Version 1.3.16.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-05-25 23:22+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-05-24 21:26+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: fish/alloc.c:37
18 #, c-format
19 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
20 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
21
22 #: fish/alloc.c:51
23 #, c-format
24 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
25 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
26
27 #: fish/alloc.c:77
28 #, c-format
29 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
30 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
31
32 #: fish/alloc.c:156
33 #, c-format
34 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
35 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
36
37 #: fish/cmds.c:41
38 msgid "Command"
39 msgstr "Polecenie"
40
41 #: fish/cmds.c:41
42 msgid "Description"
43 msgstr "Opis"
44
45 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:344
46 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
47 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
48
49 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:341
50 msgid "add an image to examine or modify"
51 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
52
53 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:347
54 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
55 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
56
57 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:437
58 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
59 msgstr ""
60 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
61
62 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:434
63 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
64 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
65
66 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:1154
67 msgid "clear Augeas path"
68 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
69
70 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:488
71 msgid "close the current Augeas handle"
72 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
73
74 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:494
75 msgid "define an Augeas node"
76 msgstr "określa węzeł Augeas"
77
78 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:491
79 msgid "define an Augeas variable"
80 msgstr "określa zmienną Augeas"
81
82 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:497
83 msgid "look up the value of an Augeas path"
84 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
85
86 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:485
87 msgid "create a new Augeas handle"
88 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
89
90 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:503
91 msgid "insert a sibling Augeas node"
92 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
93
94 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:518
95 msgid "load files into the tree"
96 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
97
98 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:521
99 msgid "list Augeas nodes under augpath"
100 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
101
102 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:512
103 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
104 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
105
106 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:509
107 msgid "move Augeas node"
108 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
109
110 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:506
111 msgid "remove an Augeas path"
112 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
113
114 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:515
115 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
116 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
117
118 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:500
119 msgid "set Augeas path to value"
120 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
121
122 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:1085
123 msgid "test availability of some parts of the API"
124 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
125
126 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:1190
127 #, fuzzy
128 msgid "return a list of all optional groups"
129 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
130
131 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:1163
132 msgid "upload base64-encoded data to file"
133 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
134
135 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:1166
136 msgid "download file and encode as base64"
137 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
138
139 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:629
140 msgid "flush device buffers"
141 msgstr "czyści bufory urządzenia"
142
143 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:617
144 msgid "get blocksize of block device"
145 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
146
147 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:611
148 msgid "is block device set to read-only"
149 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
150
151 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:626
152 msgid "get total size of device in bytes"
153 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
154
155 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:614
156 msgid "get sectorsize of block device"
157 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
158
159 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:623
160 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
161 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
162
163 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:632
164 msgid "reread partition table"
165 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
166
167 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:620
168 msgid "set blocksize of block device"
169 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
170
171 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:605
172 msgid "set block device to read-only"
173 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
174
175 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:608
176 msgid "set block device to read-write"
177 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
178
179 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:1028
180 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
181 msgstr ""
182 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
183
184 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:449
185 msgid "list the contents of a file"
186 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
187
188 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:641
189 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
190 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
191
192 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:1148
193 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
194 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
195
196 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1169
197 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
198 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
199
200 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:539
201 msgid "change file mode"
202 msgstr "zmienia tryb pliku"
203
204 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:542 fish/cmds.c:1046
205 msgid "change file owner and group"
206 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
207
208 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:587
209 msgid "run a command from the guest filesystem"
210 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
211
212 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:590
213 msgid "run a command, returning lines"
214 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
215
216 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:350
217 msgid "add qemu parameters"
218 msgstr "dodaje parametry QEMU"
219
220 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:1118
221 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
222 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
223
224 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:698
225 msgid "copy a file"
226 msgstr "kopiuje plik"
227
228 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:701
229 msgid "copy a file or directory recursively"
230 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
231
232 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:1088
233 msgid "copy from source to destination using dd"
234 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
235
236 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:665
237 msgid "debugging and internals"
238 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
239
240 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1160
241 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
242 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
243
244 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:812
245 msgid "report file system disk space usage"
246 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
247
248 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:815
249 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
250 msgstr ""
251 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
252
253 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:710
254 msgid "return kernel messages"
255 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
256
257 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:638
258 msgid "download a file to the local machine"
259 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
260
261 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:707
262 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
263 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
264
265 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:818
266 msgid "estimate file space usage"
267 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
268
269 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:761
270 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
271 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
272
273 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1022
274 msgid "echo arguments back to the client"
275 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
276
277 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:106
278 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:319 fish/cmds.c:320
279 #: fish/cmds.c:324 fish/cmds.c:325 fish/cmds.c:327 fish/cmds.c:328
280 #: fish/cmds.c:890 fish/cmds.c:893 fish/cmds.c:896 fish/cmds.c:899
281 #: fish/cmds.c:902 fish/cmds.c:905 fish/cmds.c:908 fish/cmds.c:911
282 #: fish/cmds.c:914 fish/cmds.c:917 fish/cmds.c:920 fish/cmds.c:923
283 msgid "return lines matching a pattern"
284 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
285
286 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:716
287 msgid "test if two files have equal contents"
288 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
289
290 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:545
291 msgid "test if file or directory exists"
292 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
293
294 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:944
295 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
296 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
297
298 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:584
299 msgid "determine file type"
300 msgstr "określa typ pliku"
301
302 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:1091
303 msgid "return the size of the file in bytes"
304 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
305
306 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:1082
307 msgid "fill a file with octets"
308 msgstr "wypełnia plik oktetami"
309
310 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:1172
311 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
312 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
313
314 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:758
315 msgid "find all files and directories"
316 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
317
318 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:1025
319 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
320 msgstr ""
321 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
322
323 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:689
324 msgid "run the filesystem checker"
325 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
326
327 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:368
328 msgid "get the additional kernel options"
329 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
330
331 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:374
332 msgid "get autosync mode"
333 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
334
335 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:425
336 msgid "get direct appliance mode flag"
337 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
338
339 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:680
340 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
341 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
342
343 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:686
344 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
345 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
346
347 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:401
348 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
349 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
350
351 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:362
352 msgid "get the search path"
353 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
354
355 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:404
356 msgid "get PID of qemu subprocess"
357 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
358
359 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:356
360 msgid "get the qemu binary"
361 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
362
363 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:431
364 msgid "get recovery process enabled flag"
365 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
366
367 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:413
368 msgid "get SELinux enabled flag"
369 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
370
371 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:395
372 msgid "get the current state"
373 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
374
375 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:419
376 msgid "get command trace enabled flag"
377 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
378
379 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:1157
380 msgid "get the current umask"
381 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
382
383 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:380
384 msgid "get verbose mode"
385 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
386
387 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:995
388 msgid "get SELinux security context"
389 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
390
391 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:860 fish/cmds.c:863
392 msgid "list extended attributes of a file or directory"
393 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
394
395 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:776
396 msgid "expand a wildcard path"
397 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
398
399 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:695
400 msgid "install GRUB"
401 msgstr "instaluje program GRUB"
402
403 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:800
404 msgid "return first 10 lines of a file"
405 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
406
407 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:803
408 msgid "return first N lines of a file"
409 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
410
411 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:725
412 msgid "dump a file in hexadecimal"
413 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
414
415 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:1100
416 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
417 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
418
419 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:821
420 msgid "list files in an initrd"
421 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
422
423 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:977
424 msgid "add an inotify watch"
425 msgstr "dodaje obserwację inotify"
426
427 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:989
428 msgid "close the inotify handle"
429 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
430
431 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:986
432 msgid "return list of watched files that had events"
433 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
434
435 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:974
436 msgid "create an inotify handle"
437 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
438
439 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:983
440 msgid "return list of inotify events"
441 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
442
443 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:980
444 msgid "remove an inotify watch"
445 msgstr "usuwa obserwację inotify"
446
447 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:392
448 msgid "is busy processing a command"
449 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
450
451 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:386
452 msgid "is in configuration state"
453 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
454
455 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:548 fish/cmds.c:551
456 msgid "test if file exists"
457 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
458
459 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:389
460 msgid "is launching subprocess"
461 msgstr "uruchamia podprocesy"
462
463 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:383
464 msgid "is ready to accept commands"
465 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
466
467 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:338
468 msgid "kill the qemu subprocess"
469 msgstr "niszczy podproces QEMU"
470
471 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:335
472 msgid "launch the qemu subprocess"
473 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
474
475 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:458
476 msgid "list the block devices"
477 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
478
479 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:461
480 msgid "list the partitions"
481 msgstr "wyświetla listę partycji"
482
483 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:452
484 msgid "list the files in a directory (long format)"
485 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
486
487 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:929 fish/cmds.c:932
488 msgid "create a hard link"
489 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
490
491 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:935 fish/cmds.c:938
492 msgid "create a symbolic link"
493 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
494
495 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:872 fish/cmds.c:875
496 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
497 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
498
499 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:455
500 msgid "list the files in a directory"
501 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
502
503 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:866 fish/cmds.c:869
504 msgid "set extended attribute of a file or directory"
505 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
506
507 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:596
508 msgid "get file information for a symbolic link"
509 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
510
511 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:1049
512 msgid "lstat on multiple files"
513 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
514
515 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:560
516 msgid "create an LVM logical volume"
517 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
518
519 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:581
520 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
521 msgstr ""
522 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
523
524 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:668
525 msgid "remove an LVM logical volume"
526 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
527
528 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:1094
529 msgid "rename an LVM logical volume"
530 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
531
532 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:752
533 msgid "resize an LVM logical volume"
534 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
535
536 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:1151
537 msgid "expand an LV to fill free space"
538 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
539
540 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:470 fish/cmds.c:479
541 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
542 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
543
544 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:1109
545 msgid "get the UUID of a logical volume"
546 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
547
548 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:1052
549 msgid "lgetxattr on multiple files"
550 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
551
552 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:533
553 msgid "create a directory"
554 msgstr "tworzy katalog"
555
556 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:1043
557 msgid "create a directory with a particular mode"
558 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
559
560 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:536
561 msgid "create a directory and parents"
562 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
563
564 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:788
565 msgid "create a temporary directory"
566 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
567
568 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:1010
569 #: fish/cmds.c:1013 fish/cmds.c:1016
570 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
571 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
572
573 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:1001
574 msgid "make ext2/3/4 external journal"
575 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
576
577 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:1004
578 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
579 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
580
581 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1007
582 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
583 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
584
585 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:839
586 msgid "make FIFO (named pipe)"
587 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
588
589 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:563
590 msgid "make a filesystem"
591 msgstr "tworzy system plików"
592
593 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:998
594 msgid "make a filesystem with block size"
595 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
596
597 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:881
598 msgid "create a mountpoint"
599 msgstr "tworzy punkt montowania"
600
601 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:836
602 msgid "make block, character or FIFO devices"
603 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
604
605 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:842
606 msgid "make block device node"
607 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
608
609 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:845
610 msgid "make char device node"
611 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
612
613 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:827
614 msgid "create a swap partition"
615 msgstr "tworzy partycję wymiany"
616
617 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:830
618 msgid "create a swap partition with a label"
619 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
620
621 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:833
622 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
623 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
624
625 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:971
626 msgid "create a swap file"
627 msgstr "tworzy plik wymiany"
628
629 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1019
630 msgid "load a kernel module"
631 msgstr "wczytuje moduł jądra"
632
633 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:440
634 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
635 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
636
637 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:824
638 msgid "mount a file using the loop device"
639 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
640
641 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:659
642 msgid "mount a guest disk with mount options"
643 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
644
645 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:656
646 msgid "mount a guest disk, read-only"
647 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
648
649 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:662
650 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
651 msgstr ""
652 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
653 "plików"
654
655 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:878
656 msgid "show mountpoints"
657 msgstr "wyświetla punkty montowania"
658
659 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:575
660 msgid "show mounted filesystems"
661 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
662
663 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:704
664 msgid "move a file"
665 msgstr "przenosi plik"
666
667 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:767
668 msgid "probe NTFS volume"
669 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
670
671 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1130
672 msgid "resize an NTFS filesystem"
673 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
674
675 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1187
676 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
677 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
678
679 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1064
680 msgid "add a partition to the device"
681 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
682
683 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:1136
684 msgid "delete a partition"
685 msgstr "usuwa partycję"
686
687 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:1067
688 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
689 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
690
691 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:1139
692 msgid "return true if a partition is bootable"
693 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
694
695 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1142
696 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
697 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
698
699 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1079
700 msgid "get the partition table type"
701 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
702
703 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:1061
704 msgid "create an empty partition table"
705 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
706
707 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:1076
708 msgid "list partitions on a device"
709 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
710
711 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:1070
712 msgid "make a partition bootable"
713 msgstr "zmienia partycję na startową"
714
715 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:1145
716 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
717 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
718
719 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1073
720 msgid "set partition name"
721 msgstr "ustawia nazwę partycji"
722
723 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:713
724 msgid "ping the guest daemon"
725 msgstr "odpytuje demona gościa"
726
727 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:1058
728 msgid "read part of a file"
729 msgstr "odczytuje część pliku"
730
731 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:554
732 msgid "create an LVM physical volume"
733 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
734
735 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:674
736 msgid "remove an LVM physical volume"
737 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
738
739 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:731
740 msgid "resize an LVM physical volume"
741 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
742
743 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:1184
744 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
745 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
746
747 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:464 fish/cmds.c:473
748 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
749 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
750
751 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:1103
752 msgid "get the UUID of a physical volume"
753 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
754
755 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:1178
756 msgid "write to part of a file"
757 msgstr "zapisuje do części pliku"
758
759 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:887
760 msgid "read a file"
761 msgstr "odczytuje plik"
762
763 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:482
764 msgid "read file as lines"
765 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
766
767 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:851
768 msgid "read directories entries"
769 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
770
771 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:941
772 msgid "read the target of a symbolic link"
773 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
774
775 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:1055
776 msgid "readlink on multiple files"
777 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
778
779 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:926
780 msgid "canonicalized absolute pathname"
781 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
782
783 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:755
784 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
785 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
786
787 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:1181
788 msgid "resize an ext2/ext3 filesystem (with size)"
789 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3 (za pomocą rozmiaru)"
790
791 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:524
792 msgid "remove a file"
793 msgstr "usuwa plik"
794
795 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:530
796 msgid "remove a file or directory recursively"
797 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
798
799 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:527
800 msgid "remove a directory"
801 msgstr "usuwa katalog"
802
803 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:884
804 msgid "remove a mountpoint"
805 msgstr "usuwa punkt montowania"
806
807 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:779
808 msgid "scrub (securely wipe) a device"
809 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
810
811 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:782
812 msgid "scrub (securely wipe) a file"
813 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
814
815 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:785
816 msgid "scrub (securely wipe) free space"
817 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
818
819 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:365
820 msgid "add options to kernel command line"
821 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
822
823 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:371
824 msgid "set autosync mode"
825 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
826
827 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:422
828 msgid "enable or disable direct appliance mode"
829 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
830
831 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:677
832 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
833 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
834
835 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:683
836 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
837 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
838
839 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:398
840 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
841 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
842
843 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:359
844 msgid "set the search path"
845 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
846
847 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:353
848 msgid "set the qemu binary"
849 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
850
851 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:428
852 msgid "enable or disable the recovery process"
853 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
854
855 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:410
856 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
857 msgstr ""
858 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
859
860 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:416
861 msgid "enable or disable command traces"
862 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
863
864 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:377
865 msgid "set verbose mode"
866 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
867
868 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:992
869 msgid "set SELinux security context"
870 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
871
872 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:566 fish/cmds.c:854
873 msgid "create partitions on a block device"
874 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
875
876 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:734
877 msgid "modify a single partition on a block device"
878 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
879
880 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:743
881 msgid "display the disk geometry from the partition table"
882 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
883
884 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:740
885 msgid "display the kernel geometry"
886 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
887
888 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:737
889 msgid "display the partition table"
890 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
891
892 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:770
893 msgid "run a command via the shell"
894 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
895
896 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:773
897 msgid "run a command via the shell returning lines"
898 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
899
900 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:764
901 msgid "sleep for some seconds"
902 msgstr "usypia na kilka sekund"
903
904 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:593
905 msgid "get file information"
906 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
907
908 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:599
909 msgid "get file system statistics"
910 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
911
912 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:719 fish/cmds.c:722
913 msgid "print the printable strings in a file"
914 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
915
916 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:950
917 msgid "disable swap on device"
918 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
919
920 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:956
921 msgid "disable swap on file"
922 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
923
924 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:962
925 msgid "disable swap on labeled swap partition"
926 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
927
928 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:968
929 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
930 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
931
932 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:947
933 msgid "enable swap on device"
934 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
935
936 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:953
937 msgid "enable swap on file"
938 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
939
940 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:959
941 msgid "enable swap on labeled swap partition"
942 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
943
944 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:965
945 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
946 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
947
948 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:443
949 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
950 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
951
952 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:806
953 msgid "return last 10 lines of a file"
954 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
955
956 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:809
957 msgid "return last N lines of a file"
958 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
959
960 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:644
961 msgid "unpack tarfile to directory"
962 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
963
964 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:647
965 msgid "pack directory into tarfile"
966 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
967
968 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:650 fish/cmds.c:1124
969 msgid "unpack compressed tarball to directory"
970 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
971
972 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:653 fish/cmds.c:1127
973 msgid "pack directory into compressed tarball"
974 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
975
976 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:446
977 msgid "update file timestamps or create a new file"
978 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
979
980 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1034
981 msgid "truncate a file to zero size"
982 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
983
984 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:1037
985 msgid "truncate a file to a particular size"
986 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
987
988 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:602
989 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
990 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
991
992 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:848
993 msgid "set file mode creation mask (umask)"
994 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
995
996 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:572
997 msgid "unmount a filesystem"
998 msgstr "odmontowuje system plików"
999
1000 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:578
1001 msgid "unmount all filesystems"
1002 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1003
1004 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:635
1005 msgid "upload a file from the local machine"
1006 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1007
1008 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:1040
1009 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1010 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1011
1012 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:407
1013 msgid "get the library version number"
1014 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1015
1016 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:1031
1017 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1018 msgstr ""
1019 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1020 "zamontowanemu urządzeniu"
1021
1022 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:749
1023 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1024 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1025
1026 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:746
1027 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1028 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1029
1030 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:557
1031 msgid "create an LVM volume group"
1032 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1033
1034 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:1115
1035 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1036 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1037
1038 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:1112
1039 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1040 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1041
1042 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:671
1043 msgid "remove an LVM volume group"
1044 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1045
1046 #: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:1097
1047 msgid "rename an LVM volume group"
1048 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1049
1050 #: fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:467 fish/cmds.c:476
1051 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1052 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1053
1054 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:1133
1055 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1056 msgstr ""
1057 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1058
1059 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:1106
1060 msgid "get the UUID of a volume group"
1061 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1062
1063 #: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:797
1064 msgid "count characters in a file"
1065 msgstr "liczy znaki w pliku"
1066
1067 #: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:791
1068 msgid "count lines in a file"
1069 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1070
1071 #: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:794
1072 msgid "count words in a file"
1073 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1074
1075 #: fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:1175
1076 msgid "create a new file"
1077 msgstr "tworzy nowy plik"
1078
1079 #: fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:569
1080 msgid "create a file"
1081 msgstr "tworzy plik"
1082
1083 #: fish/cmds.c:321 fish/cmds.c:692
1084 msgid "write zeroes to the device"
1085 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1086
1087 #: fish/cmds.c:322 fish/cmds.c:1121
1088 msgid "write zeroes to an entire device"
1089 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1090
1091 #: fish/cmds.c:323 fish/cmds.c:728
1092 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1093 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1094
1095 #: fish/cmds.c:326 fish/cmds.c:857
1096 msgid "determine file type inside a compressed file"
1097 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1098
1099 #: fish/cmds.c:329
1100 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1101 msgstr ""
1102 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1103 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1104 "o poleceniu."
1105
1106 #: fish/cmds.c:1468 fish/cmds.c:1480 fish/cmds.c:1493 fish/cmds.c:1507
1107 #: fish/cmds.c:1521 fish/cmds.c:1536 fish/cmds.c:1551 fish/cmds.c:1564
1108 #: fish/cmds.c:1579 fish/cmds.c:1592 fish/cmds.c:1607 fish/cmds.c:1620
1109 #: fish/cmds.c:1634 fish/cmds.c:1647 fish/cmds.c:1662 fish/cmds.c:1675
1110 #: fish/cmds.c:1689 fish/cmds.c:1703 fish/cmds.c:1717 fish/cmds.c:1731
1111 #: fish/cmds.c:1745 fish/cmds.c:1760 fish/cmds.c:1791 fish/cmds.c:1805
1112 #: fish/cmds.c:1819 fish/cmds.c:1835 fish/cmds.c:1848 fish/cmds.c:1863
1113 #: fish/cmds.c:1876 fish/cmds.c:1891 fish/cmds.c:1904 fish/cmds.c:1919
1114 #: fish/cmds.c:1932 fish/cmds.c:1948 fish/cmds.c:1964 fish/cmds.c:1980
1115 #: fish/cmds.c:1994 fish/cmds.c:2007 fish/cmds.c:2023 fish/cmds.c:2042
1116 #: fish/cmds.c:2061 fish/cmds.c:2079 fish/cmds.c:2094 fish/cmds.c:2109
1117 #: fish/cmds.c:2124 fish/cmds.c:2139 fish/cmds.c:2154 fish/cmds.c:2169
1118 #: fish/cmds.c:2184 fish/cmds.c:2200 fish/cmds.c:2220 fish/cmds.c:2254
1119 #: fish/cmds.c:2268 fish/cmds.c:2287 fish/cmds.c:2306 fish/cmds.c:2324
1120 #: fish/cmds.c:2341 fish/cmds.c:2357 fish/cmds.c:2374 fish/cmds.c:2389
1121 #: fish/cmds.c:2405 fish/cmds.c:2417 fish/cmds.c:2430 fish/cmds.c:2447
1122 #: fish/cmds.c:2463 fish/cmds.c:2479 fish/cmds.c:2495 fish/cmds.c:2511
1123 #: fish/cmds.c:2528 fish/cmds.c:2565 fish/cmds.c:2619 fish/cmds.c:2637
1124 #: fish/cmds.c:2655 fish/cmds.c:2673 fish/cmds.c:2688 fish/cmds.c:2707
1125 #: fish/cmds.c:2742 fish/cmds.c:2761 fish/cmds.c:2837 fish/cmds.c:2873
1126 #: fish/cmds.c:2886 fish/cmds.c:2901 fish/cmds.c:2913 fish/cmds.c:2926
1127 #: fish/cmds.c:2945 fish/cmds.c:2964 fish/cmds.c:2983 fish/cmds.c:3002
1128 #: fish/cmds.c:3021 fish/cmds.c:3040 fish/cmds.c:3057 fish/cmds.c:3071
1129 #: fish/cmds.c:3085 fish/cmds.c:3101 fish/cmds.c:3117 fish/cmds.c:3134
1130 #: fish/cmds.c:3167 fish/cmds.c:3183 fish/cmds.c:3199 fish/cmds.c:3213
1131 #: fish/cmds.c:3228 fish/cmds.c:3248 fish/cmds.c:3268 fish/cmds.c:3289
1132 #: fish/cmds.c:3309 fish/cmds.c:3327 fish/cmds.c:3347 fish/cmds.c:3367
1133 #: fish/cmds.c:3384 fish/cmds.c:3403 fish/cmds.c:3421 fish/cmds.c:3441
1134 #: fish/cmds.c:3455 fish/cmds.c:3469 fish/cmds.c:3484 fish/cmds.c:3499
1135 #: fish/cmds.c:3517 fish/cmds.c:3532 fish/cmds.c:3550 fish/cmds.c:3567
1136 #: fish/cmds.c:3582 fish/cmds.c:3600 fish/cmds.c:3620 fish/cmds.c:3640
1137 #: fish/cmds.c:3659 fish/cmds.c:3690 fish/cmds.c:3705 fish/cmds.c:3719
1138 #: fish/cmds.c:3740 fish/cmds.c:3760 fish/cmds.c:3780 fish/cmds.c:3799
1139 #: fish/cmds.c:3813 fish/cmds.c:3832 fish/cmds.c:3923 fish/cmds.c:3940
1140 #: fish/cmds.c:3957 fish/cmds.c:3974 fish/cmds.c:3989 fish/cmds.c:4007
1141 #: fish/cmds.c:4040 fish/cmds.c:4054 fish/cmds.c:4073 fish/cmds.c:4087
1142 #: fish/cmds.c:4120 fish/cmds.c:4137 fish/cmds.c:4154 fish/cmds.c:4171
1143 #: fish/cmds.c:4190 fish/cmds.c:4204 fish/cmds.c:4220 fish/cmds.c:4236
1144 #: fish/cmds.c:4255 fish/cmds.c:4273 fish/cmds.c:4291 fish/cmds.c:4309
1145 #: fish/cmds.c:4329 fish/cmds.c:4367 fish/cmds.c:4387 fish/cmds.c:4424
1146 #: fish/cmds.c:4439 fish/cmds.c:4455 fish/cmds.c:4473 fish/cmds.c:4493
1147 #: fish/cmds.c:4512 fish/cmds.c:4527 fish/cmds.c:4543 fish/cmds.c:4561
1148 #: fish/cmds.c:4635 fish/cmds.c:4673 fish/cmds.c:4749 fish/cmds.c:4822
1149 #: fish/cmds.c:4856 fish/cmds.c:4876 fish/cmds.c:4894 fish/cmds.c:4914
1150 #: fish/cmds.c:4933 fish/cmds.c:4955 fish/cmds.c:4995 fish/cmds.c:5033
1151 #: fish/cmds.c:5051 fish/cmds.c:5067 fish/cmds.c:5083 fish/cmds.c:5097
1152 #: fish/cmds.c:5112 fish/cmds.c:5136 fish/cmds.c:5157 fish/cmds.c:5178
1153 #: fish/cmds.c:5199 fish/cmds.c:5220 fish/cmds.c:5241 fish/cmds.c:5262
1154 #: fish/cmds.c:5283 fish/cmds.c:5304 fish/cmds.c:5325 fish/cmds.c:5346
1155 #: fish/cmds.c:5367 fish/cmds.c:5387 fish/cmds.c:5407 fish/cmds.c:5425
1156 #: fish/cmds.c:5443 fish/cmds.c:5461 fish/cmds.c:5478 fish/cmds.c:5498
1157 #: fish/cmds.c:5533 fish/cmds.c:5547 fish/cmds.c:5561 fish/cmds.c:5577
1158 #: fish/cmds.c:5593 fish/cmds.c:5607 fish/cmds.c:5621 fish/cmds.c:5635
1159 #: fish/cmds.c:5649 fish/cmds.c:5665 fish/cmds.c:5698 fish/cmds.c:5735
1160 #: fish/cmds.c:5766 fish/cmds.c:5781 fish/cmds.c:5796 fish/cmds.c:5809
1161 #: fish/cmds.c:5822 fish/cmds.c:5840 fish/cmds.c:5875 fish/cmds.c:5910
1162 #: fish/cmds.c:5946 fish/cmds.c:5983 fish/cmds.c:6021 fish/cmds.c:6059
1163 #: fish/cmds.c:6094 fish/cmds.c:6108 fish/cmds.c:6128 fish/cmds.c:6147
1164 #: fish/cmds.c:6166 fish/cmds.c:6183 fish/cmds.c:6200 fish/cmds.c:6233
1165 #: fish/cmds.c:6302 fish/cmds.c:6339 fish/cmds.c:6394 fish/cmds.c:6417
1166 #: fish/cmds.c:6440 fish/cmds.c:6465 fish/cmds.c:6521 fish/cmds.c:6539
1167 #: fish/cmds.c:6581 fish/cmds.c:6598 fish/cmds.c:6634 fish/cmds.c:6668
1168 #: fish/cmds.c:6685 fish/cmds.c:6704 fish/cmds.c:6758 fish/cmds.c:6775
1169 #: fish/cmds.c:6794 fish/cmds.c:6813 fish/cmds.c:6829 fish/cmds.c:6846
1170 #: fish/cmds.c:6870 fish/cmds.c:6887 fish/cmds.c:6904 fish/cmds.c:6921
1171 #: fish/cmds.c:6938 fish/cmds.c:6957 fish/cmds.c:6989 fish/cmds.c:7004
1172 #: fish/cmds.c:7024 fish/cmds.c:7043 fish/cmds.c:7056 fish/cmds.c:7070
1173 #: fish/cmds.c:7104 fish/cmds.c:7140 fish/cmds.c:7177 fish/cmds.c:7230
1174 #: fish/cmds.c:7249 fish/cmds.c:7282 fish/cmds.c:7295 fish/cmds.c:7312
1175 #: fish/cmds.c:7349 fish/cmds.c:7369 fish/cmds.c:7390 fish/cmds.c:7412
1176 #: fish/cmds.c:7450 fish/cmds.c:7471 fish/cmds.c:7505 fish/cmds.c:7533
1177 #: fish/cmds.c:7561 fish/cmds.c:7587
1178 #, c-format
1179 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1180 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1181
1182 #: fish/cmds.c:1469 fish/cmds.c:1481 fish/cmds.c:1494 fish/cmds.c:1508
1183 #: fish/cmds.c:1522 fish/cmds.c:1537 fish/cmds.c:1552 fish/cmds.c:1565
1184 #: fish/cmds.c:1580 fish/cmds.c:1593 fish/cmds.c:1608 fish/cmds.c:1621
1185 #: fish/cmds.c:1635 fish/cmds.c:1648 fish/cmds.c:1663 fish/cmds.c:1676
1186 #: fish/cmds.c:1690 fish/cmds.c:1704 fish/cmds.c:1718 fish/cmds.c:1732
1187 #: fish/cmds.c:1746 fish/cmds.c:1761 fish/cmds.c:1792 fish/cmds.c:1806
1188 #: fish/cmds.c:1820 fish/cmds.c:1836 fish/cmds.c:1849 fish/cmds.c:1864
1189 #: fish/cmds.c:1877 fish/cmds.c:1892 fish/cmds.c:1905 fish/cmds.c:1920
1190 #: fish/cmds.c:1933 fish/cmds.c:1949 fish/cmds.c:1965 fish/cmds.c:1981
1191 #: fish/cmds.c:1995 fish/cmds.c:2008 fish/cmds.c:2024 fish/cmds.c:2043
1192 #: fish/cmds.c:2062 fish/cmds.c:2080 fish/cmds.c:2095 fish/cmds.c:2110
1193 #: fish/cmds.c:2125 fish/cmds.c:2140 fish/cmds.c:2155 fish/cmds.c:2170
1194 #: fish/cmds.c:2185 fish/cmds.c:2201 fish/cmds.c:2221 fish/cmds.c:2255
1195 #: fish/cmds.c:2269 fish/cmds.c:2288 fish/cmds.c:2307 fish/cmds.c:2325
1196 #: fish/cmds.c:2342 fish/cmds.c:2358 fish/cmds.c:2375 fish/cmds.c:2390
1197 #: fish/cmds.c:2406 fish/cmds.c:2418 fish/cmds.c:2431 fish/cmds.c:2448
1198 #: fish/cmds.c:2464 fish/cmds.c:2480 fish/cmds.c:2496 fish/cmds.c:2512
1199 #: fish/cmds.c:2529 fish/cmds.c:2566 fish/cmds.c:2620 fish/cmds.c:2638
1200 #: fish/cmds.c:2656 fish/cmds.c:2674 fish/cmds.c:2689 fish/cmds.c:2708
1201 #: fish/cmds.c:2743 fish/cmds.c:2762 fish/cmds.c:2838 fish/cmds.c:2874
1202 #: fish/cmds.c:2887 fish/cmds.c:2902 fish/cmds.c:2914 fish/cmds.c:2927
1203 #: fish/cmds.c:2946 fish/cmds.c:2965 fish/cmds.c:2984 fish/cmds.c:3003
1204 #: fish/cmds.c:3022 fish/cmds.c:3041 fish/cmds.c:3058 fish/cmds.c:3072
1205 #: fish/cmds.c:3086 fish/cmds.c:3102 fish/cmds.c:3118 fish/cmds.c:3135
1206 #: fish/cmds.c:3168 fish/cmds.c:3184 fish/cmds.c:3200 fish/cmds.c:3214
1207 #: fish/cmds.c:3229 fish/cmds.c:3249 fish/cmds.c:3269 fish/cmds.c:3290
1208 #: fish/cmds.c:3310 fish/cmds.c:3328 fish/cmds.c:3348 fish/cmds.c:3368
1209 #: fish/cmds.c:3385 fish/cmds.c:3404 fish/cmds.c:3422 fish/cmds.c:3442
1210 #: fish/cmds.c:3456 fish/cmds.c:3470 fish/cmds.c:3485 fish/cmds.c:3500
1211 #: fish/cmds.c:3518 fish/cmds.c:3533 fish/cmds.c:3551 fish/cmds.c:3568
1212 #: fish/cmds.c:3583 fish/cmds.c:3601 fish/cmds.c:3621 fish/cmds.c:3641
1213 #: fish/cmds.c:3660 fish/cmds.c:3691 fish/cmds.c:3706 fish/cmds.c:3720
1214 #: fish/cmds.c:3741 fish/cmds.c:3761 fish/cmds.c:3781 fish/cmds.c:3800
1215 #: fish/cmds.c:3814 fish/cmds.c:3833 fish/cmds.c:3924 fish/cmds.c:3941
1216 #: fish/cmds.c:3958 fish/cmds.c:3975 fish/cmds.c:3990 fish/cmds.c:4008
1217 #: fish/cmds.c:4041 fish/cmds.c:4055 fish/cmds.c:4074 fish/cmds.c:4088
1218 #: fish/cmds.c:4121 fish/cmds.c:4138 fish/cmds.c:4155 fish/cmds.c:4172
1219 #: fish/cmds.c:4191 fish/cmds.c:4205 fish/cmds.c:4221 fish/cmds.c:4237
1220 #: fish/cmds.c:4256 fish/cmds.c:4274 fish/cmds.c:4292 fish/cmds.c:4310
1221 #: fish/cmds.c:4330 fish/cmds.c:4368 fish/cmds.c:4388 fish/cmds.c:4425
1222 #: fish/cmds.c:4440 fish/cmds.c:4456 fish/cmds.c:4474 fish/cmds.c:4494
1223 #: fish/cmds.c:4513 fish/cmds.c:4528 fish/cmds.c:4544 fish/cmds.c:4562
1224 #: fish/cmds.c:4636 fish/cmds.c:4674 fish/cmds.c:4750 fish/cmds.c:4823
1225 #: fish/cmds.c:4857 fish/cmds.c:4877 fish/cmds.c:4895 fish/cmds.c:4915
1226 #: fish/cmds.c:4934 fish/cmds.c:4956 fish/cmds.c:4996 fish/cmds.c:5034
1227 #: fish/cmds.c:5052 fish/cmds.c:5068 fish/cmds.c:5084 fish/cmds.c:5098
1228 #: fish/cmds.c:5113 fish/cmds.c:5137 fish/cmds.c:5158 fish/cmds.c:5179
1229 #: fish/cmds.c:5200 fish/cmds.c:5221 fish/cmds.c:5242 fish/cmds.c:5263
1230 #: fish/cmds.c:5284 fish/cmds.c:5305 fish/cmds.c:5326 fish/cmds.c:5347
1231 #: fish/cmds.c:5368 fish/cmds.c:5388 fish/cmds.c:5408 fish/cmds.c:5426
1232 #: fish/cmds.c:5444 fish/cmds.c:5462 fish/cmds.c:5479 fish/cmds.c:5499
1233 #: fish/cmds.c:5534 fish/cmds.c:5548 fish/cmds.c:5562 fish/cmds.c:5578
1234 #: fish/cmds.c:5594 fish/cmds.c:5608 fish/cmds.c:5622 fish/cmds.c:5636
1235 #: fish/cmds.c:5650 fish/cmds.c:5666 fish/cmds.c:5699 fish/cmds.c:5736
1236 #: fish/cmds.c:5767 fish/cmds.c:5782 fish/cmds.c:5797 fish/cmds.c:5810
1237 #: fish/cmds.c:5823 fish/cmds.c:5841 fish/cmds.c:5876 fish/cmds.c:5911
1238 #: fish/cmds.c:5947 fish/cmds.c:5984 fish/cmds.c:6022 fish/cmds.c:6060
1239 #: fish/cmds.c:6095 fish/cmds.c:6109 fish/cmds.c:6129 fish/cmds.c:6148
1240 #: fish/cmds.c:6167 fish/cmds.c:6184 fish/cmds.c:6201 fish/cmds.c:6234
1241 #: fish/cmds.c:6303 fish/cmds.c:6340 fish/cmds.c:6395 fish/cmds.c:6418
1242 #: fish/cmds.c:6441 fish/cmds.c:6466 fish/cmds.c:6522 fish/cmds.c:6540
1243 #: fish/cmds.c:6582 fish/cmds.c:6599 fish/cmds.c:6635 fish/cmds.c:6669
1244 #: fish/cmds.c:6686 fish/cmds.c:6705 fish/cmds.c:6759 fish/cmds.c:6776
1245 #: fish/cmds.c:6795 fish/cmds.c:6814 fish/cmds.c:6830 fish/cmds.c:6847
1246 #: fish/cmds.c:6871 fish/cmds.c:6888 fish/cmds.c:6905 fish/cmds.c:6922
1247 #: fish/cmds.c:6939 fish/cmds.c:6958 fish/cmds.c:6990 fish/cmds.c:7005
1248 #: fish/cmds.c:7025 fish/cmds.c:7044 fish/cmds.c:7057 fish/cmds.c:7071
1249 #: fish/cmds.c:7105 fish/cmds.c:7141 fish/cmds.c:7178 fish/cmds.c:7231
1250 #: fish/cmds.c:7250 fish/cmds.c:7283 fish/cmds.c:7296 fish/cmds.c:7313
1251 #: fish/cmds.c:7350 fish/cmds.c:7370 fish/cmds.c:7391 fish/cmds.c:7413
1252 #: fish/cmds.c:7451 fish/cmds.c:7472 fish/cmds.c:7506 fish/cmds.c:7534
1253 #: fish/cmds.c:7562 fish/cmds.c:7588
1254 #, c-format
1255 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1256 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1257
1258 #: fish/cmds.c:1771 fish/cmds.c:2233 fish/cmds.c:2539 fish/cmds.c:2576
1259 #: fish/cmds.c:2595 fish/cmds.c:2720 fish/cmds.c:2773 fish/cmds.c:2792
1260 #: fish/cmds.c:2811 fish/cmds.c:2851 fish/cmds.c:3146 fish/cmds.c:3670
1261 #: fish/cmds.c:3844 fish/cmds.c:3863 fish/cmds.c:3882 fish/cmds.c:3901
1262 #: fish/cmds.c:4019 fish/cmds.c:4098 fish/cmds.c:4340 fish/cmds.c:4398
1263 #: fish/cmds.c:4572 fish/cmds.c:4591 fish/cmds.c:4610 fish/cmds.c:4646
1264 #: fish/cmds.c:4684 fish/cmds.c:4703 fish/cmds.c:4722 fish/cmds.c:4760
1265 #: fish/cmds.c:4779 fish/cmds.c:4798 fish/cmds.c:4833 fish/cmds.c:4968
1266 #: fish/cmds.c:5008 fish/cmds.c:5511 fish/cmds.c:5676 fish/cmds.c:5711
1267 #: fish/cmds.c:5746 fish/cmds.c:5852 fish/cmds.c:5886 fish/cmds.c:5921
1268 #: fish/cmds.c:5957 fish/cmds.c:5995 fish/cmds.c:6033 fish/cmds.c:6071
1269 #: fish/cmds.c:6213 fish/cmds.c:6246 fish/cmds.c:6259 fish/cmds.c:6272
1270 #: fish/cmds.c:6285 fish/cmds.c:6315 fish/cmds.c:6350 fish/cmds.c:6369
1271 #: fish/cmds.c:6478 fish/cmds.c:6497 fish/cmds.c:6552 fish/cmds.c:6565
1272 #: fish/cmds.c:6610 fish/cmds.c:6646 fish/cmds.c:6715 fish/cmds.c:6734
1273 #: fish/cmds.c:6972 fish/cmds.c:7082 fish/cmds.c:7116 fish/cmds.c:7152
1274 #: fish/cmds.c:7189 fish/cmds.c:7208 fish/cmds.c:7261 fish/cmds.c:7326
1275 #: fish/cmds.c:7424 fish/cmds.c:7486 fish/cmds.c:7517 fish/cmds.c:7545
1276 #: fish/cmds.c:7573
1277 #, c-format
1278 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1279 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1280
1281 #: fish/cmds.c:1777 fish/cmds.c:2239 fish/cmds.c:2545 fish/cmds.c:2582
1282 #: fish/cmds.c:2601 fish/cmds.c:2726 fish/cmds.c:2779 fish/cmds.c:2798
1283 #: fish/cmds.c:2817 fish/cmds.c:2857 fish/cmds.c:3152 fish/cmds.c:3676
1284 #: fish/cmds.c:3850 fish/cmds.c:3869 fish/cmds.c:3888 fish/cmds.c:3907
1285 #: fish/cmds.c:4025 fish/cmds.c:4104 fish/cmds.c:4346 fish/cmds.c:4404
1286 #: fish/cmds.c:4578 fish/cmds.c:4597 fish/cmds.c:4616 fish/cmds.c:4652
1287 #: fish/cmds.c:4690 fish/cmds.c:4709 fish/cmds.c:4728 fish/cmds.c:4766
1288 #: fish/cmds.c:4785 fish/cmds.c:4804 fish/cmds.c:4839 fish/cmds.c:4974
1289 #: fish/cmds.c:5014 fish/cmds.c:5517 fish/cmds.c:5682 fish/cmds.c:5717
1290 #: fish/cmds.c:5752 fish/cmds.c:5858 fish/cmds.c:5892 fish/cmds.c:5927
1291 #: fish/cmds.c:5963 fish/cmds.c:6001 fish/cmds.c:6039 fish/cmds.c:6077
1292 #: fish/cmds.c:6321 fish/cmds.c:6356 fish/cmds.c:6375 fish/cmds.c:6484
1293 #: fish/cmds.c:6616 fish/cmds.c:6652 fish/cmds.c:6721 fish/cmds.c:6740
1294 #: fish/cmds.c:7088 fish/cmds.c:7122 fish/cmds.c:7158 fish/cmds.c:7195
1295 #: fish/cmds.c:7214 fish/cmds.c:7267 fish/cmds.c:7332 fish/cmds.c:7430
1296 #, c-format
1297 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1298 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1299
1300 #: fish/cmds.c:8459
1301 #, c-format
1302 msgid "%s: unknown command\n"
1303 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1304
1305 #: fish/edit.c:86
1306 #, c-format
1307 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1308 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1309
1310 #: fish/fish.c:88 fuse/guestmount.c:879
1311 #, c-format
1312 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1313 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1314
1315 #: fish/fish.c:92
1316 #, c-format
1317 msgid ""
1318 "%s: guest filesystem shell\n"
1319 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1320 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1321 "Usage:\n"
1322 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1323 "  %s -i libvirt-domain\n"
1324 "  %s -i disk-image(s)\n"
1325 "or for interactive use:\n"
1326 "  %s\n"
1327 "or from a shell script:\n"
1328 "  %s <<EOF\n"
1329 "  cmd\n"
1330 "  ...\n"
1331 "  EOF\n"
1332 "Options:\n"
1333 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1334 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1335 "  -a|--add image       Add image\n"
1336 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1337 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1338 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
1339 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1340 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1341 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1342 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1343 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1344 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1345 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1346 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1347 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1348 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1349 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1350 msgstr ""
1351 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1352 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1353 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1354 "Użycie:\n"
1355 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1356 "  %s -i domena-libvirt\n"
1357 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1358 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1359 "  %s\n"
1360 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1361 "  %s <<EOF\n"
1362 "  polecenie\n"
1363 "  ...\n"
1364 "  EOF\n"
1365 "Opcje:\n"
1366 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1367 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1368 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1369 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1370 "                       pomocą Tab\n"
1371 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1372 "  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
1373 "                       montowania dysków\n"
1374 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1375 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1376 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1377 "  -N|--new type        Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1378 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1379 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1380 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1381 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1382 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1383 "                       wykonaniem\n"
1384 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1385 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1386
1387 #: fish/fish.c:188 fuse/guestmount.c:976
1388 #, c-format
1389 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1390 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1391
1392 #: fish/fish.c:227
1393 #, c-format
1394 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1395 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1396
1397 #: fish/fish.c:234
1398 #, c-format
1399 msgid ""
1400 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1401 msgstr ""
1402 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1403
1404 #: fish/fish.c:243 fuse/guestmount.c:1021
1405 #, c-format
1406 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1407 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1408
1409 #: fish/fish.c:300
1410 #, c-format
1411 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1412 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1413
1414 #: fish/fish.c:370
1415 #, c-format
1416 msgid ""
1417 "%s: cannot use -i option with -a, -m, -N, --listen, --remote or --selinux\n"
1418 msgstr ""
1419 "%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, -N, --listen, --remote lub --selinux\n"
1420
1421 #: fish/fish.c:377
1422 #, c-format
1423 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
1424 msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
1425
1426 #: fish/fish.c:483
1427 #, c-format
1428 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1429 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1430
1431 #: fish/fish.c:491
1432 #, c-format
1433 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1434 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1435
1436 #: fish/fish.c:497
1437 #, c-format
1438 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1439 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1440
1441 #: fish/fish.c:666
1442 #, c-format
1443 msgid ""
1444 "\n"
1445 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1446 "editing virtual machine filesystems.\n"
1447 "\n"
1448 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1449 "      'man' to read the manual\n"
1450 "      'quit' to quit the shell\n"
1451 "\n"
1452 msgstr ""
1453 "\n"
1454 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1455 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1456 "\n"
1457 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1458 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1459 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1460 "\n"
1461
1462 #: fish/fish.c:747
1463 #, c-format
1464 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1465 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1466
1467 #: fish/fish.c:753 fish/fish.c:770
1468 #, c-format
1469 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1470 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1471
1472 #: fish/fish.c:764
1473 #, c-format
1474 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1475 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1476
1477 #: fish/fish.c:819
1478 #, c-format
1479 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1480 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1481
1482 #: fish/fish.c:836
1483 #, c-format
1484 msgid "%s: too many arguments\n"
1485 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1486
1487 #: fish/fish.c:865
1488 #, c-format
1489 msgid "%s: empty command on command line\n"
1490 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1491
1492 #: fish/fish.c:1031
1493 msgid "display a list of commands or help on a command"
1494 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1495
1496 #: fish/fish.c:1033
1497 msgid "read the manual"
1498 msgstr "wyświetla podręcznik"
1499
1500 #: fish/fish.c:1035
1501 msgid "quit guestfish"
1502 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1503
1504 #: fish/fish.c:1038
1505 msgid "allocate an image"
1506 msgstr "przydziela obraz"
1507
1508 #: fish/fish.c:1040
1509 msgid "display a line of text"
1510 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1511
1512 #: fish/fish.c:1042
1513 msgid "edit a file in the image"
1514 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1515
1516 #: fish/fish.c:1044
1517 msgid "local change directory"
1518 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1519
1520 #: fish/fish.c:1046
1521 msgid "expand wildcards in command"
1522 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1523
1524 #: fish/fish.c:1048
1525 msgid "view a file in the pager"
1526 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1527
1528 #: fish/fish.c:1050
1529 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1530 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1531
1532 #: fish/fish.c:1052
1533 msgid "allocate a sparse image file"
1534 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1535
1536 #: fish/fish.c:1054
1537 #, fuzzy
1538 msgid "list supported groups of commands"
1539 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
1540
1541 #: fish/fish.c:1056
1542 msgid "measure time taken to run command"
1543 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1544
1545 #: fish/fish.c:1068
1546 #, c-format
1547 msgid ""
1548 "alloc - allocate an image\n"
1549 "     alloc <filename> <size>\n"
1550 "\n"
1551 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1552 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1553 "\n"
1554 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1555 "\n"
1556 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1557 msgstr ""
1558 "alloc - przydziela obraz\n"
1559 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1560 "\n"
1561 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1562 "    a następnie dodaje go do dalszego badania.\n"
1563 "\n"
1564 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1565 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1566 "\n"
1567 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
1568 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
1569
1570 #: fish/fish.c:1079
1571 #, c-format
1572 msgid ""
1573 "echo - display a line of text\n"
1574 "     echo [<params> ...]\n"
1575 "\n"
1576 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1577 msgstr ""
1578 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1579 "     echo [<parametry> ...]\n"
1580 "\n"
1581 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1582
1583 #: fish/fish.c:1086
1584 #, c-format
1585 msgid ""
1586 "edit - edit a file in the image\n"
1587 "     edit <filename>\n"
1588 "\n"
1589 "    This is used to edit a file.\n"
1590 "\n"
1591 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1592 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write\".\n"
1593 "\n"
1594 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1595 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1596 "\n"
1597 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1598 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1599 msgstr ""
1600 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1601 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1602 "\n"
1603 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1604 "\n"
1605 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1606 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1607 "    następnie wykonania polecenia \"write\".\n"
1608 "\n"
1609 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1610 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1611 "\n"
1612 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1613 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1614
1615 #: fish/fish.c:1100
1616 #, c-format
1617 msgid ""
1618 "lcd - local change directory\n"
1619 "    lcd <directory>\n"
1620 "\n"
1621 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1622 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1623 "    place.\n"
1624 msgstr ""
1625 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1626 "    lcd <katalog>\n"
1627 "\n"
1628 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1629 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1630
1631 #: fish/fish.c:1107
1632 #, c-format
1633 msgid ""
1634 "glob - expand wildcards in command\n"
1635 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1636 "\n"
1637 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1638 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1639 "    once for each expanded argument.\n"
1640 msgstr ""
1641 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1642 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1643 "\n"
1644 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1645 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1646 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1647 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1648
1649 #: fish/fish.c:1115
1650 #, c-format
1651 msgid ""
1652 "man - read the manual\n"
1653 "    man\n"
1654 "\n"
1655 "    Opens the manual page for guestfish.\n"
1656 msgstr ""
1657 "man - wyświetla podręcznik\n"
1658 "    man\n"
1659 "\n"
1660 "    Otwiera stronę podręcznika dla programu guestfish.\n"
1661
1662 #: fish/fish.c:1120
1663 #, c-format
1664 msgid ""
1665 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1666 "     help cmd\n"
1667 "     help\n"
1668 msgstr ""
1669 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1670 "     help polecenie\n"
1671 "     help\n"
1672
1673 #: fish/fish.c:1125
1674 #, c-format
1675 msgid ""
1676 "more - view a file in the pager\n"
1677 "     more <filename>\n"
1678 "\n"
1679 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1680 "\n"
1681 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1682 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1683 "\n"
1684 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1685 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1686 "\n"
1687 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1688 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1689 msgstr ""
1690 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1691 "     more <nazwa_pliku>\n"
1692 "\n"
1693 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1694 "\n"
1695 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1696 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1697 "\n"
1698 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1699 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1700 "\n"
1701 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1702 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1703
1704 #: fish/fish.c:1141
1705 #, c-format
1706 msgid ""
1707 "quit - quit guestfish\n"
1708 "     quit\n"
1709 msgstr ""
1710 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1711 "     quit\n"
1712
1713 #: fish/fish.c:1144
1714 #, c-format
1715 msgid ""
1716 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1717 "     reopen\n"
1718 "\n"
1719 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1720 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1721 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1722 msgstr ""
1723 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1724 "     reopen\n"
1725 "\n"
1726 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1727 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1728 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1729 "przydatne do testowania.\n"
1730
1731 #: fish/fish.c:1151
1732 #, c-format
1733 msgid ""
1734 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1735 "     sparse <filename> <size>\n"
1736 "\n"
1737 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1738 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1739 "\n"
1740 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1741 "    command, except that the image file is allocated\n"
1742 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1743 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1744 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1745 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1746 "    space during a write operation.\n"
1747 "\n"
1748 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1749 "\n"
1750 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1751 msgstr ""
1752 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1753 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1754 "\n"
1755 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1756 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1757 "\n"
1758 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1759 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1760 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1761 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1762 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1763 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1764 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1765 "\n"
1766 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1767 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1768 "\n"
1769 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
1770 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
1771
1772 #: fish/fish.c:1170
1773 #, c-format
1774 msgid ""
1775 "supported - list supported groups of commands\n"
1776 "     supported\n"
1777 "\n"
1778 "    This command returns a list of the optional groups\n"
1779 "    known to the daemon, and indicates which ones are\n"
1780 "    supported by this build of the libguestfs appliance.\n"
1781 "\n"
1782 "    See also guestfs(3) section AVAILABILITY.\n"
1783 msgstr ""
1784
1785 #: fish/fish.c:1180
1786 #, c-format
1787 msgid ""
1788 "time - measure time taken to run command\n"
1789 "    time <command> [<args> ...]\n"
1790 "\n"
1791 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1792 "    time afterwards.\n"
1793 msgstr ""
1794 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1795 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1796 "\n"
1797 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1798
1799 #: fish/fish.c:1186
1800 #, c-format
1801 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1802 msgstr ""
1803 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1804 "poleceń\n"
1805
1806 #: fish/fish.c:1200
1807 #, c-format
1808 msgid ""
1809 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1810 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1811 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1812 msgstr ""
1813 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
1814 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
1815 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
1816
1817 #: fish/fish.c:1357
1818 #, c-format
1819 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1820 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1821
1822 #: fish/glob.c:52
1823 #, c-format
1824 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1825 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1826
1827 #: fish/glob.c:72
1828 #, c-format
1829 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1830 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1831
1832 #: fish/lcd.c:34
1833 #, c-format
1834 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1835 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1836
1837 #: fish/man.c:34
1838 #, c-format
1839 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1840 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
1841
1842 #: fish/man.c:53
1843 #, c-format
1844 msgid "the external 'man' program failed\n"
1845 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
1846
1847 #: fish/more.c:40
1848 #, c-format
1849 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1850 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1851
1852 #: fish/prep.c:114
1853 #, c-format
1854 msgid ""
1855 "List of available prepared disk images:\n"
1856 "\n"
1857 msgstr ""
1858 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
1859 "\n"
1860
1861 #: fish/prep.c:117
1862 #, c-format
1863 msgid ""
1864 "guestfish -N %-16s %s\n"
1865 "\n"
1866 "%s\n"
1867 msgstr ""
1868 "guestfish -N %-16s %s\n"
1869 "\n"
1870 "%s\n"
1871
1872 #: fish/prep.c:125
1873 #, c-format
1874 msgid "  Optional parameters:\n"
1875 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
1876
1877 #: fish/prep.c:132
1878 #, c-format
1879 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
1880 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
1881
1882 #: fish/prep.c:142
1883 #, c-format
1884 msgid ""
1885 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
1886 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
1887 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
1888 msgstr ""
1889 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
1890 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
1891 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
1892
1893 #: fish/prep.c:179
1894 #, c-format
1895 msgid ""
1896 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
1897 "Use 'guestfish -N list' to list possible values for the -N parameter.\n"
1898 msgstr ""
1899 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
1900 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N list\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
1901 "wartości dla parametru -N.\n"
1902
1903 #: fish/prep.c:241
1904 #, c-format
1905 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
1906 msgstr ""
1907 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
1908 "\": "
1909
1910 #: fish/prep.c:258 fish/prep.c:265 fish/prep.c:280
1911 msgid "failed to allocate disk"
1912 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
1913
1914 #: fish/prep.c:272 fish/prep.c:287
1915 #, c-format
1916 msgid "failed to partition disk: %s"
1917 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
1918
1919 #: fish/prep.c:297
1920 #, c-format
1921 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
1922 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
1923
1924 #: fish/rc.c:249
1925 #, c-format
1926 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
1927 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
1928
1929 #: fish/rc.c:254
1930 #, c-format
1931 msgid ""
1932 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
1933 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
1934 msgstr ""
1935 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
1936 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
1937 "zgadzać.\n"
1938
1939 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
1940 #, c-format
1941 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
1942 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
1943
1944 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
1945 #, c-format
1946 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
1947 msgstr ""
1948 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
1949 "serwera\n"
1950
1951 #: fish/rc.c:380
1952 #, c-format
1953 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
1954 msgstr ""
1955 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
1956
1957 #: fish/reopen.c:36
1958 #, c-format
1959 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
1960 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
1961
1962 #: fish/reopen.c:46
1963 #, c-format
1964 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
1965 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1966
1967 #: fish/supported.c:66
1968 msgid "yes"
1969 msgstr ""
1970
1971 #: fish/supported.c:68
1972 msgid "no"
1973 msgstr ""
1974
1975 #: fish/time.c:35
1976 #, c-format
1977 msgid "use 'time command [args...]'\n"
1978 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
1979
1980 #: fuse/guestmount.c:883
1981 #, c-format
1982 msgid ""
1983 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
1984 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
1985 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1986 "Usage:\n"
1987 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
1988 "Options:\n"
1989 "  -a|--add image       Add image\n"
1990 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
1991 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
1992 "  --help               Display help message and exit\n"
1993 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1994 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1995 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
1996 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1997 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1998 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
1999 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2000 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2001 msgstr ""
2002 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2003 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2004 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2005 "Użycie:\n"
2006 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2007 "Opcje:\n"
2008 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2009 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2010 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2011 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2012 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2013 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2014 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2015 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2016 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2017 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2018 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2019 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2020 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2021 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2022
2023 #: fuse/guestmount.c:1092
2024 #, c-format
2025 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
2026 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2027
2028 #: fuse/guestmount.c:1100
2029 #, c-format
2030 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2031 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2032
2033 #: inspector/virt-inspector.pl:200
2034 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2035 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
2036
2037 #: inspector/virt-inspector.pl:294
2038 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
2039 msgstr "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
2040
2041 #: inspector/virt-inspector.pl:324
2042 msgid "virt-inspector: no YAML support\n"
2043 msgstr "virt-inspector: brak obsługi YAML\n"
2044
2045 #: inspector/virt-inspector.pl:363
2046 msgid "  Mountpoints:\n"
2047 msgstr " Punkty montowania:\n"
2048
2049 #: inspector/virt-inspector.pl:369
2050 msgid "  Filesystems:\n"
2051 msgstr "  Systemy plików:\n"
2052
2053 #: inspector/virt-inspector.pl:387
2054 msgid "  Modprobe aliases:\n"
2055 msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
2056
2057 #: inspector/virt-inspector.pl:398
2058 msgid "  Initrd modules:\n"
2059 msgstr "  Moduły initrd:\n"
2060
2061 #: inspector/virt-inspector.pl:407
2062 msgid "  Applications:\n"
2063 msgstr "  Aplikacje:\n"
2064
2065 #: inspector/virt-inspector.pl:414
2066 msgid "  Kernels:\n"
2067 msgstr "  Jądra:\n"
2068
2069 #: inspector/virt-inspector.pl:426
2070 msgid "  Windows Registry entries:\n"
2071 msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
2072
2073 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
2074 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2075 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2076
2077 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:159
2078 #, perl-brace-format
2079 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2080 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2081
2082 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2083 msgid ""
2084 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2085 "XPath::XMLParser)"
2086 msgstr ""
2087 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2088 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2089
2090 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:169
2091 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2092 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2093
2094 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:176
2095 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2096 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2097
2098 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:195
2099 #, perl-brace-format
2100 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2101 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2102
2103 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:198
2104 #, perl-brace-format
2105 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2106 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2107
2108 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2109 #, perl-brace-format
2110 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2111 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2112
2113 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:435
2114 #, perl-brace-format
2115 msgid "returning non-canonical architecture type '{arch}'"
2116 msgstr "zwracanie niekanonicznego typu architektury \"{arch}\""
2117
2118 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:478
2119 #, perl-brace-format
2120 msgid "cpio command failed: {error}"
2121 msgstr "polecenie cpio nie powiodło się: {error}"
2122
2123 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:490
2124 #, perl-brace-format
2125 msgid "file_architecture: no known binaries found in initrd image: {path}"
2126 msgstr ""
2127 "file_architecture: nie odnaleziono znanych plików binarnych w obrazie "
2128 "initrd: {path}"
2129
2130 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:494
2131 #, perl-brace-format
2132 msgid "file_architecture: unknown architecture: {path}"
2133 msgstr "file_architecture: nieznana architektura: {path}"
2134
2135 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1208
2136 msgid ""
2137 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2138 "\n"
2139 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2140 "machine\n"
2141 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2142 "\n"
2143 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2144 "information about the disk image as possible.\n"
2145 msgstr ""
2146 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2147 "\n"
2148 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2149 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2150 "\n"
2151 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2152 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2153
2154 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1281
2155 #, perl-brace-format
2156 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2157 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2158
2159 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1291
2160 #, perl-brace-format
2161 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2162 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2163
2164 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1314
2165 #, perl-brace-format
2166 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2167 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2168
2169 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1498
2170 #, perl-brace-format
2171 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2172 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2173
2174 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1524
2175 #, perl-brace-format
2176 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2177 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2178
2179 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1589
2180 msgid "Can't find grub on guest"
2181 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2182
2183 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1644
2184 #, perl-brace-format
2185 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2186 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2187
2188 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1675
2189 #, perl-brace-format
2190 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2191 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2192
2193 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1698
2194 #, perl-brace-format
2195 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2196 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2197
2198 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1769
2199 #, perl-brace-format
2200 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2201 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2202
2203 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1777
2204 #, perl-brace-format
2205 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2206 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2207
2208 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1838
2209 #, perl-brace-format
2210 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2211 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2212
2213 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1877
2214 #, perl-brace-format
2215 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2216 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2217
2218 #: src/guestfs.c:290
2219 #, c-format
2220 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2221 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2222
2223 #: src/guestfs.c:393
2224 #, c-format
2225 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2226 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2227
2228 #: src/guestfs.c:748
2229 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2230 msgstr ""
2231 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2232
2233 #: src/guestfs.c:762
2234 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2235 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2236
2237 #: src/guestfs.c:776
2238 #, c-format
2239 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2240 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2241
2242 #: src/guestfs.c:797 src/guestfs.c:834 src/guestfs.c:881
2243 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2244 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2245
2246 #: src/guestfs.c:949
2247 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2248 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2249
2250 #: src/guestfs.c:954
2251 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2252 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2253
2254 #: src/guestfs.c:974
2255 #, c-format
2256 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2257 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2258
2259 #: src/guestfs.c:1062
2260 #, c-format
2261 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
2262 msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
2263
2264 #: src/guestfs.c:1474
2265 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
2266 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
2267
2268 #: src/guestfs.c:1493
2269 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2270 msgstr ""
2271 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2272 "błędów"
2273
2274 #: src/guestfs.c:1506
2275 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2276 msgstr ""
2277 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2278
2279 #: src/guestfs.c:1602
2280 #, c-format
2281 msgid "external command failed: %s"
2282 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
2283
2284 #: src/guestfs.c:1675
2285 #, c-format
2286 msgid ""
2287 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2288 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2289 msgstr ""
2290 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2291 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2292
2293 #: src/guestfs.c:1851
2294 msgid "qemu has not been launched yet"
2295 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2296
2297 #: src/guestfs.c:1862
2298 msgid "no subprocess to kill"
2299 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2300
2301 #: src/guestfs.c:1984
2302 #, c-format
2303 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2304 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2305
2306 #: src/guestfs.c:2007
2307 #, c-format
2308 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2309 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2310
2311 #: src/guestfs.c:2122
2312 #, c-format
2313 msgid ""
2314 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2315 msgstr ""
2316 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
2317 "x\n"
2318
2319 #: src/guestfs.c:2280 src/guestfs.c:2334
2320 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2321 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2322
2323 #: src/guestfs.c:2296
2324 #, c-format
2325 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2326 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2327
2328 #: src/guestfs.c:2311
2329 #, c-format
2330 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2331 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2332
2333 #: src/guestfs.c:2441
2334 #, c-format
2335 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2336 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2337
2338 #: src/guestfs.c:2463
2339 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2340 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2341
2342 #: src/guestfs.c:2472
2343 msgid "dispatch failed to marshal args"
2344 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2345
2346 #: src/guestfs.c:2602
2347 #, c-format
2348 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2349 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2350
2351 #: src/guestfs.c:2618
2352 #, c-format
2353 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2354 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2355
2356 #: src/guestfs.c:2741
2357 #, c-format
2358 msgid "%s: error in chunked encoding"
2359 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2360
2361 #: src/guestfs.c:2769
2362 msgid "write to daemon socket"
2363 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2364
2365 #: src/guestfs.c:2792
2366 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2367 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2368
2369 #: src/guestfs.c:2797
2370 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2371 msgstr ""
2372 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2373 "fragmentów pliku"
2374
2375 #: src/guestfs.c:2805
2376 msgid "failed to parse file chunk"
2377 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2378
2379 #: src/guestfs.c:2814
2380 msgid "file receive cancelled by daemon"
2381 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2382
2383 #: test-tool/test-tool.c:78
2384 #, c-format
2385 msgid ""
2386 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2387 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2388 "Usage:\n"
2389 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2390 "Options:\n"
2391 "  --help         Display usage\n"
2392 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2393 "                 Helper program (default: %s)\n"
2394 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2395 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2396 "  --timeout n\n"
2397 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2398 msgstr ""
2399 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2400 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2401 "Użycie:\n"
2402 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2403 "Opcje:\n"
2404 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2405 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2406 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2407 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2408 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2409 "  --timeout n\n"
2410 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2411 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2412
2413 #: test-tool/test-tool.c:134
2414 #, c-format
2415 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2416 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2417
2418 #: test-tool/test-tool.c:143
2419 #, c-format
2420 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2421 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2422
2423 #: test-tool/test-tool.c:155
2424 #, c-format
2425 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2426 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2427
2428 #: test-tool/test-tool.c:178
2429 #, c-format
2430 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2431 msgstr ""
2432 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2433 "się\n"
2434
2435 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2436 #, c-format
2437 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2438 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2439
2440 #: test-tool/test-tool.c:197
2441 #, c-format
2442 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2443 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2444
2445 #: test-tool/test-tool.c:219
2446 #, c-format
2447 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2448 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2449
2450 #: test-tool/test-tool.c:231
2451 #, c-format
2452 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2453 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2454
2455 #: test-tool/test-tool.c:237
2456 #, c-format
2457 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2458 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2459
2460 #: test-tool/test-tool.c:243
2461 #, c-format
2462 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2463 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2464
2465 #: test-tool/test-tool.c:249
2466 #, c-format
2467 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2468 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2469
2470 #: test-tool/test-tool.c:255
2471 #, c-format
2472 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2473 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2474
2475 #: test-tool/test-tool.c:263
2476 #, c-format
2477 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2478 msgstr ""
2479 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2480 "nie powiódł się\n"
2481
2482 #: test-tool/test-tool.c:294
2483 #, c-format
2484 msgid ""
2485 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2486 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2487 msgstr ""
2488 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2489 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2490
2491 #: test-tool/test-tool.c:302
2492 #, c-format
2493 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2494 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2495
2496 #: test-tool/test-tool.c:316
2497 #, c-format
2498 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2499 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2500
2501 #: test-tool/test-tool.c:365
2502 #, c-format
2503 msgid ""
2504 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2505 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2506 "\n"
2507 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2508 msgstr ""
2509 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2510 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2511 "\n"
2512 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2513
2514 #: test-tool/test-tool.c:381
2515 #, c-format
2516 msgid "command failed: %s"
2517 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2518
2519 #: test-tool/test-tool.c:389
2520 #, c-format
2521 msgid ""
2522 "Test tool helper program %s\n"
2523 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2524 "was built.\n"
2525 msgstr ""
2526 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2527 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2528
2529 #: test-tool/test-tool.c:423
2530 #, c-format
2531 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2532 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2533
2534 #: tools/virt-cat.pl:128
2535 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2536 msgstr ""
2537 "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2538 "polecenia cat"
2539
2540 #: tools/virt-cat.pl:153
2541 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
2542 msgstr ""
2543 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-cat"
2544
2545 #: tools/virt-df.pl:258
2546 msgid "Virtual Machine"
2547 msgstr "Maszyna wirtualna"
2548
2549 #: tools/virt-df.pl:258
2550 msgid "Filesystem"
2551 msgstr "System plików"
2552
2553 #: tools/virt-df.pl:261
2554 msgid "1K-blocks"
2555 msgstr "K-bloki"
2556
2557 #: tools/virt-df.pl:263
2558 msgid "Size"
2559 msgstr "Rozmiar"
2560
2561 #: tools/virt-df.pl:265
2562 msgid "Used"
2563 msgstr "Użyte"
2564
2565 #: tools/virt-df.pl:266
2566 msgid "Available"
2567 msgstr "Dostępne"
2568
2569 #: tools/virt-df.pl:267
2570 msgid "Use%"
2571 msgstr "Użycie%"
2572
2573 #: tools/virt-df.pl:269
2574 msgid "Inodes"
2575 msgstr "I-węzły"
2576
2577 #: tools/virt-df.pl:270
2578 msgid "IUsed"
2579 msgstr "IUżyte"
2580
2581 #: tools/virt-df.pl:271
2582 msgid "IFree"
2583 msgstr "IWolne"
2584
2585 #: tools/virt-df.pl:272
2586 msgid "IUse%"
2587 msgstr "IUżyte%"
2588
2589 #: tools/virt-edit.pl:111
2590 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2591 msgstr ""
2592 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2593 "polecenia edit"
2594
2595 #: tools/virt-edit.pl:136
2596 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
2597 msgstr ""
2598 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-edit"
2599
2600 #: tools/virt-edit.pl:159
2601 msgid "File not changed.\n"
2602 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
2603
2604 #: tools/virt-list-filesystems.pl:121
2605 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2606 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2607
2608 #: tools/virt-list-partitions.pl:131
2609 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2610 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2611
2612 #: tools/virt-ls.pl:137 tools/virt-ls.pl:143
2613 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2614 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2615
2616 #: tools/virt-ls.pl:161
2617 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2618 msgstr ""
2619 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
2620 "wyświetlenia"
2621
2622 #: tools/virt-ls.pl:186
2623 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-ls\n"
2624 msgstr ""
2625 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
2626
2627 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2628 msgid "virt-make-fs input output\n"
2629 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
2630
2631 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2632 msgid "unexpected output from 'du' command"
2633 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2634
2635 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2636 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2637 #, perl-brace-format
2638 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2639 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
2640
2641 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2642 #, perl-brace-format
2643 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2644 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
2645
2646 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2647 msgid ""
2648 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2649 msgstr ""
2650 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
2651 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2652
2653 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2654 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2655 msgstr ""
2656 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
2657 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
2658
2659 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2660 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2661 msgstr ""
2662 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2663
2664 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2665 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2666 msgstr ""
2667 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2668 "komunikaty błędów\n"
2669
2670 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2671 msgid ""
2672 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2673 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2674 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2675 msgstr ""
2676 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
2677 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
2678 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
2679
2680 #: tools/virt-rescue.pl:194
2681 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2682 msgstr ""
2683 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
2684 "rescue"
2685
2686 #: tools/virt-resize.pl:33
2687 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2688 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
2689
2690 #: tools/virt-resize.pl:526
2691 #, perl-brace-format
2692 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2693 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
2694
2695 #: tools/virt-resize.pl:528
2696 #, perl-brace-format
2697 msgid ""
2698 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2699 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2700 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2701 msgstr ""
2702 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
2703 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
2704 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
2705 "więcej.\n"
2706
2707 #: tools/virt-resize.pl:553 tools/virt-resize.pl:556
2708 #, perl-brace-format
2709 msgid ""
2710 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2711 msgstr ""
2712 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
2713
2714 #: tools/virt-resize.pl:720
2715 #, perl-brace-format
2716 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2717 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
2718
2719 #: tools/virt-resize.pl:740
2720 #, perl-brace-format
2721 msgid ""
2722 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2723 "command line option\n"
2724 msgstr ""
2725 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
2726 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
2727
2728 #: tools/virt-resize.pl:746
2729 #, perl-brace-format
2730 msgid ""
2731 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2732 msgstr ""
2733 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
2734 "wiersza poleceń\n"
2735
2736 #: tools/virt-resize.pl:750
2737 #, perl-brace-format
2738 msgid ""
2739 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2740 msgstr ""
2741 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
2742 "poleceń\n"
2743
2744 #: tools/virt-resize.pl:792
2745 #, perl-brace-format
2746 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
2747 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
2748
2749 #: tools/virt-resize.pl:800
2750 #, perl-brace-format
2751 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
2752 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
2753
2754 #: tools/virt-resize.pl:817
2755 #, perl-brace-format
2756 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
2757 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
2758
2759 #: tools/virt-resize.pl:822
2760 #, perl-brace-format
2761 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
2762 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
2763
2764 #: tools/virt-resize.pl:845
2765 #, perl-brace-format
2766 msgid ""
2767 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
2768 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
2769 "size.\n"
2770 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
2771 msgstr ""
2772 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
2773 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
2774 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
2775 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
2776
2777 #: tools/virt-resize.pl:861
2778 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
2779 msgstr ""
2780 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
2781
2782 #: tools/virt-resize.pl:910
2783 #, perl-brace-format
2784 msgid ""
2785 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
2786 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
2787 msgstr ""
2788 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
2789 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
2790
2791 #: tools/virt-resize.pl:925
2792 msgid ""
2793 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
2794 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
2795 msgstr ""
2796 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
2797 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
2798
2799 #: tools/virt-resize.pl:940
2800 msgid "Summary of changes:\n"
2801 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
2802
2803 #: tools/virt-resize.pl:944
2804 #, perl-brace-format
2805 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
2806 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
2807
2808 #: tools/virt-resize.pl:946
2809 #, perl-brace-format
2810 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
2811 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
2812
2813 #: tools/virt-resize.pl:948
2814 #, perl-brace-format
2815 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
2816 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
2817
2818 #: tools/virt-resize.pl:953
2819 #, perl-brace-format
2820 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
2821 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
2822
2823 #: tools/virt-resize.pl:958
2824 #, perl-brace-format
2825 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
2826 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
2827
2828 #: tools/virt-resize.pl:963
2829 #, perl-brace-format
2830 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
2831 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
2832
2833 #: tools/virt-resize.pl:969
2834 #, perl-brace-format
2835 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
2836 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
2837
2838 #: tools/virt-resize.pl:976
2839 #, perl-brace-format
2840 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
2841 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
2842
2843 #: tools/virt-resize.pl:981
2844 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
2845 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
2846
2847 #: tools/virt-resize.pl:983
2848 msgid ""
2849 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
2850 "and so it will just be ignored.\n"
2851 msgstr ""
2852 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
2853 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
2854
2855 #: tools/virt-resize.pl:986
2856 msgid ""
2857 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
2858 "to partition this extra space if you want.\n"
2859 msgstr ""
2860 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
2861 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
2862 "potrzeby.\n"
2863
2864 #: tools/virt-resize.pl:989
2865 #, perl-brace-format
2866 msgid ""
2867 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
2868 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
2869 "or adjust your resizing requests.\n"
2870 msgstr ""
2871 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
2872 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
2873 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
2874
2875 #: tools/virt-resize.pl:1030
2876 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
2877 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
2878
2879 #: tools/virt-resize.pl:1126
2880 #, perl-brace-format
2881 msgid "Copying {p} ..."
2882 msgstr "Kopiowanie {p}..."
2883
2884 #: tools/virt-resize.pl:1133
2885 msgid "done"
2886 msgstr "ukończono"
2887
2888 #: tools/virt-resize.pl:1191 tools/virt-resize.pl:1249
2889 #, perl-brace-format
2890 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
2891 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
2892
2893 #: tools/virt-tar.pl:163 tools/virt-tar.pl:170
2894 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
2895 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
2896
2897 #: tools/virt-tar.pl:191
2898 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
2899 msgstr ""
2900 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
2901 "pliku"
2902
2903 #: tools/virt-tar.pl:194
2904 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
2905 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
2906
2907 #: tools/virt-tar.pl:205
2908 #, perl-brace-format
2909 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
2910 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
2911
2912 #: tools/virt-tar.pl:208
2913 #, perl-brace-format
2914 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
2915 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
2916
2917 #: tools/virt-tar.pl:230
2918 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
2919 msgstr ""
2920 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-tar\n"
2921
2922 #: tools/virt-win-reg.pl:259
2923 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
2924 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
2925
2926 #: tools/virt-win-reg.pl:283
2927 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
2928 msgstr ""
2929 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-win-"
2930 "reg"
2931
2932 #: tools/virt-win-reg.pl:297
2933 msgid ""
2934 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
2935 "export\n"
2936 msgstr ""
2937 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
2938 "wartości do wyeksportowania\n"
2939
2940 #: tools/virt-win-reg.pl:408
2941 #, perl-brace-format
2942 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
2943 msgstr ""
2944 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
2945
2946 #: tools/virt-win-reg.pl:426 tools/virt-win-reg.pl:449
2947 #, perl-brace-format
2948 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
2949 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
2950
2951 #: tools/virt-win-reg.pl:433
2952 #, perl-brace-format
2953 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
2954 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
2955
2956 #: tools/virt-win-reg.pl:456
2957 #, perl-brace-format
2958 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
2959 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"