Version 1.5.2.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-07-22 17:06+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-05-24 21:26+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: fish/alloc.c:37
18 #, c-format
19 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
20 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
21
22 #: fish/alloc.c:51
23 #, c-format
24 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
25 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
26
27 #: fish/alloc.c:77
28 #, c-format
29 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
30 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
31
32 #: fish/alloc.c:156
33 #, c-format
34 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
35 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
36
37 #: fish/cmds.c:41
38 msgid "Command"
39 msgstr "Polecenie"
40
41 #: fish/cmds.c:41
42 msgid "Description"
43 msgstr "Opis"
44
45 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:362
46 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
47 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
48
49 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:357
50 msgid "add an image to examine or modify"
51 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
52
53 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:367
54 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
55 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
56
57 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:517
58 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
59 msgstr ""
60 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
61
62 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:512
63 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
64 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
65
66 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:1712
67 msgid "clear Augeas path"
68 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
69
70 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:602
71 msgid "close the current Augeas handle"
72 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
73
74 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:612
75 msgid "define an Augeas node"
76 msgstr "określa węzeł Augeas"
77
78 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:607
79 msgid "define an Augeas variable"
80 msgstr "określa zmienną Augeas"
81
82 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:617
83 msgid "look up the value of an Augeas path"
84 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
85
86 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:597
87 msgid "create a new Augeas handle"
88 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
89
90 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:627
91 msgid "insert a sibling Augeas node"
92 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
93
94 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:652
95 msgid "load files into the tree"
96 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
97
98 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:657
99 msgid "list Augeas nodes under augpath"
100 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
101
102 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:642
103 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
104 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
105
106 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:637
107 msgid "move Augeas node"
108 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
109
110 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:632
111 msgid "remove an Augeas path"
112 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
113
114 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:647
115 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
116 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
117
118 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:622
119 msgid "set Augeas path to value"
120 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
121
122 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:1597
123 msgid "test availability of some parts of the API"
124 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
125
126 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:1772
127 #, fuzzy
128 msgid "return a list of all optional groups"
129 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
130
131 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:1727
132 msgid "upload base64-encoded data to file"
133 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
134
135 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:1732
136 msgid "download file and encode as base64"
137 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
138
139 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:837
140 msgid "flush device buffers"
141 msgstr "czyści bufory urządzenia"
142
143 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:817
144 msgid "get blocksize of block device"
145 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
146
147 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:807
148 msgid "is block device set to read-only"
149 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
150
151 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:832
152 msgid "get total size of device in bytes"
153 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
154
155 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:812
156 msgid "get sectorsize of block device"
157 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
158
159 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:827
160 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
161 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
162
163 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:842
164 msgid "reread partition table"
165 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
166
167 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:822
168 msgid "set blocksize of block device"
169 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
170
171 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:797
172 msgid "set block device to read-only"
173 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
174
175 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:802
176 msgid "set block device to read-write"
177 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
178
179 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:1502
180 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
181 msgstr ""
182 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
183
184 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:537
185 msgid "list the contents of a file"
186 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
187
188 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:857
189 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
190 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
191
192 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:1702
193 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
194 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
195
196 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1737
197 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
198 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
199
200 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:687
201 msgid "change file mode"
202 msgstr "zmienia tryb pliku"
203
204 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:692 fish/cmds.c:1532
205 msgid "change file owner and group"
206 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
207
208 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:767
209 msgid "run a command from the guest filesystem"
210 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
211
212 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:772
213 msgid "run a command, returning lines"
214 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
215
216 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:372
217 msgid "add qemu parameters"
218 msgstr "dodaje parametry QEMU"
219
220 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:1652
221 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
222 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
223
224 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:952
225 msgid "copy a file"
226 msgstr "kopiuje plik"
227
228 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:957
229 msgid "copy a file or directory recursively"
230 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
231
232 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:1602
233 msgid "copy from source to destination using dd"
234 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
235
236 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:897
237 msgid "debugging and internals"
238 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
239
240 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1722
241 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
242 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
243
244 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:1142
245 msgid "report file system disk space usage"
246 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
247
248 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:1147
249 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
250 msgstr ""
251 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
252
253 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:972
254 msgid "return kernel messages"
255 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
256
257 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:852
258 msgid "download a file to the local machine"
259 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
260
261 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:967
262 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
263 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
264
265 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:1152
266 msgid "estimate file space usage"
267 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
268
269 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1057
270 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
271 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
272
273 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1492
274 msgid "echo arguments back to the client"
275 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
276
277 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:107
278 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:331 fish/cmds.c:332
279 #: fish/cmds.c:336 fish/cmds.c:337 fish/cmds.c:339 fish/cmds.c:340
280 #: fish/cmds.c:1272 fish/cmds.c:1277 fish/cmds.c:1282 fish/cmds.c:1287
281 #: fish/cmds.c:1292 fish/cmds.c:1297 fish/cmds.c:1302 fish/cmds.c:1307
282 #: fish/cmds.c:1312 fish/cmds.c:1317 fish/cmds.c:1322 fish/cmds.c:1327
283 msgid "return lines matching a pattern"
284 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
285
286 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:982
287 msgid "test if two files have equal contents"
288 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
289
290 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:697
291 msgid "test if file or directory exists"
292 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
293
294 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:1362 fish/cmds.c:1777
295 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
296 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
297
298 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:762
299 msgid "determine file type"
300 msgstr "określa typ pliku"
301
302 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:1607
303 msgid "return the size of the file in bytes"
304 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
305
306 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:1592
307 msgid "fill a file with octets"
308 msgstr "wypełnia plik oktetami"
309
310 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:1742
311 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
312 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
313
314 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:1052
315 msgid "find all files and directories"
316 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
317
318 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:1497
319 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
320 msgstr ""
321 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
322
323 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:937
324 msgid "run the filesystem checker"
325 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
326
327 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:402
328 msgid "get the additional kernel options"
329 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
330
331 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:412
332 msgid "get autosync mode"
333 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
334
335 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:497
336 msgid "get direct appliance mode flag"
337 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
338
339 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:922
340 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
341 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
342
343 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:932
344 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
345 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
346
347 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:457
348 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
349 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
350
351 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:392
352 msgid "get the search path"
353 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
354
355 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:462
356 msgid "get PID of qemu subprocess"
357 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
358
359 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:382
360 msgid "get the qemu binary"
361 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
362
363 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:507
364 msgid "get recovery process enabled flag"
365 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
366
367 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:477
368 msgid "get SELinux enabled flag"
369 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
370
371 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:447
372 msgid "get the current state"
373 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
374
375 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:487
376 msgid "get command trace enabled flag"
377 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
378
379 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:1717
380 msgid "get the current umask"
381 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
382
383 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:422
384 msgid "get verbose mode"
385 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
386
387 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:1447
388 msgid "get SELinux security context"
389 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
390
391 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:1222 fish/cmds.c:1227
392 msgid "list extended attributes of a file or directory"
393 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
394
395 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:1082
396 msgid "expand a wildcard path"
397 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
398
399 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:947
400 msgid "install GRUB"
401 msgstr "instaluje program GRUB"
402
403 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:1122
404 msgid "return first 10 lines of a file"
405 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
406
407 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:1127
408 msgid "return first N lines of a file"
409 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
410
411 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:997
412 msgid "dump a file in hexadecimal"
413 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
414
415 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:1622
416 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
417 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
418
419 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:1157
420 msgid "list files in an initrd"
421 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
422
423 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:1417
424 msgid "add an inotify watch"
425 msgstr "dodaje obserwację inotify"
426
427 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:1437
428 msgid "close the inotify handle"
429 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
430
431 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:1432
432 msgid "return list of watched files that had events"
433 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
434
435 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:1412
436 msgid "create an inotify handle"
437 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
438
439 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:1427
440 msgid "return list of inotify events"
441 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
442
443 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:1422
444 msgid "remove an inotify watch"
445 msgstr "usuwa obserwację inotify"
446
447 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:442
448 msgid "is busy processing a command"
449 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
450
451 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:432
452 msgid "is in configuration state"
453 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
454
455 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:702 fish/cmds.c:707
456 msgid "test if file exists"
457 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
458
459 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:437
460 msgid "is launching subprocess"
461 msgstr "uruchamia podprocesy"
462
463 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:427
464 msgid "is ready to accept commands"
465 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
466
467 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:352
468 msgid "kill the qemu subprocess"
469 msgstr "niszczy podproces QEMU"
470
471 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:347
472 msgid "launch the qemu subprocess"
473 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
474
475 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:552
476 msgid "list the block devices"
477 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
478
479 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:557
480 msgid "list the partitions"
481 msgstr "wyświetla listę partycji"
482
483 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:542
484 msgid "list the files in a directory (long format)"
485 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
486
487 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:1337 fish/cmds.c:1342
488 msgid "create a hard link"
489 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
490
491 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:1347 fish/cmds.c:1352
492 msgid "create a symbolic link"
493 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
494
495 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:1242 fish/cmds.c:1247
496 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
497 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
498
499 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:547
500 msgid "list the files in a directory"
501 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
502
503 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:1232 fish/cmds.c:1237
504 msgid "set extended attribute of a file or directory"
505 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
506
507 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:782
508 msgid "get file information for a symbolic link"
509 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
510
511 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:1537
512 msgid "lstat on multiple files"
513 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
514
515 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:1827
516 #, fuzzy
517 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
518 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
519
520 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:1812
521 #, fuzzy
522 msgid "close a LUKS device"
523 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
524
525 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:1817 fish/cmds.c:1822
526 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
527 msgstr ""
528
529 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:1832
530 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
531 msgstr ""
532
533 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:1802
534 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
535 msgstr ""
536
537 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:1807
538 #, fuzzy
539 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
540 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
541
542 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:722
543 msgid "create an LVM logical volume"
544 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
545
546 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:1797
547 msgid "clear LVM device filter"
548 msgstr ""
549
550 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:757
551 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
552 msgstr ""
553 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
554
555 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:1792
556 msgid "set LVM device filter"
557 msgstr ""
558
559 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:902
560 msgid "remove an LVM logical volume"
561 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
562
563 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:1612
564 msgid "rename an LVM logical volume"
565 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
566
567 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:1042
568 msgid "resize an LVM logical volume"
569 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
570
571 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:1707
572 msgid "expand an LV to fill free space"
573 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
574
575 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:572 fish/cmds.c:587
576 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
577 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
578
579 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:1637
580 msgid "get the UUID of a logical volume"
581 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
582
583 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1542
584 msgid "lgetxattr on multiple files"
585 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
586
587 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:677
588 msgid "create a directory"
589 msgstr "tworzy katalog"
590
591 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:1527
592 msgid "create a directory with a particular mode"
593 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
594
595 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:682
596 msgid "create a directory and parents"
597 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
598
599 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:1102
600 msgid "create a temporary directory"
601 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
602
603 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:1472
604 #: fish/cmds.c:1477 fish/cmds.c:1482
605 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
606 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
607
608 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:1457
609 msgid "make ext2/3/4 external journal"
610 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
611
612 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:1462
613 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
614 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
615
616 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1467
617 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
618 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
619
620 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1187
621 msgid "make FIFO (named pipe)"
622 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
623
624 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:727
625 msgid "make a filesystem"
626 msgstr "tworzy system plików"
627
628 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1452
629 msgid "make a filesystem with block size"
630 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
631
632 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1257
633 msgid "create a mountpoint"
634 msgstr "tworzy punkt montowania"
635
636 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1182
637 msgid "make block, character or FIFO devices"
638 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
639
640 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1192
641 msgid "make block device node"
642 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
643
644 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1197
645 msgid "make char device node"
646 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
647
648 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1167
649 msgid "create a swap partition"
650 msgstr "tworzy partycję wymiany"
651
652 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1172
653 msgid "create a swap partition with a label"
654 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
655
656 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:1177
657 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
658 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
659
660 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1407
661 msgid "create a swap file"
662 msgstr "tworzy plik wymiany"
663
664 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1487
665 msgid "load a kernel module"
666 msgstr "wczytuje moduł jądra"
667
668 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:522
669 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
670 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
671
672 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1162
673 msgid "mount a file using the loop device"
674 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
675
676 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:887
677 msgid "mount a guest disk with mount options"
678 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
679
680 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:882
681 msgid "mount a guest disk, read-only"
682 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
683
684 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:892
685 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
686 msgstr ""
687 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
688 "plików"
689
690 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1252
691 msgid "show mountpoints"
692 msgstr "wyświetla punkty montowania"
693
694 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:747
695 msgid "show mounted filesystems"
696 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
697
698 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:962
699 msgid "move a file"
700 msgstr "przenosi plik"
701
702 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:1067
703 msgid "probe NTFS volume"
704 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
705
706 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:1672
707 msgid "resize an NTFS filesystem"
708 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
709
710 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:1767
711 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
712 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
713
714 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1562
715 msgid "add a partition to the device"
716 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
717
718 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:1682
719 msgid "delete a partition"
720 msgstr "usuwa partycję"
721
722 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:1567
723 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
724 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
725
726 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:1687
727 msgid "return true if a partition is bootable"
728 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
729
730 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:1692
731 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
732 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
733
734 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:1587
735 msgid "get the partition table type"
736 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
737
738 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:1557
739 msgid "create an empty partition table"
740 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
741
742 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:1582
743 msgid "list partitions on a device"
744 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
745
746 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:1572
747 msgid "make a partition bootable"
748 msgstr "zmienia partycję na startową"
749
750 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:1697
751 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
752 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
753
754 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:1577
755 msgid "set partition name"
756 msgstr "ustawia nazwę partycji"
757
758 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:977
759 msgid "ping the guest daemon"
760 msgstr "odpytuje demona gościa"
761
762 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:1552
763 msgid "read part of a file"
764 msgstr "odczytuje część pliku"
765
766 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:712
767 msgid "create an LVM physical volume"
768 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
769
770 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:912
771 msgid "remove an LVM physical volume"
772 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
773
774 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:1007
775 msgid "resize an LVM physical volume"
776 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
777
778 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:1762
779 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
780 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
781
782 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:562 fish/cmds.c:577
783 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
784 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
785
786 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:1627
787 msgid "get the UUID of a physical volume"
788 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
789
790 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:1752
791 msgid "write to part of a file"
792 msgstr "zapisuje do części pliku"
793
794 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:1267
795 msgid "read a file"
796 msgstr "odczytuje plik"
797
798 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:592
799 msgid "read file as lines"
800 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
801
802 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:1207
803 msgid "read directories entries"
804 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
805
806 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:1357
807 msgid "read the target of a symbolic link"
808 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
809
810 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:1547
811 msgid "readlink on multiple files"
812 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
813
814 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:1332
815 msgid "canonicalized absolute pathname"
816 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
817
818 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:1047
819 #, fuzzy
820 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
821 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
822
823 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:1757
824 #, fuzzy
825 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
826 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3 (za pomocą rozmiaru)"
827
828 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:662
829 msgid "remove a file"
830 msgstr "usuwa plik"
831
832 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:672
833 msgid "remove a file or directory recursively"
834 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
835
836 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:667
837 msgid "remove a directory"
838 msgstr "usuwa katalog"
839
840 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:1262
841 msgid "remove a mountpoint"
842 msgstr "usuwa punkt montowania"
843
844 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:1087
845 msgid "scrub (securely wipe) a device"
846 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
847
848 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:1092
849 msgid "scrub (securely wipe) a file"
850 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
851
852 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:1097
853 msgid "scrub (securely wipe) free space"
854 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
855
856 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:397
857 msgid "add options to kernel command line"
858 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
859
860 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:407
861 msgid "set autosync mode"
862 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
863
864 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:492
865 msgid "enable or disable direct appliance mode"
866 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
867
868 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:917
869 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
870 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
871
872 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:927
873 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
874 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
875
876 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:452
877 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
878 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
879
880 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:387
881 msgid "set the search path"
882 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
883
884 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:377
885 msgid "set the qemu binary"
886 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
887
888 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:502
889 msgid "enable or disable the recovery process"
890 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
891
892 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:472
893 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
894 msgstr ""
895 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
896
897 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:482
898 msgid "enable or disable command traces"
899 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
900
901 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:417
902 msgid "set verbose mode"
903 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
904
905 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:1442
906 msgid "set SELinux security context"
907 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
908
909 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:732 fish/cmds.c:1212
910 msgid "create partitions on a block device"
911 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
912
913 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:1012
914 msgid "modify a single partition on a block device"
915 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
916
917 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:1027
918 msgid "display the disk geometry from the partition table"
919 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
920
921 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1022
922 msgid "display the kernel geometry"
923 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
924
925 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:1017
926 msgid "display the partition table"
927 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
928
929 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:1072
930 msgid "run a command via the shell"
931 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
932
933 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:1077
934 msgid "run a command via the shell returning lines"
935 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
936
937 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:1062
938 msgid "sleep for some seconds"
939 msgstr "usypia na kilka sekund"
940
941 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:777
942 msgid "get file information"
943 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
944
945 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:787
946 msgid "get file system statistics"
947 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
948
949 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:987 fish/cmds.c:992
950 msgid "print the printable strings in a file"
951 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
952
953 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:1372
954 msgid "disable swap on device"
955 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
956
957 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:1382
958 msgid "disable swap on file"
959 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
960
961 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:1392
962 msgid "disable swap on labeled swap partition"
963 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
964
965 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:1402
966 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
967 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
968
969 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:1367
970 msgid "enable swap on device"
971 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
972
973 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1377
974 msgid "enable swap on file"
975 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
976
977 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1387
978 msgid "enable swap on labeled swap partition"
979 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
980
981 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:1397
982 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
983 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
984
985 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:527
986 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
987 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
988
989 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:1132
990 msgid "return last 10 lines of a file"
991 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
992
993 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:1137
994 msgid "return last N lines of a file"
995 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
996
997 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:862
998 msgid "unpack tarfile to directory"
999 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1000
1001 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:867
1002 msgid "pack directory into tarfile"
1003 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1004
1005 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:872 fish/cmds.c:1662
1006 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1007 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1008
1009 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:877 fish/cmds.c:1667
1010 msgid "pack directory into compressed tarball"
1011 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1012
1013 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:532
1014 msgid "update file timestamps or create a new file"
1015 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1016
1017 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:1512
1018 msgid "truncate a file to zero size"
1019 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1020
1021 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:1517
1022 msgid "truncate a file to a particular size"
1023 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1024
1025 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:792
1026 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1027 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1028
1029 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:1202
1030 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1031 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1032
1033 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:742
1034 msgid "unmount a filesystem"
1035 msgstr "odmontowuje system plików"
1036
1037 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:752
1038 msgid "unmount all filesystems"
1039 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1040
1041 #: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:847
1042 msgid "upload a file from the local machine"
1043 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1044
1045 #: fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:1522
1046 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1047 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1048
1049 #: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:467
1050 msgid "get the library version number"
1051 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1052
1053 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:1782
1054 #, fuzzy
1055 msgid "get the filesystem label"
1056 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
1057
1058 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:1507
1059 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1060 msgstr ""
1061 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1062 "zamontowanemu urządzeniu"
1063
1064 #: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:1787
1065 #, fuzzy
1066 msgid "get the filesystem UUID"
1067 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
1068
1069 #: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:1037
1070 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1071 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1072
1073 #: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:1032
1074 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1075 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1076
1077 #: fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:717
1078 msgid "create an LVM volume group"
1079 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1080
1081 #: fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:1647
1082 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1083 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1084
1085 #: fish/cmds.c:319 fish/cmds.c:1642
1086 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1087 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1088
1089 #: fish/cmds.c:320 fish/cmds.c:907
1090 msgid "remove an LVM volume group"
1091 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1092
1093 #: fish/cmds.c:321 fish/cmds.c:1617
1094 msgid "rename an LVM volume group"
1095 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1096
1097 #: fish/cmds.c:322 fish/cmds.c:323 fish/cmds.c:567 fish/cmds.c:582
1098 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1099 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1100
1101 #: fish/cmds.c:324 fish/cmds.c:1677
1102 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1103 msgstr ""
1104 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1105
1106 #: fish/cmds.c:325 fish/cmds.c:1632
1107 msgid "get the UUID of a volume group"
1108 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1109
1110 #: fish/cmds.c:326 fish/cmds.c:1117
1111 msgid "count characters in a file"
1112 msgstr "liczy znaki w pliku"
1113
1114 #: fish/cmds.c:327 fish/cmds.c:1107
1115 msgid "count lines in a file"
1116 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1117
1118 #: fish/cmds.c:328 fish/cmds.c:1112
1119 msgid "count words in a file"
1120 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1121
1122 #: fish/cmds.c:329 fish/cmds.c:1747
1123 msgid "create a new file"
1124 msgstr "tworzy nowy plik"
1125
1126 #: fish/cmds.c:330 fish/cmds.c:737
1127 msgid "create a file"
1128 msgstr "tworzy plik"
1129
1130 #: fish/cmds.c:333 fish/cmds.c:942
1131 msgid "write zeroes to the device"
1132 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1133
1134 #: fish/cmds.c:334 fish/cmds.c:1657
1135 msgid "write zeroes to an entire device"
1136 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1137
1138 #: fish/cmds.c:335 fish/cmds.c:1002
1139 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1140 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1141
1142 #: fish/cmds.c:338 fish/cmds.c:1217
1143 msgid "determine file type inside a compressed file"
1144 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1145
1146 #: fish/cmds.c:341
1147 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1148 msgstr ""
1149 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1150 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1151 "o poleceniu."
1152
1153 #: fish/cmds.c:2112 fish/cmds.c:2124 fish/cmds.c:2137 fish/cmds.c:2152
1154 #: fish/cmds.c:2167 fish/cmds.c:2183 fish/cmds.c:2200 fish/cmds.c:2215
1155 #: fish/cmds.c:2230 fish/cmds.c:2245 fish/cmds.c:2260 fish/cmds.c:2275
1156 #: fish/cmds.c:2289 fish/cmds.c:2303 fish/cmds.c:2318 fish/cmds.c:2332
1157 #: fish/cmds.c:2346 fish/cmds.c:2360 fish/cmds.c:2374 fish/cmds.c:2388
1158 #: fish/cmds.c:2402 fish/cmds.c:2417 fish/cmds.c:2449 fish/cmds.c:2463
1159 #: fish/cmds.c:2477 fish/cmds.c:2493 fish/cmds.c:2507 fish/cmds.c:2522
1160 #: fish/cmds.c:2536 fish/cmds.c:2551 fish/cmds.c:2565 fish/cmds.c:2580
1161 #: fish/cmds.c:2594 fish/cmds.c:2610 fish/cmds.c:2627 fish/cmds.c:2644
1162 #: fish/cmds.c:2659 fish/cmds.c:2672 fish/cmds.c:2689 fish/cmds.c:2709
1163 #: fish/cmds.c:2729 fish/cmds.c:2748 fish/cmds.c:2763 fish/cmds.c:2778
1164 #: fish/cmds.c:2793 fish/cmds.c:2808 fish/cmds.c:2823 fish/cmds.c:2838
1165 #: fish/cmds.c:2853 fish/cmds.c:2869 fish/cmds.c:2890 fish/cmds.c:2925
1166 #: fish/cmds.c:2939 fish/cmds.c:2960 fish/cmds.c:2980 fish/cmds.c:2999
1167 #: fish/cmds.c:3017 fish/cmds.c:3034 fish/cmds.c:3052 fish/cmds.c:3068
1168 #: fish/cmds.c:3085 fish/cmds.c:3097 fish/cmds.c:3110 fish/cmds.c:3128
1169 #: fish/cmds.c:3145 fish/cmds.c:3162 fish/cmds.c:3179 fish/cmds.c:3196
1170 #: fish/cmds.c:3214 fish/cmds.c:3252 fish/cmds.c:3307 fish/cmds.c:3326
1171 #: fish/cmds.c:3345 fish/cmds.c:3364 fish/cmds.c:3380 fish/cmds.c:3400
1172 #: fish/cmds.c:3436 fish/cmds.c:3456 fish/cmds.c:3533 fish/cmds.c:3570
1173 #: fish/cmds.c:3584 fish/cmds.c:3599 fish/cmds.c:3611 fish/cmds.c:3624
1174 #: fish/cmds.c:3644 fish/cmds.c:3664 fish/cmds.c:3684 fish/cmds.c:3704
1175 #: fish/cmds.c:3724 fish/cmds.c:3744 fish/cmds.c:3762 fish/cmds.c:3777
1176 #: fish/cmds.c:3792 fish/cmds.c:3809 fish/cmds.c:3826 fish/cmds.c:3844
1177 #: fish/cmds.c:3878 fish/cmds.c:3895 fish/cmds.c:3912 fish/cmds.c:3927
1178 #: fish/cmds.c:3943 fish/cmds.c:3964 fish/cmds.c:3985 fish/cmds.c:4007
1179 #: fish/cmds.c:4028 fish/cmds.c:4047 fish/cmds.c:4068 fish/cmds.c:4089
1180 #: fish/cmds.c:4107 fish/cmds.c:4127 fish/cmds.c:4146 fish/cmds.c:4167
1181 #: fish/cmds.c:4182 fish/cmds.c:4197 fish/cmds.c:4213 fish/cmds.c:4229
1182 #: fish/cmds.c:4248 fish/cmds.c:4264 fish/cmds.c:4283 fish/cmds.c:4301
1183 #: fish/cmds.c:4317 fish/cmds.c:4336 fish/cmds.c:4357 fish/cmds.c:4378
1184 #: fish/cmds.c:4398 fish/cmds.c:4430 fish/cmds.c:4445 fish/cmds.c:4459
1185 #: fish/cmds.c:4481 fish/cmds.c:4502 fish/cmds.c:4523 fish/cmds.c:4543
1186 #: fish/cmds.c:4558 fish/cmds.c:4578 fish/cmds.c:4670 fish/cmds.c:4688
1187 #: fish/cmds.c:4706 fish/cmds.c:4724 fish/cmds.c:4740 fish/cmds.c:4759
1188 #: fish/cmds.c:4793 fish/cmds.c:4808 fish/cmds.c:4828 fish/cmds.c:4843
1189 #: fish/cmds.c:4877 fish/cmds.c:4895 fish/cmds.c:4913 fish/cmds.c:4931
1190 #: fish/cmds.c:4951 fish/cmds.c:4966 fish/cmds.c:4983 fish/cmds.c:5000
1191 #: fish/cmds.c:5020 fish/cmds.c:5039 fish/cmds.c:5058 fish/cmds.c:5077
1192 #: fish/cmds.c:5098 fish/cmds.c:5137 fish/cmds.c:5158 fish/cmds.c:5196
1193 #: fish/cmds.c:5211 fish/cmds.c:5227 fish/cmds.c:5246 fish/cmds.c:5267
1194 #: fish/cmds.c:5287 fish/cmds.c:5303 fish/cmds.c:5320 fish/cmds.c:5339
1195 #: fish/cmds.c:5414 fish/cmds.c:5453 fish/cmds.c:5530 fish/cmds.c:5604
1196 #: fish/cmds.c:5639 fish/cmds.c:5660 fish/cmds.c:5679 fish/cmds.c:5700
1197 #: fish/cmds.c:5720 fish/cmds.c:5743 fish/cmds.c:5784 fish/cmds.c:5823
1198 #: fish/cmds.c:5842 fish/cmds.c:5859 fish/cmds.c:5875 fish/cmds.c:5890
1199 #: fish/cmds.c:5906 fish/cmds.c:5931 fish/cmds.c:5953 fish/cmds.c:5975
1200 #: fish/cmds.c:5997 fish/cmds.c:6019 fish/cmds.c:6041 fish/cmds.c:6063
1201 #: fish/cmds.c:6085 fish/cmds.c:6107 fish/cmds.c:6129 fish/cmds.c:6151
1202 #: fish/cmds.c:6173 fish/cmds.c:6194 fish/cmds.c:6215 fish/cmds.c:6234
1203 #: fish/cmds.c:6253 fish/cmds.c:6272 fish/cmds.c:6290 fish/cmds.c:6311
1204 #: fish/cmds.c:6347 fish/cmds.c:6362 fish/cmds.c:6377 fish/cmds.c:6394
1205 #: fish/cmds.c:6411 fish/cmds.c:6426 fish/cmds.c:6441 fish/cmds.c:6456
1206 #: fish/cmds.c:6471 fish/cmds.c:6488 fish/cmds.c:6522 fish/cmds.c:6560
1207 #: fish/cmds.c:6592 fish/cmds.c:6607 fish/cmds.c:6622 fish/cmds.c:6635
1208 #: fish/cmds.c:6649 fish/cmds.c:6667 fish/cmds.c:6703 fish/cmds.c:6739
1209 #: fish/cmds.c:6776 fish/cmds.c:6814 fish/cmds.c:6853 fish/cmds.c:6892
1210 #: fish/cmds.c:6928 fish/cmds.c:6943 fish/cmds.c:6964 fish/cmds.c:6984
1211 #: fish/cmds.c:7004 fish/cmds.c:7022 fish/cmds.c:7040 fish/cmds.c:7074
1212 #: fish/cmds.c:7144 fish/cmds.c:7182 fish/cmds.c:7238 fish/cmds.c:7262
1213 #: fish/cmds.c:7286 fish/cmds.c:7312 fish/cmds.c:7369 fish/cmds.c:7388
1214 #: fish/cmds.c:7431 fish/cmds.c:7449 fish/cmds.c:7486 fish/cmds.c:7521
1215 #: fish/cmds.c:7539 fish/cmds.c:7559 fish/cmds.c:7614 fish/cmds.c:7632
1216 #: fish/cmds.c:7652 fish/cmds.c:7672 fish/cmds.c:7689 fish/cmds.c:7707
1217 #: fish/cmds.c:7732 fish/cmds.c:7750 fish/cmds.c:7768 fish/cmds.c:7786
1218 #: fish/cmds.c:7804 fish/cmds.c:7824 fish/cmds.c:7857 fish/cmds.c:7873
1219 #: fish/cmds.c:7894 fish/cmds.c:7914 fish/cmds.c:7928 fish/cmds.c:7942
1220 #: fish/cmds.c:7977 fish/cmds.c:8014 fish/cmds.c:8052 fish/cmds.c:8106
1221 #: fish/cmds.c:8126 fish/cmds.c:8160 fish/cmds.c:8174 fish/cmds.c:8191
1222 #: fish/cmds.c:8229 fish/cmds.c:8250 fish/cmds.c:8272 fish/cmds.c:8295
1223 #: fish/cmds.c:8334 fish/cmds.c:8357 fish/cmds.c:8393 fish/cmds.c:8422
1224 #: fish/cmds.c:8451 fish/cmds.c:8478 fish/cmds.c:8495 fish/cmds.c:8525
1225 #: fish/cmds.c:8543 fish/cmds.c:8561 fish/cmds.c:8577 fish/cmds.c:8592
1226 #: fish/cmds.c:8613 fish/cmds.c:8632 fish/cmds.c:8649 fish/cmds.c:8689
1227 #: fish/cmds.c:8730 fish/cmds.c:8772
1228 #, c-format
1229 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1230 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1231
1232 #: fish/cmds.c:2113 fish/cmds.c:2125 fish/cmds.c:2138 fish/cmds.c:2153
1233 #: fish/cmds.c:2168 fish/cmds.c:2184 fish/cmds.c:2201 fish/cmds.c:2216
1234 #: fish/cmds.c:2231 fish/cmds.c:2246 fish/cmds.c:2261 fish/cmds.c:2276
1235 #: fish/cmds.c:2290 fish/cmds.c:2304 fish/cmds.c:2319 fish/cmds.c:2333
1236 #: fish/cmds.c:2347 fish/cmds.c:2361 fish/cmds.c:2375 fish/cmds.c:2389
1237 #: fish/cmds.c:2403 fish/cmds.c:2418 fish/cmds.c:2450 fish/cmds.c:2464
1238 #: fish/cmds.c:2478 fish/cmds.c:2494 fish/cmds.c:2508 fish/cmds.c:2523
1239 #: fish/cmds.c:2537 fish/cmds.c:2552 fish/cmds.c:2566 fish/cmds.c:2581
1240 #: fish/cmds.c:2595 fish/cmds.c:2611 fish/cmds.c:2628 fish/cmds.c:2645
1241 #: fish/cmds.c:2660 fish/cmds.c:2673 fish/cmds.c:2690 fish/cmds.c:2710
1242 #: fish/cmds.c:2730 fish/cmds.c:2749 fish/cmds.c:2764 fish/cmds.c:2779
1243 #: fish/cmds.c:2794 fish/cmds.c:2809 fish/cmds.c:2824 fish/cmds.c:2839
1244 #: fish/cmds.c:2854 fish/cmds.c:2870 fish/cmds.c:2891 fish/cmds.c:2926
1245 #: fish/cmds.c:2940 fish/cmds.c:2961 fish/cmds.c:2981 fish/cmds.c:3000
1246 #: fish/cmds.c:3018 fish/cmds.c:3035 fish/cmds.c:3053 fish/cmds.c:3069
1247 #: fish/cmds.c:3086 fish/cmds.c:3098 fish/cmds.c:3111 fish/cmds.c:3129
1248 #: fish/cmds.c:3146 fish/cmds.c:3163 fish/cmds.c:3180 fish/cmds.c:3197
1249 #: fish/cmds.c:3215 fish/cmds.c:3253 fish/cmds.c:3308 fish/cmds.c:3327
1250 #: fish/cmds.c:3346 fish/cmds.c:3365 fish/cmds.c:3381 fish/cmds.c:3401
1251 #: fish/cmds.c:3437 fish/cmds.c:3457 fish/cmds.c:3534 fish/cmds.c:3571
1252 #: fish/cmds.c:3585 fish/cmds.c:3600 fish/cmds.c:3612 fish/cmds.c:3625
1253 #: fish/cmds.c:3645 fish/cmds.c:3665 fish/cmds.c:3685 fish/cmds.c:3705
1254 #: fish/cmds.c:3725 fish/cmds.c:3745 fish/cmds.c:3763 fish/cmds.c:3778
1255 #: fish/cmds.c:3793 fish/cmds.c:3810 fish/cmds.c:3827 fish/cmds.c:3845
1256 #: fish/cmds.c:3879 fish/cmds.c:3896 fish/cmds.c:3913 fish/cmds.c:3928
1257 #: fish/cmds.c:3944 fish/cmds.c:3965 fish/cmds.c:3986 fish/cmds.c:4008
1258 #: fish/cmds.c:4029 fish/cmds.c:4048 fish/cmds.c:4069 fish/cmds.c:4090
1259 #: fish/cmds.c:4108 fish/cmds.c:4128 fish/cmds.c:4147 fish/cmds.c:4168
1260 #: fish/cmds.c:4183 fish/cmds.c:4198 fish/cmds.c:4214 fish/cmds.c:4230
1261 #: fish/cmds.c:4249 fish/cmds.c:4265 fish/cmds.c:4284 fish/cmds.c:4302
1262 #: fish/cmds.c:4318 fish/cmds.c:4337 fish/cmds.c:4358 fish/cmds.c:4379
1263 #: fish/cmds.c:4399 fish/cmds.c:4431 fish/cmds.c:4446 fish/cmds.c:4460
1264 #: fish/cmds.c:4482 fish/cmds.c:4503 fish/cmds.c:4524 fish/cmds.c:4544
1265 #: fish/cmds.c:4559 fish/cmds.c:4579 fish/cmds.c:4671 fish/cmds.c:4689
1266 #: fish/cmds.c:4707 fish/cmds.c:4725 fish/cmds.c:4741 fish/cmds.c:4760
1267 #: fish/cmds.c:4794 fish/cmds.c:4809 fish/cmds.c:4829 fish/cmds.c:4844
1268 #: fish/cmds.c:4878 fish/cmds.c:4896 fish/cmds.c:4914 fish/cmds.c:4932
1269 #: fish/cmds.c:4952 fish/cmds.c:4967 fish/cmds.c:4984 fish/cmds.c:5001
1270 #: fish/cmds.c:5021 fish/cmds.c:5040 fish/cmds.c:5059 fish/cmds.c:5078
1271 #: fish/cmds.c:5099 fish/cmds.c:5138 fish/cmds.c:5159 fish/cmds.c:5197
1272 #: fish/cmds.c:5212 fish/cmds.c:5228 fish/cmds.c:5247 fish/cmds.c:5268
1273 #: fish/cmds.c:5288 fish/cmds.c:5304 fish/cmds.c:5321 fish/cmds.c:5340
1274 #: fish/cmds.c:5415 fish/cmds.c:5454 fish/cmds.c:5531 fish/cmds.c:5605
1275 #: fish/cmds.c:5640 fish/cmds.c:5661 fish/cmds.c:5680 fish/cmds.c:5701
1276 #: fish/cmds.c:5721 fish/cmds.c:5744 fish/cmds.c:5785 fish/cmds.c:5824
1277 #: fish/cmds.c:5843 fish/cmds.c:5860 fish/cmds.c:5876 fish/cmds.c:5891
1278 #: fish/cmds.c:5907 fish/cmds.c:5932 fish/cmds.c:5954 fish/cmds.c:5976
1279 #: fish/cmds.c:5998 fish/cmds.c:6020 fish/cmds.c:6042 fish/cmds.c:6064
1280 #: fish/cmds.c:6086 fish/cmds.c:6108 fish/cmds.c:6130 fish/cmds.c:6152
1281 #: fish/cmds.c:6174 fish/cmds.c:6195 fish/cmds.c:6216 fish/cmds.c:6235
1282 #: fish/cmds.c:6254 fish/cmds.c:6273 fish/cmds.c:6291 fish/cmds.c:6312
1283 #: fish/cmds.c:6348 fish/cmds.c:6363 fish/cmds.c:6378 fish/cmds.c:6395
1284 #: fish/cmds.c:6412 fish/cmds.c:6427 fish/cmds.c:6442 fish/cmds.c:6457
1285 #: fish/cmds.c:6472 fish/cmds.c:6489 fish/cmds.c:6523 fish/cmds.c:6561
1286 #: fish/cmds.c:6593 fish/cmds.c:6608 fish/cmds.c:6623 fish/cmds.c:6636
1287 #: fish/cmds.c:6650 fish/cmds.c:6668 fish/cmds.c:6704 fish/cmds.c:6740
1288 #: fish/cmds.c:6777 fish/cmds.c:6815 fish/cmds.c:6854 fish/cmds.c:6893
1289 #: fish/cmds.c:6929 fish/cmds.c:6944 fish/cmds.c:6965 fish/cmds.c:6985
1290 #: fish/cmds.c:7005 fish/cmds.c:7023 fish/cmds.c:7041 fish/cmds.c:7075
1291 #: fish/cmds.c:7145 fish/cmds.c:7183 fish/cmds.c:7239 fish/cmds.c:7263
1292 #: fish/cmds.c:7287 fish/cmds.c:7313 fish/cmds.c:7370 fish/cmds.c:7389
1293 #: fish/cmds.c:7432 fish/cmds.c:7450 fish/cmds.c:7487 fish/cmds.c:7522
1294 #: fish/cmds.c:7540 fish/cmds.c:7560 fish/cmds.c:7615 fish/cmds.c:7633
1295 #: fish/cmds.c:7653 fish/cmds.c:7673 fish/cmds.c:7690 fish/cmds.c:7708
1296 #: fish/cmds.c:7733 fish/cmds.c:7751 fish/cmds.c:7769 fish/cmds.c:7787
1297 #: fish/cmds.c:7805 fish/cmds.c:7825 fish/cmds.c:7858 fish/cmds.c:7874
1298 #: fish/cmds.c:7895 fish/cmds.c:7915 fish/cmds.c:7929 fish/cmds.c:7943
1299 #: fish/cmds.c:7978 fish/cmds.c:8015 fish/cmds.c:8053 fish/cmds.c:8107
1300 #: fish/cmds.c:8127 fish/cmds.c:8161 fish/cmds.c:8175 fish/cmds.c:8192
1301 #: fish/cmds.c:8230 fish/cmds.c:8251 fish/cmds.c:8273 fish/cmds.c:8296
1302 #: fish/cmds.c:8335 fish/cmds.c:8358 fish/cmds.c:8394 fish/cmds.c:8423
1303 #: fish/cmds.c:8452 fish/cmds.c:8479 fish/cmds.c:8496 fish/cmds.c:8526
1304 #: fish/cmds.c:8544 fish/cmds.c:8562 fish/cmds.c:8578 fish/cmds.c:8593
1305 #: fish/cmds.c:8614 fish/cmds.c:8633 fish/cmds.c:8650 fish/cmds.c:8690
1306 #: fish/cmds.c:8731 fish/cmds.c:8773
1307 #, c-format
1308 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1309 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1310
1311 #: fish/cmds.c:2429 fish/cmds.c:2904 fish/cmds.c:3226 fish/cmds.c:3264
1312 #: fish/cmds.c:3283 fish/cmds.c:3414 fish/cmds.c:3469 fish/cmds.c:3488
1313 #: fish/cmds.c:3507 fish/cmds.c:3548 fish/cmds.c:3857 fish/cmds.c:4410
1314 #: fish/cmds.c:4591 fish/cmds.c:4610 fish/cmds.c:4629 fish/cmds.c:4648
1315 #: fish/cmds.c:4772 fish/cmds.c:4855 fish/cmds.c:5110 fish/cmds.c:5170
1316 #: fish/cmds.c:5351 fish/cmds.c:5370 fish/cmds.c:5389 fish/cmds.c:5426
1317 #: fish/cmds.c:5465 fish/cmds.c:5484 fish/cmds.c:5503 fish/cmds.c:5542
1318 #: fish/cmds.c:5561 fish/cmds.c:5580 fish/cmds.c:5616 fish/cmds.c:5757
1319 #: fish/cmds.c:5798 fish/cmds.c:6325 fish/cmds.c:6500 fish/cmds.c:6536
1320 #: fish/cmds.c:6572 fish/cmds.c:6680 fish/cmds.c:6715 fish/cmds.c:6751
1321 #: fish/cmds.c:6788 fish/cmds.c:6827 fish/cmds.c:6866 fish/cmds.c:6905
1322 #: fish/cmds.c:7054 fish/cmds.c:7088 fish/cmds.c:7101 fish/cmds.c:7114
1323 #: fish/cmds.c:7127 fish/cmds.c:7158 fish/cmds.c:7194 fish/cmds.c:7213
1324 #: fish/cmds.c:7326 fish/cmds.c:7345 fish/cmds.c:7402 fish/cmds.c:7415
1325 #: fish/cmds.c:7462 fish/cmds.c:7499 fish/cmds.c:7571 fish/cmds.c:7590
1326 #: fish/cmds.c:7840 fish/cmds.c:7955 fish/cmds.c:7990 fish/cmds.c:8027
1327 #: fish/cmds.c:8065 fish/cmds.c:8084 fish/cmds.c:8139 fish/cmds.c:8206
1328 #: fish/cmds.c:8308 fish/cmds.c:8374 fish/cmds.c:8406 fish/cmds.c:8435
1329 #: fish/cmds.c:8464 fish/cmds.c:8509 fish/cmds.c:8664 fish/cmds.c:8704
1330 #: fish/cmds.c:8747 fish/cmds.c:8787
1331 #, c-format
1332 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1333 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1334
1335 #: fish/cmds.c:2435 fish/cmds.c:2910 fish/cmds.c:3232 fish/cmds.c:3270
1336 #: fish/cmds.c:3289 fish/cmds.c:3420 fish/cmds.c:3475 fish/cmds.c:3494
1337 #: fish/cmds.c:3513 fish/cmds.c:3554 fish/cmds.c:3863 fish/cmds.c:4416
1338 #: fish/cmds.c:4597 fish/cmds.c:4616 fish/cmds.c:4635 fish/cmds.c:4654
1339 #: fish/cmds.c:4778 fish/cmds.c:4861 fish/cmds.c:5116 fish/cmds.c:5176
1340 #: fish/cmds.c:5357 fish/cmds.c:5376 fish/cmds.c:5395 fish/cmds.c:5432
1341 #: fish/cmds.c:5471 fish/cmds.c:5490 fish/cmds.c:5509 fish/cmds.c:5548
1342 #: fish/cmds.c:5567 fish/cmds.c:5586 fish/cmds.c:5622 fish/cmds.c:5763
1343 #: fish/cmds.c:5804 fish/cmds.c:6331 fish/cmds.c:6506 fish/cmds.c:6542
1344 #: fish/cmds.c:6578 fish/cmds.c:6686 fish/cmds.c:6721 fish/cmds.c:6757
1345 #: fish/cmds.c:6794 fish/cmds.c:6833 fish/cmds.c:6872 fish/cmds.c:6911
1346 #: fish/cmds.c:7164 fish/cmds.c:7200 fish/cmds.c:7219 fish/cmds.c:7332
1347 #: fish/cmds.c:7468 fish/cmds.c:7505 fish/cmds.c:7577 fish/cmds.c:7596
1348 #: fish/cmds.c:7961 fish/cmds.c:7996 fish/cmds.c:8033 fish/cmds.c:8071
1349 #: fish/cmds.c:8090 fish/cmds.c:8145 fish/cmds.c:8212 fish/cmds.c:8314
1350 #: fish/cmds.c:8670 fish/cmds.c:8710 fish/cmds.c:8753 fish/cmds.c:8793
1351 #, c-format
1352 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1353 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1354
1355 #: fish/cmds.c:9701
1356 #, c-format
1357 msgid "%s: unknown command\n"
1358 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1359
1360 #: fish/edit.c:86
1361 #, c-format
1362 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1363 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1364
1365 #: fish/fish.c:90 fuse/guestmount.c:879
1366 #, c-format
1367 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1368 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1369
1370 #: fish/fish.c:94
1371 #, fuzzy, c-format
1372 msgid ""
1373 "%s: guest filesystem shell\n"
1374 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1375 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1376 "Usage:\n"
1377 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1378 "  %s -i libvirt-domain\n"
1379 "  %s -i disk-image(s)\n"
1380 "or for interactive use:\n"
1381 "  %s\n"
1382 "or from a shell script:\n"
1383 "  %s <<EOF\n"
1384 "  cmd\n"
1385 "  ...\n"
1386 "  EOF\n"
1387 "Options:\n"
1388 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1389 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1390 "  -a|--add image       Add image\n"
1391 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1392 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1393 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1394 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1395 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1396 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1397 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1398 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1399 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1400 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1401 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1402 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1403 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1404 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1405 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1406 msgstr ""
1407 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1408 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1409 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1410 "Użycie:\n"
1411 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1412 "  %s -i domena-libvirt\n"
1413 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1414 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1415 "  %s\n"
1416 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1417 "  %s <<EOF\n"
1418 "  polecenie\n"
1419 "  ...\n"
1420 "  EOF\n"
1421 "Opcje:\n"
1422 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1423 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1424 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1425 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1426 "                       pomocą Tab\n"
1427 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1428 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1429 "                       montowania dysków\n"
1430 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1431 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1432 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1433 "  -N|--new type        Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1434 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1435 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1436 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1437 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1438 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1439 "                       wykonaniem\n"
1440 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1441 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1442
1443 #: fish/fish.c:192 fuse/guestmount.c:976
1444 #, c-format
1445 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1446 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1447
1448 #: fish/fish.c:231
1449 #, c-format
1450 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1451 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1452
1453 #: fish/fish.c:238
1454 #, c-format
1455 msgid ""
1456 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1457 msgstr ""
1458 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1459
1460 #: fish/fish.c:249 fuse/guestmount.c:1021
1461 #, c-format
1462 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1463 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1464
1465 #: fish/fish.c:306
1466 #, c-format
1467 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1468 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1469
1470 #: fish/fish.c:380
1471 #, c-format
1472 msgid ""
1473 "%s: cannot use -i option with -a, -m, -N, --listen, --remote or --selinux\n"
1474 msgstr ""
1475 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, -N, --listen, --remote lub --selinux\n"
1476
1477 #: fish/fish.c:387
1478 #, c-format
1479 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1480 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1481
1482 #: fish/fish.c:504
1483 #, c-format
1484 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1485 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1486
1487 #: fish/fish.c:512
1488 #, c-format
1489 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1490 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1491
1492 #: fish/fish.c:518
1493 #, c-format
1494 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1495 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1496
1497 #: fish/fish.c:687
1498 #, c-format
1499 msgid ""
1500 "\n"
1501 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1502 "editing virtual machine filesystems.\n"
1503 "\n"
1504 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1505 "      'man' to read the manual\n"
1506 "      'quit' to quit the shell\n"
1507 "\n"
1508 msgstr ""
1509 "\n"
1510 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1511 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1512 "\n"
1513 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1514 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1515 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1516 "\n"
1517
1518 #: fish/fish.c:768
1519 #, c-format
1520 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1521 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1522
1523 #: fish/fish.c:774 fish/fish.c:791
1524 #, c-format
1525 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1526 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1527
1528 #: fish/fish.c:785
1529 #, c-format
1530 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1531 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1532
1533 #: fish/fish.c:840
1534 #, c-format
1535 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1536 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1537
1538 #: fish/fish.c:857
1539 #, c-format
1540 msgid "%s: too many arguments\n"
1541 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1542
1543 #: fish/fish.c:886
1544 #, c-format
1545 msgid "%s: empty command on command line\n"
1546 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1547
1548 #: fish/fish.c:1052
1549 msgid "display a list of commands or help on a command"
1550 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1551
1552 #: fish/fish.c:1054
1553 msgid "read the manual"
1554 msgstr "wyświetla podręcznik"
1555
1556 #: fish/fish.c:1056
1557 msgid "quit guestfish"
1558 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1559
1560 #: fish/fish.c:1059
1561 msgid "allocate an image"
1562 msgstr "przydziela obraz"
1563
1564 #: fish/fish.c:1061
1565 msgid "display a line of text"
1566 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1567
1568 #: fish/fish.c:1063
1569 msgid "edit a file in the image"
1570 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1571
1572 #: fish/fish.c:1065
1573 msgid "local change directory"
1574 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1575
1576 #: fish/fish.c:1067
1577 msgid "expand wildcards in command"
1578 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1579
1580 #: fish/fish.c:1069
1581 msgid "view a file in the pager"
1582 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1583
1584 #: fish/fish.c:1071
1585 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1586 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1587
1588 #: fish/fish.c:1073
1589 msgid "allocate a sparse image file"
1590 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1591
1592 #: fish/fish.c:1075
1593 #, fuzzy
1594 msgid "list supported groups of commands"
1595 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
1596
1597 #: fish/fish.c:1077
1598 msgid "measure time taken to run command"
1599 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1600
1601 #: fish/fish.c:1089
1602 #, c-format
1603 msgid ""
1604 "alloc - allocate an image\n"
1605 "     alloc <filename> <size>\n"
1606 "\n"
1607 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1608 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1609 "\n"
1610 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1611 "\n"
1612 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1613 msgstr ""
1614 "alloc - przydziela obraz\n"
1615 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1616 "\n"
1617 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1618 "    a następnie dodaje go do dalszego badania.\n"
1619 "\n"
1620 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1621 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1622 "\n"
1623 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
1624 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
1625
1626 #: fish/fish.c:1102
1627 #, c-format
1628 msgid ""
1629 "echo - display a line of text\n"
1630 "     echo [<params> ...]\n"
1631 "\n"
1632 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1633 msgstr ""
1634 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1635 "     echo [<parametry> ...]\n"
1636 "\n"
1637 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1638
1639 #: fish/fish.c:1111
1640 #, c-format
1641 msgid ""
1642 "edit - edit a file in the image\n"
1643 "     edit <filename>\n"
1644 "\n"
1645 "    This is used to edit a file.\n"
1646 "\n"
1647 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1648 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write\".\n"
1649 "\n"
1650 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1651 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1652 "\n"
1653 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1654 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1655 msgstr ""
1656 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1657 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1658 "\n"
1659 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1660 "\n"
1661 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1662 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1663 "    następnie wykonania polecenia \"write\".\n"
1664 "\n"
1665 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1666 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1667 "\n"
1668 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1669 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1670
1671 #: fish/fish.c:1127
1672 #, c-format
1673 msgid ""
1674 "lcd - local change directory\n"
1675 "    lcd <directory>\n"
1676 "\n"
1677 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1678 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1679 "    place.\n"
1680 msgstr ""
1681 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1682 "    lcd <katalog>\n"
1683 "\n"
1684 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1685 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1686
1687 #: fish/fish.c:1136
1688 #, c-format
1689 msgid ""
1690 "glob - expand wildcards in command\n"
1691 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1692 "\n"
1693 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1694 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1695 "    once for each expanded argument.\n"
1696 msgstr ""
1697 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1698 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1699 "\n"
1700 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1701 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1702 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1703 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1704
1705 #: fish/fish.c:1146
1706 #, c-format
1707 msgid ""
1708 "man - read the manual\n"
1709 "    man\n"
1710 "\n"
1711 "    Opens the manual page for guestfish.\n"
1712 msgstr ""
1713 "man - wyświetla podręcznik\n"
1714 "    man\n"
1715 "\n"
1716 "    Otwiera stronę podręcznika dla programu guestfish.\n"
1717
1718 #: fish/fish.c:1153
1719 #, c-format
1720 msgid ""
1721 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1722 "     help cmd\n"
1723 "     help\n"
1724 msgstr ""
1725 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1726 "     help polecenie\n"
1727 "     help\n"
1728
1729 #: fish/fish.c:1160
1730 #, c-format
1731 msgid ""
1732 "more - view a file in the pager\n"
1733 "     more <filename>\n"
1734 "\n"
1735 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1736 "\n"
1737 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1738 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1739 "\n"
1740 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1741 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1742 "\n"
1743 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1744 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1745 msgstr ""
1746 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1747 "     more <nazwa_pliku>\n"
1748 "\n"
1749 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1750 "\n"
1751 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1752 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1753 "\n"
1754 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1755 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1756 "\n"
1757 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1758 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1759
1760 #: fish/fish.c:1178
1761 #, c-format
1762 msgid ""
1763 "quit - quit guestfish\n"
1764 "     quit\n"
1765 msgstr ""
1766 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1767 "     quit\n"
1768
1769 #: fish/fish.c:1183
1770 #, c-format
1771 msgid ""
1772 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1773 "     reopen\n"
1774 "\n"
1775 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1776 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1777 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1778 msgstr ""
1779 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1780 "     reopen\n"
1781 "\n"
1782 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1783 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1784 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1785 "przydatne do testowania.\n"
1786
1787 #: fish/fish.c:1192
1788 #, c-format
1789 msgid ""
1790 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1791 "     sparse <filename> <size>\n"
1792 "\n"
1793 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1794 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1795 "\n"
1796 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1797 "    command, except that the image file is allocated\n"
1798 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1799 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1800 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1801 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1802 "    space during a write operation.\n"
1803 "\n"
1804 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1805 "\n"
1806 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1807 msgstr ""
1808 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1809 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1810 "\n"
1811 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1812 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1813 "\n"
1814 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1815 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1816 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1817 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1818 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1819 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1820 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1821 "\n"
1822 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1823 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1824 "\n"
1825 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
1826 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
1827
1828 #: fish/fish.c:1213
1829 #, c-format
1830 msgid ""
1831 "supported - list supported groups of commands\n"
1832 "     supported\n"
1833 "\n"
1834 "    This command returns a list of the optional groups\n"
1835 "    known to the daemon, and indicates which ones are\n"
1836 "    supported by this build of the libguestfs appliance.\n"
1837 "\n"
1838 "    See also guestfs(3) section AVAILABILITY.\n"
1839 msgstr ""
1840
1841 #: fish/fish.c:1225
1842 #, c-format
1843 msgid ""
1844 "time - measure time taken to run command\n"
1845 "    time <command> [<args> ...]\n"
1846 "\n"
1847 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1848 "    time afterwards.\n"
1849 msgstr ""
1850 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1851 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1852 "\n"
1853 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1854
1855 #: fish/fish.c:1233
1856 #, c-format
1857 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1858 msgstr ""
1859 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1860 "poleceń\n"
1861
1862 #: fish/fish.c:1249
1863 #, c-format
1864 msgid ""
1865 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1866 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1867 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1868 msgstr ""
1869 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
1870 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
1871 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
1872
1873 #: fish/fish.c:1406
1874 #, c-format
1875 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1876 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1877
1878 #: fish/fish.c:1741
1879 #, c-format
1880 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
1881 msgstr ""
1882
1883 #: fish/glob.c:52
1884 #, c-format
1885 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1886 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1887
1888 #: fish/glob.c:72
1889 #, c-format
1890 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1891 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1892
1893 #: fish/lcd.c:34
1894 #, c-format
1895 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1896 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1897
1898 #: fish/man.c:34
1899 #, c-format
1900 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1901 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
1902
1903 #: fish/man.c:53
1904 #, c-format
1905 msgid "the external 'man' program failed\n"
1906 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
1907
1908 #: fish/more.c:40
1909 #, c-format
1910 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1911 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1912
1913 #: fish/prep.c:114
1914 #, c-format
1915 msgid ""
1916 "List of available prepared disk images:\n"
1917 "\n"
1918 msgstr ""
1919 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
1920 "\n"
1921
1922 #: fish/prep.c:117
1923 #, c-format
1924 msgid ""
1925 "guestfish -N %-16s %s\n"
1926 "\n"
1927 "%s\n"
1928 msgstr ""
1929 "guestfish -N %-16s %s\n"
1930 "\n"
1931 "%s\n"
1932
1933 #: fish/prep.c:125
1934 #, c-format
1935 msgid "  Optional parameters:\n"
1936 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
1937
1938 #: fish/prep.c:132
1939 #, c-format
1940 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
1941 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
1942
1943 #: fish/prep.c:142
1944 #, c-format
1945 msgid ""
1946 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
1947 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
1948 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
1949 msgstr ""
1950 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
1951 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
1952 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
1953
1954 #: fish/prep.c:179
1955 #, c-format
1956 msgid ""
1957 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
1958 "Use 'guestfish -N list' to list possible values for the -N parameter.\n"
1959 msgstr ""
1960 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
1961 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N list\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
1962 "wartości dla parametru -N.\n"
1963
1964 #: fish/prep.c:241
1965 #, c-format
1966 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
1967 msgstr ""
1968 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
1969 "\": "
1970
1971 #: fish/prep.c:258 fish/prep.c:265 fish/prep.c:280
1972 msgid "failed to allocate disk"
1973 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
1974
1975 #: fish/prep.c:272 fish/prep.c:287
1976 #, c-format
1977 msgid "failed to partition disk: %s"
1978 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
1979
1980 #: fish/prep.c:297
1981 #, c-format
1982 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
1983 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
1984
1985 #: fish/rc.c:249
1986 #, c-format
1987 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1988 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1989
1990 #: fish/rc.c:254
1991 #, c-format
1992 msgid ""
1993 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1994 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1995 msgstr ""
1996 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1997 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1998 "zgadzać.\n"
1999
2000 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
2001 #, c-format
2002 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2003 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2004
2005 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
2006 #, c-format
2007 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2008 msgstr ""
2009 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2010 "serwera\n"
2011
2012 #: fish/rc.c:380
2013 #, c-format
2014 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2015 msgstr ""
2016 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2017
2018 #: fish/reopen.c:36
2019 #, c-format
2020 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2021 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2022
2023 #: fish/reopen.c:46
2024 #, c-format
2025 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2026 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2027
2028 #: fish/supported.c:66
2029 msgid "yes"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: fish/supported.c:68
2033 msgid "no"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: fish/time.c:35
2037 #, c-format
2038 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2039 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2040
2041 #: fuse/guestmount.c:883
2042 #, c-format
2043 msgid ""
2044 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2045 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2046 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2047 "Usage:\n"
2048 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2049 "Options:\n"
2050 "  -a|--add image       Add image\n"
2051 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2052 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2053 "  --help               Display help message and exit\n"
2054 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2055 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2056 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2057 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2058 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2059 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
2060 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2061 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2062 msgstr ""
2063 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2064 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2065 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2066 "Użycie:\n"
2067 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2068 "Opcje:\n"
2069 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2070 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2071 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2072 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2073 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2074 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2075 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2076 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2077 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2078 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2079 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2080 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2081 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2082 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2083
2084 #: fuse/guestmount.c:1092
2085 #, c-format
2086 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
2087 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2088
2089 #: fuse/guestmount.c:1100
2090 #, c-format
2091 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2092 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2093
2094 #: inspector/virt-inspector.pl:200
2095 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2096 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
2097
2098 #: inspector/virt-inspector.pl:294
2099 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
2100 msgstr "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
2101
2102 #: inspector/virt-inspector.pl:324
2103 #, fuzzy
2104 msgid ""
2105 "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-perl\n"
2106 msgstr "virt-inspector: brak obsługi YAML\n"
2107
2108 #: inspector/virt-inspector.pl:363
2109 msgid "  Mountpoints:\n"
2110 msgstr " Punkty montowania:\n"
2111
2112 #: inspector/virt-inspector.pl:369
2113 msgid "  Filesystems:\n"
2114 msgstr "  Systemy plików:\n"
2115
2116 #: inspector/virt-inspector.pl:387
2117 msgid "  Modprobe aliases:\n"
2118 msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
2119
2120 #: inspector/virt-inspector.pl:398
2121 msgid "  Initrd modules:\n"
2122 msgstr "  Moduły initrd:\n"
2123
2124 #: inspector/virt-inspector.pl:407
2125 msgid "  Applications:\n"
2126 msgstr "  Aplikacje:\n"
2127
2128 #: inspector/virt-inspector.pl:414
2129 msgid "  Kernels:\n"
2130 msgstr "  Jądra:\n"
2131
2132 #: inspector/virt-inspector.pl:426
2133 msgid "  Windows Registry entries:\n"
2134 msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
2135
2136 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
2137 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2138 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2139
2140 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2141 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2142 msgstr ""
2143
2144 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:166
2145 #, perl-brace-format
2146 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2147 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2148
2149 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:171
2150 msgid ""
2151 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2152 "XPath::XMLParser)"
2153 msgstr ""
2154 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2155 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2156
2157 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:176
2158 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2159 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2160
2161 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:183
2162 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2163 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2164
2165 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:202
2166 #, perl-brace-format
2167 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2168 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2169
2170 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:205
2171 #, perl-brace-format
2172 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2173 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2174
2175 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:217
2176 #, perl-brace-format
2177 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2178 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2179
2180 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:442
2181 #, perl-brace-format
2182 msgid "returning non-canonical architecture type '{arch}'"
2183 msgstr "zwracanie niekanonicznego typu architektury \"{arch}\""
2184
2185 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:485
2186 #, perl-brace-format
2187 msgid "cpio command failed: {error}"
2188 msgstr "polecenie cpio nie powiodło się: {error}"
2189
2190 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:497
2191 #, perl-brace-format
2192 msgid "file_architecture: no known binaries found in initrd image: {path}"
2193 msgstr ""
2194 "file_architecture: nie odnaleziono znanych plików binarnych w obrazie "
2195 "initrd: {path}"
2196
2197 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:501
2198 #, perl-brace-format
2199 msgid "file_architecture: unknown architecture: {path}"
2200 msgstr "file_architecture: nieznana architektura: {path}"
2201
2202 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1215
2203 msgid ""
2204 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2205 "\n"
2206 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2207 "machine\n"
2208 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2209 "\n"
2210 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2211 "information about the disk image as possible.\n"
2212 msgstr ""
2213 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2214 "\n"
2215 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2216 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2217 "\n"
2218 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2219 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2220
2221 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1288
2222 #, perl-brace-format
2223 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2224 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2225
2226 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1298
2227 #, perl-brace-format
2228 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2229 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2230
2231 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1321
2232 #, perl-brace-format
2233 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2234 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2235
2236 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1505
2237 #, perl-brace-format
2238 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2239 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2240
2241 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1531
2242 #, perl-brace-format
2243 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2244 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2245
2246 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1596
2247 msgid "Can't find grub on guest"
2248 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2249
2250 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1651
2251 #, perl-brace-format
2252 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2253 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2254
2255 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1682
2256 #, perl-brace-format
2257 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2258 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2259
2260 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1705
2261 #, perl-brace-format
2262 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2263 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2264
2265 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1776
2266 #, perl-brace-format
2267 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2268 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2269
2270 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1784
2271 #, perl-brace-format
2272 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2273 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2274
2275 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1838
2276 #, perl-brace-format
2277 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2278 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2279
2280 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1877
2281 #, perl-brace-format
2282 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2283 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2284
2285 #: src/guestfs.c:292
2286 #, c-format
2287 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2288 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2289
2290 #: src/guestfs.c:399
2291 #, c-format
2292 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2293 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2294
2295 #: src/guestfs.c:754
2296 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2297 msgstr ""
2298 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2299
2300 #: src/guestfs.c:768
2301 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2302 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2303
2304 #: src/guestfs.c:782
2305 #, c-format
2306 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2307 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2308
2309 #: src/guestfs.c:803 src/guestfs.c:840 src/guestfs.c:873
2310 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2311 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2312
2313 #: src/guestfs.c:941
2314 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2315 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2316
2317 #: src/guestfs.c:946
2318 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2319 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2320
2321 #: src/guestfs.c:966
2322 #, c-format
2323 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2324 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2325
2326 #: src/guestfs.c:1062
2327 #, c-format
2328 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
2329 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
2330
2331 #: src/guestfs.c:1474
2332 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
2333 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
2334
2335 #: src/guestfs.c:1493
2336 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2337 msgstr ""
2338 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2339 "błędów"
2340
2341 #: src/guestfs.c:1506
2342 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2343 msgstr ""
2344 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2345
2346 #: src/guestfs.c:1606
2347 #, c-format
2348 msgid "external command failed: %s"
2349 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
2350
2351 #: src/guestfs.c:1679
2352 #, c-format
2353 msgid ""
2354 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2355 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2356 msgstr ""
2357 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2358 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2359
2360 #: src/guestfs.c:1855
2361 msgid "qemu has not been launched yet"
2362 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2363
2364 #: src/guestfs.c:1866
2365 msgid "no subprocess to kill"
2366 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2367
2368 #: src/guestfs.c:1996
2369 #, c-format
2370 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2371 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2372
2373 #: src/guestfs.c:2019
2374 #, c-format
2375 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2376 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2377
2378 #: src/guestfs.c:2134
2379 #, c-format
2380 msgid ""
2381 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2382 msgstr ""
2383 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
2384 "x\n"
2385
2386 #: src/guestfs.c:2292 src/guestfs.c:2346
2387 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2388 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2389
2390 #: src/guestfs.c:2308
2391 #, c-format
2392 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2393 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2394
2395 #: src/guestfs.c:2323
2396 #, c-format
2397 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2398 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2399
2400 #: src/guestfs.c:2453
2401 #, c-format
2402 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2403 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2404
2405 #: src/guestfs.c:2475
2406 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2407 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2408
2409 #: src/guestfs.c:2484
2410 msgid "dispatch failed to marshal args"
2411 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2412
2413 #: src/guestfs.c:2614
2414 #, c-format
2415 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2416 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2417
2418 #: src/guestfs.c:2630
2419 #, c-format
2420 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2421 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2422
2423 #: src/guestfs.c:2753
2424 #, c-format
2425 msgid "%s: error in chunked encoding"
2426 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2427
2428 #: src/guestfs.c:2781
2429 msgid "write to daemon socket"
2430 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2431
2432 #: src/guestfs.c:2804
2433 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2434 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2435
2436 #: src/guestfs.c:2809
2437 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2438 msgstr ""
2439 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2440 "fragmentów pliku"
2441
2442 #: src/guestfs.c:2817
2443 msgid "failed to parse file chunk"
2444 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2445
2446 #: src/guestfs.c:2826
2447 msgid "file receive cancelled by daemon"
2448 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2449
2450 #: test-tool/test-tool.c:78
2451 #, c-format
2452 msgid ""
2453 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2454 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2455 "Usage:\n"
2456 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2457 "Options:\n"
2458 "  --help         Display usage\n"
2459 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2460 "                 Helper program (default: %s)\n"
2461 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2462 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2463 "  --timeout n\n"
2464 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2465 msgstr ""
2466 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2467 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2468 "Użycie:\n"
2469 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2470 "Opcje:\n"
2471 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2472 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2473 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2474 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2475 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2476 "  --timeout n\n"
2477 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2478 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2479
2480 #: test-tool/test-tool.c:134
2481 #, c-format
2482 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2483 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2484
2485 #: test-tool/test-tool.c:143
2486 #, c-format
2487 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2488 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2489
2490 #: test-tool/test-tool.c:155
2491 #, c-format
2492 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2493 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2494
2495 #: test-tool/test-tool.c:178
2496 #, c-format
2497 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2498 msgstr ""
2499 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2500 "się\n"
2501
2502 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2503 #, c-format
2504 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2505 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2506
2507 #: test-tool/test-tool.c:197
2508 #, c-format
2509 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2510 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2511
2512 #: test-tool/test-tool.c:219
2513 #, c-format
2514 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2515 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2516
2517 #: test-tool/test-tool.c:231
2518 #, c-format
2519 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2520 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2521
2522 #: test-tool/test-tool.c:237
2523 #, c-format
2524 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2525 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2526
2527 #: test-tool/test-tool.c:243
2528 #, c-format
2529 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2530 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2531
2532 #: test-tool/test-tool.c:249
2533 #, c-format
2534 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2535 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2536
2537 #: test-tool/test-tool.c:255
2538 #, c-format
2539 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2540 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2541
2542 #: test-tool/test-tool.c:263
2543 #, c-format
2544 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2545 msgstr ""
2546 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2547 "nie powiódł się\n"
2548
2549 #: test-tool/test-tool.c:294
2550 #, c-format
2551 msgid ""
2552 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2553 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2554 msgstr ""
2555 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2556 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2557
2558 #: test-tool/test-tool.c:302
2559 #, c-format
2560 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2561 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2562
2563 #: test-tool/test-tool.c:316
2564 #, c-format
2565 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2566 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2567
2568 #: test-tool/test-tool.c:365
2569 #, c-format
2570 msgid ""
2571 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2572 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2573 "\n"
2574 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2575 msgstr ""
2576 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2577 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2578 "\n"
2579 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2580
2581 #: test-tool/test-tool.c:381
2582 #, c-format
2583 msgid "command failed: %s"
2584 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2585
2586 #: test-tool/test-tool.c:389
2587 #, c-format
2588 msgid ""
2589 "Test tool helper program %s\n"
2590 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2591 "was built.\n"
2592 msgstr ""
2593 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2594 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2595
2596 #: test-tool/test-tool.c:423
2597 #, c-format
2598 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2599 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2600
2601 #: tools/virt-cat.pl:128
2602 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2603 msgstr ""
2604 "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2605 "polecenia cat"
2606
2607 #: tools/virt-cat.pl:153
2608 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
2609 msgstr ""
2610 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-cat"
2611
2612 #: tools/virt-df.pl:151
2613 #, fuzzy
2614 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2615 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2616
2617 #: tools/virt-df.pl:205
2618 #, fuzzy, perl-brace-format
2619 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2620 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2621
2622 #: tools/virt-df.pl:400
2623 msgid "Virtual Machine"
2624 msgstr "Maszyna wirtualna"
2625
2626 #: tools/virt-df.pl:400
2627 msgid "Filesystem"
2628 msgstr "System plików"
2629
2630 #: tools/virt-df.pl:403
2631 msgid "1K-blocks"
2632 msgstr "K-bloki"
2633
2634 #: tools/virt-df.pl:405
2635 msgid "Size"
2636 msgstr "Rozmiar"
2637
2638 #: tools/virt-df.pl:407
2639 msgid "Used"
2640 msgstr "Użyte"
2641
2642 #: tools/virt-df.pl:408
2643 msgid "Available"
2644 msgstr "Dostępne"
2645
2646 #: tools/virt-df.pl:409
2647 msgid "Use%"
2648 msgstr "Użycie%"
2649
2650 #: tools/virt-df.pl:411
2651 msgid "Inodes"
2652 msgstr "I-węzły"
2653
2654 #: tools/virt-df.pl:412
2655 msgid "IUsed"
2656 msgstr "IUżyte"
2657
2658 #: tools/virt-df.pl:413
2659 msgid "IFree"
2660 msgstr "IWolne"
2661
2662 #: tools/virt-df.pl:414
2663 msgid "IUse%"
2664 msgstr "IUżyte%"
2665
2666 #: tools/virt-edit.pl:152
2667 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2668 msgstr ""
2669 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2670 "polecenia edit"
2671
2672 #: tools/virt-edit.pl:177
2673 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
2674 msgstr ""
2675 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-edit"
2676
2677 #: tools/virt-edit.pl:203
2678 msgid "File not changed.\n"
2679 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
2680
2681 #: tools/virt-list-filesystems.pl:121
2682 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2683 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2684
2685 #: tools/virt-list-partitions.pl:131
2686 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2687 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2688
2689 #: tools/virt-ls.pl:137 tools/virt-ls.pl:143
2690 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2691 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2692
2693 #: tools/virt-ls.pl:161
2694 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2695 msgstr ""
2696 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
2697 "wyświetlenia"
2698
2699 #: tools/virt-ls.pl:186
2700 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-ls\n"
2701 msgstr ""
2702 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
2703
2704 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2705 msgid "virt-make-fs input output\n"
2706 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
2707
2708 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2709 msgid "unexpected output from 'du' command"
2710 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2711
2712 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2713 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2714 #, perl-brace-format
2715 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2716 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
2717
2718 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2719 #, perl-brace-format
2720 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2721 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
2722
2723 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2724 msgid ""
2725 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2726 msgstr ""
2727 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
2728 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2729
2730 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2731 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2732 msgstr ""
2733 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
2734 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
2735
2736 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2737 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2738 msgstr ""
2739 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2740
2741 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2742 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2743 msgstr ""
2744 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2745 "komunikaty błędów\n"
2746
2747 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2748 msgid ""
2749 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2750 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2751 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2752 msgstr ""
2753 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
2754 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
2755 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
2756
2757 #: tools/virt-rescue.pl:194
2758 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2759 msgstr ""
2760 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
2761 "rescue"
2762
2763 #: tools/virt-resize.pl:33
2764 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2765 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
2766
2767 #: tools/virt-resize.pl:526
2768 #, perl-brace-format
2769 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2770 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
2771
2772 #: tools/virt-resize.pl:528
2773 #, perl-brace-format
2774 msgid ""
2775 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2776 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2777 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2778 msgstr ""
2779 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
2780 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
2781 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
2782 "więcej.\n"
2783
2784 #: tools/virt-resize.pl:553 tools/virt-resize.pl:556
2785 #, perl-brace-format
2786 msgid ""
2787 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2788 msgstr ""
2789 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
2790
2791 #: tools/virt-resize.pl:720
2792 #, perl-brace-format
2793 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2794 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
2795
2796 #: tools/virt-resize.pl:740
2797 #, perl-brace-format
2798 msgid ""
2799 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2800 "command line option\n"
2801 msgstr ""
2802 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
2803 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
2804
2805 #: tools/virt-resize.pl:746
2806 #, perl-brace-format
2807 msgid ""
2808 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2809 msgstr ""
2810 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
2811 "wiersza poleceń\n"
2812
2813 #: tools/virt-resize.pl:750
2814 #, perl-brace-format
2815 msgid ""
2816 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2817 msgstr ""
2818 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
2819 "poleceń\n"
2820
2821 #: tools/virt-resize.pl:792
2822 #, perl-brace-format
2823 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
2824 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
2825
2826 #: tools/virt-resize.pl:800
2827 #, perl-brace-format
2828 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
2829 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
2830
2831 #: tools/virt-resize.pl:817
2832 #, perl-brace-format
2833 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
2834 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
2835
2836 #: tools/virt-resize.pl:822
2837 #, perl-brace-format
2838 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
2839 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
2840
2841 #: tools/virt-resize.pl:845
2842 #, perl-brace-format
2843 msgid ""
2844 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
2845 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
2846 "size.\n"
2847 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
2848 msgstr ""
2849 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
2850 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
2851 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
2852 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
2853
2854 #: tools/virt-resize.pl:861
2855 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
2856 msgstr ""
2857 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
2858
2859 #: tools/virt-resize.pl:910
2860 #, perl-brace-format
2861 msgid ""
2862 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
2863 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
2864 msgstr ""
2865 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
2866 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
2867
2868 #: tools/virt-resize.pl:925
2869 msgid ""
2870 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
2871 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
2872 msgstr ""
2873 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
2874 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
2875
2876 #: tools/virt-resize.pl:940
2877 msgid "Summary of changes:\n"
2878 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
2879
2880 #: tools/virt-resize.pl:944
2881 #, perl-brace-format
2882 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
2883 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
2884
2885 #: tools/virt-resize.pl:946
2886 #, perl-brace-format
2887 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
2888 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
2889
2890 #: tools/virt-resize.pl:948
2891 #, perl-brace-format
2892 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
2893 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
2894
2895 #: tools/virt-resize.pl:953
2896 #, perl-brace-format
2897 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
2898 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
2899
2900 #: tools/virt-resize.pl:958
2901 #, perl-brace-format
2902 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
2903 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
2904
2905 #: tools/virt-resize.pl:963
2906 #, perl-brace-format
2907 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
2908 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
2909
2910 #: tools/virt-resize.pl:969
2911 #, perl-brace-format
2912 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
2913 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
2914
2915 #: tools/virt-resize.pl:976
2916 #, perl-brace-format
2917 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
2918 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
2919
2920 #: tools/virt-resize.pl:981
2921 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
2922 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
2923
2924 #: tools/virt-resize.pl:983
2925 msgid ""
2926 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
2927 "and so it will just be ignored.\n"
2928 msgstr ""
2929 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
2930 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
2931
2932 #: tools/virt-resize.pl:986
2933 msgid ""
2934 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
2935 "to partition this extra space if you want.\n"
2936 msgstr ""
2937 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
2938 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
2939 "potrzeby.\n"
2940
2941 #: tools/virt-resize.pl:989
2942 #, perl-brace-format
2943 msgid ""
2944 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
2945 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
2946 "or adjust your resizing requests.\n"
2947 msgstr ""
2948 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
2949 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
2950 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
2951
2952 #: tools/virt-resize.pl:1030
2953 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
2954 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
2955
2956 #: tools/virt-resize.pl:1126
2957 #, perl-brace-format
2958 msgid "Copying {p} ..."
2959 msgstr "Kopiowanie {p}..."
2960
2961 #: tools/virt-resize.pl:1133
2962 msgid "done"
2963 msgstr "ukończono"
2964
2965 #: tools/virt-resize.pl:1191 tools/virt-resize.pl:1249
2966 #, perl-brace-format
2967 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
2968 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
2969
2970 #: tools/virt-tar.pl:162 tools/virt-tar.pl:169
2971 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
2972 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
2973
2974 #: tools/virt-tar.pl:190
2975 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
2976 msgstr ""
2977 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
2978 "pliku"
2979
2980 #: tools/virt-tar.pl:193
2981 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
2982 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
2983
2984 #: tools/virt-tar.pl:204
2985 #, perl-brace-format
2986 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
2987 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
2988
2989 #: tools/virt-tar.pl:207
2990 #, perl-brace-format
2991 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
2992 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
2993
2994 #: tools/virt-tar.pl:229
2995 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
2996 msgstr ""
2997 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-tar\n"
2998
2999 #: tools/virt-win-reg.pl:259
3000 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3001 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3002
3003 #: tools/virt-win-reg.pl:283
3004 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3005 msgstr ""
3006 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-win-"
3007 "reg"
3008
3009 #: tools/virt-win-reg.pl:297
3010 msgid ""
3011 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3012 "export\n"
3013 msgstr ""
3014 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3015 "wartości do wyeksportowania\n"
3016
3017 #: tools/virt-win-reg.pl:408
3018 #, perl-brace-format
3019 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3020 msgstr ""
3021 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3022
3023 #: tools/virt-win-reg.pl:426 tools/virt-win-reg.pl:449
3024 #, perl-brace-format
3025 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3026 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3027
3028 #: tools/virt-win-reg.pl:433
3029 #, perl-brace-format
3030 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3031 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3032
3033 #: tools/virt-win-reg.pl:456
3034 #, perl-brace-format
3035 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3036 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"