b824c6fe56e68a1365084f1de197eb023c7c2a28
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2010-04-08 15:23+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2010-02-28 03:02+0100\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: fish/alloc.c:40
17 #, c-format
18 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
19 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
20
21 #: fish/alloc.c:48 fish/alloc.c:116
22 #, c-format
23 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
24 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
25
26 #: fish/alloc.c:108
27 #, c-format
28 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
29 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
30
31 #: fish/alloc.c:173 fish/alloc.c:180
32 #, c-format
33 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
34 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
35
36 #: fish/cmds.c:38
37 msgid "Command"
38 msgstr "Polecenie"
39
40 #: fish/cmds.c:38
41 msgid "Description"
42 msgstr "Opis"
43
44 #: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:318
45 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
46 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
47
48 #: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:315
49 msgid "add an image to examine or modify"
50 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
51
52 #: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:321
53 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
54 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
55
56 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:411
57 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
58 msgstr ""
59 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
60
61 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:408
62 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
63 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
64
65 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:462
66 msgid "close the current Augeas handle"
67 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
68
69 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:468
70 msgid "define an Augeas node"
71 msgstr "określa węzeł Augeas"
72
73 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:465
74 msgid "define an Augeas variable"
75 msgstr "określa zmienną Augeas"
76
77 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:471
78 msgid "look up the value of an Augeas path"
79 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
80
81 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:459
82 msgid "create a new Augeas handle"
83 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
84
85 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:477
86 msgid "insert a sibling Augeas node"
87 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
88
89 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:492
90 msgid "load files into the tree"
91 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
92
93 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:495
94 msgid "list Augeas nodes under augpath"
95 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
96
97 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:486
98 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
99 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
100
101 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:483
102 msgid "move Augeas node"
103 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
104
105 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:480
106 msgid "remove an Augeas path"
107 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
108
109 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:489
110 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
111 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
112
113 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:474
114 msgid "set Augeas path to value"
115 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
116
117 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:1059
118 msgid "test availability of some parts of the API"
119 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
120
121 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:603
122 msgid "flush device buffers"
123 msgstr "czyści bufory urządzenia"
124
125 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:591
126 msgid "get blocksize of block device"
127 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
128
129 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:585
130 msgid "is block device set to read-only"
131 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
132
133 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:600
134 msgid "get total size of device in bytes"
135 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
136
137 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:588
138 msgid "get sectorsize of block device"
139 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
140
141 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:597
142 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
143 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
144
145 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:606
146 msgid "reread partition table"
147 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
148
149 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:594
150 msgid "set blocksize of block device"
151 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
152
153 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:579
154 msgid "set block device to read-only"
155 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
156
157 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:582
158 msgid "set block device to read-write"
159 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
160
161 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:1002
162 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
163 msgstr ""
164 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
165
166 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:423
167 msgid "list the contents of a file"
168 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
169
170 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:615
171 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
172 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
173
174 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:513
175 msgid "change file mode"
176 msgstr "zmienia tryb pliku"
177
178 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:516 fish/cmds.c:1020
179 msgid "change file owner and group"
180 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
181
182 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:561
183 msgid "run a command from the guest filesystem"
184 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
185
186 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:564
187 msgid "run a command, returning lines"
188 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
189
190 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:324
191 msgid "add qemu parameters"
192 msgstr "dodaje parametry QEMU"
193
194 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:1092
195 #, fuzzy
196 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
197 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
198
199 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:672
200 msgid "copy a file"
201 msgstr "kopiuje plik"
202
203 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:675
204 msgid "copy a file or directory recursively"
205 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
206
207 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1062
208 msgid "copy from source to destination using dd"
209 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
210
211 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:639
212 msgid "debugging and internals"
213 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
214
215 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:786
216 msgid "report file system disk space usage"
217 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
218
219 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:789
220 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
221 msgstr ""
222 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
223
224 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:684
225 msgid "return kernel messages"
226 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
227
228 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:612
229 msgid "download a file to the local machine"
230 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
231
232 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:681
233 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
234 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
235
236 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:792
237 msgid "estimate file space usage"
238 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
239
240 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:735
241 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
242 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
243
244 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:996
245 msgid "echo arguments back to the client"
246 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
247
248 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:120
249 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:298
250 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:864
251 #: fish/cmds.c:867 fish/cmds.c:870 fish/cmds.c:873 fish/cmds.c:876
252 #: fish/cmds.c:879 fish/cmds.c:882 fish/cmds.c:885 fish/cmds.c:888
253 #: fish/cmds.c:891 fish/cmds.c:894 fish/cmds.c:897
254 msgid "return lines matching a pattern"
255 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
256
257 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:690
258 msgid "test if two files have equal contents"
259 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
260
261 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:519
262 msgid "test if file or directory exists"
263 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
264
265 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:918
266 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
267 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
268
269 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:558
270 msgid "determine file type"
271 msgstr "określa typ pliku"
272
273 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1065
274 msgid "return the size of the file in bytes"
275 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
276
277 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1056
278 msgid "fill a file with octets"
279 msgstr "wypełnia plik oktetami"
280
281 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:732
282 msgid "find all files and directories"
283 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
284
285 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:999
286 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
287 msgstr ""
288 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
289
290 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:663
291 msgid "run the filesystem checker"
292 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
293
294 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:342
295 msgid "get the additional kernel options"
296 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
297
298 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:348
299 msgid "get autosync mode"
300 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
301
302 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:399
303 msgid "get direct appliance mode flag"
304 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
305
306 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:654
307 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
308 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
309
310 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:660
311 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
312 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
313
314 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:375
315 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
316 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
317
318 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:336
319 msgid "get the search path"
320 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
321
322 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:378
323 msgid "get PID of qemu subprocess"
324 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
325
326 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:330
327 msgid "get the qemu binary"
328 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
329
330 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:405
331 msgid "get recovery process enabled flag"
332 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
333
334 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:387
335 msgid "get SELinux enabled flag"
336 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
337
338 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:369
339 msgid "get the current state"
340 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
341
342 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:393
343 msgid "get command trace enabled flag"
344 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
345
346 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:354
347 msgid "get verbose mode"
348 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
349
350 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:969
351 msgid "get SELinux security context"
352 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
353
354 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:834 fish/cmds.c:837
355 msgid "list extended attributes of a file or directory"
356 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
357
358 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:750
359 msgid "expand a wildcard path"
360 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
361
362 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:669
363 msgid "install GRUB"
364 msgstr "instaluje program GRUB"
365
366 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:774
367 msgid "return first 10 lines of a file"
368 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
369
370 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:777
371 msgid "return first N lines of a file"
372 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
373
374 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:699
375 msgid "dump a file in hexadecimal"
376 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
377
378 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:1074
379 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
380 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
381
382 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:795
383 msgid "list files in an initrd"
384 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
385
386 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:951
387 msgid "add an inotify watch"
388 msgstr "dodaje obserwację inotify"
389
390 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:963
391 msgid "close the inotify handle"
392 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
393
394 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:960
395 msgid "return list of watched files that had events"
396 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
397
398 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:948
399 msgid "create an inotify handle"
400 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
401
402 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:957
403 msgid "return list of inotify events"
404 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
405
406 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:954
407 msgid "remove an inotify watch"
408 msgstr "usuwa obserwację inotify"
409
410 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:366
411 msgid "is busy processing a command"
412 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
413
414 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:360
415 msgid "is in configuration state"
416 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
417
418 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:522 fish/cmds.c:525
419 msgid "test if file exists"
420 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
421
422 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:363
423 msgid "is launching subprocess"
424 msgstr "uruchamia podprocesy"
425
426 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:357
427 msgid "is ready to accept commands"
428 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
429
430 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:312
431 msgid "kill the qemu subprocess"
432 msgstr "niszczy podproces QEMU"
433
434 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:309
435 msgid "launch the qemu subprocess"
436 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
437
438 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:432
439 msgid "list the block devices"
440 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
441
442 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:435
443 msgid "list the partitions"
444 msgstr "wyświetla listę partycji"
445
446 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:426
447 msgid "list the files in a directory (long format)"
448 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
449
450 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:903 fish/cmds.c:906
451 msgid "create a hard link"
452 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
453
454 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:909 fish/cmds.c:912
455 msgid "create a symbolic link"
456 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
457
458 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:846 fish/cmds.c:849
459 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
460 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
461
462 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:429
463 msgid "list the files in a directory"
464 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
465
466 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:840 fish/cmds.c:843
467 msgid "set extended attribute of a file or directory"
468 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
469
470 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:570
471 msgid "get file information for a symbolic link"
472 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
473
474 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:1023
475 msgid "lstat on multiple files"
476 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
477
478 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:531 fish/cmds.c:534
479 msgid "create an LVM volume group"
480 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
481
482 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:555
483 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
484 msgstr ""
485 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
486
487 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:642
488 msgid "remove an LVM logical volume"
489 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
490
491 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:1068
492 msgid "rename an LVM logical volume"
493 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
494
495 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:726
496 msgid "resize an LVM logical volume"
497 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
498
499 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:444 fish/cmds.c:453
500 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
501 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
502
503 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:1083
504 #, fuzzy
505 msgid "get the UUID of a logical volume"
506 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
507
508 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:1026
509 msgid "lgetxattr on multiple files"
510 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
511
512 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:507
513 msgid "create a directory"
514 msgstr "tworzy katalog"
515
516 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:1017
517 msgid "create a directory with a particular mode"
518 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
519
520 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:510
521 msgid "create a directory and parents"
522 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
523
524 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:762
525 msgid "create a temporary directory"
526 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
527
528 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:984
529 #: fish/cmds.c:987 fish/cmds.c:990
530 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
531 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
532
533 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:975
534 msgid "make ext2/3/4 external journal"
535 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
536
537 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:978
538 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
539 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
540
541 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:981
542 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
543 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
544
545 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:813
546 msgid "make FIFO (named pipe)"
547 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
548
549 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:537
550 msgid "make a filesystem"
551 msgstr "tworzy system plików"
552
553 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:972
554 msgid "make a filesystem with block size"
555 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
556
557 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:855
558 msgid "create a mountpoint"
559 msgstr "tworzy punkt montowania"
560
561 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:810
562 msgid "make block, character or FIFO devices"
563 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
564
565 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:816
566 msgid "make block device node"
567 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
568
569 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:819
570 msgid "make char device node"
571 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
572
573 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:801
574 msgid "create a swap partition"
575 msgstr "tworzy partycję wymiany"
576
577 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:804
578 msgid "create a swap partition with a label"
579 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
580
581 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:807
582 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
583 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
584
585 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:945
586 msgid "create a swap file"
587 msgstr "tworzy plik wymiany"
588
589 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:993
590 msgid "load a kernel module"
591 msgstr "wczytuje moduł jądra"
592
593 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:414
594 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
595 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
596
597 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:798
598 msgid "mount a file using the loop device"
599 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
600
601 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:633
602 msgid "mount a guest disk with mount options"
603 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
604
605 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:630
606 msgid "mount a guest disk, read-only"
607 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
608
609 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:636
610 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
611 msgstr ""
612 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
613 "plików"
614
615 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:852
616 msgid "show mountpoints"
617 msgstr "wyświetla punkty montowania"
618
619 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:549
620 msgid "show mounted filesystems"
621 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
622
623 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:678
624 msgid "move a file"
625 msgstr "przenosi plik"
626
627 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:741
628 msgid "probe NTFS volume"
629 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
630
631 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:1038
632 msgid "add a partition to the device"
633 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
634
635 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1041
636 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
637 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
638
639 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1053
640 msgid "get the partition table type"
641 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
642
643 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1035
644 msgid "create an empty partition table"
645 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
646
647 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1050
648 msgid "list partitions on a device"
649 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
650
651 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1044
652 msgid "make a partition bootable"
653 msgstr "zmienia partycję na startową"
654
655 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1047
656 msgid "set partition name"
657 msgstr "ustawia nazwę partycji"
658
659 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:687
660 msgid "ping the guest daemon"
661 msgstr "odpytuje demona gościa"
662
663 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1032
664 msgid "read part of a file"
665 msgstr "odczytuje część pliku"
666
667 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:528
668 msgid "create an LVM physical volume"
669 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
670
671 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:648
672 msgid "remove an LVM physical volume"
673 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
674
675 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:705
676 msgid "resize an LVM physical volume"
677 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
678
679 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:438 fish/cmds.c:447
680 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
681 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
682
683 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1077
684 #, fuzzy
685 msgid "get the UUID of a physical volume"
686 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
687
688 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:861
689 msgid "read a file"
690 msgstr "odczytuje plik"
691
692 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:456
693 msgid "read file as lines"
694 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
695
696 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:825
697 msgid "read directories entries"
698 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
699
700 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:915
701 msgid "read the target of a symbolic link"
702 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
703
704 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1029
705 msgid "readlink on multiple files"
706 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
707
708 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:900
709 msgid "canonicalized absolute pathname"
710 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
711
712 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:729
713 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
714 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
715
716 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:498
717 msgid "remove a file"
718 msgstr "usuwa plik"
719
720 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:504
721 msgid "remove a file or directory recursively"
722 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
723
724 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:501
725 msgid "remove a directory"
726 msgstr "usuwa katalog"
727
728 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:858
729 msgid "remove a mountpoint"
730 msgstr "usuwa punkt montowania"
731
732 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:753
733 msgid "scrub (securely wipe) a device"
734 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
735
736 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:756
737 msgid "scrub (securely wipe) a file"
738 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
739
740 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:759
741 msgid "scrub (securely wipe) free space"
742 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
743
744 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:339
745 msgid "add options to kernel command line"
746 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
747
748 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:345
749 msgid "set autosync mode"
750 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
751
752 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:396
753 msgid "enable or disable direct appliance mode"
754 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
755
756 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:651
757 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
758 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
759
760 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:657
761 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
762 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
763
764 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:372
765 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
766 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
767
768 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:333
769 msgid "set the search path"
770 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
771
772 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:327
773 msgid "set the qemu binary"
774 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
775
776 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:402
777 msgid "enable or disable the recovery process"
778 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
779
780 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:384
781 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
782 msgstr ""
783 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
784
785 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:390
786 msgid "enable or disable command traces"
787 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
788
789 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:351
790 msgid "set verbose mode"
791 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
792
793 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:966
794 msgid "set SELinux security context"
795 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
796
797 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:540 fish/cmds.c:828
798 msgid "create partitions on a block device"
799 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
800
801 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:708
802 msgid "modify a single partition on a block device"
803 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
804
805 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:717
806 msgid "display the disk geometry from the partition table"
807 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
808
809 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:714
810 msgid "display the kernel geometry"
811 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
812
813 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:711
814 msgid "display the partition table"
815 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
816
817 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:744
818 msgid "run a command via the shell"
819 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
820
821 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:747
822 msgid "run a command via the shell returning lines"
823 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
824
825 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:738
826 msgid "sleep for some seconds"
827 msgstr "usypia na kilka sekund"
828
829 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:567
830 msgid "get file information"
831 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
832
833 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:573
834 msgid "get file system statistics"
835 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
836
837 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:693 fish/cmds.c:696
838 msgid "print the printable strings in a file"
839 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
840
841 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:924
842 msgid "disable swap on device"
843 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
844
845 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:930
846 msgid "disable swap on file"
847 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
848
849 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:936
850 msgid "disable swap on labeled swap partition"
851 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
852
853 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:942
854 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
855 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
856
857 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:921
858 msgid "enable swap on device"
859 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
860
861 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:927
862 msgid "enable swap on file"
863 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
864
865 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:933
866 msgid "enable swap on labeled swap partition"
867 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
868
869 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:939
870 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
871 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
872
873 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:417
874 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
875 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
876
877 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:780
878 msgid "return last 10 lines of a file"
879 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
880
881 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:783
882 msgid "return last N lines of a file"
883 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
884
885 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:618
886 msgid "unpack tarfile to directory"
887 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
888
889 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:621
890 msgid "pack directory into tarfile"
891 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
892
893 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:624
894 msgid "unpack compressed tarball to directory"
895 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
896
897 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:627
898 msgid "pack directory into compressed tarball"
899 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
900
901 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:420
902 msgid "update file timestamps or create a new file"
903 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
904
905 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:1008
906 msgid "truncate a file to zero size"
907 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
908
909 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:1011
910 msgid "truncate a file to a particular size"
911 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
912
913 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:576
914 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
915 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
916
917 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:822
918 msgid "set file mode creation mask (umask)"
919 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
920
921 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:546
922 msgid "unmount a filesystem"
923 msgstr "odmontowuje system plików"
924
925 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:552
926 msgid "unmount all filesystems"
927 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
928
929 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:609
930 msgid "upload a file from the local machine"
931 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
932
933 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1014
934 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
935 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
936
937 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:381
938 msgid "get the library version number"
939 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
940
941 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:1005
942 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
943 msgstr ""
944 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
945 "zamontowanemu urządzeniu"
946
947 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:723
948 msgid "activate or deactivate some volume groups"
949 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
950
951 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:720
952 msgid "activate or deactivate all volume groups"
953 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
954
955 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:1089
956 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
957 msgstr ""
958
959 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:1086
960 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
961 msgstr ""
962
963 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:645
964 msgid "remove an LVM volume group"
965 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
966
967 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:1071
968 msgid "rename an LVM volume group"
969 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
970
971 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:441 fish/cmds.c:450
972 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
973 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
974
975 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:1080
976 #, fuzzy
977 msgid "get the UUID of a volume group"
978 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
979
980 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:771
981 msgid "count characters in a file"
982 msgstr "liczy znaki w pliku"
983
984 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:765
985 msgid "count lines in a file"
986 msgstr "liczy wiersze w pliku"
987
988 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:768
989 msgid "count words in a file"
990 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
991
992 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:543
993 msgid "create a file"
994 msgstr "tworzy plik"
995
996 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:666
997 msgid "write zeroes to the device"
998 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
999
1000 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:1095
1001 #, fuzzy
1002 msgid "write zeroes to an entire device"
1003 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1004
1005 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:702
1006 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1007 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1008
1009 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:831
1010 msgid "determine file type inside a compressed file"
1011 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1012
1013 #: fish/cmds.c:303
1014 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1015 msgstr ""
1016 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1017 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1018 "o poleceniu."
1019
1020 #: fish/cmds.c:1373 fish/cmds.c:1385 fish/cmds.c:1398 fish/cmds.c:1412
1021 #: fish/cmds.c:1426 fish/cmds.c:1441 fish/cmds.c:1456 fish/cmds.c:1469
1022 #: fish/cmds.c:1484 fish/cmds.c:1497 fish/cmds.c:1512 fish/cmds.c:1525
1023 #: fish/cmds.c:1539 fish/cmds.c:1552 fish/cmds.c:1567 fish/cmds.c:1580
1024 #: fish/cmds.c:1594 fish/cmds.c:1608 fish/cmds.c:1622 fish/cmds.c:1636
1025 #: fish/cmds.c:1650 fish/cmds.c:1665 fish/cmds.c:1696 fish/cmds.c:1710
1026 #: fish/cmds.c:1724 fish/cmds.c:1740 fish/cmds.c:1753 fish/cmds.c:1768
1027 #: fish/cmds.c:1781 fish/cmds.c:1796 fish/cmds.c:1809 fish/cmds.c:1824
1028 #: fish/cmds.c:1837 fish/cmds.c:1853 fish/cmds.c:1869 fish/cmds.c:1885
1029 #: fish/cmds.c:1899 fish/cmds.c:1912 fish/cmds.c:1928 fish/cmds.c:1947
1030 #: fish/cmds.c:1966 fish/cmds.c:1984 fish/cmds.c:1999 fish/cmds.c:2014
1031 #: fish/cmds.c:2029 fish/cmds.c:2044 fish/cmds.c:2059 fish/cmds.c:2074
1032 #: fish/cmds.c:2089 fish/cmds.c:2105 fish/cmds.c:2125 fish/cmds.c:2159
1033 #: fish/cmds.c:2173 fish/cmds.c:2192 fish/cmds.c:2211 fish/cmds.c:2229
1034 #: fish/cmds.c:2246 fish/cmds.c:2262 fish/cmds.c:2279 fish/cmds.c:2294
1035 #: fish/cmds.c:2310 fish/cmds.c:2322 fish/cmds.c:2335 fish/cmds.c:2352
1036 #: fish/cmds.c:2368 fish/cmds.c:2384 fish/cmds.c:2400 fish/cmds.c:2416
1037 #: fish/cmds.c:2433 fish/cmds.c:2470 fish/cmds.c:2524 fish/cmds.c:2542
1038 #: fish/cmds.c:2560 fish/cmds.c:2578 fish/cmds.c:2593 fish/cmds.c:2612
1039 #: fish/cmds.c:2647 fish/cmds.c:2666 fish/cmds.c:2742 fish/cmds.c:2778
1040 #: fish/cmds.c:2791 fish/cmds.c:2806 fish/cmds.c:2818 fish/cmds.c:2831
1041 #: fish/cmds.c:2850 fish/cmds.c:2869 fish/cmds.c:2888 fish/cmds.c:2907
1042 #: fish/cmds.c:2926 fish/cmds.c:2945 fish/cmds.c:2962 fish/cmds.c:2976
1043 #: fish/cmds.c:2990 fish/cmds.c:3006 fish/cmds.c:3022 fish/cmds.c:3039
1044 #: fish/cmds.c:3072 fish/cmds.c:3088 fish/cmds.c:3104 fish/cmds.c:3118
1045 #: fish/cmds.c:3133 fish/cmds.c:3151 fish/cmds.c:3169 fish/cmds.c:3190
1046 #: fish/cmds.c:3206 fish/cmds.c:3222 fish/cmds.c:3238 fish/cmds.c:3256
1047 #: fish/cmds.c:3273 fish/cmds.c:3292 fish/cmds.c:3310 fish/cmds.c:3330
1048 #: fish/cmds.c:3344 fish/cmds.c:3358 fish/cmds.c:3373 fish/cmds.c:3388
1049 #: fish/cmds.c:3406 fish/cmds.c:3421 fish/cmds.c:3439 fish/cmds.c:3456
1050 #: fish/cmds.c:3471 fish/cmds.c:3489 fish/cmds.c:3509 fish/cmds.c:3529
1051 #: fish/cmds.c:3548 fish/cmds.c:3579 fish/cmds.c:3594 fish/cmds.c:3608
1052 #: fish/cmds.c:3629 fish/cmds.c:3649 fish/cmds.c:3669 fish/cmds.c:3688
1053 #: fish/cmds.c:3702 fish/cmds.c:3721 fish/cmds.c:3812 fish/cmds.c:3829
1054 #: fish/cmds.c:3846 fish/cmds.c:3863 fish/cmds.c:3878 fish/cmds.c:3896
1055 #: fish/cmds.c:3929 fish/cmds.c:3943 fish/cmds.c:3962 fish/cmds.c:3976
1056 #: fish/cmds.c:4009 fish/cmds.c:4026 fish/cmds.c:4043 fish/cmds.c:4060
1057 #: fish/cmds.c:4079 fish/cmds.c:4093 fish/cmds.c:4109 fish/cmds.c:4125
1058 #: fish/cmds.c:4144 fish/cmds.c:4162 fish/cmds.c:4180 fish/cmds.c:4198
1059 #: fish/cmds.c:4218 fish/cmds.c:4256 fish/cmds.c:4276 fish/cmds.c:4313
1060 #: fish/cmds.c:4328 fish/cmds.c:4344 fish/cmds.c:4362 fish/cmds.c:4382
1061 #: fish/cmds.c:4401 fish/cmds.c:4416 fish/cmds.c:4432 fish/cmds.c:4450
1062 #: fish/cmds.c:4524 fish/cmds.c:4562 fish/cmds.c:4638 fish/cmds.c:4711
1063 #: fish/cmds.c:4745 fish/cmds.c:4765 fish/cmds.c:4783 fish/cmds.c:4803
1064 #: fish/cmds.c:4822 fish/cmds.c:4844 fish/cmds.c:4884 fish/cmds.c:4922
1065 #: fish/cmds.c:4940 fish/cmds.c:4956 fish/cmds.c:4972 fish/cmds.c:4986
1066 #: fish/cmds.c:5001 fish/cmds.c:5025 fish/cmds.c:5046 fish/cmds.c:5067
1067 #: fish/cmds.c:5088 fish/cmds.c:5109 fish/cmds.c:5130 fish/cmds.c:5151
1068 #: fish/cmds.c:5172 fish/cmds.c:5193 fish/cmds.c:5214 fish/cmds.c:5235
1069 #: fish/cmds.c:5256 fish/cmds.c:5276 fish/cmds.c:5296 fish/cmds.c:5314
1070 #: fish/cmds.c:5332 fish/cmds.c:5350 fish/cmds.c:5367 fish/cmds.c:5387
1071 #: fish/cmds.c:5422 fish/cmds.c:5436 fish/cmds.c:5450 fish/cmds.c:5466
1072 #: fish/cmds.c:5482 fish/cmds.c:5496 fish/cmds.c:5510 fish/cmds.c:5524
1073 #: fish/cmds.c:5538 fish/cmds.c:5554 fish/cmds.c:5587 fish/cmds.c:5624
1074 #: fish/cmds.c:5655 fish/cmds.c:5670 fish/cmds.c:5685 fish/cmds.c:5698
1075 #: fish/cmds.c:5711 fish/cmds.c:5729 fish/cmds.c:5764 fish/cmds.c:5799
1076 #: fish/cmds.c:5835 fish/cmds.c:5872 fish/cmds.c:5910 fish/cmds.c:5948
1077 #: fish/cmds.c:5983 fish/cmds.c:5997 fish/cmds.c:6017 fish/cmds.c:6034
1078 #: fish/cmds.c:6053 fish/cmds.c:6070 fish/cmds.c:6087 fish/cmds.c:6120
1079 #: fish/cmds.c:6189 fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6281 fish/cmds.c:6304
1080 #: fish/cmds.c:6327 fish/cmds.c:6352 fish/cmds.c:6408 fish/cmds.c:6426
1081 #: fish/cmds.c:6468 fish/cmds.c:6485 fish/cmds.c:6521 fish/cmds.c:6555
1082 #: fish/cmds.c:6572 fish/cmds.c:6591 fish/cmds.c:6645 fish/cmds.c:6662
1083 #: fish/cmds.c:6681 fish/cmds.c:6700 fish/cmds.c:6716 fish/cmds.c:6733
1084 #: fish/cmds.c:6757 fish/cmds.c:6774 fish/cmds.c:6791 fish/cmds.c:6808
1085 #: fish/cmds.c:6825 fish/cmds.c:6844 fish/cmds.c:6876
1086 #, c-format
1087 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1088 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1089
1090 #: fish/cmds.c:1374 fish/cmds.c:1386 fish/cmds.c:1399 fish/cmds.c:1413
1091 #: fish/cmds.c:1427 fish/cmds.c:1442 fish/cmds.c:1457 fish/cmds.c:1470
1092 #: fish/cmds.c:1485 fish/cmds.c:1498 fish/cmds.c:1513 fish/cmds.c:1526
1093 #: fish/cmds.c:1540 fish/cmds.c:1553 fish/cmds.c:1568 fish/cmds.c:1581
1094 #: fish/cmds.c:1595 fish/cmds.c:1609 fish/cmds.c:1623 fish/cmds.c:1637
1095 #: fish/cmds.c:1651 fish/cmds.c:1666 fish/cmds.c:1697 fish/cmds.c:1711
1096 #: fish/cmds.c:1725 fish/cmds.c:1741 fish/cmds.c:1754 fish/cmds.c:1769
1097 #: fish/cmds.c:1782 fish/cmds.c:1797 fish/cmds.c:1810 fish/cmds.c:1825
1098 #: fish/cmds.c:1838 fish/cmds.c:1854 fish/cmds.c:1870 fish/cmds.c:1886
1099 #: fish/cmds.c:1900 fish/cmds.c:1913 fish/cmds.c:1929 fish/cmds.c:1948
1100 #: fish/cmds.c:1967 fish/cmds.c:1985 fish/cmds.c:2000 fish/cmds.c:2015
1101 #: fish/cmds.c:2030 fish/cmds.c:2045 fish/cmds.c:2060 fish/cmds.c:2075
1102 #: fish/cmds.c:2090 fish/cmds.c:2106 fish/cmds.c:2126 fish/cmds.c:2160
1103 #: fish/cmds.c:2174 fish/cmds.c:2193 fish/cmds.c:2212 fish/cmds.c:2230
1104 #: fish/cmds.c:2247 fish/cmds.c:2263 fish/cmds.c:2280 fish/cmds.c:2295
1105 #: fish/cmds.c:2311 fish/cmds.c:2323 fish/cmds.c:2336 fish/cmds.c:2353
1106 #: fish/cmds.c:2369 fish/cmds.c:2385 fish/cmds.c:2401 fish/cmds.c:2417
1107 #: fish/cmds.c:2434 fish/cmds.c:2471 fish/cmds.c:2525 fish/cmds.c:2543
1108 #: fish/cmds.c:2561 fish/cmds.c:2579 fish/cmds.c:2594 fish/cmds.c:2613
1109 #: fish/cmds.c:2648 fish/cmds.c:2667 fish/cmds.c:2743 fish/cmds.c:2779
1110 #: fish/cmds.c:2792 fish/cmds.c:2807 fish/cmds.c:2819 fish/cmds.c:2832
1111 #: fish/cmds.c:2851 fish/cmds.c:2870 fish/cmds.c:2889 fish/cmds.c:2908
1112 #: fish/cmds.c:2927 fish/cmds.c:2946 fish/cmds.c:2963 fish/cmds.c:2977
1113 #: fish/cmds.c:2991 fish/cmds.c:3007 fish/cmds.c:3023 fish/cmds.c:3040
1114 #: fish/cmds.c:3073 fish/cmds.c:3089 fish/cmds.c:3105 fish/cmds.c:3119
1115 #: fish/cmds.c:3134 fish/cmds.c:3152 fish/cmds.c:3170 fish/cmds.c:3191
1116 #: fish/cmds.c:3207 fish/cmds.c:3223 fish/cmds.c:3239 fish/cmds.c:3257
1117 #: fish/cmds.c:3274 fish/cmds.c:3293 fish/cmds.c:3311 fish/cmds.c:3331
1118 #: fish/cmds.c:3345 fish/cmds.c:3359 fish/cmds.c:3374 fish/cmds.c:3389
1119 #: fish/cmds.c:3407 fish/cmds.c:3422 fish/cmds.c:3440 fish/cmds.c:3457
1120 #: fish/cmds.c:3472 fish/cmds.c:3490 fish/cmds.c:3510 fish/cmds.c:3530
1121 #: fish/cmds.c:3549 fish/cmds.c:3580 fish/cmds.c:3595 fish/cmds.c:3609
1122 #: fish/cmds.c:3630 fish/cmds.c:3650 fish/cmds.c:3670 fish/cmds.c:3689
1123 #: fish/cmds.c:3703 fish/cmds.c:3722 fish/cmds.c:3813 fish/cmds.c:3830
1124 #: fish/cmds.c:3847 fish/cmds.c:3864 fish/cmds.c:3879 fish/cmds.c:3897
1125 #: fish/cmds.c:3930 fish/cmds.c:3944 fish/cmds.c:3963 fish/cmds.c:3977
1126 #: fish/cmds.c:4010 fish/cmds.c:4027 fish/cmds.c:4044 fish/cmds.c:4061
1127 #: fish/cmds.c:4080 fish/cmds.c:4094 fish/cmds.c:4110 fish/cmds.c:4126
1128 #: fish/cmds.c:4145 fish/cmds.c:4163 fish/cmds.c:4181 fish/cmds.c:4199
1129 #: fish/cmds.c:4219 fish/cmds.c:4257 fish/cmds.c:4277 fish/cmds.c:4314
1130 #: fish/cmds.c:4329 fish/cmds.c:4345 fish/cmds.c:4363 fish/cmds.c:4383
1131 #: fish/cmds.c:4402 fish/cmds.c:4417 fish/cmds.c:4433 fish/cmds.c:4451
1132 #: fish/cmds.c:4525 fish/cmds.c:4563 fish/cmds.c:4639 fish/cmds.c:4712
1133 #: fish/cmds.c:4746 fish/cmds.c:4766 fish/cmds.c:4784 fish/cmds.c:4804
1134 #: fish/cmds.c:4823 fish/cmds.c:4845 fish/cmds.c:4885 fish/cmds.c:4923
1135 #: fish/cmds.c:4941 fish/cmds.c:4957 fish/cmds.c:4973 fish/cmds.c:4987
1136 #: fish/cmds.c:5002 fish/cmds.c:5026 fish/cmds.c:5047 fish/cmds.c:5068
1137 #: fish/cmds.c:5089 fish/cmds.c:5110 fish/cmds.c:5131 fish/cmds.c:5152
1138 #: fish/cmds.c:5173 fish/cmds.c:5194 fish/cmds.c:5215 fish/cmds.c:5236
1139 #: fish/cmds.c:5257 fish/cmds.c:5277 fish/cmds.c:5297 fish/cmds.c:5315
1140 #: fish/cmds.c:5333 fish/cmds.c:5351 fish/cmds.c:5368 fish/cmds.c:5388
1141 #: fish/cmds.c:5423 fish/cmds.c:5437 fish/cmds.c:5451 fish/cmds.c:5467
1142 #: fish/cmds.c:5483 fish/cmds.c:5497 fish/cmds.c:5511 fish/cmds.c:5525
1143 #: fish/cmds.c:5539 fish/cmds.c:5555 fish/cmds.c:5588 fish/cmds.c:5625
1144 #: fish/cmds.c:5656 fish/cmds.c:5671 fish/cmds.c:5686 fish/cmds.c:5699
1145 #: fish/cmds.c:5712 fish/cmds.c:5730 fish/cmds.c:5765 fish/cmds.c:5800
1146 #: fish/cmds.c:5836 fish/cmds.c:5873 fish/cmds.c:5911 fish/cmds.c:5949
1147 #: fish/cmds.c:5984 fish/cmds.c:5998 fish/cmds.c:6018 fish/cmds.c:6035
1148 #: fish/cmds.c:6054 fish/cmds.c:6071 fish/cmds.c:6088 fish/cmds.c:6121
1149 #: fish/cmds.c:6190 fish/cmds.c:6227 fish/cmds.c:6282 fish/cmds.c:6305
1150 #: fish/cmds.c:6328 fish/cmds.c:6353 fish/cmds.c:6409 fish/cmds.c:6427
1151 #: fish/cmds.c:6469 fish/cmds.c:6486 fish/cmds.c:6522 fish/cmds.c:6556
1152 #: fish/cmds.c:6573 fish/cmds.c:6592 fish/cmds.c:6646 fish/cmds.c:6663
1153 #: fish/cmds.c:6682 fish/cmds.c:6701 fish/cmds.c:6717 fish/cmds.c:6734
1154 #: fish/cmds.c:6758 fish/cmds.c:6775 fish/cmds.c:6792 fish/cmds.c:6809
1155 #: fish/cmds.c:6826 fish/cmds.c:6845 fish/cmds.c:6877
1156 #, c-format
1157 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1158 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1159
1160 #: fish/cmds.c:1676 fish/cmds.c:2138 fish/cmds.c:2444 fish/cmds.c:2481
1161 #: fish/cmds.c:2500 fish/cmds.c:2625 fish/cmds.c:2678 fish/cmds.c:2697
1162 #: fish/cmds.c:2716 fish/cmds.c:2756 fish/cmds.c:3051 fish/cmds.c:3559
1163 #: fish/cmds.c:3733 fish/cmds.c:3752 fish/cmds.c:3771 fish/cmds.c:3790
1164 #: fish/cmds.c:3908 fish/cmds.c:3987 fish/cmds.c:4229 fish/cmds.c:4287
1165 #: fish/cmds.c:4461 fish/cmds.c:4480 fish/cmds.c:4499 fish/cmds.c:4535
1166 #: fish/cmds.c:4573 fish/cmds.c:4592 fish/cmds.c:4611 fish/cmds.c:4649
1167 #: fish/cmds.c:4668 fish/cmds.c:4687 fish/cmds.c:4722 fish/cmds.c:4857
1168 #: fish/cmds.c:4897 fish/cmds.c:5400 fish/cmds.c:5565 fish/cmds.c:5600
1169 #: fish/cmds.c:5635 fish/cmds.c:5741 fish/cmds.c:5775 fish/cmds.c:5810
1170 #: fish/cmds.c:5846 fish/cmds.c:5884 fish/cmds.c:5922 fish/cmds.c:5960
1171 #: fish/cmds.c:6100 fish/cmds.c:6133 fish/cmds.c:6146 fish/cmds.c:6159
1172 #: fish/cmds.c:6172 fish/cmds.c:6202 fish/cmds.c:6237 fish/cmds.c:6256
1173 #: fish/cmds.c:6365 fish/cmds.c:6384 fish/cmds.c:6439 fish/cmds.c:6452
1174 #: fish/cmds.c:6497 fish/cmds.c:6533 fish/cmds.c:6602 fish/cmds.c:6621
1175 #: fish/cmds.c:6859
1176 #, c-format
1177 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1178 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1179
1180 #: fish/cmds.c:1682 fish/cmds.c:2144 fish/cmds.c:2450 fish/cmds.c:2487
1181 #: fish/cmds.c:2506 fish/cmds.c:2631 fish/cmds.c:2684 fish/cmds.c:2703
1182 #: fish/cmds.c:2722 fish/cmds.c:2762 fish/cmds.c:3057 fish/cmds.c:3565
1183 #: fish/cmds.c:3739 fish/cmds.c:3758 fish/cmds.c:3777 fish/cmds.c:3796
1184 #: fish/cmds.c:3914 fish/cmds.c:3993 fish/cmds.c:4235 fish/cmds.c:4293
1185 #: fish/cmds.c:4467 fish/cmds.c:4486 fish/cmds.c:4505 fish/cmds.c:4541
1186 #: fish/cmds.c:4579 fish/cmds.c:4598 fish/cmds.c:4617 fish/cmds.c:4655
1187 #: fish/cmds.c:4674 fish/cmds.c:4693 fish/cmds.c:4728 fish/cmds.c:4863
1188 #: fish/cmds.c:4903 fish/cmds.c:5406 fish/cmds.c:5571 fish/cmds.c:5606
1189 #: fish/cmds.c:5641 fish/cmds.c:5747 fish/cmds.c:5781 fish/cmds.c:5816
1190 #: fish/cmds.c:5852 fish/cmds.c:5890 fish/cmds.c:5928 fish/cmds.c:5966
1191 #: fish/cmds.c:6208 fish/cmds.c:6243 fish/cmds.c:6262 fish/cmds.c:6371
1192 #: fish/cmds.c:6503 fish/cmds.c:6539 fish/cmds.c:6608 fish/cmds.c:6627
1193 #, c-format
1194 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1195 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1196
1197 #: fish/cmds.c:7677
1198 #, c-format
1199 msgid "%s: unknown command\n"
1200 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1201
1202 #: fish/edit.c:86
1203 #, c-format
1204 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1205 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1206
1207 #: fish/fish.c:94 fuse/guestmount.c:868
1208 #, c-format
1209 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1210 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1211
1212 #: fish/fish.c:98
1213 #, c-format
1214 msgid ""
1215 "%s: guest filesystem shell\n"
1216 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1217 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1218 "Usage:\n"
1219 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1220 "  %s -i libvirt-domain\n"
1221 "  %s -i disk-image(s)\n"
1222 "or for interactive use:\n"
1223 "  %s\n"
1224 "or from a shell script:\n"
1225 "  %s <<EOF\n"
1226 "  cmd\n"
1227 "  ...\n"
1228 "  EOF\n"
1229 "Options:\n"
1230 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1231 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1232 "  -a|--add image       Add image\n"
1233 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1234 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1235 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1236 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1237 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1238 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1239 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1240 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1241 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1242 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1243 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1244 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1245 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1246 msgstr ""
1247 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1248 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1249 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1250 "Użycie:\n"
1251 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1252 "  %s -i domena-libvirt\n"
1253 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1254 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1255 "  %s\n"
1256 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1257 "  %s <<EOF\n"
1258 "  polecenie\n"
1259 "  ...\n"
1260 "  EOF\n"
1261 "Opcje:\n"
1262 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1263 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1264 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1265 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1266 "                       pomocą Tab\n"
1267 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1268 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1269 "                       montowania dysków\n"
1270 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1271 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1272 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1273 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1274 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1275 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1276 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1277 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1278 "                       wykonaniem\n"
1279 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1280 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1281
1282 #: fish/fish.c:190 fuse/guestmount.c:965
1283 #, c-format
1284 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1285 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1286
1287 #: fish/fish.c:229
1288 #, c-format
1289 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1290 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1291
1292 #: fish/fish.c:236
1293 #, c-format
1294 msgid ""
1295 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1296 msgstr ""
1297 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1298
1299 #: fish/fish.c:245 fuse/guestmount.c:1010
1300 #, c-format
1301 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1302 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1303
1304 #: fish/fish.c:272
1305 #, c-format
1306 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1307 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1308
1309 #: fish/fish.c:345
1310 #, c-format
1311 msgid "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
1312 msgstr ""
1313 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
1314
1315 #: fish/fish.c:352
1316 #, c-format
1317 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1318 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1319
1320 #: fish/fish.c:362
1321 #, c-format
1322 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
1323 msgstr ""
1324 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
1325
1326 #: fish/fish.c:408
1327 #, c-format
1328 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1329 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1330
1331 #: fish/fish.c:416
1332 #, c-format
1333 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1334 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1335
1336 #: fish/fish.c:422
1337 #, c-format
1338 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1339 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1340
1341 #: fish/fish.c:570
1342 #, c-format
1343 msgid ""
1344 "\n"
1345 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1346 "editing virtual machine filesystems.\n"
1347 "\n"
1348 "Type: 'help' for help with commands\n"
1349 "      'quit' to quit the shell\n"
1350 "\n"
1351 msgstr ""
1352 "\n"
1353 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1354 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1355 "\n"
1356 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1357 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1358 "\n"
1359
1360 #: fish/fish.c:650
1361 #, c-format
1362 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1363 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1364
1365 #: fish/fish.c:656 fish/fish.c:673
1366 #, c-format
1367 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1368 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1369
1370 #: fish/fish.c:667
1371 #, c-format
1372 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1373 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1374
1375 #: fish/fish.c:722
1376 #, c-format
1377 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1378 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1379
1380 #: fish/fish.c:739
1381 #, c-format
1382 msgid "%s: too many arguments\n"
1383 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1384
1385 #: fish/fish.c:768
1386 #, c-format
1387 msgid "%s: empty command on command line\n"
1388 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1389
1390 #: fish/fish.c:925
1391 msgid "display a list of commands or help on a command"
1392 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1393
1394 #: fish/fish.c:927
1395 msgid "quit guestfish"
1396 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1397
1398 #: fish/fish.c:930
1399 msgid "allocate an image"
1400 msgstr "przydziela obraz"
1401
1402 #: fish/fish.c:932
1403 msgid "display a line of text"
1404 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1405
1406 #: fish/fish.c:934
1407 msgid "edit a file in the image"
1408 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1409
1410 #: fish/fish.c:936
1411 msgid "local change directory"
1412 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1413
1414 #: fish/fish.c:938
1415 msgid "expand wildcards in command"
1416 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1417
1418 #: fish/fish.c:940
1419 msgid "view a file in the pager"
1420 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1421
1422 #: fish/fish.c:942
1423 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1424 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1425
1426 #: fish/fish.c:944
1427 msgid "allocate a sparse image file"
1428 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1429
1430 #: fish/fish.c:946
1431 msgid "measure time taken to run command"
1432 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1433
1434 #: fish/fish.c:958
1435 #, c-format
1436 msgid ""
1437 "alloc - allocate an image\n"
1438 "     alloc <filename> <size>\n"
1439 "\n"
1440 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1441 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1442 "\n"
1443 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1444 "\n"
1445 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1446 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1447 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1448 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1449 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1450 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1451 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1452 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1453 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1454 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1455 msgstr ""
1456 "alloc - przydziela obraz\n"
1457 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1458 "\n"
1459 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1460 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1461 "\n"
1462 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1463 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1464 "\n"
1465 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1466 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1467 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1468 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1469 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1470 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1471 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1472 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1473 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1474 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1475
1476 #: fish/fish.c:977
1477 #, c-format
1478 msgid ""
1479 "echo - display a line of text\n"
1480 "     echo [<params> ...]\n"
1481 "\n"
1482 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1483 msgstr ""
1484 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1485 "     echo [<parametry> ...]\n"
1486 "\n"
1487 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1488
1489 #: fish/fish.c:984
1490 #, c-format
1491 msgid ""
1492 "edit - edit a file in the image\n"
1493 "     edit <filename>\n"
1494 "\n"
1495 "    This is used to edit a file.\n"
1496 "\n"
1497 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1498 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
1499 "\n"
1500 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1501 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1502 "\n"
1503 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1504 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1505 msgstr ""
1506 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1507 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1508 "\n"
1509 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1510 "\n"
1511 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1512 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1513 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
1514 "\n"
1515 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1516 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1517 "\n"
1518 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1519 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1520
1521 #: fish/fish.c:998
1522 #, c-format
1523 msgid ""
1524 "lcd - local change directory\n"
1525 "    lcd <directory>\n"
1526 "\n"
1527 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1528 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1529 "    place.\n"
1530 msgstr ""
1531 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1532 "    lcd <katalog>\n"
1533 "\n"
1534 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1535 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1536
1537 #: fish/fish.c:1005
1538 #, c-format
1539 msgid ""
1540 "glob - expand wildcards in command\n"
1541 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1542 "\n"
1543 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1544 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1545 "    once for each expanded argument.\n"
1546 msgstr ""
1547 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1548 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1549 "\n"
1550 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1551 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1552 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1553 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1554
1555 #: fish/fish.c:1012
1556 #, c-format
1557 msgid ""
1558 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1559 "     help cmd\n"
1560 "     help\n"
1561 msgstr ""
1562 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1563 "     help polecenie\n"
1564 "     help\n"
1565
1566 #: fish/fish.c:1017
1567 #, c-format
1568 msgid ""
1569 "more - view a file in the pager\n"
1570 "     more <filename>\n"
1571 "\n"
1572 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1573 "\n"
1574 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1575 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1576 "\n"
1577 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1578 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1579 "\n"
1580 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1581 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1582 msgstr ""
1583 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1584 "     more <nazwa_pliku>\n"
1585 "\n"
1586 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1587 "\n"
1588 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1589 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1590 "\n"
1591 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1592 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1593 "\n"
1594 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1595 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1596
1597 #: fish/fish.c:1033
1598 #, c-format
1599 msgid ""
1600 "quit - quit guestfish\n"
1601 "     quit\n"
1602 msgstr ""
1603 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1604 "     quit\n"
1605
1606 #: fish/fish.c:1036
1607 #, c-format
1608 msgid ""
1609 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1610 "     reopen\n"
1611 "\n"
1612 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1613 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1614 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1615 msgstr ""
1616 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1617 "     reopen\n"
1618 "\n"
1619 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1620 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1621 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1622 "przydatne do testowania.\n"
1623
1624 #: fish/fish.c:1043
1625 #, c-format
1626 msgid ""
1627 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1628 "     sparse <filename> <size>\n"
1629 "\n"
1630 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1631 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1632 "\n"
1633 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1634 "    command, except that the image file is allocated\n"
1635 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1636 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1637 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1638 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1639 "    space during a write operation.\n"
1640 "\n"
1641 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1642 "\n"
1643 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1644 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1645 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1646 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1647 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1648 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1649 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1650 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1651 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1652 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1653 msgstr ""
1654 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1655 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1656 "\n"
1657 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1658 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1659 "\n"
1660 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1661 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1662 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1663 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1664 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1665 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1666 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1667 "\n"
1668 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1669 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1670 "\n"
1671 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1672 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1673 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1674 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1675 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1676 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1677 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1678 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1679 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1680 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1681
1682 #: fish/fish.c:1070
1683 #, c-format
1684 msgid ""
1685 "time - measure time taken to run command\n"
1686 "    time <command> [<args> ...]\n"
1687 "\n"
1688 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1689 "    time afterwards.\n"
1690 msgstr ""
1691 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1692 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1693 "\n"
1694 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1695
1696 #: fish/fish.c:1076
1697 #, c-format
1698 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1699 msgstr ""
1700 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1701 "poleceń\n"
1702
1703 #: fish/fish.c:1090
1704 #, c-format
1705 msgid ""
1706 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1707 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1708 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1709 msgstr ""
1710
1711 #: fish/fish.c:1247
1712 #, c-format
1713 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1714 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1715
1716 #: fish/glob.c:52
1717 #, c-format
1718 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1719 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1720
1721 #: fish/glob.c:72
1722 #, c-format
1723 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1724 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1725
1726 #: fish/lcd.c:34
1727 #, c-format
1728 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1729 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1730
1731 #: fish/more.c:40
1732 #, c-format
1733 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1734 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1735
1736 #: fish/rc.c:249
1737 #, c-format
1738 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1739 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1740
1741 #: fish/rc.c:254
1742 #, c-format
1743 msgid ""
1744 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1745 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1746 msgstr ""
1747 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1748 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1749 "zgadzać.\n"
1750
1751 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1752 #, c-format
1753 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1754 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1755
1756 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1757 #, c-format
1758 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1759 msgstr ""
1760 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1761 "serwera\n"
1762
1763 #: fish/rc.c:380
1764 #, c-format
1765 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1766 msgstr ""
1767 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1768
1769 #: fish/reopen.c:36
1770 #, c-format
1771 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1772 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1773
1774 #: fish/reopen.c:46
1775 #, c-format
1776 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1777 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1778
1779 #: fish/time.c:35
1780 #, c-format
1781 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1782 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1783
1784 #: fuse/guestmount.c:872
1785 #, c-format
1786 msgid ""
1787 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1788 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1789 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1790 "Usage:\n"
1791 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
1792 "Options:\n"
1793 "  -a|--add image       Add image\n"
1794 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
1795 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
1796 "  --help               Display help message and exit\n"
1797 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1798 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1799 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
1800 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1801 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1802 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
1803 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1804 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1805 msgstr ""
1806 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
1807 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
1808 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1809 "Użycie:\n"
1810 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
1811 "Opcje:\n"
1812 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1813 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
1814 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
1815 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
1816 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
1817 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1818 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1819 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
1820 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1821 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1822 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
1823 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
1824 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1825 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1826
1827 #: fuse/guestmount.c:1081
1828 #, c-format
1829 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
1830 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
1831
1832 #: fuse/guestmount.c:1089
1833 #, c-format
1834 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
1835 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
1836
1837 #: src/guestfs.c:271
1838 #, c-format
1839 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
1840 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
1841
1842 #: src/guestfs.c:374
1843 #, c-format
1844 msgid "libguestfs: error: %s\n"
1845 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
1846
1847 #: src/guestfs.c:729
1848 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
1849 msgstr ""
1850 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
1851
1852 #: src/guestfs.c:743
1853 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
1854 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
1855
1856 #: src/guestfs.c:757
1857 #, c-format
1858 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
1859 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
1860
1861 #: src/guestfs.c:778 src/guestfs.c:815 src/guestfs.c:862
1862 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
1863 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
1864
1865 #: src/guestfs.c:946
1866 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
1867 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
1868
1869 #: src/guestfs.c:951
1870 msgid "qemu has already been launched"
1871 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
1872
1873 #: src/guestfs.c:959
1874 #, c-format
1875 msgid "%s: cannot create temporary directory"
1876 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
1877
1878 #: src/guestfs.c:1049
1879 #, c-format
1880 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
1881 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
1882
1883 #: src/guestfs.c:1459
1884 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
1885 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
1886
1887 #: src/guestfs.c:1478
1888 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
1889 msgstr ""
1890 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
1891 "błędów"
1892
1893 #: src/guestfs.c:1491
1894 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
1895 msgstr ""
1896 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
1897
1898 #: src/guestfs.c:1583
1899 #, c-format
1900 msgid "external command failed: %s"
1901 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
1902
1903 #: src/guestfs.c:1656
1904 #, c-format
1905 msgid ""
1906 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
1907 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
1908 msgstr ""
1909 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
1910 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
1911
1912 #: src/guestfs.c:1832
1913 msgid "qemu has not been launched yet"
1914 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
1915
1916 #: src/guestfs.c:1843
1917 msgid "no subprocess to kill"
1918 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
1919
1920 #: src/guestfs.c:1965
1921 #, c-format
1922 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
1923 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
1924
1925 #: src/guestfs.c:1988
1926 #, c-format
1927 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
1928 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
1929
1930 #: src/guestfs.c:2096
1931 #, c-format
1932 msgid ""
1933 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
1934 msgstr ""
1935 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
1936 "x\n"
1937
1938 #: src/guestfs.c:2254 src/guestfs.c:2308
1939 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
1940 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
1941
1942 #: src/guestfs.c:2270
1943 #, c-format
1944 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
1945 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
1946
1947 #: src/guestfs.c:2285
1948 #, c-format
1949 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
1950 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
1951
1952 #: src/guestfs.c:2407
1953 #, c-format
1954 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
1955 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
1956
1957 #: src/guestfs.c:2429
1958 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
1959 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
1960
1961 #: src/guestfs.c:2438
1962 msgid "dispatch failed to marshal args"
1963 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
1964
1965 #: src/guestfs.c:2568
1966 #, c-format
1967 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
1968 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
1969
1970 #: src/guestfs.c:2584
1971 #, c-format
1972 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
1973 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
1974
1975 #: src/guestfs.c:2707
1976 #, c-format
1977 msgid "%s: error in chunked encoding"
1978 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
1979
1980 #: src/guestfs.c:2735
1981 msgid "write to daemon socket"
1982 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
1983
1984 #: src/guestfs.c:2758
1985 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
1986 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
1987
1988 #: src/guestfs.c:2763
1989 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
1990 msgstr ""
1991 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
1992 "fragmentów pliku"
1993
1994 #: src/guestfs.c:2771
1995 msgid "failed to parse file chunk"
1996 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
1997
1998 #: src/guestfs.c:2780
1999 msgid "file receive cancelled by daemon"
2000 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2001
2002 #: test-tool/test-tool.c:78
2003 #, c-format
2004 msgid ""
2005 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2006 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2007 "Usage:\n"
2008 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2009 "Options:\n"
2010 "  --help         Display usage\n"
2011 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2012 "                 Helper program (default: %s)\n"
2013 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2014 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2015 "  --timeout n\n"
2016 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2017 msgstr ""
2018 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2019 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2020 "Użycie:\n"
2021 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2022 "Opcje:\n"
2023 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2024 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2025 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2026 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2027 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2028 "  --timeout n\n"
2029 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2030 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2031
2032 #: test-tool/test-tool.c:134
2033 #, c-format
2034 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2035 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2036
2037 #: test-tool/test-tool.c:143
2038 #, c-format
2039 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2040 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2041
2042 #: test-tool/test-tool.c:155
2043 #, c-format
2044 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2045 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2046
2047 #: test-tool/test-tool.c:178
2048 #, c-format
2049 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2050 msgstr ""
2051 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2052 "się\n"
2053
2054 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2055 #, c-format
2056 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2057 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2058
2059 #: test-tool/test-tool.c:197
2060 #, c-format
2061 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2062 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2063
2064 #: test-tool/test-tool.c:219
2065 #, c-format
2066 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2067 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2068
2069 #: test-tool/test-tool.c:231
2070 #, c-format
2071 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2072 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2073
2074 #: test-tool/test-tool.c:237
2075 #, c-format
2076 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2077 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2078
2079 #: test-tool/test-tool.c:243
2080 #, c-format
2081 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2082 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2083
2084 #: test-tool/test-tool.c:249
2085 #, c-format
2086 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2087 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2088
2089 #: test-tool/test-tool.c:255
2090 #, c-format
2091 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2092 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2093
2094 #: test-tool/test-tool.c:263
2095 #, c-format
2096 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2097 msgstr ""
2098 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2099 "nie powiódł się\n"
2100
2101 #: test-tool/test-tool.c:294
2102 #, c-format
2103 msgid ""
2104 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2105 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2106 msgstr ""
2107 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2108 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2109
2110 #: test-tool/test-tool.c:302
2111 #, c-format
2112 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2113 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2114
2115 #: test-tool/test-tool.c:316
2116 #, c-format
2117 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2118 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2119
2120 #: test-tool/test-tool.c:365
2121 #, c-format
2122 msgid ""
2123 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2124 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2125 "\n"
2126 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2127 msgstr ""
2128 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2129 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2130 "\n"
2131 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2132
2133 #: test-tool/test-tool.c:381
2134 #, c-format
2135 msgid "command failed: %s"
2136 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2137
2138 #: test-tool/test-tool.c:389
2139 #, c-format
2140 msgid ""
2141 "Test tool helper program %s\n"
2142 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2143 "was built.\n"
2144 msgstr ""
2145 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2146 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2147
2148 #: test-tool/test-tool.c:423
2149 #, c-format
2150 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2151 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"