Updated Polish translation
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2009-09-23 13:59+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2009-10-04 23:10+0200\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <fedora-trans-pl@redhat.com>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: fish/alloc.c:39
17 #, c-format
18 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
19 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
20
21 #: fish/alloc.c:47
22 #, c-format
23 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
24 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
25
26 #: fish/alloc.c:94 fish/alloc.c:101
27 #, c-format
28 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
29 msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
30
31 #: fish/cmds.c:33
32 msgid "Command"
33 msgstr "Polecenie"
34
35 #: fish/cmds.c:33
36 msgid "Description"
37 msgstr "Opis"
38
39 #: fish/cmds.c:35 fish/cmds.c:276
40 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
41 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
42
43 #: fish/cmds.c:36 fish/cmds.c:273
44 msgid "add an image to examine or modify"
45 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
46
47 #: fish/cmds.c:37 fish/cmds.c:279
48 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
49 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
50
51 #: fish/cmds.c:38 fish/cmds.c:408
52 msgid "close the current Augeas handle"
53 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
54
55 #: fish/cmds.c:39 fish/cmds.c:414
56 msgid "define an Augeas node"
57 msgstr "określa węzeł Augeas"
58
59 #: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:411
60 msgid "define an Augeas variable"
61 msgstr "określa zmienną Augeas"
62
63 #: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:417
64 msgid "look up the value of an Augeas path"
65 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
66
67 #: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:405
68 msgid "create a new Augeas handle"
69 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
70
71 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:423
72 msgid "insert a sibling Augeas node"
73 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
74
75 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:438
76 msgid "load files into the tree"
77 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
78
79 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:441
80 msgid "list Augeas nodes under augpath"
81 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
82
83 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:432
84 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
85 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
86
87 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:429
88 msgid "move Augeas node"
89 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
90
91 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:426
92 msgid "remove an Augeas path"
93 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
94
95 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:435
96 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
97 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
98
99 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:420
100 msgid "set Augeas path to value"
101 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
102
103 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:549
104 msgid "flush device buffers"
105 msgstr "czyści bufory urządzenia"
106
107 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:537
108 msgid "get blocksize of block device"
109 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
110
111 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:531
112 msgid "is block device set to read-only"
113 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
114
115 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:546
116 msgid "get total size of device in bytes"
117 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
118
119 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:534
120 msgid "get sectorsize of block device"
121 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
122
123 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:543
124 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
125 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
126
127 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:552
128 msgid "reread partition table"
129 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
130
131 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:540
132 msgid "set blocksize of block device"
133 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
134
135 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:525
136 msgid "set block device to read-only"
137 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
138
139 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:528
140 msgid "set block device to read-write"
141 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
142
143 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:369
144 msgid "list the contents of a file"
145 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
146
147 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:561
148 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
149 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
150
151 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:459
152 msgid "change file mode"
153 msgstr "zmienia tryb pliku"
154
155 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:462
156 msgid "change file owner and group"
157 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
158
159 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:507
160 msgid "run a command from the guest filesystem"
161 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
162
163 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:510
164 msgid "run a command, returning lines"
165 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
166
167 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:282
168 msgid "add qemu parameters"
169 msgstr "dodaje parametry QEMU"
170
171 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:618
172 msgid "copy a file"
173 msgstr "kopiuje plik"
174
175 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:621
176 msgid "copy a file or directory recursively"
177 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
178
179 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:585
180 msgid "debugging and internals"
181 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
182
183 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:732
184 msgid "report file system disk space usage"
185 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
186
187 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:735
188 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
189 msgstr ""
190 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
191
192 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:630
193 msgid "return kernel messages"
194 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
195
196 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:558
197 msgid "download a file to the local machine"
198 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
199
200 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:627
201 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
202 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
203
204 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:738
205 msgid "estimate file space usage"
206 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
207
208 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:681
209 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
210 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
211
212 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:942
213 msgid "echo arguments back to the client"
214 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
215
216 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:105
217 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:256
218 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:810
219 #: fish/cmds.c:813 fish/cmds.c:816 fish/cmds.c:819 fish/cmds.c:822
220 #: fish/cmds.c:825 fish/cmds.c:828 fish/cmds.c:831 fish/cmds.c:834
221 #: fish/cmds.c:837 fish/cmds.c:840 fish/cmds.c:843
222 msgid "return lines matching a pattern"
223 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
224
225 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:636
226 msgid "test if two files have equal contents"
227 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
228
229 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:465
230 msgid "test if file or directory exists"
231 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
232
233 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:864
234 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
235 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
236
237 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:504
238 msgid "determine file type"
239 msgstr "określa typ pliku"
240
241 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:678
242 msgid "find all files and directories"
243 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
244
245 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:609
246 msgid "run the filesystem checker"
247 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
248
249 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:300
250 msgid "get the additional kernel options"
251 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
252
253 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:306
254 msgid "get autosync mode"
255 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
256
257 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:357
258 msgid "get direct appliance mode flag"
259 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
260
261 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:600
262 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
263 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
264
265 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:606
266 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
267 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
268
269 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:333
270 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
271 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
272
273 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:294
274 msgid "get the search path"
275 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
276
277 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:336
278 msgid "get PID of qemu subprocess"
279 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
280
281 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:288
282 msgid "get the qemu binary"
283 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
284
285 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:345
286 msgid "get SELinux enabled flag"
287 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
288
289 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:327
290 msgid "get the current state"
291 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
292
293 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:351
294 msgid "get command trace enabled flag"
295 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
296
297 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:312
298 msgid "get verbose mode"
299 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
300
301 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:915
302 msgid "get SELinux security context"
303 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
304
305 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:780 fish/cmds.c:783
306 msgid "list extended attributes of a file or directory"
307 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
308
309 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:696
310 msgid "expand a wildcard path"
311 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
312
313 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:615
314 msgid "install GRUB"
315 msgstr "instaluje program GRUB"
316
317 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:720
318 msgid "return first 10 lines of a file"
319 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
320
321 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:723
322 msgid "return first N lines of a file"
323 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
324
325 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:645
326 msgid "dump a file in hexadecimal"
327 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
328
329 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:741
330 msgid "list files in an initrd"
331 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
332
333 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:897
334 msgid "add an inotify watch"
335 msgstr "dodaje obserwację inotify"
336
337 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:909
338 msgid "close the inotify handle"
339 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
340
341 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:906
342 msgid "return list of watched files that had events"
343 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
344
345 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:894
346 msgid "create an inotify handle"
347 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
348
349 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:903
350 msgid "return list of inotify events"
351 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
352
353 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:900
354 msgid "remove an inotify watch"
355 msgstr "usuwa obserwację inotify"
356
357 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:324
358 msgid "is busy processing a command"
359 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
360
361 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:318
362 msgid "is in configuration state"
363 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
364
365 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:468 fish/cmds.c:471
366 msgid "test if file exists"
367 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
368
369 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:321
370 msgid "is launching subprocess"
371 msgstr "uruchamia podprocesy"
372
373 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:315
374 msgid "is ready to accept commands"
375 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
376
377 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:270
378 msgid "kill the qemu subprocess"
379 msgstr "niszczy podproces QEMU"
380
381 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:267
382 msgid "launch the qemu subprocess"
383 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
384
385 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:378
386 msgid "list the block devices"
387 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
388
389 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:381
390 msgid "list the partitions"
391 msgstr "wyświetla listę partycji"
392
393 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:372
394 msgid "list the files in a directory (long format)"
395 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
396
397 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:849 fish/cmds.c:852
398 msgid "create a hard link"
399 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
400
401 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:855 fish/cmds.c:858
402 msgid "create a symbolic link"
403 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
404
405 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:792 fish/cmds.c:795
406 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
407 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
408
409 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:375
410 msgid "list the files in a directory"
411 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
412
413 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:786 fish/cmds.c:789
414 msgid "set extended attribute of a file or directory"
415 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
416
417 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:516
418 msgid "get file information for a symbolic link"
419 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
420
421 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:477 fish/cmds.c:480
422 msgid "create an LVM volume group"
423 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
424
425 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:501
426 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
427 msgstr ""
428 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
429
430 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:588
431 msgid "remove an LVM logical volume"
432 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
433
434 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:672
435 msgid "resize an LVM logical volume"
436 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
437
438 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:390 fish/cmds.c:399
439 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
440 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
441
442 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:453
443 msgid "create a directory"
444 msgstr "tworzy katalog"
445
446 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:456
447 msgid "create a directory and parents"
448 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
449
450 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:708
451 msgid "create a temporary directory"
452 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
453
454 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:930
455 #: fish/cmds.c:933 fish/cmds.c:936
456 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
457 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
458
459 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:921
460 msgid "make ext2/3/4 external journal"
461 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
462
463 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:924
464 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
465 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
466
467 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:927
468 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
469 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
470
471 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:759
472 msgid "make FIFO (named pipe)"
473 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
474
475 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:483
476 msgid "make a filesystem"
477 msgstr "tworzy system plików"
478
479 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:918
480 msgid "make a filesystem with block size"
481 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
482
483 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:801
484 msgid "create a mountpoint"
485 msgstr "tworzy punkt montowania"
486
487 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:756
488 msgid "make block, character or FIFO devices"
489 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
490
491 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:762
492 msgid "make block device node"
493 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
494
495 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:765
496 msgid "make char device node"
497 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
498
499 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:747
500 msgid "create a swap partition"
501 msgstr "tworzy partycję wymiany"
502
503 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:750
504 msgid "create a swap partition with a label"
505 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
506
507 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:753
508 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
509 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
510
511 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:891
512 msgid "create a swap file"
513 msgstr "tworzy plik wymiany"
514
515 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:939
516 msgid "load a kernel module"
517 msgstr "wczytuje moduł jądra"
518
519 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:360
520 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
521 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
522
523 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:744
524 msgid "mount a file using the loop device"
525 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
526
527 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:579
528 msgid "mount a guest disk with mount options"
529 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
530
531 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:576
532 msgid "mount a guest disk, read-only"
533 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
534
535 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:582
536 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
537 msgstr ""
538 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
539 "plików"
540
541 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:798
542 msgid "show mountpoints"
543 msgstr "wyświetla punkty montowania"
544
545 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:495
546 msgid "show mounted filesystems"
547 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
548
549 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:624
550 msgid "move a file"
551 msgstr "przenosi plik"
552
553 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:687
554 msgid "probe NTFS volume"
555 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
556
557 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:633
558 msgid "ping the guest daemon"
559 msgstr "odpytuje demona gościa"
560
561 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:474
562 msgid "create an LVM physical volume"
563 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
564
565 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:594
566 msgid "remove an LVM physical volume"
567 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
568
569 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:651
570 msgid "resize an LVM physical volume"
571 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
572
573 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:384 fish/cmds.c:393
574 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
575 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
576
577 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:807
578 msgid "read a file"
579 msgstr "odczytuje plik"
580
581 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:402
582 msgid "read file as lines"
583 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
584
585 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:771
586 msgid "read directories entries"
587 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
588
589 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:861
590 msgid "read the target of a symbolic link"
591 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
592
593 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:846
594 msgid "canonicalized absolute pathname"
595 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
596
597 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:675
598 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
599 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
600
601 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:444
602 msgid "remove a file"
603 msgstr "usuwa plik"
604
605 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:450
606 msgid "remove a file or directory recursively"
607 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
608
609 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:447
610 msgid "remove a directory"
611 msgstr "usuwa katalog"
612
613 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:804
614 msgid "remove a mountpoint"
615 msgstr "usuwa punkt montowania"
616
617 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:699
618 msgid "scrub (securely wipe) a device"
619 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
620
621 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:702
622 msgid "scrub (securely wipe) a file"
623 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
624
625 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:705
626 msgid "scrub (securely wipe) free space"
627 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
628
629 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:297
630 msgid "add options to kernel command line"
631 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
632
633 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:303
634 msgid "set autosync mode"
635 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
636
637 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:354
638 msgid "enable or disable direct appliance mode"
639 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
640
641 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:597
642 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
643 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
644
645 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:603
646 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
647 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
648
649 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:330
650 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
651 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
652
653 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:291
654 msgid "set the search path"
655 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
656
657 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:285
658 msgid "set the qemu binary"
659 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
660
661 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:342
662 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
663 msgstr ""
664 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
665
666 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:348
667 msgid "enable or disable command traces"
668 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
669
670 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:309
671 msgid "set verbose mode"
672 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
673
674 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:912
675 msgid "set SELinux security context"
676 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
677
678 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:486 fish/cmds.c:774
679 msgid "create partitions on a block device"
680 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
681
682 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:654
683 msgid "modify a single partition on a block device"
684 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
685
686 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:663
687 msgid "display the disk geometry from the partition table"
688 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
689
690 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:660
691 msgid "display the kernel geometry"
692 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
693
694 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:657
695 msgid "display the partition table"
696 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
697
698 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:690
699 msgid "run a command via the shell"
700 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
701
702 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:693
703 msgid "run a command via the shell returning lines"
704 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
705
706 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:684
707 msgid "sleep for some seconds"
708 msgstr "usypia na kilka sekund"
709
710 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:513
711 msgid "get file information"
712 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
713
714 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:519
715 msgid "get file system statistics"
716 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
717
718 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:639 fish/cmds.c:642
719 msgid "print the printable strings in a file"
720 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
721
722 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:870
723 msgid "disable swap on device"
724 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
725
726 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:876
727 msgid "disable swap on file"
728 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
729
730 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:882
731 msgid "disable swap on labeled swap partition"
732 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
733
734 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:888
735 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
736 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
737
738 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:867
739 msgid "enable swap on device"
740 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
741
742 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:873
743 msgid "enable swap on file"
744 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
745
746 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:879
747 msgid "enable swap on labeled swap partition"
748 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
749
750 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:885
751 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
752 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
753
754 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:363
755 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
756 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
757
758 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:726
759 msgid "return last 10 lines of a file"
760 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
761
762 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:729
763 msgid "return last N lines of a file"
764 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
765
766 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:564
767 msgid "unpack tarfile to directory"
768 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
769
770 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:567
771 msgid "pack directory into tarfile"
772 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
773
774 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:570
775 msgid "unpack compressed tarball to directory"
776 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
777
778 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:573
779 msgid "pack directory into compressed tarball"
780 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
781
782 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:366
783 msgid "update file timestamps or create a new file"
784 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
785
786 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:522
787 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
788 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
789
790 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:768
791 msgid "set file mode creation mask (umask)"
792 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
793
794 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:492
795 msgid "unmount a filesystem"
796 msgstr "odmontowuje system plików"
797
798 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:498
799 msgid "unmount all filesystems"
800 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
801
802 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:555
803 msgid "upload a file from the local machine"
804 msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
805
806 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:339
807 msgid "get the library version number"
808 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
809
810 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:669
811 msgid "activate or deactivate some volume groups"
812 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
813
814 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:666
815 msgid "activate or deactivate all volume groups"
816 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
817
818 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:591
819 msgid "remove an LVM volume group"
820 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
821
822 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:387 fish/cmds.c:396
823 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
824 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
825
826 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:717
827 msgid "count characters in a file"
828 msgstr "liczy znaki w pliku"
829
830 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:711
831 msgid "count lines in a file"
832 msgstr "liczy wiersze w pliku"
833
834 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:714
835 msgid "count words in a file"
836 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
837
838 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:489
839 msgid "create a file"
840 msgstr "tworzy plik"
841
842 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:612
843 msgid "write zeroes to the device"
844 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
845
846 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:648
847 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
848 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
849
850 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:777
851 msgid "determine file type inside a compressed file"
852 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
853
854 #: fish/cmds.c:261
855 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
856 msgstr ""
857 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
858 "pomoc polecenia."
859 "Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc o poleceniu."
860
861 #: fish/cmds.c:1190 fish/cmds.c:1202 fish/cmds.c:1215 fish/cmds.c:1229
862 #: fish/cmds.c:1243 fish/cmds.c:1258 fish/cmds.c:1273 fish/cmds.c:1286
863 #: fish/cmds.c:1301 fish/cmds.c:1314 fish/cmds.c:1329 fish/cmds.c:1342
864 #: fish/cmds.c:1356 fish/cmds.c:1369 fish/cmds.c:1384 fish/cmds.c:1397
865 #: fish/cmds.c:1411 fish/cmds.c:1425 fish/cmds.c:1439 fish/cmds.c:1453
866 #: fish/cmds.c:1467 fish/cmds.c:1482 fish/cmds.c:1495 fish/cmds.c:1509
867 #: fish/cmds.c:1523 fish/cmds.c:1539 fish/cmds.c:1552 fish/cmds.c:1567
868 #: fish/cmds.c:1580 fish/cmds.c:1595 fish/cmds.c:1608 fish/cmds.c:1624
869 #: fish/cmds.c:1638 fish/cmds.c:1651 fish/cmds.c:1665 fish/cmds.c:1682
870 #: fish/cmds.c:1699 fish/cmds.c:1715 fish/cmds.c:1730 fish/cmds.c:1745
871 #: fish/cmds.c:1760 fish/cmds.c:1775 fish/cmds.c:1790 fish/cmds.c:1805
872 #: fish/cmds.c:1820 fish/cmds.c:1836 fish/cmds.c:1854 fish/cmds.c:1868
873 #: fish/cmds.c:1882 fish/cmds.c:1901 fish/cmds.c:1920 fish/cmds.c:1938
874 #: fish/cmds.c:1955 fish/cmds.c:1971 fish/cmds.c:1988 fish/cmds.c:2003
875 #: fish/cmds.c:2019 fish/cmds.c:2031 fish/cmds.c:2044 fish/cmds.c:2061
876 #: fish/cmds.c:2075 fish/cmds.c:2089 fish/cmds.c:2103 fish/cmds.c:2117
877 #: fish/cmds.c:2132 fish/cmds.c:2149 fish/cmds.c:2165 fish/cmds.c:2181
878 #: fish/cmds.c:2197 fish/cmds.c:2213 fish/cmds.c:2228 fish/cmds.c:2247
879 #: fish/cmds.c:2264 fish/cmds.c:2283 fish/cmds.c:2305 fish/cmds.c:2321
880 #: fish/cmds.c:2334 fish/cmds.c:2349 fish/cmds.c:2361 fish/cmds.c:2374
881 #: fish/cmds.c:2391 fish/cmds.c:2410 fish/cmds.c:2429 fish/cmds.c:2446
882 #: fish/cmds.c:2463 fish/cmds.c:2480 fish/cmds.c:2497 fish/cmds.c:2511
883 #: fish/cmds.c:2525 fish/cmds.c:2541 fish/cmds.c:2557 fish/cmds.c:2574
884 #: fish/cmds.c:2589 fish/cmds.c:2605 fish/cmds.c:2621 fish/cmds.c:2635
885 #: fish/cmds.c:2650 fish/cmds.c:2666 fish/cmds.c:2682 fish/cmds.c:2701
886 #: fish/cmds.c:2717 fish/cmds.c:2733 fish/cmds.c:2749 fish/cmds.c:2765
887 #: fish/cmds.c:2782 fish/cmds.c:2801 fish/cmds.c:2819 fish/cmds.c:2839
888 #: fish/cmds.c:2853 fish/cmds.c:2867 fish/cmds.c:2882 fish/cmds.c:2897
889 #: fish/cmds.c:2915 fish/cmds.c:2930 fish/cmds.c:2948 fish/cmds.c:2965
890 #: fish/cmds.c:2980 fish/cmds.c:2996 fish/cmds.c:3012 fish/cmds.c:3028
891 #: fish/cmds.c:3043 fish/cmds.c:3056 fish/cmds.c:3071 fish/cmds.c:3085
892 #: fish/cmds.c:3102 fish/cmds.c:3120 fish/cmds.c:3138 fish/cmds.c:3155
893 #: fish/cmds.c:3169 fish/cmds.c:3188 fish/cmds.c:3207 fish/cmds.c:3224
894 #: fish/cmds.c:3241 fish/cmds.c:3258 fish/cmds.c:3273 fish/cmds.c:3291
895 #: fish/cmds.c:3306 fish/cmds.c:3320 fish/cmds.c:3337 fish/cmds.c:3351
896 #: fish/cmds.c:3366 fish/cmds.c:3383 fish/cmds.c:3400 fish/cmds.c:3417
897 #: fish/cmds.c:3434 fish/cmds.c:3448 fish/cmds.c:3462 fish/cmds.c:3476
898 #: fish/cmds.c:3493 fish/cmds.c:3509 fish/cmds.c:3525 fish/cmds.c:3541
899 #: fish/cmds.c:3559 fish/cmds.c:3577 fish/cmds.c:3595 fish/cmds.c:3612
900 #: fish/cmds.c:3627 fish/cmds.c:3643 fish/cmds.c:3659 fish/cmds.c:3677
901 #: fish/cmds.c:3692 fish/cmds.c:3707 fish/cmds.c:3723 fish/cmds.c:3741
902 #: fish/cmds.c:3759 fish/cmds.c:3777 fish/cmds.c:3797 fish/cmds.c:3814
903 #: fish/cmds.c:3830 fish/cmds.c:3848 fish/cmds.c:3866 fish/cmds.c:3884
904 #: fish/cmds.c:3901 fish/cmds.c:3921 fish/cmds.c:3941 fish/cmds.c:3959
905 #: fish/cmds.c:3975 fish/cmds.c:3989 fish/cmds.c:4005 fish/cmds.c:4019
906 #: fish/cmds.c:4034 fish/cmds.c:4052 fish/cmds.c:4071 fish/cmds.c:4090
907 #: fish/cmds.c:4109 fish/cmds.c:4128 fish/cmds.c:4147 fish/cmds.c:4166
908 #: fish/cmds.c:4185 fish/cmds.c:4204 fish/cmds.c:4223 fish/cmds.c:4242
909 #: fish/cmds.c:4261 fish/cmds.c:4279 fish/cmds.c:4297 fish/cmds.c:4313
910 #: fish/cmds.c:4329 fish/cmds.c:4345 fish/cmds.c:4360 fish/cmds.c:4378
911 #: fish/cmds.c:4393 fish/cmds.c:4407 fish/cmds.c:4421 fish/cmds.c:4435
912 #: fish/cmds.c:4449 fish/cmds.c:4463 fish/cmds.c:4477 fish/cmds.c:4491
913 #: fish/cmds.c:4505 fish/cmds.c:4519 fish/cmds.c:4534 fish/cmds.c:4551
914 #: fish/cmds.c:4564 fish/cmds.c:4579 fish/cmds.c:4594 fish/cmds.c:4607
915 #: fish/cmds.c:4620 fish/cmds.c:4638 fish/cmds.c:4655 fish/cmds.c:4672
916 #: fish/cmds.c:4690 fish/cmds.c:4709 fish/cmds.c:4729 fish/cmds.c:4749
917 #: fish/cmds.c:4766 fish/cmds.c:4780
918 #, c-format
919 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
920 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
921
922 #: fish/cmds.c:1191 fish/cmds.c:1203 fish/cmds.c:1216 fish/cmds.c:1230
923 #: fish/cmds.c:1244 fish/cmds.c:1259 fish/cmds.c:1274 fish/cmds.c:1287
924 #: fish/cmds.c:1302 fish/cmds.c:1315 fish/cmds.c:1330 fish/cmds.c:1343
925 #: fish/cmds.c:1357 fish/cmds.c:1370 fish/cmds.c:1385 fish/cmds.c:1398
926 #: fish/cmds.c:1412 fish/cmds.c:1426 fish/cmds.c:1440 fish/cmds.c:1454
927 #: fish/cmds.c:1468 fish/cmds.c:1483 fish/cmds.c:1496 fish/cmds.c:1510
928 #: fish/cmds.c:1524 fish/cmds.c:1540 fish/cmds.c:1553 fish/cmds.c:1568
929 #: fish/cmds.c:1581 fish/cmds.c:1596 fish/cmds.c:1609 fish/cmds.c:1625
930 #: fish/cmds.c:1639 fish/cmds.c:1652 fish/cmds.c:1666 fish/cmds.c:1683
931 #: fish/cmds.c:1700 fish/cmds.c:1716 fish/cmds.c:1731 fish/cmds.c:1746
932 #: fish/cmds.c:1761 fish/cmds.c:1776 fish/cmds.c:1791 fish/cmds.c:1806
933 #: fish/cmds.c:1821 fish/cmds.c:1837 fish/cmds.c:1855 fish/cmds.c:1869
934 #: fish/cmds.c:1883 fish/cmds.c:1902 fish/cmds.c:1921 fish/cmds.c:1939
935 #: fish/cmds.c:1956 fish/cmds.c:1972 fish/cmds.c:1989 fish/cmds.c:2004
936 #: fish/cmds.c:2020 fish/cmds.c:2032 fish/cmds.c:2045 fish/cmds.c:2062
937 #: fish/cmds.c:2076 fish/cmds.c:2090 fish/cmds.c:2104 fish/cmds.c:2118
938 #: fish/cmds.c:2133 fish/cmds.c:2150 fish/cmds.c:2166 fish/cmds.c:2182
939 #: fish/cmds.c:2198 fish/cmds.c:2214 fish/cmds.c:2229 fish/cmds.c:2248
940 #: fish/cmds.c:2265 fish/cmds.c:2284 fish/cmds.c:2306 fish/cmds.c:2322
941 #: fish/cmds.c:2335 fish/cmds.c:2350 fish/cmds.c:2362 fish/cmds.c:2375
942 #: fish/cmds.c:2392 fish/cmds.c:2411 fish/cmds.c:2430 fish/cmds.c:2447
943 #: fish/cmds.c:2464 fish/cmds.c:2481 fish/cmds.c:2498 fish/cmds.c:2512
944 #: fish/cmds.c:2526 fish/cmds.c:2542 fish/cmds.c:2558 fish/cmds.c:2575
945 #: fish/cmds.c:2590 fish/cmds.c:2606 fish/cmds.c:2622 fish/cmds.c:2636
946 #: fish/cmds.c:2651 fish/cmds.c:2667 fish/cmds.c:2683 fish/cmds.c:2702
947 #: fish/cmds.c:2718 fish/cmds.c:2734 fish/cmds.c:2750 fish/cmds.c:2766
948 #: fish/cmds.c:2783 fish/cmds.c:2802 fish/cmds.c:2820 fish/cmds.c:2840
949 #: fish/cmds.c:2854 fish/cmds.c:2868 fish/cmds.c:2883 fish/cmds.c:2898
950 #: fish/cmds.c:2916 fish/cmds.c:2931 fish/cmds.c:2949 fish/cmds.c:2966
951 #: fish/cmds.c:2981 fish/cmds.c:2997 fish/cmds.c:3013 fish/cmds.c:3029
952 #: fish/cmds.c:3044 fish/cmds.c:3057 fish/cmds.c:3072 fish/cmds.c:3086
953 #: fish/cmds.c:3103 fish/cmds.c:3121 fish/cmds.c:3139 fish/cmds.c:3156
954 #: fish/cmds.c:3170 fish/cmds.c:3189 fish/cmds.c:3208 fish/cmds.c:3225
955 #: fish/cmds.c:3242 fish/cmds.c:3259 fish/cmds.c:3274 fish/cmds.c:3292
956 #: fish/cmds.c:3307 fish/cmds.c:3321 fish/cmds.c:3338 fish/cmds.c:3352
957 #: fish/cmds.c:3367 fish/cmds.c:3384 fish/cmds.c:3401 fish/cmds.c:3418
958 #: fish/cmds.c:3435 fish/cmds.c:3449 fish/cmds.c:3463 fish/cmds.c:3477
959 #: fish/cmds.c:3494 fish/cmds.c:3510 fish/cmds.c:3526 fish/cmds.c:3542
960 #: fish/cmds.c:3560 fish/cmds.c:3578 fish/cmds.c:3596 fish/cmds.c:3613
961 #: fish/cmds.c:3628 fish/cmds.c:3644 fish/cmds.c:3660 fish/cmds.c:3678
962 #: fish/cmds.c:3693 fish/cmds.c:3708 fish/cmds.c:3724 fish/cmds.c:3742
963 #: fish/cmds.c:3760 fish/cmds.c:3778 fish/cmds.c:3798 fish/cmds.c:3815
964 #: fish/cmds.c:3831 fish/cmds.c:3849 fish/cmds.c:3867 fish/cmds.c:3885
965 #: fish/cmds.c:3902 fish/cmds.c:3922 fish/cmds.c:3942 fish/cmds.c:3960
966 #: fish/cmds.c:3976 fish/cmds.c:3990 fish/cmds.c:4006 fish/cmds.c:4020
967 #: fish/cmds.c:4035 fish/cmds.c:4053 fish/cmds.c:4072 fish/cmds.c:4091
968 #: fish/cmds.c:4110 fish/cmds.c:4129 fish/cmds.c:4148 fish/cmds.c:4167
969 #: fish/cmds.c:4186 fish/cmds.c:4205 fish/cmds.c:4224 fish/cmds.c:4243
970 #: fish/cmds.c:4262 fish/cmds.c:4280 fish/cmds.c:4298 fish/cmds.c:4314
971 #: fish/cmds.c:4330 fish/cmds.c:4346 fish/cmds.c:4361 fish/cmds.c:4379
972 #: fish/cmds.c:4394 fish/cmds.c:4408 fish/cmds.c:4422 fish/cmds.c:4436
973 #: fish/cmds.c:4450 fish/cmds.c:4464 fish/cmds.c:4478 fish/cmds.c:4492
974 #: fish/cmds.c:4506 fish/cmds.c:4520 fish/cmds.c:4535 fish/cmds.c:4552
975 #: fish/cmds.c:4565 fish/cmds.c:4580 fish/cmds.c:4595 fish/cmds.c:4608
976 #: fish/cmds.c:4621 fish/cmds.c:4639 fish/cmds.c:4656 fish/cmds.c:4673
977 #: fish/cmds.c:4691 fish/cmds.c:4710 fish/cmds.c:4730 fish/cmds.c:4750
978 #: fish/cmds.c:4767 fish/cmds.c:4781
979 #, c-format
980 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
981 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
982
983 #: fish/cmds.c:5475
984 #, c-format
985 msgid "%s: unknown command\n"
986 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
987
988 #: fish/edit.c:86
989 #, c-format
990 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
991 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
992
993 #: fish/fish.c:92
994 #, c-format
995 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
996 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
997
998 #: fish/fish.c:96
999 #, c-format
1000 msgid ""
1001 "%s: guest filesystem shell\n"
1002 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1003 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1004 "Usage:\n"
1005 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1006 "  %s -i libvirt-domain\n"
1007 "  %s -i disk-image(s)\n"
1008 "or for interactive use:\n"
1009 "  %s\n"
1010 "or from a shell script:\n"
1011 "  %s <<EOF\n"
1012 "  cmd\n"
1013 "  ...\n"
1014 "  EOF\n"
1015 "Options:\n"
1016 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1017 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1018 "  -a|--add image       Add image\n"
1019 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1020 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1021 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1022 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1023 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1024 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1025 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1026 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1027 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1028 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1029 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1030 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1031 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1032 msgstr ""
1033 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1034 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1035 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1036 "Użycie:\n"
1037 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1038 "  %s -i domena-libvirt\n"
1039 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1040 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1041 "  %s\n"
1042 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1043 "  %s <<EOF\n"
1044 "  polecenie\n"
1045 "  ...\n"
1046 "  EOF\n"
1047 "Opcje:\n"
1048 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1049 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1050 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1051 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1052 "                       pomocą Tab\n"
1053 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1054 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1055 "                       montowania dysków\n"
1056 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1057 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1058 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1059 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1060 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1061 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1062 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1063 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1064 "                       wykonaniem\n"
1065 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
1066 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1067
1068 #: fish/fish.c:184
1069 #, c-format
1070 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1071 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1072
1073 #: fish/fish.c:223
1074 #, c-format
1075 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1076 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1077
1078 #: fish/fish.c:230
1079 #, c-format
1080 msgid ""
1081 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1082 msgstr ""
1083 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1084
1085 #: fish/fish.c:239
1086 #, c-format
1087 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1088 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1089
1090 #: fish/fish.c:266
1091 #, c-format
1092 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1093 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1094
1095 #: fish/fish.c:339
1096 #, c-format
1097 msgid "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
1098 msgstr ""
1099 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
1100
1101 #: fish/fish.c:346
1102 #, c-format
1103 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1104 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1105
1106 #: fish/fish.c:356
1107 #, c-format
1108 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
1109 msgstr ""
1110 "%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
1111
1112 #: fish/fish.c:402
1113 #, c-format
1114 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1115 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1116
1117 #: fish/fish.c:410
1118 #, c-format
1119 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1120 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1121
1122 #: fish/fish.c:416
1123 #, c-format
1124 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1125 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1126
1127 #: fish/fish.c:561
1128 #, c-format
1129 msgid ""
1130 "\n"
1131 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1132 "editing virtual machine filesystems.\n"
1133 "\n"
1134 "Type: 'help' for help with commands\n"
1135 "      'quit' to quit the shell\n"
1136 "\n"
1137 msgstr ""
1138 "\n"
1139 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1140 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1141 "\n"
1142 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1143 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1144 "\n"
1145
1146 #: fish/fish.c:641
1147 #, c-format
1148 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1149 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1150
1151 #: fish/fish.c:647 fish/fish.c:664
1152 #, c-format
1153 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1154 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1155
1156 #: fish/fish.c:658
1157 #, c-format
1158 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1159 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1160
1161 #: fish/fish.c:713
1162 #, c-format
1163 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1164 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1165
1166 #: fish/fish.c:730
1167 #, c-format
1168 msgid "%s: too many arguments\n"
1169 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1170
1171 #: fish/fish.c:759
1172 #, c-format
1173 msgid "%s: empty command on command line\n"
1174 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1175
1176 #: fish/fish.c:911
1177 msgid "display a list of commands or help on a command"
1178 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1179
1180 #: fish/fish.c:913
1181 msgid "quit guestfish"
1182 msgstr "kończy pracę guestfish"
1183
1184 #: fish/fish.c:916
1185 msgid "allocate an image"
1186 msgstr "przydziela obraz"
1187
1188 #: fish/fish.c:918
1189 msgid "display a line of text"
1190 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1191
1192 #: fish/fish.c:920
1193 msgid "edit a file in the image"
1194 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1195
1196 #: fish/fish.c:922
1197 msgid "local change directory"
1198 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1199
1200 #: fish/fish.c:924
1201 msgid "expand wildcards in command"
1202 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1203
1204 #: fish/fish.c:926
1205 msgid "view a file in the pager"
1206 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1207
1208 #: fish/fish.c:928
1209 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1210 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1211
1212 #: fish/fish.c:930
1213 msgid "measure time taken to run command"
1214 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1215
1216 #: fish/fish.c:942
1217 #, c-format
1218 msgid ""
1219 "alloc - allocate an image\n"
1220 "     alloc <filename> <size>\n"
1221 "\n"
1222 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1223 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1224 "\n"
1225 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1226 "\n"
1227 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
1228 "    <nn>             number of kilobytes\n"
1229 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
1230 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
1231 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
1232 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
1233 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
1234 msgstr ""
1235 "alloc - przydziela obraz\n"
1236 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1237 "\n"
1238 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1239 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1240 "\n"
1241 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu, proszę zobaczyć\n"
1242 "    narzędzie qemu-img.\n"
1243 "\n"
1244 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
1245 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
1246 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
1247 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
1248 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
1249 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
1250 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
1251
1252 #: fish/fish.c:958
1253 #, c-format
1254 msgid ""
1255 "echo - display a line of text\n"
1256 "     echo [<params> ...]\n"
1257 "\n"
1258 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1259 msgstr ""
1260 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1261 "     echo [<parametry> ...]\n"
1262 "\n"
1263 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1264
1265 #: fish/fish.c:965
1266 #, c-format
1267 msgid ""
1268 "edit - edit a file in the image\n"
1269 "     edit <filename>\n"
1270 "\n"
1271 "    This is used to edit a file.\n"
1272 "\n"
1273 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1274 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
1275 "\n"
1276 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1277 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1278 "\n"
1279 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1280 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1281 msgstr ""
1282 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1283 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1284 "\n"
1285 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1286 "\n"
1287 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1288 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1289 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
1290 "\n"
1291 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1292 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1293 "\n"
1294 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1295 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1296
1297 #: fish/fish.c:979
1298 #, c-format
1299 msgid ""
1300 "lcd - local change directory\n"
1301 "    lcd <directory>\n"
1302 "\n"
1303 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1304 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1305 "    place.\n"
1306 msgstr ""
1307 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1308 "    lcd <katalog>\n"
1309 "\n"
1310 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1311 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1312
1313 #: fish/fish.c:986
1314 #, c-format
1315 msgid ""
1316 "glob - expand wildcards in command\n"
1317 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1318 "\n"
1319 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1320 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1321 "    once for each expanded argument.\n"
1322 msgstr ""
1323 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1324 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1325 "\n"
1326 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1327 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1328 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1329 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1330
1331 #: fish/fish.c:993
1332 #, c-format
1333 msgid ""
1334 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1335 "     help cmd\n"
1336 "     help\n"
1337 msgstr ""
1338 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1339 "     help polecenie\n"
1340 "     help\n"
1341
1342 #: fish/fish.c:998
1343 #, c-format
1344 msgid ""
1345 "more - view a file in the pager\n"
1346 "     more <filename>\n"
1347 "\n"
1348 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1349 "\n"
1350 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1351 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1352 "\n"
1353 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1354 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1355 "\n"
1356 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1357 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1358 msgstr ""
1359 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1360 "     more <nazwa_pliku>\n"
1361 "\n"
1362 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1363 "\n"
1364 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1365 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1366 "\n"
1367 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1368 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1369 "\n"
1370 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1371 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1372
1373 #: fish/fish.c:1014
1374 #, c-format
1375 msgid ""
1376 "quit - quit guestfish\n"
1377 "     quit\n"
1378 msgstr ""
1379 "quit - kończy pracę guestfish\n"
1380 "     quit\n"
1381
1382 #: fish/fish.c:1017
1383 #, c-format
1384 msgid ""
1385 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1386 "     reopen\n"
1387 "\n"
1388 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1389 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1390 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1391 msgstr ""
1392 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1393 "     reopen\n"
1394 "\n"
1395 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1396 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1397 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1398 "przydatne do testowania.\n"
1399
1400 #: fish/fish.c:1024
1401 #, c-format
1402 msgid ""
1403 "time - measure time taken to run command\n"
1404 "    time <command> [<args> ...]\n"
1405 "\n"
1406 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1407 "    time afterwards.\n"
1408 msgstr ""
1409 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1410 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1411 "\n"
1412 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1413
1414 #: fish/fish.c:1030
1415 #, c-format
1416 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1417 msgstr ""
1418 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1419 "poleceń\n"
1420
1421 #: fish/fish.c:1186
1422 #, c-format
1423 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1424 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1425
1426 #: fish/glob.c:52
1427 #, c-format
1428 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1429 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1430
1431 #: fish/glob.c:72
1432 #, c-format
1433 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1434 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1435
1436 #: fish/lcd.c:34
1437 #, c-format
1438 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1439 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1440
1441 #: fish/more.c:40
1442 #, c-format
1443 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1444 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1445
1446 #: fish/rc.c:249
1447 #, c-format
1448 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1449 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1450
1451 #: fish/rc.c:254
1452 #, c-format
1453 msgid ""
1454 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1455 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1456 msgstr ""
1457 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1458 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1459 "zgadzać.\n"
1460
1461 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1462 #, c-format
1463 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1464 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1465
1466 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1467 #, c-format
1468 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1469 msgstr ""
1470 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1471 "serwera\n"
1472
1473 #: fish/rc.c:380
1474 #, c-format
1475 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1476 msgstr ""
1477 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1478
1479 #: fish/reopen.c:36
1480 #, c-format
1481 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1482 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1483
1484 #: fish/reopen.c:46
1485 #, c-format
1486 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1487 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1488
1489 #: fish/time.c:35
1490 #, c-format
1491 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1492 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1493
1494 #: src/guestfs.c:247
1495 #, c-format
1496 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
1497 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
1498
1499 #: src/guestfs.c:350
1500 #, c-format
1501 msgid "libguestfs: error: %s\n"
1502 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
1503
1504 #: src/guestfs.c:688
1505 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
1506 msgstr ""
1507 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
1508
1509 #: src/guestfs.c:702
1510 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
1511 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
1512
1513 #: src/guestfs.c:716
1514 #, c-format
1515 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
1516 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
1517
1518 #: src/guestfs.c:736 src/guestfs.c:775 src/guestfs.c:793
1519 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
1520 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
1521
1522 #: src/guestfs.c:874
1523 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
1524 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
1525
1526 #: src/guestfs.c:879
1527 msgid "qemu has already been launched"
1528 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
1529
1530 #: src/guestfs.c:887
1531 #, c-format
1532 msgid "%s: cannot create temporary directory"
1533 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
1534
1535 #: src/guestfs.c:977
1536 #, c-format
1537 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
1538 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
1539
1540 #: src/guestfs.c:1347
1541 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
1542 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
1543
1544 #: src/guestfs.c:1366
1545 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
1546 msgstr ""
1547 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
1548 "błędów"
1549
1550 #: src/guestfs.c:1376
1551 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
1552 msgstr ""
1553 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
1554
1555 #: src/guestfs.c:1462
1556 #, c-format
1557 msgid "external command failed: %s"
1558 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
1559
1560 #: src/guestfs.c:1501
1561 #, c-format
1562 msgid ""
1563 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
1564 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
1565 msgstr ""
1566 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
1567 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
1568
1569 #: src/guestfs.c:1640
1570 msgid "qemu has not been launched yet"
1571 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
1572
1573 #: src/guestfs.c:1651
1574 msgid "no subprocess to kill"
1575 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
1576
1577 #: src/guestfs.c:1773
1578 #, c-format
1579 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
1580 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
1581
1582 #: src/guestfs.c:1796
1583 #, c-format
1584 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
1585 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
1586
1587 #: src/guestfs.c:1904
1588 #, c-format
1589 msgid ""
1590 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
1591 msgstr ""
1592 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano "
1593 "0x%x\n"
1594
1595 #: src/guestfs.c:2062 src/guestfs.c:2116
1596 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
1597 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
1598
1599 #: src/guestfs.c:2078
1600 #, c-format
1601 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
1602 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
1603
1604 #: src/guestfs.c:2093
1605 #, c-format
1606 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
1607 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
1608
1609 #: src/guestfs.c:2215
1610 #, c-format
1611 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
1612 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
1613
1614 #: src/guestfs.c:2237
1615 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
1616 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
1617
1618 #: src/guestfs.c:2246
1619 msgid "dispatch failed to marshal args"
1620 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
1621
1622 #: src/guestfs.c:2376
1623 #, c-format
1624 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
1625 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
1626
1627 #: src/guestfs.c:2392
1628 #, c-format
1629 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
1630 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
1631
1632 #: src/guestfs.c:2516
1633 #, c-format
1634 msgid "%s: error in chunked encoding"
1635 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
1636
1637 #: src/guestfs.c:2544
1638 msgid "write to daemon socket"
1639 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
1640
1641 #: src/guestfs.c:2567
1642 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
1643 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
1644
1645 #: src/guestfs.c:2572
1646 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
1647 msgstr ""
1648 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
1649 "fragmentów pliku"
1650
1651 #: src/guestfs.c:2580
1652 msgid "failed to parse file chunk"
1653 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
1654
1655 #: src/guestfs.c:2589
1656 msgid "file receive cancelled by daemon"
1657 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
1658
1659 #: test-tool/test-tool.c:59
1660 #, c-format
1661 msgid ""
1662 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
1663 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1664 "Usage:\n"
1665 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
1666 "Options:\n"
1667 "  --help         Display usage\n"
1668 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1669 "                 Helper program (default: %s)\n"
1670 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
1671 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
1672 "  --timeout n\n"
1673 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
1674 msgstr ""
1675 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
1676 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1677 "Użycie:\n"
1678 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
1679 "Opcje:\n"
1680 "  --help         Wyświetla użycie\n"
1681 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
1682 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
1683 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
1684 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
1685 "  --timeout n\n"
1686 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
1687 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
1688
1689 #: test-tool/test-tool.c:111
1690 #, c-format
1691 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
1692 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1693
1694 #: test-tool/test-tool.c:120
1695 #, c-format
1696 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
1697 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
1698
1699 #: test-tool/test-tool.c:132
1700 #, c-format
1701 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
1702 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
1703
1704 #: test-tool/test-tool.c:155
1705 #, c-format
1706 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
1707 msgstr ""
1708 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
1709 "się\n"
1710
1711 #: test-tool/test-tool.c:160 test-tool/test-tool.c:166
1712 #, c-format
1713 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
1714 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
1715
1716 #: test-tool/test-tool.c:174
1717 #, c-format
1718 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
1719 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
1720
1721 #: test-tool/test-tool.c:196
1722 #, c-format
1723 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
1724 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
1725
1726 #: test-tool/test-tool.c:208
1727 #, c-format
1728 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
1729 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
1730
1731 #: test-tool/test-tool.c:214
1732 #, c-format
1733 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
1734 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
1735
1736 #: test-tool/test-tool.c:220
1737 #, c-format
1738 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
1739 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
1740
1741 #: test-tool/test-tool.c:226
1742 #, c-format
1743 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
1744 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
1745
1746 #: test-tool/test-tool.c:232
1747 #, c-format
1748 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
1749 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
1750
1751 #: test-tool/test-tool.c:240
1752 #, c-format
1753 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
1754 msgstr ""
1755 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
1756 "nie powiódł się\n"
1757
1758 #: test-tool/test-tool.c:271
1759 #, c-format
1760 msgid ""
1761 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
1762 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
1763 msgstr ""
1764 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
1765 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
1766
1767 #: test-tool/test-tool.c:279
1768 #, c-format
1769 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
1770 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
1771
1772 #: test-tool/test-tool.c:293
1773 #, c-format
1774 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
1775 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
1776
1777 #: test-tool/test-tool.c:342
1778 #, c-format
1779 msgid ""
1780 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
1781 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
1782 "\n"
1783 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
1784 msgstr ""
1785 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
1786 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
1787 "\n"
1788 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
1789
1790 #: test-tool/test-tool.c:358
1791 #, c-format
1792 msgid "command failed: %s"
1793 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
1794
1795 #: test-tool/test-tool.c:366
1796 #, c-format
1797 msgid ""
1798 "Test tool helper program %s\n"
1799 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
1800 "was built.\n"
1801 msgstr ""
1802 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
1803 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
1804
1805 #: test-tool/test-tool.c:400
1806 #, c-format
1807 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
1808 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"