Updated Polish translations (Piotr Drąg).
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-07-29 16:07+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-07-29 17:31+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: cat/virt-cat.pl:130
18 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
19 msgstr ""
20 "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla cat"
21
22 #: cat/virt-cat.pl:156 v2v/virt-v2v.pl:208
23 msgid "no root device found in this operating system image"
24 msgstr "nie znaleziono urządzenia root w tym obrazie systemu operacyjnego"
25
26 #: cat/virt-cat.pl:157
27 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
28 msgstr "systemy operacyjne multiboot nie są obsługiwane przez virt-cat"
29
30 #: df/virt-df.pl:258
31 msgid "Virtual Machine"
32 msgstr "Maszyna wirtualna"
33
34 #: df/virt-df.pl:258
35 msgid "Filesystem"
36 msgstr "System plików"
37
38 #: df/virt-df.pl:261
39 msgid "1K-blocks"
40 msgstr "Bloki 1K"
41
42 #: df/virt-df.pl:263
43 msgid "Size"
44 msgstr "Rozmiar"
45
46 #: df/virt-df.pl:265
47 msgid "Used"
48 msgstr "Użyte"
49
50 #: df/virt-df.pl:266
51 msgid "Available"
52 msgstr "Dostępne"
53
54 #: df/virt-df.pl:267
55 msgid "Use%"
56 msgstr "Użycie%"
57
58 #: df/virt-df.pl:269
59 msgid "Inodes"
60 msgstr "I-węzły"
61
62 #: df/virt-df.pl:270
63 msgid "IUsed"
64 msgstr "IUżyte"
65
66 #: df/virt-df.pl:271
67 msgid "IFree"
68 msgstr "IWolne"
69
70 #: df/virt-df.pl:272
71 msgid "IUse%"
72 msgstr "IUżycie%"
73
74 #: fish/alloc.c:39
75 #, c-format
76 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
77 msgstr "użyj \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
78
79 #: fish/alloc.c:47
80 #, c-format
81 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
82 msgstr "nie przydzielać lub dodawaj dyski po uruchomieniu\n"
83
84 #: fish/alloc.c:94 fish/alloc.c:101
85 #, c-format
86 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
87 msgstr "nie można przeanalizować określenia rozmiaru \"%s\"\n"
88
89 #: fish/edit.c:86
90 #, c-format
91 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
92 msgstr "użyj \"%s nazwapliku\", aby zmodyfikować plik\n"
93
94 #: fish/fish.c:94
95 #, c-format
96 msgid ""
97 "guestfish: guest filesystem shell\n"
98 "guestfish lets you edit virtual machine filesystems\n"
99 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
100 "Usage:\n"
101 "  guestfish [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
102 "  guestfish -i libvirt-domain\n"
103 "  guestfish -i disk-image(s)\n"
104 "or for interactive use:\n"
105 "  guestfish\n"
106 "or from a shell script:\n"
107 "  guestfish <<EOF\n"
108 "  cmd\n"
109 "  ...\n"
110 "  EOF\n"
111 "Options:\n"
112 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
113 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
114 "  -a|--add image       Add image\n"
115 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
116 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
117 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
118 "  --listen             Listen for remote commands\n"
119 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
120 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
121 "  --remote[=pid]       Send commands to remote guestfish\n"
122 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
123 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
124 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
125 "  -V|--version         Display version and exit\n"
126 "For more information,  see the manpage guestfish(1).\n"
127 msgstr ""
128 "guestfish: powłoka systemu plików gościa\n"
129 "guestfish umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
130 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
131 "Użycie:\n"
132 "  guestfish [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
133 "  guestfish -i domena-libvirt\n"
134 "  guestfish -i obrazy-dysków\n"
135 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
136 "  guestfish\n"
137 "lub ze skryptu powłoki:\n"
138 "  guestfish <<EOF\n"
139 "  polecenie\n"
140 "  ...\n"
141 "  EOF\n"
142 "Opcje:\n"
143 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
144 "  -h|--cmd-help polecenie Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
145 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
146 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
147 "                       pomocą Tab\n"
148 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
149 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
150 "                       montowania dysków\n"
151 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
152 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
153 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
154 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego guestfish\n"
155 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
156 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
157 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
158 "                       wykonaniem\n"
159 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
160 "Aby dowiedzieć się więcej, zobacz stronę podręcznika guestfish(1).\n"
161
162 #: fish/fish.c:168
163 #, c-format
164 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
165 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
166
167 #: fish/fish.c:198
168 #, c-format
169 msgid "guestfish: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
170 msgstr "guestfish: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
171
172 #: fish/fish.c:204
173 #, c-format
174 msgid ""
175 "guestfish: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote "
176 "process\n"
177 msgstr ""
178 "guestfish: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego "
179 "procesu\n"
180
181 #: fish/fish.c:209
182 #, c-format
183 msgid "guestfish: unknown long option: %s (%d)\n"
184 msgstr "guestfish: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
185
186 #: fish/fish.c:236
187 #, c-format
188 msgid "guestfish: only one -f parameter can be given\n"
189 msgstr "guestfish: można podać tylko jeden parametr -f\n"
190
191 #: fish/fish.c:298
192 #, c-format
193 msgid "guestfish: unexpected command line option 0x%x\n"
194 msgstr "guestfish: nieoczekiwane polecenie wiersza poleceń 0x%x\n"
195
196 #: fish/fish.c:310
197 #, c-format
198 msgid "guestfish: cannot use -i option with -a, -m, --listen or --remote\n"
199 msgstr "guestfish: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen lub --remote\n"
200
201 #: fish/fish.c:314
202 #, c-format
203 msgid "guestfish -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
204 msgstr "guestfish -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
205
206 #: fish/fish.c:322
207 #, c-format
208 msgid "guestfish: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
209 msgstr ""
210 "guestfish: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym "
211 "rozmiarze\n"
212
213 #: fish/fish.c:366
214 #, c-format
215 msgid "guestfish: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
216 msgstr ""
217 "guestfish: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
218
219 #: fish/fish.c:372
220 #, c-format
221 msgid "guestfish: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
222 msgstr ""
223 "guestfish: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
224
225 #: fish/fish.c:376
226 #, c-format
227 msgid "guestfish: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
228 msgstr ""
229 "guestfish: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
230
231 #: fish/fish.c:522
232 #, c-format
233 msgid ""
234 "\n"
235 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
236 "editing virtual machine filesystems.\n"
237 "\n"
238 "Type: 'help' for help with commands\n"
239 "      'quit' to quit the shell\n"
240 "\n"
241 msgstr ""
242 "\n"
243 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
244 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
245 "\n"
246 "Podaj: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
247 "      \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
248 "\n"
249
250 #: fish/fish.c:602
251 #, c-format
252 msgid "guestfish: unterminated double quote\n"
253 msgstr "guestfish: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
254
255 #: fish/fish.c:607 fish/fish.c:622
256 #, c-format
257 msgid "guestfish: command arguments not separated by whitespace\n"
258 msgstr "guestfish: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
259
260 #: fish/fish.c:617
261 #, c-format
262 msgid "guestfish: unterminated single quote\n"
263 msgstr "guestfish: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
264
265 #: fish/fish.c:667
266 #, c-format
267 msgid "guestfish: internal error parsing string at '%s'\n"
268 msgstr "guestfish: wewnętrzny błąd analizowania łańcucha \"%s\"\n"
269
270 #: fish/fish.c:684
271 #, c-format
272 msgid "guestfish: too many arguments\n"
273 msgstr "guestfish: za dużo parametrów\n"
274
275 #: fish/fish.c:713
276 #, c-format
277 msgid "guestfish: empty command on command line\n"
278 msgstr "guestfish: puste polecenie wiersza poleceń\n"
279
280 #: fish/fish.c:840
281 msgid "display a list of commands or help on a command"
282 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
283
284 #: fish/fish.c:842
285 msgid "quit guestfish"
286 msgstr "kończy pracę guestfish"
287
288 #: fish/fish.c:845
289 msgid "allocate an image"
290 msgstr "przydziela obraz"
291
292 #: fish/fish.c:847
293 msgid "display a line of text"
294 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
295
296 #: fish/fish.c:849
297 msgid "edit a file in the image"
298 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
299
300 #: fish/fish.c:851
301 msgid "local change directory"
302 msgstr "zmienia lokalny folder"
303
304 #: fish/fish.c:853
305 msgid "expand wildcards in command"
306 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
307
308 #: fish/fish.c:855
309 msgid "view a file in the pager"
310 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
311
312 #: fish/fish.c:857
313 msgid "close and reopen libguestfs handle"
314 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
315
316 #: fish/fish.c:859
317 msgid "measure time taken to run command"
318 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
319
320 #: fish/fish.c:871
321 #, c-format
322 msgid ""
323 "alloc - allocate an image\n"
324 "     alloc <filename> <size>\n"
325 "\n"
326 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
327 "    and then adds so it can be further examined.\n"
328 "\n"
329 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
330 "\n"
331 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
332 "    <nn>             number of kilobytes\n"
333 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
334 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
335 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
336 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
337 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
338 msgstr ""
339 "alloc - przydziela obraz\n"
340 "     alloc <nazwapliku> <rozmiar>\n"
341 "\n"
342 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
343 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
344 "\n"
345 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu, zobacz\n"
346 "    narzędzie qemu-img.\n"
347 "\n"
348 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
349 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
350 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
351 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
352 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
353 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
354 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
355
356 #: fish/fish.c:887
357 #, c-format
358 msgid ""
359 "echo - display a line of text\n"
360 "     echo [<params> ...]\n"
361 "\n"
362 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
363 msgstr ""
364 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
365 "     echo [<parametry> ...]\n"
366 "\n"
367 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
368
369 #: fish/fish.c:894
370 #, c-format
371 msgid ""
372 "edit - edit a file in the image\n"
373 "     edit <filename>\n"
374 "\n"
375 "    This is used to edit a file.\n"
376 "\n"
377 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
378 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
379 "\n"
380 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
381 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
382 "\n"
383 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
384 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
385 msgstr ""
386 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
387 "     edit <nazwapliku>\n"
388 "\n"
389 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
390 "\n"
391 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
392 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
393 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
394 "\n"
395 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
396 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
397 "\n"
398 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
399 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
400
401 #: fish/fish.c:908
402 #, c-format
403 msgid ""
404 "lcd - local change directory\n"
405 "    lcd <directory>\n"
406 "\n"
407 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
408 "    useful if you want to download files to a particular\n"
409 "    place.\n"
410 msgstr ""
411 "lcd - zmienia lokalny folder\n"
412 "    lcd <folder>\n"
413 "\n"
414 "    Zmienia bieżący folder guestfish. Te polecenie jest\n"
415 "    przydatne, jeśli chcesz pobrać pliki do konkretnego\n"
416 "    miejsca.\n"
417
418 #: fish/fish.c:915
419 #, c-format
420 msgid ""
421 "glob - expand wildcards in command\n"
422 "    glob <command> [<args> ...]\n"
423 "\n"
424 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
425 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
426 "    once for each expanded argument.\n"
427 msgstr ""
428 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
429 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
430 "\n"
431 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
432 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
433 "    Zauważ, że polecenie jest wykonywane raz dla\n"
434 "    każdego rozwiniętego parametru.\n"
435
436 #: fish/fish.c:922
437 #, c-format
438 msgid ""
439 "help - display a list of commands or help on a command\n"
440 "     help cmd\n"
441 "     help\n"
442 msgstr ""
443 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
444 "     help polecenie\n"
445 "     help\n"
446
447 #: fish/fish.c:927
448 #, c-format
449 msgid ""
450 "more - view a file in the pager\n"
451 "     more <filename>\n"
452 "\n"
453 "    This is used to view a file in the pager.\n"
454 "\n"
455 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
456 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
457 "\n"
458 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
459 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
460 "\n"
461 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
462 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
463 msgstr ""
464 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
465 "     more <nazwapliku>\n"
466 "\n"
467 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
468 "\n"
469 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
470 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
471 "\n"
472 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
473 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
474 "\n"
475 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
476 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
477
478 #: fish/fish.c:943
479 #, c-format
480 msgid ""
481 "quit - quit guestfish\n"
482 "     quit\n"
483 msgstr ""
484 "quit - kończy pracę guestfish\n"
485 "     quit\n"
486
487 #: fish/fish.c:946
488 #, c-format
489 msgid ""
490 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
491 "     reopen\n"
492 "\n"
493 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
494 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
495 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
496 msgstr ""
497 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
498 "     reopen\n"
499 "\n"
500 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
501 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
502 "zamykany, kiedy guestfish kończy działania. Mimo to może być czasem\n"
503 "przydatne do testowania.\n"
504
505 #: fish/fish.c:953
506 #, c-format
507 msgid ""
508 "time - measure time taken to run command\n"
509 "    time <command> [<args> ...]\n"
510 "\n"
511 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
512 "    time afterwards.\n"
513 msgstr ""
514 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
515 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
516 "\n"
517 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
518
519 #: fish/fish.c:959
520 #, c-format
521 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
522 msgstr ""
523 "%s: nieznane polecenie, użyj -h, aby wyświetlić listę wszystkich poleceń\n"
524
525 #: fish/glob.c:52
526 #, c-format
527 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
528 msgstr "użyj \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
529
530 #: fish/glob.c:72
531 #, c-format
532 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
533 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
534
535 #: fish/lcd.c:34
536 #, c-format
537 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
538 msgstr "użyj \"lcd folder\", aby zmienić lokalny folder\n"
539
540 #: fish/more.c:40
541 #, c-format
542 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
543 msgstr "użyj \"%s nazwapliku\", aby wyświetlić plik\n"
544
545 #: fish/rc.c:134
546 #, c-format
547 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
548 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
549
550 #: fish/rc.c:139
551 #, c-format
552 msgid ""
553 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
554 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
555 msgstr ""
556 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
557 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
558 "zgadzać.\n"
559
560 #: fish/rc.c:213 fish/rc.c:227
561 #, c-format
562 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
563 msgstr "guestfish: zdalnie: wygląda na to, że serwer nie jest uruchomiony\n"
564
565 #: fish/rc.c:237 fish/rc.c:251
566 #, c-format
567 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
568 msgstr ""
569 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
570 "serwera\n"
571
572 #: fish/rc.c:262
573 #, c-format
574 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
575 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można dekodować odpowiedzi od serwera\n"
576
577 #: fish/reopen.c:36
578 #, c-format
579 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
580 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
581
582 #: fish/reopen.c:46
583 #, c-format
584 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
585 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
586
587 #: fish/time.c:35
588 #, c-format
589 msgid "use 'time command [args...]'\n"
590 msgstr "użyj \"time polecenie [parametry...]\"\n"
591
592 #: inspector/virt-inspector.pl:205
593 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
594 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
595
596 #: inspector/virt-inspector.pl:302
597 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
598 msgstr ""
599 "wyjście --fish jest możliwe tylko za pomocą jednego systemu operacyjnego\n"
600
601 #: inspector/virt-inspector.pl:328
602 msgid "virt-inspector: no YAML support\n"
603 msgstr "virt-inspector: brak obsługi YAML\n"
604
605 #: inspector/virt-inspector.pl:366
606 msgid "  Mountpoints:\n"
607 msgstr "  Punkty montowania:\n"
608
609 #: inspector/virt-inspector.pl:372
610 msgid "  Filesystems:\n"
611 msgstr "  Systemy plików:\n"
612
613 #: inspector/virt-inspector.pl:390
614 msgid "  Modprobe aliases:\n"
615 msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
616
617 #: inspector/virt-inspector.pl:401
618 msgid "  Initrd modules:\n"
619 msgstr "  Moduły initrd:\n"
620
621 #: inspector/virt-inspector.pl:410
622 msgid "  Applications:\n"
623 msgstr "  Aplikacje:\n"
624
625 #: inspector/virt-inspector.pl:416
626 msgid "  Kernels:\n"
627 msgstr "  Jądra:\n"
628
629 #: inspector/virt-inspector.pl:427
630 msgid "  Windows Registry entries:\n"
631 msgstr "  Wpisy rejestru Windows:\n"
632
633 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:135
634 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
635 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być łańcuchem lub arrayref"
636
637 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:142
638 #, perl-brace-format
639 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
640 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub jest nieczytelny"
641
642 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:147
643 msgid ""
644 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
645 "XPath::XMLParser)"
646 msgstr ""
647 "open_guest: brak obsługi libvirt (zainstaluj Sys::Virt, XML::XPath i XML::"
648 "XPath::XMLParser)"
649
650 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
651 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
652 msgstr "open_guest: za dużo domen w wierszu poleceń"
653
654 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:156
655 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
656 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z libvirt"
657
658 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:175
659 #, perl-brace-format
660 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
661 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny libvirt\n"
662
663 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:178
664 #, perl-brace-format
665 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
666 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny libvirt\n"
667
668 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:190
669 #, perl-brace-format
670 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
671 msgstr "{imagename} wydaje się nie mieć żadnych urządzeń dysków\n"
672
673 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:274
674 msgid "resolve_windows_path: path must start with a / character"
675 msgstr "resolve_windows_path: ścieżka musi zaczynać się od znaku /"
676
677 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:397
678 #, perl-brace-format
679 msgid "returning non-canonical architecture type '{arch}'"
680 msgstr ""
681
682 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:440
683 #, fuzzy, perl-brace-format
684 msgid "cpio command failed: {error}"
685 msgstr "polecenie reged nie powiodło się: {errormsg}"
686
687 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:452
688 #, perl-brace-format
689 msgid "file_architecture: no known binaries found in initrd image: {path}"
690 msgstr ""
691
692 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:456
693 #, perl-brace-format
694 msgid "file_architecture: unknown architecture: {path}"
695 msgstr ""
696
697 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1007
698 #, perl-brace-format
699 msgid "reged command failed: {errormsg}"
700 msgstr "polecenie reged nie powiodło się: {errormsg}"
701
702 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1016
703 #, perl-brace-format
704 msgid "no output from reged command: {errormsg}"
705 msgstr "brak wyjście polecenia reged: {errormsg}"
706
707 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1202
708 #, perl-brace-format
709 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
710 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
711
712 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1212
713 #, perl-brace-format
714 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
715 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
716
717 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1235
718 #, perl-brace-format
719 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
720 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
721
722 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1488
723 #, perl-brace-format
724 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
725 msgstr "{path} nie zgadza się z wzorem augeas"
726
727 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1538
728 #, perl-brace-format
729 msgid "{filename}: could not read initrd format"
730 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
731
732 #: src/guestfs.c:309
733 #, c-format
734 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
735 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
736
737 #: src/guestfs.c:417
738 #, c-format
739 msgid "libguestfs: error: %s\n"
740 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
741
742 #: src/guestfs.c:733
743 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
744 msgstr ""
745 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
746
747 #: src/guestfs.c:747
748 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
749 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
750
751 #: src/guestfs.c:761
752 #, c-format
753 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
754 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
755
756 #: src/guestfs.c:781 src/guestfs.c:803 src/guestfs.c:821
757 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
758 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
759
760 #: src/guestfs.c:900
761 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
762 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
763
764 #: src/guestfs.c:905
765 msgid "qemu has already been launched"
766 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
767
768 #: src/guestfs.c:913
769 #, c-format
770 msgid "%s: cannot create temporary directory"
771 msgstr "%s: nie można utworzyć folderu tymczasowego"
772
773 #: src/guestfs.c:1003
774 #, c-format
775 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
776 msgstr "nie można znaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
777
778 #: src/guestfs.c:1241
779 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
780 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
781
782 #: src/guestfs.c:1260
783 msgid "could not watch qemu stdout"
784 msgstr "nie można obserwować standardowego wyjścia QEMU"
785
786 #: src/guestfs.c:1328
787 #, c-format
788 msgid "external command failed: %s"
789 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
790
791 #: src/guestfs.c:1367
792 #, c-format
793 msgid ""
794 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
795 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
796 msgstr ""
797 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
798 "ścieżce, spróbuj ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
799
800 #: src/guestfs.c:1440
801 msgid "qemu has finished launching already"
802 msgstr "QEMU zakończyło już uruchamianie"
803
804 #: src/guestfs.c:1445
805 msgid "qemu has not been launched yet"
806 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
807
808 #: src/guestfs.c:1458
809 msgid "guestfs_wait_ready failed, see earlier error messages"
810 msgstr ""
811 "guestfs_wait_ready nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty błędów"
812
813 #: src/guestfs.c:1468
814 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
815 msgstr ""
816 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
817
818 #: src/guestfs.c:1479
819 msgid "no subprocess to kill"
820 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
821
822 #: src/guestfs.c:1527
823 #, c-format
824 msgid "guestfs_set_ready: called when in state %d != BUSY"
825 msgstr "guestfs_set_ready: wywołano, kiedy w stanie %d != ZAJĘTY"
826
827 #: src/guestfs.c:1539
828 #, c-format
829 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
830 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
831
832 #: src/guestfs.c:1560
833 #, c-format
834 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
835 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
836
837 #: src/guestfs.c:1618
838 #, c-format
839 msgid "stdout_event: internal error: %d != %d"
840 msgstr "stdout_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
841
842 #: src/guestfs.c:1661
843 #, c-format
844 msgid "sock_read_event: internal error: %d != %d"
845 msgstr "sock_read_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
846
847 #: src/guestfs.c:1691
848 msgid "can't decode length word"
849 msgstr "nie można dekodować długości słowa"
850
851 #: src/guestfs.c:1701
852 #, c-format
853 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
854 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
855
856 #: src/guestfs.c:1704
857 #, c-format
858 msgid "received magic signature from guestfsd, but msg size is %d"
859 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale rozmiar komunikatu to %d"
860
861 #: src/guestfs.c:1729
862 #, c-format
863 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
864 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
865
866 #: src/guestfs.c:1762
867 #, c-format
868 msgid "state %d != BUSY"
869 msgstr "stan %d != ZAJĘTY"
870
871 #: src/guestfs.c:1802
872 #, c-format
873 msgid "sock_write_event: internal error: %d != %d"
874 msgstr "sock_write_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
875
876 #: src/guestfs.c:1807
877 #, c-format
878 msgid "sock_write_event: state %d != BUSY"
879 msgstr "sock_write_event: stan %d != ZAJĘTY"
880
881 #: src/guestfs.c:1914 src/guestfs.c:1937
882 msgid "remove_handle failed"
883 msgstr "remove_handle nie powiodło się"
884
885 #: src/guestfs.c:1925 src/guestfs.c:1948
886 msgid "add_handle failed"
887 msgstr "add_handle nie powiodło się"
888
889 #: src/guestfs.c:1981
890 #, c-format
891 msgid "guestfs__send_sync: state %d != BUSY"
892 msgstr "guestfs__send_sync: stan %d != ZAJĘTY"
893
894 #: src/guestfs.c:1989 src/guestfs.c:2169
895 msgid "guestfs__send_sync: msg_out should be NULL"
896 msgstr "guestfs__send_sync: msg_out powinno być PUSTE"
897
898 #: src/guestfs.c:2011
899 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
900 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
901
902 #: src/guestfs.c:2020
903 msgid "dispatch failed to marshal args"
904 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
905
906 #: src/guestfs.c:2046
907 msgid "send failed, see earlier error messages"
908 msgstr "wysłanie nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty błędów"
909
910 #: src/guestfs.c:2161
911 #, c-format
912 msgid "send_file_chunk_sync: state %d != READY"
913 msgstr "send_file_chunk_sync: stan %d != GOTOWY"
914
915 #: src/guestfs.c:2192
916 #, c-format
917 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
918 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
919
920 #: src/guestfs.c:2217
921 msgid "send file chunk failed, see earlier error messages"
922 msgstr ""
923 "wysłanie fragmentu pliku nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty "
924 "błędów"
925
926 #: src/guestfs.c:2268
927 #, c-format
928 msgid "check_for_daemon_cancellation: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
929 msgstr ""
930 "check_for_daemon_cancellation: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%x\n"
931
932 #: src/guestfs.c:2306
933 #, c-format
934 msgid "%s: error in chunked encoding"
935 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
936
937 #: src/guestfs.c:2334
938 msgid "write to daemon socket"
939 msgstr "zapisz do gniazda demona"
940
941 #: src/guestfs.c:2381
942 msgid "failed to parse file chunk"
943 msgstr "przeanalizowanie fragmentu pliku nie powiodło się"
944
945 #: src/guestfs.c:2413
946 msgid "receive_file_data_sync: reply callback not called\n"
947 msgstr "receive_file_data_sync: nie wywołano odpowiedzi wywołania zwrotnego\n"
948
949 #: src/guestfs.c:2418
950 msgid "receive_file_data_sync: parse error in reply callback\n"
951 msgstr ""
952 "receive_file_data_sync: błąd analizy w odpowiedzi wywołania zwrotnego\n"
953
954 #: src/guestfs.c:2432
955 msgid "file receive cancelled by daemon"
956 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
957
958 #: src/guestfs.c:2467 src/guestfs.c:2525
959 #, c-format
960 msgid "fd %d is out of range"
961 msgstr "fd %d jest spoza zakresu"
962
963 #: src/guestfs.c:2475
964 #, c-format
965 msgid "set of events (0x%x) contains unknown events"
966 msgstr "zestaw zdarzeń (0x%x) zawiera nieznane zdarzenia"
967
968 #: src/guestfs.c:2480
969 msgid "set of events is empty"
970 msgstr "zestaw zdarzeń jest pusty"
971
972 #: src/guestfs.c:2487
973 #, c-format
974 msgid "fd %d is already registered"
975 msgstr "fd %d jest już zarejestrowane"
976
977 #: src/guestfs.c:2492
978 msgid "callback is NULL"
979 msgstr "wywołanie zwrotne jest PUSTE"
980
981 #: src/guestfs.c:2532
982 #, c-format
983 msgid "fd %d was not registered"
984 msgstr "fd %d nie zostało zarejestrowane"
985
986 #: src/guestfs.c:2581
987 msgid "select_main_loop_run: this cannot be called recursively"
988 msgstr "select_main_loop_run: nie może zostać wywołane rekursywnie"
989
990 #: test-tool/test-tool.c:59
991 #, c-format
992 msgid ""
993 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
994 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
995 "Usage:\n"
996 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
997 "Options:\n"
998 "  --help         Display usage\n"
999 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1000 "                 Helper program (default: %s)\n"
1001 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
1002 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
1003 "  --timeout n\n"
1004 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
1005 msgstr ""
1006 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
1007 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1008 "Użycie:\n"
1009 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
1010 "Opcje:\n"
1011 "  --help         Wyświetla użycie\n"
1012 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1013 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
1014 "  --qemudir folder Podaje folder źródłowy QEMU\n"
1015 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
1016 "  --timeout n\n"
1017 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
1018 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
1019
1020 #: test-tool/test-tool.c:111
1021 #, c-format
1022 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
1023 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1024
1025 #: test-tool/test-tool.c:120
1026 #, c-format
1027 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
1028 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
1029
1030 #: test-tool/test-tool.c:132
1031 #, c-format
1032 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
1033 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
1034
1035 #: test-tool/test-tool.c:155
1036 #, c-format
1037 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
1038 msgstr ""
1039 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
1040 "się\n"
1041
1042 #: test-tool/test-tool.c:160 test-tool/test-tool.c:166
1043 #, c-format
1044 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
1045 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
1046
1047 #: test-tool/test-tool.c:174
1048 #, c-format
1049 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
1050 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
1051
1052 #: test-tool/test-tool.c:191
1053 #, c-format
1054 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
1055 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
1056
1057 #: test-tool/test-tool.c:202
1058 #, c-format
1059 msgid "libguestfs-test-tool: failed or timed out in 'wait_ready'\n"
1060 msgstr ""
1061 "libguestfs-test-tool: \"wait_ready\" nie powiodło się lub przekroczyło czas "
1062 "oczekiwania\n"
1063
1064 #: test-tool/test-tool.c:214
1065 #, c-format
1066 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
1067 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
1068
1069 #: test-tool/test-tool.c:220
1070 #, c-format
1071 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
1072 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
1073
1074 #: test-tool/test-tool.c:226
1075 #, c-format
1076 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
1077 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
1078
1079 #: test-tool/test-tool.c:232
1080 #, c-format
1081 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
1082 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie folderu /iso nie powiodło się\n"
1083
1084 #: test-tool/test-tool.c:238
1085 #, c-format
1086 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
1087 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
1088
1089 #: test-tool/test-tool.c:246
1090 #, c-format
1091 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
1092 msgstr ""
1093 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
1094 "nie powiódł się\n"
1095
1096 #: test-tool/test-tool.c:277
1097 #, c-format
1098 msgid ""
1099 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
1100 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
1101 msgstr ""
1102 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
1103 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
1104
1105 #: test-tool/test-tool.c:285
1106 #, c-format
1107 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
1108 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
1109
1110 #: test-tool/test-tool.c:299
1111 #, c-format
1112 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
1113 msgstr "%s: nie wygląda jak folder źródłowy QEMU\n"
1114
1115 #: test-tool/test-tool.c:348
1116 #, c-format
1117 msgid ""
1118 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
1119 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
1120 "\n"
1121 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
1122 msgstr ""
1123 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
1124 "jest dostępny. Oczekiwano znalezienie go w \"%s\"\n"
1125 "\n"
1126 "Użyj opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
1127
1128 #: test-tool/test-tool.c:364
1129 #, c-format
1130 msgid "command failed: %s"
1131 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
1132
1133 #: test-tool/test-tool.c:372
1134 #, c-format
1135 msgid ""
1136 "Test tool helper program %s\n"
1137 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
1138 "was built.\n"
1139 msgstr ""
1140 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
1141 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
1142
1143 #: test-tool/test-tool.c:406
1144 #, c-format
1145 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
1146 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
1147
1148 #: v2v/virt-v2v.pl:174
1149 msgid "virt-v2v: no image or VM names given"
1150 msgstr "virt-v2v: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
1151
1152 #: v2v/virt-v2v.pl:209
1153 msgid "multiboot operating systems are not supported by v2v"
1154 msgstr "systemy operacyjne multiboot nie są obsługiwane przez v2v"