9fc255fd6261f54c3afe69d23f2c3f0e08a3d419
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2009-12-16 11:54+0000\n"
9 "PO-Revision-Date: 2009-12-05 14:54+0100\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <fedora-trans-pl@redhat.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: fish/alloc.c:39
17 #, c-format
18 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
19 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
20
21 #: fish/alloc.c:47 fish/alloc.c:94
22 #, c-format
23 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
24 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
25
26 #: fish/alloc.c:86
27 #, c-format
28 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
29 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
30
31 #: fish/alloc.c:151 fish/alloc.c:158
32 #, c-format
33 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
34 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
35
36 #: fish/cmds.c:33
37 msgid "Command"
38 msgstr "Polecenie"
39
40 #: fish/cmds.c:33
41 msgid "Description"
42 msgstr "Opis"
43
44 #: fish/cmds.c:35 fish/cmds.c:300
45 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
46 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
47
48 #: fish/cmds.c:36 fish/cmds.c:297
49 msgid "add an image to examine or modify"
50 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
51
52 #: fish/cmds.c:37 fish/cmds.c:303
53 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
54 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
55
56 #: fish/cmds.c:38 fish/cmds.c:438
57 msgid "close the current Augeas handle"
58 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
59
60 #: fish/cmds.c:39 fish/cmds.c:444
61 msgid "define an Augeas node"
62 msgstr "określa węzeł Augeas"
63
64 #: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:441
65 msgid "define an Augeas variable"
66 msgstr "określa zmienną Augeas"
67
68 #: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:447
69 msgid "look up the value of an Augeas path"
70 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
71
72 #: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:435
73 msgid "create a new Augeas handle"
74 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
75
76 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:453
77 msgid "insert a sibling Augeas node"
78 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
79
80 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:468
81 msgid "load files into the tree"
82 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
83
84 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:471
85 msgid "list Augeas nodes under augpath"
86 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
87
88 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:462
89 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
90 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
91
92 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:459
93 msgid "move Augeas node"
94 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
95
96 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:456
97 msgid "remove an Augeas path"
98 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
99
100 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:465
101 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
102 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
103
104 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:450
105 msgid "set Augeas path to value"
106 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
107
108 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:1035
109 msgid "test availability of some parts of the API"
110 msgstr ""
111
112 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:579
113 msgid "flush device buffers"
114 msgstr "czyści bufory urządzenia"
115
116 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:567
117 msgid "get blocksize of block device"
118 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
119
120 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:561
121 msgid "is block device set to read-only"
122 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
123
124 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:576
125 msgid "get total size of device in bytes"
126 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
127
128 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:564
129 msgid "get sectorsize of block device"
130 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
131
132 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:573
133 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
134 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
135
136 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:582
137 msgid "reread partition table"
138 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
139
140 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:570
141 msgid "set blocksize of block device"
142 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
143
144 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:555
145 msgid "set block device to read-only"
146 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
147
148 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:558
149 msgid "set block device to read-write"
150 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
151
152 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:978
153 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
154 msgstr ""
155 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
156
157 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:399
158 msgid "list the contents of a file"
159 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
160
161 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:591
162 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
163 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
164
165 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:489
166 msgid "change file mode"
167 msgstr "zmienia tryb pliku"
168
169 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:492 fish/cmds.c:996
170 msgid "change file owner and group"
171 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
172
173 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:537
174 msgid "run a command from the guest filesystem"
175 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
176
177 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:540
178 msgid "run a command, returning lines"
179 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
180
181 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:306
182 msgid "add qemu parameters"
183 msgstr "dodaje parametry QEMU"
184
185 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:648
186 msgid "copy a file"
187 msgstr "kopiuje plik"
188
189 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:651
190 msgid "copy a file or directory recursively"
191 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
192
193 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:1038
194 msgid "copy from source to destination using dd"
195 msgstr ""
196
197 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:615
198 msgid "debugging and internals"
199 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
200
201 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:762
202 msgid "report file system disk space usage"
203 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
204
205 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:765
206 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
207 msgstr ""
208 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
209
210 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:660
211 msgid "return kernel messages"
212 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
213
214 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:588
215 msgid "download a file to the local machine"
216 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
217
218 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:657
219 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
220 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
221
222 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:768
223 msgid "estimate file space usage"
224 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
225
226 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:711
227 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
228 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
229
230 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:972
231 msgid "echo arguments back to the client"
232 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
233
234 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:111
235 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:280
236 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:840
237 #: fish/cmds.c:843 fish/cmds.c:846 fish/cmds.c:849 fish/cmds.c:852
238 #: fish/cmds.c:855 fish/cmds.c:858 fish/cmds.c:861 fish/cmds.c:864
239 #: fish/cmds.c:867 fish/cmds.c:870 fish/cmds.c:873
240 msgid "return lines matching a pattern"
241 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
242
243 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:666
244 msgid "test if two files have equal contents"
245 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
246
247 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:495
248 msgid "test if file or directory exists"
249 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
250
251 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:894
252 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
253 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
254
255 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:534
256 msgid "determine file type"
257 msgstr "określa typ pliku"
258
259 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:1032
260 msgid "fill a file with octets"
261 msgstr "wypełnia plik oktetami"
262
263 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:708
264 msgid "find all files and directories"
265 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
266
267 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:975
268 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
269 msgstr ""
270 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
271
272 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:639
273 msgid "run the filesystem checker"
274 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
275
276 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:324
277 msgid "get the additional kernel options"
278 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
279
280 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:330
281 msgid "get autosync mode"
282 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
283
284 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:381
285 msgid "get direct appliance mode flag"
286 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
287
288 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:630
289 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
290 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
291
292 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:636
293 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
294 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
295
296 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:357
297 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
298 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
299
300 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:318
301 msgid "get the search path"
302 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
303
304 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:360
305 msgid "get PID of qemu subprocess"
306 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
307
308 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:312
309 msgid "get the qemu binary"
310 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
311
312 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:387
313 msgid "get recovery process enabled flag"
314 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
315
316 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:369
317 msgid "get SELinux enabled flag"
318 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
319
320 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:351
321 msgid "get the current state"
322 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
323
324 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:375
325 msgid "get command trace enabled flag"
326 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
327
328 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:336
329 msgid "get verbose mode"
330 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
331
332 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:945
333 msgid "get SELinux security context"
334 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
335
336 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:810 fish/cmds.c:813
337 msgid "list extended attributes of a file or directory"
338 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
339
340 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:726
341 msgid "expand a wildcard path"
342 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
343
344 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:645
345 msgid "install GRUB"
346 msgstr "instaluje program GRUB"
347
348 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:750
349 msgid "return first 10 lines of a file"
350 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
351
352 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:753
353 msgid "return first N lines of a file"
354 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
355
356 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:675
357 msgid "dump a file in hexadecimal"
358 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
359
360 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:771
361 msgid "list files in an initrd"
362 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
363
364 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:927
365 msgid "add an inotify watch"
366 msgstr "dodaje obserwację inotify"
367
368 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:939
369 msgid "close the inotify handle"
370 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
371
372 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:936
373 msgid "return list of watched files that had events"
374 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
375
376 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:924
377 msgid "create an inotify handle"
378 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
379
380 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:933
381 msgid "return list of inotify events"
382 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
383
384 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:930
385 msgid "remove an inotify watch"
386 msgstr "usuwa obserwację inotify"
387
388 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:348
389 msgid "is busy processing a command"
390 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
391
392 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:342
393 msgid "is in configuration state"
394 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
395
396 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:498 fish/cmds.c:501
397 msgid "test if file exists"
398 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
399
400 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:345
401 msgid "is launching subprocess"
402 msgstr "uruchamia podprocesy"
403
404 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:339
405 msgid "is ready to accept commands"
406 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
407
408 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:294
409 msgid "kill the qemu subprocess"
410 msgstr "niszczy podproces QEMU"
411
412 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:291
413 msgid "launch the qemu subprocess"
414 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
415
416 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:408
417 msgid "list the block devices"
418 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
419
420 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:411
421 msgid "list the partitions"
422 msgstr "wyświetla listę partycji"
423
424 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:402
425 msgid "list the files in a directory (long format)"
426 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
427
428 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:879 fish/cmds.c:882
429 msgid "create a hard link"
430 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
431
432 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:885 fish/cmds.c:888
433 msgid "create a symbolic link"
434 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
435
436 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:822 fish/cmds.c:825
437 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
438 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
439
440 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:405
441 msgid "list the files in a directory"
442 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
443
444 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:816 fish/cmds.c:819
445 msgid "set extended attribute of a file or directory"
446 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
447
448 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:546
449 msgid "get file information for a symbolic link"
450 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
451
452 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:999
453 msgid "lstat on multiple files"
454 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
455
456 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:507 fish/cmds.c:510
457 msgid "create an LVM volume group"
458 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
459
460 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:531
461 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
462 msgstr ""
463 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
464
465 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:618
466 msgid "remove an LVM logical volume"
467 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
468
469 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:702
470 msgid "resize an LVM logical volume"
471 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
472
473 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:420 fish/cmds.c:429
474 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
475 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
476
477 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:1002
478 msgid "lgetxattr on multiple files"
479 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
480
481 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:483
482 msgid "create a directory"
483 msgstr "tworzy katalog"
484
485 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:993
486 msgid "create a directory with a particular mode"
487 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
488
489 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:486
490 msgid "create a directory and parents"
491 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
492
493 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:738
494 msgid "create a temporary directory"
495 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
496
497 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:960
498 #: fish/cmds.c:963 fish/cmds.c:966
499 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
500 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
501
502 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:951
503 msgid "make ext2/3/4 external journal"
504 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
505
506 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:954
507 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
508 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
509
510 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:957
511 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
512 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
513
514 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:789
515 msgid "make FIFO (named pipe)"
516 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
517
518 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:513
519 msgid "make a filesystem"
520 msgstr "tworzy system plików"
521
522 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:948
523 msgid "make a filesystem with block size"
524 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
525
526 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:831
527 msgid "create a mountpoint"
528 msgstr "tworzy punkt montowania"
529
530 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:786
531 msgid "make block, character or FIFO devices"
532 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
533
534 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:792
535 msgid "make block device node"
536 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
537
538 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:795
539 msgid "make char device node"
540 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
541
542 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:777
543 msgid "create a swap partition"
544 msgstr "tworzy partycję wymiany"
545
546 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:780
547 msgid "create a swap partition with a label"
548 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
549
550 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:783
551 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
552 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
553
554 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:921
555 msgid "create a swap file"
556 msgstr "tworzy plik wymiany"
557
558 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:969
559 msgid "load a kernel module"
560 msgstr "wczytuje moduł jądra"
561
562 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:390
563 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
564 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
565
566 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:774
567 msgid "mount a file using the loop device"
568 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
569
570 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:609
571 msgid "mount a guest disk with mount options"
572 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
573
574 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:606
575 msgid "mount a guest disk, read-only"
576 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
577
578 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:612
579 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
580 msgstr ""
581 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
582 "plików"
583
584 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:828
585 msgid "show mountpoints"
586 msgstr "wyświetla punkty montowania"
587
588 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:525
589 msgid "show mounted filesystems"
590 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
591
592 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:654
593 msgid "move a file"
594 msgstr "przenosi plik"
595
596 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:717
597 msgid "probe NTFS volume"
598 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
599
600 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:1014
601 msgid "add a partition to the device"
602 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
603
604 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:1017
605 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
606 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
607
608 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:1029
609 msgid "get the partition table type"
610 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
611
612 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1011
613 msgid "create an empty partition table"
614 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
615
616 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:1026
617 msgid "list partitions on a device"
618 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
619
620 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:1020
621 msgid "make a partition bootable"
622 msgstr "zmienia partycję na startową"
623
624 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:1023
625 msgid "set partition name"
626 msgstr "ustawia nazwę partycji"
627
628 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:663
629 msgid "ping the guest daemon"
630 msgstr "odpytuje demona gościa"
631
632 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:1008
633 msgid "read part of a file"
634 msgstr "odczytuje część pliku"
635
636 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:504
637 msgid "create an LVM physical volume"
638 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
639
640 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:624
641 msgid "remove an LVM physical volume"
642 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
643
644 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:681
645 msgid "resize an LVM physical volume"
646 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
647
648 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:414 fish/cmds.c:423
649 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
650 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
651
652 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:837
653 msgid "read a file"
654 msgstr "odczytuje plik"
655
656 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:432
657 msgid "read file as lines"
658 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
659
660 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:801
661 msgid "read directories entries"
662 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
663
664 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:891
665 msgid "read the target of a symbolic link"
666 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
667
668 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1005
669 msgid "readlink on multiple files"
670 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
671
672 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:876
673 msgid "canonicalized absolute pathname"
674 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
675
676 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:705
677 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
678 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
679
680 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:474
681 msgid "remove a file"
682 msgstr "usuwa plik"
683
684 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:480
685 msgid "remove a file or directory recursively"
686 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
687
688 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:477
689 msgid "remove a directory"
690 msgstr "usuwa katalog"
691
692 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:834
693 msgid "remove a mountpoint"
694 msgstr "usuwa punkt montowania"
695
696 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:729
697 msgid "scrub (securely wipe) a device"
698 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
699
700 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:732
701 msgid "scrub (securely wipe) a file"
702 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
703
704 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:735
705 msgid "scrub (securely wipe) free space"
706 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
707
708 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:321
709 msgid "add options to kernel command line"
710 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
711
712 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:327
713 msgid "set autosync mode"
714 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
715
716 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:378
717 msgid "enable or disable direct appliance mode"
718 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
719
720 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:627
721 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
722 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
723
724 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:633
725 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
726 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
727
728 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:354
729 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
730 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
731
732 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:315
733 msgid "set the search path"
734 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
735
736 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:309
737 msgid "set the qemu binary"
738 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
739
740 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:384
741 msgid "enable or disable the recovery process"
742 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
743
744 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:366
745 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
746 msgstr ""
747 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
748
749 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:372
750 msgid "enable or disable command traces"
751 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
752
753 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:333
754 msgid "set verbose mode"
755 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
756
757 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:942
758 msgid "set SELinux security context"
759 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
760
761 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:516 fish/cmds.c:804
762 msgid "create partitions on a block device"
763 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
764
765 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:684
766 msgid "modify a single partition on a block device"
767 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
768
769 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:693
770 msgid "display the disk geometry from the partition table"
771 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
772
773 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:690
774 msgid "display the kernel geometry"
775 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
776
777 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:687
778 msgid "display the partition table"
779 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
780
781 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:720
782 msgid "run a command via the shell"
783 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
784
785 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:723
786 msgid "run a command via the shell returning lines"
787 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
788
789 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:714
790 msgid "sleep for some seconds"
791 msgstr "usypia na kilka sekund"
792
793 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:543
794 msgid "get file information"
795 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
796
797 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:549
798 msgid "get file system statistics"
799 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
800
801 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:669 fish/cmds.c:672
802 msgid "print the printable strings in a file"
803 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
804
805 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:900
806 msgid "disable swap on device"
807 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
808
809 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:906
810 msgid "disable swap on file"
811 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
812
813 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:912
814 msgid "disable swap on labeled swap partition"
815 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
816
817 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:918
818 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
819 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
820
821 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:897
822 msgid "enable swap on device"
823 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
824
825 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:903
826 msgid "enable swap on file"
827 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
828
829 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:909
830 msgid "enable swap on labeled swap partition"
831 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
832
833 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:915
834 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
835 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
836
837 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:393
838 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
839 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
840
841 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:756
842 msgid "return last 10 lines of a file"
843 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
844
845 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:759
846 msgid "return last N lines of a file"
847 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
848
849 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:594
850 msgid "unpack tarfile to directory"
851 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
852
853 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:597
854 msgid "pack directory into tarfile"
855 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
856
857 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:600
858 msgid "unpack compressed tarball to directory"
859 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
860
861 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:603
862 msgid "pack directory into compressed tarball"
863 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
864
865 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:396
866 msgid "update file timestamps or create a new file"
867 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
868
869 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:984
870 msgid "truncate a file to zero size"
871 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
872
873 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:987
874 msgid "truncate a file to a particular size"
875 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
876
877 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:552
878 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
879 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
880
881 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:798
882 msgid "set file mode creation mask (umask)"
883 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
884
885 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:522
886 msgid "unmount a filesystem"
887 msgstr "odmontowuje system plików"
888
889 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:528
890 msgid "unmount all filesystems"
891 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
892
893 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:585
894 msgid "upload a file from the local machine"
895 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
896
897 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:990
898 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
899 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
900
901 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:363
902 msgid "get the library version number"
903 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
904
905 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:981
906 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
907 msgstr ""
908 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
909 "zamontowanemu urządzeniu"
910
911 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:699
912 msgid "activate or deactivate some volume groups"
913 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
914
915 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:696
916 msgid "activate or deactivate all volume groups"
917 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
918
919 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:621
920 msgid "remove an LVM volume group"
921 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
922
923 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:417 fish/cmds.c:426
924 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
925 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
926
927 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:747
928 msgid "count characters in a file"
929 msgstr "liczy znaki w pliku"
930
931 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:741
932 msgid "count lines in a file"
933 msgstr "liczy wiersze w pliku"
934
935 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:744
936 msgid "count words in a file"
937 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
938
939 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:519
940 msgid "create a file"
941 msgstr "tworzy plik"
942
943 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:642
944 msgid "write zeroes to the device"
945 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
946
947 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:678
948 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
949 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
950
951 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:807
952 msgid "determine file type inside a compressed file"
953 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
954
955 #: fish/cmds.c:285
956 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
957 msgstr ""
958 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
959 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
960 "o poleceniu."
961
962 #: fish/cmds.c:1316 fish/cmds.c:1328 fish/cmds.c:1341 fish/cmds.c:1355
963 #: fish/cmds.c:1369 fish/cmds.c:1384 fish/cmds.c:1399 fish/cmds.c:1412
964 #: fish/cmds.c:1427 fish/cmds.c:1440 fish/cmds.c:1455 fish/cmds.c:1468
965 #: fish/cmds.c:1482 fish/cmds.c:1495 fish/cmds.c:1510 fish/cmds.c:1523
966 #: fish/cmds.c:1537 fish/cmds.c:1551 fish/cmds.c:1565 fish/cmds.c:1579
967 #: fish/cmds.c:1593 fish/cmds.c:1608 fish/cmds.c:1621 fish/cmds.c:1635
968 #: fish/cmds.c:1649 fish/cmds.c:1665 fish/cmds.c:1678 fish/cmds.c:1693
969 #: fish/cmds.c:1706 fish/cmds.c:1721 fish/cmds.c:1734 fish/cmds.c:1749
970 #: fish/cmds.c:1762 fish/cmds.c:1778 fish/cmds.c:1792 fish/cmds.c:1805
971 #: fish/cmds.c:1821 fish/cmds.c:1840 fish/cmds.c:1859 fish/cmds.c:1877
972 #: fish/cmds.c:1892 fish/cmds.c:1907 fish/cmds.c:1922 fish/cmds.c:1937
973 #: fish/cmds.c:1952 fish/cmds.c:1967 fish/cmds.c:1982 fish/cmds.c:1998
974 #: fish/cmds.c:2018 fish/cmds.c:2034 fish/cmds.c:2048 fish/cmds.c:2067
975 #: fish/cmds.c:2086 fish/cmds.c:2104 fish/cmds.c:2121 fish/cmds.c:2137
976 #: fish/cmds.c:2154 fish/cmds.c:2169 fish/cmds.c:2185 fish/cmds.c:2197
977 #: fish/cmds.c:2210 fish/cmds.c:2227 fish/cmds.c:2243 fish/cmds.c:2259
978 #: fish/cmds.c:2275 fish/cmds.c:2291 fish/cmds.c:2308 fish/cmds.c:2327
979 #: fish/cmds.c:2345 fish/cmds.c:2363 fish/cmds.c:2381 fish/cmds.c:2399
980 #: fish/cmds.c:2414 fish/cmds.c:2433 fish/cmds.c:2450 fish/cmds.c:2469
981 #: fish/cmds.c:2491 fish/cmds.c:2509 fish/cmds.c:2522 fish/cmds.c:2537
982 #: fish/cmds.c:2549 fish/cmds.c:2562 fish/cmds.c:2581 fish/cmds.c:2600
983 #: fish/cmds.c:2619 fish/cmds.c:2638 fish/cmds.c:2657 fish/cmds.c:2676
984 #: fish/cmds.c:2693 fish/cmds.c:2707 fish/cmds.c:2721 fish/cmds.c:2737
985 #: fish/cmds.c:2753 fish/cmds.c:2770 fish/cmds.c:2785 fish/cmds.c:2801
986 #: fish/cmds.c:2817 fish/cmds.c:2831 fish/cmds.c:2846 fish/cmds.c:2864
987 #: fish/cmds.c:2882 fish/cmds.c:2903 fish/cmds.c:2919 fish/cmds.c:2935
988 #: fish/cmds.c:2951 fish/cmds.c:2969 fish/cmds.c:2986 fish/cmds.c:3005
989 #: fish/cmds.c:3023 fish/cmds.c:3043 fish/cmds.c:3057 fish/cmds.c:3071
990 #: fish/cmds.c:3086 fish/cmds.c:3101 fish/cmds.c:3119 fish/cmds.c:3134
991 #: fish/cmds.c:3152 fish/cmds.c:3169 fish/cmds.c:3184 fish/cmds.c:3202
992 #: fish/cmds.c:3222 fish/cmds.c:3242 fish/cmds.c:3261 fish/cmds.c:3274
993 #: fish/cmds.c:3289 fish/cmds.c:3303 fish/cmds.c:3324 fish/cmds.c:3344
994 #: fish/cmds.c:3364 fish/cmds.c:3383 fish/cmds.c:3397 fish/cmds.c:3416
995 #: fish/cmds.c:3435 fish/cmds.c:3452 fish/cmds.c:3469 fish/cmds.c:3486
996 #: fish/cmds.c:3501 fish/cmds.c:3519 fish/cmds.c:3534 fish/cmds.c:3548
997 #: fish/cmds.c:3567 fish/cmds.c:3581 fish/cmds.c:3596 fish/cmds.c:3613
998 #: fish/cmds.c:3630 fish/cmds.c:3647 fish/cmds.c:3666 fish/cmds.c:3680
999 #: fish/cmds.c:3696 fish/cmds.c:3712 fish/cmds.c:3731 fish/cmds.c:3749
1000 #: fish/cmds.c:3767 fish/cmds.c:3785 fish/cmds.c:3805 fish/cmds.c:3825
1001 #: fish/cmds.c:3845 fish/cmds.c:3864 fish/cmds.c:3879 fish/cmds.c:3895
1002 #: fish/cmds.c:3913 fish/cmds.c:3933 fish/cmds.c:3952 fish/cmds.c:3967
1003 #: fish/cmds.c:3983 fish/cmds.c:4001 fish/cmds.c:4021 fish/cmds.c:4041
1004 #: fish/cmds.c:4063 fish/cmds.c:4082 fish/cmds.c:4098 fish/cmds.c:4118
1005 #: fish/cmds.c:4136 fish/cmds.c:4156 fish/cmds.c:4175 fish/cmds.c:4197
1006 #: fish/cmds.c:4219 fish/cmds.c:4239 fish/cmds.c:4257 fish/cmds.c:4273
1007 #: fish/cmds.c:4289 fish/cmds.c:4303 fish/cmds.c:4318 fish/cmds.c:4338
1008 #: fish/cmds.c:4359 fish/cmds.c:4380 fish/cmds.c:4401 fish/cmds.c:4422
1009 #: fish/cmds.c:4443 fish/cmds.c:4464 fish/cmds.c:4485 fish/cmds.c:4506
1010 #: fish/cmds.c:4527 fish/cmds.c:4548 fish/cmds.c:4569 fish/cmds.c:4589
1011 #: fish/cmds.c:4609 fish/cmds.c:4627 fish/cmds.c:4645 fish/cmds.c:4663
1012 #: fish/cmds.c:4680 fish/cmds.c:4700 fish/cmds.c:4717 fish/cmds.c:4731
1013 #: fish/cmds.c:4745 fish/cmds.c:4761 fish/cmds.c:4777 fish/cmds.c:4791
1014 #: fish/cmds.c:4805 fish/cmds.c:4819 fish/cmds.c:4833 fish/cmds.c:4849
1015 #: fish/cmds.c:4864 fish/cmds.c:4883 fish/cmds.c:4896 fish/cmds.c:4911
1016 #: fish/cmds.c:4926 fish/cmds.c:4939 fish/cmds.c:4952 fish/cmds.c:4970
1017 #: fish/cmds.c:4987 fish/cmds.c:5004 fish/cmds.c:5022 fish/cmds.c:5041
1018 #: fish/cmds.c:5061 fish/cmds.c:5081 fish/cmds.c:5098 fish/cmds.c:5112
1019 #: fish/cmds.c:5132 fish/cmds.c:5149 fish/cmds.c:5168 fish/cmds.c:5185
1020 #: fish/cmds.c:5202 fish/cmds.c:5223 fish/cmds.c:5244 fish/cmds.c:5263
1021 #: fish/cmds.c:5282 fish/cmds.c:5305 fish/cmds.c:5328 fish/cmds.c:5353
1022 #: fish/cmds.c:5375 fish/cmds.c:5393 fish/cmds.c:5411 fish/cmds.c:5428
1023 #: fish/cmds.c:5446 fish/cmds.c:5462 fish/cmds.c:5479 fish/cmds.c:5498
1024 #: fish/cmds.c:5516 fish/cmds.c:5533
1025 #, c-format
1026 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1027 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1028
1029 #: fish/cmds.c:1317 fish/cmds.c:1329 fish/cmds.c:1342 fish/cmds.c:1356
1030 #: fish/cmds.c:1370 fish/cmds.c:1385 fish/cmds.c:1400 fish/cmds.c:1413
1031 #: fish/cmds.c:1428 fish/cmds.c:1441 fish/cmds.c:1456 fish/cmds.c:1469
1032 #: fish/cmds.c:1483 fish/cmds.c:1496 fish/cmds.c:1511 fish/cmds.c:1524
1033 #: fish/cmds.c:1538 fish/cmds.c:1552 fish/cmds.c:1566 fish/cmds.c:1580
1034 #: fish/cmds.c:1594 fish/cmds.c:1609 fish/cmds.c:1622 fish/cmds.c:1636
1035 #: fish/cmds.c:1650 fish/cmds.c:1666 fish/cmds.c:1679 fish/cmds.c:1694
1036 #: fish/cmds.c:1707 fish/cmds.c:1722 fish/cmds.c:1735 fish/cmds.c:1750
1037 #: fish/cmds.c:1763 fish/cmds.c:1779 fish/cmds.c:1793 fish/cmds.c:1806
1038 #: fish/cmds.c:1822 fish/cmds.c:1841 fish/cmds.c:1860 fish/cmds.c:1878
1039 #: fish/cmds.c:1893 fish/cmds.c:1908 fish/cmds.c:1923 fish/cmds.c:1938
1040 #: fish/cmds.c:1953 fish/cmds.c:1968 fish/cmds.c:1983 fish/cmds.c:1999
1041 #: fish/cmds.c:2019 fish/cmds.c:2035 fish/cmds.c:2049 fish/cmds.c:2068
1042 #: fish/cmds.c:2087 fish/cmds.c:2105 fish/cmds.c:2122 fish/cmds.c:2138
1043 #: fish/cmds.c:2155 fish/cmds.c:2170 fish/cmds.c:2186 fish/cmds.c:2198
1044 #: fish/cmds.c:2211 fish/cmds.c:2228 fish/cmds.c:2244 fish/cmds.c:2260
1045 #: fish/cmds.c:2276 fish/cmds.c:2292 fish/cmds.c:2309 fish/cmds.c:2328
1046 #: fish/cmds.c:2346 fish/cmds.c:2364 fish/cmds.c:2382 fish/cmds.c:2400
1047 #: fish/cmds.c:2415 fish/cmds.c:2434 fish/cmds.c:2451 fish/cmds.c:2470
1048 #: fish/cmds.c:2492 fish/cmds.c:2510 fish/cmds.c:2523 fish/cmds.c:2538
1049 #: fish/cmds.c:2550 fish/cmds.c:2563 fish/cmds.c:2582 fish/cmds.c:2601
1050 #: fish/cmds.c:2620 fish/cmds.c:2639 fish/cmds.c:2658 fish/cmds.c:2677
1051 #: fish/cmds.c:2694 fish/cmds.c:2708 fish/cmds.c:2722 fish/cmds.c:2738
1052 #: fish/cmds.c:2754 fish/cmds.c:2771 fish/cmds.c:2786 fish/cmds.c:2802
1053 #: fish/cmds.c:2818 fish/cmds.c:2832 fish/cmds.c:2847 fish/cmds.c:2865
1054 #: fish/cmds.c:2883 fish/cmds.c:2904 fish/cmds.c:2920 fish/cmds.c:2936
1055 #: fish/cmds.c:2952 fish/cmds.c:2970 fish/cmds.c:2987 fish/cmds.c:3006
1056 #: fish/cmds.c:3024 fish/cmds.c:3044 fish/cmds.c:3058 fish/cmds.c:3072
1057 #: fish/cmds.c:3087 fish/cmds.c:3102 fish/cmds.c:3120 fish/cmds.c:3135
1058 #: fish/cmds.c:3153 fish/cmds.c:3170 fish/cmds.c:3185 fish/cmds.c:3203
1059 #: fish/cmds.c:3223 fish/cmds.c:3243 fish/cmds.c:3262 fish/cmds.c:3275
1060 #: fish/cmds.c:3290 fish/cmds.c:3304 fish/cmds.c:3325 fish/cmds.c:3345
1061 #: fish/cmds.c:3365 fish/cmds.c:3384 fish/cmds.c:3398 fish/cmds.c:3417
1062 #: fish/cmds.c:3436 fish/cmds.c:3453 fish/cmds.c:3470 fish/cmds.c:3487
1063 #: fish/cmds.c:3502 fish/cmds.c:3520 fish/cmds.c:3535 fish/cmds.c:3549
1064 #: fish/cmds.c:3568 fish/cmds.c:3582 fish/cmds.c:3597 fish/cmds.c:3614
1065 #: fish/cmds.c:3631 fish/cmds.c:3648 fish/cmds.c:3667 fish/cmds.c:3681
1066 #: fish/cmds.c:3697 fish/cmds.c:3713 fish/cmds.c:3732 fish/cmds.c:3750
1067 #: fish/cmds.c:3768 fish/cmds.c:3786 fish/cmds.c:3806 fish/cmds.c:3826
1068 #: fish/cmds.c:3846 fish/cmds.c:3865 fish/cmds.c:3880 fish/cmds.c:3896
1069 #: fish/cmds.c:3914 fish/cmds.c:3934 fish/cmds.c:3953 fish/cmds.c:3968
1070 #: fish/cmds.c:3984 fish/cmds.c:4002 fish/cmds.c:4022 fish/cmds.c:4042
1071 #: fish/cmds.c:4064 fish/cmds.c:4083 fish/cmds.c:4099 fish/cmds.c:4119
1072 #: fish/cmds.c:4137 fish/cmds.c:4157 fish/cmds.c:4176 fish/cmds.c:4198
1073 #: fish/cmds.c:4220 fish/cmds.c:4240 fish/cmds.c:4258 fish/cmds.c:4274
1074 #: fish/cmds.c:4290 fish/cmds.c:4304 fish/cmds.c:4319 fish/cmds.c:4339
1075 #: fish/cmds.c:4360 fish/cmds.c:4381 fish/cmds.c:4402 fish/cmds.c:4423
1076 #: fish/cmds.c:4444 fish/cmds.c:4465 fish/cmds.c:4486 fish/cmds.c:4507
1077 #: fish/cmds.c:4528 fish/cmds.c:4549 fish/cmds.c:4570 fish/cmds.c:4590
1078 #: fish/cmds.c:4610 fish/cmds.c:4628 fish/cmds.c:4646 fish/cmds.c:4664
1079 #: fish/cmds.c:4681 fish/cmds.c:4701 fish/cmds.c:4718 fish/cmds.c:4732
1080 #: fish/cmds.c:4746 fish/cmds.c:4762 fish/cmds.c:4778 fish/cmds.c:4792
1081 #: fish/cmds.c:4806 fish/cmds.c:4820 fish/cmds.c:4834 fish/cmds.c:4850
1082 #: fish/cmds.c:4865 fish/cmds.c:4884 fish/cmds.c:4897 fish/cmds.c:4912
1083 #: fish/cmds.c:4927 fish/cmds.c:4940 fish/cmds.c:4953 fish/cmds.c:4971
1084 #: fish/cmds.c:4988 fish/cmds.c:5005 fish/cmds.c:5023 fish/cmds.c:5042
1085 #: fish/cmds.c:5062 fish/cmds.c:5082 fish/cmds.c:5099 fish/cmds.c:5113
1086 #: fish/cmds.c:5133 fish/cmds.c:5150 fish/cmds.c:5169 fish/cmds.c:5186
1087 #: fish/cmds.c:5203 fish/cmds.c:5224 fish/cmds.c:5245 fish/cmds.c:5264
1088 #: fish/cmds.c:5283 fish/cmds.c:5306 fish/cmds.c:5329 fish/cmds.c:5354
1089 #: fish/cmds.c:5376 fish/cmds.c:5394 fish/cmds.c:5412 fish/cmds.c:5429
1090 #: fish/cmds.c:5447 fish/cmds.c:5463 fish/cmds.c:5480 fish/cmds.c:5499
1091 #: fish/cmds.c:5517 fish/cmds.c:5534
1092 #, c-format
1093 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1094 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1095
1096 #: fish/cmds.c:6300
1097 #, c-format
1098 msgid "%s: unknown command\n"
1099 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1100
1101 #: fish/edit.c:86
1102 #, c-format
1103 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1104 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1105
1106 #: fish/fish.c:92 fuse/guestmount.c:868
1107 #, c-format
1108 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1109 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1110
1111 #: fish/fish.c:96
1112 #, c-format
1113 msgid ""
1114 "%s: guest filesystem shell\n"
1115 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1116 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1117 "Usage:\n"
1118 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1119 "  %s -i libvirt-domain\n"
1120 "  %s -i disk-image(s)\n"
1121 "or for interactive use:\n"
1122 "  %s\n"
1123 "or from a shell script:\n"
1124 "  %s <<EOF\n"
1125 "  cmd\n"
1126 "  ...\n"
1127 "  EOF\n"
1128 "Options:\n"
1129 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1130 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1131 "  -a|--add image       Add image\n"
1132 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1133 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1134 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1135 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1136 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1137 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1138 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1139 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1140 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1141 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1142 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1143 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1144 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1145 msgstr ""
1146 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1147 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1148 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1149 "Użycie:\n"
1150 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1151 "  %s -i domena-libvirt\n"
1152 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1153 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1154 "  %s\n"
1155 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1156 "  %s <<EOF\n"
1157 "  polecenie\n"
1158 "  ...\n"
1159 "  EOF\n"
1160 "Opcje:\n"
1161 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1162 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1163 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1164 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1165 "                       pomocą Tab\n"
1166 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1167 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1168 "                       montowania dysków\n"
1169 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1170 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1171 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1172 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1173 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1174 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1175 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1176 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1177 "                       wykonaniem\n"
1178 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
1179 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1180
1181 #: fish/fish.c:184 fuse/guestmount.c:961
1182 #, c-format
1183 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1184 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1185
1186 #: fish/fish.c:223
1187 #, c-format
1188 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1189 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1190
1191 #: fish/fish.c:230
1192 #, c-format
1193 msgid ""
1194 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1195 msgstr ""
1196 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1197
1198 #: fish/fish.c:239 fuse/guestmount.c:1006
1199 #, c-format
1200 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1201 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1202
1203 #: fish/fish.c:266
1204 #, c-format
1205 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1206 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1207
1208 #: fish/fish.c:339
1209 #, c-format
1210 msgid "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
1211 msgstr ""
1212 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
1213
1214 #: fish/fish.c:346
1215 #, c-format
1216 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1217 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1218
1219 #: fish/fish.c:356
1220 #, c-format
1221 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
1222 msgstr ""
1223 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
1224
1225 #: fish/fish.c:402
1226 #, c-format
1227 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1228 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1229
1230 #: fish/fish.c:410
1231 #, c-format
1232 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1233 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1234
1235 #: fish/fish.c:416
1236 #, c-format
1237 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1238 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1239
1240 #: fish/fish.c:561
1241 #, c-format
1242 msgid ""
1243 "\n"
1244 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1245 "editing virtual machine filesystems.\n"
1246 "\n"
1247 "Type: 'help' for help with commands\n"
1248 "      'quit' to quit the shell\n"
1249 "\n"
1250 msgstr ""
1251 "\n"
1252 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1253 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1254 "\n"
1255 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1256 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1257 "\n"
1258
1259 #: fish/fish.c:641
1260 #, c-format
1261 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1262 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1263
1264 #: fish/fish.c:647 fish/fish.c:664
1265 #, c-format
1266 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1267 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1268
1269 #: fish/fish.c:658
1270 #, c-format
1271 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1272 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1273
1274 #: fish/fish.c:713
1275 #, c-format
1276 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1277 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1278
1279 #: fish/fish.c:730
1280 #, c-format
1281 msgid "%s: too many arguments\n"
1282 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1283
1284 #: fish/fish.c:759
1285 #, c-format
1286 msgid "%s: empty command on command line\n"
1287 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1288
1289 #: fish/fish.c:913
1290 msgid "display a list of commands or help on a command"
1291 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1292
1293 #: fish/fish.c:915
1294 msgid "quit guestfish"
1295 msgstr "kończy pracę guestfish"
1296
1297 #: fish/fish.c:918
1298 msgid "allocate an image"
1299 msgstr "przydziela obraz"
1300
1301 #: fish/fish.c:920
1302 msgid "display a line of text"
1303 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1304
1305 #: fish/fish.c:922
1306 msgid "edit a file in the image"
1307 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1308
1309 #: fish/fish.c:924
1310 msgid "local change directory"
1311 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1312
1313 #: fish/fish.c:926
1314 msgid "expand wildcards in command"
1315 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1316
1317 #: fish/fish.c:928
1318 msgid "view a file in the pager"
1319 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1320
1321 #: fish/fish.c:930
1322 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1323 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1324
1325 #: fish/fish.c:932
1326 msgid "allocate a sparse image file"
1327 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1328
1329 #: fish/fish.c:934
1330 msgid "measure time taken to run command"
1331 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1332
1333 #: fish/fish.c:946
1334 #, c-format
1335 msgid ""
1336 "alloc - allocate an image\n"
1337 "     alloc <filename> <size>\n"
1338 "\n"
1339 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1340 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1341 "\n"
1342 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1343 "\n"
1344 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1345 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1346 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1347 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1348 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1349 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1350 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1351 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1352 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1353 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1354 msgstr ""
1355 "alloc - przydziela obraz\n"
1356 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1357 "\n"
1358 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1359 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1360 "\n"
1361 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1362 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1363 "\n"
1364 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1365 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1366 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1367 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1368 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1369 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1370 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1371 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1372 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1373 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1374
1375 #: fish/fish.c:965
1376 #, c-format
1377 msgid ""
1378 "echo - display a line of text\n"
1379 "     echo [<params> ...]\n"
1380 "\n"
1381 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1382 msgstr ""
1383 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1384 "     echo [<parametry> ...]\n"
1385 "\n"
1386 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1387
1388 #: fish/fish.c:972
1389 #, c-format
1390 msgid ""
1391 "edit - edit a file in the image\n"
1392 "     edit <filename>\n"
1393 "\n"
1394 "    This is used to edit a file.\n"
1395 "\n"
1396 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1397 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
1398 "\n"
1399 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1400 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1401 "\n"
1402 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1403 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1404 msgstr ""
1405 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1406 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1407 "\n"
1408 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1409 "\n"
1410 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1411 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1412 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
1413 "\n"
1414 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1415 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1416 "\n"
1417 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1418 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1419
1420 #: fish/fish.c:986
1421 #, c-format
1422 msgid ""
1423 "lcd - local change directory\n"
1424 "    lcd <directory>\n"
1425 "\n"
1426 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1427 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1428 "    place.\n"
1429 msgstr ""
1430 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1431 "    lcd <katalog>\n"
1432 "\n"
1433 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1434 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1435
1436 #: fish/fish.c:993
1437 #, c-format
1438 msgid ""
1439 "glob - expand wildcards in command\n"
1440 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1441 "\n"
1442 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1443 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1444 "    once for each expanded argument.\n"
1445 msgstr ""
1446 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1447 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1448 "\n"
1449 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1450 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1451 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1452 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1453
1454 #: fish/fish.c:1000
1455 #, c-format
1456 msgid ""
1457 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1458 "     help cmd\n"
1459 "     help\n"
1460 msgstr ""
1461 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1462 "     help polecenie\n"
1463 "     help\n"
1464
1465 #: fish/fish.c:1005
1466 #, c-format
1467 msgid ""
1468 "more - view a file in the pager\n"
1469 "     more <filename>\n"
1470 "\n"
1471 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1472 "\n"
1473 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1474 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1475 "\n"
1476 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1477 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1478 "\n"
1479 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1480 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1481 msgstr ""
1482 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1483 "     more <nazwa_pliku>\n"
1484 "\n"
1485 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1486 "\n"
1487 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1488 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1489 "\n"
1490 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1491 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1492 "\n"
1493 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1494 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1495
1496 #: fish/fish.c:1021
1497 #, c-format
1498 msgid ""
1499 "quit - quit guestfish\n"
1500 "     quit\n"
1501 msgstr ""
1502 "quit - kończy pracę guestfish\n"
1503 "     quit\n"
1504
1505 #: fish/fish.c:1024
1506 #, c-format
1507 msgid ""
1508 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1509 "     reopen\n"
1510 "\n"
1511 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1512 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1513 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1514 msgstr ""
1515 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1516 "     reopen\n"
1517 "\n"
1518 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1519 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1520 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1521 "przydatne do testowania.\n"
1522
1523 #: fish/fish.c:1031
1524 #, c-format
1525 msgid ""
1526 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1527 "     sparse <filename> <size>\n"
1528 "\n"
1529 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1530 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1531 "\n"
1532 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1533 "    command, except that the image file is allocated\n"
1534 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1535 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1536 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1537 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1538 "    space during a write operation.\n"
1539 "\n"
1540 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1541 "\n"
1542 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1543 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1544 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1545 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1546 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1547 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1548 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1549 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1550 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1551 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1552 msgstr ""
1553 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1554 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1555 "\n"
1556 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1557 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1558 "\n"
1559 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1560 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1561 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1562 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1563 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1564 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1565 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1566 "\n"
1567 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1568 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1569 "\n"
1570 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1571 "    <nn>             liczba kilobajtów\n"
1572 "      np.: 1440      standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1573 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1574 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1575 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1576 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1577 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1578 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1579 "    <nn>sektory        liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1580
1581 #: fish/fish.c:1058
1582 #, c-format
1583 msgid ""
1584 "time - measure time taken to run command\n"
1585 "    time <command> [<args> ...]\n"
1586 "\n"
1587 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1588 "    time afterwards.\n"
1589 msgstr ""
1590 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1591 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1592 "\n"
1593 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1594
1595 #: fish/fish.c:1064
1596 #, c-format
1597 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1598 msgstr ""
1599 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1600 "poleceń\n"
1601
1602 #: fish/fish.c:1220
1603 #, c-format
1604 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1605 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1606
1607 #: fish/glob.c:52
1608 #, c-format
1609 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1610 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1611
1612 #: fish/glob.c:72
1613 #, c-format
1614 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1615 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1616
1617 #: fish/lcd.c:34
1618 #, c-format
1619 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1620 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1621
1622 #: fish/more.c:40
1623 #, c-format
1624 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1625 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1626
1627 #: fish/rc.c:249
1628 #, c-format
1629 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1630 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1631
1632 #: fish/rc.c:254
1633 #, c-format
1634 msgid ""
1635 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1636 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1637 msgstr ""
1638 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1639 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1640 "zgadzać.\n"
1641
1642 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1643 #, c-format
1644 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1645 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1646
1647 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1648 #, c-format
1649 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1650 msgstr ""
1651 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1652 "serwera\n"
1653
1654 #: fish/rc.c:380
1655 #, c-format
1656 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1657 msgstr ""
1658 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1659
1660 #: fish/reopen.c:36
1661 #, c-format
1662 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1663 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1664
1665 #: fish/reopen.c:46
1666 #, c-format
1667 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1668 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1669
1670 #: fish/time.c:35
1671 #, c-format
1672 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1673 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1674
1675 #: fuse/guestmount.c:872
1676 #, c-format
1677 msgid ""
1678 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1679 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1680 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1681 "Usage:\n"
1682 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
1683 "Options:\n"
1684 "  -a|--add image       Add image\n"
1685 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
1686 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
1687 "  --help               Display help message and exit\n"
1688 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1689 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1690 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
1691 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1692 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1693 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
1694 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1695 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1696 msgstr ""
1697 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
1698 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
1699 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1700 "Użycie:\n"
1701 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
1702 "Opcje:\n"
1703 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1704 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
1705 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
1706 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
1707 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
1708 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1709 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1710 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
1711 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1712 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1713 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
1714 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
1715 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1716 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1717
1718 #: fuse/guestmount.c:1077
1719 #, c-format
1720 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
1721 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
1722
1723 #: fuse/guestmount.c:1085
1724 #, c-format
1725 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
1726 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
1727
1728 #: src/guestfs.c:255
1729 #, c-format
1730 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
1731 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
1732
1733 #: src/guestfs.c:358
1734 #, c-format
1735 msgid "libguestfs: error: %s\n"
1736 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
1737
1738 #: src/guestfs.c:709
1739 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
1740 msgstr ""
1741 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
1742
1743 #: src/guestfs.c:723
1744 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
1745 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
1746
1747 #: src/guestfs.c:737
1748 #, c-format
1749 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
1750 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
1751
1752 #: src/guestfs.c:757 src/guestfs.c:796 src/guestfs.c:814
1753 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
1754 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
1755
1756 #: src/guestfs.c:899
1757 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
1758 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
1759
1760 #: src/guestfs.c:904
1761 msgid "qemu has already been launched"
1762 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
1763
1764 #: src/guestfs.c:912
1765 #, c-format
1766 msgid "%s: cannot create temporary directory"
1767 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
1768
1769 #: src/guestfs.c:1002
1770 #, c-format
1771 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
1772 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
1773
1774 #: src/guestfs.c:1381
1775 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
1776 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
1777
1778 #: src/guestfs.c:1400
1779 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
1780 msgstr ""
1781 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
1782 "błędów"
1783
1784 #: src/guestfs.c:1413
1785 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
1786 msgstr ""
1787 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
1788
1789 #: src/guestfs.c:1502
1790 #, c-format
1791 msgid "external command failed: %s"
1792 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
1793
1794 #: src/guestfs.c:1580
1795 #, c-format
1796 msgid ""
1797 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
1798 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
1799 msgstr ""
1800 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
1801 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
1802
1803 #: src/guestfs.c:1719
1804 msgid "qemu has not been launched yet"
1805 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
1806
1807 #: src/guestfs.c:1730
1808 msgid "no subprocess to kill"
1809 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
1810
1811 #: src/guestfs.c:1852
1812 #, c-format
1813 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
1814 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
1815
1816 #: src/guestfs.c:1875
1817 #, c-format
1818 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
1819 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
1820
1821 #: src/guestfs.c:1983
1822 #, c-format
1823 msgid ""
1824 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
1825 msgstr ""
1826 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
1827 "x\n"
1828
1829 #: src/guestfs.c:2141 src/guestfs.c:2195
1830 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
1831 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
1832
1833 #: src/guestfs.c:2157
1834 #, c-format
1835 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
1836 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
1837
1838 #: src/guestfs.c:2172
1839 #, c-format
1840 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
1841 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
1842
1843 #: src/guestfs.c:2294
1844 #, c-format
1845 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
1846 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
1847
1848 #: src/guestfs.c:2316
1849 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
1850 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
1851
1852 #: src/guestfs.c:2325
1853 msgid "dispatch failed to marshal args"
1854 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
1855
1856 #: src/guestfs.c:2455
1857 #, c-format
1858 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
1859 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
1860
1861 #: src/guestfs.c:2471
1862 #, c-format
1863 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
1864 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
1865
1866 #: src/guestfs.c:2595
1867 #, c-format
1868 msgid "%s: error in chunked encoding"
1869 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
1870
1871 #: src/guestfs.c:2623
1872 msgid "write to daemon socket"
1873 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
1874
1875 #: src/guestfs.c:2646
1876 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
1877 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
1878
1879 #: src/guestfs.c:2651
1880 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
1881 msgstr ""
1882 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
1883 "fragmentów pliku"
1884
1885 #: src/guestfs.c:2659
1886 msgid "failed to parse file chunk"
1887 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
1888
1889 #: src/guestfs.c:2668
1890 msgid "file receive cancelled by daemon"
1891 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
1892
1893 #: test-tool/test-tool.c:69
1894 #, c-format
1895 msgid ""
1896 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
1897 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1898 "Usage:\n"
1899 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
1900 "Options:\n"
1901 "  --help         Display usage\n"
1902 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1903 "                 Helper program (default: %s)\n"
1904 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
1905 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
1906 "  --timeout n\n"
1907 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
1908 msgstr ""
1909 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
1910 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1911 "Użycie:\n"
1912 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
1913 "Opcje:\n"
1914 "  --help         Wyświetla użycie\n"
1915 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1916 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
1917 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
1918 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
1919 "  --timeout n\n"
1920 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
1921 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
1922
1923 #: test-tool/test-tool.c:121
1924 #, c-format
1925 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
1926 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1927
1928 #: test-tool/test-tool.c:130
1929 #, c-format
1930 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
1931 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
1932
1933 #: test-tool/test-tool.c:142
1934 #, c-format
1935 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
1936 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
1937
1938 #: test-tool/test-tool.c:165
1939 #, c-format
1940 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
1941 msgstr ""
1942 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
1943 "się\n"
1944
1945 #: test-tool/test-tool.c:170 test-tool/test-tool.c:176
1946 #, c-format
1947 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
1948 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
1949
1950 #: test-tool/test-tool.c:184
1951 #, c-format
1952 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
1953 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
1954
1955 #: test-tool/test-tool.c:206
1956 #, c-format
1957 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
1958 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
1959
1960 #: test-tool/test-tool.c:218
1961 #, c-format
1962 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
1963 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
1964
1965 #: test-tool/test-tool.c:224
1966 #, c-format
1967 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
1968 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
1969
1970 #: test-tool/test-tool.c:230
1971 #, c-format
1972 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
1973 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
1974
1975 #: test-tool/test-tool.c:236
1976 #, c-format
1977 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
1978 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
1979
1980 #: test-tool/test-tool.c:242
1981 #, c-format
1982 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
1983 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
1984
1985 #: test-tool/test-tool.c:250
1986 #, c-format
1987 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
1988 msgstr ""
1989 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
1990 "nie powiódł się\n"
1991
1992 #: test-tool/test-tool.c:281
1993 #, c-format
1994 msgid ""
1995 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
1996 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
1997 msgstr ""
1998 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
1999 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2000
2001 #: test-tool/test-tool.c:289
2002 #, c-format
2003 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2004 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2005
2006 #: test-tool/test-tool.c:303
2007 #, c-format
2008 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2009 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2010
2011 #: test-tool/test-tool.c:352
2012 #, c-format
2013 msgid ""
2014 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2015 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2016 "\n"
2017 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2018 msgstr ""
2019 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2020 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2021 "\n"
2022 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2023
2024 #: test-tool/test-tool.c:368
2025 #, c-format
2026 msgid "command failed: %s"
2027 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2028
2029 #: test-tool/test-tool.c:376
2030 #, c-format
2031 msgid ""
2032 "Test tool helper program %s\n"
2033 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2034 "was built.\n"
2035 msgstr ""
2036 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2037 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2038
2039 #: test-tool/test-tool.c:410
2040 #, c-format
2041 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2042 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"