Add Tamil translation (RHBZ#559877) (thanks to I.Felix)
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2010-01-28 18:53+0000\n"
9 "PO-Revision-Date: 2009-12-05 14:54+0100\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <fedora-trans-pl@redhat.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: fish/alloc.c:39
17 #, c-format
18 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
19 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
20
21 #: fish/alloc.c:47 fish/alloc.c:94
22 #, c-format
23 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
24 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
25
26 #: fish/alloc.c:86
27 #, c-format
28 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
29 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
30
31 #: fish/alloc.c:151 fish/alloc.c:158
32 #, c-format
33 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
34 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
35
36 #: fish/cmds.c:38
37 msgid "Command"
38 msgstr "Polecenie"
39
40 #: fish/cmds.c:38
41 msgid "Description"
42 msgstr "Opis"
43
44 #: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:306
45 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
46 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
47
48 #: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:303
49 msgid "add an image to examine or modify"
50 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
51
52 #: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:309
53 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
54 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
55
56 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:444
57 msgid "close the current Augeas handle"
58 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
59
60 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:450
61 msgid "define an Augeas node"
62 msgstr "określa węzeł Augeas"
63
64 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:447
65 msgid "define an Augeas variable"
66 msgstr "określa zmienną Augeas"
67
68 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:453
69 msgid "look up the value of an Augeas path"
70 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
71
72 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:441
73 msgid "create a new Augeas handle"
74 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
75
76 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:459
77 msgid "insert a sibling Augeas node"
78 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
79
80 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:474
81 msgid "load files into the tree"
82 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
83
84 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:477
85 msgid "list Augeas nodes under augpath"
86 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
87
88 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:468
89 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
90 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
91
92 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:465
93 msgid "move Augeas node"
94 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
95
96 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:462
97 msgid "remove an Augeas path"
98 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
99
100 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:471
101 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
102 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
103
104 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:456
105 msgid "set Augeas path to value"
106 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
107
108 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:1041
109 msgid "test availability of some parts of the API"
110 msgstr ""
111
112 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:585
113 msgid "flush device buffers"
114 msgstr "czyści bufory urządzenia"
115
116 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:573
117 msgid "get blocksize of block device"
118 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
119
120 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:567
121 msgid "is block device set to read-only"
122 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
123
124 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:582
125 msgid "get total size of device in bytes"
126 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
127
128 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:570
129 msgid "get sectorsize of block device"
130 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
131
132 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:579
133 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
134 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
135
136 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:588
137 msgid "reread partition table"
138 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
139
140 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:576
141 msgid "set blocksize of block device"
142 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
143
144 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:561
145 msgid "set block device to read-only"
146 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
147
148 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:564
149 msgid "set block device to read-write"
150 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
151
152 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:984
153 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
154 msgstr ""
155 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
156
157 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:405
158 msgid "list the contents of a file"
159 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
160
161 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:597
162 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
163 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
164
165 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:495
166 msgid "change file mode"
167 msgstr "zmienia tryb pliku"
168
169 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:498 fish/cmds.c:1002
170 msgid "change file owner and group"
171 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
172
173 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:543
174 msgid "run a command from the guest filesystem"
175 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
176
177 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:546
178 msgid "run a command, returning lines"
179 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
180
181 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:312
182 msgid "add qemu parameters"
183 msgstr "dodaje parametry QEMU"
184
185 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:654
186 msgid "copy a file"
187 msgstr "kopiuje plik"
188
189 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:657
190 msgid "copy a file or directory recursively"
191 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
192
193 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:1044
194 msgid "copy from source to destination using dd"
195 msgstr ""
196
197 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:621
198 msgid "debugging and internals"
199 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
200
201 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:768
202 msgid "report file system disk space usage"
203 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
204
205 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:771
206 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
207 msgstr ""
208 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
209
210 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:666
211 msgid "return kernel messages"
212 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
213
214 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:594
215 msgid "download a file to the local machine"
216 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
217
218 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:663
219 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
220 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
221
222 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:774
223 msgid "estimate file space usage"
224 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
225
226 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:717
227 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
228 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
229
230 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:978
231 msgid "echo arguments back to the client"
232 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
233
234 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:117
235 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:286
236 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:846
237 #: fish/cmds.c:849 fish/cmds.c:852 fish/cmds.c:855 fish/cmds.c:858
238 #: fish/cmds.c:861 fish/cmds.c:864 fish/cmds.c:867 fish/cmds.c:870
239 #: fish/cmds.c:873 fish/cmds.c:876 fish/cmds.c:879
240 msgid "return lines matching a pattern"
241 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
242
243 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:672
244 msgid "test if two files have equal contents"
245 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
246
247 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:501
248 msgid "test if file or directory exists"
249 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
250
251 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:900
252 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
253 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
254
255 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:540
256 msgid "determine file type"
257 msgstr "określa typ pliku"
258
259 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:1047
260 #, fuzzy
261 msgid "return the size of the file in bytes"
262 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
263
264 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:1038
265 msgid "fill a file with octets"
266 msgstr "wypełnia plik oktetami"
267
268 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:714
269 msgid "find all files and directories"
270 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
271
272 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:981
273 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
274 msgstr ""
275 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
276
277 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:645
278 msgid "run the filesystem checker"
279 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
280
281 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:330
282 msgid "get the additional kernel options"
283 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
284
285 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:336
286 msgid "get autosync mode"
287 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
288
289 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:387
290 msgid "get direct appliance mode flag"
291 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
292
293 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:636
294 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
295 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
296
297 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:642
298 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
299 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
300
301 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:363
302 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
303 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
304
305 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:324
306 msgid "get the search path"
307 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
308
309 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:366
310 msgid "get PID of qemu subprocess"
311 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
312
313 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:318
314 msgid "get the qemu binary"
315 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
316
317 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:393
318 msgid "get recovery process enabled flag"
319 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
320
321 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:375
322 msgid "get SELinux enabled flag"
323 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
324
325 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:357
326 msgid "get the current state"
327 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
328
329 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:381
330 msgid "get command trace enabled flag"
331 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
332
333 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:342
334 msgid "get verbose mode"
335 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
336
337 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:951
338 msgid "get SELinux security context"
339 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
340
341 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:816 fish/cmds.c:819
342 msgid "list extended attributes of a file or directory"
343 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
344
345 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:732
346 msgid "expand a wildcard path"
347 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
348
349 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:651
350 msgid "install GRUB"
351 msgstr "instaluje program GRUB"
352
353 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:756
354 msgid "return first 10 lines of a file"
355 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
356
357 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:759
358 msgid "return first N lines of a file"
359 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
360
361 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:681
362 msgid "dump a file in hexadecimal"
363 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
364
365 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:777
366 msgid "list files in an initrd"
367 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
368
369 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:933
370 msgid "add an inotify watch"
371 msgstr "dodaje obserwację inotify"
372
373 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:945
374 msgid "close the inotify handle"
375 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
376
377 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:942
378 msgid "return list of watched files that had events"
379 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
380
381 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:930
382 msgid "create an inotify handle"
383 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
384
385 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:939
386 msgid "return list of inotify events"
387 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
388
389 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:936
390 msgid "remove an inotify watch"
391 msgstr "usuwa obserwację inotify"
392
393 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:354
394 msgid "is busy processing a command"
395 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
396
397 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:348
398 msgid "is in configuration state"
399 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
400
401 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:504 fish/cmds.c:507
402 msgid "test if file exists"
403 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
404
405 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:351
406 msgid "is launching subprocess"
407 msgstr "uruchamia podprocesy"
408
409 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:345
410 msgid "is ready to accept commands"
411 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
412
413 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:300
414 msgid "kill the qemu subprocess"
415 msgstr "niszczy podproces QEMU"
416
417 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:297
418 msgid "launch the qemu subprocess"
419 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
420
421 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:414
422 msgid "list the block devices"
423 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
424
425 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:417
426 msgid "list the partitions"
427 msgstr "wyświetla listę partycji"
428
429 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:408
430 msgid "list the files in a directory (long format)"
431 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
432
433 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:885 fish/cmds.c:888
434 msgid "create a hard link"
435 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
436
437 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:891 fish/cmds.c:894
438 msgid "create a symbolic link"
439 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
440
441 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:828 fish/cmds.c:831
442 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
443 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
444
445 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:411
446 msgid "list the files in a directory"
447 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
448
449 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:822 fish/cmds.c:825
450 msgid "set extended attribute of a file or directory"
451 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
452
453 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:552
454 msgid "get file information for a symbolic link"
455 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
456
457 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:1005
458 msgid "lstat on multiple files"
459 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
460
461 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:513 fish/cmds.c:516
462 msgid "create an LVM volume group"
463 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
464
465 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:537
466 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
467 msgstr ""
468 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
469
470 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:624
471 msgid "remove an LVM logical volume"
472 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
473
474 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:708
475 msgid "resize an LVM logical volume"
476 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
477
478 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:426 fish/cmds.c:435
479 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
480 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
481
482 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:1008
483 msgid "lgetxattr on multiple files"
484 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
485
486 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:489
487 msgid "create a directory"
488 msgstr "tworzy katalog"
489
490 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:999
491 msgid "create a directory with a particular mode"
492 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
493
494 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:492
495 msgid "create a directory and parents"
496 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
497
498 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:744
499 msgid "create a temporary directory"
500 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
501
502 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:966
503 #: fish/cmds.c:969 fish/cmds.c:972
504 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
505 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
506
507 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:957
508 msgid "make ext2/3/4 external journal"
509 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
510
511 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:960
512 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
513 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
514
515 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:963
516 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
517 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
518
519 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:795
520 msgid "make FIFO (named pipe)"
521 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
522
523 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:519
524 msgid "make a filesystem"
525 msgstr "tworzy system plików"
526
527 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:954
528 msgid "make a filesystem with block size"
529 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
530
531 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:837
532 msgid "create a mountpoint"
533 msgstr "tworzy punkt montowania"
534
535 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:792
536 msgid "make block, character or FIFO devices"
537 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
538
539 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:798
540 msgid "make block device node"
541 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
542
543 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:801
544 msgid "make char device node"
545 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
546
547 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:783
548 msgid "create a swap partition"
549 msgstr "tworzy partycję wymiany"
550
551 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:786
552 msgid "create a swap partition with a label"
553 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
554
555 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:789
556 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
557 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
558
559 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:927
560 msgid "create a swap file"
561 msgstr "tworzy plik wymiany"
562
563 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:975
564 msgid "load a kernel module"
565 msgstr "wczytuje moduł jądra"
566
567 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:396
568 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
569 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
570
571 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:780
572 msgid "mount a file using the loop device"
573 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
574
575 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:615
576 msgid "mount a guest disk with mount options"
577 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
578
579 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:612
580 msgid "mount a guest disk, read-only"
581 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
582
583 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:618
584 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
585 msgstr ""
586 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
587 "plików"
588
589 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:834
590 msgid "show mountpoints"
591 msgstr "wyświetla punkty montowania"
592
593 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:531
594 msgid "show mounted filesystems"
595 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
596
597 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:660
598 msgid "move a file"
599 msgstr "przenosi plik"
600
601 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:723
602 msgid "probe NTFS volume"
603 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
604
605 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:1020
606 msgid "add a partition to the device"
607 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
608
609 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:1023
610 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
611 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
612
613 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:1035
614 msgid "get the partition table type"
615 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
616
617 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:1017
618 msgid "create an empty partition table"
619 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
620
621 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:1032
622 msgid "list partitions on a device"
623 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
624
625 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:1026
626 msgid "make a partition bootable"
627 msgstr "zmienia partycję na startową"
628
629 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:1029
630 msgid "set partition name"
631 msgstr "ustawia nazwę partycji"
632
633 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:669
634 msgid "ping the guest daemon"
635 msgstr "odpytuje demona gościa"
636
637 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1014
638 msgid "read part of a file"
639 msgstr "odczytuje część pliku"
640
641 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:510
642 msgid "create an LVM physical volume"
643 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
644
645 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:630
646 msgid "remove an LVM physical volume"
647 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
648
649 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:687
650 msgid "resize an LVM physical volume"
651 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
652
653 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:420 fish/cmds.c:429
654 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
655 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
656
657 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:843
658 msgid "read a file"
659 msgstr "odczytuje plik"
660
661 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:438
662 msgid "read file as lines"
663 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
664
665 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:807
666 msgid "read directories entries"
667 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
668
669 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:897
670 msgid "read the target of a symbolic link"
671 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
672
673 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1011
674 msgid "readlink on multiple files"
675 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
676
677 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:882
678 msgid "canonicalized absolute pathname"
679 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
680
681 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:711
682 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
683 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
684
685 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:480
686 msgid "remove a file"
687 msgstr "usuwa plik"
688
689 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:486
690 msgid "remove a file or directory recursively"
691 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
692
693 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:483
694 msgid "remove a directory"
695 msgstr "usuwa katalog"
696
697 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:840
698 msgid "remove a mountpoint"
699 msgstr "usuwa punkt montowania"
700
701 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:735
702 msgid "scrub (securely wipe) a device"
703 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
704
705 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:738
706 msgid "scrub (securely wipe) a file"
707 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
708
709 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:741
710 msgid "scrub (securely wipe) free space"
711 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
712
713 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:327
714 msgid "add options to kernel command line"
715 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
716
717 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:333
718 msgid "set autosync mode"
719 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
720
721 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:384
722 msgid "enable or disable direct appliance mode"
723 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
724
725 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:633
726 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
727 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
728
729 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:639
730 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
731 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
732
733 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:360
734 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
735 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
736
737 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:321
738 msgid "set the search path"
739 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
740
741 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:315
742 msgid "set the qemu binary"
743 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
744
745 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:390
746 msgid "enable or disable the recovery process"
747 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
748
749 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:372
750 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
751 msgstr ""
752 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
753
754 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:378
755 msgid "enable or disable command traces"
756 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
757
758 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:339
759 msgid "set verbose mode"
760 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
761
762 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:948
763 msgid "set SELinux security context"
764 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
765
766 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:522 fish/cmds.c:810
767 msgid "create partitions on a block device"
768 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
769
770 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:690
771 msgid "modify a single partition on a block device"
772 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
773
774 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:699
775 msgid "display the disk geometry from the partition table"
776 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
777
778 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:696
779 msgid "display the kernel geometry"
780 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
781
782 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:693
783 msgid "display the partition table"
784 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
785
786 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:726
787 msgid "run a command via the shell"
788 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
789
790 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:729
791 msgid "run a command via the shell returning lines"
792 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
793
794 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:720
795 msgid "sleep for some seconds"
796 msgstr "usypia na kilka sekund"
797
798 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:549
799 msgid "get file information"
800 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
801
802 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:555
803 msgid "get file system statistics"
804 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
805
806 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:675 fish/cmds.c:678
807 msgid "print the printable strings in a file"
808 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
809
810 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:906
811 msgid "disable swap on device"
812 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
813
814 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:912
815 msgid "disable swap on file"
816 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
817
818 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:918
819 msgid "disable swap on labeled swap partition"
820 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
821
822 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:924
823 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
824 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
825
826 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:903
827 msgid "enable swap on device"
828 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
829
830 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:909
831 msgid "enable swap on file"
832 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
833
834 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:915
835 msgid "enable swap on labeled swap partition"
836 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
837
838 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:921
839 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
840 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
841
842 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:399
843 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
844 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
845
846 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:762
847 msgid "return last 10 lines of a file"
848 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
849
850 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:765
851 msgid "return last N lines of a file"
852 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
853
854 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:600
855 msgid "unpack tarfile to directory"
856 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
857
858 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:603
859 msgid "pack directory into tarfile"
860 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
861
862 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:606
863 msgid "unpack compressed tarball to directory"
864 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
865
866 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:609
867 msgid "pack directory into compressed tarball"
868 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
869
870 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:402
871 msgid "update file timestamps or create a new file"
872 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
873
874 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:990
875 msgid "truncate a file to zero size"
876 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
877
878 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:993
879 msgid "truncate a file to a particular size"
880 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
881
882 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:558
883 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
884 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
885
886 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:804
887 msgid "set file mode creation mask (umask)"
888 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
889
890 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:528
891 msgid "unmount a filesystem"
892 msgstr "odmontowuje system plików"
893
894 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:534
895 msgid "unmount all filesystems"
896 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
897
898 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:591
899 msgid "upload a file from the local machine"
900 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
901
902 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:996
903 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
904 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
905
906 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:369
907 msgid "get the library version number"
908 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
909
910 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:987
911 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
912 msgstr ""
913 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
914 "zamontowanemu urządzeniu"
915
916 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:705
917 msgid "activate or deactivate some volume groups"
918 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
919
920 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:702
921 msgid "activate or deactivate all volume groups"
922 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
923
924 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:627
925 msgid "remove an LVM volume group"
926 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
927
928 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:423 fish/cmds.c:432
929 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
930 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
931
932 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:753
933 msgid "count characters in a file"
934 msgstr "liczy znaki w pliku"
935
936 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:747
937 msgid "count lines in a file"
938 msgstr "liczy wiersze w pliku"
939
940 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:750
941 msgid "count words in a file"
942 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
943
944 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:525
945 msgid "create a file"
946 msgstr "tworzy plik"
947
948 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:648
949 msgid "write zeroes to the device"
950 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
951
952 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:684
953 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
954 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
955
956 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:813
957 msgid "determine file type inside a compressed file"
958 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
959
960 #: fish/cmds.c:291
961 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
962 msgstr ""
963 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
964 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
965 "o poleceniu."
966
967 #: fish/cmds.c:1325 fish/cmds.c:1337 fish/cmds.c:1350 fish/cmds.c:1364
968 #: fish/cmds.c:1378 fish/cmds.c:1393 fish/cmds.c:1408 fish/cmds.c:1421
969 #: fish/cmds.c:1436 fish/cmds.c:1449 fish/cmds.c:1464 fish/cmds.c:1477
970 #: fish/cmds.c:1491 fish/cmds.c:1504 fish/cmds.c:1519 fish/cmds.c:1532
971 #: fish/cmds.c:1546 fish/cmds.c:1560 fish/cmds.c:1574 fish/cmds.c:1588
972 #: fish/cmds.c:1602 fish/cmds.c:1617 fish/cmds.c:1648 fish/cmds.c:1662
973 #: fish/cmds.c:1676 fish/cmds.c:1692 fish/cmds.c:1705 fish/cmds.c:1720
974 #: fish/cmds.c:1733 fish/cmds.c:1748 fish/cmds.c:1761 fish/cmds.c:1776
975 #: fish/cmds.c:1789 fish/cmds.c:1805 fish/cmds.c:1819 fish/cmds.c:1832
976 #: fish/cmds.c:1848 fish/cmds.c:1867 fish/cmds.c:1886 fish/cmds.c:1904
977 #: fish/cmds.c:1919 fish/cmds.c:1934 fish/cmds.c:1949 fish/cmds.c:1964
978 #: fish/cmds.c:1979 fish/cmds.c:1994 fish/cmds.c:2009 fish/cmds.c:2025
979 #: fish/cmds.c:2045 fish/cmds.c:2079 fish/cmds.c:2093 fish/cmds.c:2112
980 #: fish/cmds.c:2131 fish/cmds.c:2149 fish/cmds.c:2166 fish/cmds.c:2182
981 #: fish/cmds.c:2199 fish/cmds.c:2214 fish/cmds.c:2230 fish/cmds.c:2242
982 #: fish/cmds.c:2255 fish/cmds.c:2272 fish/cmds.c:2288 fish/cmds.c:2304
983 #: fish/cmds.c:2320 fish/cmds.c:2336 fish/cmds.c:2353 fish/cmds.c:2390
984 #: fish/cmds.c:2444 fish/cmds.c:2462 fish/cmds.c:2480 fish/cmds.c:2498
985 #: fish/cmds.c:2513 fish/cmds.c:2532 fish/cmds.c:2567 fish/cmds.c:2586
986 #: fish/cmds.c:2662 fish/cmds.c:2698 fish/cmds.c:2711 fish/cmds.c:2726
987 #: fish/cmds.c:2738 fish/cmds.c:2751 fish/cmds.c:2770 fish/cmds.c:2789
988 #: fish/cmds.c:2808 fish/cmds.c:2827 fish/cmds.c:2846 fish/cmds.c:2865
989 #: fish/cmds.c:2882 fish/cmds.c:2896 fish/cmds.c:2910 fish/cmds.c:2926
990 #: fish/cmds.c:2942 fish/cmds.c:2959 fish/cmds.c:2992 fish/cmds.c:3008
991 #: fish/cmds.c:3024 fish/cmds.c:3038 fish/cmds.c:3053 fish/cmds.c:3071
992 #: fish/cmds.c:3089 fish/cmds.c:3110 fish/cmds.c:3126 fish/cmds.c:3142
993 #: fish/cmds.c:3158 fish/cmds.c:3176 fish/cmds.c:3193 fish/cmds.c:3212
994 #: fish/cmds.c:3230 fish/cmds.c:3250 fish/cmds.c:3264 fish/cmds.c:3278
995 #: fish/cmds.c:3293 fish/cmds.c:3308 fish/cmds.c:3326 fish/cmds.c:3341
996 #: fish/cmds.c:3359 fish/cmds.c:3376 fish/cmds.c:3391 fish/cmds.c:3409
997 #: fish/cmds.c:3429 fish/cmds.c:3449 fish/cmds.c:3468 fish/cmds.c:3499
998 #: fish/cmds.c:3514 fish/cmds.c:3528 fish/cmds.c:3549 fish/cmds.c:3569
999 #: fish/cmds.c:3589 fish/cmds.c:3608 fish/cmds.c:3622 fish/cmds.c:3641
1000 #: fish/cmds.c:3732 fish/cmds.c:3749 fish/cmds.c:3766 fish/cmds.c:3783
1001 #: fish/cmds.c:3798 fish/cmds.c:3816 fish/cmds.c:3849 fish/cmds.c:3863
1002 #: fish/cmds.c:3882 fish/cmds.c:3896 fish/cmds.c:3929 fish/cmds.c:3946
1003 #: fish/cmds.c:3963 fish/cmds.c:3980 fish/cmds.c:3999 fish/cmds.c:4013
1004 #: fish/cmds.c:4029 fish/cmds.c:4045 fish/cmds.c:4064 fish/cmds.c:4082
1005 #: fish/cmds.c:4100 fish/cmds.c:4118 fish/cmds.c:4138 fish/cmds.c:4176
1006 #: fish/cmds.c:4196 fish/cmds.c:4233 fish/cmds.c:4248 fish/cmds.c:4264
1007 #: fish/cmds.c:4282 fish/cmds.c:4302 fish/cmds.c:4321 fish/cmds.c:4336
1008 #: fish/cmds.c:4352 fish/cmds.c:4370 fish/cmds.c:4444 fish/cmds.c:4482
1009 #: fish/cmds.c:4558 fish/cmds.c:4631 fish/cmds.c:4665 fish/cmds.c:4685
1010 #: fish/cmds.c:4703 fish/cmds.c:4723 fish/cmds.c:4742 fish/cmds.c:4764
1011 #: fish/cmds.c:4804 fish/cmds.c:4842 fish/cmds.c:4860 fish/cmds.c:4876
1012 #: fish/cmds.c:4892 fish/cmds.c:4906 fish/cmds.c:4921 fish/cmds.c:4945
1013 #: fish/cmds.c:4966 fish/cmds.c:4987 fish/cmds.c:5008 fish/cmds.c:5029
1014 #: fish/cmds.c:5050 fish/cmds.c:5071 fish/cmds.c:5092 fish/cmds.c:5113
1015 #: fish/cmds.c:5134 fish/cmds.c:5155 fish/cmds.c:5176 fish/cmds.c:5196
1016 #: fish/cmds.c:5216 fish/cmds.c:5234 fish/cmds.c:5252 fish/cmds.c:5270
1017 #: fish/cmds.c:5287 fish/cmds.c:5307 fish/cmds.c:5342 fish/cmds.c:5356
1018 #: fish/cmds.c:5370 fish/cmds.c:5386 fish/cmds.c:5402 fish/cmds.c:5416
1019 #: fish/cmds.c:5430 fish/cmds.c:5444 fish/cmds.c:5458 fish/cmds.c:5474
1020 #: fish/cmds.c:5507 fish/cmds.c:5544 fish/cmds.c:5575 fish/cmds.c:5590
1021 #: fish/cmds.c:5605 fish/cmds.c:5618 fish/cmds.c:5631 fish/cmds.c:5649
1022 #: fish/cmds.c:5684 fish/cmds.c:5719 fish/cmds.c:5755 fish/cmds.c:5792
1023 #: fish/cmds.c:5830 fish/cmds.c:5868 fish/cmds.c:5903 fish/cmds.c:5917
1024 #: fish/cmds.c:5937 fish/cmds.c:5954 fish/cmds.c:5973 fish/cmds.c:5990
1025 #: fish/cmds.c:6007 fish/cmds.c:6040 fish/cmds.c:6109 fish/cmds.c:6146
1026 #: fish/cmds.c:6201 fish/cmds.c:6224 fish/cmds.c:6247 fish/cmds.c:6272
1027 #: fish/cmds.c:6328 fish/cmds.c:6346 fish/cmds.c:6388 fish/cmds.c:6405
1028 #: fish/cmds.c:6441 fish/cmds.c:6475 fish/cmds.c:6492 fish/cmds.c:6511
1029 #: fish/cmds.c:6565 fish/cmds.c:6582 fish/cmds.c:6601
1030 #, c-format
1031 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1032 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1033
1034 #: fish/cmds.c:1326 fish/cmds.c:1338 fish/cmds.c:1351 fish/cmds.c:1365
1035 #: fish/cmds.c:1379 fish/cmds.c:1394 fish/cmds.c:1409 fish/cmds.c:1422
1036 #: fish/cmds.c:1437 fish/cmds.c:1450 fish/cmds.c:1465 fish/cmds.c:1478
1037 #: fish/cmds.c:1492 fish/cmds.c:1505 fish/cmds.c:1520 fish/cmds.c:1533
1038 #: fish/cmds.c:1547 fish/cmds.c:1561 fish/cmds.c:1575 fish/cmds.c:1589
1039 #: fish/cmds.c:1603 fish/cmds.c:1618 fish/cmds.c:1649 fish/cmds.c:1663
1040 #: fish/cmds.c:1677 fish/cmds.c:1693 fish/cmds.c:1706 fish/cmds.c:1721
1041 #: fish/cmds.c:1734 fish/cmds.c:1749 fish/cmds.c:1762 fish/cmds.c:1777
1042 #: fish/cmds.c:1790 fish/cmds.c:1806 fish/cmds.c:1820 fish/cmds.c:1833
1043 #: fish/cmds.c:1849 fish/cmds.c:1868 fish/cmds.c:1887 fish/cmds.c:1905
1044 #: fish/cmds.c:1920 fish/cmds.c:1935 fish/cmds.c:1950 fish/cmds.c:1965
1045 #: fish/cmds.c:1980 fish/cmds.c:1995 fish/cmds.c:2010 fish/cmds.c:2026
1046 #: fish/cmds.c:2046 fish/cmds.c:2080 fish/cmds.c:2094 fish/cmds.c:2113
1047 #: fish/cmds.c:2132 fish/cmds.c:2150 fish/cmds.c:2167 fish/cmds.c:2183
1048 #: fish/cmds.c:2200 fish/cmds.c:2215 fish/cmds.c:2231 fish/cmds.c:2243
1049 #: fish/cmds.c:2256 fish/cmds.c:2273 fish/cmds.c:2289 fish/cmds.c:2305
1050 #: fish/cmds.c:2321 fish/cmds.c:2337 fish/cmds.c:2354 fish/cmds.c:2391
1051 #: fish/cmds.c:2445 fish/cmds.c:2463 fish/cmds.c:2481 fish/cmds.c:2499
1052 #: fish/cmds.c:2514 fish/cmds.c:2533 fish/cmds.c:2568 fish/cmds.c:2587
1053 #: fish/cmds.c:2663 fish/cmds.c:2699 fish/cmds.c:2712 fish/cmds.c:2727
1054 #: fish/cmds.c:2739 fish/cmds.c:2752 fish/cmds.c:2771 fish/cmds.c:2790
1055 #: fish/cmds.c:2809 fish/cmds.c:2828 fish/cmds.c:2847 fish/cmds.c:2866
1056 #: fish/cmds.c:2883 fish/cmds.c:2897 fish/cmds.c:2911 fish/cmds.c:2927
1057 #: fish/cmds.c:2943 fish/cmds.c:2960 fish/cmds.c:2993 fish/cmds.c:3009
1058 #: fish/cmds.c:3025 fish/cmds.c:3039 fish/cmds.c:3054 fish/cmds.c:3072
1059 #: fish/cmds.c:3090 fish/cmds.c:3111 fish/cmds.c:3127 fish/cmds.c:3143
1060 #: fish/cmds.c:3159 fish/cmds.c:3177 fish/cmds.c:3194 fish/cmds.c:3213
1061 #: fish/cmds.c:3231 fish/cmds.c:3251 fish/cmds.c:3265 fish/cmds.c:3279
1062 #: fish/cmds.c:3294 fish/cmds.c:3309 fish/cmds.c:3327 fish/cmds.c:3342
1063 #: fish/cmds.c:3360 fish/cmds.c:3377 fish/cmds.c:3392 fish/cmds.c:3410
1064 #: fish/cmds.c:3430 fish/cmds.c:3450 fish/cmds.c:3469 fish/cmds.c:3500
1065 #: fish/cmds.c:3515 fish/cmds.c:3529 fish/cmds.c:3550 fish/cmds.c:3570
1066 #: fish/cmds.c:3590 fish/cmds.c:3609 fish/cmds.c:3623 fish/cmds.c:3642
1067 #: fish/cmds.c:3733 fish/cmds.c:3750 fish/cmds.c:3767 fish/cmds.c:3784
1068 #: fish/cmds.c:3799 fish/cmds.c:3817 fish/cmds.c:3850 fish/cmds.c:3864
1069 #: fish/cmds.c:3883 fish/cmds.c:3897 fish/cmds.c:3930 fish/cmds.c:3947
1070 #: fish/cmds.c:3964 fish/cmds.c:3981 fish/cmds.c:4000 fish/cmds.c:4014
1071 #: fish/cmds.c:4030 fish/cmds.c:4046 fish/cmds.c:4065 fish/cmds.c:4083
1072 #: fish/cmds.c:4101 fish/cmds.c:4119 fish/cmds.c:4139 fish/cmds.c:4177
1073 #: fish/cmds.c:4197 fish/cmds.c:4234 fish/cmds.c:4249 fish/cmds.c:4265
1074 #: fish/cmds.c:4283 fish/cmds.c:4303 fish/cmds.c:4322 fish/cmds.c:4337
1075 #: fish/cmds.c:4353 fish/cmds.c:4371 fish/cmds.c:4445 fish/cmds.c:4483
1076 #: fish/cmds.c:4559 fish/cmds.c:4632 fish/cmds.c:4666 fish/cmds.c:4686
1077 #: fish/cmds.c:4704 fish/cmds.c:4724 fish/cmds.c:4743 fish/cmds.c:4765
1078 #: fish/cmds.c:4805 fish/cmds.c:4843 fish/cmds.c:4861 fish/cmds.c:4877
1079 #: fish/cmds.c:4893 fish/cmds.c:4907 fish/cmds.c:4922 fish/cmds.c:4946
1080 #: fish/cmds.c:4967 fish/cmds.c:4988 fish/cmds.c:5009 fish/cmds.c:5030
1081 #: fish/cmds.c:5051 fish/cmds.c:5072 fish/cmds.c:5093 fish/cmds.c:5114
1082 #: fish/cmds.c:5135 fish/cmds.c:5156 fish/cmds.c:5177 fish/cmds.c:5197
1083 #: fish/cmds.c:5217 fish/cmds.c:5235 fish/cmds.c:5253 fish/cmds.c:5271
1084 #: fish/cmds.c:5288 fish/cmds.c:5308 fish/cmds.c:5343 fish/cmds.c:5357
1085 #: fish/cmds.c:5371 fish/cmds.c:5387 fish/cmds.c:5403 fish/cmds.c:5417
1086 #: fish/cmds.c:5431 fish/cmds.c:5445 fish/cmds.c:5459 fish/cmds.c:5475
1087 #: fish/cmds.c:5508 fish/cmds.c:5545 fish/cmds.c:5576 fish/cmds.c:5591
1088 #: fish/cmds.c:5606 fish/cmds.c:5619 fish/cmds.c:5632 fish/cmds.c:5650
1089 #: fish/cmds.c:5685 fish/cmds.c:5720 fish/cmds.c:5756 fish/cmds.c:5793
1090 #: fish/cmds.c:5831 fish/cmds.c:5869 fish/cmds.c:5904 fish/cmds.c:5918
1091 #: fish/cmds.c:5938 fish/cmds.c:5955 fish/cmds.c:5974 fish/cmds.c:5991
1092 #: fish/cmds.c:6008 fish/cmds.c:6041 fish/cmds.c:6110 fish/cmds.c:6147
1093 #: fish/cmds.c:6202 fish/cmds.c:6225 fish/cmds.c:6248 fish/cmds.c:6273
1094 #: fish/cmds.c:6329 fish/cmds.c:6347 fish/cmds.c:6389 fish/cmds.c:6406
1095 #: fish/cmds.c:6442 fish/cmds.c:6476 fish/cmds.c:6493 fish/cmds.c:6512
1096 #: fish/cmds.c:6566 fish/cmds.c:6583 fish/cmds.c:6602
1097 #, c-format
1098 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1099 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1100
1101 #: fish/cmds.c:1628 fish/cmds.c:2058 fish/cmds.c:2364 fish/cmds.c:2401
1102 #: fish/cmds.c:2420 fish/cmds.c:2545 fish/cmds.c:2598 fish/cmds.c:2617
1103 #: fish/cmds.c:2636 fish/cmds.c:2676 fish/cmds.c:2971 fish/cmds.c:3479
1104 #: fish/cmds.c:3653 fish/cmds.c:3672 fish/cmds.c:3691 fish/cmds.c:3710
1105 #: fish/cmds.c:3828 fish/cmds.c:3907 fish/cmds.c:4149 fish/cmds.c:4207
1106 #: fish/cmds.c:4381 fish/cmds.c:4400 fish/cmds.c:4419 fish/cmds.c:4455
1107 #: fish/cmds.c:4493 fish/cmds.c:4512 fish/cmds.c:4531 fish/cmds.c:4569
1108 #: fish/cmds.c:4588 fish/cmds.c:4607 fish/cmds.c:4642 fish/cmds.c:4777
1109 #: fish/cmds.c:4817 fish/cmds.c:5320 fish/cmds.c:5485 fish/cmds.c:5520
1110 #: fish/cmds.c:5555 fish/cmds.c:5661 fish/cmds.c:5695 fish/cmds.c:5730
1111 #: fish/cmds.c:5766 fish/cmds.c:5804 fish/cmds.c:5842 fish/cmds.c:5880
1112 #: fish/cmds.c:6020 fish/cmds.c:6053 fish/cmds.c:6066 fish/cmds.c:6079
1113 #: fish/cmds.c:6092 fish/cmds.c:6122 fish/cmds.c:6157 fish/cmds.c:6176
1114 #: fish/cmds.c:6285 fish/cmds.c:6304 fish/cmds.c:6359 fish/cmds.c:6372
1115 #: fish/cmds.c:6417 fish/cmds.c:6453 fish/cmds.c:6522 fish/cmds.c:6541
1116 #, c-format
1117 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1118 msgstr ""
1119
1120 #: fish/cmds.c:1634 fish/cmds.c:2064 fish/cmds.c:2370 fish/cmds.c:2407
1121 #: fish/cmds.c:2426 fish/cmds.c:2551 fish/cmds.c:2604 fish/cmds.c:2623
1122 #: fish/cmds.c:2642 fish/cmds.c:2682 fish/cmds.c:2977 fish/cmds.c:3485
1123 #: fish/cmds.c:3659 fish/cmds.c:3678 fish/cmds.c:3697 fish/cmds.c:3716
1124 #: fish/cmds.c:3834 fish/cmds.c:3913 fish/cmds.c:4155 fish/cmds.c:4213
1125 #: fish/cmds.c:4387 fish/cmds.c:4406 fish/cmds.c:4425 fish/cmds.c:4461
1126 #: fish/cmds.c:4499 fish/cmds.c:4518 fish/cmds.c:4537 fish/cmds.c:4575
1127 #: fish/cmds.c:4594 fish/cmds.c:4613 fish/cmds.c:4648 fish/cmds.c:4783
1128 #: fish/cmds.c:4823 fish/cmds.c:5326 fish/cmds.c:5491 fish/cmds.c:5526
1129 #: fish/cmds.c:5561 fish/cmds.c:5667 fish/cmds.c:5701 fish/cmds.c:5736
1130 #: fish/cmds.c:5772 fish/cmds.c:5810 fish/cmds.c:5848 fish/cmds.c:5886
1131 #: fish/cmds.c:6128 fish/cmds.c:6163 fish/cmds.c:6182 fish/cmds.c:6291
1132 #: fish/cmds.c:6423 fish/cmds.c:6459 fish/cmds.c:6528 fish/cmds.c:6547
1133 #, c-format
1134 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1135 msgstr ""
1136
1137 #: fish/cmds.c:7370
1138 #, c-format
1139 msgid "%s: unknown command\n"
1140 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1141
1142 #: fish/edit.c:86
1143 #, c-format
1144 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1145 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1146
1147 #: fish/fish.c:92 fuse/guestmount.c:868
1148 #, c-format
1149 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1150 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1151
1152 #: fish/fish.c:96
1153 #, c-format
1154 msgid ""
1155 "%s: guest filesystem shell\n"
1156 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1157 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1158 "Usage:\n"
1159 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1160 "  %s -i libvirt-domain\n"
1161 "  %s -i disk-image(s)\n"
1162 "or for interactive use:\n"
1163 "  %s\n"
1164 "or from a shell script:\n"
1165 "  %s <<EOF\n"
1166 "  cmd\n"
1167 "  ...\n"
1168 "  EOF\n"
1169 "Options:\n"
1170 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1171 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1172 "  -a|--add image       Add image\n"
1173 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1174 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1175 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1176 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1177 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1178 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1179 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1180 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1181 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1182 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1183 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1184 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1185 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1186 msgstr ""
1187 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1188 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1189 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1190 "Użycie:\n"
1191 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1192 "  %s -i domena-libvirt\n"
1193 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1194 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1195 "  %s\n"
1196 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1197 "  %s <<EOF\n"
1198 "  polecenie\n"
1199 "  ...\n"
1200 "  EOF\n"
1201 "Opcje:\n"
1202 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1203 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1204 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1205 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1206 "                       pomocą Tab\n"
1207 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1208 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1209 "                       montowania dysków\n"
1210 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1211 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1212 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1213 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1214 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1215 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1216 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1217 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1218 "                       wykonaniem\n"
1219 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
1220 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1221
1222 #: fish/fish.c:184 fuse/guestmount.c:961
1223 #, c-format
1224 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1225 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1226
1227 #: fish/fish.c:223
1228 #, c-format
1229 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1230 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1231
1232 #: fish/fish.c:230
1233 #, c-format
1234 msgid ""
1235 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1236 msgstr ""
1237 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1238
1239 #: fish/fish.c:239 fuse/guestmount.c:1006
1240 #, c-format
1241 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1242 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1243
1244 #: fish/fish.c:266
1245 #, c-format
1246 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1247 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1248
1249 #: fish/fish.c:339
1250 #, c-format
1251 msgid "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
1252 msgstr ""
1253 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
1254
1255 #: fish/fish.c:346
1256 #, c-format
1257 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1258 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1259
1260 #: fish/fish.c:356
1261 #, c-format
1262 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
1263 msgstr ""
1264 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
1265
1266 #: fish/fish.c:402
1267 #, c-format
1268 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1269 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1270
1271 #: fish/fish.c:410
1272 #, c-format
1273 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1274 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1275
1276 #: fish/fish.c:416
1277 #, c-format
1278 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1279 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1280
1281 #: fish/fish.c:561
1282 #, c-format
1283 msgid ""
1284 "\n"
1285 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1286 "editing virtual machine filesystems.\n"
1287 "\n"
1288 "Type: 'help' for help with commands\n"
1289 "      'quit' to quit the shell\n"
1290 "\n"
1291 msgstr ""
1292 "\n"
1293 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1294 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1295 "\n"
1296 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1297 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1298 "\n"
1299
1300 #: fish/fish.c:641
1301 #, c-format
1302 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1303 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1304
1305 #: fish/fish.c:647 fish/fish.c:664
1306 #, c-format
1307 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1308 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1309
1310 #: fish/fish.c:658
1311 #, c-format
1312 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1313 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1314
1315 #: fish/fish.c:713
1316 #, c-format
1317 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1318 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1319
1320 #: fish/fish.c:730
1321 #, c-format
1322 msgid "%s: too many arguments\n"
1323 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1324
1325 #: fish/fish.c:759
1326 #, c-format
1327 msgid "%s: empty command on command line\n"
1328 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1329
1330 #: fish/fish.c:913
1331 msgid "display a list of commands or help on a command"
1332 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1333
1334 #: fish/fish.c:915
1335 msgid "quit guestfish"
1336 msgstr "kończy pracę guestfish"
1337
1338 #: fish/fish.c:918
1339 msgid "allocate an image"
1340 msgstr "przydziela obraz"
1341
1342 #: fish/fish.c:920
1343 msgid "display a line of text"
1344 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1345
1346 #: fish/fish.c:922
1347 msgid "edit a file in the image"
1348 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1349
1350 #: fish/fish.c:924
1351 msgid "local change directory"
1352 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1353
1354 #: fish/fish.c:926
1355 msgid "expand wildcards in command"
1356 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1357
1358 #: fish/fish.c:928
1359 msgid "view a file in the pager"
1360 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1361
1362 #: fish/fish.c:930
1363 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1364 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1365
1366 #: fish/fish.c:932
1367 msgid "allocate a sparse image file"
1368 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1369
1370 #: fish/fish.c:934
1371 msgid "measure time taken to run command"
1372 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1373
1374 #: fish/fish.c:946
1375 #, c-format
1376 msgid ""
1377 "alloc - allocate an image\n"
1378 "     alloc <filename> <size>\n"
1379 "\n"
1380 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1381 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1382 "\n"
1383 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1384 "\n"
1385 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1386 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1387 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1388 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1389 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1390 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1391 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1392 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1393 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1394 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1395 msgstr ""
1396 "alloc - przydziela obraz\n"
1397 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1398 "\n"
1399 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1400 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1401 "\n"
1402 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1403 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1404 "\n"
1405 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1406 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1407 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1408 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1409 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1410 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1411 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1412 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1413 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1414 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1415
1416 #: fish/fish.c:965
1417 #, c-format
1418 msgid ""
1419 "echo - display a line of text\n"
1420 "     echo [<params> ...]\n"
1421 "\n"
1422 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1423 msgstr ""
1424 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1425 "     echo [<parametry> ...]\n"
1426 "\n"
1427 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1428
1429 #: fish/fish.c:972
1430 #, c-format
1431 msgid ""
1432 "edit - edit a file in the image\n"
1433 "     edit <filename>\n"
1434 "\n"
1435 "    This is used to edit a file.\n"
1436 "\n"
1437 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1438 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
1439 "\n"
1440 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1441 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1442 "\n"
1443 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1444 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1445 msgstr ""
1446 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1447 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1448 "\n"
1449 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1450 "\n"
1451 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1452 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1453 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
1454 "\n"
1455 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1456 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1457 "\n"
1458 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1459 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1460
1461 #: fish/fish.c:986
1462 #, c-format
1463 msgid ""
1464 "lcd - local change directory\n"
1465 "    lcd <directory>\n"
1466 "\n"
1467 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1468 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1469 "    place.\n"
1470 msgstr ""
1471 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1472 "    lcd <katalog>\n"
1473 "\n"
1474 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1475 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1476
1477 #: fish/fish.c:993
1478 #, c-format
1479 msgid ""
1480 "glob - expand wildcards in command\n"
1481 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1482 "\n"
1483 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1484 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1485 "    once for each expanded argument.\n"
1486 msgstr ""
1487 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1488 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1489 "\n"
1490 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1491 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1492 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1493 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1494
1495 #: fish/fish.c:1000
1496 #, c-format
1497 msgid ""
1498 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1499 "     help cmd\n"
1500 "     help\n"
1501 msgstr ""
1502 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1503 "     help polecenie\n"
1504 "     help\n"
1505
1506 #: fish/fish.c:1005
1507 #, c-format
1508 msgid ""
1509 "more - view a file in the pager\n"
1510 "     more <filename>\n"
1511 "\n"
1512 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1513 "\n"
1514 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1515 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1516 "\n"
1517 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1518 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1519 "\n"
1520 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1521 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1522 msgstr ""
1523 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1524 "     more <nazwa_pliku>\n"
1525 "\n"
1526 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1527 "\n"
1528 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1529 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1530 "\n"
1531 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1532 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1533 "\n"
1534 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1535 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1536
1537 #: fish/fish.c:1021
1538 #, c-format
1539 msgid ""
1540 "quit - quit guestfish\n"
1541 "     quit\n"
1542 msgstr ""
1543 "quit - kończy pracę guestfish\n"
1544 "     quit\n"
1545
1546 #: fish/fish.c:1024
1547 #, c-format
1548 msgid ""
1549 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1550 "     reopen\n"
1551 "\n"
1552 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1553 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1554 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1555 msgstr ""
1556 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1557 "     reopen\n"
1558 "\n"
1559 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1560 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1561 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1562 "przydatne do testowania.\n"
1563
1564 #: fish/fish.c:1031
1565 #, c-format
1566 msgid ""
1567 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1568 "     sparse <filename> <size>\n"
1569 "\n"
1570 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1571 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1572 "\n"
1573 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1574 "    command, except that the image file is allocated\n"
1575 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1576 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1577 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1578 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1579 "    space during a write operation.\n"
1580 "\n"
1581 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1582 "\n"
1583 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1584 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1585 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1586 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1587 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1588 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1589 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1590 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1591 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1592 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1593 msgstr ""
1594 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1595 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1596 "\n"
1597 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1598 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1599 "\n"
1600 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1601 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1602 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1603 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1604 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1605 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1606 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1607 "\n"
1608 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1609 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1610 "\n"
1611 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1612 "    <nn>             liczba kilobajtów\n"
1613 "      np.: 1440      standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1614 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1615 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1616 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1617 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1618 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1619 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1620 "    <nn>sektory        liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1621
1622 #: fish/fish.c:1058
1623 #, c-format
1624 msgid ""
1625 "time - measure time taken to run command\n"
1626 "    time <command> [<args> ...]\n"
1627 "\n"
1628 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1629 "    time afterwards.\n"
1630 msgstr ""
1631 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1632 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1633 "\n"
1634 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1635
1636 #: fish/fish.c:1064
1637 #, c-format
1638 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1639 msgstr ""
1640 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1641 "poleceń\n"
1642
1643 #: fish/fish.c:1220
1644 #, c-format
1645 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1646 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1647
1648 #: fish/glob.c:52
1649 #, c-format
1650 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1651 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1652
1653 #: fish/glob.c:72
1654 #, c-format
1655 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1656 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1657
1658 #: fish/lcd.c:34
1659 #, c-format
1660 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1661 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1662
1663 #: fish/more.c:40
1664 #, c-format
1665 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1666 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1667
1668 #: fish/rc.c:249
1669 #, c-format
1670 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1671 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1672
1673 #: fish/rc.c:254
1674 #, c-format
1675 msgid ""
1676 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1677 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1678 msgstr ""
1679 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1680 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1681 "zgadzać.\n"
1682
1683 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1684 #, c-format
1685 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1686 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1687
1688 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1689 #, c-format
1690 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1691 msgstr ""
1692 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1693 "serwera\n"
1694
1695 #: fish/rc.c:380
1696 #, c-format
1697 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1698 msgstr ""
1699 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1700
1701 #: fish/reopen.c:36
1702 #, c-format
1703 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1704 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1705
1706 #: fish/reopen.c:46
1707 #, c-format
1708 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1709 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1710
1711 #: fish/time.c:35
1712 #, c-format
1713 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1714 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1715
1716 #: fuse/guestmount.c:872
1717 #, c-format
1718 msgid ""
1719 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1720 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1721 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1722 "Usage:\n"
1723 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
1724 "Options:\n"
1725 "  -a|--add image       Add image\n"
1726 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
1727 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
1728 "  --help               Display help message and exit\n"
1729 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1730 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1731 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
1732 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1733 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1734 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
1735 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1736 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1737 msgstr ""
1738 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
1739 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
1740 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1741 "Użycie:\n"
1742 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
1743 "Opcje:\n"
1744 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1745 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
1746 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
1747 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
1748 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
1749 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1750 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1751 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
1752 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1753 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1754 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
1755 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
1756 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1757 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1758
1759 #: fuse/guestmount.c:1077
1760 #, c-format
1761 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
1762 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
1763
1764 #: fuse/guestmount.c:1085
1765 #, c-format
1766 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
1767 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
1768
1769 #: src/guestfs.c:255
1770 #, c-format
1771 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
1772 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
1773
1774 #: src/guestfs.c:358
1775 #, c-format
1776 msgid "libguestfs: error: %s\n"
1777 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
1778
1779 #: src/guestfs.c:709
1780 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
1781 msgstr ""
1782 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
1783
1784 #: src/guestfs.c:723
1785 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
1786 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
1787
1788 #: src/guestfs.c:737
1789 #, c-format
1790 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
1791 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
1792
1793 #: src/guestfs.c:757 src/guestfs.c:796 src/guestfs.c:814
1794 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
1795 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
1796
1797 #: src/guestfs.c:899
1798 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
1799 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
1800
1801 #: src/guestfs.c:904
1802 msgid "qemu has already been launched"
1803 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
1804
1805 #: src/guestfs.c:912
1806 #, c-format
1807 msgid "%s: cannot create temporary directory"
1808 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
1809
1810 #: src/guestfs.c:1002
1811 #, c-format
1812 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
1813 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
1814
1815 #: src/guestfs.c:1394
1816 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
1817 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
1818
1819 #: src/guestfs.c:1413
1820 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
1821 msgstr ""
1822 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
1823 "błędów"
1824
1825 #: src/guestfs.c:1426
1826 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
1827 msgstr ""
1828 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
1829
1830 #: src/guestfs.c:1517
1831 #, c-format
1832 msgid "external command failed: %s"
1833 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
1834
1835 #: src/guestfs.c:1595
1836 #, c-format
1837 msgid ""
1838 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
1839 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
1840 msgstr ""
1841 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
1842 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
1843
1844 #: src/guestfs.c:1734
1845 msgid "qemu has not been launched yet"
1846 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
1847
1848 #: src/guestfs.c:1745
1849 msgid "no subprocess to kill"
1850 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
1851
1852 #: src/guestfs.c:1867
1853 #, c-format
1854 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
1855 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
1856
1857 #: src/guestfs.c:1890
1858 #, c-format
1859 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
1860 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
1861
1862 #: src/guestfs.c:1998
1863 #, c-format
1864 msgid ""
1865 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
1866 msgstr ""
1867 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
1868 "x\n"
1869
1870 #: src/guestfs.c:2156 src/guestfs.c:2210
1871 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
1872 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
1873
1874 #: src/guestfs.c:2172
1875 #, c-format
1876 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
1877 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
1878
1879 #: src/guestfs.c:2187
1880 #, c-format
1881 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
1882 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
1883
1884 #: src/guestfs.c:2309
1885 #, c-format
1886 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
1887 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
1888
1889 #: src/guestfs.c:2331
1890 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
1891 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
1892
1893 #: src/guestfs.c:2340
1894 msgid "dispatch failed to marshal args"
1895 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
1896
1897 #: src/guestfs.c:2470
1898 #, c-format
1899 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
1900 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
1901
1902 #: src/guestfs.c:2486
1903 #, c-format
1904 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
1905 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
1906
1907 #: src/guestfs.c:2610
1908 #, c-format
1909 msgid "%s: error in chunked encoding"
1910 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
1911
1912 #: src/guestfs.c:2638
1913 msgid "write to daemon socket"
1914 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
1915
1916 #: src/guestfs.c:2661
1917 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
1918 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
1919
1920 #: src/guestfs.c:2666
1921 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
1922 msgstr ""
1923 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
1924 "fragmentów pliku"
1925
1926 #: src/guestfs.c:2674
1927 msgid "failed to parse file chunk"
1928 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
1929
1930 #: src/guestfs.c:2683
1931 msgid "file receive cancelled by daemon"
1932 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
1933
1934 #: test-tool/test-tool.c:69
1935 #, c-format
1936 msgid ""
1937 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
1938 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1939 "Usage:\n"
1940 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
1941 "Options:\n"
1942 "  --help         Display usage\n"
1943 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1944 "                 Helper program (default: %s)\n"
1945 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
1946 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
1947 "  --timeout n\n"
1948 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
1949 msgstr ""
1950 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
1951 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1952 "Użycie:\n"
1953 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
1954 "Opcje:\n"
1955 "  --help         Wyświetla użycie\n"
1956 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1957 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
1958 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
1959 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
1960 "  --timeout n\n"
1961 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
1962 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
1963
1964 #: test-tool/test-tool.c:121
1965 #, c-format
1966 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
1967 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1968
1969 #: test-tool/test-tool.c:130
1970 #, c-format
1971 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
1972 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
1973
1974 #: test-tool/test-tool.c:142
1975 #, c-format
1976 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
1977 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
1978
1979 #: test-tool/test-tool.c:165
1980 #, c-format
1981 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
1982 msgstr ""
1983 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
1984 "się\n"
1985
1986 #: test-tool/test-tool.c:170 test-tool/test-tool.c:176
1987 #, c-format
1988 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
1989 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
1990
1991 #: test-tool/test-tool.c:184
1992 #, c-format
1993 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
1994 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
1995
1996 #: test-tool/test-tool.c:206
1997 #, c-format
1998 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
1999 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2000
2001 #: test-tool/test-tool.c:218
2002 #, c-format
2003 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2004 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2005
2006 #: test-tool/test-tool.c:224
2007 #, c-format
2008 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2009 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2010
2011 #: test-tool/test-tool.c:230
2012 #, c-format
2013 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2014 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2015
2016 #: test-tool/test-tool.c:236
2017 #, c-format
2018 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2019 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2020
2021 #: test-tool/test-tool.c:242
2022 #, c-format
2023 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2024 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2025
2026 #: test-tool/test-tool.c:250
2027 #, c-format
2028 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2029 msgstr ""
2030 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2031 "nie powiódł się\n"
2032
2033 #: test-tool/test-tool.c:281
2034 #, c-format
2035 msgid ""
2036 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2037 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2038 msgstr ""
2039 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2040 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2041
2042 #: test-tool/test-tool.c:289
2043 #, c-format
2044 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2045 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2046
2047 #: test-tool/test-tool.c:303
2048 #, c-format
2049 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2050 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2051
2052 #: test-tool/test-tool.c:352
2053 #, c-format
2054 msgid ""
2055 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2056 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2057 "\n"
2058 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2059 msgstr ""
2060 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2061 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2062 "\n"
2063 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2064
2065 #: test-tool/test-tool.c:368
2066 #, c-format
2067 msgid "command failed: %s"
2068 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2069
2070 #: test-tool/test-tool.c:376
2071 #, c-format
2072 msgid ""
2073 "Test tool helper program %s\n"
2074 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2075 "was built.\n"
2076 msgstr ""
2077 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2078 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2079
2080 #: test-tool/test-tool.c:410
2081 #, c-format
2082 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2083 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"