Update PO files.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2010-01-29 09:56+0000\n"
9 "PO-Revision-Date: 2009-12-05 14:54+0100\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <fedora-trans-pl@redhat.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: fish/alloc.c:39
17 #, c-format
18 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
19 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
20
21 #: fish/alloc.c:47 fish/alloc.c:94
22 #, c-format
23 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
24 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
25
26 #: fish/alloc.c:86
27 #, c-format
28 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
29 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
30
31 #: fish/alloc.c:151 fish/alloc.c:158
32 #, c-format
33 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
34 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
35
36 #: fish/cmds.c:38
37 msgid "Command"
38 msgstr "Polecenie"
39
40 #: fish/cmds.c:38
41 msgid "Description"
42 msgstr "Opis"
43
44 #: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:308
45 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
46 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
47
48 #: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:305
49 msgid "add an image to examine or modify"
50 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
51
52 #: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:311
53 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
54 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
55
56 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:446
57 msgid "close the current Augeas handle"
58 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
59
60 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:452
61 msgid "define an Augeas node"
62 msgstr "określa węzeł Augeas"
63
64 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:449
65 msgid "define an Augeas variable"
66 msgstr "określa zmienną Augeas"
67
68 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:455
69 msgid "look up the value of an Augeas path"
70 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
71
72 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:443
73 msgid "create a new Augeas handle"
74 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
75
76 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:461
77 msgid "insert a sibling Augeas node"
78 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
79
80 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:476
81 msgid "load files into the tree"
82 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
83
84 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:479
85 msgid "list Augeas nodes under augpath"
86 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
87
88 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:470
89 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
90 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
91
92 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:467
93 msgid "move Augeas node"
94 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
95
96 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:464
97 msgid "remove an Augeas path"
98 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
99
100 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:473
101 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
102 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
103
104 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:458
105 msgid "set Augeas path to value"
106 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
107
108 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:1043
109 msgid "test availability of some parts of the API"
110 msgstr ""
111
112 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:587
113 msgid "flush device buffers"
114 msgstr "czyści bufory urządzenia"
115
116 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:575
117 msgid "get blocksize of block device"
118 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
119
120 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:569
121 msgid "is block device set to read-only"
122 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
123
124 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:584
125 msgid "get total size of device in bytes"
126 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
127
128 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:572
129 msgid "get sectorsize of block device"
130 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
131
132 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:581
133 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
134 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
135
136 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:590
137 msgid "reread partition table"
138 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
139
140 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:578
141 msgid "set blocksize of block device"
142 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
143
144 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:563
145 msgid "set block device to read-only"
146 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
147
148 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:566
149 msgid "set block device to read-write"
150 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
151
152 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:986
153 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
154 msgstr ""
155 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
156
157 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:407
158 msgid "list the contents of a file"
159 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
160
161 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:599
162 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
163 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
164
165 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:497
166 msgid "change file mode"
167 msgstr "zmienia tryb pliku"
168
169 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:500 fish/cmds.c:1004
170 msgid "change file owner and group"
171 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
172
173 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:545
174 msgid "run a command from the guest filesystem"
175 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
176
177 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:548
178 msgid "run a command, returning lines"
179 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
180
181 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:314
182 msgid "add qemu parameters"
183 msgstr "dodaje parametry QEMU"
184
185 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:656
186 msgid "copy a file"
187 msgstr "kopiuje plik"
188
189 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:659
190 msgid "copy a file or directory recursively"
191 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
192
193 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:1046
194 msgid "copy from source to destination using dd"
195 msgstr ""
196
197 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:623
198 msgid "debugging and internals"
199 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
200
201 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:770
202 msgid "report file system disk space usage"
203 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
204
205 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:773
206 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
207 msgstr ""
208 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
209
210 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:668
211 msgid "return kernel messages"
212 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
213
214 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:596
215 msgid "download a file to the local machine"
216 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
217
218 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:665
219 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
220 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
221
222 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:776
223 msgid "estimate file space usage"
224 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
225
226 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:719
227 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
228 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
229
230 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:980
231 msgid "echo arguments back to the client"
232 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
233
234 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:117
235 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:288
236 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:848
237 #: fish/cmds.c:851 fish/cmds.c:854 fish/cmds.c:857 fish/cmds.c:860
238 #: fish/cmds.c:863 fish/cmds.c:866 fish/cmds.c:869 fish/cmds.c:872
239 #: fish/cmds.c:875 fish/cmds.c:878 fish/cmds.c:881
240 msgid "return lines matching a pattern"
241 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
242
243 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:674
244 msgid "test if two files have equal contents"
245 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
246
247 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:503
248 msgid "test if file or directory exists"
249 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
250
251 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:902
252 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
253 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
254
255 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:542
256 msgid "determine file type"
257 msgstr "określa typ pliku"
258
259 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:1049
260 #, fuzzy
261 msgid "return the size of the file in bytes"
262 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
263
264 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:1040
265 msgid "fill a file with octets"
266 msgstr "wypełnia plik oktetami"
267
268 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:716
269 msgid "find all files and directories"
270 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
271
272 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:983
273 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
274 msgstr ""
275 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
276
277 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:647
278 msgid "run the filesystem checker"
279 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
280
281 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:332
282 msgid "get the additional kernel options"
283 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
284
285 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:338
286 msgid "get autosync mode"
287 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
288
289 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:389
290 msgid "get direct appliance mode flag"
291 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
292
293 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:638
294 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
295 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
296
297 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:644
298 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
299 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
300
301 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:365
302 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
303 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
304
305 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:326
306 msgid "get the search path"
307 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
308
309 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:368
310 msgid "get PID of qemu subprocess"
311 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
312
313 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:320
314 msgid "get the qemu binary"
315 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
316
317 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:395
318 msgid "get recovery process enabled flag"
319 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
320
321 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:377
322 msgid "get SELinux enabled flag"
323 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
324
325 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:359
326 msgid "get the current state"
327 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
328
329 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:383
330 msgid "get command trace enabled flag"
331 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
332
333 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:344
334 msgid "get verbose mode"
335 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
336
337 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:953
338 msgid "get SELinux security context"
339 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
340
341 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:818 fish/cmds.c:821
342 msgid "list extended attributes of a file or directory"
343 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
344
345 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:734
346 msgid "expand a wildcard path"
347 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
348
349 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:653
350 msgid "install GRUB"
351 msgstr "instaluje program GRUB"
352
353 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:758
354 msgid "return first 10 lines of a file"
355 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
356
357 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:761
358 msgid "return first N lines of a file"
359 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
360
361 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:683
362 msgid "dump a file in hexadecimal"
363 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
364
365 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:779
366 msgid "list files in an initrd"
367 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
368
369 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:935
370 msgid "add an inotify watch"
371 msgstr "dodaje obserwację inotify"
372
373 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:947
374 msgid "close the inotify handle"
375 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
376
377 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:944
378 msgid "return list of watched files that had events"
379 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
380
381 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:932
382 msgid "create an inotify handle"
383 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
384
385 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:941
386 msgid "return list of inotify events"
387 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
388
389 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:938
390 msgid "remove an inotify watch"
391 msgstr "usuwa obserwację inotify"
392
393 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:356
394 msgid "is busy processing a command"
395 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
396
397 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:350
398 msgid "is in configuration state"
399 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
400
401 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:506 fish/cmds.c:509
402 msgid "test if file exists"
403 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
404
405 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:353
406 msgid "is launching subprocess"
407 msgstr "uruchamia podprocesy"
408
409 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:347
410 msgid "is ready to accept commands"
411 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
412
413 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:302
414 msgid "kill the qemu subprocess"
415 msgstr "niszczy podproces QEMU"
416
417 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:299
418 msgid "launch the qemu subprocess"
419 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
420
421 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:416
422 msgid "list the block devices"
423 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
424
425 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:419
426 msgid "list the partitions"
427 msgstr "wyświetla listę partycji"
428
429 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:410
430 msgid "list the files in a directory (long format)"
431 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
432
433 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:887 fish/cmds.c:890
434 msgid "create a hard link"
435 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
436
437 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:893 fish/cmds.c:896
438 msgid "create a symbolic link"
439 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
440
441 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:830 fish/cmds.c:833
442 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
443 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
444
445 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:413
446 msgid "list the files in a directory"
447 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
448
449 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:824 fish/cmds.c:827
450 msgid "set extended attribute of a file or directory"
451 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
452
453 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:554
454 msgid "get file information for a symbolic link"
455 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
456
457 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:1007
458 msgid "lstat on multiple files"
459 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
460
461 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:515 fish/cmds.c:518
462 msgid "create an LVM volume group"
463 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
464
465 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:539
466 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
467 msgstr ""
468 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
469
470 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:626
471 msgid "remove an LVM logical volume"
472 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
473
474 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:1052
475 #, fuzzy
476 msgid "rename an LVM logical volume"
477 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
478
479 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:710
480 msgid "resize an LVM logical volume"
481 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
482
483 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:428 fish/cmds.c:437
484 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
485 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
486
487 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:1010
488 msgid "lgetxattr on multiple files"
489 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
490
491 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:491
492 msgid "create a directory"
493 msgstr "tworzy katalog"
494
495 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:1001
496 msgid "create a directory with a particular mode"
497 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
498
499 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:494
500 msgid "create a directory and parents"
501 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
502
503 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:746
504 msgid "create a temporary directory"
505 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
506
507 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:968
508 #: fish/cmds.c:971 fish/cmds.c:974
509 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
510 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
511
512 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:959
513 msgid "make ext2/3/4 external journal"
514 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
515
516 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:962
517 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
518 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
519
520 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:965
521 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
522 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
523
524 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:797
525 msgid "make FIFO (named pipe)"
526 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
527
528 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:521
529 msgid "make a filesystem"
530 msgstr "tworzy system plików"
531
532 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:956
533 msgid "make a filesystem with block size"
534 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
535
536 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:839
537 msgid "create a mountpoint"
538 msgstr "tworzy punkt montowania"
539
540 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:794
541 msgid "make block, character or FIFO devices"
542 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
543
544 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:800
545 msgid "make block device node"
546 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
547
548 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:803
549 msgid "make char device node"
550 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
551
552 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:785
553 msgid "create a swap partition"
554 msgstr "tworzy partycję wymiany"
555
556 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:788
557 msgid "create a swap partition with a label"
558 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
559
560 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:791
561 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
562 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
563
564 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:929
565 msgid "create a swap file"
566 msgstr "tworzy plik wymiany"
567
568 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:977
569 msgid "load a kernel module"
570 msgstr "wczytuje moduł jądra"
571
572 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:398
573 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
574 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
575
576 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:782
577 msgid "mount a file using the loop device"
578 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
579
580 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:617
581 msgid "mount a guest disk with mount options"
582 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
583
584 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:614
585 msgid "mount a guest disk, read-only"
586 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
587
588 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:620
589 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
590 msgstr ""
591 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
592 "plików"
593
594 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:836
595 msgid "show mountpoints"
596 msgstr "wyświetla punkty montowania"
597
598 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:533
599 msgid "show mounted filesystems"
600 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
601
602 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:662
603 msgid "move a file"
604 msgstr "przenosi plik"
605
606 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:725
607 msgid "probe NTFS volume"
608 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
609
610 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:1022
611 msgid "add a partition to the device"
612 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
613
614 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:1025
615 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
616 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
617
618 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:1037
619 msgid "get the partition table type"
620 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
621
622 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:1019
623 msgid "create an empty partition table"
624 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
625
626 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:1034
627 msgid "list partitions on a device"
628 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
629
630 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:1028
631 msgid "make a partition bootable"
632 msgstr "zmienia partycję na startową"
633
634 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1031
635 msgid "set partition name"
636 msgstr "ustawia nazwę partycji"
637
638 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:671
639 msgid "ping the guest daemon"
640 msgstr "odpytuje demona gościa"
641
642 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1016
643 msgid "read part of a file"
644 msgstr "odczytuje część pliku"
645
646 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:512
647 msgid "create an LVM physical volume"
648 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
649
650 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:632
651 msgid "remove an LVM physical volume"
652 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
653
654 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:689
655 msgid "resize an LVM physical volume"
656 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
657
658 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:422 fish/cmds.c:431
659 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
660 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
661
662 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:845
663 msgid "read a file"
664 msgstr "odczytuje plik"
665
666 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:440
667 msgid "read file as lines"
668 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
669
670 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:809
671 msgid "read directories entries"
672 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
673
674 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:899
675 msgid "read the target of a symbolic link"
676 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
677
678 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1013
679 msgid "readlink on multiple files"
680 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
681
682 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:884
683 msgid "canonicalized absolute pathname"
684 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
685
686 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:713
687 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
688 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
689
690 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:482
691 msgid "remove a file"
692 msgstr "usuwa plik"
693
694 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:488
695 msgid "remove a file or directory recursively"
696 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
697
698 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:485
699 msgid "remove a directory"
700 msgstr "usuwa katalog"
701
702 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:842
703 msgid "remove a mountpoint"
704 msgstr "usuwa punkt montowania"
705
706 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:737
707 msgid "scrub (securely wipe) a device"
708 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
709
710 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:740
711 msgid "scrub (securely wipe) a file"
712 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
713
714 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:743
715 msgid "scrub (securely wipe) free space"
716 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
717
718 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:329
719 msgid "add options to kernel command line"
720 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
721
722 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:335
723 msgid "set autosync mode"
724 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
725
726 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:386
727 msgid "enable or disable direct appliance mode"
728 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
729
730 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:635
731 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
732 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
733
734 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:641
735 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
736 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
737
738 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:362
739 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
740 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
741
742 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:323
743 msgid "set the search path"
744 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
745
746 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:317
747 msgid "set the qemu binary"
748 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
749
750 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:392
751 msgid "enable or disable the recovery process"
752 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
753
754 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:374
755 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
756 msgstr ""
757 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
758
759 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:380
760 msgid "enable or disable command traces"
761 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
762
763 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:341
764 msgid "set verbose mode"
765 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
766
767 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:950
768 msgid "set SELinux security context"
769 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
770
771 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:524 fish/cmds.c:812
772 msgid "create partitions on a block device"
773 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
774
775 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:692
776 msgid "modify a single partition on a block device"
777 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
778
779 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:701
780 msgid "display the disk geometry from the partition table"
781 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
782
783 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:698
784 msgid "display the kernel geometry"
785 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
786
787 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:695
788 msgid "display the partition table"
789 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
790
791 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:728
792 msgid "run a command via the shell"
793 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
794
795 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:731
796 msgid "run a command via the shell returning lines"
797 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
798
799 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:722
800 msgid "sleep for some seconds"
801 msgstr "usypia na kilka sekund"
802
803 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:551
804 msgid "get file information"
805 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
806
807 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:557
808 msgid "get file system statistics"
809 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
810
811 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:677 fish/cmds.c:680
812 msgid "print the printable strings in a file"
813 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
814
815 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:908
816 msgid "disable swap on device"
817 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
818
819 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:914
820 msgid "disable swap on file"
821 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
822
823 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:920
824 msgid "disable swap on labeled swap partition"
825 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
826
827 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:926
828 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
829 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
830
831 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:905
832 msgid "enable swap on device"
833 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
834
835 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:911
836 msgid "enable swap on file"
837 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
838
839 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:917
840 msgid "enable swap on labeled swap partition"
841 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
842
843 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:923
844 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
845 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
846
847 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:401
848 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
849 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
850
851 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:764
852 msgid "return last 10 lines of a file"
853 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
854
855 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:767
856 msgid "return last N lines of a file"
857 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
858
859 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:602
860 msgid "unpack tarfile to directory"
861 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
862
863 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:605
864 msgid "pack directory into tarfile"
865 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
866
867 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:608
868 msgid "unpack compressed tarball to directory"
869 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
870
871 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:611
872 msgid "pack directory into compressed tarball"
873 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
874
875 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:404
876 msgid "update file timestamps or create a new file"
877 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
878
879 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:992
880 msgid "truncate a file to zero size"
881 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
882
883 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:995
884 msgid "truncate a file to a particular size"
885 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
886
887 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:560
888 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
889 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
890
891 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:806
892 msgid "set file mode creation mask (umask)"
893 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
894
895 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:530
896 msgid "unmount a filesystem"
897 msgstr "odmontowuje system plików"
898
899 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:536
900 msgid "unmount all filesystems"
901 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
902
903 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:593
904 msgid "upload a file from the local machine"
905 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
906
907 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:998
908 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
909 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
910
911 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:371
912 msgid "get the library version number"
913 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
914
915 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:989
916 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
917 msgstr ""
918 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
919 "zamontowanemu urządzeniu"
920
921 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:707
922 msgid "activate or deactivate some volume groups"
923 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
924
925 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:704
926 msgid "activate or deactivate all volume groups"
927 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
928
929 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:629
930 msgid "remove an LVM volume group"
931 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
932
933 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:1055
934 #, fuzzy
935 msgid "rename an LVM volume group"
936 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
937
938 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:425 fish/cmds.c:434
939 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
940 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
941
942 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:755
943 msgid "count characters in a file"
944 msgstr "liczy znaki w pliku"
945
946 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:749
947 msgid "count lines in a file"
948 msgstr "liczy wiersze w pliku"
949
950 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:752
951 msgid "count words in a file"
952 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
953
954 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:527
955 msgid "create a file"
956 msgstr "tworzy plik"
957
958 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:650
959 msgid "write zeroes to the device"
960 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
961
962 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:686
963 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
964 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
965
966 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:815
967 msgid "determine file type inside a compressed file"
968 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
969
970 #: fish/cmds.c:293
971 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
972 msgstr ""
973 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
974 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
975 "o poleceniu."
976
977 #: fish/cmds.c:1333 fish/cmds.c:1345 fish/cmds.c:1358 fish/cmds.c:1372
978 #: fish/cmds.c:1386 fish/cmds.c:1401 fish/cmds.c:1416 fish/cmds.c:1429
979 #: fish/cmds.c:1444 fish/cmds.c:1457 fish/cmds.c:1472 fish/cmds.c:1485
980 #: fish/cmds.c:1499 fish/cmds.c:1512 fish/cmds.c:1527 fish/cmds.c:1540
981 #: fish/cmds.c:1554 fish/cmds.c:1568 fish/cmds.c:1582 fish/cmds.c:1596
982 #: fish/cmds.c:1610 fish/cmds.c:1625 fish/cmds.c:1656 fish/cmds.c:1670
983 #: fish/cmds.c:1684 fish/cmds.c:1700 fish/cmds.c:1713 fish/cmds.c:1728
984 #: fish/cmds.c:1741 fish/cmds.c:1756 fish/cmds.c:1769 fish/cmds.c:1784
985 #: fish/cmds.c:1797 fish/cmds.c:1813 fish/cmds.c:1827 fish/cmds.c:1840
986 #: fish/cmds.c:1856 fish/cmds.c:1875 fish/cmds.c:1894 fish/cmds.c:1912
987 #: fish/cmds.c:1927 fish/cmds.c:1942 fish/cmds.c:1957 fish/cmds.c:1972
988 #: fish/cmds.c:1987 fish/cmds.c:2002 fish/cmds.c:2017 fish/cmds.c:2033
989 #: fish/cmds.c:2053 fish/cmds.c:2087 fish/cmds.c:2101 fish/cmds.c:2120
990 #: fish/cmds.c:2139 fish/cmds.c:2157 fish/cmds.c:2174 fish/cmds.c:2190
991 #: fish/cmds.c:2207 fish/cmds.c:2222 fish/cmds.c:2238 fish/cmds.c:2250
992 #: fish/cmds.c:2263 fish/cmds.c:2280 fish/cmds.c:2296 fish/cmds.c:2312
993 #: fish/cmds.c:2328 fish/cmds.c:2344 fish/cmds.c:2361 fish/cmds.c:2398
994 #: fish/cmds.c:2452 fish/cmds.c:2470 fish/cmds.c:2488 fish/cmds.c:2506
995 #: fish/cmds.c:2521 fish/cmds.c:2540 fish/cmds.c:2575 fish/cmds.c:2594
996 #: fish/cmds.c:2670 fish/cmds.c:2706 fish/cmds.c:2719 fish/cmds.c:2734
997 #: fish/cmds.c:2746 fish/cmds.c:2759 fish/cmds.c:2778 fish/cmds.c:2797
998 #: fish/cmds.c:2816 fish/cmds.c:2835 fish/cmds.c:2854 fish/cmds.c:2873
999 #: fish/cmds.c:2890 fish/cmds.c:2904 fish/cmds.c:2918 fish/cmds.c:2934
1000 #: fish/cmds.c:2950 fish/cmds.c:2967 fish/cmds.c:3000 fish/cmds.c:3016
1001 #: fish/cmds.c:3032 fish/cmds.c:3046 fish/cmds.c:3061 fish/cmds.c:3079
1002 #: fish/cmds.c:3097 fish/cmds.c:3118 fish/cmds.c:3134 fish/cmds.c:3150
1003 #: fish/cmds.c:3166 fish/cmds.c:3184 fish/cmds.c:3201 fish/cmds.c:3220
1004 #: fish/cmds.c:3238 fish/cmds.c:3258 fish/cmds.c:3272 fish/cmds.c:3286
1005 #: fish/cmds.c:3301 fish/cmds.c:3316 fish/cmds.c:3334 fish/cmds.c:3349
1006 #: fish/cmds.c:3367 fish/cmds.c:3384 fish/cmds.c:3399 fish/cmds.c:3417
1007 #: fish/cmds.c:3437 fish/cmds.c:3457 fish/cmds.c:3476 fish/cmds.c:3507
1008 #: fish/cmds.c:3522 fish/cmds.c:3536 fish/cmds.c:3557 fish/cmds.c:3577
1009 #: fish/cmds.c:3597 fish/cmds.c:3616 fish/cmds.c:3630 fish/cmds.c:3649
1010 #: fish/cmds.c:3740 fish/cmds.c:3757 fish/cmds.c:3774 fish/cmds.c:3791
1011 #: fish/cmds.c:3806 fish/cmds.c:3824 fish/cmds.c:3857 fish/cmds.c:3871
1012 #: fish/cmds.c:3890 fish/cmds.c:3904 fish/cmds.c:3937 fish/cmds.c:3954
1013 #: fish/cmds.c:3971 fish/cmds.c:3988 fish/cmds.c:4007 fish/cmds.c:4021
1014 #: fish/cmds.c:4037 fish/cmds.c:4053 fish/cmds.c:4072 fish/cmds.c:4090
1015 #: fish/cmds.c:4108 fish/cmds.c:4126 fish/cmds.c:4146 fish/cmds.c:4184
1016 #: fish/cmds.c:4204 fish/cmds.c:4241 fish/cmds.c:4256 fish/cmds.c:4272
1017 #: fish/cmds.c:4290 fish/cmds.c:4310 fish/cmds.c:4329 fish/cmds.c:4344
1018 #: fish/cmds.c:4360 fish/cmds.c:4378 fish/cmds.c:4452 fish/cmds.c:4490
1019 #: fish/cmds.c:4566 fish/cmds.c:4639 fish/cmds.c:4673 fish/cmds.c:4693
1020 #: fish/cmds.c:4711 fish/cmds.c:4731 fish/cmds.c:4750 fish/cmds.c:4772
1021 #: fish/cmds.c:4812 fish/cmds.c:4850 fish/cmds.c:4868 fish/cmds.c:4884
1022 #: fish/cmds.c:4900 fish/cmds.c:4914 fish/cmds.c:4929 fish/cmds.c:4953
1023 #: fish/cmds.c:4974 fish/cmds.c:4995 fish/cmds.c:5016 fish/cmds.c:5037
1024 #: fish/cmds.c:5058 fish/cmds.c:5079 fish/cmds.c:5100 fish/cmds.c:5121
1025 #: fish/cmds.c:5142 fish/cmds.c:5163 fish/cmds.c:5184 fish/cmds.c:5204
1026 #: fish/cmds.c:5224 fish/cmds.c:5242 fish/cmds.c:5260 fish/cmds.c:5278
1027 #: fish/cmds.c:5295 fish/cmds.c:5315 fish/cmds.c:5350 fish/cmds.c:5364
1028 #: fish/cmds.c:5378 fish/cmds.c:5394 fish/cmds.c:5410 fish/cmds.c:5424
1029 #: fish/cmds.c:5438 fish/cmds.c:5452 fish/cmds.c:5466 fish/cmds.c:5482
1030 #: fish/cmds.c:5515 fish/cmds.c:5552 fish/cmds.c:5583 fish/cmds.c:5598
1031 #: fish/cmds.c:5613 fish/cmds.c:5626 fish/cmds.c:5639 fish/cmds.c:5657
1032 #: fish/cmds.c:5692 fish/cmds.c:5727 fish/cmds.c:5763 fish/cmds.c:5800
1033 #: fish/cmds.c:5838 fish/cmds.c:5876 fish/cmds.c:5911 fish/cmds.c:5925
1034 #: fish/cmds.c:5945 fish/cmds.c:5962 fish/cmds.c:5981 fish/cmds.c:5998
1035 #: fish/cmds.c:6015 fish/cmds.c:6048 fish/cmds.c:6117 fish/cmds.c:6154
1036 #: fish/cmds.c:6209 fish/cmds.c:6232 fish/cmds.c:6255 fish/cmds.c:6280
1037 #: fish/cmds.c:6336 fish/cmds.c:6354 fish/cmds.c:6396 fish/cmds.c:6413
1038 #: fish/cmds.c:6449 fish/cmds.c:6483 fish/cmds.c:6500 fish/cmds.c:6519
1039 #: fish/cmds.c:6573 fish/cmds.c:6590 fish/cmds.c:6609 fish/cmds.c:6628
1040 #: fish/cmds.c:6644
1041 #, c-format
1042 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1043 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1044
1045 #: fish/cmds.c:1334 fish/cmds.c:1346 fish/cmds.c:1359 fish/cmds.c:1373
1046 #: fish/cmds.c:1387 fish/cmds.c:1402 fish/cmds.c:1417 fish/cmds.c:1430
1047 #: fish/cmds.c:1445 fish/cmds.c:1458 fish/cmds.c:1473 fish/cmds.c:1486
1048 #: fish/cmds.c:1500 fish/cmds.c:1513 fish/cmds.c:1528 fish/cmds.c:1541
1049 #: fish/cmds.c:1555 fish/cmds.c:1569 fish/cmds.c:1583 fish/cmds.c:1597
1050 #: fish/cmds.c:1611 fish/cmds.c:1626 fish/cmds.c:1657 fish/cmds.c:1671
1051 #: fish/cmds.c:1685 fish/cmds.c:1701 fish/cmds.c:1714 fish/cmds.c:1729
1052 #: fish/cmds.c:1742 fish/cmds.c:1757 fish/cmds.c:1770 fish/cmds.c:1785
1053 #: fish/cmds.c:1798 fish/cmds.c:1814 fish/cmds.c:1828 fish/cmds.c:1841
1054 #: fish/cmds.c:1857 fish/cmds.c:1876 fish/cmds.c:1895 fish/cmds.c:1913
1055 #: fish/cmds.c:1928 fish/cmds.c:1943 fish/cmds.c:1958 fish/cmds.c:1973
1056 #: fish/cmds.c:1988 fish/cmds.c:2003 fish/cmds.c:2018 fish/cmds.c:2034
1057 #: fish/cmds.c:2054 fish/cmds.c:2088 fish/cmds.c:2102 fish/cmds.c:2121
1058 #: fish/cmds.c:2140 fish/cmds.c:2158 fish/cmds.c:2175 fish/cmds.c:2191
1059 #: fish/cmds.c:2208 fish/cmds.c:2223 fish/cmds.c:2239 fish/cmds.c:2251
1060 #: fish/cmds.c:2264 fish/cmds.c:2281 fish/cmds.c:2297 fish/cmds.c:2313
1061 #: fish/cmds.c:2329 fish/cmds.c:2345 fish/cmds.c:2362 fish/cmds.c:2399
1062 #: fish/cmds.c:2453 fish/cmds.c:2471 fish/cmds.c:2489 fish/cmds.c:2507
1063 #: fish/cmds.c:2522 fish/cmds.c:2541 fish/cmds.c:2576 fish/cmds.c:2595
1064 #: fish/cmds.c:2671 fish/cmds.c:2707 fish/cmds.c:2720 fish/cmds.c:2735
1065 #: fish/cmds.c:2747 fish/cmds.c:2760 fish/cmds.c:2779 fish/cmds.c:2798
1066 #: fish/cmds.c:2817 fish/cmds.c:2836 fish/cmds.c:2855 fish/cmds.c:2874
1067 #: fish/cmds.c:2891 fish/cmds.c:2905 fish/cmds.c:2919 fish/cmds.c:2935
1068 #: fish/cmds.c:2951 fish/cmds.c:2968 fish/cmds.c:3001 fish/cmds.c:3017
1069 #: fish/cmds.c:3033 fish/cmds.c:3047 fish/cmds.c:3062 fish/cmds.c:3080
1070 #: fish/cmds.c:3098 fish/cmds.c:3119 fish/cmds.c:3135 fish/cmds.c:3151
1071 #: fish/cmds.c:3167 fish/cmds.c:3185 fish/cmds.c:3202 fish/cmds.c:3221
1072 #: fish/cmds.c:3239 fish/cmds.c:3259 fish/cmds.c:3273 fish/cmds.c:3287
1073 #: fish/cmds.c:3302 fish/cmds.c:3317 fish/cmds.c:3335 fish/cmds.c:3350
1074 #: fish/cmds.c:3368 fish/cmds.c:3385 fish/cmds.c:3400 fish/cmds.c:3418
1075 #: fish/cmds.c:3438 fish/cmds.c:3458 fish/cmds.c:3477 fish/cmds.c:3508
1076 #: fish/cmds.c:3523 fish/cmds.c:3537 fish/cmds.c:3558 fish/cmds.c:3578
1077 #: fish/cmds.c:3598 fish/cmds.c:3617 fish/cmds.c:3631 fish/cmds.c:3650
1078 #: fish/cmds.c:3741 fish/cmds.c:3758 fish/cmds.c:3775 fish/cmds.c:3792
1079 #: fish/cmds.c:3807 fish/cmds.c:3825 fish/cmds.c:3858 fish/cmds.c:3872
1080 #: fish/cmds.c:3891 fish/cmds.c:3905 fish/cmds.c:3938 fish/cmds.c:3955
1081 #: fish/cmds.c:3972 fish/cmds.c:3989 fish/cmds.c:4008 fish/cmds.c:4022
1082 #: fish/cmds.c:4038 fish/cmds.c:4054 fish/cmds.c:4073 fish/cmds.c:4091
1083 #: fish/cmds.c:4109 fish/cmds.c:4127 fish/cmds.c:4147 fish/cmds.c:4185
1084 #: fish/cmds.c:4205 fish/cmds.c:4242 fish/cmds.c:4257 fish/cmds.c:4273
1085 #: fish/cmds.c:4291 fish/cmds.c:4311 fish/cmds.c:4330 fish/cmds.c:4345
1086 #: fish/cmds.c:4361 fish/cmds.c:4379 fish/cmds.c:4453 fish/cmds.c:4491
1087 #: fish/cmds.c:4567 fish/cmds.c:4640 fish/cmds.c:4674 fish/cmds.c:4694
1088 #: fish/cmds.c:4712 fish/cmds.c:4732 fish/cmds.c:4751 fish/cmds.c:4773
1089 #: fish/cmds.c:4813 fish/cmds.c:4851 fish/cmds.c:4869 fish/cmds.c:4885
1090 #: fish/cmds.c:4901 fish/cmds.c:4915 fish/cmds.c:4930 fish/cmds.c:4954
1091 #: fish/cmds.c:4975 fish/cmds.c:4996 fish/cmds.c:5017 fish/cmds.c:5038
1092 #: fish/cmds.c:5059 fish/cmds.c:5080 fish/cmds.c:5101 fish/cmds.c:5122
1093 #: fish/cmds.c:5143 fish/cmds.c:5164 fish/cmds.c:5185 fish/cmds.c:5205
1094 #: fish/cmds.c:5225 fish/cmds.c:5243 fish/cmds.c:5261 fish/cmds.c:5279
1095 #: fish/cmds.c:5296 fish/cmds.c:5316 fish/cmds.c:5351 fish/cmds.c:5365
1096 #: fish/cmds.c:5379 fish/cmds.c:5395 fish/cmds.c:5411 fish/cmds.c:5425
1097 #: fish/cmds.c:5439 fish/cmds.c:5453 fish/cmds.c:5467 fish/cmds.c:5483
1098 #: fish/cmds.c:5516 fish/cmds.c:5553 fish/cmds.c:5584 fish/cmds.c:5599
1099 #: fish/cmds.c:5614 fish/cmds.c:5627 fish/cmds.c:5640 fish/cmds.c:5658
1100 #: fish/cmds.c:5693 fish/cmds.c:5728 fish/cmds.c:5764 fish/cmds.c:5801
1101 #: fish/cmds.c:5839 fish/cmds.c:5877 fish/cmds.c:5912 fish/cmds.c:5926
1102 #: fish/cmds.c:5946 fish/cmds.c:5963 fish/cmds.c:5982 fish/cmds.c:5999
1103 #: fish/cmds.c:6016 fish/cmds.c:6049 fish/cmds.c:6118 fish/cmds.c:6155
1104 #: fish/cmds.c:6210 fish/cmds.c:6233 fish/cmds.c:6256 fish/cmds.c:6281
1105 #: fish/cmds.c:6337 fish/cmds.c:6355 fish/cmds.c:6397 fish/cmds.c:6414
1106 #: fish/cmds.c:6450 fish/cmds.c:6484 fish/cmds.c:6501 fish/cmds.c:6520
1107 #: fish/cmds.c:6574 fish/cmds.c:6591 fish/cmds.c:6610 fish/cmds.c:6629
1108 #: fish/cmds.c:6645
1109 #, c-format
1110 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1111 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1112
1113 #: fish/cmds.c:1636 fish/cmds.c:2066 fish/cmds.c:2372 fish/cmds.c:2409
1114 #: fish/cmds.c:2428 fish/cmds.c:2553 fish/cmds.c:2606 fish/cmds.c:2625
1115 #: fish/cmds.c:2644 fish/cmds.c:2684 fish/cmds.c:2979 fish/cmds.c:3487
1116 #: fish/cmds.c:3661 fish/cmds.c:3680 fish/cmds.c:3699 fish/cmds.c:3718
1117 #: fish/cmds.c:3836 fish/cmds.c:3915 fish/cmds.c:4157 fish/cmds.c:4215
1118 #: fish/cmds.c:4389 fish/cmds.c:4408 fish/cmds.c:4427 fish/cmds.c:4463
1119 #: fish/cmds.c:4501 fish/cmds.c:4520 fish/cmds.c:4539 fish/cmds.c:4577
1120 #: fish/cmds.c:4596 fish/cmds.c:4615 fish/cmds.c:4650 fish/cmds.c:4785
1121 #: fish/cmds.c:4825 fish/cmds.c:5328 fish/cmds.c:5493 fish/cmds.c:5528
1122 #: fish/cmds.c:5563 fish/cmds.c:5669 fish/cmds.c:5703 fish/cmds.c:5738
1123 #: fish/cmds.c:5774 fish/cmds.c:5812 fish/cmds.c:5850 fish/cmds.c:5888
1124 #: fish/cmds.c:6028 fish/cmds.c:6061 fish/cmds.c:6074 fish/cmds.c:6087
1125 #: fish/cmds.c:6100 fish/cmds.c:6130 fish/cmds.c:6165 fish/cmds.c:6184
1126 #: fish/cmds.c:6293 fish/cmds.c:6312 fish/cmds.c:6367 fish/cmds.c:6380
1127 #: fish/cmds.c:6425 fish/cmds.c:6461 fish/cmds.c:6530 fish/cmds.c:6549
1128 #, c-format
1129 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1130 msgstr ""
1131
1132 #: fish/cmds.c:1642 fish/cmds.c:2072 fish/cmds.c:2378 fish/cmds.c:2415
1133 #: fish/cmds.c:2434 fish/cmds.c:2559 fish/cmds.c:2612 fish/cmds.c:2631
1134 #: fish/cmds.c:2650 fish/cmds.c:2690 fish/cmds.c:2985 fish/cmds.c:3493
1135 #: fish/cmds.c:3667 fish/cmds.c:3686 fish/cmds.c:3705 fish/cmds.c:3724
1136 #: fish/cmds.c:3842 fish/cmds.c:3921 fish/cmds.c:4163 fish/cmds.c:4221
1137 #: fish/cmds.c:4395 fish/cmds.c:4414 fish/cmds.c:4433 fish/cmds.c:4469
1138 #: fish/cmds.c:4507 fish/cmds.c:4526 fish/cmds.c:4545 fish/cmds.c:4583
1139 #: fish/cmds.c:4602 fish/cmds.c:4621 fish/cmds.c:4656 fish/cmds.c:4791
1140 #: fish/cmds.c:4831 fish/cmds.c:5334 fish/cmds.c:5499 fish/cmds.c:5534
1141 #: fish/cmds.c:5569 fish/cmds.c:5675 fish/cmds.c:5709 fish/cmds.c:5744
1142 #: fish/cmds.c:5780 fish/cmds.c:5818 fish/cmds.c:5856 fish/cmds.c:5894
1143 #: fish/cmds.c:6136 fish/cmds.c:6171 fish/cmds.c:6190 fish/cmds.c:6299
1144 #: fish/cmds.c:6431 fish/cmds.c:6467 fish/cmds.c:6536 fish/cmds.c:6555
1145 #, c-format
1146 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1147 msgstr ""
1148
1149 #: fish/cmds.c:7416
1150 #, c-format
1151 msgid "%s: unknown command\n"
1152 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1153
1154 #: fish/edit.c:86
1155 #, c-format
1156 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1157 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1158
1159 #: fish/fish.c:92 fuse/guestmount.c:868
1160 #, c-format
1161 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1162 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1163
1164 #: fish/fish.c:96
1165 #, c-format
1166 msgid ""
1167 "%s: guest filesystem shell\n"
1168 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1169 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1170 "Usage:\n"
1171 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1172 "  %s -i libvirt-domain\n"
1173 "  %s -i disk-image(s)\n"
1174 "or for interactive use:\n"
1175 "  %s\n"
1176 "or from a shell script:\n"
1177 "  %s <<EOF\n"
1178 "  cmd\n"
1179 "  ...\n"
1180 "  EOF\n"
1181 "Options:\n"
1182 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1183 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1184 "  -a|--add image       Add image\n"
1185 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1186 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1187 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1188 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1189 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1190 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1191 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1192 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1193 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1194 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1195 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1196 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1197 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1198 msgstr ""
1199 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1200 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1201 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1202 "Użycie:\n"
1203 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1204 "  %s -i domena-libvirt\n"
1205 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1206 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1207 "  %s\n"
1208 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1209 "  %s <<EOF\n"
1210 "  polecenie\n"
1211 "  ...\n"
1212 "  EOF\n"
1213 "Opcje:\n"
1214 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1215 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1216 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1217 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1218 "                       pomocą Tab\n"
1219 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1220 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1221 "                       montowania dysków\n"
1222 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1223 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1224 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1225 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1226 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1227 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1228 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1229 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1230 "                       wykonaniem\n"
1231 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
1232 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1233
1234 #: fish/fish.c:184 fuse/guestmount.c:961
1235 #, c-format
1236 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1237 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1238
1239 #: fish/fish.c:223
1240 #, c-format
1241 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1242 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1243
1244 #: fish/fish.c:230
1245 #, c-format
1246 msgid ""
1247 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1248 msgstr ""
1249 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1250
1251 #: fish/fish.c:239 fuse/guestmount.c:1006
1252 #, c-format
1253 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1254 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1255
1256 #: fish/fish.c:266
1257 #, c-format
1258 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1259 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1260
1261 #: fish/fish.c:339
1262 #, c-format
1263 msgid "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
1264 msgstr ""
1265 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
1266
1267 #: fish/fish.c:346
1268 #, c-format
1269 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1270 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1271
1272 #: fish/fish.c:356
1273 #, c-format
1274 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
1275 msgstr ""
1276 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
1277
1278 #: fish/fish.c:402
1279 #, c-format
1280 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1281 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1282
1283 #: fish/fish.c:410
1284 #, c-format
1285 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1286 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1287
1288 #: fish/fish.c:416
1289 #, c-format
1290 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1291 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1292
1293 #: fish/fish.c:561
1294 #, c-format
1295 msgid ""
1296 "\n"
1297 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1298 "editing virtual machine filesystems.\n"
1299 "\n"
1300 "Type: 'help' for help with commands\n"
1301 "      'quit' to quit the shell\n"
1302 "\n"
1303 msgstr ""
1304 "\n"
1305 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1306 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1307 "\n"
1308 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1309 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1310 "\n"
1311
1312 #: fish/fish.c:641
1313 #, c-format
1314 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1315 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1316
1317 #: fish/fish.c:647 fish/fish.c:664
1318 #, c-format
1319 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1320 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1321
1322 #: fish/fish.c:658
1323 #, c-format
1324 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1325 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1326
1327 #: fish/fish.c:713
1328 #, c-format
1329 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1330 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1331
1332 #: fish/fish.c:730
1333 #, c-format
1334 msgid "%s: too many arguments\n"
1335 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1336
1337 #: fish/fish.c:759
1338 #, c-format
1339 msgid "%s: empty command on command line\n"
1340 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1341
1342 #: fish/fish.c:913
1343 msgid "display a list of commands or help on a command"
1344 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1345
1346 #: fish/fish.c:915
1347 msgid "quit guestfish"
1348 msgstr "kończy pracę guestfish"
1349
1350 #: fish/fish.c:918
1351 msgid "allocate an image"
1352 msgstr "przydziela obraz"
1353
1354 #: fish/fish.c:920
1355 msgid "display a line of text"
1356 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1357
1358 #: fish/fish.c:922
1359 msgid "edit a file in the image"
1360 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1361
1362 #: fish/fish.c:924
1363 msgid "local change directory"
1364 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1365
1366 #: fish/fish.c:926
1367 msgid "expand wildcards in command"
1368 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1369
1370 #: fish/fish.c:928
1371 msgid "view a file in the pager"
1372 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1373
1374 #: fish/fish.c:930
1375 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1376 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1377
1378 #: fish/fish.c:932
1379 msgid "allocate a sparse image file"
1380 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1381
1382 #: fish/fish.c:934
1383 msgid "measure time taken to run command"
1384 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1385
1386 #: fish/fish.c:946
1387 #, c-format
1388 msgid ""
1389 "alloc - allocate an image\n"
1390 "     alloc <filename> <size>\n"
1391 "\n"
1392 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1393 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1394 "\n"
1395 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1396 "\n"
1397 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1398 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1399 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1400 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1401 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1402 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1403 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1404 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1405 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1406 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1407 msgstr ""
1408 "alloc - przydziela obraz\n"
1409 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1410 "\n"
1411 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1412 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1413 "\n"
1414 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1415 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1416 "\n"
1417 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1418 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1419 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1420 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1421 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1422 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1423 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1424 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1425 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1426 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1427
1428 #: fish/fish.c:965
1429 #, c-format
1430 msgid ""
1431 "echo - display a line of text\n"
1432 "     echo [<params> ...]\n"
1433 "\n"
1434 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1435 msgstr ""
1436 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1437 "     echo [<parametry> ...]\n"
1438 "\n"
1439 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1440
1441 #: fish/fish.c:972
1442 #, c-format
1443 msgid ""
1444 "edit - edit a file in the image\n"
1445 "     edit <filename>\n"
1446 "\n"
1447 "    This is used to edit a file.\n"
1448 "\n"
1449 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1450 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
1451 "\n"
1452 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1453 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1454 "\n"
1455 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1456 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1457 msgstr ""
1458 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1459 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1460 "\n"
1461 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1462 "\n"
1463 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1464 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1465 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
1466 "\n"
1467 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1468 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1469 "\n"
1470 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1471 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1472
1473 #: fish/fish.c:986
1474 #, c-format
1475 msgid ""
1476 "lcd - local change directory\n"
1477 "    lcd <directory>\n"
1478 "\n"
1479 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1480 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1481 "    place.\n"
1482 msgstr ""
1483 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1484 "    lcd <katalog>\n"
1485 "\n"
1486 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1487 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1488
1489 #: fish/fish.c:993
1490 #, c-format
1491 msgid ""
1492 "glob - expand wildcards in command\n"
1493 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1494 "\n"
1495 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1496 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1497 "    once for each expanded argument.\n"
1498 msgstr ""
1499 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1500 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1501 "\n"
1502 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1503 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1504 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1505 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1506
1507 #: fish/fish.c:1000
1508 #, c-format
1509 msgid ""
1510 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1511 "     help cmd\n"
1512 "     help\n"
1513 msgstr ""
1514 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1515 "     help polecenie\n"
1516 "     help\n"
1517
1518 #: fish/fish.c:1005
1519 #, c-format
1520 msgid ""
1521 "more - view a file in the pager\n"
1522 "     more <filename>\n"
1523 "\n"
1524 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1525 "\n"
1526 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1527 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1528 "\n"
1529 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1530 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1531 "\n"
1532 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1533 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1534 msgstr ""
1535 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1536 "     more <nazwa_pliku>\n"
1537 "\n"
1538 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1539 "\n"
1540 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1541 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1542 "\n"
1543 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1544 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1545 "\n"
1546 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1547 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1548
1549 #: fish/fish.c:1021
1550 #, c-format
1551 msgid ""
1552 "quit - quit guestfish\n"
1553 "     quit\n"
1554 msgstr ""
1555 "quit - kończy pracę guestfish\n"
1556 "     quit\n"
1557
1558 #: fish/fish.c:1024
1559 #, c-format
1560 msgid ""
1561 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1562 "     reopen\n"
1563 "\n"
1564 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1565 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1566 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1567 msgstr ""
1568 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1569 "     reopen\n"
1570 "\n"
1571 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1572 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1573 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1574 "przydatne do testowania.\n"
1575
1576 #: fish/fish.c:1031
1577 #, c-format
1578 msgid ""
1579 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1580 "     sparse <filename> <size>\n"
1581 "\n"
1582 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1583 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1584 "\n"
1585 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1586 "    command, except that the image file is allocated\n"
1587 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1588 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1589 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1590 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1591 "    space during a write operation.\n"
1592 "\n"
1593 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1594 "\n"
1595 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1596 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1597 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1598 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1599 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1600 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1601 "    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
1602 "    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
1603 "    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
1604 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1605 msgstr ""
1606 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1607 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1608 "\n"
1609 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1610 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1611 "\n"
1612 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1613 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1614 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1615 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1616 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1617 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1618 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1619 "\n"
1620 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1621 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1622 "\n"
1623 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1624 "    <nn>             liczba kilobajtów\n"
1625 "      np.: 1440      standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1626 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1627 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1628 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1629 "    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
1630 "    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
1631 "    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
1632 "    <nn>sektory        liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1633
1634 #: fish/fish.c:1058
1635 #, c-format
1636 msgid ""
1637 "time - measure time taken to run command\n"
1638 "    time <command> [<args> ...]\n"
1639 "\n"
1640 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1641 "    time afterwards.\n"
1642 msgstr ""
1643 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1644 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1645 "\n"
1646 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1647
1648 #: fish/fish.c:1064
1649 #, c-format
1650 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1651 msgstr ""
1652 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1653 "poleceń\n"
1654
1655 #: fish/fish.c:1220
1656 #, c-format
1657 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1658 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1659
1660 #: fish/glob.c:52
1661 #, c-format
1662 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1663 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1664
1665 #: fish/glob.c:72
1666 #, c-format
1667 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1668 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1669
1670 #: fish/lcd.c:34
1671 #, c-format
1672 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1673 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1674
1675 #: fish/more.c:40
1676 #, c-format
1677 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1678 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1679
1680 #: fish/rc.c:249
1681 #, c-format
1682 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1683 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1684
1685 #: fish/rc.c:254
1686 #, c-format
1687 msgid ""
1688 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1689 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1690 msgstr ""
1691 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1692 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1693 "zgadzać.\n"
1694
1695 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1696 #, c-format
1697 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1698 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1699
1700 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1701 #, c-format
1702 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1703 msgstr ""
1704 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1705 "serwera\n"
1706
1707 #: fish/rc.c:380
1708 #, c-format
1709 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1710 msgstr ""
1711 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1712
1713 #: fish/reopen.c:36
1714 #, c-format
1715 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1716 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1717
1718 #: fish/reopen.c:46
1719 #, c-format
1720 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1721 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1722
1723 #: fish/time.c:35
1724 #, c-format
1725 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1726 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1727
1728 #: fuse/guestmount.c:872
1729 #, c-format
1730 msgid ""
1731 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1732 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1733 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1734 "Usage:\n"
1735 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
1736 "Options:\n"
1737 "  -a|--add image       Add image\n"
1738 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
1739 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
1740 "  --help               Display help message and exit\n"
1741 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1742 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1743 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
1744 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1745 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1746 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
1747 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1748 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1749 msgstr ""
1750 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
1751 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
1752 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1753 "Użycie:\n"
1754 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
1755 "Opcje:\n"
1756 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1757 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
1758 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
1759 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
1760 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
1761 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1762 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1763 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
1764 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1765 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1766 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
1767 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
1768 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1769 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1770
1771 #: fuse/guestmount.c:1077
1772 #, c-format
1773 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
1774 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
1775
1776 #: fuse/guestmount.c:1085
1777 #, c-format
1778 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
1779 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
1780
1781 #: src/guestfs.c:255
1782 #, c-format
1783 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
1784 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
1785
1786 #: src/guestfs.c:358
1787 #, c-format
1788 msgid "libguestfs: error: %s\n"
1789 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
1790
1791 #: src/guestfs.c:709
1792 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
1793 msgstr ""
1794 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
1795
1796 #: src/guestfs.c:723
1797 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
1798 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
1799
1800 #: src/guestfs.c:737
1801 #, c-format
1802 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
1803 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
1804
1805 #: src/guestfs.c:757 src/guestfs.c:796 src/guestfs.c:814
1806 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
1807 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
1808
1809 #: src/guestfs.c:899
1810 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
1811 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
1812
1813 #: src/guestfs.c:904
1814 msgid "qemu has already been launched"
1815 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
1816
1817 #: src/guestfs.c:912
1818 #, c-format
1819 msgid "%s: cannot create temporary directory"
1820 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
1821
1822 #: src/guestfs.c:1002
1823 #, c-format
1824 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
1825 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
1826
1827 #: src/guestfs.c:1394
1828 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
1829 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
1830
1831 #: src/guestfs.c:1413
1832 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
1833 msgstr ""
1834 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
1835 "błędów"
1836
1837 #: src/guestfs.c:1426
1838 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
1839 msgstr ""
1840 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
1841
1842 #: src/guestfs.c:1517
1843 #, c-format
1844 msgid "external command failed: %s"
1845 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
1846
1847 #: src/guestfs.c:1595
1848 #, c-format
1849 msgid ""
1850 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
1851 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
1852 msgstr ""
1853 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
1854 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
1855
1856 #: src/guestfs.c:1734
1857 msgid "qemu has not been launched yet"
1858 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
1859
1860 #: src/guestfs.c:1745
1861 msgid "no subprocess to kill"
1862 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
1863
1864 #: src/guestfs.c:1867
1865 #, c-format
1866 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
1867 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
1868
1869 #: src/guestfs.c:1890
1870 #, c-format
1871 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
1872 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
1873
1874 #: src/guestfs.c:1998
1875 #, c-format
1876 msgid ""
1877 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
1878 msgstr ""
1879 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
1880 "x\n"
1881
1882 #: src/guestfs.c:2156 src/guestfs.c:2210
1883 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
1884 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
1885
1886 #: src/guestfs.c:2172
1887 #, c-format
1888 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
1889 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
1890
1891 #: src/guestfs.c:2187
1892 #, c-format
1893 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
1894 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
1895
1896 #: src/guestfs.c:2309
1897 #, c-format
1898 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
1899 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
1900
1901 #: src/guestfs.c:2331
1902 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
1903 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
1904
1905 #: src/guestfs.c:2340
1906 msgid "dispatch failed to marshal args"
1907 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
1908
1909 #: src/guestfs.c:2470
1910 #, c-format
1911 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
1912 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
1913
1914 #: src/guestfs.c:2486
1915 #, c-format
1916 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
1917 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
1918
1919 #: src/guestfs.c:2610
1920 #, c-format
1921 msgid "%s: error in chunked encoding"
1922 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
1923
1924 #: src/guestfs.c:2638
1925 msgid "write to daemon socket"
1926 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
1927
1928 #: src/guestfs.c:2661
1929 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
1930 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
1931
1932 #: src/guestfs.c:2666
1933 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
1934 msgstr ""
1935 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
1936 "fragmentów pliku"
1937
1938 #: src/guestfs.c:2674
1939 msgid "failed to parse file chunk"
1940 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
1941
1942 #: src/guestfs.c:2683
1943 msgid "file receive cancelled by daemon"
1944 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
1945
1946 #: test-tool/test-tool.c:69
1947 #, c-format
1948 msgid ""
1949 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
1950 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1951 "Usage:\n"
1952 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
1953 "Options:\n"
1954 "  --help         Display usage\n"
1955 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1956 "                 Helper program (default: %s)\n"
1957 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
1958 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
1959 "  --timeout n\n"
1960 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
1961 msgstr ""
1962 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
1963 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1964 "Użycie:\n"
1965 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
1966 "Opcje:\n"
1967 "  --help         Wyświetla użycie\n"
1968 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1969 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
1970 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
1971 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
1972 "  --timeout n\n"
1973 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
1974 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
1975
1976 #: test-tool/test-tool.c:121
1977 #, c-format
1978 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
1979 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1980
1981 #: test-tool/test-tool.c:130
1982 #, c-format
1983 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
1984 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
1985
1986 #: test-tool/test-tool.c:142
1987 #, c-format
1988 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
1989 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
1990
1991 #: test-tool/test-tool.c:165
1992 #, c-format
1993 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
1994 msgstr ""
1995 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
1996 "się\n"
1997
1998 #: test-tool/test-tool.c:170 test-tool/test-tool.c:176
1999 #, c-format
2000 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2001 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2002
2003 #: test-tool/test-tool.c:184
2004 #, c-format
2005 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2006 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2007
2008 #: test-tool/test-tool.c:206
2009 #, c-format
2010 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2011 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2012
2013 #: test-tool/test-tool.c:218
2014 #, c-format
2015 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2016 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2017
2018 #: test-tool/test-tool.c:224
2019 #, c-format
2020 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2021 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2022
2023 #: test-tool/test-tool.c:230
2024 #, c-format
2025 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2026 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2027
2028 #: test-tool/test-tool.c:236
2029 #, c-format
2030 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2031 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2032
2033 #: test-tool/test-tool.c:242
2034 #, c-format
2035 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2036 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2037
2038 #: test-tool/test-tool.c:250
2039 #, c-format
2040 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2041 msgstr ""
2042 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2043 "nie powiódł się\n"
2044
2045 #: test-tool/test-tool.c:281
2046 #, c-format
2047 msgid ""
2048 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2049 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2050 msgstr ""
2051 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2052 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2053
2054 #: test-tool/test-tool.c:289
2055 #, c-format
2056 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2057 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2058
2059 #: test-tool/test-tool.c:303
2060 #, c-format
2061 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2062 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2063
2064 #: test-tool/test-tool.c:352
2065 #, c-format
2066 msgid ""
2067 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2068 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2069 "\n"
2070 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2071 msgstr ""
2072 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2073 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2074 "\n"
2075 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2076
2077 #: test-tool/test-tool.c:368
2078 #, c-format
2079 msgid "command failed: %s"
2080 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2081
2082 #: test-tool/test-tool.c:376
2083 #, c-format
2084 msgid ""
2085 "Test tool helper program %s\n"
2086 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2087 "was built.\n"
2088 msgstr ""
2089 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2090 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2091
2092 #: test-tool/test-tool.c:410
2093 #, c-format
2094 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2095 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"