Version 1.5.25.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-10-28 18:07+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-10-23 13:41+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: fish/alloc.c:37
19 #, c-format
20 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
21 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
22
23 #: fish/alloc.c:51
24 #, c-format
25 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
26 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
27
28 #: fish/alloc.c:75
29 #, c-format
30 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
31 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
32
33 #: fish/alloc.c:156
34 #, c-format
35 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
36 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
37
38 #: fish/cmds.c:41
39 msgid "Command"
40 msgstr "Polecenie"
41
42 #: fish/cmds.c:41
43 msgid "Description"
44 msgstr "Opis"
45
46 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:475
47 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
48 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
49
50 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:470 fish/cmds.c:700
51 msgid "add an image to examine or modify"
52 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
53
54 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:480
55 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
56 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
57
58 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:630
59 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
60 msgstr ""
61 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
62
63 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:625
64 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
65 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
66
67 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:390
68 msgid "allocate and add a disk file"
69 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
70
71 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:1900
72 msgid "clear Augeas path"
73 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
74
75 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:790
76 msgid "close the current Augeas handle"
77 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
78
79 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:800
80 msgid "define an Augeas node"
81 msgstr "określa węzeł Augeas"
82
83 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:795
84 msgid "define an Augeas variable"
85 msgstr "określa zmienną Augeas"
86
87 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:805
88 msgid "look up the value of an Augeas path"
89 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
90
91 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:785
92 msgid "create a new Augeas handle"
93 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
94
95 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:815
96 msgid "insert a sibling Augeas node"
97 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
98
99 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:840
100 msgid "load files into the tree"
101 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
102
103 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:845
104 msgid "list Augeas nodes under augpath"
105 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
106
107 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:830
108 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
109 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
110
111 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:825
112 msgid "move Augeas node"
113 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
114
115 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:820
116 msgid "remove an Augeas path"
117 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
118
119 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:835
120 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
121 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
122
123 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:810
124 msgid "set Augeas path to value"
125 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
126
127 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:1785
128 msgid "test availability of some parts of the API"
129 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
130
131 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:1960
132 msgid "return a list of all optional groups"
133 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
134
135 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:1915
136 msgid "upload base64-encoded data to file"
137 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
138
139 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:1920
140 msgid "download file and encode as base64"
141 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
142
143 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:1025
144 msgid "flush device buffers"
145 msgstr "czyści bufory urządzenia"
146
147 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:1005
148 msgid "get blocksize of block device"
149 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
150
151 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:995
152 msgid "is block device set to read-only"
153 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
154
155 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:1020
156 msgid "get total size of device in bytes"
157 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
158
159 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:1000
160 msgid "get sectorsize of block device"
161 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
162
163 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:1015
164 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
165 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
166
167 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:1030
168 msgid "reread partition table"
169 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
170
171 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:1010
172 msgid "set blocksize of block device"
173 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
174
175 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:985
176 msgid "set block device to read-only"
177 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
178
179 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:990
180 msgid "set block device to read-write"
181 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
182
183 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:1690
184 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
185 msgstr ""
186 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
187
188 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:725
189 msgid "list the contents of a file"
190 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
191
192 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1045
193 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
194 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
195
196 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:1890
197 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
198 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
199
200 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:1925
201 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
202 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
203
204 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:875
205 msgid "change file mode"
206 msgstr "zmienia tryb pliku"
207
208 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:880 fish/cmds.c:1720
209 msgid "change file owner and group"
210 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
211
212 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:955
213 msgid "run a command from the guest filesystem"
214 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
215
216 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:960
217 msgid "run a command, returning lines"
218 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
219
220 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:485
221 msgid "add qemu parameters"
222 msgstr "dodaje parametry QEMU"
223
224 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:395
225 msgid "copy local files or directories into an image"
226 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
227
228 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:400
229 msgid "copy remote files or directories out of an image"
230 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
231
232 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:1840
233 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
234 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
235
236 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1140
237 msgid "copy a file"
238 msgstr "kopiuje plik"
239
240 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:1145
241 msgid "copy a file or directory recursively"
242 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
243
244 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:1790
245 msgid "copy from source to destination using dd"
246 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
247
248 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:1085
249 msgid "debugging and internals"
250 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
251
252 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:1910
253 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
254 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
255
256 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:1330
257 msgid "report file system disk space usage"
258 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
259
260 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:1335
261 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
262 msgstr ""
263 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
264
265 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1160
266 msgid "return kernel messages"
267 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
268
269 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1040
270 msgid "download a file to the local machine"
271 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
272
273 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:2075
274 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
275 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
276
277 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:1155
278 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
279 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
280
281 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1340
282 msgid "estimate file space usage"
283 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
284
285 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:1245
286 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
287 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
288
289 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:405
290 msgid "display a line of text"
291 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
292
293 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:1680
294 msgid "echo arguments back to the client"
295 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
296
297 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:410
298 msgid "edit a file"
299 msgstr "modyfikuje plik"
300
301 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:114
302 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:374 fish/cmds.c:375
303 #: fish/cmds.c:379 fish/cmds.c:380 fish/cmds.c:382 fish/cmds.c:383
304 #: fish/cmds.c:1460 fish/cmds.c:1465 fish/cmds.c:1470 fish/cmds.c:1475
305 #: fish/cmds.c:1480 fish/cmds.c:1485 fish/cmds.c:1490 fish/cmds.c:1495
306 #: fish/cmds.c:1500 fish/cmds.c:1505 fish/cmds.c:1510 fish/cmds.c:1515
307 msgid "return lines matching a pattern"
308 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
309
310 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:1170
311 msgid "test if two files have equal contents"
312 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
313
314 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:885
315 msgid "test if file or directory exists"
316 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
317
318 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:1550 fish/cmds.c:1965
319 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
320 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
321
322 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:950
323 msgid "determine file type"
324 msgstr "określa typ pliku"
325
326 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:635
327 msgid "detect the architecture of a binary file"
328 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
329
330 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:1795
331 msgid "return the size of the file in bytes"
332 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
333
334 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:1780
335 msgid "fill a file with octets"
336 msgstr "wypełnia plik oktetami"
337
338 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:1930
339 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
340 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
341
342 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:1240
343 msgid "find all files and directories"
344 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
345
346 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:1685
347 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
348 msgstr ""
349 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
350
351 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:2035
352 msgid "find a filesystem by label"
353 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
354
355 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:2030
356 msgid "find a filesystem by UUID"
357 msgstr "znajduje system plików według UUID"
358
359 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:1125
360 msgid "run the filesystem checker"
361 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
362
363 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:515
364 msgid "get the additional kernel options"
365 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
366
367 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:525
368 msgid "get autosync mode"
369 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
370
371 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:610
372 msgid "get direct appliance mode flag"
373 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
374
375 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:1110
376 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
377 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
378
379 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:1120
380 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
381 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
382
383 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:570
384 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
385 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
386
387 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:690
388 msgid "get enable network flag"
389 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
390
391 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:505
392 msgid "get the search path"
393 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
394
395 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:575
396 msgid "get PID of qemu subprocess"
397 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
398
399 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:495
400 msgid "get the qemu binary"
401 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
402
403 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:620
404 msgid "get recovery process enabled flag"
405 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
406
407 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:590
408 msgid "get SELinux enabled flag"
409 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
410
411 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:560
412 msgid "get the current state"
413 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
414
415 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:600
416 msgid "get command trace enabled flag"
417 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
418
419 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:1905
420 msgid "get the current umask"
421 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
422
423 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:535
424 msgid "get verbose mode"
425 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
426
427 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:1635
428 msgid "get SELinux security context"
429 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
430
431 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:1410 fish/cmds.c:1415
432 msgid "list extended attributes of a file or directory"
433 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
434
435 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:415
436 msgid "expand wildcards in command"
437 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
438
439 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:1270
440 msgid "expand a wildcard path"
441 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
442
443 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:1135
444 msgid "install GRUB"
445 msgstr "instaluje program GRUB"
446
447 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:1310
448 msgid "return first 10 lines of a file"
449 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
450
451 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:1315
452 msgid "return first N lines of a file"
453 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
454
455 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:1185
456 msgid "dump a file in hexadecimal"
457 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
458
459 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:420
460 msgid "edit with a hex editor"
461 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
462
463 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:1810
464 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
465 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
466
467 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:1345
468 msgid "list files in an initrd"
469 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
470
471 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:1605
472 msgid "add an inotify watch"
473 msgstr "dodaje obserwację inotify"
474
475 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:1625
476 msgid "close the inotify handle"
477 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
478
479 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:1620
480 msgid "return list of watched files that had events"
481 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
482
483 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:1600
484 msgid "create an inotify handle"
485 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
486
487 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:1615
488 msgid "return list of inotify events"
489 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
490
491 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:1610
492 msgid "remove an inotify watch"
493 msgstr "usuwa obserwację inotify"
494
495 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:650
496 msgid "get architecture of inspected operating system"
497 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
498
499 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:655
500 msgid "get distro of inspected operating system"
501 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
502
503 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:680
504 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
505 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
506
507 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:660
508 msgid "get major version of inspected operating system"
509 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
510
511 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:665
512 msgid "get minor version of inspected operating system"
513 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
514
515 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:675
516 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
517 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
518
519 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:670
520 msgid "get product name of inspected operating system"
521 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
522
523 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:645
524 msgid "get type of inspected operating system"
525 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
526
527 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:705
528 #, fuzzy
529 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
530 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
531
532 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:640
533 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
534 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
535
536 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:2045
537 msgid "test if block device"
538 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
539
540 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:555
541 msgid "is busy processing a command"
542 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
543
544 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:2040
545 msgid "test if character device"
546 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
547
548 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:545
549 msgid "is in configuration state"
550 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
551
552 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:895
553 msgid "test if a directory"
554 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
555
556 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:2050
557 msgid "test if FIFO (named pipe)"
558 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
559
560 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:890
561 msgid "test if a regular file"
562 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
563
564 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:550
565 msgid "is launching subprocess"
566 msgstr "uruchamia podprocesy"
567
568 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:2025
569 msgid "test if device is a logical volume"
570 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
571
572 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:540
573 msgid "is ready to accept commands"
574 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
575
576 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:2060
577 msgid "test if socket"
578 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
579
580 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:2055
581 msgid "test if symbolic link"
582 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
583
584 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:465
585 msgid "kill the qemu subprocess"
586 msgstr "niszczy podproces QEMU"
587
588 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:460
589 msgid "launch the qemu subprocess"
590 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
591
592 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:425
593 msgid "change working directory"
594 msgstr "zmienia katalog roboczy"
595
596 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:740
597 msgid "list the block devices"
598 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
599
600 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:695
601 msgid "list filesystems"
602 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
603
604 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:745
605 msgid "list the partitions"
606 msgstr "wyświetla listę partycji"
607
608 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:730
609 msgid "list the files in a directory (long format)"
610 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
611
612 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:1525 fish/cmds.c:1530
613 msgid "create a hard link"
614 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
615
616 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:1535 fish/cmds.c:1540
617 msgid "create a symbolic link"
618 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
619
620 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:1430 fish/cmds.c:1435
621 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
622 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
623
624 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:735
625 msgid "list the files in a directory"
626 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
627
628 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:1420 fish/cmds.c:1425
629 msgid "set extended attribute of a file or directory"
630 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
631
632 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:970
633 msgid "get file information for a symbolic link"
634 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
635
636 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1725
637 msgid "lstat on multiple files"
638 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
639
640 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:2015
641 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
642 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
643
644 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:2000
645 msgid "close a LUKS device"
646 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
647
648 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:2005 fish/cmds.c:2010
649 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
650 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
651
652 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:2020
653 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
654 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
655
656 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1990
657 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
658 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
659
660 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1995
661 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
662 msgstr ""
663 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
664 "odczytu"
665
666 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:910
667 msgid "create an LVM logical volume"
668 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
669
670 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:2090
671 msgid "get canonical name of an LV"
672 msgstr ""
673
674 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1985
675 msgid "clear LVM device filter"
676 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
677
678 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:945
679 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
680 msgstr ""
681 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
682
683 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1980
684 msgid "set LVM device filter"
685 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
686
687 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:1090
688 msgid "remove an LVM logical volume"
689 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
690
691 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:1800
692 msgid "rename an LVM logical volume"
693 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
694
695 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:1230
696 msgid "resize an LVM logical volume"
697 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
698
699 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1895
700 msgid "expand an LV to fill free space"
701 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
702
703 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:760 fish/cmds.c:775
704 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
705 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
706
707 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:1825
708 msgid "get the UUID of a logical volume"
709 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
710
711 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:1730
712 msgid "lgetxattr on multiple files"
713 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
714
715 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:430
716 msgid "open the manual"
717 msgstr "otwiera podręcznik"
718
719 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:865
720 msgid "create a directory"
721 msgstr "tworzy katalog"
722
723 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:1715
724 msgid "create a directory with a particular mode"
725 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
726
727 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:870
728 msgid "create a directory and parents"
729 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
730
731 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:1290
732 msgid "create a temporary directory"
733 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
734
735 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:1660
736 #: fish/cmds.c:1665 fish/cmds.c:1670
737 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
738 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
739
740 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:1645
741 msgid "make ext2/3/4 external journal"
742 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
743
744 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:1650
745 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
746 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
747
748 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:1655
749 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
750 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
751
752 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:1375
753 msgid "make FIFO (named pipe)"
754 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
755
756 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:915
757 msgid "make a filesystem"
758 msgstr "tworzy system plików"
759
760 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:1640
761 msgid "make a filesystem with block size"
762 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
763
764 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:1445
765 msgid "create a mountpoint"
766 msgstr "tworzy punkt montowania"
767
768 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:1370
769 msgid "make block, character or FIFO devices"
770 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
771
772 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:1380
773 msgid "make block device node"
774 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
775
776 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:1385
777 msgid "make char device node"
778 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
779
780 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:1355
781 msgid "create a swap partition"
782 msgstr "tworzy partycję wymiany"
783
784 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:1360
785 msgid "create a swap partition with a label"
786 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
787
788 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:1365
789 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
790 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
791
792 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:1595
793 msgid "create a swap file"
794 msgstr "tworzy plik wymiany"
795
796 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:1675
797 msgid "load a kernel module"
798 msgstr "wczytuje moduł jądra"
799
800 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:435
801 msgid "view a file"
802 msgstr "wyświetla plik"
803
804 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:710
805 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
806 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
807
808 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:1350
809 msgid "mount a file using the loop device"
810 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
811
812 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:1075
813 msgid "mount a guest disk with mount options"
814 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
815
816 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:1070
817 msgid "mount a guest disk, read-only"
818 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
819
820 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:1080
821 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
822 msgstr ""
823 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
824 "plików"
825
826 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:1440
827 msgid "show mountpoints"
828 msgstr "wyświetla punkty montowania"
829
830 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:935
831 msgid "show mounted filesystems"
832 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
833
834 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:1150
835 msgid "move a file"
836 msgstr "przenosi plik"
837
838 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:1255
839 msgid "probe NTFS volume"
840 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
841
842 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:1860
843 msgid "resize an NTFS filesystem"
844 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
845
846 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:1955
847 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
848 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
849
850 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:1750
851 msgid "add a partition to the device"
852 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
853
854 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:1870
855 msgid "delete a partition"
856 msgstr "usuwa partycję"
857
858 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:1755
859 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
860 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
861
862 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:1875
863 msgid "return true if a partition is bootable"
864 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
865
866 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:1880
867 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
868 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
869
870 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:1775
871 msgid "get the partition table type"
872 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
873
874 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:1745
875 msgid "create an empty partition table"
876 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
877
878 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:1770
879 msgid "list partitions on a device"
880 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
881
882 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:1760
883 msgid "make a partition bootable"
884 msgstr "zmienia partycję na startową"
885
886 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:1885
887 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
888 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
889
890 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:1765
891 msgid "set partition name"
892 msgstr "ustawia nazwę partycji"
893
894 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:2065
895 msgid "convert partition name to device name"
896 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
897
898 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:1165
899 msgid "ping the guest daemon"
900 msgstr "odpytuje demona gościa"
901
902 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:1740
903 msgid "read part of a file"
904 msgstr "odczytuje część pliku"
905
906 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:2085
907 msgid "read part of a device"
908 msgstr "odczytuje część urządzenia"
909
910 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:900
911 msgid "create an LVM physical volume"
912 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
913
914 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:1100
915 msgid "remove an LVM physical volume"
916 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
917
918 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:1195
919 msgid "resize an LVM physical volume"
920 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
921
922 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:1950
923 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
924 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
925
926 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:750 fish/cmds.c:765
927 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
928 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
929
930 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1815
931 msgid "get the UUID of a physical volume"
932 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
933
934 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:1940
935 msgid "write to part of a file"
936 msgstr "zapisuje do części pliku"
937
938 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:2080
939 msgid "write to part of a device"
940 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
941
942 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:1455
943 msgid "read a file"
944 msgstr "odczytuje plik"
945
946 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:780
947 msgid "read file as lines"
948 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
949
950 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:1395
951 msgid "read directories entries"
952 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
953
954 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:1545
955 msgid "read the target of a symbolic link"
956 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
957
958 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:1735
959 msgid "readlink on multiple files"
960 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
961
962 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:1520
963 msgid "canonicalized absolute pathname"
964 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
965
966 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:440
967 msgid "close and reopen libguestfs handle"
968 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
969
970 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:1235
971 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
972 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
973
974 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:1945
975 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
976 msgstr ""
977 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
978
979 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:850
980 msgid "remove a file"
981 msgstr "usuwa plik"
982
983 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:860
984 msgid "remove a file or directory recursively"
985 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
986
987 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:855
988 msgid "remove a directory"
989 msgstr "usuwa katalog"
990
991 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:1450
992 msgid "remove a mountpoint"
993 msgstr "usuwa punkt montowania"
994
995 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:1275
996 msgid "scrub (securely wipe) a device"
997 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
998
999 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:1280
1000 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1001 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1002
1003 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:1285
1004 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1005 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1006
1007 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:510
1008 msgid "add options to kernel command line"
1009 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1010
1011 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:520
1012 msgid "set autosync mode"
1013 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1014
1015 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:605
1016 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1017 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1018
1019 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:1105
1020 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1021 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1022
1023 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:1115
1024 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1025 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1026
1027 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:565
1028 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1029 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1030
1031 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:685
1032 msgid "set enable network flag"
1033 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1034
1035 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:500
1036 msgid "set the search path"
1037 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1038
1039 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:490
1040 msgid "set the qemu binary"
1041 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1042
1043 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:615
1044 msgid "enable or disable the recovery process"
1045 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1046
1047 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:585
1048 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1049 msgstr ""
1050 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1051
1052 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:595
1053 msgid "enable or disable command traces"
1054 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1055
1056 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:530
1057 msgid "set verbose mode"
1058 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1059
1060 #: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:1630
1061 msgid "set SELinux security context"
1062 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1063
1064 #: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:920 fish/cmds.c:1400
1065 msgid "create partitions on a block device"
1066 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1067
1068 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:1200
1069 msgid "modify a single partition on a block device"
1070 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1071
1072 #: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:1215
1073 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1074 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1075
1076 #: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:1210
1077 msgid "display the kernel geometry"
1078 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1079
1080 #: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:1205
1081 msgid "display the partition table"
1082 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1083
1084 #: fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:1260
1085 msgid "run a command via the shell"
1086 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1087
1088 #: fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:1265
1089 msgid "run a command via the shell returning lines"
1090 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1091
1092 #: fish/cmds.c:319 fish/cmds.c:1250
1093 msgid "sleep for some seconds"
1094 msgstr "usypia na kilka sekund"
1095
1096 #: fish/cmds.c:320 fish/cmds.c:445
1097 msgid "create a sparse disk image and add"
1098 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1099
1100 #: fish/cmds.c:321 fish/cmds.c:965
1101 msgid "get file information"
1102 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1103
1104 #: fish/cmds.c:322 fish/cmds.c:975
1105 msgid "get file system statistics"
1106 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1107
1108 #: fish/cmds.c:323 fish/cmds.c:324 fish/cmds.c:1175 fish/cmds.c:1180
1109 msgid "print the printable strings in a file"
1110 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1111
1112 #: fish/cmds.c:325 fish/cmds.c:450
1113 msgid "list supported groups of commands"
1114 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1115
1116 #: fish/cmds.c:326 fish/cmds.c:1560
1117 msgid "disable swap on device"
1118 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1119
1120 #: fish/cmds.c:327 fish/cmds.c:1570
1121 msgid "disable swap on file"
1122 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1123
1124 #: fish/cmds.c:328 fish/cmds.c:1580
1125 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1126 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1127
1128 #: fish/cmds.c:329 fish/cmds.c:1590
1129 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1130 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1131
1132 #: fish/cmds.c:330 fish/cmds.c:1555
1133 msgid "enable swap on device"
1134 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1135
1136 #: fish/cmds.c:331 fish/cmds.c:1565
1137 msgid "enable swap on file"
1138 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1139
1140 #: fish/cmds.c:332 fish/cmds.c:1575
1141 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1142 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1143
1144 #: fish/cmds.c:333 fish/cmds.c:1585
1145 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1146 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1147
1148 #: fish/cmds.c:334 fish/cmds.c:715
1149 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1150 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1151
1152 #: fish/cmds.c:335 fish/cmds.c:1320
1153 msgid "return last 10 lines of a file"
1154 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1155
1156 #: fish/cmds.c:336 fish/cmds.c:1325
1157 msgid "return last N lines of a file"
1158 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1159
1160 #: fish/cmds.c:337 fish/cmds.c:1050
1161 msgid "unpack tarfile to directory"
1162 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1163
1164 #: fish/cmds.c:338 fish/cmds.c:1055
1165 msgid "pack directory into tarfile"
1166 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1167
1168 #: fish/cmds.c:339 fish/cmds.c:346 fish/cmds.c:1060 fish/cmds.c:1850
1169 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1170 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1171
1172 #: fish/cmds.c:340 fish/cmds.c:347 fish/cmds.c:1065 fish/cmds.c:1855
1173 msgid "pack directory into compressed tarball"
1174 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1175
1176 #: fish/cmds.c:341 fish/cmds.c:455
1177 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1178 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1179
1180 #: fish/cmds.c:342 fish/cmds.c:720
1181 msgid "update file timestamps or create a new file"
1182 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1183
1184 #: fish/cmds.c:343 fish/cmds.c:1700
1185 msgid "truncate a file to zero size"
1186 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1187
1188 #: fish/cmds.c:344 fish/cmds.c:1705
1189 msgid "truncate a file to a particular size"
1190 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1191
1192 #: fish/cmds.c:345 fish/cmds.c:980
1193 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1194 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1195
1196 #: fish/cmds.c:348 fish/cmds.c:1390
1197 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1198 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1199
1200 #: fish/cmds.c:349 fish/cmds.c:930
1201 msgid "unmount a filesystem"
1202 msgstr "odmontowuje system plików"
1203
1204 #: fish/cmds.c:350 fish/cmds.c:940
1205 msgid "unmount all filesystems"
1206 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1207
1208 #: fish/cmds.c:351 fish/cmds.c:1035
1209 msgid "upload a file from the local machine"
1210 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1211
1212 #: fish/cmds.c:352 fish/cmds.c:2070
1213 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1214 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1215
1216 #: fish/cmds.c:353 fish/cmds.c:1710
1217 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1218 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1219
1220 #: fish/cmds.c:354 fish/cmds.c:580
1221 msgid "get the library version number"
1222 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1223
1224 #: fish/cmds.c:355 fish/cmds.c:1970
1225 msgid "get the filesystem label"
1226 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1227
1228 #: fish/cmds.c:356 fish/cmds.c:1695
1229 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1230 msgstr ""
1231 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1232 "zamontowanemu urządzeniu"
1233
1234 #: fish/cmds.c:357 fish/cmds.c:1975
1235 msgid "get the filesystem UUID"
1236 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1237
1238 #: fish/cmds.c:358 fish/cmds.c:1225
1239 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1240 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1241
1242 #: fish/cmds.c:359 fish/cmds.c:1220
1243 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1244 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1245
1246 #: fish/cmds.c:360 fish/cmds.c:905
1247 msgid "create an LVM volume group"
1248 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1249
1250 #: fish/cmds.c:361 fish/cmds.c:1835
1251 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1252 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1253
1254 #: fish/cmds.c:362 fish/cmds.c:1830
1255 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1256 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1257
1258 #: fish/cmds.c:363 fish/cmds.c:1095
1259 msgid "remove an LVM volume group"
1260 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1261
1262 #: fish/cmds.c:364 fish/cmds.c:1805
1263 msgid "rename an LVM volume group"
1264 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1265
1266 #: fish/cmds.c:365 fish/cmds.c:366 fish/cmds.c:755 fish/cmds.c:770
1267 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1268 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1269
1270 #: fish/cmds.c:367 fish/cmds.c:1865
1271 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1272 msgstr ""
1273 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1274
1275 #: fish/cmds.c:368 fish/cmds.c:1820
1276 msgid "get the UUID of a volume group"
1277 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1278
1279 #: fish/cmds.c:369 fish/cmds.c:1305
1280 msgid "count characters in a file"
1281 msgstr "liczy znaki w pliku"
1282
1283 #: fish/cmds.c:370 fish/cmds.c:1295
1284 msgid "count lines in a file"
1285 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1286
1287 #: fish/cmds.c:371 fish/cmds.c:1300
1288 msgid "count words in a file"
1289 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1290
1291 #: fish/cmds.c:372 fish/cmds.c:1935
1292 msgid "create a new file"
1293 msgstr "tworzy nowy plik"
1294
1295 #: fish/cmds.c:373 fish/cmds.c:925
1296 msgid "create a file"
1297 msgstr "tworzy plik"
1298
1299 #: fish/cmds.c:376 fish/cmds.c:1130
1300 msgid "write zeroes to the device"
1301 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1302
1303 #: fish/cmds.c:377 fish/cmds.c:1845
1304 msgid "write zeroes to an entire device"
1305 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1306
1307 #: fish/cmds.c:378 fish/cmds.c:1190
1308 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1309 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1310
1311 #: fish/cmds.c:381 fish/cmds.c:1405
1312 msgid "determine file type inside a compressed file"
1313 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1314
1315 #: fish/cmds.c:384
1316 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1317 msgstr ""
1318 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1319 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1320 "o poleceniu."
1321
1322 #: fish/cmds.c:2371 fish/cmds.c:2384 fish/cmds.c:2399 fish/cmds.c:2415
1323 #: fish/cmds.c:2431 fish/cmds.c:2448 fish/cmds.c:2466 fish/cmds.c:2481
1324 #: fish/cmds.c:2498 fish/cmds.c:2513 fish/cmds.c:2530 fish/cmds.c:2545
1325 #: fish/cmds.c:2561 fish/cmds.c:2575 fish/cmds.c:2592 fish/cmds.c:2606
1326 #: fish/cmds.c:2621 fish/cmds.c:2636 fish/cmds.c:2651 fish/cmds.c:2666
1327 #: fish/cmds.c:2681 fish/cmds.c:2698 fish/cmds.c:2730 fish/cmds.c:2745
1328 #: fish/cmds.c:2760 fish/cmds.c:2778 fish/cmds.c:2792 fish/cmds.c:2809
1329 #: fish/cmds.c:2823 fish/cmds.c:2840 fish/cmds.c:2854 fish/cmds.c:2871
1330 #: fish/cmds.c:2885 fish/cmds.c:2903 fish/cmds.c:2921 fish/cmds.c:2938
1331 #: fish/cmds.c:2957 fish/cmds.c:2975 fish/cmds.c:2994 fish/cmds.c:3013
1332 #: fish/cmds.c:3032 fish/cmds.c:3050 fish/cmds.c:3068 fish/cmds.c:3087
1333 #: fish/cmds.c:3106 fish/cmds.c:3125 fish/cmds.c:3139 fish/cmds.c:3154
1334 #: fish/cmds.c:3224 fish/cmds.c:3244 fish/cmds.c:3259 fish/cmds.c:3274
1335 #: fish/cmds.c:3292 fish/cmds.c:3313 fish/cmds.c:3334 fish/cmds.c:3353
1336 #: fish/cmds.c:3369 fish/cmds.c:3385 fish/cmds.c:3401 fish/cmds.c:3417
1337 #: fish/cmds.c:3433 fish/cmds.c:3449 fish/cmds.c:3465 fish/cmds.c:3483
1338 #: fish/cmds.c:3505 fish/cmds.c:3540 fish/cmds.c:3556 fish/cmds.c:3578
1339 #: fish/cmds.c:3599 fish/cmds.c:3619 fish/cmds.c:3638 fish/cmds.c:3656
1340 #: fish/cmds.c:3675 fish/cmds.c:3692 fish/cmds.c:3709 fish/cmds.c:3722
1341 #: fish/cmds.c:3737 fish/cmds.c:3756 fish/cmds.c:3774 fish/cmds.c:3792
1342 #: fish/cmds.c:3810 fish/cmds.c:3828 fish/cmds.c:3847 fish/cmds.c:3886
1343 #: fish/cmds.c:3942 fish/cmds.c:3962 fish/cmds.c:3982 fish/cmds.c:4002
1344 #: fish/cmds.c:4019 fish/cmds.c:4040 fish/cmds.c:4077 fish/cmds.c:4098
1345 #: fish/cmds.c:4176 fish/cmds.c:4214 fish/cmds.c:4228 fish/cmds.c:4244
1346 #: fish/cmds.c:4257 fish/cmds.c:4272 fish/cmds.c:4293 fish/cmds.c:4314
1347 #: fish/cmds.c:4335 fish/cmds.c:4356 fish/cmds.c:4377 fish/cmds.c:4398
1348 #: fish/cmds.c:4417 fish/cmds.c:4433 fish/cmds.c:4449 fish/cmds.c:4467
1349 #: fish/cmds.c:4485 fish/cmds.c:4504 fish/cmds.c:4539 fish/cmds.c:4557
1350 #: fish/cmds.c:4575 fish/cmds.c:4591 fish/cmds.c:4608 fish/cmds.c:4630
1351 #: fish/cmds.c:4652 fish/cmds.c:4675 fish/cmds.c:4697 fish/cmds.c:4717
1352 #: fish/cmds.c:4739 fish/cmds.c:4761 fish/cmds.c:4780 fish/cmds.c:4801
1353 #: fish/cmds.c:4821 fish/cmds.c:4843 fish/cmds.c:4859 fish/cmds.c:4875
1354 #: fish/cmds.c:4892 fish/cmds.c:4909 fish/cmds.c:4929 fish/cmds.c:4946
1355 #: fish/cmds.c:4966 fish/cmds.c:4985 fish/cmds.c:5002 fish/cmds.c:5022
1356 #: fish/cmds.c:5044 fish/cmds.c:5066 fish/cmds.c:5087 fish/cmds.c:5119
1357 #: fish/cmds.c:5135 fish/cmds.c:5151 fish/cmds.c:5174 fish/cmds.c:5196
1358 #: fish/cmds.c:5218 fish/cmds.c:5239 fish/cmds.c:5255 fish/cmds.c:5276
1359 #: fish/cmds.c:5369 fish/cmds.c:5388 fish/cmds.c:5407 fish/cmds.c:5426
1360 #: fish/cmds.c:5443 fish/cmds.c:5463 fish/cmds.c:5498 fish/cmds.c:5514
1361 #: fish/cmds.c:5535 fish/cmds.c:5551 fish/cmds.c:5586 fish/cmds.c:5605
1362 #: fish/cmds.c:5624 fish/cmds.c:5643 fish/cmds.c:5664 fish/cmds.c:5680
1363 #: fish/cmds.c:5698 fish/cmds.c:5716 fish/cmds.c:5737 fish/cmds.c:5757
1364 #: fish/cmds.c:5777 fish/cmds.c:5797 fish/cmds.c:5819 fish/cmds.c:5859
1365 #: fish/cmds.c:5881 fish/cmds.c:5919 fish/cmds.c:5935 fish/cmds.c:5953
1366 #: fish/cmds.c:5973 fish/cmds.c:5995 fish/cmds.c:6016 fish/cmds.c:6033
1367 #: fish/cmds.c:6051 fish/cmds.c:6071 fish/cmds.c:6147 fish/cmds.c:6187
1368 #: fish/cmds.c:6265 fish/cmds.c:6340 fish/cmds.c:6376 fish/cmds.c:6398
1369 #: fish/cmds.c:6418 fish/cmds.c:6440 fish/cmds.c:6461 fish/cmds.c:6485
1370 #: fish/cmds.c:6527 fish/cmds.c:6567 fish/cmds.c:6587 fish/cmds.c:6604
1371 #: fish/cmds.c:6622 fish/cmds.c:6638 fish/cmds.c:6655 fish/cmds.c:6681
1372 #: fish/cmds.c:6704 fish/cmds.c:6727 fish/cmds.c:6750 fish/cmds.c:6773
1373 #: fish/cmds.c:6796 fish/cmds.c:6819 fish/cmds.c:6842 fish/cmds.c:6865
1374 #: fish/cmds.c:6888 fish/cmds.c:6911 fish/cmds.c:6934 fish/cmds.c:6956
1375 #: fish/cmds.c:6978 fish/cmds.c:6998 fish/cmds.c:7018 fish/cmds.c:7038
1376 #: fish/cmds.c:7057 fish/cmds.c:7079 fish/cmds.c:7116 fish/cmds.c:7132
1377 #: fish/cmds.c:7148 fish/cmds.c:7166 fish/cmds.c:7184 fish/cmds.c:7200
1378 #: fish/cmds.c:7216 fish/cmds.c:7232 fish/cmds.c:7248 fish/cmds.c:7266
1379 #: fish/cmds.c:7301 fish/cmds.c:7340 fish/cmds.c:7372 fish/cmds.c:7388
1380 #: fish/cmds.c:7404 fish/cmds.c:7419 fish/cmds.c:7433 fish/cmds.c:7453
1381 #: fish/cmds.c:7490 fish/cmds.c:7527 fish/cmds.c:7565 fish/cmds.c:7604
1382 #: fish/cmds.c:7644 fish/cmds.c:7684 fish/cmds.c:7721 fish/cmds.c:7737
1383 #: fish/cmds.c:7759 fish/cmds.c:7780 fish/cmds.c:7801 fish/cmds.c:7820
1384 #: fish/cmds.c:7839 fish/cmds.c:7874 fish/cmds.c:7945 fish/cmds.c:7984
1385 #: fish/cmds.c:8041 fish/cmds.c:8066 fish/cmds.c:8091 fish/cmds.c:8118
1386 #: fish/cmds.c:8176 fish/cmds.c:8196 fish/cmds.c:8240 fish/cmds.c:8259
1387 #: fish/cmds.c:8297 fish/cmds.c:8333 fish/cmds.c:8352 fish/cmds.c:8373
1388 #: fish/cmds.c:8429 fish/cmds.c:8448 fish/cmds.c:8469 fish/cmds.c:8490
1389 #: fish/cmds.c:8508 fish/cmds.c:8527 fish/cmds.c:8553 fish/cmds.c:8572
1390 #: fish/cmds.c:8591 fish/cmds.c:8610 fish/cmds.c:8629 fish/cmds.c:8650
1391 #: fish/cmds.c:8684 fish/cmds.c:8701 fish/cmds.c:8723 fish/cmds.c:8744
1392 #: fish/cmds.c:8758 fish/cmds.c:8774 fish/cmds.c:8810 fish/cmds.c:8848
1393 #: fish/cmds.c:8887 fish/cmds.c:8942 fish/cmds.c:8963 fish/cmds.c:8998
1394 #: fish/cmds.c:9012 fish/cmds.c:9031 fish/cmds.c:9070 fish/cmds.c:9092
1395 #: fish/cmds.c:9115 fish/cmds.c:9139 fish/cmds.c:9179 fish/cmds.c:9203
1396 #: fish/cmds.c:9240 fish/cmds.c:9270 fish/cmds.c:9300 fish/cmds.c:9327
1397 #: fish/cmds.c:9346 fish/cmds.c:9377 fish/cmds.c:9396 fish/cmds.c:9415
1398 #: fish/cmds.c:9431 fish/cmds.c:9448 fish/cmds.c:9470 fish/cmds.c:9490
1399 #: fish/cmds.c:9508 fish/cmds.c:9549 fish/cmds.c:9591 fish/cmds.c:9634
1400 #: fish/cmds.c:9672 fish/cmds.c:9690 fish/cmds.c:9709 fish/cmds.c:9728
1401 #: fish/cmds.c:9748 fish/cmds.c:9768 fish/cmds.c:9788 fish/cmds.c:9808
1402 #: fish/cmds.c:9828 fish/cmds.c:9849 fish/cmds.c:9886 fish/cmds.c:9936
1403 #: fish/cmds.c:9973 fish/cmds.c:10028
1404 #, c-format
1405 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1406 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1407
1408 #: fish/cmds.c:2372 fish/cmds.c:2385 fish/cmds.c:2400 fish/cmds.c:2416
1409 #: fish/cmds.c:2432 fish/cmds.c:2449 fish/cmds.c:2467 fish/cmds.c:2482
1410 #: fish/cmds.c:2499 fish/cmds.c:2514 fish/cmds.c:2531 fish/cmds.c:2546
1411 #: fish/cmds.c:2562 fish/cmds.c:2576 fish/cmds.c:2593 fish/cmds.c:2607
1412 #: fish/cmds.c:2622 fish/cmds.c:2637 fish/cmds.c:2652 fish/cmds.c:2667
1413 #: fish/cmds.c:2682 fish/cmds.c:2699 fish/cmds.c:2731 fish/cmds.c:2746
1414 #: fish/cmds.c:2761 fish/cmds.c:2779 fish/cmds.c:2793 fish/cmds.c:2810
1415 #: fish/cmds.c:2824 fish/cmds.c:2841 fish/cmds.c:2855 fish/cmds.c:2872
1416 #: fish/cmds.c:2886 fish/cmds.c:2904 fish/cmds.c:2922 fish/cmds.c:2939
1417 #: fish/cmds.c:2958 fish/cmds.c:2976 fish/cmds.c:2995 fish/cmds.c:3014
1418 #: fish/cmds.c:3033 fish/cmds.c:3051 fish/cmds.c:3069 fish/cmds.c:3088
1419 #: fish/cmds.c:3107 fish/cmds.c:3126 fish/cmds.c:3140 fish/cmds.c:3155
1420 #: fish/cmds.c:3175 fish/cmds.c:3225 fish/cmds.c:3245 fish/cmds.c:3260
1421 #: fish/cmds.c:3275 fish/cmds.c:3293 fish/cmds.c:3314 fish/cmds.c:3335
1422 #: fish/cmds.c:3354 fish/cmds.c:3370 fish/cmds.c:3386 fish/cmds.c:3402
1423 #: fish/cmds.c:3418 fish/cmds.c:3434 fish/cmds.c:3450 fish/cmds.c:3466
1424 #: fish/cmds.c:3484 fish/cmds.c:3506 fish/cmds.c:3541 fish/cmds.c:3557
1425 #: fish/cmds.c:3579 fish/cmds.c:3600 fish/cmds.c:3620 fish/cmds.c:3639
1426 #: fish/cmds.c:3657 fish/cmds.c:3676 fish/cmds.c:3693 fish/cmds.c:3710
1427 #: fish/cmds.c:3723 fish/cmds.c:3738 fish/cmds.c:3757 fish/cmds.c:3775
1428 #: fish/cmds.c:3793 fish/cmds.c:3811 fish/cmds.c:3829 fish/cmds.c:3848
1429 #: fish/cmds.c:3887 fish/cmds.c:3943 fish/cmds.c:3963 fish/cmds.c:3983
1430 #: fish/cmds.c:4003 fish/cmds.c:4020 fish/cmds.c:4041 fish/cmds.c:4078
1431 #: fish/cmds.c:4099 fish/cmds.c:4177 fish/cmds.c:4215 fish/cmds.c:4229
1432 #: fish/cmds.c:4245 fish/cmds.c:4258 fish/cmds.c:4273 fish/cmds.c:4294
1433 #: fish/cmds.c:4315 fish/cmds.c:4336 fish/cmds.c:4357 fish/cmds.c:4378
1434 #: fish/cmds.c:4399 fish/cmds.c:4418 fish/cmds.c:4434 fish/cmds.c:4450
1435 #: fish/cmds.c:4468 fish/cmds.c:4486 fish/cmds.c:4505 fish/cmds.c:4540
1436 #: fish/cmds.c:4558 fish/cmds.c:4576 fish/cmds.c:4592 fish/cmds.c:4609
1437 #: fish/cmds.c:4631 fish/cmds.c:4653 fish/cmds.c:4676 fish/cmds.c:4698
1438 #: fish/cmds.c:4718 fish/cmds.c:4740 fish/cmds.c:4762 fish/cmds.c:4781
1439 #: fish/cmds.c:4802 fish/cmds.c:4822 fish/cmds.c:4844 fish/cmds.c:4860
1440 #: fish/cmds.c:4876 fish/cmds.c:4893 fish/cmds.c:4910 fish/cmds.c:4930
1441 #: fish/cmds.c:4947 fish/cmds.c:4967 fish/cmds.c:4986 fish/cmds.c:5003
1442 #: fish/cmds.c:5023 fish/cmds.c:5045 fish/cmds.c:5067 fish/cmds.c:5088
1443 #: fish/cmds.c:5120 fish/cmds.c:5136 fish/cmds.c:5152 fish/cmds.c:5175
1444 #: fish/cmds.c:5197 fish/cmds.c:5219 fish/cmds.c:5240 fish/cmds.c:5256
1445 #: fish/cmds.c:5277 fish/cmds.c:5370 fish/cmds.c:5389 fish/cmds.c:5408
1446 #: fish/cmds.c:5427 fish/cmds.c:5444 fish/cmds.c:5464 fish/cmds.c:5499
1447 #: fish/cmds.c:5515 fish/cmds.c:5536 fish/cmds.c:5552 fish/cmds.c:5587
1448 #: fish/cmds.c:5606 fish/cmds.c:5625 fish/cmds.c:5644 fish/cmds.c:5665
1449 #: fish/cmds.c:5681 fish/cmds.c:5699 fish/cmds.c:5717 fish/cmds.c:5738
1450 #: fish/cmds.c:5758 fish/cmds.c:5778 fish/cmds.c:5798 fish/cmds.c:5820
1451 #: fish/cmds.c:5860 fish/cmds.c:5882 fish/cmds.c:5920 fish/cmds.c:5936
1452 #: fish/cmds.c:5954 fish/cmds.c:5974 fish/cmds.c:5996 fish/cmds.c:6017
1453 #: fish/cmds.c:6034 fish/cmds.c:6052 fish/cmds.c:6072 fish/cmds.c:6148
1454 #: fish/cmds.c:6188 fish/cmds.c:6266 fish/cmds.c:6341 fish/cmds.c:6377
1455 #: fish/cmds.c:6399 fish/cmds.c:6419 fish/cmds.c:6441 fish/cmds.c:6462
1456 #: fish/cmds.c:6486 fish/cmds.c:6528 fish/cmds.c:6568 fish/cmds.c:6588
1457 #: fish/cmds.c:6605 fish/cmds.c:6623 fish/cmds.c:6639 fish/cmds.c:6656
1458 #: fish/cmds.c:6682 fish/cmds.c:6705 fish/cmds.c:6728 fish/cmds.c:6751
1459 #: fish/cmds.c:6774 fish/cmds.c:6797 fish/cmds.c:6820 fish/cmds.c:6843
1460 #: fish/cmds.c:6866 fish/cmds.c:6889 fish/cmds.c:6912 fish/cmds.c:6935
1461 #: fish/cmds.c:6957 fish/cmds.c:6979 fish/cmds.c:6999 fish/cmds.c:7019
1462 #: fish/cmds.c:7039 fish/cmds.c:7058 fish/cmds.c:7080 fish/cmds.c:7117
1463 #: fish/cmds.c:7133 fish/cmds.c:7149 fish/cmds.c:7167 fish/cmds.c:7185
1464 #: fish/cmds.c:7201 fish/cmds.c:7217 fish/cmds.c:7233 fish/cmds.c:7249
1465 #: fish/cmds.c:7267 fish/cmds.c:7302 fish/cmds.c:7341 fish/cmds.c:7373
1466 #: fish/cmds.c:7389 fish/cmds.c:7405 fish/cmds.c:7420 fish/cmds.c:7434
1467 #: fish/cmds.c:7454 fish/cmds.c:7491 fish/cmds.c:7528 fish/cmds.c:7566
1468 #: fish/cmds.c:7605 fish/cmds.c:7645 fish/cmds.c:7685 fish/cmds.c:7722
1469 #: fish/cmds.c:7738 fish/cmds.c:7760 fish/cmds.c:7781 fish/cmds.c:7802
1470 #: fish/cmds.c:7821 fish/cmds.c:7840 fish/cmds.c:7875 fish/cmds.c:7946
1471 #: fish/cmds.c:7985 fish/cmds.c:8042 fish/cmds.c:8067 fish/cmds.c:8092
1472 #: fish/cmds.c:8119 fish/cmds.c:8177 fish/cmds.c:8197 fish/cmds.c:8241
1473 #: fish/cmds.c:8260 fish/cmds.c:8298 fish/cmds.c:8334 fish/cmds.c:8353
1474 #: fish/cmds.c:8374 fish/cmds.c:8430 fish/cmds.c:8449 fish/cmds.c:8470
1475 #: fish/cmds.c:8491 fish/cmds.c:8509 fish/cmds.c:8528 fish/cmds.c:8554
1476 #: fish/cmds.c:8573 fish/cmds.c:8592 fish/cmds.c:8611 fish/cmds.c:8630
1477 #: fish/cmds.c:8651 fish/cmds.c:8685 fish/cmds.c:8702 fish/cmds.c:8724
1478 #: fish/cmds.c:8745 fish/cmds.c:8759 fish/cmds.c:8775 fish/cmds.c:8811
1479 #: fish/cmds.c:8849 fish/cmds.c:8888 fish/cmds.c:8943 fish/cmds.c:8964
1480 #: fish/cmds.c:8999 fish/cmds.c:9013 fish/cmds.c:9032 fish/cmds.c:9071
1481 #: fish/cmds.c:9093 fish/cmds.c:9116 fish/cmds.c:9140 fish/cmds.c:9180
1482 #: fish/cmds.c:9204 fish/cmds.c:9241 fish/cmds.c:9271 fish/cmds.c:9301
1483 #: fish/cmds.c:9328 fish/cmds.c:9347 fish/cmds.c:9378 fish/cmds.c:9397
1484 #: fish/cmds.c:9416 fish/cmds.c:9432 fish/cmds.c:9449 fish/cmds.c:9471
1485 #: fish/cmds.c:9491 fish/cmds.c:9509 fish/cmds.c:9550 fish/cmds.c:9592
1486 #: fish/cmds.c:9635 fish/cmds.c:9673 fish/cmds.c:9691 fish/cmds.c:9710
1487 #: fish/cmds.c:9729 fish/cmds.c:9749 fish/cmds.c:9769 fish/cmds.c:9789
1488 #: fish/cmds.c:9809 fish/cmds.c:9829 fish/cmds.c:9850 fish/cmds.c:9887
1489 #: fish/cmds.c:9937 fish/cmds.c:9974 fish/cmds.c:10029
1490 #, c-format
1491 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1492 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1493
1494 #: fish/cmds.c:2709 fish/cmds.c:3518 fish/cmds.c:3858 fish/cmds.c:3897
1495 #: fish/cmds.c:3916 fish/cmds.c:4053 fish/cmds.c:4110 fish/cmds.c:4129
1496 #: fish/cmds.c:4148 fish/cmds.c:4190 fish/cmds.c:4516 fish/cmds.c:5098
1497 #: fish/cmds.c:5288 fish/cmds.c:5307 fish/cmds.c:5326 fish/cmds.c:5345
1498 #: fish/cmds.c:5475 fish/cmds.c:5562 fish/cmds.c:5830 fish/cmds.c:5892
1499 #: fish/cmds.c:6082 fish/cmds.c:6101 fish/cmds.c:6120 fish/cmds.c:6158
1500 #: fish/cmds.c:6198 fish/cmds.c:6217 fish/cmds.c:6236 fish/cmds.c:6276
1501 #: fish/cmds.c:6295 fish/cmds.c:6314 fish/cmds.c:6351 fish/cmds.c:6498
1502 #: fish/cmds.c:6540 fish/cmds.c:7092 fish/cmds.c:7277 fish/cmds.c:7314
1503 #: fish/cmds.c:7351 fish/cmds.c:7465 fish/cmds.c:7501 fish/cmds.c:7538
1504 #: fish/cmds.c:7576 fish/cmds.c:7616 fish/cmds.c:7656 fish/cmds.c:7696
1505 #: fish/cmds.c:7852 fish/cmds.c:7887 fish/cmds.c:7900 fish/cmds.c:7913
1506 #: fish/cmds.c:7926 fish/cmds.c:7958 fish/cmds.c:7995 fish/cmds.c:8014
1507 #: fish/cmds.c:8131 fish/cmds.c:8150 fish/cmds.c:8209 fish/cmds.c:8222
1508 #: fish/cmds.c:8271 fish/cmds.c:8309 fish/cmds.c:8384 fish/cmds.c:8403
1509 #: fish/cmds.c:8665 fish/cmds.c:8786 fish/cmds.c:8822 fish/cmds.c:8860
1510 #: fish/cmds.c:8899 fish/cmds.c:8918 fish/cmds.c:8975 fish/cmds.c:9045
1511 #: fish/cmds.c:9151 fish/cmds.c:9219 fish/cmds.c:9252 fish/cmds.c:9282
1512 #: fish/cmds.c:9312 fish/cmds.c:9359 fish/cmds.c:9522 fish/cmds.c:9563
1513 #: fish/cmds.c:9607 fish/cmds.c:9648 fish/cmds.c:9864 fish/cmds.c:9901
1514 #: fish/cmds.c:9914 fish/cmds.c:9951 fish/cmds.c:9985 fish/cmds.c:10004
1515 #, c-format
1516 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1517 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1518
1519 #: fish/cmds.c:2715 fish/cmds.c:3524 fish/cmds.c:3864 fish/cmds.c:3903
1520 #: fish/cmds.c:3922 fish/cmds.c:4059 fish/cmds.c:4116 fish/cmds.c:4135
1521 #: fish/cmds.c:4154 fish/cmds.c:4196 fish/cmds.c:4522 fish/cmds.c:5104
1522 #: fish/cmds.c:5294 fish/cmds.c:5313 fish/cmds.c:5332 fish/cmds.c:5351
1523 #: fish/cmds.c:5481 fish/cmds.c:5568 fish/cmds.c:5836 fish/cmds.c:5898
1524 #: fish/cmds.c:6088 fish/cmds.c:6107 fish/cmds.c:6126 fish/cmds.c:6164
1525 #: fish/cmds.c:6204 fish/cmds.c:6223 fish/cmds.c:6242 fish/cmds.c:6282
1526 #: fish/cmds.c:6301 fish/cmds.c:6320 fish/cmds.c:6357 fish/cmds.c:6504
1527 #: fish/cmds.c:6546 fish/cmds.c:7098 fish/cmds.c:7283 fish/cmds.c:7320
1528 #: fish/cmds.c:7357 fish/cmds.c:7471 fish/cmds.c:7507 fish/cmds.c:7544
1529 #: fish/cmds.c:7582 fish/cmds.c:7622 fish/cmds.c:7662 fish/cmds.c:7702
1530 #: fish/cmds.c:7964 fish/cmds.c:8001 fish/cmds.c:8020 fish/cmds.c:8137
1531 #: fish/cmds.c:8277 fish/cmds.c:8315 fish/cmds.c:8390 fish/cmds.c:8409
1532 #: fish/cmds.c:8792 fish/cmds.c:8828 fish/cmds.c:8866 fish/cmds.c:8905
1533 #: fish/cmds.c:8924 fish/cmds.c:8981 fish/cmds.c:9051 fish/cmds.c:9157
1534 #: fish/cmds.c:9528 fish/cmds.c:9569 fish/cmds.c:9613 fish/cmds.c:9654
1535 #: fish/cmds.c:9991
1536 #, c-format
1537 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1538 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1539
1540 #: fish/cmds.c:3174
1541 #, c-format
1542 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1543 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
1544
1545 #: fish/cmds.c:3200
1546 #, fuzzy, c-format
1547 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
1548 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1549
1550 #: fish/cmds.c:3206
1551 #, fuzzy, c-format
1552 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
1553 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1554
1555 #: fish/cmds.c:11066
1556 #, c-format
1557 msgid "%s: unknown command\n"
1558 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1559
1560 #: fish/copy.c:40
1561 #, c-format
1562 msgid ""
1563 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1564 msgstr ""
1565 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1566 "skopiować pliki do obrazu\n"
1567
1568 #: fish/copy.c:53 fish/copy.c:194
1569 #, c-format
1570 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1571 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1572
1573 #: fish/copy.c:138
1574 #, c-format
1575 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1576 msgstr ""
1577 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1578
1579 #: fish/copy.c:183
1580 #, c-format
1581 msgid ""
1582 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1583 "image\n"
1584 msgstr ""
1585 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1586 "skopiować pliki z obrazu\n"
1587
1588 #: fish/copy.c:224
1589 #, c-format
1590 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1591 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
1592
1593 #: fish/edit.c:44
1594 #, c-format
1595 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1596 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1597
1598 #: fish/fish.c:86 fuse/guestmount.c:869
1599 #, c-format
1600 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1601 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1602
1603 #: fish/fish.c:90
1604 #, fuzzy, c-format
1605 msgid ""
1606 "%s: guest filesystem shell\n"
1607 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1608 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1609 "Usage:\n"
1610 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1611 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1612 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1613 "or for interactive use:\n"
1614 "  %s\n"
1615 "or from a shell script:\n"
1616 "  %s <<EOF\n"
1617 "  cmd\n"
1618 "  ...\n"
1619 "  EOF\n"
1620 "Options:\n"
1621 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1622 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1623 "  -a|--add image       Add image\n"
1624 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1625 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1626 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1627 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1628 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1629 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
1630 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1631 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1632 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1633 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1634 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1635 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1636 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1637 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1638 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1639 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1640 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1641 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1642 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1643 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1644 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1645 msgstr ""
1646 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1647 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1648 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1649 "Użycie:\n"
1650 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
1651 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
1652 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
1653 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1654 "  %s\n"
1655 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1656 "  %s <<EOF\n"
1657 "  polecenie\n"
1658 "  ...\n"
1659 "  EOF\n"
1660 "Opcje:\n"
1661 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1662 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1663 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
1664 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
1665 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
1666 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1667 "                       pomocą Tab\n"
1668 "  --echo-keys          Bez wyłączania powtarzania dla haseł\n"
1669 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1670 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
1671 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
1672 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
1673 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1674 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1675 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1676 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1677 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
1678 "                       tryb interaktywny\n"
1679 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
1680 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1681 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1682 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1683 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1684 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1685 "                       wykonaniem\n"
1686 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1687 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1688
1689 #: fish/fish.c:201 fuse/guestmount.c:975
1690 #, c-format
1691 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1692 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1693
1694 #: fish/fish.c:238
1695 #, c-format
1696 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1697 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1698
1699 #: fish/fish.c:245
1700 #, c-format
1701 msgid ""
1702 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1703 msgstr ""
1704 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1705
1706 #: fish/fish.c:267 fuse/guestmount.c:1020
1707 #, c-format
1708 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1709 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1710
1711 #: fish/fish.c:291
1712 #, c-format
1713 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1714 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1715
1716 #: fish/fish.c:441
1717 #, c-format
1718 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1719 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1720
1721 #: fish/fish.c:449
1722 #, c-format
1723 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1724 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1725
1726 #: fish/fish.c:455
1727 #, c-format
1728 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1729 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1730
1731 #: fish/fish.c:512
1732 #, c-format
1733 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
1734 msgstr ""
1735 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
1736
1737 #: fish/fish.c:516
1738 #, c-format
1739 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
1740 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
1741
1742 #: fish/fish.c:625
1743 #, c-format
1744 msgid ""
1745 "\n"
1746 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1747 "editing virtual machine filesystems.\n"
1748 "\n"
1749 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1750 "      'man' to read the manual\n"
1751 "      'quit' to quit the shell\n"
1752 "\n"
1753 msgstr ""
1754 "\n"
1755 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1756 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1757 "\n"
1758 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1759 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1760 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1761 "\n"
1762
1763 #: fish/fish.c:712
1764 #, c-format
1765 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1766 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1767
1768 #: fish/fish.c:718 fish/fish.c:735
1769 #, c-format
1770 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1771 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1772
1773 #: fish/fish.c:729
1774 #, c-format
1775 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1776 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1777
1778 #: fish/fish.c:784
1779 #, c-format
1780 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1781 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1782
1783 #: fish/fish.c:801
1784 #, c-format
1785 msgid "%s: too many arguments\n"
1786 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1787
1788 #: fish/fish.c:830
1789 #, c-format
1790 msgid "%s: empty command on command line\n"
1791 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1792
1793 #: fish/fish.c:971
1794 msgid "display a list of commands or help on a command"
1795 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1796
1797 #: fish/fish.c:973
1798 msgid "quit guestfish"
1799 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1800
1801 #: fish/fish.c:984
1802 #, c-format
1803 msgid ""
1804 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1805 "     help cmd\n"
1806 "     help\n"
1807 msgstr ""
1808 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1809 "     help polecenie\n"
1810 "     help\n"
1811
1812 #: fish/fish.c:992
1813 #, c-format
1814 msgid ""
1815 "quit - quit guestfish\n"
1816 "     quit\n"
1817 msgstr ""
1818 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1819 "     quit\n"
1820
1821 #: fish/fish.c:997
1822 #, c-format
1823 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1824 msgstr ""
1825 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1826 "poleceń\n"
1827
1828 #: fish/fish.c:1013
1829 #, c-format
1830 msgid ""
1831 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1832 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1833 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1834 msgstr ""
1835 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
1836 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
1837 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
1838
1839 #: fish/fish.c:1170
1840 #, c-format
1841 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1842 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1843
1844 #: fish/fish.c:1506
1845 #, c-format
1846 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
1847 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
1848
1849 #: fish/glob.c:53
1850 #, c-format
1851 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1852 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1853
1854 #: fish/glob.c:73
1855 #, c-format
1856 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1857 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1858
1859 #: fish/hexedit.c:41
1860 #, c-format
1861 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
1862 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
1863
1864 #: fish/hexedit.c:52
1865 #, c-format
1866 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
1867 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
1868
1869 #: fish/hexedit.c:63
1870 #, c-format
1871 msgid ""
1872 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
1873 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
1874 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
1875 msgstr ""
1876 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
1877 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
1878 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
1879 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
1880
1881 #: fish/hexedit.c:92
1882 #, c-format
1883 msgid "hexedit: invalid range\n"
1884 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
1885
1886 #: fish/inspect.c:79
1887 #, fuzzy, c-format
1888 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
1889 msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
1890
1891 #: fish/inspect.c:85
1892 #, fuzzy, c-format
1893 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
1894 msgstr ""
1895 "guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
1896 "i\n"
1897
1898 #: fish/inspect.c:125
1899 #, c-format
1900 msgid "Operating system: %s\n"
1901 msgstr "System operacyjny: %s\n"
1902
1903 #: fish/inspect.c:138
1904 #, c-format
1905 msgid "%s mounted on %s\n"
1906 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
1907
1908 #: fish/lcd.c:34
1909 #, c-format
1910 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1911 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1912
1913 #: fish/man.c:34
1914 #, c-format
1915 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1916 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
1917
1918 #: fish/man.c:53
1919 #, c-format
1920 msgid "the external 'man' program failed\n"
1921 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
1922
1923 #: fish/more.c:39
1924 #, c-format
1925 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1926 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1927
1928 #: fish/options.c:36
1929 #, fuzzy, c-format
1930 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
1931 msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
1932
1933 #: fish/options.c:118
1934 #, fuzzy, c-format
1935 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
1936 msgstr ""
1937 "guestfish: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z "
1938 "tych?\n"
1939
1940 #: fish/prep.c:37
1941 #, c-format
1942 msgid ""
1943 "List of available prepared disk images:\n"
1944 "\n"
1945 msgstr ""
1946 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
1947 "\n"
1948
1949 #: fish/prep.c:40
1950 #, c-format
1951 msgid ""
1952 "guestfish -N %-8s - %s\n"
1953 "\n"
1954 "%s\n"
1955 msgstr ""
1956 "guestfish -N %-8s - %s\n"
1957 "\n"
1958 "%s\n"
1959
1960 #: fish/prep.c:48
1961 #, c-format
1962 msgid "  Optional parameters:\n"
1963 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
1964
1965 #: fish/prep.c:55
1966 #, c-format
1967 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
1968 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
1969
1970 #: fish/prep.c:65
1971 #, c-format
1972 msgid ""
1973 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
1974 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
1975 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
1976 msgstr ""
1977 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
1978 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
1979 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
1980
1981 #: fish/prep.c:96
1982 #, c-format
1983 msgid ""
1984 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
1985 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
1986 msgstr ""
1987 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
1988 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
1989 "wartości dla parametru -N.\n"
1990
1991 #: fish/prep.c:158
1992 #, c-format
1993 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
1994 msgstr ""
1995 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
1996 "\": "
1997
1998 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
1999 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2000 msgid "failed to allocate disk"
2001 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2002
2003 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2004 msgid "could not parse boot size"
2005 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2006
2007 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2008 #, c-format
2009 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2010 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2011
2012 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2013 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2014 #, c-format
2015 msgid "failed to partition disk: %s"
2016 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2017
2018 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2019 #, c-format
2020 msgid "failed to add boot partition: %s"
2021 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2022
2023 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2024 #, c-format
2025 msgid "failed to add root partition: %s"
2026 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2027
2028 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2029 #, c-format
2030 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2031 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2032
2033 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2034 #, c-format
2035 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2036 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2037
2038 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2039 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2040 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2041 msgstr ""
2042 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2043
2044 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2045 #, c-format
2046 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2047 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2048
2049 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2050 #, c-format
2051 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2052 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2053
2054 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2055 #, c-format
2056 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2057 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2058
2059 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2060 #, c-format
2061 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2062 msgstr ""
2063 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2064 "%s: %s"
2065
2066 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2067 #, c-format
2068 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2069 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2070
2071 #: fish/rc.c:250
2072 #, c-format
2073 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2074 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2075
2076 #: fish/rc.c:255
2077 #, c-format
2078 msgid ""
2079 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2080 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2081 msgstr ""
2082 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2083 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2084 "zgadzać.\n"
2085
2086 #: fish/rc.c:330 fish/rc.c:344
2087 #, c-format
2088 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2089 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2090
2091 #: fish/rc.c:356 fish/rc.c:370
2092 #, c-format
2093 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2094 msgstr ""
2095 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2096 "serwera\n"
2097
2098 #: fish/rc.c:381
2099 #, c-format
2100 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2101 msgstr ""
2102 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2103
2104 #: fish/reopen.c:36
2105 #, c-format
2106 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2107 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2108
2109 #: fish/reopen.c:46
2110 #, c-format
2111 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2112 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2113
2114 #: fish/supported.c:66
2115 msgid "yes"
2116 msgstr "tak"
2117
2118 #: fish/supported.c:68
2119 msgid "no"
2120 msgstr "nie"
2121
2122 #: fish/time.c:35
2123 #, c-format
2124 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2125 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2126
2127 #: fish/virt.c:72
2128 #, fuzzy, c-format
2129 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s\n"
2130 msgstr ""
2131 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
2132 "%s\n"
2133
2134 #: fish/virt.c:80
2135 #, fuzzy, c-format
2136 msgid "%s: no libvirt domain called '%s': %s\n"
2137 msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
2138
2139 #: fish/virt.c:88
2140 #, fuzzy, c-format
2141 msgid "%s: error getting domain info about '%s': %s\n"
2142 msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
2143
2144 #: fish/virt.c:93
2145 #, fuzzy, c-format
2146 msgid ""
2147 "%s: error: '%s' is a live virtual machine.\n"
2148 "You must use '--ro' because write access to a running virtual machine can\n"
2149 "cause disk corruption.\n"
2150 msgstr ""
2151 "guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
2152 "Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
2153 "wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
2154
2155 #: fish/virt.c:104
2156 #, fuzzy, c-format
2157 msgid "%s: error reading libvirt XML information about '%s': %s\n"
2158 msgstr ""
2159 "guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
2160 "\": %s\n"
2161
2162 #: fish/virt.c:114
2163 #, fuzzy, c-format
2164 msgid "%s: unable to parse XML information returned by libvirt\n"
2165 msgstr ""
2166 "guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
2167 "libvirt\n"
2168
2169 #: fish/virt.c:121
2170 #, fuzzy, c-format
2171 msgid "%s: unable to create new XPath context\n"
2172 msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
2173
2174 #: fish/virt.c:129
2175 #, fuzzy, c-format
2176 msgid "%s: unable to evaluate XPath expression\n"
2177 msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
2178
2179 #: fish/virt.c:204
2180 #, fuzzy, c-format
2181 msgid "%s: libvirt domain '%s' has no disks\n"
2182 msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
2183
2184 #: fuse/guestmount.c:873
2185 #, fuzzy, c-format
2186 msgid ""
2187 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2188 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2189 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2190 "Usage:\n"
2191 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2192 "Options:\n"
2193 "  -a|--add image       Add image\n"
2194 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2195 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2196 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2197 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2198 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2199 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2200 "  --help               Display help message and exit\n"
2201 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2202 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2203 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2204 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2205 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2206 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2207 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2208 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2209 msgstr ""
2210 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2211 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2212 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2213 "Użycie:\n"
2214 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2215 "Opcje:\n"
2216 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2217 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2218 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2219 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2220 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2221 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2222 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2223 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2224 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2225 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2226 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2227 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2228 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2229 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2230 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2231 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2232
2233 #: fuse/guestmount.c:1084
2234 #, fuzzy, c-format
2235 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2236 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2237
2238 #: fuse/guestmount.c:1092
2239 #, c-format
2240 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2241 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2242
2243 #: inspector/virt-inspector.pl:134
2244 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2245 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
2246
2247 #: inspector/virt-inspector.pl:145 tools/virt-cat.pl:161
2248 #: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-ls.pl:194 tools/virt-tar.pl:238
2249 #: tools/virt-win-reg.pl:292
2250 #, fuzzy, perl-brace-format
2251 msgid ""
2252 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2253 "\n"
2254 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2255 "machine\n"
2256 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2257 "\n"
2258 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2259 "information about the disk image as possible.\n"
2260 msgstr ""
2261 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2262 "\n"
2263 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2264 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2265 "\n"
2266 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2267 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2268
2269 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2270 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2271 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2272
2273 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2274 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2275 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2276
2277 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2278 #, perl-brace-format
2279 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2280 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2281
2282 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2283 msgid ""
2284 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2285 "XPath::XMLParser)"
2286 msgstr ""
2287 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2288 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2289
2290 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2291 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2292 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2293
2294 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2295 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2296 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2297
2298 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2299 #, perl-brace-format
2300 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2301 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2302
2303 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2304 #, perl-brace-format
2305 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2306 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2307
2308 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2309 #, perl-brace-format
2310 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2311 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2312
2313 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2314 msgid ""
2315 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2316 "\n"
2317 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2318 "machine\n"
2319 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2320 "\n"
2321 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2322 "information about the disk image as possible.\n"
2323 msgstr ""
2324 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2325 "\n"
2326 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2327 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2328 "\n"
2329 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2330 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2331
2332 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:900
2333 #, perl-brace-format
2334 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2335 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2336
2337 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:910
2338 #, perl-brace-format
2339 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2340 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2341
2342 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:933
2343 #, perl-brace-format
2344 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2345 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2346
2347 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1011
2348 #, perl-brace-format
2349 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2350 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2351
2352 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1037
2353 #, perl-brace-format
2354 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2355 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2356
2357 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1102
2358 msgid "Can't find grub on guest"
2359 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2360
2361 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2362 #, perl-brace-format
2363 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2364 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2365
2366 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1188
2367 #, perl-brace-format
2368 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2369 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2370
2371 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1211
2372 #, perl-brace-format
2373 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2374 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2375
2376 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1280
2377 #, perl-brace-format
2378 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2379 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2380
2381 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1288
2382 #, perl-brace-format
2383 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2384 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2385
2386 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1342
2387 #, perl-brace-format
2388 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2389 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2390
2391 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1381
2392 #, perl-brace-format
2393 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2394 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2395
2396 #: src/appliance.c:138
2397 #, c-format
2398 msgid ""
2399 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2400 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2401 msgstr ""
2402 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2403 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2404
2405 #: src/appliance.c:353
2406 #, fuzzy, c-format
2407 msgid "failed to create temporary cache directory: %m"
2408 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2409
2410 #: src/appliance.c:441
2411 #, fuzzy, c-format
2412 msgid "error renaming temporary cache directory: %m"
2413 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2414
2415 #: src/appliance.c:517
2416 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2417 msgstr ""
2418 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2419 "komunikaty błędów"
2420
2421 #: src/guestfs.c:178
2422 #, c-format
2423 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2424 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2425
2426 #: src/guestfs.c:283
2427 #, c-format
2428 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2429 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2430
2431 #: src/guestfs.c:762
2432 #, c-format
2433 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
2434 msgstr ""
2435
2436 #: src/inspect.c:960
2437 #, c-format
2438 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2439 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2440
2441 #: src/inspect.c:1176
2442 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2443 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2444
2445 #: src/inspect.c:1188
2446 #, c-format
2447 msgid ""
2448 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2449 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2450 msgstr ""
2451 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2452 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2453
2454 #: src/inspect.c:1278
2455 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
2456 msgstr ""
2457
2458 #: src/launch.c:94
2459 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2460 msgstr ""
2461 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2462
2463 #: src/launch.c:108
2464 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2465 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2466
2467 #: src/launch.c:122
2468 #, c-format
2469 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2470 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2471
2472 #: src/launch.c:188 src/launch.c:292
2473 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2474 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2475
2476 #: src/launch.c:200 src/launch.c:205
2477 #, c-format
2478 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
2479 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
2480
2481 #: src/launch.c:317
2482 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2483 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2484
2485 #: src/launch.c:322
2486 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2487 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2488
2489 #: src/launch.c:334
2490 #, c-format
2491 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2492 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2493
2494 #: src/launch.c:682
2495 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2496 msgstr ""
2497 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2498 "błędów"
2499
2500 #: src/launch.c:695
2501 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2502 msgstr ""
2503 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2504
2505 #: src/launch.c:836
2506 #, c-format
2507 msgid ""
2508 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2509 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2510 msgstr ""
2511 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2512 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2513
2514 #: src/launch.c:928
2515 msgid "qemu has not been launched yet"
2516 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2517
2518 #: src/launch.c:939
2519 msgid "no subprocess to kill"
2520 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2521
2522 #: src/proto.c:143
2523 #, c-format
2524 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2525 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2526
2527 #: src/proto.c:166
2528 #, c-format
2529 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2530 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2531
2532 #: src/proto.c:281
2533 #, c-format
2534 msgid ""
2535 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2536 msgstr ""
2537 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
2538 "%x\n"
2539
2540 #: src/proto.c:453 src/proto.c:514
2541 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2542 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2543
2544 #: src/proto.c:474
2545 #, c-format
2546 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2547 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2548
2549 #: src/proto.c:491
2550 #, c-format
2551 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2552 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2553
2554 #: src/proto.c:641
2555 #, c-format
2556 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2557 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2558
2559 #: src/proto.c:663
2560 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2561 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2562
2563 #: src/proto.c:672
2564 msgid "dispatch failed to marshal args"
2565 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2566
2567 #: src/proto.c:802
2568 #, c-format
2569 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2570 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2571
2572 #: src/proto.c:818
2573 #, c-format
2574 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2575 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2576
2577 #: src/proto.c:941
2578 #, c-format
2579 msgid "%s: error in chunked encoding"
2580 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2581
2582 #: src/proto.c:969
2583 msgid "write to daemon socket"
2584 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2585
2586 #: src/proto.c:992
2587 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2588 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2589
2590 #: src/proto.c:997
2591 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2592 msgstr ""
2593 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2594 "fragmentów pliku"
2595
2596 #: src/proto.c:1005
2597 msgid "failed to parse file chunk"
2598 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2599
2600 #: src/proto.c:1014
2601 msgid "file receive cancelled by daemon"
2602 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2603
2604 #: test-tool/test-tool.c:82
2605 #, c-format
2606 msgid ""
2607 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2608 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2609 "Usage:\n"
2610 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2611 "Options:\n"
2612 "  --help         Display usage\n"
2613 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2614 "                 Helper program (default: %s)\n"
2615 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2616 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2617 "  --timeout n\n"
2618 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2619 msgstr ""
2620 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2621 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2622 "Użycie:\n"
2623 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2624 "Opcje:\n"
2625 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2626 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2627 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2628 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2629 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2630 "  --timeout n\n"
2631 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2632 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2633
2634 #: test-tool/test-tool.c:138
2635 #, c-format
2636 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2637 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2638
2639 #: test-tool/test-tool.c:147
2640 #, c-format
2641 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2642 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2643
2644 #: test-tool/test-tool.c:159
2645 #, c-format
2646 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2647 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2648
2649 #: test-tool/test-tool.c:182
2650 #, c-format
2651 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2652 msgstr ""
2653 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2654 "się\n"
2655
2656 #: test-tool/test-tool.c:189 test-tool/test-tool.c:198
2657 #, c-format
2658 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2659 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2660
2661 #: test-tool/test-tool.c:206
2662 #, c-format
2663 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2664 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2665
2666 #: test-tool/test-tool.c:228
2667 #, c-format
2668 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2669 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2670
2671 #: test-tool/test-tool.c:240
2672 #, c-format
2673 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2674 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2675
2676 #: test-tool/test-tool.c:246
2677 #, c-format
2678 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2679 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2680
2681 #: test-tool/test-tool.c:252
2682 #, c-format
2683 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2684 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2685
2686 #: test-tool/test-tool.c:258
2687 #, c-format
2688 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2689 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2690
2691 #: test-tool/test-tool.c:264
2692 #, c-format
2693 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2694 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2695
2696 #: test-tool/test-tool.c:272
2697 #, c-format
2698 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2699 msgstr ""
2700 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2701 "nie powiódł się\n"
2702
2703 #: test-tool/test-tool.c:303
2704 #, c-format
2705 msgid ""
2706 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2707 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2708 msgstr ""
2709 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2710 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2711
2712 #: test-tool/test-tool.c:311
2713 #, c-format
2714 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2715 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2716
2717 #: test-tool/test-tool.c:325
2718 #, c-format
2719 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2720 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2721
2722 #: test-tool/test-tool.c:374
2723 #, c-format
2724 msgid ""
2725 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2726 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2727 "\n"
2728 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2729 msgstr ""
2730 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2731 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2732 "\n"
2733 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2734
2735 #: test-tool/test-tool.c:390
2736 #, c-format
2737 msgid "command failed: %s"
2738 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2739
2740 #: test-tool/test-tool.c:398
2741 #, c-format
2742 msgid ""
2743 "Test tool helper program %s\n"
2744 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2745 "was built.\n"
2746 msgstr ""
2747 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2748 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2749
2750 #: test-tool/test-tool.c:432
2751 #, c-format
2752 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2753 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2754
2755 #: tools/virt-cat.pl:145
2756 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2757 msgstr ""
2758 "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2759 "polecenia cat"
2760
2761 #: tools/virt-cat.pl:165 tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-ls.pl:198
2762 #: tools/virt-tar.pl:242 tools/virt-win-reg.pl:296
2763 #, fuzzy, perl-brace-format
2764 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
2765 msgstr ""
2766 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
2767
2768 #: tools/virt-df.pl:213
2769 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2770 msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
2771
2772 #: tools/virt-df.pl:277
2773 #, perl-brace-format
2774 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2775 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2776
2777 #: tools/virt-df.pl:345
2778 #, perl-brace-format
2779 msgid "virt-df: ignoring {name}, it has too many disks ({c} > {max})"
2780 msgstr "virt-df: ignorowanie {name}, posiada za dużo dysków ({c} > {max})"
2781
2782 #: tools/virt-df.pl:521
2783 msgid "Virtual Machine"
2784 msgstr "Maszyna wirtualna"
2785
2786 #: tools/virt-df.pl:521
2787 msgid "Filesystem"
2788 msgstr "System plików"
2789
2790 #: tools/virt-df.pl:524
2791 msgid "1K-blocks"
2792 msgstr "K-bloki"
2793
2794 #: tools/virt-df.pl:526
2795 msgid "Size"
2796 msgstr "Rozmiar"
2797
2798 #: tools/virt-df.pl:528
2799 msgid "Used"
2800 msgstr "Użyte"
2801
2802 #: tools/virt-df.pl:529
2803 msgid "Available"
2804 msgstr "Dostępne"
2805
2806 #: tools/virt-df.pl:530
2807 msgid "Use%"
2808 msgstr "Użycie%"
2809
2810 #: tools/virt-df.pl:532
2811 msgid "Inodes"
2812 msgstr "I-węzły"
2813
2814 #: tools/virt-df.pl:533
2815 msgid "IUsed"
2816 msgstr "IUżyte"
2817
2818 #: tools/virt-df.pl:534
2819 msgid "IFree"
2820 msgstr "IWolne"
2821
2822 #: tools/virt-df.pl:535
2823 msgid "IUse%"
2824 msgstr "IUżyte%"
2825
2826 #: tools/virt-edit.pl:169
2827 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2828 msgstr ""
2829 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2830 "polecenia edit"
2831
2832 #: tools/virt-edit.pl:221
2833 msgid "File not changed.\n"
2834 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
2835
2836 #: tools/virt-list-filesystems.pl:139
2837 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2838 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2839
2840 #: tools/virt-list-partitions.pl:149
2841 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2842 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2843
2844 #: tools/virt-ls.pl:153 tools/virt-ls.pl:159
2845 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2846 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2847
2848 #: tools/virt-ls.pl:178
2849 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2850 msgstr ""
2851 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
2852 "wyświetlenia"
2853
2854 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2855 msgid "virt-make-fs input output\n"
2856 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
2857
2858 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2859 msgid "unexpected output from 'du' command"
2860 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2861
2862 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2863 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2864 #, perl-brace-format
2865 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2866 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
2867
2868 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2869 #, perl-brace-format
2870 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2871 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
2872
2873 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2874 msgid ""
2875 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2876 msgstr ""
2877 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
2878 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2879
2880 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2881 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2882 msgstr ""
2883 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
2884 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
2885
2886 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2887 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2888 msgstr ""
2889 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2890
2891 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2892 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2893 msgstr ""
2894 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2895 "komunikaty błędów\n"
2896
2897 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2898 msgid ""
2899 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2900 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2901 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2902 msgstr ""
2903 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
2904 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
2905 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
2906
2907 #: tools/virt-rescue.pl:222
2908 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2909 msgstr ""
2910 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
2911 "rescue"
2912
2913 #: tools/virt-resize.pl:33
2914 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2915 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
2916
2917 #: tools/virt-resize.pl:584
2918 #, perl-brace-format
2919 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2920 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
2921
2922 #: tools/virt-resize.pl:586
2923 #, perl-brace-format
2924 msgid ""
2925 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2926 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2927 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2928 msgstr ""
2929 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
2930 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
2931 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
2932 "więcej.\n"
2933
2934 #: tools/virt-resize.pl:665 tools/virt-resize.pl:668
2935 #, perl-brace-format
2936 msgid ""
2937 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2938 msgstr ""
2939 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
2940
2941 #: tools/virt-resize.pl:684 tools/virt-resize.pl:696
2942 msgid "virt-resize: short read"
2943 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
2944
2945 #: tools/virt-resize.pl:830
2946 #, perl-brace-format
2947 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2948 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
2949
2950 #: tools/virt-resize.pl:850
2951 #, perl-brace-format
2952 msgid ""
2953 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2954 "command line option\n"
2955 msgstr ""
2956 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
2957 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
2958
2959 #: tools/virt-resize.pl:856
2960 #, perl-brace-format
2961 msgid ""
2962 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2963 msgstr ""
2964 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
2965 "wiersza poleceń\n"
2966
2967 #: tools/virt-resize.pl:860
2968 #, perl-brace-format
2969 msgid ""
2970 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2971 msgstr ""
2972 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
2973 "poleceń\n"
2974
2975 #: tools/virt-resize.pl:902
2976 #, perl-brace-format
2977 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
2978 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
2979
2980 #: tools/virt-resize.pl:910
2981 #, perl-brace-format
2982 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
2983 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
2984
2985 #: tools/virt-resize.pl:927
2986 #, perl-brace-format
2987 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
2988 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
2989
2990 #: tools/virt-resize.pl:932
2991 #, perl-brace-format
2992 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
2993 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
2994
2995 #: tools/virt-resize.pl:955
2996 #, perl-brace-format
2997 msgid ""
2998 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
2999 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3000 "size.\n"
3001 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3002 msgstr ""
3003 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
3004 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
3005 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3006 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3007
3008 #: tools/virt-resize.pl:971
3009 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3010 msgstr ""
3011 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3012
3013 #: tools/virt-resize.pl:1020
3014 #, perl-brace-format
3015 msgid ""
3016 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3017 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3018 msgstr ""
3019 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3020 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3021
3022 #: tools/virt-resize.pl:1035
3023 msgid ""
3024 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3025 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3026 msgstr ""
3027 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3028 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3029
3030 #: tools/virt-resize.pl:1050
3031 msgid "Summary of changes:\n"
3032 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3033
3034 #: tools/virt-resize.pl:1054
3035 #, perl-brace-format
3036 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3037 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3038
3039 #: tools/virt-resize.pl:1056
3040 #, perl-brace-format
3041 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3042 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3043
3044 #: tools/virt-resize.pl:1058
3045 #, perl-brace-format
3046 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3047 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3048
3049 #: tools/virt-resize.pl:1063
3050 #, perl-brace-format
3051 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3052 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3053
3054 #: tools/virt-resize.pl:1068
3055 #, perl-brace-format
3056 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3057 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3058
3059 #: tools/virt-resize.pl:1073
3060 #, perl-brace-format
3061 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3062 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3063
3064 #: tools/virt-resize.pl:1079
3065 #, perl-brace-format
3066 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3067 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3068
3069 #: tools/virt-resize.pl:1086
3070 #, perl-brace-format
3071 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3072 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3073
3074 #: tools/virt-resize.pl:1091
3075 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3076 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3077
3078 #: tools/virt-resize.pl:1093
3079 msgid ""
3080 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3081 "and so it will just be ignored.\n"
3082 msgstr ""
3083 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3084 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3085
3086 #: tools/virt-resize.pl:1096
3087 msgid ""
3088 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3089 "to partition this extra space if you want.\n"
3090 msgstr ""
3091 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3092 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3093 "potrzeby.\n"
3094
3095 #: tools/virt-resize.pl:1099
3096 #, perl-brace-format
3097 msgid ""
3098 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3099 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3100 "or adjust your resizing requests.\n"
3101 msgstr ""
3102 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3103 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3104 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3105
3106 #: tools/virt-resize.pl:1116
3107 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3108 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3109
3110 #: tools/virt-resize.pl:1211
3111 #, perl-brace-format
3112 msgid "Copying {p} ...\n"
3113 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3114
3115 #: tools/virt-resize.pl:1274 tools/virt-resize.pl:1332
3116 #, perl-brace-format
3117 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3118 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3119
3120 #: tools/virt-tar.pl:178 tools/virt-tar.pl:185
3121 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3122 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3123
3124 #: tools/virt-tar.pl:207
3125 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3126 msgstr ""
3127 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3128 "pliku"
3129
3130 #: tools/virt-tar.pl:210
3131 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3132 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3133
3134 #: tools/virt-tar.pl:221
3135 #, perl-brace-format
3136 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3137 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3138
3139 #: tools/virt-tar.pl:224
3140 #, perl-brace-format
3141 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3142 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3143
3144 #: tools/virt-win-reg.pl:276
3145 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3146 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3147
3148 #: tools/virt-win-reg.pl:315
3149 msgid ""
3150 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3151 "export\n"
3152 msgstr ""
3153 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3154 "wartości do wyeksportowania\n"
3155
3156 #: tools/virt-win-reg.pl:426
3157 #, perl-brace-format
3158 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3159 msgstr ""
3160 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3161
3162 #: tools/virt-win-reg.pl:443 tools/virt-win-reg.pl:465
3163 #, perl-brace-format
3164 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3165 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3166
3167 #: tools/virt-win-reg.pl:450
3168 #, perl-brace-format
3169 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3170 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3171
3172 #: tools/virt-win-reg.pl:472
3173 #, perl-brace-format
3174 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3175 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3176
3177 #~ msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
3178 #~ msgstr ""
3179 #~ "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
3180
3181 #~ msgid ""
3182 #~ "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-"
3183 #~ "perl\n"
3184 #~ msgstr ""
3185 #~ "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować "
3186 #~ "bibliotekę perl-YAML lub libyaml-perl\n"
3187
3188 #~ msgid "  Mountpoints:\n"
3189 #~ msgstr " Punkty montowania:\n"
3190
3191 #~ msgid "  Filesystems:\n"
3192 #~ msgstr "  Systemy plików:\n"
3193
3194 #~ msgid "  Modprobe aliases:\n"
3195 #~ msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
3196
3197 #~ msgid "  Initrd modules:\n"
3198 #~ msgstr "  Moduły initrd:\n"
3199
3200 #~ msgid "  Applications:\n"
3201 #~ msgstr "  Aplikacje:\n"
3202
3203 #~ msgid "  Kernels:\n"
3204 #~ msgstr "  Jądra:\n"
3205
3206 #~ msgid "  Windows Registry entries:\n"
3207 #~ msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
3208
3209 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
3210 #~ msgstr ""
3211 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3212 #~ "cat"
3213
3214 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
3215 #~ msgstr ""
3216 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3217 #~ "edit"
3218
3219 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3220 #~ msgstr ""
3221 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3222 #~ "tar\n"
3223
3224 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3225 #~ msgstr ""
3226 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3227 #~ "win-reg"