Version 1.5.24.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-10-27 12:50+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-10-23 13:41+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: fish/alloc.c:37
19 #, c-format
20 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
21 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
22
23 #: fish/alloc.c:51
24 #, c-format
25 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
26 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
27
28 #: fish/alloc.c:75
29 #, c-format
30 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
31 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
32
33 #: fish/alloc.c:156
34 #, c-format
35 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
36 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
37
38 #: fish/cmds.c:41
39 msgid "Command"
40 msgstr "Polecenie"
41
42 #: fish/cmds.c:41
43 msgid "Description"
44 msgstr "Opis"
45
46 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:474
47 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
48 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
49
50 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:469 fish/cmds.c:699
51 msgid "add an image to examine or modify"
52 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
53
54 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:479
55 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
56 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
57
58 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:629
59 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
60 msgstr ""
61 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
62
63 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:624
64 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
65 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
66
67 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:389
68 msgid "allocate and add a disk file"
69 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
70
71 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:1894
72 msgid "clear Augeas path"
73 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
74
75 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:784
76 msgid "close the current Augeas handle"
77 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
78
79 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:794
80 msgid "define an Augeas node"
81 msgstr "określa węzeł Augeas"
82
83 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:789
84 msgid "define an Augeas variable"
85 msgstr "określa zmienną Augeas"
86
87 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:799
88 msgid "look up the value of an Augeas path"
89 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
90
91 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:779
92 msgid "create a new Augeas handle"
93 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
94
95 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:809
96 msgid "insert a sibling Augeas node"
97 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
98
99 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:834
100 msgid "load files into the tree"
101 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
102
103 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:839
104 msgid "list Augeas nodes under augpath"
105 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
106
107 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:824
108 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
109 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
110
111 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:819
112 msgid "move Augeas node"
113 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
114
115 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:814
116 msgid "remove an Augeas path"
117 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
118
119 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:829
120 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
121 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
122
123 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:804
124 msgid "set Augeas path to value"
125 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
126
127 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:1779
128 msgid "test availability of some parts of the API"
129 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
130
131 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:1954
132 msgid "return a list of all optional groups"
133 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
134
135 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:1909
136 msgid "upload base64-encoded data to file"
137 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
138
139 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:1914
140 msgid "download file and encode as base64"
141 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
142
143 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:1019
144 msgid "flush device buffers"
145 msgstr "czyści bufory urządzenia"
146
147 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:999
148 msgid "get blocksize of block device"
149 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
150
151 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:989
152 msgid "is block device set to read-only"
153 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
154
155 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:1014
156 msgid "get total size of device in bytes"
157 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
158
159 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:994
160 msgid "get sectorsize of block device"
161 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
162
163 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:1009
164 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
165 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
166
167 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:1024
168 msgid "reread partition table"
169 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
170
171 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:1004
172 msgid "set blocksize of block device"
173 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
174
175 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:979
176 msgid "set block device to read-only"
177 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
178
179 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:984
180 msgid "set block device to read-write"
181 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
182
183 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:1684
184 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
185 msgstr ""
186 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
187
188 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:719
189 msgid "list the contents of a file"
190 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
191
192 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1039
193 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
194 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
195
196 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:1884
197 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
198 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
199
200 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:1919
201 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
202 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
203
204 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:869
205 msgid "change file mode"
206 msgstr "zmienia tryb pliku"
207
208 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:874 fish/cmds.c:1714
209 msgid "change file owner and group"
210 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
211
212 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:949
213 msgid "run a command from the guest filesystem"
214 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
215
216 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:954
217 msgid "run a command, returning lines"
218 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
219
220 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:484
221 msgid "add qemu parameters"
222 msgstr "dodaje parametry QEMU"
223
224 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:394
225 msgid "copy local files or directories into an image"
226 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
227
228 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:399
229 msgid "copy remote files or directories out of an image"
230 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
231
232 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:1834
233 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
234 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
235
236 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1134
237 msgid "copy a file"
238 msgstr "kopiuje plik"
239
240 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:1139
241 msgid "copy a file or directory recursively"
242 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
243
244 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:1784
245 msgid "copy from source to destination using dd"
246 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
247
248 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:1079
249 msgid "debugging and internals"
250 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
251
252 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:1904
253 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
254 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
255
256 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:1324
257 msgid "report file system disk space usage"
258 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
259
260 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:1329
261 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
262 msgstr ""
263 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
264
265 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1154
266 msgid "return kernel messages"
267 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
268
269 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1034
270 msgid "download a file to the local machine"
271 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
272
273 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:2069
274 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
275 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
276
277 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:1149
278 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
279 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
280
281 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1334
282 msgid "estimate file space usage"
283 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
284
285 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:1239
286 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
287 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
288
289 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:404
290 msgid "display a line of text"
291 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
292
293 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:1674
294 msgid "echo arguments back to the client"
295 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
296
297 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:409
298 msgid "edit a file"
299 msgstr "modyfikuje plik"
300
301 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:114
302 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:373 fish/cmds.c:374
303 #: fish/cmds.c:378 fish/cmds.c:379 fish/cmds.c:381 fish/cmds.c:382
304 #: fish/cmds.c:1454 fish/cmds.c:1459 fish/cmds.c:1464 fish/cmds.c:1469
305 #: fish/cmds.c:1474 fish/cmds.c:1479 fish/cmds.c:1484 fish/cmds.c:1489
306 #: fish/cmds.c:1494 fish/cmds.c:1499 fish/cmds.c:1504 fish/cmds.c:1509
307 msgid "return lines matching a pattern"
308 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
309
310 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:1164
311 msgid "test if two files have equal contents"
312 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
313
314 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:879
315 msgid "test if file or directory exists"
316 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
317
318 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:1544 fish/cmds.c:1959
319 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
320 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
321
322 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:944
323 msgid "determine file type"
324 msgstr "określa typ pliku"
325
326 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:634
327 msgid "detect the architecture of a binary file"
328 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
329
330 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:1789
331 msgid "return the size of the file in bytes"
332 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
333
334 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:1774
335 msgid "fill a file with octets"
336 msgstr "wypełnia plik oktetami"
337
338 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:1924
339 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
340 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
341
342 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:1234
343 msgid "find all files and directories"
344 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
345
346 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:1679
347 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
348 msgstr ""
349 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
350
351 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:2029
352 msgid "find a filesystem by label"
353 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
354
355 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:2024
356 msgid "find a filesystem by UUID"
357 msgstr "znajduje system plików według UUID"
358
359 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:1119
360 msgid "run the filesystem checker"
361 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
362
363 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:514
364 msgid "get the additional kernel options"
365 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
366
367 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:524
368 msgid "get autosync mode"
369 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
370
371 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:609
372 msgid "get direct appliance mode flag"
373 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
374
375 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:1104
376 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
377 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
378
379 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:1114
380 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
381 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
382
383 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:569
384 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
385 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
386
387 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:689
388 msgid "get enable network flag"
389 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
390
391 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:504
392 msgid "get the search path"
393 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
394
395 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:574
396 msgid "get PID of qemu subprocess"
397 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
398
399 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:494
400 msgid "get the qemu binary"
401 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
402
403 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:619
404 msgid "get recovery process enabled flag"
405 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
406
407 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:589
408 msgid "get SELinux enabled flag"
409 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
410
411 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:559
412 msgid "get the current state"
413 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
414
415 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:599
416 msgid "get command trace enabled flag"
417 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
418
419 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:1899
420 msgid "get the current umask"
421 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
422
423 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:534
424 msgid "get verbose mode"
425 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
426
427 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:1629
428 msgid "get SELinux security context"
429 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
430
431 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:1404 fish/cmds.c:1409
432 msgid "list extended attributes of a file or directory"
433 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
434
435 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:414
436 msgid "expand wildcards in command"
437 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
438
439 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:1264
440 msgid "expand a wildcard path"
441 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
442
443 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:1129
444 msgid "install GRUB"
445 msgstr "instaluje program GRUB"
446
447 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:1304
448 msgid "return first 10 lines of a file"
449 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
450
451 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:1309
452 msgid "return first N lines of a file"
453 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
454
455 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:1179
456 msgid "dump a file in hexadecimal"
457 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
458
459 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:419
460 msgid "edit with a hex editor"
461 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
462
463 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:1804
464 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
465 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
466
467 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:1339
468 msgid "list files in an initrd"
469 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
470
471 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:1599
472 msgid "add an inotify watch"
473 msgstr "dodaje obserwację inotify"
474
475 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:1619
476 msgid "close the inotify handle"
477 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
478
479 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:1614
480 msgid "return list of watched files that had events"
481 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
482
483 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:1594
484 msgid "create an inotify handle"
485 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
486
487 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:1609
488 msgid "return list of inotify events"
489 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
490
491 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:1604
492 msgid "remove an inotify watch"
493 msgstr "usuwa obserwację inotify"
494
495 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:649
496 msgid "get architecture of inspected operating system"
497 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
498
499 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:654
500 msgid "get distro of inspected operating system"
501 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
502
503 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:679
504 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
505 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
506
507 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:659
508 msgid "get major version of inspected operating system"
509 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
510
511 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:664
512 msgid "get minor version of inspected operating system"
513 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
514
515 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:674
516 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
517 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
518
519 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:669
520 msgid "get product name of inspected operating system"
521 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
522
523 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:644
524 msgid "get type of inspected operating system"
525 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
526
527 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:639
528 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
529 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
530
531 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:2039
532 msgid "test if block device"
533 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
534
535 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:554
536 msgid "is busy processing a command"
537 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
538
539 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:2034
540 msgid "test if character device"
541 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
542
543 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:544
544 msgid "is in configuration state"
545 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
546
547 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:889
548 msgid "test if a directory"
549 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
550
551 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:2044
552 msgid "test if FIFO (named pipe)"
553 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
554
555 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:884
556 msgid "test if a regular file"
557 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
558
559 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:549
560 msgid "is launching subprocess"
561 msgstr "uruchamia podprocesy"
562
563 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:2019
564 msgid "test if device is a logical volume"
565 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
566
567 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:539
568 msgid "is ready to accept commands"
569 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
570
571 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:2054
572 msgid "test if socket"
573 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
574
575 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:2049
576 msgid "test if symbolic link"
577 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
578
579 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:464
580 msgid "kill the qemu subprocess"
581 msgstr "niszczy podproces QEMU"
582
583 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:459
584 msgid "launch the qemu subprocess"
585 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
586
587 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:424
588 msgid "change working directory"
589 msgstr "zmienia katalog roboczy"
590
591 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:734
592 msgid "list the block devices"
593 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
594
595 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:694
596 msgid "list filesystems"
597 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
598
599 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:739
600 msgid "list the partitions"
601 msgstr "wyświetla listę partycji"
602
603 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:724
604 msgid "list the files in a directory (long format)"
605 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
606
607 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:1519 fish/cmds.c:1524
608 msgid "create a hard link"
609 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
610
611 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:1529 fish/cmds.c:1534
612 msgid "create a symbolic link"
613 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
614
615 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:1424 fish/cmds.c:1429
616 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
617 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
618
619 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:729
620 msgid "list the files in a directory"
621 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
622
623 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:1414 fish/cmds.c:1419
624 msgid "set extended attribute of a file or directory"
625 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
626
627 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:964
628 msgid "get file information for a symbolic link"
629 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
630
631 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1719
632 msgid "lstat on multiple files"
633 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
634
635 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:2009
636 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
637 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
638
639 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1994
640 msgid "close a LUKS device"
641 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
642
643 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1999 fish/cmds.c:2004
644 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
645 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
646
647 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:2014
648 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
649 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
650
651 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1984
652 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
653 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
654
655 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1989
656 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
657 msgstr ""
658 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
659 "odczytu"
660
661 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:904
662 msgid "create an LVM logical volume"
663 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
664
665 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:2084
666 msgid "get canonical name of an LV"
667 msgstr ""
668
669 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1979
670 msgid "clear LVM device filter"
671 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
672
673 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:939
674 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
675 msgstr ""
676 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
677
678 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1974
679 msgid "set LVM device filter"
680 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
681
682 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1084
683 msgid "remove an LVM logical volume"
684 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
685
686 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:1794
687 msgid "rename an LVM logical volume"
688 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
689
690 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:1224
691 msgid "resize an LVM logical volume"
692 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
693
694 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:1889
695 msgid "expand an LV to fill free space"
696 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
697
698 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:754 fish/cmds.c:769
699 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
700 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
701
702 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:1819
703 msgid "get the UUID of a logical volume"
704 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
705
706 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:1724
707 msgid "lgetxattr on multiple files"
708 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
709
710 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:429
711 msgid "open the manual"
712 msgstr "otwiera podręcznik"
713
714 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:859
715 msgid "create a directory"
716 msgstr "tworzy katalog"
717
718 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1709
719 msgid "create a directory with a particular mode"
720 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
721
722 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:864
723 msgid "create a directory and parents"
724 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
725
726 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:1284
727 msgid "create a temporary directory"
728 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
729
730 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:1654
731 #: fish/cmds.c:1659 fish/cmds.c:1664
732 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
733 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
734
735 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:1639
736 msgid "make ext2/3/4 external journal"
737 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
738
739 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:1644
740 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
741 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
742
743 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:1649
744 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
745 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
746
747 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:1369
748 msgid "make FIFO (named pipe)"
749 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
750
751 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:909
752 msgid "make a filesystem"
753 msgstr "tworzy system plików"
754
755 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:1634
756 msgid "make a filesystem with block size"
757 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
758
759 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:1439
760 msgid "create a mountpoint"
761 msgstr "tworzy punkt montowania"
762
763 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:1364
764 msgid "make block, character or FIFO devices"
765 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
766
767 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:1374
768 msgid "make block device node"
769 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
770
771 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:1379
772 msgid "make char device node"
773 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
774
775 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:1349
776 msgid "create a swap partition"
777 msgstr "tworzy partycję wymiany"
778
779 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:1354
780 msgid "create a swap partition with a label"
781 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
782
783 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:1359
784 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
785 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
786
787 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:1589
788 msgid "create a swap file"
789 msgstr "tworzy plik wymiany"
790
791 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:1669
792 msgid "load a kernel module"
793 msgstr "wczytuje moduł jądra"
794
795 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:434
796 msgid "view a file"
797 msgstr "wyświetla plik"
798
799 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:704
800 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
801 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
802
803 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:1344
804 msgid "mount a file using the loop device"
805 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
806
807 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:1069
808 msgid "mount a guest disk with mount options"
809 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
810
811 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:1064
812 msgid "mount a guest disk, read-only"
813 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
814
815 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:1074
816 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
817 msgstr ""
818 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
819 "plików"
820
821 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:1434
822 msgid "show mountpoints"
823 msgstr "wyświetla punkty montowania"
824
825 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:929
826 msgid "show mounted filesystems"
827 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
828
829 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:1144
830 msgid "move a file"
831 msgstr "przenosi plik"
832
833 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:1249
834 msgid "probe NTFS volume"
835 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
836
837 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:1854
838 msgid "resize an NTFS filesystem"
839 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
840
841 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:1949
842 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
843 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
844
845 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:1744
846 msgid "add a partition to the device"
847 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
848
849 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:1864
850 msgid "delete a partition"
851 msgstr "usuwa partycję"
852
853 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:1749
854 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
855 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
856
857 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:1869
858 msgid "return true if a partition is bootable"
859 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
860
861 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:1874
862 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
863 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
864
865 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:1769
866 msgid "get the partition table type"
867 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
868
869 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:1739
870 msgid "create an empty partition table"
871 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
872
873 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:1764
874 msgid "list partitions on a device"
875 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
876
877 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:1754
878 msgid "make a partition bootable"
879 msgstr "zmienia partycję na startową"
880
881 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:1879
882 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
883 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
884
885 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:1759
886 msgid "set partition name"
887 msgstr "ustawia nazwę partycji"
888
889 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:2059
890 msgid "convert partition name to device name"
891 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
892
893 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:1159
894 msgid "ping the guest daemon"
895 msgstr "odpytuje demona gościa"
896
897 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:1734
898 msgid "read part of a file"
899 msgstr "odczytuje część pliku"
900
901 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:2079
902 msgid "read part of a device"
903 msgstr "odczytuje część urządzenia"
904
905 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:894
906 msgid "create an LVM physical volume"
907 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
908
909 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:1094
910 msgid "remove an LVM physical volume"
911 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
912
913 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:1189
914 msgid "resize an LVM physical volume"
915 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
916
917 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:1944
918 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
919 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
920
921 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:744 fish/cmds.c:759
922 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
923 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
924
925 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:1809
926 msgid "get the UUID of a physical volume"
927 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
928
929 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1934
930 msgid "write to part of a file"
931 msgstr "zapisuje do części pliku"
932
933 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:2074
934 msgid "write to part of a device"
935 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
936
937 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:1449
938 msgid "read a file"
939 msgstr "odczytuje plik"
940
941 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:774
942 msgid "read file as lines"
943 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
944
945 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:1389
946 msgid "read directories entries"
947 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
948
949 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:1539
950 msgid "read the target of a symbolic link"
951 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
952
953 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:1729
954 msgid "readlink on multiple files"
955 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
956
957 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:1514
958 msgid "canonicalized absolute pathname"
959 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
960
961 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:439
962 msgid "close and reopen libguestfs handle"
963 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
964
965 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:1229
966 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
967 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
968
969 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:1939
970 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
971 msgstr ""
972 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
973
974 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:844
975 msgid "remove a file"
976 msgstr "usuwa plik"
977
978 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:854
979 msgid "remove a file or directory recursively"
980 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
981
982 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:849
983 msgid "remove a directory"
984 msgstr "usuwa katalog"
985
986 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1444
987 msgid "remove a mountpoint"
988 msgstr "usuwa punkt montowania"
989
990 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:1269
991 msgid "scrub (securely wipe) a device"
992 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
993
994 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:1274
995 msgid "scrub (securely wipe) a file"
996 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
997
998 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:1279
999 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1000 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1001
1002 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:509
1003 msgid "add options to kernel command line"
1004 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1005
1006 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:519
1007 msgid "set autosync mode"
1008 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1009
1010 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:604
1011 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1012 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1013
1014 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:1099
1015 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1016 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1017
1018 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:1109
1019 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1020 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1021
1022 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:564
1023 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1024 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1025
1026 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:684
1027 msgid "set enable network flag"
1028 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1029
1030 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:499
1031 msgid "set the search path"
1032 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1033
1034 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:489
1035 msgid "set the qemu binary"
1036 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1037
1038 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:614
1039 msgid "enable or disable the recovery process"
1040 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1041
1042 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:584
1043 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1044 msgstr ""
1045 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1046
1047 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:594
1048 msgid "enable or disable command traces"
1049 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1050
1051 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:529
1052 msgid "set verbose mode"
1053 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1054
1055 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:1624
1056 msgid "set SELinux security context"
1057 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1058
1059 #: fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:914 fish/cmds.c:1394
1060 msgid "create partitions on a block device"
1061 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1062
1063 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:1194
1064 msgid "modify a single partition on a block device"
1065 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1066
1067 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:1209
1068 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1069 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1070
1071 #: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:1204
1072 msgid "display the kernel geometry"
1073 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1074
1075 #: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:1199
1076 msgid "display the partition table"
1077 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1078
1079 #: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:1254
1080 msgid "run a command via the shell"
1081 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1082
1083 #: fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:1259
1084 msgid "run a command via the shell returning lines"
1085 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1086
1087 #: fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:1244
1088 msgid "sleep for some seconds"
1089 msgstr "usypia na kilka sekund"
1090
1091 #: fish/cmds.c:319 fish/cmds.c:444
1092 msgid "create a sparse disk image and add"
1093 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1094
1095 #: fish/cmds.c:320 fish/cmds.c:959
1096 msgid "get file information"
1097 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1098
1099 #: fish/cmds.c:321 fish/cmds.c:969
1100 msgid "get file system statistics"
1101 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1102
1103 #: fish/cmds.c:322 fish/cmds.c:323 fish/cmds.c:1169 fish/cmds.c:1174
1104 msgid "print the printable strings in a file"
1105 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1106
1107 #: fish/cmds.c:324 fish/cmds.c:449
1108 msgid "list supported groups of commands"
1109 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1110
1111 #: fish/cmds.c:325 fish/cmds.c:1554
1112 msgid "disable swap on device"
1113 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1114
1115 #: fish/cmds.c:326 fish/cmds.c:1564
1116 msgid "disable swap on file"
1117 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1118
1119 #: fish/cmds.c:327 fish/cmds.c:1574
1120 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1121 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1122
1123 #: fish/cmds.c:328 fish/cmds.c:1584
1124 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1125 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1126
1127 #: fish/cmds.c:329 fish/cmds.c:1549
1128 msgid "enable swap on device"
1129 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1130
1131 #: fish/cmds.c:330 fish/cmds.c:1559
1132 msgid "enable swap on file"
1133 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1134
1135 #: fish/cmds.c:331 fish/cmds.c:1569
1136 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1137 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1138
1139 #: fish/cmds.c:332 fish/cmds.c:1579
1140 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1141 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1142
1143 #: fish/cmds.c:333 fish/cmds.c:709
1144 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1145 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1146
1147 #: fish/cmds.c:334 fish/cmds.c:1314
1148 msgid "return last 10 lines of a file"
1149 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1150
1151 #: fish/cmds.c:335 fish/cmds.c:1319
1152 msgid "return last N lines of a file"
1153 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1154
1155 #: fish/cmds.c:336 fish/cmds.c:1044
1156 msgid "unpack tarfile to directory"
1157 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1158
1159 #: fish/cmds.c:337 fish/cmds.c:1049
1160 msgid "pack directory into tarfile"
1161 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1162
1163 #: fish/cmds.c:338 fish/cmds.c:345 fish/cmds.c:1054 fish/cmds.c:1844
1164 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1165 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1166
1167 #: fish/cmds.c:339 fish/cmds.c:346 fish/cmds.c:1059 fish/cmds.c:1849
1168 msgid "pack directory into compressed tarball"
1169 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1170
1171 #: fish/cmds.c:340 fish/cmds.c:454
1172 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1173 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1174
1175 #: fish/cmds.c:341 fish/cmds.c:714
1176 msgid "update file timestamps or create a new file"
1177 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1178
1179 #: fish/cmds.c:342 fish/cmds.c:1694
1180 msgid "truncate a file to zero size"
1181 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1182
1183 #: fish/cmds.c:343 fish/cmds.c:1699
1184 msgid "truncate a file to a particular size"
1185 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1186
1187 #: fish/cmds.c:344 fish/cmds.c:974
1188 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1189 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1190
1191 #: fish/cmds.c:347 fish/cmds.c:1384
1192 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1193 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1194
1195 #: fish/cmds.c:348 fish/cmds.c:924
1196 msgid "unmount a filesystem"
1197 msgstr "odmontowuje system plików"
1198
1199 #: fish/cmds.c:349 fish/cmds.c:934
1200 msgid "unmount all filesystems"
1201 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1202
1203 #: fish/cmds.c:350 fish/cmds.c:1029
1204 msgid "upload a file from the local machine"
1205 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1206
1207 #: fish/cmds.c:351 fish/cmds.c:2064
1208 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1209 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1210
1211 #: fish/cmds.c:352 fish/cmds.c:1704
1212 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1213 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1214
1215 #: fish/cmds.c:353 fish/cmds.c:579
1216 msgid "get the library version number"
1217 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1218
1219 #: fish/cmds.c:354 fish/cmds.c:1964
1220 msgid "get the filesystem label"
1221 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1222
1223 #: fish/cmds.c:355 fish/cmds.c:1689
1224 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1225 msgstr ""
1226 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1227 "zamontowanemu urządzeniu"
1228
1229 #: fish/cmds.c:356 fish/cmds.c:1969
1230 msgid "get the filesystem UUID"
1231 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1232
1233 #: fish/cmds.c:357 fish/cmds.c:1219
1234 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1235 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1236
1237 #: fish/cmds.c:358 fish/cmds.c:1214
1238 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1239 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1240
1241 #: fish/cmds.c:359 fish/cmds.c:899
1242 msgid "create an LVM volume group"
1243 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1244
1245 #: fish/cmds.c:360 fish/cmds.c:1829
1246 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1247 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1248
1249 #: fish/cmds.c:361 fish/cmds.c:1824
1250 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1251 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1252
1253 #: fish/cmds.c:362 fish/cmds.c:1089
1254 msgid "remove an LVM volume group"
1255 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1256
1257 #: fish/cmds.c:363 fish/cmds.c:1799
1258 msgid "rename an LVM volume group"
1259 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1260
1261 #: fish/cmds.c:364 fish/cmds.c:365 fish/cmds.c:749 fish/cmds.c:764
1262 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1263 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1264
1265 #: fish/cmds.c:366 fish/cmds.c:1859
1266 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1267 msgstr ""
1268 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1269
1270 #: fish/cmds.c:367 fish/cmds.c:1814
1271 msgid "get the UUID of a volume group"
1272 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1273
1274 #: fish/cmds.c:368 fish/cmds.c:1299
1275 msgid "count characters in a file"
1276 msgstr "liczy znaki w pliku"
1277
1278 #: fish/cmds.c:369 fish/cmds.c:1289
1279 msgid "count lines in a file"
1280 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1281
1282 #: fish/cmds.c:370 fish/cmds.c:1294
1283 msgid "count words in a file"
1284 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1285
1286 #: fish/cmds.c:371 fish/cmds.c:1929
1287 msgid "create a new file"
1288 msgstr "tworzy nowy plik"
1289
1290 #: fish/cmds.c:372 fish/cmds.c:919
1291 msgid "create a file"
1292 msgstr "tworzy plik"
1293
1294 #: fish/cmds.c:375 fish/cmds.c:1124
1295 msgid "write zeroes to the device"
1296 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1297
1298 #: fish/cmds.c:376 fish/cmds.c:1839
1299 msgid "write zeroes to an entire device"
1300 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1301
1302 #: fish/cmds.c:377 fish/cmds.c:1184
1303 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1304 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1305
1306 #: fish/cmds.c:380 fish/cmds.c:1399
1307 msgid "determine file type inside a compressed file"
1308 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1309
1310 #: fish/cmds.c:383
1311 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1312 msgstr ""
1313 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1314 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1315 "o poleceniu."
1316
1317 #: fish/cmds.c:2365 fish/cmds.c:2378 fish/cmds.c:2393 fish/cmds.c:2409
1318 #: fish/cmds.c:2425 fish/cmds.c:2442 fish/cmds.c:2460 fish/cmds.c:2475
1319 #: fish/cmds.c:2492 fish/cmds.c:2507 fish/cmds.c:2524 fish/cmds.c:2539
1320 #: fish/cmds.c:2555 fish/cmds.c:2569 fish/cmds.c:2586 fish/cmds.c:2600
1321 #: fish/cmds.c:2615 fish/cmds.c:2630 fish/cmds.c:2645 fish/cmds.c:2660
1322 #: fish/cmds.c:2675 fish/cmds.c:2692 fish/cmds.c:2724 fish/cmds.c:2739
1323 #: fish/cmds.c:2754 fish/cmds.c:2772 fish/cmds.c:2786 fish/cmds.c:2803
1324 #: fish/cmds.c:2817 fish/cmds.c:2834 fish/cmds.c:2848 fish/cmds.c:2865
1325 #: fish/cmds.c:2879 fish/cmds.c:2897 fish/cmds.c:2915 fish/cmds.c:2932
1326 #: fish/cmds.c:2951 fish/cmds.c:2969 fish/cmds.c:2988 fish/cmds.c:3007
1327 #: fish/cmds.c:3026 fish/cmds.c:3044 fish/cmds.c:3062 fish/cmds.c:3081
1328 #: fish/cmds.c:3100 fish/cmds.c:3119 fish/cmds.c:3133 fish/cmds.c:3148
1329 #: fish/cmds.c:3219 fish/cmds.c:3234 fish/cmds.c:3249 fish/cmds.c:3267
1330 #: fish/cmds.c:3288 fish/cmds.c:3309 fish/cmds.c:3328 fish/cmds.c:3344
1331 #: fish/cmds.c:3360 fish/cmds.c:3376 fish/cmds.c:3392 fish/cmds.c:3408
1332 #: fish/cmds.c:3424 fish/cmds.c:3440 fish/cmds.c:3458 fish/cmds.c:3480
1333 #: fish/cmds.c:3515 fish/cmds.c:3531 fish/cmds.c:3553 fish/cmds.c:3574
1334 #: fish/cmds.c:3594 fish/cmds.c:3613 fish/cmds.c:3631 fish/cmds.c:3650
1335 #: fish/cmds.c:3667 fish/cmds.c:3684 fish/cmds.c:3697 fish/cmds.c:3712
1336 #: fish/cmds.c:3731 fish/cmds.c:3749 fish/cmds.c:3767 fish/cmds.c:3785
1337 #: fish/cmds.c:3803 fish/cmds.c:3822 fish/cmds.c:3861 fish/cmds.c:3917
1338 #: fish/cmds.c:3937 fish/cmds.c:3957 fish/cmds.c:3977 fish/cmds.c:3994
1339 #: fish/cmds.c:4015 fish/cmds.c:4052 fish/cmds.c:4073 fish/cmds.c:4151
1340 #: fish/cmds.c:4189 fish/cmds.c:4203 fish/cmds.c:4219 fish/cmds.c:4232
1341 #: fish/cmds.c:4247 fish/cmds.c:4268 fish/cmds.c:4289 fish/cmds.c:4310
1342 #: fish/cmds.c:4331 fish/cmds.c:4352 fish/cmds.c:4373 fish/cmds.c:4392
1343 #: fish/cmds.c:4408 fish/cmds.c:4424 fish/cmds.c:4442 fish/cmds.c:4460
1344 #: fish/cmds.c:4479 fish/cmds.c:4514 fish/cmds.c:4532 fish/cmds.c:4550
1345 #: fish/cmds.c:4566 fish/cmds.c:4583 fish/cmds.c:4605 fish/cmds.c:4627
1346 #: fish/cmds.c:4650 fish/cmds.c:4672 fish/cmds.c:4692 fish/cmds.c:4714
1347 #: fish/cmds.c:4736 fish/cmds.c:4755 fish/cmds.c:4776 fish/cmds.c:4796
1348 #: fish/cmds.c:4818 fish/cmds.c:4834 fish/cmds.c:4850 fish/cmds.c:4867
1349 #: fish/cmds.c:4884 fish/cmds.c:4904 fish/cmds.c:4921 fish/cmds.c:4941
1350 #: fish/cmds.c:4960 fish/cmds.c:4977 fish/cmds.c:4997 fish/cmds.c:5019
1351 #: fish/cmds.c:5041 fish/cmds.c:5062 fish/cmds.c:5094 fish/cmds.c:5110
1352 #: fish/cmds.c:5126 fish/cmds.c:5149 fish/cmds.c:5171 fish/cmds.c:5193
1353 #: fish/cmds.c:5214 fish/cmds.c:5230 fish/cmds.c:5251 fish/cmds.c:5344
1354 #: fish/cmds.c:5363 fish/cmds.c:5382 fish/cmds.c:5401 fish/cmds.c:5418
1355 #: fish/cmds.c:5438 fish/cmds.c:5473 fish/cmds.c:5489 fish/cmds.c:5510
1356 #: fish/cmds.c:5526 fish/cmds.c:5561 fish/cmds.c:5580 fish/cmds.c:5599
1357 #: fish/cmds.c:5618 fish/cmds.c:5639 fish/cmds.c:5655 fish/cmds.c:5673
1358 #: fish/cmds.c:5691 fish/cmds.c:5712 fish/cmds.c:5732 fish/cmds.c:5752
1359 #: fish/cmds.c:5772 fish/cmds.c:5794 fish/cmds.c:5834 fish/cmds.c:5856
1360 #: fish/cmds.c:5894 fish/cmds.c:5910 fish/cmds.c:5928 fish/cmds.c:5948
1361 #: fish/cmds.c:5970 fish/cmds.c:5991 fish/cmds.c:6008 fish/cmds.c:6026
1362 #: fish/cmds.c:6046 fish/cmds.c:6122 fish/cmds.c:6162 fish/cmds.c:6240
1363 #: fish/cmds.c:6315 fish/cmds.c:6351 fish/cmds.c:6373 fish/cmds.c:6393
1364 #: fish/cmds.c:6415 fish/cmds.c:6436 fish/cmds.c:6460 fish/cmds.c:6502
1365 #: fish/cmds.c:6542 fish/cmds.c:6562 fish/cmds.c:6579 fish/cmds.c:6597
1366 #: fish/cmds.c:6613 fish/cmds.c:6630 fish/cmds.c:6656 fish/cmds.c:6679
1367 #: fish/cmds.c:6702 fish/cmds.c:6725 fish/cmds.c:6748 fish/cmds.c:6771
1368 #: fish/cmds.c:6794 fish/cmds.c:6817 fish/cmds.c:6840 fish/cmds.c:6863
1369 #: fish/cmds.c:6886 fish/cmds.c:6909 fish/cmds.c:6931 fish/cmds.c:6953
1370 #: fish/cmds.c:6973 fish/cmds.c:6993 fish/cmds.c:7013 fish/cmds.c:7032
1371 #: fish/cmds.c:7054 fish/cmds.c:7091 fish/cmds.c:7107 fish/cmds.c:7123
1372 #: fish/cmds.c:7141 fish/cmds.c:7159 fish/cmds.c:7175 fish/cmds.c:7191
1373 #: fish/cmds.c:7207 fish/cmds.c:7223 fish/cmds.c:7241 fish/cmds.c:7276
1374 #: fish/cmds.c:7315 fish/cmds.c:7347 fish/cmds.c:7363 fish/cmds.c:7379
1375 #: fish/cmds.c:7394 fish/cmds.c:7408 fish/cmds.c:7428 fish/cmds.c:7465
1376 #: fish/cmds.c:7502 fish/cmds.c:7540 fish/cmds.c:7579 fish/cmds.c:7619
1377 #: fish/cmds.c:7659 fish/cmds.c:7696 fish/cmds.c:7712 fish/cmds.c:7734
1378 #: fish/cmds.c:7755 fish/cmds.c:7776 fish/cmds.c:7795 fish/cmds.c:7814
1379 #: fish/cmds.c:7849 fish/cmds.c:7920 fish/cmds.c:7959 fish/cmds.c:8016
1380 #: fish/cmds.c:8041 fish/cmds.c:8066 fish/cmds.c:8093 fish/cmds.c:8151
1381 #: fish/cmds.c:8171 fish/cmds.c:8215 fish/cmds.c:8234 fish/cmds.c:8272
1382 #: fish/cmds.c:8308 fish/cmds.c:8327 fish/cmds.c:8348 fish/cmds.c:8404
1383 #: fish/cmds.c:8423 fish/cmds.c:8444 fish/cmds.c:8465 fish/cmds.c:8483
1384 #: fish/cmds.c:8502 fish/cmds.c:8528 fish/cmds.c:8547 fish/cmds.c:8566
1385 #: fish/cmds.c:8585 fish/cmds.c:8604 fish/cmds.c:8625 fish/cmds.c:8659
1386 #: fish/cmds.c:8676 fish/cmds.c:8698 fish/cmds.c:8719 fish/cmds.c:8733
1387 #: fish/cmds.c:8749 fish/cmds.c:8785 fish/cmds.c:8823 fish/cmds.c:8862
1388 #: fish/cmds.c:8917 fish/cmds.c:8938 fish/cmds.c:8973 fish/cmds.c:8987
1389 #: fish/cmds.c:9006 fish/cmds.c:9045 fish/cmds.c:9067 fish/cmds.c:9090
1390 #: fish/cmds.c:9114 fish/cmds.c:9154 fish/cmds.c:9178 fish/cmds.c:9215
1391 #: fish/cmds.c:9245 fish/cmds.c:9275 fish/cmds.c:9302 fish/cmds.c:9321
1392 #: fish/cmds.c:9352 fish/cmds.c:9371 fish/cmds.c:9390 fish/cmds.c:9406
1393 #: fish/cmds.c:9423 fish/cmds.c:9445 fish/cmds.c:9465 fish/cmds.c:9483
1394 #: fish/cmds.c:9524 fish/cmds.c:9566 fish/cmds.c:9609 fish/cmds.c:9647
1395 #: fish/cmds.c:9665 fish/cmds.c:9684 fish/cmds.c:9703 fish/cmds.c:9723
1396 #: fish/cmds.c:9743 fish/cmds.c:9763 fish/cmds.c:9783 fish/cmds.c:9803
1397 #: fish/cmds.c:9824 fish/cmds.c:9861 fish/cmds.c:9911 fish/cmds.c:9948
1398 #: fish/cmds.c:10003
1399 #, c-format
1400 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1401 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1402
1403 #: fish/cmds.c:2366 fish/cmds.c:2379 fish/cmds.c:2394 fish/cmds.c:2410
1404 #: fish/cmds.c:2426 fish/cmds.c:2443 fish/cmds.c:2461 fish/cmds.c:2476
1405 #: fish/cmds.c:2493 fish/cmds.c:2508 fish/cmds.c:2525 fish/cmds.c:2540
1406 #: fish/cmds.c:2556 fish/cmds.c:2570 fish/cmds.c:2587 fish/cmds.c:2601
1407 #: fish/cmds.c:2616 fish/cmds.c:2631 fish/cmds.c:2646 fish/cmds.c:2661
1408 #: fish/cmds.c:2676 fish/cmds.c:2693 fish/cmds.c:2725 fish/cmds.c:2740
1409 #: fish/cmds.c:2755 fish/cmds.c:2773 fish/cmds.c:2787 fish/cmds.c:2804
1410 #: fish/cmds.c:2818 fish/cmds.c:2835 fish/cmds.c:2849 fish/cmds.c:2866
1411 #: fish/cmds.c:2880 fish/cmds.c:2898 fish/cmds.c:2916 fish/cmds.c:2933
1412 #: fish/cmds.c:2952 fish/cmds.c:2970 fish/cmds.c:2989 fish/cmds.c:3008
1413 #: fish/cmds.c:3027 fish/cmds.c:3045 fish/cmds.c:3063 fish/cmds.c:3082
1414 #: fish/cmds.c:3101 fish/cmds.c:3120 fish/cmds.c:3134 fish/cmds.c:3149
1415 #: fish/cmds.c:3169 fish/cmds.c:3220 fish/cmds.c:3235 fish/cmds.c:3250
1416 #: fish/cmds.c:3268 fish/cmds.c:3289 fish/cmds.c:3310 fish/cmds.c:3329
1417 #: fish/cmds.c:3345 fish/cmds.c:3361 fish/cmds.c:3377 fish/cmds.c:3393
1418 #: fish/cmds.c:3409 fish/cmds.c:3425 fish/cmds.c:3441 fish/cmds.c:3459
1419 #: fish/cmds.c:3481 fish/cmds.c:3516 fish/cmds.c:3532 fish/cmds.c:3554
1420 #: fish/cmds.c:3575 fish/cmds.c:3595 fish/cmds.c:3614 fish/cmds.c:3632
1421 #: fish/cmds.c:3651 fish/cmds.c:3668 fish/cmds.c:3685 fish/cmds.c:3698
1422 #: fish/cmds.c:3713 fish/cmds.c:3732 fish/cmds.c:3750 fish/cmds.c:3768
1423 #: fish/cmds.c:3786 fish/cmds.c:3804 fish/cmds.c:3823 fish/cmds.c:3862
1424 #: fish/cmds.c:3918 fish/cmds.c:3938 fish/cmds.c:3958 fish/cmds.c:3978
1425 #: fish/cmds.c:3995 fish/cmds.c:4016 fish/cmds.c:4053 fish/cmds.c:4074
1426 #: fish/cmds.c:4152 fish/cmds.c:4190 fish/cmds.c:4204 fish/cmds.c:4220
1427 #: fish/cmds.c:4233 fish/cmds.c:4248 fish/cmds.c:4269 fish/cmds.c:4290
1428 #: fish/cmds.c:4311 fish/cmds.c:4332 fish/cmds.c:4353 fish/cmds.c:4374
1429 #: fish/cmds.c:4393 fish/cmds.c:4409 fish/cmds.c:4425 fish/cmds.c:4443
1430 #: fish/cmds.c:4461 fish/cmds.c:4480 fish/cmds.c:4515 fish/cmds.c:4533
1431 #: fish/cmds.c:4551 fish/cmds.c:4567 fish/cmds.c:4584 fish/cmds.c:4606
1432 #: fish/cmds.c:4628 fish/cmds.c:4651 fish/cmds.c:4673 fish/cmds.c:4693
1433 #: fish/cmds.c:4715 fish/cmds.c:4737 fish/cmds.c:4756 fish/cmds.c:4777
1434 #: fish/cmds.c:4797 fish/cmds.c:4819 fish/cmds.c:4835 fish/cmds.c:4851
1435 #: fish/cmds.c:4868 fish/cmds.c:4885 fish/cmds.c:4905 fish/cmds.c:4922
1436 #: fish/cmds.c:4942 fish/cmds.c:4961 fish/cmds.c:4978 fish/cmds.c:4998
1437 #: fish/cmds.c:5020 fish/cmds.c:5042 fish/cmds.c:5063 fish/cmds.c:5095
1438 #: fish/cmds.c:5111 fish/cmds.c:5127 fish/cmds.c:5150 fish/cmds.c:5172
1439 #: fish/cmds.c:5194 fish/cmds.c:5215 fish/cmds.c:5231 fish/cmds.c:5252
1440 #: fish/cmds.c:5345 fish/cmds.c:5364 fish/cmds.c:5383 fish/cmds.c:5402
1441 #: fish/cmds.c:5419 fish/cmds.c:5439 fish/cmds.c:5474 fish/cmds.c:5490
1442 #: fish/cmds.c:5511 fish/cmds.c:5527 fish/cmds.c:5562 fish/cmds.c:5581
1443 #: fish/cmds.c:5600 fish/cmds.c:5619 fish/cmds.c:5640 fish/cmds.c:5656
1444 #: fish/cmds.c:5674 fish/cmds.c:5692 fish/cmds.c:5713 fish/cmds.c:5733
1445 #: fish/cmds.c:5753 fish/cmds.c:5773 fish/cmds.c:5795 fish/cmds.c:5835
1446 #: fish/cmds.c:5857 fish/cmds.c:5895 fish/cmds.c:5911 fish/cmds.c:5929
1447 #: fish/cmds.c:5949 fish/cmds.c:5971 fish/cmds.c:5992 fish/cmds.c:6009
1448 #: fish/cmds.c:6027 fish/cmds.c:6047 fish/cmds.c:6123 fish/cmds.c:6163
1449 #: fish/cmds.c:6241 fish/cmds.c:6316 fish/cmds.c:6352 fish/cmds.c:6374
1450 #: fish/cmds.c:6394 fish/cmds.c:6416 fish/cmds.c:6437 fish/cmds.c:6461
1451 #: fish/cmds.c:6503 fish/cmds.c:6543 fish/cmds.c:6563 fish/cmds.c:6580
1452 #: fish/cmds.c:6598 fish/cmds.c:6614 fish/cmds.c:6631 fish/cmds.c:6657
1453 #: fish/cmds.c:6680 fish/cmds.c:6703 fish/cmds.c:6726 fish/cmds.c:6749
1454 #: fish/cmds.c:6772 fish/cmds.c:6795 fish/cmds.c:6818 fish/cmds.c:6841
1455 #: fish/cmds.c:6864 fish/cmds.c:6887 fish/cmds.c:6910 fish/cmds.c:6932
1456 #: fish/cmds.c:6954 fish/cmds.c:6974 fish/cmds.c:6994 fish/cmds.c:7014
1457 #: fish/cmds.c:7033 fish/cmds.c:7055 fish/cmds.c:7092 fish/cmds.c:7108
1458 #: fish/cmds.c:7124 fish/cmds.c:7142 fish/cmds.c:7160 fish/cmds.c:7176
1459 #: fish/cmds.c:7192 fish/cmds.c:7208 fish/cmds.c:7224 fish/cmds.c:7242
1460 #: fish/cmds.c:7277 fish/cmds.c:7316 fish/cmds.c:7348 fish/cmds.c:7364
1461 #: fish/cmds.c:7380 fish/cmds.c:7395 fish/cmds.c:7409 fish/cmds.c:7429
1462 #: fish/cmds.c:7466 fish/cmds.c:7503 fish/cmds.c:7541 fish/cmds.c:7580
1463 #: fish/cmds.c:7620 fish/cmds.c:7660 fish/cmds.c:7697 fish/cmds.c:7713
1464 #: fish/cmds.c:7735 fish/cmds.c:7756 fish/cmds.c:7777 fish/cmds.c:7796
1465 #: fish/cmds.c:7815 fish/cmds.c:7850 fish/cmds.c:7921 fish/cmds.c:7960
1466 #: fish/cmds.c:8017 fish/cmds.c:8042 fish/cmds.c:8067 fish/cmds.c:8094
1467 #: fish/cmds.c:8152 fish/cmds.c:8172 fish/cmds.c:8216 fish/cmds.c:8235
1468 #: fish/cmds.c:8273 fish/cmds.c:8309 fish/cmds.c:8328 fish/cmds.c:8349
1469 #: fish/cmds.c:8405 fish/cmds.c:8424 fish/cmds.c:8445 fish/cmds.c:8466
1470 #: fish/cmds.c:8484 fish/cmds.c:8503 fish/cmds.c:8529 fish/cmds.c:8548
1471 #: fish/cmds.c:8567 fish/cmds.c:8586 fish/cmds.c:8605 fish/cmds.c:8626
1472 #: fish/cmds.c:8660 fish/cmds.c:8677 fish/cmds.c:8699 fish/cmds.c:8720
1473 #: fish/cmds.c:8734 fish/cmds.c:8750 fish/cmds.c:8786 fish/cmds.c:8824
1474 #: fish/cmds.c:8863 fish/cmds.c:8918 fish/cmds.c:8939 fish/cmds.c:8974
1475 #: fish/cmds.c:8988 fish/cmds.c:9007 fish/cmds.c:9046 fish/cmds.c:9068
1476 #: fish/cmds.c:9091 fish/cmds.c:9115 fish/cmds.c:9155 fish/cmds.c:9179
1477 #: fish/cmds.c:9216 fish/cmds.c:9246 fish/cmds.c:9276 fish/cmds.c:9303
1478 #: fish/cmds.c:9322 fish/cmds.c:9353 fish/cmds.c:9372 fish/cmds.c:9391
1479 #: fish/cmds.c:9407 fish/cmds.c:9424 fish/cmds.c:9446 fish/cmds.c:9466
1480 #: fish/cmds.c:9484 fish/cmds.c:9525 fish/cmds.c:9567 fish/cmds.c:9610
1481 #: fish/cmds.c:9648 fish/cmds.c:9666 fish/cmds.c:9685 fish/cmds.c:9704
1482 #: fish/cmds.c:9724 fish/cmds.c:9744 fish/cmds.c:9764 fish/cmds.c:9784
1483 #: fish/cmds.c:9804 fish/cmds.c:9825 fish/cmds.c:9862 fish/cmds.c:9912
1484 #: fish/cmds.c:9949 fish/cmds.c:10004
1485 #, c-format
1486 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1487 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1488
1489 #: fish/cmds.c:2703 fish/cmds.c:3493 fish/cmds.c:3833 fish/cmds.c:3872
1490 #: fish/cmds.c:3891 fish/cmds.c:4028 fish/cmds.c:4085 fish/cmds.c:4104
1491 #: fish/cmds.c:4123 fish/cmds.c:4165 fish/cmds.c:4491 fish/cmds.c:5073
1492 #: fish/cmds.c:5263 fish/cmds.c:5282 fish/cmds.c:5301 fish/cmds.c:5320
1493 #: fish/cmds.c:5450 fish/cmds.c:5537 fish/cmds.c:5805 fish/cmds.c:5867
1494 #: fish/cmds.c:6057 fish/cmds.c:6076 fish/cmds.c:6095 fish/cmds.c:6133
1495 #: fish/cmds.c:6173 fish/cmds.c:6192 fish/cmds.c:6211 fish/cmds.c:6251
1496 #: fish/cmds.c:6270 fish/cmds.c:6289 fish/cmds.c:6326 fish/cmds.c:6473
1497 #: fish/cmds.c:6515 fish/cmds.c:7067 fish/cmds.c:7252 fish/cmds.c:7289
1498 #: fish/cmds.c:7326 fish/cmds.c:7440 fish/cmds.c:7476 fish/cmds.c:7513
1499 #: fish/cmds.c:7551 fish/cmds.c:7591 fish/cmds.c:7631 fish/cmds.c:7671
1500 #: fish/cmds.c:7827 fish/cmds.c:7862 fish/cmds.c:7875 fish/cmds.c:7888
1501 #: fish/cmds.c:7901 fish/cmds.c:7933 fish/cmds.c:7970 fish/cmds.c:7989
1502 #: fish/cmds.c:8106 fish/cmds.c:8125 fish/cmds.c:8184 fish/cmds.c:8197
1503 #: fish/cmds.c:8246 fish/cmds.c:8284 fish/cmds.c:8359 fish/cmds.c:8378
1504 #: fish/cmds.c:8640 fish/cmds.c:8761 fish/cmds.c:8797 fish/cmds.c:8835
1505 #: fish/cmds.c:8874 fish/cmds.c:8893 fish/cmds.c:8950 fish/cmds.c:9020
1506 #: fish/cmds.c:9126 fish/cmds.c:9194 fish/cmds.c:9227 fish/cmds.c:9257
1507 #: fish/cmds.c:9287 fish/cmds.c:9334 fish/cmds.c:9497 fish/cmds.c:9538
1508 #: fish/cmds.c:9582 fish/cmds.c:9623 fish/cmds.c:9839 fish/cmds.c:9876
1509 #: fish/cmds.c:9889 fish/cmds.c:9926 fish/cmds.c:9960 fish/cmds.c:9979
1510 #, c-format
1511 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1512 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1513
1514 #: fish/cmds.c:2709 fish/cmds.c:3499 fish/cmds.c:3839 fish/cmds.c:3878
1515 #: fish/cmds.c:3897 fish/cmds.c:4034 fish/cmds.c:4091 fish/cmds.c:4110
1516 #: fish/cmds.c:4129 fish/cmds.c:4171 fish/cmds.c:4497 fish/cmds.c:5079
1517 #: fish/cmds.c:5269 fish/cmds.c:5288 fish/cmds.c:5307 fish/cmds.c:5326
1518 #: fish/cmds.c:5456 fish/cmds.c:5543 fish/cmds.c:5811 fish/cmds.c:5873
1519 #: fish/cmds.c:6063 fish/cmds.c:6082 fish/cmds.c:6101 fish/cmds.c:6139
1520 #: fish/cmds.c:6179 fish/cmds.c:6198 fish/cmds.c:6217 fish/cmds.c:6257
1521 #: fish/cmds.c:6276 fish/cmds.c:6295 fish/cmds.c:6332 fish/cmds.c:6479
1522 #: fish/cmds.c:6521 fish/cmds.c:7073 fish/cmds.c:7258 fish/cmds.c:7295
1523 #: fish/cmds.c:7332 fish/cmds.c:7446 fish/cmds.c:7482 fish/cmds.c:7519
1524 #: fish/cmds.c:7557 fish/cmds.c:7597 fish/cmds.c:7637 fish/cmds.c:7677
1525 #: fish/cmds.c:7939 fish/cmds.c:7976 fish/cmds.c:7995 fish/cmds.c:8112
1526 #: fish/cmds.c:8252 fish/cmds.c:8290 fish/cmds.c:8365 fish/cmds.c:8384
1527 #: fish/cmds.c:8767 fish/cmds.c:8803 fish/cmds.c:8841 fish/cmds.c:8880
1528 #: fish/cmds.c:8899 fish/cmds.c:8956 fish/cmds.c:9026 fish/cmds.c:9132
1529 #: fish/cmds.c:9503 fish/cmds.c:9544 fish/cmds.c:9588 fish/cmds.c:9629
1530 #: fish/cmds.c:9966
1531 #, c-format
1532 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1533 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1534
1535 #: fish/cmds.c:3168
1536 #, c-format
1537 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1538 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
1539
1540 #: fish/cmds.c:3194
1541 #, fuzzy, c-format
1542 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
1543 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1544
1545 #: fish/cmds.c:3200
1546 #, fuzzy, c-format
1547 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
1548 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1549
1550 #: fish/cmds.c:11038
1551 #, c-format
1552 msgid "%s: unknown command\n"
1553 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1554
1555 #: fish/copy.c:40
1556 #, c-format
1557 msgid ""
1558 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1559 msgstr ""
1560 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1561 "skopiować pliki do obrazu\n"
1562
1563 #: fish/copy.c:53 fish/copy.c:194
1564 #, c-format
1565 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1566 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1567
1568 #: fish/copy.c:138
1569 #, c-format
1570 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1571 msgstr ""
1572 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1573
1574 #: fish/copy.c:183
1575 #, c-format
1576 msgid ""
1577 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1578 "image\n"
1579 msgstr ""
1580 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1581 "skopiować pliki z obrazu\n"
1582
1583 #: fish/copy.c:224
1584 #, c-format
1585 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1586 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
1587
1588 #: fish/edit.c:44
1589 #, c-format
1590 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1591 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1592
1593 #: fish/fish.c:86 fuse/guestmount.c:869
1594 #, c-format
1595 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1596 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1597
1598 #: fish/fish.c:90
1599 #, fuzzy, c-format
1600 msgid ""
1601 "%s: guest filesystem shell\n"
1602 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1603 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1604 "Usage:\n"
1605 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1606 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1607 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1608 "or for interactive use:\n"
1609 "  %s\n"
1610 "or from a shell script:\n"
1611 "  %s <<EOF\n"
1612 "  cmd\n"
1613 "  ...\n"
1614 "  EOF\n"
1615 "Options:\n"
1616 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1617 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1618 "  -a|--add image       Add image\n"
1619 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1620 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1621 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1622 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1623 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1624 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
1625 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1626 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1627 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1628 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1629 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1630 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1631 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1632 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1633 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1634 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1635 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1636 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1637 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1638 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1639 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1640 msgstr ""
1641 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1642 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1643 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1644 "Użycie:\n"
1645 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
1646 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
1647 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
1648 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1649 "  %s\n"
1650 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1651 "  %s <<EOF\n"
1652 "  polecenie\n"
1653 "  ...\n"
1654 "  EOF\n"
1655 "Opcje:\n"
1656 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1657 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1658 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
1659 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
1660 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
1661 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1662 "                       pomocą Tab\n"
1663 "  --echo-keys          Bez wyłączania powtarzania dla haseł\n"
1664 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1665 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
1666 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
1667 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
1668 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1669 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1670 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1671 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1672 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
1673 "                       tryb interaktywny\n"
1674 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
1675 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1676 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1677 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1678 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1679 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1680 "                       wykonaniem\n"
1681 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1682 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1683
1684 #: fish/fish.c:201 fuse/guestmount.c:975
1685 #, c-format
1686 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1687 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1688
1689 #: fish/fish.c:238
1690 #, c-format
1691 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1692 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1693
1694 #: fish/fish.c:245
1695 #, c-format
1696 msgid ""
1697 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1698 msgstr ""
1699 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1700
1701 #: fish/fish.c:267 fuse/guestmount.c:1020
1702 #, c-format
1703 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1704 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1705
1706 #: fish/fish.c:291
1707 #, c-format
1708 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1709 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1710
1711 #: fish/fish.c:441
1712 #, c-format
1713 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1714 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1715
1716 #: fish/fish.c:449
1717 #, c-format
1718 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1719 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1720
1721 #: fish/fish.c:455
1722 #, c-format
1723 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1724 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1725
1726 #: fish/fish.c:512
1727 #, c-format
1728 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
1729 msgstr ""
1730 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
1731
1732 #: fish/fish.c:516
1733 #, c-format
1734 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
1735 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
1736
1737 #: fish/fish.c:625
1738 #, c-format
1739 msgid ""
1740 "\n"
1741 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1742 "editing virtual machine filesystems.\n"
1743 "\n"
1744 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1745 "      'man' to read the manual\n"
1746 "      'quit' to quit the shell\n"
1747 "\n"
1748 msgstr ""
1749 "\n"
1750 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1751 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1752 "\n"
1753 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1754 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1755 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1756 "\n"
1757
1758 #: fish/fish.c:712
1759 #, c-format
1760 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1761 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1762
1763 #: fish/fish.c:718 fish/fish.c:735
1764 #, c-format
1765 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1766 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1767
1768 #: fish/fish.c:729
1769 #, c-format
1770 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1771 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1772
1773 #: fish/fish.c:784
1774 #, c-format
1775 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1776 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1777
1778 #: fish/fish.c:801
1779 #, c-format
1780 msgid "%s: too many arguments\n"
1781 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1782
1783 #: fish/fish.c:830
1784 #, c-format
1785 msgid "%s: empty command on command line\n"
1786 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1787
1788 #: fish/fish.c:971
1789 msgid "display a list of commands or help on a command"
1790 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1791
1792 #: fish/fish.c:973
1793 msgid "quit guestfish"
1794 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1795
1796 #: fish/fish.c:984
1797 #, c-format
1798 msgid ""
1799 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1800 "     help cmd\n"
1801 "     help\n"
1802 msgstr ""
1803 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1804 "     help polecenie\n"
1805 "     help\n"
1806
1807 #: fish/fish.c:992
1808 #, c-format
1809 msgid ""
1810 "quit - quit guestfish\n"
1811 "     quit\n"
1812 msgstr ""
1813 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1814 "     quit\n"
1815
1816 #: fish/fish.c:997
1817 #, c-format
1818 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1819 msgstr ""
1820 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1821 "poleceń\n"
1822
1823 #: fish/fish.c:1013
1824 #, c-format
1825 msgid ""
1826 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1827 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1828 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1829 msgstr ""
1830 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
1831 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
1832 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
1833
1834 #: fish/fish.c:1170
1835 #, c-format
1836 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1837 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1838
1839 #: fish/fish.c:1506
1840 #, c-format
1841 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
1842 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
1843
1844 #: fish/glob.c:53
1845 #, c-format
1846 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1847 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1848
1849 #: fish/glob.c:73
1850 #, c-format
1851 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1852 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1853
1854 #: fish/hexedit.c:41
1855 #, c-format
1856 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
1857 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
1858
1859 #: fish/hexedit.c:52
1860 #, c-format
1861 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
1862 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
1863
1864 #: fish/hexedit.c:63
1865 #, c-format
1866 msgid ""
1867 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
1868 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
1869 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
1870 msgstr ""
1871 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
1872 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
1873 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
1874 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
1875
1876 #: fish/hexedit.c:92
1877 #, c-format
1878 msgid "hexedit: invalid range\n"
1879 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
1880
1881 #: fish/inspect.c:79
1882 #, fuzzy, c-format
1883 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
1884 msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
1885
1886 #: fish/inspect.c:85
1887 #, fuzzy, c-format
1888 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
1889 msgstr ""
1890 "guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
1891 "i\n"
1892
1893 #: fish/inspect.c:125
1894 #, c-format
1895 msgid "Operating system: %s\n"
1896 msgstr "System operacyjny: %s\n"
1897
1898 #: fish/inspect.c:138
1899 #, c-format
1900 msgid "%s mounted on %s\n"
1901 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
1902
1903 #: fish/lcd.c:34
1904 #, c-format
1905 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1906 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1907
1908 #: fish/man.c:34
1909 #, c-format
1910 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1911 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
1912
1913 #: fish/man.c:53
1914 #, c-format
1915 msgid "the external 'man' program failed\n"
1916 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
1917
1918 #: fish/more.c:39
1919 #, c-format
1920 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1921 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1922
1923 #: fish/options.c:36
1924 #, fuzzy, c-format
1925 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
1926 msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
1927
1928 #: fish/options.c:118
1929 #, fuzzy, c-format
1930 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
1931 msgstr ""
1932 "guestfish: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z "
1933 "tych?\n"
1934
1935 #: fish/prep.c:37
1936 #, c-format
1937 msgid ""
1938 "List of available prepared disk images:\n"
1939 "\n"
1940 msgstr ""
1941 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
1942 "\n"
1943
1944 #: fish/prep.c:40
1945 #, c-format
1946 msgid ""
1947 "guestfish -N %-8s - %s\n"
1948 "\n"
1949 "%s\n"
1950 msgstr ""
1951 "guestfish -N %-8s - %s\n"
1952 "\n"
1953 "%s\n"
1954
1955 #: fish/prep.c:48
1956 #, c-format
1957 msgid "  Optional parameters:\n"
1958 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
1959
1960 #: fish/prep.c:55
1961 #, c-format
1962 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
1963 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
1964
1965 #: fish/prep.c:65
1966 #, c-format
1967 msgid ""
1968 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
1969 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
1970 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
1971 msgstr ""
1972 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
1973 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
1974 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
1975
1976 #: fish/prep.c:96
1977 #, c-format
1978 msgid ""
1979 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
1980 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
1981 msgstr ""
1982 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
1983 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
1984 "wartości dla parametru -N.\n"
1985
1986 #: fish/prep.c:158
1987 #, c-format
1988 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
1989 msgstr ""
1990 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
1991 "\": "
1992
1993 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
1994 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
1995 msgid "failed to allocate disk"
1996 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
1997
1998 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
1999 msgid "could not parse boot size"
2000 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2001
2002 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2003 #, c-format
2004 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2005 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2006
2007 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2008 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2009 #, c-format
2010 msgid "failed to partition disk: %s"
2011 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2012
2013 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2014 #, c-format
2015 msgid "failed to add boot partition: %s"
2016 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2017
2018 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2019 #, c-format
2020 msgid "failed to add root partition: %s"
2021 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2022
2023 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2024 #, c-format
2025 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2026 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2027
2028 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2029 #, c-format
2030 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2031 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2032
2033 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2034 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2035 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2036 msgstr ""
2037 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2038
2039 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2040 #, c-format
2041 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2042 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2043
2044 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2045 #, c-format
2046 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2047 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2048
2049 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2050 #, c-format
2051 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2052 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2053
2054 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2055 #, c-format
2056 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2057 msgstr ""
2058 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2059 "%s: %s"
2060
2061 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2062 #, c-format
2063 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2064 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2065
2066 #: fish/rc.c:250
2067 #, c-format
2068 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2069 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2070
2071 #: fish/rc.c:255
2072 #, c-format
2073 msgid ""
2074 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2075 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2076 msgstr ""
2077 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2078 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2079 "zgadzać.\n"
2080
2081 #: fish/rc.c:330 fish/rc.c:344
2082 #, c-format
2083 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2084 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2085
2086 #: fish/rc.c:356 fish/rc.c:370
2087 #, c-format
2088 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2089 msgstr ""
2090 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2091 "serwera\n"
2092
2093 #: fish/rc.c:381
2094 #, c-format
2095 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2096 msgstr ""
2097 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2098
2099 #: fish/reopen.c:36
2100 #, c-format
2101 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2102 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2103
2104 #: fish/reopen.c:46
2105 #, c-format
2106 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2107 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2108
2109 #: fish/supported.c:66
2110 msgid "yes"
2111 msgstr "tak"
2112
2113 #: fish/supported.c:68
2114 msgid "no"
2115 msgstr "nie"
2116
2117 #: fish/time.c:35
2118 #, c-format
2119 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2120 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2121
2122 #: fish/virt.c:72
2123 #, fuzzy, c-format
2124 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s\n"
2125 msgstr ""
2126 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
2127 "%s\n"
2128
2129 #: fish/virt.c:80
2130 #, fuzzy, c-format
2131 msgid "%s: no libvirt domain called '%s': %s\n"
2132 msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
2133
2134 #: fish/virt.c:88
2135 #, fuzzy, c-format
2136 msgid "%s: error getting domain info about '%s': %s\n"
2137 msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
2138
2139 #: fish/virt.c:93
2140 #, fuzzy, c-format
2141 msgid ""
2142 "%s: error: '%s' is a live virtual machine.\n"
2143 "You must use '--ro' because write access to a running virtual machine can\n"
2144 "cause disk corruption.\n"
2145 msgstr ""
2146 "guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
2147 "Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
2148 "wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
2149
2150 #: fish/virt.c:104
2151 #, fuzzy, c-format
2152 msgid "%s: error reading libvirt XML information about '%s': %s\n"
2153 msgstr ""
2154 "guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
2155 "\": %s\n"
2156
2157 #: fish/virt.c:114
2158 #, fuzzy, c-format
2159 msgid "%s: unable to parse XML information returned by libvirt\n"
2160 msgstr ""
2161 "guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
2162 "libvirt\n"
2163
2164 #: fish/virt.c:121
2165 #, fuzzy, c-format
2166 msgid "%s: unable to create new XPath context\n"
2167 msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
2168
2169 #: fish/virt.c:129
2170 #, fuzzy, c-format
2171 msgid "%s: unable to evaluate XPath expression\n"
2172 msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
2173
2174 #: fish/virt.c:204
2175 #, fuzzy, c-format
2176 msgid "%s: libvirt domain '%s' has no disks\n"
2177 msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
2178
2179 #: fuse/guestmount.c:873
2180 #, fuzzy, c-format
2181 msgid ""
2182 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2183 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2184 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2185 "Usage:\n"
2186 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2187 "Options:\n"
2188 "  -a|--add image       Add image\n"
2189 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2190 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2191 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2192 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2193 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2194 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2195 "  --help               Display help message and exit\n"
2196 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2197 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2198 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2199 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2200 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2201 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2202 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2203 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2204 msgstr ""
2205 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2206 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2207 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2208 "Użycie:\n"
2209 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2210 "Opcje:\n"
2211 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2212 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2213 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2214 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2215 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2216 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2217 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2218 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2219 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2220 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2221 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2222 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2223 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2224 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2225 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2226 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2227
2228 #: fuse/guestmount.c:1084
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2231 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2232
2233 #: fuse/guestmount.c:1092
2234 #, c-format
2235 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2236 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2237
2238 #: inspector/virt-inspector.pl:218
2239 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2240 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
2241
2242 #: inspector/virt-inspector.pl:320
2243 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
2244 msgstr "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
2245
2246 #: inspector/virt-inspector.pl:355
2247 msgid ""
2248 "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-perl\n"
2249 msgstr ""
2250 "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować bibliotekę "
2251 "perl-YAML lub libyaml-perl\n"
2252
2253 #: inspector/virt-inspector.pl:394
2254 msgid "  Mountpoints:\n"
2255 msgstr " Punkty montowania:\n"
2256
2257 #: inspector/virt-inspector.pl:400
2258 msgid "  Filesystems:\n"
2259 msgstr "  Systemy plików:\n"
2260
2261 #: inspector/virt-inspector.pl:418
2262 msgid "  Modprobe aliases:\n"
2263 msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
2264
2265 #: inspector/virt-inspector.pl:429
2266 msgid "  Initrd modules:\n"
2267 msgstr "  Moduły initrd:\n"
2268
2269 #: inspector/virt-inspector.pl:438
2270 msgid "  Applications:\n"
2271 msgstr "  Aplikacje:\n"
2272
2273 #: inspector/virt-inspector.pl:445
2274 msgid "  Kernels:\n"
2275 msgstr "  Jądra:\n"
2276
2277 #: inspector/virt-inspector.pl:457
2278 msgid "  Windows Registry entries:\n"
2279 msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
2280
2281 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:154
2282 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2283 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2284
2285 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:160
2286 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2287 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2288
2289 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:168
2290 #, perl-brace-format
2291 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2292 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2293
2294 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:175
2295 msgid ""
2296 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2297 "XPath::XMLParser)"
2298 msgstr ""
2299 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2300 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2301
2302 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:180
2303 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2304 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2305
2306 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:187
2307 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2308 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2309
2310 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:206
2311 #, perl-brace-format
2312 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2313 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2314
2315 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:209
2316 #, perl-brace-format
2317 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2318 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2319
2320 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:238
2321 #, perl-brace-format
2322 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2323 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2324
2325 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1087
2326 msgid ""
2327 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2328 "\n"
2329 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2330 "machine\n"
2331 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2332 "\n"
2333 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2334 "information about the disk image as possible.\n"
2335 msgstr ""
2336 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2337 "\n"
2338 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2339 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2340 "\n"
2341 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2342 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2343
2344 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1160
2345 #, perl-brace-format
2346 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2347 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2348
2349 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1170
2350 #, perl-brace-format
2351 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2352 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2353
2354 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1193
2355 #, perl-brace-format
2356 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2357 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2358
2359 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1377
2360 #, perl-brace-format
2361 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2362 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2363
2364 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1403
2365 #, perl-brace-format
2366 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2367 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2368
2369 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1468
2370 msgid "Can't find grub on guest"
2371 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2372
2373 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1523
2374 #, perl-brace-format
2375 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2376 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2377
2378 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1554
2379 #, perl-brace-format
2380 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2381 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2382
2383 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1577
2384 #, perl-brace-format
2385 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2386 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2387
2388 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1648
2389 #, perl-brace-format
2390 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2391 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2392
2393 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1656
2394 #, perl-brace-format
2395 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2396 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2397
2398 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1710
2399 #, perl-brace-format
2400 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2401 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2402
2403 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1749
2404 #, perl-brace-format
2405 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2406 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2407
2408 #: src/appliance.c:136
2409 #, c-format
2410 msgid ""
2411 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2412 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2413 msgstr ""
2414 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2415 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2416
2417 #: src/appliance.c:387
2418 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2419 msgstr ""
2420 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2421 "komunikaty błędów"
2422
2423 #: src/guestfs.c:178
2424 #, c-format
2425 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2426 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2427
2428 #: src/guestfs.c:283
2429 #, c-format
2430 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2431 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2432
2433 #: src/guestfs.c:762
2434 #, c-format
2435 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
2436 msgstr ""
2437
2438 #: src/inspect.c:961
2439 #, c-format
2440 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2441 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2442
2443 #: src/inspect.c:1184
2444 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2445 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2446
2447 #: src/inspect.c:1196
2448 #, c-format
2449 msgid ""
2450 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2451 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2452 msgstr ""
2453 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2454 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2455
2456 #: src/launch.c:94
2457 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2458 msgstr ""
2459 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2460
2461 #: src/launch.c:108
2462 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2463 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2464
2465 #: src/launch.c:122
2466 #, c-format
2467 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2468 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2469
2470 #: src/launch.c:188 src/launch.c:292
2471 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2472 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2473
2474 #: src/launch.c:200 src/launch.c:205
2475 #, c-format
2476 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
2477 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
2478
2479 #: src/launch.c:318
2480 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2481 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2482
2483 #: src/launch.c:323
2484 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2485 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2486
2487 #: src/launch.c:335
2488 #, c-format
2489 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2490 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2491
2492 #: src/launch.c:683
2493 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2494 msgstr ""
2495 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2496 "błędów"
2497
2498 #: src/launch.c:696
2499 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2500 msgstr ""
2501 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2502
2503 #: src/launch.c:836
2504 #, c-format
2505 msgid ""
2506 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2507 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2508 msgstr ""
2509 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2510 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2511
2512 #: src/launch.c:928
2513 msgid "qemu has not been launched yet"
2514 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2515
2516 #: src/launch.c:939
2517 msgid "no subprocess to kill"
2518 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2519
2520 #: src/proto.c:143
2521 #, c-format
2522 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2523 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2524
2525 #: src/proto.c:166
2526 #, c-format
2527 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2528 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2529
2530 #: src/proto.c:281
2531 #, c-format
2532 msgid ""
2533 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2534 msgstr ""
2535 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
2536 "%x\n"
2537
2538 #: src/proto.c:453 src/proto.c:514
2539 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2540 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2541
2542 #: src/proto.c:474
2543 #, c-format
2544 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2545 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2546
2547 #: src/proto.c:491
2548 #, c-format
2549 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2550 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2551
2552 #: src/proto.c:641
2553 #, c-format
2554 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2555 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2556
2557 #: src/proto.c:663
2558 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2559 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2560
2561 #: src/proto.c:672
2562 msgid "dispatch failed to marshal args"
2563 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2564
2565 #: src/proto.c:802
2566 #, c-format
2567 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2568 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2569
2570 #: src/proto.c:818
2571 #, c-format
2572 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2573 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2574
2575 #: src/proto.c:941
2576 #, c-format
2577 msgid "%s: error in chunked encoding"
2578 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2579
2580 #: src/proto.c:969
2581 msgid "write to daemon socket"
2582 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2583
2584 #: src/proto.c:992
2585 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2586 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2587
2588 #: src/proto.c:997
2589 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2590 msgstr ""
2591 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2592 "fragmentów pliku"
2593
2594 #: src/proto.c:1005
2595 msgid "failed to parse file chunk"
2596 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2597
2598 #: src/proto.c:1014
2599 msgid "file receive cancelled by daemon"
2600 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2601
2602 #: test-tool/test-tool.c:82
2603 #, c-format
2604 msgid ""
2605 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2606 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2607 "Usage:\n"
2608 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2609 "Options:\n"
2610 "  --help         Display usage\n"
2611 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2612 "                 Helper program (default: %s)\n"
2613 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2614 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2615 "  --timeout n\n"
2616 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2617 msgstr ""
2618 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2619 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2620 "Użycie:\n"
2621 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2622 "Opcje:\n"
2623 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2624 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2625 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2626 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2627 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2628 "  --timeout n\n"
2629 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2630 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2631
2632 #: test-tool/test-tool.c:138
2633 #, c-format
2634 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2635 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2636
2637 #: test-tool/test-tool.c:147
2638 #, c-format
2639 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2640 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2641
2642 #: test-tool/test-tool.c:159
2643 #, c-format
2644 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2645 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2646
2647 #: test-tool/test-tool.c:182
2648 #, c-format
2649 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2650 msgstr ""
2651 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2652 "się\n"
2653
2654 #: test-tool/test-tool.c:189 test-tool/test-tool.c:198
2655 #, c-format
2656 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2657 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2658
2659 #: test-tool/test-tool.c:206
2660 #, c-format
2661 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2662 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2663
2664 #: test-tool/test-tool.c:228
2665 #, c-format
2666 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2667 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2668
2669 #: test-tool/test-tool.c:240
2670 #, c-format
2671 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2672 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2673
2674 #: test-tool/test-tool.c:246
2675 #, c-format
2676 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2677 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2678
2679 #: test-tool/test-tool.c:252
2680 #, c-format
2681 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2682 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2683
2684 #: test-tool/test-tool.c:258
2685 #, c-format
2686 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2687 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2688
2689 #: test-tool/test-tool.c:264
2690 #, c-format
2691 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2692 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2693
2694 #: test-tool/test-tool.c:272
2695 #, c-format
2696 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2697 msgstr ""
2698 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2699 "nie powiódł się\n"
2700
2701 #: test-tool/test-tool.c:303
2702 #, c-format
2703 msgid ""
2704 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2705 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2706 msgstr ""
2707 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2708 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2709
2710 #: test-tool/test-tool.c:311
2711 #, c-format
2712 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2713 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2714
2715 #: test-tool/test-tool.c:325
2716 #, c-format
2717 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2718 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2719
2720 #: test-tool/test-tool.c:374
2721 #, c-format
2722 msgid ""
2723 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2724 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2725 "\n"
2726 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2727 msgstr ""
2728 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2729 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2730 "\n"
2731 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2732
2733 #: test-tool/test-tool.c:390
2734 #, c-format
2735 msgid "command failed: %s"
2736 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2737
2738 #: test-tool/test-tool.c:398
2739 #, c-format
2740 msgid ""
2741 "Test tool helper program %s\n"
2742 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2743 "was built.\n"
2744 msgstr ""
2745 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2746 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2747
2748 #: test-tool/test-tool.c:432
2749 #, c-format
2750 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2751 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2752
2753 #: tools/virt-cat.pl:146
2754 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2755 msgstr ""
2756 "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2757 "polecenia cat"
2758
2759 #: tools/virt-cat.pl:171
2760 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
2761 msgstr ""
2762 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-cat"
2763
2764 #: tools/virt-df.pl:213
2765 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2766 msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
2767
2768 #: tools/virt-df.pl:277
2769 #, perl-brace-format
2770 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2771 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2772
2773 #: tools/virt-df.pl:345
2774 #, perl-brace-format
2775 msgid "virt-df: ignoring {name}, it has too many disks ({c} > {max})"
2776 msgstr "virt-df: ignorowanie {name}, posiada za dużo dysków ({c} > {max})"
2777
2778 #: tools/virt-df.pl:521
2779 msgid "Virtual Machine"
2780 msgstr "Maszyna wirtualna"
2781
2782 #: tools/virt-df.pl:521
2783 msgid "Filesystem"
2784 msgstr "System plików"
2785
2786 #: tools/virt-df.pl:524
2787 msgid "1K-blocks"
2788 msgstr "K-bloki"
2789
2790 #: tools/virt-df.pl:526
2791 msgid "Size"
2792 msgstr "Rozmiar"
2793
2794 #: tools/virt-df.pl:528
2795 msgid "Used"
2796 msgstr "Użyte"
2797
2798 #: tools/virt-df.pl:529
2799 msgid "Available"
2800 msgstr "Dostępne"
2801
2802 #: tools/virt-df.pl:530
2803 msgid "Use%"
2804 msgstr "Użycie%"
2805
2806 #: tools/virt-df.pl:532
2807 msgid "Inodes"
2808 msgstr "I-węzły"
2809
2810 #: tools/virt-df.pl:533
2811 msgid "IUsed"
2812 msgstr "IUżyte"
2813
2814 #: tools/virt-df.pl:534
2815 msgid "IFree"
2816 msgstr "IWolne"
2817
2818 #: tools/virt-df.pl:535
2819 msgid "IUse%"
2820 msgstr "IUżyte%"
2821
2822 #: tools/virt-edit.pl:170
2823 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2824 msgstr ""
2825 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2826 "polecenia edit"
2827
2828 #: tools/virt-edit.pl:195
2829 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
2830 msgstr ""
2831 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-edit"
2832
2833 #: tools/virt-edit.pl:221
2834 msgid "File not changed.\n"
2835 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
2836
2837 #: tools/virt-list-filesystems.pl:139
2838 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2839 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2840
2841 #: tools/virt-list-partitions.pl:149
2842 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2843 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2844
2845 #: tools/virt-ls.pl:154 tools/virt-ls.pl:160
2846 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2847 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2848
2849 #: tools/virt-ls.pl:179
2850 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2851 msgstr ""
2852 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
2853 "wyświetlenia"
2854
2855 #: tools/virt-ls.pl:204
2856 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-ls\n"
2857 msgstr ""
2858 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
2859
2860 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2861 msgid "virt-make-fs input output\n"
2862 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
2863
2864 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2865 msgid "unexpected output from 'du' command"
2866 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2867
2868 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2869 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2870 #, perl-brace-format
2871 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2872 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
2873
2874 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2875 #, perl-brace-format
2876 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2877 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
2878
2879 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2880 msgid ""
2881 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2882 msgstr ""
2883 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
2884 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2885
2886 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2887 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2888 msgstr ""
2889 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
2890 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
2891
2892 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2893 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2894 msgstr ""
2895 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2896
2897 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2898 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2899 msgstr ""
2900 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2901 "komunikaty błędów\n"
2902
2903 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2904 msgid ""
2905 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2906 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2907 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2908 msgstr ""
2909 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
2910 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
2911 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
2912
2913 #: tools/virt-rescue.pl:222
2914 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2915 msgstr ""
2916 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
2917 "rescue"
2918
2919 #: tools/virt-resize.pl:33
2920 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2921 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
2922
2923 #: tools/virt-resize.pl:584
2924 #, perl-brace-format
2925 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2926 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
2927
2928 #: tools/virt-resize.pl:586
2929 #, perl-brace-format
2930 msgid ""
2931 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2932 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2933 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2934 msgstr ""
2935 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
2936 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
2937 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
2938 "więcej.\n"
2939
2940 #: tools/virt-resize.pl:665 tools/virt-resize.pl:668
2941 #, perl-brace-format
2942 msgid ""
2943 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2944 msgstr ""
2945 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
2946
2947 #: tools/virt-resize.pl:684 tools/virt-resize.pl:696
2948 msgid "virt-resize: short read"
2949 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
2950
2951 #: tools/virt-resize.pl:830
2952 #, perl-brace-format
2953 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2954 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
2955
2956 #: tools/virt-resize.pl:850
2957 #, perl-brace-format
2958 msgid ""
2959 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2960 "command line option\n"
2961 msgstr ""
2962 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
2963 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
2964
2965 #: tools/virt-resize.pl:856
2966 #, perl-brace-format
2967 msgid ""
2968 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2969 msgstr ""
2970 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
2971 "wiersza poleceń\n"
2972
2973 #: tools/virt-resize.pl:860
2974 #, perl-brace-format
2975 msgid ""
2976 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2977 msgstr ""
2978 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
2979 "poleceń\n"
2980
2981 #: tools/virt-resize.pl:902
2982 #, perl-brace-format
2983 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
2984 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
2985
2986 #: tools/virt-resize.pl:910
2987 #, perl-brace-format
2988 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
2989 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
2990
2991 #: tools/virt-resize.pl:927
2992 #, perl-brace-format
2993 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
2994 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
2995
2996 #: tools/virt-resize.pl:932
2997 #, perl-brace-format
2998 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
2999 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3000
3001 #: tools/virt-resize.pl:955
3002 #, perl-brace-format
3003 msgid ""
3004 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3005 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3006 "size.\n"
3007 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3008 msgstr ""
3009 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
3010 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
3011 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3012 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3013
3014 #: tools/virt-resize.pl:971
3015 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3016 msgstr ""
3017 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3018
3019 #: tools/virt-resize.pl:1020
3020 #, perl-brace-format
3021 msgid ""
3022 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3023 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3024 msgstr ""
3025 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3026 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3027
3028 #: tools/virt-resize.pl:1035
3029 msgid ""
3030 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3031 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3032 msgstr ""
3033 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3034 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3035
3036 #: tools/virt-resize.pl:1050
3037 msgid "Summary of changes:\n"
3038 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3039
3040 #: tools/virt-resize.pl:1054
3041 #, perl-brace-format
3042 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3043 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3044
3045 #: tools/virt-resize.pl:1056
3046 #, perl-brace-format
3047 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3048 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3049
3050 #: tools/virt-resize.pl:1058
3051 #, perl-brace-format
3052 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3053 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3054
3055 #: tools/virt-resize.pl:1063
3056 #, perl-brace-format
3057 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3058 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3059
3060 #: tools/virt-resize.pl:1068
3061 #, perl-brace-format
3062 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3063 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3064
3065 #: tools/virt-resize.pl:1073
3066 #, perl-brace-format
3067 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3068 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3069
3070 #: tools/virt-resize.pl:1079
3071 #, perl-brace-format
3072 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3073 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3074
3075 #: tools/virt-resize.pl:1086
3076 #, perl-brace-format
3077 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3078 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3079
3080 #: tools/virt-resize.pl:1091
3081 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3082 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3083
3084 #: tools/virt-resize.pl:1093
3085 msgid ""
3086 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3087 "and so it will just be ignored.\n"
3088 msgstr ""
3089 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3090 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3091
3092 #: tools/virt-resize.pl:1096
3093 msgid ""
3094 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3095 "to partition this extra space if you want.\n"
3096 msgstr ""
3097 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3098 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3099 "potrzeby.\n"
3100
3101 #: tools/virt-resize.pl:1099
3102 #, perl-brace-format
3103 msgid ""
3104 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3105 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3106 "or adjust your resizing requests.\n"
3107 msgstr ""
3108 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3109 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3110 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3111
3112 #: tools/virt-resize.pl:1116
3113 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3114 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3115
3116 #: tools/virt-resize.pl:1211
3117 #, perl-brace-format
3118 msgid "Copying {p} ...\n"
3119 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3120
3121 #: tools/virt-resize.pl:1274 tools/virt-resize.pl:1332
3122 #, perl-brace-format
3123 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3124 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3125
3126 #: tools/virt-tar.pl:179 tools/virt-tar.pl:186
3127 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3128 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3129
3130 #: tools/virt-tar.pl:208
3131 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3132 msgstr ""
3133 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3134 "pliku"
3135
3136 #: tools/virt-tar.pl:211
3137 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3138 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3139
3140 #: tools/virt-tar.pl:222
3141 #, perl-brace-format
3142 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3143 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3144
3145 #: tools/virt-tar.pl:225
3146 #, perl-brace-format
3147 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3148 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3149
3150 #: tools/virt-tar.pl:248
3151 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3152 msgstr ""
3153 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-tar\n"
3154
3155 #: tools/virt-win-reg.pl:277
3156 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3157 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3158
3159 #: tools/virt-win-reg.pl:302
3160 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3161 msgstr ""
3162 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-win-"
3163 "reg"
3164
3165 #: tools/virt-win-reg.pl:316
3166 msgid ""
3167 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3168 "export\n"
3169 msgstr ""
3170 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3171 "wartości do wyeksportowania\n"
3172
3173 #: tools/virt-win-reg.pl:427
3174 #, perl-brace-format
3175 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3176 msgstr ""
3177 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3178
3179 #: tools/virt-win-reg.pl:445 tools/virt-win-reg.pl:468
3180 #, perl-brace-format
3181 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3182 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3183
3184 #: tools/virt-win-reg.pl:452
3185 #, perl-brace-format
3186 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3187 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3188
3189 #: tools/virt-win-reg.pl:475
3190 #, perl-brace-format
3191 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3192 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"