30f647ead6a88673b5427bd6782ce6cb83b7c4f5
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-08-17 14:24+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-08-23 19:13+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: fish/alloc.c:37
18 #, c-format
19 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
20 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
21
22 #: fish/alloc.c:51
23 #, c-format
24 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
25 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
26
27 #: fish/alloc.c:77
28 #, c-format
29 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
30 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
31
32 #: fish/alloc.c:156
33 #, c-format
34 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
35 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
36
37 #: fish/cmds.c:41
38 msgid "Command"
39 msgstr "Polecenie"
40
41 #: fish/cmds.c:41
42 msgid "Description"
43 msgstr "Opis"
44
45 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:375
46 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
47 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
48
49 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:370
50 msgid "add an image to examine or modify"
51 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
52
53 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:380
54 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
55 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
56
57 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:530
58 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
59 msgstr ""
60 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
61
62 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:525
63 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
64 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
65
66 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:1775
67 msgid "clear Augeas path"
68 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
69
70 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:665
71 msgid "close the current Augeas handle"
72 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
73
74 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:675
75 msgid "define an Augeas node"
76 msgstr "określa węzeł Augeas"
77
78 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:670
79 msgid "define an Augeas variable"
80 msgstr "określa zmienną Augeas"
81
82 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:680
83 msgid "look up the value of an Augeas path"
84 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
85
86 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:660
87 msgid "create a new Augeas handle"
88 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
89
90 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:690
91 msgid "insert a sibling Augeas node"
92 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
93
94 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:715
95 msgid "load files into the tree"
96 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
97
98 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:720
99 msgid "list Augeas nodes under augpath"
100 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
101
102 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:705
103 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
104 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
105
106 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:700
107 msgid "move Augeas node"
108 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
109
110 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:695
111 msgid "remove an Augeas path"
112 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
113
114 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:710
115 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
116 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
117
118 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:685
119 msgid "set Augeas path to value"
120 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
121
122 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:1660
123 msgid "test availability of some parts of the API"
124 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
125
126 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:1835
127 msgid "return a list of all optional groups"
128 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
129
130 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:1790
131 msgid "upload base64-encoded data to file"
132 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
133
134 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:1795
135 msgid "download file and encode as base64"
136 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
137
138 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:900
139 msgid "flush device buffers"
140 msgstr "czyści bufory urządzenia"
141
142 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:880
143 msgid "get blocksize of block device"
144 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
145
146 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:870
147 msgid "is block device set to read-only"
148 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
149
150 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:895
151 msgid "get total size of device in bytes"
152 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
153
154 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:875
155 msgid "get sectorsize of block device"
156 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
157
158 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:890
159 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
160 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
161
162 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:905
163 msgid "reread partition table"
164 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
165
166 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:885
167 msgid "set blocksize of block device"
168 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
169
170 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:860
171 msgid "set block device to read-only"
172 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
173
174 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:865
175 msgid "set block device to read-write"
176 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
177
178 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:1565
179 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
180 msgstr ""
181 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
182
183 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:600
184 msgid "list the contents of a file"
185 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
186
187 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:920
188 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
189 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
190
191 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:1765
192 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
193 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
194
195 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1800
196 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
197 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
198
199 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:750
200 msgid "change file mode"
201 msgstr "zmienia tryb pliku"
202
203 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:755 fish/cmds.c:1595
204 msgid "change file owner and group"
205 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
206
207 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:830
208 msgid "run a command from the guest filesystem"
209 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
210
211 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:835
212 msgid "run a command, returning lines"
213 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
214
215 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:385
216 msgid "add qemu parameters"
217 msgstr "dodaje parametry QEMU"
218
219 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:1715
220 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
221 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
222
223 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:1015
224 msgid "copy a file"
225 msgstr "kopiuje plik"
226
227 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:1020
228 msgid "copy a file or directory recursively"
229 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
230
231 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:1665
232 msgid "copy from source to destination using dd"
233 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
234
235 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:960
236 msgid "debugging and internals"
237 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
238
239 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1785
240 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
241 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
242
243 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:1205
244 msgid "report file system disk space usage"
245 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
246
247 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:1210
248 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
249 msgstr ""
250 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
251
252 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:1035
253 msgid "return kernel messages"
254 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
255
256 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:915
257 msgid "download a file to the local machine"
258 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
259
260 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:1030
261 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
262 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
263
264 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:1215
265 msgid "estimate file space usage"
266 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
267
268 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1120
269 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
270 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
271
272 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1555
273 msgid "echo arguments back to the client"
274 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
275
276 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:107
277 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:344 fish/cmds.c:345
278 #: fish/cmds.c:349 fish/cmds.c:350 fish/cmds.c:352 fish/cmds.c:353
279 #: fish/cmds.c:1335 fish/cmds.c:1340 fish/cmds.c:1345 fish/cmds.c:1350
280 #: fish/cmds.c:1355 fish/cmds.c:1360 fish/cmds.c:1365 fish/cmds.c:1370
281 #: fish/cmds.c:1375 fish/cmds.c:1380 fish/cmds.c:1385 fish/cmds.c:1390
282 msgid "return lines matching a pattern"
283 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
284
285 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1045
286 msgid "test if two files have equal contents"
287 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
288
289 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:760
290 msgid "test if file or directory exists"
291 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
292
293 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:1425 fish/cmds.c:1840
294 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
295 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
296
297 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:825
298 msgid "determine file type"
299 msgstr "określa typ pliku"
300
301 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:535
302 msgid "detect the architecture of a binary file"
303 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
304
305 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:1670
306 msgid "return the size of the file in bytes"
307 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
308
309 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:1655
310 msgid "fill a file with octets"
311 msgstr "wypełnia plik oktetami"
312
313 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:1805
314 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
315 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
316
317 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:1115
318 msgid "find all files and directories"
319 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
320
321 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:1560
322 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
323 msgstr ""
324 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
325
326 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:1910
327 msgid "find a filesystem by label"
328 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
329
330 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:1905
331 msgid "find a filesystem by UUID"
332 msgstr "znajduje system plików według UUID"
333
334 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:1000
335 msgid "run the filesystem checker"
336 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
337
338 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:415
339 msgid "get the additional kernel options"
340 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
341
342 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:425
343 msgid "get autosync mode"
344 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
345
346 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:510
347 msgid "get direct appliance mode flag"
348 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
349
350 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:985
351 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
352 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
353
354 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:995
355 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
356 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
357
358 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:470
359 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
360 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
361
362 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:405
363 msgid "get the search path"
364 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
365
366 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:475
367 msgid "get PID of qemu subprocess"
368 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
369
370 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:395
371 msgid "get the qemu binary"
372 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
373
374 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:520
375 msgid "get recovery process enabled flag"
376 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
377
378 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:490
379 msgid "get SELinux enabled flag"
380 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
381
382 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:460
383 msgid "get the current state"
384 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
385
386 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:500
387 msgid "get command trace enabled flag"
388 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
389
390 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:1780
391 msgid "get the current umask"
392 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
393
394 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:435
395 msgid "get verbose mode"
396 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
397
398 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:1510
399 msgid "get SELinux security context"
400 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
401
402 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:1285 fish/cmds.c:1290
403 msgid "list extended attributes of a file or directory"
404 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
405
406 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:1145
407 msgid "expand a wildcard path"
408 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
409
410 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:1010
411 msgid "install GRUB"
412 msgstr "instaluje program GRUB"
413
414 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:1185
415 msgid "return first 10 lines of a file"
416 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
417
418 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:1190
419 msgid "return first N lines of a file"
420 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
421
422 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:1060
423 msgid "dump a file in hexadecimal"
424 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
425
426 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:1685
427 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
428 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
429
430 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:1220
431 msgid "list files in an initrd"
432 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
433
434 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:1480
435 msgid "add an inotify watch"
436 msgstr "dodaje obserwację inotify"
437
438 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:1500
439 msgid "close the inotify handle"
440 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
441
442 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:1495
443 msgid "return list of watched files that had events"
444 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
445
446 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:1475
447 msgid "create an inotify handle"
448 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
449
450 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:1490
451 msgid "return list of inotify events"
452 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
453
454 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:1485
455 msgid "remove an inotify watch"
456 msgstr "usuwa obserwację inotify"
457
458 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:550
459 msgid "get architecture of inspected operating system"
460 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
461
462 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:555
463 msgid "get distro of inspected operating system"
464 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
465
466 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:580
467 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
468 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
469
470 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:560
471 msgid "get major version of inspected operating system"
472 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
473
474 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:565
475 msgid "get minor version of inspected operating system"
476 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
477
478 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:575
479 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
480 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
481
482 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:570
483 msgid "get product name of inspected operating system"
484 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
485
486 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:545
487 msgid "get type of inspected operating system"
488 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
489
490 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:540
491 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
492 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
493
494 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:455
495 msgid "is busy processing a command"
496 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
497
498 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:445
499 msgid "is in configuration state"
500 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
501
502 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:765 fish/cmds.c:770
503 msgid "test if file exists"
504 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
505
506 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:450
507 msgid "is launching subprocess"
508 msgstr "uruchamia podprocesy"
509
510 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:1900
511 msgid "test if device is a logical volume"
512 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
513
514 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:440
515 msgid "is ready to accept commands"
516 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
517
518 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:365
519 msgid "kill the qemu subprocess"
520 msgstr "niszczy podproces QEMU"
521
522 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:360
523 msgid "launch the qemu subprocess"
524 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
525
526 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:615
527 msgid "list the block devices"
528 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
529
530 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:620
531 msgid "list the partitions"
532 msgstr "wyświetla listę partycji"
533
534 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:605
535 msgid "list the files in a directory (long format)"
536 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
537
538 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:1400 fish/cmds.c:1405
539 msgid "create a hard link"
540 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
541
542 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:1410 fish/cmds.c:1415
543 msgid "create a symbolic link"
544 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
545
546 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:1305 fish/cmds.c:1310
547 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
548 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
549
550 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:610
551 msgid "list the files in a directory"
552 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
553
554 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:1295 fish/cmds.c:1300
555 msgid "set extended attribute of a file or directory"
556 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
557
558 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:845
559 msgid "get file information for a symbolic link"
560 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
561
562 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:1600
563 msgid "lstat on multiple files"
564 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
565
566 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:1890
567 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
568 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
569
570 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:1875
571 msgid "close a LUKS device"
572 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
573
574 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:1880 fish/cmds.c:1885
575 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
576 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
577
578 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:1895
579 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
580 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
581
582 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1865
583 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
584 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
585
586 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:1870
587 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
588 msgstr ""
589 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do odczytu"
590
591 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:785
592 msgid "create an LVM logical volume"
593 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
594
595 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:1860
596 msgid "clear LVM device filter"
597 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
598
599 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:820
600 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
601 msgstr ""
602 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
603
604 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:1855
605 msgid "set LVM device filter"
606 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
607
608 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:965
609 msgid "remove an LVM logical volume"
610 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
611
612 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:1675
613 msgid "rename an LVM logical volume"
614 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
615
616 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:1105
617 msgid "resize an LVM logical volume"
618 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
619
620 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:1770
621 msgid "expand an LV to fill free space"
622 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
623
624 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:635 fish/cmds.c:650
625 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
626 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
627
628 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1700
629 msgid "get the UUID of a logical volume"
630 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
631
632 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1605
633 msgid "lgetxattr on multiple files"
634 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
635
636 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:740
637 msgid "create a directory"
638 msgstr "tworzy katalog"
639
640 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1590
641 msgid "create a directory with a particular mode"
642 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
643
644 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:745
645 msgid "create a directory and parents"
646 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
647
648 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1165
649 msgid "create a temporary directory"
650 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
651
652 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:1535
653 #: fish/cmds.c:1540 fish/cmds.c:1545
654 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
655 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
656
657 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1520
658 msgid "make ext2/3/4 external journal"
659 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
660
661 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1525
662 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
663 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
664
665 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1530
666 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
667 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
668
669 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1250
670 msgid "make FIFO (named pipe)"
671 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
672
673 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:790
674 msgid "make a filesystem"
675 msgstr "tworzy system plików"
676
677 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:1515
678 msgid "make a filesystem with block size"
679 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
680
681 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:1320
682 msgid "create a mountpoint"
683 msgstr "tworzy punkt montowania"
684
685 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1245
686 msgid "make block, character or FIFO devices"
687 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
688
689 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1255
690 msgid "make block device node"
691 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
692
693 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:1260
694 msgid "make char device node"
695 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
696
697 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:1230
698 msgid "create a swap partition"
699 msgstr "tworzy partycję wymiany"
700
701 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:1235
702 msgid "create a swap partition with a label"
703 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
704
705 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:1240
706 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
707 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
708
709 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1470
710 msgid "create a swap file"
711 msgstr "tworzy plik wymiany"
712
713 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:1550
714 msgid "load a kernel module"
715 msgstr "wczytuje moduł jądra"
716
717 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:585
718 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
719 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
720
721 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:1225
722 msgid "mount a file using the loop device"
723 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
724
725 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:950
726 msgid "mount a guest disk with mount options"
727 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
728
729 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:945
730 msgid "mount a guest disk, read-only"
731 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
732
733 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:955
734 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
735 msgstr ""
736 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
737 "plików"
738
739 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:1315
740 msgid "show mountpoints"
741 msgstr "wyświetla punkty montowania"
742
743 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:810
744 msgid "show mounted filesystems"
745 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
746
747 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:1025
748 msgid "move a file"
749 msgstr "przenosi plik"
750
751 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:1130
752 msgid "probe NTFS volume"
753 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
754
755 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:1735
756 msgid "resize an NTFS filesystem"
757 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
758
759 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:1830
760 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
761 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
762
763 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:1625
764 msgid "add a partition to the device"
765 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
766
767 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:1745
768 msgid "delete a partition"
769 msgstr "usuwa partycję"
770
771 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:1630
772 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
773 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
774
775 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:1750
776 msgid "return true if a partition is bootable"
777 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
778
779 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:1755
780 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
781 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
782
783 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:1650
784 msgid "get the partition table type"
785 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
786
787 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:1620
788 msgid "create an empty partition table"
789 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
790
791 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:1645
792 msgid "list partitions on a device"
793 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
794
795 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:1635
796 msgid "make a partition bootable"
797 msgstr "zmienia partycję na startową"
798
799 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:1760
800 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
801 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
802
803 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:1640
804 msgid "set partition name"
805 msgstr "ustawia nazwę partycji"
806
807 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:1040
808 msgid "ping the guest daemon"
809 msgstr "odpytuje demona gościa"
810
811 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:1615
812 msgid "read part of a file"
813 msgstr "odczytuje część pliku"
814
815 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:775
816 msgid "create an LVM physical volume"
817 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
818
819 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:975
820 msgid "remove an LVM physical volume"
821 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
822
823 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:1070
824 msgid "resize an LVM physical volume"
825 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
826
827 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:1825
828 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
829 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
830
831 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:625 fish/cmds.c:640
832 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
833 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
834
835 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:1690
836 msgid "get the UUID of a physical volume"
837 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
838
839 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:1815
840 msgid "write to part of a file"
841 msgstr "zapisuje do części pliku"
842
843 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:1330
844 msgid "read a file"
845 msgstr "odczytuje plik"
846
847 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:655
848 msgid "read file as lines"
849 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
850
851 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:1270
852 msgid "read directories entries"
853 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
854
855 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:1420
856 msgid "read the target of a symbolic link"
857 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
858
859 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:1610
860 msgid "readlink on multiple files"
861 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
862
863 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:1395
864 msgid "canonicalized absolute pathname"
865 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
866
867 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:1110
868 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
869 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
870
871 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:1820
872 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
873 msgstr ""
874 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
875
876 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:725
877 msgid "remove a file"
878 msgstr "usuwa plik"
879
880 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:735
881 msgid "remove a file or directory recursively"
882 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
883
884 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:730
885 msgid "remove a directory"
886 msgstr "usuwa katalog"
887
888 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:1325
889 msgid "remove a mountpoint"
890 msgstr "usuwa punkt montowania"
891
892 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:1150
893 msgid "scrub (securely wipe) a device"
894 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
895
896 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:1155
897 msgid "scrub (securely wipe) a file"
898 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
899
900 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:1160
901 msgid "scrub (securely wipe) free space"
902 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
903
904 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:410
905 msgid "add options to kernel command line"
906 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
907
908 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:420
909 msgid "set autosync mode"
910 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
911
912 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:505
913 msgid "enable or disable direct appliance mode"
914 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
915
916 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:980
917 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
918 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
919
920 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:990
921 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
922 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
923
924 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:465
925 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
926 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
927
928 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:400
929 msgid "set the search path"
930 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
931
932 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:390
933 msgid "set the qemu binary"
934 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
935
936 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:515
937 msgid "enable or disable the recovery process"
938 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
939
940 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:485
941 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
942 msgstr ""
943 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
944
945 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:495
946 msgid "enable or disable command traces"
947 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
948
949 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:430
950 msgid "set verbose mode"
951 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
952
953 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:1505
954 msgid "set SELinux security context"
955 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
956
957 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:795 fish/cmds.c:1275
958 msgid "create partitions on a block device"
959 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
960
961 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:1075
962 msgid "modify a single partition on a block device"
963 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
964
965 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:1090
966 msgid "display the disk geometry from the partition table"
967 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
968
969 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:1085
970 msgid "display the kernel geometry"
971 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
972
973 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1080
974 msgid "display the partition table"
975 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
976
977 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1135
978 msgid "run a command via the shell"
979 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
980
981 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:1140
982 msgid "run a command via the shell returning lines"
983 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
984
985 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:1125
986 msgid "sleep for some seconds"
987 msgstr "usypia na kilka sekund"
988
989 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:840
990 msgid "get file information"
991 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
992
993 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:850
994 msgid "get file system statistics"
995 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
996
997 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:1050 fish/cmds.c:1055
998 msgid "print the printable strings in a file"
999 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1000
1001 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:1435
1002 msgid "disable swap on device"
1003 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1004
1005 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:1445
1006 msgid "disable swap on file"
1007 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1008
1009 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:1455
1010 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1011 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1012
1013 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:1465
1014 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1015 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1016
1017 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:1430
1018 msgid "enable swap on device"
1019 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1020
1021 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:1440
1022 msgid "enable swap on file"
1023 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1024
1025 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:1450
1026 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1027 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1028
1029 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:1460
1030 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1031 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1032
1033 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:590
1034 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1035 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1036
1037 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:1195
1038 msgid "return last 10 lines of a file"
1039 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1040
1041 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:1200
1042 msgid "return last N lines of a file"
1043 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1044
1045 #: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:925
1046 msgid "unpack tarfile to directory"
1047 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1048
1049 #: fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:930
1050 msgid "pack directory into tarfile"
1051 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1052
1053 #: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:935 fish/cmds.c:1725
1054 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1055 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1056
1057 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:940 fish/cmds.c:1730
1058 msgid "pack directory into compressed tarball"
1059 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1060
1061 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:595
1062 msgid "update file timestamps or create a new file"
1063 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1064
1065 #: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:1575
1066 msgid "truncate a file to zero size"
1067 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1068
1069 #: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:1580
1070 msgid "truncate a file to a particular size"
1071 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1072
1073 #: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:855
1074 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1075 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1076
1077 #: fish/cmds.c:319 fish/cmds.c:1265
1078 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1079 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1080
1081 #: fish/cmds.c:320 fish/cmds.c:805
1082 msgid "unmount a filesystem"
1083 msgstr "odmontowuje system plików"
1084
1085 #: fish/cmds.c:321 fish/cmds.c:815
1086 msgid "unmount all filesystems"
1087 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1088
1089 #: fish/cmds.c:322 fish/cmds.c:910
1090 msgid "upload a file from the local machine"
1091 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1092
1093 #: fish/cmds.c:323 fish/cmds.c:1585
1094 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1095 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1096
1097 #: fish/cmds.c:324 fish/cmds.c:480
1098 msgid "get the library version number"
1099 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1100
1101 #: fish/cmds.c:325 fish/cmds.c:1845
1102 msgid "get the filesystem label"
1103 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1104
1105 #: fish/cmds.c:326 fish/cmds.c:1570
1106 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1107 msgstr ""
1108 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1109 "zamontowanemu urządzeniu"
1110
1111 #: fish/cmds.c:327 fish/cmds.c:1850
1112 msgid "get the filesystem UUID"
1113 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1114
1115 #: fish/cmds.c:328 fish/cmds.c:1100
1116 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1117 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1118
1119 #: fish/cmds.c:329 fish/cmds.c:1095
1120 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1121 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1122
1123 #: fish/cmds.c:330 fish/cmds.c:780
1124 msgid "create an LVM volume group"
1125 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1126
1127 #: fish/cmds.c:331 fish/cmds.c:1710
1128 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1129 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1130
1131 #: fish/cmds.c:332 fish/cmds.c:1705
1132 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1133 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1134
1135 #: fish/cmds.c:333 fish/cmds.c:970
1136 msgid "remove an LVM volume group"
1137 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1138
1139 #: fish/cmds.c:334 fish/cmds.c:1680
1140 msgid "rename an LVM volume group"
1141 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1142
1143 #: fish/cmds.c:335 fish/cmds.c:336 fish/cmds.c:630 fish/cmds.c:645
1144 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1145 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1146
1147 #: fish/cmds.c:337 fish/cmds.c:1740
1148 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1149 msgstr ""
1150 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1151
1152 #: fish/cmds.c:338 fish/cmds.c:1695
1153 msgid "get the UUID of a volume group"
1154 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1155
1156 #: fish/cmds.c:339 fish/cmds.c:1180
1157 msgid "count characters in a file"
1158 msgstr "liczy znaki w pliku"
1159
1160 #: fish/cmds.c:340 fish/cmds.c:1170
1161 msgid "count lines in a file"
1162 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1163
1164 #: fish/cmds.c:341 fish/cmds.c:1175
1165 msgid "count words in a file"
1166 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1167
1168 #: fish/cmds.c:342 fish/cmds.c:1810
1169 msgid "create a new file"
1170 msgstr "tworzy nowy plik"
1171
1172 #: fish/cmds.c:343 fish/cmds.c:800
1173 msgid "create a file"
1174 msgstr "tworzy plik"
1175
1176 #: fish/cmds.c:346 fish/cmds.c:1005
1177 msgid "write zeroes to the device"
1178 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1179
1180 #: fish/cmds.c:347 fish/cmds.c:1720
1181 msgid "write zeroes to an entire device"
1182 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1183
1184 #: fish/cmds.c:348 fish/cmds.c:1065
1185 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1186 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1187
1188 #: fish/cmds.c:351 fish/cmds.c:1280
1189 msgid "determine file type inside a compressed file"
1190 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1191
1192 #: fish/cmds.c:354
1193 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1194 msgstr ""
1195 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1196 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1197 "o poleceniu."
1198
1199 #: fish/cmds.c:2190 fish/cmds.c:2202 fish/cmds.c:2215 fish/cmds.c:2230
1200 #: fish/cmds.c:2245 fish/cmds.c:2261 fish/cmds.c:2278 fish/cmds.c:2293
1201 #: fish/cmds.c:2308 fish/cmds.c:2323 fish/cmds.c:2338 fish/cmds.c:2353
1202 #: fish/cmds.c:2367 fish/cmds.c:2381 fish/cmds.c:2396 fish/cmds.c:2410
1203 #: fish/cmds.c:2424 fish/cmds.c:2438 fish/cmds.c:2452 fish/cmds.c:2466
1204 #: fish/cmds.c:2480 fish/cmds.c:2495 fish/cmds.c:2527 fish/cmds.c:2541
1205 #: fish/cmds.c:2555 fish/cmds.c:2571 fish/cmds.c:2585 fish/cmds.c:2600
1206 #: fish/cmds.c:2614 fish/cmds.c:2629 fish/cmds.c:2643 fish/cmds.c:2658
1207 #: fish/cmds.c:2672 fish/cmds.c:2688 fish/cmds.c:2705 fish/cmds.c:2721
1208 #: fish/cmds.c:2740 fish/cmds.c:2756 fish/cmds.c:2774 fish/cmds.c:2792
1209 #: fish/cmds.c:2810 fish/cmds.c:2827 fish/cmds.c:2844 fish/cmds.c:2862
1210 #: fish/cmds.c:2880 fish/cmds.c:2899 fish/cmds.c:2914 fish/cmds.c:2927
1211 #: fish/cmds.c:2944 fish/cmds.c:2964 fish/cmds.c:2984 fish/cmds.c:3003
1212 #: fish/cmds.c:3018 fish/cmds.c:3033 fish/cmds.c:3048 fish/cmds.c:3063
1213 #: fish/cmds.c:3078 fish/cmds.c:3093 fish/cmds.c:3108 fish/cmds.c:3124
1214 #: fish/cmds.c:3145 fish/cmds.c:3180 fish/cmds.c:3194 fish/cmds.c:3215
1215 #: fish/cmds.c:3235 fish/cmds.c:3254 fish/cmds.c:3272 fish/cmds.c:3289
1216 #: fish/cmds.c:3307 fish/cmds.c:3323 fish/cmds.c:3340 fish/cmds.c:3352
1217 #: fish/cmds.c:3365 fish/cmds.c:3383 fish/cmds.c:3400 fish/cmds.c:3417
1218 #: fish/cmds.c:3434 fish/cmds.c:3451 fish/cmds.c:3469 fish/cmds.c:3507
1219 #: fish/cmds.c:3562 fish/cmds.c:3581 fish/cmds.c:3600 fish/cmds.c:3619
1220 #: fish/cmds.c:3635 fish/cmds.c:3655 fish/cmds.c:3691 fish/cmds.c:3711
1221 #: fish/cmds.c:3788 fish/cmds.c:3825 fish/cmds.c:3839 fish/cmds.c:3854
1222 #: fish/cmds.c:3866 fish/cmds.c:3879 fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3919
1223 #: fish/cmds.c:3939 fish/cmds.c:3959 fish/cmds.c:3979 fish/cmds.c:3999
1224 #: fish/cmds.c:4017 fish/cmds.c:4032 fish/cmds.c:4047 fish/cmds.c:4064
1225 #: fish/cmds.c:4081 fish/cmds.c:4099 fish/cmds.c:4133 fish/cmds.c:4150
1226 #: fish/cmds.c:4167 fish/cmds.c:4182 fish/cmds.c:4198 fish/cmds.c:4219
1227 #: fish/cmds.c:4240 fish/cmds.c:4262 fish/cmds.c:4283 fish/cmds.c:4302
1228 #: fish/cmds.c:4323 fish/cmds.c:4344 fish/cmds.c:4362 fish/cmds.c:4382
1229 #: fish/cmds.c:4401 fish/cmds.c:4422 fish/cmds.c:4437 fish/cmds.c:4452
1230 #: fish/cmds.c:4468 fish/cmds.c:4484 fish/cmds.c:4503 fish/cmds.c:4519
1231 #: fish/cmds.c:4538 fish/cmds.c:4556 fish/cmds.c:4572 fish/cmds.c:4591
1232 #: fish/cmds.c:4612 fish/cmds.c:4633 fish/cmds.c:4653 fish/cmds.c:4685
1233 #: fish/cmds.c:4700 fish/cmds.c:4714 fish/cmds.c:4736 fish/cmds.c:4757
1234 #: fish/cmds.c:4778 fish/cmds.c:4798 fish/cmds.c:4813 fish/cmds.c:4833
1235 #: fish/cmds.c:4925 fish/cmds.c:4943 fish/cmds.c:4961 fish/cmds.c:4979
1236 #: fish/cmds.c:4995 fish/cmds.c:5014 fish/cmds.c:5048 fish/cmds.c:5063
1237 #: fish/cmds.c:5083 fish/cmds.c:5098 fish/cmds.c:5132 fish/cmds.c:5150
1238 #: fish/cmds.c:5168 fish/cmds.c:5186 fish/cmds.c:5206 fish/cmds.c:5221
1239 #: fish/cmds.c:5238 fish/cmds.c:5255 fish/cmds.c:5275 fish/cmds.c:5294
1240 #: fish/cmds.c:5313 fish/cmds.c:5332 fish/cmds.c:5353 fish/cmds.c:5392
1241 #: fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5451 fish/cmds.c:5466 fish/cmds.c:5482
1242 #: fish/cmds.c:5501 fish/cmds.c:5522 fish/cmds.c:5542 fish/cmds.c:5558
1243 #: fish/cmds.c:5575 fish/cmds.c:5594 fish/cmds.c:5669 fish/cmds.c:5708
1244 #: fish/cmds.c:5785 fish/cmds.c:5859 fish/cmds.c:5894 fish/cmds.c:5915
1245 #: fish/cmds.c:5934 fish/cmds.c:5955 fish/cmds.c:5975 fish/cmds.c:5998
1246 #: fish/cmds.c:6039 fish/cmds.c:6078 fish/cmds.c:6097 fish/cmds.c:6114
1247 #: fish/cmds.c:6130 fish/cmds.c:6145 fish/cmds.c:6161 fish/cmds.c:6186
1248 #: fish/cmds.c:6208 fish/cmds.c:6230 fish/cmds.c:6252 fish/cmds.c:6274
1249 #: fish/cmds.c:6296 fish/cmds.c:6318 fish/cmds.c:6340 fish/cmds.c:6362
1250 #: fish/cmds.c:6384 fish/cmds.c:6406 fish/cmds.c:6428 fish/cmds.c:6449
1251 #: fish/cmds.c:6470 fish/cmds.c:6489 fish/cmds.c:6508 fish/cmds.c:6527
1252 #: fish/cmds.c:6545 fish/cmds.c:6566 fish/cmds.c:6602 fish/cmds.c:6617
1253 #: fish/cmds.c:6632 fish/cmds.c:6649 fish/cmds.c:6666 fish/cmds.c:6681
1254 #: fish/cmds.c:6696 fish/cmds.c:6711 fish/cmds.c:6726 fish/cmds.c:6743
1255 #: fish/cmds.c:6777 fish/cmds.c:6815 fish/cmds.c:6847 fish/cmds.c:6862
1256 #: fish/cmds.c:6877 fish/cmds.c:6890 fish/cmds.c:6904 fish/cmds.c:6922
1257 #: fish/cmds.c:6958 fish/cmds.c:6994 fish/cmds.c:7031 fish/cmds.c:7069
1258 #: fish/cmds.c:7108 fish/cmds.c:7147 fish/cmds.c:7183 fish/cmds.c:7198
1259 #: fish/cmds.c:7219 fish/cmds.c:7239 fish/cmds.c:7259 fish/cmds.c:7277
1260 #: fish/cmds.c:7295 fish/cmds.c:7329 fish/cmds.c:7399 fish/cmds.c:7437
1261 #: fish/cmds.c:7493 fish/cmds.c:7517 fish/cmds.c:7541 fish/cmds.c:7567
1262 #: fish/cmds.c:7624 fish/cmds.c:7643 fish/cmds.c:7686 fish/cmds.c:7704
1263 #: fish/cmds.c:7741 fish/cmds.c:7776 fish/cmds.c:7794 fish/cmds.c:7814
1264 #: fish/cmds.c:7869 fish/cmds.c:7887 fish/cmds.c:7907 fish/cmds.c:7927
1265 #: fish/cmds.c:7944 fish/cmds.c:7962 fish/cmds.c:7987 fish/cmds.c:8005
1266 #: fish/cmds.c:8023 fish/cmds.c:8041 fish/cmds.c:8059 fish/cmds.c:8079
1267 #: fish/cmds.c:8112 fish/cmds.c:8128 fish/cmds.c:8149 fish/cmds.c:8169
1268 #: fish/cmds.c:8183 fish/cmds.c:8197 fish/cmds.c:8232 fish/cmds.c:8269
1269 #: fish/cmds.c:8307 fish/cmds.c:8361 fish/cmds.c:8381 fish/cmds.c:8415
1270 #: fish/cmds.c:8429 fish/cmds.c:8446 fish/cmds.c:8484 fish/cmds.c:8505
1271 #: fish/cmds.c:8527 fish/cmds.c:8550 fish/cmds.c:8589 fish/cmds.c:8612
1272 #: fish/cmds.c:8648 fish/cmds.c:8677 fish/cmds.c:8706 fish/cmds.c:8733
1273 #: fish/cmds.c:8750 fish/cmds.c:8780 fish/cmds.c:8798 fish/cmds.c:8816
1274 #: fish/cmds.c:8832 fish/cmds.c:8847 fish/cmds.c:8868 fish/cmds.c:8887
1275 #: fish/cmds.c:8904 fish/cmds.c:8944 fish/cmds.c:8985 fish/cmds.c:9027
1276 #: fish/cmds.c:9064 fish/cmds.c:9081 fish/cmds.c:9099
1277 #, c-format
1278 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1279 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1280
1281 #: fish/cmds.c:2191 fish/cmds.c:2203 fish/cmds.c:2216 fish/cmds.c:2231
1282 #: fish/cmds.c:2246 fish/cmds.c:2262 fish/cmds.c:2279 fish/cmds.c:2294
1283 #: fish/cmds.c:2309 fish/cmds.c:2324 fish/cmds.c:2339 fish/cmds.c:2354
1284 #: fish/cmds.c:2368 fish/cmds.c:2382 fish/cmds.c:2397 fish/cmds.c:2411
1285 #: fish/cmds.c:2425 fish/cmds.c:2439 fish/cmds.c:2453 fish/cmds.c:2467
1286 #: fish/cmds.c:2481 fish/cmds.c:2496 fish/cmds.c:2528 fish/cmds.c:2542
1287 #: fish/cmds.c:2556 fish/cmds.c:2572 fish/cmds.c:2586 fish/cmds.c:2601
1288 #: fish/cmds.c:2615 fish/cmds.c:2630 fish/cmds.c:2644 fish/cmds.c:2659
1289 #: fish/cmds.c:2673 fish/cmds.c:2689 fish/cmds.c:2706 fish/cmds.c:2722
1290 #: fish/cmds.c:2741 fish/cmds.c:2757 fish/cmds.c:2775 fish/cmds.c:2793
1291 #: fish/cmds.c:2811 fish/cmds.c:2828 fish/cmds.c:2845 fish/cmds.c:2863
1292 #: fish/cmds.c:2881 fish/cmds.c:2900 fish/cmds.c:2915 fish/cmds.c:2928
1293 #: fish/cmds.c:2945 fish/cmds.c:2965 fish/cmds.c:2985 fish/cmds.c:3004
1294 #: fish/cmds.c:3019 fish/cmds.c:3034 fish/cmds.c:3049 fish/cmds.c:3064
1295 #: fish/cmds.c:3079 fish/cmds.c:3094 fish/cmds.c:3109 fish/cmds.c:3125
1296 #: fish/cmds.c:3146 fish/cmds.c:3181 fish/cmds.c:3195 fish/cmds.c:3216
1297 #: fish/cmds.c:3236 fish/cmds.c:3255 fish/cmds.c:3273 fish/cmds.c:3290
1298 #: fish/cmds.c:3308 fish/cmds.c:3324 fish/cmds.c:3341 fish/cmds.c:3353
1299 #: fish/cmds.c:3366 fish/cmds.c:3384 fish/cmds.c:3401 fish/cmds.c:3418
1300 #: fish/cmds.c:3435 fish/cmds.c:3452 fish/cmds.c:3470 fish/cmds.c:3508
1301 #: fish/cmds.c:3563 fish/cmds.c:3582 fish/cmds.c:3601 fish/cmds.c:3620
1302 #: fish/cmds.c:3636 fish/cmds.c:3656 fish/cmds.c:3692 fish/cmds.c:3712
1303 #: fish/cmds.c:3789 fish/cmds.c:3826 fish/cmds.c:3840 fish/cmds.c:3855
1304 #: fish/cmds.c:3867 fish/cmds.c:3880 fish/cmds.c:3900 fish/cmds.c:3920
1305 #: fish/cmds.c:3940 fish/cmds.c:3960 fish/cmds.c:3980 fish/cmds.c:4000
1306 #: fish/cmds.c:4018 fish/cmds.c:4033 fish/cmds.c:4048 fish/cmds.c:4065
1307 #: fish/cmds.c:4082 fish/cmds.c:4100 fish/cmds.c:4134 fish/cmds.c:4151
1308 #: fish/cmds.c:4168 fish/cmds.c:4183 fish/cmds.c:4199 fish/cmds.c:4220
1309 #: fish/cmds.c:4241 fish/cmds.c:4263 fish/cmds.c:4284 fish/cmds.c:4303
1310 #: fish/cmds.c:4324 fish/cmds.c:4345 fish/cmds.c:4363 fish/cmds.c:4383
1311 #: fish/cmds.c:4402 fish/cmds.c:4423 fish/cmds.c:4438 fish/cmds.c:4453
1312 #: fish/cmds.c:4469 fish/cmds.c:4485 fish/cmds.c:4504 fish/cmds.c:4520
1313 #: fish/cmds.c:4539 fish/cmds.c:4557 fish/cmds.c:4573 fish/cmds.c:4592
1314 #: fish/cmds.c:4613 fish/cmds.c:4634 fish/cmds.c:4654 fish/cmds.c:4686
1315 #: fish/cmds.c:4701 fish/cmds.c:4715 fish/cmds.c:4737 fish/cmds.c:4758
1316 #: fish/cmds.c:4779 fish/cmds.c:4799 fish/cmds.c:4814 fish/cmds.c:4834
1317 #: fish/cmds.c:4926 fish/cmds.c:4944 fish/cmds.c:4962 fish/cmds.c:4980
1318 #: fish/cmds.c:4996 fish/cmds.c:5015 fish/cmds.c:5049 fish/cmds.c:5064
1319 #: fish/cmds.c:5084 fish/cmds.c:5099 fish/cmds.c:5133 fish/cmds.c:5151
1320 #: fish/cmds.c:5169 fish/cmds.c:5187 fish/cmds.c:5207 fish/cmds.c:5222
1321 #: fish/cmds.c:5239 fish/cmds.c:5256 fish/cmds.c:5276 fish/cmds.c:5295
1322 #: fish/cmds.c:5314 fish/cmds.c:5333 fish/cmds.c:5354 fish/cmds.c:5393
1323 #: fish/cmds.c:5414 fish/cmds.c:5452 fish/cmds.c:5467 fish/cmds.c:5483
1324 #: fish/cmds.c:5502 fish/cmds.c:5523 fish/cmds.c:5543 fish/cmds.c:5559
1325 #: fish/cmds.c:5576 fish/cmds.c:5595 fish/cmds.c:5670 fish/cmds.c:5709
1326 #: fish/cmds.c:5786 fish/cmds.c:5860 fish/cmds.c:5895 fish/cmds.c:5916
1327 #: fish/cmds.c:5935 fish/cmds.c:5956 fish/cmds.c:5976 fish/cmds.c:5999
1328 #: fish/cmds.c:6040 fish/cmds.c:6079 fish/cmds.c:6098 fish/cmds.c:6115
1329 #: fish/cmds.c:6131 fish/cmds.c:6146 fish/cmds.c:6162 fish/cmds.c:6187
1330 #: fish/cmds.c:6209 fish/cmds.c:6231 fish/cmds.c:6253 fish/cmds.c:6275
1331 #: fish/cmds.c:6297 fish/cmds.c:6319 fish/cmds.c:6341 fish/cmds.c:6363
1332 #: fish/cmds.c:6385 fish/cmds.c:6407 fish/cmds.c:6429 fish/cmds.c:6450
1333 #: fish/cmds.c:6471 fish/cmds.c:6490 fish/cmds.c:6509 fish/cmds.c:6528
1334 #: fish/cmds.c:6546 fish/cmds.c:6567 fish/cmds.c:6603 fish/cmds.c:6618
1335 #: fish/cmds.c:6633 fish/cmds.c:6650 fish/cmds.c:6667 fish/cmds.c:6682
1336 #: fish/cmds.c:6697 fish/cmds.c:6712 fish/cmds.c:6727 fish/cmds.c:6744
1337 #: fish/cmds.c:6778 fish/cmds.c:6816 fish/cmds.c:6848 fish/cmds.c:6863
1338 #: fish/cmds.c:6878 fish/cmds.c:6891 fish/cmds.c:6905 fish/cmds.c:6923
1339 #: fish/cmds.c:6959 fish/cmds.c:6995 fish/cmds.c:7032 fish/cmds.c:7070
1340 #: fish/cmds.c:7109 fish/cmds.c:7148 fish/cmds.c:7184 fish/cmds.c:7199
1341 #: fish/cmds.c:7220 fish/cmds.c:7240 fish/cmds.c:7260 fish/cmds.c:7278
1342 #: fish/cmds.c:7296 fish/cmds.c:7330 fish/cmds.c:7400 fish/cmds.c:7438
1343 #: fish/cmds.c:7494 fish/cmds.c:7518 fish/cmds.c:7542 fish/cmds.c:7568
1344 #: fish/cmds.c:7625 fish/cmds.c:7644 fish/cmds.c:7687 fish/cmds.c:7705
1345 #: fish/cmds.c:7742 fish/cmds.c:7777 fish/cmds.c:7795 fish/cmds.c:7815
1346 #: fish/cmds.c:7870 fish/cmds.c:7888 fish/cmds.c:7908 fish/cmds.c:7928
1347 #: fish/cmds.c:7945 fish/cmds.c:7963 fish/cmds.c:7988 fish/cmds.c:8006
1348 #: fish/cmds.c:8024 fish/cmds.c:8042 fish/cmds.c:8060 fish/cmds.c:8080
1349 #: fish/cmds.c:8113 fish/cmds.c:8129 fish/cmds.c:8150 fish/cmds.c:8170
1350 #: fish/cmds.c:8184 fish/cmds.c:8198 fish/cmds.c:8233 fish/cmds.c:8270
1351 #: fish/cmds.c:8308 fish/cmds.c:8362 fish/cmds.c:8382 fish/cmds.c:8416
1352 #: fish/cmds.c:8430 fish/cmds.c:8447 fish/cmds.c:8485 fish/cmds.c:8506
1353 #: fish/cmds.c:8528 fish/cmds.c:8551 fish/cmds.c:8590 fish/cmds.c:8613
1354 #: fish/cmds.c:8649 fish/cmds.c:8678 fish/cmds.c:8707 fish/cmds.c:8734
1355 #: fish/cmds.c:8751 fish/cmds.c:8781 fish/cmds.c:8799 fish/cmds.c:8817
1356 #: fish/cmds.c:8833 fish/cmds.c:8848 fish/cmds.c:8869 fish/cmds.c:8888
1357 #: fish/cmds.c:8905 fish/cmds.c:8945 fish/cmds.c:8986 fish/cmds.c:9028
1358 #: fish/cmds.c:9065 fish/cmds.c:9082 fish/cmds.c:9100
1359 #, c-format
1360 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1361 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1362
1363 #: fish/cmds.c:2507 fish/cmds.c:3159 fish/cmds.c:3481 fish/cmds.c:3519
1364 #: fish/cmds.c:3538 fish/cmds.c:3669 fish/cmds.c:3724 fish/cmds.c:3743
1365 #: fish/cmds.c:3762 fish/cmds.c:3803 fish/cmds.c:4112 fish/cmds.c:4665
1366 #: fish/cmds.c:4846 fish/cmds.c:4865 fish/cmds.c:4884 fish/cmds.c:4903
1367 #: fish/cmds.c:5027 fish/cmds.c:5110 fish/cmds.c:5365 fish/cmds.c:5425
1368 #: fish/cmds.c:5606 fish/cmds.c:5625 fish/cmds.c:5644 fish/cmds.c:5681
1369 #: fish/cmds.c:5720 fish/cmds.c:5739 fish/cmds.c:5758 fish/cmds.c:5797
1370 #: fish/cmds.c:5816 fish/cmds.c:5835 fish/cmds.c:5871 fish/cmds.c:6012
1371 #: fish/cmds.c:6053 fish/cmds.c:6580 fish/cmds.c:6755 fish/cmds.c:6791
1372 #: fish/cmds.c:6827 fish/cmds.c:6935 fish/cmds.c:6970 fish/cmds.c:7006
1373 #: fish/cmds.c:7043 fish/cmds.c:7082 fish/cmds.c:7121 fish/cmds.c:7160
1374 #: fish/cmds.c:7309 fish/cmds.c:7343 fish/cmds.c:7356 fish/cmds.c:7369
1375 #: fish/cmds.c:7382 fish/cmds.c:7413 fish/cmds.c:7449 fish/cmds.c:7468
1376 #: fish/cmds.c:7581 fish/cmds.c:7600 fish/cmds.c:7657 fish/cmds.c:7670
1377 #: fish/cmds.c:7717 fish/cmds.c:7754 fish/cmds.c:7826 fish/cmds.c:7845
1378 #: fish/cmds.c:8095 fish/cmds.c:8210 fish/cmds.c:8245 fish/cmds.c:8282
1379 #: fish/cmds.c:8320 fish/cmds.c:8339 fish/cmds.c:8394 fish/cmds.c:8461
1380 #: fish/cmds.c:8563 fish/cmds.c:8629 fish/cmds.c:8661 fish/cmds.c:8690
1381 #: fish/cmds.c:8719 fish/cmds.c:8764 fish/cmds.c:8919 fish/cmds.c:8959
1382 #: fish/cmds.c:9002 fish/cmds.c:9042
1383 #, c-format
1384 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1385 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1386
1387 #: fish/cmds.c:2513 fish/cmds.c:3165 fish/cmds.c:3487 fish/cmds.c:3525
1388 #: fish/cmds.c:3544 fish/cmds.c:3675 fish/cmds.c:3730 fish/cmds.c:3749
1389 #: fish/cmds.c:3768 fish/cmds.c:3809 fish/cmds.c:4118 fish/cmds.c:4671
1390 #: fish/cmds.c:4852 fish/cmds.c:4871 fish/cmds.c:4890 fish/cmds.c:4909
1391 #: fish/cmds.c:5033 fish/cmds.c:5116 fish/cmds.c:5371 fish/cmds.c:5431
1392 #: fish/cmds.c:5612 fish/cmds.c:5631 fish/cmds.c:5650 fish/cmds.c:5687
1393 #: fish/cmds.c:5726 fish/cmds.c:5745 fish/cmds.c:5764 fish/cmds.c:5803
1394 #: fish/cmds.c:5822 fish/cmds.c:5841 fish/cmds.c:5877 fish/cmds.c:6018
1395 #: fish/cmds.c:6059 fish/cmds.c:6586 fish/cmds.c:6761 fish/cmds.c:6797
1396 #: fish/cmds.c:6833 fish/cmds.c:6941 fish/cmds.c:6976 fish/cmds.c:7012
1397 #: fish/cmds.c:7049 fish/cmds.c:7088 fish/cmds.c:7127 fish/cmds.c:7166
1398 #: fish/cmds.c:7419 fish/cmds.c:7455 fish/cmds.c:7474 fish/cmds.c:7587
1399 #: fish/cmds.c:7723 fish/cmds.c:7760 fish/cmds.c:7832 fish/cmds.c:7851
1400 #: fish/cmds.c:8216 fish/cmds.c:8251 fish/cmds.c:8288 fish/cmds.c:8326
1401 #: fish/cmds.c:8345 fish/cmds.c:8400 fish/cmds.c:8467 fish/cmds.c:8569
1402 #: fish/cmds.c:8925 fish/cmds.c:8965 fish/cmds.c:9008 fish/cmds.c:9048
1403 #, c-format
1404 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1405 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1406
1407 #: fish/cmds.c:10048
1408 #, c-format
1409 msgid "%s: unknown command\n"
1410 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1411
1412 #: fish/edit.c:86
1413 #, c-format
1414 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1415 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1416
1417 #: fish/fish.c:103 fuse/guestmount.c:879
1418 #, c-format
1419 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1420 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1421
1422 #: fish/fish.c:107
1423 #, c-format
1424 msgid ""
1425 "%s: guest filesystem shell\n"
1426 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1427 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1428 "Usage:\n"
1429 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1430 "  %s -i libvirt-domain\n"
1431 "  %s -i disk-image(s)\n"
1432 "or for interactive use:\n"
1433 "  %s\n"
1434 "or from a shell script:\n"
1435 "  %s <<EOF\n"
1436 "  cmd\n"
1437 "  ...\n"
1438 "  EOF\n"
1439 "Options:\n"
1440 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1441 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1442 "  -a|--add image       Add image\n"
1443 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1444 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1445 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1446 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1447 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1448 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1449 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1450 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1451 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1452 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1453 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1454 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1455 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1456 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1457 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1458 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1459 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1460 msgstr ""
1461 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1462 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1463 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1464 "Użycie:\n"
1465 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1466 "  %s -i domena-libvirt\n"
1467 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1468 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1469 "  %s\n"
1470 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1471 "  %s <<EOF\n"
1472 "  polecenie\n"
1473 "  ...\n"
1474 "  EOF\n"
1475 "Opcje:\n"
1476 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1477 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1478 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1479 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
1480 "  -d|--domain guest    Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
1481 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1482 "                       pomocą Tab\n"
1483 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1484 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
1485 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
1486 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1487 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1488 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1489 "  -N|--new type        Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1490 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1491 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1492 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1493 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1494 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1495 "                       wykonaniem\n"
1496 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1497 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1498
1499 #: fish/fish.c:207 fuse/guestmount.c:976
1500 #, c-format
1501 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1502 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1503
1504 #: fish/fish.c:246
1505 #, c-format
1506 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1507 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1508
1509 #: fish/fish.c:253
1510 #, c-format
1511 msgid ""
1512 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1513 msgstr ""
1514 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1515
1516 #: fish/fish.c:264 fuse/guestmount.c:1021
1517 #, c-format
1518 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1519 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1520
1521 #: fish/fish.c:330
1522 #, c-format
1523 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1524 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1525
1526 #: fish/fish.c:463
1527 #, c-format
1528 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1529 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1530
1531 #: fish/fish.c:471
1532 #, c-format
1533 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1534 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1535
1536 #: fish/fish.c:477
1537 #, c-format
1538 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1539 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1540
1541 #: fish/fish.c:553
1542 #, c-format
1543 msgid "guestfish: too many drives added on the command line\n"
1544 msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
1545
1546 #: fish/fish.c:685
1547 #, c-format
1548 msgid ""
1549 "\n"
1550 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1551 "editing virtual machine filesystems.\n"
1552 "\n"
1553 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1554 "      'man' to read the manual\n"
1555 "      'quit' to quit the shell\n"
1556 "\n"
1557 msgstr ""
1558 "\n"
1559 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1560 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1561 "\n"
1562 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1563 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1564 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1565 "\n"
1566
1567 #: fish/fish.c:772
1568 #, c-format
1569 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1570 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1571
1572 #: fish/fish.c:778 fish/fish.c:795
1573 #, c-format
1574 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1575 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1576
1577 #: fish/fish.c:789
1578 #, c-format
1579 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1580 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1581
1582 #: fish/fish.c:844
1583 #, c-format
1584 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1585 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1586
1587 #: fish/fish.c:861
1588 #, c-format
1589 msgid "%s: too many arguments\n"
1590 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1591
1592 #: fish/fish.c:890
1593 #, c-format
1594 msgid "%s: empty command on command line\n"
1595 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1596
1597 #: fish/fish.c:1056
1598 msgid "display a list of commands or help on a command"
1599 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1600
1601 #: fish/fish.c:1058
1602 msgid "read the manual"
1603 msgstr "wyświetla podręcznik"
1604
1605 #: fish/fish.c:1060
1606 msgid "quit guestfish"
1607 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1608
1609 #: fish/fish.c:1063
1610 msgid "allocate an image"
1611 msgstr "przydziela obraz"
1612
1613 #: fish/fish.c:1065
1614 msgid "display a line of text"
1615 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1616
1617 #: fish/fish.c:1067
1618 msgid "edit a file in the image"
1619 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1620
1621 #: fish/fish.c:1069
1622 msgid "local change directory"
1623 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1624
1625 #: fish/fish.c:1071
1626 msgid "expand wildcards in command"
1627 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1628
1629 #: fish/fish.c:1073
1630 msgid "view a file in the pager"
1631 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1632
1633 #: fish/fish.c:1075
1634 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1635 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1636
1637 #: fish/fish.c:1077
1638 msgid "allocate a sparse image file"
1639 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1640
1641 #: fish/fish.c:1079
1642 msgid "list supported groups of commands"
1643 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1644
1645 #: fish/fish.c:1081
1646 msgid "measure time taken to run command"
1647 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1648
1649 #: fish/fish.c:1093
1650 #, c-format
1651 msgid ""
1652 "alloc - allocate an image\n"
1653 "     alloc <filename> <size>\n"
1654 "\n"
1655 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1656 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1657 "\n"
1658 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1659 "\n"
1660 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1661 msgstr ""
1662 "alloc - przydziela obraz\n"
1663 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1664 "\n"
1665 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1666 "    a następnie dodaje go do dalszego badania.\n"
1667 "\n"
1668 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1669 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1670 "\n"
1671 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
1672 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
1673
1674 #: fish/fish.c:1106
1675 #, c-format
1676 msgid ""
1677 "echo - display a line of text\n"
1678 "     echo [<params> ...]\n"
1679 "\n"
1680 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1681 msgstr ""
1682 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1683 "     echo [<parametry> ...]\n"
1684 "\n"
1685 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1686
1687 #: fish/fish.c:1115
1688 #, c-format
1689 msgid ""
1690 "edit - edit a file in the image\n"
1691 "     edit <filename>\n"
1692 "\n"
1693 "    This is used to edit a file.\n"
1694 "\n"
1695 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1696 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write\".\n"
1697 "\n"
1698 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1699 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1700 "\n"
1701 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1702 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1703 msgstr ""
1704 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1705 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1706 "\n"
1707 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1708 "\n"
1709 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1710 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1711 "    następnie wykonania polecenia \"write\".\n"
1712 "\n"
1713 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1714 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1715 "\n"
1716 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1717 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1718
1719 #: fish/fish.c:1131
1720 #, c-format
1721 msgid ""
1722 "lcd - local change directory\n"
1723 "    lcd <directory>\n"
1724 "\n"
1725 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1726 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1727 "    place.\n"
1728 msgstr ""
1729 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1730 "    lcd <katalog>\n"
1731 "\n"
1732 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1733 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1734
1735 #: fish/fish.c:1140
1736 #, c-format
1737 msgid ""
1738 "glob - expand wildcards in command\n"
1739 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1740 "\n"
1741 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1742 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1743 "    once for each expanded argument.\n"
1744 msgstr ""
1745 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1746 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1747 "\n"
1748 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1749 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1750 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1751 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1752
1753 #: fish/fish.c:1150
1754 #, c-format
1755 msgid ""
1756 "man - read the manual\n"
1757 "    man\n"
1758 "\n"
1759 "    Opens the manual page for guestfish.\n"
1760 msgstr ""
1761 "man - wyświetla podręcznik\n"
1762 "    man\n"
1763 "\n"
1764 "    Otwiera stronę podręcznika dla programu guestfish.\n"
1765
1766 #: fish/fish.c:1157
1767 #, c-format
1768 msgid ""
1769 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1770 "     help cmd\n"
1771 "     help\n"
1772 msgstr ""
1773 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1774 "     help polecenie\n"
1775 "     help\n"
1776
1777 #: fish/fish.c:1164
1778 #, c-format
1779 msgid ""
1780 "more - view a file in the pager\n"
1781 "     more <filename>\n"
1782 "\n"
1783 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1784 "\n"
1785 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1786 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1787 "\n"
1788 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1789 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1790 "\n"
1791 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1792 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1793 msgstr ""
1794 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1795 "     more <nazwa_pliku>\n"
1796 "\n"
1797 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1798 "\n"
1799 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1800 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1801 "\n"
1802 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1803 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1804 "\n"
1805 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1806 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1807
1808 #: fish/fish.c:1182
1809 #, c-format
1810 msgid ""
1811 "quit - quit guestfish\n"
1812 "     quit\n"
1813 msgstr ""
1814 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1815 "     quit\n"
1816
1817 #: fish/fish.c:1187
1818 #, c-format
1819 msgid ""
1820 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1821 "     reopen\n"
1822 "\n"
1823 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1824 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1825 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1826 msgstr ""
1827 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1828 "     reopen\n"
1829 "\n"
1830 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1831 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1832 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1833 "przydatne do testowania.\n"
1834
1835 #: fish/fish.c:1196
1836 #, c-format
1837 msgid ""
1838 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1839 "     sparse <filename> <size>\n"
1840 "\n"
1841 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1842 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1843 "\n"
1844 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1845 "    command, except that the image file is allocated\n"
1846 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1847 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1848 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1849 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1850 "    space during a write operation.\n"
1851 "\n"
1852 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1853 "\n"
1854 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1855 msgstr ""
1856 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1857 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1858 "\n"
1859 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1860 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1861 "\n"
1862 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1863 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1864 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1865 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1866 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1867 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1868 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1869 "\n"
1870 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1871 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1872 "\n"
1873 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
1874 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
1875
1876 #: fish/fish.c:1217
1877 #, c-format
1878 msgid ""
1879 "supported - list supported groups of commands\n"
1880 "     supported\n"
1881 "\n"
1882 "    This command returns a list of the optional groups\n"
1883 "    known to the daemon, and indicates which ones are\n"
1884 "    supported by this build of the libguestfs appliance.\n"
1885 "\n"
1886 "    See also guestfs(3) section AVAILABILITY.\n"
1887 msgstr ""
1888 "supported - wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń\n"
1889 "     supported\n"
1890 "\n"
1891 "    To polecenie zwraca listę opcjonalnych grup znanych\n"
1892 "    demonowi, i wskazuje, które są obsługiwane przez to\n"
1893 "    wywołanie biblioteki libguestfs.\n"
1894 "\n"
1895 "    Proszę zobaczyć także sekcję DOSTĘPNOŚĆ strony guestfs(3).\n"
1896
1897 #: fish/fish.c:1229
1898 #, c-format
1899 msgid ""
1900 "time - measure time taken to run command\n"
1901 "    time <command> [<args> ...]\n"
1902 "\n"
1903 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1904 "    time afterwards.\n"
1905 msgstr ""
1906 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1907 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1908 "\n"
1909 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1910
1911 #: fish/fish.c:1237
1912 #, c-format
1913 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1914 msgstr ""
1915 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1916 "poleceń\n"
1917
1918 #: fish/fish.c:1253
1919 #, c-format
1920 msgid ""
1921 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1922 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1923 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1924 msgstr ""
1925 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
1926 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
1927 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
1928
1929 #: fish/fish.c:1410
1930 #, c-format
1931 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1932 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1933
1934 #: fish/fish.c:1745
1935 #, c-format
1936 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
1937 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
1938
1939 #: fish/glob.c:52
1940 #, c-format
1941 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1942 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1943
1944 #: fish/glob.c:72
1945 #, c-format
1946 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1947 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1948
1949 #: fish/inspect.c:57
1950 #, c-format
1951 msgid "guestfish: no operating system was found on this disk\n"
1952 msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
1953
1954 #: fish/inspect.c:62
1955 #, c-format
1956 msgid ""
1957 "guestfish: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
1958 msgstr ""
1959 "guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję "
1960 "-i\n"
1961
1962 #: fish/inspect.c:101
1963 #, c-format
1964 msgid "Operating system: %s\n"
1965 msgstr "System operacyjny: %s\n"
1966
1967 #: fish/inspect.c:114
1968 #, c-format
1969 msgid "%s mounted on %s\n"
1970 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
1971
1972 #: fish/lcd.c:34
1973 #, c-format
1974 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1975 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1976
1977 #: fish/man.c:34
1978 #, c-format
1979 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1980 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
1981
1982 #: fish/man.c:53
1983 #, c-format
1984 msgid "the external 'man' program failed\n"
1985 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
1986
1987 #: fish/more.c:40
1988 #, c-format
1989 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1990 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1991
1992 #: fish/prep.c:114
1993 #, c-format
1994 msgid ""
1995 "List of available prepared disk images:\n"
1996 "\n"
1997 msgstr ""
1998 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
1999 "\n"
2000
2001 #: fish/prep.c:117
2002 #, c-format
2003 msgid ""
2004 "guestfish -N %-16s %s\n"
2005 "\n"
2006 "%s\n"
2007 msgstr ""
2008 "guestfish -N %-16s %s\n"
2009 "\n"
2010 "%s\n"
2011
2012 #: fish/prep.c:125
2013 #, c-format
2014 msgid "  Optional parameters:\n"
2015 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2016
2017 #: fish/prep.c:132
2018 #, c-format
2019 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2020 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2021
2022 #: fish/prep.c:142
2023 #, c-format
2024 msgid ""
2025 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2026 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2027 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2028 msgstr ""
2029 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2030 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2031 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2032
2033 #: fish/prep.c:179
2034 #, c-format
2035 msgid ""
2036 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2037 "Use 'guestfish -N list' to list possible values for the -N parameter.\n"
2038 msgstr ""
2039 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2040 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N list\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2041 "wartości dla parametru -N.\n"
2042
2043 #: fish/prep.c:241
2044 #, c-format
2045 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2046 msgstr ""
2047 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2048 "\": "
2049
2050 #: fish/prep.c:258 fish/prep.c:265 fish/prep.c:280
2051 msgid "failed to allocate disk"
2052 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2053
2054 #: fish/prep.c:272 fish/prep.c:287
2055 #, c-format
2056 msgid "failed to partition disk: %s"
2057 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2058
2059 #: fish/prep.c:297
2060 #, c-format
2061 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2062 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2063
2064 #: fish/rc.c:249
2065 #, c-format
2066 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2067 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2068
2069 #: fish/rc.c:254
2070 #, c-format
2071 msgid ""
2072 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2073 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2074 msgstr ""
2075 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2076 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2077 "zgadzać.\n"
2078
2079 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
2080 #, c-format
2081 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2082 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2083
2084 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
2085 #, c-format
2086 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2087 msgstr ""
2088 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2089 "serwera\n"
2090
2091 #: fish/rc.c:380
2092 #, c-format
2093 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2094 msgstr ""
2095 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2096
2097 #: fish/reopen.c:36
2098 #, c-format
2099 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2100 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2101
2102 #: fish/reopen.c:46
2103 #, c-format
2104 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2105 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2106
2107 #: fish/supported.c:66
2108 msgid "yes"
2109 msgstr "tak"
2110
2111 #: fish/supported.c:68
2112 msgid "no"
2113 msgstr "nie"
2114
2115 #: fish/time.c:35
2116 #, c-format
2117 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2118 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2119
2120 #: fish/virt.c:72
2121 #, c-format
2122 msgid "guestfish: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s\n"
2123 msgstr ""
2124 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
2125 "%s\n"
2126
2127 #: fish/virt.c:80
2128 #, c-format
2129 msgid "guestfish: no libvirt domain called '%s': %s\n"
2130 msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
2131
2132 #: fish/virt.c:88
2133 #, c-format
2134 msgid "guestfish: error getting domain info about '%s': %s\n"
2135 msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
2136
2137 #: fish/virt.c:93
2138 #, c-format
2139 msgid ""
2140 "guestfish: error: '%s' is a live virtual machine.\n"
2141 "You must use '--ro' because write access to a running virtual machine can\n"
2142 "cause disk corruption.\n"
2143 msgstr ""
2144 "guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
2145 "Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
2146 "wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
2147
2148 #: fish/virt.c:104
2149 #, c-format
2150 msgid "guestfish: error reading libvirt XML information about '%s': %s\n"
2151 msgstr ""
2152 "guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o "
2153 "\"%s\": %s\n"
2154
2155 #: fish/virt.c:114
2156 #, c-format
2157 msgid "guestfish: unable to parse XML information returned by libvirt\n"
2158 msgstr ""
2159 "guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
2160 "libvirt\n"
2161
2162 #: fish/virt.c:120
2163 #, c-format
2164 msgid "guestfish: unable to create new XPath context\n"
2165 msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
2166
2167 #: fish/virt.c:127 fish/virt.c:138
2168 #, c-format
2169 msgid "guestfish: unable to evaluate XPath expression\n"
2170 msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
2171
2172 #: fish/virt.c:145
2173 #, c-format
2174 msgid "guestfish: libvirt domain '%s' has no disks\n"
2175 msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
2176
2177 #: fuse/guestmount.c:883
2178 #, c-format
2179 msgid ""
2180 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2181 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2182 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2183 "Usage:\n"
2184 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2185 "Options:\n"
2186 "  -a|--add image       Add image\n"
2187 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2188 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2189 "  --help               Display help message and exit\n"
2190 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2191 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2192 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2193 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2194 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2195 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
2196 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2197 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2198 msgstr ""
2199 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2200 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2201 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2202 "Użycie:\n"
2203 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2204 "Opcje:\n"
2205 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2206 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2207 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2208 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2209 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2210 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2211 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2212 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2213 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2214 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2215 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2216 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2217 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2218 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2219
2220 #: fuse/guestmount.c:1092
2221 #, c-format
2222 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
2223 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2224
2225 #: fuse/guestmount.c:1100
2226 #, c-format
2227 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2228 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2229
2230 #: inspector/virt-inspector.pl:200
2231 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2232 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
2233
2234 #: inspector/virt-inspector.pl:294
2235 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
2236 msgstr "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
2237
2238 #: inspector/virt-inspector.pl:324
2239 msgid ""
2240 "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-perl\n"
2241 msgstr ""
2242 "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować bibliotekę "
2243 "perl-YAML lub libyaml-perl\n"
2244
2245 #: inspector/virt-inspector.pl:363
2246 msgid "  Mountpoints:\n"
2247 msgstr " Punkty montowania:\n"
2248
2249 #: inspector/virt-inspector.pl:369
2250 msgid "  Filesystems:\n"
2251 msgstr "  Systemy plików:\n"
2252
2253 #: inspector/virt-inspector.pl:387
2254 msgid "  Modprobe aliases:\n"
2255 msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
2256
2257 #: inspector/virt-inspector.pl:398
2258 msgid "  Initrd modules:\n"
2259 msgstr "  Moduły initrd:\n"
2260
2261 #: inspector/virt-inspector.pl:407
2262 msgid "  Applications:\n"
2263 msgstr "  Aplikacje:\n"
2264
2265 #: inspector/virt-inspector.pl:414
2266 msgid "  Kernels:\n"
2267 msgstr "  Jądra:\n"
2268
2269 #: inspector/virt-inspector.pl:426
2270 msgid "  Windows Registry entries:\n"
2271 msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
2272
2273 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
2274 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2275 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2276
2277 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2278 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2279 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2280
2281 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:166
2282 #, perl-brace-format
2283 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2284 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2285
2286 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:171
2287 msgid ""
2288 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2289 "XPath::XMLParser)"
2290 msgstr ""
2291 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2292 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2293
2294 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:176
2295 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2296 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2297
2298 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:183
2299 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2300 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2301
2302 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:202
2303 #, perl-brace-format
2304 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2305 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2306
2307 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:205
2308 #, perl-brace-format
2309 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2310 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2311
2312 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:217
2313 #, perl-brace-format
2314 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2315 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2316
2317 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1074
2318 msgid ""
2319 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2320 "\n"
2321 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2322 "machine\n"
2323 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2324 "\n"
2325 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2326 "information about the disk image as possible.\n"
2327 msgstr ""
2328 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2329 "\n"
2330 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2331 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2332 "\n"
2333 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2334 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2335
2336 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1147
2337 #, perl-brace-format
2338 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2339 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2340
2341 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2342 #, perl-brace-format
2343 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2344 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2345
2346 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1180
2347 #, perl-brace-format
2348 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2349 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2350
2351 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1364
2352 #, perl-brace-format
2353 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2354 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2355
2356 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1390
2357 #, perl-brace-format
2358 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2359 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2360
2361 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1455
2362 msgid "Can't find grub on guest"
2363 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2364
2365 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1510
2366 #, perl-brace-format
2367 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2368 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2369
2370 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1541
2371 #, perl-brace-format
2372 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2373 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2374
2375 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1564
2376 #, perl-brace-format
2377 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2378 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2379
2380 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1635
2381 #, perl-brace-format
2382 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2383 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2384
2385 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1643
2386 #, perl-brace-format
2387 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2388 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2389
2390 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1697
2391 #, perl-brace-format
2392 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2393 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2394
2395 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1736
2396 #, perl-brace-format
2397 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2398 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2399
2400 #: src/guestfs.c:176
2401 #, c-format
2402 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2403 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2404
2405 #: src/guestfs.c:285
2406 #, c-format
2407 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2408 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2409
2410 #: src/inspect.c:914
2411 #, c-format
2412 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2413 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2414
2415 #: src/inspect.c:1132
2416 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2417 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2418
2419 #: src/inspect.c:1144
2420 #, c-format
2421 msgid ""
2422 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2423 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2424 msgstr ""
2425 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2426 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2427
2428 #: src/launch.c:96
2429 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2430 msgstr ""
2431 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2432
2433 #: src/launch.c:110
2434 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2435 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2436
2437 #: src/launch.c:124
2438 #, c-format
2439 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2440 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2441
2442 #: src/launch.c:145 src/launch.c:182 src/launch.c:215
2443 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2444 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2445
2446 #: src/launch.c:283
2447 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2448 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2449
2450 #: src/launch.c:288
2451 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2452 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2453
2454 #: src/launch.c:308
2455 #, c-format
2456 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2457 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2458
2459 #: src/launch.c:404
2460 #, c-format
2461 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
2462 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
2463
2464 #: src/launch.c:816
2465 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
2466 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
2467
2468 #: src/launch.c:835
2469 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2470 msgstr ""
2471 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2472 "błędów"
2473
2474 #: src/launch.c:848
2475 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2476 msgstr ""
2477 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2478
2479 #: src/launch.c:948
2480 #, c-format
2481 msgid "external command failed: %s"
2482 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
2483
2484 #: src/launch.c:1021
2485 #, c-format
2486 msgid ""
2487 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2488 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2489 msgstr ""
2490 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2491 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2492
2493 #: src/launch.c:1197
2494 msgid "qemu has not been launched yet"
2495 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2496
2497 #: src/launch.c:1208
2498 msgid "no subprocess to kill"
2499 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2500
2501 #: src/proto.c:143
2502 #, c-format
2503 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2504 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2505
2506 #: src/proto.c:166
2507 #, c-format
2508 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2509 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2510
2511 #: src/proto.c:281
2512 #, c-format
2513 msgid ""
2514 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2515 msgstr ""
2516 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
2517 "x\n"
2518
2519 #: src/proto.c:439 src/proto.c:493
2520 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2521 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2522
2523 #: src/proto.c:455
2524 #, c-format
2525 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2526 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2527
2528 #: src/proto.c:470
2529 #, c-format
2530 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2531 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2532
2533 #: src/proto.c:600
2534 #, c-format
2535 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2536 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2537
2538 #: src/proto.c:622
2539 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2540 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2541
2542 #: src/proto.c:631
2543 msgid "dispatch failed to marshal args"
2544 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2545
2546 #: src/proto.c:761
2547 #, c-format
2548 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2549 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2550
2551 #: src/proto.c:777
2552 #, c-format
2553 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2554 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2555
2556 #: src/proto.c:900
2557 #, c-format
2558 msgid "%s: error in chunked encoding"
2559 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2560
2561 #: src/proto.c:928
2562 msgid "write to daemon socket"
2563 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2564
2565 #: src/proto.c:951
2566 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2567 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2568
2569 #: src/proto.c:956
2570 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2571 msgstr ""
2572 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2573 "fragmentów pliku"
2574
2575 #: src/proto.c:964
2576 msgid "failed to parse file chunk"
2577 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2578
2579 #: src/proto.c:973
2580 msgid "file receive cancelled by daemon"
2581 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2582
2583 #: test-tool/test-tool.c:78
2584 #, c-format
2585 msgid ""
2586 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2587 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2588 "Usage:\n"
2589 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2590 "Options:\n"
2591 "  --help         Display usage\n"
2592 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2593 "                 Helper program (default: %s)\n"
2594 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2595 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2596 "  --timeout n\n"
2597 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2598 msgstr ""
2599 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2600 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2601 "Użycie:\n"
2602 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2603 "Opcje:\n"
2604 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2605 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2606 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2607 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2608 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2609 "  --timeout n\n"
2610 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2611 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2612
2613 #: test-tool/test-tool.c:134
2614 #, c-format
2615 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2616 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2617
2618 #: test-tool/test-tool.c:143
2619 #, c-format
2620 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2621 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2622
2623 #: test-tool/test-tool.c:155
2624 #, c-format
2625 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2626 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2627
2628 #: test-tool/test-tool.c:178
2629 #, c-format
2630 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2631 msgstr ""
2632 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2633 "się\n"
2634
2635 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2636 #, c-format
2637 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2638 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2639
2640 #: test-tool/test-tool.c:197
2641 #, c-format
2642 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2643 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2644
2645 #: test-tool/test-tool.c:219
2646 #, c-format
2647 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2648 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2649
2650 #: test-tool/test-tool.c:231
2651 #, c-format
2652 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2653 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2654
2655 #: test-tool/test-tool.c:237
2656 #, c-format
2657 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2658 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2659
2660 #: test-tool/test-tool.c:243
2661 #, c-format
2662 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2663 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2664
2665 #: test-tool/test-tool.c:249
2666 #, c-format
2667 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2668 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2669
2670 #: test-tool/test-tool.c:255
2671 #, c-format
2672 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2673 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2674
2675 #: test-tool/test-tool.c:263
2676 #, c-format
2677 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2678 msgstr ""
2679 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2680 "nie powiódł się\n"
2681
2682 #: test-tool/test-tool.c:294
2683 #, c-format
2684 msgid ""
2685 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2686 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2687 msgstr ""
2688 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2689 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2690
2691 #: test-tool/test-tool.c:302
2692 #, c-format
2693 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2694 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2695
2696 #: test-tool/test-tool.c:316
2697 #, c-format
2698 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2699 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2700
2701 #: test-tool/test-tool.c:365
2702 #, c-format
2703 msgid ""
2704 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2705 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2706 "\n"
2707 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2708 msgstr ""
2709 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2710 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2711 "\n"
2712 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2713
2714 #: test-tool/test-tool.c:381
2715 #, c-format
2716 msgid "command failed: %s"
2717 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2718
2719 #: test-tool/test-tool.c:389
2720 #, c-format
2721 msgid ""
2722 "Test tool helper program %s\n"
2723 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2724 "was built.\n"
2725 msgstr ""
2726 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2727 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2728
2729 #: test-tool/test-tool.c:423
2730 #, c-format
2731 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2732 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2733
2734 #: tools/virt-cat.pl:128
2735 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2736 msgstr ""
2737 "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2738 "polecenia cat"
2739
2740 #: tools/virt-cat.pl:153
2741 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
2742 msgstr ""
2743 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-cat"
2744
2745 #: tools/virt-df.pl:151
2746 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2747 msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
2748
2749 #: tools/virt-df.pl:205
2750 #, perl-brace-format
2751 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2752 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2753
2754 #: tools/virt-df.pl:400
2755 msgid "Virtual Machine"
2756 msgstr "Maszyna wirtualna"
2757
2758 #: tools/virt-df.pl:400
2759 msgid "Filesystem"
2760 msgstr "System plików"
2761
2762 #: tools/virt-df.pl:403
2763 msgid "1K-blocks"
2764 msgstr "K-bloki"
2765
2766 #: tools/virt-df.pl:405
2767 msgid "Size"
2768 msgstr "Rozmiar"
2769
2770 #: tools/virt-df.pl:407
2771 msgid "Used"
2772 msgstr "Użyte"
2773
2774 #: tools/virt-df.pl:408
2775 msgid "Available"
2776 msgstr "Dostępne"
2777
2778 #: tools/virt-df.pl:409
2779 msgid "Use%"
2780 msgstr "Użycie%"
2781
2782 #: tools/virt-df.pl:411
2783 msgid "Inodes"
2784 msgstr "I-węzły"
2785
2786 #: tools/virt-df.pl:412
2787 msgid "IUsed"
2788 msgstr "IUżyte"
2789
2790 #: tools/virt-df.pl:413
2791 msgid "IFree"
2792 msgstr "IWolne"
2793
2794 #: tools/virt-df.pl:414
2795 msgid "IUse%"
2796 msgstr "IUżyte%"
2797
2798 #: tools/virt-edit.pl:152
2799 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2800 msgstr ""
2801 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2802 "polecenia edit"
2803
2804 #: tools/virt-edit.pl:177
2805 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
2806 msgstr ""
2807 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-edit"
2808
2809 #: tools/virt-edit.pl:203
2810 msgid "File not changed.\n"
2811 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
2812
2813 #: tools/virt-list-filesystems.pl:121
2814 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2815 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2816
2817 #: tools/virt-list-partitions.pl:131
2818 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2819 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2820
2821 #: tools/virt-ls.pl:137 tools/virt-ls.pl:143
2822 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2823 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2824
2825 #: tools/virt-ls.pl:161
2826 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2827 msgstr ""
2828 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
2829 "wyświetlenia"
2830
2831 #: tools/virt-ls.pl:186
2832 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-ls\n"
2833 msgstr ""
2834 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
2835
2836 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2837 msgid "virt-make-fs input output\n"
2838 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
2839
2840 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2841 msgid "unexpected output from 'du' command"
2842 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2843
2844 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2845 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2846 #, perl-brace-format
2847 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2848 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
2849
2850 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2851 #, perl-brace-format
2852 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2853 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
2854
2855 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2856 msgid ""
2857 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2858 msgstr ""
2859 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
2860 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2861
2862 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2863 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2864 msgstr ""
2865 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
2866 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
2867
2868 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2869 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2870 msgstr ""
2871 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2872
2873 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2874 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2875 msgstr ""
2876 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2877 "komunikaty błędów\n"
2878
2879 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2880 msgid ""
2881 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2882 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2883 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2884 msgstr ""
2885 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
2886 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
2887 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
2888
2889 #: tools/virt-rescue.pl:194
2890 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2891 msgstr ""
2892 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
2893 "rescue"
2894
2895 #: tools/virt-resize.pl:33
2896 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2897 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
2898
2899 #: tools/virt-resize.pl:526
2900 #, perl-brace-format
2901 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2902 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
2903
2904 #: tools/virt-resize.pl:528
2905 #, perl-brace-format
2906 msgid ""
2907 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2908 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2909 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2910 msgstr ""
2911 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
2912 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
2913 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
2914 "więcej.\n"
2915
2916 #: tools/virt-resize.pl:553 tools/virt-resize.pl:556
2917 #, perl-brace-format
2918 msgid ""
2919 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2920 msgstr ""
2921 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
2922
2923 #: tools/virt-resize.pl:720
2924 #, perl-brace-format
2925 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2926 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
2927
2928 #: tools/virt-resize.pl:740
2929 #, perl-brace-format
2930 msgid ""
2931 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2932 "command line option\n"
2933 msgstr ""
2934 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
2935 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
2936
2937 #: tools/virt-resize.pl:746
2938 #, perl-brace-format
2939 msgid ""
2940 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2941 msgstr ""
2942 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
2943 "wiersza poleceń\n"
2944
2945 #: tools/virt-resize.pl:750
2946 #, perl-brace-format
2947 msgid ""
2948 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2949 msgstr ""
2950 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
2951 "poleceń\n"
2952
2953 #: tools/virt-resize.pl:792
2954 #, perl-brace-format
2955 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
2956 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
2957
2958 #: tools/virt-resize.pl:800
2959 #, perl-brace-format
2960 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
2961 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
2962
2963 #: tools/virt-resize.pl:817
2964 #, perl-brace-format
2965 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
2966 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
2967
2968 #: tools/virt-resize.pl:822
2969 #, perl-brace-format
2970 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
2971 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
2972
2973 #: tools/virt-resize.pl:845
2974 #, perl-brace-format
2975 msgid ""
2976 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
2977 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
2978 "size.\n"
2979 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
2980 msgstr ""
2981 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
2982 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
2983 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
2984 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
2985
2986 #: tools/virt-resize.pl:861
2987 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
2988 msgstr ""
2989 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
2990
2991 #: tools/virt-resize.pl:910
2992 #, perl-brace-format
2993 msgid ""
2994 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
2995 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
2996 msgstr ""
2997 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
2998 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
2999
3000 #: tools/virt-resize.pl:925
3001 msgid ""
3002 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3003 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3004 msgstr ""
3005 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3006 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3007
3008 #: tools/virt-resize.pl:940
3009 msgid "Summary of changes:\n"
3010 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3011
3012 #: tools/virt-resize.pl:944
3013 #, perl-brace-format
3014 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3015 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3016
3017 #: tools/virt-resize.pl:946
3018 #, perl-brace-format
3019 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3020 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3021
3022 #: tools/virt-resize.pl:948
3023 #, perl-brace-format
3024 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3025 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3026
3027 #: tools/virt-resize.pl:953
3028 #, perl-brace-format
3029 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3030 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3031
3032 #: tools/virt-resize.pl:958
3033 #, perl-brace-format
3034 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3035 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3036
3037 #: tools/virt-resize.pl:963
3038 #, perl-brace-format
3039 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3040 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3041
3042 #: tools/virt-resize.pl:969
3043 #, perl-brace-format
3044 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3045 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3046
3047 #: tools/virt-resize.pl:976
3048 #, perl-brace-format
3049 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3050 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3051
3052 #: tools/virt-resize.pl:981
3053 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3054 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3055
3056 #: tools/virt-resize.pl:983
3057 msgid ""
3058 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3059 "and so it will just be ignored.\n"
3060 msgstr ""
3061 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3062 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3063
3064 #: tools/virt-resize.pl:986
3065 msgid ""
3066 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3067 "to partition this extra space if you want.\n"
3068 msgstr ""
3069 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3070 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3071 "potrzeby.\n"
3072
3073 #: tools/virt-resize.pl:989
3074 #, perl-brace-format
3075 msgid ""
3076 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3077 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3078 "or adjust your resizing requests.\n"
3079 msgstr ""
3080 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3081 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3082 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3083
3084 #: tools/virt-resize.pl:1030
3085 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3086 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3087
3088 #: tools/virt-resize.pl:1126
3089 #, perl-brace-format
3090 msgid "Copying {p} ..."
3091 msgstr "Kopiowanie {p}..."
3092
3093 #: tools/virt-resize.pl:1133
3094 msgid "done"
3095 msgstr "ukończono"
3096
3097 #: tools/virt-resize.pl:1191 tools/virt-resize.pl:1249
3098 #, perl-brace-format
3099 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3100 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3101
3102 #: tools/virt-tar.pl:162 tools/virt-tar.pl:169
3103 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3104 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3105
3106 #: tools/virt-tar.pl:190
3107 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3108 msgstr ""
3109 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3110 "pliku"
3111
3112 #: tools/virt-tar.pl:193
3113 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3114 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3115
3116 #: tools/virt-tar.pl:204
3117 #, perl-brace-format
3118 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3119 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3120
3121 #: tools/virt-tar.pl:207
3122 #, perl-brace-format
3123 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3124 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3125
3126 #: tools/virt-tar.pl:229
3127 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3128 msgstr ""
3129 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-tar\n"
3130
3131 #: tools/virt-win-reg.pl:259
3132 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3133 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3134
3135 #: tools/virt-win-reg.pl:283
3136 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3137 msgstr ""
3138 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-win-"
3139 "reg"
3140
3141 #: tools/virt-win-reg.pl:297
3142 msgid ""
3143 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3144 "export\n"
3145 msgstr ""
3146 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3147 "wartości do wyeksportowania\n"
3148
3149 #: tools/virt-win-reg.pl:408
3150 #, perl-brace-format
3151 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3152 msgstr ""
3153 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3154
3155 #: tools/virt-win-reg.pl:426 tools/virt-win-reg.pl:449
3156 #, perl-brace-format
3157 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3158 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3159
3160 #: tools/virt-win-reg.pl:433
3161 #, perl-brace-format
3162 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3163 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3164
3165 #: tools/virt-win-reg.pl:456
3166 #, perl-brace-format
3167 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3168 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"