fish/cmds.c:8693
1552 #: fish/cmds.c:8710 fish/cmds.c:8727 fish/cmds.c:8746 fish/cmds.c:8782
1553 #: fish/cmds.c:8822 fish/cmds.c:8855 fish/cmds.c:8872 fish/cmds.c:8889
1554 #: fish/cmds.c:8905 fish/cmds.c:8920 fish/cmds.c:8941 fish/cmds.c:8979
1555 #: fish/cmds.c:9017 fish/cmds.c:9056 fish/cmds.c:9096 fish/cmds.c:9137
1556 #: fish/cmds.c:9178 fish/cmds.c:9216 fish/cmds.c:9233 fish/cmds.c:9256
1557 #: fish/cmds.c:9278 fish/cmds.c:9300 fish/cmds.c:9320 fish/cmds.c:9340
1558 #: fish/cmds.c:9376 fish/cmds.c:9448 fish/cmds.c:9488 fish/cmds.c:9546
1559 #: fish/cmds.c:9572 fish/cmds.c:9598 fish/cmds.c:9626 fish/cmds.c:9685
1560 #: fish/cmds.c:9706 fish/cmds.c:9751 fish/cmds.c:9771 fish/cmds.c:9810
1561 #: fish/cmds.c:9847 fish/cmds.c:9867 fish/cmds.c:9889 fish/cmds.c:9946
1562 #: fish/cmds.c:9966 fish/cmds.c:9988 fish/cmds.c:10010 fish/cmds.c:10029
1563 #: fish/cmds.c:10049 fish/cmds.c:10076 fish/cmds.c:10096 fish/cmds.c:10116
1564 #: fish/cmds.c:10136 fish/cmds.c:10156 fish/cmds.c:10178 fish/cmds.c:10213
1565 #: fish/cmds.c:10231 fish/cmds.c:10254 fish/cmds.c:10276 fish/cmds.c:10291
1566 #: fish/cmds.c:10308 fish/cmds.c:10345 fish/cmds.c:10384 fish/cmds.c:10424
1567 #: fish/cmds.c:10480 fish/cmds.c:10502 fish/cmds.c:10538 fish/cmds.c:10553
1568 #: fish/cmds.c:10573 fish/cmds.c:10613 fish/cmds.c:10636 fish/cmds.c:10660
1569 #: fish/cmds.c:10685 fish/cmds.c:10726 fish/cmds.c:10751 fish/cmds.c:10789
1570 #: fish/cmds.c:10820 fish/cmds.c:10851 fish/cmds.c:10879 fish/cmds.c:10899
1571 #: fish/cmds.c:10931 fish/cmds.c:10951 fish/cmds.c:10971 fish/cmds.c:10988
1572 #: fish/cmds.c:11006 fish/cmds.c:11029 fish/cmds.c:11050 fish/cmds.c:11069
1573 #: fish/cmds.c:11111 fish/cmds.c:11154 fish/cmds.c:11198 fish/cmds.c:11237
1574 #: fish/cmds.c:11256 fish/cmds.c:11276 fish/cmds.c:11296 fish/cmds.c:11317
1575 #: fish/cmds.c:11338 fish/cmds.c:11359 fish/cmds.c:11380 fish/cmds.c:11401
1576 #: fish/cmds.c:11423 fish/cmds.c:11461 fish/cmds.c:11512 fish/cmds.c:11550
1577 #: fish/cmds.c:11606
1578 #, c-format
1579 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1580 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1581
1582 #: fish/cmds.c:3832 fish/cmds.c:4834 fish/cmds.c:5192 fish/cmds.c:5232
1583 #: fish/cmds.c:5251 fish/cmds.c:5394 fish/cmds.c:5453 fish/cmds.c:5472
1584 #: fish/cmds.c:5491 fish/cmds.c:5534 fish/cmds.c:5877 fish/cmds.c:6488
1585 #: fish/cmds.c:6687 fish/cmds.c:6706 fish/cmds.c:6725 fish/cmds.c:6744
1586 #: fish/cmds.c:6880 fish/cmds.c:6971 fish/cmds.c:7252 fish/cmds.c:7316
1587 #: fish/cmds.c:7515 fish/cmds.c:7534 fish/cmds.c:7553 fish/cmds.c:7592
1588 #: fish/cmds.c:7633 fish/cmds.c:7652 fish/cmds.c:7671 fish/cmds.c:7712
1589 #: fish/cmds.c:7731 fish/cmds.c:7750 fish/cmds.c:7788 fish/cmds.c:7941
1590 #: fish/cmds.c:7984 fish/cmds.c:8561 fish/cmds.c:8756 fish/cmds.c:8794
1591 #: fish/cmds.c:8832 fish/cmds.c:8952 fish/cmds.c:8989 fish/cmds.c:9027
1592 #: fish/cmds.c:9066 fish/cmds.c:9107 fish/cmds.c:9148 fish/cmds.c:9189
1593 #: fish/cmds.c:9352 fish/cmds.c:9388 fish/cmds.c:9401 fish/cmds.c:9414
1594 #: fish/cmds.c:9427 fish/cmds.c:9460 fish/cmds.c:9498 fish/cmds.c:9517
1595 #: fish/cmds.c:9638 fish/cmds.c:9657 fish/cmds.c:9718 fish/cmds.c:9731
1596 #: fish/cmds.c:9782 fish/cmds.c:9821 fish/cmds.c:9899 fish/cmds.c:9918
1597 #: fish/cmds.c:10192 fish/cmds.c:10319 fish/cmds.c:10356 fish/cmds.c:10395
1598 #: fish/cmds.c:10435 fish/cmds.c:10454 fish/cmds.c:10513 fish/cmds.c:10586
1599 #: fish/cmds.c:10696 fish/cmds.c:10766 fish/cmds.c:10800 fish/cmds.c:10831
1600 #: fish/cmds.c:10862 fish/cmds.c:10911 fish/cmds.c:11082 fish/cmds.c:11124
1601 #: fish/cmds.c:11169 fish/cmds.c:11211 fish/cmds.c:11437 fish/cmds.c:11475
1602 #: fish/cmds.c:11488 fish/cmds.c:11526 fish/cmds.c:11561 fish/cmds.c:11580
1603 #, c-format
1604 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1605 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1606
1607 #: fish/cmds.c:3838 fish/cmds.c:4840 fish/cmds.c:5198 fish/cmds.c:5238
1608 #: fish/cmds.c:5257 fish/cmds.c:5400 fish/cmds.c:5459 fish/cmds.c:5478
1609 #: fish/cmds.c:5497 fish/cmds.c:5540 fish/cmds.c:5883 fish/cmds.c:6494
1610 #: fish/cmds.c:6693 fish/cmds.c:6712 fish/cmds.c:6731 fish/cmds.c:6750
1611 #: fish/cmds.c:6886 fish/cmds.c:6977 fish/cmds.c:7258 fish/cmds.c:7322
1612 #: fish/cmds.c:7521 fish/cmds.c:7540 fish/cmds.c:7559 fish/cmds.c:7598
1613 #: fish/cmds.c:7639 fish/cmds.c:7658 fish/cmds.c:7677 fish/cmds.c:7718
1614 #: fish/cmds.c:7737 fish/cmds.c:7756 fish/cmds.c:7794 fish/cmds.c:7947
1615 #: fish/cmds.c:7990 fish/cmds.c:8567 fish/cmds.c:8762 fish/cmds.c:8800
1616 #: fish/cmds.c:8838 fish/cmds.c:8958 fish/cmds.c:8995 fish/cmds.c:9033
1617 #: fish/cmds.c:9072 fish/cmds.c:9113 fish/cmds.c:9154 fish/cmds.c:9195
1618 #: fish/cmds.c:9466 fish/cmds.c:9504 fish/cmds.c:9523 fish/cmds.c:9644
1619 #: fish/cmds.c:9788 fish/cmds.c:9827 fish/cmds.c:9905 fish/cmds.c:9924
1620 #: fish/cmds.c:10325 fish/cmds.c:10362 fish/cmds.c:10401 fish/cmds.c:10441
1621 #: fish/cmds.c:10460 fish/cmds.c:10519 fish/cmds.c:10592 fish/cmds.c:10702
1622 #: fish/cmds.c:11088 fish/cmds.c:11130 fish/cmds.c:11175 fish/cmds.c:11217
1623 #: fish/cmds.c:11567
1624 #, c-format
1625 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1626 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1627
1628 #: fish/cmds.c:4324 fish/cmds.c:4431
1629 #, c-format
1630 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1631 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
1632
1633 #: fish/cmds.c:4350 fish/cmds.c:4457
1634 #, fuzzy, c-format
1635 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
1636 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1637
1638 #: fish/cmds.c:4356 fish/cmds.c:4463
1639 #, fuzzy, c-format
1640 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
1641 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1642
1643 #: fish/cmds.c:11626
1644 #, c-format
1645 msgid "%s: unknown command\n"
1646 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1647
1648 #: fish/copy.c:41
1649 #, c-format
1650 msgid ""
1651 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1652 msgstr ""
1653 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1654 "skopiować pliki do obrazu\n"
1655
1656 #: fish/copy.c:54 fish/copy.c:195
1657 #, c-format
1658 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1659 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1660
1661 #: fish/copy.c:139
1662 #, c-format
1663 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1664 msgstr ""
1665 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1666
1667 #: fish/copy.c:184
1668 #, c-format
1669 msgid ""
1670 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1671 "image\n"
1672 msgstr ""
1673 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1674 "skopiować pliki z obrazu\n"
1675
1676 #: fish/copy.c:225
1677 #, c-format
1678 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1679 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
1680
1681 #: fish/edit.c:44
1682 #, c-format
1683 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1684 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1685
1686 #: fish/fish.c:90
1687 #, fuzzy, c-format
1688 msgid ""
1689 "%s: guest filesystem shell\n"
1690 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1691 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1692 "Usage:\n"
1693 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1694 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1695 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1696 "or for interactive use:\n"
1697 "  %s\n"
1698 "or from a shell script:\n"
1699 "  %s <<EOF\n"
1700 "  cmd\n"
1701 "  ...\n"
1702 "  EOF\n"
1703 "Options:\n"
1704 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1705 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1706 "  -a|--add image       Add image\n"
1707 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1708 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
1709 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1710 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1711 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1712 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1713 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
1714 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1715 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1716 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1717 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1718 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1719 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1720 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1721 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1722 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1723 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1724 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1725 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1726 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1727 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1728 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1729 msgstr ""
1730 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1731 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1732 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1733 "Użycie:\n"
1734 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
1735 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
1736 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
1737 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1738 "  %s\n"
1739 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1740 "  %s <<EOF\n"
1741 "  polecenie\n"
1742 "  ...\n"
1743 "  EOF\n"
1744 "Opcje:\n"
1745 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1746 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1747 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
1748 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
1749 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
1750 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1751 "                       pomocą Tab\n"
1752 "  --echo-keys          Bez wyłączania powtarzania dla haseł\n"
1753 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1754 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
1755 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
1756 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
1757 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1758 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1759 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1760 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1761 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
1762 "                       tryb interaktywny\n"
1763 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
1764 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1765 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1766 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1767 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1768 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1769 "                       wykonaniem\n"
1770 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1771 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1772
1773 #: fish/fish.c:241
1774 #, c-format
1775 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1776 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1777
1778 #: fish/fish.c:248
1779 #, c-format
1780 msgid ""
1781 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1782 msgstr ""
1783 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1784
1785 #: fish/fish.c:296
1786 #, c-format
1787 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1788 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1789
1790 #: fish/fish.c:450
1791 #, c-format
1792 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1793 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1794
1795 #: fish/fish.c:458
1796 #, c-format
1797 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1798 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1799
1800 #: fish/fish.c:464
1801 #, c-format
1802 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1803 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1804
1805 #: fish/fish.c:521
1806 #, c-format
1807 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
1808 msgstr ""
1809 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
1810
1811 #: fish/fish.c:525
1812 #, c-format
1813 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
1814 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
1815
1816 #: fish/fish.c:634
1817 #, fuzzy, c-format
1818 msgid ""
1819 "\n"
1820 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1821 "editing virtual machine filesystems.\n"
1822 "\n"
1823 "Type: 'help' for help on commands\n"
1824 "      'man' to read the manual\n"
1825 "      'quit' to quit the shell\n"
1826 "\n"
1827 msgstr ""
1828 "\n"
1829 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1830 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1831 "\n"
1832 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1833 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1834 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1835 "\n"
1836
1837 #: fish/fish.c:721
1838 #, c-format
1839 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1840 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1841
1842 #: fish/fish.c:727 fish/fish.c:744
1843 #, c-format
1844 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1845 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1846
1847 #: fish/fish.c:738
1848 #, c-format
1849 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1850 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1851
1852 #: fish/fish.c:793
1853 #, c-format
1854 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1855 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1856
1857 #: fish/fish.c:810
1858 #, c-format
1859 msgid "%s: too many arguments\n"
1860 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1861
1862 #: fish/fish.c:839
1863 #, c-format
1864 msgid "%s: empty command on command line\n"
1865 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1866
1867 #: fish/fish.c:980
1868 msgid "display a list of commands or help on a command"
1869 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1870
1871 #: fish/fish.c:982
1872 msgid "quit guestfish"
1873 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1874
1875 #: fish/fish.c:993
1876 #, c-format
1877 msgid ""
1878 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1879 "     help cmd\n"
1880 "     help\n"
1881 msgstr ""
1882 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1883 "     help polecenie\n"
1884 "     help\n"
1885
1886 #: fish/fish.c:1001
1887 #, c-format
1888 msgid ""
1889 "quit - quit guestfish\n"
1890 "     quit\n"
1891 msgstr ""
1892 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1893 "     quit\n"
1894
1895 #: fish/fish.c:1006
1896 #, c-format
1897 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1898 msgstr ""
1899 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1900 "poleceń\n"
1901
1902 #: fish/fish.c:1022
1903 #, c-format
1904 msgid ""
1905 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1906 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1907 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1908 msgstr ""
1909 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
1910 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
1911 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
1912
1913 #: fish/fish.c:1179
1914 #, c-format
1915 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1916 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1917
1918 #: fish/glob.c:53
1919 #, c-format
1920 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1921 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1922
1923 #: fish/glob.c:73
1924 #, c-format
1925 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1926 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1927
1928 #: fish/help.c:38
1929 #, c-format
1930 msgid ""
1931 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
1932 "command.\n"
1933 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
1934 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
1935 msgstr ""
1936
1937 #: fish/help.c:44
1938 #, c-format
1939 msgid ""
1940 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
1941 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
1942 "'mount-options'.\n"
1943 msgstr ""
1944
1945 #: fish/help.c:52
1946 #, c-format
1947 msgid ""
1948 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
1949 "\n"
1950 "To read the manual, type 'man'.\n"
1951 msgstr ""
1952
1953 #: fish/hexedit.c:41
1954 #, c-format
1955 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
1956 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
1957
1958 #: fish/hexedit.c:52
1959 #, c-format
1960 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
1961 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
1962
1963 #: fish/hexedit.c:63
1964 #, c-format
1965 msgid ""
1966 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
1967 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
1968 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
1969 msgstr ""
1970 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
1971 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
1972 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
1973 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
1974
1975 #: fish/hexedit.c:92
1976 #, c-format
1977 msgid "hexedit: invalid range\n"
1978 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
1979
1980 #: fish/inspect.c:85
1981 #, fuzzy, c-format
1982 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
1983 msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
1984
1985 #: fish/inspect.c:91
1986 #, fuzzy, c-format
1987 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
1988 msgstr ""
1989 "guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
1990 "i\n"
1991
1992 #: fish/inspect.c:131
1993 #, c-format
1994 msgid "Operating system: %s\n"
1995 msgstr "System operacyjny: %s\n"
1996
1997 #: fish/inspect.c:144
1998 #, c-format
1999 msgid "%s mounted on %s\n"
2000 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2001
2002 #: fish/keys.c:52
2003 #, c-format
2004 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2005 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2006
2007 #: fish/lcd.c:34
2008 #, c-format
2009 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2010 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2011
2012 #: fish/man.c:34
2013 #, c-format
2014 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2015 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2016
2017 #: fish/man.c:53
2018 #, c-format
2019 msgid "the external 'man' program failed\n"
2020 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2021
2022 #: fish/more.c:39
2023 #, c-format
2024 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2025 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2026
2027 #: fish/options.c:36
2028 #, fuzzy, c-format
2029 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2030 msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2031
2032 #: fish/options.c:118
2033 #, fuzzy, c-format
2034 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2035 msgstr ""
2036 "guestfish: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z "
2037 "tych?\n"
2038
2039 #: fish/prep.c:37
2040 #, c-format
2041 msgid ""
2042 "List of available prepared disk images:\n"
2043 "\n"
2044 msgstr ""
2045 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2046 "\n"
2047
2048 #: fish/prep.c:40
2049 #, c-format
2050 msgid ""
2051 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2052 "\n"
2053 "%s\n"
2054 msgstr ""
2055 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2056 "\n"
2057 "%s\n"
2058
2059 #: fish/prep.c:48
2060 #, c-format
2061 msgid "  Optional parameters:\n"
2062 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2063
2064 #: fish/prep.c:55
2065 #, c-format
2066 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2067 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2068
2069 #: fish/prep.c:65
2070 #, c-format
2071 msgid ""
2072 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2073 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2074 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2075 msgstr ""
2076 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2077 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2078 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2079
2080 #: fish/prep.c:96
2081 #, c-format
2082 msgid ""
2083 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2084 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2085 msgstr ""
2086 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2087 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2088 "wartości dla parametru -N.\n"
2089
2090 #: fish/prep.c:158
2091 #, c-format
2092 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2093 msgstr ""
2094 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2095 "\": "
2096
2097 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2098 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2099 msgid "failed to allocate disk"
2100 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2101
2102 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2103 msgid "could not parse boot size"
2104 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2105
2106 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2107 #, c-format
2108 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2109 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2110
2111 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2112 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2113 #, c-format
2114 msgid "failed to partition disk: %s"
2115 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2116
2117 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2118 #, c-format
2119 msgid "failed to add boot partition: %s"
2120 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2121
2122 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2123 #, c-format
2124 msgid "failed to add root partition: %s"
2125 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2126
2127 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2128 #, c-format
2129 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2130 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2131
2132 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2133 #, c-format
2134 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2135 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2136
2137 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2138 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2139 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2140 msgstr ""
2141 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2142
2143 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2144 #, c-format
2145 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2146 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2147
2148 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2149 #, c-format
2150 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2151 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2152
2153 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2154 #, c-format
2155 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2156 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2157
2158 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2159 #, c-format
2160 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2161 msgstr ""
2162 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2163 "%s: %s"
2164
2165 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2166 #, c-format
2167 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2168 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2169
2170 #: fish/rc.c:255
2171 #, c-format
2172 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2173 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2174
2175 #: fish/rc.c:260
2176 #, c-format
2177 msgid ""
2178 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2179 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2180 msgstr ""
2181 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2182 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2183 "zgadzać.\n"
2184
2185 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2186 #, c-format
2187 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2188 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2189
2190 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2191 #, c-format
2192 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2193 msgstr ""
2194 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2195 "serwera\n"
2196
2197 #: fish/rc.c:386
2198 #, c-format
2199 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2200 msgstr ""
2201 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2202
2203 #: fish/reopen.c:36
2204 #, c-format
2205 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2206 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2207
2208 #: fish/reopen.c:46
2209 #, c-format
2210 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2211 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2212
2213 #: fish/supported.c:66
2214 msgid "yes"
2215 msgstr "tak"
2216
2217 #: fish/supported.c:68
2218 msgid "no"
2219 msgstr "nie"
2220
2221 #: fish/time.c:36
2222 #, c-format
2223 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2224 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2225
2226 #: fuse/guestmount.c:845
2227 #, fuzzy, c-format
2228 msgid ""
2229 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2230 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2231 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2232 "Usage:\n"
2233 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2234 "Options:\n"
2235 "  -a|--add image       Add image\n"
2236 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2237 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2238 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2239 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2240 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2241 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2242 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2243 "  --help               Display help message and exit\n"
2244 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2245 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2246 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2247 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2248 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2249 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2250 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2251 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2252 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2253 msgstr ""
2254 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2255 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2256 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2257 "Użycie:\n"
2258 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2259 "Opcje:\n"
2260 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2261 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2262 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2263 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2264 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2265 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2266 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2267 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2268 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2269 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2270 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2271 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2272 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2273 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2274 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2275 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2276
2277 #: fuse/guestmount.c:1068
2278 #, fuzzy, c-format
2279 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2280 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2281
2282 #: fuse/guestmount.c:1076
2283 #, c-format
2284 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2285 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2286
2287 #: inspector/virt-inspector.pl:134
2288 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2289 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
2290
2291 #: inspector/virt-inspector.pl:145 tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-ls.pl:194
2292 #: tools/virt-tar.pl:238 tools/virt-win-reg.pl:292
2293 #, fuzzy, perl-brace-format
2294 msgid ""
2295 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2296 "\n"
2297 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2298 "machine\n"
2299 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2300 "\n"
2301 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2302 "information about the disk image as possible.\n"
2303 msgstr ""
2304 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2305 "\n"
2306 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2307 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2308 "\n"
2309 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2310 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2311
2312 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2313 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2314 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2315
2316 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2317 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2318 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2319
2320 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2321 #, perl-brace-format
2322 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2323 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2324
2325 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2326 msgid ""
2327 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2328 "XPath::XMLParser)"
2329 msgstr ""
2330 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2331 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2332
2333 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2334 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2335 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2336
2337 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2338 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2339 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2340
2341 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2342 #, perl-brace-format
2343 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2344 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2345
2346 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2347 #, perl-brace-format
2348 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2349 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2350
2351 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2352 #, perl-brace-format
2353 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2354 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2355
2356 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2357 msgid ""
2358 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2359 "\n"
2360 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2361 "machine\n"
2362 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2363 "\n"
2364 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2365 "information about the disk image as possible.\n"
2366 msgstr ""
2367 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2368 "\n"
2369 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2370 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2371 "\n"
2372 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2373 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2374
2375 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:900
2376 #, perl-brace-format
2377 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2378 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2379
2380 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:910
2381 #, perl-brace-format
2382 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2383 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2384
2385 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:933
2386 #, perl-brace-format
2387 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2388 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2389
2390 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1011
2391 #, perl-brace-format
2392 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2393 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2394
2395 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1037
2396 #, perl-brace-format
2397 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2398 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2399
2400 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1102
2401 msgid "Can't find grub on guest"
2402 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2403
2404 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2405 #, perl-brace-format
2406 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2407 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2408
2409 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1188
2410 #, perl-brace-format
2411 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2412 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2413
2414 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1211
2415 #, perl-brace-format
2416 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2417 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2418
2419 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1280
2420 #, perl-brace-format
2421 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2422 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2423
2424 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1288
2425 #, perl-brace-format
2426 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2427 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2428
2429 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1342
2430 #, perl-brace-format
2431 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2432 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2433
2434 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1381
2435 #, perl-brace-format
2436 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2437 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2438
2439 #: src/appliance.c:142
2440 #, c-format
2441 msgid ""
2442 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2443 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2444 msgstr ""
2445 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2446 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2447
2448 #: src/appliance.c:358
2449 #, fuzzy, c-format
2450 msgid "failed to create temporary cache directory: %m"
2451 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2452
2453 #: src/appliance.c:446
2454 #, fuzzy, c-format
2455 msgid "error renaming temporary cache directory: %m"
2456 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2457
2458 #: src/appliance.c:522
2459 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2460 msgstr ""
2461 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2462 "komunikaty błędów"
2463
2464 #: src/filearch.c:153
2465 #, c-format
2466 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
2467 msgstr ""
2468
2469 #: src/filearch.c:266
2470 msgid ""
2471 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
2472 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
2473 msgstr ""
2474
2475 #: src/guestfs.c:178
2476 #, c-format
2477 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2478 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2479
2480 #: src/guestfs.c:290
2481 #, c-format
2482 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2483 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2484
2485 #: src/guestfs.c:791
2486 #, c-format
2487 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
2488 msgstr ""
2489
2490 #: src/inspect.c:353
2491 #, c-format
2492 msgid "%s: file is empty"
2493 msgstr ""
2494
2495 #: src/inspect.c:663
2496 #, c-format
2497 msgid "size of /etc/fstab unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
2498 msgstr ""
2499
2500 #: src/inspect.c:691
2501 #, fuzzy
2502 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
2503 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2504
2505 #: src/inspect.c:907
2506 #, c-format
2507 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2508 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2509
2510 #: src/inspect.c:1098
2511 #, fuzzy, c-format
2512 msgid "could not parse integer in version number: %s"
2513 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2514
2515 #: src/inspect.c:1192
2516 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2517 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2518
2519 #: src/inspect.c:1204
2520 #, c-format
2521 msgid ""
2522 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2523 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2524 msgstr ""
2525 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2526 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2527
2528 #: src/inspect.c:1333
2529 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
2530 msgstr ""
2531
2532 #: src/inspect.c:1558 src/inspect.c:1580 src/inspect.c:1605
2533 #, fuzzy
2534 msgid "unexpected end of output from db_dump command"
2535 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2536
2537 #: src/inspect.c:1924
2538 #, c-format
2539 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
2540 msgstr ""
2541
2542 #: src/inspect.c:1957
2543 msgid ""
2544 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
2545 "without PCRE or hivex libraries"
2546 msgstr ""
2547
2548 #: src/launch.c:95
2549 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2550 msgstr ""
2551 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2552
2553 #: src/launch.c:152
2554 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2555 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2556
2557 #: src/launch.c:166
2558 #, c-format
2559 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2560 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2561
2562 #: src/launch.c:232 src/launch.c:336
2563 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2564 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2565
2566 #: src/launch.c:244 src/launch.c:249
2567 #, c-format
2568 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
2569 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
2570
2571 #: src/launch.c:361
2572 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2573 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2574
2575 #: src/launch.c:366
2576 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2577 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2578
2579 #: src/launch.c:378
2580 #, c-format
2581 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2582 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2583
2584 #: src/launch.c:726
2585 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2586 msgstr ""
2587 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2588 "błędów"
2589
2590 #: src/launch.c:739
2591 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2592 msgstr ""
2593 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2594
2595 #: src/launch.c:880
2596 #, c-format
2597 msgid ""
2598 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2599 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2600 msgstr ""
2601 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2602 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2603
2604 #: src/launch.c:972
2605 msgid "qemu has not been launched yet"
2606 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2607
2608 #: src/launch.c:983
2609 msgid "no subprocess to kill"
2610 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2611
2612 #: src/proto.c:143
2613 #, c-format
2614 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2615 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2616
2617 #: src/proto.c:166
2618 #, c-format
2619 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2620 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2621
2622 #: src/proto.c:281
2623 #, c-format
2624 msgid ""
2625 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2626 msgstr ""
2627 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
2628 "%x\n"
2629
2630 #: src/proto.c:453 src/proto.c:514
2631 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2632 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2633
2634 #: src/proto.c:474
2635 #, c-format
2636 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2637 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2638
2639 #: src/proto.c:491
2640 #, c-format
2641 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2642 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2643
2644 #: src/proto.c:641
2645 #, c-format
2646 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2647 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2648
2649 #: src/proto.c:663
2650 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2651 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2652
2653 #: src/proto.c:672
2654 msgid "dispatch failed to marshal args"
2655 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2656
2657 #: src/proto.c:802
2658 #, c-format
2659 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2660 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2661
2662 #: src/proto.c:818
2663 #, c-format
2664 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2665 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2666
2667 #: src/proto.c:941
2668 #, c-format
2669 msgid "%s: error in chunked encoding"
2670 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2671
2672 #: src/proto.c:969
2673 msgid "write to daemon socket"
2674 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2675
2676 #: src/proto.c:992
2677 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2678 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2679
2680 #: src/proto.c:997
2681 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2682 msgstr ""
2683 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2684 "fragmentów pliku"
2685
2686 #: src/proto.c:1005
2687 msgid "failed to parse file chunk"
2688 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2689
2690 #: src/proto.c:1014
2691 msgid "file receive cancelled by daemon"
2692 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2693
2694 #: src/virt.c:88
2695 #, fuzzy, c-format
2696 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
2697 msgstr ""
2698 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
2699 "%s\n"
2700
2701 #: src/virt.c:96
2702 #, fuzzy, c-format
2703 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
2704 msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
2705
2706 #: src/virt.c:145
2707 #, fuzzy, c-format
2708 msgid "error getting domain info: %s"
2709 msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
2710
2711 #: src/virt.c:149
2712 #, fuzzy
2713 msgid ""
2714 "error: domain is a live virtual machine.\n"
2715 "You must use readonly access because write access to a running virtual "
2716 "machine\n"
2717 "can cause disk corruption."
2718 msgstr ""
2719 "guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
2720 "Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
2721 "wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
2722
2723 #: src/virt.c:159
2724 #, fuzzy, c-format
2725 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
2726 msgstr ""
2727 "guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
2728 "\": %s\n"
2729
2730 #: src/virt.c:169
2731 #, fuzzy
2732 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
2733 msgstr ""
2734 "guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
2735 "libvirt\n"
2736
2737 #: src/virt.c:175
2738 #, fuzzy
2739 msgid "unable to create new XPath context"
2740 msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
2741
2742 #: src/virt.c:182
2743 #, fuzzy
2744 msgid "unable to evaluate XPath expression"
2745 msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
2746
2747 #: src/virt.c:289
2748 #, fuzzy
2749 msgid "libvirt domain has no disks"
2750 msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
2751
2752 #: src/virt.c:309
2753 msgid ""
2754 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
2755 "without libvirt or libxml2"
2756 msgstr ""
2757
2758 #: test-tool/test-tool.c:82
2759 #, c-format
2760 msgid ""
2761 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2762 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2763 "Usage:\n"
2764 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2765 "Options:\n"
2766 "  --help         Display usage\n"
2767 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2768 "                 Helper program (default: %s)\n"
2769 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2770 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2771 "  --timeout n\n"
2772 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2773 msgstr ""
2774 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2775 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2776 "Użycie:\n"
2777 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2778 "Opcje:\n"
2779 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2780 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2781 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2782 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2783 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2784 "  --timeout n\n"
2785 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2786 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2787
2788 #: test-tool/test-tool.c:138
2789 #, c-format
2790 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2791 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2792
2793 #: test-tool/test-tool.c:147
2794 #, c-format
2795 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2796 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2797
2798 #: test-tool/test-tool.c:159
2799 #, c-format
2800 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2801 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2802
2803 #: test-tool/test-tool.c:182
2804 #, c-format
2805 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2806 msgstr ""
2807 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2808 "się\n"
2809
2810 #: test-tool/test-tool.c:189 test-tool/test-tool.c:198
2811 #, c-format
2812 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2813 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2814
2815 #: test-tool/test-tool.c:206
2816 #, c-format
2817 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2818 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2819
2820 #: test-tool/test-tool.c:228
2821 #, c-format
2822 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2823 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2824
2825 #: test-tool/test-tool.c:240
2826 #, c-format
2827 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2828 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2829
2830 #: test-tool/test-tool.c:246
2831 #, c-format
2832 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2833 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2834
2835 #: test-tool/test-tool.c:252
2836 #, c-format
2837 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2838 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2839
2840 #: test-tool/test-tool.c:258
2841 #, c-format
2842 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2843 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2844
2845 #: test-tool/test-tool.c:264
2846 #, c-format
2847 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2848 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2849
2850 #: test-tool/test-tool.c:272
2851 #, c-format
2852 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2853 msgstr ""
2854 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2855 "nie powiódł się\n"
2856
2857 #: test-tool/test-tool.c:303
2858 #, c-format
2859 msgid ""
2860 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2861 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2862 msgstr ""
2863 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2864 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2865
2866 #: test-tool/test-tool.c:311
2867 #, c-format
2868 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2869 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2870
2871 #: test-tool/test-tool.c:325
2872 #, c-format
2873 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2874 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2875
2876 #: test-tool/test-tool.c:374
2877 #, c-format
2878 msgid ""
2879 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2880 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2881 "\n"
2882 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2883 msgstr ""
2884 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2885 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2886 "\n"
2887 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2888
2889 #: test-tool/test-tool.c:390
2890 #, c-format
2891 msgid "command failed: %s"
2892 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2893
2894 #: test-tool/test-tool.c:398
2895 #, c-format
2896 msgid ""
2897 "Test tool helper program %s\n"
2898 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2899 "was built.\n"
2900 msgstr ""
2901 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2902 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2903
2904 #: test-tool/test-tool.c:432
2905 #, c-format
2906 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2907 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2908
2909 #: tools/virt-df.pl:213
2910 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2911 msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
2912
2913 #: tools/virt-df.pl:277
2914 #, perl-brace-format
2915 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2916 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2917
2918 #: tools/virt-df.pl:345
2919 #, perl-brace-format
2920 msgid "virt-df: ignoring {name}, it has too many disks ({c} > {max})"
2921 msgstr "virt-df: ignorowanie {name}, posiada za dużo dysków ({c} > {max})"
2922
2923 #: tools/virt-df.pl:521
2924 msgid "Virtual Machine"
2925 msgstr "Maszyna wirtualna"
2926
2927 #: tools/virt-df.pl:521
2928 msgid "Filesystem"
2929 msgstr "System plików"
2930
2931 #: tools/virt-df.pl:524
2932 msgid "1K-blocks"
2933 msgstr "K-bloki"
2934
2935 #: tools/virt-df.pl:526
2936 msgid "Size"
2937 msgstr "Rozmiar"
2938
2939 #: tools/virt-df.pl:528
2940 msgid "Used"
2941 msgstr "Użyte"
2942
2943 #: tools/virt-df.pl:529
2944 msgid "Available"
2945 msgstr "Dostępne"
2946
2947 #: tools/virt-df.pl:530
2948 msgid "Use%"
2949 msgstr "Użycie%"
2950
2951 #: tools/virt-df.pl:532
2952 msgid "Inodes"
2953 msgstr "I-węzły"
2954
2955 #: tools/virt-df.pl:533
2956 msgid "IUsed"
2957 msgstr "IUżyte"
2958
2959 #: tools/virt-df.pl:534
2960 msgid "IFree"
2961 msgstr "IWolne"
2962
2963 #: tools/virt-df.pl:535
2964 msgid "IUse%"
2965 msgstr "IUżyte%"
2966
2967 #: tools/virt-edit.pl:169
2968 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2969 msgstr ""
2970 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2971 "polecenia edit"
2972
2973 #: tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-ls.pl:198 tools/virt-tar.pl:242
2974 #: tools/virt-win-reg.pl:296
2975 #, fuzzy, perl-brace-format
2976 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
2977 msgstr ""
2978 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
2979
2980 #: tools/virt-edit.pl:221
2981 msgid "File not changed.\n"
2982 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
2983
2984 #: tools/virt-list-filesystems.pl:139
2985 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2986 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2987
2988 #: tools/virt-list-partitions.pl:149
2989 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2990 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2991
2992 #: tools/virt-ls.pl:153 tools/virt-ls.pl:159
2993 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2994 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2995
2996 #: tools/virt-ls.pl:178
2997 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2998 msgstr ""
2999 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
3000 "wyświetlenia"
3001
3002 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3003 msgid "virt-make-fs input output\n"
3004 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3005
3006 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3007 msgid "unexpected output from 'du' command"
3008 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3009
3010 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3011 #: tools/virt-make-fs.pl:453
3012 #, perl-brace-format
3013 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3014 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3015
3016 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3017 #, perl-brace-format
3018 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3019 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3020
3021 #: tools/virt-make-fs.pl:401
3022 msgid ""
3023 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3024 msgstr ""
3025 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3026 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3027
3028 #: tools/virt-make-fs.pl:412
3029 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3030 msgstr ""
3031 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3032 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3033
3034 #: tools/virt-make-fs.pl:437
3035 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3036 msgstr ""
3037 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3038
3039 #: tools/virt-make-fs.pl:459
3040 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3041 msgstr ""
3042 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3043 "komunikaty błędów\n"
3044
3045 #: tools/virt-make-fs.pl:494
3046 msgid ""
3047 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3048 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3049 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3050 msgstr ""
3051 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3052 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3053 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3054
3055 #: tools/virt-rescue.pl:222
3056 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
3057 msgstr ""
3058 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
3059 "rescue"
3060
3061 #: tools/virt-resize.pl:33
3062 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3063 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
3064
3065 #: tools/virt-resize.pl:584
3066 #, perl-brace-format
3067 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3068 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
3069
3070 #: tools/virt-resize.pl:586
3071 #, perl-brace-format
3072 msgid ""
3073 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3074 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3075 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3076 msgstr ""
3077 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
3078 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
3079 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
3080 "więcej.\n"
3081
3082 #: tools/virt-resize.pl:665 tools/virt-resize.pl:668
3083 #, perl-brace-format
3084 msgid ""
3085 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3086 msgstr ""
3087 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
3088
3089 #: tools/virt-resize.pl:684 tools/virt-resize.pl:696
3090 msgid "virt-resize: short read"
3091 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
3092
3093 #: tools/virt-resize.pl:830
3094 #, perl-brace-format
3095 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3096 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
3097
3098 #: tools/virt-resize.pl:850
3099 #, perl-brace-format
3100 msgid ""
3101 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3102 "command line option\n"
3103 msgstr ""
3104 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
3105 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
3106
3107 #: tools/virt-resize.pl:856
3108 #, perl-brace-format
3109 msgid ""
3110 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
3111 msgstr ""
3112 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3113 "wiersza poleceń\n"
3114
3115 #: tools/virt-resize.pl:860
3116 #, perl-brace-format
3117 msgid ""
3118 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
3119 msgstr ""
3120 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
3121 "poleceń\n"
3122
3123 #: tools/virt-resize.pl:902
3124 #, perl-brace-format
3125 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3126 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3127
3128 #: tools/virt-resize.pl:910
3129 #, perl-brace-format
3130 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3131 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3132
3133 #: tools/virt-resize.pl:927
3134 #, perl-brace-format
3135 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3136 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3137
3138 #: tools/virt-resize.pl:932
3139 #, perl-brace-format
3140 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3141 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3142
3143 #: tools/virt-resize.pl:955
3144 #, perl-brace-format
3145 msgid ""
3146 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3147 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3148 "size.\n"
3149 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3150 msgstr ""
3151 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
3152 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
3153 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3154 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3155
3156 #: tools/virt-resize.pl:971
3157 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3158 msgstr ""
3159 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3160
3161 #: tools/virt-resize.pl:1020
3162 #, perl-brace-format
3163 msgid ""
3164 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3165 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3166 msgstr ""
3167 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3168 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3169
3170 #: tools/virt-resize.pl:1035
3171 msgid ""
3172 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3173 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3174 msgstr ""
3175 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3176 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3177
3178 #: tools/virt-resize.pl:1050
3179 msgid "Summary of changes:\n"
3180 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3181
3182 #: tools/virt-resize.pl:1054
3183 #, perl-brace-format
3184 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3185 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3186
3187 #: tools/virt-resize.pl:1056
3188 #, perl-brace-format
3189 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3190 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3191
3192 #: tools/virt-resize.pl:1058
3193 #, perl-brace-format
3194 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3195 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3196
3197 #: tools/virt-resize.pl:1063
3198 #, perl-brace-format
3199 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3200 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3201
3202 #: tools/virt-resize.pl:1068
3203 #, perl-brace-format
3204 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3205 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3206
3207 #: tools/virt-resize.pl:1073
3208 #, perl-brace-format
3209 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3210 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3211
3212 #: tools/virt-resize.pl:1079
3213 #, perl-brace-format
3214 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3215 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3216
3217 #: tools/virt-resize.pl:1086
3218 #, perl-brace-format
3219 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3220 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3221
3222 #: tools/virt-resize.pl:1091
3223 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3224 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3225
3226 #: tools/virt-resize.pl:1093
3227 msgid ""
3228 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3229 "and so it will just be ignored.\n"
3230 msgstr ""
3231 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3232 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3233
3234 #: tools/virt-resize.pl:1096
3235 msgid ""
3236 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3237 "to partition this extra space if you want.\n"
3238 msgstr ""
3239 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3240 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3241 "potrzeby.\n"
3242
3243 #: tools/virt-resize.pl:1099
3244 #, perl-brace-format
3245 msgid ""
3246 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3247 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3248 "or adjust your resizing requests.\n"
3249 msgstr ""
3250 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3251 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3252 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3253
3254 #: tools/virt-resize.pl:1116
3255 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3256 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3257
3258 #: tools/virt-resize.pl:1211
3259 #, perl-brace-format
3260 msgid "Copying {p} ...\n"
3261 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3262
3263 #: tools/virt-resize.pl:1274 tools/virt-resize.pl:1332
3264 #, perl-brace-format
3265 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3266 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3267
3268 #: tools/virt-tar.pl:178 tools/virt-tar.pl:185
3269 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3270 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3271
3272 #: tools/virt-tar.pl:207
3273 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3274 msgstr ""
3275 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3276 "pliku"
3277
3278 #: tools/virt-tar.pl:210
3279 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3280 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3281
3282 #: tools/virt-tar.pl:221
3283 #, perl-brace-format
3284 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3285 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3286
3287 #: tools/virt-tar.pl:224
3288 #, perl-brace-format
3289 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3290 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3291
3292 #: tools/virt-win-reg.pl:276
3293 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3294 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3295
3296 #: tools/virt-win-reg.pl:315
3297 msgid ""
3298 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3299 "export\n"
3300 msgstr ""
3301 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3302 "wartości do wyeksportowania\n"
3303
3304 #: tools/virt-win-reg.pl:426
3305 #, perl-brace-format
3306 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3307 msgstr ""
3308 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3309
3310 #: tools/virt-win-reg.pl:443 tools/virt-win-reg.pl:465
3311 #, perl-brace-format
3312 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3313 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3314
3315 #: tools/virt-win-reg.pl:450
3316 #, perl-brace-format
3317 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3318 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3319
3320 #: tools/virt-win-reg.pl:472
3321 #, perl-brace-format
3322 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3323 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3324
3325 #~ msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
3326 #~ msgstr ""
3327 #~ "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3328 #~ "polecenia cat"
3329
3330 #~ msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
3331 #~ msgstr ""
3332 #~ "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
3333
3334 #~ msgid ""
3335 #~ "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-"
3336 #~ "perl\n"
3337 #~ msgstr ""
3338 #~ "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować "
3339 #~ "bibliotekę perl-YAML lub libyaml-perl\n"
3340
3341 #~ msgid "  Mountpoints:\n"
3342 #~ msgstr " Punkty montowania:\n"
3343
3344 #~ msgid "  Filesystems:\n"
3345 #~ msgstr "  Systemy plików:\n"
3346
3347 #~ msgid "  Modprobe aliases:\n"
3348 #~ msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
3349
3350 #~ msgid "  Initrd modules:\n"
3351 #~ msgstr "  Moduły initrd:\n"
3352
3353 #~ msgid "  Applications:\n"
3354 #~ msgstr "  Aplikacje:\n"
3355
3356 #~ msgid "  Kernels:\n"
3357 #~ msgstr "  Jądra:\n"
3358
3359 #~ msgid "  Windows Registry entries:\n"
3360 #~ msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
3361
3362 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
3363 #~ msgstr ""
3364 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3365 #~ "cat"
3366
3367 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
3368 #~ msgstr ""
3369 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3370 #~ "edit"
3371
3372 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3373 #~ msgstr ""
3374 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3375 #~ "tar\n"
3376
3377 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3378 #~ msgstr ""
3379 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3380 #~ "win-reg"