Version 1.5.21.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-10-01 21:01+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-09-23 15:40+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: fish/alloc.c:37
19 #, c-format
20 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
21 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
22
23 #: fish/alloc.c:51
24 #, c-format
25 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
26 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
27
28 #: fish/alloc.c:75
29 #, c-format
30 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
31 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
32
33 #: fish/alloc.c:154
34 #, c-format
35 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
36 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
37
38 #: fish/cmds.c:41
39 msgid "Command"
40 msgstr "Polecenie"
41
42 #: fish/cmds.c:41
43 msgid "Description"
44 msgstr "Opis"
45
46 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:472
47 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
48 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
49
50 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:467
51 msgid "add an image to examine or modify"
52 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
53
54 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:477
55 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
56 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
57
58 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:627
59 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
60 msgstr ""
61 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
62
63 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:622
64 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
65 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
66
67 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:387
68 msgid "allocate and add a disk file"
69 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
70
71 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:1887
72 msgid "clear Augeas path"
73 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
74
75 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:777
76 msgid "close the current Augeas handle"
77 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
78
79 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:787
80 msgid "define an Augeas node"
81 msgstr "określa węzeł Augeas"
82
83 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:782
84 msgid "define an Augeas variable"
85 msgstr "określa zmienną Augeas"
86
87 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:792
88 msgid "look up the value of an Augeas path"
89 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
90
91 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:772
92 msgid "create a new Augeas handle"
93 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
94
95 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:802
96 msgid "insert a sibling Augeas node"
97 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
98
99 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:827
100 msgid "load files into the tree"
101 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
102
103 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:832
104 msgid "list Augeas nodes under augpath"
105 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
106
107 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:817
108 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
109 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
110
111 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:812
112 msgid "move Augeas node"
113 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
114
115 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:807
116 msgid "remove an Augeas path"
117 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
118
119 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:822
120 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
121 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
122
123 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:797
124 msgid "set Augeas path to value"
125 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
126
127 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:1772
128 msgid "test availability of some parts of the API"
129 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
130
131 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:1947
132 msgid "return a list of all optional groups"
133 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
134
135 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:1902
136 msgid "upload base64-encoded data to file"
137 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
138
139 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:1907
140 msgid "download file and encode as base64"
141 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
142
143 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:1012
144 msgid "flush device buffers"
145 msgstr "czyści bufory urządzenia"
146
147 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:992
148 msgid "get blocksize of block device"
149 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
150
151 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:982
152 msgid "is block device set to read-only"
153 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
154
155 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:1007
156 msgid "get total size of device in bytes"
157 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
158
159 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:987
160 msgid "get sectorsize of block device"
161 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
162
163 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:1002
164 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
165 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
166
167 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:1017
168 msgid "reread partition table"
169 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
170
171 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:997
172 msgid "set blocksize of block device"
173 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
174
175 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:972
176 msgid "set block device to read-only"
177 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
178
179 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:977
180 msgid "set block device to read-write"
181 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
182
183 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:1677
184 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
185 msgstr ""
186 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
187
188 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:712
189 msgid "list the contents of a file"
190 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
191
192 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:1032
193 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
194 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
195
196 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1877
197 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
198 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
199
200 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:1912
201 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
202 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
203
204 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:862
205 msgid "change file mode"
206 msgstr "zmienia tryb pliku"
207
208 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:867 fish/cmds.c:1707
209 msgid "change file owner and group"
210 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
211
212 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:942
213 msgid "run a command from the guest filesystem"
214 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
215
216 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:947
217 msgid "run a command, returning lines"
218 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
219
220 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:482
221 msgid "add qemu parameters"
222 msgstr "dodaje parametry QEMU"
223
224 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:392
225 msgid "copy local files or directories into an image"
226 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
227
228 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:397
229 msgid "copy remote files or directories out of an image"
230 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
231
232 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:1827
233 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
234 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
235
236 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:1127
237 msgid "copy a file"
238 msgstr "kopiuje plik"
239
240 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1132
241 msgid "copy a file or directory recursively"
242 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
243
244 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:1777
245 msgid "copy from source to destination using dd"
246 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
247
248 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:1072
249 msgid "debugging and internals"
250 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
251
252 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:1897
253 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
254 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
255
256 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:1317
257 msgid "report file system disk space usage"
258 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
259
260 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:1322
261 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
262 msgstr ""
263 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
264
265 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:1147
266 msgid "return kernel messages"
267 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
268
269 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1027
270 msgid "download a file to the local machine"
271 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
272
273 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:2062
274 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
275 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
276
277 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:1142
278 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
279 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
280
281 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:1327
282 msgid "estimate file space usage"
283 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
284
285 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1232
286 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
287 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
288
289 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:402
290 msgid "display a line of text"
291 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
292
293 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:1667
294 msgid "echo arguments back to the client"
295 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
296
297 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:407
298 msgid "edit a file"
299 msgstr "modyfikuje plik"
300
301 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:113
302 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:371 fish/cmds.c:372
303 #: fish/cmds.c:376 fish/cmds.c:377 fish/cmds.c:379 fish/cmds.c:380
304 #: fish/cmds.c:1447 fish/cmds.c:1452 fish/cmds.c:1457 fish/cmds.c:1462
305 #: fish/cmds.c:1467 fish/cmds.c:1472 fish/cmds.c:1477 fish/cmds.c:1482
306 #: fish/cmds.c:1487 fish/cmds.c:1492 fish/cmds.c:1497 fish/cmds.c:1502
307 msgid "return lines matching a pattern"
308 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
309
310 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:1157
311 msgid "test if two files have equal contents"
312 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
313
314 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:872
315 msgid "test if file or directory exists"
316 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
317
318 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:1537 fish/cmds.c:1952
319 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
320 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
321
322 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:937
323 msgid "determine file type"
324 msgstr "określa typ pliku"
325
326 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:632
327 msgid "detect the architecture of a binary file"
328 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
329
330 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:1782
331 msgid "return the size of the file in bytes"
332 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
333
334 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:1767
335 msgid "fill a file with octets"
336 msgstr "wypełnia plik oktetami"
337
338 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:1917
339 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
340 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
341
342 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:1227
343 msgid "find all files and directories"
344 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
345
346 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:1672
347 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
348 msgstr ""
349 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
350
351 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:2022
352 msgid "find a filesystem by label"
353 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
354
355 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:2017
356 msgid "find a filesystem by UUID"
357 msgstr "znajduje system plików według UUID"
358
359 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:1112
360 msgid "run the filesystem checker"
361 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
362
363 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:512
364 msgid "get the additional kernel options"
365 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
366
367 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:522
368 msgid "get autosync mode"
369 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
370
371 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:607
372 msgid "get direct appliance mode flag"
373 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
374
375 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:1097
376 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
377 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
378
379 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:1107
380 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
381 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
382
383 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:567
384 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
385 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
386
387 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:687
388 msgid "get enable network flag"
389 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
390
391 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:502
392 msgid "get the search path"
393 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
394
395 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:572
396 msgid "get PID of qemu subprocess"
397 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
398
399 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:492
400 msgid "get the qemu binary"
401 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
402
403 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:617
404 msgid "get recovery process enabled flag"
405 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
406
407 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:587
408 msgid "get SELinux enabled flag"
409 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
410
411 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:557
412 msgid "get the current state"
413 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
414
415 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:597
416 msgid "get command trace enabled flag"
417 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
418
419 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:1892
420 msgid "get the current umask"
421 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
422
423 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:532
424 msgid "get verbose mode"
425 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
426
427 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:1622
428 msgid "get SELinux security context"
429 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
430
431 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:1397 fish/cmds.c:1402
432 msgid "list extended attributes of a file or directory"
433 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
434
435 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:412
436 msgid "expand wildcards in command"
437 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
438
439 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:1257
440 msgid "expand a wildcard path"
441 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
442
443 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:1122
444 msgid "install GRUB"
445 msgstr "instaluje program GRUB"
446
447 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:1297
448 msgid "return first 10 lines of a file"
449 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
450
451 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:1302
452 msgid "return first N lines of a file"
453 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
454
455 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:1172
456 msgid "dump a file in hexadecimal"
457 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
458
459 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:417
460 msgid "edit with a hex editor"
461 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
462
463 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:1797
464 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
465 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
466
467 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:1332
468 msgid "list files in an initrd"
469 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
470
471 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:1592
472 msgid "add an inotify watch"
473 msgstr "dodaje obserwację inotify"
474
475 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:1612
476 msgid "close the inotify handle"
477 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
478
479 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:1607
480 msgid "return list of watched files that had events"
481 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
482
483 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:1587
484 msgid "create an inotify handle"
485 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
486
487 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:1602
488 msgid "return list of inotify events"
489 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
490
491 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:1597
492 msgid "remove an inotify watch"
493 msgstr "usuwa obserwację inotify"
494
495 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:647
496 msgid "get architecture of inspected operating system"
497 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
498
499 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:652
500 msgid "get distro of inspected operating system"
501 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
502
503 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:677
504 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
505 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
506
507 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:657
508 msgid "get major version of inspected operating system"
509 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
510
511 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:662
512 msgid "get minor version of inspected operating system"
513 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
514
515 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:672
516 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
517 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
518
519 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:667
520 msgid "get product name of inspected operating system"
521 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
522
523 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:642
524 msgid "get type of inspected operating system"
525 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
526
527 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:637
528 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
529 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
530
531 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:2032
532 msgid "test if block device"
533 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
534
535 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:552
536 msgid "is busy processing a command"
537 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
538
539 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:2027
540 msgid "test if character device"
541 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
542
543 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:542
544 msgid "is in configuration state"
545 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
546
547 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:882
548 msgid "test if a directory"
549 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
550
551 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:2037
552 msgid "test if FIFO (named pipe)"
553 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
554
555 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:877
556 msgid "test if a regular file"
557 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
558
559 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:547
560 msgid "is launching subprocess"
561 msgstr "uruchamia podprocesy"
562
563 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:2012
564 msgid "test if device is a logical volume"
565 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
566
567 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:537
568 msgid "is ready to accept commands"
569 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
570
571 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:2047
572 msgid "test if socket"
573 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
574
575 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:2042
576 msgid "test if symbolic link"
577 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
578
579 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:462
580 msgid "kill the qemu subprocess"
581 msgstr "niszczy podproces QEMU"
582
583 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:457
584 msgid "launch the qemu subprocess"
585 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
586
587 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:422
588 msgid "change working directory"
589 msgstr "zmienia katalog roboczy"
590
591 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:727
592 msgid "list the block devices"
593 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
594
595 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:692
596 msgid "list filesystems"
597 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
598
599 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:732
600 msgid "list the partitions"
601 msgstr "wyświetla listę partycji"
602
603 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:717
604 msgid "list the files in a directory (long format)"
605 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
606
607 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:1512 fish/cmds.c:1517
608 msgid "create a hard link"
609 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
610
611 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:1522 fish/cmds.c:1527
612 msgid "create a symbolic link"
613 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
614
615 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:1417 fish/cmds.c:1422
616 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
617 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
618
619 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:722
620 msgid "list the files in a directory"
621 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
622
623 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:1407 fish/cmds.c:1412
624 msgid "set extended attribute of a file or directory"
625 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
626
627 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:957
628 msgid "get file information for a symbolic link"
629 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
630
631 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1712
632 msgid "lstat on multiple files"
633 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
634
635 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:2002
636 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
637 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
638
639 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1987
640 msgid "close a LUKS device"
641 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
642
643 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1992 fish/cmds.c:1997
644 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
645 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
646
647 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:2007
648 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
649 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
650
651 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1977
652 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
653 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
654
655 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1982
656 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
657 msgstr ""
658 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
659 "odczytu"
660
661 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:897
662 msgid "create an LVM logical volume"
663 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
664
665 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1972
666 msgid "clear LVM device filter"
667 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
668
669 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:932
670 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
671 msgstr ""
672 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
673
674 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1967
675 msgid "set LVM device filter"
676 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
677
678 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1077
679 msgid "remove an LVM logical volume"
680 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
681
682 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1787
683 msgid "rename an LVM logical volume"
684 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
685
686 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1217
687 msgid "resize an LVM logical volume"
688 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
689
690 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:1882
691 msgid "expand an LV to fill free space"
692 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
693
694 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:747 fish/cmds.c:762
695 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
696 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
697
698 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1812
699 msgid "get the UUID of a logical volume"
700 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
701
702 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1717
703 msgid "lgetxattr on multiple files"
704 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
705
706 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:427
707 msgid "open the manual"
708 msgstr "otwiera podręcznik"
709
710 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:852
711 msgid "create a directory"
712 msgstr "tworzy katalog"
713
714 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:1702
715 msgid "create a directory with a particular mode"
716 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
717
718 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:857
719 msgid "create a directory and parents"
720 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
721
722 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1277
723 msgid "create a temporary directory"
724 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
725
726 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:1647
727 #: fish/cmds.c:1652 fish/cmds.c:1657
728 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
729 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
730
731 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:1632
732 msgid "make ext2/3/4 external journal"
733 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
734
735 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:1637
736 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
737 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
738
739 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:1642
740 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
741 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
742
743 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:1362
744 msgid "make FIFO (named pipe)"
745 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
746
747 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:902
748 msgid "make a filesystem"
749 msgstr "tworzy system plików"
750
751 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:1627
752 msgid "make a filesystem with block size"
753 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
754
755 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:1432
756 msgid "create a mountpoint"
757 msgstr "tworzy punkt montowania"
758
759 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:1357
760 msgid "make block, character or FIFO devices"
761 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
762
763 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:1367
764 msgid "make block device node"
765 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
766
767 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:1372
768 msgid "make char device node"
769 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
770
771 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:1342
772 msgid "create a swap partition"
773 msgstr "tworzy partycję wymiany"
774
775 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:1347
776 msgid "create a swap partition with a label"
777 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
778
779 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:1352
780 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
781 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
782
783 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:1582
784 msgid "create a swap file"
785 msgstr "tworzy plik wymiany"
786
787 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:1662
788 msgid "load a kernel module"
789 msgstr "wczytuje moduł jądra"
790
791 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:432
792 msgid "view a file"
793 msgstr "wyświetla plik"
794
795 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:697
796 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
797 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
798
799 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:1337
800 msgid "mount a file using the loop device"
801 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
802
803 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:1062
804 msgid "mount a guest disk with mount options"
805 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
806
807 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:1057
808 msgid "mount a guest disk, read-only"
809 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
810
811 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:1067
812 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
813 msgstr ""
814 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
815 "plików"
816
817 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:1427
818 msgid "show mountpoints"
819 msgstr "wyświetla punkty montowania"
820
821 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:922
822 msgid "show mounted filesystems"
823 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
824
825 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:1137
826 msgid "move a file"
827 msgstr "przenosi plik"
828
829 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:1242
830 msgid "probe NTFS volume"
831 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
832
833 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:1847
834 msgid "resize an NTFS filesystem"
835 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
836
837 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:1942
838 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
839 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
840
841 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:1737
842 msgid "add a partition to the device"
843 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
844
845 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:1857
846 msgid "delete a partition"
847 msgstr "usuwa partycję"
848
849 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:1742
850 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
851 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
852
853 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:1862
854 msgid "return true if a partition is bootable"
855 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
856
857 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:1867
858 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
859 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
860
861 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:1762
862 msgid "get the partition table type"
863 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
864
865 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:1732
866 msgid "create an empty partition table"
867 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
868
869 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:1757
870 msgid "list partitions on a device"
871 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
872
873 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:1747
874 msgid "make a partition bootable"
875 msgstr "zmienia partycję na startową"
876
877 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:1872
878 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
879 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
880
881 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:1752
882 msgid "set partition name"
883 msgstr "ustawia nazwę partycji"
884
885 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:2052
886 msgid "convert partition name to device name"
887 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
888
889 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:1152
890 msgid "ping the guest daemon"
891 msgstr "odpytuje demona gościa"
892
893 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:1727
894 msgid "read part of a file"
895 msgstr "odczytuje część pliku"
896
897 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:2072
898 #, fuzzy
899 msgid "read part of a device"
900 msgstr "odczytuje część pliku"
901
902 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:887
903 msgid "create an LVM physical volume"
904 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
905
906 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:1087
907 msgid "remove an LVM physical volume"
908 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
909
910 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:1182
911 msgid "resize an LVM physical volume"
912 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
913
914 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:1937
915 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
916 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
917
918 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:737 fish/cmds.c:752
919 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
920 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
921
922 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:1802
923 msgid "get the UUID of a physical volume"
924 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
925
926 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:1927
927 msgid "write to part of a file"
928 msgstr "zapisuje do części pliku"
929
930 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:2067
931 #, fuzzy
932 msgid "write to part of a device"
933 msgstr "zapisuje do części pliku"
934
935 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1442
936 msgid "read a file"
937 msgstr "odczytuje plik"
938
939 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:767
940 msgid "read file as lines"
941 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
942
943 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:1382
944 msgid "read directories entries"
945 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
946
947 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:1532
948 msgid "read the target of a symbolic link"
949 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
950
951 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:1722
952 msgid "readlink on multiple files"
953 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
954
955 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:1507
956 msgid "canonicalized absolute pathname"
957 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
958
959 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:437
960 msgid "close and reopen libguestfs handle"
961 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
962
963 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:1222
964 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
965 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
966
967 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:1932
968 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
969 msgstr ""
970 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
971
972 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:837
973 msgid "remove a file"
974 msgstr "usuwa plik"
975
976 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:847
977 msgid "remove a file or directory recursively"
978 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
979
980 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:842
981 msgid "remove a directory"
982 msgstr "usuwa katalog"
983
984 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:1437
985 msgid "remove a mountpoint"
986 msgstr "usuwa punkt montowania"
987
988 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1262
989 msgid "scrub (securely wipe) a device"
990 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
991
992 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1267
993 msgid "scrub (securely wipe) a file"
994 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
995
996 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:1272
997 msgid "scrub (securely wipe) free space"
998 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
999
1000 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:507
1001 msgid "add options to kernel command line"
1002 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1003
1004 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:517
1005 msgid "set autosync mode"
1006 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1007
1008 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:602
1009 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1010 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1011
1012 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:1092
1013 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1014 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1015
1016 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:1102
1017 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1018 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1019
1020 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:562
1021 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1022 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1023
1024 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:682
1025 msgid "set enable network flag"
1026 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1027
1028 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:497
1029 msgid "set the search path"
1030 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1031
1032 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:487
1033 msgid "set the qemu binary"
1034 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1035
1036 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:612
1037 msgid "enable or disable the recovery process"
1038 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1039
1040 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:582
1041 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1042 msgstr ""
1043 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1044
1045 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:592
1046 msgid "enable or disable command traces"
1047 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1048
1049 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:527
1050 msgid "set verbose mode"
1051 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1052
1053 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:1617
1054 msgid "set SELinux security context"
1055 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1056
1057 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:907 fish/cmds.c:1387
1058 msgid "create partitions on a block device"
1059 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1060
1061 #: fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:1187
1062 msgid "modify a single partition on a block device"
1063 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1064
1065 #: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:1202
1066 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1067 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1068
1069 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:1197
1070 msgid "display the kernel geometry"
1071 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1072
1073 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:1192
1074 msgid "display the partition table"
1075 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1076
1077 #: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:1247
1078 msgid "run a command via the shell"
1079 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1080
1081 #: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:1252
1082 msgid "run a command via the shell returning lines"
1083 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1084
1085 #: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:1237
1086 msgid "sleep for some seconds"
1087 msgstr "usypia na kilka sekund"
1088
1089 #: fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:442
1090 msgid "create a sparse disk image and add"
1091 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1092
1093 #: fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:952
1094 msgid "get file information"
1095 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1096
1097 #: fish/cmds.c:319 fish/cmds.c:962
1098 msgid "get file system statistics"
1099 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1100
1101 #: fish/cmds.c:320 fish/cmds.c:321 fish/cmds.c:1162 fish/cmds.c:1167
1102 msgid "print the printable strings in a file"
1103 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1104
1105 #: fish/cmds.c:322 fish/cmds.c:447
1106 msgid "list supported groups of commands"
1107 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1108
1109 #: fish/cmds.c:323 fish/cmds.c:1547
1110 msgid "disable swap on device"
1111 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1112
1113 #: fish/cmds.c:324 fish/cmds.c:1557
1114 msgid "disable swap on file"
1115 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1116
1117 #: fish/cmds.c:325 fish/cmds.c:1567
1118 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1119 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1120
1121 #: fish/cmds.c:326 fish/cmds.c:1577
1122 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1123 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1124
1125 #: fish/cmds.c:327 fish/cmds.c:1542
1126 msgid "enable swap on device"
1127 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1128
1129 #: fish/cmds.c:328 fish/cmds.c:1552
1130 msgid "enable swap on file"
1131 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1132
1133 #: fish/cmds.c:329 fish/cmds.c:1562
1134 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1135 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1136
1137 #: fish/cmds.c:330 fish/cmds.c:1572
1138 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1139 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1140
1141 #: fish/cmds.c:331 fish/cmds.c:702
1142 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1143 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1144
1145 #: fish/cmds.c:332 fish/cmds.c:1307
1146 msgid "return last 10 lines of a file"
1147 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1148
1149 #: fish/cmds.c:333 fish/cmds.c:1312
1150 msgid "return last N lines of a file"
1151 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1152
1153 #: fish/cmds.c:334 fish/cmds.c:1037
1154 msgid "unpack tarfile to directory"
1155 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1156
1157 #: fish/cmds.c:335 fish/cmds.c:1042
1158 msgid "pack directory into tarfile"
1159 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1160
1161 #: fish/cmds.c:336 fish/cmds.c:343 fish/cmds.c:1047 fish/cmds.c:1837
1162 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1163 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1164
1165 #: fish/cmds.c:337 fish/cmds.c:344 fish/cmds.c:1052 fish/cmds.c:1842
1166 msgid "pack directory into compressed tarball"
1167 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1168
1169 #: fish/cmds.c:338 fish/cmds.c:452
1170 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1171 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1172
1173 #: fish/cmds.c:339 fish/cmds.c:707
1174 msgid "update file timestamps or create a new file"
1175 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1176
1177 #: fish/cmds.c:340 fish/cmds.c:1687
1178 msgid "truncate a file to zero size"
1179 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1180
1181 #: fish/cmds.c:341 fish/cmds.c:1692
1182 msgid "truncate a file to a particular size"
1183 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1184
1185 #: fish/cmds.c:342 fish/cmds.c:967
1186 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1187 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1188
1189 #: fish/cmds.c:345 fish/cmds.c:1377
1190 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1191 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1192
1193 #: fish/cmds.c:346 fish/cmds.c:917
1194 msgid "unmount a filesystem"
1195 msgstr "odmontowuje system plików"
1196
1197 #: fish/cmds.c:347 fish/cmds.c:927
1198 msgid "unmount all filesystems"
1199 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1200
1201 #: fish/cmds.c:348 fish/cmds.c:1022
1202 msgid "upload a file from the local machine"
1203 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1204
1205 #: fish/cmds.c:349 fish/cmds.c:2057
1206 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1207 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1208
1209 #: fish/cmds.c:350 fish/cmds.c:1697
1210 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1211 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1212
1213 #: fish/cmds.c:351 fish/cmds.c:577
1214 msgid "get the library version number"
1215 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1216
1217 #: fish/cmds.c:352 fish/cmds.c:1957
1218 msgid "get the filesystem label"
1219 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1220
1221 #: fish/cmds.c:353 fish/cmds.c:1682
1222 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1223 msgstr ""
1224 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1225 "zamontowanemu urządzeniu"
1226
1227 #: fish/cmds.c:354 fish/cmds.c:1962
1228 msgid "get the filesystem UUID"
1229 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1230
1231 #: fish/cmds.c:355 fish/cmds.c:1212
1232 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1233 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1234
1235 #: fish/cmds.c:356 fish/cmds.c:1207
1236 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1237 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1238
1239 #: fish/cmds.c:357 fish/cmds.c:892
1240 msgid "create an LVM volume group"
1241 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1242
1243 #: fish/cmds.c:358 fish/cmds.c:1822
1244 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1245 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1246
1247 #: fish/cmds.c:359 fish/cmds.c:1817
1248 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1249 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1250
1251 #: fish/cmds.c:360 fish/cmds.c:1082
1252 msgid "remove an LVM volume group"
1253 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1254
1255 #: fish/cmds.c:361 fish/cmds.c:1792
1256 msgid "rename an LVM volume group"
1257 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1258
1259 #: fish/cmds.c:362 fish/cmds.c:363 fish/cmds.c:742 fish/cmds.c:757
1260 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1261 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1262
1263 #: fish/cmds.c:364 fish/cmds.c:1852
1264 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1265 msgstr ""
1266 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1267
1268 #: fish/cmds.c:365 fish/cmds.c:1807
1269 msgid "get the UUID of a volume group"
1270 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1271
1272 #: fish/cmds.c:366 fish/cmds.c:1292
1273 msgid "count characters in a file"
1274 msgstr "liczy znaki w pliku"
1275
1276 #: fish/cmds.c:367 fish/cmds.c:1282
1277 msgid "count lines in a file"
1278 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1279
1280 #: fish/cmds.c:368 fish/cmds.c:1287
1281 msgid "count words in a file"
1282 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1283
1284 #: fish/cmds.c:369 fish/cmds.c:1922
1285 msgid "create a new file"
1286 msgstr "tworzy nowy plik"
1287
1288 #: fish/cmds.c:370 fish/cmds.c:912
1289 msgid "create a file"
1290 msgstr "tworzy plik"
1291
1292 #: fish/cmds.c:373 fish/cmds.c:1117
1293 msgid "write zeroes to the device"
1294 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1295
1296 #: fish/cmds.c:374 fish/cmds.c:1832
1297 msgid "write zeroes to an entire device"
1298 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1299
1300 #: fish/cmds.c:375 fish/cmds.c:1177
1301 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1302 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1303
1304 #: fish/cmds.c:378 fish/cmds.c:1392
1305 msgid "determine file type inside a compressed file"
1306 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1307
1308 #: fish/cmds.c:381
1309 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1310 msgstr ""
1311 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1312 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1313 "o poleceniu."
1314
1315 #: fish/cmds.c:2352 fish/cmds.c:2364 fish/cmds.c:2377 fish/cmds.c:2392
1316 #: fish/cmds.c:2407 fish/cmds.c:2423 fish/cmds.c:2440 fish/cmds.c:2455
1317 #: fish/cmds.c:2470 fish/cmds.c:2485 fish/cmds.c:2500 fish/cmds.c:2515
1318 #: fish/cmds.c:2529 fish/cmds.c:2543 fish/cmds.c:2558 fish/cmds.c:2572
1319 #: fish/cmds.c:2586 fish/cmds.c:2600 fish/cmds.c:2614 fish/cmds.c:2628
1320 #: fish/cmds.c:2642 fish/cmds.c:2657 fish/cmds.c:2689 fish/cmds.c:2703
1321 #: fish/cmds.c:2717 fish/cmds.c:2733 fish/cmds.c:2747 fish/cmds.c:2762
1322 #: fish/cmds.c:2776 fish/cmds.c:2791 fish/cmds.c:2805 fish/cmds.c:2820
1323 #: fish/cmds.c:2834 fish/cmds.c:2850 fish/cmds.c:2867 fish/cmds.c:2883
1324 #: fish/cmds.c:2902 fish/cmds.c:2918 fish/cmds.c:2936 fish/cmds.c:2954
1325 #: fish/cmds.c:2972 fish/cmds.c:2989 fish/cmds.c:3006 fish/cmds.c:3024
1326 #: fish/cmds.c:3042 fish/cmds.c:3060 fish/cmds.c:3074 fish/cmds.c:3088
1327 #: fish/cmds.c:3105 fish/cmds.c:3120 fish/cmds.c:3133 fish/cmds.c:3150
1328 #: fish/cmds.c:3170 fish/cmds.c:3190 fish/cmds.c:3209 fish/cmds.c:3224
1329 #: fish/cmds.c:3239 fish/cmds.c:3254 fish/cmds.c:3269 fish/cmds.c:3284
1330 #: fish/cmds.c:3299 fish/cmds.c:3314 fish/cmds.c:3330 fish/cmds.c:3351
1331 #: fish/cmds.c:3386 fish/cmds.c:3400 fish/cmds.c:3421 fish/cmds.c:3441
1332 #: fish/cmds.c:3460 fish/cmds.c:3478 fish/cmds.c:3495 fish/cmds.c:3513
1333 #: fish/cmds.c:3529 fish/cmds.c:3546 fish/cmds.c:3558 fish/cmds.c:3571
1334 #: fish/cmds.c:3589 fish/cmds.c:3606 fish/cmds.c:3623 fish/cmds.c:3640
1335 #: fish/cmds.c:3657 fish/cmds.c:3675 fish/cmds.c:3713 fish/cmds.c:3768
1336 #: fish/cmds.c:3787 fish/cmds.c:3806 fish/cmds.c:3825 fish/cmds.c:3841
1337 #: fish/cmds.c:3861 fish/cmds.c:3897 fish/cmds.c:3917 fish/cmds.c:3994
1338 #: fish/cmds.c:4031 fish/cmds.c:4045 fish/cmds.c:4060 fish/cmds.c:4072
1339 #: fish/cmds.c:4085 fish/cmds.c:4105 fish/cmds.c:4125 fish/cmds.c:4145
1340 #: fish/cmds.c:4165 fish/cmds.c:4185 fish/cmds.c:4205 fish/cmds.c:4223
1341 #: fish/cmds.c:4238 fish/cmds.c:4253 fish/cmds.c:4270 fish/cmds.c:4287
1342 #: fish/cmds.c:4305 fish/cmds.c:4339 fish/cmds.c:4356 fish/cmds.c:4373
1343 #: fish/cmds.c:4388 fish/cmds.c:4404 fish/cmds.c:4425 fish/cmds.c:4446
1344 #: fish/cmds.c:4468 fish/cmds.c:4489 fish/cmds.c:4508 fish/cmds.c:4529
1345 #: fish/cmds.c:4550 fish/cmds.c:4568 fish/cmds.c:4588 fish/cmds.c:4607
1346 #: fish/cmds.c:4628 fish/cmds.c:4643 fish/cmds.c:4658 fish/cmds.c:4674
1347 #: fish/cmds.c:4690 fish/cmds.c:4709 fish/cmds.c:4725 fish/cmds.c:4744
1348 #: fish/cmds.c:4762 fish/cmds.c:4778 fish/cmds.c:4797 fish/cmds.c:4818
1349 #: fish/cmds.c:4839 fish/cmds.c:4859 fish/cmds.c:4891 fish/cmds.c:4906
1350 #: fish/cmds.c:4920 fish/cmds.c:4942 fish/cmds.c:4963 fish/cmds.c:4984
1351 #: fish/cmds.c:5004 fish/cmds.c:5019 fish/cmds.c:5039 fish/cmds.c:5131
1352 #: fish/cmds.c:5149 fish/cmds.c:5167 fish/cmds.c:5185 fish/cmds.c:5201
1353 #: fish/cmds.c:5220 fish/cmds.c:5254 fish/cmds.c:5269 fish/cmds.c:5289
1354 #: fish/cmds.c:5304 fish/cmds.c:5338 fish/cmds.c:5356 fish/cmds.c:5374
1355 #: fish/cmds.c:5392 fish/cmds.c:5412 fish/cmds.c:5427 fish/cmds.c:5444
1356 #: fish/cmds.c:5461 fish/cmds.c:5481 fish/cmds.c:5500 fish/cmds.c:5519
1357 #: fish/cmds.c:5538 fish/cmds.c:5559 fish/cmds.c:5598 fish/cmds.c:5619
1358 #: fish/cmds.c:5657 fish/cmds.c:5672 fish/cmds.c:5688 fish/cmds.c:5707
1359 #: fish/cmds.c:5728 fish/cmds.c:5748 fish/cmds.c:5764 fish/cmds.c:5781
1360 #: fish/cmds.c:5800 fish/cmds.c:5875 fish/cmds.c:5914 fish/cmds.c:5991
1361 #: fish/cmds.c:6065 fish/cmds.c:6100 fish/cmds.c:6121 fish/cmds.c:6140
1362 #: fish/cmds.c:6161 fish/cmds.c:6181 fish/cmds.c:6204 fish/cmds.c:6245
1363 #: fish/cmds.c:6284 fish/cmds.c:6303 fish/cmds.c:6320 fish/cmds.c:6336
1364 #: fish/cmds.c:6351 fish/cmds.c:6367 fish/cmds.c:6392 fish/cmds.c:6414
1365 #: fish/cmds.c:6436 fish/cmds.c:6458 fish/cmds.c:6480 fish/cmds.c:6502
1366 #: fish/cmds.c:6524 fish/cmds.c:6546 fish/cmds.c:6568 fish/cmds.c:6590
1367 #: fish/cmds.c:6612 fish/cmds.c:6634 fish/cmds.c:6655 fish/cmds.c:6676
1368 #: fish/cmds.c:6695 fish/cmds.c:6714 fish/cmds.c:6733 fish/cmds.c:6751
1369 #: fish/cmds.c:6772 fish/cmds.c:6808 fish/cmds.c:6823 fish/cmds.c:6838
1370 #: fish/cmds.c:6855 fish/cmds.c:6872 fish/cmds.c:6887 fish/cmds.c:6902
1371 #: fish/cmds.c:6917 fish/cmds.c:6932 fish/cmds.c:6949 fish/cmds.c:6983
1372 #: fish/cmds.c:7021 fish/cmds.c:7053 fish/cmds.c:7068 fish/cmds.c:7083
1373 #: fish/cmds.c:7096 fish/cmds.c:7110 fish/cmds.c:7128 fish/cmds.c:7164
1374 #: fish/cmds.c:7200 fish/cmds.c:7237 fish/cmds.c:7275 fish/cmds.c:7314
1375 #: fish/cmds.c:7353 fish/cmds.c:7389 fish/cmds.c:7404 fish/cmds.c:7425
1376 #: fish/cmds.c:7445 fish/cmds.c:7465 fish/cmds.c:7483 fish/cmds.c:7501
1377 #: fish/cmds.c:7535 fish/cmds.c:7605 fish/cmds.c:7643 fish/cmds.c:7699
1378 #: fish/cmds.c:7723 fish/cmds.c:7747 fish/cmds.c:7773 fish/cmds.c:7830
1379 #: fish/cmds.c:7849 fish/cmds.c:7892 fish/cmds.c:7910 fish/cmds.c:7947
1380 #: fish/cmds.c:7982 fish/cmds.c:8000 fish/cmds.c:8020 fish/cmds.c:8075
1381 #: fish/cmds.c:8093 fish/cmds.c:8113 fish/cmds.c:8133 fish/cmds.c:8150
1382 #: fish/cmds.c:8168 fish/cmds.c:8193 fish/cmds.c:8211 fish/cmds.c:8229
1383 #: fish/cmds.c:8247 fish/cmds.c:8265 fish/cmds.c:8285 fish/cmds.c:8318
1384 #: fish/cmds.c:8334 fish/cmds.c:8355 fish/cmds.c:8375 fish/cmds.c:8389
1385 #: fish/cmds.c:8403 fish/cmds.c:8438 fish/cmds.c:8475 fish/cmds.c:8513
1386 #: fish/cmds.c:8567 fish/cmds.c:8587 fish/cmds.c:8621 fish/cmds.c:8635
1387 #: fish/cmds.c:8652 fish/cmds.c:8690 fish/cmds.c:8711 fish/cmds.c:8733
1388 #: fish/cmds.c:8756 fish/cmds.c:8795 fish/cmds.c:8818 fish/cmds.c:8854
1389 #: fish/cmds.c:8883 fish/cmds.c:8912 fish/cmds.c:8939 fish/cmds.c:8956
1390 #: fish/cmds.c:8986 fish/cmds.c:9004 fish/cmds.c:9022 fish/cmds.c:9038
1391 #: fish/cmds.c:9053 fish/cmds.c:9074 fish/cmds.c:9093 fish/cmds.c:9110
1392 #: fish/cmds.c:9150 fish/cmds.c:9191 fish/cmds.c:9233 fish/cmds.c:9270
1393 #: fish/cmds.c:9287 fish/cmds.c:9305 fish/cmds.c:9323 fish/cmds.c:9342
1394 #: fish/cmds.c:9361 fish/cmds.c:9380 fish/cmds.c:9399 fish/cmds.c:9418
1395 #: fish/cmds.c:9438 fish/cmds.c:9474 fish/cmds.c:9523 fish/cmds.c:9559
1396 #, c-format
1397 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1398 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1399
1400 #: fish/cmds.c:2353 fish/cmds.c:2365 fish/cmds.c:2378 fish/cmds.c:2393
1401 #: fish/cmds.c:2408 fish/cmds.c:2424 fish/cmds.c:2441 fish/cmds.c:2456
1402 #: fish/cmds.c:2471 fish/cmds.c:2486 fish/cmds.c:2501 fish/cmds.c:2516
1403 #: fish/cmds.c:2530 fish/cmds.c:2544 fish/cmds.c:2559 fish/cmds.c:2573
1404 #: fish/cmds.c:2587 fish/cmds.c:2601 fish/cmds.c:2615 fish/cmds.c:2629
1405 #: fish/cmds.c:2643 fish/cmds.c:2658 fish/cmds.c:2690 fish/cmds.c:2704
1406 #: fish/cmds.c:2718 fish/cmds.c:2734 fish/cmds.c:2748 fish/cmds.c:2763
1407 #: fish/cmds.c:2777 fish/cmds.c:2792 fish/cmds.c:2806 fish/cmds.c:2821
1408 #: fish/cmds.c:2835 fish/cmds.c:2851 fish/cmds.c:2868 fish/cmds.c:2884
1409 #: fish/cmds.c:2903 fish/cmds.c:2919 fish/cmds.c:2937 fish/cmds.c:2955
1410 #: fish/cmds.c:2973 fish/cmds.c:2990 fish/cmds.c:3007 fish/cmds.c:3025
1411 #: fish/cmds.c:3043 fish/cmds.c:3061 fish/cmds.c:3075 fish/cmds.c:3089
1412 #: fish/cmds.c:3106 fish/cmds.c:3121 fish/cmds.c:3134 fish/cmds.c:3151
1413 #: fish/cmds.c:3171 fish/cmds.c:3191 fish/cmds.c:3210 fish/cmds.c:3225
1414 #: fish/cmds.c:3240 fish/cmds.c:3255 fish/cmds.c:3270 fish/cmds.c:3285
1415 #: fish/cmds.c:3300 fish/cmds.c:3315 fish/cmds.c:3331 fish/cmds.c:3352
1416 #: fish/cmds.c:3387 fish/cmds.c:3401 fish/cmds.c:3422 fish/cmds.c:3442
1417 #: fish/cmds.c:3461 fish/cmds.c:3479 fish/cmds.c:3496 fish/cmds.c:3514
1418 #: fish/cmds.c:3530 fish/cmds.c:3547 fish/cmds.c:3559 fish/cmds.c:3572
1419 #: fish/cmds.c:3590 fish/cmds.c:3607 fish/cmds.c:3624 fish/cmds.c:3641
1420 #: fish/cmds.c:3658 fish/cmds.c:3676 fish/cmds.c:3714 fish/cmds.c:3769
1421 #: fish/cmds.c:3788 fish/cmds.c:3807 fish/cmds.c:3826 fish/cmds.c:3842
1422 #: fish/cmds.c:3862 fish/cmds.c:3898 fish/cmds.c:3918 fish/cmds.c:3995
1423 #: fish/cmds.c:4032 fish/cmds.c:4046 fish/cmds.c:4061 fish/cmds.c:4073
1424 #: fish/cmds.c:4086 fish/cmds.c:4106 fish/cmds.c:4126 fish/cmds.c:4146
1425 #: fish/cmds.c:4166 fish/cmds.c:4186 fish/cmds.c:4206 fish/cmds.c:4224
1426 #: fish/cmds.c:4239 fish/cmds.c:4254 fish/cmds.c:4271 fish/cmds.c:4288
1427 #: fish/cmds.c:4306 fish/cmds.c:4340 fish/cmds.c:4357 fish/cmds.c:4374
1428 #: fish/cmds.c:4389 fish/cmds.c:4405 fish/cmds.c:4426 fish/cmds.c:4447
1429 #: fish/cmds.c:4469 fish/cmds.c:4490 fish/cmds.c:4509 fish/cmds.c:4530
1430 #: fish/cmds.c:4551 fish/cmds.c:4569 fish/cmds.c:4589 fish/cmds.c:4608
1431 #: fish/cmds.c:4629 fish/cmds.c:4644 fish/cmds.c:4659 fish/cmds.c:4675
1432 #: fish/cmds.c:4691 fish/cmds.c:4710 fish/cmds.c:4726 fish/cmds.c:4745
1433 #: fish/cmds.c:4763 fish/cmds.c:4779 fish/cmds.c:4798 fish/cmds.c:4819
1434 #: fish/cmds.c:4840 fish/cmds.c:4860 fish/cmds.c:4892 fish/cmds.c:4907
1435 #: fish/cmds.c:4921 fish/cmds.c:4943 fish/cmds.c:4964 fish/cmds.c:4985
1436 #: fish/cmds.c:5005 fish/cmds.c:5020 fish/cmds.c:5040 fish/cmds.c:5132
1437 #: fish/cmds.c:5150 fish/cmds.c:5168 fish/cmds.c:5186 fish/cmds.c:5202
1438 #: fish/cmds.c:5221 fish/cmds.c:5255 fish/cmds.c:5270 fish/cmds.c:5290
1439 #: fish/cmds.c:5305 fish/cmds.c:5339 fish/cmds.c:5357 fish/cmds.c:5375
1440 #: fish/cmds.c:5393 fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5428 fish/cmds.c:5445
1441 #: fish/cmds.c:5462 fish/cmds.c:5482 fish/cmds.c:5501 fish/cmds.c:5520
1442 #: fish/cmds.c:5539 fish/cmds.c:5560 fish/cmds.c:5599 fish/cmds.c:5620
1443 #: fish/cmds.c:5658 fish/cmds.c:5673 fish/cmds.c:5689 fish/cmds.c:5708
1444 #: fish/cmds.c:5729 fish/cmds.c:5749 fish/cmds.c:5765 fish/cmds.c:5782
1445 #: fish/cmds.c:5801 fish/cmds.c:5876 fish/cmds.c:5915 fish/cmds.c:5992
1446 #: fish/cmds.c:6066 fish/cmds.c:6101 fish/cmds.c:6122 fish/cmds.c:6141
1447 #: fish/cmds.c:6162 fish/cmds.c:6182 fish/cmds.c:6205 fish/cmds.c:6246
1448 #: fish/cmds.c:6285 fish/cmds.c:6304 fish/cmds.c:6321 fish/cmds.c:6337
1449 #: fish/cmds.c:6352 fish/cmds.c:6368 fish/cmds.c:6393 fish/cmds.c:6415
1450 #: fish/cmds.c:6437 fish/cmds.c:6459 fish/cmds.c:6481 fish/cmds.c:6503
1451 #: fish/cmds.c:6525 fish/cmds.c:6547 fish/cmds.c:6569 fish/cmds.c:6591
1452 #: fish/cmds.c:6613 fish/cmds.c:6635 fish/cmds.c:6656 fish/cmds.c:6677
1453 #: fish/cmds.c:6696 fish/cmds.c:6715 fish/cmds.c:6734 fish/cmds.c:6752
1454 #: fish/cmds.c:6773 fish/cmds.c:6809 fish/cmds.c:6824 fish/cmds.c:6839
1455 #: fish/cmds.c:6856 fish/cmds.c:6873 fish/cmds.c:6888 fish/cmds.c:6903
1456 #: fish/cmds.c:6918 fish/cmds.c:6933 fish/cmds.c:6950 fish/cmds.c:6984
1457 #: fish/cmds.c:7022 fish/cmds.c:7054 fish/cmds.c:7069 fish/cmds.c:7084
1458 #: fish/cmds.c:7097 fish/cmds.c:7111 fish/cmds.c:7129 fish/cmds.c:7165
1459 #: fish/cmds.c:7201 fish/cmds.c:7238 fish/cmds.c:7276 fish/cmds.c:7315
1460 #: fish/cmds.c:7354 fish/cmds.c:7390 fish/cmds.c:7405 fish/cmds.c:7426
1461 #: fish/cmds.c:7446 fish/cmds.c:7466 fish/cmds.c:7484 fish/cmds.c:7502
1462 #: fish/cmds.c:7536 fish/cmds.c:7606 fish/cmds.c:7644 fish/cmds.c:7700
1463 #: fish/cmds.c:7724 fish/cmds.c:7748 fish/cmds.c:7774 fish/cmds.c:7831
1464 #: fish/cmds.c:7850 fish/cmds.c:7893 fish/cmds.c:7911 fish/cmds.c:7948
1465 #: fish/cmds.c:7983 fish/cmds.c:8001 fish/cmds.c:8021 fish/cmds.c:8076
1466 #: fish/cmds.c:8094 fish/cmds.c:8114 fish/cmds.c:8134 fish/cmds.c:8151
1467 #: fish/cmds.c:8169 fish/cmds.c:8194 fish/cmds.c:8212 fish/cmds.c:8230
1468 #: fish/cmds.c:8248 fish/cmds.c:8266 fish/cmds.c:8286 fish/cmds.c:8319
1469 #: fish/cmds.c:8335 fish/cmds.c:8356 fish/cmds.c:8376 fish/cmds.c:8390
1470 #: fish/cmds.c:8404 fish/cmds.c:8439 fish/cmds.c:8476 fish/cmds.c:8514
1471 #: fish/cmds.c:8568 fish/cmds.c:8588 fish/cmds.c:8622 fish/cmds.c:8636
1472 #: fish/cmds.c:8653 fish/cmds.c:8691 fish/cmds.c:8712 fish/cmds.c:8734
1473 #: fish/cmds.c:8757 fish/cmds.c:8796 fish/cmds.c:8819 fish/cmds.c:8855
1474 #: fish/cmds.c:8884 fish/cmds.c:8913 fish/cmds.c:8940 fish/cmds.c:8957
1475 #: fish/cmds.c:8987 fish/cmds.c:9005 fish/cmds.c:9023 fish/cmds.c:9039
1476 #: fish/cmds.c:9054 fish/cmds.c:9075 fish/cmds.c:9094 fish/cmds.c:9111
1477 #: fish/cmds.c:9151 fish/cmds.c:9192 fish/cmds.c:9234 fish/cmds.c:9271
1478 #: fish/cmds.c:9288 fish/cmds.c:9306 fish/cmds.c:9324 fish/cmds.c:9343
1479 #: fish/cmds.c:9362 fish/cmds.c:9381 fish/cmds.c:9400 fish/cmds.c:9419
1480 #: fish/cmds.c:9439 fish/cmds.c:9475 fish/cmds.c:9524 fish/cmds.c:9560
1481 #, c-format
1482 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1483 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1484
1485 #: fish/cmds.c:2669 fish/cmds.c:3365 fish/cmds.c:3687 fish/cmds.c:3725
1486 #: fish/cmds.c:3744 fish/cmds.c:3875 fish/cmds.c:3930 fish/cmds.c:3949
1487 #: fish/cmds.c:3968 fish/cmds.c:4009 fish/cmds.c:4318 fish/cmds.c:4871
1488 #: fish/cmds.c:5052 fish/cmds.c:5071 fish/cmds.c:5090 fish/cmds.c:5109
1489 #: fish/cmds.c:5233 fish/cmds.c:5316 fish/cmds.c:5571 fish/cmds.c:5631
1490 #: fish/cmds.c:5812 fish/cmds.c:5831 fish/cmds.c:5850 fish/cmds.c:5887
1491 #: fish/cmds.c:5926 fish/cmds.c:5945 fish/cmds.c:5964 fish/cmds.c:6003
1492 #: fish/cmds.c:6022 fish/cmds.c:6041 fish/cmds.c:6077 fish/cmds.c:6218
1493 #: fish/cmds.c:6259 fish/cmds.c:6786 fish/cmds.c:6961 fish/cmds.c:6997
1494 #: fish/cmds.c:7033 fish/cmds.c:7141 fish/cmds.c:7176 fish/cmds.c:7212
1495 #: fish/cmds.c:7249 fish/cmds.c:7288 fish/cmds.c:7327 fish/cmds.c:7366
1496 #: fish/cmds.c:7515 fish/cmds.c:7549 fish/cmds.c:7562 fish/cmds.c:7575
1497 #: fish/cmds.c:7588 fish/cmds.c:7619 fish/cmds.c:7655 fish/cmds.c:7674
1498 #: fish/cmds.c:7787 fish/cmds.c:7806 fish/cmds.c:7863 fish/cmds.c:7876
1499 #: fish/cmds.c:7923 fish/cmds.c:7960 fish/cmds.c:8032 fish/cmds.c:8051
1500 #: fish/cmds.c:8301 fish/cmds.c:8416 fish/cmds.c:8451 fish/cmds.c:8488
1501 #: fish/cmds.c:8526 fish/cmds.c:8545 fish/cmds.c:8600 fish/cmds.c:8667
1502 #: fish/cmds.c:8769 fish/cmds.c:8835 fish/cmds.c:8867 fish/cmds.c:8896
1503 #: fish/cmds.c:8925 fish/cmds.c:8970 fish/cmds.c:9125 fish/cmds.c:9165
1504 #: fish/cmds.c:9208 fish/cmds.c:9248 fish/cmds.c:9454 fish/cmds.c:9490
1505 #: fish/cmds.c:9503 fish/cmds.c:9539 fish/cmds.c:9572 fish/cmds.c:9591
1506 #, c-format
1507 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1508 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1509
1510 #: fish/cmds.c:2675 fish/cmds.c:3371 fish/cmds.c:3693 fish/cmds.c:3731
1511 #: fish/cmds.c:3750 fish/cmds.c:3881 fish/cmds.c:3936 fish/cmds.c:3955
1512 #: fish/cmds.c:3974 fish/cmds.c:4015 fish/cmds.c:4324 fish/cmds.c:4877
1513 #: fish/cmds.c:5058 fish/cmds.c:5077 fish/cmds.c:5096 fish/cmds.c:5115
1514 #: fish/cmds.c:5239 fish/cmds.c:5322 fish/cmds.c:5577 fish/cmds.c:5637
1515 #: fish/cmds.c:5818 fish/cmds.c:5837 fish/cmds.c:5856 fish/cmds.c:5893
1516 #: fish/cmds.c:5932 fish/cmds.c:5951 fish/cmds.c:5970 fish/cmds.c:6009
1517 #: fish/cmds.c:6028 fish/cmds.c:6047 fish/cmds.c:6083 fish/cmds.c:6224
1518 #: fish/cmds.c:6265 fish/cmds.c:6792 fish/cmds.c:6967 fish/cmds.c:7003
1519 #: fish/cmds.c:7039 fish/cmds.c:7147 fish/cmds.c:7182 fish/cmds.c:7218
1520 #: fish/cmds.c:7255 fish/cmds.c:7294 fish/cmds.c:7333 fish/cmds.c:7372
1521 #: fish/cmds.c:7625 fish/cmds.c:7661 fish/cmds.c:7680 fish/cmds.c:7793
1522 #: fish/cmds.c:7929 fish/cmds.c:7966 fish/cmds.c:8038 fish/cmds.c:8057
1523 #: fish/cmds.c:8422 fish/cmds.c:8457 fish/cmds.c:8494 fish/cmds.c:8532
1524 #: fish/cmds.c:8551 fish/cmds.c:8606 fish/cmds.c:8673 fish/cmds.c:8775
1525 #: fish/cmds.c:9131 fish/cmds.c:9171 fish/cmds.c:9214 fish/cmds.c:9254
1526 #: fish/cmds.c:9578
1527 #, c-format
1528 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1529 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1530
1531 #: fish/cmds.c:10625
1532 #, c-format
1533 msgid "%s: unknown command\n"
1534 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1535
1536 #: fish/copy.c:40
1537 #, c-format
1538 msgid ""
1539 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1540 msgstr ""
1541 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1542 "skopiować pliki do obrazu\n"
1543
1544 #: fish/copy.c:53 fish/copy.c:194
1545 #, c-format
1546 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1547 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1548
1549 #: fish/copy.c:138
1550 #, c-format
1551 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1552 msgstr ""
1553 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1554
1555 #: fish/copy.c:183
1556 #, c-format
1557 msgid ""
1558 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1559 "image\n"
1560 msgstr ""
1561 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1562 "skopiować pliki z obrazu\n"
1563
1564 #: fish/copy.c:224
1565 #, c-format
1566 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1567 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
1568
1569 #: fish/edit.c:44
1570 #, c-format
1571 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1572 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1573
1574 #: fish/fish.c:113 fuse/guestmount.c:880
1575 #, c-format
1576 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1577 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1578
1579 #: fish/fish.c:117
1580 #, c-format
1581 msgid ""
1582 "%s: guest filesystem shell\n"
1583 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1584 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1585 "Usage:\n"
1586 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1587 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1588 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1589 "or for interactive use:\n"
1590 "  %s\n"
1591 "or from a shell script:\n"
1592 "  %s <<EOF\n"
1593 "  cmd\n"
1594 "  ...\n"
1595 "  EOF\n"
1596 "Options:\n"
1597 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1598 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1599 "  -a|--add image       Add image\n"
1600 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1601 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1602 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1603 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1604 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1605 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1606 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1607 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1608 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1609 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1610 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1611 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1612 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1613 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1614 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1615 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1616 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1617 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1618 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1619 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1620 msgstr ""
1621 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1622 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1623 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1624 "Użycie:\n"
1625 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
1626 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
1627 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
1628 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1629 "  %s\n"
1630 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1631 "  %s <<EOF\n"
1632 "  polecenie\n"
1633 "  ...\n"
1634 "  EOF\n"
1635 "Opcje:\n"
1636 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1637 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1638 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1639 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
1640 "  -d|--domain guest    Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
1641 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1642 "                       pomocą Tab\n"
1643 "  --echo-keys          Bez wyłączania powtarzania dla haseł\n"
1644 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1645 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
1646 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
1647 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1648 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1649 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1650 "  -N|--new type        Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1651 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
1652 "                       tryb interaktywny\n"
1653 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
1654 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1655 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1656 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1657 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1658 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1659 "                       wykonaniem\n"
1660 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1661 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1662
1663 #: fish/fish.c:225 fuse/guestmount.c:977
1664 #, c-format
1665 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1666 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1667
1668 #: fish/fish.c:264
1669 #, c-format
1670 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1671 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1672
1673 #: fish/fish.c:271
1674 #, c-format
1675 msgid ""
1676 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1677 msgstr ""
1678 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1679
1680 #: fish/fish.c:288 fuse/guestmount.c:1022
1681 #, c-format
1682 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1683 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1684
1685 #: fish/fish.c:357
1686 #, c-format
1687 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1688 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1689
1690 #: fish/fish.c:497
1691 #, c-format
1692 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1693 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1694
1695 #: fish/fish.c:505
1696 #, c-format
1697 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1698 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1699
1700 #: fish/fish.c:511
1701 #, c-format
1702 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1703 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1704
1705 #: fish/fish.c:568
1706 #, c-format
1707 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
1708 msgstr ""
1709 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
1710
1711 #: fish/fish.c:572
1712 #, c-format
1713 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
1714 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
1715
1716 #: fish/fish.c:619
1717 #, c-format
1718 msgid "guestfish: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
1719 msgstr ""
1720 "guestfish: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z "
1721 "tych?\n"
1722
1723 #: fish/fish.c:638
1724 #, c-format
1725 msgid "guestfish: too many drives added on the command line\n"
1726 msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
1727
1728 #: fish/fish.c:802
1729 #, c-format
1730 msgid ""
1731 "\n"
1732 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1733 "editing virtual machine filesystems.\n"
1734 "\n"
1735 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1736 "      'man' to read the manual\n"
1737 "      'quit' to quit the shell\n"
1738 "\n"
1739 msgstr ""
1740 "\n"
1741 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1742 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1743 "\n"
1744 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1745 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1746 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1747 "\n"
1748
1749 #: fish/fish.c:889
1750 #, c-format
1751 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1752 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1753
1754 #: fish/fish.c:895 fish/fish.c:912
1755 #, c-format
1756 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1757 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1758
1759 #: fish/fish.c:906
1760 #, c-format
1761 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1762 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1763
1764 #: fish/fish.c:961
1765 #, c-format
1766 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1767 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1768
1769 #: fish/fish.c:978
1770 #, c-format
1771 msgid "%s: too many arguments\n"
1772 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1773
1774 #: fish/fish.c:1007
1775 #, c-format
1776 msgid "%s: empty command on command line\n"
1777 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1778
1779 #: fish/fish.c:1148
1780 msgid "display a list of commands or help on a command"
1781 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1782
1783 #: fish/fish.c:1150
1784 msgid "quit guestfish"
1785 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1786
1787 #: fish/fish.c:1161
1788 #, c-format
1789 msgid ""
1790 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1791 "     help cmd\n"
1792 "     help\n"
1793 msgstr ""
1794 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1795 "     help polecenie\n"
1796 "     help\n"
1797
1798 #: fish/fish.c:1169
1799 #, c-format
1800 msgid ""
1801 "quit - quit guestfish\n"
1802 "     quit\n"
1803 msgstr ""
1804 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1805 "     quit\n"
1806
1807 #: fish/fish.c:1174
1808 #, c-format
1809 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1810 msgstr ""
1811 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1812 "poleceń\n"
1813
1814 #: fish/fish.c:1190
1815 #, c-format
1816 msgid ""
1817 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1818 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1819 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1820 msgstr ""
1821 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
1822 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
1823 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
1824
1825 #: fish/fish.c:1347
1826 #, c-format
1827 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1828 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1829
1830 #: fish/fish.c:1683
1831 #, c-format
1832 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
1833 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
1834
1835 #: fish/glob.c:52
1836 #, c-format
1837 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1838 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1839
1840 #: fish/glob.c:72
1841 #, c-format
1842 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1843 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1844
1845 #: fish/hexedit.c:41
1846 #, c-format
1847 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
1848 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
1849
1850 #: fish/hexedit.c:52
1851 #, c-format
1852 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
1853 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
1854
1855 #: fish/hexedit.c:63
1856 #, c-format
1857 msgid ""
1858 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
1859 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
1860 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
1861 msgstr ""
1862 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
1863 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
1864 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
1865 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
1866
1867 #: fish/hexedit.c:92
1868 #, c-format
1869 msgid "hexedit: invalid range\n"
1870 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
1871
1872 #: fish/inspect.c:57
1873 #, c-format
1874 msgid "guestfish: no operating system was found on this disk\n"
1875 msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
1876
1877 #: fish/inspect.c:62
1878 #, c-format
1879 msgid ""
1880 "guestfish: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
1881 msgstr ""
1882 "guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
1883 "i\n"
1884
1885 #: fish/inspect.c:101
1886 #, c-format
1887 msgid "Operating system: %s\n"
1888 msgstr "System operacyjny: %s\n"
1889
1890 #: fish/inspect.c:114
1891 #, c-format
1892 msgid "%s mounted on %s\n"
1893 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
1894
1895 #: fish/lcd.c:34
1896 #, c-format
1897 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1898 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1899
1900 #: fish/man.c:34
1901 #, c-format
1902 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1903 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
1904
1905 #: fish/man.c:53
1906 #, c-format
1907 msgid "the external 'man' program failed\n"
1908 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
1909
1910 #: fish/more.c:39
1911 #, c-format
1912 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1913 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1914
1915 #: fish/prep.c:37
1916 #, c-format
1917 msgid ""
1918 "List of available prepared disk images:\n"
1919 "\n"
1920 msgstr ""
1921 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
1922 "\n"
1923
1924 #: fish/prep.c:40
1925 #, c-format
1926 msgid ""
1927 "guestfish -N %-8s - %s\n"
1928 "\n"
1929 "%s\n"
1930 msgstr ""
1931 "guestfish -N %-8s - %s\n"
1932 "\n"
1933 "%s\n"
1934
1935 #: fish/prep.c:48
1936 #, c-format
1937 msgid "  Optional parameters:\n"
1938 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
1939
1940 #: fish/prep.c:55
1941 #, c-format
1942 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
1943 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
1944
1945 #: fish/prep.c:65
1946 #, c-format
1947 msgid ""
1948 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
1949 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
1950 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
1951 msgstr ""
1952 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
1953 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
1954 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
1955
1956 #: fish/prep.c:96
1957 #, c-format
1958 msgid ""
1959 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
1960 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
1961 msgstr ""
1962 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
1963 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
1964 "wartości dla parametru -N.\n"
1965
1966 #: fish/prep.c:158
1967 #, c-format
1968 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
1969 msgstr ""
1970 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
1971 "\": "
1972
1973 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
1974 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
1975 msgid "failed to allocate disk"
1976 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
1977
1978 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
1979 msgid "could not parse boot size"
1980 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
1981
1982 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
1983 #, c-format
1984 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
1985 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
1986
1987 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
1988 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
1989 #, c-format
1990 msgid "failed to partition disk: %s"
1991 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
1992
1993 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
1994 #, c-format
1995 msgid "failed to add boot partition: %s"
1996 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
1997
1998 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
1999 #, c-format
2000 msgid "failed to add root partition: %s"
2001 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2002
2003 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2004 #, c-format
2005 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2006 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2007
2008 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2009 #, c-format
2010 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2011 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2012
2013 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2014 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2015 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2016 msgstr ""
2017 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2018
2019 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2020 #, c-format
2021 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2022 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2023
2024 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2025 #, c-format
2026 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2027 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2028
2029 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2030 #, c-format
2031 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2032 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2033
2034 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2035 #, c-format
2036 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2037 msgstr ""
2038 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2039 "%s: %s"
2040
2041 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2042 #, c-format
2043 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2044 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2045
2046 #: fish/rc.c:249
2047 #, c-format
2048 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2049 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2050
2051 #: fish/rc.c:254
2052 #, c-format
2053 msgid ""
2054 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2055 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2056 msgstr ""
2057 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2058 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2059 "zgadzać.\n"
2060
2061 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
2062 #, c-format
2063 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2064 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2065
2066 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
2067 #, c-format
2068 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2069 msgstr ""
2070 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2071 "serwera\n"
2072
2073 #: fish/rc.c:380
2074 #, c-format
2075 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2076 msgstr ""
2077 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2078
2079 #: fish/reopen.c:36
2080 #, c-format
2081 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2082 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2083
2084 #: fish/reopen.c:46
2085 #, c-format
2086 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2087 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2088
2089 #: fish/supported.c:66
2090 msgid "yes"
2091 msgstr "tak"
2092
2093 #: fish/supported.c:68
2094 msgid "no"
2095 msgstr "nie"
2096
2097 #: fish/time.c:35
2098 #, c-format
2099 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2100 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2101
2102 #: fish/virt.c:72
2103 #, c-format
2104 msgid "guestfish: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s\n"
2105 msgstr ""
2106 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
2107 "%s\n"
2108
2109 #: fish/virt.c:80
2110 #, c-format
2111 msgid "guestfish: no libvirt domain called '%s': %s\n"
2112 msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
2113
2114 #: fish/virt.c:88
2115 #, c-format
2116 msgid "guestfish: error getting domain info about '%s': %s\n"
2117 msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
2118
2119 #: fish/virt.c:93
2120 #, c-format
2121 msgid ""
2122 "guestfish: error: '%s' is a live virtual machine.\n"
2123 "You must use '--ro' because write access to a running virtual machine can\n"
2124 "cause disk corruption.\n"
2125 msgstr ""
2126 "guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
2127 "Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
2128 "wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
2129
2130 #: fish/virt.c:104
2131 #, c-format
2132 msgid "guestfish: error reading libvirt XML information about '%s': %s\n"
2133 msgstr ""
2134 "guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
2135 "\": %s\n"
2136
2137 #: fish/virt.c:114
2138 #, c-format
2139 msgid "guestfish: unable to parse XML information returned by libvirt\n"
2140 msgstr ""
2141 "guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
2142 "libvirt\n"
2143
2144 #: fish/virt.c:120
2145 #, c-format
2146 msgid "guestfish: unable to create new XPath context\n"
2147 msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
2148
2149 #: fish/virt.c:127 fish/virt.c:138
2150 #, c-format
2151 msgid "guestfish: unable to evaluate XPath expression\n"
2152 msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
2153
2154 #: fish/virt.c:145
2155 #, c-format
2156 msgid "guestfish: libvirt domain '%s' has no disks\n"
2157 msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
2158
2159 #: fuse/guestmount.c:884
2160 #, c-format
2161 msgid ""
2162 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2163 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2164 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2165 "Usage:\n"
2166 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2167 "Options:\n"
2168 "  -a|--add image       Add image\n"
2169 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2170 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2171 "  --help               Display help message and exit\n"
2172 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2173 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2174 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2175 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2176 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2177 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
2178 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2179 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2180 msgstr ""
2181 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2182 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2183 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2184 "Użycie:\n"
2185 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2186 "Opcje:\n"
2187 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2188 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2189 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2190 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2191 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2192 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2193 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2194 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2195 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2196 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2197 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2198 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2199 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2200 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2201
2202 #: fuse/guestmount.c:1096
2203 #, c-format
2204 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
2205 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2206
2207 #: fuse/guestmount.c:1104
2208 #, c-format
2209 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2210 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2211
2212 #: inspector/virt-inspector.pl:200
2213 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2214 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
2215
2216 #: inspector/virt-inspector.pl:294
2217 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
2218 msgstr "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
2219
2220 #: inspector/virt-inspector.pl:324
2221 msgid ""
2222 "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-perl\n"
2223 msgstr ""
2224 "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować bibliotekę "
2225 "perl-YAML lub libyaml-perl\n"
2226
2227 #: inspector/virt-inspector.pl:363
2228 msgid "  Mountpoints:\n"
2229 msgstr " Punkty montowania:\n"
2230
2231 #: inspector/virt-inspector.pl:369
2232 msgid "  Filesystems:\n"
2233 msgstr "  Systemy plików:\n"
2234
2235 #: inspector/virt-inspector.pl:387
2236 msgid "  Modprobe aliases:\n"
2237 msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
2238
2239 #: inspector/virt-inspector.pl:398
2240 msgid "  Initrd modules:\n"
2241 msgstr "  Moduły initrd:\n"
2242
2243 #: inspector/virt-inspector.pl:407
2244 msgid "  Applications:\n"
2245 msgstr "  Aplikacje:\n"
2246
2247 #: inspector/virt-inspector.pl:414
2248 msgid "  Kernels:\n"
2249 msgstr "  Jądra:\n"
2250
2251 #: inspector/virt-inspector.pl:426
2252 msgid "  Windows Registry entries:\n"
2253 msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
2254
2255 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
2256 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2257 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2258
2259 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2260 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2261 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2262
2263 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:166
2264 #, perl-brace-format
2265 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2266 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2267
2268 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:171
2269 msgid ""
2270 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2271 "XPath::XMLParser)"
2272 msgstr ""
2273 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2274 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2275
2276 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:176
2277 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2278 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2279
2280 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:183
2281 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2282 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2283
2284 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:202
2285 #, perl-brace-format
2286 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2287 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2288
2289 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:205
2290 #, perl-brace-format
2291 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2292 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2293
2294 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:217
2295 #, perl-brace-format
2296 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2297 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2298
2299 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1074
2300 msgid ""
2301 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2302 "\n"
2303 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2304 "machine\n"
2305 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2306 "\n"
2307 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2308 "information about the disk image as possible.\n"
2309 msgstr ""
2310 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2311 "\n"
2312 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2313 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2314 "\n"
2315 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2316 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2317
2318 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1147
2319 #, perl-brace-format
2320 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2321 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2322
2323 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2324 #, perl-brace-format
2325 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2326 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2327
2328 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1180
2329 #, perl-brace-format
2330 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2331 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2332
2333 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1364
2334 #, perl-brace-format
2335 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2336 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2337
2338 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1390
2339 #, perl-brace-format
2340 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2341 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2342
2343 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1455
2344 msgid "Can't find grub on guest"
2345 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2346
2347 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1510
2348 #, perl-brace-format
2349 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2350 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2351
2352 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1541
2353 #, perl-brace-format
2354 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2355 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2356
2357 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1564
2358 #, perl-brace-format
2359 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2360 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2361
2362 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1635
2363 #, perl-brace-format
2364 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2365 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2366
2367 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1643
2368 #, perl-brace-format
2369 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2370 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2371
2372 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1697
2373 #, perl-brace-format
2374 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2375 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2376
2377 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1736
2378 #, perl-brace-format
2379 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2380 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2381
2382 #: src/appliance.c:136
2383 #, c-format
2384 msgid ""
2385 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2386 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2387 msgstr ""
2388 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2389 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2390
2391 #: src/appliance.c:389
2392 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2393 msgstr ""
2394 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2395 "komunikaty błędów"
2396
2397 #: src/guestfs.c:176
2398 #, c-format
2399 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2400 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2401
2402 #: src/guestfs.c:281
2403 #, c-format
2404 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2405 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2406
2407 #: src/inspect.c:939
2408 #, c-format
2409 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2410 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2411
2412 #: src/inspect.c:1162
2413 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2414 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2415
2416 #: src/inspect.c:1174
2417 #, c-format
2418 msgid ""
2419 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2420 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2421 msgstr ""
2422 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2423 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2424
2425 #: src/launch.c:93
2426 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2427 msgstr ""
2428 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2429
2430 #: src/launch.c:107
2431 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2432 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2433
2434 #: src/launch.c:121
2435 #, c-format
2436 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2437 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2438
2439 #: src/launch.c:142 src/launch.c:179 src/launch.c:212
2440 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2441 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2442
2443 #: src/launch.c:238
2444 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2445 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2446
2447 #: src/launch.c:243
2448 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2449 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2450
2451 #: src/launch.c:255
2452 #, c-format
2453 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2454 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2455
2456 #: src/launch.c:603
2457 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2458 msgstr ""
2459 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2460 "błędów"
2461
2462 #: src/launch.c:616
2463 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2464 msgstr ""
2465 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2466
2467 #: src/launch.c:756
2468 #, c-format
2469 msgid ""
2470 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2471 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2472 msgstr ""
2473 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2474 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2475
2476 #: src/launch.c:848
2477 msgid "qemu has not been launched yet"
2478 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2479
2480 #: src/launch.c:859
2481 msgid "no subprocess to kill"
2482 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2483
2484 #: src/proto.c:143
2485 #, c-format
2486 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2487 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2488
2489 #: src/proto.c:166
2490 #, c-format
2491 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2492 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2493
2494 #: src/proto.c:281
2495 #, c-format
2496 msgid ""
2497 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2498 msgstr ""
2499 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
2500 "%x\n"
2501
2502 #: src/proto.c:453 src/proto.c:514
2503 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2504 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2505
2506 #: src/proto.c:474
2507 #, c-format
2508 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2509 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2510
2511 #: src/proto.c:491
2512 #, c-format
2513 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2514 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2515
2516 #: src/proto.c:641
2517 #, c-format
2518 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2519 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2520
2521 #: src/proto.c:663
2522 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2523 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2524
2525 #: src/proto.c:672
2526 msgid "dispatch failed to marshal args"
2527 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2528
2529 #: src/proto.c:802
2530 #, c-format
2531 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2532 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2533
2534 #: src/proto.c:818
2535 #, c-format
2536 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2537 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2538
2539 #: src/proto.c:941
2540 #, c-format
2541 msgid "%s: error in chunked encoding"
2542 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2543
2544 #: src/proto.c:969
2545 msgid "write to daemon socket"
2546 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2547
2548 #: src/proto.c:992
2549 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2550 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2551
2552 #: src/proto.c:997
2553 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2554 msgstr ""
2555 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2556 "fragmentów pliku"
2557
2558 #: src/proto.c:1005
2559 msgid "failed to parse file chunk"
2560 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2561
2562 #: src/proto.c:1014
2563 msgid "file receive cancelled by daemon"
2564 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2565
2566 #: test-tool/test-tool.c:82
2567 #, c-format
2568 msgid ""
2569 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2570 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2571 "Usage:\n"
2572 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2573 "Options:\n"
2574 "  --help         Display usage\n"
2575 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2576 "                 Helper program (default: %s)\n"
2577 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2578 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2579 "  --timeout n\n"
2580 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2581 msgstr ""
2582 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2583 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2584 "Użycie:\n"
2585 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2586 "Opcje:\n"
2587 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2588 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2589 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2590 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2591 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2592 "  --timeout n\n"
2593 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2594 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2595
2596 #: test-tool/test-tool.c:138
2597 #, c-format
2598 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2599 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2600
2601 #: test-tool/test-tool.c:147
2602 #, c-format
2603 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2604 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2605
2606 #: test-tool/test-tool.c:159
2607 #, c-format
2608 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2609 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2610
2611 #: test-tool/test-tool.c:182
2612 #, c-format
2613 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2614 msgstr ""
2615 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2616 "się\n"
2617
2618 #: test-tool/test-tool.c:187 test-tool/test-tool.c:193
2619 #, c-format
2620 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2621 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2622
2623 #: test-tool/test-tool.c:201
2624 #, c-format
2625 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2626 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2627
2628 #: test-tool/test-tool.c:223
2629 #, c-format
2630 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2631 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2632
2633 #: test-tool/test-tool.c:235
2634 #, c-format
2635 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2636 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2637
2638 #: test-tool/test-tool.c:241
2639 #, c-format
2640 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2641 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2642
2643 #: test-tool/test-tool.c:247
2644 #, c-format
2645 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2646 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2647
2648 #: test-tool/test-tool.c:253
2649 #, c-format
2650 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2651 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2652
2653 #: test-tool/test-tool.c:259
2654 #, c-format
2655 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2656 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2657
2658 #: test-tool/test-tool.c:267
2659 #, c-format
2660 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2661 msgstr ""
2662 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2663 "nie powiódł się\n"
2664
2665 #: test-tool/test-tool.c:298
2666 #, c-format
2667 msgid ""
2668 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2669 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2670 msgstr ""
2671 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2672 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2673
2674 #: test-tool/test-tool.c:306
2675 #, c-format
2676 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2677 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2678
2679 #: test-tool/test-tool.c:320
2680 #, c-format
2681 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2682 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2683
2684 #: test-tool/test-tool.c:369
2685 #, c-format
2686 msgid ""
2687 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2688 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2689 "\n"
2690 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2691 msgstr ""
2692 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2693 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2694 "\n"
2695 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2696
2697 #: test-tool/test-tool.c:385
2698 #, c-format
2699 msgid "command failed: %s"
2700 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2701
2702 #: test-tool/test-tool.c:393
2703 #, c-format
2704 msgid ""
2705 "Test tool helper program %s\n"
2706 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2707 "was built.\n"
2708 msgstr ""
2709 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2710 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2711
2712 #: test-tool/test-tool.c:427
2713 #, c-format
2714 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2715 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2716
2717 #: tools/virt-cat.pl:128
2718 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2719 msgstr ""
2720 "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2721 "polecenia cat"
2722
2723 #: tools/virt-cat.pl:153
2724 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
2725 msgstr ""
2726 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-cat"
2727
2728 #: tools/virt-df.pl:180
2729 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2730 msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
2731
2732 #: tools/virt-df.pl:243
2733 #, perl-brace-format
2734 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2735 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2736
2737 #: tools/virt-df.pl:292
2738 #, perl-brace-format
2739 msgid "virt-df: ignoring {name}, it has too many disks ({c} > {max})"
2740 msgstr "virt-df: ignorowanie {name}, posiada za dużo dysków ({c} > {max})"
2741
2742 #: tools/virt-df.pl:454
2743 msgid "Virtual Machine"
2744 msgstr "Maszyna wirtualna"
2745
2746 #: tools/virt-df.pl:454
2747 msgid "Filesystem"
2748 msgstr "System plików"
2749
2750 #: tools/virt-df.pl:457
2751 msgid "1K-blocks"
2752 msgstr "K-bloki"
2753
2754 #: tools/virt-df.pl:459
2755 msgid "Size"
2756 msgstr "Rozmiar"
2757
2758 #: tools/virt-df.pl:461
2759 msgid "Used"
2760 msgstr "Użyte"
2761
2762 #: tools/virt-df.pl:462
2763 msgid "Available"
2764 msgstr "Dostępne"
2765
2766 #: tools/virt-df.pl:463
2767 msgid "Use%"
2768 msgstr "Użycie%"
2769
2770 #: tools/virt-df.pl:465
2771 msgid "Inodes"
2772 msgstr "I-węzły"
2773
2774 #: tools/virt-df.pl:466
2775 msgid "IUsed"
2776 msgstr "IUżyte"
2777
2778 #: tools/virt-df.pl:467
2779 msgid "IFree"
2780 msgstr "IWolne"
2781
2782 #: tools/virt-df.pl:468
2783 msgid "IUse%"
2784 msgstr "IUżyte%"
2785
2786 #: tools/virt-edit.pl:152
2787 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2788 msgstr ""
2789 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2790 "polecenia edit"
2791
2792 #: tools/virt-edit.pl:177
2793 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
2794 msgstr ""
2795 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-edit"
2796
2797 #: tools/virt-edit.pl:203
2798 msgid "File not changed.\n"
2799 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
2800
2801 #: tools/virt-list-filesystems.pl:121
2802 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2803 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2804
2805 #: tools/virt-list-partitions.pl:131
2806 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2807 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2808
2809 #: tools/virt-ls.pl:137 tools/virt-ls.pl:143
2810 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2811 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2812
2813 #: tools/virt-ls.pl:161
2814 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2815 msgstr ""
2816 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
2817 "wyświetlenia"
2818
2819 #: tools/virt-ls.pl:186
2820 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-ls\n"
2821 msgstr ""
2822 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
2823
2824 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2825 msgid "virt-make-fs input output\n"
2826 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
2827
2828 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2829 msgid "unexpected output from 'du' command"
2830 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2831
2832 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2833 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2834 #, perl-brace-format
2835 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2836 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
2837
2838 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2839 #, perl-brace-format
2840 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2841 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
2842
2843 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2844 msgid ""
2845 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2846 msgstr ""
2847 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
2848 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2849
2850 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2851 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2852 msgstr ""
2853 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
2854 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
2855
2856 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2857 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2858 msgstr ""
2859 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2860
2861 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2862 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2863 msgstr ""
2864 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2865 "komunikaty błędów\n"
2866
2867 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2868 msgid ""
2869 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2870 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2871 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2872 msgstr ""
2873 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
2874 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
2875 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
2876
2877 #: tools/virt-rescue.pl:195
2878 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2879 msgstr ""
2880 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
2881 "rescue"
2882
2883 #: tools/virt-resize.pl:33
2884 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2885 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
2886
2887 #: tools/virt-resize.pl:528
2888 #, perl-brace-format
2889 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2890 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
2891
2892 #: tools/virt-resize.pl:530
2893 #, perl-brace-format
2894 msgid ""
2895 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2896 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2897 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2898 msgstr ""
2899 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
2900 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
2901 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
2902 "więcej.\n"
2903
2904 #: tools/virt-resize.pl:604 tools/virt-resize.pl:607
2905 #, perl-brace-format
2906 msgid ""
2907 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2908 msgstr ""
2909 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
2910
2911 #: tools/virt-resize.pl:623 tools/virt-resize.pl:635
2912 msgid "virt-resize: short read"
2913 msgstr ""
2914
2915 #: tools/virt-resize.pl:769
2916 #, perl-brace-format
2917 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2918 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
2919
2920 #: tools/virt-resize.pl:789
2921 #, perl-brace-format
2922 msgid ""
2923 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2924 "command line option\n"
2925 msgstr ""
2926 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
2927 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
2928
2929 #: tools/virt-resize.pl:795
2930 #, perl-brace-format
2931 msgid ""
2932 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2933 msgstr ""
2934 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
2935 "wiersza poleceń\n"
2936
2937 #: tools/virt-resize.pl:799
2938 #, perl-brace-format
2939 msgid ""
2940 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2941 msgstr ""
2942 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
2943 "poleceń\n"
2944
2945 #: tools/virt-resize.pl:841
2946 #, perl-brace-format
2947 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
2948 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
2949
2950 #: tools/virt-resize.pl:849
2951 #, perl-brace-format
2952 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
2953 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
2954
2955 #: tools/virt-resize.pl:866
2956 #, perl-brace-format
2957 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
2958 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
2959
2960 #: tools/virt-resize.pl:871
2961 #, perl-brace-format
2962 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
2963 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
2964
2965 #: tools/virt-resize.pl:894
2966 #, perl-brace-format
2967 msgid ""
2968 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
2969 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
2970 "size.\n"
2971 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
2972 msgstr ""
2973 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
2974 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
2975 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
2976 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
2977
2978 #: tools/virt-resize.pl:910
2979 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
2980 msgstr ""
2981 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
2982
2983 #: tools/virt-resize.pl:959
2984 #, perl-brace-format
2985 msgid ""
2986 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
2987 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
2988 msgstr ""
2989 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
2990 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
2991
2992 #: tools/virt-resize.pl:974
2993 msgid ""
2994 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
2995 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
2996 msgstr ""
2997 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
2998 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
2999
3000 #: tools/virt-resize.pl:989
3001 msgid "Summary of changes:\n"
3002 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3003
3004 #: tools/virt-resize.pl:993
3005 #, perl-brace-format
3006 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3007 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3008
3009 #: tools/virt-resize.pl:995
3010 #, perl-brace-format
3011 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3012 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3013
3014 #: tools/virt-resize.pl:997
3015 #, perl-brace-format
3016 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3017 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3018
3019 #: tools/virt-resize.pl:1002
3020 #, perl-brace-format
3021 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3022 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3023
3024 #: tools/virt-resize.pl:1007
3025 #, perl-brace-format
3026 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3027 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3028
3029 #: tools/virt-resize.pl:1012
3030 #, perl-brace-format
3031 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3032 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3033
3034 #: tools/virt-resize.pl:1018
3035 #, perl-brace-format
3036 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3037 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3038
3039 #: tools/virt-resize.pl:1025
3040 #, perl-brace-format
3041 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3042 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3043
3044 #: tools/virt-resize.pl:1030
3045 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3046 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3047
3048 #: tools/virt-resize.pl:1032
3049 msgid ""
3050 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3051 "and so it will just be ignored.\n"
3052 msgstr ""
3053 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3054 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3055
3056 #: tools/virt-resize.pl:1035
3057 msgid ""
3058 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3059 "to partition this extra space if you want.\n"
3060 msgstr ""
3061 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3062 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3063 "potrzeby.\n"
3064
3065 #: tools/virt-resize.pl:1038
3066 #, perl-brace-format
3067 msgid ""
3068 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3069 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3070 "or adjust your resizing requests.\n"
3071 msgstr ""
3072 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3073 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3074 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3075
3076 #: tools/virt-resize.pl:1055
3077 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3078 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3079
3080 #: tools/virt-resize.pl:1150
3081 #, perl-brace-format
3082 msgid "Copying {p} ...\n"
3083 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3084
3085 #: tools/virt-resize.pl:1211 tools/virt-resize.pl:1269
3086 #, perl-brace-format
3087 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3088 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3089
3090 #: tools/virt-tar.pl:162 tools/virt-tar.pl:169
3091 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3092 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3093
3094 #: tools/virt-tar.pl:190
3095 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3096 msgstr ""
3097 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3098 "pliku"
3099
3100 #: tools/virt-tar.pl:193
3101 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3102 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3103
3104 #: tools/virt-tar.pl:204
3105 #, perl-brace-format
3106 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3107 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3108
3109 #: tools/virt-tar.pl:207
3110 #, perl-brace-format
3111 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3112 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3113
3114 #: tools/virt-tar.pl:229
3115 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3116 msgstr ""
3117 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-tar\n"
3118
3119 #: tools/virt-win-reg.pl:259
3120 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3121 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3122
3123 #: tools/virt-win-reg.pl:283
3124 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3125 msgstr ""
3126 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-win-"
3127 "reg"
3128
3129 #: tools/virt-win-reg.pl:297
3130 msgid ""
3131 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3132 "export\n"
3133 msgstr ""
3134 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3135 "wartości do wyeksportowania\n"
3136
3137 #: tools/virt-win-reg.pl:408
3138 #, perl-brace-format
3139 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3140 msgstr ""
3141 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3142
3143 #: tools/virt-win-reg.pl:426 tools/virt-win-reg.pl:449
3144 #, perl-brace-format
3145 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3146 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3147
3148 #: tools/virt-win-reg.pl:433
3149 #, perl-brace-format
3150 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3151 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3152
3153 #: tools/virt-win-reg.pl:456
3154 #, perl-brace-format
3155 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3156 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"