Update BUGS and PO files.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-06-02 12:38+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-05-24 21:26+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: fish/alloc.c:37
18 #, c-format
19 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
20 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
21
22 #: fish/alloc.c:51
23 #, c-format
24 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
25 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
26
27 #: fish/alloc.c:77
28 #, c-format
29 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
30 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
31
32 #: fish/alloc.c:156
33 #, c-format
34 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
35 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
36
37 #: fish/cmds.c:41
38 msgid "Command"
39 msgstr "Polecenie"
40
41 #: fish/cmds.c:41
42 msgid "Description"
43 msgstr "Opis"
44
45 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:353
46 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
47 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
48
49 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:348
50 msgid "add an image to examine or modify"
51 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
52
53 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:358
54 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
55 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
56
57 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:508
58 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
59 msgstr ""
60 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
61
62 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:503
63 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
64 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
65
66 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:1703
67 msgid "clear Augeas path"
68 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
69
70 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:593
71 msgid "close the current Augeas handle"
72 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
73
74 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:603
75 msgid "define an Augeas node"
76 msgstr "określa węzeł Augeas"
77
78 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:598
79 msgid "define an Augeas variable"
80 msgstr "określa zmienną Augeas"
81
82 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:608
83 msgid "look up the value of an Augeas path"
84 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
85
86 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:588
87 msgid "create a new Augeas handle"
88 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
89
90 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:618
91 msgid "insert a sibling Augeas node"
92 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
93
94 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:643
95 msgid "load files into the tree"
96 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
97
98 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:648
99 msgid "list Augeas nodes under augpath"
100 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
101
102 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:633
103 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
104 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
105
106 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:628
107 msgid "move Augeas node"
108 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
109
110 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:623
111 msgid "remove an Augeas path"
112 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
113
114 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:638
115 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
116 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
117
118 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:613
119 msgid "set Augeas path to value"
120 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
121
122 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:1588
123 msgid "test availability of some parts of the API"
124 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
125
126 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:1763
127 #, fuzzy
128 msgid "return a list of all optional groups"
129 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
130
131 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:1718
132 msgid "upload base64-encoded data to file"
133 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
134
135 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:1723
136 msgid "download file and encode as base64"
137 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
138
139 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:828
140 msgid "flush device buffers"
141 msgstr "czyści bufory urządzenia"
142
143 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:808
144 msgid "get blocksize of block device"
145 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
146
147 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:798
148 msgid "is block device set to read-only"
149 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
150
151 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:823
152 msgid "get total size of device in bytes"
153 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
154
155 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:803
156 msgid "get sectorsize of block device"
157 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
158
159 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:818
160 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
161 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
162
163 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:833
164 msgid "reread partition table"
165 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
166
167 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:813
168 msgid "set blocksize of block device"
169 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
170
171 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:788
172 msgid "set block device to read-only"
173 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
174
175 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:793
176 msgid "set block device to read-write"
177 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
178
179 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:1493
180 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
181 msgstr ""
182 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
183
184 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:528
185 msgid "list the contents of a file"
186 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
187
188 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:848
189 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
190 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
191
192 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:1693
193 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
194 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
195
196 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1728
197 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
198 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
199
200 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:678
201 msgid "change file mode"
202 msgstr "zmienia tryb pliku"
203
204 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:683 fish/cmds.c:1523
205 msgid "change file owner and group"
206 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
207
208 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:758
209 msgid "run a command from the guest filesystem"
210 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
211
212 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:763
213 msgid "run a command, returning lines"
214 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
215
216 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:363
217 msgid "add qemu parameters"
218 msgstr "dodaje parametry QEMU"
219
220 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:1643
221 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
222 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
223
224 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:943
225 msgid "copy a file"
226 msgstr "kopiuje plik"
227
228 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:948
229 msgid "copy a file or directory recursively"
230 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
231
232 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:1593
233 msgid "copy from source to destination using dd"
234 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
235
236 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:888
237 msgid "debugging and internals"
238 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
239
240 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1713
241 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
242 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
243
244 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:1133
245 msgid "report file system disk space usage"
246 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
247
248 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:1138
249 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
250 msgstr ""
251 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
252
253 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:963
254 msgid "return kernel messages"
255 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
256
257 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:843
258 msgid "download a file to the local machine"
259 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
260
261 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:958
262 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
263 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
264
265 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:1143
266 msgid "estimate file space usage"
267 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
268
269 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1048
270 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
271 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
272
273 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1483
274 msgid "echo arguments back to the client"
275 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
276
277 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:107
278 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:322 fish/cmds.c:323
279 #: fish/cmds.c:327 fish/cmds.c:328 fish/cmds.c:330 fish/cmds.c:331
280 #: fish/cmds.c:1263 fish/cmds.c:1268 fish/cmds.c:1273 fish/cmds.c:1278
281 #: fish/cmds.c:1283 fish/cmds.c:1288 fish/cmds.c:1293 fish/cmds.c:1298
282 #: fish/cmds.c:1303 fish/cmds.c:1308 fish/cmds.c:1313 fish/cmds.c:1318
283 msgid "return lines matching a pattern"
284 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
285
286 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:973
287 msgid "test if two files have equal contents"
288 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
289
290 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:688
291 msgid "test if file or directory exists"
292 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
293
294 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:1353 fish/cmds.c:1768
295 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
296 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
297
298 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:753
299 msgid "determine file type"
300 msgstr "określa typ pliku"
301
302 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:1598
303 msgid "return the size of the file in bytes"
304 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
305
306 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:1583
307 msgid "fill a file with octets"
308 msgstr "wypełnia plik oktetami"
309
310 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:1733
311 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
312 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
313
314 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:1043
315 msgid "find all files and directories"
316 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
317
318 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:1488
319 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
320 msgstr ""
321 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
322
323 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:928
324 msgid "run the filesystem checker"
325 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
326
327 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:393
328 msgid "get the additional kernel options"
329 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
330
331 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:403
332 msgid "get autosync mode"
333 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
334
335 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:488
336 msgid "get direct appliance mode flag"
337 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
338
339 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:913
340 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
341 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
342
343 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:923
344 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
345 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
346
347 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:448
348 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
349 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
350
351 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:383
352 msgid "get the search path"
353 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
354
355 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:453
356 msgid "get PID of qemu subprocess"
357 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
358
359 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:373
360 msgid "get the qemu binary"
361 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
362
363 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:498
364 msgid "get recovery process enabled flag"
365 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
366
367 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:468
368 msgid "get SELinux enabled flag"
369 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
370
371 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:438
372 msgid "get the current state"
373 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
374
375 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:478
376 msgid "get command trace enabled flag"
377 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
378
379 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:1708
380 msgid "get the current umask"
381 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
382
383 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:413
384 msgid "get verbose mode"
385 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
386
387 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:1438
388 msgid "get SELinux security context"
389 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
390
391 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:1213 fish/cmds.c:1218
392 msgid "list extended attributes of a file or directory"
393 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
394
395 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:1073
396 msgid "expand a wildcard path"
397 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
398
399 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:938
400 msgid "install GRUB"
401 msgstr "instaluje program GRUB"
402
403 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:1113
404 msgid "return first 10 lines of a file"
405 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
406
407 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:1118
408 msgid "return first N lines of a file"
409 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
410
411 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:988
412 msgid "dump a file in hexadecimal"
413 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
414
415 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:1613
416 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
417 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
418
419 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:1148
420 msgid "list files in an initrd"
421 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
422
423 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:1408
424 msgid "add an inotify watch"
425 msgstr "dodaje obserwację inotify"
426
427 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:1428
428 msgid "close the inotify handle"
429 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
430
431 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:1423
432 msgid "return list of watched files that had events"
433 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
434
435 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:1403
436 msgid "create an inotify handle"
437 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
438
439 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:1418
440 msgid "return list of inotify events"
441 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
442
443 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:1413
444 msgid "remove an inotify watch"
445 msgstr "usuwa obserwację inotify"
446
447 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:433
448 msgid "is busy processing a command"
449 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
450
451 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:423
452 msgid "is in configuration state"
453 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
454
455 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:693 fish/cmds.c:698
456 msgid "test if file exists"
457 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
458
459 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:428
460 msgid "is launching subprocess"
461 msgstr "uruchamia podprocesy"
462
463 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:418
464 msgid "is ready to accept commands"
465 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
466
467 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:343
468 msgid "kill the qemu subprocess"
469 msgstr "niszczy podproces QEMU"
470
471 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:338
472 msgid "launch the qemu subprocess"
473 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
474
475 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:543
476 msgid "list the block devices"
477 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
478
479 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:548
480 msgid "list the partitions"
481 msgstr "wyświetla listę partycji"
482
483 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:533
484 msgid "list the files in a directory (long format)"
485 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
486
487 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:1328 fish/cmds.c:1333
488 msgid "create a hard link"
489 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
490
491 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:1338 fish/cmds.c:1343
492 msgid "create a symbolic link"
493 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
494
495 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:1233 fish/cmds.c:1238
496 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
497 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
498
499 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:538
500 msgid "list the files in a directory"
501 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
502
503 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:1223 fish/cmds.c:1228
504 msgid "set extended attribute of a file or directory"
505 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
506
507 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:773
508 msgid "get file information for a symbolic link"
509 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
510
511 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:1528
512 msgid "lstat on multiple files"
513 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
514
515 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:713
516 msgid "create an LVM logical volume"
517 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
518
519 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:748
520 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
521 msgstr ""
522 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
523
524 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:893
525 msgid "remove an LVM logical volume"
526 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
527
528 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:1603
529 msgid "rename an LVM logical volume"
530 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
531
532 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:1033
533 msgid "resize an LVM logical volume"
534 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
535
536 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:1698
537 msgid "expand an LV to fill free space"
538 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
539
540 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:563 fish/cmds.c:578
541 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
542 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
543
544 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:1628
545 msgid "get the UUID of a logical volume"
546 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
547
548 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:1533
549 msgid "lgetxattr on multiple files"
550 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
551
552 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:668
553 msgid "create a directory"
554 msgstr "tworzy katalog"
555
556 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:1518
557 msgid "create a directory with a particular mode"
558 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
559
560 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:673
561 msgid "create a directory and parents"
562 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
563
564 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:1093
565 msgid "create a temporary directory"
566 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
567
568 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:1463
569 #: fish/cmds.c:1468 fish/cmds.c:1473
570 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
571 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
572
573 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:1448
574 msgid "make ext2/3/4 external journal"
575 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
576
577 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1453
578 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
579 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
580
581 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:1458
582 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
583 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
584
585 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:1178
586 msgid "make FIFO (named pipe)"
587 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
588
589 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:718
590 msgid "make a filesystem"
591 msgstr "tworzy system plików"
592
593 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:1443
594 msgid "make a filesystem with block size"
595 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
596
597 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:1248
598 msgid "create a mountpoint"
599 msgstr "tworzy punkt montowania"
600
601 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:1173
602 msgid "make block, character or FIFO devices"
603 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
604
605 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:1183
606 msgid "make block device node"
607 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
608
609 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:1188
610 msgid "make char device node"
611 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
612
613 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:1158
614 msgid "create a swap partition"
615 msgstr "tworzy partycję wymiany"
616
617 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1163
618 msgid "create a swap partition with a label"
619 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
620
621 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1168
622 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
623 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
624
625 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1398
626 msgid "create a swap file"
627 msgstr "tworzy plik wymiany"
628
629 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1478
630 msgid "load a kernel module"
631 msgstr "wczytuje moduł jądra"
632
633 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:513
634 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
635 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
636
637 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1153
638 msgid "mount a file using the loop device"
639 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
640
641 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:878
642 msgid "mount a guest disk with mount options"
643 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
644
645 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:873
646 msgid "mount a guest disk, read-only"
647 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
648
649 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:883
650 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
651 msgstr ""
652 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
653 "plików"
654
655 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1243
656 msgid "show mountpoints"
657 msgstr "wyświetla punkty montowania"
658
659 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:738
660 msgid "show mounted filesystems"
661 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
662
663 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:953
664 msgid "move a file"
665 msgstr "przenosi plik"
666
667 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1058
668 msgid "probe NTFS volume"
669 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
670
671 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1663
672 msgid "resize an NTFS filesystem"
673 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
674
675 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1758
676 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
677 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
678
679 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:1553
680 msgid "add a partition to the device"
681 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
682
683 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:1673
684 msgid "delete a partition"
685 msgstr "usuwa partycję"
686
687 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:1558
688 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
689 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
690
691 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1678
692 msgid "return true if a partition is bootable"
693 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
694
695 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1683
696 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
697 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
698
699 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:1578
700 msgid "get the partition table type"
701 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
702
703 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:1548
704 msgid "create an empty partition table"
705 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
706
707 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:1573
708 msgid "list partitions on a device"
709 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
710
711 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:1563
712 msgid "make a partition bootable"
713 msgstr "zmienia partycję na startową"
714
715 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1688
716 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
717 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
718
719 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:1568
720 msgid "set partition name"
721 msgstr "ustawia nazwę partycji"
722
723 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:968
724 msgid "ping the guest daemon"
725 msgstr "odpytuje demona gościa"
726
727 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:1543
728 msgid "read part of a file"
729 msgstr "odczytuje część pliku"
730
731 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:703
732 msgid "create an LVM physical volume"
733 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
734
735 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:903
736 msgid "remove an LVM physical volume"
737 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
738
739 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:998
740 msgid "resize an LVM physical volume"
741 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
742
743 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:1753
744 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
745 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
746
747 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:553 fish/cmds.c:568
748 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
749 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
750
751 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:1618
752 msgid "get the UUID of a physical volume"
753 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
754
755 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:1743
756 msgid "write to part of a file"
757 msgstr "zapisuje do części pliku"
758
759 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:1258
760 msgid "read a file"
761 msgstr "odczytuje plik"
762
763 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:583
764 msgid "read file as lines"
765 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
766
767 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:1198
768 msgid "read directories entries"
769 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
770
771 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:1348
772 msgid "read the target of a symbolic link"
773 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
774
775 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:1538
776 msgid "readlink on multiple files"
777 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
778
779 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:1323
780 msgid "canonicalized absolute pathname"
781 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
782
783 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:1038
784 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
785 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
786
787 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:1748
788 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem (with size)"
789 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3 (za pomocą rozmiaru)"
790
791 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:653
792 msgid "remove a file"
793 msgstr "usuwa plik"
794
795 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:663
796 msgid "remove a file or directory recursively"
797 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
798
799 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:658
800 msgid "remove a directory"
801 msgstr "usuwa katalog"
802
803 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:1253
804 msgid "remove a mountpoint"
805 msgstr "usuwa punkt montowania"
806
807 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:1078
808 msgid "scrub (securely wipe) a device"
809 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
810
811 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:1083
812 msgid "scrub (securely wipe) a file"
813 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
814
815 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:1088
816 msgid "scrub (securely wipe) free space"
817 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
818
819 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:388
820 msgid "add options to kernel command line"
821 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
822
823 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:398
824 msgid "set autosync mode"
825 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
826
827 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:483
828 msgid "enable or disable direct appliance mode"
829 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
830
831 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:908
832 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
833 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
834
835 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:918
836 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
837 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
838
839 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:443
840 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
841 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
842
843 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:378
844 msgid "set the search path"
845 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
846
847 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:368
848 msgid "set the qemu binary"
849 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
850
851 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:493
852 msgid "enable or disable the recovery process"
853 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
854
855 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:463
856 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
857 msgstr ""
858 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
859
860 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:473
861 msgid "enable or disable command traces"
862 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
863
864 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:408
865 msgid "set verbose mode"
866 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
867
868 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:1433
869 msgid "set SELinux security context"
870 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
871
872 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:723 fish/cmds.c:1203
873 msgid "create partitions on a block device"
874 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
875
876 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:1003
877 msgid "modify a single partition on a block device"
878 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
879
880 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:1018
881 msgid "display the disk geometry from the partition table"
882 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
883
884 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:1013
885 msgid "display the kernel geometry"
886 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
887
888 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:1008
889 msgid "display the partition table"
890 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
891
892 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:1063
893 msgid "run a command via the shell"
894 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
895
896 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:1068
897 msgid "run a command via the shell returning lines"
898 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
899
900 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:1053
901 msgid "sleep for some seconds"
902 msgstr "usypia na kilka sekund"
903
904 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:768
905 msgid "get file information"
906 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
907
908 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:778
909 msgid "get file system statistics"
910 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
911
912 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:978 fish/cmds.c:983
913 msgid "print the printable strings in a file"
914 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
915
916 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1363
917 msgid "disable swap on device"
918 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
919
920 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:1373
921 msgid "disable swap on file"
922 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
923
924 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:1383
925 msgid "disable swap on labeled swap partition"
926 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
927
928 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:1393
929 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
930 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
931
932 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:1358
933 msgid "enable swap on device"
934 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
935
936 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:1368
937 msgid "enable swap on file"
938 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
939
940 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:1378
941 msgid "enable swap on labeled swap partition"
942 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
943
944 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:1388
945 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
946 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
947
948 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:518
949 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
950 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
951
952 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:1123
953 msgid "return last 10 lines of a file"
954 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
955
956 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:1128
957 msgid "return last N lines of a file"
958 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
959
960 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:853
961 msgid "unpack tarfile to directory"
962 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
963
964 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:858
965 msgid "pack directory into tarfile"
966 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
967
968 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:863 fish/cmds.c:1653
969 msgid "unpack compressed tarball to directory"
970 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
971
972 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:868 fish/cmds.c:1658
973 msgid "pack directory into compressed tarball"
974 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
975
976 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:523
977 msgid "update file timestamps or create a new file"
978 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
979
980 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:1503
981 msgid "truncate a file to zero size"
982 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
983
984 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:1508
985 msgid "truncate a file to a particular size"
986 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
987
988 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:783
989 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
990 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
991
992 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:1193
993 msgid "set file mode creation mask (umask)"
994 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
995
996 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:733
997 msgid "unmount a filesystem"
998 msgstr "odmontowuje system plików"
999
1000 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:743
1001 msgid "unmount all filesystems"
1002 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1003
1004 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:838
1005 msgid "upload a file from the local machine"
1006 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1007
1008 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:1513
1009 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1010 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1011
1012 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:458
1013 msgid "get the library version number"
1014 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1015
1016 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:1773
1017 #, fuzzy
1018 msgid "get the filesystem label"
1019 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
1020
1021 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:1498
1022 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1023 msgstr ""
1024 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1025 "zamontowanemu urządzeniu"
1026
1027 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:1778
1028 #, fuzzy
1029 msgid "get the filesystem UUID"
1030 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
1031
1032 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:1028
1033 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1034 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1035
1036 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:1023
1037 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1038 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1039
1040 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:708
1041 msgid "create an LVM volume group"
1042 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1043
1044 #: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:1638
1045 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1046 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1047
1048 #: fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:1633
1049 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1050 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1051
1052 #: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:898
1053 msgid "remove an LVM volume group"
1054 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1055
1056 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:1608
1057 msgid "rename an LVM volume group"
1058 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1059
1060 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:558 fish/cmds.c:573
1061 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1062 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1063
1064 #: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:1668
1065 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1066 msgstr ""
1067 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1068
1069 #: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:1623
1070 msgid "get the UUID of a volume group"
1071 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1072
1073 #: fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:1108
1074 msgid "count characters in a file"
1075 msgstr "liczy znaki w pliku"
1076
1077 #: fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:1098
1078 msgid "count lines in a file"
1079 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1080
1081 #: fish/cmds.c:319 fish/cmds.c:1103
1082 msgid "count words in a file"
1083 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1084
1085 #: fish/cmds.c:320 fish/cmds.c:1738
1086 msgid "create a new file"
1087 msgstr "tworzy nowy plik"
1088
1089 #: fish/cmds.c:321 fish/cmds.c:728
1090 msgid "create a file"
1091 msgstr "tworzy plik"
1092
1093 #: fish/cmds.c:324 fish/cmds.c:933
1094 msgid "write zeroes to the device"
1095 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1096
1097 #: fish/cmds.c:325 fish/cmds.c:1648
1098 msgid "write zeroes to an entire device"
1099 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1100
1101 #: fish/cmds.c:326 fish/cmds.c:993
1102 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1103 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1104
1105 #: fish/cmds.c:329 fish/cmds.c:1208
1106 msgid "determine file type inside a compressed file"
1107 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1108
1109 #: fish/cmds.c:332
1110 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1111 msgstr ""
1112 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1113 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1114 "o poleceniu."
1115
1116 #: fish/cmds.c:2058 fish/cmds.c:2070 fish/cmds.c:2083 fish/cmds.c:2097
1117 #: fish/cmds.c:2111 fish/cmds.c:2126 fish/cmds.c:2141 fish/cmds.c:2154
1118 #: fish/cmds.c:2169 fish/cmds.c:2182 fish/cmds.c:2197 fish/cmds.c:2210
1119 #: fish/cmds.c:2224 fish/cmds.c:2237 fish/cmds.c:2252 fish/cmds.c:2265
1120 #: fish/cmds.c:2279 fish/cmds.c:2293 fish/cmds.c:2307 fish/cmds.c:2321
1121 #: fish/cmds.c:2335 fish/cmds.c:2350 fish/cmds.c:2381 fish/cmds.c:2395
1122 #: fish/cmds.c:2409 fish/cmds.c:2425 fish/cmds.c:2438 fish/cmds.c:2453
1123 #: fish/cmds.c:2466 fish/cmds.c:2481 fish/cmds.c:2494 fish/cmds.c:2509
1124 #: fish/cmds.c:2522 fish/cmds.c:2538 fish/cmds.c:2554 fish/cmds.c:2570
1125 #: fish/cmds.c:2584 fish/cmds.c:2597 fish/cmds.c:2613 fish/cmds.c:2632
1126 #: fish/cmds.c:2651 fish/cmds.c:2669 fish/cmds.c:2684 fish/cmds.c:2699
1127 #: fish/cmds.c:2714 fish/cmds.c:2729 fish/cmds.c:2744 fish/cmds.c:2759
1128 #: fish/cmds.c:2774 fish/cmds.c:2790 fish/cmds.c:2810 fish/cmds.c:2844
1129 #: fish/cmds.c:2858 fish/cmds.c:2877 fish/cmds.c:2896 fish/cmds.c:2914
1130 #: fish/cmds.c:2931 fish/cmds.c:2947 fish/cmds.c:2964 fish/cmds.c:2979
1131 #: fish/cmds.c:2995 fish/cmds.c:3007 fish/cmds.c:3020 fish/cmds.c:3037
1132 #: fish/cmds.c:3053 fish/cmds.c:3069 fish/cmds.c:3085 fish/cmds.c:3101
1133 #: fish/cmds.c:3118 fish/cmds.c:3155 fish/cmds.c:3209 fish/cmds.c:3227
1134 #: fish/cmds.c:3245 fish/cmds.c:3263 fish/cmds.c:3278 fish/cmds.c:3297
1135 #: fish/cmds.c:3332 fish/cmds.c:3351 fish/cmds.c:3427 fish/cmds.c:3463
1136 #: fish/cmds.c:3476 fish/cmds.c:3491 fish/cmds.c:3503 fish/cmds.c:3516
1137 #: fish/cmds.c:3535 fish/cmds.c:3554 fish/cmds.c:3573 fish/cmds.c:3592
1138 #: fish/cmds.c:3611 fish/cmds.c:3630 fish/cmds.c:3647 fish/cmds.c:3661
1139 #: fish/cmds.c:3675 fish/cmds.c:3691 fish/cmds.c:3707 fish/cmds.c:3724
1140 #: fish/cmds.c:3757 fish/cmds.c:3773 fish/cmds.c:3789 fish/cmds.c:3803
1141 #: fish/cmds.c:3818 fish/cmds.c:3838 fish/cmds.c:3858 fish/cmds.c:3879
1142 #: fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3917 fish/cmds.c:3937 fish/cmds.c:3957
1143 #: fish/cmds.c:3974 fish/cmds.c:3993 fish/cmds.c:4011 fish/cmds.c:4031
1144 #: fish/cmds.c:4045 fish/cmds.c:4059 fish/cmds.c:4074 fish/cmds.c:4089
1145 #: fish/cmds.c:4107 fish/cmds.c:4122 fish/cmds.c:4140 fish/cmds.c:4157
1146 #: fish/cmds.c:4172 fish/cmds.c:4190 fish/cmds.c:4210 fish/cmds.c:4230
1147 #: fish/cmds.c:4249 fish/cmds.c:4280 fish/cmds.c:4295 fish/cmds.c:4309
1148 #: fish/cmds.c:4330 fish/cmds.c:4350 fish/cmds.c:4370 fish/cmds.c:4389
1149 #: fish/cmds.c:4403 fish/cmds.c:4422 fish/cmds.c:4513 fish/cmds.c:4530
1150 #: fish/cmds.c:4547 fish/cmds.c:4564 fish/cmds.c:4579 fish/cmds.c:4597
1151 #: fish/cmds.c:4630 fish/cmds.c:4644 fish/cmds.c:4663 fish/cmds.c:4677
1152 #: fish/cmds.c:4710 fish/cmds.c:4727 fish/cmds.c:4744 fish/cmds.c:4761
1153 #: fish/cmds.c:4780 fish/cmds.c:4794 fish/cmds.c:4810 fish/cmds.c:4826
1154 #: fish/cmds.c:4845 fish/cmds.c:4863 fish/cmds.c:4881 fish/cmds.c:4899
1155 #: fish/cmds.c:4919 fish/cmds.c:4957 fish/cmds.c:4977 fish/cmds.c:5014
1156 #: fish/cmds.c:5029 fish/cmds.c:5045 fish/cmds.c:5063 fish/cmds.c:5083
1157 #: fish/cmds.c:5102 fish/cmds.c:5117 fish/cmds.c:5133 fish/cmds.c:5151
1158 #: fish/cmds.c:5225 fish/cmds.c:5263 fish/cmds.c:5339 fish/cmds.c:5412
1159 #: fish/cmds.c:5446 fish/cmds.c:5466 fish/cmds.c:5484 fish/cmds.c:5504
1160 #: fish/cmds.c:5523 fish/cmds.c:5545 fish/cmds.c:5585 fish/cmds.c:5623
1161 #: fish/cmds.c:5641 fish/cmds.c:5657 fish/cmds.c:5673 fish/cmds.c:5687
1162 #: fish/cmds.c:5702 fish/cmds.c:5726 fish/cmds.c:5747 fish/cmds.c:5768
1163 #: fish/cmds.c:5789 fish/cmds.c:5810 fish/cmds.c:5831 fish/cmds.c:5852
1164 #: fish/cmds.c:5873 fish/cmds.c:5894 fish/cmds.c:5915 fish/cmds.c:5936
1165 #: fish/cmds.c:5957 fish/cmds.c:5977 fish/cmds.c:5997 fish/cmds.c:6015
1166 #: fish/cmds.c:6033 fish/cmds.c:6051 fish/cmds.c:6068 fish/cmds.c:6088
1167 #: fish/cmds.c:6123 fish/cmds.c:6137 fish/cmds.c:6151 fish/cmds.c:6167
1168 #: fish/cmds.c:6183 fish/cmds.c:6197 fish/cmds.c:6211 fish/cmds.c:6225
1169 #: fish/cmds.c:6239 fish/cmds.c:6255 fish/cmds.c:6288 fish/cmds.c:6325
1170 #: fish/cmds.c:6356 fish/cmds.c:6371 fish/cmds.c:6386 fish/cmds.c:6399
1171 #: fish/cmds.c:6412 fish/cmds.c:6430 fish/cmds.c:6465 fish/cmds.c:6500
1172 #: fish/cmds.c:6536 fish/cmds.c:6573 fish/cmds.c:6611 fish/cmds.c:6649
1173 #: fish/cmds.c:6684 fish/cmds.c:6698 fish/cmds.c:6718 fish/cmds.c:6737
1174 #: fish/cmds.c:6756 fish/cmds.c:6773 fish/cmds.c:6790 fish/cmds.c:6823
1175 #: fish/cmds.c:6892 fish/cmds.c:6929 fish/cmds.c:6984 fish/cmds.c:7007
1176 #: fish/cmds.c:7030 fish/cmds.c:7055 fish/cmds.c:7111 fish/cmds.c:7129
1177 #: fish/cmds.c:7171 fish/cmds.c:7188 fish/cmds.c:7224 fish/cmds.c:7258
1178 #: fish/cmds.c:7275 fish/cmds.c:7294 fish/cmds.c:7348 fish/cmds.c:7365
1179 #: fish/cmds.c:7384 fish/cmds.c:7403 fish/cmds.c:7419 fish/cmds.c:7436
1180 #: fish/cmds.c:7460 fish/cmds.c:7477 fish/cmds.c:7494 fish/cmds.c:7511
1181 #: fish/cmds.c:7528 fish/cmds.c:7547 fish/cmds.c:7579 fish/cmds.c:7594
1182 #: fish/cmds.c:7614 fish/cmds.c:7633 fish/cmds.c:7646 fish/cmds.c:7660
1183 #: fish/cmds.c:7694 fish/cmds.c:7730 fish/cmds.c:7767 fish/cmds.c:7820
1184 #: fish/cmds.c:7839 fish/cmds.c:7872 fish/cmds.c:7885 fish/cmds.c:7902
1185 #: fish/cmds.c:7939 fish/cmds.c:7959 fish/cmds.c:7980 fish/cmds.c:8002
1186 #: fish/cmds.c:8040 fish/cmds.c:8061 fish/cmds.c:8095 fish/cmds.c:8123
1187 #: fish/cmds.c:8151 fish/cmds.c:8177 fish/cmds.c:8194 fish/cmds.c:8223
1188 #: fish/cmds.c:8240
1189 #, c-format
1190 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1191 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1192
1193 #: fish/cmds.c:2059 fish/cmds.c:2071 fish/cmds.c:2084 fish/cmds.c:2098
1194 #: fish/cmds.c:2112 fish/cmds.c:2127 fish/cmds.c:2142 fish/cmds.c:2155
1195 #: fish/cmds.c:2170 fish/cmds.c:2183 fish/cmds.c:2198 fish/cmds.c:2211
1196 #: fish/cmds.c:2225 fish/cmds.c:2238 fish/cmds.c:2253 fish/cmds.c:2266
1197 #: fish/cmds.c:2280 fish/cmds.c:2294 fish/cmds.c:2308 fish/cmds.c:2322
1198 #: fish/cmds.c:2336 fish/cmds.c:2351 fish/cmds.c:2382 fish/cmds.c:2396
1199 #: fish/cmds.c:2410 fish/cmds.c:2426 fish/cmds.c:2439 fish/cmds.c:2454
1200 #: fish/cmds.c:2467 fish/cmds.c:2482 fish/cmds.c:2495 fish/cmds.c:2510
1201 #: fish/cmds.c:2523 fish/cmds.c:2539 fish/cmds.c:2555 fish/cmds.c:2571
1202 #: fish/cmds.c:2585 fish/cmds.c:2598 fish/cmds.c:2614 fish/cmds.c:2633
1203 #: fish/cmds.c:2652 fish/cmds.c:2670 fish/cmds.c:2685 fish/cmds.c:2700
1204 #: fish/cmds.c:2715 fish/cmds.c:2730 fish/cmds.c:2745 fish/cmds.c:2760
1205 #: fish/cmds.c:2775 fish/cmds.c:2791 fish/cmds.c:2811 fish/cmds.c:2845
1206 #: fish/cmds.c:2859 fish/cmds.c:2878 fish/cmds.c:2897 fish/cmds.c:2915
1207 #: fish/cmds.c:2932 fish/cmds.c:2948 fish/cmds.c:2965 fish/cmds.c:2980
1208 #: fish/cmds.c:2996 fish/cmds.c:3008 fish/cmds.c:3021 fish/cmds.c:3038
1209 #: fish/cmds.c:3054 fish/cmds.c:3070 fish/cmds.c:3086 fish/cmds.c:3102
1210 #: fish/cmds.c:3119 fish/cmds.c:3156 fish/cmds.c:3210 fish/cmds.c:3228
1211 #: fish/cmds.c:3246 fish/cmds.c:3264 fish/cmds.c:3279 fish/cmds.c:3298
1212 #: fish/cmds.c:3333 fish/cmds.c:3352 fish/cmds.c:3428 fish/cmds.c:3464
1213 #: fish/cmds.c:3477 fish/cmds.c:3492 fish/cmds.c:3504 fish/cmds.c:3517
1214 #: fish/cmds.c:3536 fish/cmds.c:3555 fish/cmds.c:3574 fish/cmds.c:3593
1215 #: fish/cmds.c:3612 fish/cmds.c:3631 fish/cmds.c:3648 fish/cmds.c:3662
1216 #: fish/cmds.c:3676 fish/cmds.c:3692 fish/cmds.c:3708 fish/cmds.c:3725
1217 #: fish/cmds.c:3758 fish/cmds.c:3774 fish/cmds.c:3790 fish/cmds.c:3804
1218 #: fish/cmds.c:3819 fish/cmds.c:3839 fish/cmds.c:3859 fish/cmds.c:3880
1219 #: fish/cmds.c:3900 fish/cmds.c:3918 fish/cmds.c:3938 fish/cmds.c:3958
1220 #: fish/cmds.c:3975 fish/cmds.c:3994 fish/cmds.c:4012 fish/cmds.c:4032
1221 #: fish/cmds.c:4046 fish/cmds.c:4060 fish/cmds.c:4075 fish/cmds.c:4090
1222 #: fish/cmds.c:4108 fish/cmds.c:4123 fish/cmds.c:4141 fish/cmds.c:4158
1223 #: fish/cmds.c:4173 fish/cmds.c:4191 fish/cmds.c:4211 fish/cmds.c:4231
1224 #: fish/cmds.c:4250 fish/cmds.c:4281 fish/cmds.c:4296 fish/cmds.c:4310
1225 #: fish/cmds.c:4331 fish/cmds.c:4351 fish/cmds.c:4371 fish/cmds.c:4390
1226 #: fish/cmds.c:4404 fish/cmds.c:4423 fish/cmds.c:4514 fish/cmds.c:4531
1227 #: fish/cmds.c:4548 fish/cmds.c:4565 fish/cmds.c:4580 fish/cmds.c:4598
1228 #: fish/cmds.c:4631 fish/cmds.c:4645 fish/cmds.c:4664 fish/cmds.c:4678
1229 #: fish/cmds.c:4711 fish/cmds.c:4728 fish/cmds.c:4745 fish/cmds.c:4762
1230 #: fish/cmds.c:4781 fish/cmds.c:4795 fish/cmds.c:4811 fish/cmds.c:4827
1231 #: fish/cmds.c:4846 fish/cmds.c:4864 fish/cmds.c:4882 fish/cmds.c:4900
1232 #: fish/cmds.c:4920 fish/cmds.c:4958 fish/cmds.c:4978 fish/cmds.c:5015
1233 #: fish/cmds.c:5030 fish/cmds.c:5046 fish/cmds.c:5064 fish/cmds.c:5084
1234 #: fish/cmds.c:5103 fish/cmds.c:5118 fish/cmds.c:5134 fish/cmds.c:5152
1235 #: fish/cmds.c:5226 fish/cmds.c:5264 fish/cmds.c:5340 fish/cmds.c:5413
1236 #: fish/cmds.c:5447 fish/cmds.c:5467 fish/cmds.c:5485 fish/cmds.c:5505
1237 #: fish/cmds.c:5524 fish/cmds.c:5546 fish/cmds.c:5586 fish/cmds.c:5624
1238 #: fish/cmds.c:5642 fish/cmds.c:5658 fish/cmds.c:5674 fish/cmds.c:5688
1239 #: fish/cmds.c:5703 fish/cmds.c:5727 fish/cmds.c:5748 fish/cmds.c:5769
1240 #: fish/cmds.c:5790 fish/cmds.c:5811 fish/cmds.c:5832 fish/cmds.c:5853
1241 #: fish/cmds.c:5874 fish/cmds.c:5895 fish/cmds.c:5916 fish/cmds.c:5937
1242 #: fish/cmds.c:5958 fish/cmds.c:5978 fish/cmds.c:5998 fish/cmds.c:6016
1243 #: fish/cmds.c:6034 fish/cmds.c:6052 fish/cmds.c:6069 fish/cmds.c:6089
1244 #: fish/cmds.c:6124 fish/cmds.c:6138 fish/cmds.c:6152 fish/cmds.c:6168
1245 #: fish/cmds.c:6184 fish/cmds.c:6198 fish/cmds.c:6212 fish/cmds.c:6226
1246 #: fish/cmds.c:6240 fish/cmds.c:6256 fish/cmds.c:6289 fish/cmds.c:6326
1247 #: fish/cmds.c:6357 fish/cmds.c:6372 fish/cmds.c:6387 fish/cmds.c:6400
1248 #: fish/cmds.c:6413 fish/cmds.c:6431 fish/cmds.c:6466 fish/cmds.c:6501
1249 #: fish/cmds.c:6537 fish/cmds.c:6574 fish/cmds.c:6612 fish/cmds.c:6650
1250 #: fish/cmds.c:6685 fish/cmds.c:6699 fish/cmds.c:6719 fish/cmds.c:6738
1251 #: fish/cmds.c:6757 fish/cmds.c:6774 fish/cmds.c:6791 fish/cmds.c:6824
1252 #: fish/cmds.c:6893 fish/cmds.c:6930 fish/cmds.c:6985 fish/cmds.c:7008
1253 #: fish/cmds.c:7031 fish/cmds.c:7056 fish/cmds.c:7112 fish/cmds.c:7130
1254 #: fish/cmds.c:7172 fish/cmds.c:7189 fish/cmds.c:7225 fish/cmds.c:7259
1255 #: fish/cmds.c:7276 fish/cmds.c:7295 fish/cmds.c:7349 fish/cmds.c:7366
1256 #: fish/cmds.c:7385 fish/cmds.c:7404 fish/cmds.c:7420 fish/cmds.c:7437
1257 #: fish/cmds.c:7461 fish/cmds.c:7478 fish/cmds.c:7495 fish/cmds.c:7512
1258 #: fish/cmds.c:7529 fish/cmds.c:7548 fish/cmds.c:7580 fish/cmds.c:7595
1259 #: fish/cmds.c:7615 fish/cmds.c:7634 fish/cmds.c:7647 fish/cmds.c:7661
1260 #: fish/cmds.c:7695 fish/cmds.c:7731 fish/cmds.c:7768 fish/cmds.c:7821
1261 #: fish/cmds.c:7840 fish/cmds.c:7873 fish/cmds.c:7886 fish/cmds.c:7903
1262 #: fish/cmds.c:7940 fish/cmds.c:7960 fish/cmds.c:7981 fish/cmds.c:8003
1263 #: fish/cmds.c:8041 fish/cmds.c:8062 fish/cmds.c:8096 fish/cmds.c:8124
1264 #: fish/cmds.c:8152 fish/cmds.c:8178 fish/cmds.c:8195 fish/cmds.c:8224
1265 #: fish/cmds.c:8241
1266 #, c-format
1267 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1268 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1269
1270 #: fish/cmds.c:2361 fish/cmds.c:2823 fish/cmds.c:3129 fish/cmds.c:3166
1271 #: fish/cmds.c:3185 fish/cmds.c:3310 fish/cmds.c:3363 fish/cmds.c:3382
1272 #: fish/cmds.c:3401 fish/cmds.c:3441 fish/cmds.c:3736 fish/cmds.c:4260
1273 #: fish/cmds.c:4434 fish/cmds.c:4453 fish/cmds.c:4472 fish/cmds.c:4491
1274 #: fish/cmds.c:4609 fish/cmds.c:4688 fish/cmds.c:4930 fish/cmds.c:4988
1275 #: fish/cmds.c:5162 fish/cmds.c:5181 fish/cmds.c:5200 fish/cmds.c:5236
1276 #: fish/cmds.c:5274 fish/cmds.c:5293 fish/cmds.c:5312 fish/cmds.c:5350
1277 #: fish/cmds.c:5369 fish/cmds.c:5388 fish/cmds.c:5423 fish/cmds.c:5558
1278 #: fish/cmds.c:5598 fish/cmds.c:6101 fish/cmds.c:6266 fish/cmds.c:6301
1279 #: fish/cmds.c:6336 fish/cmds.c:6442 fish/cmds.c:6476 fish/cmds.c:6511
1280 #: fish/cmds.c:6547 fish/cmds.c:6585 fish/cmds.c:6623 fish/cmds.c:6661
1281 #: fish/cmds.c:6803 fish/cmds.c:6836 fish/cmds.c:6849 fish/cmds.c:6862
1282 #: fish/cmds.c:6875 fish/cmds.c:6905 fish/cmds.c:6940 fish/cmds.c:6959
1283 #: fish/cmds.c:7068 fish/cmds.c:7087 fish/cmds.c:7142 fish/cmds.c:7155
1284 #: fish/cmds.c:7200 fish/cmds.c:7236 fish/cmds.c:7305 fish/cmds.c:7324
1285 #: fish/cmds.c:7562 fish/cmds.c:7672 fish/cmds.c:7706 fish/cmds.c:7742
1286 #: fish/cmds.c:7779 fish/cmds.c:7798 fish/cmds.c:7851 fish/cmds.c:7916
1287 #: fish/cmds.c:8014 fish/cmds.c:8076 fish/cmds.c:8107 fish/cmds.c:8135
1288 #: fish/cmds.c:8163 fish/cmds.c:8207
1289 #, c-format
1290 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1291 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1292
1293 #: fish/cmds.c:2367 fish/cmds.c:2829 fish/cmds.c:3135 fish/cmds.c:3172
1294 #: fish/cmds.c:3191 fish/cmds.c:3316 fish/cmds.c:3369 fish/cmds.c:3388
1295 #: fish/cmds.c:3407 fish/cmds.c:3447 fish/cmds.c:3742 fish/cmds.c:4266
1296 #: fish/cmds.c:4440 fish/cmds.c:4459 fish/cmds.c:4478 fish/cmds.c:4497
1297 #: fish/cmds.c:4615 fish/cmds.c:4694 fish/cmds.c:4936 fish/cmds.c:4994
1298 #: fish/cmds.c:5168 fish/cmds.c:5187 fish/cmds.c:5206 fish/cmds.c:5242
1299 #: fish/cmds.c:5280 fish/cmds.c:5299 fish/cmds.c:5318 fish/cmds.c:5356
1300 #: fish/cmds.c:5375 fish/cmds.c:5394 fish/cmds.c:5429 fish/cmds.c:5564
1301 #: fish/cmds.c:5604 fish/cmds.c:6107 fish/cmds.c:6272 fish/cmds.c:6307
1302 #: fish/cmds.c:6342 fish/cmds.c:6448 fish/cmds.c:6482 fish/cmds.c:6517
1303 #: fish/cmds.c:6553 fish/cmds.c:6591 fish/cmds.c:6629 fish/cmds.c:6667
1304 #: fish/cmds.c:6911 fish/cmds.c:6946 fish/cmds.c:6965 fish/cmds.c:7074
1305 #: fish/cmds.c:7206 fish/cmds.c:7242 fish/cmds.c:7311 fish/cmds.c:7330
1306 #: fish/cmds.c:7678 fish/cmds.c:7712 fish/cmds.c:7748 fish/cmds.c:7785
1307 #: fish/cmds.c:7804 fish/cmds.c:7857 fish/cmds.c:7922 fish/cmds.c:8020
1308 #, c-format
1309 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1310 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1311
1312 #: fish/cmds.c:9122
1313 #, c-format
1314 msgid "%s: unknown command\n"
1315 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1316
1317 #: fish/edit.c:86
1318 #, c-format
1319 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1320 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1321
1322 #: fish/fish.c:88 fuse/guestmount.c:879
1323 #, c-format
1324 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1325 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1326
1327 #: fish/fish.c:92
1328 #, c-format
1329 msgid ""
1330 "%s: guest filesystem shell\n"
1331 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1332 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1333 "Usage:\n"
1334 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1335 "  %s -i libvirt-domain\n"
1336 "  %s -i disk-image(s)\n"
1337 "or for interactive use:\n"
1338 "  %s\n"
1339 "or from a shell script:\n"
1340 "  %s <<EOF\n"
1341 "  cmd\n"
1342 "  ...\n"
1343 "  EOF\n"
1344 "Options:\n"
1345 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1346 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1347 "  -a|--add image       Add image\n"
1348 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1349 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1350 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1351 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1352 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1353 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1354 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1355 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1356 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1357 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1358 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1359 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1360 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1361 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1362 msgstr ""
1363 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1364 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1365 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1366 "Użycie:\n"
1367 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1368 "  %s -i domena-libvirt\n"
1369 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1370 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1371 "  %s\n"
1372 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1373 "  %s <<EOF\n"
1374 "  polecenie\n"
1375 "  ...\n"
1376 "  EOF\n"
1377 "Opcje:\n"
1378 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1379 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1380 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1381 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1382 "                       pomocą Tab\n"
1383 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1384 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1385 "                       montowania dysków\n"
1386 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1387 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1388 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1389 "  -N|--new type        Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1390 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1391 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1392 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1393 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1394 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1395 "                       wykonaniem\n"
1396 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1397 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1398
1399 #: fish/fish.c:188 fuse/guestmount.c:976
1400 #, c-format
1401 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1402 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1403
1404 #: fish/fish.c:227
1405 #, c-format
1406 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1407 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1408
1409 #: fish/fish.c:234
1410 #, c-format
1411 msgid ""
1412 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1413 msgstr ""
1414 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1415
1416 #: fish/fish.c:243 fuse/guestmount.c:1021
1417 #, c-format
1418 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1419 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1420
1421 #: fish/fish.c:300
1422 #, c-format
1423 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1424 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1425
1426 #: fish/fish.c:374
1427 #, c-format
1428 msgid ""
1429 "%s: cannot use -i option with -a, -m, -N, --listen, --remote or --selinux\n"
1430 msgstr ""
1431 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, -N, --listen, --remote lub --selinux\n"
1432
1433 #: fish/fish.c:381
1434 #, c-format
1435 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1436 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1437
1438 #: fish/fish.c:487
1439 #, c-format
1440 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1441 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1442
1443 #: fish/fish.c:495
1444 #, c-format
1445 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1446 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1447
1448 #: fish/fish.c:501
1449 #, c-format
1450 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1451 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1452
1453 #: fish/fish.c:670
1454 #, c-format
1455 msgid ""
1456 "\n"
1457 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1458 "editing virtual machine filesystems.\n"
1459 "\n"
1460 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1461 "      'man' to read the manual\n"
1462 "      'quit' to quit the shell\n"
1463 "\n"
1464 msgstr ""
1465 "\n"
1466 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1467 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1468 "\n"
1469 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1470 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1471 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1472 "\n"
1473
1474 #: fish/fish.c:751
1475 #, c-format
1476 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1477 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1478
1479 #: fish/fish.c:757 fish/fish.c:774
1480 #, c-format
1481 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1482 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1483
1484 #: fish/fish.c:768
1485 #, c-format
1486 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1487 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1488
1489 #: fish/fish.c:823
1490 #, c-format
1491 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1492 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1493
1494 #: fish/fish.c:840
1495 #, c-format
1496 msgid "%s: too many arguments\n"
1497 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1498
1499 #: fish/fish.c:869
1500 #, c-format
1501 msgid "%s: empty command on command line\n"
1502 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1503
1504 #: fish/fish.c:1035
1505 msgid "display a list of commands or help on a command"
1506 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1507
1508 #: fish/fish.c:1037
1509 msgid "read the manual"
1510 msgstr "wyświetla podręcznik"
1511
1512 #: fish/fish.c:1039
1513 msgid "quit guestfish"
1514 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1515
1516 #: fish/fish.c:1042
1517 msgid "allocate an image"
1518 msgstr "przydziela obraz"
1519
1520 #: fish/fish.c:1044
1521 msgid "display a line of text"
1522 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1523
1524 #: fish/fish.c:1046
1525 msgid "edit a file in the image"
1526 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1527
1528 #: fish/fish.c:1048
1529 msgid "local change directory"
1530 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1531
1532 #: fish/fish.c:1050
1533 msgid "expand wildcards in command"
1534 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1535
1536 #: fish/fish.c:1052
1537 msgid "view a file in the pager"
1538 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1539
1540 #: fish/fish.c:1054
1541 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1542 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1543
1544 #: fish/fish.c:1056
1545 msgid "allocate a sparse image file"
1546 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1547
1548 #: fish/fish.c:1058
1549 #, fuzzy
1550 msgid "list supported groups of commands"
1551 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
1552
1553 #: fish/fish.c:1060
1554 msgid "measure time taken to run command"
1555 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1556
1557 #: fish/fish.c:1072
1558 #, c-format
1559 msgid ""
1560 "alloc - allocate an image\n"
1561 "     alloc <filename> <size>\n"
1562 "\n"
1563 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1564 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1565 "\n"
1566 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1567 "\n"
1568 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1569 msgstr ""
1570 "alloc - przydziela obraz\n"
1571 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1572 "\n"
1573 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1574 "    a następnie dodaje go do dalszego badania.\n"
1575 "\n"
1576 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1577 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1578 "\n"
1579 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
1580 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
1581
1582 #: fish/fish.c:1085
1583 #, c-format
1584 msgid ""
1585 "echo - display a line of text\n"
1586 "     echo [<params> ...]\n"
1587 "\n"
1588 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1589 msgstr ""
1590 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1591 "     echo [<parametry> ...]\n"
1592 "\n"
1593 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1594
1595 #: fish/fish.c:1094
1596 #, c-format
1597 msgid ""
1598 "edit - edit a file in the image\n"
1599 "     edit <filename>\n"
1600 "\n"
1601 "    This is used to edit a file.\n"
1602 "\n"
1603 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1604 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write\".\n"
1605 "\n"
1606 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1607 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1608 "\n"
1609 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1610 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1611 msgstr ""
1612 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1613 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1614 "\n"
1615 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1616 "\n"
1617 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1618 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1619 "    następnie wykonania polecenia \"write\".\n"
1620 "\n"
1621 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1622 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1623 "\n"
1624 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1625 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1626
1627 #: fish/fish.c:1110
1628 #, c-format
1629 msgid ""
1630 "lcd - local change directory\n"
1631 "    lcd <directory>\n"
1632 "\n"
1633 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1634 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1635 "    place.\n"
1636 msgstr ""
1637 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1638 "    lcd <katalog>\n"
1639 "\n"
1640 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1641 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1642
1643 #: fish/fish.c:1119
1644 #, c-format
1645 msgid ""
1646 "glob - expand wildcards in command\n"
1647 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1648 "\n"
1649 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1650 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1651 "    once for each expanded argument.\n"
1652 msgstr ""
1653 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1654 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1655 "\n"
1656 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1657 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1658 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1659 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1660
1661 #: fish/fish.c:1129
1662 #, c-format
1663 msgid ""
1664 "man - read the manual\n"
1665 "    man\n"
1666 "\n"
1667 "    Opens the manual page for guestfish.\n"
1668 msgstr ""
1669 "man - wyświetla podręcznik\n"
1670 "    man\n"
1671 "\n"
1672 "    Otwiera stronę podręcznika dla programu guestfish.\n"
1673
1674 #: fish/fish.c:1136
1675 #, c-format
1676 msgid ""
1677 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1678 "     help cmd\n"
1679 "     help\n"
1680 msgstr ""
1681 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1682 "     help polecenie\n"
1683 "     help\n"
1684
1685 #: fish/fish.c:1143
1686 #, c-format
1687 msgid ""
1688 "more - view a file in the pager\n"
1689 "     more <filename>\n"
1690 "\n"
1691 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1692 "\n"
1693 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1694 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1695 "\n"
1696 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1697 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1698 "\n"
1699 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1700 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1701 msgstr ""
1702 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1703 "     more <nazwa_pliku>\n"
1704 "\n"
1705 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1706 "\n"
1707 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1708 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1709 "\n"
1710 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1711 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1712 "\n"
1713 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1714 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1715
1716 #: fish/fish.c:1161
1717 #, c-format
1718 msgid ""
1719 "quit - quit guestfish\n"
1720 "     quit\n"
1721 msgstr ""
1722 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1723 "     quit\n"
1724
1725 #: fish/fish.c:1166
1726 #, c-format
1727 msgid ""
1728 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1729 "     reopen\n"
1730 "\n"
1731 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1732 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1733 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1734 msgstr ""
1735 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1736 "     reopen\n"
1737 "\n"
1738 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1739 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1740 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1741 "przydatne do testowania.\n"
1742
1743 #: fish/fish.c:1175
1744 #, c-format
1745 msgid ""
1746 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1747 "     sparse <filename> <size>\n"
1748 "\n"
1749 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1750 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1751 "\n"
1752 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1753 "    command, except that the image file is allocated\n"
1754 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1755 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1756 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1757 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1758 "    space during a write operation.\n"
1759 "\n"
1760 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1761 "\n"
1762 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1763 msgstr ""
1764 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1765 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1766 "\n"
1767 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1768 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1769 "\n"
1770 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1771 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1772 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1773 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1774 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1775 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1776 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1777 "\n"
1778 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1779 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1780 "\n"
1781 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
1782 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
1783
1784 #: fish/fish.c:1196
1785 #, c-format
1786 msgid ""
1787 "supported - list supported groups of commands\n"
1788 "     supported\n"
1789 "\n"
1790 "    This command returns a list of the optional groups\n"
1791 "    known to the daemon, and indicates which ones are\n"
1792 "    supported by this build of the libguestfs appliance.\n"
1793 "\n"
1794 "    See also guestfs(3) section AVAILABILITY.\n"
1795 msgstr ""
1796
1797 #: fish/fish.c:1208
1798 #, c-format
1799 msgid ""
1800 "time - measure time taken to run command\n"
1801 "    time <command> [<args> ...]\n"
1802 "\n"
1803 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1804 "    time afterwards.\n"
1805 msgstr ""
1806 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1807 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1808 "\n"
1809 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1810
1811 #: fish/fish.c:1216
1812 #, c-format
1813 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1814 msgstr ""
1815 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1816 "poleceń\n"
1817
1818 #: fish/fish.c:1232
1819 #, c-format
1820 msgid ""
1821 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1822 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1823 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1824 msgstr ""
1825 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
1826 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
1827 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
1828
1829 #: fish/fish.c:1389
1830 #, c-format
1831 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1832 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1833
1834 #: fish/glob.c:52
1835 #, c-format
1836 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1837 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1838
1839 #: fish/glob.c:72
1840 #, c-format
1841 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1842 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1843
1844 #: fish/lcd.c:34
1845 #, c-format
1846 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1847 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1848
1849 #: fish/man.c:34
1850 #, c-format
1851 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1852 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
1853
1854 #: fish/man.c:53
1855 #, c-format
1856 msgid "the external 'man' program failed\n"
1857 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
1858
1859 #: fish/more.c:40
1860 #, c-format
1861 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1862 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1863
1864 #: fish/prep.c:114
1865 #, c-format
1866 msgid ""
1867 "List of available prepared disk images:\n"
1868 "\n"
1869 msgstr ""
1870 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
1871 "\n"
1872
1873 #: fish/prep.c:117
1874 #, c-format
1875 msgid ""
1876 "guestfish -N %-16s %s\n"
1877 "\n"
1878 "%s\n"
1879 msgstr ""
1880 "guestfish -N %-16s %s\n"
1881 "\n"
1882 "%s\n"
1883
1884 #: fish/prep.c:125
1885 #, c-format
1886 msgid "  Optional parameters:\n"
1887 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
1888
1889 #: fish/prep.c:132
1890 #, c-format
1891 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
1892 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
1893
1894 #: fish/prep.c:142
1895 #, c-format
1896 msgid ""
1897 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
1898 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
1899 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
1900 msgstr ""
1901 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
1902 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
1903 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
1904
1905 #: fish/prep.c:179
1906 #, c-format
1907 msgid ""
1908 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
1909 "Use 'guestfish -N list' to list possible values for the -N parameter.\n"
1910 msgstr ""
1911 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
1912 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N list\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
1913 "wartości dla parametru -N.\n"
1914
1915 #: fish/prep.c:241
1916 #, c-format
1917 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
1918 msgstr ""
1919 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
1920 "\": "
1921
1922 #: fish/prep.c:258 fish/prep.c:265 fish/prep.c:280
1923 msgid "failed to allocate disk"
1924 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
1925
1926 #: fish/prep.c:272 fish/prep.c:287
1927 #, c-format
1928 msgid "failed to partition disk: %s"
1929 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
1930
1931 #: fish/prep.c:297
1932 #, c-format
1933 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
1934 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
1935
1936 #: fish/rc.c:249
1937 #, c-format
1938 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1939 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1940
1941 #: fish/rc.c:254
1942 #, c-format
1943 msgid ""
1944 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1945 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1946 msgstr ""
1947 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1948 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1949 "zgadzać.\n"
1950
1951 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1952 #, c-format
1953 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1954 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1955
1956 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1957 #, c-format
1958 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1959 msgstr ""
1960 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1961 "serwera\n"
1962
1963 #: fish/rc.c:380
1964 #, c-format
1965 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1966 msgstr ""
1967 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1968
1969 #: fish/reopen.c:36
1970 #, c-format
1971 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1972 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1973
1974 #: fish/reopen.c:46
1975 #, c-format
1976 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1977 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1978
1979 #: fish/supported.c:66
1980 msgid "yes"
1981 msgstr ""
1982
1983 #: fish/supported.c:68
1984 msgid "no"
1985 msgstr ""
1986
1987 #: fish/time.c:35
1988 #, c-format
1989 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1990 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1991
1992 #: fuse/guestmount.c:883
1993 #, c-format
1994 msgid ""
1995 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1996 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1997 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1998 "Usage:\n"
1999 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2000 "Options:\n"
2001 "  -a|--add image       Add image\n"
2002 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2003 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2004 "  --help               Display help message and exit\n"
2005 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2006 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2007 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2008 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2009 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2010 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
2011 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2012 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2013 msgstr ""
2014 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2015 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2016 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2017 "Użycie:\n"
2018 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2019 "Opcje:\n"
2020 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2021 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2022 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2023 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2024 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2025 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2026 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2027 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2028 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2029 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2030 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2031 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2032 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2033 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2034
2035 #: fuse/guestmount.c:1092
2036 #, c-format
2037 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
2038 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2039
2040 #: fuse/guestmount.c:1100
2041 #, c-format
2042 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2043 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2044
2045 #: inspector/virt-inspector.pl:200
2046 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2047 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
2048
2049 #: inspector/virt-inspector.pl:294
2050 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
2051 msgstr "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
2052
2053 #: inspector/virt-inspector.pl:324
2054 msgid "virt-inspector: no YAML support\n"
2055 msgstr "virt-inspector: brak obsługi YAML\n"
2056
2057 #: inspector/virt-inspector.pl:363
2058 msgid "  Mountpoints:\n"
2059 msgstr " Punkty montowania:\n"
2060
2061 #: inspector/virt-inspector.pl:369
2062 msgid "  Filesystems:\n"
2063 msgstr "  Systemy plików:\n"
2064
2065 #: inspector/virt-inspector.pl:387
2066 msgid "  Modprobe aliases:\n"
2067 msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
2068
2069 #: inspector/virt-inspector.pl:398
2070 msgid "  Initrd modules:\n"
2071 msgstr "  Moduły initrd:\n"
2072
2073 #: inspector/virt-inspector.pl:407
2074 msgid "  Applications:\n"
2075 msgstr "  Aplikacje:\n"
2076
2077 #: inspector/virt-inspector.pl:414
2078 msgid "  Kernels:\n"
2079 msgstr "  Jądra:\n"
2080
2081 #: inspector/virt-inspector.pl:426
2082 msgid "  Windows Registry entries:\n"
2083 msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
2084
2085 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
2086 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2087 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2088
2089 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:159
2090 #, perl-brace-format
2091 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2092 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2093
2094 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2095 msgid ""
2096 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2097 "XPath::XMLParser)"
2098 msgstr ""
2099 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2100 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2101
2102 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:169
2103 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2104 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2105
2106 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:176
2107 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2108 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2109
2110 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:195
2111 #, perl-brace-format
2112 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2113 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2114
2115 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:198
2116 #, perl-brace-format
2117 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2118 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2119
2120 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2121 #, perl-brace-format
2122 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2123 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2124
2125 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:435
2126 #, perl-brace-format
2127 msgid "returning non-canonical architecture type '{arch}'"
2128 msgstr "zwracanie niekanonicznego typu architektury \"{arch}\""
2129
2130 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:478
2131 #, perl-brace-format
2132 msgid "cpio command failed: {error}"
2133 msgstr "polecenie cpio nie powiodło się: {error}"
2134
2135 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:490
2136 #, perl-brace-format
2137 msgid "file_architecture: no known binaries found in initrd image: {path}"
2138 msgstr ""
2139 "file_architecture: nie odnaleziono znanych plików binarnych w obrazie "
2140 "initrd: {path}"
2141
2142 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:494
2143 #, perl-brace-format
2144 msgid "file_architecture: unknown architecture: {path}"
2145 msgstr "file_architecture: nieznana architektura: {path}"
2146
2147 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1208
2148 msgid ""
2149 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2150 "\n"
2151 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2152 "machine\n"
2153 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2154 "\n"
2155 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2156 "information about the disk image as possible.\n"
2157 msgstr ""
2158 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2159 "\n"
2160 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2161 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2162 "\n"
2163 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2164 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2165
2166 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1281
2167 #, perl-brace-format
2168 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2169 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2170
2171 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1291
2172 #, perl-brace-format
2173 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2174 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2175
2176 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1314
2177 #, perl-brace-format
2178 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2179 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2180
2181 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1498
2182 #, perl-brace-format
2183 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2184 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2185
2186 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1524
2187 #, perl-brace-format
2188 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2189 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2190
2191 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1589
2192 msgid "Can't find grub on guest"
2193 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2194
2195 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1644
2196 #, perl-brace-format
2197 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2198 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2199
2200 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1675
2201 #, perl-brace-format
2202 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2203 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2204
2205 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1698
2206 #, perl-brace-format
2207 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2208 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2209
2210 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1769
2211 #, perl-brace-format
2212 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2213 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2214
2215 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1777
2216 #, perl-brace-format
2217 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2218 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2219
2220 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1831
2221 #, perl-brace-format
2222 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2223 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2224
2225 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1870
2226 #, perl-brace-format
2227 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2228 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2229
2230 #: src/guestfs.c:290
2231 #, c-format
2232 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2233 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2234
2235 #: src/guestfs.c:393
2236 #, c-format
2237 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2238 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2239
2240 #: src/guestfs.c:748
2241 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2242 msgstr ""
2243 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2244
2245 #: src/guestfs.c:762
2246 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2247 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2248
2249 #: src/guestfs.c:776
2250 #, c-format
2251 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2252 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2253
2254 #: src/guestfs.c:797 src/guestfs.c:834 src/guestfs.c:881
2255 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2256 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2257
2258 #: src/guestfs.c:949
2259 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2260 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2261
2262 #: src/guestfs.c:954
2263 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2264 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2265
2266 #: src/guestfs.c:974
2267 #, c-format
2268 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2269 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2270
2271 #: src/guestfs.c:1062
2272 #, c-format
2273 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
2274 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
2275
2276 #: src/guestfs.c:1474
2277 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
2278 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
2279
2280 #: src/guestfs.c:1493
2281 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2282 msgstr ""
2283 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2284 "błędów"
2285
2286 #: src/guestfs.c:1506
2287 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2288 msgstr ""
2289 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2290
2291 #: src/guestfs.c:1602
2292 #, c-format
2293 msgid "external command failed: %s"
2294 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
2295
2296 #: src/guestfs.c:1675
2297 #, c-format
2298 msgid ""
2299 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2300 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2301 msgstr ""
2302 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2303 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2304
2305 #: src/guestfs.c:1851
2306 msgid "qemu has not been launched yet"
2307 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2308
2309 #: src/guestfs.c:1862
2310 msgid "no subprocess to kill"
2311 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2312
2313 #: src/guestfs.c:1984
2314 #, c-format
2315 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2316 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2317
2318 #: src/guestfs.c:2007
2319 #, c-format
2320 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2321 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2322
2323 #: src/guestfs.c:2122
2324 #, c-format
2325 msgid ""
2326 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2327 msgstr ""
2328 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
2329 "x\n"
2330
2331 #: src/guestfs.c:2280 src/guestfs.c:2334
2332 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2333 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2334
2335 #: src/guestfs.c:2296
2336 #, c-format
2337 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2338 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2339
2340 #: src/guestfs.c:2311
2341 #, c-format
2342 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2343 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2344
2345 #: src/guestfs.c:2441
2346 #, c-format
2347 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2348 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2349
2350 #: src/guestfs.c:2463
2351 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2352 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2353
2354 #: src/guestfs.c:2472
2355 msgid "dispatch failed to marshal args"
2356 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2357
2358 #: src/guestfs.c:2602
2359 #, c-format
2360 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2361 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2362
2363 #: src/guestfs.c:2618
2364 #, c-format
2365 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2366 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2367
2368 #: src/guestfs.c:2741
2369 #, c-format
2370 msgid "%s: error in chunked encoding"
2371 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2372
2373 #: src/guestfs.c:2769
2374 msgid "write to daemon socket"
2375 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2376
2377 #: src/guestfs.c:2792
2378 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2379 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2380
2381 #: src/guestfs.c:2797
2382 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2383 msgstr ""
2384 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2385 "fragmentów pliku"
2386
2387 #: src/guestfs.c:2805
2388 msgid "failed to parse file chunk"
2389 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2390
2391 #: src/guestfs.c:2814
2392 msgid "file receive cancelled by daemon"
2393 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2394
2395 #: test-tool/test-tool.c:78
2396 #, c-format
2397 msgid ""
2398 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2399 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2400 "Usage:\n"
2401 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2402 "Options:\n"
2403 "  --help         Display usage\n"
2404 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2405 "                 Helper program (default: %s)\n"
2406 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2407 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2408 "  --timeout n\n"
2409 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2410 msgstr ""
2411 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2412 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2413 "Użycie:\n"
2414 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2415 "Opcje:\n"
2416 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2417 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2418 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2419 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2420 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2421 "  --timeout n\n"
2422 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2423 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2424
2425 #: test-tool/test-tool.c:134
2426 #, c-format
2427 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2428 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2429
2430 #: test-tool/test-tool.c:143
2431 #, c-format
2432 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2433 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2434
2435 #: test-tool/test-tool.c:155
2436 #, c-format
2437 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2438 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2439
2440 #: test-tool/test-tool.c:178
2441 #, c-format
2442 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2443 msgstr ""
2444 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2445 "się\n"
2446
2447 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2448 #, c-format
2449 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2450 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2451
2452 #: test-tool/test-tool.c:197
2453 #, c-format
2454 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2455 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2456
2457 #: test-tool/test-tool.c:219
2458 #, c-format
2459 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2460 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2461
2462 #: test-tool/test-tool.c:231
2463 #, c-format
2464 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2465 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2466
2467 #: test-tool/test-tool.c:237
2468 #, c-format
2469 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2470 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2471
2472 #: test-tool/test-tool.c:243
2473 #, c-format
2474 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2475 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2476
2477 #: test-tool/test-tool.c:249
2478 #, c-format
2479 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2480 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2481
2482 #: test-tool/test-tool.c:255
2483 #, c-format
2484 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2485 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2486
2487 #: test-tool/test-tool.c:263
2488 #, c-format
2489 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2490 msgstr ""
2491 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2492 "nie powiódł się\n"
2493
2494 #: test-tool/test-tool.c:294
2495 #, c-format
2496 msgid ""
2497 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2498 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2499 msgstr ""
2500 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2501 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2502
2503 #: test-tool/test-tool.c:302
2504 #, c-format
2505 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2506 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2507
2508 #: test-tool/test-tool.c:316
2509 #, c-format
2510 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2511 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2512
2513 #: test-tool/test-tool.c:365
2514 #, c-format
2515 msgid ""
2516 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2517 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2518 "\n"
2519 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2520 msgstr ""
2521 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2522 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2523 "\n"
2524 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2525
2526 #: test-tool/test-tool.c:381
2527 #, c-format
2528 msgid "command failed: %s"
2529 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2530
2531 #: test-tool/test-tool.c:389
2532 #, c-format
2533 msgid ""
2534 "Test tool helper program %s\n"
2535 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2536 "was built.\n"
2537 msgstr ""
2538 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2539 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2540
2541 #: test-tool/test-tool.c:423
2542 #, c-format
2543 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2544 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2545
2546 #: tools/virt-cat.pl:128
2547 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2548 msgstr ""
2549 "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2550 "polecenia cat"
2551
2552 #: tools/virt-cat.pl:153
2553 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
2554 msgstr ""
2555 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-cat"
2556
2557 #: tools/virt-df.pl:258
2558 msgid "Virtual Machine"
2559 msgstr "Maszyna wirtualna"
2560
2561 #: tools/virt-df.pl:258
2562 msgid "Filesystem"
2563 msgstr "System plików"
2564
2565 #: tools/virt-df.pl:261
2566 msgid "1K-blocks"
2567 msgstr "K-bloki"
2568
2569 #: tools/virt-df.pl:263
2570 msgid "Size"
2571 msgstr "Rozmiar"
2572
2573 #: tools/virt-df.pl:265
2574 msgid "Used"
2575 msgstr "Użyte"
2576
2577 #: tools/virt-df.pl:266
2578 msgid "Available"
2579 msgstr "Dostępne"
2580
2581 #: tools/virt-df.pl:267
2582 msgid "Use%"
2583 msgstr "Użycie%"
2584
2585 #: tools/virt-df.pl:269
2586 msgid "Inodes"
2587 msgstr "I-węzły"
2588
2589 #: tools/virt-df.pl:270
2590 msgid "IUsed"
2591 msgstr "IUżyte"
2592
2593 #: tools/virt-df.pl:271
2594 msgid "IFree"
2595 msgstr "IWolne"
2596
2597 #: tools/virt-df.pl:272
2598 msgid "IUse%"
2599 msgstr "IUżyte%"
2600
2601 #: tools/virt-edit.pl:111
2602 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2603 msgstr ""
2604 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2605 "polecenia edit"
2606
2607 #: tools/virt-edit.pl:136
2608 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
2609 msgstr ""
2610 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-edit"
2611
2612 #: tools/virt-edit.pl:159
2613 msgid "File not changed.\n"
2614 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
2615
2616 #: tools/virt-list-filesystems.pl:121
2617 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2618 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2619
2620 #: tools/virt-list-partitions.pl:131
2621 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2622 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2623
2624 #: tools/virt-ls.pl:137 tools/virt-ls.pl:143
2625 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2626 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2627
2628 #: tools/virt-ls.pl:161
2629 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2630 msgstr ""
2631 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
2632 "wyświetlenia"
2633
2634 #: tools/virt-ls.pl:186
2635 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-ls\n"
2636 msgstr ""
2637 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
2638
2639 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2640 msgid "virt-make-fs input output\n"
2641 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
2642
2643 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2644 msgid "unexpected output from 'du' command"
2645 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2646
2647 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2648 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2649 #, perl-brace-format
2650 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2651 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
2652
2653 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2654 #, perl-brace-format
2655 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2656 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
2657
2658 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2659 msgid ""
2660 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2661 msgstr ""
2662 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
2663 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2664
2665 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2666 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2667 msgstr ""
2668 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
2669 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
2670
2671 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2672 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2673 msgstr ""
2674 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2675
2676 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2677 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2678 msgstr ""
2679 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2680 "komunikaty błędów\n"
2681
2682 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2683 msgid ""
2684 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2685 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2686 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2687 msgstr ""
2688 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
2689 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
2690 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
2691
2692 #: tools/virt-rescue.pl:194
2693 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2694 msgstr ""
2695 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
2696 "rescue"
2697
2698 #: tools/virt-resize.pl:33
2699 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2700 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
2701
2702 #: tools/virt-resize.pl:526
2703 #, perl-brace-format
2704 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2705 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
2706
2707 #: tools/virt-resize.pl:528
2708 #, perl-brace-format
2709 msgid ""
2710 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2711 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2712 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2713 msgstr ""
2714 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
2715 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
2716 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
2717 "więcej.\n"
2718
2719 #: tools/virt-resize.pl:553 tools/virt-resize.pl:556
2720 #, perl-brace-format
2721 msgid ""
2722 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2723 msgstr ""
2724 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
2725
2726 #: tools/virt-resize.pl:720
2727 #, perl-brace-format
2728 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2729 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
2730
2731 #: tools/virt-resize.pl:740
2732 #, perl-brace-format
2733 msgid ""
2734 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2735 "command line option\n"
2736 msgstr ""
2737 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
2738 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
2739
2740 #: tools/virt-resize.pl:746
2741 #, perl-brace-format
2742 msgid ""
2743 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2744 msgstr ""
2745 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
2746 "wiersza poleceń\n"
2747
2748 #: tools/virt-resize.pl:750
2749 #, perl-brace-format
2750 msgid ""
2751 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2752 msgstr ""
2753 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
2754 "poleceń\n"
2755
2756 #: tools/virt-resize.pl:792
2757 #, perl-brace-format
2758 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
2759 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
2760
2761 #: tools/virt-resize.pl:800
2762 #, perl-brace-format
2763 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
2764 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
2765
2766 #: tools/virt-resize.pl:817
2767 #, perl-brace-format
2768 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
2769 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
2770
2771 #: tools/virt-resize.pl:822
2772 #, perl-brace-format
2773 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
2774 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
2775
2776 #: tools/virt-resize.pl:845
2777 #, perl-brace-format
2778 msgid ""
2779 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
2780 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
2781 "size.\n"
2782 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
2783 msgstr ""
2784 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
2785 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
2786 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
2787 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
2788
2789 #: tools/virt-resize.pl:861
2790 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
2791 msgstr ""
2792 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
2793
2794 #: tools/virt-resize.pl:910
2795 #, perl-brace-format
2796 msgid ""
2797 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
2798 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
2799 msgstr ""
2800 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
2801 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
2802
2803 #: tools/virt-resize.pl:925
2804 msgid ""
2805 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
2806 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
2807 msgstr ""
2808 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
2809 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
2810
2811 #: tools/virt-resize.pl:940
2812 msgid "Summary of changes:\n"
2813 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
2814
2815 #: tools/virt-resize.pl:944
2816 #, perl-brace-format
2817 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
2818 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
2819
2820 #: tools/virt-resize.pl:946
2821 #, perl-brace-format
2822 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
2823 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
2824
2825 #: tools/virt-resize.pl:948
2826 #, perl-brace-format
2827 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
2828 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
2829
2830 #: tools/virt-resize.pl:953
2831 #, perl-brace-format
2832 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
2833 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
2834
2835 #: tools/virt-resize.pl:958
2836 #, perl-brace-format
2837 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
2838 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
2839
2840 #: tools/virt-resize.pl:963
2841 #, perl-brace-format
2842 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
2843 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
2844
2845 #: tools/virt-resize.pl:969
2846 #, perl-brace-format
2847 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
2848 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
2849
2850 #: tools/virt-resize.pl:976
2851 #, perl-brace-format
2852 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
2853 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
2854
2855 #: tools/virt-resize.pl:981
2856 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
2857 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
2858
2859 #: tools/virt-resize.pl:983
2860 msgid ""
2861 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
2862 "and so it will just be ignored.\n"
2863 msgstr ""
2864 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
2865 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
2866
2867 #: tools/virt-resize.pl:986
2868 msgid ""
2869 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
2870 "to partition this extra space if you want.\n"
2871 msgstr ""
2872 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
2873 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
2874 "potrzeby.\n"
2875
2876 #: tools/virt-resize.pl:989
2877 #, perl-brace-format
2878 msgid ""
2879 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
2880 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
2881 "or adjust your resizing requests.\n"
2882 msgstr ""
2883 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
2884 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
2885 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
2886
2887 #: tools/virt-resize.pl:1030
2888 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
2889 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
2890
2891 #: tools/virt-resize.pl:1126
2892 #, perl-brace-format
2893 msgid "Copying {p} ..."
2894 msgstr "Kopiowanie {p}..."
2895
2896 #: tools/virt-resize.pl:1133
2897 msgid "done"
2898 msgstr "ukończono"
2899
2900 #: tools/virt-resize.pl:1191 tools/virt-resize.pl:1249
2901 #, perl-brace-format
2902 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
2903 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
2904
2905 #: tools/virt-tar.pl:163 tools/virt-tar.pl:170
2906 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
2907 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
2908
2909 #: tools/virt-tar.pl:191
2910 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
2911 msgstr ""
2912 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
2913 "pliku"
2914
2915 #: tools/virt-tar.pl:194
2916 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
2917 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
2918
2919 #: tools/virt-tar.pl:205
2920 #, perl-brace-format
2921 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
2922 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
2923
2924 #: tools/virt-tar.pl:208
2925 #, perl-brace-format
2926 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
2927 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
2928
2929 #: tools/virt-tar.pl:230
2930 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
2931 msgstr ""
2932 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-tar\n"
2933
2934 #: tools/virt-win-reg.pl:259
2935 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
2936 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
2937
2938 #: tools/virt-win-reg.pl:283
2939 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
2940 msgstr ""
2941 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-win-"
2942 "reg"
2943
2944 #: tools/virt-win-reg.pl:297
2945 msgid ""
2946 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
2947 "export\n"
2948 msgstr ""
2949 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
2950 "wartości do wyeksportowania\n"
2951
2952 #: tools/virt-win-reg.pl:408
2953 #, perl-brace-format
2954 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
2955 msgstr ""
2956 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
2957
2958 #: tools/virt-win-reg.pl:426 tools/virt-win-reg.pl:449
2959 #, perl-brace-format
2960 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
2961 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
2962
2963 #: tools/virt-win-reg.pl:433
2964 #, perl-brace-format
2965 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
2966 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
2967
2968 #: tools/virt-win-reg.pl:456
2969 #, perl-brace-format
2970 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
2971 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"