Version 1.7.9.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-11-16 19:06+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-10-23 13:41+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: cat/virt-cat.c:53 fish/fish.c:86 fuse/guestmount.c:841
19 #, c-format
20 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
21 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
22
23 #: cat/virt-cat.c:57
24 #, fuzzy, c-format
25 msgid ""
26 "%s: display files in a virtual machine\n"
27 "Copyright (C) 2010 Red Hat Inc.\n"
28 "Usage:\n"
29 "  %s [--options] -d domname file [file ...]\n"
30 "  %s [--options] -a disk.img [-a disk.img ...] file [file ...]\n"
31 "Options:\n"
32 "  -a|--add image       Add image\n"
33 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
34 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
35 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
36 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
37 "  --help               Display brief help\n"
38 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
39 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
40 "  -V|--version         Display version and exit\n"
41 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
42 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
43 msgstr ""
44 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
45 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
46 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
47 "Użycie:\n"
48 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
49 "Opcje:\n"
50 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
51 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
52 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
53 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
54 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
55 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
56 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
57 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
58 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
59 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
60 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
61 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
62 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
63 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
64 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
65 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
66
67 #: cat/virt-cat.c:115 fish/fish.c:204 fuse/guestmount.c:952
68 #, c-format
69 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
70 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
71
72 #: cat/virt-cat.c:137 fish/fish.c:272 fuse/guestmount.c:1000
73 #, c-format
74 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
75 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
76
77 #: fish/alloc.c:37
78 #, c-format
79 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
80 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
81
82 #: fish/alloc.c:51
83 #, c-format
84 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
85 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
86
87 #: fish/alloc.c:75
88 #, c-format
89 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
90 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
91
92 #: fish/alloc.c:156
93 #, c-format
94 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
95 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
96
97 #: fish/cmds.c:2814
98 msgid "Command"
99 msgstr "Polecenie"
100
101 #: fish/cmds.c:2814
102 msgid "Description"
103 msgstr "Opis"
104
105 #: fish/cmds.c:2816
106 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
107 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
108
109 #: fish/cmds.c:2817
110 #, fuzzy
111 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
112 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
113
114 #: fish/cmds.c:2818 fish/cmds.c:2819
115 msgid "add an image to examine or modify"
116 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
117
118 #: fish/cmds.c:2820
119 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
120 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
121
122 #: fish/cmds.c:2821
123 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
124 msgstr ""
125 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
126
127 #: fish/cmds.c:2822
128 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
129 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
130
131 #: fish/cmds.c:2823
132 msgid "allocate and add a disk file"
133 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
134
135 #: fish/cmds.c:2824
136 msgid "clear Augeas path"
137 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
138
139 #: fish/cmds.c:2825
140 msgid "close the current Augeas handle"
141 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
142
143 #: fish/cmds.c:2826
144 msgid "define an Augeas node"
145 msgstr "określa węzeł Augeas"
146
147 #: fish/cmds.c:2827
148 msgid "define an Augeas variable"
149 msgstr "określa zmienną Augeas"
150
151 #: fish/cmds.c:2828
152 msgid "look up the value of an Augeas path"
153 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
154
155 #: fish/cmds.c:2829
156 msgid "create a new Augeas handle"
157 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
158
159 #: fish/cmds.c:2830
160 msgid "insert a sibling Augeas node"
161 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
162
163 #: fish/cmds.c:2831
164 msgid "load files into the tree"
165 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
166
167 #: fish/cmds.c:2832
168 msgid "list Augeas nodes under augpath"
169 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
170
171 #: fish/cmds.c:2833
172 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
173 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
174
175 #: fish/cmds.c:2834
176 msgid "move Augeas node"
177 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
178
179 #: fish/cmds.c:2835
180 msgid "remove an Augeas path"
181 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
182
183 #: fish/cmds.c:2836
184 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
185 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
186
187 #: fish/cmds.c:2837
188 msgid "set Augeas path to value"
189 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
190
191 #: fish/cmds.c:2838
192 msgid "test availability of some parts of the API"
193 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
194
195 #: fish/cmds.c:2839
196 msgid "return a list of all optional groups"
197 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
198
199 #: fish/cmds.c:2840
200 msgid "upload base64-encoded data to file"
201 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
202
203 #: fish/cmds.c:2841
204 msgid "download file and encode as base64"
205 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
206
207 #: fish/cmds.c:2842
208 msgid "flush device buffers"
209 msgstr "czyści bufory urządzenia"
210
211 #: fish/cmds.c:2843
212 msgid "get blocksize of block device"
213 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
214
215 #: fish/cmds.c:2844
216 msgid "is block device set to read-only"
217 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
218
219 #: fish/cmds.c:2845
220 msgid "get total size of device in bytes"
221 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
222
223 #: fish/cmds.c:2846
224 msgid "get sectorsize of block device"
225 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
226
227 #: fish/cmds.c:2847
228 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
229 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
230
231 #: fish/cmds.c:2848
232 msgid "reread partition table"
233 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
234
235 #: fish/cmds.c:2849
236 msgid "set blocksize of block device"
237 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
238
239 #: fish/cmds.c:2850
240 msgid "set block device to read-only"
241 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
242
243 #: fish/cmds.c:2851
244 msgid "set block device to read-write"
245 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
246
247 #: fish/cmds.c:2852
248 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
249 msgstr ""
250 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
251
252 #: fish/cmds.c:2853
253 msgid "list the contents of a file"
254 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
255
256 #: fish/cmds.c:2854
257 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
258 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
259
260 #: fish/cmds.c:2855
261 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
262 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
263
264 #: fish/cmds.c:2856
265 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
266 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
267
268 #: fish/cmds.c:2857
269 msgid "change file mode"
270 msgstr "zmienia tryb pliku"
271
272 #: fish/cmds.c:2858 fish/cmds.c:2965
273 msgid "change file owner and group"
274 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
275
276 #: fish/cmds.c:2859
277 msgid "run a command from the guest filesystem"
278 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
279
280 #: fish/cmds.c:2860
281 msgid "run a command, returning lines"
282 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
283
284 #: fish/cmds.c:2861
285 msgid "add qemu parameters"
286 msgstr "dodaje parametry QEMU"
287
288 #: fish/cmds.c:2862
289 msgid "copy local files or directories into an image"
290 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
291
292 #: fish/cmds.c:2863
293 msgid "copy remote files or directories out of an image"
294 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
295
296 #: fish/cmds.c:2864
297 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
298 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
299
300 #: fish/cmds.c:2865
301 msgid "copy a file"
302 msgstr "kopiuje plik"
303
304 #: fish/cmds.c:2866
305 msgid "copy a file or directory recursively"
306 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
307
308 #: fish/cmds.c:2867
309 msgid "copy from source to destination using dd"
310 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
311
312 #: fish/cmds.c:2868
313 msgid "debugging and internals"
314 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
315
316 #: fish/cmds.c:2869
317 #, fuzzy
318 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
319 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
320
321 #: fish/cmds.c:2870
322 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
323 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
324
325 #: fish/cmds.c:2871
326 msgid "report file system disk space usage"
327 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
328
329 #: fish/cmds.c:2872
330 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
331 msgstr ""
332 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
333
334 #: fish/cmds.c:2873
335 msgid "return kernel messages"
336 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
337
338 #: fish/cmds.c:2874
339 msgid "download a file to the local machine"
340 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
341
342 #: fish/cmds.c:2875
343 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
344 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
345
346 #: fish/cmds.c:2876
347 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
348 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
349
350 #: fish/cmds.c:2877
351 msgid "estimate file space usage"
352 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
353
354 #: fish/cmds.c:2878
355 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
356 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
357
358 #: fish/cmds.c:2879
359 msgid "display a line of text"
360 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
361
362 #: fish/cmds.c:2880
363 msgid "echo arguments back to the client"
364 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
365
366 #: fish/cmds.c:2881
367 msgid "edit a file"
368 msgstr "modyfikuje plik"
369
370 #: fish/cmds.c:2882 fish/cmds.c:2883 fish/cmds.c:2888 fish/cmds.c:2889
371 #: fish/cmds.c:2920 fish/cmds.c:2921 fish/cmds.c:3154 fish/cmds.c:3155
372 #: fish/cmds.c:3159 fish/cmds.c:3160 fish/cmds.c:3162 fish/cmds.c:3163
373 msgid "return lines matching a pattern"
374 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
375
376 #: fish/cmds.c:2884
377 msgid "test if two files have equal contents"
378 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
379
380 #: fish/cmds.c:2885
381 msgid "test if file or directory exists"
382 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
383
384 #: fish/cmds.c:2886 fish/cmds.c:2887
385 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
386 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
387
388 #: fish/cmds.c:2890
389 msgid "determine file type"
390 msgstr "określa typ pliku"
391
392 #: fish/cmds.c:2891
393 msgid "detect the architecture of a binary file"
394 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
395
396 #: fish/cmds.c:2892
397 msgid "return the size of the file in bytes"
398 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
399
400 #: fish/cmds.c:2893
401 msgid "fill a file with octets"
402 msgstr "wypełnia plik oktetami"
403
404 #: fish/cmds.c:2894
405 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
406 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
407
408 #: fish/cmds.c:2895
409 msgid "find all files and directories"
410 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
411
412 #: fish/cmds.c:2896
413 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
414 msgstr ""
415 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
416
417 #: fish/cmds.c:2897
418 msgid "find a filesystem by label"
419 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
420
421 #: fish/cmds.c:2898
422 msgid "find a filesystem by UUID"
423 msgstr "znajduje system plików według UUID"
424
425 #: fish/cmds.c:2899
426 msgid "run the filesystem checker"
427 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
428
429 #: fish/cmds.c:2900
430 msgid "get the additional kernel options"
431 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
432
433 #: fish/cmds.c:2901
434 msgid "get autosync mode"
435 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
436
437 #: fish/cmds.c:2902
438 msgid "get direct appliance mode flag"
439 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
440
441 #: fish/cmds.c:2903
442 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
443 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
444
445 #: fish/cmds.c:2904
446 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
447 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
448
449 #: fish/cmds.c:2905
450 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
451 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
452
453 #: fish/cmds.c:2906
454 msgid "get enable network flag"
455 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
456
457 #: fish/cmds.c:2907
458 msgid "get the search path"
459 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
460
461 #: fish/cmds.c:2908
462 msgid "get PID of qemu subprocess"
463 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
464
465 #: fish/cmds.c:2909
466 msgid "get the qemu binary"
467 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
468
469 #: fish/cmds.c:2910
470 msgid "get recovery process enabled flag"
471 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
472
473 #: fish/cmds.c:2911
474 msgid "get SELinux enabled flag"
475 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
476
477 #: fish/cmds.c:2912
478 msgid "get the current state"
479 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
480
481 #: fish/cmds.c:2913
482 msgid "get command trace enabled flag"
483 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
484
485 #: fish/cmds.c:2914
486 msgid "get the current umask"
487 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
488
489 #: fish/cmds.c:2915
490 msgid "get verbose mode"
491 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
492
493 #: fish/cmds.c:2916
494 msgid "get SELinux security context"
495 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
496
497 #: fish/cmds.c:2917 fish/cmds.c:2966
498 msgid "list extended attributes of a file or directory"
499 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
500
501 #: fish/cmds.c:2918
502 msgid "expand wildcards in command"
503 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
504
505 #: fish/cmds.c:2919
506 msgid "expand a wildcard path"
507 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
508
509 #: fish/cmds.c:2922
510 msgid "install GRUB"
511 msgstr "instaluje program GRUB"
512
513 #: fish/cmds.c:2923
514 msgid "return first 10 lines of a file"
515 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
516
517 #: fish/cmds.c:2924
518 msgid "return first N lines of a file"
519 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
520
521 #: fish/cmds.c:2925
522 msgid "dump a file in hexadecimal"
523 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
524
525 #: fish/cmds.c:2926
526 msgid "edit with a hex editor"
527 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
528
529 #: fish/cmds.c:2927
530 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
531 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
532
533 #: fish/cmds.c:2928
534 msgid "list files in an initrd"
535 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
536
537 #: fish/cmds.c:2929
538 msgid "add an inotify watch"
539 msgstr "dodaje obserwację inotify"
540
541 #: fish/cmds.c:2930
542 msgid "close the inotify handle"
543 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
544
545 #: fish/cmds.c:2931
546 msgid "return list of watched files that had events"
547 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
548
549 #: fish/cmds.c:2932
550 msgid "create an inotify handle"
551 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
552
553 #: fish/cmds.c:2933
554 msgid "return list of inotify events"
555 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
556
557 #: fish/cmds.c:2934
558 msgid "remove an inotify watch"
559 msgstr "usuwa obserwację inotify"
560
561 #: fish/cmds.c:2935
562 msgid "get architecture of inspected operating system"
563 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
564
565 #: fish/cmds.c:2936
566 msgid "get distro of inspected operating system"
567 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
568
569 #: fish/cmds.c:2937
570 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
571 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
572
573 #: fish/cmds.c:2938
574 #, fuzzy
575 msgid "get hostname of the operating system"
576 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
577
578 #: fish/cmds.c:2939
579 msgid "get major version of inspected operating system"
580 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
581
582 #: fish/cmds.c:2940
583 msgid "get minor version of inspected operating system"
584 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
585
586 #: fish/cmds.c:2941
587 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
588 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
589
590 #: fish/cmds.c:2942
591 #, fuzzy
592 msgid "get package format used by the operating system"
593 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
594
595 #: fish/cmds.c:2943
596 #, fuzzy
597 msgid "get package management tool used by the operating system"
598 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
599
600 #: fish/cmds.c:2944
601 msgid "get product name of inspected operating system"
602 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
603
604 #: fish/cmds.c:2945
605 #, fuzzy
606 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
607 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
608
609 #: fish/cmds.c:2946
610 msgid "get type of inspected operating system"
611 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
612
613 #: fish/cmds.c:2947
614 #, fuzzy
615 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
616 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
617
618 #: fish/cmds.c:2948
619 #, fuzzy
620 msgid "get list of applications installed in the operating system"
621 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
622
623 #: fish/cmds.c:2949
624 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
625 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
626
627 #: fish/cmds.c:2950
628 msgid "test if block device"
629 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
630
631 #: fish/cmds.c:2951
632 msgid "is busy processing a command"
633 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
634
635 #: fish/cmds.c:2952
636 msgid "test if character device"
637 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
638
639 #: fish/cmds.c:2953
640 msgid "is in configuration state"
641 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
642
643 #: fish/cmds.c:2954
644 msgid "test if a directory"
645 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
646
647 #: fish/cmds.c:2955
648 msgid "test if FIFO (named pipe)"
649 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
650
651 #: fish/cmds.c:2956
652 msgid "test if a regular file"
653 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
654
655 #: fish/cmds.c:2957
656 msgid "is launching subprocess"
657 msgstr "uruchamia podprocesy"
658
659 #: fish/cmds.c:2958
660 msgid "test if device is a logical volume"
661 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
662
663 #: fish/cmds.c:2959
664 msgid "is ready to accept commands"
665 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
666
667 #: fish/cmds.c:2960
668 msgid "test if socket"
669 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
670
671 #: fish/cmds.c:2961
672 msgid "test if symbolic link"
673 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
674
675 #: fish/cmds.c:2962
676 msgid "kill the qemu subprocess"
677 msgstr "niszczy podproces QEMU"
678
679 #: fish/cmds.c:2963
680 msgid "launch the qemu subprocess"
681 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
682
683 #: fish/cmds.c:2964
684 msgid "change working directory"
685 msgstr "zmienia katalog roboczy"
686
687 #: fish/cmds.c:2967
688 msgid "list the block devices"
689 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
690
691 #: fish/cmds.c:2968
692 msgid "list filesystems"
693 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
694
695 #: fish/cmds.c:2969
696 msgid "list the partitions"
697 msgstr "wyświetla listę partycji"
698
699 #: fish/cmds.c:2970
700 msgid "list the files in a directory (long format)"
701 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
702
703 #: fish/cmds.c:2971 fish/cmds.c:2972
704 msgid "create a hard link"
705 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
706
707 #: fish/cmds.c:2973 fish/cmds.c:2974
708 msgid "create a symbolic link"
709 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
710
711 #: fish/cmds.c:2975 fish/cmds.c:3065
712 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
713 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
714
715 #: fish/cmds.c:2976
716 msgid "list the files in a directory"
717 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
718
719 #: fish/cmds.c:2977 fish/cmds.c:3090
720 msgid "set extended attribute of a file or directory"
721 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
722
723 #: fish/cmds.c:2978
724 msgid "get file information for a symbolic link"
725 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
726
727 #: fish/cmds.c:2979
728 msgid "lstat on multiple files"
729 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
730
731 #: fish/cmds.c:2980
732 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
733 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
734
735 #: fish/cmds.c:2981
736 msgid "close a LUKS device"
737 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
738
739 #: fish/cmds.c:2982 fish/cmds.c:2983
740 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
741 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
742
743 #: fish/cmds.c:2984
744 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
745 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
746
747 #: fish/cmds.c:2985
748 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
749 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
750
751 #: fish/cmds.c:2986
752 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
753 msgstr ""
754 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
755 "odczytu"
756
757 #: fish/cmds.c:2987
758 msgid "create an LVM logical volume"
759 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
760
761 #: fish/cmds.c:2988
762 msgid "get canonical name of an LV"
763 msgstr ""
764
765 #: fish/cmds.c:2989
766 msgid "clear LVM device filter"
767 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
768
769 #: fish/cmds.c:2990
770 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
771 msgstr ""
772 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
773
774 #: fish/cmds.c:2991
775 msgid "set LVM device filter"
776 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
777
778 #: fish/cmds.c:2992
779 msgid "remove an LVM logical volume"
780 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
781
782 #: fish/cmds.c:2993
783 msgid "rename an LVM logical volume"
784 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
785
786 #: fish/cmds.c:2994
787 msgid "resize an LVM logical volume"
788 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
789
790 #: fish/cmds.c:2995
791 msgid "expand an LV to fill free space"
792 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
793
794 #: fish/cmds.c:2996 fish/cmds.c:2997
795 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
796 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
797
798 #: fish/cmds.c:2998
799 msgid "get the UUID of a logical volume"
800 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
801
802 #: fish/cmds.c:2999
803 msgid "lgetxattr on multiple files"
804 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
805
806 #: fish/cmds.c:3000
807 msgid "open the manual"
808 msgstr "otwiera podręcznik"
809
810 #: fish/cmds.c:3001
811 msgid "create a directory"
812 msgstr "tworzy katalog"
813
814 #: fish/cmds.c:3002
815 msgid "create a directory with a particular mode"
816 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
817
818 #: fish/cmds.c:3003
819 msgid "create a directory and parents"
820 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
821
822 #: fish/cmds.c:3004
823 msgid "create a temporary directory"
824 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
825
826 #: fish/cmds.c:3005 fish/cmds.c:3006 fish/cmds.c:3007
827 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
828 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
829
830 #: fish/cmds.c:3008
831 msgid "make ext2/3/4 external journal"
832 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
833
834 #: fish/cmds.c:3009
835 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
836 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
837
838 #: fish/cmds.c:3010
839 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
840 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
841
842 #: fish/cmds.c:3011
843 msgid "make FIFO (named pipe)"
844 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
845
846 #: fish/cmds.c:3012
847 msgid "make a filesystem"
848 msgstr "tworzy system plików"
849
850 #: fish/cmds.c:3013
851 msgid "make a filesystem with block size"
852 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
853
854 #: fish/cmds.c:3014
855 msgid "create a mountpoint"
856 msgstr "tworzy punkt montowania"
857
858 #: fish/cmds.c:3015
859 msgid "make block, character or FIFO devices"
860 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
861
862 #: fish/cmds.c:3016
863 msgid "make block device node"
864 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
865
866 #: fish/cmds.c:3017
867 msgid "make char device node"
868 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
869
870 #: fish/cmds.c:3018
871 msgid "create a swap partition"
872 msgstr "tworzy partycję wymiany"
873
874 #: fish/cmds.c:3019
875 msgid "create a swap partition with a label"
876 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
877
878 #: fish/cmds.c:3020
879 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
880 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
881
882 #: fish/cmds.c:3021
883 msgid "create a swap file"
884 msgstr "tworzy plik wymiany"
885
886 #: fish/cmds.c:3022
887 msgid "load a kernel module"
888 msgstr "wczytuje moduł jądra"
889
890 #: fish/cmds.c:3023
891 msgid "view a file"
892 msgstr "wyświetla plik"
893
894 #: fish/cmds.c:3024
895 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
896 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
897
898 #: fish/cmds.c:3025
899 msgid "mount a file using the loop device"
900 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
901
902 #: fish/cmds.c:3026
903 msgid "mount a guest disk with mount options"
904 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
905
906 #: fish/cmds.c:3027
907 msgid "mount a guest disk, read-only"
908 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
909
910 #: fish/cmds.c:3028
911 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
912 msgstr ""
913 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
914 "plików"
915
916 #: fish/cmds.c:3029
917 msgid "show mountpoints"
918 msgstr "wyświetla punkty montowania"
919
920 #: fish/cmds.c:3030
921 msgid "show mounted filesystems"
922 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
923
924 #: fish/cmds.c:3031
925 msgid "move a file"
926 msgstr "przenosi plik"
927
928 #: fish/cmds.c:3032
929 msgid "probe NTFS volume"
930 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
931
932 #: fish/cmds.c:3033
933 msgid "resize an NTFS filesystem"
934 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
935
936 #: fish/cmds.c:3034
937 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
938 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
939
940 #: fish/cmds.c:3035
941 msgid "add a partition to the device"
942 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
943
944 #: fish/cmds.c:3036
945 msgid "delete a partition"
946 msgstr "usuwa partycję"
947
948 #: fish/cmds.c:3037
949 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
950 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
951
952 #: fish/cmds.c:3038
953 msgid "return true if a partition is bootable"
954 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
955
956 #: fish/cmds.c:3039
957 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
958 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
959
960 #: fish/cmds.c:3040
961 msgid "get the partition table type"
962 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
963
964 #: fish/cmds.c:3041
965 msgid "create an empty partition table"
966 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
967
968 #: fish/cmds.c:3042
969 msgid "list partitions on a device"
970 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
971
972 #: fish/cmds.c:3043
973 msgid "make a partition bootable"
974 msgstr "zmienia partycję na startową"
975
976 #: fish/cmds.c:3044
977 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
978 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
979
980 #: fish/cmds.c:3045
981 msgid "set partition name"
982 msgstr "ustawia nazwę partycji"
983
984 #: fish/cmds.c:3046
985 msgid "convert partition name to device name"
986 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
987
988 #: fish/cmds.c:3047
989 msgid "ping the guest daemon"
990 msgstr "odpytuje demona gościa"
991
992 #: fish/cmds.c:3048
993 msgid "read part of a file"
994 msgstr "odczytuje część pliku"
995
996 #: fish/cmds.c:3049
997 msgid "read part of a device"
998 msgstr "odczytuje część urządzenia"
999
1000 #: fish/cmds.c:3050
1001 msgid "create an LVM physical volume"
1002 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
1003
1004 #: fish/cmds.c:3051
1005 msgid "remove an LVM physical volume"
1006 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
1007
1008 #: fish/cmds.c:3052
1009 msgid "resize an LVM physical volume"
1010 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
1011
1012 #: fish/cmds.c:3053
1013 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
1014 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
1015
1016 #: fish/cmds.c:3054 fish/cmds.c:3055
1017 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
1018 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
1019
1020 #: fish/cmds.c:3056
1021 msgid "get the UUID of a physical volume"
1022 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
1023
1024 #: fish/cmds.c:3057
1025 msgid "write to part of a file"
1026 msgstr "zapisuje do części pliku"
1027
1028 #: fish/cmds.c:3058
1029 msgid "write to part of a device"
1030 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
1031
1032 #: fish/cmds.c:3059
1033 msgid "read a file"
1034 msgstr "odczytuje plik"
1035
1036 #: fish/cmds.c:3060
1037 msgid "read file as lines"
1038 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
1039
1040 #: fish/cmds.c:3061
1041 msgid "read directories entries"
1042 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
1043
1044 #: fish/cmds.c:3062
1045 msgid "read the target of a symbolic link"
1046 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
1047
1048 #: fish/cmds.c:3063
1049 msgid "readlink on multiple files"
1050 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
1051
1052 #: fish/cmds.c:3064
1053 msgid "canonicalized absolute pathname"
1054 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
1055
1056 #: fish/cmds.c:3066
1057 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1058 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1059
1060 #: fish/cmds.c:3067
1061 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
1062 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
1063
1064 #: fish/cmds.c:3068
1065 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
1066 msgstr ""
1067 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
1068
1069 #: fish/cmds.c:3069
1070 msgid "remove a file"
1071 msgstr "usuwa plik"
1072
1073 #: fish/cmds.c:3070
1074 msgid "remove a file or directory recursively"
1075 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
1076
1077 #: fish/cmds.c:3071
1078 msgid "remove a directory"
1079 msgstr "usuwa katalog"
1080
1081 #: fish/cmds.c:3072
1082 msgid "remove a mountpoint"
1083 msgstr "usuwa punkt montowania"
1084
1085 #: fish/cmds.c:3073
1086 msgid "scrub (securely wipe) a device"
1087 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
1088
1089 #: fish/cmds.c:3074
1090 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1091 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1092
1093 #: fish/cmds.c:3075
1094 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1095 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1096
1097 #: fish/cmds.c:3076
1098 msgid "add options to kernel command line"
1099 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1100
1101 #: fish/cmds.c:3077
1102 msgid "set autosync mode"
1103 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1104
1105 #: fish/cmds.c:3078
1106 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1107 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1108
1109 #: fish/cmds.c:3079
1110 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1111 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1112
1113 #: fish/cmds.c:3080
1114 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1115 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1116
1117 #: fish/cmds.c:3081
1118 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1119 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1120
1121 #: fish/cmds.c:3082
1122 msgid "set enable network flag"
1123 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1124
1125 #: fish/cmds.c:3083
1126 msgid "set the search path"
1127 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1128
1129 #: fish/cmds.c:3084
1130 msgid "set the qemu binary"
1131 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1132
1133 #: fish/cmds.c:3085
1134 msgid "enable or disable the recovery process"
1135 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1136
1137 #: fish/cmds.c:3086
1138 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1139 msgstr ""
1140 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1141
1142 #: fish/cmds.c:3087
1143 msgid "enable or disable command traces"
1144 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1145
1146 #: fish/cmds.c:3088
1147 msgid "set verbose mode"
1148 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1149
1150 #: fish/cmds.c:3089
1151 msgid "set SELinux security context"
1152 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1153
1154 #: fish/cmds.c:3091 fish/cmds.c:3092
1155 msgid "create partitions on a block device"
1156 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1157
1158 #: fish/cmds.c:3093
1159 msgid "modify a single partition on a block device"
1160 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1161
1162 #: fish/cmds.c:3094
1163 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1164 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1165
1166 #: fish/cmds.c:3095
1167 msgid "display the kernel geometry"
1168 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1169
1170 #: fish/cmds.c:3096
1171 msgid "display the partition table"
1172 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1173
1174 #: fish/cmds.c:3097
1175 msgid "run a command via the shell"
1176 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1177
1178 #: fish/cmds.c:3098
1179 msgid "run a command via the shell returning lines"
1180 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1181
1182 #: fish/cmds.c:3099
1183 msgid "sleep for some seconds"
1184 msgstr "usypia na kilka sekund"
1185
1186 #: fish/cmds.c:3100
1187 msgid "create a sparse disk image and add"
1188 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1189
1190 #: fish/cmds.c:3101
1191 msgid "get file information"
1192 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1193
1194 #: fish/cmds.c:3102
1195 msgid "get file system statistics"
1196 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1197
1198 #: fish/cmds.c:3103 fish/cmds.c:3104
1199 msgid "print the printable strings in a file"
1200 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1201
1202 #: fish/cmds.c:3105
1203 msgid "list supported groups of commands"
1204 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1205
1206 #: fish/cmds.c:3106
1207 msgid "disable swap on device"
1208 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1209
1210 #: fish/cmds.c:3107
1211 msgid "disable swap on file"
1212 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1213
1214 #: fish/cmds.c:3108
1215 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1216 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1217
1218 #: fish/cmds.c:3109
1219 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1220 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1221
1222 #: fish/cmds.c:3110
1223 msgid "enable swap on device"
1224 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1225
1226 #: fish/cmds.c:3111
1227 msgid "enable swap on file"
1228 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1229
1230 #: fish/cmds.c:3112
1231 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1232 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1233
1234 #: fish/cmds.c:3113
1235 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1236 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1237
1238 #: fish/cmds.c:3114
1239 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1240 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1241
1242 #: fish/cmds.c:3115
1243 msgid "return last 10 lines of a file"
1244 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1245
1246 #: fish/cmds.c:3116
1247 msgid "return last N lines of a file"
1248 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1249
1250 #: fish/cmds.c:3117
1251 msgid "unpack tarfile to directory"
1252 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1253
1254 #: fish/cmds.c:3118
1255 msgid "pack directory into tarfile"
1256 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1257
1258 #: fish/cmds.c:3119 fish/cmds.c:3126
1259 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1260 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1261
1262 #: fish/cmds.c:3120 fish/cmds.c:3127
1263 msgid "pack directory into compressed tarball"
1264 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1265
1266 #: fish/cmds.c:3121
1267 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1268 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1269
1270 #: fish/cmds.c:3122
1271 msgid "update file timestamps or create a new file"
1272 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1273
1274 #: fish/cmds.c:3123
1275 msgid "truncate a file to zero size"
1276 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1277
1278 #: fish/cmds.c:3124
1279 msgid "truncate a file to a particular size"
1280 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1281
1282 #: fish/cmds.c:3125
1283 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1284 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1285
1286 #: fish/cmds.c:3128
1287 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1288 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1289
1290 #: fish/cmds.c:3129
1291 msgid "unmount a filesystem"
1292 msgstr "odmontowuje system plików"
1293
1294 #: fish/cmds.c:3130
1295 msgid "unmount all filesystems"
1296 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1297
1298 #: fish/cmds.c:3131
1299 msgid "upload a file from the local machine"
1300 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1301
1302 #: fish/cmds.c:3132
1303 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1304 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1305
1306 #: fish/cmds.c:3133
1307 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1308 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1309
1310 #: fish/cmds.c:3134
1311 msgid "get the library version number"
1312 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1313
1314 #: fish/cmds.c:3135
1315 msgid "get the filesystem label"
1316 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1317
1318 #: fish/cmds.c:3136
1319 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1320 msgstr ""
1321 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1322 "zamontowanemu urządzeniu"
1323
1324 #: fish/cmds.c:3137
1325 msgid "get the filesystem UUID"
1326 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1327
1328 #: fish/cmds.c:3138
1329 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1330 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1331
1332 #: fish/cmds.c:3139
1333 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1334 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1335
1336 #: fish/cmds.c:3140
1337 msgid "create an LVM volume group"
1338 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1339
1340 #: fish/cmds.c:3141
1341 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1342 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1343
1344 #: fish/cmds.c:3142
1345 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1346 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1347
1348 #: fish/cmds.c:3143
1349 msgid "remove an LVM volume group"
1350 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1351
1352 #: fish/cmds.c:3144
1353 msgid "rename an LVM volume group"
1354 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1355
1356 #: fish/cmds.c:3145 fish/cmds.c:3146
1357 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1358 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1359
1360 #: fish/cmds.c:3147
1361 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1362 msgstr ""
1363 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1364
1365 #: fish/cmds.c:3148
1366 msgid "get the UUID of a volume group"
1367 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1368
1369 #: fish/cmds.c:3149
1370 msgid "count characters in a file"
1371 msgstr "liczy znaki w pliku"
1372
1373 #: fish/cmds.c:3150
1374 msgid "count lines in a file"
1375 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1376
1377 #: fish/cmds.c:3151
1378 msgid "count words in a file"
1379 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1380
1381 #: fish/cmds.c:3152
1382 msgid "create a new file"
1383 msgstr "tworzy nowy plik"
1384
1385 #: fish/cmds.c:3153
1386 msgid "create a file"
1387 msgstr "tworzy plik"
1388
1389 #: fish/cmds.c:3156
1390 msgid "write zeroes to the device"
1391 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1392
1393 #: fish/cmds.c:3157
1394 msgid "write zeroes to an entire device"
1395 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1396
1397 #: fish/cmds.c:3158
1398 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1399 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1400
1401 #: fish/cmds.c:3161
1402 msgid "determine file type inside a compressed file"
1403 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1404
1405 #: fish/cmds.c:3164
1406 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1407 msgstr ""
1408 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1409 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1410 "o poleceniu."
1411
1412 #: fish/cmds.c:3482 fish/cmds.c:3496 fish/cmds.c:3512 fish/cmds.c:3529
1413 #: fish/cmds.c:3546 fish/cmds.c:3564 fish/cmds.c:3583 fish/cmds.c:3599
1414 #: fish/cmds.c:3617 fish/cmds.c:3633 fish/cmds.c:3651 fish/cmds.c:3667
1415 #: fish/cmds.c:3684 fish/cmds.c:3699 fish/cmds.c:3717 fish/cmds.c:3732
1416 #: fish/cmds.c:3748 fish/cmds.c:3764 fish/cmds.c:3780 fish/cmds.c:3796
1417 #: fish/cmds.c:3812 fish/cmds.c:3830 fish/cmds.c:3863 fish/cmds.c:3879
1418 #: fish/cmds.c:3895 fish/cmds.c:3914 fish/cmds.c:3929 fish/cmds.c:3947
1419 #: fish/cmds.c:3962 fish/cmds.c:3980 fish/cmds.c:3995 fish/cmds.c:4013
1420 #: fish/cmds.c:4028 fish/cmds.c:4047 fish/cmds.c:4066 fish/cmds.c:4084
1421 #: fish/cmds.c:4104 fish/cmds.c:4123 fish/cmds.c:4143 fish/cmds.c:4163
1422 #: fish/cmds.c:4183 fish/cmds.c:4202 fish/cmds.c:4221 fish/cmds.c:4241
1423 #: fish/cmds.c:4261 fish/cmds.c:4281 fish/cmds.c:4296 fish/cmds.c:4312
1424 #: fish/cmds.c:4384 fish/cmds.c:4402 fish/cmds.c:4419 fish/cmds.c:4493
1425 #: fish/cmds.c:4513 fish/cmds.c:4533 fish/cmds.c:4553 fish/cmds.c:4574
1426 #: fish/cmds.c:4590 fish/cmds.c:4606 fish/cmds.c:4625 fish/cmds.c:4647
1427 #: fish/cmds.c:4669 fish/cmds.c:4689 fish/cmds.c:4706 fish/cmds.c:4723
1428 #: fish/cmds.c:4740 fish/cmds.c:4757 fish/cmds.c:4774 fish/cmds.c:4791
1429 #: fish/cmds.c:4808 fish/cmds.c:4827 fish/cmds.c:4850 fish/cmds.c:4886
1430 #: fish/cmds.c:4903 fish/cmds.c:4926 fish/cmds.c:4948 fish/cmds.c:4969
1431 #: fish/cmds.c:4989 fish/cmds.c:5008 fish/cmds.c:5028 fish/cmds.c:5046
1432 #: fish/cmds.c:5064 fish/cmds.c:5078 fish/cmds.c:5094 fish/cmds.c:5114
1433 #: fish/cmds.c:5133 fish/cmds.c:5152 fish/cmds.c:5171 fish/cmds.c:5190
1434 #: fish/cmds.c:5210 fish/cmds.c:5250 fish/cmds.c:5307 fish/cmds.c:5328
1435 #: fish/cmds.c:5349 fish/cmds.c:5370 fish/cmds.c:5388 fish/cmds.c:5410
1436 #: fish/cmds.c:5448 fish/cmds.c:5470 fish/cmds.c:5549 fish/cmds.c:5588
1437 #: fish/cmds.c:5603 fish/cmds.c:5620 fish/cmds.c:5634 fish/cmds.c:5650
1438 #: fish/cmds.c:5672 fish/cmds.c:5694 fish/cmds.c:5716 fish/cmds.c:5738
1439 #: fish/cmds.c:5760 fish/cmds.c:5782 fish/cmds.c:5802 fish/cmds.c:5819
1440 #: fish/cmds.c:5836 fish/cmds.c:5855 fish/cmds.c:5874 fish/cmds.c:5894
1441 #: fish/cmds.c:5930 fish/cmds.c:5949 fish/cmds.c:5968 fish/cmds.c:5985
1442 #: fish/cmds.c:6003 fish/cmds.c:6026 fish/cmds.c:6049 fish/cmds.c:6073
1443 #: fish/cmds.c:6096 fish/cmds.c:6117 fish/cmds.c:6140 fish/cmds.c:6163
1444 #: fish/cmds.c:6183 fish/cmds.c:6205 fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6249
1445 #: fish/cmds.c:6266 fish/cmds.c:6283 fish/cmds.c:6301 fish/cmds.c:6319
1446 #: fish/cmds.c:6340 fish/cmds.c:6358 fish/cmds.c:6379 fish/cmds.c:6399
1447 #: fish/cmds.c:6417 fish/cmds.c:6438 fish/cmds.c:6461 fish/cmds.c:6484
1448 #: fish/cmds.c:6506 fish/cmds.c:6539 fish/cmds.c:6556 fish/cmds.c:6573
1449 #: fish/cmds.c:6597 fish/cmds.c:6620 fish/cmds.c:6643 fish/cmds.c:6665
1450 #: fish/cmds.c:6682 fish/cmds.c:6704 fish/cmds.c:6798 fish/cmds.c:6818
1451 #: fish/cmds.c:6838 fish/cmds.c:6858 fish/cmds.c:6876 fish/cmds.c:6897
1452 #: fish/cmds.c:6933 fish/cmds.c:6950 fish/cmds.c:6972 fish/cmds.c:6989
1453 #: fish/cmds.c:7025 fish/cmds.c:7045 fish/cmds.c:7065 fish/cmds.c:7085
1454 #: fish/cmds.c:7107 fish/cmds.c:7124 fish/cmds.c:7143 fish/cmds.c:7162
1455 #: fish/cmds.c:7184 fish/cmds.c:7205 fish/cmds.c:7226 fish/cmds.c:7247
1456 #: fish/cmds.c:7270 fish/cmds.c:7311 fish/cmds.c:7334 fish/cmds.c:7373
1457 #: fish/cmds.c:7390 fish/cmds.c:7409 fish/cmds.c:7430 fish/cmds.c:7453
1458 #: fish/cmds.c:7475 fish/cmds.c:7493 fish/cmds.c:7512 fish/cmds.c:7533
1459 #: fish/cmds.c:7610 fish/cmds.c:7651 fish/cmds.c:7730 fish/cmds.c:7806
1460 #: fish/cmds.c:7843 fish/cmds.c:7866 fish/cmds.c:7887 fish/cmds.c:7910
1461 #: fish/cmds.c:7932 fish/cmds.c:7957 fish/cmds.c:8000 fish/cmds.c:8041
1462 #: fish/cmds.c:8062 fish/cmds.c:8080 fish/cmds.c:8099 fish/cmds.c:8116
1463 #: fish/cmds.c:8134 fish/cmds.c:8161 fish/cmds.c:8185 fish/cmds.c:8209
1464 #: fish/cmds.c:8233 fish/cmds.c:8257 fish/cmds.c:8281 fish/cmds.c:8305
1465 #: fish/cmds.c:8329 fish/cmds.c:8353 fish/cmds.c:8377 fish/cmds.c:8401
1466 #: fish/cmds.c:8425 fish/cmds.c:8448 fish/cmds.c:8471 fish/cmds.c:8492
1467 #: fish/cmds.c:8513 fish/cmds.c:8534 fish/cmds.c:8554 fish/cmds.c:8577
1468 #: fish/cmds.c:8615 fish/cmds.c:8632 fish/cmds.c:8649 fish/cmds.c:8668
1469 #: fish/cmds.c:8687 fish/cmds.c:8704 fish/cmds.c:8721 fish/cmds.c:8738
1470 #: fish/cmds.c:8755 fish/cmds.c:8774 fish/cmds.c:8810 fish/cmds.c:8850
1471 #: fish/cmds.c:8883 fish/cmds.c:8900 fish/cmds.c:8917 fish/cmds.c:8933
1472 #: fish/cmds.c:8948 fish/cmds.c:8969 fish/cmds.c:9007 fish/cmds.c:9045
1473 #: fish/cmds.c:9084 fish/cmds.c:9124 fish/cmds.c:9165 fish/cmds.c:9206
1474 #: fish/cmds.c:9244 fish/cmds.c:9261 fish/cmds.c:9284 fish/cmds.c:9306
1475 #: fish/cmds.c:9328 fish/cmds.c:9348 fish/cmds.c:9368 fish/cmds.c:9404
1476 #: fish/cmds.c:9476 fish/cmds.c:9516 fish/cmds.c:9574 fish/cmds.c:9600
1477 #: fish/cmds.c:9626 fish/cmds.c:9654 fish/cmds.c:9713 fish/cmds.c:9734
1478 #: fish/cmds.c:9779 fish/cmds.c:9799 fish/cmds.c:9838 fish/cmds.c:9875
1479 #: fish/cmds.c:9895 fish/cmds.c:9917 fish/cmds.c:9974 fish/cmds.c:9994
1480 #: fish/cmds.c:10016 fish/cmds.c:10038 fish/cmds.c:10057 fish/cmds.c:10077
1481 #: fish/cmds.c:10104 fish/cmds.c:10124 fish/cmds.c:10144 fish/cmds.c:10164
1482 #: fish/cmds.c:10184 fish/cmds.c:10206 fish/cmds.c:10241 fish/cmds.c:10259
1483 #: fish/cmds.c:10282 fish/cmds.c:10304 fish/cmds.c:10319 fish/cmds.c:10336
1484 #: fish/cmds.c:10373 fish/cmds.c:10412 fish/cmds.c:10452 fish/cmds.c:10508
1485 #: fish/cmds.c:10530 fish/cmds.c:10566 fish/cmds.c:10581 fish/cmds.c:10601
1486 #: fish/cmds.c:10641 fish/cmds.c:10664 fish/cmds.c:10688 fish/cmds.c:10713
1487 #: fish/cmds.c:10754 fish/cmds.c:10779 fish/cmds.c:10817 fish/cmds.c:10848
1488 #: fish/cmds.c:10879 fish/cmds.c:10907 fish/cmds.c:10927 fish/cmds.c:10959
1489 #: fish/cmds.c:10979 fish/cmds.c:10999 fish/cmds.c:11016 fish/cmds.c:11034
1490 #: fish/cmds.c:11057 fish/cmds.c:11078 fish/cmds.c:11097 fish/cmds.c:11139
1491 #: fish/cmds.c:11182 fish/cmds.c:11226 fish/cmds.c:11265 fish/cmds.c:11284
1492 #: fish/cmds.c:11304 fish/cmds.c:11324 fish/cmds.c:11345 fish/cmds.c:11366
1493 #: fish/cmds.c:11387 fish/cmds.c:11408 fish/cmds.c:11429 fish/cmds.c:11451
1494 #: fish/cmds.c:11489 fish/cmds.c:11540 fish/cmds.c:11578 fish/cmds.c:11634
1495 #, c-format
1496 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1497 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1498
1499 #: fish/cmds.c:3483 fish/cmds.c:3497 fish/cmds.c:3513 fish/cmds.c:3530
1500 #: fish/cmds.c:3547 fish/cmds.c:3565 fish/cmds.c:3584 fish/cmds.c:3600
1501 #: fish/cmds.c:3618 fish/cmds.c:3634 fish/cmds.c:3652 fish/cmds.c:3668
1502 #: fish/cmds.c:3685 fish/cmds.c:3700 fish/cmds.c:3718 fish/cmds.c:3733
1503 #: fish/cmds.c:3749 fish/cmds.c:3765 fish/cmds.c:3781 fish/cmds.c:3797
1504 #: fish/cmds.c:3813 fish/cmds.c:3831 fish/cmds.c:3864 fish/cmds.c:3880
1505 #: fish/cmds.c:3896 fish/cmds.c:3915 fish/cmds.c:3930 fish/cmds.c:3948
1506 #: fish/cmds.c:3963 fish/cmds.c:3981 fish/cmds.c:3996 fish/cmds.c:4014
1507 #: fish/cmds.c:4029 fish/cmds.c:4048 fish/cmds.c:4067 fish/cmds.c:4085
1508 #: fish/cmds.c:4105 fish/cmds.c:4124 fish/cmds.c:4144 fish/cmds.c:4164
1509 #: fish/cmds.c:4184 fish/cmds.c:4203 fish/cmds.c:4222 fish/cmds.c:4242
1510 #: fish/cmds.c:4262 fish/cmds.c:4282 fish/cmds.c:4297 fish/cmds.c:4313
1511 #: fish/cmds.c:4334 fish/cmds.c:4385 fish/cmds.c:4403 fish/cmds.c:4420
1512 #: fish/cmds.c:4441 fish/cmds.c:4494 fish/cmds.c:4514 fish/cmds.c:4534
1513 #: fish/cmds.c:4554 fish/cmds.c:4575 fish/cmds.c:4591 fish/cmds.c:4607
1514 #: fish/cmds.c:4626 fish/cmds.c:4648 fish/cmds.c:4670 fish/cmds.c:4690
1515 #: fish/cmds.c:4707 fish/cmds.c:4724 fish/cmds.c:4741 fish/cmds.c:4758
1516 #: fish/cmds.c:4775 fish/cmds.c:4792 fish/cmds.c:4809 fish/cmds.c:4828
1517 #: fish/cmds.c:4851 fish/cmds.c:4887 fish/cmds.c:4904 fish/cmds.c:4927
1518 #: fish/cmds.c:4949 fish/cmds.c:4970 fish/cmds.c:4990 fish/cmds.c:5009
1519 #: fish/cmds.c:5029 fish/cmds.c:5047 fish/cmds.c:5065 fish/cmds.c:5079
1520 #: fish/cmds.c:5095 fish/cmds.c:5115 fish/cmds.c:5134 fish/cmds.c:5153
1521 #: fish/cmds.c:5172 fish/cmds.c:5191 fish/cmds.c:5211 fish/cmds.c:5251
1522 #: fish/cmds.c:5308 fish/cmds.c:5329 fish/cmds.c:5350 fish/cmds.c:5371
1523 #: fish/cmds.c:5389 fish/cmds.c:5411 fish/cmds.c:5449 fish/cmds.c:5471
1524 #: fish/cmds.c:5550 fish/cmds.c:5589 fish/cmds.c:5604 fish/cmds.c:5621
1525 #: fish/cmds.c:5635 fish/cmds.c:5651 fish/cmds.c:5673 fish/cmds.c:5695
1526 #: fish/cmds.c:5717 fish/cmds.c:5739 fish/cmds.c:5761 fish/cmds.c:5783
1527 #: fish/cmds.c:5803 fish/cmds.c:5820 fish/cmds.c:5837 fish/cmds.c:5856
1528 #: fish/cmds.c:5875 fish/cmds.c:5895 fish/cmds.c:5931 fish/cmds.c:5950
1529 #: fish/cmds.c:5969 fish/cmds.c:5986 fish/cmds.c:6004 fish/cmds.c:6027
1530 #: fish/cmds.c:6050 fish/cmds.c:6074 fish/cmds.c:6097 fish/cmds.c:6118
1531 #: fish/cmds.c:6141 fish/cmds.c:6164 fish/cmds.c:6184 fish/cmds.c:6206
1532 #: fish/cmds.c:6227 fish/cmds.c:6250 fish/cmds.c:6267 fish/cmds.c:6284
1533 #: fish/cmds.c:6302 fish/cmds.c:6320 fish/cmds.c:6341 fish/cmds.c:6359
1534 #: fish/cmds.c:6380 fish/cmds.c:6400 fish/cmds.c:6418 fish/cmds.c:6439
1535 #: fish/cmds.c:6462 fish/cmds.c:6485 fish/cmds.c:6507 fish/cmds.c:6540
1536 #: fish/cmds.c:6557 fish/cmds.c:6574 fish/cmds.c:6598 fish/cmds.c:6621
1537 #: fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6666 fish/cmds.c:6683 fish/cmds.c:6705
1538 #: fish/cmds.c:6799 fish/cmds.c:6819 fish/cmds.c:6839 fish/cmds.c:6859
1539 #: fish/cmds.c:6877 fish/cmds.c:6898 fish/cmds.c:6934 fish/cmds.c:6951
1540 #: fish/cmds.c:6973 fish/cmds.c:6990 fish/cmds.c:7026 fish/cmds.c:7046
1541 #: fish/cmds.c:7066 fish/cmds.c:7086 fish/cmds.c:7108 fish/cmds.c:7125
1542 #: fish/cmds.c:7144 fish/cmds.c:7163 fish/cmds.c:7185 fish/cmds.c:7206
1543 #: fish/cmds.c:7227 fish/cmds.c:7248 fish/cmds.c:7271 fish/cmds.c:7312
1544 #: fish/cmds.c:7335 fish/cmds.c:7374 fish/cmds.c:7391 fish/cmds.c:7410
1545 #: fish/cmds.c:7431 fish/cmds.c:7454 fish/cmds.c:7476 fish/cmds.c:7494
1546 #: fish/cmds.c:7513 fish/cmds.c:7534 fish/cmds.c:7611 fish/cmds.c:7652
1547 #: fish/cmds.c:7731 fish/cmds.c:7807 fish/cmds.c:7844 fish/cmds.c:7867
1548 #: fish/cmds.c:7888 fish/cmds.c:7911 fish/cmds.c:7933 fish/cmds.c:7958
1549 #: fish/cmds.c:8001 fish/cmds.c:8042 fish/cmds.c:8063 fish/cmds.c:8081
1550 #: fish/cmds.c:8100 fish/cmds.c:8117 fish/cmds.c:8135 fish/cmds.c:8162
1551 #: fish/cmds.c:8186 fish/cmds.c:8210 fish/cmds.c:8234 fish/cmds.c:8258
1552 #: fish/cmds.c:8282 fish/cmds.c:8306 fish/cmds.c:8330 fish/cmds.c:8354
1553 #: fish/cmds.c:8378 fish/cmds.c:8402 fish/cmds.c:8426 fish/cmds.c:8449
1554 #: fish/cmds.c:8472 fish/cmds.c:8493 fish/cmds.c:8514 fish/cmds.c:8535
1555 #: fish/cmds.c:8555 fish/cmds.c:8578 fish/cmds.c:8616 fish/cmds.c:8633
1556 #: fish/cmds.c:8650 fish/cmds.c:8669 fish/cmds.c:8688 fish/cmds.c:8705
1557 #: fish/cmds.c:8722 fish/cmds.c:8739 fish/cmds.c:8756 fish/cmds.c:8775
1558 #: fish/cmds.c:8811 fish/cmds.c:8851 fish/cmds.c:8884 fish/cmds.c:8901
1559 #: fish/cmds.c:8918 fish/cmds.c:8934 fish/cmds.c:8949 fish/cmds.c:8970
1560 #: fish/cmds.c:9008 fish/cmds.c:9046 fish/cmds.c:9085 fish/cmds.c:9125
1561 #: fish/cmds.c:9166 fish/cmds.c:9207 fish/cmds.c:9245 fish/cmds.c:9262
1562 #: fish/cmds.c:9285 fish/cmds.c:9307 fish/cmds.c:9329 fish/cmds.c:9349
1563 #: fish/cmds.c:9369 fish/cmds.c:9405 fish/cmds.c:9477 fish/cmds.c:9517
1564 #: fish/cmds.c:9575 fish/cmds.c:9601 fish/cmds.c:9627 fish/cmds.c:9655
1565 #: fish/cmds.c:9714 fish/cmds.c:9735 fish/cmds.c:9780 fish/cmds.c:9800
1566 #: fish/cmds.c:9839 fish/cmds.c:9876 fish/cmds.c:9896 fish/cmds.c:9918
1567 #: fish/cmds.c:9975 fish/cmds.c:9995 fish/cmds.c:10017 fish/cmds.c:10039
1568 #: fish/cmds.c:10058 fish/cmds.c:10078 fish/cmds.c:10105 fish/cmds.c:10125
1569 #: fish/cmds.c:10145 fish/cmds.c:10165 fish/cmds.c:10185 fish/cmds.c:10207
1570 #: fish/cmds.c:10242 fish/cmds.c:10260 fish/cmds.c:10283 fish/cmds.c:10305
1571 #: fish/cmds.c:10320 fish/cmds.c:10337 fish/cmds.c:10374 fish/cmds.c:10413
1572 #: fish/cmds.c:10453 fish/cmds.c:10509 fish/cmds.c:10531 fish/cmds.c:10567
1573 #: fish/cmds.c:10582 fish/cmds.c:10602 fish/cmds.c:10642 fish/cmds.c:10665
1574 #: fish/cmds.c:10689 fish/cmds.c:10714 fish/cmds.c:10755 fish/cmds.c:10780
1575 #: fish/cmds.c:10818 fish/cmds.c:10849 fish/cmds.c:10880 fish/cmds.c:10908
1576 #: fish/cmds.c:10928 fish/cmds.c:10960 fish/cmds.c:10980 fish/cmds.c:11000
1577 #: fish/cmds.c:11017 fish/cmds.c:11035 fish/cmds.c:11058 fish/cmds.c:11079
1578 #: fish/cmds.c:11098 fish/cmds.c:11140 fish/cmds.c:11183 fish/cmds.c:11227
1579 #: fish/cmds.c:11266 fish/cmds.c:11285 fish/cmds.c:11305 fish/cmds.c:11325
1580 #: fish/cmds.c:11346 fish/cmds.c:11367 fish/cmds.c:11388 fish/cmds.c:11409
1581 #: fish/cmds.c:11430 fish/cmds.c:11452 fish/cmds.c:11490 fish/cmds.c:11541
1582 #: fish/cmds.c:11579 fish/cmds.c:11635
1583 #, c-format
1584 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1585 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1586
1587 #: fish/cmds.c:3841 fish/cmds.c:4863 fish/cmds.c:5221 fish/cmds.c:5261
1588 #: fish/cmds.c:5280 fish/cmds.c:5423 fish/cmds.c:5482 fish/cmds.c:5501
1589 #: fish/cmds.c:5520 fish/cmds.c:5563 fish/cmds.c:5906 fish/cmds.c:6517
1590 #: fish/cmds.c:6716 fish/cmds.c:6735 fish/cmds.c:6754 fish/cmds.c:6773
1591 #: fish/cmds.c:6909 fish/cmds.c:7000 fish/cmds.c:7281 fish/cmds.c:7345
1592 #: fish/cmds.c:7544 fish/cmds.c:7563 fish/cmds.c:7582 fish/cmds.c:7621
1593 #: fish/cmds.c:7662 fish/cmds.c:7681 fish/cmds.c:7700 fish/cmds.c:7741
1594 #: fish/cmds.c:7760 fish/cmds.c:7779 fish/cmds.c:7817 fish/cmds.c:7970
1595 #: fish/cmds.c:8013 fish/cmds.c:8590 fish/cmds.c:8785 fish/cmds.c:8823
1596 #: fish/cmds.c:8861 fish/cmds.c:8981 fish/cmds.c:9018 fish/cmds.c:9056
1597 #: fish/cmds.c:9095 fish/cmds.c:9136 fish/cmds.c:9177 fish/cmds.c:9218
1598 #: fish/cmds.c:9381 fish/cmds.c:9417 fish/cmds.c:9430 fish/cmds.c:9443
1599 #: fish/cmds.c:9456 fish/cmds.c:9489 fish/cmds.c:9527 fish/cmds.c:9546
1600 #: fish/cmds.c:9667 fish/cmds.c:9686 fish/cmds.c:9747 fish/cmds.c:9760
1601 #: fish/cmds.c:9811 fish/cmds.c:9850 fish/cmds.c:9928 fish/cmds.c:9947
1602 #: fish/cmds.c:10221 fish/cmds.c:10348 fish/cmds.c:10385 fish/cmds.c:10424
1603 #: fish/cmds.c:10464 fish/cmds.c:10483 fish/cmds.c:10542 fish/cmds.c:10615
1604 #: fish/cmds.c:10725 fish/cmds.c:10795 fish/cmds.c:10829 fish/cmds.c:10860
1605 #: fish/cmds.c:10891 fish/cmds.c:10940 fish/cmds.c:11111 fish/cmds.c:11153
1606 #: fish/cmds.c:11198 fish/cmds.c:11240 fish/cmds.c:11466 fish/cmds.c:11504
1607 #: fish/cmds.c:11517 fish/cmds.c:11555 fish/cmds.c:11590 fish/cmds.c:11609
1608 #, c-format
1609 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1610 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1611
1612 #: fish/cmds.c:3847 fish/cmds.c:4869 fish/cmds.c:5227 fish/cmds.c:5267
1613 #: fish/cmds.c:5286 fish/cmds.c:5429 fish/cmds.c:5488 fish/cmds.c:5507
1614 #: fish/cmds.c:5526 fish/cmds.c:5569 fish/cmds.c:5912 fish/cmds.c:6523
1615 #: fish/cmds.c:6722 fish/cmds.c:6741 fish/cmds.c:6760 fish/cmds.c:6779
1616 #: fish/cmds.c:6915 fish/cmds.c:7006 fish/cmds.c:7287 fish/cmds.c:7351
1617 #: fish/cmds.c:7550 fish/cmds.c:7569 fish/cmds.c:7588 fish/cmds.c:7627
1618 #: fish/cmds.c:7668 fish/cmds.c:7687 fish/cmds.c:7706 fish/cmds.c:7747
1619 #: fish/cmds.c:7766 fish/cmds.c:7785 fish/cmds.c:7823 fish/cmds.c:7976
1620 #: fish/cmds.c:8019 fish/cmds.c:8596 fish/cmds.c:8791 fish/cmds.c:8829
1621 #: fish/cmds.c:8867 fish/cmds.c:8987 fish/cmds.c:9024 fish/cmds.c:9062
1622 #: fish/cmds.c:9101 fish/cmds.c:9142 fish/cmds.c:9183 fish/cmds.c:9224
1623 #: fish/cmds.c:9495 fish/cmds.c:9533 fish/cmds.c:9552 fish/cmds.c:9673
1624 #: fish/cmds.c:9817 fish/cmds.c:9856 fish/cmds.c:9934 fish/cmds.c:9953
1625 #: fish/cmds.c:10354 fish/cmds.c:10391 fish/cmds.c:10430 fish/cmds.c:10470
1626 #: fish/cmds.c:10489 fish/cmds.c:10548 fish/cmds.c:10621 fish/cmds.c:10731
1627 #: fish/cmds.c:11117 fish/cmds.c:11159 fish/cmds.c:11204 fish/cmds.c:11246
1628 #: fish/cmds.c:11596
1629 #, c-format
1630 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1631 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1632
1633 #: fish/cmds.c:4333 fish/cmds.c:4440
1634 #, c-format
1635 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1636 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
1637
1638 #: fish/cmds.c:4359 fish/cmds.c:4466
1639 #, fuzzy, c-format
1640 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
1641 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1642
1643 #: fish/cmds.c:4365 fish/cmds.c:4472
1644 #, fuzzy, c-format
1645 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
1646 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1647
1648 #: fish/cmds.c:11655
1649 #, c-format
1650 msgid "%s: unknown command\n"
1651 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1652
1653 #: fish/copy.c:41
1654 #, c-format
1655 msgid ""
1656 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1657 msgstr ""
1658 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1659 "skopiować pliki do obrazu\n"
1660
1661 #: fish/copy.c:54 fish/copy.c:195
1662 #, c-format
1663 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1664 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1665
1666 #: fish/copy.c:139
1667 #, c-format
1668 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1669 msgstr ""
1670 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1671
1672 #: fish/copy.c:184
1673 #, c-format
1674 msgid ""
1675 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1676 "image\n"
1677 msgstr ""
1678 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1679 "skopiować pliki z obrazu\n"
1680
1681 #: fish/copy.c:225
1682 #, c-format
1683 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1684 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
1685
1686 #: fish/edit.c:44
1687 #, c-format
1688 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1689 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1690
1691 #: fish/fish.c:90
1692 #, fuzzy, c-format
1693 msgid ""
1694 "%s: guest filesystem shell\n"
1695 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1696 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1697 "Usage:\n"
1698 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1699 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1700 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1701 "or for interactive use:\n"
1702 "  %s\n"
1703 "or from a shell script:\n"
1704 "  %s <<EOF\n"
1705 "  cmd\n"
1706 "  ...\n"
1707 "  EOF\n"
1708 "Options:\n"
1709 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1710 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1711 "  -a|--add image       Add image\n"
1712 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1713 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
1714 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1715 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1716 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1717 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1718 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
1719 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1720 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1721 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1722 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1723 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1724 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1725 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1726 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1727 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1728 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1729 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1730 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1731 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1732 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1733 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1734 msgstr ""
1735 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1736 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1737 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1738 "Użycie:\n"
1739 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
1740 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
1741 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
1742 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1743 "  %s\n"
1744 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1745 "  %s <<EOF\n"
1746 "  polecenie\n"
1747 "  ...\n"
1748 "  EOF\n"
1749 "Opcje:\n"
1750 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1751 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1752 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
1753 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
1754 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
1755 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1756 "                       pomocą Tab\n"
1757 "  --echo-keys          Bez wyłączania powtarzania dla haseł\n"
1758 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1759 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
1760 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
1761 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
1762 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1763 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1764 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1765 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1766 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
1767 "                       tryb interaktywny\n"
1768 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
1769 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1770 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1771 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1772 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1773 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1774 "                       wykonaniem\n"
1775 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1776 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1777
1778 #: fish/fish.c:241
1779 #, c-format
1780 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1781 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1782
1783 #: fish/fish.c:248
1784 #, c-format
1785 msgid ""
1786 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1787 msgstr ""
1788 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1789
1790 #: fish/fish.c:296
1791 #, c-format
1792 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1793 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1794
1795 #: fish/fish.c:450
1796 #, c-format
1797 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1798 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1799
1800 #: fish/fish.c:458
1801 #, c-format
1802 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1803 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1804
1805 #: fish/fish.c:464
1806 #, c-format
1807 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1808 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1809
1810 #: fish/fish.c:521
1811 #, c-format
1812 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
1813 msgstr ""
1814 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
1815
1816 #: fish/fish.c:525
1817 #, c-format
1818 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
1819 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
1820
1821 #: fish/fish.c:634
1822 #, fuzzy, c-format
1823 msgid ""
1824 "\n"
1825 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1826 "editing virtual machine filesystems.\n"
1827 "\n"
1828 "Type: 'help' for help on commands\n"
1829 "      'man' to read the manual\n"
1830 "      'quit' to quit the shell\n"
1831 "\n"
1832 msgstr ""
1833 "\n"
1834 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1835 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1836 "\n"
1837 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1838 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1839 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1840 "\n"
1841
1842 #: fish/fish.c:721
1843 #, c-format
1844 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1845 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1846
1847 #: fish/fish.c:727 fish/fish.c:744
1848 #, c-format
1849 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1850 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1851
1852 #: fish/fish.c:738
1853 #, c-format
1854 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1855 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1856
1857 #: fish/fish.c:793
1858 #, c-format
1859 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1860 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1861
1862 #: fish/fish.c:810
1863 #, c-format
1864 msgid "%s: too many arguments\n"
1865 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1866
1867 #: fish/fish.c:839
1868 #, c-format
1869 msgid "%s: empty command on command line\n"
1870 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1871
1872 #: fish/fish.c:980
1873 msgid "display a list of commands or help on a command"
1874 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1875
1876 #: fish/fish.c:982
1877 msgid "quit guestfish"
1878 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1879
1880 #: fish/fish.c:993
1881 #, c-format
1882 msgid ""
1883 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1884 "     help cmd\n"
1885 "     help\n"
1886 msgstr ""
1887 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1888 "     help polecenie\n"
1889 "     help\n"
1890
1891 #: fish/fish.c:1001
1892 #, c-format
1893 msgid ""
1894 "quit - quit guestfish\n"
1895 "     quit\n"
1896 msgstr ""
1897 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1898 "     quit\n"
1899
1900 #: fish/fish.c:1006
1901 #, c-format
1902 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1903 msgstr ""
1904 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1905 "poleceń\n"
1906
1907 #: fish/fish.c:1022
1908 #, c-format
1909 msgid ""
1910 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1911 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1912 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1913 msgstr ""
1914 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
1915 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
1916 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
1917
1918 #: fish/fish.c:1179
1919 #, c-format
1920 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1921 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1922
1923 #: fish/glob.c:53
1924 #, c-format
1925 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1926 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1927
1928 #: fish/glob.c:73
1929 #, c-format
1930 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1931 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1932
1933 #: fish/help.c:38
1934 #, c-format
1935 msgid ""
1936 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
1937 "command.\n"
1938 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
1939 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
1940 msgstr ""
1941
1942 #: fish/help.c:44
1943 #, c-format
1944 msgid ""
1945 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
1946 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
1947 "'mount-options'.\n"
1948 msgstr ""
1949
1950 #: fish/help.c:52
1951 #, c-format
1952 msgid ""
1953 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
1954 "\n"
1955 "To read the manual, type 'man'.\n"
1956 msgstr ""
1957
1958 #: fish/hexedit.c:41
1959 #, c-format
1960 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
1961 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
1962
1963 #: fish/hexedit.c:52
1964 #, c-format
1965 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
1966 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
1967
1968 #: fish/hexedit.c:63
1969 #, c-format
1970 msgid ""
1971 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
1972 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
1973 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
1974 msgstr ""
1975 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
1976 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
1977 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
1978 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
1979
1980 #: fish/hexedit.c:92
1981 #, c-format
1982 msgid "hexedit: invalid range\n"
1983 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
1984
1985 #: fish/inspect.c:85
1986 #, fuzzy, c-format
1987 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
1988 msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
1989
1990 #: fish/inspect.c:91
1991 #, fuzzy, c-format
1992 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
1993 msgstr ""
1994 "guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
1995 "i\n"
1996
1997 #: fish/inspect.c:131
1998 #, c-format
1999 msgid "Operating system: %s\n"
2000 msgstr "System operacyjny: %s\n"
2001
2002 #: fish/inspect.c:144
2003 #, c-format
2004 msgid "%s mounted on %s\n"
2005 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
2006
2007 #: fish/keys.c:52
2008 #, c-format
2009 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
2010 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
2011
2012 #: fish/lcd.c:34
2013 #, c-format
2014 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
2015 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
2016
2017 #: fish/man.c:34
2018 #, c-format
2019 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
2020 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
2021
2022 #: fish/man.c:53
2023 #, c-format
2024 msgid "the external 'man' program failed\n"
2025 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
2026
2027 #: fish/more.c:39
2028 #, c-format
2029 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2030 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2031
2032 #: fish/options.c:36
2033 #, fuzzy, c-format
2034 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
2035 msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
2036
2037 #: fish/options.c:118
2038 #, fuzzy, c-format
2039 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
2040 msgstr ""
2041 "guestfish: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z "
2042 "tych?\n"
2043
2044 #: fish/prep.c:37
2045 #, c-format
2046 msgid ""
2047 "List of available prepared disk images:\n"
2048 "\n"
2049 msgstr ""
2050 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2051 "\n"
2052
2053 #: fish/prep.c:40
2054 #, c-format
2055 msgid ""
2056 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2057 "\n"
2058 "%s\n"
2059 msgstr ""
2060 "guestfish -N %-8s - %s\n"
2061 "\n"
2062 "%s\n"
2063
2064 #: fish/prep.c:48
2065 #, c-format
2066 msgid "  Optional parameters:\n"
2067 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2068
2069 #: fish/prep.c:55
2070 #, c-format
2071 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2072 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2073
2074 #: fish/prep.c:65
2075 #, c-format
2076 msgid ""
2077 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2078 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2079 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2080 msgstr ""
2081 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2082 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2083 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2084
2085 #: fish/prep.c:96
2086 #, c-format
2087 msgid ""
2088 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2089 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2090 msgstr ""
2091 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2092 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2093 "wartości dla parametru -N.\n"
2094
2095 #: fish/prep.c:158
2096 #, c-format
2097 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2098 msgstr ""
2099 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2100 "\": "
2101
2102 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2103 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2104 msgid "failed to allocate disk"
2105 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2106
2107 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2108 msgid "could not parse boot size"
2109 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2110
2111 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2112 #, c-format
2113 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2114 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2115
2116 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2117 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2118 #, c-format
2119 msgid "failed to partition disk: %s"
2120 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2121
2122 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2123 #, c-format
2124 msgid "failed to add boot partition: %s"
2125 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2126
2127 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2128 #, c-format
2129 msgid "failed to add root partition: %s"
2130 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2131
2132 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2133 #, c-format
2134 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2135 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2136
2137 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2138 #, c-format
2139 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2140 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2141
2142 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2143 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2144 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2145 msgstr ""
2146 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2147
2148 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2149 #, c-format
2150 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2151 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2152
2153 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2154 #, c-format
2155 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2156 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2157
2158 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2159 #, c-format
2160 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2161 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2162
2163 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2164 #, c-format
2165 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2166 msgstr ""
2167 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2168 "%s: %s"
2169
2170 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2171 #, c-format
2172 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2173 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2174
2175 #: fish/rc.c:255
2176 #, c-format
2177 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2178 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2179
2180 #: fish/rc.c:260
2181 #, c-format
2182 msgid ""
2183 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2184 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2185 msgstr ""
2186 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2187 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2188 "zgadzać.\n"
2189
2190 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2191 #, c-format
2192 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2193 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2194
2195 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2196 #, c-format
2197 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2198 msgstr ""
2199 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2200 "serwera\n"
2201
2202 #: fish/rc.c:386
2203 #, c-format
2204 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2205 msgstr ""
2206 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2207
2208 #: fish/reopen.c:36
2209 #, c-format
2210 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2211 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2212
2213 #: fish/reopen.c:46
2214 #, c-format
2215 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2216 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2217
2218 #: fish/supported.c:66
2219 msgid "yes"
2220 msgstr "tak"
2221
2222 #: fish/supported.c:68
2223 msgid "no"
2224 msgstr "nie"
2225
2226 #: fish/time.c:36
2227 #, c-format
2228 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2229 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2230
2231 #: fuse/guestmount.c:845
2232 #, fuzzy, c-format
2233 msgid ""
2234 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2235 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2236 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2237 "Usage:\n"
2238 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2239 "Options:\n"
2240 "  -a|--add image       Add image\n"
2241 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2242 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2243 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2244 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2245 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2246 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2247 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2248 "  --help               Display help message and exit\n"
2249 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2250 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2251 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2252 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2253 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2254 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2255 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2256 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2257 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2258 msgstr ""
2259 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2260 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2261 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2262 "Użycie:\n"
2263 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2264 "Opcje:\n"
2265 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2266 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2267 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2268 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2269 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2270 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2271 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2272 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2273 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2274 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2275 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2276 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2277 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2278 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2279 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2280 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2281
2282 #: fuse/guestmount.c:1068
2283 #, fuzzy, c-format
2284 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2285 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2286
2287 #: fuse/guestmount.c:1076
2288 #, c-format
2289 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2290 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2291
2292 #: inspector/virt-inspector.pl:134
2293 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2294 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
2295
2296 #: inspector/virt-inspector.pl:145 tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-ls.pl:194
2297 #: tools/virt-tar.pl:238 tools/virt-win-reg.pl:292
2298 #, fuzzy, perl-brace-format
2299 msgid ""
2300 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2301 "\n"
2302 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2303 "machine\n"
2304 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2305 "\n"
2306 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2307 "information about the disk image as possible.\n"
2308 msgstr ""
2309 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2310 "\n"
2311 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2312 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2313 "\n"
2314 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2315 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2316
2317 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2318 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2319 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2320
2321 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2322 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2323 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2324
2325 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2326 #, perl-brace-format
2327 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2328 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2329
2330 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2331 msgid ""
2332 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2333 "XPath::XMLParser)"
2334 msgstr ""
2335 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2336 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2337
2338 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2339 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2340 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2341
2342 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2343 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2344 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2345
2346 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2347 #, perl-brace-format
2348 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2349 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2350
2351 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2352 #, perl-brace-format
2353 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2354 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2355
2356 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2357 #, perl-brace-format
2358 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2359 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2360
2361 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2362 msgid ""
2363 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2364 "\n"
2365 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2366 "machine\n"
2367 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2368 "\n"
2369 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2370 "information about the disk image as possible.\n"
2371 msgstr ""
2372 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2373 "\n"
2374 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2375 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2376 "\n"
2377 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2378 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2379
2380 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:900
2381 #, perl-brace-format
2382 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2383 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2384
2385 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:910
2386 #, perl-brace-format
2387 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2388 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2389
2390 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:933
2391 #, perl-brace-format
2392 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2393 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2394
2395 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1011
2396 #, perl-brace-format
2397 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2398 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2399
2400 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1037
2401 #, perl-brace-format
2402 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2403 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2404
2405 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1102
2406 msgid "Can't find grub on guest"
2407 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2408
2409 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2410 #, perl-brace-format
2411 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2412 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2413
2414 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1188
2415 #, perl-brace-format
2416 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2417 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2418
2419 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1211
2420 #, perl-brace-format
2421 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2422 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2423
2424 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1280
2425 #, perl-brace-format
2426 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2427 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2428
2429 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1288
2430 #, perl-brace-format
2431 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2432 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2433
2434 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1342
2435 #, perl-brace-format
2436 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2437 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2438
2439 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1381
2440 #, perl-brace-format
2441 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2442 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2443
2444 #: src/appliance.c:142
2445 #, c-format
2446 msgid ""
2447 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2448 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2449 msgstr ""
2450 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2451 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2452
2453 #: src/appliance.c:358
2454 #, fuzzy, c-format
2455 msgid "failed to create temporary cache directory: %m"
2456 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2457
2458 #: src/appliance.c:446
2459 #, fuzzy, c-format
2460 msgid "error renaming temporary cache directory: %m"
2461 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2462
2463 #: src/appliance.c:522
2464 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2465 msgstr ""
2466 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2467 "komunikaty błędów"
2468
2469 #: src/filearch.c:153
2470 #, c-format
2471 msgid "size of %s unreasonable (%<PRIi64> bytes)"
2472 msgstr ""
2473
2474 #: src/filearch.c:266
2475 msgid ""
2476 "file-architecture API not available since this version of libguestfs was "
2477 "compiled without PCRE or libmagic libraries"
2478 msgstr ""
2479
2480 #: src/guestfs.c:178
2481 #, c-format
2482 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2483 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2484
2485 #: src/guestfs.c:290
2486 #, c-format
2487 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2488 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2489
2490 #: src/guestfs.c:791
2491 #, c-format
2492 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
2493 msgstr ""
2494
2495 #: src/inspect.c:421 src/inspect.c:761 src/inspect.c:2127 src/inspect.c:2170
2496 #: src/inspect.c:2220
2497 #, c-format
2498 msgid "size of %s is unreasonably large (%<PRIi64> bytes)"
2499 msgstr ""
2500
2501 #: src/inspect.c:795
2502 #, fuzzy
2503 msgid "could not parse /etc/fstab or empty file"
2504 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2505
2506 #: src/inspect.c:1011
2507 #, c-format
2508 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2509 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2510
2511 #: src/inspect.c:1291
2512 #, fuzzy, c-format
2513 msgid "could not parse integer in version number: %s"
2514 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2515
2516 #: src/inspect.c:1385
2517 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2518 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2519
2520 #: src/inspect.c:1397
2521 #, c-format
2522 msgid ""
2523 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2524 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2525 msgstr ""
2526 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2527 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2528
2529 #: src/inspect.c:1526
2530 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
2531 msgstr ""
2532
2533 #: src/inspect.c:1761 src/inspect.c:1783 src/inspect.c:1808
2534 #, fuzzy
2535 msgid "unexpected end of output from db_dump command"
2536 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2537
2538 #: src/inspect.c:2229
2539 #, c-format
2540 msgid "%s: file is empty"
2541 msgstr ""
2542
2543 #: src/inspect.c:2246
2544 msgid ""
2545 "inspection API not available since this version of libguestfs was compiled "
2546 "without PCRE or hivex libraries"
2547 msgstr ""
2548
2549 #: src/launch.c:95
2550 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2551 msgstr ""
2552 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2553
2554 #: src/launch.c:152
2555 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2556 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2557
2558 #: src/launch.c:166
2559 #, c-format
2560 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2561 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2562
2563 #: src/launch.c:232 src/launch.c:336
2564 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2565 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2566
2567 #: src/launch.c:244 src/launch.c:249
2568 #, c-format
2569 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
2570 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
2571
2572 #: src/launch.c:361
2573 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2574 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2575
2576 #: src/launch.c:366
2577 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2578 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2579
2580 #: src/launch.c:378
2581 #, c-format
2582 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2583 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2584
2585 #: src/launch.c:726
2586 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2587 msgstr ""
2588 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2589 "błędów"
2590
2591 #: src/launch.c:739
2592 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2593 msgstr ""
2594 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2595
2596 #: src/launch.c:880
2597 #, c-format
2598 msgid ""
2599 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2600 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2601 msgstr ""
2602 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2603 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2604
2605 #: src/launch.c:972
2606 msgid "qemu has not been launched yet"
2607 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2608
2609 #: src/launch.c:983
2610 msgid "no subprocess to kill"
2611 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2612
2613 #: src/proto.c:143
2614 #, c-format
2615 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2616 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2617
2618 #: src/proto.c:166
2619 #, c-format
2620 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2621 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2622
2623 #: src/proto.c:281
2624 #, c-format
2625 msgid ""
2626 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2627 msgstr ""
2628 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
2629 "%x\n"
2630
2631 #: src/proto.c:453 src/proto.c:514
2632 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2633 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2634
2635 #: src/proto.c:474
2636 #, c-format
2637 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2638 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2639
2640 #: src/proto.c:491
2641 #, c-format
2642 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2643 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2644
2645 #: src/proto.c:641
2646 #, c-format
2647 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2648 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2649
2650 #: src/proto.c:663
2651 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2652 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2653
2654 #: src/proto.c:672
2655 msgid "dispatch failed to marshal args"
2656 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2657
2658 #: src/proto.c:802
2659 #, c-format
2660 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2661 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2662
2663 #: src/proto.c:818
2664 #, c-format
2665 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2666 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2667
2668 #: src/proto.c:941
2669 #, c-format
2670 msgid "%s: error in chunked encoding"
2671 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2672
2673 #: src/proto.c:969
2674 msgid "write to daemon socket"
2675 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2676
2677 #: src/proto.c:992
2678 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2679 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2680
2681 #: src/proto.c:997
2682 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2683 msgstr ""
2684 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2685 "fragmentów pliku"
2686
2687 #: src/proto.c:1005
2688 msgid "failed to parse file chunk"
2689 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2690
2691 #: src/proto.c:1014
2692 msgid "file receive cancelled by daemon"
2693 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2694
2695 #: src/virt.c:88
2696 #, fuzzy, c-format
2697 msgid "could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s"
2698 msgstr ""
2699 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
2700 "%s\n"
2701
2702 #: src/virt.c:96
2703 #, fuzzy, c-format
2704 msgid "no libvirt domain called '%s': %s"
2705 msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
2706
2707 #: src/virt.c:145
2708 #, fuzzy, c-format
2709 msgid "error getting domain info: %s"
2710 msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
2711
2712 #: src/virt.c:149
2713 #, fuzzy
2714 msgid ""
2715 "error: domain is a live virtual machine.\n"
2716 "You must use readonly access because write access to a running virtual "
2717 "machine\n"
2718 "can cause disk corruption."
2719 msgstr ""
2720 "guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
2721 "Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
2722 "wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
2723
2724 #: src/virt.c:159
2725 #, fuzzy, c-format
2726 msgid "error reading libvirt XML information: %s"
2727 msgstr ""
2728 "guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
2729 "\": %s\n"
2730
2731 #: src/virt.c:169
2732 #, fuzzy
2733 msgid "unable to parse XML information returned by libvirt"
2734 msgstr ""
2735 "guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
2736 "libvirt\n"
2737
2738 #: src/virt.c:175
2739 #, fuzzy
2740 msgid "unable to create new XPath context"
2741 msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
2742
2743 #: src/virt.c:182
2744 #, fuzzy
2745 msgid "unable to evaluate XPath expression"
2746 msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
2747
2748 #: src/virt.c:289
2749 #, fuzzy
2750 msgid "libvirt domain has no disks"
2751 msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
2752
2753 #: src/virt.c:309
2754 msgid ""
2755 "add-domain API not available since this version of libguestfs was compiled "
2756 "without libvirt or libxml2"
2757 msgstr ""
2758
2759 #: test-tool/test-tool.c:82
2760 #, c-format
2761 msgid ""
2762 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2763 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2764 "Usage:\n"
2765 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2766 "Options:\n"
2767 "  --help         Display usage\n"
2768 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2769 "                 Helper program (default: %s)\n"
2770 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2771 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2772 "  --timeout n\n"
2773 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2774 msgstr ""
2775 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2776 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2777 "Użycie:\n"
2778 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2779 "Opcje:\n"
2780 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2781 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2782 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2783 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2784 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2785 "  --timeout n\n"
2786 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2787 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2788
2789 #: test-tool/test-tool.c:138
2790 #, c-format
2791 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2792 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2793
2794 #: test-tool/test-tool.c:147
2795 #, c-format
2796 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2797 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2798
2799 #: test-tool/test-tool.c:159
2800 #, c-format
2801 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2802 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2803
2804 #: test-tool/test-tool.c:182
2805 #, c-format
2806 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2807 msgstr ""
2808 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2809 "się\n"
2810
2811 #: test-tool/test-tool.c:189 test-tool/test-tool.c:198
2812 #, c-format
2813 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2814 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2815
2816 #: test-tool/test-tool.c:206
2817 #, c-format
2818 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2819 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2820
2821 #: test-tool/test-tool.c:228
2822 #, c-format
2823 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2824 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2825
2826 #: test-tool/test-tool.c:240
2827 #, c-format
2828 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2829 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2830
2831 #: test-tool/test-tool.c:246
2832 #, c-format
2833 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2834 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2835
2836 #: test-tool/test-tool.c:252
2837 #, c-format
2838 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2839 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2840
2841 #: test-tool/test-tool.c:258
2842 #, c-format
2843 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2844 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2845
2846 #: test-tool/test-tool.c:264
2847 #, c-format
2848 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2849 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2850
2851 #: test-tool/test-tool.c:272
2852 #, c-format
2853 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2854 msgstr ""
2855 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2856 "nie powiódł się\n"
2857
2858 #: test-tool/test-tool.c:303
2859 #, c-format
2860 msgid ""
2861 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2862 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2863 msgstr ""
2864 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2865 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2866
2867 #: test-tool/test-tool.c:311
2868 #, c-format
2869 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2870 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2871
2872 #: test-tool/test-tool.c:325
2873 #, c-format
2874 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2875 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2876
2877 #: test-tool/test-tool.c:374
2878 #, c-format
2879 msgid ""
2880 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2881 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2882 "\n"
2883 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2884 msgstr ""
2885 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2886 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2887 "\n"
2888 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2889
2890 #: test-tool/test-tool.c:390
2891 #, c-format
2892 msgid "command failed: %s"
2893 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2894
2895 #: test-tool/test-tool.c:398
2896 #, c-format
2897 msgid ""
2898 "Test tool helper program %s\n"
2899 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2900 "was built.\n"
2901 msgstr ""
2902 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2903 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2904
2905 #: test-tool/test-tool.c:432
2906 #, c-format
2907 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2908 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2909
2910 #: tools/virt-df.pl:213
2911 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2912 msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
2913
2914 #: tools/virt-df.pl:277
2915 #, perl-brace-format
2916 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2917 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2918
2919 #: tools/virt-df.pl:345
2920 #, perl-brace-format
2921 msgid "virt-df: ignoring {name}, it has too many disks ({c} > {max})"
2922 msgstr "virt-df: ignorowanie {name}, posiada za dużo dysków ({c} > {max})"
2923
2924 #: tools/virt-df.pl:521
2925 msgid "Virtual Machine"
2926 msgstr "Maszyna wirtualna"
2927
2928 #: tools/virt-df.pl:521
2929 msgid "Filesystem"
2930 msgstr "System plików"
2931
2932 #: tools/virt-df.pl:524
2933 msgid "1K-blocks"
2934 msgstr "K-bloki"
2935
2936 #: tools/virt-df.pl:526
2937 msgid "Size"
2938 msgstr "Rozmiar"
2939
2940 #: tools/virt-df.pl:528
2941 msgid "Used"
2942 msgstr "Użyte"
2943
2944 #: tools/virt-df.pl:529
2945 msgid "Available"
2946 msgstr "Dostępne"
2947
2948 #: tools/virt-df.pl:530
2949 msgid "Use%"
2950 msgstr "Użycie%"
2951
2952 #: tools/virt-df.pl:532
2953 msgid "Inodes"
2954 msgstr "I-węzły"
2955
2956 #: tools/virt-df.pl:533
2957 msgid "IUsed"
2958 msgstr "IUżyte"
2959
2960 #: tools/virt-df.pl:534
2961 msgid "IFree"
2962 msgstr "IWolne"
2963
2964 #: tools/virt-df.pl:535
2965 msgid "IUse%"
2966 msgstr "IUżyte%"
2967
2968 #: tools/virt-edit.pl:169
2969 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2970 msgstr ""
2971 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2972 "polecenia edit"
2973
2974 #: tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-ls.pl:198 tools/virt-tar.pl:242
2975 #: tools/virt-win-reg.pl:296
2976 #, fuzzy, perl-brace-format
2977 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
2978 msgstr ""
2979 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
2980
2981 #: tools/virt-edit.pl:221
2982 msgid "File not changed.\n"
2983 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
2984
2985 #: tools/virt-list-filesystems.pl:139
2986 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2987 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2988
2989 #: tools/virt-list-partitions.pl:149
2990 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2991 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2992
2993 #: tools/virt-ls.pl:153 tools/virt-ls.pl:159
2994 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2995 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2996
2997 #: tools/virt-ls.pl:178
2998 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2999 msgstr ""
3000 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
3001 "wyświetlenia"
3002
3003 #: tools/virt-make-fs.pl:291
3004 msgid "virt-make-fs input output\n"
3005 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
3006
3007 #: tools/virt-make-fs.pl:321
3008 msgid "unexpected output from 'du' command"
3009 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
3010
3011 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
3012 #: tools/virt-make-fs.pl:453
3013 #, perl-brace-format
3014 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
3015 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
3016
3017 #: tools/virt-make-fs.pl:391
3018 #, perl-brace-format
3019 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
3020 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
3021
3022 #: tools/virt-make-fs.pl:401
3023 msgid ""
3024 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
3025 msgstr ""
3026 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
3027 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3028
3029 #: tools/virt-make-fs.pl:412
3030 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
3031 msgstr ""
3032 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
3033 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
3034
3035 #: tools/virt-make-fs.pl:437
3036 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
3037 msgstr ""
3038 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
3039
3040 #: tools/virt-make-fs.pl:459
3041 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
3042 msgstr ""
3043 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
3044 "komunikaty błędów\n"
3045
3046 #: tools/virt-make-fs.pl:494
3047 msgid ""
3048 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
3049 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
3050 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
3051 msgstr ""
3052 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
3053 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
3054 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
3055
3056 #: tools/virt-rescue.pl:222
3057 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
3058 msgstr ""
3059 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
3060 "rescue"
3061
3062 #: tools/virt-resize.pl:33
3063 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
3064 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
3065
3066 #: tools/virt-resize.pl:584
3067 #, perl-brace-format
3068 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
3069 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
3070
3071 #: tools/virt-resize.pl:586
3072 #, perl-brace-format
3073 msgid ""
3074 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
3075 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
3076 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
3077 msgstr ""
3078 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
3079 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
3080 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
3081 "więcej.\n"
3082
3083 #: tools/virt-resize.pl:665 tools/virt-resize.pl:668
3084 #, perl-brace-format
3085 msgid ""
3086 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
3087 msgstr ""
3088 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
3089
3090 #: tools/virt-resize.pl:684 tools/virt-resize.pl:696
3091 msgid "virt-resize: short read"
3092 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
3093
3094 #: tools/virt-resize.pl:830
3095 #, perl-brace-format
3096 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
3097 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
3098
3099 #: tools/virt-resize.pl:850
3100 #, perl-brace-format
3101 msgid ""
3102 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
3103 "command line option\n"
3104 msgstr ""
3105 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
3106 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
3107
3108 #: tools/virt-resize.pl:856
3109 #, perl-brace-format
3110 msgid ""
3111 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
3112 msgstr ""
3113 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
3114 "wiersza poleceń\n"
3115
3116 #: tools/virt-resize.pl:860
3117 #, perl-brace-format
3118 msgid ""
3119 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
3120 msgstr ""
3121 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
3122 "poleceń\n"
3123
3124 #: tools/virt-resize.pl:902
3125 #, perl-brace-format
3126 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3127 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3128
3129 #: tools/virt-resize.pl:910
3130 #, perl-brace-format
3131 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3132 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3133
3134 #: tools/virt-resize.pl:927
3135 #, perl-brace-format
3136 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3137 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3138
3139 #: tools/virt-resize.pl:932
3140 #, perl-brace-format
3141 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3142 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3143
3144 #: tools/virt-resize.pl:955
3145 #, perl-brace-format
3146 msgid ""
3147 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3148 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3149 "size.\n"
3150 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3151 msgstr ""
3152 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
3153 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
3154 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3155 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3156
3157 #: tools/virt-resize.pl:971
3158 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3159 msgstr ""
3160 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3161
3162 #: tools/virt-resize.pl:1020
3163 #, perl-brace-format
3164 msgid ""
3165 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3166 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3167 msgstr ""
3168 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3169 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3170
3171 #: tools/virt-resize.pl:1035
3172 msgid ""
3173 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3174 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3175 msgstr ""
3176 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3177 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3178
3179 #: tools/virt-resize.pl:1050
3180 msgid "Summary of changes:\n"
3181 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3182
3183 #: tools/virt-resize.pl:1054
3184 #, perl-brace-format
3185 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3186 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3187
3188 #: tools/virt-resize.pl:1056
3189 #, perl-brace-format
3190 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3191 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3192
3193 #: tools/virt-resize.pl:1058
3194 #, perl-brace-format
3195 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3196 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3197
3198 #: tools/virt-resize.pl:1063
3199 #, perl-brace-format
3200 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3201 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3202
3203 #: tools/virt-resize.pl:1068
3204 #, perl-brace-format
3205 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3206 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3207
3208 #: tools/virt-resize.pl:1073
3209 #, perl-brace-format
3210 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3211 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3212
3213 #: tools/virt-resize.pl:1079
3214 #, perl-brace-format
3215 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3216 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3217
3218 #: tools/virt-resize.pl:1086
3219 #, perl-brace-format
3220 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3221 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3222
3223 #: tools/virt-resize.pl:1091
3224 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3225 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3226
3227 #: tools/virt-resize.pl:1093
3228 msgid ""
3229 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3230 "and so it will just be ignored.\n"
3231 msgstr ""
3232 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3233 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3234
3235 #: tools/virt-resize.pl:1096
3236 msgid ""
3237 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3238 "to partition this extra space if you want.\n"
3239 msgstr ""
3240 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3241 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3242 "potrzeby.\n"
3243
3244 #: tools/virt-resize.pl:1099
3245 #, perl-brace-format
3246 msgid ""
3247 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3248 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3249 "or adjust your resizing requests.\n"
3250 msgstr ""
3251 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3252 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3253 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3254
3255 #: tools/virt-resize.pl:1116
3256 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3257 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3258
3259 #: tools/virt-resize.pl:1211
3260 #, perl-brace-format
3261 msgid "Copying {p} ...\n"
3262 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3263
3264 #: tools/virt-resize.pl:1274 tools/virt-resize.pl:1332
3265 #, perl-brace-format
3266 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3267 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3268
3269 #: tools/virt-tar.pl:178 tools/virt-tar.pl:185
3270 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3271 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3272
3273 #: tools/virt-tar.pl:207
3274 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3275 msgstr ""
3276 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3277 "pliku"
3278
3279 #: tools/virt-tar.pl:210
3280 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3281 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3282
3283 #: tools/virt-tar.pl:221
3284 #, perl-brace-format
3285 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3286 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3287
3288 #: tools/virt-tar.pl:224
3289 #, perl-brace-format
3290 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3291 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3292
3293 #: tools/virt-win-reg.pl:276
3294 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3295 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3296
3297 #: tools/virt-win-reg.pl:315
3298 msgid ""
3299 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3300 "export\n"
3301 msgstr ""
3302 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3303 "wartości do wyeksportowania\n"
3304
3305 #: tools/virt-win-reg.pl:426
3306 #, perl-brace-format
3307 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3308 msgstr ""
3309 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3310
3311 #: tools/virt-win-reg.pl:443 tools/virt-win-reg.pl:465
3312 #, perl-brace-format
3313 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3314 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3315
3316 #: tools/virt-win-reg.pl:450
3317 #, perl-brace-format
3318 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3319 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3320
3321 #: tools/virt-win-reg.pl:472
3322 #, perl-brace-format
3323 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3324 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3325
3326 #~ msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
3327 #~ msgstr ""
3328 #~ "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
3329 #~ "polecenia cat"
3330
3331 #~ msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
3332 #~ msgstr ""
3333 #~ "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
3334
3335 #~ msgid ""
3336 #~ "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-"
3337 #~ "perl\n"
3338 #~ msgstr ""
3339 #~ "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować "
3340 #~ "bibliotekę perl-YAML lub libyaml-perl\n"
3341
3342 #~ msgid "  Mountpoints:\n"
3343 #~ msgstr " Punkty montowania:\n"
3344
3345 #~ msgid "  Filesystems:\n"
3346 #~ msgstr "  Systemy plików:\n"
3347
3348 #~ msgid "  Modprobe aliases:\n"
3349 #~ msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
3350
3351 #~ msgid "  Initrd modules:\n"
3352 #~ msgstr "  Moduły initrd:\n"
3353
3354 #~ msgid "  Applications:\n"
3355 #~ msgstr "  Aplikacje:\n"
3356
3357 #~ msgid "  Kernels:\n"
3358 #~ msgstr "  Jądra:\n"
3359
3360 #~ msgid "  Windows Registry entries:\n"
3361 #~ msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
3362
3363 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
3364 #~ msgstr ""
3365 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3366 #~ "cat"
3367
3368 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
3369 #~ msgstr ""
3370 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3371 #~ "edit"
3372
3373 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3374 #~ msgstr ""
3375 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3376 #~ "tar\n"
3377
3378 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3379 #~ msgstr ""
3380 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3381 #~ "win-reg"