Version 1.7.11.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-11-19 16:11+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-10-23 13:41+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: cat/virt-cat.c:53 fish/fish.c:86 fuse/guestmount.c:841
19 #: inspector/virt-inspector.c:67
20 #, c-format
21 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
22 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
23
24 #: cat/virt-cat.c:57
25 #, fuzzy, c-format
26 msgid ""
27 "%s: display files in a virtual machine\n"
28 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
29 "Usage:\n"
30 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
31 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
32 "Options:\n"
33 "  -a|--add image       Add image\n"
34 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
35 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
36 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
37 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
38 "  --help               Display brief help\n"
39 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
40 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
41 "  -V|--version         Display version and exit\n"
42 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
43 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
44 msgstr ""
45 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
46 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
47 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
48 "Użycie:\n"
49 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
50 "Opcje:\n"
51 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
52 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
53 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
54 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
55 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
56 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
57 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
58 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
59 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
60 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
61 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
62 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
63 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
64 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
65 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
66 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
67
68 #: cat/virt-cat.c:115 fish/fish.c:204 fuse/guestmount.c:952
69 #: inspector/virt-inspector.c:129
70 #, c-format
71 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
72 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
73
74 #: cat/virt-cat.c:137 fish/fish.c:272 fuse/guestmount.c:1000
75 #: inspector/virt-inspector.c:151
76 #, c-format
77 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
78 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
79
80 #: fish/alloc.c:37
81 #, c-format
82 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
83 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
84
85 #: fish/alloc.c:51
86 #, c-format
87 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
88 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
89
90 #: fish/alloc.c:75
91 #, c-format
92 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
93 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
94
95 #: fish/alloc.c:156
96 #, c-format
97 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
98 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
99
100 #: fish/cmds.c:2814
101 msgid "Command"
102 msgstr "Polecenie"
103
104 #: fish/cmds.c:2814
105 msgid "Description"
106 msgstr "Opis"
107
108 #: fish/cmds.c:2816
109 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
110 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
111
112 #: fish/cmds.c:2817
113 #, fuzzy
114 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
115 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
116
117 #: fish/cmds.c:2818 fish/cmds.c:2819
118 msgid "add an image to examine or modify"
119 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
120
121 #: fish/cmds.c:2820
122 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
123 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
124
125 #: fish/cmds.c:2821
126 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
127 msgstr ""
128 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
129
130 #: fish/cmds.c:2822
131 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
132 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
133
134 #: fish/cmds.c:2823
135 msgid "allocate and add a disk file"
136 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
137
138 #: fish/cmds.c:2824
139 msgid "clear Augeas path"
140 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
141
142 #: fish/cmds.c:2825
143 msgid "close the current Augeas handle"
144 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
145
146 #: fish/cmds.c:2826
147 msgid "define an Augeas node"
148 msgstr "określa węzeł Augeas"
149
150 #: fish/cmds.c:2827
151 msgid "define an Augeas variable"
152 msgstr "określa zmienną Augeas"
153
154 #: fish/cmds.c:2828
155 msgid "look up the value of an Augeas path"
156 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
157
158 #: fish/cmds.c:2829
159 msgid "create a new Augeas handle"
160 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
161
162 #: fish/cmds.c:2830
163 msgid "insert a sibling Augeas node"
164 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
165
166 #: fish/cmds.c:2831
167 msgid "load files into the tree"
168 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
169
170 #: fish/cmds.c:2832
171 msgid "list Augeas nodes under augpath"
172 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
173
174 #: fish/cmds.c:2833
175 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
176 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
177
178 #: fish/cmds.c:2834
179 msgid "move Augeas node"
180 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
181
182 #: fish/cmds.c:2835
183 msgid "remove an Augeas path"
184 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
185
186 #: fish/cmds.c:2836
187 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
188 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
189
190 #: fish/cmds.c:2837
191 msgid "set Augeas path to value"
192 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
193
194 #: fish/cmds.c:2838
195 msgid "test availability of some parts of the API"
196 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
197
198 #: fish/cmds.c:2839
199 msgid "return a list of all optional groups"
200 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
201
202 #: fish/cmds.c:2840
203 msgid "upload base64-encoded data to file"
204 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
205
206 #: fish/cmds.c:2841
207 msgid "download file and encode as base64"
208 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
209
210 #: fish/cmds.c:2842
211 msgid "flush device buffers"
212 msgstr "czyści bufory urządzenia"
213
214 #: fish/cmds.c:2843
215 msgid "get blocksize of block device"
216 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
217
218 #: fish/cmds.c:2844
219 msgid "is block device set to read-only"
220 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
221
222 #: fish/cmds.c:2845
223 msgid "get total size of device in bytes"
224 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
225
226 #: fish/cmds.c:2846
227 msgid "get sectorsize of block device"
228 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
229
230 #: fish/cmds.c:2847
231 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
232 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
233
234 #: fish/cmds.c:2848
235 msgid "reread partition table"
236 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
237
238 #: fish/cmds.c:2849
239 msgid "set blocksize of block device"
240 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
241
242 #: fish/cmds.c:2850
243 msgid "set block device to read-only"
244 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
245
246 #: fish/cmds.c:2851
247 msgid "set block device to read-write"
248 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
249
250 #: fish/cmds.c:2852
251 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
252 msgstr ""
253 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
254
255 #: fish/cmds.c:2853
256 msgid "list the contents of a file"
257 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
258
259 #: fish/cmds.c:2854
260 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
261 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
262
263 #: fish/cmds.c:2855
264 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
265 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
266
267 #: fish/cmds.c:2856
268 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
269 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
270
271 #: fish/cmds.c:2857
272 msgid "change file mode"
273 msgstr "zmienia tryb pliku"
274
275 #: fish/cmds.c:2858 fish/cmds.c:2965
276 msgid "change file owner and group"
277 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
278
279 #: fish/cmds.c:2859
280 msgid "run a command from the guest filesystem"
281 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
282
283 #: fish/cmds.c:2860
284 msgid "run a command, returning lines"
285 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
286
287 #: fish/cmds.c:2861
288 msgid "add qemu parameters"
289 msgstr "dodaje parametry QEMU"
290
291 #: fish/cmds.c:2862
292 msgid "copy local files or directories into an image"
293 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
294
295 #: fish/cmds.c:2863
296 msgid "copy remote files or directories out of an image"
297 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
298
299 #: fish/cmds.c:2864
300 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
301 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
302
303 #: fish/cmds.c:2865
304 msgid "copy a file"
305 msgstr "kopiuje plik"
306
307 #: fish/cmds.c:2866
308 msgid "copy a file or directory recursively"
309 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
310
311 #: fish/cmds.c:2867
312 msgid "copy from source to destination using dd"
313 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
314
315 #: fish/cmds.c:2868
316 msgid "debugging and internals"
317 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
318
319 #: fish/cmds.c:2869
320 #, fuzzy
321 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
322 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
323
324 #: fish/cmds.c:2870
325 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
326 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
327
328 #: fish/cmds.c:2871
329 msgid "report file system disk space usage"
330 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
331
332 #: fish/cmds.c:2872
333 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
334 msgstr ""
335 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
336
337 #: fish/cmds.c:2873
338 msgid "return kernel messages"
339 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
340
341 #: fish/cmds.c:2874
342 msgid "download a file to the local machine"
343 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
344
345 #: fish/cmds.c:2875
346 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
347 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
348
349 #: fish/cmds.c:2876
350 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
351 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
352
353 #: fish/cmds.c:2877
354 msgid "estimate file space usage"
355 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
356
357 #: fish/cmds.c:2878
358 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
359 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
360
361 #: fish/cmds.c:2879
362 msgid "display a line of text"
363 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
364
365 #: fish/cmds.c:2880
366 msgid "echo arguments back to the client"
367 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
368
369 #: fish/cmds.c:2881
370 msgid "edit a file"
371 msgstr "modyfikuje plik"
372
373 #: fish/cmds.c:2882 fish/cmds.c:2883 fish/cmds.c:2888 fish/cmds.c:2889
374 #: fish/cmds.c:2920 fish/cmds.c:2921 fish/cmds.c:3154 fish/cmds.c:3155
375 #: fish/cmds.c:3159 fish/cmds.c:3160 fish/cmds.c:3162 fish/cmds.c:3163
376 msgid "return lines matching a pattern"
377 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
378
379 #: fish/cmds.c:2884
380 msgid "test if two files have equal contents"
381 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
382
383 #: fish/cmds.c:2885
384 msgid "test if file or directory exists"
385 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
386
387 #: fish/cmds.c:2886 fish/cmds.c:2887
388 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
389 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
390
391 #: fish/cmds.c:2890
392 msgid "determine file type"
393 msgstr "określa typ pliku"
394
395 #: fish/cmds.c:2891
396 msgid "detect the architecture of a binary file"
397 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
398
399 #: fish/cmds.c:2892
400 msgid "return the size of the file in bytes"
401 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
402
403 #: fish/cmds.c:2893
404 msgid "fill a file with octets"
405 msgstr "wypełnia plik oktetami"
406
407 #: fish/cmds.c:2894
408 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
409 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
410
411 #: fish/cmds.c:2895
412 msgid "find all files and directories"
413 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
414
415 #: fish/cmds.c:2896
416 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
417 msgstr ""
418 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
419
420 #: fish/cmds.c:2897
421 msgid "find a filesystem by label"
422 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
423
424 #: fish/cmds.c:2898
425 msgid "find a filesystem by UUID"
426 msgstr "znajduje system plików według UUID"
427
428 #: fish/cmds.c:2899
429 msgid "run the filesystem checker"
430 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
431
432 #: fish/cmds.c:2900
433 msgid "get the additional kernel options"
434 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
435
436 #: fish/cmds.c:2901
437 msgid "get autosync mode"
438 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
439
440 #: fish/cmds.c:2902
441 msgid "get direct appliance mode flag"
442 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
443
444 #: fish/cmds.c:2903
445 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
446 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
447
448 #: fish/cmds.c:2904
449 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
450 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
451
452 #: fish/cmds.c:2905
453 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
454 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
455
456 #: fish/cmds.c:2906
457 msgid "get enable network flag"
458 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
459
460 #: fish/cmds.c:2907
461 msgid "get the search path"
462 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
463
464 #: fish/cmds.c:2908
465 msgid "get PID of qemu subprocess"
466 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
467
468 #: fish/cmds.c:2909
469 msgid "get the qemu binary"
470 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
471
472 #: fish/cmds.c:2910
473 msgid "get recovery process enabled flag"
474 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
475
476 #: fish/cmds.c:2911
477 msgid "get SELinux enabled flag"
478 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
479
480 #: fish/cmds.c:2912
481 msgid "get the current state"
482 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
483
484 #: fish/cmds.c:2913
485 msgid "get command trace enabled flag"
486 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
487
488 #: fish/cmds.c:2914
489 msgid "get the current umask"
490 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
491
492 #: fish/cmds.c:2915
493 msgid "get verbose mode"
494 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
495
496 #: fish/cmds.c:2916
497 msgid "get SELinux security context"
498 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
499
500 #: fish/cmds.c:2917 fish/cmds.c:2966
501 msgid "list extended attributes of a file or directory"
502 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
503
504 #: fish/cmds.c:2918
505 msgid "expand wildcards in command"
506 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
507
508 #: fish/cmds.c:2919
509 msgid "expand a wildcard path"
510 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
511
512 #: fish/cmds.c:2922
513 msgid "install GRUB"
514 msgstr "instaluje program GRUB"
515
516 #: fish/cmds.c:2923
517 msgid "return first 10 lines of a file"
518 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
519
520 #: fish/cmds.c:2924
521 msgid "return first N lines of a file"
522 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
523
524 #: fish/cmds.c:2925
525 msgid "dump a file in hexadecimal"
526 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
527
528 #: fish/cmds.c:2926
529 msgid "edit with a hex editor"
530 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
531
532 #: fish/cmds.c:2927
533 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
534 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
535
536 #: fish/cmds.c:2928
537 msgid "list files in an initrd"
538 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
539
540 #: fish/cmds.c:2929
541 msgid "add an inotify watch"
542 msgstr "dodaje obserwację inotify"
543
544 #: fish/cmds.c:2930
545 msgid "close the inotify handle"
546 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
547
548 #: fish/cmds.c:2931
549 msgid "return list of watched files that had events"
550 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
551
552 #: fish/cmds.c:2932
553 msgid "create an inotify handle"
554 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
555
556 #: fish/cmds.c:2933
557 msgid "return list of inotify events"
558 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
559
560 #: fish/cmds.c:2934
561 msgid "remove an inotify watch"
562 msgstr "usuwa obserwację inotify"
563
564 #: fish/cmds.c:2935
565 msgid "get architecture of inspected operating system"
566 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
567
568 #: fish/cmds.c:2936
569 msgid "get distro of inspected operating system"
570 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
571
572 #: fish/cmds.c:2937
573 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
574 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
575
576 #: fish/cmds.c:2938
577 #, fuzzy
578 msgid "get hostname of the operating system"
579 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
580
581 #: fish/cmds.c:2939
582 msgid "get major version of inspected operating system"
583 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
584
585 #: fish/cmds.c:2940
586 msgid "get minor version of inspected operating system"
587 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
588
589 #: fish/cmds.c:2941
590 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
591 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
592
593 #: fish/cmds.c:2942
594 #, fuzzy
595 msgid "get package format used by the operating system"
596 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
597
598 #: fish/cmds.c:2943
599 #, fuzzy
600 msgid "get package management tool used by the operating system"
601 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
602
603 #: fish/cmds.c:2944
604 msgid "get product name of inspected operating system"
605 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
606
607 #: fish/cmds.c:2945
608 #, fuzzy
609 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
610 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
611
612 #: fish/cmds.c:2946
613 msgid "get type of inspected operating system"
614 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
615
616 #: fish/cmds.c:2947
617 #, fuzzy
618 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
619 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
620
621 #: fish/cmds.c:2948
622 #, fuzzy
623 msgid "get list of applications installed in the operating system"
624 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
625
626 #: fish/cmds.c:2949
627 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
628 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
629
630 #: fish/cmds.c:2950
631 msgid "test if block device"
632 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
633
634 #: fish/cmds.c:2951
635 msgid "is busy processing a command"
636 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
637
638 #: fish/cmds.c:2952
639 msgid "test if character device"
640 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
641
642 #: fish/cmds.c:2953
643 msgid "is in configuration state"
644 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
645
646 #: fish/cmds.c:2954
647 msgid "test if a directory"
648 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
649
650 #: fish/cmds.c:2955
651 msgid "test if FIFO (named pipe)"
652 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
653
654 #: fish/cmds.c:2956
655 msgid "test if a regular file"
656 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
657
658 #: fish/cmds.c:2957
659 msgid "is launching subprocess"
660 msgstr "uruchamia podprocesy"
661
662 #: fish/cmds.c:2958
663 msgid "test if device is a logical volume"
664 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
665
666 #: fish/cmds.c:2959
667 msgid "is ready to accept commands"
668 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
669
670 #: fish/cmds.c:2960
671 msgid "test if socket"
672 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
673
674 #: fish/cmds.c:2961
675 msgid "test if symbolic link"
676 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
677
678 #: fish/cmds.c:2962
679 msgid "kill the qemu subprocess"
680 msgstr "niszczy podproces QEMU"
681
682 #: fish/cmds.c:2963
683 msgid "launch the qemu subprocess"
684 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
685
686 #: fish/cmds.c:2964
687 msgid "change working directory"
688 msgstr "zmienia katalog roboczy"
689
690 #: fish/cmds.c:2967
691 msgid "list the block devices"
692 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
693
694 #: fish/cmds.c:2968
695 msgid "list filesystems"
696 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
697
698 #: fish/cmds.c:2969
699 msgid "list the partitions"
700 msgstr "wyświetla listę partycji"
701
702 #: fish/cmds.c:2970
703 msgid "list the files in a directory (long format)"
704 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
705
706 #: fish/cmds.c:2971 fish/cmds.c:2972
707 msgid "create a hard link"
708 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
709
710 #: fish/cmds.c:2973 fish/cmds.c:2974
711 msgid "create a symbolic link"
712 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
713
714 #: fish/cmds.c:2975 fish/cmds.c:3065
715 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
716 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
717
718 #: fish/cmds.c:2976
719 msgid "list the files in a directory"
720 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
721
722 #: fish/cmds.c:2977 fish/cmds.c:3090
723 msgid "set extended attribute of a file or directory"
724 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
725
726 #: fish/cmds.c:2978
727 msgid "get file information for a symbolic link"
728 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
729
730 #: fish/cmds.c:2979
731 msgid "lstat on multiple files"
732 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
733
734 #: fish/cmds.c:2980
735 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
736 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
737
738 #: fish/cmds.c:2981
739 msgid "close a LUKS device"
740 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
741
742 #: fish/cmds.c:2982 fish/cmds.c:2983
743 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
744 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
745
746 #: fish/cmds.c:2984
747 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
748 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
749
750 #: fish/cmds.c:2985
751 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
752 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
753
754 #: fish/cmds.c:2986
755 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
756 msgstr ""
757 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
758 "odczytu"
759
760 #: fish/cmds.c:2987
761 msgid "create an LVM logical volume"
762 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
763
764 #: fish/cmds.c:2988
765 msgid "get canonical name of an LV"
766 msgstr ""
767
768 #: fish/cmds.c:2989
769 msgid "clear LVM device filter"
770 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
771
772 #: fish/cmds.c:2990
773 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
774 msgstr ""
775 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
776
777 #: fish/cmds.c:2991
778 msgid "set LVM device filter"
779 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
780
781 #: fish/cmds.c:2992
782 msgid "remove an LVM logical volume"
783 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
784
785 #: fish/cmds.c:2993
786 msgid "rename an LVM logical volume"
787 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
788
789 #: fish/cmds.c:2994
790 msgid "resize an LVM logical volume"
791 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
792
793 #: fish/cmds.c:2995
794 msgid "expand an LV to fill free space"
795 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
796
797 #: fish/cmds.c:2996 fish/cmds.c:2997
798 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
799 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
800
801 #: fish/cmds.c:2998
802 msgid "get the UUID of a logical volume"
803 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
804
805 #: fish/cmds.c:2999
806 msgid "lgetxattr on multiple files"
807 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
808
809 #: fish/cmds.c:3000
810 msgid "open the manual"
811 msgstr "otwiera podręcznik"
812
813 #: fish/cmds.c:3001
814 msgid "create a directory"
815 msgstr "tworzy katalog"
816
817 #: fish/cmds.c:3002
818 msgid "create a directory with a particular mode"
819 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
820
821 #: fish/cmds.c:3003
822 msgid "create a directory and parents"
823 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
824
825 #: fish/cmds.c:3004
826 msgid "create a temporary directory"
827 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
828
829 #: fish/cmds.c:3005 fish/cmds.c:3006 fish/cmds.c:3007
830 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
831 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
832
833 #: fish/cmds.c:3008
834 msgid "make ext2/3/4 external journal"
835 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
836
837 #: fish/cmds.c:3009
838 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
839 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
840
841 #: fish/cmds.c:3010
842 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
843 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
844
845 #: fish/cmds.c:3011
846 msgid "make FIFO (named pipe)"
847 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
848
849 #: fish/cmds.c:3012
850 msgid "make a filesystem"
851 msgstr "tworzy system plików"
852
853 #: fish/cmds.c:3013
854 msgid "make a filesystem with block size"
855 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
856
857 #: fish/cmds.c:3014
858 msgid "create a mountpoint"
859 msgstr "tworzy punkt montowania"
860
861 #: fish/cmds.c:3015
862 msgid "make block, character or FIFO devices"
863 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
864
865 #: fish/cmds.c:3016
866 msgid "make block device node"
867 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
868
869 #: fish/cmds.c:3017
870 msgid "make char device node"
871 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
872
873 #: fish/cmds.c:3018
874 msgid "create a swap partition"
875 msgstr "tworzy partycję wymiany"
876
877 #: fish/cmds.c:3019
878 msgid "create a swap partition with a label"
879 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
880
881 #: fish/cmds.c:3020
882 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
883 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
884
885 #: fish/cmds.c:3021
886 msgid "create a swap file"
887 msgstr "tworzy plik wymiany"
888
889 #: fish/cmds.c:3022
890 msgid "load a kernel module"
891 msgstr "wczytuje moduł jądra"
892
893 #: fish/cmds.c:3023
894 msgid "view a file"
895 msgstr "wyświetla plik"
896
897 #: fish/cmds.c:3024
898 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
899 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
900
901 #: fish/cmds.c:3025
902 msgid "mount a file using the loop device"
903 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
904
905 #: fish/cmds.c:3026
906 msgid "mount a guest disk with mount options"
907 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
908
909 #: fish/cmds.c:3027
910 msgid "mount a guest disk, read-only"
911 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
912
913 #: fish/cmds.c:3028
914 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
915 msgstr ""
916 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
917 "plików"
918
919 #: fish/cmds.c:3029
920 msgid "show mountpoints"
921 msgstr "wyświetla punkty montowania"
922
923 #: fish/cmds.c:3030
924 msgid "show mounted filesystems"
925 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
926
927 #: fish/cmds.c:3031
928 msgid "move a file"
929 msgstr "przenosi plik"
930
931 #: fish/cmds.c:3032
932 msgid "probe NTFS volume"
933 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
934
935 #: fish/cmds.c:3033
936 msgid "resize an NTFS filesystem"
937 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
938
939 #: fish/cmds.c:3034
940 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
941 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
942
943 #: fish/cmds.c:3035
944 msgid "add a partition to the device"
945 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
946
947 #: fish/cmds.c:3036
948 msgid "delete a partition"
949 msgstr "usuwa partycję"
950
951 #: fish/cmds.c:3037
952 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
953 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
954
955 #: fish/cmds.c:3038
956 msgid "return true if a partition is bootable"
957 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
958
959 #: fish/cmds.c:3039
960 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
961 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
962
963 #: fish/cmds.c:3040
964 msgid "get the partition table type"
965 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
966
967 #: fish/cmds.c:3041
968 msgid "create an empty partition table"
969 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
970
971 #: fish/cmds.c:3042
972 msgid "list partitions on a device"
973 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
974
975 #: fish/cmds.c:3043
976 msgid "make a partition bootable"
977 msgstr "zmienia partycję na startową"
978
979 #: fish/cmds.c:3044
980 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
981 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
982
983 #: fish/cmds.c:3045
984 msgid "set partition name"
985 msgstr "ustawia nazwę partycji"
986
987 #: fish/cmds.c:3046
988 msgid "convert partition name to device name"
989 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
990
991 #: fish/cmds.c:3047
992 msgid "ping the guest daemon"
993 msgstr "odpytuje demona gościa"
994
995 #: fish/cmds.c:3048
996 msgid "read part of a file"
997 msgstr "odczytuje część pliku"
998
999 #: fish/cmds.c:3049
1000 msgid "read part of a device"
1001 msgstr "odczytuje część urządzenia"
1002
1003 #: fish/cmds.c:3050
1004 msgid "create an LVM physical volume"
1005 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1006
1007 #: fish/cmds.c:3051
1008 msgid "remove an LVM physical volume"
1009 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1010
1011 #: fish/cmds.c:3052
1012 msgid "resize an LVM physical volume"
1013 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1014
1015 #: fish/cmds.c:3053
1016 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1017 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1018
1019 #: fish/cmds.c:3054 fish/cmds.c:3055
1020 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1021 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1022
1023 #: fish/cmds.c:3056
1024 msgid "get the UUID of a physical volume"
1025 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1026
1027 #: fish/cmds.c:3057
1028 msgid "write to part of a file"
1029 msgstr "zapisuje do części pliku"
1030
1031 #: fish/cmds.c:3058
1032 msgid "write to part of a device"
1033 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1034
1035 #: fish/cmds.c:3059
1036 msgid "read a file"
1037 msgstr "odczytuje plik"
1038
1039 #: fish/cmds.c:3060
1040 msgid "read file as lines"
1041 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1042
1043 #: fish/cmds.c:3061
1044 msgid "read directories entries"
1045 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1046
1047 #: fish/cmds.c:3062
1048 msgid "read the target of a symbolic link"
1049 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1050
1051 #: fish/cmds.c:3063
1052 msgid "readlink on multiple files"
1053 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1054
1055 #: fish/cmds.c:3064
1056 msgid "canonicalized absolute pathname"
1057 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1058
1059 #: fish/cmds.c:3066
1060 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1061 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1062
1063 #: fish/cmds.c:3067
1064 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1065 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1066
1067 #: fish/cmds.c:3068
1068 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1069 msgstr ""
1070 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1071
1072 #: fish/cmds.c:3069
1073 msgid "remove a file"
1074 msgstr "usuwa plik"
1075
1076 #: fish/cmds.c:3070
1077 msgid "remove a file or directory recursively"
1078 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1079
1080 #: fish/cmds.c:3071
1081 msgid "remove a directory"
1082 msgstr "usuwa katalog"
1083
1084 #: fish/cmds.c:3072
1085 msgid "remove a mountpoint"
1086 msgstr "usuwa punkt montowania"
1087
1088 #: fish/cmds.c:3073
1089 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1090 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1091
1092 #: fish/cmds.c:3074
1093 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1094 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1095
1096 #: fish/cmds.c:3075
1097 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1098 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1099
1100 #: fish/cmds.c:3076
1101 msgid "add options to kernel command line"
1102 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1103
1104 #: fish/cmds.c:3077
1105 msgid "set autosync mode"
1106 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1107
1108 #: fish/cmds.c:3078
1109 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1110 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1111
1112 #: fish/cmds.c:3079
1113 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1114 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1115
1116 #: fish/cmds.c:3080
1117 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1118 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1119
1120 #: fish/cmds.c:3081
1121 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1122 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1123
1124 #: fish/cmds.c:3082
1125 msgid "set enable network flag"
1126 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1127
1128 #: fish/cmds.c:3083
1129 msgid "set the search path"
1130 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1131
1132 #: fish/cmds.c:3084
1133 msgid "set the qemu binary"
1134 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1135
1136 #: fish/cmds.c:3085
1137 msgid "enable or disable the recovery process"
1138 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1139
1140 #: fish/cmds.c:3086
1141 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1142 msgstr ""
1143 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1144
1145 #: fish/cmds.c:3087
1146 msgid "enable or disable command traces"
1147 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1148
1149 #: fish/cmds.c:3088
1150 msgid "set verbose mode"
1151 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1152
1153 #: fish/cmds.c:3089
1154 msgid "set SELinux security context"
1155 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1156
1157 #: fish/cmds.c:3091 fish/cmds.c:3092
1158 msgid "create partitions on a block device"
1159 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1160
1161 #: fish/cmds.c:3093
1162 msgid "modify a single partition on a block device"
1163 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1164
1165 #: fish/cmds.c:3094
1166 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1167 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1168
1169 #: fish/cmds.c:3095
1170 msgid "display the kernel geometry"
1171 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1172
1173 #: fish/cmds.c:3096
1174 msgid "display the partition table"
1175 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1176
1177 #: fish/cmds.c:3097
1178 msgid "run a command via the shell"
1179 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1180
1181 #: fish/cmds.c:3098
1182 msgid "run a command via the shell returning lines"
1183 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1184
1185 #: fish/cmds.c:3099
1186 msgid "sleep for some seconds"
1187 msgstr "usypia na kilka sekund"
1188
1189 #: fish/cmds.c:3100
1190 msgid "create a sparse disk image and add"
1191 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1192
1193 #: fish/cmds.c:3101
1194 msgid "get file information"
1195 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1196
1197 #: fish/cmds.c:3102
1198 msgid "get file system statistics"
1199 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1200
1201 #: fish/cmds.c:3103 fish/cmds.c:3104
1202 msgid "print the printable strings in a file"
1203 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1204
1205 #: fish/cmds.c:3105
1206 msgid "list supported groups of commands"
1207 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1208
1209 #: fish/cmds.c:3106
1210 msgid "disable swap on device"
1211 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1212
1213 #: fish/cmds.c:3107
1214 msgid "disable swap on file"
1215 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1216
1217 #: fish/cmds.c:3108
1218 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1219 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1220
1221 #: fish/cmds.c:3109
1222 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1223 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1224
1225 #: fish/cmds.c:3110
1226 msgid "enable swap on device"
1227 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1228
1229 #: fish/cmds.c:3111
1230 msgid "enable swap on file"
1231 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1232
1233 #: fish/cmds.c:3112
1234 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1235 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1236
1237 #: fish/cmds.c:3113
1238 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1239 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1240
1241 #: fish/cmds.c:3114
1242 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1243 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1244
1245 #: fish/cmds.c:3115
1246 msgid "return last 10 lines of a file"
1247 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1248
1249 #: fish/cmds.c:3116
1250 msgid "return last N lines of a file"
1251 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1252
1253 #: fish/cmds.c:3117
1254 msgid "unpack tarfile to directory"
1255 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1256
1257 #: fish/cmds.c:3118
1258 msgid "pack directory into tarfile"
1259 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1260
1261 #: fish/cmds.c:3119 fish/cmds.c:3126
1262 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1263 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1264
1265 #: fish/cmds.c:3120 fish/cmds.c:3127
1266 msgid "pack directory into compressed tarball"
1267 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1268
1269 #: fish/cmds.c:3121
1270 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1271 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1272
1273 #: fish/cmds.c:3122
1274 msgid "update file timestamps or create a new file"
1275 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1276
1277 #: fish/cmds.c:3123
1278 msgid "truncate a file to zero size"
1279 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1280
1281 #: fish/cmds.c:3124
1282 msgid "truncate a file to a particular size"
1283 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1284
1285 #: fish/cmds.c:3125
1286 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1287 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1288
1289 #: fish/cmds.c:3128
1290 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1291 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1292
1293 #: fish/cmds.c:3129
1294 msgid "unmount a filesystem"
1295 msgstr "odmontowuje system plików"
1296
1297 #: fish/cmds.c:3130
1298 msgid "unmount all filesystems"
1299 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1300
1301 #: fish/cmds.c:3131
1302 msgid "upload a file from the local machine"
1303 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1304
1305 #: fish/cmds.c:3132
1306 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1307 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1308
1309 #: fish/cmds.c:3133
1310 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1311 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1312
1313 #: fish/cmds.c:3134
1314 msgid "get the library version number"
1315 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1316
1317 #: fish/cmds.c:3135
1318 msgid "get the filesystem label"
1319 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1320
1321 #: fish/cmds.c:3136
1322 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1323 msgstr ""
1324 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1325 "zamontowanemu urządzeniu"
1326
1327 #: fish/cmds.c:3137
1328 msgid "get the filesystem UUID"
1329 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1330
1331 #: fish/cmds.c:3138
1332 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1333 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1334
1335 #: fish/cmds.c:3139
1336 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1337 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1338
1339 #: fish/cmds.c:3140
1340 msgid "create an LVM volume group"
1341 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1342
1343 #: fish/cmds.c:3141
1344 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1345 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1346
1347 #: fish/cmds.c:3142
1348 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1349 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1350
1351 #: fish/cmds.c:3143
1352 msgid "remove an LVM volume group"
1353 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1354
1355 #: fish/cmds.c:3144
1356 msgid "rename an LVM volume group"
1357 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1358
1359 #: fish/cmds.c:3145 fish/cmds.c:3146
1360 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1361 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1362
1363 #: fish/cmds.c:3147
1364 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1365 msgstr ""
1366 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1367
1368 #: fish/cmds.c:3148
1369 msgid "get the UUID of a volume group"
1370 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1371
1372 #: fish/cmds.c:3149
1373 msgid "count characters in a file"
1374 msgstr "liczy znaki w pliku"
1375
1376 #: fish/cmds.c:3150
1377 msgid "count lines in a file"
1378 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1379
1380 #: fish/cmds.c:3151
1381 msgid "count words in a file"
1382 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1383
1384 #: fish/cmds.c:3152
1385 msgid "create a new file"
1386 msgstr "tworzy nowy plik"
1387
1388 #: fish/cmds.c:3153
1389 msgid "create a file"
1390 msgstr "tworzy plik"
1391
1392 #: fish/cmds.c:3156
1393 msgid "write zeroes to the device"
1394 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1395
1396 #: fish/cmds.c:3157
1397 msgid "write zeroes to an entire device"
1398 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1399
1400 #: fish/cmds.c:3158
1401 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1402 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1403
1404 #: fish/cmds.c:3161
1405 msgid "determine file type inside a compressed file"
1406 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1407
1408 #: fish/cmds.c:3164
1409 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1410 msgstr ""
1411 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1412 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1413 "o poleceniu."
1414
1415 #: fish/cmds.c:3482 fish/cmds.c:3496 fish/cmds.c:3512 fish/cmds.c:3529
1416 #: fish/cmds.c:3546 fish/cmds.c:3564 fish/cmds.c:3583 fish/cmds.c:3599
1417 #: fish/cmds.c:3617 fish/cmds.c:3633 fish/cmds.c:3651 fish/cmds.c:3667
1418 #: fish/cmds.c:3684 fish/cmds.c:3699 fish/cmds.c:3717 fish/cmds.c:3732
1419 #: fish/cmds.c:3748 fish/cmds.c:3764 fish/cmds.c:3780 fish/cmds.c:3796
1420 #: fish/cmds.c:3812 fish/cmds.c:3830 fish/cmds.c:3863 fish/cmds.c:3879
1421 #: fish/cmds.c:3895 fish/cmds.c:3914 fish/cmds.c:3929 fish/cmds.c:3947
1422 #: fish/cmds.c:3962 fish/cmds.c:3980 fish/cmds.c:3995 fish/cmds.c:4013
1423 #: fish/cmds.c:4028 fish/cmds.c:4047 fish/cmds.c:4066 fish/cmds.c:4084
1424 #: fish/cmds.c:4104 fish/cmds.c:4123 fish/cmds.c:4143 fish/cmds.c:4163
1425 #: fish/cmds.c:4183 fish/cmds.c:4202 fish/cmds.c:4221 fish/cmds.c:4241
1426 #: fish/cmds.c:4261 fish/cmds.c:4281 fish/cmds.c:4296 fish/cmds.c:4312
1427 #: fish/cmds.c:4384 fish/cmds.c:4402 fish/cmds.c:4419 fish/cmds.c:4493
1428 #: fish/cmds.c:4513 fish/cmds.c:4533 fish/cmds.c:4553 fish/cmds.c:4574
1429 #: fish/cmds.c:4590 fish/cmds.c:4606 fish/cmds.c:4625 fish/cmds.c:4647
1430 #: fish/cmds.c:4669 fish/cmds.c:4689 fish/cmds.c:4706 fish/cmds.c:4723
1431 #: fish/cmds.c:4740 fish/cmds.c:4757 fish/cmds.c:4774 fish/cmds.c:4791
1432 #: fish/cmds.c:4808 fish/cmds.c:4827 fish/cmds.c:4850 fish/cmds.c:4886
1433 #: fish/cmds.c:4903 fish/cmds.c:4926 fish/cmds.c:4948 fish/cmds.c:4969
1434 #: fish/cmds.c:4989 fish/cmds.c:5008 fish/cmds.c:5028 fish/cmds.c:5046
1435 #: fish/cmds.c:5064 fish/cmds.c:5078 fish/cmds.c:5094 fish/cmds.c:5114
1436 #: fish/cmds.c:5133 fish/cmds.c:5152 fish/cmds.c:5171 fish/cmds.c:5190
1437 #: fish/cmds.c:5210 fish/cmds.c:5250 fish/cmds.c:5307 fish/cmds.c:5328
1438 #: fish/cmds.c:5349 fish/cmds.c:5370 fish/cmds.c:5388 fish/cmds.c:5410
1439 #: fish/cmds.c:5448 fish/cmds.c:5470 fish/cmds.c:5549 fish/cmds.c:5588
1440 #: fish/cmds.c:5603 fish/cmds.c:5620 fish/cmds.c:5634 fish/cmds.c:5650
1441 #: fish/cmds.c:5672 fish/cmds.c:5694 fish/cmds.c:5716 fish/cmds.c:5738
1442 #: fish/cmds.c:5760 fish/cmds.c:5782 fish/cmds.c:5802 fish/cmds.c:5819
1443 #: fish/cmds.c:5836 fish/cmds.c:5855 fish/cmds.c:5874 fish/cmds.c:5894
1444 #: fish/cmds.c:5930 fish/cmds.c:5949 fish/cmds.c:5968 fish/cmds.c:5985
1445 #: fish/cmds.c:6003 fish/cmds.c:6026 fish/cmds.c:6049 fish/cmds.c:6073
1446 #: fish/cmds.c:6096 fish/cmds.c:6117 fish/cmds.c:6140 fish/cmds.c:6163
1447 #: fish/cmds.c:6183 fish/cmds.c:6205 fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6249
1448 #: fish/cmds.c:6266 fish/cmds.c:6283 fish/cmds.c:6301 fish/cmds.c:6319
1449 #: fish/cmds.c:6340 fish/cmds.c:6358 fish/cmds.c:6379 fish/cmds.c:6399
1450 #: fish/cmds.c:6417 fish/cmds.c:6438 fish/cmds.c:6461 fish/cmds.c:6484
1451 #: fish/cmds.c:6506 fish/cmds.c:6539 fish/cmds.c:6556 fish/cmds.c:6573
1452 #: fish/cmds.c:6597 fish/cmds.c:6620 fish/cmds.c:6643 fish/cmds.c:6665
1453 #: fish/cmds.c:6682 fish/cmds.c:6704 fish/cmds.c:6798 fish/cmds.c:6818
1454 #: fish/cmds.c:6838 fish/cmds.c:6858 fish/cmds.c:6876 fish/cmds.c:6897
1455 #: fish/cmds.c:6933 fish/cmds.c:6950 fish/cmds.c:6972 fish/cmds.c:6989
1456 #: fish/cmds.c:7025 fish/cmds.c:7045 fish/cmds.c:7065 fish/cmds.c:7085
1457 #: fish/cmds.c:7107 fish/cmds.c:7124 fish/cmds.c:7143 fish/cmds.c:7162
1458 #: fish/cmds.c:7184 fish/cmds.c:7205 fish/cmds.c:7226 fish/cmds.c:7247
1459 #: fish/cmds.c:7270 fish/cmds.c:7311 fish/cmds.c:7334 fish/cmds.c:7373
1460 #: fish/cmds.c:7390 fish/cmds.c:7409 fish/cmds.c:7430 fish/cmds.c:7453
1461 #: fish/cmds.c:7475 fish/cmds.c:7493 fish/cmds.c:7512 fish/cmds.c:7533
1462 #: fish/cmds.c:7610 fish/cmds.c:7651 fish/cmds.c:7730 fish/cmds.c:7806
1463 #: fish/cmds.c:7843 fish/cmds.c:7866 fish/cmds.c:7887 fish/cmds.c:7910
1464 #: fish/cmds.c:7932 fish/cmds.c:7957 fish/cmds.c:8000 fish/cmds.c:8041
1465 #: fish/cmds.c:8062 fish/cmds.c:8080 fish/cmds.c:8099 fish/cmds.c:8116
1466 #: fish/cmds.c:8134 fish/cmds.c:8161 fish/cmds.c:8185 fish/cmds.c:8209
1467 #: fish/cmds.c:8233 fish/cmds.c:8257 fish/cmds.c:8281 fish/cmds.c:8305
1468 #: fish/cmds.c:8329 fish/cmds.c:8353 fish/cmds.c:8377 fish/cmds.c:8401
1469 #: fish/cmds.c:8425 fish/cmds.c:8448 fish/cmds.c:8471 fish/cmds.c:8492
1470 #: fish/cmds.c:8513 fish/cmds.c:8534 fish/cmds.c:8554 fish/cmds.c:8577
1471 #: fish/cmds.c:8615 fish/cmds.c:8632 fish/cmds.c:8649 fish/cmds.c:8668
1472 #: fish/cmds.c:8687 fish/cmds.c:8704 fish/cmds.c:8721 fish/cmds.c:8738
1473 #: fish/cmds.c:8755 fish/cmds.c:8774 fish/cmds.c:8810 fish/cmds.c:8850
1474 #: fish/cmds.c:8883 fish/cmds.c:8900 fish/cmds.c:8917 fish/cmds.c:8933
1475 #: fish/cmds.c:8948 fish/cmds.c:8969 fish/cmds.c:9007 fish/cmds.c:9045
1476 #: fish/cmds.c:9084 fish/cmds.c:9124 fish/cmds.c:9165 fish/cmds.c:9206
1477 #: fish/cmds.c:9244 fish/cmds.c:9261 fish/cmds.c:9284 fish/cmds.c:9306
1478 #: fish/cmds.c:9328 fish/cmds.c:9348 fish/cmds.c:9368 fish/cmds.c:9404
1479 #: fish/cmds.c:9476 fish/cmds.c:9516 fish/cmds.c:9574 fish/cmds.c:9600
1480 #: fish/cmds.c:9626 fish/cmds.c:9654 fish/cmds.c:9713 fish/cmds.c:9734
1481 #: fish/cmds.c:9779 fish/cmds.c:9799 fish/cmds.c:9838 fish/cmds.c:9875
1482 #: fish/cmds.c:9895 fish/cmds.c:9917 fish/cmds.c:9974 fish/cmds.c:9994
1483 #: fish/cmds.c:10016 fish/cmds.c:10038 fish/cmds.c:10057 fish/cmds.c:10077
1484 #: fish/cmds.c:10104 fish/cmds.c:10124 fish/cmds.c:10144 fish/cmds.c:10164
1485 #: fish/cmds.c:10184 fish/cmds.c:10206 fish/cmds.c:10241 fish/cmds.c:10259
1486 #: fish/cmds.c:10282 fish/cmds.c:10304 fish/cmds.c:10319 fish/cmds.c:10336
1487 #: fish/cmds.c:10373 fish/cmds.c:10412 fish/cmds.c:10452 fish/cmds.c:10508
1488 #: fish/cmds.c:10530 fish/cmds.c:10566 fish/cmds.c:10581 fish/cmds.c:10601
1489 #: fish/cmds.c:10641 fish/cmds.c:10664 fish/cmds.c:10688 fish/cmds.c:10713
1490 #: fish/cmds.c:10754 fish/cmds.c:10779 fish/cmds.c:10817 fish/cmds.c:10848
1491 #: fish/cmds.c:10879 fish/cmds.c:10907 fish/cmds.c:10927 fish/cmds.c:10959
1492 #: fish/cmds.c:10979 fish/cmds.c:10999 fish/cmds.c:11016 fish/cmds.c:11034
1493 #: fish/cmds.c:11057 fish/cmds.c:11078 fish/cmds.c:11097 fish/cmds.c:11139
1494 #: fish/cmds.c:11182 fish/cmds.c:11226 fish/cmds.c:11265 fish/cmds.c:11284
1495 #: fish/cmds.c:11304 fish/cmds.c:11324 fish/cmds.c:11345 fish/cmds.c:11366
1496 #: fish/cmds.c:11387 fish/cmds.c:11408 fish/cmds.c:11429 fish/cmds.c:11451
1497 #: fish/cmds.c:11489 fish/cmds.c:11540 fish/cmds.c:11578 fish/cmds.c:11634
1498 #, c-format
1499 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1500 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1501
1502 #: fish/cmds.c:3483 fish/cmds.c:3497 fish/cmds.c:3513 fish/cmds.c:3530
1503 #: fish/cmds.c:3547 fish/cmds.c:3565 fish/cmds.c:3584 fish/cmds.c:3600
1504 #: fish/cmds.c:3618 fish/cmds.c:3634 fish/cmds.c:3652 fish/cmds.c:3668
1505 #: fish/cmds.c:3685 fish/cmds.c:3700 fish/cmds.c:3718 fish/cmds.c:3733
1506 #: fish/cmds.c:3749 fish/cmds.c:3765 fish/cmds.c:3781 fish/cmds.c:3797
1507 #: fish/cmds.c:3813 fish/cmds.c:3831 fish/cmds.c:3864 fish/cmds.c:3880
1508 #: fish/cmds.c:3896 fish/cmds.c:3915 fish/cmds.c:3930 fish/cmds.c:3948
1509 #: fish/cmds.c:3963 fish/cmds.c:3981 fish/cmds.c:3996 fish/cmds.c:4014
1510 #: fish/cmds.c:4029 fish/cmds.c:4048 fish/cmds.c:4067 fish/cmds.c:4085
1511 #: fish/cmds.c:4105 fish/cmds.c:4124 fish/cmds.c:4144 fish/cmds.c:4164
1512 #: fish/cmds.c:4184 fish/cmds.c:4203 fish/cmds.c:4222 fish/cmds.c:4242
1513 #: fish/cmds.c:4262 fish/cmds.c:4282 fish/cmds.c:4297 fish/cmds.c:4313
1514 #: fish/cmds.c:4334 fish/cmds.c:4385 fish/cmds.c:4403 fish/cmds.c:4420
1515 #: fish/cmds.c:4441 fish/cmds.c:4494 fish/cmds.c:4514 fish/cmds.c:4534
1516 #: fish/cmds.c:4554 fish/cmds.c:4575 fish/cmds.c:4591 fish/cmds.c:4607
1517 #: fish/cmds.c:4626 fish/cmds.c:4648 fish/cmds.c:4670 fish/cmds.c:4690
1518 #: fish/cmds.c:4707 fish/cmds.c:4724 fish/cmds.c:4741 fish/cmds.c:4758
1519 #: fish/cmds.c:4775 fish/cmds.c:4792 fish/cmds.c:4809 fish/cmds.c:4828
1520 #: fish/cmds.c:4851 fish/cmds.c:4887 fish/cmds.c:4904 fish/cmds.c:4927
1521 #: fish/cmds.c:4949 fish/cmds.c:4970 fish/cmds.c:4990 fish/cmds.c:5009
1522 #: fish/cmds.c:5029 fish/cmds.c:5047 fish/cmds.c:5065 fish/cmds.c:5079
1523 #: fish/cmds.c:5095 fish/cmds.c:5115 fish/cmds.c:5134 fish/cmds.c:5153
1524 #: fish/cmds.c:5172 fish/cmds.c:5191 fish/cmds.c:5211 fish/cmds.c:5251
1525 #: fish/cmds.c:5308 fish/cmds.c:5329 fish/cmds.c:5350 fish/cmds.c:5371
1526 #: fish/cmds.c:5389 fish/cmds.c:5411 fish/cmds.c:5449 fish/cmds.c:5471
1527 #: fish/cmds.c:5550 fish/cmds.c:5589 fish/cmds.c:5604 fish/cmds.c:5621
1528 #: fish/cmds.c:5635 fish/cmds.c:5651 fish/cmds.c:5673 fish/cmds.c:5695
1529 #: fish/cmds.c:5717 fish/cmds.c:5739 fish/cmds.c:5761 fish/cmds.c:5783
1530 #: fish/cmds.c:5803 fish/cmds.c:5820 fish/cmds.c:5837 fish/cmds.c:5856
1531 #: fish/cmds.c:5875 fish/cmds.c:5895 fish/cmds.c:5931 fish/cmds.c:5950
1532 #: fish/cmds.c:5969 fish/cmds.c:5986 fish/cmds.c:6004 fish/cmds.c:6027
1533 #: fish/cmds.c:6050 fish/cmds.c:6074 fish/cmds.c:6097 fish/cmds.c:6118
1534 #: fish/cmds.c:6141 fish/cmds.c:6164 fish/cmds.c:6184 fish/cmds.c:6206
1535 #: fish/cmds.c:6227 fish/cmds.c:6250 fish/cmds.c:6267 fish/cmds.c:6284
1536 #: fish/cmds.c:6302 fish/cmds.c:6320 fish/cmds.c:6341 fish/cmds.c:6359
1537 #: fish/cmds.c:6380 fish/cmds.c:6400 fish/cmds.c:6418 fish/cmds.c:6439
1538 #: fish/cmds.c:6462 fish/cmds.c:6485 fish/cmds.c:6507 fish/cmds.c:6540
1539 #: fish/cmds.c:6557 fish/cmds.c:6574 fish/cmds.c:6598 fish/cmds.c:6621
1540 #: fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6666 fish/cmds.c:6683 fish/cmds.c:6705
1541 #: fish/cmds.c:6799 fish/cmds.c:6819 fish/cmds.c:6839 fish/cmds.c:6859
1542 #: fish/cmds.c:6877 fish/cmds.c:6898 fish/cmds.c:6934 fish/cmds.c:6951
1543 #: fish/cmds.c:6973 fish/cmds.c:6990 fish/cmds.c:7026 fish/cmds.c:7046
1544 #: fish/cmds.c:7066 fish/cmds.c:7086 fish/cmds.c:7108 fish/cmds.c:7125
1545 #: fish/cmds.c:7144 fish/cmds.c:7163 fish/cmds.c:7185 fish/cmds.c:7206
1546 #: fish/cmds.c:7227 fish/cmds.c:7248 fish/cmds.c:7271 fish/cmds.c:7312
1547 #: fish/cmds.c:7335 fish/cmds.c:7374 fish/cmds.c:7391 fish/cmds.c:7410
1548 #: fish/cmds.c:7431 fish/cmds.c:7454 fish/cmds.c:7476 fish/cmds.c:7494
1549 #: fish/cmds.c:7513 fish/cmds.c:7534 fish/cmds.c:7611 fish/cmds.c:7652
1550 #: fish/cmds.c:7731 fish/cmds.c:7807 fish/cmds.c:7844 fish/cmds.c:7867
1551 #: fish/cmds.c:7888 fish/cmds.c:7911 fish/cmds.c:7933 fish/cmds.c:7958
1552 #: fish/cmds.c:8001 fish/cmds.c:8042 fish/cmds.c:8063 fish/cmds.c:8081
1553 #: fish/cmds.c:8100 fish/cmds.c:8117 fish/cmds.c:8135 fish/cmds.c:8162
1554 #: fish/cmds.c:8186 fish/cmds.c:8210 fish/cmds.c:8234 fish/cmds.c:8258
1555 #: fish/cmds.c:8282 fish/cmds.c:8306 fish/cmds.c:8330 fish/cmds.c:8354
1556 #: fish/cmds.c:8378 fish/cmds.c:8402 fish/cmds.c:8426 fish/cmds.c:8449
1557 #: fish/cmds.c:8472 fish/cmds.c:8493 fish/cmds.c:8514 fish/cmds.c:8535
1558 #: fish/cmds.c:8555 fish/cmds.c:8578 fish/cmds.c:8616 fish/cmds.c:8633
1559 #: fish/cmds.c:8650 fish/cmds.c:8669 fish/cmds.c:8688 fish/cmds.c:8705
1560 #: fish/cmds.c:8722 fish/cmds.c:8739 fish/cmds.c:8756 fish/cmds.c:8775
1561 #: fish/cmds.c:8811 fish/cmds.c:8851 fish/cmds.c:8884 fish/cmds.c:8901
1562 #: fish/cmds.c:8918 fish/cmds.c:8934 fish/cmds.c:8949 fish/cmds.c:8970
1563 #: fish/cmds.c:9008 fish/cmds.c:9046 fish/cmds.c:9085 fish/cmds.c:9125
1564 #: fish/cmds.c:9166 fish/cmds.c:9207 fish/cmds.c:9245 fish/cmds.c:9262
1565 #: fish/cmds.c:9285 fish/cmds.c:9307 fish/cmds.c:9329 fish/cmds.c:9349
1566 #: fish/cmds.c:9369 fish/cmds.c:9405 fish/cmds.c:9477 fish/cmds.c:9517
1567 #: fish/cmds.c:9575 fish/cmds.c:9601 fish/cmds.c:9627 fish/cmds.c:9655
1568 #: fish/cmds.c:9714 fish/cmds.c:9735 fish/cmds.c:9780 fish/cmds.c:9800
1569 #: fish/cmds.c:9839 fish/cmds.c:9876 fish/cmds.c:9896 fish/cmds.c:9918
1570 #: fish/cmds.c:9975 fish/cmds.c:9995 fish/cmds.c:10017 fish/cmds.c:10039
1571 #: fish/cmds.c:10058 fish/cmds.c:10078 fish/cmds.c:10105 fish/cmds.c:10125
1572 #: fish/cmds.c:10145 fish/cmds.c:10165 fish/cmds.c:10185 fish/cmds.c:10207
1573 #: fish/cmds.c:10242 fish/cmds.c:10260 fish/cmds.c:10283 fish/cmds.c:10305
1574 #: fish/cmds.c:10320 fish/cmds.c:10337 fish/cmds.c:10374 fish/cmds.c:10413
1575 #: fish/cmds.c:10453 fish/cmds.c:10509 fish/cmds.c:10531 fish/cmds.c:10567
1576 #: fish/cmds.c:10582 fish/cmds.c:10602 fish/cmds.c:10642 fish/cmds.c:10665
1577 #: fish/cmds.c:10689 fish/cmds.c:10714 fish/cmds.c:10755 fish/cmds.c:10780
1578 #: fish/cmds.c:10818 fish/cmds.c:10849 fish/cmds.c:10880 fish/cmds.c:10908
1579 #: fish/cmds.c:10928 fish/cmds.c:10960 fish/cmds.c:10980 fish/cmds.c:11000
1580 #: fish/cmds.c:11017 fish/cmds.c:11035 fish/cmds.c:11058 fish/cmds.c:11079
1581 #: fish/cmds.c:11098 fish/cmds.c:11140 fish/cmds.c:11183 fish/cmds.c:11227
1582 #: fish/cmds.c:11266 fish/cmds.c:11285 fish/cmds.c:11305 fish/cmds.c:11325
1583 #: fish/cmds.c:11346 fish/cmds.c:11367 fish/cmds.c:11388 fish/cmds.c:11409
1584 #: fish/cmds.c:11430 fish/cmds.c:11452 fish/cmds.c:11490 fish/cmds.c:11541
1585 #: fish/cmds.c:11579 fish/cmds.c:11635
1586 #, c-format
1587 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1588 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1589
1590 #: fish/cmds.c:3841 fish/cmds.c:4863 fish/cmds.c:5221 fish/cmds.c:5261
1591 #: fish/cmds.c:5280 fish/cmds.c:5423 fish/cmds.c:5482 fish/cmds.c:5501
1592 #: fish/cmds.c:5520 fish/cmds.c:5563 fish/cmds.c:5906 fish/cmds.c:6517
1593 #: fish/cmds.c:6716 fish/cmds.c:6735 fish/cmds.c:6754 fish/cmds.c:6773
1594 #: fish/cmds.c:6909 fish/cmds.c:7000 fish/cmds.c:7281 fish/cmds.c:7345
1595 #: fish/cmds.c:7544 fish/cmds.c:7563 fish/cmds.c:7582 fish/cmds.c:7621
1596 #: fish/cmds.c:7662 fish/cmds.c:7681 fish/cmds.c:7700 fish/cmds.c:7741
1597 #: fish/cmds.c:7760 fish/cmds.c:7779 fish/cmds.c:7817 fish/cmds.c:7970
1598 #: fish/cmds.c:8013 fish/cmds.c:8590 fish/cmds.c:8785 fish/cmds.c:8823
1599 #: fish/cmds.c:8861 fish/cmds.c:8981 fish/cmds.c:9018 fish/cmds.c:9056
1600 #: fish/cmds.c:9095 fish/cmds.c:9136 fish/cmds.c:9177 fish/cmds.c:9218
1601 #: fish/cmds.c:9381 fish/cmds.c:9417 fish/cmds.c:9430 fish/cmds.c:9443
1602 #: fish/cmds.c:9456 fish/cmds.c:9489 fish/cmds.c:9527 fish/cmds.c:9546
1603 #: fish/cmds.c:9667 fish/cmds.c:9686 fish/cmds.c:9747 fish/cmds.c:9760
1604 #: fish/cmds.c:9811 fish/cmds.c:9850 fish/cmds.c:9928 fish/cmds.c:9947
1605 #: fish/cmds.c:10221 fish/cmds.c:10348 fish/cmds.c:10385 fish/cmds.c:10424
1606 #: fish/cmds.c:10464 fish/cmds.c:10483 fish/cmds.c:10542 fish/cmds.c:10615
1607 #: fish/cmds.c:10725 fish/cmds.c:10795 fish/cmds.c:10829 fish/cmds.c:10860
1608 #: fish/cmds.c:10891 fish/cmds.c:10940 fish/cmds.c:11111 fish/cmds.c:11153
1609 #: fish/cmds.c:11198 fish/cmds.c:11240 fish/cmds.c:11466 fish/cmds.c:11504
1610 #: fish/cmds.c:11517 fish/cmds.c:11555 fish/cmds.c:11590 fish/cmds.c:11609
1611 #, c-format
1612 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1613 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1614
1615 #: fish/cmds.c:3847 fish/cmds.c:4869 fish/cmds.c:5227 fish/cmds.c:5267
1616 #: fish/cmds.c:5286 fish/cmds.c:5429 fish/cmds.c:5488 fish/cmds.c:5507
1617 #: fish/cmds.c:5526 fish/cmds.c:5569 fish/cmds.c:5912 fish/cmds.c:6523
1618 #: fish/cmds.c:6722 fish/cmds.c:6741 fish/cmds.c:6760 fish/cmds.c:6779
1619 #: fish/cmds.c:6915 fish/cmds.c:7006 fish/cmds.c:7287 fish/cmds.c:7351
1620 #: fish/cmds.c:7550 fish/cmds.c:7569 fish/cmds.c:7588 fish/cmds.c:7627
1621 #: fish/cmds.c:7668 fish/cmds.c:7687 fish/cmds.c:7706 fish/cmds.c:7747
1622 #: fish/cmds.c:7766 fish/cmds.c:7785 fish/cmds.c:7823 fish/cmds.c:7976
1623 #: fish/cmds.c:8019 fish/cmds.c:8596 fish/cmds.c:8791 fish/cmds.c:8829
1624 #: fish/cmds.c:8867 fish/cmds.c:8987 fish/cmds.c:9024 fish/cmds.c:9062
1625 #: fish/cmds.c:9101 fish/cmds.c:9142 fish/cmds.c:9183 fish/cmds.c:9224
1626 #: fish/cmds.c:9495 fish/cmds.c:9533 fish/cmds.c:9552 fish/cmds.c:9673
1627 #: fish/cmds.c:9817 fish/cmds.c:9856 fish/cmds.c:9934 fish/cmds.c:9953
1628 #: fish/cmds.c:10354 fish/cmds.c:10391 fish/cmds.c:10430 fish/cmds.c:10470
1629 #: fish/cmds.c:10489 fish/cmds.c:10548 fish/cmds.c:10621 fish/cmds.c:10731
1630 #: fish/cmds.c:11117 fish/cmds.c:11159 fish/cmds.c:11204 fish/cmds.c:11246
1631 #: fish/cmds.c:11596
1632 #, c-format
1633 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1634 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1635
1636 #: fish/cmds.c:4333 fish/cmds.c:4440
1637 #, c-format
1638 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1639 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
1640
1641 #: fish/cmds.c:4359 fish/cmds.c:4466
1642 #, fuzzy, c-format
1643 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
1644 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1645
1646 #: fish/cmds.c:4365 fish/cmds.c:4472
1647 #, fuzzy, c-format
1648 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
1649 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1650
1651 #: fish/cmds.c:11655
1652 #, c-format
1653 msgid "%s: unknown command\n"
1654 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1655
1656 #: fish/copy.c:41
1657 #, c-format
1658 msgid ""
1659 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1660 msgstr ""
1661 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1662 "skopiować pliki do obrazu\n"
1663
1664 #: fish/copy.c:54 fish/copy.c:195
1665 #, c-format
1666 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1667 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1668
1669 #: fish/copy.c:139
1670 #, c-format
1671 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1672 msgstr ""
1673 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1674
1675 #: fish/copy.c:184
1676 #, c-format
1677 msgid ""
1678 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1679 "image\n"
1680 msgstr ""
1681 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1682 "skopiować pliki z obrazu\n"
1683
1684 #: fish/copy.c:225
1685 #, c-format
1686 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1687 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
1688
1689 #: fish/edit.c:44
1690 #, c-format
1691 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1692 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1693
1694 #: fish/fish.c:90
1695 #, fuzzy, c-format
1696 msgid ""
1697 "%s: guest filesystem shell\n"
1698 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1699 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1700 "Usage:\n"
1701 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1702 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1703 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1704 "or for interactive use:\n"
1705 "  %s\n"
1706 "or from a shell script:\n"
1707 "  %s <<EOF\n"
1708 "  cmd\n"
1709 "  ...\n"
1710 "  EOF\n"
1711 "Options:\n"
1712 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1713 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1714 "  -a|--add image       Add image\n"
1715 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1716 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
1717 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1718 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1719 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1720 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1721 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
1722 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1723 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1724 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1725 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1726 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1727 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1728 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1729 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1730 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1731 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1732 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1733 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1734 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1735 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1736 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1737 msgstr ""
1738 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1739 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1740 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1741 "Użycie:\n"
1742 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
1743 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
1744 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
1745 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1746 "  %s\n"
1747 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1748 "  %s <<EOF\n"
1749 "  polecenie\n"
1750 "  ...\n"
1751 "  EOF\n"
1752 "Opcje:\n"
1753 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1754 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1755 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
1756 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
1757 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
1758 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1759 "                       pomocą Tab\n"
1760 "  --echo-keys          Bez wyłączania powtarzania dla haseł\n"
1761 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1762 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
1763 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
1764 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
1765 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1766 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1767 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1768 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1769 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
1770 "                       tryb interaktywny\n"
1771 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
1772 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1773 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1774 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1775 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1776 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1777 "                       wykonaniem\n"
1778 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1779 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1780
1781 #: fish/fish.c:241
1782 #, c-format
1783 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1784 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1785
1786 #: fish/fish.c:248
1787 #, c-format
1788 msgid ""
1789 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1790 msgstr ""
1791 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1792
1793 #: fish/fish.c:296
1794 #, c-format
1795 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1796 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1797
1798 #: fish/fish.c:450
1799 #, c-format
1800 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1801 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1802
1803 #: fish/fish.c:458
1804 #, c-format
1805 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1806 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1807
1808 #: fish/fish.c:464
1809 #, c-format
1810 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1811 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1812
1813 #: fish/fish.c:521
1814 #, c-format
1815 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
1816 msgstr ""
1817 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
1818
1819 #: fish/fish.c:525
1820 #, c-format
1821 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
1822 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
1823
1824 #: fish/fish.c:634
1825 #, fuzzy, c-format
1826 msgid ""
1827 "\n"
1828 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1829 "editing virtual machine filesystems.\n"
1830 "\n"
1831 "Type: 'help' for help on commands\n"
1832 "      'man' to read the manual\n"
1833 "      'quit' to quit the shell\n"
1834 "\n"
1835 msgstr ""
1836 "\n"
1837 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1838 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1839 "\n"
1840 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1841 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1842 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1843 "\n"
1844
1845 #: fish/fish.c:721
1846 #, c-format
1847 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1848 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1849
1850 #: fish/fish.c:727 fish/fish.c:744
1851 #, c-format
1852 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1853 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1854
1855 #: fish/fish.c:738
1856 #, c-format
1857 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1858 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1859
1860 #: fish/fish.c:793
1861 #, c-format
1862 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1863 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1864
1865 #: fish/fish.c:810
1866 #, c-format
1867 msgid "%s: too many arguments\n"
1868 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1869
1870 #: fish/fish.c:839
1871 #, c-format
1872 msgid "%s: empty command on command line\n"
1873 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1874
1875 #: fish/fish.c:980
1876 msgid "display a list of commands or help on a command"
1877 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1878
1879 #: fish/fish.c:982
1880 msgid "quit guestfish"
1881 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1882
1883 #: fish/fish.c:993
1884 #, c-format
1885 msgid ""
1886 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1887 "     help cmd\n"
1888 "     help\n"
1889 msgstr ""
1890 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1891 "     help polecenie\n"
1892 "     help\n"
1893
1894 #: fish/fish.c:1001
1895 #, c-format
1896 msgid ""
1897 "quit - quit guestfish\n"
1898 "     quit\n"
1899 msgstr ""
1900 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1901 "     quit\n"
1902
1903 #: fish/fish.c:1006
1904 #, c-format
1905 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1906 msgstr ""
1907 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1908 "poleceń\n"
1909
1910 #: fish/fish.c:1022
1911 #, c-format
1912 msgid ""
1913 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1914 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1915 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1916 msgstr ""
1917 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
1918 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
1919 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
1920
1921 #: fish/fish.c:1179
1922 #, c-format
1923 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1924 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1925
1926 #: fish/glob.c:53
1927 #, c-format
1928 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1929 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1930
1931 #: fish/glob.c:73
1932 #, c-format
1933 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1934 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1935
1936 #: fish/help.c:38
1937 #, c-format
1938 msgid ""
1939 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
1940 "command.\n"
1941 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
1942 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
1943 msgstr ""
1944
1945 #: fish/help.c:44
1946 #, c-format
1947 msgid ""
1948 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
1949 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
1950 "'mount-options'.\n"
1951 msgstr ""
1952
1953 #: fish/help.c:52
1954 #, c-format
1955 msgid ""
1956 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
1957 "\n"
1958 "To read the manual, type 'man'.\n"
1959 msgstr ""
1960
1961 #: fish/hexedit.c:41
1962 #, c-format
1963 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
1964 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
1965
1966 #: fish/hexedit.c:52
1967 #, c-format
1968 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
1969 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
1970
1971 #: fish/hexedit.c:63
1972 #, c-format
1973 msgid ""
1974 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
1975 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
1976 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
1977 msgstr ""
1978 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
1979 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
1980 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
1981 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
1982
1983 #: fish/hexedit.c:92
1984 #, c-format
1985 msgid "hexedit: invalid range\n"
1986 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
1987
1988 #: fish/inspect.c:83
1989 #, fuzzy, c-format
1990 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
1991 msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
1992
1993 #: fish/inspect.c:89
1994 #, fuzzy, c-format
1995 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
1996 msgstr ""
1997 "guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
1998 "i\n"
1999
2000 #: fish/inspect.c:135
2001 #, c-format
2002 msgid "Operating system: %s\n"
2003 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2004
2005 #: fish/inspect.c:148
2006 #, c-format
2007 msgid "%s mounted on %s\n"
2008 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2009
2010 #: fish/keys.c:52
2011 #, c-format
2012 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2013 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2014
2015 #: fish/lcd.c:34
2016 #, c-format
2017 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2018 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2019
2020 #: fish/man.c:34
2021 #, c-format
2022 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2023 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2024
2025 #: fish/man.c:53
2026 #, c-format
2027 msgid "the external 'man' program failed\n"
2028 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2029
2030 #: fish/more.c:39
2031 #, c-format
2032 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2033 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2034
2035 #: fish/options.c:36
2036 #, fuzzy, c-format
2037 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2038 msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2039
2040 #: fish/options.c:118
2041 #, fuzzy, c-format
2042 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2043 msgstr ""
2044 "guestfish: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z "
2045 "tych?\n"
2046
2047 #: fish/prep.c:37
2048 #, c-format
2049 msgid ""
2050 "List of available prepared disk images:\n"
2051 "\n"
2052 msgstr ""
2053 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2054 "\n"
2055
2056 #: fish/prep.c:40
2057 #, c-format
2058 msgid ""
2059 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2060 "\n"
2061 "%s\n"
2062 msgstr ""
2063 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2064 "\n"
2065 "%s\n"
2066
2067 #: fish/prep.c:48
2068 #, c-format
2069 msgid "  Optional parameters:\n"
2070 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2071
2072 #: fish/prep.c:55
2073 #, c-format
2074 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2075 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2076
2077 #: fish/prep.c:65
2078 #, c-format
2079 msgid ""
2080 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2081 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2082 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2083 msgstr ""
2084 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2085 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2086 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2087
2088 #: fish/prep.c:96
2089 #, c-format
2090 msgid ""
2091 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2092 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2093 msgstr ""
2094 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2095 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2096 "wartości dla parametru -N.\n"
2097
2098 #: fish/prep.c:158
2099 #, c-format
2100 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2101 msgstr ""
2102 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2103 "\": "
2104
2105 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2106 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2107 msgid "failed to allocate disk"
2108 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2109
2110 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2111 msgid "could not parse boot size"
2112 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2113
2114 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2115 #, c-format
2116 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2117 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2118
2119 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2120 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2121 #, c-format
2122 msgid "failed to partition disk: %s"
2123 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2124
2125 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2126 #, c-format
2127 msgid "failed to add boot partition: %s"
2128 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2129
2130 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2131 #, c-format
2132 msgid "failed to add root partition: %s"
2133 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2134
2135 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2136 #, c-format
2137 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2138 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2139
2140 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2141 #, c-format
2142 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2143 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2144
2145 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2146 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2147 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2148 msgstr ""
2149 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2150
2151 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2152 #, c-format
2153 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2154 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2155
2156 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2157 #, c-format
2158 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2159 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2160
2161 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2162 #, c-format
2163 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2164 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2165
2166 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2167 #, c-format
2168 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2169 msgstr ""
2170 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2171 "%s: %s"
2172
2173 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2174 #, c-format
2175 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2176 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2177
2178 #: fish/rc.c:255
2179 #, c-format
2180 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2181 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2182
2183 #: fish/rc.c:260
2184 #, c-format
2185 msgid ""
2186 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2187 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2188 msgstr ""
2189 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2190 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2191 "zgadzać.\n"
2192
2193 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2194 #, c-format
2195 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2196 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2197
2198 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2199 #, c-format
2200 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2201 msgstr ""
2202 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2203 "serwera\n"
2204
2205 #: fish/rc.c:386
2206 #, c-format
2207 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2208 msgstr ""
2209 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2210
2211 #: fish/reopen.c:36
2212 #, c-format
2213 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2214 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2215
2216 #: fish/reopen.c:46
2217 #, c-format
2218 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2219 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2220
2221 #: fish/supported.c:66
2222 msgid "yes"
2223 msgstr "tak"
2224
2225 #: fish/supported.c:68
2226 msgid "no"
2227 msgstr "nie"
2228
2229 #: fish/time.c:36
2230 #, c-format
2231 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2232 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2233
2234 #: fuse/guestmount.c:845
2235 #, fuzzy, c-format
2236 msgid ""
2237 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2238 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2239 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2240 "Usage:\n"
2241 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2242 "Options:\n"
2243 "  -a|--add image       Add image\n"
2244 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2245 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2246 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2247 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2248 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2249 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2250 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2251 "  --help               Display help message and exit\n"
2252 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2253 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2254 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2255 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2256 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2257 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2258 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2259 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2260 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2261 msgstr ""
2262 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2263 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2264 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2265 "Użycie:\n"
2266 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2267 "Opcje:\n"
2268 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2269 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2270 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2271 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2272 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2273 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2274 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2275 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2276 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2277 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2278 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2279 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2280 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2281 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2282 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2283 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2284
2285 #: fuse/guestmount.c:1068
2286 #, fuzzy, c-format
2287 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2288 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2289
2290 #: fuse/guestmount.c:1076
2291 #, c-format
2292 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2293 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2294
2295 #: inspector/virt-inspector.c:71
2296 #, fuzzy, c-format
2297 msgid ""
2298 "%s: display information about a virtual machine\n"
2299 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
2300 "Usage:\n"
2301 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
2302 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
2303 "Options:\n"
2304 "  -a|--add image       Add image\n"
2305 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2306 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2307 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2308 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2309 "  --help               Display brief help\n"
2310 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2311 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2312 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2313 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
2314 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
2315 msgstr ""
2316 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2317 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2318 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2319 "Użycie:\n"
2320 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2321 "Opcje:\n"
2322 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2323 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2324 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2325 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2326 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2327 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2328 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2329 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2330 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2331 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2332 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2333 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2334 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2335 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2336 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2337 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2338
2339 #: inspector/virt-inspector.c:259
2340 #, fuzzy, c-format
2341 msgid ""
2342 "%s: no operating system could be detected inside this disk image.\n"
2343 "\n"
2344 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2345 "machine\n"
2346 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2347 "\n"
2348 "NOTE for Red Hat Enterprise Linux 6 users: for Windows guest support you "
2349 "must\n"
2350 "install the separate libguestfs-winsupport package.\n"
2351 "\n"
2352 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2353 "information about the disk image as possible.\n"
2354 msgstr ""
2355 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2356 "\n"
2357 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2358 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2359 "\n"
2360 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2361 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2362
2363 #: inspector/virt-inspector.c:284
2364 #, c-format
2365 msgid "%s: XML write error at \"%s\": %m\n"
2366 msgstr ""
2367
2368 #: inspector/virt-inspector.c:296
2369 #, c-format
2370 msgid "%s: xmlOutputBufferCreateFd: failed to open stdout\n"
2371 msgstr ""
2372
2373 #: inspector/virt-inspector.c:304
2374 #, c-format
2375 msgid "%s: xmlNewTextWriter: failed to create libxml2 writer\n"
2376 msgstr ""
2377
2378 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2379 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2380 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2381
2382 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2383 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2384 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2385
2386 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2387 #, perl-brace-format
2388 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2389 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2390
2391 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2392 msgid ""
2393 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2394 "XPath::XMLParser)"
2395 msgstr ""
2396 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2397 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2398
2399 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2400 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2401 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2402
2403 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2404 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2405 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2406
2407 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2408 #, perl-brace-format
2409 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2410 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2411
2412 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2413 #, perl-brace-format
2414 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2415 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2416
2417 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2418 #, perl-brace-format
2419 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2420 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2421
2422 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2423 msgid ""
2424 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2425 "\n"
2426 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2427 "machine\n"
2428 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2429 "\n"
2430 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2431 "information about the disk image as possible.\n"
2432 msgstr ""
2433 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2434 "\n"
2435 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2436 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2437 "\n"
2438 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2439 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2440
2441 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:900
2442 #, perl-brace-format
2443 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2444 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2445
2446 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:910
2447 #, perl-brace-format
2448 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2449 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2450
2451 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:933
2452 #, perl-brace-format
2453 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2454 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2455
2456 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1011
2457 #, perl-brace-format
2458 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2459 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2460
2461 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1037
2462 #, perl-brace-format
2463 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2464 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2465
2466 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1102
2467 msgid "Can't find grub on guest"
2468 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2469
2470 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2471 #, perl-brace-format
2472 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2473 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2474
2475 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1188
2476 #, perl-brace-format
2477 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2478 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2479
2480 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1211
2481 #, perl-brace-format
2482 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2483 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2484
2485 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1280
2486 #, perl-brace-format
2487 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2488 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2489
2490 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1288
2491 #, perl-brace-format
2492 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2493 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2494
2495 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1342
2496 #, perl-brace-format
2497 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2498 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2499
2500 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1381
2501 #, perl-brace-format
2502 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2503 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2504
2505 #: src/appliance.c:142
2506 #, c-format
2507 msgid ""
2508 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2509 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2510 msgstr ""
2511 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2512 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2513
2514 #: src/appliance.c:358
2515 #, fuzzy, c-format
2516 msgid "failed to create temporary cache directory: %m"
2517 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2518
2519 #: src/appliance.c:446
2520 #, fuzzy, c-format
2521 msgid "error renaming temporary cache directory: %m"
2522 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2523
2524 #: src/appliance.c:522
2525 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2526 msgstr ""
2527 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2528 "komunikaty błędów"
2529
2530 #: src/filearch.c:153
2531 #, c-format
2532 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
2533 msgstr ""
2534
2535 #: src/filearch.c:266
2536 msgid ""
2537 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
2538 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
2539 msgstr ""
2540
2541 #: src/guestfs.c:178
2542 #, c-format
2543 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2544 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2545
2546 #: src/guestfs.c:290
2547 #, c-format
2548 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2549 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2550
2551 #: src/guestfs.c:791
2552 #, c-format
2553 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
2554 msgstr ""
2555
2556 #: src/inspect.c:421 src/inspect.c:761 src/inspect.c:2127 src/inspect.c:2170
2557 #: src/inspect.c:2220
2558 #, c-format
2559 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
2560 msgstr ""
2561
2562 #: src/inspect.c:795
2563 #, fuzzy
2564 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
2565 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2566
2567 #: src/inspect.c:1011
2568 #, c-format
2569 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2570 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2571
2572 #: src/inspect.c:1291
2573 #, fuzzy, c-format
2574 msgid "could not parse integer in version number: %s"
2575 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2576
2577 #: src/inspect.c:1385
2578 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2579 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2580
2581 #: src/inspect.c:1397
2582 #, c-format
2583 msgid ""
2584 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2585 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2586 msgstr ""
2587 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2588 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2589
2590 #: src/inspect.c:1526
2591 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
2592 msgstr ""
2593
2594 #: src/inspect.c:1761 src/inspect.c:1783 src/inspect.c:1808
2595 #, fuzzy
2596 msgid "unexpected end of output from db_dump command"
2597 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2598
2599 #: src/inspect.c:2229
2600 #, c-format
2601 msgid "%s: file is empty"
2602 msgstr ""
2603
2604 #: src/inspect.c:2246
2605 msgid ""
2606 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
2607 "without PCRE or hivex libraries"
2608 msgstr ""
2609
2610 #: src/launch.c:95
2611 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2612 msgstr ""
2613 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2614
2615 #: src/launch.c:152
2616 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2617 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2618
2619 #: src/launch.c:166
2620 #, c-format
2621 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2622 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2623
2624 #: src/launch.c:232 src/launch.c:336
2625 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2626 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2627
2628 #: src/launch.c:244 src/launch.c:249
2629 #, c-format
2630 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
2631 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
2632
2633 #: src/launch.c:361
2634 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2635 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2636
2637 #: src/launch.c:366
2638 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2639 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2640
2641 #: src/launch.c:378
2642 #, c-format
2643 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2644 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2645
2646 #: src/launch.c:726
2647 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2648 msgstr ""
2649 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2650 "błędów"
2651
2652 #: src/launch.c:739
2653 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2654 msgstr ""
2655 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2656
2657 #: src/launch.c:880
2658 #, c-format
2659 msgid ""
2660 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2661 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2662 msgstr ""
2663 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2664 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2665
2666 #: src/launch.c:972
2667 msgid "qemu has not been launched yet"
2668 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2669
2670 #: src/launch.c:983
2671 msgid "no subprocess to kill"
2672 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2673
2674 #: src/proto.c:143
2675 #, c-format
2676 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2677 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2678
2679 #: src/proto.c:166
2680 #, c-format
2681 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2682 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2683
2684 #: src/proto.c:281
2685 #, c-format
2686 msgid ""
2687 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2688 msgstr ""
2689 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
2690 "%x\n"
2691
2692 #: src/proto.c:453 src/proto.c:514
2693 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2694 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2695
2696 #: src/proto.c:474
2697 #, c-format
2698 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2699 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2700
2701 #: src/proto.c:491
2702 #, c-format
2703 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2704 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2705
2706 #: src/proto.c:641
2707 #, c-format
2708 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2709 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2710
2711 #: src/proto.c:663
2712 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2713 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2714
2715 #: src/proto.c:672
2716 msgid "dispatch failed to marshal args"
2717 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2718
2719 #: src/proto.c:802
2720 #, c-format
2721 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2722 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2723
2724 #: src/proto.c:818
2725 #, c-format
2726 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2727 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2728
2729 #: src/proto.c:941
2730 #, c-format
2731 msgid "%s: error in chunked encoding"
2732 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2733
2734 #: src/proto.c:969
2735 msgid "write to daemon socket"
2736 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2737
2738 #: src/proto.c:992
2739 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2740 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2741
2742 #: src/proto.c:997
2743 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2744 msgstr ""
2745 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2746 "fragmentów pliku"
2747
2748 #: src/proto.c:1005
2749 msgid "failed to parse file chunk"
2750 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2751
2752 #: src/proto.c:1014
2753 msgid "file receive cancelled by daemon"
2754 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2755
2756 #: src/virt.c:88
2757 #, fuzzy, c-format
2758 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
2759 msgstr ""
2760 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
2761 "%s\n"
2762
2763 #: src/virt.c:96
2764 #, fuzzy, c-format
2765 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
2766 msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
2767
2768 #: src/virt.c:145
2769 #, fuzzy, c-format
2770 msgid "error getting domain info: %s"
2771 msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
2772
2773 #: src/virt.c:149
2774 #, fuzzy
2775 msgid ""
2776 "error: domain is a live virtual machine.\n"
2777 "You must use readonly access because write access to a running virtual "
2778 "machine\n"
2779 "can cause disk corruption."
2780 msgstr ""
2781 "guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
2782 "Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
2783 "wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
2784
2785 #: src/virt.c:159
2786 #, fuzzy, c-format
2787 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
2788 msgstr ""
2789 "guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
2790 "\": %s\n"
2791
2792 #: src/virt.c:169
2793 #, fuzzy
2794 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
2795 msgstr ""
2796 "guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
2797 "libvirt\n"
2798
2799 #: src/virt.c:175
2800 #, fuzzy
2801 msgid "unable to create new XPath context"
2802 msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
2803
2804 #: src/virt.c:182
2805 #, fuzzy
2806 msgid "unable to evaluate XPath expression"
2807 msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
2808
2809 #: src/virt.c:289
2810 #, fuzzy
2811 msgid "libvirt domain has no disks"
2812 msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
2813
2814 #: src/virt.c:309
2815 msgid ""
2816 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
2817 "without libvirt or libxml2"
2818 msgstr ""
2819
2820 #: test-tool/test-tool.c:82
2821 #, c-format
2822 msgid ""
2823 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2824 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2825 "Usage:\n"
2826 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2827 "Options:\n"
2828 "  --help         Display usage\n"
2829 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2830 "                 Helper program (default: %s)\n"
2831 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2832 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2833 "  --timeout n\n"
2834 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2835 msgstr ""
2836 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2837 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2838 "Użycie:\n"
2839 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2840 "Opcje:\n"
2841 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2842 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2843 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2844 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2845 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2846 "  --timeout n\n"
2847 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2848 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2849
2850 #: test-tool/test-tool.c:138
2851 #, c-format
2852 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2853 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2854
2855 #: test-tool/test-tool.c:147
2856 #, c-format
2857 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2858 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2859
2860 #: test-tool/test-tool.c:159
2861 #, c-format
2862 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2863 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2864
2865 #: test-tool/test-tool.c:182
2866 #, c-format
2867 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2868 msgstr ""
2869 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2870 "się\n"
2871
2872 #: test-tool/test-tool.c:189 test-tool/test-tool.c:198
2873 #, c-format
2874 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2875 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2876
2877 #: test-tool/test-tool.c:206
2878 #, c-format
2879 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2880 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2881
2882 #: test-tool/test-tool.c:228
2883 #, c-format
2884 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2885 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2886
2887 #: test-tool/test-tool.c:240
2888 #, c-format
2889 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2890 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2891
2892 #: test-tool/test-tool.c:246
2893 #, c-format
2894 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2895 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2896
2897 #: test-tool/test-tool.c:252
2898 #, c-format
2899 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2900 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2901
2902 #: test-tool/test-tool.c:258
2903 #, c-format
2904 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2905 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2906
2907 #: test-tool/test-tool.c:264
2908 #, c-format
2909 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2910 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2911
2912 #: test-tool/test-tool.c:272
2913 #, c-format
2914 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2915 msgstr ""
2916 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2917 "nie powiódł się\n"
2918
2919 #: test-tool/test-tool.c:303
2920 #, c-format
2921 msgid ""
2922 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2923 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2924 msgstr ""
2925 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2926 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2927
2928 #: test-tool/test-tool.c:311
2929 #, c-format
2930 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2931 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2932
2933 #: test-tool/test-tool.c:325
2934 #, c-format
2935 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2936 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2937
2938 #: test-tool/test-tool.c:374
2939 #, c-format
2940 msgid ""
2941 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2942 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2943 "\n"
2944 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2945 msgstr ""
2946 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2947 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2948 "\n"
2949 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2950
2951 #: test-tool/test-tool.c:390
2952 #, c-format
2953 msgid "command failed: %s"
2954 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2955
2956 #: test-tool/test-tool.c:398
2957 #, c-format
2958 msgid ""
2959 "Test tool helper program %s\n"
2960 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2961 "was built.\n"
2962 msgstr ""
2963 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2964 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2965
2966 #: test-tool/test-tool.c:432
2967 #, c-format
2968 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2969 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2970
2971 #: tools/virt-df.pl:213
2972 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2973 msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
2974
2975 #: tools/virt-df.pl:277
2976 #, perl-brace-format
2977 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2978 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2979
2980 #: tools/virt-df.pl:345
2981 #, perl-brace-format
2982 msgid "virt-df: ignoring {name}, it has too many disks ({c} > {max})"
2983 msgstr "virt-df: ignorowanie {name}, posiada za dużo dysków ({c} > {max})"
2984
2985 #: tools/virt-df.pl:521
2986 msgid "Virtual Machine"
2987 msgstr "Maszyna wirtualna"
2988
2989 #: tools/virt-df.pl:521
2990 msgid "Filesystem"
2991 msgstr "System plików"
2992
2993 #: tools/virt-df.pl:524
2994 msgid "1K-blocks"
2995 msgstr "K-bloki"
2996
2997 #: tools/virt-df.pl:526
2998 msgid "Size"
2999 msgstr "Rozmiar"
3000
3001 #: tools/virt-df.pl:528
3002 msgid "Used"
3003 msgstr "Użyte"
3004
3005 #: tools/virt-df.pl:529
3006 msgid "Available"
3007 msgstr "Dostępne"
3008
3009 #: tools/virt-df.pl:530
3010 msgid "Use%"
3011 msgstr "Użycie%"
3012
3013 #: tools/virt-df.pl:532
3014 msgid "Inodes"
3015 msgstr "I-węzły"
3016
3017 #: tools/virt-df.pl:533
3018 msgid "IUsed"
3019 msgstr "IUżyte"
3020
3021 #: tools/virt-df.pl:534
3022 msgid "IFree"
3023 msgstr "IWolne"
3024
3025 #: tools/virt-df.pl:535
3026 msgid "IUse%"
3027 msgstr "IUżyte%"
3028
3029 #: tools/virt-edit.pl:169
3030 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
3031 msgstr ""
3032 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3033 "polecenia edit"
3034
3035 #: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-ls.pl:194 tools/virt-tar.pl:238
3036 #: tools/virt-win-reg.pl:292
3037 #, fuzzy, perl-brace-format
3038 msgid ""
3039 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
3040 "\n"
3041 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
3042 "machine\n"
3043 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
3044 "\n"
3045 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
3046 "information about the disk image as possible.\n"
3047 msgstr ""
3048 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
3049 "\n"
3050 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
3051 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
3052 "\n"
3053 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
3054 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
3055
3056 #: tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-ls.pl:198 tools/virt-tar.pl:242
3057 #: tools/virt-win-reg.pl:296
3058 #, fuzzy, perl-brace-format
3059 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
3060 msgstr ""
3061 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
3062
3063 #: tools/virt-edit.pl:221
3064 msgid "File not changed.\n"
3065 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
3066
3067 #: tools/virt-list-filesystems.pl:139
3068 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
3069 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3070
3071 #: tools/virt-list-partitions.pl:149
3072 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
3073 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
3074
3075 #: tools/virt-ls.pl:153 tools/virt-ls.pl:159
3076 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
3077 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
3078
3079 #: tools/virt-ls.pl:178
3080 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
3081 msgstr ""
3082 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
3083 "wyświetlenia"
3084
3085 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3086 msgid "virt-make-fs input output\n"
3087 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3088
3089 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3090 msgid "unexpected output from 'du' command"
3091 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3092
3093 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3094 #: tools/virt-make-fs.pl:453
3095 #, perl-brace-format
3096 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3097 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3098
3099 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3100 #, perl-brace-format
3101 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3102 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3103
3104 #: tools/virt-make-fs.pl:401
3105 msgid ""
3106 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3107 msgstr ""
3108 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3109 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3110
3111 #: tools/virt-make-fs.pl:412
3112 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3113 msgstr ""
3114 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3115 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3116
3117 #: tools/virt-make-fs.pl:437
3118 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3119 msgstr ""
3120 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3121
3122 #: tools/virt-make-fs.pl:459
3123 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3124 msgstr ""
3125 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3126 "komunikaty błędów\n"
3127
3128 #: tools/virt-make-fs.pl:494
3129 msgid ""
3130 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3131 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3132 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3133 msgstr ""
3134 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3135 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3136 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3137
3138 #: tools/virt-rescue.pl:222
3139 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
3140 msgstr ""
3141 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
3142 "rescue"
3143
3144 #: tools/virt-resize.pl:33
3145 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3146 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
3147
3148 #: tools/virt-resize.pl:584
3149 #, perl-brace-format
3150 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3151 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
3152
3153 #: tools/virt-resize.pl:586
3154 #, perl-brace-format
3155 msgid ""
3156 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3157 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3158 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3159 msgstr ""
3160 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
3161 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
3162 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
3163 "więcej.\n"
3164
3165 #: tools/virt-resize.pl:665 tools/virt-resize.pl:668
3166 #, perl-brace-format
3167 msgid ""
3168 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3169 msgstr ""
3170 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
3171
3172 #: tools/virt-resize.pl:684 tools/virt-resize.pl:696
3173 msgid "virt-resize: short read"
3174 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
3175
3176 #: tools/virt-resize.pl:830
3177 #, perl-brace-format
3178 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3179 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
3180
3181 #: tools/virt-resize.pl:850
3182 #, perl-brace-format
3183 msgid ""
3184 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3185 "command line option\n"
3186 msgstr ""
3187 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
3188 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
3189
3190 #: tools/virt-resize.pl:856
3191 #, perl-brace-format
3192 msgid ""
3193 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
3194 msgstr ""
3195 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3196 "wiersza poleceń\n"
3197
3198 #: tools/virt-resize.pl:860
3199 #, perl-brace-format
3200 msgid ""
3201 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
3202 msgstr ""
3203 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
3204 "poleceń\n"
3205
3206 #: tools/virt-resize.pl:902
3207 #, perl-brace-format
3208 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3209 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3210
3211 #: tools/virt-resize.pl:910
3212 #, perl-brace-format
3213 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3214 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3215
3216 #: tools/virt-resize.pl:927
3217 #, perl-brace-format
3218 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3219 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3220
3221 #: tools/virt-resize.pl:932
3222 #, perl-brace-format
3223 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3224 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3225
3226 #: tools/virt-resize.pl:955
3227 #, perl-brace-format
3228 msgid ""
3229 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3230 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3231 "size.\n"
3232 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3233 msgstr ""
3234 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
3235 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
3236 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3237 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3238
3239 #: tools/virt-resize.pl:971
3240 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3241 msgstr ""
3242 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3243
3244 #: tools/virt-resize.pl:1020
3245 #, perl-brace-format
3246 msgid ""
3247 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3248 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3249 msgstr ""
3250 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3251 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3252
3253 #: tools/virt-resize.pl:1035
3254 msgid ""
3255 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3256 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3257 msgstr ""
3258 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3259 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3260
3261 #: tools/virt-resize.pl:1050
3262 msgid "Summary of changes:\n"
3263 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3264
3265 #: tools/virt-resize.pl:1054
3266 #, perl-brace-format
3267 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3268 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3269
3270 #: tools/virt-resize.pl:1056
3271 #, perl-brace-format
3272 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3273 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3274
3275 #: tools/virt-resize.pl:1058
3276 #, perl-brace-format
3277 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3278 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3279
3280 #: tools/virt-resize.pl:1063
3281 #, perl-brace-format
3282 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3283 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3284
3285 #: tools/virt-resize.pl:1068
3286 #, perl-brace-format
3287 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3288 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3289
3290 #: tools/virt-resize.pl:1073
3291 #, perl-brace-format
3292 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3293 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3294
3295 #: tools/virt-resize.pl:1079
3296 #, perl-brace-format
3297 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3298 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3299
3300 #: tools/virt-resize.pl:1086
3301 #, perl-brace-format
3302 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3303 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3304
3305 #: tools/virt-resize.pl:1091
3306 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3307 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3308
3309 #: tools/virt-resize.pl:1093
3310 msgid ""
3311 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3312 "and so it will just be ignored.\n"
3313 msgstr ""
3314 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3315 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3316
3317 #: tools/virt-resize.pl:1096
3318 msgid ""
3319 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3320 "to partition this extra space if you want.\n"
3321 msgstr ""
3322 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3323 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3324 "potrzeby.\n"
3325
3326 #: tools/virt-resize.pl:1099
3327 #, perl-brace-format
3328 msgid ""
3329 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3330 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3331 "or adjust your resizing requests.\n"
3332 msgstr ""
3333 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3334 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3335 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3336
3337 #: tools/virt-resize.pl:1116
3338 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3339 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3340
3341 #: tools/virt-resize.pl:1211
3342 #, perl-brace-format
3343 msgid "Copying {p} ...\n"
3344 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3345
3346 #: tools/virt-resize.pl:1274 tools/virt-resize.pl:1332
3347 #, perl-brace-format
3348 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3349 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3350
3351 #: tools/virt-tar.pl:178 tools/virt-tar.pl:185
3352 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3353 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3354
3355 #: tools/virt-tar.pl:207
3356 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3357 msgstr ""
3358 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3359 "pliku"
3360
3361 #: tools/virt-tar.pl:210
3362 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3363 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3364
3365 #: tools/virt-tar.pl:221
3366 #, perl-brace-format
3367 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3368 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3369
3370 #: tools/virt-tar.pl:224
3371 #, perl-brace-format
3372 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3373 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3374
3375 #: tools/virt-win-reg.pl:276
3376 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3377 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3378
3379 #: tools/virt-win-reg.pl:315
3380 msgid ""
3381 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3382 "export\n"
3383 msgstr ""
3384 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3385 "wartości do wyeksportowania\n"
3386
3387 #: tools/virt-win-reg.pl:426
3388 #, perl-brace-format
3389 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3390 msgstr ""
3391 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3392
3393 #: tools/virt-win-reg.pl:443 tools/virt-win-reg.pl:465
3394 #, perl-brace-format
3395 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3396 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3397
3398 #: tools/virt-win-reg.pl:450
3399 #, perl-brace-format
3400 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3401 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3402
3403 #: tools/virt-win-reg.pl:472
3404 #, perl-brace-format
3405 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3406 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3407
3408 #~ msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
3409 #~ msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
3410
3411 #~ msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
3412 #~ msgstr ""
3413 #~ "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3414 #~ "polecenia cat"
3415
3416 #~ msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
3417 #~ msgstr ""
3418 #~ "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
3419
3420 #~ msgid ""
3421 #~ "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-"
3422 #~ "perl\n"
3423 #~ msgstr ""
3424 #~ "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować "
3425 #~ "bibliotekę perl-YAML lub libyaml-perl\n"
3426
3427 #~ msgid "  Mountpoints:\n"
3428 #~ msgstr " Punkty montowania:\n"
3429
3430 #~ msgid "  Filesystems:\n"
3431 #~ msgstr "  Systemy plików:\n"
3432
3433 #~ msgid "  Modprobe aliases:\n"
3434 #~ msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
3435
3436 #~ msgid "  Initrd modules:\n"
3437 #~ msgstr "  Moduły initrd:\n"
3438
3439 #~ msgid "  Applications:\n"
3440 #~ msgstr "  Aplikacje:\n"
3441
3442 #~ msgid "  Kernels:\n"
3443 #~ msgstr "  Jądra:\n"
3444
3445 #~ msgid "  Windows Registry entries:\n"
3446 #~ msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
3447
3448 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
3449 #~ msgstr ""
3450 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3451 #~ "cat"
3452
3453 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
3454 #~ msgstr ""
3455 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3456 #~ "edit"
3457
3458 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3459 #~ msgstr ""
3460 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3461 #~ "tar\n"
3462
3463 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3464 #~ msgstr ""
3465 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3466 #~ "win-reg"