Version 1.7.6.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-11-13 16:18+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-10-23 13:41+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: cat/virt-cat.c:53 fish/fish.c:86 fuse/guestmount.c:841
19 #, c-format
20 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
21 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
22
23 #: cat/virt-cat.c:57
24 #, fuzzy, c-format
25 msgid ""
26 "%s: display files in a virtual machine\n"
27 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
28 "Usage:\n"
29 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
30 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
31 "Options:\n"
32 "  -a|--add image       Add image\n"
33 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
34 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
35 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
36 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
37 "  --help               Display brief help\n"
38 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
39 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
40 "  -V|--version         Display version and exit\n"
41 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
42 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
43 msgstr ""
44 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
45 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
46 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
47 "Użycie:\n"
48 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
49 "Opcje:\n"
50 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
51 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
52 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
53 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
54 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
55 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
56 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
57 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
58 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
59 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
60 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
61 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
62 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
63 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
64 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
65 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
66
67 #: cat/virt-cat.c:115 fish/fish.c:204 fuse/guestmount.c:952
68 #, c-format
69 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
70 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
71
72 #: cat/virt-cat.c:137 fish/fish.c:272 fuse/guestmount.c:1000
73 #, c-format
74 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
75 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
76
77 #: fish/alloc.c:37
78 #, c-format
79 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
80 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
81
82 #: fish/alloc.c:51
83 #, c-format
84 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
85 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
86
87 #: fish/alloc.c:75
88 #, c-format
89 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
90 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
91
92 #: fish/alloc.c:156
93 #, c-format
94 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
95 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
96
97 #: fish/cmds.c:2798
98 msgid "Command"
99 msgstr "Polecenie"
100
101 #: fish/cmds.c:2798
102 msgid "Description"
103 msgstr "Opis"
104
105 #: fish/cmds.c:2800
106 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
107 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
108
109 #: fish/cmds.c:2801
110 #, fuzzy
111 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
112 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
113
114 #: fish/cmds.c:2802 fish/cmds.c:2803
115 msgid "add an image to examine or modify"
116 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
117
118 #: fish/cmds.c:2804
119 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
120 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
121
122 #: fish/cmds.c:2805
123 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
124 msgstr ""
125 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
126
127 #: fish/cmds.c:2806
128 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
129 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
130
131 #: fish/cmds.c:2807
132 msgid "allocate and add a disk file"
133 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
134
135 #: fish/cmds.c:2808
136 msgid "clear Augeas path"
137 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
138
139 #: fish/cmds.c:2809
140 msgid "close the current Augeas handle"
141 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
142
143 #: fish/cmds.c:2810
144 msgid "define an Augeas node"
145 msgstr "określa węzeł Augeas"
146
147 #: fish/cmds.c:2811
148 msgid "define an Augeas variable"
149 msgstr "określa zmienną Augeas"
150
151 #: fish/cmds.c:2812
152 msgid "look up the value of an Augeas path"
153 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
154
155 #: fish/cmds.c:2813
156 msgid "create a new Augeas handle"
157 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
158
159 #: fish/cmds.c:2814
160 msgid "insert a sibling Augeas node"
161 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
162
163 #: fish/cmds.c:2815
164 msgid "load files into the tree"
165 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
166
167 #: fish/cmds.c:2816
168 msgid "list Augeas nodes under augpath"
169 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
170
171 #: fish/cmds.c:2817
172 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
173 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
174
175 #: fish/cmds.c:2818
176 msgid "move Augeas node"
177 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
178
179 #: fish/cmds.c:2819
180 msgid "remove an Augeas path"
181 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
182
183 #: fish/cmds.c:2820
184 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
185 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
186
187 #: fish/cmds.c:2821
188 msgid "set Augeas path to value"
189 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
190
191 #: fish/cmds.c:2822
192 msgid "test availability of some parts of the API"
193 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
194
195 #: fish/cmds.c:2823
196 msgid "return a list of all optional groups"
197 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
198
199 #: fish/cmds.c:2824
200 msgid "upload base64-encoded data to file"
201 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
202
203 #: fish/cmds.c:2825
204 msgid "download file and encode as base64"
205 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
206
207 #: fish/cmds.c:2826
208 msgid "flush device buffers"
209 msgstr "czyści bufory urządzenia"
210
211 #: fish/cmds.c:2827
212 msgid "get blocksize of block device"
213 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
214
215 #: fish/cmds.c:2828
216 msgid "is block device set to read-only"
217 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
218
219 #: fish/cmds.c:2829
220 msgid "get total size of device in bytes"
221 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
222
223 #: fish/cmds.c:2830
224 msgid "get sectorsize of block device"
225 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
226
227 #: fish/cmds.c:2831
228 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
229 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
230
231 #: fish/cmds.c:2832
232 msgid "reread partition table"
233 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
234
235 #: fish/cmds.c:2833
236 msgid "set blocksize of block device"
237 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
238
239 #: fish/cmds.c:2834
240 msgid "set block device to read-only"
241 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
242
243 #: fish/cmds.c:2835
244 msgid "set block device to read-write"
245 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
246
247 #: fish/cmds.c:2836
248 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
249 msgstr ""
250 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
251
252 #: fish/cmds.c:2837
253 msgid "list the contents of a file"
254 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
255
256 #: fish/cmds.c:2838
257 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
258 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
259
260 #: fish/cmds.c:2839
261 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
262 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
263
264 #: fish/cmds.c:2840
265 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
266 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
267
268 #: fish/cmds.c:2841
269 msgid "change file mode"
270 msgstr "zmienia tryb pliku"
271
272 #: fish/cmds.c:2842 fish/cmds.c:2947
273 msgid "change file owner and group"
274 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
275
276 #: fish/cmds.c:2843
277 msgid "run a command from the guest filesystem"
278 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
279
280 #: fish/cmds.c:2844
281 msgid "run a command, returning lines"
282 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
283
284 #: fish/cmds.c:2845
285 msgid "add qemu parameters"
286 msgstr "dodaje parametry QEMU"
287
288 #: fish/cmds.c:2846
289 msgid "copy local files or directories into an image"
290 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
291
292 #: fish/cmds.c:2847
293 msgid "copy remote files or directories out of an image"
294 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
295
296 #: fish/cmds.c:2848
297 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
298 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
299
300 #: fish/cmds.c:2849
301 msgid "copy a file"
302 msgstr "kopiuje plik"
303
304 #: fish/cmds.c:2850
305 msgid "copy a file or directory recursively"
306 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
307
308 #: fish/cmds.c:2851
309 msgid "copy from source to destination using dd"
310 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
311
312 #: fish/cmds.c:2852
313 msgid "debugging and internals"
314 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
315
316 #: fish/cmds.c:2853
317 #, fuzzy
318 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
319 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
320
321 #: fish/cmds.c:2854
322 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
323 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
324
325 #: fish/cmds.c:2855
326 msgid "report file system disk space usage"
327 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
328
329 #: fish/cmds.c:2856
330 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
331 msgstr ""
332 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
333
334 #: fish/cmds.c:2857
335 msgid "return kernel messages"
336 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
337
338 #: fish/cmds.c:2858
339 msgid "download a file to the local machine"
340 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
341
342 #: fish/cmds.c:2859
343 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
344 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
345
346 #: fish/cmds.c:2860
347 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
348 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
349
350 #: fish/cmds.c:2861
351 msgid "estimate file space usage"
352 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
353
354 #: fish/cmds.c:2862
355 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
356 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
357
358 #: fish/cmds.c:2863
359 msgid "display a line of text"
360 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
361
362 #: fish/cmds.c:2864
363 msgid "echo arguments back to the client"
364 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
365
366 #: fish/cmds.c:2865
367 msgid "edit a file"
368 msgstr "modyfikuje plik"
369
370 #: fish/cmds.c:2866 fish/cmds.c:2867 fish/cmds.c:2872 fish/cmds.c:2873
371 #: fish/cmds.c:2904 fish/cmds.c:2905 fish/cmds.c:3136 fish/cmds.c:3137
372 #: fish/cmds.c:3141 fish/cmds.c:3142 fish/cmds.c:3144 fish/cmds.c:3145
373 msgid "return lines matching a pattern"
374 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
375
376 #: fish/cmds.c:2868
377 msgid "test if two files have equal contents"
378 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
379
380 #: fish/cmds.c:2869
381 msgid "test if file or directory exists"
382 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
383
384 #: fish/cmds.c:2870 fish/cmds.c:2871
385 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
386 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
387
388 #: fish/cmds.c:2874
389 msgid "determine file type"
390 msgstr "określa typ pliku"
391
392 #: fish/cmds.c:2875
393 msgid "detect the architecture of a binary file"
394 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
395
396 #: fish/cmds.c:2876
397 msgid "return the size of the file in bytes"
398 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
399
400 #: fish/cmds.c:2877
401 msgid "fill a file with octets"
402 msgstr "wypełnia plik oktetami"
403
404 #: fish/cmds.c:2878
405 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
406 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
407
408 #: fish/cmds.c:2879
409 msgid "find all files and directories"
410 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
411
412 #: fish/cmds.c:2880
413 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
414 msgstr ""
415 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
416
417 #: fish/cmds.c:2881
418 msgid "find a filesystem by label"
419 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
420
421 #: fish/cmds.c:2882
422 msgid "find a filesystem by UUID"
423 msgstr "znajduje system plików według UUID"
424
425 #: fish/cmds.c:2883
426 msgid "run the filesystem checker"
427 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
428
429 #: fish/cmds.c:2884
430 msgid "get the additional kernel options"
431 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
432
433 #: fish/cmds.c:2885
434 msgid "get autosync mode"
435 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
436
437 #: fish/cmds.c:2886
438 msgid "get direct appliance mode flag"
439 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
440
441 #: fish/cmds.c:2887
442 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
443 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
444
445 #: fish/cmds.c:2888
446 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
447 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
448
449 #: fish/cmds.c:2889
450 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
451 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
452
453 #: fish/cmds.c:2890
454 msgid "get enable network flag"
455 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
456
457 #: fish/cmds.c:2891
458 msgid "get the search path"
459 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
460
461 #: fish/cmds.c:2892
462 msgid "get PID of qemu subprocess"
463 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
464
465 #: fish/cmds.c:2893
466 msgid "get the qemu binary"
467 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
468
469 #: fish/cmds.c:2894
470 msgid "get recovery process enabled flag"
471 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
472
473 #: fish/cmds.c:2895
474 msgid "get SELinux enabled flag"
475 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
476
477 #: fish/cmds.c:2896
478 msgid "get the current state"
479 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
480
481 #: fish/cmds.c:2897
482 msgid "get command trace enabled flag"
483 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
484
485 #: fish/cmds.c:2898
486 msgid "get the current umask"
487 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
488
489 #: fish/cmds.c:2899
490 msgid "get verbose mode"
491 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
492
493 #: fish/cmds.c:2900
494 msgid "get SELinux security context"
495 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
496
497 #: fish/cmds.c:2901 fish/cmds.c:2948
498 msgid "list extended attributes of a file or directory"
499 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
500
501 #: fish/cmds.c:2902
502 msgid "expand wildcards in command"
503 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
504
505 #: fish/cmds.c:2903
506 msgid "expand a wildcard path"
507 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
508
509 #: fish/cmds.c:2906
510 msgid "install GRUB"
511 msgstr "instaluje program GRUB"
512
513 #: fish/cmds.c:2907
514 msgid "return first 10 lines of a file"
515 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
516
517 #: fish/cmds.c:2908
518 msgid "return first N lines of a file"
519 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
520
521 #: fish/cmds.c:2909
522 msgid "dump a file in hexadecimal"
523 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
524
525 #: fish/cmds.c:2910
526 msgid "edit with a hex editor"
527 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
528
529 #: fish/cmds.c:2911
530 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
531 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
532
533 #: fish/cmds.c:2912
534 msgid "list files in an initrd"
535 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
536
537 #: fish/cmds.c:2913
538 msgid "add an inotify watch"
539 msgstr "dodaje obserwację inotify"
540
541 #: fish/cmds.c:2914
542 msgid "close the inotify handle"
543 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
544
545 #: fish/cmds.c:2915
546 msgid "return list of watched files that had events"
547 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
548
549 #: fish/cmds.c:2916
550 msgid "create an inotify handle"
551 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
552
553 #: fish/cmds.c:2917
554 msgid "return list of inotify events"
555 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
556
557 #: fish/cmds.c:2918
558 msgid "remove an inotify watch"
559 msgstr "usuwa obserwację inotify"
560
561 #: fish/cmds.c:2919
562 msgid "get architecture of inspected operating system"
563 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
564
565 #: fish/cmds.c:2920
566 msgid "get distro of inspected operating system"
567 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
568
569 #: fish/cmds.c:2921
570 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
571 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
572
573 #: fish/cmds.c:2922
574 msgid "get major version of inspected operating system"
575 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
576
577 #: fish/cmds.c:2923
578 msgid "get minor version of inspected operating system"
579 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
580
581 #: fish/cmds.c:2924
582 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
583 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
584
585 #: fish/cmds.c:2925
586 #, fuzzy
587 msgid "get package format used by the operating system"
588 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
589
590 #: fish/cmds.c:2926
591 #, fuzzy
592 msgid "get package management tool used by the operating system"
593 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
594
595 #: fish/cmds.c:2927
596 msgid "get product name of inspected operating system"
597 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
598
599 #: fish/cmds.c:2928
600 #, fuzzy
601 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
602 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
603
604 #: fish/cmds.c:2929
605 msgid "get type of inspected operating system"
606 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
607
608 #: fish/cmds.c:2930
609 #, fuzzy
610 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
611 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
612
613 #: fish/cmds.c:2931
614 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
615 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
616
617 #: fish/cmds.c:2932
618 msgid "test if block device"
619 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
620
621 #: fish/cmds.c:2933
622 msgid "is busy processing a command"
623 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
624
625 #: fish/cmds.c:2934
626 msgid "test if character device"
627 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
628
629 #: fish/cmds.c:2935
630 msgid "is in configuration state"
631 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
632
633 #: fish/cmds.c:2936
634 msgid "test if a directory"
635 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
636
637 #: fish/cmds.c:2937
638 msgid "test if FIFO (named pipe)"
639 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
640
641 #: fish/cmds.c:2938
642 msgid "test if a regular file"
643 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
644
645 #: fish/cmds.c:2939
646 msgid "is launching subprocess"
647 msgstr "uruchamia podprocesy"
648
649 #: fish/cmds.c:2940
650 msgid "test if device is a logical volume"
651 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
652
653 #: fish/cmds.c:2941
654 msgid "is ready to accept commands"
655 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
656
657 #: fish/cmds.c:2942
658 msgid "test if socket"
659 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
660
661 #: fish/cmds.c:2943
662 msgid "test if symbolic link"
663 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
664
665 #: fish/cmds.c:2944
666 msgid "kill the qemu subprocess"
667 msgstr "niszczy podproces QEMU"
668
669 #: fish/cmds.c:2945
670 msgid "launch the qemu subprocess"
671 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
672
673 #: fish/cmds.c:2946
674 msgid "change working directory"
675 msgstr "zmienia katalog roboczy"
676
677 #: fish/cmds.c:2949
678 msgid "list the block devices"
679 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
680
681 #: fish/cmds.c:2950
682 msgid "list filesystems"
683 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
684
685 #: fish/cmds.c:2951
686 msgid "list the partitions"
687 msgstr "wyświetla listę partycji"
688
689 #: fish/cmds.c:2952
690 msgid "list the files in a directory (long format)"
691 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
692
693 #: fish/cmds.c:2953 fish/cmds.c:2954
694 msgid "create a hard link"
695 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
696
697 #: fish/cmds.c:2955 fish/cmds.c:2956
698 msgid "create a symbolic link"
699 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
700
701 #: fish/cmds.c:2957 fish/cmds.c:3047
702 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
703 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
704
705 #: fish/cmds.c:2958
706 msgid "list the files in a directory"
707 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
708
709 #: fish/cmds.c:2959 fish/cmds.c:3072
710 msgid "set extended attribute of a file or directory"
711 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
712
713 #: fish/cmds.c:2960
714 msgid "get file information for a symbolic link"
715 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
716
717 #: fish/cmds.c:2961
718 msgid "lstat on multiple files"
719 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
720
721 #: fish/cmds.c:2962
722 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
723 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
724
725 #: fish/cmds.c:2963
726 msgid "close a LUKS device"
727 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
728
729 #: fish/cmds.c:2964 fish/cmds.c:2965
730 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
731 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
732
733 #: fish/cmds.c:2966
734 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
735 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
736
737 #: fish/cmds.c:2967
738 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
739 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
740
741 #: fish/cmds.c:2968
742 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
743 msgstr ""
744 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
745 "odczytu"
746
747 #: fish/cmds.c:2969
748 msgid "create an LVM logical volume"
749 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
750
751 #: fish/cmds.c:2970
752 msgid "get canonical name of an LV"
753 msgstr ""
754
755 #: fish/cmds.c:2971
756 msgid "clear LVM device filter"
757 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
758
759 #: fish/cmds.c:2972
760 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
761 msgstr ""
762 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
763
764 #: fish/cmds.c:2973
765 msgid "set LVM device filter"
766 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
767
768 #: fish/cmds.c:2974
769 msgid "remove an LVM logical volume"
770 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
771
772 #: fish/cmds.c:2975
773 msgid "rename an LVM logical volume"
774 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
775
776 #: fish/cmds.c:2976
777 msgid "resize an LVM logical volume"
778 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
779
780 #: fish/cmds.c:2977
781 msgid "expand an LV to fill free space"
782 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
783
784 #: fish/cmds.c:2978 fish/cmds.c:2979
785 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
786 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
787
788 #: fish/cmds.c:2980
789 msgid "get the UUID of a logical volume"
790 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
791
792 #: fish/cmds.c:2981
793 msgid "lgetxattr on multiple files"
794 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
795
796 #: fish/cmds.c:2982
797 msgid "open the manual"
798 msgstr "otwiera podręcznik"
799
800 #: fish/cmds.c:2983
801 msgid "create a directory"
802 msgstr "tworzy katalog"
803
804 #: fish/cmds.c:2984
805 msgid "create a directory with a particular mode"
806 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
807
808 #: fish/cmds.c:2985
809 msgid "create a directory and parents"
810 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
811
812 #: fish/cmds.c:2986
813 msgid "create a temporary directory"
814 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
815
816 #: fish/cmds.c:2987 fish/cmds.c:2988 fish/cmds.c:2989
817 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
818 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
819
820 #: fish/cmds.c:2990
821 msgid "make ext2/3/4 external journal"
822 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
823
824 #: fish/cmds.c:2991
825 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
826 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
827
828 #: fish/cmds.c:2992
829 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
830 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
831
832 #: fish/cmds.c:2993
833 msgid "make FIFO (named pipe)"
834 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
835
836 #: fish/cmds.c:2994
837 msgid "make a filesystem"
838 msgstr "tworzy system plików"
839
840 #: fish/cmds.c:2995
841 msgid "make a filesystem with block size"
842 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
843
844 #: fish/cmds.c:2996
845 msgid "create a mountpoint"
846 msgstr "tworzy punkt montowania"
847
848 #: fish/cmds.c:2997
849 msgid "make block, character or FIFO devices"
850 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
851
852 #: fish/cmds.c:2998
853 msgid "make block device node"
854 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
855
856 #: fish/cmds.c:2999
857 msgid "make char device node"
858 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
859
860 #: fish/cmds.c:3000
861 msgid "create a swap partition"
862 msgstr "tworzy partycję wymiany"
863
864 #: fish/cmds.c:3001
865 msgid "create a swap partition with a label"
866 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
867
868 #: fish/cmds.c:3002
869 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
870 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
871
872 #: fish/cmds.c:3003
873 msgid "create a swap file"
874 msgstr "tworzy plik wymiany"
875
876 #: fish/cmds.c:3004
877 msgid "load a kernel module"
878 msgstr "wczytuje moduł jądra"
879
880 #: fish/cmds.c:3005
881 msgid "view a file"
882 msgstr "wyświetla plik"
883
884 #: fish/cmds.c:3006
885 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
886 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
887
888 #: fish/cmds.c:3007
889 msgid "mount a file using the loop device"
890 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
891
892 #: fish/cmds.c:3008
893 msgid "mount a guest disk with mount options"
894 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
895
896 #: fish/cmds.c:3009
897 msgid "mount a guest disk, read-only"
898 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
899
900 #: fish/cmds.c:3010
901 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
902 msgstr ""
903 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
904 "plików"
905
906 #: fish/cmds.c:3011
907 msgid "show mountpoints"
908 msgstr "wyświetla punkty montowania"
909
910 #: fish/cmds.c:3012
911 msgid "show mounted filesystems"
912 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
913
914 #: fish/cmds.c:3013
915 msgid "move a file"
916 msgstr "przenosi plik"
917
918 #: fish/cmds.c:3014
919 msgid "probe NTFS volume"
920 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
921
922 #: fish/cmds.c:3015
923 msgid "resize an NTFS filesystem"
924 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
925
926 #: fish/cmds.c:3016
927 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
928 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
929
930 #: fish/cmds.c:3017
931 msgid "add a partition to the device"
932 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
933
934 #: fish/cmds.c:3018
935 msgid "delete a partition"
936 msgstr "usuwa partycję"
937
938 #: fish/cmds.c:3019
939 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
940 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
941
942 #: fish/cmds.c:3020
943 msgid "return true if a partition is bootable"
944 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
945
946 #: fish/cmds.c:3021
947 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
948 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
949
950 #: fish/cmds.c:3022
951 msgid "get the partition table type"
952 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
953
954 #: fish/cmds.c:3023
955 msgid "create an empty partition table"
956 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
957
958 #: fish/cmds.c:3024
959 msgid "list partitions on a device"
960 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
961
962 #: fish/cmds.c:3025
963 msgid "make a partition bootable"
964 msgstr "zmienia partycję na startową"
965
966 #: fish/cmds.c:3026
967 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
968 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
969
970 #: fish/cmds.c:3027
971 msgid "set partition name"
972 msgstr "ustawia nazwę partycji"
973
974 #: fish/cmds.c:3028
975 msgid "convert partition name to device name"
976 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
977
978 #: fish/cmds.c:3029
979 msgid "ping the guest daemon"
980 msgstr "odpytuje demona gościa"
981
982 #: fish/cmds.c:3030
983 msgid "read part of a file"
984 msgstr "odczytuje część pliku"
985
986 #: fish/cmds.c:3031
987 msgid "read part of a device"
988 msgstr "odczytuje część urządzenia"
989
990 #: fish/cmds.c:3032
991 msgid "create an LVM physical volume"
992 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
993
994 #: fish/cmds.c:3033
995 msgid "remove an LVM physical volume"
996 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
997
998 #: fish/cmds.c:3034
999 msgid "resize an LVM physical volume"
1000 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1001
1002 #: fish/cmds.c:3035
1003 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1004 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1005
1006 #: fish/cmds.c:3036 fish/cmds.c:3037
1007 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1008 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1009
1010 #: fish/cmds.c:3038
1011 msgid "get the UUID of a physical volume"
1012 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1013
1014 #: fish/cmds.c:3039
1015 msgid "write to part of a file"
1016 msgstr "zapisuje do części pliku"
1017
1018 #: fish/cmds.c:3040
1019 msgid "write to part of a device"
1020 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1021
1022 #: fish/cmds.c:3041
1023 msgid "read a file"
1024 msgstr "odczytuje plik"
1025
1026 #: fish/cmds.c:3042
1027 msgid "read file as lines"
1028 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1029
1030 #: fish/cmds.c:3043
1031 msgid "read directories entries"
1032 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1033
1034 #: fish/cmds.c:3044
1035 msgid "read the target of a symbolic link"
1036 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1037
1038 #: fish/cmds.c:3045
1039 msgid "readlink on multiple files"
1040 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1041
1042 #: fish/cmds.c:3046
1043 msgid "canonicalized absolute pathname"
1044 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1045
1046 #: fish/cmds.c:3048
1047 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1048 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1049
1050 #: fish/cmds.c:3049
1051 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1052 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1053
1054 #: fish/cmds.c:3050
1055 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1056 msgstr ""
1057 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1058
1059 #: fish/cmds.c:3051
1060 msgid "remove a file"
1061 msgstr "usuwa plik"
1062
1063 #: fish/cmds.c:3052
1064 msgid "remove a file or directory recursively"
1065 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1066
1067 #: fish/cmds.c:3053
1068 msgid "remove a directory"
1069 msgstr "usuwa katalog"
1070
1071 #: fish/cmds.c:3054
1072 msgid "remove a mountpoint"
1073 msgstr "usuwa punkt montowania"
1074
1075 #: fish/cmds.c:3055
1076 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1077 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1078
1079 #: fish/cmds.c:3056
1080 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1081 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1082
1083 #: fish/cmds.c:3057
1084 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1085 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1086
1087 #: fish/cmds.c:3058
1088 msgid "add options to kernel command line"
1089 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1090
1091 #: fish/cmds.c:3059
1092 msgid "set autosync mode"
1093 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1094
1095 #: fish/cmds.c:3060
1096 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1097 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1098
1099 #: fish/cmds.c:3061
1100 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1101 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1102
1103 #: fish/cmds.c:3062
1104 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1105 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1106
1107 #: fish/cmds.c:3063
1108 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1109 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1110
1111 #: fish/cmds.c:3064
1112 msgid "set enable network flag"
1113 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1114
1115 #: fish/cmds.c:3065
1116 msgid "set the search path"
1117 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1118
1119 #: fish/cmds.c:3066
1120 msgid "set the qemu binary"
1121 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1122
1123 #: fish/cmds.c:3067
1124 msgid "enable or disable the recovery process"
1125 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1126
1127 #: fish/cmds.c:3068
1128 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1129 msgstr ""
1130 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1131
1132 #: fish/cmds.c:3069
1133 msgid "enable or disable command traces"
1134 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1135
1136 #: fish/cmds.c:3070
1137 msgid "set verbose mode"
1138 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1139
1140 #: fish/cmds.c:3071
1141 msgid "set SELinux security context"
1142 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1143
1144 #: fish/cmds.c:3073 fish/cmds.c:3074
1145 msgid "create partitions on a block device"
1146 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1147
1148 #: fish/cmds.c:3075
1149 msgid "modify a single partition on a block device"
1150 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1151
1152 #: fish/cmds.c:3076
1153 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1154 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1155
1156 #: fish/cmds.c:3077
1157 msgid "display the kernel geometry"
1158 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1159
1160 #: fish/cmds.c:3078
1161 msgid "display the partition table"
1162 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1163
1164 #: fish/cmds.c:3079
1165 msgid "run a command via the shell"
1166 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1167
1168 #: fish/cmds.c:3080
1169 msgid "run a command via the shell returning lines"
1170 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1171
1172 #: fish/cmds.c:3081
1173 msgid "sleep for some seconds"
1174 msgstr "usypia na kilka sekund"
1175
1176 #: fish/cmds.c:3082
1177 msgid "create a sparse disk image and add"
1178 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1179
1180 #: fish/cmds.c:3083
1181 msgid "get file information"
1182 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1183
1184 #: fish/cmds.c:3084
1185 msgid "get file system statistics"
1186 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1187
1188 #: fish/cmds.c:3085 fish/cmds.c:3086
1189 msgid "print the printable strings in a file"
1190 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1191
1192 #: fish/cmds.c:3087
1193 msgid "list supported groups of commands"
1194 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1195
1196 #: fish/cmds.c:3088
1197 msgid "disable swap on device"
1198 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1199
1200 #: fish/cmds.c:3089
1201 msgid "disable swap on file"
1202 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1203
1204 #: fish/cmds.c:3090
1205 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1206 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1207
1208 #: fish/cmds.c:3091
1209 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1210 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1211
1212 #: fish/cmds.c:3092
1213 msgid "enable swap on device"
1214 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1215
1216 #: fish/cmds.c:3093
1217 msgid "enable swap on file"
1218 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1219
1220 #: fish/cmds.c:3094
1221 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1222 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1223
1224 #: fish/cmds.c:3095
1225 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1226 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1227
1228 #: fish/cmds.c:3096
1229 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1230 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1231
1232 #: fish/cmds.c:3097
1233 msgid "return last 10 lines of a file"
1234 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1235
1236 #: fish/cmds.c:3098
1237 msgid "return last N lines of a file"
1238 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1239
1240 #: fish/cmds.c:3099
1241 msgid "unpack tarfile to directory"
1242 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1243
1244 #: fish/cmds.c:3100
1245 msgid "pack directory into tarfile"
1246 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1247
1248 #: fish/cmds.c:3101 fish/cmds.c:3108
1249 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1250 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1251
1252 #: fish/cmds.c:3102 fish/cmds.c:3109
1253 msgid "pack directory into compressed tarball"
1254 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1255
1256 #: fish/cmds.c:3103
1257 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1258 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1259
1260 #: fish/cmds.c:3104
1261 msgid "update file timestamps or create a new file"
1262 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1263
1264 #: fish/cmds.c:3105
1265 msgid "truncate a file to zero size"
1266 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1267
1268 #: fish/cmds.c:3106
1269 msgid "truncate a file to a particular size"
1270 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1271
1272 #: fish/cmds.c:3107
1273 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1274 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1275
1276 #: fish/cmds.c:3110
1277 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1278 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1279
1280 #: fish/cmds.c:3111
1281 msgid "unmount a filesystem"
1282 msgstr "odmontowuje system plików"
1283
1284 #: fish/cmds.c:3112
1285 msgid "unmount all filesystems"
1286 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1287
1288 #: fish/cmds.c:3113
1289 msgid "upload a file from the local machine"
1290 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1291
1292 #: fish/cmds.c:3114
1293 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1294 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1295
1296 #: fish/cmds.c:3115
1297 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1298 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1299
1300 #: fish/cmds.c:3116
1301 msgid "get the library version number"
1302 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1303
1304 #: fish/cmds.c:3117
1305 msgid "get the filesystem label"
1306 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1307
1308 #: fish/cmds.c:3118
1309 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1310 msgstr ""
1311 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1312 "zamontowanemu urządzeniu"
1313
1314 #: fish/cmds.c:3119
1315 msgid "get the filesystem UUID"
1316 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1317
1318 #: fish/cmds.c:3120
1319 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1320 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1321
1322 #: fish/cmds.c:3121
1323 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1324 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1325
1326 #: fish/cmds.c:3122
1327 msgid "create an LVM volume group"
1328 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1329
1330 #: fish/cmds.c:3123
1331 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1332 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1333
1334 #: fish/cmds.c:3124
1335 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1336 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1337
1338 #: fish/cmds.c:3125
1339 msgid "remove an LVM volume group"
1340 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1341
1342 #: fish/cmds.c:3126
1343 msgid "rename an LVM volume group"
1344 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1345
1346 #: fish/cmds.c:3127 fish/cmds.c:3128
1347 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1348 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1349
1350 #: fish/cmds.c:3129
1351 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1352 msgstr ""
1353 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1354
1355 #: fish/cmds.c:3130
1356 msgid "get the UUID of a volume group"
1357 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1358
1359 #: fish/cmds.c:3131
1360 msgid "count characters in a file"
1361 msgstr "liczy znaki w pliku"
1362
1363 #: fish/cmds.c:3132
1364 msgid "count lines in a file"
1365 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1366
1367 #: fish/cmds.c:3133
1368 msgid "count words in a file"
1369 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1370
1371 #: fish/cmds.c:3134
1372 msgid "create a new file"
1373 msgstr "tworzy nowy plik"
1374
1375 #: fish/cmds.c:3135
1376 msgid "create a file"
1377 msgstr "tworzy plik"
1378
1379 #: fish/cmds.c:3138
1380 msgid "write zeroes to the device"
1381 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1382
1383 #: fish/cmds.c:3139
1384 msgid "write zeroes to an entire device"
1385 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1386
1387 #: fish/cmds.c:3140
1388 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1389 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1390
1391 #: fish/cmds.c:3143
1392 msgid "determine file type inside a compressed file"
1393 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1394
1395 #: fish/cmds.c:3146
1396 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1397 msgstr ""
1398 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1399 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1400 "o poleceniu."
1401
1402 #: fish/cmds.c:3437 fish/cmds.c:3451 fish/cmds.c:3467 fish/cmds.c:3484
1403 #: fish/cmds.c:3501 fish/cmds.c:3519 fish/cmds.c:3538 fish/cmds.c:3554
1404 #: fish/cmds.c:3572 fish/cmds.c:3588 fish/cmds.c:3606 fish/cmds.c:3622
1405 #: fish/cmds.c:3639 fish/cmds.c:3654 fish/cmds.c:3672 fish/cmds.c:3687
1406 #: fish/cmds.c:3703 fish/cmds.c:3719 fish/cmds.c:3735 fish/cmds.c:3751
1407 #: fish/cmds.c:3767 fish/cmds.c:3785 fish/cmds.c:3818 fish/cmds.c:3834
1408 #: fish/cmds.c:3850 fish/cmds.c:3869 fish/cmds.c:3884 fish/cmds.c:3902
1409 #: fish/cmds.c:3917 fish/cmds.c:3935 fish/cmds.c:3950 fish/cmds.c:3968
1410 #: fish/cmds.c:3983 fish/cmds.c:4002 fish/cmds.c:4021 fish/cmds.c:4039
1411 #: fish/cmds.c:4059 fish/cmds.c:4078 fish/cmds.c:4098 fish/cmds.c:4118
1412 #: fish/cmds.c:4138 fish/cmds.c:4157 fish/cmds.c:4176 fish/cmds.c:4196
1413 #: fish/cmds.c:4216 fish/cmds.c:4236 fish/cmds.c:4251 fish/cmds.c:4267
1414 #: fish/cmds.c:4339 fish/cmds.c:4357 fish/cmds.c:4374 fish/cmds.c:4448
1415 #: fish/cmds.c:4468 fish/cmds.c:4489 fish/cmds.c:4505 fish/cmds.c:4521
1416 #: fish/cmds.c:4540 fish/cmds.c:4562 fish/cmds.c:4584 fish/cmds.c:4604
1417 #: fish/cmds.c:4621 fish/cmds.c:4638 fish/cmds.c:4655 fish/cmds.c:4672
1418 #: fish/cmds.c:4689 fish/cmds.c:4706 fish/cmds.c:4723 fish/cmds.c:4742
1419 #: fish/cmds.c:4765 fish/cmds.c:4801 fish/cmds.c:4818 fish/cmds.c:4841
1420 #: fish/cmds.c:4863 fish/cmds.c:4884 fish/cmds.c:4904 fish/cmds.c:4923
1421 #: fish/cmds.c:4943 fish/cmds.c:4961 fish/cmds.c:4979 fish/cmds.c:4993
1422 #: fish/cmds.c:5009 fish/cmds.c:5029 fish/cmds.c:5048 fish/cmds.c:5067
1423 #: fish/cmds.c:5086 fish/cmds.c:5105 fish/cmds.c:5125 fish/cmds.c:5165
1424 #: fish/cmds.c:5222 fish/cmds.c:5243 fish/cmds.c:5264 fish/cmds.c:5285
1425 #: fish/cmds.c:5303 fish/cmds.c:5325 fish/cmds.c:5363 fish/cmds.c:5385
1426 #: fish/cmds.c:5464 fish/cmds.c:5503 fish/cmds.c:5518 fish/cmds.c:5535
1427 #: fish/cmds.c:5549 fish/cmds.c:5565 fish/cmds.c:5587 fish/cmds.c:5609
1428 #: fish/cmds.c:5631 fish/cmds.c:5653 fish/cmds.c:5675 fish/cmds.c:5697
1429 #: fish/cmds.c:5717 fish/cmds.c:5734 fish/cmds.c:5751 fish/cmds.c:5770
1430 #: fish/cmds.c:5789 fish/cmds.c:5809 fish/cmds.c:5845 fish/cmds.c:5864
1431 #: fish/cmds.c:5883 fish/cmds.c:5900 fish/cmds.c:5918 fish/cmds.c:5941
1432 #: fish/cmds.c:5964 fish/cmds.c:5988 fish/cmds.c:6011 fish/cmds.c:6032
1433 #: fish/cmds.c:6055 fish/cmds.c:6078 fish/cmds.c:6098 fish/cmds.c:6120
1434 #: fish/cmds.c:6141 fish/cmds.c:6164 fish/cmds.c:6181 fish/cmds.c:6198
1435 #: fish/cmds.c:6216 fish/cmds.c:6234 fish/cmds.c:6255 fish/cmds.c:6273
1436 #: fish/cmds.c:6294 fish/cmds.c:6314 fish/cmds.c:6332 fish/cmds.c:6353
1437 #: fish/cmds.c:6376 fish/cmds.c:6399 fish/cmds.c:6421 fish/cmds.c:6454
1438 #: fish/cmds.c:6471 fish/cmds.c:6488 fish/cmds.c:6512 fish/cmds.c:6535
1439 #: fish/cmds.c:6558 fish/cmds.c:6580 fish/cmds.c:6597 fish/cmds.c:6619
1440 #: fish/cmds.c:6713 fish/cmds.c:6733 fish/cmds.c:6753 fish/cmds.c:6773
1441 #: fish/cmds.c:6791 fish/cmds.c:6812 fish/cmds.c:6848 fish/cmds.c:6865
1442 #: fish/cmds.c:6887 fish/cmds.c:6904 fish/cmds.c:6940 fish/cmds.c:6960
1443 #: fish/cmds.c:6980 fish/cmds.c:7000 fish/cmds.c:7022 fish/cmds.c:7039
1444 #: fish/cmds.c:7058 fish/cmds.c:7077 fish/cmds.c:7099 fish/cmds.c:7120
1445 #: fish/cmds.c:7141 fish/cmds.c:7162 fish/cmds.c:7185 fish/cmds.c:7226
1446 #: fish/cmds.c:7249 fish/cmds.c:7288 fish/cmds.c:7305 fish/cmds.c:7324
1447 #: fish/cmds.c:7345 fish/cmds.c:7368 fish/cmds.c:7390 fish/cmds.c:7408
1448 #: fish/cmds.c:7427 fish/cmds.c:7448 fish/cmds.c:7525 fish/cmds.c:7566
1449 #: fish/cmds.c:7645 fish/cmds.c:7721 fish/cmds.c:7758 fish/cmds.c:7781
1450 #: fish/cmds.c:7802 fish/cmds.c:7825 fish/cmds.c:7847 fish/cmds.c:7872
1451 #: fish/cmds.c:7915 fish/cmds.c:7956 fish/cmds.c:7977 fish/cmds.c:7995
1452 #: fish/cmds.c:8014 fish/cmds.c:8031 fish/cmds.c:8049 fish/cmds.c:8076
1453 #: fish/cmds.c:8100 fish/cmds.c:8124 fish/cmds.c:8148 fish/cmds.c:8172
1454 #: fish/cmds.c:8196 fish/cmds.c:8220 fish/cmds.c:8244 fish/cmds.c:8268
1455 #: fish/cmds.c:8292 fish/cmds.c:8316 fish/cmds.c:8340 fish/cmds.c:8363
1456 #: fish/cmds.c:8386 fish/cmds.c:8407 fish/cmds.c:8428 fish/cmds.c:8449
1457 #: fish/cmds.c:8469 fish/cmds.c:8492 fish/cmds.c:8530 fish/cmds.c:8547
1458 #: fish/cmds.c:8564 fish/cmds.c:8583 fish/cmds.c:8602 fish/cmds.c:8619
1459 #: fish/cmds.c:8636 fish/cmds.c:8653 fish/cmds.c:8670 fish/cmds.c:8689
1460 #: fish/cmds.c:8725 fish/cmds.c:8765 fish/cmds.c:8798 fish/cmds.c:8815
1461 #: fish/cmds.c:8832 fish/cmds.c:8848 fish/cmds.c:8863 fish/cmds.c:8884
1462 #: fish/cmds.c:8922 fish/cmds.c:8960 fish/cmds.c:8999 fish/cmds.c:9039
1463 #: fish/cmds.c:9080 fish/cmds.c:9121 fish/cmds.c:9159 fish/cmds.c:9176
1464 #: fish/cmds.c:9199 fish/cmds.c:9221 fish/cmds.c:9243 fish/cmds.c:9263
1465 #: fish/cmds.c:9283 fish/cmds.c:9319 fish/cmds.c:9391 fish/cmds.c:9431
1466 #: fish/cmds.c:9489 fish/cmds.c:9515 fish/cmds.c:9541 fish/cmds.c:9569
1467 #: fish/cmds.c:9628 fish/cmds.c:9649 fish/cmds.c:9694 fish/cmds.c:9714
1468 #: fish/cmds.c:9753 fish/cmds.c:9790 fish/cmds.c:9810 fish/cmds.c:9832
1469 #: fish/cmds.c:9889 fish/cmds.c:9909 fish/cmds.c:9931 fish/cmds.c:9953
1470 #: fish/cmds.c:9972 fish/cmds.c:9992 fish/cmds.c:10019 fish/cmds.c:10039
1471 #: fish/cmds.c:10059 fish/cmds.c:10079 fish/cmds.c:10099 fish/cmds.c:10121
1472 #: fish/cmds.c:10156 fish/cmds.c:10174 fish/cmds.c:10197 fish/cmds.c:10219
1473 #: fish/cmds.c:10234 fish/cmds.c:10251 fish/cmds.c:10288 fish/cmds.c:10327
1474 #: fish/cmds.c:10367 fish/cmds.c:10423 fish/cmds.c:10445 fish/cmds.c:10481
1475 #: fish/cmds.c:10496 fish/cmds.c:10516 fish/cmds.c:10556 fish/cmds.c:10579
1476 #: fish/cmds.c:10603 fish/cmds.c:10628 fish/cmds.c:10669 fish/cmds.c:10694
1477 #: fish/cmds.c:10732 fish/cmds.c:10763 fish/cmds.c:10794 fish/cmds.c:10822
1478 #: fish/cmds.c:10842 fish/cmds.c:10874 fish/cmds.c:10894 fish/cmds.c:10914
1479 #: fish/cmds.c:10931 fish/cmds.c:10949 fish/cmds.c:10972 fish/cmds.c:10993
1480 #: fish/cmds.c:11012 fish/cmds.c:11054 fish/cmds.c:11097 fish/cmds.c:11141
1481 #: fish/cmds.c:11180 fish/cmds.c:11199 fish/cmds.c:11219 fish/cmds.c:11239
1482 #: fish/cmds.c:11260 fish/cmds.c:11281 fish/cmds.c:11302 fish/cmds.c:11323
1483 #: fish/cmds.c:11344 fish/cmds.c:11366 fish/cmds.c:11404 fish/cmds.c:11455
1484 #: fish/cmds.c:11493 fish/cmds.c:11549
1485 #, c-format
1486 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1487 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1488
1489 #: fish/cmds.c:3438 fish/cmds.c:3452 fish/cmds.c:3468 fish/cmds.c:3485
1490 #: fish/cmds.c:3502 fish/cmds.c:3520 fish/cmds.c:3539 fish/cmds.c:3555
1491 #: fish/cmds.c:3573 fish/cmds.c:3589 fish/cmds.c:3607 fish/cmds.c:3623
1492 #: fish/cmds.c:3640 fish/cmds.c:3655 fish/cmds.c:3673 fish/cmds.c:3688
1493 #: fish/cmds.c:3704 fish/cmds.c:3720 fish/cmds.c:3736 fish/cmds.c:3752
1494 #: fish/cmds.c:3768 fish/cmds.c:3786 fish/cmds.c:3819 fish/cmds.c:3835
1495 #: fish/cmds.c:3851 fish/cmds.c:3870 fish/cmds.c:3885 fish/cmds.c:3903
1496 #: fish/cmds.c:3918 fish/cmds.c:3936 fish/cmds.c:3951 fish/cmds.c:3969
1497 #: fish/cmds.c:3984 fish/cmds.c:4003 fish/cmds.c:4022 fish/cmds.c:4040
1498 #: fish/cmds.c:4060 fish/cmds.c:4079 fish/cmds.c:4099 fish/cmds.c:4119
1499 #: fish/cmds.c:4139 fish/cmds.c:4158 fish/cmds.c:4177 fish/cmds.c:4197
1500 #: fish/cmds.c:4217 fish/cmds.c:4237 fish/cmds.c:4252 fish/cmds.c:4268
1501 #: fish/cmds.c:4289 fish/cmds.c:4340 fish/cmds.c:4358 fish/cmds.c:4375
1502 #: fish/cmds.c:4396 fish/cmds.c:4449 fish/cmds.c:4469 fish/cmds.c:4490
1503 #: fish/cmds.c:4506 fish/cmds.c:4522 fish/cmds.c:4541 fish/cmds.c:4563
1504 #: fish/cmds.c:4585 fish/cmds.c:4605 fish/cmds.c:4622 fish/cmds.c:4639
1505 #: fish/cmds.c:4656 fish/cmds.c:4673 fish/cmds.c:4690 fish/cmds.c:4707
1506 #: fish/cmds.c:4724 fish/cmds.c:4743 fish/cmds.c:4766 fish/cmds.c:4802
1507 #: fish/cmds.c:4819 fish/cmds.c:4842 fish/cmds.c:4864 fish/cmds.c:4885
1508 #: fish/cmds.c:4905 fish/cmds.c:4924 fish/cmds.c:4944 fish/cmds.c:4962
1509 #: fish/cmds.c:4980 fish/cmds.c:4994 fish/cmds.c:5010 fish/cmds.c:5030
1510 #: fish/cmds.c:5049 fish/cmds.c:5068 fish/cmds.c:5087 fish/cmds.c:5106
1511 #: fish/cmds.c:5126 fish/cmds.c:5166 fish/cmds.c:5223 fish/cmds.c:5244
1512 #: fish/cmds.c:5265 fish/cmds.c:5286 fish/cmds.c:5304 fish/cmds.c:5326
1513 #: fish/cmds.c:5364 fish/cmds.c:5386 fish/cmds.c:5465 fish/cmds.c:5504
1514 #: fish/cmds.c:5519 fish/cmds.c:5536 fish/cmds.c:5550 fish/cmds.c:5566
1515 #: fish/cmds.c:5588 fish/cmds.c:5610 fish/cmds.c:5632 fish/cmds.c:5654
1516 #: fish/cmds.c:5676 fish/cmds.c:5698 fish/cmds.c:5718 fish/cmds.c:5735
1517 #: fish/cmds.c:5752 fish/cmds.c:5771 fish/cmds.c:5790 fish/cmds.c:5810
1518 #: fish/cmds.c:5846 fish/cmds.c:5865 fish/cmds.c:5884 fish/cmds.c:5901
1519 #: fish/cmds.c:5919 fish/cmds.c:5942 fish/cmds.c:5965 fish/cmds.c:5989
1520 #: fish/cmds.c:6012 fish/cmds.c:6033 fish/cmds.c:6056 fish/cmds.c:6079
1521 #: fish/cmds.c:6099 fish/cmds.c:6121 fish/cmds.c:6142 fish/cmds.c:6165
1522 #: fish/cmds.c:6182 fish/cmds.c:6199 fish/cmds.c:6217 fish/cmds.c:6235
1523 #: fish/cmds.c:6256 fish/cmds.c:6274 fish/cmds.c:6295 fish/cmds.c:6315
1524 #: fish/cmds.c:6333 fish/cmds.c:6354 fish/cmds.c:6377 fish/cmds.c:6400
1525 #: fish/cmds.c:6422 fish/cmds.c:6455 fish/cmds.c:6472 fish/cmds.c:6489
1526 #: fish/cmds.c:6513 fish/cmds.c:6536 fish/cmds.c:6559 fish/cmds.c:6581
1527 #: fish/cmds.c:6598 fish/cmds.c:6620 fish/cmds.c:6714 fish/cmds.c:6734
1528 #: fish/cmds.c:6754 fish/cmds.c:6774 fish/cmds.c:6792 fish/cmds.c:6813
1529 #: fish/cmds.c:6849 fish/cmds.c:6866 fish/cmds.c:6888 fish/cmds.c:6905
1530 #: fish/cmds.c:6941 fish/cmds.c:6961 fish/cmds.c:6981 fish/cmds.c:7001
1531 #: fish/cmds.c:7023 fish/cmds.c:7040 fish/cmds.c:7059 fish/cmds.c:7078
1532 #: fish/cmds.c:7100 fish/cmds.c:7121 fish/cmds.c:7142 fish/cmds.c:7163
1533 #: fish/cmds.c:7186 fish/cmds.c:7227 fish/cmds.c:7250 fish/cmds.c:7289
1534 #: fish/cmds.c:7306 fish/cmds.c:7325 fish/cmds.c:7346 fish/cmds.c:7369
1535 #: fish/cmds.c:7391 fish/cmds.c:7409 fish/cmds.c:7428 fish/cmds.c:7449
1536 #: fish/cmds.c:7526 fish/cmds.c:7567 fish/cmds.c:7646 fish/cmds.c:7722
1537 #: fish/cmds.c:7759 fish/cmds.c:7782 fish/cmds.c:7803 fish/cmds.c:7826
1538 #: fish/cmds.c:7848 fish/cmds.c:7873 fish/cmds.c:7916 fish/cmds.c:7957
1539 #: fish/cmds.c:7978 fish/cmds.c:7996 fish/cmds.c:8015 fish/cmds.c:8032
1540 #: fish/cmds.c:8050 fish/cmds.c:8077 fish/cmds.c:8101 fish/cmds.c:8125
1541 #: fish/cmds.c:8149 fish/cmds.c:8173 fish/cmds.c:8197 fish/cmds.c:8221
1542 #: fish/cmds.c:8245 fish/cmds.c:8269 fish/cmds.c:8293 fish/cmds.c:8317
1543 #: fish/cmds.c:8341 fish/cmds.c:8364 fish/cmds.c:8387 fish/cmds.c:8408
1544 #: fish/cmds.c:8429 fish/cmds.c:8450 fish/cmds.c:8470 fish/cmds.c:8493
1545 #: fish/cmds.c:8531 fish/cmds.c:8548 fish/cmds.c:8565 fish/cmds.c:8584
1546 #: fish/cmds.c:8603 fish/cmds.c:8620 fish/cmds.c:8637 fish/cmds.c:8654
1547 #: fish/cmds.c:8671 fish/cmds.c:8690 fish/cmds.c:8726 fish/cmds.c:8766
1548 #: fish/cmds.c:8799 fish/cmds.c:8816 fish/cmds.c:8833 fish/cmds.c:8849
1549 #: fish/cmds.c:8864 fish/cmds.c:8885 fish/cmds.c:8923 fish/cmds.c:8961
1550 #: fish/cmds.c:9000 fish/cmds.c:9040 fish/cmds.c:9081 fish/cmds.c:9122
1551 #: fish/cmds.c:9160 fish/cmds.c:9177 fish/cmds.c:9200 fish/cmds.c:9222
1552 #: fish/cmds.c:9244 fish/cmds.c:9264 fish/cmds.c:9284 fish/cmds.c:9320
1553 #: fish/cmds.c:9392 fish/cmds.c:9432 fish/cmds.c:9490 fish/cmds.c:9516
1554 #: fish/cmds.c:9542 fish/cmds.c:9570 fish/cmds.c:9629 fish/cmds.c:9650
1555 #: fish/cmds.c:9695 fish/cmds.c:9715 fish/cmds.c:9754 fish/cmds.c:9791
1556 #: fish/cmds.c:9811 fish/cmds.c:9833 fish/cmds.c:9890 fish/cmds.c:9910
1557 #: fish/cmds.c:9932 fish/cmds.c:9954 fish/cmds.c:9973 fish/cmds.c:9993
1558 #: fish/cmds.c:10020 fish/cmds.c:10040 fish/cmds.c:10060 fish/cmds.c:10080
1559 #: fish/cmds.c:10100 fish/cmds.c:10122 fish/cmds.c:10157 fish/cmds.c:10175
1560 #: fish/cmds.c:10198 fish/cmds.c:10220 fish/cmds.c:10235 fish/cmds.c:10252
1561 #: fish/cmds.c:10289 fish/cmds.c:10328 fish/cmds.c:10368 fish/cmds.c:10424
1562 #: fish/cmds.c:10446 fish/cmds.c:10482 fish/cmds.c:10497 fish/cmds.c:10517
1563 #: fish/cmds.c:10557 fish/cmds.c:10580 fish/cmds.c:10604 fish/cmds.c:10629
1564 #: fish/cmds.c:10670 fish/cmds.c:10695 fish/cmds.c:10733 fish/cmds.c:10764
1565 #: fish/cmds.c:10795 fish/cmds.c:10823 fish/cmds.c:10843 fish/cmds.c:10875
1566 #: fish/cmds.c:10895 fish/cmds.c:10915 fish/cmds.c:10932 fish/cmds.c:10950
1567 #: fish/cmds.c:10973 fish/cmds.c:10994 fish/cmds.c:11013 fish/cmds.c:11055
1568 #: fish/cmds.c:11098 fish/cmds.c:11142 fish/cmds.c:11181 fish/cmds.c:11200
1569 #: fish/cmds.c:11220 fish/cmds.c:11240 fish/cmds.c:11261 fish/cmds.c:11282
1570 #: fish/cmds.c:11303 fish/cmds.c:11324 fish/cmds.c:11345 fish/cmds.c:11367
1571 #: fish/cmds.c:11405 fish/cmds.c:11456 fish/cmds.c:11494 fish/cmds.c:11550
1572 #, c-format
1573 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1574 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1575
1576 #: fish/cmds.c:3796 fish/cmds.c:4778 fish/cmds.c:5136 fish/cmds.c:5176
1577 #: fish/cmds.c:5195 fish/cmds.c:5338 fish/cmds.c:5397 fish/cmds.c:5416
1578 #: fish/cmds.c:5435 fish/cmds.c:5478 fish/cmds.c:5821 fish/cmds.c:6432
1579 #: fish/cmds.c:6631 fish/cmds.c:6650 fish/cmds.c:6669 fish/cmds.c:6688
1580 #: fish/cmds.c:6824 fish/cmds.c:6915 fish/cmds.c:7196 fish/cmds.c:7260
1581 #: fish/cmds.c:7459 fish/cmds.c:7478 fish/cmds.c:7497 fish/cmds.c:7536
1582 #: fish/cmds.c:7577 fish/cmds.c:7596 fish/cmds.c:7615 fish/cmds.c:7656
1583 #: fish/cmds.c:7675 fish/cmds.c:7694 fish/cmds.c:7732 fish/cmds.c:7885
1584 #: fish/cmds.c:7928 fish/cmds.c:8505 fish/cmds.c:8700 fish/cmds.c:8738
1585 #: fish/cmds.c:8776 fish/cmds.c:8896 fish/cmds.c:8933 fish/cmds.c:8971
1586 #: fish/cmds.c:9010 fish/cmds.c:9051 fish/cmds.c:9092 fish/cmds.c:9133
1587 #: fish/cmds.c:9296 fish/cmds.c:9332 fish/cmds.c:9345 fish/cmds.c:9358
1588 #: fish/cmds.c:9371 fish/cmds.c:9404 fish/cmds.c:9442 fish/cmds.c:9461
1589 #: fish/cmds.c:9582 fish/cmds.c:9601 fish/cmds.c:9662 fish/cmds.c:9675
1590 #: fish/cmds.c:9726 fish/cmds.c:9765 fish/cmds.c:9843 fish/cmds.c:9862
1591 #: fish/cmds.c:10136 fish/cmds.c:10263 fish/cmds.c:10300 fish/cmds.c:10339
1592 #: fish/cmds.c:10379 fish/cmds.c:10398 fish/cmds.c:10457 fish/cmds.c:10530
1593 #: fish/cmds.c:10640 fish/cmds.c:10710 fish/cmds.c:10744 fish/cmds.c:10775
1594 #: fish/cmds.c:10806 fish/cmds.c:10855 fish/cmds.c:11026 fish/cmds.c:11068
1595 #: fish/cmds.c:11113 fish/cmds.c:11155 fish/cmds.c:11381 fish/cmds.c:11419
1596 #: fish/cmds.c:11432 fish/cmds.c:11470 fish/cmds.c:11505 fish/cmds.c:11524
1597 #, c-format
1598 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1599 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1600
1601 #: fish/cmds.c:3802 fish/cmds.c:4784 fish/cmds.c:5142 fish/cmds.c:5182
1602 #: fish/cmds.c:5201 fish/cmds.c:5344 fish/cmds.c:5403 fish/cmds.c:5422
1603 #: fish/cmds.c:5441 fish/cmds.c:5484 fish/cmds.c:5827 fish/cmds.c:6438
1604 #: fish/cmds.c:6637 fish/cmds.c:6656 fish/cmds.c:6675 fish/cmds.c:6694
1605 #: fish/cmds.c:6830 fish/cmds.c:6921 fish/cmds.c:7202 fish/cmds.c:7266
1606 #: fish/cmds.c:7465 fish/cmds.c:7484 fish/cmds.c:7503 fish/cmds.c:7542
1607 #: fish/cmds.c:7583 fish/cmds.c:7602 fish/cmds.c:7621 fish/cmds.c:7662
1608 #: fish/cmds.c:7681 fish/cmds.c:7700 fish/cmds.c:7738 fish/cmds.c:7891
1609 #: fish/cmds.c:7934 fish/cmds.c:8511 fish/cmds.c:8706 fish/cmds.c:8744
1610 #: fish/cmds.c:8782 fish/cmds.c:8902 fish/cmds.c:8939 fish/cmds.c:8977
1611 #: fish/cmds.c:9016 fish/cmds.c:9057 fish/cmds.c:9098 fish/cmds.c:9139
1612 #: fish/cmds.c:9410 fish/cmds.c:9448 fish/cmds.c:9467 fish/cmds.c:9588
1613 #: fish/cmds.c:9732 fish/cmds.c:9771 fish/cmds.c:9849 fish/cmds.c:9868
1614 #: fish/cmds.c:10269 fish/cmds.c:10306 fish/cmds.c:10345 fish/cmds.c:10385
1615 #: fish/cmds.c:10404 fish/cmds.c:10463 fish/cmds.c:10536 fish/cmds.c:10646
1616 #: fish/cmds.c:11032 fish/cmds.c:11074 fish/cmds.c:11119 fish/cmds.c:11161
1617 #: fish/cmds.c:11511
1618 #, c-format
1619 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1620 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1621
1622 #: fish/cmds.c:4288 fish/cmds.c:4395
1623 #, c-format
1624 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1625 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
1626
1627 #: fish/cmds.c:4314 fish/cmds.c:4421
1628 #, fuzzy, c-format
1629 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
1630 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1631
1632 #: fish/cmds.c:4320 fish/cmds.c:4427
1633 #, fuzzy, c-format
1634 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
1635 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1636
1637 #: fish/cmds.c:11570
1638 #, c-format
1639 msgid "%s: unknown command\n"
1640 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1641
1642 #: fish/copy.c:41
1643 #, c-format
1644 msgid ""
1645 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1646 msgstr ""
1647 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1648 "skopiować pliki do obrazu\n"
1649
1650 #: fish/copy.c:54 fish/copy.c:195
1651 #, c-format
1652 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1653 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1654
1655 #: fish/copy.c:139
1656 #, c-format
1657 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1658 msgstr ""
1659 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1660
1661 #: fish/copy.c:184
1662 #, c-format
1663 msgid ""
1664 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1665 "image\n"
1666 msgstr ""
1667 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1668 "skopiować pliki z obrazu\n"
1669
1670 #: fish/copy.c:225
1671 #, c-format
1672 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1673 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
1674
1675 #: fish/edit.c:44
1676 #, c-format
1677 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1678 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1679
1680 #: fish/fish.c:90
1681 #, fuzzy, c-format
1682 msgid ""
1683 "%s: guest filesystem shell\n"
1684 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1685 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1686 "Usage:\n"
1687 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1688 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1689 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1690 "or for interactive use:\n"
1691 "  %s\n"
1692 "or from a shell script:\n"
1693 "  %s <<EOF\n"
1694 "  cmd\n"
1695 "  ...\n"
1696 "  EOF\n"
1697 "Options:\n"
1698 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1699 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1700 "  -a|--add image       Add image\n"
1701 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1702 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
1703 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1704 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1705 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1706 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1707 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
1708 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1709 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1710 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1711 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1712 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1713 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1714 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1715 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1716 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1717 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1718 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1719 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1720 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1721 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1722 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1723 msgstr ""
1724 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1725 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1726 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1727 "Użycie:\n"
1728 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
1729 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
1730 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
1731 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1732 "  %s\n"
1733 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1734 "  %s <<EOF\n"
1735 "  polecenie\n"
1736 "  ...\n"
1737 "  EOF\n"
1738 "Opcje:\n"
1739 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1740 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1741 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
1742 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
1743 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
1744 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1745 "                       pomocą Tab\n"
1746 "  --echo-keys          Bez wyłączania powtarzania dla haseł\n"
1747 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1748 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
1749 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
1750 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
1751 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1752 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1753 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1754 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1755 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
1756 "                       tryb interaktywny\n"
1757 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
1758 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1759 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1760 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1761 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1762 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1763 "                       wykonaniem\n"
1764 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1765 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1766
1767 #: fish/fish.c:241
1768 #, c-format
1769 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1770 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1771
1772 #: fish/fish.c:248
1773 #, c-format
1774 msgid ""
1775 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1776 msgstr ""
1777 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1778
1779 #: fish/fish.c:296
1780 #, c-format
1781 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1782 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1783
1784 #: fish/fish.c:450
1785 #, c-format
1786 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1787 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1788
1789 #: fish/fish.c:458
1790 #, c-format
1791 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1792 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1793
1794 #: fish/fish.c:464
1795 #, c-format
1796 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1797 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1798
1799 #: fish/fish.c:521
1800 #, c-format
1801 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
1802 msgstr ""
1803 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
1804
1805 #: fish/fish.c:525
1806 #, c-format
1807 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
1808 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
1809
1810 #: fish/fish.c:634
1811 #, fuzzy, c-format
1812 msgid ""
1813 "\n"
1814 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1815 "editing virtual machine filesystems.\n"
1816 "\n"
1817 "Type: 'help' for help on commands\n"
1818 "      'man' to read the manual\n"
1819 "      'quit' to quit the shell\n"
1820 "\n"
1821 msgstr ""
1822 "\n"
1823 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1824 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1825 "\n"
1826 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1827 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1828 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1829 "\n"
1830
1831 #: fish/fish.c:721
1832 #, c-format
1833 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1834 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1835
1836 #: fish/fish.c:727 fish/fish.c:744
1837 #, c-format
1838 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1839 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1840
1841 #: fish/fish.c:738
1842 #, c-format
1843 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1844 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1845
1846 #: fish/fish.c:793
1847 #, c-format
1848 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1849 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1850
1851 #: fish/fish.c:810
1852 #, c-format
1853 msgid "%s: too many arguments\n"
1854 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1855
1856 #: fish/fish.c:839
1857 #, c-format
1858 msgid "%s: empty command on command line\n"
1859 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1860
1861 #: fish/fish.c:980
1862 msgid "display a list of commands or help on a command"
1863 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1864
1865 #: fish/fish.c:982
1866 msgid "quit guestfish"
1867 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1868
1869 #: fish/fish.c:993
1870 #, c-format
1871 msgid ""
1872 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1873 "     help cmd\n"
1874 "     help\n"
1875 msgstr ""
1876 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1877 "     help polecenie\n"
1878 "     help\n"
1879
1880 #: fish/fish.c:1001
1881 #, c-format
1882 msgid ""
1883 "quit - quit guestfish\n"
1884 "     quit\n"
1885 msgstr ""
1886 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1887 "     quit\n"
1888
1889 #: fish/fish.c:1006
1890 #, c-format
1891 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1892 msgstr ""
1893 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1894 "poleceń\n"
1895
1896 #: fish/fish.c:1022
1897 #, c-format
1898 msgid ""
1899 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1900 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1901 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1902 msgstr ""
1903 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
1904 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
1905 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
1906
1907 #: fish/fish.c:1179
1908 #, c-format
1909 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1910 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1911
1912 #: fish/glob.c:53
1913 #, c-format
1914 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1915 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1916
1917 #: fish/glob.c:73
1918 #, c-format
1919 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1920 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1921
1922 #: fish/help.c:38
1923 #, c-format
1924 msgid ""
1925 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
1926 "command.\n"
1927 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
1928 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
1929 msgstr ""
1930
1931 #: fish/help.c:44
1932 #, c-format
1933 msgid ""
1934 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
1935 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
1936 "'mount-options'.\n"
1937 msgstr ""
1938
1939 #: fish/help.c:52
1940 #, c-format
1941 msgid ""
1942 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
1943 "\n"
1944 "To read the manual, type 'man'.\n"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: fish/hexedit.c:41
1948 #, c-format
1949 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
1950 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
1951
1952 #: fish/hexedit.c:52
1953 #, c-format
1954 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
1955 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
1956
1957 #: fish/hexedit.c:63
1958 #, c-format
1959 msgid ""
1960 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
1961 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
1962 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
1963 msgstr ""
1964 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
1965 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
1966 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
1967 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
1968
1969 #: fish/hexedit.c:92
1970 #, c-format
1971 msgid "hexedit: invalid range\n"
1972 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
1973
1974 #: fish/inspect.c:85
1975 #, fuzzy, c-format
1976 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
1977 msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
1978
1979 #: fish/inspect.c:91
1980 #, fuzzy, c-format
1981 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
1982 msgstr ""
1983 "guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
1984 "i\n"
1985
1986 #: fish/inspect.c:131
1987 #, c-format
1988 msgid "Operating system: %s\n"
1989 msgstr "System operacyjny: %s\n"
1990
1991 #: fish/inspect.c:144
1992 #, c-format
1993 msgid "%s mounted on %s\n"
1994 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
1995
1996 #: fish/keys.c:52
1997 #, c-format
1998 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
1999 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2000
2001 #: fish/lcd.c:34
2002 #, c-format
2003 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2004 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2005
2006 #: fish/man.c:34
2007 #, c-format
2008 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2009 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2010
2011 #: fish/man.c:53
2012 #, c-format
2013 msgid "the external 'man' program failed\n"
2014 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2015
2016 #: fish/more.c:39
2017 #, c-format
2018 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2019 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2020
2021 #: fish/options.c:36
2022 #, fuzzy, c-format
2023 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2024 msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2025
2026 #: fish/options.c:118
2027 #, fuzzy, c-format
2028 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2029 msgstr ""
2030 "guestfish: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z "
2031 "tych?\n"
2032
2033 #: fish/prep.c:37
2034 #, c-format
2035 msgid ""
2036 "List of available prepared disk images:\n"
2037 "\n"
2038 msgstr ""
2039 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2040 "\n"
2041
2042 #: fish/prep.c:40
2043 #, c-format
2044 msgid ""
2045 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2046 "\n"
2047 "%s\n"
2048 msgstr ""
2049 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2050 "\n"
2051 "%s\n"
2052
2053 #: fish/prep.c:48
2054 #, c-format
2055 msgid "  Optional parameters:\n"
2056 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2057
2058 #: fish/prep.c:55
2059 #, c-format
2060 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2061 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2062
2063 #: fish/prep.c:65
2064 #, c-format
2065 msgid ""
2066 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2067 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2068 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2069 msgstr ""
2070 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2071 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2072 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2073
2074 #: fish/prep.c:96
2075 #, c-format
2076 msgid ""
2077 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2078 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2079 msgstr ""
2080 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2081 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2082 "wartości dla parametru -N.\n"
2083
2084 #: fish/prep.c:158
2085 #, c-format
2086 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2087 msgstr ""
2088 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2089 "\": "
2090
2091 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2092 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2093 msgid "failed to allocate disk"
2094 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2095
2096 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2097 msgid "could not parse boot size"
2098 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2099
2100 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2101 #, c-format
2102 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2103 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2104
2105 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2106 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2107 #, c-format
2108 msgid "failed to partition disk: %s"
2109 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2110
2111 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2112 #, c-format
2113 msgid "failed to add boot partition: %s"
2114 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2115
2116 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2117 #, c-format
2118 msgid "failed to add root partition: %s"
2119 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2120
2121 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2122 #, c-format
2123 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2124 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2125
2126 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2127 #, c-format
2128 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2129 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2130
2131 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2132 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2133 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2134 msgstr ""
2135 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2136
2137 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2138 #, c-format
2139 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2140 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2141
2142 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2143 #, c-format
2144 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2145 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2146
2147 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2148 #, c-format
2149 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2150 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2151
2152 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2153 #, c-format
2154 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2155 msgstr ""
2156 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2157 "%s: %s"
2158
2159 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2160 #, c-format
2161 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2162 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2163
2164 #: fish/rc.c:255
2165 #, c-format
2166 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2167 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2168
2169 #: fish/rc.c:260
2170 #, c-format
2171 msgid ""
2172 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2173 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2174 msgstr ""
2175 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2176 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2177 "zgadzać.\n"
2178
2179 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2180 #, c-format
2181 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2182 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2183
2184 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2185 #, c-format
2186 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2187 msgstr ""
2188 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2189 "serwera\n"
2190
2191 #: fish/rc.c:386
2192 #, c-format
2193 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2194 msgstr ""
2195 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2196
2197 #: fish/reopen.c:36
2198 #, c-format
2199 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2200 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2201
2202 #: fish/reopen.c:46
2203 #, c-format
2204 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2205 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2206
2207 #: fish/supported.c:66
2208 msgid "yes"
2209 msgstr "tak"
2210
2211 #: fish/supported.c:68
2212 msgid "no"
2213 msgstr "nie"
2214
2215 #: fish/time.c:36
2216 #, c-format
2217 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2218 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2219
2220 #: fuse/guestmount.c:845
2221 #, fuzzy, c-format
2222 msgid ""
2223 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2224 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2225 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2226 "Usage:\n"
2227 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2228 "Options:\n"
2229 "  -a|--add image       Add image\n"
2230 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2231 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2232 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2233 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2234 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2235 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2236 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2237 "  --help               Display help message and exit\n"
2238 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2239 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2240 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2241 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2242 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2243 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2244 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2245 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2246 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2247 msgstr ""
2248 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2249 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2250 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2251 "Użycie:\n"
2252 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2253 "Opcje:\n"
2254 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2255 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2256 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2257 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2258 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2259 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2260 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2261 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2262 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2263 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2264 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2265 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2266 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2267 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2268 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2269 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2270
2271 #: fuse/guestmount.c:1068
2272 #, fuzzy, c-format
2273 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2274 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2275
2276 #: fuse/guestmount.c:1076
2277 #, c-format
2278 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2279 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2280
2281 #: inspector/virt-inspector.pl:134
2282 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2283 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
2284
2285 #: inspector/virt-inspector.pl:145 tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-ls.pl:194
2286 #: tools/virt-tar.pl:238 tools/virt-win-reg.pl:292
2287 #, fuzzy, perl-brace-format
2288 msgid ""
2289 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2290 "\n"
2291 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2292 "machine\n"
2293 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2294 "\n"
2295 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2296 "information about the disk image as possible.\n"
2297 msgstr ""
2298 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2299 "\n"
2300 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2301 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2302 "\n"
2303 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2304 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2305
2306 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2307 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2308 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2309
2310 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2311 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2312 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2313
2314 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2315 #, perl-brace-format
2316 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2317 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2318
2319 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2320 msgid ""
2321 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2322 "XPath::XMLParser)"
2323 msgstr ""
2324 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2325 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2326
2327 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2328 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2329 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2330
2331 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2332 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2333 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2334
2335 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2336 #, perl-brace-format
2337 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2338 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2339
2340 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2341 #, perl-brace-format
2342 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2343 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2344
2345 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2346 #, perl-brace-format
2347 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2348 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2349
2350 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2351 msgid ""
2352 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2353 "\n"
2354 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2355 "machine\n"
2356 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2357 "\n"
2358 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2359 "information about the disk image as possible.\n"
2360 msgstr ""
2361 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2362 "\n"
2363 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2364 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2365 "\n"
2366 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2367 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2368
2369 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:900
2370 #, perl-brace-format
2371 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2372 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2373
2374 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:910
2375 #, perl-brace-format
2376 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2377 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2378
2379 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:933
2380 #, perl-brace-format
2381 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2382 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2383
2384 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1011
2385 #, perl-brace-format
2386 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2387 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2388
2389 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1037
2390 #, perl-brace-format
2391 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2392 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2393
2394 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1102
2395 msgid "Can't find grub on guest"
2396 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2397
2398 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2399 #, perl-brace-format
2400 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2401 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2402
2403 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1188
2404 #, perl-brace-format
2405 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2406 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2407
2408 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1211
2409 #, perl-brace-format
2410 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2411 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2412
2413 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1280
2414 #, perl-brace-format
2415 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2416 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2417
2418 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1288
2419 #, perl-brace-format
2420 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2421 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2422
2423 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1342
2424 #, perl-brace-format
2425 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2426 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2427
2428 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1381
2429 #, perl-brace-format
2430 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2431 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2432
2433 #: src/appliance.c:142
2434 #, c-format
2435 msgid ""
2436 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2437 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2438 msgstr ""
2439 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2440 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2441
2442 #: src/appliance.c:358
2443 #, fuzzy, c-format
2444 msgid "failed to create temporary cache directory: %m"
2445 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2446
2447 #: src/appliance.c:446
2448 #, fuzzy, c-format
2449 msgid "error renaming temporary cache directory: %m"
2450 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2451
2452 #: src/appliance.c:522
2453 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2454 msgstr ""
2455 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2456 "komunikaty błędów"
2457
2458 #: src/filearch.c:153 src/inspect.c:956
2459 #, c-format
2460 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
2461 msgstr ""
2462
2463 #: src/filearch.c:266
2464 msgid ""
2465 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
2466 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
2467 msgstr ""
2468
2469 #: src/guestfs.c:178
2470 #, c-format
2471 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2472 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2473
2474 #: src/guestfs.c:290
2475 #, c-format
2476 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2477 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2478
2479 #: src/guestfs.c:791
2480 #, c-format
2481 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
2482 msgstr ""
2483
2484 #: src/inspect.c:352
2485 #, c-format
2486 msgid "%s: file is empty"
2487 msgstr ""
2488
2489 #: src/inspect.c:637
2490 #, c-format
2491 msgid "size of /etc/fstab unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
2492 msgstr ""
2493
2494 #: src/inspect.c:665
2495 #, fuzzy
2496 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
2497 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2498
2499 #: src/inspect.c:881
2500 #, c-format
2501 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2502 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2503
2504 #: src/inspect.c:1098
2505 #, fuzzy, c-format
2506 msgid "could not parse integer in version number: %s"
2507 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2508
2509 #: src/inspect.c:1186
2510 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2511 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2512
2513 #: src/inspect.c:1198
2514 #, c-format
2515 msgid ""
2516 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2517 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2518 msgstr ""
2519 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2520 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2521
2522 #: src/inspect.c:1325
2523 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
2524 msgstr ""
2525
2526 #: src/inspect.c:1457
2527 msgid ""
2528 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
2529 "without PCRE or hivex libraries"
2530 msgstr ""
2531
2532 #: src/launch.c:95
2533 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2534 msgstr ""
2535 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2536
2537 #: src/launch.c:152
2538 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2539 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2540
2541 #: src/launch.c:166
2542 #, c-format
2543 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2544 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2545
2546 #: src/launch.c:232 src/launch.c:336
2547 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2548 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2549
2550 #: src/launch.c:244 src/launch.c:249
2551 #, c-format
2552 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
2553 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
2554
2555 #: src/launch.c:361
2556 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2557 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2558
2559 #: src/launch.c:366
2560 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2561 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2562
2563 #: src/launch.c:378
2564 #, c-format
2565 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2566 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2567
2568 #: src/launch.c:726
2569 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2570 msgstr ""
2571 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2572 "błędów"
2573
2574 #: src/launch.c:739
2575 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2576 msgstr ""
2577 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2578
2579 #: src/launch.c:880
2580 #, c-format
2581 msgid ""
2582 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2583 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2584 msgstr ""
2585 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2586 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2587
2588 #: src/launch.c:972
2589 msgid "qemu has not been launched yet"
2590 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2591
2592 #: src/launch.c:983
2593 msgid "no subprocess to kill"
2594 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2595
2596 #: src/proto.c:143
2597 #, c-format
2598 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2599 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2600
2601 #: src/proto.c:166
2602 #, c-format
2603 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2604 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2605
2606 #: src/proto.c:281
2607 #, c-format
2608 msgid ""
2609 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2610 msgstr ""
2611 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
2612 "%x\n"
2613
2614 #: src/proto.c:453 src/proto.c:514
2615 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2616 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2617
2618 #: src/proto.c:474
2619 #, c-format
2620 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2621 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2622
2623 #: src/proto.c:491
2624 #, c-format
2625 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2626 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2627
2628 #: src/proto.c:641
2629 #, c-format
2630 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2631 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2632
2633 #: src/proto.c:663
2634 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2635 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2636
2637 #: src/proto.c:672
2638 msgid "dispatch failed to marshal args"
2639 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2640
2641 #: src/proto.c:802
2642 #, c-format
2643 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2644 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2645
2646 #: src/proto.c:818
2647 #, c-format
2648 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2649 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2650
2651 #: src/proto.c:941
2652 #, c-format
2653 msgid "%s: error in chunked encoding"
2654 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2655
2656 #: src/proto.c:969
2657 msgid "write to daemon socket"
2658 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2659
2660 #: src/proto.c:992
2661 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2662 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2663
2664 #: src/proto.c:997
2665 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2666 msgstr ""
2667 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2668 "fragmentów pliku"
2669
2670 #: src/proto.c:1005
2671 msgid "failed to parse file chunk"
2672 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2673
2674 #: src/proto.c:1014
2675 msgid "file receive cancelled by daemon"
2676 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2677
2678 #: src/virt.c:88
2679 #, fuzzy, c-format
2680 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
2681 msgstr ""
2682 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
2683 "%s\n"
2684
2685 #: src/virt.c:96
2686 #, fuzzy, c-format
2687 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
2688 msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
2689
2690 #: src/virt.c:145
2691 #, fuzzy, c-format
2692 msgid "error getting domain info: %s"
2693 msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
2694
2695 #: src/virt.c:149
2696 #, fuzzy
2697 msgid ""
2698 "error: domain is a live virtual machine.\n"
2699 "You must use readonly access because write access to a running virtual "
2700 "machine\n"
2701 "can cause disk corruption."
2702 msgstr ""
2703 "guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
2704 "Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
2705 "wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
2706
2707 #: src/virt.c:159
2708 #, fuzzy, c-format
2709 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
2710 msgstr ""
2711 "guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
2712 "\": %s\n"
2713
2714 #: src/virt.c:169
2715 #, fuzzy
2716 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
2717 msgstr ""
2718 "guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
2719 "libvirt\n"
2720
2721 #: src/virt.c:175
2722 #, fuzzy
2723 msgid "unable to create new XPath context"
2724 msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
2725
2726 #: src/virt.c:182
2727 #, fuzzy
2728 msgid "unable to evaluate XPath expression"
2729 msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
2730
2731 #: src/virt.c:289
2732 #, fuzzy
2733 msgid "libvirt domain has no disks"
2734 msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
2735
2736 #: src/virt.c:309
2737 msgid ""
2738 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
2739 "without libvirt or libxml2"
2740 msgstr ""
2741
2742 #: test-tool/test-tool.c:82
2743 #, c-format
2744 msgid ""
2745 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2746 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2747 "Usage:\n"
2748 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2749 "Options:\n"
2750 "  --help         Display usage\n"
2751 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2752 "                 Helper program (default: %s)\n"
2753 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2754 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2755 "  --timeout n\n"
2756 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2757 msgstr ""
2758 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2759 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2760 "Użycie:\n"
2761 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2762 "Opcje:\n"
2763 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2764 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2765 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2766 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2767 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2768 "  --timeout n\n"
2769 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2770 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2771
2772 #: test-tool/test-tool.c:138
2773 #, c-format
2774 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2775 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2776
2777 #: test-tool/test-tool.c:147
2778 #, c-format
2779 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2780 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2781
2782 #: test-tool/test-tool.c:159
2783 #, c-format
2784 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2785 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2786
2787 #: test-tool/test-tool.c:182
2788 #, c-format
2789 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2790 msgstr ""
2791 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2792 "się\n"
2793
2794 #: test-tool/test-tool.c:189 test-tool/test-tool.c:198
2795 #, c-format
2796 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2797 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2798
2799 #: test-tool/test-tool.c:206
2800 #, c-format
2801 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2802 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2803
2804 #: test-tool/test-tool.c:228
2805 #, c-format
2806 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2807 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2808
2809 #: test-tool/test-tool.c:240
2810 #, c-format
2811 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2812 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2813
2814 #: test-tool/test-tool.c:246
2815 #, c-format
2816 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2817 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2818
2819 #: test-tool/test-tool.c:252
2820 #, c-format
2821 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2822 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2823
2824 #: test-tool/test-tool.c:258
2825 #, c-format
2826 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2827 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2828
2829 #: test-tool/test-tool.c:264
2830 #, c-format
2831 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2832 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2833
2834 #: test-tool/test-tool.c:272
2835 #, c-format
2836 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2837 msgstr ""
2838 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2839 "nie powiódł się\n"
2840
2841 #: test-tool/test-tool.c:303
2842 #, c-format
2843 msgid ""
2844 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2845 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2846 msgstr ""
2847 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2848 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2849
2850 #: test-tool/test-tool.c:311
2851 #, c-format
2852 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2853 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2854
2855 #: test-tool/test-tool.c:325
2856 #, c-format
2857 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2858 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2859
2860 #: test-tool/test-tool.c:374
2861 #, c-format
2862 msgid ""
2863 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2864 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2865 "\n"
2866 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2867 msgstr ""
2868 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2869 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2870 "\n"
2871 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2872
2873 #: test-tool/test-tool.c:390
2874 #, c-format
2875 msgid "command failed: %s"
2876 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2877
2878 #: test-tool/test-tool.c:398
2879 #, c-format
2880 msgid ""
2881 "Test tool helper program %s\n"
2882 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2883 "was built.\n"
2884 msgstr ""
2885 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2886 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2887
2888 #: test-tool/test-tool.c:432
2889 #, c-format
2890 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2891 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2892
2893 #: tools/virt-df.pl:213
2894 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2895 msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
2896
2897 #: tools/virt-df.pl:277
2898 #, perl-brace-format
2899 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2900 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2901
2902 #: tools/virt-df.pl:345
2903 #, perl-brace-format
2904 msgid "virt-df: ignoring {name}, it has too many disks ({c} > {max})"
2905 msgstr "virt-df: ignorowanie {name}, posiada za dużo dysków ({c} > {max})"
2906
2907 #: tools/virt-df.pl:521
2908 msgid "Virtual Machine"
2909 msgstr "Maszyna wirtualna"
2910
2911 #: tools/virt-df.pl:521
2912 msgid "Filesystem"
2913 msgstr "System plików"
2914
2915 #: tools/virt-df.pl:524
2916 msgid "1K-blocks"
2917 msgstr "K-bloki"
2918
2919 #: tools/virt-df.pl:526
2920 msgid "Size"
2921 msgstr "Rozmiar"
2922
2923 #: tools/virt-df.pl:528
2924 msgid "Used"
2925 msgstr "Użyte"
2926
2927 #: tools/virt-df.pl:529
2928 msgid "Available"
2929 msgstr "Dostępne"
2930
2931 #: tools/virt-df.pl:530
2932 msgid "Use%"
2933 msgstr "Użycie%"
2934
2935 #: tools/virt-df.pl:532
2936 msgid "Inodes"
2937 msgstr "I-węzły"
2938
2939 #: tools/virt-df.pl:533
2940 msgid "IUsed"
2941 msgstr "IUżyte"
2942
2943 #: tools/virt-df.pl:534
2944 msgid "IFree"
2945 msgstr "IWolne"
2946
2947 #: tools/virt-df.pl:535
2948 msgid "IUse%"
2949 msgstr "IUżyte%"
2950
2951 #: tools/virt-edit.pl:169
2952 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2953 msgstr ""
2954 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2955 "polecenia edit"
2956
2957 #: tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-ls.pl:198 tools/virt-tar.pl:242
2958 #: tools/virt-win-reg.pl:296
2959 #, fuzzy, perl-brace-format
2960 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
2961 msgstr ""
2962 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
2963
2964 #: tools/virt-edit.pl:221
2965 msgid "File not changed.\n"
2966 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
2967
2968 #: tools/virt-list-filesystems.pl:139
2969 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2970 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2971
2972 #: tools/virt-list-partitions.pl:149
2973 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2974 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2975
2976 #: tools/virt-ls.pl:153 tools/virt-ls.pl:159
2977 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2978 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2979
2980 #: tools/virt-ls.pl:178
2981 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2982 msgstr ""
2983 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
2984 "wyświetlenia"
2985
2986 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2987 msgid "virt-make-fs input output\n"
2988 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
2989
2990 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2991 msgid "unexpected output from 'du' command"
2992 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2993
2994 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2995 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2996 #, perl-brace-format
2997 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2998 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
2999
3000 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3001 #, perl-brace-format
3002 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3003 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3004
3005 #: tools/virt-make-fs.pl:401
3006 msgid ""
3007 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3008 msgstr ""
3009 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3010 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3011
3012 #: tools/virt-make-fs.pl:412
3013 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3014 msgstr ""
3015 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3016 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3017
3018 #: tools/virt-make-fs.pl:437
3019 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3020 msgstr ""
3021 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3022
3023 #: tools/virt-make-fs.pl:459
3024 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3025 msgstr ""
3026 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3027 "komunikaty błędów\n"
3028
3029 #: tools/virt-make-fs.pl:494
3030 msgid ""
3031 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3032 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3033 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3034 msgstr ""
3035 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3036 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3037 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3038
3039 #: tools/virt-rescue.pl:222
3040 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
3041 msgstr ""
3042 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
3043 "rescue"
3044
3045 #: tools/virt-resize.pl:33
3046 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3047 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
3048
3049 #: tools/virt-resize.pl:584
3050 #, perl-brace-format
3051 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3052 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
3053
3054 #: tools/virt-resize.pl:586
3055 #, perl-brace-format
3056 msgid ""
3057 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3058 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3059 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3060 msgstr ""
3061 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
3062 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
3063 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
3064 "więcej.\n"
3065
3066 #: tools/virt-resize.pl:665 tools/virt-resize.pl:668
3067 #, perl-brace-format
3068 msgid ""
3069 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3070 msgstr ""
3071 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
3072
3073 #: tools/virt-resize.pl:684 tools/virt-resize.pl:696
3074 msgid "virt-resize: short read"
3075 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
3076
3077 #: tools/virt-resize.pl:830
3078 #, perl-brace-format
3079 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3080 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
3081
3082 #: tools/virt-resize.pl:850
3083 #, perl-brace-format
3084 msgid ""
3085 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3086 "command line option\n"
3087 msgstr ""
3088 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
3089 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
3090
3091 #: tools/virt-resize.pl:856
3092 #, perl-brace-format
3093 msgid ""
3094 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
3095 msgstr ""
3096 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3097 "wiersza poleceń\n"
3098
3099 #: tools/virt-resize.pl:860
3100 #, perl-brace-format
3101 msgid ""
3102 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
3103 msgstr ""
3104 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
3105 "poleceń\n"
3106
3107 #: tools/virt-resize.pl:902
3108 #, perl-brace-format
3109 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3110 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3111
3112 #: tools/virt-resize.pl:910
3113 #, perl-brace-format
3114 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3115 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3116
3117 #: tools/virt-resize.pl:927
3118 #, perl-brace-format
3119 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3120 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3121
3122 #: tools/virt-resize.pl:932
3123 #, perl-brace-format
3124 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3125 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3126
3127 #: tools/virt-resize.pl:955
3128 #, perl-brace-format
3129 msgid ""
3130 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3131 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3132 "size.\n"
3133 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3134 msgstr ""
3135 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
3136 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
3137 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3138 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3139
3140 #: tools/virt-resize.pl:971
3141 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3142 msgstr ""
3143 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3144
3145 #: tools/virt-resize.pl:1020
3146 #, perl-brace-format
3147 msgid ""
3148 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3149 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3150 msgstr ""
3151 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3152 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3153
3154 #: tools/virt-resize.pl:1035
3155 msgid ""
3156 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3157 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3158 msgstr ""
3159 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3160 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3161
3162 #: tools/virt-resize.pl:1050
3163 msgid "Summary of changes:\n"
3164 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3165
3166 #: tools/virt-resize.pl:1054
3167 #, perl-brace-format
3168 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3169 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3170
3171 #: tools/virt-resize.pl:1056
3172 #, perl-brace-format
3173 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3174 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3175
3176 #: tools/virt-resize.pl:1058
3177 #, perl-brace-format
3178 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3179 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3180
3181 #: tools/virt-resize.pl:1063
3182 #, perl-brace-format
3183 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3184 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3185
3186 #: tools/virt-resize.pl:1068
3187 #, perl-brace-format
3188 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3189 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3190
3191 #: tools/virt-resize.pl:1073
3192 #, perl-brace-format
3193 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3194 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3195
3196 #: tools/virt-resize.pl:1079
3197 #, perl-brace-format
3198 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3199 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3200
3201 #: tools/virt-resize.pl:1086
3202 #, perl-brace-format
3203 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3204 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3205
3206 #: tools/virt-resize.pl:1091
3207 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3208 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3209
3210 #: tools/virt-resize.pl:1093
3211 msgid ""
3212 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3213 "and so it will just be ignored.\n"
3214 msgstr ""
3215 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3216 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3217
3218 #: tools/virt-resize.pl:1096
3219 msgid ""
3220 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3221 "to partition this extra space if you want.\n"
3222 msgstr ""
3223 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3224 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3225 "potrzeby.\n"
3226
3227 #: tools/virt-resize.pl:1099
3228 #, perl-brace-format
3229 msgid ""
3230 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3231 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3232 "or adjust your resizing requests.\n"
3233 msgstr ""
3234 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3235 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3236 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3237
3238 #: tools/virt-resize.pl:1116
3239 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3240 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3241
3242 #: tools/virt-resize.pl:1211
3243 #, perl-brace-format
3244 msgid "Copying {p} ...\n"
3245 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3246
3247 #: tools/virt-resize.pl:1274 tools/virt-resize.pl:1332
3248 #, perl-brace-format
3249 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3250 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3251
3252 #: tools/virt-tar.pl:178 tools/virt-tar.pl:185
3253 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3254 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3255
3256 #: tools/virt-tar.pl:207
3257 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3258 msgstr ""
3259 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3260 "pliku"
3261
3262 #: tools/virt-tar.pl:210
3263 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3264 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3265
3266 #: tools/virt-tar.pl:221
3267 #, perl-brace-format
3268 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3269 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3270
3271 #: tools/virt-tar.pl:224
3272 #, perl-brace-format
3273 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3274 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3275
3276 #: tools/virt-win-reg.pl:276
3277 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3278 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3279
3280 #: tools/virt-win-reg.pl:315
3281 msgid ""
3282 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3283 "export\n"
3284 msgstr ""
3285 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3286 "wartości do wyeksportowania\n"
3287
3288 #: tools/virt-win-reg.pl:426
3289 #, perl-brace-format
3290 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3291 msgstr ""
3292 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3293
3294 #: tools/virt-win-reg.pl:443 tools/virt-win-reg.pl:465
3295 #, perl-brace-format
3296 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3297 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3298
3299 #: tools/virt-win-reg.pl:450
3300 #, perl-brace-format
3301 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3302 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3303
3304 #: tools/virt-win-reg.pl:472
3305 #, perl-brace-format
3306 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3307 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3308
3309 #~ msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
3310 #~ msgstr ""
3311 #~ "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3312 #~ "polecenia cat"
3313
3314 #~ msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
3315 #~ msgstr ""
3316 #~ "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
3317
3318 #~ msgid ""
3319 #~ "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-"
3320 #~ "perl\n"
3321 #~ msgstr ""
3322 #~ "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować "
3323 #~ "bibliotekę perl-YAML lub libyaml-perl\n"
3324
3325 #~ msgid "  Mountpoints:\n"
3326 #~ msgstr " Punkty montowania:\n"
3327
3328 #~ msgid "  Filesystems:\n"
3329 #~ msgstr "  Systemy plików:\n"
3330
3331 #~ msgid "  Modprobe aliases:\n"
3332 #~ msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
3333
3334 #~ msgid "  Initrd modules:\n"
3335 #~ msgstr "  Moduły initrd:\n"
3336
3337 #~ msgid "  Applications:\n"
3338 #~ msgstr "  Aplikacje:\n"
3339
3340 #~ msgid "  Kernels:\n"
3341 #~ msgstr "  Jądra:\n"
3342
3343 #~ msgid "  Windows Registry entries:\n"
3344 #~ msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
3345
3346 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
3347 #~ msgstr ""
3348 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3349 #~ "cat"
3350
3351 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
3352 #~ msgstr ""
3353 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3354 #~ "edit"
3355
3356 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3357 #~ msgstr ""
3358 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3359 #~ "tar\n"
3360
3361 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3362 #~ msgstr ""
3363 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3364 #~ "win-reg"