24c48becc7a247d1024e9b7b8641f7f3672b4816
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-11-05 12:18+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-10-23 13:41+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: fish/alloc.c:37
19 #, c-format
20 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
21 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
22
23 #: fish/alloc.c:51
24 #, c-format
25 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
26 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
27
28 #: fish/alloc.c:75
29 #, c-format
30 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
31 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
32
33 #: fish/alloc.c:156
34 #, c-format
35 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
36 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
37
38 #: fish/cmds.c:2758
39 msgid "Command"
40 msgstr "Polecenie"
41
42 #: fish/cmds.c:2758
43 msgid "Description"
44 msgstr "Opis"
45
46 #: fish/cmds.c:2760
47 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
48 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
49
50 #: fish/cmds.c:2761 fish/cmds.c:2762
51 msgid "add an image to examine or modify"
52 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
53
54 #: fish/cmds.c:2763
55 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
56 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
57
58 #: fish/cmds.c:2764
59 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
60 msgstr ""
61 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
62
63 #: fish/cmds.c:2765
64 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
65 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
66
67 #: fish/cmds.c:2766
68 msgid "allocate and add a disk file"
69 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
70
71 #: fish/cmds.c:2767
72 msgid "clear Augeas path"
73 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
74
75 #: fish/cmds.c:2768
76 msgid "close the current Augeas handle"
77 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
78
79 #: fish/cmds.c:2769
80 msgid "define an Augeas node"
81 msgstr "określa węzeł Augeas"
82
83 #: fish/cmds.c:2770
84 msgid "define an Augeas variable"
85 msgstr "określa zmienną Augeas"
86
87 #: fish/cmds.c:2771
88 msgid "look up the value of an Augeas path"
89 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
90
91 #: fish/cmds.c:2772
92 msgid "create a new Augeas handle"
93 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
94
95 #: fish/cmds.c:2773
96 msgid "insert a sibling Augeas node"
97 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
98
99 #: fish/cmds.c:2774
100 msgid "load files into the tree"
101 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
102
103 #: fish/cmds.c:2775
104 msgid "list Augeas nodes under augpath"
105 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
106
107 #: fish/cmds.c:2776
108 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
109 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
110
111 #: fish/cmds.c:2777
112 msgid "move Augeas node"
113 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
114
115 #: fish/cmds.c:2778
116 msgid "remove an Augeas path"
117 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
118
119 #: fish/cmds.c:2779
120 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
121 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
122
123 #: fish/cmds.c:2780
124 msgid "set Augeas path to value"
125 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
126
127 #: fish/cmds.c:2781
128 msgid "test availability of some parts of the API"
129 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
130
131 #: fish/cmds.c:2782
132 msgid "return a list of all optional groups"
133 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
134
135 #: fish/cmds.c:2783
136 msgid "upload base64-encoded data to file"
137 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
138
139 #: fish/cmds.c:2784
140 msgid "download file and encode as base64"
141 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
142
143 #: fish/cmds.c:2785
144 msgid "flush device buffers"
145 msgstr "czyści bufory urządzenia"
146
147 #: fish/cmds.c:2786
148 msgid "get blocksize of block device"
149 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
150
151 #: fish/cmds.c:2787
152 msgid "is block device set to read-only"
153 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
154
155 #: fish/cmds.c:2788
156 msgid "get total size of device in bytes"
157 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
158
159 #: fish/cmds.c:2789
160 msgid "get sectorsize of block device"
161 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
162
163 #: fish/cmds.c:2790
164 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
165 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
166
167 #: fish/cmds.c:2791
168 msgid "reread partition table"
169 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
170
171 #: fish/cmds.c:2792
172 msgid "set blocksize of block device"
173 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
174
175 #: fish/cmds.c:2793
176 msgid "set block device to read-only"
177 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
178
179 #: fish/cmds.c:2794
180 msgid "set block device to read-write"
181 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
182
183 #: fish/cmds.c:2795
184 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
185 msgstr ""
186 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
187
188 #: fish/cmds.c:2796
189 msgid "list the contents of a file"
190 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
191
192 #: fish/cmds.c:2797
193 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
194 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
195
196 #: fish/cmds.c:2798
197 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
198 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
199
200 #: fish/cmds.c:2799
201 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
202 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
203
204 #: fish/cmds.c:2800
205 msgid "change file mode"
206 msgstr "zmienia tryb pliku"
207
208 #: fish/cmds.c:2801 fish/cmds.c:2902
209 msgid "change file owner and group"
210 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
211
212 #: fish/cmds.c:2802
213 msgid "run a command from the guest filesystem"
214 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
215
216 #: fish/cmds.c:2803
217 msgid "run a command, returning lines"
218 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
219
220 #: fish/cmds.c:2804
221 msgid "add qemu parameters"
222 msgstr "dodaje parametry QEMU"
223
224 #: fish/cmds.c:2805
225 msgid "copy local files or directories into an image"
226 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
227
228 #: fish/cmds.c:2806
229 msgid "copy remote files or directories out of an image"
230 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
231
232 #: fish/cmds.c:2807
233 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
234 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
235
236 #: fish/cmds.c:2808
237 msgid "copy a file"
238 msgstr "kopiuje plik"
239
240 #: fish/cmds.c:2809
241 msgid "copy a file or directory recursively"
242 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
243
244 #: fish/cmds.c:2810
245 msgid "copy from source to destination using dd"
246 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
247
248 #: fish/cmds.c:2811
249 msgid "debugging and internals"
250 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
251
252 #: fish/cmds.c:2812
253 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
254 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
255
256 #: fish/cmds.c:2813
257 msgid "report file system disk space usage"
258 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
259
260 #: fish/cmds.c:2814
261 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
262 msgstr ""
263 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
264
265 #: fish/cmds.c:2815
266 msgid "return kernel messages"
267 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
268
269 #: fish/cmds.c:2816
270 msgid "download a file to the local machine"
271 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
272
273 #: fish/cmds.c:2817
274 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
275 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
276
277 #: fish/cmds.c:2818
278 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
279 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
280
281 #: fish/cmds.c:2819
282 msgid "estimate file space usage"
283 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
284
285 #: fish/cmds.c:2820
286 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
287 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
288
289 #: fish/cmds.c:2821
290 msgid "display a line of text"
291 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
292
293 #: fish/cmds.c:2822
294 msgid "echo arguments back to the client"
295 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
296
297 #: fish/cmds.c:2823
298 msgid "edit a file"
299 msgstr "modyfikuje plik"
300
301 #: fish/cmds.c:2824 fish/cmds.c:2825 fish/cmds.c:2830 fish/cmds.c:2831
302 #: fish/cmds.c:2862 fish/cmds.c:2863 fish/cmds.c:3091 fish/cmds.c:3092
303 #: fish/cmds.c:3096 fish/cmds.c:3097 fish/cmds.c:3099 fish/cmds.c:3100
304 msgid "return lines matching a pattern"
305 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
306
307 #: fish/cmds.c:2826
308 msgid "test if two files have equal contents"
309 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
310
311 #: fish/cmds.c:2827
312 msgid "test if file or directory exists"
313 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
314
315 #: fish/cmds.c:2828 fish/cmds.c:2829
316 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
317 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
318
319 #: fish/cmds.c:2832
320 msgid "determine file type"
321 msgstr "określa typ pliku"
322
323 #: fish/cmds.c:2833
324 msgid "detect the architecture of a binary file"
325 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
326
327 #: fish/cmds.c:2834
328 msgid "return the size of the file in bytes"
329 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
330
331 #: fish/cmds.c:2835
332 msgid "fill a file with octets"
333 msgstr "wypełnia plik oktetami"
334
335 #: fish/cmds.c:2836
336 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
337 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
338
339 #: fish/cmds.c:2837
340 msgid "find all files and directories"
341 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
342
343 #: fish/cmds.c:2838
344 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
345 msgstr ""
346 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
347
348 #: fish/cmds.c:2839
349 msgid "find a filesystem by label"
350 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
351
352 #: fish/cmds.c:2840
353 msgid "find a filesystem by UUID"
354 msgstr "znajduje system plików według UUID"
355
356 #: fish/cmds.c:2841
357 msgid "run the filesystem checker"
358 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
359
360 #: fish/cmds.c:2842
361 msgid "get the additional kernel options"
362 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
363
364 #: fish/cmds.c:2843
365 msgid "get autosync mode"
366 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
367
368 #: fish/cmds.c:2844
369 msgid "get direct appliance mode flag"
370 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
371
372 #: fish/cmds.c:2845
373 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
374 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
375
376 #: fish/cmds.c:2846
377 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
378 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
379
380 #: fish/cmds.c:2847
381 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
382 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
383
384 #: fish/cmds.c:2848
385 msgid "get enable network flag"
386 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
387
388 #: fish/cmds.c:2849
389 msgid "get the search path"
390 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
391
392 #: fish/cmds.c:2850
393 msgid "get PID of qemu subprocess"
394 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
395
396 #: fish/cmds.c:2851
397 msgid "get the qemu binary"
398 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
399
400 #: fish/cmds.c:2852
401 msgid "get recovery process enabled flag"
402 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
403
404 #: fish/cmds.c:2853
405 msgid "get SELinux enabled flag"
406 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
407
408 #: fish/cmds.c:2854
409 msgid "get the current state"
410 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
411
412 #: fish/cmds.c:2855
413 msgid "get command trace enabled flag"
414 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
415
416 #: fish/cmds.c:2856
417 msgid "get the current umask"
418 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
419
420 #: fish/cmds.c:2857
421 msgid "get verbose mode"
422 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
423
424 #: fish/cmds.c:2858
425 msgid "get SELinux security context"
426 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
427
428 #: fish/cmds.c:2859 fish/cmds.c:2903
429 msgid "list extended attributes of a file or directory"
430 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
431
432 #: fish/cmds.c:2860
433 msgid "expand wildcards in command"
434 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
435
436 #: fish/cmds.c:2861
437 msgid "expand a wildcard path"
438 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
439
440 #: fish/cmds.c:2864
441 msgid "install GRUB"
442 msgstr "instaluje program GRUB"
443
444 #: fish/cmds.c:2865
445 msgid "return first 10 lines of a file"
446 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
447
448 #: fish/cmds.c:2866
449 msgid "return first N lines of a file"
450 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
451
452 #: fish/cmds.c:2867
453 msgid "dump a file in hexadecimal"
454 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
455
456 #: fish/cmds.c:2868
457 msgid "edit with a hex editor"
458 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
459
460 #: fish/cmds.c:2869
461 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
462 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
463
464 #: fish/cmds.c:2870
465 msgid "list files in an initrd"
466 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
467
468 #: fish/cmds.c:2871
469 msgid "add an inotify watch"
470 msgstr "dodaje obserwację inotify"
471
472 #: fish/cmds.c:2872
473 msgid "close the inotify handle"
474 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
475
476 #: fish/cmds.c:2873
477 msgid "return list of watched files that had events"
478 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
479
480 #: fish/cmds.c:2874
481 msgid "create an inotify handle"
482 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
483
484 #: fish/cmds.c:2875
485 msgid "return list of inotify events"
486 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
487
488 #: fish/cmds.c:2876
489 msgid "remove an inotify watch"
490 msgstr "usuwa obserwację inotify"
491
492 #: fish/cmds.c:2877
493 msgid "get architecture of inspected operating system"
494 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
495
496 #: fish/cmds.c:2878
497 msgid "get distro of inspected operating system"
498 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
499
500 #: fish/cmds.c:2879
501 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
502 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
503
504 #: fish/cmds.c:2880
505 msgid "get major version of inspected operating system"
506 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
507
508 #: fish/cmds.c:2881
509 msgid "get minor version of inspected operating system"
510 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
511
512 #: fish/cmds.c:2882
513 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
514 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
515
516 #: fish/cmds.c:2883
517 msgid "get product name of inspected operating system"
518 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
519
520 #: fish/cmds.c:2884
521 msgid "get type of inspected operating system"
522 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
523
524 #: fish/cmds.c:2885
525 #, fuzzy
526 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
527 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
528
529 #: fish/cmds.c:2886
530 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
531 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
532
533 #: fish/cmds.c:2887
534 msgid "test if block device"
535 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
536
537 #: fish/cmds.c:2888
538 msgid "is busy processing a command"
539 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
540
541 #: fish/cmds.c:2889
542 msgid "test if character device"
543 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
544
545 #: fish/cmds.c:2890
546 msgid "is in configuration state"
547 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
548
549 #: fish/cmds.c:2891
550 msgid "test if a directory"
551 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
552
553 #: fish/cmds.c:2892
554 msgid "test if FIFO (named pipe)"
555 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
556
557 #: fish/cmds.c:2893
558 msgid "test if a regular file"
559 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
560
561 #: fish/cmds.c:2894
562 msgid "is launching subprocess"
563 msgstr "uruchamia podprocesy"
564
565 #: fish/cmds.c:2895
566 msgid "test if device is a logical volume"
567 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
568
569 #: fish/cmds.c:2896
570 msgid "is ready to accept commands"
571 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
572
573 #: fish/cmds.c:2897
574 msgid "test if socket"
575 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
576
577 #: fish/cmds.c:2898
578 msgid "test if symbolic link"
579 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
580
581 #: fish/cmds.c:2899
582 msgid "kill the qemu subprocess"
583 msgstr "niszczy podproces QEMU"
584
585 #: fish/cmds.c:2900
586 msgid "launch the qemu subprocess"
587 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
588
589 #: fish/cmds.c:2901
590 msgid "change working directory"
591 msgstr "zmienia katalog roboczy"
592
593 #: fish/cmds.c:2904
594 msgid "list the block devices"
595 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
596
597 #: fish/cmds.c:2905
598 msgid "list filesystems"
599 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
600
601 #: fish/cmds.c:2906
602 msgid "list the partitions"
603 msgstr "wyświetla listę partycji"
604
605 #: fish/cmds.c:2907
606 msgid "list the files in a directory (long format)"
607 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
608
609 #: fish/cmds.c:2908 fish/cmds.c:2909
610 msgid "create a hard link"
611 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
612
613 #: fish/cmds.c:2910 fish/cmds.c:2911
614 msgid "create a symbolic link"
615 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
616
617 #: fish/cmds.c:2912 fish/cmds.c:3002
618 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
619 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
620
621 #: fish/cmds.c:2913
622 msgid "list the files in a directory"
623 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
624
625 #: fish/cmds.c:2914 fish/cmds.c:3027
626 msgid "set extended attribute of a file or directory"
627 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
628
629 #: fish/cmds.c:2915
630 msgid "get file information for a symbolic link"
631 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
632
633 #: fish/cmds.c:2916
634 msgid "lstat on multiple files"
635 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
636
637 #: fish/cmds.c:2917
638 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
639 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
640
641 #: fish/cmds.c:2918
642 msgid "close a LUKS device"
643 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
644
645 #: fish/cmds.c:2919 fish/cmds.c:2920
646 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
647 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
648
649 #: fish/cmds.c:2921
650 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
651 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
652
653 #: fish/cmds.c:2922
654 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
655 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
656
657 #: fish/cmds.c:2923
658 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
659 msgstr ""
660 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
661 "odczytu"
662
663 #: fish/cmds.c:2924
664 msgid "create an LVM logical volume"
665 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
666
667 #: fish/cmds.c:2925
668 msgid "get canonical name of an LV"
669 msgstr ""
670
671 #: fish/cmds.c:2926
672 msgid "clear LVM device filter"
673 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
674
675 #: fish/cmds.c:2927
676 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
677 msgstr ""
678 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
679
680 #: fish/cmds.c:2928
681 msgid "set LVM device filter"
682 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
683
684 #: fish/cmds.c:2929
685 msgid "remove an LVM logical volume"
686 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
687
688 #: fish/cmds.c:2930
689 msgid "rename an LVM logical volume"
690 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
691
692 #: fish/cmds.c:2931
693 msgid "resize an LVM logical volume"
694 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
695
696 #: fish/cmds.c:2932
697 msgid "expand an LV to fill free space"
698 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
699
700 #: fish/cmds.c:2933 fish/cmds.c:2934
701 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
702 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
703
704 #: fish/cmds.c:2935
705 msgid "get the UUID of a logical volume"
706 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
707
708 #: fish/cmds.c:2936
709 msgid "lgetxattr on multiple files"
710 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
711
712 #: fish/cmds.c:2937
713 msgid "open the manual"
714 msgstr "otwiera podręcznik"
715
716 #: fish/cmds.c:2938
717 msgid "create a directory"
718 msgstr "tworzy katalog"
719
720 #: fish/cmds.c:2939
721 msgid "create a directory with a particular mode"
722 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
723
724 #: fish/cmds.c:2940
725 msgid "create a directory and parents"
726 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
727
728 #: fish/cmds.c:2941
729 msgid "create a temporary directory"
730 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
731
732 #: fish/cmds.c:2942 fish/cmds.c:2943 fish/cmds.c:2944
733 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
734 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
735
736 #: fish/cmds.c:2945
737 msgid "make ext2/3/4 external journal"
738 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
739
740 #: fish/cmds.c:2946
741 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
742 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
743
744 #: fish/cmds.c:2947
745 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
746 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
747
748 #: fish/cmds.c:2948
749 msgid "make FIFO (named pipe)"
750 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
751
752 #: fish/cmds.c:2949
753 msgid "make a filesystem"
754 msgstr "tworzy system plików"
755
756 #: fish/cmds.c:2950
757 msgid "make a filesystem with block size"
758 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
759
760 #: fish/cmds.c:2951
761 msgid "create a mountpoint"
762 msgstr "tworzy punkt montowania"
763
764 #: fish/cmds.c:2952
765 msgid "make block, character or FIFO devices"
766 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
767
768 #: fish/cmds.c:2953
769 msgid "make block device node"
770 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
771
772 #: fish/cmds.c:2954
773 msgid "make char device node"
774 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
775
776 #: fish/cmds.c:2955
777 msgid "create a swap partition"
778 msgstr "tworzy partycję wymiany"
779
780 #: fish/cmds.c:2956
781 msgid "create a swap partition with a label"
782 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
783
784 #: fish/cmds.c:2957
785 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
786 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
787
788 #: fish/cmds.c:2958
789 msgid "create a swap file"
790 msgstr "tworzy plik wymiany"
791
792 #: fish/cmds.c:2959
793 msgid "load a kernel module"
794 msgstr "wczytuje moduł jądra"
795
796 #: fish/cmds.c:2960
797 msgid "view a file"
798 msgstr "wyświetla plik"
799
800 #: fish/cmds.c:2961
801 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
802 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
803
804 #: fish/cmds.c:2962
805 msgid "mount a file using the loop device"
806 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
807
808 #: fish/cmds.c:2963
809 msgid "mount a guest disk with mount options"
810 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
811
812 #: fish/cmds.c:2964
813 msgid "mount a guest disk, read-only"
814 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
815
816 #: fish/cmds.c:2965
817 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
818 msgstr ""
819 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
820 "plików"
821
822 #: fish/cmds.c:2966
823 msgid "show mountpoints"
824 msgstr "wyświetla punkty montowania"
825
826 #: fish/cmds.c:2967
827 msgid "show mounted filesystems"
828 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
829
830 #: fish/cmds.c:2968
831 msgid "move a file"
832 msgstr "przenosi plik"
833
834 #: fish/cmds.c:2969
835 msgid "probe NTFS volume"
836 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
837
838 #: fish/cmds.c:2970
839 msgid "resize an NTFS filesystem"
840 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
841
842 #: fish/cmds.c:2971
843 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
844 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
845
846 #: fish/cmds.c:2972
847 msgid "add a partition to the device"
848 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
849
850 #: fish/cmds.c:2973
851 msgid "delete a partition"
852 msgstr "usuwa partycję"
853
854 #: fish/cmds.c:2974
855 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
856 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
857
858 #: fish/cmds.c:2975
859 msgid "return true if a partition is bootable"
860 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
861
862 #: fish/cmds.c:2976
863 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
864 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
865
866 #: fish/cmds.c:2977
867 msgid "get the partition table type"
868 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
869
870 #: fish/cmds.c:2978
871 msgid "create an empty partition table"
872 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
873
874 #: fish/cmds.c:2979
875 msgid "list partitions on a device"
876 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
877
878 #: fish/cmds.c:2980
879 msgid "make a partition bootable"
880 msgstr "zmienia partycję na startową"
881
882 #: fish/cmds.c:2981
883 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
884 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
885
886 #: fish/cmds.c:2982
887 msgid "set partition name"
888 msgstr "ustawia nazwę partycji"
889
890 #: fish/cmds.c:2983
891 msgid "convert partition name to device name"
892 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
893
894 #: fish/cmds.c:2984
895 msgid "ping the guest daemon"
896 msgstr "odpytuje demona gościa"
897
898 #: fish/cmds.c:2985
899 msgid "read part of a file"
900 msgstr "odczytuje część pliku"
901
902 #: fish/cmds.c:2986
903 msgid "read part of a device"
904 msgstr "odczytuje część urządzenia"
905
906 #: fish/cmds.c:2987
907 msgid "create an LVM physical volume"
908 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
909
910 #: fish/cmds.c:2988
911 msgid "remove an LVM physical volume"
912 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
913
914 #: fish/cmds.c:2989
915 msgid "resize an LVM physical volume"
916 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
917
918 #: fish/cmds.c:2990
919 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
920 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
921
922 #: fish/cmds.c:2991 fish/cmds.c:2992
923 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
924 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
925
926 #: fish/cmds.c:2993
927 msgid "get the UUID of a physical volume"
928 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
929
930 #: fish/cmds.c:2994
931 msgid "write to part of a file"
932 msgstr "zapisuje do części pliku"
933
934 #: fish/cmds.c:2995
935 msgid "write to part of a device"
936 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
937
938 #: fish/cmds.c:2996
939 msgid "read a file"
940 msgstr "odczytuje plik"
941
942 #: fish/cmds.c:2997
943 msgid "read file as lines"
944 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
945
946 #: fish/cmds.c:2998
947 msgid "read directories entries"
948 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
949
950 #: fish/cmds.c:2999
951 msgid "read the target of a symbolic link"
952 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
953
954 #: fish/cmds.c:3000
955 msgid "readlink on multiple files"
956 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
957
958 #: fish/cmds.c:3001
959 msgid "canonicalized absolute pathname"
960 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
961
962 #: fish/cmds.c:3003
963 msgid "close and reopen libguestfs handle"
964 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
965
966 #: fish/cmds.c:3004
967 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
968 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
969
970 #: fish/cmds.c:3005
971 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
972 msgstr ""
973 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
974
975 #: fish/cmds.c:3006
976 msgid "remove a file"
977 msgstr "usuwa plik"
978
979 #: fish/cmds.c:3007
980 msgid "remove a file or directory recursively"
981 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
982
983 #: fish/cmds.c:3008
984 msgid "remove a directory"
985 msgstr "usuwa katalog"
986
987 #: fish/cmds.c:3009
988 msgid "remove a mountpoint"
989 msgstr "usuwa punkt montowania"
990
991 #: fish/cmds.c:3010
992 msgid "scrub (securely wipe) a device"
993 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
994
995 #: fish/cmds.c:3011
996 msgid "scrub (securely wipe) a file"
997 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
998
999 #: fish/cmds.c:3012
1000 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1001 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1002
1003 #: fish/cmds.c:3013
1004 msgid "add options to kernel command line"
1005 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1006
1007 #: fish/cmds.c:3014
1008 msgid "set autosync mode"
1009 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1010
1011 #: fish/cmds.c:3015
1012 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1013 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1014
1015 #: fish/cmds.c:3016
1016 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1017 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1018
1019 #: fish/cmds.c:3017
1020 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1021 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1022
1023 #: fish/cmds.c:3018
1024 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1025 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1026
1027 #: fish/cmds.c:3019
1028 msgid "set enable network flag"
1029 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1030
1031 #: fish/cmds.c:3020
1032 msgid "set the search path"
1033 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1034
1035 #: fish/cmds.c:3021
1036 msgid "set the qemu binary"
1037 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1038
1039 #: fish/cmds.c:3022
1040 msgid "enable or disable the recovery process"
1041 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1042
1043 #: fish/cmds.c:3023
1044 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1045 msgstr ""
1046 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1047
1048 #: fish/cmds.c:3024
1049 msgid "enable or disable command traces"
1050 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1051
1052 #: fish/cmds.c:3025
1053 msgid "set verbose mode"
1054 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1055
1056 #: fish/cmds.c:3026
1057 msgid "set SELinux security context"
1058 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1059
1060 #: fish/cmds.c:3028 fish/cmds.c:3029
1061 msgid "create partitions on a block device"
1062 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1063
1064 #: fish/cmds.c:3030
1065 msgid "modify a single partition on a block device"
1066 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1067
1068 #: fish/cmds.c:3031
1069 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1070 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1071
1072 #: fish/cmds.c:3032
1073 msgid "display the kernel geometry"
1074 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1075
1076 #: fish/cmds.c:3033
1077 msgid "display the partition table"
1078 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1079
1080 #: fish/cmds.c:3034
1081 msgid "run a command via the shell"
1082 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1083
1084 #: fish/cmds.c:3035
1085 msgid "run a command via the shell returning lines"
1086 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1087
1088 #: fish/cmds.c:3036
1089 msgid "sleep for some seconds"
1090 msgstr "usypia na kilka sekund"
1091
1092 #: fish/cmds.c:3037
1093 msgid "create a sparse disk image and add"
1094 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1095
1096 #: fish/cmds.c:3038
1097 msgid "get file information"
1098 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1099
1100 #: fish/cmds.c:3039
1101 msgid "get file system statistics"
1102 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1103
1104 #: fish/cmds.c:3040 fish/cmds.c:3041
1105 msgid "print the printable strings in a file"
1106 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1107
1108 #: fish/cmds.c:3042
1109 msgid "list supported groups of commands"
1110 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1111
1112 #: fish/cmds.c:3043
1113 msgid "disable swap on device"
1114 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1115
1116 #: fish/cmds.c:3044
1117 msgid "disable swap on file"
1118 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1119
1120 #: fish/cmds.c:3045
1121 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1122 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1123
1124 #: fish/cmds.c:3046
1125 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1126 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1127
1128 #: fish/cmds.c:3047
1129 msgid "enable swap on device"
1130 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1131
1132 #: fish/cmds.c:3048
1133 msgid "enable swap on file"
1134 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1135
1136 #: fish/cmds.c:3049
1137 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1138 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1139
1140 #: fish/cmds.c:3050
1141 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1142 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1143
1144 #: fish/cmds.c:3051
1145 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1146 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1147
1148 #: fish/cmds.c:3052
1149 msgid "return last 10 lines of a file"
1150 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1151
1152 #: fish/cmds.c:3053
1153 msgid "return last N lines of a file"
1154 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1155
1156 #: fish/cmds.c:3054
1157 msgid "unpack tarfile to directory"
1158 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1159
1160 #: fish/cmds.c:3055
1161 msgid "pack directory into tarfile"
1162 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1163
1164 #: fish/cmds.c:3056 fish/cmds.c:3063
1165 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1166 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1167
1168 #: fish/cmds.c:3057 fish/cmds.c:3064
1169 msgid "pack directory into compressed tarball"
1170 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1171
1172 #: fish/cmds.c:3058
1173 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1174 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1175
1176 #: fish/cmds.c:3059
1177 msgid "update file timestamps or create a new file"
1178 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1179
1180 #: fish/cmds.c:3060
1181 msgid "truncate a file to zero size"
1182 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1183
1184 #: fish/cmds.c:3061
1185 msgid "truncate a file to a particular size"
1186 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1187
1188 #: fish/cmds.c:3062
1189 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1190 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1191
1192 #: fish/cmds.c:3065
1193 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1194 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1195
1196 #: fish/cmds.c:3066
1197 msgid "unmount a filesystem"
1198 msgstr "odmontowuje system plików"
1199
1200 #: fish/cmds.c:3067
1201 msgid "unmount all filesystems"
1202 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1203
1204 #: fish/cmds.c:3068
1205 msgid "upload a file from the local machine"
1206 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1207
1208 #: fish/cmds.c:3069
1209 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1210 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1211
1212 #: fish/cmds.c:3070
1213 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1214 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1215
1216 #: fish/cmds.c:3071
1217 msgid "get the library version number"
1218 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1219
1220 #: fish/cmds.c:3072
1221 msgid "get the filesystem label"
1222 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1223
1224 #: fish/cmds.c:3073
1225 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1226 msgstr ""
1227 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1228 "zamontowanemu urządzeniu"
1229
1230 #: fish/cmds.c:3074
1231 msgid "get the filesystem UUID"
1232 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1233
1234 #: fish/cmds.c:3075
1235 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1236 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1237
1238 #: fish/cmds.c:3076
1239 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1240 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1241
1242 #: fish/cmds.c:3077
1243 msgid "create an LVM volume group"
1244 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1245
1246 #: fish/cmds.c:3078
1247 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1248 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1249
1250 #: fish/cmds.c:3079
1251 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1252 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1253
1254 #: fish/cmds.c:3080
1255 msgid "remove an LVM volume group"
1256 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1257
1258 #: fish/cmds.c:3081
1259 msgid "rename an LVM volume group"
1260 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1261
1262 #: fish/cmds.c:3082 fish/cmds.c:3083
1263 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1264 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1265
1266 #: fish/cmds.c:3084
1267 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1268 msgstr ""
1269 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1270
1271 #: fish/cmds.c:3085
1272 msgid "get the UUID of a volume group"
1273 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1274
1275 #: fish/cmds.c:3086
1276 msgid "count characters in a file"
1277 msgstr "liczy znaki w pliku"
1278
1279 #: fish/cmds.c:3087
1280 msgid "count lines in a file"
1281 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1282
1283 #: fish/cmds.c:3088
1284 msgid "count words in a file"
1285 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1286
1287 #: fish/cmds.c:3089
1288 msgid "create a new file"
1289 msgstr "tworzy nowy plik"
1290
1291 #: fish/cmds.c:3090
1292 msgid "create a file"
1293 msgstr "tworzy plik"
1294
1295 #: fish/cmds.c:3093
1296 msgid "write zeroes to the device"
1297 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1298
1299 #: fish/cmds.c:3094
1300 msgid "write zeroes to an entire device"
1301 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1302
1303 #: fish/cmds.c:3095
1304 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1305 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1306
1307 #: fish/cmds.c:3098
1308 msgid "determine file type inside a compressed file"
1309 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1310
1311 #: fish/cmds.c:3101
1312 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1313 msgstr ""
1314 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1315 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1316 "o poleceniu."
1317
1318 #: fish/cmds.c:3392 fish/cmds.c:3406 fish/cmds.c:3422 fish/cmds.c:3439
1319 #: fish/cmds.c:3456 fish/cmds.c:3474 fish/cmds.c:3493 fish/cmds.c:3509
1320 #: fish/cmds.c:3527 fish/cmds.c:3543 fish/cmds.c:3561 fish/cmds.c:3577
1321 #: fish/cmds.c:3594 fish/cmds.c:3609 fish/cmds.c:3627 fish/cmds.c:3642
1322 #: fish/cmds.c:3658 fish/cmds.c:3674 fish/cmds.c:3690 fish/cmds.c:3706
1323 #: fish/cmds.c:3722 fish/cmds.c:3740 fish/cmds.c:3773 fish/cmds.c:3789
1324 #: fish/cmds.c:3805 fish/cmds.c:3824 fish/cmds.c:3839 fish/cmds.c:3857
1325 #: fish/cmds.c:3872 fish/cmds.c:3890 fish/cmds.c:3905 fish/cmds.c:3923
1326 #: fish/cmds.c:3938 fish/cmds.c:3957 fish/cmds.c:3976 fish/cmds.c:3994
1327 #: fish/cmds.c:4014 fish/cmds.c:4033 fish/cmds.c:4053 fish/cmds.c:4073
1328 #: fish/cmds.c:4093 fish/cmds.c:4112 fish/cmds.c:4131 fish/cmds.c:4151
1329 #: fish/cmds.c:4171 fish/cmds.c:4191 fish/cmds.c:4206 fish/cmds.c:4222
1330 #: fish/cmds.c:4294 fish/cmds.c:4315 fish/cmds.c:4331 fish/cmds.c:4347
1331 #: fish/cmds.c:4366 fish/cmds.c:4388 fish/cmds.c:4410 fish/cmds.c:4430
1332 #: fish/cmds.c:4447 fish/cmds.c:4464 fish/cmds.c:4481 fish/cmds.c:4498
1333 #: fish/cmds.c:4515 fish/cmds.c:4532 fish/cmds.c:4549 fish/cmds.c:4568
1334 #: fish/cmds.c:4591 fish/cmds.c:4627 fish/cmds.c:4644 fish/cmds.c:4667
1335 #: fish/cmds.c:4689 fish/cmds.c:4710 fish/cmds.c:4730 fish/cmds.c:4749
1336 #: fish/cmds.c:4769 fish/cmds.c:4787 fish/cmds.c:4805 fish/cmds.c:4819
1337 #: fish/cmds.c:4835 fish/cmds.c:4855 fish/cmds.c:4874 fish/cmds.c:4893
1338 #: fish/cmds.c:4912 fish/cmds.c:4931 fish/cmds.c:4951 fish/cmds.c:4991
1339 #: fish/cmds.c:5048 fish/cmds.c:5069 fish/cmds.c:5090 fish/cmds.c:5111
1340 #: fish/cmds.c:5129 fish/cmds.c:5151 fish/cmds.c:5189 fish/cmds.c:5211
1341 #: fish/cmds.c:5290 fish/cmds.c:5329 fish/cmds.c:5344 fish/cmds.c:5361
1342 #: fish/cmds.c:5375 fish/cmds.c:5391 fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5435
1343 #: fish/cmds.c:5457 fish/cmds.c:5479 fish/cmds.c:5501 fish/cmds.c:5523
1344 #: fish/cmds.c:5543 fish/cmds.c:5560 fish/cmds.c:5577 fish/cmds.c:5596
1345 #: fish/cmds.c:5615 fish/cmds.c:5635 fish/cmds.c:5671 fish/cmds.c:5690
1346 #: fish/cmds.c:5709 fish/cmds.c:5726 fish/cmds.c:5744 fish/cmds.c:5767
1347 #: fish/cmds.c:5790 fish/cmds.c:5814 fish/cmds.c:5837 fish/cmds.c:5858
1348 #: fish/cmds.c:5881 fish/cmds.c:5904 fish/cmds.c:5924 fish/cmds.c:5946
1349 #: fish/cmds.c:5967 fish/cmds.c:5990 fish/cmds.c:6007 fish/cmds.c:6024
1350 #: fish/cmds.c:6042 fish/cmds.c:6060 fish/cmds.c:6081 fish/cmds.c:6099
1351 #: fish/cmds.c:6120 fish/cmds.c:6140 fish/cmds.c:6158 fish/cmds.c:6179
1352 #: fish/cmds.c:6202 fish/cmds.c:6225 fish/cmds.c:6247 fish/cmds.c:6280
1353 #: fish/cmds.c:6297 fish/cmds.c:6314 fish/cmds.c:6338 fish/cmds.c:6361
1354 #: fish/cmds.c:6384 fish/cmds.c:6406 fish/cmds.c:6423 fish/cmds.c:6445
1355 #: fish/cmds.c:6539 fish/cmds.c:6559 fish/cmds.c:6579 fish/cmds.c:6599
1356 #: fish/cmds.c:6617 fish/cmds.c:6638 fish/cmds.c:6674 fish/cmds.c:6691
1357 #: fish/cmds.c:6713 fish/cmds.c:6730 fish/cmds.c:6766 fish/cmds.c:6786
1358 #: fish/cmds.c:6806 fish/cmds.c:6826 fish/cmds.c:6848 fish/cmds.c:6865
1359 #: fish/cmds.c:6884 fish/cmds.c:6903 fish/cmds.c:6925 fish/cmds.c:6946
1360 #: fish/cmds.c:6967 fish/cmds.c:6988 fish/cmds.c:7011 fish/cmds.c:7052
1361 #: fish/cmds.c:7075 fish/cmds.c:7114 fish/cmds.c:7131 fish/cmds.c:7150
1362 #: fish/cmds.c:7171 fish/cmds.c:7194 fish/cmds.c:7216 fish/cmds.c:7234
1363 #: fish/cmds.c:7253 fish/cmds.c:7274 fish/cmds.c:7351 fish/cmds.c:7392
1364 #: fish/cmds.c:7471 fish/cmds.c:7547 fish/cmds.c:7584 fish/cmds.c:7607
1365 #: fish/cmds.c:7628 fish/cmds.c:7651 fish/cmds.c:7673 fish/cmds.c:7698
1366 #: fish/cmds.c:7741 fish/cmds.c:7782 fish/cmds.c:7803 fish/cmds.c:7821
1367 #: fish/cmds.c:7840 fish/cmds.c:7857 fish/cmds.c:7875 fish/cmds.c:7902
1368 #: fish/cmds.c:7926 fish/cmds.c:7950 fish/cmds.c:7974 fish/cmds.c:7998
1369 #: fish/cmds.c:8022 fish/cmds.c:8046 fish/cmds.c:8070 fish/cmds.c:8094
1370 #: fish/cmds.c:8118 fish/cmds.c:8142 fish/cmds.c:8166 fish/cmds.c:8189
1371 #: fish/cmds.c:8212 fish/cmds.c:8233 fish/cmds.c:8254 fish/cmds.c:8275
1372 #: fish/cmds.c:8295 fish/cmds.c:8318 fish/cmds.c:8356 fish/cmds.c:8373
1373 #: fish/cmds.c:8390 fish/cmds.c:8409 fish/cmds.c:8428 fish/cmds.c:8445
1374 #: fish/cmds.c:8462 fish/cmds.c:8479 fish/cmds.c:8496 fish/cmds.c:8515
1375 #: fish/cmds.c:8551 fish/cmds.c:8591 fish/cmds.c:8624 fish/cmds.c:8641
1376 #: fish/cmds.c:8658 fish/cmds.c:8674 fish/cmds.c:8689 fish/cmds.c:8710
1377 #: fish/cmds.c:8748 fish/cmds.c:8786 fish/cmds.c:8825 fish/cmds.c:8865
1378 #: fish/cmds.c:8906 fish/cmds.c:8947 fish/cmds.c:8985 fish/cmds.c:9002
1379 #: fish/cmds.c:9025 fish/cmds.c:9047 fish/cmds.c:9069 fish/cmds.c:9089
1380 #: fish/cmds.c:9109 fish/cmds.c:9145 fish/cmds.c:9217 fish/cmds.c:9257
1381 #: fish/cmds.c:9315 fish/cmds.c:9341 fish/cmds.c:9367 fish/cmds.c:9395
1382 #: fish/cmds.c:9454 fish/cmds.c:9475 fish/cmds.c:9520 fish/cmds.c:9540
1383 #: fish/cmds.c:9579 fish/cmds.c:9616 fish/cmds.c:9636 fish/cmds.c:9658
1384 #: fish/cmds.c:9715 fish/cmds.c:9735 fish/cmds.c:9757 fish/cmds.c:9779
1385 #: fish/cmds.c:9798 fish/cmds.c:9818 fish/cmds.c:9845 fish/cmds.c:9865
1386 #: fish/cmds.c:9885 fish/cmds.c:9905 fish/cmds.c:9925 fish/cmds.c:9947
1387 #: fish/cmds.c:9982 fish/cmds.c:10000 fish/cmds.c:10023 fish/cmds.c:10045
1388 #: fish/cmds.c:10060 fish/cmds.c:10077 fish/cmds.c:10114 fish/cmds.c:10153
1389 #: fish/cmds.c:10193 fish/cmds.c:10249 fish/cmds.c:10271 fish/cmds.c:10307
1390 #: fish/cmds.c:10322 fish/cmds.c:10342 fish/cmds.c:10382 fish/cmds.c:10405
1391 #: fish/cmds.c:10429 fish/cmds.c:10454 fish/cmds.c:10495 fish/cmds.c:10520
1392 #: fish/cmds.c:10558 fish/cmds.c:10589 fish/cmds.c:10620 fish/cmds.c:10648
1393 #: fish/cmds.c:10668 fish/cmds.c:10700 fish/cmds.c:10720 fish/cmds.c:10740
1394 #: fish/cmds.c:10757 fish/cmds.c:10775 fish/cmds.c:10798 fish/cmds.c:10819
1395 #: fish/cmds.c:10838 fish/cmds.c:10880 fish/cmds.c:10923 fish/cmds.c:10967
1396 #: fish/cmds.c:11006 fish/cmds.c:11025 fish/cmds.c:11045 fish/cmds.c:11065
1397 #: fish/cmds.c:11086 fish/cmds.c:11107 fish/cmds.c:11128 fish/cmds.c:11149
1398 #: fish/cmds.c:11170 fish/cmds.c:11192 fish/cmds.c:11230 fish/cmds.c:11281
1399 #: fish/cmds.c:11319 fish/cmds.c:11375
1400 #, c-format
1401 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1402 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1403
1404 #: fish/cmds.c:3393 fish/cmds.c:3407 fish/cmds.c:3423 fish/cmds.c:3440
1405 #: fish/cmds.c:3457 fish/cmds.c:3475 fish/cmds.c:3494 fish/cmds.c:3510
1406 #: fish/cmds.c:3528 fish/cmds.c:3544 fish/cmds.c:3562 fish/cmds.c:3578
1407 #: fish/cmds.c:3595 fish/cmds.c:3610 fish/cmds.c:3628 fish/cmds.c:3643
1408 #: fish/cmds.c:3659 fish/cmds.c:3675 fish/cmds.c:3691 fish/cmds.c:3707
1409 #: fish/cmds.c:3723 fish/cmds.c:3741 fish/cmds.c:3774 fish/cmds.c:3790
1410 #: fish/cmds.c:3806 fish/cmds.c:3825 fish/cmds.c:3840 fish/cmds.c:3858
1411 #: fish/cmds.c:3873 fish/cmds.c:3891 fish/cmds.c:3906 fish/cmds.c:3924
1412 #: fish/cmds.c:3939 fish/cmds.c:3958 fish/cmds.c:3977 fish/cmds.c:3995
1413 #: fish/cmds.c:4015 fish/cmds.c:4034 fish/cmds.c:4054 fish/cmds.c:4074
1414 #: fish/cmds.c:4094 fish/cmds.c:4113 fish/cmds.c:4132 fish/cmds.c:4152
1415 #: fish/cmds.c:4172 fish/cmds.c:4192 fish/cmds.c:4207 fish/cmds.c:4223
1416 #: fish/cmds.c:4244 fish/cmds.c:4295 fish/cmds.c:4316 fish/cmds.c:4332
1417 #: fish/cmds.c:4348 fish/cmds.c:4367 fish/cmds.c:4389 fish/cmds.c:4411
1418 #: fish/cmds.c:4431 fish/cmds.c:4448 fish/cmds.c:4465 fish/cmds.c:4482
1419 #: fish/cmds.c:4499 fish/cmds.c:4516 fish/cmds.c:4533 fish/cmds.c:4550
1420 #: fish/cmds.c:4569 fish/cmds.c:4592 fish/cmds.c:4628 fish/cmds.c:4645
1421 #: fish/cmds.c:4668 fish/cmds.c:4690 fish/cmds.c:4711 fish/cmds.c:4731
1422 #: fish/cmds.c:4750 fish/cmds.c:4770 fish/cmds.c:4788 fish/cmds.c:4806
1423 #: fish/cmds.c:4820 fish/cmds.c:4836 fish/cmds.c:4856 fish/cmds.c:4875
1424 #: fish/cmds.c:4894 fish/cmds.c:4913 fish/cmds.c:4932 fish/cmds.c:4952
1425 #: fish/cmds.c:4992 fish/cmds.c:5049 fish/cmds.c:5070 fish/cmds.c:5091
1426 #: fish/cmds.c:5112 fish/cmds.c:5130 fish/cmds.c:5152 fish/cmds.c:5190
1427 #: fish/cmds.c:5212 fish/cmds.c:5291 fish/cmds.c:5330 fish/cmds.c:5345
1428 #: fish/cmds.c:5362 fish/cmds.c:5376 fish/cmds.c:5392 fish/cmds.c:5414
1429 #: fish/cmds.c:5436 fish/cmds.c:5458 fish/cmds.c:5480 fish/cmds.c:5502
1430 #: fish/cmds.c:5524 fish/cmds.c:5544 fish/cmds.c:5561 fish/cmds.c:5578
1431 #: fish/cmds.c:5597 fish/cmds.c:5616 fish/cmds.c:5636 fish/cmds.c:5672
1432 #: fish/cmds.c:5691 fish/cmds.c:5710 fish/cmds.c:5727 fish/cmds.c:5745
1433 #: fish/cmds.c:5768 fish/cmds.c:5791 fish/cmds.c:5815 fish/cmds.c:5838
1434 #: fish/cmds.c:5859 fish/cmds.c:5882 fish/cmds.c:5905 fish/cmds.c:5925
1435 #: fish/cmds.c:5947 fish/cmds.c:5968 fish/cmds.c:5991 fish/cmds.c:6008
1436 #: fish/cmds.c:6025 fish/cmds.c:6043 fish/cmds.c:6061 fish/cmds.c:6082
1437 #: fish/cmds.c:6100 fish/cmds.c:6121 fish/cmds.c:6141 fish/cmds.c:6159
1438 #: fish/cmds.c:6180 fish/cmds.c:6203 fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6248
1439 #: fish/cmds.c:6281 fish/cmds.c:6298 fish/cmds.c:6315 fish/cmds.c:6339
1440 #: fish/cmds.c:6362 fish/cmds.c:6385 fish/cmds.c:6407 fish/cmds.c:6424
1441 #: fish/cmds.c:6446 fish/cmds.c:6540 fish/cmds.c:6560 fish/cmds.c:6580
1442 #: fish/cmds.c:6600 fish/cmds.c:6618 fish/cmds.c:6639 fish/cmds.c:6675
1443 #: fish/cmds.c:6692 fish/cmds.c:6714 fish/cmds.c:6731 fish/cmds.c:6767
1444 #: fish/cmds.c:6787 fish/cmds.c:6807 fish/cmds.c:6827 fish/cmds.c:6849
1445 #: fish/cmds.c:6866 fish/cmds.c:6885 fish/cmds.c:6904 fish/cmds.c:6926
1446 #: fish/cmds.c:6947 fish/cmds.c:6968 fish/cmds.c:6989 fish/cmds.c:7012
1447 #: fish/cmds.c:7053 fish/cmds.c:7076 fish/cmds.c:7115 fish/cmds.c:7132
1448 #: fish/cmds.c:7151 fish/cmds.c:7172 fish/cmds.c:7195 fish/cmds.c:7217
1449 #: fish/cmds.c:7235 fish/cmds.c:7254 fish/cmds.c:7275 fish/cmds.c:7352
1450 #: fish/cmds.c:7393 fish/cmds.c:7472 fish/cmds.c:7548 fish/cmds.c:7585
1451 #: fish/cmds.c:7608 fish/cmds.c:7629 fish/cmds.c:7652 fish/cmds.c:7674
1452 #: fish/cmds.c:7699 fish/cmds.c:7742 fish/cmds.c:7783 fish/cmds.c:7804
1453 #: fish/cmds.c:7822 fish/cmds.c:7841 fish/cmds.c:7858 fish/cmds.c:7876
1454 #: fish/cmds.c:7903 fish/cmds.c:7927 fish/cmds.c:7951 fish/cmds.c:7975
1455 #: fish/cmds.c:7999 fish/cmds.c:8023 fish/cmds.c:8047 fish/cmds.c:8071
1456 #: fish/cmds.c:8095 fish/cmds.c:8119 fish/cmds.c:8143 fish/cmds.c:8167
1457 #: fish/cmds.c:8190 fish/cmds.c:8213 fish/cmds.c:8234 fish/cmds.c:8255
1458 #: fish/cmds.c:8276 fish/cmds.c:8296 fish/cmds.c:8319 fish/cmds.c:8357
1459 #: fish/cmds.c:8374 fish/cmds.c:8391 fish/cmds.c:8410 fish/cmds.c:8429
1460 #: fish/cmds.c:8446 fish/cmds.c:8463 fish/cmds.c:8480 fish/cmds.c:8497
1461 #: fish/cmds.c:8516 fish/cmds.c:8552 fish/cmds.c:8592 fish/cmds.c:8625
1462 #: fish/cmds.c:8642 fish/cmds.c:8659 fish/cmds.c:8675 fish/cmds.c:8690
1463 #: fish/cmds.c:8711 fish/cmds.c:8749 fish/cmds.c:8787 fish/cmds.c:8826
1464 #: fish/cmds.c:8866 fish/cmds.c:8907 fish/cmds.c:8948 fish/cmds.c:8986
1465 #: fish/cmds.c:9003 fish/cmds.c:9026 fish/cmds.c:9048 fish/cmds.c:9070
1466 #: fish/cmds.c:9090 fish/cmds.c:9110 fish/cmds.c:9146 fish/cmds.c:9218
1467 #: fish/cmds.c:9258 fish/cmds.c:9316 fish/cmds.c:9342 fish/cmds.c:9368
1468 #: fish/cmds.c:9396 fish/cmds.c:9455 fish/cmds.c:9476 fish/cmds.c:9521
1469 #: fish/cmds.c:9541 fish/cmds.c:9580 fish/cmds.c:9617 fish/cmds.c:9637
1470 #: fish/cmds.c:9659 fish/cmds.c:9716 fish/cmds.c:9736 fish/cmds.c:9758
1471 #: fish/cmds.c:9780 fish/cmds.c:9799 fish/cmds.c:9819 fish/cmds.c:9846
1472 #: fish/cmds.c:9866 fish/cmds.c:9886 fish/cmds.c:9906 fish/cmds.c:9926
1473 #: fish/cmds.c:9948 fish/cmds.c:9983 fish/cmds.c:10001 fish/cmds.c:10024
1474 #: fish/cmds.c:10046 fish/cmds.c:10061 fish/cmds.c:10078 fish/cmds.c:10115
1475 #: fish/cmds.c:10154 fish/cmds.c:10194 fish/cmds.c:10250 fish/cmds.c:10272
1476 #: fish/cmds.c:10308 fish/cmds.c:10323 fish/cmds.c:10343 fish/cmds.c:10383
1477 #: fish/cmds.c:10406 fish/cmds.c:10430 fish/cmds.c:10455 fish/cmds.c:10496
1478 #: fish/cmds.c:10521 fish/cmds.c:10559 fish/cmds.c:10590 fish/cmds.c:10621
1479 #: fish/cmds.c:10649 fish/cmds.c:10669 fish/cmds.c:10701 fish/cmds.c:10721
1480 #: fish/cmds.c:10741 fish/cmds.c:10758 fish/cmds.c:10776 fish/cmds.c:10799
1481 #: fish/cmds.c:10820 fish/cmds.c:10839 fish/cmds.c:10881 fish/cmds.c:10924
1482 #: fish/cmds.c:10968 fish/cmds.c:11007 fish/cmds.c:11026 fish/cmds.c:11046
1483 #: fish/cmds.c:11066 fish/cmds.c:11087 fish/cmds.c:11108 fish/cmds.c:11129
1484 #: fish/cmds.c:11150 fish/cmds.c:11171 fish/cmds.c:11193 fish/cmds.c:11231
1485 #: fish/cmds.c:11282 fish/cmds.c:11320 fish/cmds.c:11376
1486 #, c-format
1487 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1488 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1489
1490 #: fish/cmds.c:3751 fish/cmds.c:4604 fish/cmds.c:4962 fish/cmds.c:5002
1491 #: fish/cmds.c:5021 fish/cmds.c:5164 fish/cmds.c:5223 fish/cmds.c:5242
1492 #: fish/cmds.c:5261 fish/cmds.c:5304 fish/cmds.c:5647 fish/cmds.c:6258
1493 #: fish/cmds.c:6457 fish/cmds.c:6476 fish/cmds.c:6495 fish/cmds.c:6514
1494 #: fish/cmds.c:6650 fish/cmds.c:6741 fish/cmds.c:7022 fish/cmds.c:7086
1495 #: fish/cmds.c:7285 fish/cmds.c:7304 fish/cmds.c:7323 fish/cmds.c:7362
1496 #: fish/cmds.c:7403 fish/cmds.c:7422 fish/cmds.c:7441 fish/cmds.c:7482
1497 #: fish/cmds.c:7501 fish/cmds.c:7520 fish/cmds.c:7558 fish/cmds.c:7711
1498 #: fish/cmds.c:7754 fish/cmds.c:8331 fish/cmds.c:8526 fish/cmds.c:8564
1499 #: fish/cmds.c:8602 fish/cmds.c:8722 fish/cmds.c:8759 fish/cmds.c:8797
1500 #: fish/cmds.c:8836 fish/cmds.c:8877 fish/cmds.c:8918 fish/cmds.c:8959
1501 #: fish/cmds.c:9122 fish/cmds.c:9158 fish/cmds.c:9171 fish/cmds.c:9184
1502 #: fish/cmds.c:9197 fish/cmds.c:9230 fish/cmds.c:9268 fish/cmds.c:9287
1503 #: fish/cmds.c:9408 fish/cmds.c:9427 fish/cmds.c:9488 fish/cmds.c:9501
1504 #: fish/cmds.c:9552 fish/cmds.c:9591 fish/cmds.c:9669 fish/cmds.c:9688
1505 #: fish/cmds.c:9962 fish/cmds.c:10089 fish/cmds.c:10126 fish/cmds.c:10165
1506 #: fish/cmds.c:10205 fish/cmds.c:10224 fish/cmds.c:10283 fish/cmds.c:10356
1507 #: fish/cmds.c:10466 fish/cmds.c:10536 fish/cmds.c:10570 fish/cmds.c:10601
1508 #: fish/cmds.c:10632 fish/cmds.c:10681 fish/cmds.c:10852 fish/cmds.c:10894
1509 #: fish/cmds.c:10939 fish/cmds.c:10981 fish/cmds.c:11207 fish/cmds.c:11245
1510 #: fish/cmds.c:11258 fish/cmds.c:11296 fish/cmds.c:11331 fish/cmds.c:11350
1511 #, c-format
1512 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1513 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1514
1515 #: fish/cmds.c:3757 fish/cmds.c:4610 fish/cmds.c:4968 fish/cmds.c:5008
1516 #: fish/cmds.c:5027 fish/cmds.c:5170 fish/cmds.c:5229 fish/cmds.c:5248
1517 #: fish/cmds.c:5267 fish/cmds.c:5310 fish/cmds.c:5653 fish/cmds.c:6264
1518 #: fish/cmds.c:6463 fish/cmds.c:6482 fish/cmds.c:6501 fish/cmds.c:6520
1519 #: fish/cmds.c:6656 fish/cmds.c:6747 fish/cmds.c:7028 fish/cmds.c:7092
1520 #: fish/cmds.c:7291 fish/cmds.c:7310 fish/cmds.c:7329 fish/cmds.c:7368
1521 #: fish/cmds.c:7409 fish/cmds.c:7428 fish/cmds.c:7447 fish/cmds.c:7488
1522 #: fish/cmds.c:7507 fish/cmds.c:7526 fish/cmds.c:7564 fish/cmds.c:7717
1523 #: fish/cmds.c:7760 fish/cmds.c:8337 fish/cmds.c:8532 fish/cmds.c:8570
1524 #: fish/cmds.c:8608 fish/cmds.c:8728 fish/cmds.c:8765 fish/cmds.c:8803
1525 #: fish/cmds.c:8842 fish/cmds.c:8883 fish/cmds.c:8924 fish/cmds.c:8965
1526 #: fish/cmds.c:9236 fish/cmds.c:9274 fish/cmds.c:9293 fish/cmds.c:9414
1527 #: fish/cmds.c:9558 fish/cmds.c:9597 fish/cmds.c:9675 fish/cmds.c:9694
1528 #: fish/cmds.c:10095 fish/cmds.c:10132 fish/cmds.c:10171 fish/cmds.c:10211
1529 #: fish/cmds.c:10230 fish/cmds.c:10289 fish/cmds.c:10362 fish/cmds.c:10472
1530 #: fish/cmds.c:10858 fish/cmds.c:10900 fish/cmds.c:10945 fish/cmds.c:10987
1531 #: fish/cmds.c:11337
1532 #, c-format
1533 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1534 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1535
1536 #: fish/cmds.c:4243
1537 #, c-format
1538 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1539 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
1540
1541 #: fish/cmds.c:4269
1542 #, fuzzy, c-format
1543 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
1544 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1545
1546 #: fish/cmds.c:4275
1547 #, fuzzy, c-format
1548 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
1549 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1550
1551 #: fish/cmds.c:11396
1552 #, c-format
1553 msgid "%s: unknown command\n"
1554 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1555
1556 #: fish/copy.c:40
1557 #, c-format
1558 msgid ""
1559 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1560 msgstr ""
1561 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1562 "skopiować pliki do obrazu\n"
1563
1564 #: fish/copy.c:53 fish/copy.c:194
1565 #, c-format
1566 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1567 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1568
1569 #: fish/copy.c:138
1570 #, c-format
1571 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1572 msgstr ""
1573 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1574
1575 #: fish/copy.c:183
1576 #, c-format
1577 msgid ""
1578 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1579 "image\n"
1580 msgstr ""
1581 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1582 "skopiować pliki z obrazu\n"
1583
1584 #: fish/copy.c:224
1585 #, c-format
1586 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1587 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
1588
1589 #: fish/edit.c:44
1590 #, c-format
1591 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1592 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1593
1594 #: fish/fish.c:85 fuse/guestmount.c:841
1595 #, c-format
1596 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1597 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1598
1599 #: fish/fish.c:89
1600 #, fuzzy, c-format
1601 msgid ""
1602 "%s: guest filesystem shell\n"
1603 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1604 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1605 "Usage:\n"
1606 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1607 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1608 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1609 "or for interactive use:\n"
1610 "  %s\n"
1611 "or from a shell script:\n"
1612 "  %s <<EOF\n"
1613 "  cmd\n"
1614 "  ...\n"
1615 "  EOF\n"
1616 "Options:\n"
1617 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1618 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1619 "  -a|--add image       Add image\n"
1620 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1621 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1622 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1623 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1624 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1625 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
1626 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1627 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1628 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1629 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1630 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1631 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1632 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1633 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1634 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1635 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1636 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1637 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1638 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1639 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1640 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1641 msgstr ""
1642 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1643 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1644 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1645 "Użycie:\n"
1646 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
1647 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
1648 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
1649 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1650 "  %s\n"
1651 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1652 "  %s <<EOF\n"
1653 "  polecenie\n"
1654 "  ...\n"
1655 "  EOF\n"
1656 "Opcje:\n"
1657 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1658 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1659 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
1660 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
1661 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
1662 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1663 "                       pomocą Tab\n"
1664 "  --echo-keys          Bez wyłączania powtarzania dla haseł\n"
1665 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1666 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
1667 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
1668 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
1669 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1670 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1671 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1672 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1673 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
1674 "                       tryb interaktywny\n"
1675 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
1676 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1677 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1678 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1679 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1680 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1681 "                       wykonaniem\n"
1682 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1683 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1684
1685 #: fish/fish.c:200 fuse/guestmount.c:951
1686 #, c-format
1687 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1688 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1689
1690 #: fish/fish.c:237
1691 #, c-format
1692 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1693 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1694
1695 #: fish/fish.c:244
1696 #, c-format
1697 msgid ""
1698 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1699 msgstr ""
1700 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1701
1702 #: fish/fish.c:266 fuse/guestmount.c:999
1703 #, c-format
1704 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1705 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1706
1707 #: fish/fish.c:290
1708 #, c-format
1709 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1710 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1711
1712 #: fish/fish.c:440
1713 #, c-format
1714 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1715 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1716
1717 #: fish/fish.c:448
1718 #, c-format
1719 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1720 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1721
1722 #: fish/fish.c:454
1723 #, c-format
1724 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1725 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1726
1727 #: fish/fish.c:511
1728 #, c-format
1729 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
1730 msgstr ""
1731 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
1732
1733 #: fish/fish.c:515
1734 #, c-format
1735 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
1736 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
1737
1738 #: fish/fish.c:624
1739 #, fuzzy, c-format
1740 msgid ""
1741 "\n"
1742 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1743 "editing virtual machine filesystems.\n"
1744 "\n"
1745 "Type: 'help' for help on commands\n"
1746 "      'man' to read the manual\n"
1747 "      'quit' to quit the shell\n"
1748 "\n"
1749 msgstr ""
1750 "\n"
1751 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1752 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1753 "\n"
1754 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1755 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1756 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1757 "\n"
1758
1759 #: fish/fish.c:711
1760 #, c-format
1761 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1762 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1763
1764 #: fish/fish.c:717 fish/fish.c:734
1765 #, c-format
1766 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1767 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1768
1769 #: fish/fish.c:728
1770 #, c-format
1771 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1772 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1773
1774 #: fish/fish.c:783
1775 #, c-format
1776 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1777 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1778
1779 #: fish/fish.c:800
1780 #, c-format
1781 msgid "%s: too many arguments\n"
1782 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1783
1784 #: fish/fish.c:829
1785 #, c-format
1786 msgid "%s: empty command on command line\n"
1787 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1788
1789 #: fish/fish.c:970
1790 msgid "display a list of commands or help on a command"
1791 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1792
1793 #: fish/fish.c:972
1794 msgid "quit guestfish"
1795 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1796
1797 #: fish/fish.c:983
1798 #, c-format
1799 msgid ""
1800 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1801 "     help cmd\n"
1802 "     help\n"
1803 msgstr ""
1804 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1805 "     help polecenie\n"
1806 "     help\n"
1807
1808 #: fish/fish.c:991
1809 #, c-format
1810 msgid ""
1811 "quit - quit guestfish\n"
1812 "     quit\n"
1813 msgstr ""
1814 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1815 "     quit\n"
1816
1817 #: fish/fish.c:996
1818 #, c-format
1819 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1820 msgstr ""
1821 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1822 "poleceń\n"
1823
1824 #: fish/fish.c:1012
1825 #, c-format
1826 msgid ""
1827 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1828 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1829 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1830 msgstr ""
1831 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
1832 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
1833 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
1834
1835 #: fish/fish.c:1169
1836 #, c-format
1837 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1838 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1839
1840 #: fish/glob.c:53
1841 #, c-format
1842 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1843 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1844
1845 #: fish/glob.c:73
1846 #, c-format
1847 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1848 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1849
1850 #: fish/help.c:38
1851 #, c-format
1852 msgid ""
1853 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
1854 "command.\n"
1855 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
1856 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
1857 msgstr ""
1858
1859 #: fish/help.c:44
1860 #, c-format
1861 msgid ""
1862 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
1863 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
1864 "'mount-options'.\n"
1865 msgstr ""
1866
1867 #: fish/help.c:52
1868 #, c-format
1869 msgid ""
1870 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
1871 "\n"
1872 "To read the manual, type 'man'.\n"
1873 msgstr ""
1874
1875 #: fish/hexedit.c:41
1876 #, c-format
1877 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
1878 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
1879
1880 #: fish/hexedit.c:52
1881 #, c-format
1882 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
1883 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
1884
1885 #: fish/hexedit.c:63
1886 #, c-format
1887 msgid ""
1888 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
1889 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
1890 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
1891 msgstr ""
1892 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
1893 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
1894 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
1895 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
1896
1897 #: fish/hexedit.c:92
1898 #, c-format
1899 msgid "hexedit: invalid range\n"
1900 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
1901
1902 #: fish/inspect.c:85
1903 #, fuzzy, c-format
1904 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
1905 msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
1906
1907 #: fish/inspect.c:91
1908 #, fuzzy, c-format
1909 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
1910 msgstr ""
1911 "guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
1912 "i\n"
1913
1914 #: fish/inspect.c:131
1915 #, c-format
1916 msgid "Operating system: %s\n"
1917 msgstr "System operacyjny: %s\n"
1918
1919 #: fish/inspect.c:144
1920 #, c-format
1921 msgid "%s mounted on %s\n"
1922 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
1923
1924 #: fish/keys.c:52
1925 #, c-format
1926 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
1927 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
1928
1929 #: fish/lcd.c:34
1930 #, c-format
1931 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1932 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1933
1934 #: fish/man.c:34
1935 #, c-format
1936 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1937 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
1938
1939 #: fish/man.c:53
1940 #, c-format
1941 msgid "the external 'man' program failed\n"
1942 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
1943
1944 #: fish/more.c:39
1945 #, c-format
1946 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1947 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1948
1949 #: fish/options.c:36
1950 #, fuzzy, c-format
1951 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
1952 msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
1953
1954 #: fish/options.c:118
1955 #, fuzzy, c-format
1956 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
1957 msgstr ""
1958 "guestfish: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z "
1959 "tych?\n"
1960
1961 #: fish/prep.c:37
1962 #, c-format
1963 msgid ""
1964 "List of available prepared disk images:\n"
1965 "\n"
1966 msgstr ""
1967 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
1968 "\n"
1969
1970 #: fish/prep.c:40
1971 #, c-format
1972 msgid ""
1973 "guestfish -N %-8s - %s\n"
1974 "\n"
1975 "%s\n"
1976 msgstr ""
1977 "guestfish -N %-8s - %s\n"
1978 "\n"
1979 "%s\n"
1980
1981 #: fish/prep.c:48
1982 #, c-format
1983 msgid "  Optional parameters:\n"
1984 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
1985
1986 #: fish/prep.c:55
1987 #, c-format
1988 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
1989 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
1990
1991 #: fish/prep.c:65
1992 #, c-format
1993 msgid ""
1994 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
1995 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
1996 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
1997 msgstr ""
1998 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
1999 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2000 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2001
2002 #: fish/prep.c:96
2003 #, c-format
2004 msgid ""
2005 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2006 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2007 msgstr ""
2008 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2009 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2010 "wartości dla parametru -N.\n"
2011
2012 #: fish/prep.c:158
2013 #, c-format
2014 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2015 msgstr ""
2016 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2017 "\": "
2018
2019 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2020 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2021 msgid "failed to allocate disk"
2022 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2023
2024 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2025 msgid "could not parse boot size"
2026 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2027
2028 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2029 #, c-format
2030 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2031 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2032
2033 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2034 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2035 #, c-format
2036 msgid "failed to partition disk: %s"
2037 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2038
2039 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2040 #, c-format
2041 msgid "failed to add boot partition: %s"
2042 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2043
2044 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2045 #, c-format
2046 msgid "failed to add root partition: %s"
2047 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2048
2049 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2050 #, c-format
2051 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2052 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2053
2054 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2055 #, c-format
2056 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2057 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2058
2059 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2060 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2061 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2062 msgstr ""
2063 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2064
2065 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2066 #, c-format
2067 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2068 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2069
2070 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2071 #, c-format
2072 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2073 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2074
2075 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2076 #, c-format
2077 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2078 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2079
2080 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2081 #, c-format
2082 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2083 msgstr ""
2084 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2085 "%s: %s"
2086
2087 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2088 #, c-format
2089 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2090 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2091
2092 #: fish/rc.c:250
2093 #, c-format
2094 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2095 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2096
2097 #: fish/rc.c:255
2098 #, c-format
2099 msgid ""
2100 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2101 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2102 msgstr ""
2103 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2104 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2105 "zgadzać.\n"
2106
2107 #: fish/rc.c:330 fish/rc.c:344
2108 #, c-format
2109 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2110 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2111
2112 #: fish/rc.c:356 fish/rc.c:370
2113 #, c-format
2114 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2115 msgstr ""
2116 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2117 "serwera\n"
2118
2119 #: fish/rc.c:381
2120 #, c-format
2121 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2122 msgstr ""
2123 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2124
2125 #: fish/reopen.c:36
2126 #, c-format
2127 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2128 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2129
2130 #: fish/reopen.c:46
2131 #, c-format
2132 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2133 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2134
2135 #: fish/supported.c:66
2136 msgid "yes"
2137 msgstr "tak"
2138
2139 #: fish/supported.c:68
2140 msgid "no"
2141 msgstr "nie"
2142
2143 #: fish/time.c:35
2144 #, c-format
2145 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2146 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2147
2148 #: fish/virt.c:72
2149 #, fuzzy, c-format
2150 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s\n"
2151 msgstr ""
2152 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
2153 "%s\n"
2154
2155 #: fish/virt.c:80
2156 #, fuzzy, c-format
2157 msgid "%s: no libvirt domain called '%s': %s\n"
2158 msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
2159
2160 #: fish/virt.c:88
2161 #, fuzzy, c-format
2162 msgid "%s: error getting domain info about '%s': %s\n"
2163 msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
2164
2165 #: fish/virt.c:93
2166 #, fuzzy, c-format
2167 msgid ""
2168 "%s: error: '%s' is a live virtual machine.\n"
2169 "You must use '--ro' because write access to a running virtual machine can\n"
2170 "cause disk corruption.\n"
2171 msgstr ""
2172 "guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
2173 "Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
2174 "wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
2175
2176 #: fish/virt.c:104
2177 #, fuzzy, c-format
2178 msgid "%s: error reading libvirt XML information about '%s': %s\n"
2179 msgstr ""
2180 "guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
2181 "\": %s\n"
2182
2183 #: fish/virt.c:114
2184 #, fuzzy, c-format
2185 msgid "%s: unable to parse XML information returned by libvirt\n"
2186 msgstr ""
2187 "guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
2188 "libvirt\n"
2189
2190 #: fish/virt.c:121
2191 #, fuzzy, c-format
2192 msgid "%s: unable to create new XPath context\n"
2193 msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
2194
2195 #: fish/virt.c:129
2196 #, fuzzy, c-format
2197 msgid "%s: unable to evaluate XPath expression\n"
2198 msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
2199
2200 #: fish/virt.c:204
2201 #, fuzzy, c-format
2202 msgid "%s: libvirt domain '%s' has no disks\n"
2203 msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
2204
2205 #: fuse/guestmount.c:845
2206 #, fuzzy, c-format
2207 msgid ""
2208 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2209 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2210 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2211 "Usage:\n"
2212 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2213 "Options:\n"
2214 "  -a|--add image       Add image\n"
2215 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2216 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2217 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2218 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2219 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2220 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2221 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2222 "  --help               Display help message and exit\n"
2223 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2224 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2225 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2226 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2227 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2228 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2229 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2230 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2231 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2232 msgstr ""
2233 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2234 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2235 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2236 "Użycie:\n"
2237 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2238 "Opcje:\n"
2239 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2240 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2241 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2242 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2243 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2244 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2245 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2246 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2247 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2248 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2249 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2250 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2251 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2252 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2253 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2254 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2255
2256 #: fuse/guestmount.c:1063
2257 #, fuzzy, c-format
2258 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2259 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2260
2261 #: fuse/guestmount.c:1071
2262 #, c-format
2263 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2264 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2265
2266 #: inspector/virt-inspector.pl:134
2267 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2268 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
2269
2270 #: inspector/virt-inspector.pl:145 tools/virt-cat.pl:161
2271 #: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-ls.pl:194 tools/virt-tar.pl:238
2272 #: tools/virt-win-reg.pl:292
2273 #, fuzzy, perl-brace-format
2274 msgid ""
2275 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2276 "\n"
2277 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2278 "machine\n"
2279 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2280 "\n"
2281 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2282 "information about the disk image as possible.\n"
2283 msgstr ""
2284 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2285 "\n"
2286 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2287 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2288 "\n"
2289 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2290 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2291
2292 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2293 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2294 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2295
2296 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2297 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2298 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2299
2300 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2301 #, perl-brace-format
2302 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2303 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2304
2305 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2306 msgid ""
2307 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2308 "XPath::XMLParser)"
2309 msgstr ""
2310 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2311 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2312
2313 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2314 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2315 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2316
2317 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2318 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2319 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2320
2321 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2322 #, perl-brace-format
2323 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2324 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2325
2326 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2327 #, perl-brace-format
2328 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2329 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2330
2331 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2332 #, perl-brace-format
2333 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2334 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2335
2336 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2337 msgid ""
2338 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2339 "\n"
2340 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2341 "machine\n"
2342 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2343 "\n"
2344 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2345 "information about the disk image as possible.\n"
2346 msgstr ""
2347 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2348 "\n"
2349 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2350 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2351 "\n"
2352 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2353 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2354
2355 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:900
2356 #, perl-brace-format
2357 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2358 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2359
2360 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:910
2361 #, perl-brace-format
2362 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2363 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2364
2365 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:933
2366 #, perl-brace-format
2367 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2368 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2369
2370 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1011
2371 #, perl-brace-format
2372 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2373 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2374
2375 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1037
2376 #, perl-brace-format
2377 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2378 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2379
2380 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1102
2381 msgid "Can't find grub on guest"
2382 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2383
2384 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2385 #, perl-brace-format
2386 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2387 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2388
2389 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1188
2390 #, perl-brace-format
2391 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2392 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2393
2394 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1211
2395 #, perl-brace-format
2396 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2397 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2398
2399 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1280
2400 #, perl-brace-format
2401 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2402 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2403
2404 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1288
2405 #, perl-brace-format
2406 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2407 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2408
2409 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1342
2410 #, perl-brace-format
2411 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2412 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2413
2414 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1381
2415 #, perl-brace-format
2416 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2417 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2418
2419 #: src/appliance.c:138
2420 #, c-format
2421 msgid ""
2422 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2423 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2424 msgstr ""
2425 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2426 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2427
2428 #: src/appliance.c:353
2429 #, fuzzy, c-format
2430 msgid "failed to create temporary cache directory: %m"
2431 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2432
2433 #: src/appliance.c:441
2434 #, fuzzy, c-format
2435 msgid "error renaming temporary cache directory: %m"
2436 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2437
2438 #: src/appliance.c:517
2439 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2440 msgstr ""
2441 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2442 "komunikaty błędów"
2443
2444 #: src/guestfs.c:178
2445 #, c-format
2446 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2447 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2448
2449 #: src/guestfs.c:290
2450 #, c-format
2451 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2452 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2453
2454 #: src/guestfs.c:775
2455 #, c-format
2456 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
2457 msgstr ""
2458
2459 #: src/inspect.c:1077
2460 #, c-format
2461 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2462 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2463
2464 #: src/inspect.c:1293
2465 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2466 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2467
2468 #: src/inspect.c:1305
2469 #, c-format
2470 msgid ""
2471 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2472 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2473 msgstr ""
2474 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2475 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2476
2477 #: src/inspect.c:1400
2478 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
2479 msgstr ""
2480
2481 #: src/launch.c:94
2482 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2483 msgstr ""
2484 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2485
2486 #: src/launch.c:108
2487 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2488 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2489
2490 #: src/launch.c:122
2491 #, c-format
2492 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2493 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2494
2495 #: src/launch.c:188 src/launch.c:292
2496 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2497 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2498
2499 #: src/launch.c:200 src/launch.c:205
2500 #, c-format
2501 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
2502 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
2503
2504 #: src/launch.c:317
2505 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2506 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2507
2508 #: src/launch.c:322
2509 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2510 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2511
2512 #: src/launch.c:334
2513 #, c-format
2514 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2515 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2516
2517 #: src/launch.c:682
2518 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2519 msgstr ""
2520 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2521 "błędów"
2522
2523 #: src/launch.c:695
2524 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2525 msgstr ""
2526 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2527
2528 #: src/launch.c:836
2529 #, c-format
2530 msgid ""
2531 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2532 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2533 msgstr ""
2534 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2535 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2536
2537 #: src/launch.c:928
2538 msgid "qemu has not been launched yet"
2539 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2540
2541 #: src/launch.c:939
2542 msgid "no subprocess to kill"
2543 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2544
2545 #: src/proto.c:143
2546 #, c-format
2547 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2548 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2549
2550 #: src/proto.c:166
2551 #, c-format
2552 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2553 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2554
2555 #: src/proto.c:281
2556 #, c-format
2557 msgid ""
2558 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2559 msgstr ""
2560 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
2561 "%x\n"
2562
2563 #: src/proto.c:453 src/proto.c:514
2564 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2565 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2566
2567 #: src/proto.c:474
2568 #, c-format
2569 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2570 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2571
2572 #: src/proto.c:491
2573 #, c-format
2574 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2575 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2576
2577 #: src/proto.c:641
2578 #, c-format
2579 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2580 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2581
2582 #: src/proto.c:663
2583 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2584 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2585
2586 #: src/proto.c:672
2587 msgid "dispatch failed to marshal args"
2588 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2589
2590 #: src/proto.c:802
2591 #, c-format
2592 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2593 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2594
2595 #: src/proto.c:818
2596 #, c-format
2597 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2598 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2599
2600 #: src/proto.c:941
2601 #, c-format
2602 msgid "%s: error in chunked encoding"
2603 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2604
2605 #: src/proto.c:969
2606 msgid "write to daemon socket"
2607 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2608
2609 #: src/proto.c:992
2610 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2611 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2612
2613 #: src/proto.c:997
2614 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2615 msgstr ""
2616 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2617 "fragmentów pliku"
2618
2619 #: src/proto.c:1005
2620 msgid "failed to parse file chunk"
2621 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2622
2623 #: src/proto.c:1014
2624 msgid "file receive cancelled by daemon"
2625 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2626
2627 #: test-tool/test-tool.c:82
2628 #, c-format
2629 msgid ""
2630 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2631 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2632 "Usage:\n"
2633 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2634 "Options:\n"
2635 "  --help         Display usage\n"
2636 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2637 "                 Helper program (default: %s)\n"
2638 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2639 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2640 "  --timeout n\n"
2641 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2642 msgstr ""
2643 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2644 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2645 "Użycie:\n"
2646 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2647 "Opcje:\n"
2648 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2649 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2650 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2651 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2652 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2653 "  --timeout n\n"
2654 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2655 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2656
2657 #: test-tool/test-tool.c:138
2658 #, c-format
2659 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2660 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2661
2662 #: test-tool/test-tool.c:147
2663 #, c-format
2664 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2665 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2666
2667 #: test-tool/test-tool.c:159
2668 #, c-format
2669 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2670 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2671
2672 #: test-tool/test-tool.c:182
2673 #, c-format
2674 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2675 msgstr ""
2676 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2677 "się\n"
2678
2679 #: test-tool/test-tool.c:189 test-tool/test-tool.c:198
2680 #, c-format
2681 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2682 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2683
2684 #: test-tool/test-tool.c:206
2685 #, c-format
2686 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2687 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2688
2689 #: test-tool/test-tool.c:228
2690 #, c-format
2691 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2692 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2693
2694 #: test-tool/test-tool.c:240
2695 #, c-format
2696 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2697 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2698
2699 #: test-tool/test-tool.c:246
2700 #, c-format
2701 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2702 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2703
2704 #: test-tool/test-tool.c:252
2705 #, c-format
2706 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2707 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2708
2709 #: test-tool/test-tool.c:258
2710 #, c-format
2711 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2712 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2713
2714 #: test-tool/test-tool.c:264
2715 #, c-format
2716 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2717 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2718
2719 #: test-tool/test-tool.c:272
2720 #, c-format
2721 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2722 msgstr ""
2723 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2724 "nie powiódł się\n"
2725
2726 #: test-tool/test-tool.c:303
2727 #, c-format
2728 msgid ""
2729 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2730 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2731 msgstr ""
2732 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2733 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2734
2735 #: test-tool/test-tool.c:311
2736 #, c-format
2737 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2738 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2739
2740 #: test-tool/test-tool.c:325
2741 #, c-format
2742 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2743 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2744
2745 #: test-tool/test-tool.c:374
2746 #, c-format
2747 msgid ""
2748 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2749 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2750 "\n"
2751 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2752 msgstr ""
2753 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2754 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2755 "\n"
2756 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2757
2758 #: test-tool/test-tool.c:390
2759 #, c-format
2760 msgid "command failed: %s"
2761 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2762
2763 #: test-tool/test-tool.c:398
2764 #, c-format
2765 msgid ""
2766 "Test tool helper program %s\n"
2767 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2768 "was built.\n"
2769 msgstr ""
2770 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2771 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2772
2773 #: test-tool/test-tool.c:432
2774 #, c-format
2775 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2776 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2777
2778 #: tools/virt-cat.pl:145
2779 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2780 msgstr ""
2781 "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2782 "polecenia cat"
2783
2784 #: tools/virt-cat.pl:165 tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-ls.pl:198
2785 #: tools/virt-tar.pl:242 tools/virt-win-reg.pl:296
2786 #, fuzzy, perl-brace-format
2787 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
2788 msgstr ""
2789 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
2790
2791 #: tools/virt-df.pl:213
2792 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2793 msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
2794
2795 #: tools/virt-df.pl:277
2796 #, perl-brace-format
2797 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2798 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2799
2800 #: tools/virt-df.pl:345
2801 #, perl-brace-format
2802 msgid "virt-df: ignoring {name}, it has too many disks ({c} > {max})"
2803 msgstr "virt-df: ignorowanie {name}, posiada za dużo dysków ({c} > {max})"
2804
2805 #: tools/virt-df.pl:521
2806 msgid "Virtual Machine"
2807 msgstr "Maszyna wirtualna"
2808
2809 #: tools/virt-df.pl:521
2810 msgid "Filesystem"
2811 msgstr "System plików"
2812
2813 #: tools/virt-df.pl:524
2814 msgid "1K-blocks"
2815 msgstr "K-bloki"
2816
2817 #: tools/virt-df.pl:526
2818 msgid "Size"
2819 msgstr "Rozmiar"
2820
2821 #: tools/virt-df.pl:528
2822 msgid "Used"
2823 msgstr "Użyte"
2824
2825 #: tools/virt-df.pl:529
2826 msgid "Available"
2827 msgstr "Dostępne"
2828
2829 #: tools/virt-df.pl:530
2830 msgid "Use%"
2831 msgstr "Użycie%"
2832
2833 #: tools/virt-df.pl:532
2834 msgid "Inodes"
2835 msgstr "I-węzły"
2836
2837 #: tools/virt-df.pl:533
2838 msgid "IUsed"
2839 msgstr "IUżyte"
2840
2841 #: tools/virt-df.pl:534
2842 msgid "IFree"
2843 msgstr "IWolne"
2844
2845 #: tools/virt-df.pl:535
2846 msgid "IUse%"
2847 msgstr "IUżyte%"
2848
2849 #: tools/virt-edit.pl:169
2850 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2851 msgstr ""
2852 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2853 "polecenia edit"
2854
2855 #: tools/virt-edit.pl:221
2856 msgid "File not changed.\n"
2857 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
2858
2859 #: tools/virt-list-filesystems.pl:139
2860 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2861 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2862
2863 #: tools/virt-list-partitions.pl:149
2864 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2865 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2866
2867 #: tools/virt-ls.pl:153 tools/virt-ls.pl:159
2868 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2869 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2870
2871 #: tools/virt-ls.pl:178
2872 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2873 msgstr ""
2874 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
2875 "wyświetlenia"
2876
2877 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2878 msgid "virt-make-fs input output\n"
2879 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
2880
2881 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2882 msgid "unexpected output from 'du' command"
2883 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2884
2885 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2886 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2887 #, perl-brace-format
2888 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2889 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
2890
2891 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2892 #, perl-brace-format
2893 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2894 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
2895
2896 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2897 msgid ""
2898 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2899 msgstr ""
2900 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
2901 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2902
2903 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2904 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2905 msgstr ""
2906 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
2907 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
2908
2909 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2910 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2911 msgstr ""
2912 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2913
2914 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2915 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2916 msgstr ""
2917 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2918 "komunikaty błędów\n"
2919
2920 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2921 msgid ""
2922 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2923 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2924 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2925 msgstr ""
2926 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
2927 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
2928 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
2929
2930 #: tools/virt-rescue.pl:222
2931 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2932 msgstr ""
2933 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
2934 "rescue"
2935
2936 #: tools/virt-resize.pl:33
2937 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2938 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
2939
2940 #: tools/virt-resize.pl:584
2941 #, perl-brace-format
2942 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2943 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
2944
2945 #: tools/virt-resize.pl:586
2946 #, perl-brace-format
2947 msgid ""
2948 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2949 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2950 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2951 msgstr ""
2952 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
2953 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
2954 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
2955 "więcej.\n"
2956
2957 #: tools/virt-resize.pl:665 tools/virt-resize.pl:668
2958 #, perl-brace-format
2959 msgid ""
2960 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2961 msgstr ""
2962 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
2963
2964 #: tools/virt-resize.pl:684 tools/virt-resize.pl:696
2965 msgid "virt-resize: short read"
2966 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
2967
2968 #: tools/virt-resize.pl:830
2969 #, perl-brace-format
2970 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2971 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
2972
2973 #: tools/virt-resize.pl:850
2974 #, perl-brace-format
2975 msgid ""
2976 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2977 "command line option\n"
2978 msgstr ""
2979 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
2980 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
2981
2982 #: tools/virt-resize.pl:856
2983 #, perl-brace-format
2984 msgid ""
2985 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2986 msgstr ""
2987 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
2988 "wiersza poleceń\n"
2989
2990 #: tools/virt-resize.pl:860
2991 #, perl-brace-format
2992 msgid ""
2993 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2994 msgstr ""
2995 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
2996 "poleceń\n"
2997
2998 #: tools/virt-resize.pl:902
2999 #, perl-brace-format
3000 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3001 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3002
3003 #: tools/virt-resize.pl:910
3004 #, perl-brace-format
3005 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3006 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3007
3008 #: tools/virt-resize.pl:927
3009 #, perl-brace-format
3010 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3011 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3012
3013 #: tools/virt-resize.pl:932
3014 #, perl-brace-format
3015 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3016 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3017
3018 #: tools/virt-resize.pl:955
3019 #, perl-brace-format
3020 msgid ""
3021 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3022 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3023 "size.\n"
3024 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3025 msgstr ""
3026 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
3027 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
3028 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3029 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3030
3031 #: tools/virt-resize.pl:971
3032 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3033 msgstr ""
3034 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3035
3036 #: tools/virt-resize.pl:1020
3037 #, perl-brace-format
3038 msgid ""
3039 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3040 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3041 msgstr ""
3042 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3043 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3044
3045 #: tools/virt-resize.pl:1035
3046 msgid ""
3047 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3048 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3049 msgstr ""
3050 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3051 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3052
3053 #: tools/virt-resize.pl:1050
3054 msgid "Summary of changes:\n"
3055 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3056
3057 #: tools/virt-resize.pl:1054
3058 #, perl-brace-format
3059 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3060 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3061
3062 #: tools/virt-resize.pl:1056
3063 #, perl-brace-format
3064 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3065 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3066
3067 #: tools/virt-resize.pl:1058
3068 #, perl-brace-format
3069 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3070 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3071
3072 #: tools/virt-resize.pl:1063
3073 #, perl-brace-format
3074 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3075 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3076
3077 #: tools/virt-resize.pl:1068
3078 #, perl-brace-format
3079 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3080 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3081
3082 #: tools/virt-resize.pl:1073
3083 #, perl-brace-format
3084 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3085 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3086
3087 #: tools/virt-resize.pl:1079
3088 #, perl-brace-format
3089 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3090 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3091
3092 #: tools/virt-resize.pl:1086
3093 #, perl-brace-format
3094 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3095 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3096
3097 #: tools/virt-resize.pl:1091
3098 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3099 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3100
3101 #: tools/virt-resize.pl:1093
3102 msgid ""
3103 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3104 "and so it will just be ignored.\n"
3105 msgstr ""
3106 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3107 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3108
3109 #: tools/virt-resize.pl:1096
3110 msgid ""
3111 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3112 "to partition this extra space if you want.\n"
3113 msgstr ""
3114 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3115 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3116 "potrzeby.\n"
3117
3118 #: tools/virt-resize.pl:1099
3119 #, perl-brace-format
3120 msgid ""
3121 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3122 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3123 "or adjust your resizing requests.\n"
3124 msgstr ""
3125 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3126 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3127 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3128
3129 #: tools/virt-resize.pl:1116
3130 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3131 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3132
3133 #: tools/virt-resize.pl:1211
3134 #, perl-brace-format
3135 msgid "Copying {p} ...\n"
3136 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3137
3138 #: tools/virt-resize.pl:1274 tools/virt-resize.pl:1332
3139 #, perl-brace-format
3140 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3141 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3142
3143 #: tools/virt-tar.pl:178 tools/virt-tar.pl:185
3144 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3145 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3146
3147 #: tools/virt-tar.pl:207
3148 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3149 msgstr ""
3150 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3151 "pliku"
3152
3153 #: tools/virt-tar.pl:210
3154 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3155 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3156
3157 #: tools/virt-tar.pl:221
3158 #, perl-brace-format
3159 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3160 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3161
3162 #: tools/virt-tar.pl:224
3163 #, perl-brace-format
3164 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3165 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3166
3167 #: tools/virt-win-reg.pl:276
3168 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3169 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3170
3171 #: tools/virt-win-reg.pl:315
3172 msgid ""
3173 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3174 "export\n"
3175 msgstr ""
3176 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3177 "wartości do wyeksportowania\n"
3178
3179 #: tools/virt-win-reg.pl:426
3180 #, perl-brace-format
3181 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3182 msgstr ""
3183 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3184
3185 #: tools/virt-win-reg.pl:443 tools/virt-win-reg.pl:465
3186 #, perl-brace-format
3187 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3188 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3189
3190 #: tools/virt-win-reg.pl:450
3191 #, perl-brace-format
3192 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3193 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3194
3195 #: tools/virt-win-reg.pl:472
3196 #, perl-brace-format
3197 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3198 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3199
3200 #~ msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
3201 #~ msgstr ""
3202 #~ "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
3203
3204 #~ msgid ""
3205 #~ "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-"
3206 #~ "perl\n"
3207 #~ msgstr ""
3208 #~ "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować "
3209 #~ "bibliotekę perl-YAML lub libyaml-perl\n"
3210
3211 #~ msgid "  Mountpoints:\n"
3212 #~ msgstr " Punkty montowania:\n"
3213
3214 #~ msgid "  Filesystems:\n"
3215 #~ msgstr "  Systemy plików:\n"
3216
3217 #~ msgid "  Modprobe aliases:\n"
3218 #~ msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
3219
3220 #~ msgid "  Initrd modules:\n"
3221 #~ msgstr "  Moduły initrd:\n"
3222
3223 #~ msgid "  Applications:\n"
3224 #~ msgstr "  Aplikacje:\n"
3225
3226 #~ msgid "  Kernels:\n"
3227 #~ msgstr "  Jądra:\n"
3228
3229 #~ msgid "  Windows Registry entries:\n"
3230 #~ msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
3231
3232 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
3233 #~ msgstr ""
3234 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3235 #~ "cat"
3236
3237 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
3238 #~ msgstr ""
3239 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3240 #~ "edit"
3241
3242 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3243 #~ msgstr ""
3244 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3245 #~ "tar\n"
3246
3247 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3248 #~ msgstr ""
3249 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3250 #~ "win-reg"