Update Polish translations (RHBZ#502533).
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-05-24 13:30+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-05-24 21:26+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: fish/alloc.c:37
18 #, c-format
19 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
20 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
21
22 #: fish/alloc.c:51
23 #, c-format
24 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
25 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
26
27 #: fish/alloc.c:77
28 #, c-format
29 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
30 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
31
32 #: fish/alloc.c:156
33 #, c-format
34 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
35 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
36
37 #: fish/cmds.c:41
38 msgid "Command"
39 msgstr "Polecenie"
40
41 #: fish/cmds.c:41
42 msgid "Description"
43 msgstr "Opis"
44
45 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:343
46 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
47 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
48
49 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:340
50 msgid "add an image to examine or modify"
51 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
52
53 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:346
54 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
55 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
56
57 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:436
58 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
59 msgstr ""
60 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
61
62 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:433
63 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
64 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
65
66 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:1153
67 msgid "clear Augeas path"
68 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
69
70 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:487
71 msgid "close the current Augeas handle"
72 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
73
74 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:493
75 msgid "define an Augeas node"
76 msgstr "określa węzeł Augeas"
77
78 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:490
79 msgid "define an Augeas variable"
80 msgstr "określa zmienną Augeas"
81
82 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:496
83 msgid "look up the value of an Augeas path"
84 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
85
86 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:484
87 msgid "create a new Augeas handle"
88 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
89
90 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:502
91 msgid "insert a sibling Augeas node"
92 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
93
94 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:517
95 msgid "load files into the tree"
96 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
97
98 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:520
99 msgid "list Augeas nodes under augpath"
100 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
101
102 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:511
103 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
104 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
105
106 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:508
107 msgid "move Augeas node"
108 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
109
110 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:505
111 msgid "remove an Augeas path"
112 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
113
114 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:514
115 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
116 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
117
118 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:499
119 msgid "set Augeas path to value"
120 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
121
122 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:1084
123 msgid "test availability of some parts of the API"
124 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
125
126 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:1162
127 msgid "upload base64-encoded data to file"
128 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
129
130 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:1165
131 msgid "download file and encode as base64"
132 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
133
134 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:628
135 msgid "flush device buffers"
136 msgstr "czyści bufory urządzenia"
137
138 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:616
139 msgid "get blocksize of block device"
140 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
141
142 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:610
143 msgid "is block device set to read-only"
144 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
145
146 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:625
147 msgid "get total size of device in bytes"
148 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
149
150 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:613
151 msgid "get sectorsize of block device"
152 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
153
154 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:622
155 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
156 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
157
158 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:631
159 msgid "reread partition table"
160 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
161
162 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:619
163 msgid "set blocksize of block device"
164 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
165
166 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:604
167 msgid "set block device to read-only"
168 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
169
170 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:607
171 msgid "set block device to read-write"
172 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
173
174 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:1027
175 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
176 msgstr ""
177 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
178
179 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:448
180 msgid "list the contents of a file"
181 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
182
183 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:640
184 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
185 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
186
187 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:1147
188 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
189 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
190
191 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:1168
192 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
193 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
194
195 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:538
196 msgid "change file mode"
197 msgstr "zmienia tryb pliku"
198
199 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:541 fish/cmds.c:1045
200 msgid "change file owner and group"
201 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
202
203 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:586
204 msgid "run a command from the guest filesystem"
205 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
206
207 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:589
208 msgid "run a command, returning lines"
209 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
210
211 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:349
212 msgid "add qemu parameters"
213 msgstr "dodaje parametry QEMU"
214
215 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:1117
216 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
217 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
218
219 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:697
220 msgid "copy a file"
221 msgstr "kopiuje plik"
222
223 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:700
224 msgid "copy a file or directory recursively"
225 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
226
227 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:1087
228 msgid "copy from source to destination using dd"
229 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
230
231 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:664
232 msgid "debugging and internals"
233 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
234
235 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:1159
236 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
237 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
238
239 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:811
240 msgid "report file system disk space usage"
241 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
242
243 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:814
244 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
245 msgstr ""
246 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
247
248 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:709
249 msgid "return kernel messages"
250 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
251
252 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:637
253 msgid "download a file to the local machine"
254 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
255
256 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:706
257 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
258 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
259
260 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:817
261 msgid "estimate file space usage"
262 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
263
264 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:760
265 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
266 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
267
268 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1021
269 msgid "echo arguments back to the client"
270 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
271
272 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:105
273 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:319
274 #: fish/cmds.c:323 fish/cmds.c:324 fish/cmds.c:326 fish/cmds.c:327
275 #: fish/cmds.c:889 fish/cmds.c:892 fish/cmds.c:895 fish/cmds.c:898
276 #: fish/cmds.c:901 fish/cmds.c:904 fish/cmds.c:907 fish/cmds.c:910
277 #: fish/cmds.c:913 fish/cmds.c:916 fish/cmds.c:919 fish/cmds.c:922
278 msgid "return lines matching a pattern"
279 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
280
281 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:715
282 msgid "test if two files have equal contents"
283 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
284
285 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:544
286 msgid "test if file or directory exists"
287 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
288
289 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:943
290 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
291 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
292
293 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:583
294 msgid "determine file type"
295 msgstr "określa typ pliku"
296
297 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:1090
298 msgid "return the size of the file in bytes"
299 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
300
301 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:1081
302 msgid "fill a file with octets"
303 msgstr "wypełnia plik oktetami"
304
305 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:1171
306 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
307 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
308
309 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:757
310 msgid "find all files and directories"
311 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
312
313 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:1024
314 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
315 msgstr ""
316 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
317
318 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:688
319 msgid "run the filesystem checker"
320 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
321
322 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:367
323 msgid "get the additional kernel options"
324 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
325
326 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:373
327 msgid "get autosync mode"
328 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
329
330 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:424
331 msgid "get direct appliance mode flag"
332 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
333
334 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:679
335 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
336 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
337
338 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:685
339 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
340 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
341
342 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:400
343 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
344 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
345
346 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:361
347 msgid "get the search path"
348 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
349
350 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:403
351 msgid "get PID of qemu subprocess"
352 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
353
354 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:355
355 msgid "get the qemu binary"
356 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
357
358 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:430
359 msgid "get recovery process enabled flag"
360 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
361
362 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:412
363 msgid "get SELinux enabled flag"
364 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
365
366 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:394
367 msgid "get the current state"
368 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
369
370 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:418
371 msgid "get command trace enabled flag"
372 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
373
374 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:1156
375 msgid "get the current umask"
376 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
377
378 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:379
379 msgid "get verbose mode"
380 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
381
382 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:994
383 msgid "get SELinux security context"
384 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
385
386 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:859 fish/cmds.c:862
387 msgid "list extended attributes of a file or directory"
388 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
389
390 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:775
391 msgid "expand a wildcard path"
392 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
393
394 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:694
395 msgid "install GRUB"
396 msgstr "instaluje program GRUB"
397
398 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:799
399 msgid "return first 10 lines of a file"
400 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
401
402 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:802
403 msgid "return first N lines of a file"
404 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
405
406 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:724
407 msgid "dump a file in hexadecimal"
408 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
409
410 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:1099
411 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
412 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
413
414 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:820
415 msgid "list files in an initrd"
416 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
417
418 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:976
419 msgid "add an inotify watch"
420 msgstr "dodaje obserwację inotify"
421
422 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:988
423 msgid "close the inotify handle"
424 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
425
426 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:985
427 msgid "return list of watched files that had events"
428 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
429
430 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:973
431 msgid "create an inotify handle"
432 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
433
434 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:982
435 msgid "return list of inotify events"
436 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
437
438 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:979
439 msgid "remove an inotify watch"
440 msgstr "usuwa obserwację inotify"
441
442 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:391
443 msgid "is busy processing a command"
444 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
445
446 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:385
447 msgid "is in configuration state"
448 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
449
450 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:547 fish/cmds.c:550
451 msgid "test if file exists"
452 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
453
454 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:388
455 msgid "is launching subprocess"
456 msgstr "uruchamia podprocesy"
457
458 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:382
459 msgid "is ready to accept commands"
460 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
461
462 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:337
463 msgid "kill the qemu subprocess"
464 msgstr "niszczy podproces QEMU"
465
466 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:334
467 msgid "launch the qemu subprocess"
468 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
469
470 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:457
471 msgid "list the block devices"
472 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
473
474 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:460
475 msgid "list the partitions"
476 msgstr "wyświetla listę partycji"
477
478 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:451
479 msgid "list the files in a directory (long format)"
480 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
481
482 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:928 fish/cmds.c:931
483 msgid "create a hard link"
484 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
485
486 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:934 fish/cmds.c:937
487 msgid "create a symbolic link"
488 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
489
490 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:871 fish/cmds.c:874
491 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
492 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
493
494 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:454
495 msgid "list the files in a directory"
496 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
497
498 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:865 fish/cmds.c:868
499 msgid "set extended attribute of a file or directory"
500 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
501
502 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:595
503 msgid "get file information for a symbolic link"
504 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
505
506 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:1048
507 msgid "lstat on multiple files"
508 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
509
510 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:559
511 msgid "create an LVM logical volume"
512 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
513
514 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:580
515 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
516 msgstr ""
517 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
518
519 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:667
520 msgid "remove an LVM logical volume"
521 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
522
523 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:1093
524 msgid "rename an LVM logical volume"
525 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
526
527 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:751
528 msgid "resize an LVM logical volume"
529 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
530
531 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:1150
532 msgid "expand an LV to fill free space"
533 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
534
535 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:469 fish/cmds.c:478
536 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
537 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
538
539 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:1108
540 msgid "get the UUID of a logical volume"
541 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
542
543 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:1051
544 msgid "lgetxattr on multiple files"
545 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
546
547 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:532
548 msgid "create a directory"
549 msgstr "tworzy katalog"
550
551 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:1042
552 msgid "create a directory with a particular mode"
553 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
554
555 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:535
556 msgid "create a directory and parents"
557 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
558
559 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:787
560 msgid "create a temporary directory"
561 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
562
563 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:1009
564 #: fish/cmds.c:1012 fish/cmds.c:1015
565 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
566 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
567
568 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:1000
569 msgid "make ext2/3/4 external journal"
570 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
571
572 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:1003
573 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
574 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
575
576 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:1006
577 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
578 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
579
580 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:838
581 msgid "make FIFO (named pipe)"
582 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
583
584 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:562
585 msgid "make a filesystem"
586 msgstr "tworzy system plików"
587
588 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:997
589 msgid "make a filesystem with block size"
590 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
591
592 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:880
593 msgid "create a mountpoint"
594 msgstr "tworzy punkt montowania"
595
596 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:835
597 msgid "make block, character or FIFO devices"
598 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
599
600 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:841
601 msgid "make block device node"
602 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
603
604 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:844
605 msgid "make char device node"
606 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
607
608 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:826
609 msgid "create a swap partition"
610 msgstr "tworzy partycję wymiany"
611
612 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:829
613 msgid "create a swap partition with a label"
614 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
615
616 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:832
617 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
618 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
619
620 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:970
621 msgid "create a swap file"
622 msgstr "tworzy plik wymiany"
623
624 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1018
625 msgid "load a kernel module"
626 msgstr "wczytuje moduł jądra"
627
628 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:439
629 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
630 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
631
632 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:823
633 msgid "mount a file using the loop device"
634 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
635
636 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:658
637 msgid "mount a guest disk with mount options"
638 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
639
640 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:655
641 msgid "mount a guest disk, read-only"
642 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
643
644 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:661
645 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
646 msgstr ""
647 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
648 "plików"
649
650 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:877
651 msgid "show mountpoints"
652 msgstr "wyświetla punkty montowania"
653
654 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:574
655 msgid "show mounted filesystems"
656 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
657
658 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:703
659 msgid "move a file"
660 msgstr "przenosi plik"
661
662 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:766
663 msgid "probe NTFS volume"
664 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
665
666 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1129
667 msgid "resize an NTFS filesystem"
668 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
669
670 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1186
671 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
672 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
673
674 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1063
675 msgid "add a partition to the device"
676 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
677
678 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1135
679 msgid "delete a partition"
680 msgstr "usuwa partycję"
681
682 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:1066
683 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
684 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
685
686 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:1138
687 msgid "return true if a partition is bootable"
688 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
689
690 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:1141
691 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
692 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
693
694 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1078
695 msgid "get the partition table type"
696 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
697
698 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1060
699 msgid "create an empty partition table"
700 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
701
702 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:1075
703 msgid "list partitions on a device"
704 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
705
706 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:1069
707 msgid "make a partition bootable"
708 msgstr "zmienia partycję na startową"
709
710 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:1144
711 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
712 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
713
714 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:1072
715 msgid "set partition name"
716 msgstr "ustawia nazwę partycji"
717
718 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:712
719 msgid "ping the guest daemon"
720 msgstr "odpytuje demona gościa"
721
722 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:1057
723 msgid "read part of a file"
724 msgstr "odczytuje część pliku"
725
726 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:553
727 msgid "create an LVM physical volume"
728 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
729
730 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:673
731 msgid "remove an LVM physical volume"
732 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
733
734 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:730
735 msgid "resize an LVM physical volume"
736 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
737
738 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:1183
739 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
740 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
741
742 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:463 fish/cmds.c:472
743 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
744 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
745
746 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:1102
747 msgid "get the UUID of a physical volume"
748 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
749
750 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:1177
751 msgid "write to part of a file"
752 msgstr "zapisuje do części pliku"
753
754 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:886
755 msgid "read a file"
756 msgstr "odczytuje plik"
757
758 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:481
759 msgid "read file as lines"
760 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
761
762 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:850
763 msgid "read directories entries"
764 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
765
766 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:940
767 msgid "read the target of a symbolic link"
768 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
769
770 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:1054
771 msgid "readlink on multiple files"
772 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
773
774 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:925
775 msgid "canonicalized absolute pathname"
776 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
777
778 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:754
779 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
780 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
781
782 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:1180
783 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem (with size)"
784 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3 (za pomocą rozmiaru)"
785
786 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:523
787 msgid "remove a file"
788 msgstr "usuwa plik"
789
790 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:529
791 msgid "remove a file or directory recursively"
792 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
793
794 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:526
795 msgid "remove a directory"
796 msgstr "usuwa katalog"
797
798 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:883
799 msgid "remove a mountpoint"
800 msgstr "usuwa punkt montowania"
801
802 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:778
803 msgid "scrub (securely wipe) a device"
804 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
805
806 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:781
807 msgid "scrub (securely wipe) a file"
808 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
809
810 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:784
811 msgid "scrub (securely wipe) free space"
812 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
813
814 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:364
815 msgid "add options to kernel command line"
816 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
817
818 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:370
819 msgid "set autosync mode"
820 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
821
822 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:421
823 msgid "enable or disable direct appliance mode"
824 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
825
826 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:676
827 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
828 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
829
830 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:682
831 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
832 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
833
834 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:397
835 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
836 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
837
838 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:358
839 msgid "set the search path"
840 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
841
842 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:352
843 msgid "set the qemu binary"
844 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
845
846 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:427
847 msgid "enable or disable the recovery process"
848 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
849
850 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:409
851 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
852 msgstr ""
853 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
854
855 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:415
856 msgid "enable or disable command traces"
857 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
858
859 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:376
860 msgid "set verbose mode"
861 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
862
863 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:991
864 msgid "set SELinux security context"
865 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
866
867 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:565 fish/cmds.c:853
868 msgid "create partitions on a block device"
869 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
870
871 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:733
872 msgid "modify a single partition on a block device"
873 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
874
875 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:742
876 msgid "display the disk geometry from the partition table"
877 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
878
879 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:739
880 msgid "display the kernel geometry"
881 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
882
883 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:736
884 msgid "display the partition table"
885 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
886
887 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:769
888 msgid "run a command via the shell"
889 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
890
891 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:772
892 msgid "run a command via the shell returning lines"
893 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
894
895 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:763
896 msgid "sleep for some seconds"
897 msgstr "usypia na kilka sekund"
898
899 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:592
900 msgid "get file information"
901 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
902
903 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:598
904 msgid "get file system statistics"
905 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
906
907 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:718 fish/cmds.c:721
908 msgid "print the printable strings in a file"
909 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
910
911 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:949
912 msgid "disable swap on device"
913 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
914
915 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:955
916 msgid "disable swap on file"
917 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
918
919 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:961
920 msgid "disable swap on labeled swap partition"
921 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
922
923 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:967
924 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
925 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
926
927 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:946
928 msgid "enable swap on device"
929 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
930
931 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:952
932 msgid "enable swap on file"
933 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
934
935 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:958
936 msgid "enable swap on labeled swap partition"
937 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
938
939 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:964
940 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
941 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
942
943 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:442
944 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
945 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
946
947 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:805
948 msgid "return last 10 lines of a file"
949 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
950
951 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:808
952 msgid "return last N lines of a file"
953 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
954
955 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:643
956 msgid "unpack tarfile to directory"
957 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
958
959 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:646
960 msgid "pack directory into tarfile"
961 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
962
963 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:649 fish/cmds.c:1123
964 msgid "unpack compressed tarball to directory"
965 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
966
967 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:652 fish/cmds.c:1126
968 msgid "pack directory into compressed tarball"
969 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
970
971 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:445
972 msgid "update file timestamps or create a new file"
973 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
974
975 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1033
976 msgid "truncate a file to zero size"
977 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
978
979 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1036
980 msgid "truncate a file to a particular size"
981 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
982
983 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:601
984 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
985 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
986
987 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:847
988 msgid "set file mode creation mask (umask)"
989 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
990
991 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:571
992 msgid "unmount a filesystem"
993 msgstr "odmontowuje system plików"
994
995 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:577
996 msgid "unmount all filesystems"
997 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
998
999 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:634
1000 msgid "upload a file from the local machine"
1001 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1002
1003 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:1039
1004 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1005 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1006
1007 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:406
1008 msgid "get the library version number"
1009 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1010
1011 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:1030
1012 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1013 msgstr ""
1014 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1015 "zamontowanemu urządzeniu"
1016
1017 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:748
1018 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1019 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1020
1021 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:745
1022 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1023 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1024
1025 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:556
1026 msgid "create an LVM volume group"
1027 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1028
1029 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:1114
1030 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1031 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1032
1033 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:1111
1034 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1035 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1036
1037 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:670
1038 msgid "remove an LVM volume group"
1039 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1040
1041 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:1096
1042 msgid "rename an LVM volume group"
1043 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1044
1045 #: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:466 fish/cmds.c:475
1046 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1047 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1048
1049 #: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:1132
1050 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1051 msgstr ""
1052 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1053
1054 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:1105
1055 msgid "get the UUID of a volume group"
1056 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1057
1058 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:796
1059 msgid "count characters in a file"
1060 msgstr "liczy znaki w pliku"
1061
1062 #: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:790
1063 msgid "count lines in a file"
1064 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1065
1066 #: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:793
1067 msgid "count words in a file"
1068 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1069
1070 #: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:1174
1071 msgid "create a new file"
1072 msgstr "tworzy nowy plik"
1073
1074 #: fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:568
1075 msgid "create a file"
1076 msgstr "tworzy plik"
1077
1078 #: fish/cmds.c:320 fish/cmds.c:691
1079 msgid "write zeroes to the device"
1080 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1081
1082 #: fish/cmds.c:321 fish/cmds.c:1120
1083 msgid "write zeroes to an entire device"
1084 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1085
1086 #: fish/cmds.c:322 fish/cmds.c:727
1087 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1088 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1089
1090 #: fish/cmds.c:325 fish/cmds.c:856
1091 msgid "determine file type inside a compressed file"
1092 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1093
1094 #: fish/cmds.c:328
1095 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1096 msgstr ""
1097 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1098 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1099 "o poleceniu."
1100
1101 #: fish/cmds.c:1464 fish/cmds.c:1476 fish/cmds.c:1489 fish/cmds.c:1503
1102 #: fish/cmds.c:1517 fish/cmds.c:1532 fish/cmds.c:1547 fish/cmds.c:1560
1103 #: fish/cmds.c:1575 fish/cmds.c:1588 fish/cmds.c:1603 fish/cmds.c:1616
1104 #: fish/cmds.c:1630 fish/cmds.c:1643 fish/cmds.c:1658 fish/cmds.c:1671
1105 #: fish/cmds.c:1685 fish/cmds.c:1699 fish/cmds.c:1713 fish/cmds.c:1727
1106 #: fish/cmds.c:1741 fish/cmds.c:1756 fish/cmds.c:1787 fish/cmds.c:1801
1107 #: fish/cmds.c:1815 fish/cmds.c:1831 fish/cmds.c:1844 fish/cmds.c:1859
1108 #: fish/cmds.c:1872 fish/cmds.c:1887 fish/cmds.c:1900 fish/cmds.c:1915
1109 #: fish/cmds.c:1928 fish/cmds.c:1944 fish/cmds.c:1960 fish/cmds.c:1976
1110 #: fish/cmds.c:1990 fish/cmds.c:2003 fish/cmds.c:2019 fish/cmds.c:2038
1111 #: fish/cmds.c:2057 fish/cmds.c:2075 fish/cmds.c:2090 fish/cmds.c:2105
1112 #: fish/cmds.c:2120 fish/cmds.c:2135 fish/cmds.c:2150 fish/cmds.c:2165
1113 #: fish/cmds.c:2180 fish/cmds.c:2196 fish/cmds.c:2216 fish/cmds.c:2250
1114 #: fish/cmds.c:2264 fish/cmds.c:2283 fish/cmds.c:2302 fish/cmds.c:2320
1115 #: fish/cmds.c:2337 fish/cmds.c:2353 fish/cmds.c:2370 fish/cmds.c:2385
1116 #: fish/cmds.c:2401 fish/cmds.c:2413 fish/cmds.c:2426 fish/cmds.c:2443
1117 #: fish/cmds.c:2459 fish/cmds.c:2475 fish/cmds.c:2491 fish/cmds.c:2507
1118 #: fish/cmds.c:2524 fish/cmds.c:2561 fish/cmds.c:2615 fish/cmds.c:2633
1119 #: fish/cmds.c:2651 fish/cmds.c:2669 fish/cmds.c:2684 fish/cmds.c:2703
1120 #: fish/cmds.c:2738 fish/cmds.c:2757 fish/cmds.c:2833 fish/cmds.c:2869
1121 #: fish/cmds.c:2882 fish/cmds.c:2897 fish/cmds.c:2909 fish/cmds.c:2922
1122 #: fish/cmds.c:2941 fish/cmds.c:2960 fish/cmds.c:2979 fish/cmds.c:2998
1123 #: fish/cmds.c:3017 fish/cmds.c:3036 fish/cmds.c:3053 fish/cmds.c:3067
1124 #: fish/cmds.c:3081 fish/cmds.c:3097 fish/cmds.c:3113 fish/cmds.c:3130
1125 #: fish/cmds.c:3163 fish/cmds.c:3179 fish/cmds.c:3195 fish/cmds.c:3209
1126 #: fish/cmds.c:3224 fish/cmds.c:3244 fish/cmds.c:3264 fish/cmds.c:3285
1127 #: fish/cmds.c:3305 fish/cmds.c:3323 fish/cmds.c:3343 fish/cmds.c:3363
1128 #: fish/cmds.c:3380 fish/cmds.c:3399 fish/cmds.c:3417 fish/cmds.c:3437
1129 #: fish/cmds.c:3451 fish/cmds.c:3465 fish/cmds.c:3480 fish/cmds.c:3495
1130 #: fish/cmds.c:3513 fish/cmds.c:3528 fish/cmds.c:3546 fish/cmds.c:3563
1131 #: fish/cmds.c:3578 fish/cmds.c:3596 fish/cmds.c:3616 fish/cmds.c:3636
1132 #: fish/cmds.c:3655 fish/cmds.c:3686 fish/cmds.c:3701 fish/cmds.c:3715
1133 #: fish/cmds.c:3736 fish/cmds.c:3756 fish/cmds.c:3776 fish/cmds.c:3795
1134 #: fish/cmds.c:3809 fish/cmds.c:3828 fish/cmds.c:3919 fish/cmds.c:3936
1135 #: fish/cmds.c:3953 fish/cmds.c:3970 fish/cmds.c:3985 fish/cmds.c:4003
1136 #: fish/cmds.c:4036 fish/cmds.c:4050 fish/cmds.c:4069 fish/cmds.c:4083
1137 #: fish/cmds.c:4116 fish/cmds.c:4133 fish/cmds.c:4150 fish/cmds.c:4167
1138 #: fish/cmds.c:4186 fish/cmds.c:4200 fish/cmds.c:4216 fish/cmds.c:4232
1139 #: fish/cmds.c:4251 fish/cmds.c:4269 fish/cmds.c:4287 fish/cmds.c:4305
1140 #: fish/cmds.c:4325 fish/cmds.c:4363 fish/cmds.c:4383 fish/cmds.c:4420
1141 #: fish/cmds.c:4435 fish/cmds.c:4451 fish/cmds.c:4469 fish/cmds.c:4489
1142 #: fish/cmds.c:4508 fish/cmds.c:4523 fish/cmds.c:4539 fish/cmds.c:4557
1143 #: fish/cmds.c:4631 fish/cmds.c:4669 fish/cmds.c:4745 fish/cmds.c:4818
1144 #: fish/cmds.c:4852 fish/cmds.c:4872 fish/cmds.c:4890 fish/cmds.c:4910
1145 #: fish/cmds.c:4929 fish/cmds.c:4951 fish/cmds.c:4991 fish/cmds.c:5029
1146 #: fish/cmds.c:5047 fish/cmds.c:5063 fish/cmds.c:5079 fish/cmds.c:5093
1147 #: fish/cmds.c:5108 fish/cmds.c:5132 fish/cmds.c:5153 fish/cmds.c:5174
1148 #: fish/cmds.c:5195 fish/cmds.c:5216 fish/cmds.c:5237 fish/cmds.c:5258
1149 #: fish/cmds.c:5279 fish/cmds.c:5300 fish/cmds.c:5321 fish/cmds.c:5342
1150 #: fish/cmds.c:5363 fish/cmds.c:5383 fish/cmds.c:5403 fish/cmds.c:5421
1151 #: fish/cmds.c:5439 fish/cmds.c:5457 fish/cmds.c:5474 fish/cmds.c:5494
1152 #: fish/cmds.c:5529 fish/cmds.c:5543 fish/cmds.c:5557 fish/cmds.c:5573
1153 #: fish/cmds.c:5589 fish/cmds.c:5603 fish/cmds.c:5617 fish/cmds.c:5631
1154 #: fish/cmds.c:5645 fish/cmds.c:5661 fish/cmds.c:5694 fish/cmds.c:5731
1155 #: fish/cmds.c:5762 fish/cmds.c:5777 fish/cmds.c:5792 fish/cmds.c:5805
1156 #: fish/cmds.c:5818 fish/cmds.c:5836 fish/cmds.c:5871 fish/cmds.c:5906
1157 #: fish/cmds.c:5942 fish/cmds.c:5979 fish/cmds.c:6017 fish/cmds.c:6055
1158 #: fish/cmds.c:6090 fish/cmds.c:6104 fish/cmds.c:6124 fish/cmds.c:6143
1159 #: fish/cmds.c:6162 fish/cmds.c:6179 fish/cmds.c:6196 fish/cmds.c:6229
1160 #: fish/cmds.c:6298 fish/cmds.c:6335 fish/cmds.c:6390 fish/cmds.c:6413
1161 #: fish/cmds.c:6436 fish/cmds.c:6461 fish/cmds.c:6517 fish/cmds.c:6535
1162 #: fish/cmds.c:6577 fish/cmds.c:6594 fish/cmds.c:6630 fish/cmds.c:6664
1163 #: fish/cmds.c:6681 fish/cmds.c:6700 fish/cmds.c:6754 fish/cmds.c:6771
1164 #: fish/cmds.c:6790 fish/cmds.c:6809 fish/cmds.c:6825 fish/cmds.c:6842
1165 #: fish/cmds.c:6866 fish/cmds.c:6883 fish/cmds.c:6900 fish/cmds.c:6917
1166 #: fish/cmds.c:6934 fish/cmds.c:6953 fish/cmds.c:6985 fish/cmds.c:7000
1167 #: fish/cmds.c:7020 fish/cmds.c:7039 fish/cmds.c:7052 fish/cmds.c:7066
1168 #: fish/cmds.c:7100 fish/cmds.c:7136 fish/cmds.c:7173 fish/cmds.c:7226
1169 #: fish/cmds.c:7245 fish/cmds.c:7278 fish/cmds.c:7291 fish/cmds.c:7308
1170 #: fish/cmds.c:7345 fish/cmds.c:7365 fish/cmds.c:7386 fish/cmds.c:7408
1171 #: fish/cmds.c:7446 fish/cmds.c:7467 fish/cmds.c:7501 fish/cmds.c:7529
1172 #: fish/cmds.c:7557
1173 #, c-format
1174 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1175 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1176
1177 #: fish/cmds.c:1465 fish/cmds.c:1477 fish/cmds.c:1490 fish/cmds.c:1504
1178 #: fish/cmds.c:1518 fish/cmds.c:1533 fish/cmds.c:1548 fish/cmds.c:1561
1179 #: fish/cmds.c:1576 fish/cmds.c:1589 fish/cmds.c:1604 fish/cmds.c:1617
1180 #: fish/cmds.c:1631 fish/cmds.c:1644 fish/cmds.c:1659 fish/cmds.c:1672
1181 #: fish/cmds.c:1686 fish/cmds.c:1700 fish/cmds.c:1714 fish/cmds.c:1728
1182 #: fish/cmds.c:1742 fish/cmds.c:1757 fish/cmds.c:1788 fish/cmds.c:1802
1183 #: fish/cmds.c:1816 fish/cmds.c:1832 fish/cmds.c:1845 fish/cmds.c:1860
1184 #: fish/cmds.c:1873 fish/cmds.c:1888 fish/cmds.c:1901 fish/cmds.c:1916
1185 #: fish/cmds.c:1929 fish/cmds.c:1945 fish/cmds.c:1961 fish/cmds.c:1977
1186 #: fish/cmds.c:1991 fish/cmds.c:2004 fish/cmds.c:2020 fish/cmds.c:2039
1187 #: fish/cmds.c:2058 fish/cmds.c:2076 fish/cmds.c:2091 fish/cmds.c:2106
1188 #: fish/cmds.c:2121 fish/cmds.c:2136 fish/cmds.c:2151 fish/cmds.c:2166
1189 #: fish/cmds.c:2181 fish/cmds.c:2197 fish/cmds.c:2217 fish/cmds.c:2251
1190 #: fish/cmds.c:2265 fish/cmds.c:2284 fish/cmds.c:2303 fish/cmds.c:2321
1191 #: fish/cmds.c:2338 fish/cmds.c:2354 fish/cmds.c:2371 fish/cmds.c:2386
1192 #: fish/cmds.c:2402 fish/cmds.c:2414 fish/cmds.c:2427 fish/cmds.c:2444
1193 #: fish/cmds.c:2460 fish/cmds.c:2476 fish/cmds.c:2492 fish/cmds.c:2508
1194 #: fish/cmds.c:2525 fish/cmds.c:2562 fish/cmds.c:2616 fish/cmds.c:2634
1195 #: fish/cmds.c:2652 fish/cmds.c:2670 fish/cmds.c:2685 fish/cmds.c:2704
1196 #: fish/cmds.c:2739 fish/cmds.c:2758 fish/cmds.c:2834 fish/cmds.c:2870
1197 #: fish/cmds.c:2883 fish/cmds.c:2898 fish/cmds.c:2910 fish/cmds.c:2923
1198 #: fish/cmds.c:2942 fish/cmds.c:2961 fish/cmds.c:2980 fish/cmds.c:2999
1199 #: fish/cmds.c:3018 fish/cmds.c:3037 fish/cmds.c:3054 fish/cmds.c:3068
1200 #: fish/cmds.c:3082 fish/cmds.c:3098 fish/cmds.c:3114 fish/cmds.c:3131
1201 #: fish/cmds.c:3164 fish/cmds.c:3180 fish/cmds.c:3196 fish/cmds.c:3210
1202 #: fish/cmds.c:3225 fish/cmds.c:3245 fish/cmds.c:3265 fish/cmds.c:3286
1203 #: fish/cmds.c:3306 fish/cmds.c:3324 fish/cmds.c:3344 fish/cmds.c:3364
1204 #: fish/cmds.c:3381 fish/cmds.c:3400 fish/cmds.c:3418 fish/cmds.c:3438
1205 #: fish/cmds.c:3452 fish/cmds.c:3466 fish/cmds.c:3481 fish/cmds.c:3496
1206 #: fish/cmds.c:3514 fish/cmds.c:3529 fish/cmds.c:3547 fish/cmds.c:3564
1207 #: fish/cmds.c:3579 fish/cmds.c:3597 fish/cmds.c:3617 fish/cmds.c:3637
1208 #: fish/cmds.c:3656 fish/cmds.c:3687 fish/cmds.c:3702 fish/cmds.c:3716
1209 #: fish/cmds.c:3737 fish/cmds.c:3757 fish/cmds.c:3777 fish/cmds.c:3796
1210 #: fish/cmds.c:3810 fish/cmds.c:3829 fish/cmds.c:3920 fish/cmds.c:3937
1211 #: fish/cmds.c:3954 fish/cmds.c:3971 fish/cmds.c:3986 fish/cmds.c:4004
1212 #: fish/cmds.c:4037 fish/cmds.c:4051 fish/cmds.c:4070 fish/cmds.c:4084
1213 #: fish/cmds.c:4117 fish/cmds.c:4134 fish/cmds.c:4151 fish/cmds.c:4168
1214 #: fish/cmds.c:4187 fish/cmds.c:4201 fish/cmds.c:4217 fish/cmds.c:4233
1215 #: fish/cmds.c:4252 fish/cmds.c:4270 fish/cmds.c:4288 fish/cmds.c:4306
1216 #: fish/cmds.c:4326 fish/cmds.c:4364 fish/cmds.c:4384 fish/cmds.c:4421
1217 #: fish/cmds.c:4436 fish/cmds.c:4452 fish/cmds.c:4470 fish/cmds.c:4490
1218 #: fish/cmds.c:4509 fish/cmds.c:4524 fish/cmds.c:4540 fish/cmds.c:4558
1219 #: fish/cmds.c:4632 fish/cmds.c:4670 fish/cmds.c:4746 fish/cmds.c:4819
1220 #: fish/cmds.c:4853 fish/cmds.c:4873 fish/cmds.c:4891 fish/cmds.c:4911
1221 #: fish/cmds.c:4930 fish/cmds.c:4952 fish/cmds.c:4992 fish/cmds.c:5030
1222 #: fish/cmds.c:5048 fish/cmds.c:5064 fish/cmds.c:5080 fish/cmds.c:5094
1223 #: fish/cmds.c:5109 fish/cmds.c:5133 fish/cmds.c:5154 fish/cmds.c:5175
1224 #: fish/cmds.c:5196 fish/cmds.c:5217 fish/cmds.c:5238 fish/cmds.c:5259
1225 #: fish/cmds.c:5280 fish/cmds.c:5301 fish/cmds.c:5322 fish/cmds.c:5343
1226 #: fish/cmds.c:5364 fish/cmds.c:5384 fish/cmds.c:5404 fish/cmds.c:5422
1227 #: fish/cmds.c:5440 fish/cmds.c:5458 fish/cmds.c:5475 fish/cmds.c:5495
1228 #: fish/cmds.c:5530 fish/cmds.c:5544 fish/cmds.c:5558 fish/cmds.c:5574
1229 #: fish/cmds.c:5590 fish/cmds.c:5604 fish/cmds.c:5618 fish/cmds.c:5632
1230 #: fish/cmds.c:5646 fish/cmds.c:5662 fish/cmds.c:5695 fish/cmds.c:5732
1231 #: fish/cmds.c:5763 fish/cmds.c:5778 fish/cmds.c:5793 fish/cmds.c:5806
1232 #: fish/cmds.c:5819 fish/cmds.c:5837 fish/cmds.c:5872 fish/cmds.c:5907
1233 #: fish/cmds.c:5943 fish/cmds.c:5980 fish/cmds.c:6018 fish/cmds.c:6056
1234 #: fish/cmds.c:6091 fish/cmds.c:6105 fish/cmds.c:6125 fish/cmds.c:6144
1235 #: fish/cmds.c:6163 fish/cmds.c:6180 fish/cmds.c:6197 fish/cmds.c:6230
1236 #: fish/cmds.c:6299 fish/cmds.c:6336 fish/cmds.c:6391 fish/cmds.c:6414
1237 #: fish/cmds.c:6437 fish/cmds.c:6462 fish/cmds.c:6518 fish/cmds.c:6536
1238 #: fish/cmds.c:6578 fish/cmds.c:6595 fish/cmds.c:6631 fish/cmds.c:6665
1239 #: fish/cmds.c:6682 fish/cmds.c:6701 fish/cmds.c:6755 fish/cmds.c:6772
1240 #: fish/cmds.c:6791 fish/cmds.c:6810 fish/cmds.c:6826 fish/cmds.c:6843
1241 #: fish/cmds.c:6867 fish/cmds.c:6884 fish/cmds.c:6901 fish/cmds.c:6918
1242 #: fish/cmds.c:6935 fish/cmds.c:6954 fish/cmds.c:6986 fish/cmds.c:7001
1243 #: fish/cmds.c:7021 fish/cmds.c:7040 fish/cmds.c:7053 fish/cmds.c:7067
1244 #: fish/cmds.c:7101 fish/cmds.c:7137 fish/cmds.c:7174 fish/cmds.c:7227
1245 #: fish/cmds.c:7246 fish/cmds.c:7279 fish/cmds.c:7292 fish/cmds.c:7309
1246 #: fish/cmds.c:7346 fish/cmds.c:7366 fish/cmds.c:7387 fish/cmds.c:7409
1247 #: fish/cmds.c:7447 fish/cmds.c:7468 fish/cmds.c:7502 fish/cmds.c:7530
1248 #: fish/cmds.c:7558
1249 #, c-format
1250 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1251 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1252
1253 #: fish/cmds.c:1767 fish/cmds.c:2229 fish/cmds.c:2535 fish/cmds.c:2572
1254 #: fish/cmds.c:2591 fish/cmds.c:2716 fish/cmds.c:2769 fish/cmds.c:2788
1255 #: fish/cmds.c:2807 fish/cmds.c:2847 fish/cmds.c:3142 fish/cmds.c:3666
1256 #: fish/cmds.c:3840 fish/cmds.c:3859 fish/cmds.c:3878 fish/cmds.c:3897
1257 #: fish/cmds.c:4015 fish/cmds.c:4094 fish/cmds.c:4336 fish/cmds.c:4394
1258 #: fish/cmds.c:4568 fish/cmds.c:4587 fish/cmds.c:4606 fish/cmds.c:4642
1259 #: fish/cmds.c:4680 fish/cmds.c:4699 fish/cmds.c:4718 fish/cmds.c:4756
1260 #: fish/cmds.c:4775 fish/cmds.c:4794 fish/cmds.c:4829 fish/cmds.c:4964
1261 #: fish/cmds.c:5004 fish/cmds.c:5507 fish/cmds.c:5672 fish/cmds.c:5707
1262 #: fish/cmds.c:5742 fish/cmds.c:5848 fish/cmds.c:5882 fish/cmds.c:5917
1263 #: fish/cmds.c:5953 fish/cmds.c:5991 fish/cmds.c:6029 fish/cmds.c:6067
1264 #: fish/cmds.c:6209 fish/cmds.c:6242 fish/cmds.c:6255 fish/cmds.c:6268
1265 #: fish/cmds.c:6281 fish/cmds.c:6311 fish/cmds.c:6346 fish/cmds.c:6365
1266 #: fish/cmds.c:6474 fish/cmds.c:6493 fish/cmds.c:6548 fish/cmds.c:6561
1267 #: fish/cmds.c:6606 fish/cmds.c:6642 fish/cmds.c:6711 fish/cmds.c:6730
1268 #: fish/cmds.c:6968 fish/cmds.c:7078 fish/cmds.c:7112 fish/cmds.c:7148
1269 #: fish/cmds.c:7185 fish/cmds.c:7204 fish/cmds.c:7257 fish/cmds.c:7322
1270 #: fish/cmds.c:7420 fish/cmds.c:7482 fish/cmds.c:7513 fish/cmds.c:7541
1271 #: fish/cmds.c:7569
1272 #, c-format
1273 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1274 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1275
1276 #: fish/cmds.c:1773 fish/cmds.c:2235 fish/cmds.c:2541 fish/cmds.c:2578
1277 #: fish/cmds.c:2597 fish/cmds.c:2722 fish/cmds.c:2775 fish/cmds.c:2794
1278 #: fish/cmds.c:2813 fish/cmds.c:2853 fish/cmds.c:3148 fish/cmds.c:3672
1279 #: fish/cmds.c:3846 fish/cmds.c:3865 fish/cmds.c:3884 fish/cmds.c:3903
1280 #: fish/cmds.c:4021 fish/cmds.c:4100 fish/cmds.c:4342 fish/cmds.c:4400
1281 #: fish/cmds.c:4574 fish/cmds.c:4593 fish/cmds.c:4612 fish/cmds.c:4648
1282 #: fish/cmds.c:4686 fish/cmds.c:4705 fish/cmds.c:4724 fish/cmds.c:4762
1283 #: fish/cmds.c:4781 fish/cmds.c:4800 fish/cmds.c:4835 fish/cmds.c:4970
1284 #: fish/cmds.c:5010 fish/cmds.c:5513 fish/cmds.c:5678 fish/cmds.c:5713
1285 #: fish/cmds.c:5748 fish/cmds.c:5854 fish/cmds.c:5888 fish/cmds.c:5923
1286 #: fish/cmds.c:5959 fish/cmds.c:5997 fish/cmds.c:6035 fish/cmds.c:6073
1287 #: fish/cmds.c:6317 fish/cmds.c:6352 fish/cmds.c:6371 fish/cmds.c:6480
1288 #: fish/cmds.c:6612 fish/cmds.c:6648 fish/cmds.c:6717 fish/cmds.c:6736
1289 #: fish/cmds.c:7084 fish/cmds.c:7118 fish/cmds.c:7154 fish/cmds.c:7191
1290 #: fish/cmds.c:7210 fish/cmds.c:7263 fish/cmds.c:7328 fish/cmds.c:7426
1291 #, c-format
1292 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1293 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1294
1295 #: fish/cmds.c:8437
1296 #, c-format
1297 msgid "%s: unknown command\n"
1298 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1299
1300 #: fish/edit.c:86
1301 #, c-format
1302 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1303 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1304
1305 #: fish/fish.c:88 fuse/guestmount.c:879
1306 #, c-format
1307 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1308 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1309
1310 #: fish/fish.c:92
1311 #, c-format
1312 msgid ""
1313 "%s: guest filesystem shell\n"
1314 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1315 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1316 "Usage:\n"
1317 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1318 "  %s -i libvirt-domain\n"
1319 "  %s -i disk-image(s)\n"
1320 "or for interactive use:\n"
1321 "  %s\n"
1322 "or from a shell script:\n"
1323 "  %s <<EOF\n"
1324 "  cmd\n"
1325 "  ...\n"
1326 "  EOF\n"
1327 "Options:\n"
1328 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1329 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1330 "  -a|--add image       Add image\n"
1331 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1332 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1333 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1334 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1335 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1336 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1337 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1338 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1339 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1340 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1341 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1342 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1343 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1344 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1345 msgstr ""
1346 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1347 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1348 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1349 "Użycie:\n"
1350 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1351 "  %s -i domena-libvirt\n"
1352 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1353 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1354 "  %s\n"
1355 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1356 "  %s <<EOF\n"
1357 "  polecenie\n"
1358 "  ...\n"
1359 "  EOF\n"
1360 "Opcje:\n"
1361 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1362 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1363 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1364 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1365 "                       pomocą Tab\n"
1366 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1367 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1368 "                       montowania dysków\n"
1369 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1370 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1371 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1372 "  -N|--new type        Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1373 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1374 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1375 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1376 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1377 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1378 "                       wykonaniem\n"
1379 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1380 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1381
1382 #: fish/fish.c:188 fuse/guestmount.c:976
1383 #, c-format
1384 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1385 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1386
1387 #: fish/fish.c:227
1388 #, c-format
1389 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1390 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1391
1392 #: fish/fish.c:234
1393 #, c-format
1394 msgid ""
1395 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1396 msgstr ""
1397 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1398
1399 #: fish/fish.c:243 fuse/guestmount.c:1021
1400 #, c-format
1401 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1402 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1403
1404 #: fish/fish.c:300
1405 #, c-format
1406 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1407 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1408
1409 #: fish/fish.c:370
1410 #, c-format
1411 msgid ""
1412 "%s: cannot use -i option with -a, -m, -N, --listen, --remote or --selinux\n"
1413 msgstr ""
1414 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, -N, --listen, --remote lub --selinux\n"
1415
1416 #: fish/fish.c:377
1417 #, c-format
1418 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1419 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1420
1421 #: fish/fish.c:483
1422 #, c-format
1423 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1424 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1425
1426 #: fish/fish.c:491
1427 #, c-format
1428 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1429 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1430
1431 #: fish/fish.c:497
1432 #, c-format
1433 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1434 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1435
1436 #: fish/fish.c:666
1437 #, c-format
1438 msgid ""
1439 "\n"
1440 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1441 "editing virtual machine filesystems.\n"
1442 "\n"
1443 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1444 "      'man' to read the manual\n"
1445 "      'quit' to quit the shell\n"
1446 "\n"
1447 msgstr ""
1448 "\n"
1449 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1450 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1451 "\n"
1452 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1453 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1454 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1455 "\n"
1456
1457 #: fish/fish.c:747
1458 #, c-format
1459 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1460 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1461
1462 #: fish/fish.c:753 fish/fish.c:770
1463 #, c-format
1464 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1465 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1466
1467 #: fish/fish.c:764
1468 #, c-format
1469 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1470 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1471
1472 #: fish/fish.c:819
1473 #, c-format
1474 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1475 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1476
1477 #: fish/fish.c:836
1478 #, c-format
1479 msgid "%s: too many arguments\n"
1480 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1481
1482 #: fish/fish.c:865
1483 #, c-format
1484 msgid "%s: empty command on command line\n"
1485 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1486
1487 #: fish/fish.c:1029
1488 msgid "display a list of commands or help on a command"
1489 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1490
1491 #: fish/fish.c:1031
1492 msgid "read the manual"
1493 msgstr "wyświetla podręcznik"
1494
1495 #: fish/fish.c:1033
1496 msgid "quit guestfish"
1497 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1498
1499 #: fish/fish.c:1036
1500 msgid "allocate an image"
1501 msgstr "przydziela obraz"
1502
1503 #: fish/fish.c:1038
1504 msgid "display a line of text"
1505 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1506
1507 #: fish/fish.c:1040
1508 msgid "edit a file in the image"
1509 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1510
1511 #: fish/fish.c:1042
1512 msgid "local change directory"
1513 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1514
1515 #: fish/fish.c:1044
1516 msgid "expand wildcards in command"
1517 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1518
1519 #: fish/fish.c:1046
1520 msgid "view a file in the pager"
1521 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1522
1523 #: fish/fish.c:1048
1524 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1525 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1526
1527 #: fish/fish.c:1050
1528 msgid "allocate a sparse image file"
1529 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1530
1531 #: fish/fish.c:1052
1532 msgid "measure time taken to run command"
1533 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1534
1535 #: fish/fish.c:1064
1536 #, c-format
1537 msgid ""
1538 "alloc - allocate an image\n"
1539 "     alloc <filename> <size>\n"
1540 "\n"
1541 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1542 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1543 "\n"
1544 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1545 "\n"
1546 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1547 msgstr ""
1548 "alloc - przydziela obraz\n"
1549 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1550 "\n"
1551 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1552 "    a następnie dodaje go do dalszego badania.\n"
1553 "\n"
1554 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1555 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1556 "\n"
1557 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
1558 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
1559
1560 #: fish/fish.c:1075
1561 #, c-format
1562 msgid ""
1563 "echo - display a line of text\n"
1564 "     echo [<params> ...]\n"
1565 "\n"
1566 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1567 msgstr ""
1568 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1569 "     echo [<parametry> ...]\n"
1570 "\n"
1571 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1572
1573 #: fish/fish.c:1082
1574 #, c-format
1575 msgid ""
1576 "edit - edit a file in the image\n"
1577 "     edit <filename>\n"
1578 "\n"
1579 "    This is used to edit a file.\n"
1580 "\n"
1581 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1582 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write\".\n"
1583 "\n"
1584 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1585 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1586 "\n"
1587 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1588 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1589 msgstr ""
1590 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1591 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1592 "\n"
1593 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1594 "\n"
1595 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1596 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1597 "    następnie wykonania polecenia \"write\".\n"
1598 "\n"
1599 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1600 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1601 "\n"
1602 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1603 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1604
1605 #: fish/fish.c:1096
1606 #, c-format
1607 msgid ""
1608 "lcd - local change directory\n"
1609 "    lcd <directory>\n"
1610 "\n"
1611 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1612 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1613 "    place.\n"
1614 msgstr ""
1615 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1616 "    lcd <katalog>\n"
1617 "\n"
1618 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1619 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1620
1621 #: fish/fish.c:1103
1622 #, c-format
1623 msgid ""
1624 "glob - expand wildcards in command\n"
1625 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1626 "\n"
1627 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1628 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1629 "    once for each expanded argument.\n"
1630 msgstr ""
1631 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1632 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1633 "\n"
1634 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1635 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1636 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1637 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1638
1639 #: fish/fish.c:1111
1640 #, c-format
1641 msgid ""
1642 "man - read the manual\n"
1643 "    man\n"
1644 "\n"
1645 "    Opens the manual page for guestfish.\n"
1646 msgstr ""
1647 "man - wyświetla podręcznik\n"
1648 "    man\n"
1649 "\n"
1650 "    Otwiera stronę podręcznika dla programu guestfish.\n"
1651
1652 #: fish/fish.c:1116
1653 #, c-format
1654 msgid ""
1655 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1656 "     help cmd\n"
1657 "     help\n"
1658 msgstr ""
1659 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1660 "     help polecenie\n"
1661 "     help\n"
1662
1663 #: fish/fish.c:1121
1664 #, c-format
1665 msgid ""
1666 "more - view a file in the pager\n"
1667 "     more <filename>\n"
1668 "\n"
1669 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1670 "\n"
1671 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1672 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1673 "\n"
1674 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1675 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1676 "\n"
1677 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1678 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1679 msgstr ""
1680 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1681 "     more <nazwa_pliku>\n"
1682 "\n"
1683 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1684 "\n"
1685 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1686 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1687 "\n"
1688 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1689 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1690 "\n"
1691 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1692 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1693
1694 #: fish/fish.c:1137
1695 #, c-format
1696 msgid ""
1697 "quit - quit guestfish\n"
1698 "     quit\n"
1699 msgstr ""
1700 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1701 "     quit\n"
1702
1703 #: fish/fish.c:1140
1704 #, c-format
1705 msgid ""
1706 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1707 "     reopen\n"
1708 "\n"
1709 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1710 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1711 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1712 msgstr ""
1713 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1714 "     reopen\n"
1715 "\n"
1716 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1717 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1718 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1719 "przydatne do testowania.\n"
1720
1721 #: fish/fish.c:1147
1722 #, c-format
1723 msgid ""
1724 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1725 "     sparse <filename> <size>\n"
1726 "\n"
1727 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1728 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1729 "\n"
1730 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1731 "    command, except that the image file is allocated\n"
1732 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1733 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1734 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1735 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1736 "    space during a write operation.\n"
1737 "\n"
1738 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1739 "\n"
1740 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1741 msgstr ""
1742 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1743 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1744 "\n"
1745 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1746 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1747 "\n"
1748 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1749 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1750 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1751 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1752 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1753 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1754 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1755 "\n"
1756 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1757 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1758 "\n"
1759 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
1760 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
1761
1762 #: fish/fish.c:1166
1763 #, c-format
1764 msgid ""
1765 "time - measure time taken to run command\n"
1766 "    time <command> [<args> ...]\n"
1767 "\n"
1768 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1769 "    time afterwards.\n"
1770 msgstr ""
1771 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1772 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1773 "\n"
1774 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1775
1776 #: fish/fish.c:1172
1777 #, c-format
1778 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1779 msgstr ""
1780 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1781 "poleceń\n"
1782
1783 #: fish/fish.c:1186
1784 #, c-format
1785 msgid ""
1786 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1787 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1788 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1789 msgstr ""
1790 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
1791 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
1792 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
1793
1794 #: fish/fish.c:1343
1795 #, c-format
1796 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1797 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1798
1799 #: fish/glob.c:52
1800 #, c-format
1801 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1802 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1803
1804 #: fish/glob.c:72
1805 #, c-format
1806 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1807 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1808
1809 #: fish/lcd.c:34
1810 #, c-format
1811 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1812 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1813
1814 #: fish/man.c:34
1815 #, c-format
1816 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1817 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
1818
1819 #: fish/man.c:53
1820 #, c-format
1821 msgid "the external 'man' program failed\n"
1822 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
1823
1824 #: fish/more.c:40
1825 #, c-format
1826 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1827 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1828
1829 #: fish/prep.c:114
1830 #, c-format
1831 msgid ""
1832 "List of available prepared disk images:\n"
1833 "\n"
1834 msgstr ""
1835 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
1836 "\n"
1837
1838 #: fish/prep.c:117
1839 #, c-format
1840 msgid ""
1841 "guestfish -N %-16s %s\n"
1842 "\n"
1843 "%s\n"
1844 msgstr ""
1845 "guestfish -N %-16s %s\n"
1846 "\n"
1847 "%s\n"
1848
1849 #: fish/prep.c:125
1850 #, c-format
1851 msgid "  Optional parameters:\n"
1852 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
1853
1854 #: fish/prep.c:132
1855 #, c-format
1856 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
1857 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
1858
1859 #: fish/prep.c:142
1860 #, c-format
1861 msgid ""
1862 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
1863 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
1864 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
1865 msgstr ""
1866 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
1867 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
1868 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
1869
1870 #: fish/prep.c:179
1871 #, c-format
1872 msgid ""
1873 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
1874 "Use 'guestfish -N list' to list possible values for the -N parameter.\n"
1875 msgstr ""
1876 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
1877 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N list\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
1878 "wartości dla parametru -N.\n"
1879
1880 #: fish/prep.c:241
1881 #, c-format
1882 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
1883 msgstr ""
1884 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na "
1885 "\"%s\": "
1886
1887 #: fish/prep.c:258 fish/prep.c:265 fish/prep.c:280
1888 msgid "failed to allocate disk"
1889 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
1890
1891 #: fish/prep.c:272 fish/prep.c:287
1892 #, c-format
1893 msgid "failed to partition disk: %s"
1894 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
1895
1896 #: fish/prep.c:297
1897 #, c-format
1898 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
1899 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
1900
1901 #: fish/rc.c:249
1902 #, c-format
1903 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1904 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1905
1906 #: fish/rc.c:254
1907 #, c-format
1908 msgid ""
1909 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1910 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1911 msgstr ""
1912 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1913 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1914 "zgadzać.\n"
1915
1916 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1917 #, c-format
1918 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1919 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1920
1921 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1922 #, c-format
1923 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1924 msgstr ""
1925 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1926 "serwera\n"
1927
1928 #: fish/rc.c:380
1929 #, c-format
1930 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1931 msgstr ""
1932 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1933
1934 #: fish/reopen.c:36
1935 #, c-format
1936 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1937 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1938
1939 #: fish/reopen.c:46
1940 #, c-format
1941 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1942 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1943
1944 #: fish/time.c:35
1945 #, c-format
1946 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1947 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1948
1949 #: fuse/guestmount.c:883
1950 #, c-format
1951 msgid ""
1952 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1953 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1954 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1955 "Usage:\n"
1956 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
1957 "Options:\n"
1958 "  -a|--add image       Add image\n"
1959 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
1960 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
1961 "  --help               Display help message and exit\n"
1962 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1963 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1964 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
1965 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1966 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1967 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
1968 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1969 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1970 msgstr ""
1971 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
1972 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
1973 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1974 "Użycie:\n"
1975 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
1976 "Opcje:\n"
1977 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1978 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
1979 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
1980 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
1981 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
1982 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1983 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1984 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
1985 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1986 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1987 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
1988 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
1989 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1990 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1991
1992 #: fuse/guestmount.c:1092
1993 #, c-format
1994 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
1995 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
1996
1997 #: fuse/guestmount.c:1100
1998 #, c-format
1999 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2000 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2001
2002 #: inspector/virt-inspector.pl:200
2003 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2004 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
2005
2006 #: inspector/virt-inspector.pl:294
2007 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
2008 msgstr "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
2009
2010 #: inspector/virt-inspector.pl:324
2011 msgid "virt-inspector: no YAML support\n"
2012 msgstr "virt-inspector: brak obsługi YAML\n"
2013
2014 #: inspector/virt-inspector.pl:363
2015 msgid "  Mountpoints:\n"
2016 msgstr " Punkty montowania:\n"
2017
2018 #: inspector/virt-inspector.pl:369
2019 msgid "  Filesystems:\n"
2020 msgstr "  Systemy plików:\n"
2021
2022 #: inspector/virt-inspector.pl:387
2023 msgid "  Modprobe aliases:\n"
2024 msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
2025
2026 #: inspector/virt-inspector.pl:398
2027 msgid "  Initrd modules:\n"
2028 msgstr "  Moduły initrd:\n"
2029
2030 #: inspector/virt-inspector.pl:407
2031 msgid "  Applications:\n"
2032 msgstr "  Aplikacje:\n"
2033
2034 #: inspector/virt-inspector.pl:414
2035 msgid "  Kernels:\n"
2036 msgstr "  Jądra:\n"
2037
2038 #: inspector/virt-inspector.pl:426
2039 msgid "  Windows Registry entries:\n"
2040 msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
2041
2042 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
2043 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2044 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2045
2046 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:159
2047 #, perl-brace-format
2048 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2049 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2050
2051 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2052 msgid ""
2053 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2054 "XPath::XMLParser)"
2055 msgstr ""
2056 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2057 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2058
2059 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:169
2060 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2061 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2062
2063 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:176
2064 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2065 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2066
2067 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:195
2068 #, perl-brace-format
2069 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2070 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2071
2072 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:198
2073 #, perl-brace-format
2074 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2075 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2076
2077 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2078 #, perl-brace-format
2079 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2080 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2081
2082 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:435
2083 #, perl-brace-format
2084 msgid "returning non-canonical architecture type '{arch}'"
2085 msgstr "zwracanie niekanonicznego typu architektury \"{arch}\""
2086
2087 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:478
2088 #, perl-brace-format
2089 msgid "cpio command failed: {error}"
2090 msgstr "polecenie cpio nie powiodło się: {error}"
2091
2092 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:490
2093 #, perl-brace-format
2094 msgid "file_architecture: no known binaries found in initrd image: {path}"
2095 msgstr ""
2096 "file_architecture: nie odnaleziono znanych plików binarnych w obrazie "
2097 "initrd: {path}"
2098
2099 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:494
2100 #, perl-brace-format
2101 msgid "file_architecture: unknown architecture: {path}"
2102 msgstr "file_architecture: nieznana architektura: {path}"
2103
2104 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1208
2105 msgid ""
2106 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2107 "\n"
2108 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2109 "machine\n"
2110 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2111 "\n"
2112 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2113 "information about the disk image as possible.\n"
2114 msgstr ""
2115 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2116 "\n"
2117 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2118 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2119 "\n"
2120 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2121 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2122
2123 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1281
2124 #, perl-brace-format
2125 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2126 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2127
2128 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1291
2129 #, perl-brace-format
2130 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2131 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2132
2133 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1314
2134 #, perl-brace-format
2135 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2136 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2137
2138 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1498
2139 #, perl-brace-format
2140 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2141 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2142
2143 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1524
2144 #, perl-brace-format
2145 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2146 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2147
2148 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1589
2149 msgid "Can't find grub on guest"
2150 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2151
2152 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1644
2153 #, perl-brace-format
2154 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2155 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2156
2157 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1675
2158 #, perl-brace-format
2159 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2160 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2161
2162 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1698
2163 #, perl-brace-format
2164 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2165 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2166
2167 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1769
2168 #, perl-brace-format
2169 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2170 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2171
2172 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1777
2173 #, perl-brace-format
2174 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2175 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2176
2177 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1838
2178 #, perl-brace-format
2179 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2180 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2181
2182 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1877
2183 #, perl-brace-format
2184 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2185 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2186
2187 #: src/guestfs.c:290
2188 #, c-format
2189 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2190 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2191
2192 #: src/guestfs.c:393
2193 #, c-format
2194 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2195 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2196
2197 #: src/guestfs.c:748
2198 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2199 msgstr ""
2200 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2201
2202 #: src/guestfs.c:762
2203 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2204 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2205
2206 #: src/guestfs.c:776
2207 #, c-format
2208 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2209 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2210
2211 #: src/guestfs.c:797 src/guestfs.c:834 src/guestfs.c:881
2212 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2213 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2214
2215 #: src/guestfs.c:949
2216 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2217 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2218
2219 #: src/guestfs.c:954
2220 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2221 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2222
2223 #: src/guestfs.c:974
2224 #, c-format
2225 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2226 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2227
2228 #: src/guestfs.c:1062
2229 #, c-format
2230 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
2231 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
2232
2233 #: src/guestfs.c:1474
2234 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
2235 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
2236
2237 #: src/guestfs.c:1493
2238 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2239 msgstr ""
2240 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2241 "błędów"
2242
2243 #: src/guestfs.c:1506
2244 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2245 msgstr ""
2246 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2247
2248 #: src/guestfs.c:1602
2249 #, c-format
2250 msgid "external command failed: %s"
2251 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
2252
2253 #: src/guestfs.c:1675
2254 #, c-format
2255 msgid ""
2256 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2257 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2258 msgstr ""
2259 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2260 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2261
2262 #: src/guestfs.c:1851
2263 msgid "qemu has not been launched yet"
2264 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2265
2266 #: src/guestfs.c:1862
2267 msgid "no subprocess to kill"
2268 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2269
2270 #: src/guestfs.c:1984
2271 #, c-format
2272 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2273 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2274
2275 #: src/guestfs.c:2007
2276 #, c-format
2277 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2278 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2279
2280 #: src/guestfs.c:2122
2281 #, c-format
2282 msgid ""
2283 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2284 msgstr ""
2285 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
2286 "x\n"
2287
2288 #: src/guestfs.c:2280 src/guestfs.c:2334
2289 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2290 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2291
2292 #: src/guestfs.c:2296
2293 #, c-format
2294 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2295 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2296
2297 #: src/guestfs.c:2311
2298 #, c-format
2299 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2300 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2301
2302 #: src/guestfs.c:2441
2303 #, c-format
2304 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2305 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2306
2307 #: src/guestfs.c:2463
2308 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2309 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2310
2311 #: src/guestfs.c:2472
2312 msgid "dispatch failed to marshal args"
2313 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2314
2315 #: src/guestfs.c:2602
2316 #, c-format
2317 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2318 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2319
2320 #: src/guestfs.c:2618
2321 #, c-format
2322 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2323 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2324
2325 #: src/guestfs.c:2741
2326 #, c-format
2327 msgid "%s: error in chunked encoding"
2328 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2329
2330 #: src/guestfs.c:2769
2331 msgid "write to daemon socket"
2332 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2333
2334 #: src/guestfs.c:2792
2335 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2336 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2337
2338 #: src/guestfs.c:2797
2339 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2340 msgstr ""
2341 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2342 "fragmentów pliku"
2343
2344 #: src/guestfs.c:2805
2345 msgid "failed to parse file chunk"
2346 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2347
2348 #: src/guestfs.c:2814
2349 msgid "file receive cancelled by daemon"
2350 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2351
2352 #: test-tool/test-tool.c:78
2353 #, c-format
2354 msgid ""
2355 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2356 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2357 "Usage:\n"
2358 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2359 "Options:\n"
2360 "  --help         Display usage\n"
2361 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2362 "                 Helper program (default: %s)\n"
2363 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2364 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2365 "  --timeout n\n"
2366 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2367 msgstr ""
2368 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2369 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2370 "Użycie:\n"
2371 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2372 "Opcje:\n"
2373 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2374 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2375 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2376 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2377 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2378 "  --timeout n\n"
2379 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2380 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2381
2382 #: test-tool/test-tool.c:134
2383 #, c-format
2384 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2385 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2386
2387 #: test-tool/test-tool.c:143
2388 #, c-format
2389 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2390 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2391
2392 #: test-tool/test-tool.c:155
2393 #, c-format
2394 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2395 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2396
2397 #: test-tool/test-tool.c:178
2398 #, c-format
2399 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2400 msgstr ""
2401 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2402 "się\n"
2403
2404 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2405 #, c-format
2406 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2407 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2408
2409 #: test-tool/test-tool.c:197
2410 #, c-format
2411 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2412 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2413
2414 #: test-tool/test-tool.c:219
2415 #, c-format
2416 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2417 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2418
2419 #: test-tool/test-tool.c:231
2420 #, c-format
2421 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2422 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2423
2424 #: test-tool/test-tool.c:237
2425 #, c-format
2426 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2427 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2428
2429 #: test-tool/test-tool.c:243
2430 #, c-format
2431 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2432 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2433
2434 #: test-tool/test-tool.c:249
2435 #, c-format
2436 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2437 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2438
2439 #: test-tool/test-tool.c:255
2440 #, c-format
2441 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2442 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2443
2444 #: test-tool/test-tool.c:263
2445 #, c-format
2446 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2447 msgstr ""
2448 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2449 "nie powiódł się\n"
2450
2451 #: test-tool/test-tool.c:294
2452 #, c-format
2453 msgid ""
2454 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2455 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2456 msgstr ""
2457 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2458 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2459
2460 #: test-tool/test-tool.c:302
2461 #, c-format
2462 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2463 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2464
2465 #: test-tool/test-tool.c:316
2466 #, c-format
2467 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2468 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2469
2470 #: test-tool/test-tool.c:365
2471 #, c-format
2472 msgid ""
2473 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2474 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2475 "\n"
2476 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2477 msgstr ""
2478 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2479 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2480 "\n"
2481 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2482
2483 #: test-tool/test-tool.c:381
2484 #, c-format
2485 msgid "command failed: %s"
2486 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2487
2488 #: test-tool/test-tool.c:389
2489 #, c-format
2490 msgid ""
2491 "Test tool helper program %s\n"
2492 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2493 "was built.\n"
2494 msgstr ""
2495 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2496 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2497
2498 #: test-tool/test-tool.c:423
2499 #, c-format
2500 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2501 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2502
2503 #: tools/virt-cat.pl:128
2504 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2505 msgstr ""
2506 "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2507 "polecenia cat"
2508
2509 #: tools/virt-cat.pl:153
2510 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
2511 msgstr ""
2512 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-cat"
2513
2514 #: tools/virt-df.pl:258
2515 msgid "Virtual Machine"
2516 msgstr "Maszyna wirtualna"
2517
2518 #: tools/virt-df.pl:258
2519 msgid "Filesystem"
2520 msgstr "System plików"
2521
2522 #: tools/virt-df.pl:261
2523 msgid "1K-blocks"
2524 msgstr "K-bloki"
2525
2526 #: tools/virt-df.pl:263
2527 msgid "Size"
2528 msgstr "Rozmiar"
2529
2530 #: tools/virt-df.pl:265
2531 msgid "Used"
2532 msgstr "Użyte"
2533
2534 #: tools/virt-df.pl:266
2535 msgid "Available"
2536 msgstr "Dostępne"
2537
2538 #: tools/virt-df.pl:267
2539 msgid "Use%"
2540 msgstr "Użycie%"
2541
2542 #: tools/virt-df.pl:269
2543 msgid "Inodes"
2544 msgstr "I-węzły"
2545
2546 #: tools/virt-df.pl:270
2547 msgid "IUsed"
2548 msgstr "IUżyte"
2549
2550 #: tools/virt-df.pl:271
2551 msgid "IFree"
2552 msgstr "IWolne"
2553
2554 #: tools/virt-df.pl:272
2555 msgid "IUse%"
2556 msgstr "IUżyte%"
2557
2558 #: tools/virt-edit.pl:111
2559 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2560 msgstr ""
2561 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2562 "polecenia edit"
2563
2564 #: tools/virt-edit.pl:136
2565 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
2566 msgstr ""
2567 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-edit"
2568
2569 #: tools/virt-edit.pl:159
2570 msgid "File not changed.\n"
2571 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
2572
2573 #: tools/virt-list-filesystems.pl:121
2574 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2575 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2576
2577 #: tools/virt-list-partitions.pl:131
2578 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2579 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2580
2581 #: tools/virt-ls.pl:137 tools/virt-ls.pl:143
2582 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2583 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2584
2585 #: tools/virt-ls.pl:161
2586 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2587 msgstr ""
2588 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
2589 "wyświetlenia"
2590
2591 #: tools/virt-ls.pl:186
2592 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-ls\n"
2593 msgstr ""
2594 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
2595
2596 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2597 msgid "virt-make-fs input output\n"
2598 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
2599
2600 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2601 msgid "unexpected output from 'du' command"
2602 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2603
2604 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2605 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2606 #, perl-brace-format
2607 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2608 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
2609
2610 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2611 #, perl-brace-format
2612 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2613 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
2614
2615 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2616 msgid ""
2617 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2618 msgstr ""
2619 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
2620 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2621
2622 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2623 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2624 msgstr ""
2625 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
2626 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
2627
2628 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2629 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2630 msgstr ""
2631 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2632
2633 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2634 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2635 msgstr ""
2636 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2637 "komunikaty błędów\n"
2638
2639 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2640 msgid ""
2641 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2642 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2643 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2644 msgstr ""
2645 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
2646 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
2647 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
2648
2649 #: tools/virt-rescue.pl:194
2650 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2651 msgstr ""
2652 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
2653 "rescue"
2654
2655 #: tools/virt-resize.pl:33
2656 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2657 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
2658
2659 #: tools/virt-resize.pl:511
2660 #, perl-brace-format
2661 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2662 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
2663
2664 #: tools/virt-resize.pl:513
2665 #, perl-brace-format
2666 msgid ""
2667 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2668 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2669 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2670 msgstr ""
2671 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
2672 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
2673 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć "
2674 "się więcej.\n"
2675
2676 #: tools/virt-resize.pl:538 tools/virt-resize.pl:541
2677 #, perl-brace-format
2678 msgid ""
2679 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2680 msgstr ""
2681 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
2682
2683 #: tools/virt-resize.pl:705
2684 #, perl-brace-format
2685 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2686 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
2687
2688 #: tools/virt-resize.pl:725
2689 #, perl-brace-format
2690 msgid ""
2691 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2692 "command line option\n"
2693 msgstr ""
2694 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
2695 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
2696
2697 #: tools/virt-resize.pl:731
2698 #, perl-brace-format
2699 msgid ""
2700 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2701 msgstr ""
2702 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
2703 "wiersza poleceń\n"
2704
2705 #: tools/virt-resize.pl:735
2706 #, perl-brace-format
2707 msgid ""
2708 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2709 msgstr ""
2710 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
2711 "poleceń\n"
2712
2713 #: tools/virt-resize.pl:777
2714 #, perl-brace-format
2715 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
2716 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
2717
2718 #: tools/virt-resize.pl:785
2719 #, perl-brace-format
2720 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
2721 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
2722
2723 #: tools/virt-resize.pl:802
2724 #, perl-brace-format
2725 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
2726 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
2727
2728 #: tools/virt-resize.pl:807
2729 #, perl-brace-format
2730 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
2731 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
2732
2733 #: tools/virt-resize.pl:830
2734 #, perl-brace-format
2735 msgid ""
2736 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
2737 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
2738 "size.\n"
2739 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
2740 msgstr ""
2741 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
2742 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
2743 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
2744 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
2745
2746 #: tools/virt-resize.pl:846
2747 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
2748 msgstr ""
2749 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
2750
2751 #: tools/virt-resize.pl:895
2752 #, perl-brace-format
2753 msgid ""
2754 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
2755 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
2756 msgstr ""
2757 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
2758 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
2759
2760 #: tools/virt-resize.pl:910
2761 msgid ""
2762 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
2763 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
2764 msgstr ""
2765 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
2766 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
2767
2768 #: tools/virt-resize.pl:925
2769 msgid "Summary of changes:\n"
2770 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
2771
2772 #: tools/virt-resize.pl:929
2773 #, perl-brace-format
2774 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
2775 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
2776
2777 #: tools/virt-resize.pl:931
2778 #, perl-brace-format
2779 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
2780 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
2781
2782 #: tools/virt-resize.pl:933
2783 #, perl-brace-format
2784 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
2785 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
2786
2787 #: tools/virt-resize.pl:938
2788 #, perl-brace-format
2789 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
2790 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
2791
2792 #: tools/virt-resize.pl:943
2793 #, perl-brace-format
2794 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
2795 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
2796
2797 #: tools/virt-resize.pl:948
2798 #, perl-brace-format
2799 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
2800 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
2801
2802 #: tools/virt-resize.pl:954
2803 #, perl-brace-format
2804 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
2805 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
2806
2807 #: tools/virt-resize.pl:961
2808 #, perl-brace-format
2809 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
2810 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
2811
2812 #: tools/virt-resize.pl:966
2813 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
2814 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
2815
2816 #: tools/virt-resize.pl:968
2817 msgid ""
2818 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
2819 "and so it will just be ignored.\n"
2820 msgstr ""
2821 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
2822 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
2823
2824 #: tools/virt-resize.pl:971
2825 msgid ""
2826 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
2827 "to partition this extra space if you want.\n"
2828 msgstr ""
2829 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
2830 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
2831 "potrzeby.\n"
2832
2833 #: tools/virt-resize.pl:974
2834 #, perl-brace-format
2835 msgid ""
2836 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
2837 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
2838 "or adjust your resizing requests.\n"
2839 msgstr ""
2840 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
2841 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
2842 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
2843
2844 #: tools/virt-resize.pl:1015
2845 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
2846 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
2847
2848 #: tools/virt-resize.pl:1111
2849 #, perl-brace-format
2850 msgid "Copying {p} ..."
2851 msgstr "Kopiowanie {p}..."
2852
2853 #: tools/virt-resize.pl:1118
2854 msgid "done"
2855 msgstr "ukończono"
2856
2857 #: tools/virt-resize.pl:1176 tools/virt-resize.pl:1234
2858 #, perl-brace-format
2859 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
2860 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
2861
2862 #: tools/virt-tar.pl:163 tools/virt-tar.pl:170
2863 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
2864 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
2865
2866 #: tools/virt-tar.pl:191
2867 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
2868 msgstr ""
2869 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
2870 "pliku"
2871
2872 #: tools/virt-tar.pl:194
2873 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
2874 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
2875
2876 #: tools/virt-tar.pl:205
2877 #, perl-brace-format
2878 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
2879 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
2880
2881 #: tools/virt-tar.pl:208
2882 #, perl-brace-format
2883 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
2884 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
2885
2886 #: tools/virt-tar.pl:230
2887 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
2888 msgstr ""
2889 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-tar\n"
2890
2891 #: tools/virt-win-reg.pl:259
2892 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
2893 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
2894
2895 #: tools/virt-win-reg.pl:283
2896 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
2897 msgstr ""
2898 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-win-"
2899 "reg"
2900
2901 #: tools/virt-win-reg.pl:297
2902 msgid ""
2903 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
2904 "export\n"
2905 msgstr ""
2906 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
2907 "wartości do wyeksportowania\n"
2908
2909 #: tools/virt-win-reg.pl:408
2910 #, perl-brace-format
2911 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
2912 msgstr ""
2913 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
2914
2915 #: tools/virt-win-reg.pl:426 tools/virt-win-reg.pl:449
2916 #, perl-brace-format
2917 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
2918 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
2919
2920 #: tools/virt-win-reg.pl:433
2921 #, perl-brace-format
2922 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
2923 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
2924
2925 #: tools/virt-win-reg.pl:456
2926 #, perl-brace-format
2927 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
2928 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"