todo: Remove obsolete items from TODO file.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-10-22 23:11+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-10-23 13:41+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: fish/alloc.c:37
19 #, c-format
20 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
21 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
22
23 #: fish/alloc.c:51
24 #, c-format
25 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
26 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
27
28 #: fish/alloc.c:75
29 #, c-format
30 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
31 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
32
33 #: fish/alloc.c:156
34 #, c-format
35 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
36 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
37
38 #: fish/cmds.c:41
39 msgid "Command"
40 msgstr "Polecenie"
41
42 #: fish/cmds.c:41
43 msgid "Description"
44 msgstr "Opis"
45
46 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:473
47 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
48 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
49
50 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:468 fish/cmds.c:698
51 msgid "add an image to examine or modify"
52 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
53
54 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:478
55 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
56 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
57
58 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:628
59 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
60 msgstr ""
61 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
62
63 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:623
64 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
65 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
66
67 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:388
68 msgid "allocate and add a disk file"
69 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
70
71 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:1893
72 msgid "clear Augeas path"
73 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
74
75 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:783
76 msgid "close the current Augeas handle"
77 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
78
79 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:793
80 msgid "define an Augeas node"
81 msgstr "określa węzeł Augeas"
82
83 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:788
84 msgid "define an Augeas variable"
85 msgstr "określa zmienną Augeas"
86
87 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:798
88 msgid "look up the value of an Augeas path"
89 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
90
91 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:778
92 msgid "create a new Augeas handle"
93 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
94
95 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:808
96 msgid "insert a sibling Augeas node"
97 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
98
99 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:833
100 msgid "load files into the tree"
101 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
102
103 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:838
104 msgid "list Augeas nodes under augpath"
105 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
106
107 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:823
108 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
109 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
110
111 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:818
112 msgid "move Augeas node"
113 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
114
115 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:813
116 msgid "remove an Augeas path"
117 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
118
119 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:828
120 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
121 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
122
123 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:803
124 msgid "set Augeas path to value"
125 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
126
127 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:1778
128 msgid "test availability of some parts of the API"
129 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
130
131 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:1953
132 msgid "return a list of all optional groups"
133 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
134
135 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:1908
136 msgid "upload base64-encoded data to file"
137 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
138
139 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:1913
140 msgid "download file and encode as base64"
141 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
142
143 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:1018
144 msgid "flush device buffers"
145 msgstr "czyści bufory urządzenia"
146
147 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:998
148 msgid "get blocksize of block device"
149 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
150
151 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:988
152 msgid "is block device set to read-only"
153 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
154
155 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:1013
156 msgid "get total size of device in bytes"
157 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
158
159 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:993
160 msgid "get sectorsize of block device"
161 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
162
163 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:1008
164 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
165 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
166
167 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:1023
168 msgid "reread partition table"
169 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
170
171 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:1003
172 msgid "set blocksize of block device"
173 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
174
175 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:978
176 msgid "set block device to read-only"
177 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
178
179 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:983
180 msgid "set block device to read-write"
181 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
182
183 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:1683
184 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
185 msgstr ""
186 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
187
188 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:718
189 msgid "list the contents of a file"
190 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
191
192 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1038
193 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
194 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
195
196 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:1883
197 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
198 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
199
200 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:1918
201 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
202 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
203
204 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:868
205 msgid "change file mode"
206 msgstr "zmienia tryb pliku"
207
208 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:873 fish/cmds.c:1713
209 msgid "change file owner and group"
210 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
211
212 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:948
213 msgid "run a command from the guest filesystem"
214 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
215
216 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:953
217 msgid "run a command, returning lines"
218 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
219
220 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:483
221 msgid "add qemu parameters"
222 msgstr "dodaje parametry QEMU"
223
224 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:393
225 msgid "copy local files or directories into an image"
226 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
227
228 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:398
229 msgid "copy remote files or directories out of an image"
230 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
231
232 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:1833
233 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
234 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
235
236 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1133
237 msgid "copy a file"
238 msgstr "kopiuje plik"
239
240 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:1138
241 msgid "copy a file or directory recursively"
242 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
243
244 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:1783
245 msgid "copy from source to destination using dd"
246 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
247
248 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:1078
249 msgid "debugging and internals"
250 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
251
252 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:1903
253 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
254 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
255
256 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:1323
257 msgid "report file system disk space usage"
258 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
259
260 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:1328
261 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
262 msgstr ""
263 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
264
265 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1153
266 msgid "return kernel messages"
267 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
268
269 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1033
270 msgid "download a file to the local machine"
271 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
272
273 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:2068
274 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
275 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
276
277 #: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:1148
278 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
279 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
280
281 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1333
282 msgid "estimate file space usage"
283 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
284
285 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:1238
286 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
287 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
288
289 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:403
290 msgid "display a line of text"
291 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
292
293 #: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:1673
294 msgid "echo arguments back to the client"
295 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
296
297 #: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:408
298 msgid "edit a file"
299 msgstr "modyfikuje plik"
300
301 #: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:114
302 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:372 fish/cmds.c:373
303 #: fish/cmds.c:377 fish/cmds.c:378 fish/cmds.c:380 fish/cmds.c:381
304 #: fish/cmds.c:1453 fish/cmds.c:1458 fish/cmds.c:1463 fish/cmds.c:1468
305 #: fish/cmds.c:1473 fish/cmds.c:1478 fish/cmds.c:1483 fish/cmds.c:1488
306 #: fish/cmds.c:1493 fish/cmds.c:1498 fish/cmds.c:1503 fish/cmds.c:1508
307 msgid "return lines matching a pattern"
308 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
309
310 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:1163
311 msgid "test if two files have equal contents"
312 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
313
314 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:878
315 msgid "test if file or directory exists"
316 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
317
318 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:1543 fish/cmds.c:1958
319 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
320 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
321
322 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:943
323 msgid "determine file type"
324 msgstr "określa typ pliku"
325
326 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:633
327 msgid "detect the architecture of a binary file"
328 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
329
330 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:1788
331 msgid "return the size of the file in bytes"
332 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
333
334 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:1773
335 msgid "fill a file with octets"
336 msgstr "wypełnia plik oktetami"
337
338 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:1923
339 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
340 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
341
342 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:1233
343 msgid "find all files and directories"
344 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
345
346 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:1678
347 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
348 msgstr ""
349 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
350
351 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:2028
352 msgid "find a filesystem by label"
353 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
354
355 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:2023
356 msgid "find a filesystem by UUID"
357 msgstr "znajduje system plików według UUID"
358
359 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:1118
360 msgid "run the filesystem checker"
361 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
362
363 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:513
364 msgid "get the additional kernel options"
365 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
366
367 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:523
368 msgid "get autosync mode"
369 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
370
371 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:608
372 msgid "get direct appliance mode flag"
373 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
374
375 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:1103
376 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
377 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
378
379 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:1113
380 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
381 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
382
383 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:568
384 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
385 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
386
387 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:688
388 msgid "get enable network flag"
389 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
390
391 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:503
392 msgid "get the search path"
393 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
394
395 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:573
396 msgid "get PID of qemu subprocess"
397 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
398
399 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:493
400 msgid "get the qemu binary"
401 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
402
403 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:618
404 msgid "get recovery process enabled flag"
405 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
406
407 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:588
408 msgid "get SELinux enabled flag"
409 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
410
411 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:558
412 msgid "get the current state"
413 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
414
415 #: fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:598
416 msgid "get command trace enabled flag"
417 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
418
419 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:1898
420 msgid "get the current umask"
421 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
422
423 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:533
424 msgid "get verbose mode"
425 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
426
427 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:1628
428 msgid "get SELinux security context"
429 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
430
431 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:1403 fish/cmds.c:1408
432 msgid "list extended attributes of a file or directory"
433 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
434
435 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:413
436 msgid "expand wildcards in command"
437 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
438
439 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:1263
440 msgid "expand a wildcard path"
441 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
442
443 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:1128
444 msgid "install GRUB"
445 msgstr "instaluje program GRUB"
446
447 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:1303
448 msgid "return first 10 lines of a file"
449 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
450
451 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:1308
452 msgid "return first N lines of a file"
453 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
454
455 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:1178
456 msgid "dump a file in hexadecimal"
457 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
458
459 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:418
460 msgid "edit with a hex editor"
461 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
462
463 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:1803
464 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
465 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
466
467 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:1338
468 msgid "list files in an initrd"
469 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
470
471 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:1598
472 msgid "add an inotify watch"
473 msgstr "dodaje obserwację inotify"
474
475 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:1618
476 msgid "close the inotify handle"
477 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
478
479 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:1613
480 msgid "return list of watched files that had events"
481 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
482
483 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:1593
484 msgid "create an inotify handle"
485 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
486
487 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:1608
488 msgid "return list of inotify events"
489 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
490
491 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:1603
492 msgid "remove an inotify watch"
493 msgstr "usuwa obserwację inotify"
494
495 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:648
496 msgid "get architecture of inspected operating system"
497 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
498
499 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:653
500 msgid "get distro of inspected operating system"
501 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
502
503 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:678
504 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
505 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
506
507 #: fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:658
508 msgid "get major version of inspected operating system"
509 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
510
511 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:663
512 msgid "get minor version of inspected operating system"
513 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
514
515 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:673
516 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
517 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
518
519 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:668
520 msgid "get product name of inspected operating system"
521 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
522
523 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:643
524 msgid "get type of inspected operating system"
525 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
526
527 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:638
528 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
529 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
530
531 #: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:2038
532 msgid "test if block device"
533 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
534
535 #: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:553
536 msgid "is busy processing a command"
537 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
538
539 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:2033
540 msgid "test if character device"
541 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
542
543 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:543
544 msgid "is in configuration state"
545 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
546
547 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:888
548 msgid "test if a directory"
549 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
550
551 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:2043
552 msgid "test if FIFO (named pipe)"
553 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
554
555 #: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:883
556 msgid "test if a regular file"
557 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
558
559 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:548
560 msgid "is launching subprocess"
561 msgstr "uruchamia podprocesy"
562
563 #: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:2018
564 msgid "test if device is a logical volume"
565 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
566
567 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:538
568 msgid "is ready to accept commands"
569 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
570
571 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:2053
572 msgid "test if socket"
573 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
574
575 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:2048
576 msgid "test if symbolic link"
577 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
578
579 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:463
580 msgid "kill the qemu subprocess"
581 msgstr "niszczy podproces QEMU"
582
583 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:458
584 msgid "launch the qemu subprocess"
585 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
586
587 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:423
588 msgid "change working directory"
589 msgstr "zmienia katalog roboczy"
590
591 #: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:733
592 msgid "list the block devices"
593 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
594
595 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:693
596 msgid "list filesystems"
597 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
598
599 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:738
600 msgid "list the partitions"
601 msgstr "wyświetla listę partycji"
602
603 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:723
604 msgid "list the files in a directory (long format)"
605 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
606
607 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:1518 fish/cmds.c:1523
608 msgid "create a hard link"
609 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
610
611 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:1528 fish/cmds.c:1533
612 msgid "create a symbolic link"
613 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
614
615 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:1423 fish/cmds.c:1428
616 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
617 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
618
619 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:728
620 msgid "list the files in a directory"
621 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
622
623 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:1413 fish/cmds.c:1418
624 msgid "set extended attribute of a file or directory"
625 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
626
627 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:963
628 msgid "get file information for a symbolic link"
629 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
630
631 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1718
632 msgid "lstat on multiple files"
633 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
634
635 #: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:2008
636 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
637 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
638
639 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1993
640 msgid "close a LUKS device"
641 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
642
643 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1998 fish/cmds.c:2003
644 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
645 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
646
647 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:2013
648 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
649 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
650
651 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1983
652 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
653 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
654
655 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1988
656 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
657 msgstr ""
658 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
659 "odczytu"
660
661 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:903
662 msgid "create an LVM logical volume"
663 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
664
665 #: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:1978
666 msgid "clear LVM device filter"
667 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
668
669 #: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:938
670 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
671 msgstr ""
672 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
673
674 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1973
675 msgid "set LVM device filter"
676 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
677
678 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1083
679 msgid "remove an LVM logical volume"
680 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
681
682 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1793
683 msgid "rename an LVM logical volume"
684 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
685
686 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:1223
687 msgid "resize an LVM logical volume"
688 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
689
690 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:1888
691 msgid "expand an LV to fill free space"
692 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
693
694 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:753 fish/cmds.c:768
695 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
696 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
697
698 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1818
699 msgid "get the UUID of a logical volume"
700 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
701
702 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:1723
703 msgid "lgetxattr on multiple files"
704 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
705
706 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:428
707 msgid "open the manual"
708 msgstr "otwiera podręcznik"
709
710 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:858
711 msgid "create a directory"
712 msgstr "tworzy katalog"
713
714 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:1708
715 msgid "create a directory with a particular mode"
716 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
717
718 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:863
719 msgid "create a directory and parents"
720 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
721
722 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:1283
723 msgid "create a temporary directory"
724 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
725
726 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:1653
727 #: fish/cmds.c:1658 fish/cmds.c:1663
728 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
729 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
730
731 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:1638
732 msgid "make ext2/3/4 external journal"
733 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
734
735 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:1643
736 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
737 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
738
739 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:1648
740 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
741 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
742
743 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:1368
744 msgid "make FIFO (named pipe)"
745 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
746
747 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:908
748 msgid "make a filesystem"
749 msgstr "tworzy system plików"
750
751 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:1633
752 msgid "make a filesystem with block size"
753 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
754
755 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:1438
756 msgid "create a mountpoint"
757 msgstr "tworzy punkt montowania"
758
759 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:1363
760 msgid "make block, character or FIFO devices"
761 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
762
763 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:1373
764 msgid "make block device node"
765 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
766
767 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:1378
768 msgid "make char device node"
769 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
770
771 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:1348
772 msgid "create a swap partition"
773 msgstr "tworzy partycję wymiany"
774
775 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:1353
776 msgid "create a swap partition with a label"
777 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
778
779 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:1358
780 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
781 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
782
783 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:1588
784 msgid "create a swap file"
785 msgstr "tworzy plik wymiany"
786
787 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:1668
788 msgid "load a kernel module"
789 msgstr "wczytuje moduł jądra"
790
791 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:433
792 msgid "view a file"
793 msgstr "wyświetla plik"
794
795 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:703
796 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
797 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
798
799 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:1343
800 msgid "mount a file using the loop device"
801 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
802
803 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:1068
804 msgid "mount a guest disk with mount options"
805 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
806
807 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:1063
808 msgid "mount a guest disk, read-only"
809 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
810
811 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:1073
812 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
813 msgstr ""
814 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
815 "plików"
816
817 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:1433
818 msgid "show mountpoints"
819 msgstr "wyświetla punkty montowania"
820
821 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:928
822 msgid "show mounted filesystems"
823 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
824
825 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:1143
826 msgid "move a file"
827 msgstr "przenosi plik"
828
829 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:1248
830 msgid "probe NTFS volume"
831 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
832
833 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:1853
834 msgid "resize an NTFS filesystem"
835 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
836
837 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:1948
838 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
839 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
840
841 #: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:1743
842 msgid "add a partition to the device"
843 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
844
845 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:1863
846 msgid "delete a partition"
847 msgstr "usuwa partycję"
848
849 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:1748
850 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
851 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
852
853 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:1868
854 msgid "return true if a partition is bootable"
855 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
856
857 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:1873
858 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
859 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
860
861 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:1768
862 msgid "get the partition table type"
863 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
864
865 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:1738
866 msgid "create an empty partition table"
867 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
868
869 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:1763
870 msgid "list partitions on a device"
871 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
872
873 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:1753
874 msgid "make a partition bootable"
875 msgstr "zmienia partycję na startową"
876
877 #: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:1878
878 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
879 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
880
881 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:1758
882 msgid "set partition name"
883 msgstr "ustawia nazwę partycji"
884
885 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:2058
886 msgid "convert partition name to device name"
887 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
888
889 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:1158
890 msgid "ping the guest daemon"
891 msgstr "odpytuje demona gościa"
892
893 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:1733
894 msgid "read part of a file"
895 msgstr "odczytuje część pliku"
896
897 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:2078
898 msgid "read part of a device"
899 msgstr "odczytuje część urządzenia"
900
901 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:893
902 msgid "create an LVM physical volume"
903 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
904
905 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:1093
906 msgid "remove an LVM physical volume"
907 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
908
909 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:1188
910 msgid "resize an LVM physical volume"
911 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
912
913 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:1943
914 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
915 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
916
917 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:743 fish/cmds.c:758
918 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
919 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
920
921 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:1808
922 msgid "get the UUID of a physical volume"
923 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
924
925 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:1933
926 msgid "write to part of a file"
927 msgstr "zapisuje do części pliku"
928
929 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:2073
930 msgid "write to part of a device"
931 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
932
933 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:1448
934 msgid "read a file"
935 msgstr "odczytuje plik"
936
937 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:773
938 msgid "read file as lines"
939 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
940
941 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:1388
942 msgid "read directories entries"
943 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
944
945 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:1538
946 msgid "read the target of a symbolic link"
947 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
948
949 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:1728
950 msgid "readlink on multiple files"
951 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
952
953 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:1513
954 msgid "canonicalized absolute pathname"
955 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
956
957 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:438
958 msgid "close and reopen libguestfs handle"
959 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
960
961 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:1228
962 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
963 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
964
965 #: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:1938
966 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
967 msgstr ""
968 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
969
970 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:843
971 msgid "remove a file"
972 msgstr "usuwa plik"
973
974 #: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:853
975 msgid "remove a file or directory recursively"
976 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
977
978 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:848
979 msgid "remove a directory"
980 msgstr "usuwa katalog"
981
982 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1443
983 msgid "remove a mountpoint"
984 msgstr "usuwa punkt montowania"
985
986 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1268
987 msgid "scrub (securely wipe) a device"
988 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
989
990 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:1273
991 msgid "scrub (securely wipe) a file"
992 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
993
994 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:1278
995 msgid "scrub (securely wipe) free space"
996 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
997
998 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:508
999 msgid "add options to kernel command line"
1000 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1001
1002 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:518
1003 msgid "set autosync mode"
1004 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1005
1006 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:603
1007 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1008 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1009
1010 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:1098
1011 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1012 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1013
1014 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:1108
1015 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1016 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1017
1018 #: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:563
1019 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1020 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1021
1022 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:683
1023 msgid "set enable network flag"
1024 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1025
1026 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:498
1027 msgid "set the search path"
1028 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1029
1030 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:488
1031 msgid "set the qemu binary"
1032 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1033
1034 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:613
1035 msgid "enable or disable the recovery process"
1036 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1037
1038 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:583
1039 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1040 msgstr ""
1041 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1042
1043 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:593
1044 msgid "enable or disable command traces"
1045 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1046
1047 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:528
1048 msgid "set verbose mode"
1049 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1050
1051 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:1623
1052 msgid "set SELinux security context"
1053 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1054
1055 #: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:913 fish/cmds.c:1393
1056 msgid "create partitions on a block device"
1057 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1058
1059 #: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:1193
1060 msgid "modify a single partition on a block device"
1061 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1062
1063 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:1208
1064 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1065 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1066
1067 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:1203
1068 msgid "display the kernel geometry"
1069 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1070
1071 #: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:1198
1072 msgid "display the partition table"
1073 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1074
1075 #: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:1253
1076 msgid "run a command via the shell"
1077 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1078
1079 #: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:1258
1080 msgid "run a command via the shell returning lines"
1081 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1082
1083 #: fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:1243
1084 msgid "sleep for some seconds"
1085 msgstr "usypia na kilka sekund"
1086
1087 #: fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:443
1088 msgid "create a sparse disk image and add"
1089 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1090
1091 #: fish/cmds.c:319 fish/cmds.c:958
1092 msgid "get file information"
1093 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1094
1095 #: fish/cmds.c:320 fish/cmds.c:968
1096 msgid "get file system statistics"
1097 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1098
1099 #: fish/cmds.c:321 fish/cmds.c:322 fish/cmds.c:1168 fish/cmds.c:1173
1100 msgid "print the printable strings in a file"
1101 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1102
1103 #: fish/cmds.c:323 fish/cmds.c:448
1104 msgid "list supported groups of commands"
1105 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1106
1107 #: fish/cmds.c:324 fish/cmds.c:1553
1108 msgid "disable swap on device"
1109 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1110
1111 #: fish/cmds.c:325 fish/cmds.c:1563
1112 msgid "disable swap on file"
1113 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1114
1115 #: fish/cmds.c:326 fish/cmds.c:1573
1116 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1117 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1118
1119 #: fish/cmds.c:327 fish/cmds.c:1583
1120 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1121 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1122
1123 #: fish/cmds.c:328 fish/cmds.c:1548
1124 msgid "enable swap on device"
1125 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1126
1127 #: fish/cmds.c:329 fish/cmds.c:1558
1128 msgid "enable swap on file"
1129 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1130
1131 #: fish/cmds.c:330 fish/cmds.c:1568
1132 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1133 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1134
1135 #: fish/cmds.c:331 fish/cmds.c:1578
1136 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1137 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1138
1139 #: fish/cmds.c:332 fish/cmds.c:708
1140 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1141 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1142
1143 #: fish/cmds.c:333 fish/cmds.c:1313
1144 msgid "return last 10 lines of a file"
1145 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1146
1147 #: fish/cmds.c:334 fish/cmds.c:1318
1148 msgid "return last N lines of a file"
1149 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1150
1151 #: fish/cmds.c:335 fish/cmds.c:1043
1152 msgid "unpack tarfile to directory"
1153 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1154
1155 #: fish/cmds.c:336 fish/cmds.c:1048
1156 msgid "pack directory into tarfile"
1157 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1158
1159 #: fish/cmds.c:337 fish/cmds.c:344 fish/cmds.c:1053 fish/cmds.c:1843
1160 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1161 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1162
1163 #: fish/cmds.c:338 fish/cmds.c:345 fish/cmds.c:1058 fish/cmds.c:1848
1164 msgid "pack directory into compressed tarball"
1165 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1166
1167 #: fish/cmds.c:339 fish/cmds.c:453
1168 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1169 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1170
1171 #: fish/cmds.c:340 fish/cmds.c:713
1172 msgid "update file timestamps or create a new file"
1173 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1174
1175 #: fish/cmds.c:341 fish/cmds.c:1693
1176 msgid "truncate a file to zero size"
1177 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1178
1179 #: fish/cmds.c:342 fish/cmds.c:1698
1180 msgid "truncate a file to a particular size"
1181 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1182
1183 #: fish/cmds.c:343 fish/cmds.c:973
1184 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1185 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1186
1187 #: fish/cmds.c:346 fish/cmds.c:1383
1188 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1189 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1190
1191 #: fish/cmds.c:347 fish/cmds.c:923
1192 msgid "unmount a filesystem"
1193 msgstr "odmontowuje system plików"
1194
1195 #: fish/cmds.c:348 fish/cmds.c:933
1196 msgid "unmount all filesystems"
1197 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1198
1199 #: fish/cmds.c:349 fish/cmds.c:1028
1200 msgid "upload a file from the local machine"
1201 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1202
1203 #: fish/cmds.c:350 fish/cmds.c:2063
1204 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1205 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1206
1207 #: fish/cmds.c:351 fish/cmds.c:1703
1208 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1209 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1210
1211 #: fish/cmds.c:352 fish/cmds.c:578
1212 msgid "get the library version number"
1213 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1214
1215 #: fish/cmds.c:353 fish/cmds.c:1963
1216 msgid "get the filesystem label"
1217 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1218
1219 #: fish/cmds.c:354 fish/cmds.c:1688
1220 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1221 msgstr ""
1222 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1223 "zamontowanemu urządzeniu"
1224
1225 #: fish/cmds.c:355 fish/cmds.c:1968
1226 msgid "get the filesystem UUID"
1227 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1228
1229 #: fish/cmds.c:356 fish/cmds.c:1218
1230 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1231 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1232
1233 #: fish/cmds.c:357 fish/cmds.c:1213
1234 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1235 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1236
1237 #: fish/cmds.c:358 fish/cmds.c:898
1238 msgid "create an LVM volume group"
1239 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1240
1241 #: fish/cmds.c:359 fish/cmds.c:1828
1242 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1243 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1244
1245 #: fish/cmds.c:360 fish/cmds.c:1823
1246 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1247 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1248
1249 #: fish/cmds.c:361 fish/cmds.c:1088
1250 msgid "remove an LVM volume group"
1251 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1252
1253 #: fish/cmds.c:362 fish/cmds.c:1798
1254 msgid "rename an LVM volume group"
1255 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1256
1257 #: fish/cmds.c:363 fish/cmds.c:364 fish/cmds.c:748 fish/cmds.c:763
1258 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1259 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1260
1261 #: fish/cmds.c:365 fish/cmds.c:1858
1262 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1263 msgstr ""
1264 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1265
1266 #: fish/cmds.c:366 fish/cmds.c:1813
1267 msgid "get the UUID of a volume group"
1268 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1269
1270 #: fish/cmds.c:367 fish/cmds.c:1298
1271 msgid "count characters in a file"
1272 msgstr "liczy znaki w pliku"
1273
1274 #: fish/cmds.c:368 fish/cmds.c:1288
1275 msgid "count lines in a file"
1276 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1277
1278 #: fish/cmds.c:369 fish/cmds.c:1293
1279 msgid "count words in a file"
1280 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1281
1282 #: fish/cmds.c:370 fish/cmds.c:1928
1283 msgid "create a new file"
1284 msgstr "tworzy nowy plik"
1285
1286 #: fish/cmds.c:371 fish/cmds.c:918
1287 msgid "create a file"
1288 msgstr "tworzy plik"
1289
1290 #: fish/cmds.c:374 fish/cmds.c:1123
1291 msgid "write zeroes to the device"
1292 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1293
1294 #: fish/cmds.c:375 fish/cmds.c:1838
1295 msgid "write zeroes to an entire device"
1296 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1297
1298 #: fish/cmds.c:376 fish/cmds.c:1183
1299 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1300 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1301
1302 #: fish/cmds.c:379 fish/cmds.c:1398
1303 msgid "determine file type inside a compressed file"
1304 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1305
1306 #: fish/cmds.c:382
1307 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1308 msgstr ""
1309 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1310 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1311 "o poleceniu."
1312
1313 #: fish/cmds.c:2359 fish/cmds.c:2372 fish/cmds.c:2387 fish/cmds.c:2403
1314 #: fish/cmds.c:2419 fish/cmds.c:2436 fish/cmds.c:2454 fish/cmds.c:2469
1315 #: fish/cmds.c:2486 fish/cmds.c:2501 fish/cmds.c:2518 fish/cmds.c:2533
1316 #: fish/cmds.c:2549 fish/cmds.c:2563 fish/cmds.c:2580 fish/cmds.c:2594
1317 #: fish/cmds.c:2609 fish/cmds.c:2624 fish/cmds.c:2639 fish/cmds.c:2654
1318 #: fish/cmds.c:2669 fish/cmds.c:2686 fish/cmds.c:2718 fish/cmds.c:2733
1319 #: fish/cmds.c:2748 fish/cmds.c:2766 fish/cmds.c:2780 fish/cmds.c:2797
1320 #: fish/cmds.c:2811 fish/cmds.c:2828 fish/cmds.c:2842 fish/cmds.c:2859
1321 #: fish/cmds.c:2873 fish/cmds.c:2891 fish/cmds.c:2909 fish/cmds.c:2926
1322 #: fish/cmds.c:2945 fish/cmds.c:2963 fish/cmds.c:2982 fish/cmds.c:3001
1323 #: fish/cmds.c:3020 fish/cmds.c:3038 fish/cmds.c:3056 fish/cmds.c:3075
1324 #: fish/cmds.c:3094 fish/cmds.c:3113 fish/cmds.c:3127 fish/cmds.c:3142
1325 #: fish/cmds.c:3206 fish/cmds.c:3221 fish/cmds.c:3236 fish/cmds.c:3254
1326 #: fish/cmds.c:3275 fish/cmds.c:3296 fish/cmds.c:3315 fish/cmds.c:3331
1327 #: fish/cmds.c:3347 fish/cmds.c:3363 fish/cmds.c:3379 fish/cmds.c:3395
1328 #: fish/cmds.c:3411 fish/cmds.c:3427 fish/cmds.c:3445 fish/cmds.c:3467
1329 #: fish/cmds.c:3502 fish/cmds.c:3518 fish/cmds.c:3540 fish/cmds.c:3561
1330 #: fish/cmds.c:3581 fish/cmds.c:3600 fish/cmds.c:3618 fish/cmds.c:3637
1331 #: fish/cmds.c:3654 fish/cmds.c:3671 fish/cmds.c:3684 fish/cmds.c:3699
1332 #: fish/cmds.c:3718 fish/cmds.c:3736 fish/cmds.c:3754 fish/cmds.c:3772
1333 #: fish/cmds.c:3790 fish/cmds.c:3809 fish/cmds.c:3848 fish/cmds.c:3904
1334 #: fish/cmds.c:3924 fish/cmds.c:3944 fish/cmds.c:3964 fish/cmds.c:3981
1335 #: fish/cmds.c:4002 fish/cmds.c:4039 fish/cmds.c:4060 fish/cmds.c:4138
1336 #: fish/cmds.c:4176 fish/cmds.c:4190 fish/cmds.c:4206 fish/cmds.c:4219
1337 #: fish/cmds.c:4234 fish/cmds.c:4255 fish/cmds.c:4276 fish/cmds.c:4297
1338 #: fish/cmds.c:4318 fish/cmds.c:4339 fish/cmds.c:4360 fish/cmds.c:4379
1339 #: fish/cmds.c:4395 fish/cmds.c:4411 fish/cmds.c:4429 fish/cmds.c:4447
1340 #: fish/cmds.c:4466 fish/cmds.c:4501 fish/cmds.c:4519 fish/cmds.c:4537
1341 #: fish/cmds.c:4553 fish/cmds.c:4570 fish/cmds.c:4592 fish/cmds.c:4614
1342 #: fish/cmds.c:4637 fish/cmds.c:4659 fish/cmds.c:4679 fish/cmds.c:4701
1343 #: fish/cmds.c:4723 fish/cmds.c:4742 fish/cmds.c:4763 fish/cmds.c:4783
1344 #: fish/cmds.c:4805 fish/cmds.c:4821 fish/cmds.c:4837 fish/cmds.c:4854
1345 #: fish/cmds.c:4871 fish/cmds.c:4891 fish/cmds.c:4908 fish/cmds.c:4928
1346 #: fish/cmds.c:4947 fish/cmds.c:4964 fish/cmds.c:4984 fish/cmds.c:5006
1347 #: fish/cmds.c:5028 fish/cmds.c:5049 fish/cmds.c:5081 fish/cmds.c:5097
1348 #: fish/cmds.c:5113 fish/cmds.c:5136 fish/cmds.c:5158 fish/cmds.c:5180
1349 #: fish/cmds.c:5201 fish/cmds.c:5217 fish/cmds.c:5238 fish/cmds.c:5331
1350 #: fish/cmds.c:5350 fish/cmds.c:5369 fish/cmds.c:5388 fish/cmds.c:5405
1351 #: fish/cmds.c:5425 fish/cmds.c:5460 fish/cmds.c:5476 fish/cmds.c:5497
1352 #: fish/cmds.c:5513 fish/cmds.c:5548 fish/cmds.c:5567 fish/cmds.c:5586
1353 #: fish/cmds.c:5605 fish/cmds.c:5626 fish/cmds.c:5642 fish/cmds.c:5660
1354 #: fish/cmds.c:5678 fish/cmds.c:5699 fish/cmds.c:5719 fish/cmds.c:5739
1355 #: fish/cmds.c:5759 fish/cmds.c:5781 fish/cmds.c:5821 fish/cmds.c:5843
1356 #: fish/cmds.c:5881 fish/cmds.c:5897 fish/cmds.c:5915 fish/cmds.c:5935
1357 #: fish/cmds.c:5957 fish/cmds.c:5978 fish/cmds.c:5995 fish/cmds.c:6013
1358 #: fish/cmds.c:6033 fish/cmds.c:6109 fish/cmds.c:6149 fish/cmds.c:6227
1359 #: fish/cmds.c:6302 fish/cmds.c:6338 fish/cmds.c:6360 fish/cmds.c:6380
1360 #: fish/cmds.c:6402 fish/cmds.c:6423 fish/cmds.c:6447 fish/cmds.c:6489
1361 #: fish/cmds.c:6529 fish/cmds.c:6549 fish/cmds.c:6566 fish/cmds.c:6584
1362 #: fish/cmds.c:6600 fish/cmds.c:6617 fish/cmds.c:6643 fish/cmds.c:6666
1363 #: fish/cmds.c:6689 fish/cmds.c:6712 fish/cmds.c:6735 fish/cmds.c:6758
1364 #: fish/cmds.c:6781 fish/cmds.c:6804 fish/cmds.c:6827 fish/cmds.c:6850
1365 #: fish/cmds.c:6873 fish/cmds.c:6896 fish/cmds.c:6918 fish/cmds.c:6940
1366 #: fish/cmds.c:6960 fish/cmds.c:6980 fish/cmds.c:7000 fish/cmds.c:7019
1367 #: fish/cmds.c:7041 fish/cmds.c:7078 fish/cmds.c:7094 fish/cmds.c:7110
1368 #: fish/cmds.c:7128 fish/cmds.c:7146 fish/cmds.c:7162 fish/cmds.c:7178
1369 #: fish/cmds.c:7194 fish/cmds.c:7210 fish/cmds.c:7228 fish/cmds.c:7263
1370 #: fish/cmds.c:7302 fish/cmds.c:7334 fish/cmds.c:7350 fish/cmds.c:7366
1371 #: fish/cmds.c:7381 fish/cmds.c:7395 fish/cmds.c:7415 fish/cmds.c:7452
1372 #: fish/cmds.c:7489 fish/cmds.c:7527 fish/cmds.c:7566 fish/cmds.c:7606
1373 #: fish/cmds.c:7646 fish/cmds.c:7683 fish/cmds.c:7699 fish/cmds.c:7721
1374 #: fish/cmds.c:7742 fish/cmds.c:7763 fish/cmds.c:7782 fish/cmds.c:7801
1375 #: fish/cmds.c:7836 fish/cmds.c:7907 fish/cmds.c:7946 fish/cmds.c:8003
1376 #: fish/cmds.c:8028 fish/cmds.c:8053 fish/cmds.c:8080 fish/cmds.c:8138
1377 #: fish/cmds.c:8158 fish/cmds.c:8202 fish/cmds.c:8221 fish/cmds.c:8259
1378 #: fish/cmds.c:8295 fish/cmds.c:8314 fish/cmds.c:8335 fish/cmds.c:8391
1379 #: fish/cmds.c:8410 fish/cmds.c:8431 fish/cmds.c:8452 fish/cmds.c:8470
1380 #: fish/cmds.c:8489 fish/cmds.c:8515 fish/cmds.c:8534 fish/cmds.c:8553
1381 #: fish/cmds.c:8572 fish/cmds.c:8591 fish/cmds.c:8612 fish/cmds.c:8646
1382 #: fish/cmds.c:8663 fish/cmds.c:8685 fish/cmds.c:8706 fish/cmds.c:8720
1383 #: fish/cmds.c:8736 fish/cmds.c:8772 fish/cmds.c:8810 fish/cmds.c:8849
1384 #: fish/cmds.c:8904 fish/cmds.c:8925 fish/cmds.c:8960 fish/cmds.c:8974
1385 #: fish/cmds.c:8993 fish/cmds.c:9032 fish/cmds.c:9054 fish/cmds.c:9077
1386 #: fish/cmds.c:9101 fish/cmds.c:9141 fish/cmds.c:9165 fish/cmds.c:9202
1387 #: fish/cmds.c:9232 fish/cmds.c:9262 fish/cmds.c:9289 fish/cmds.c:9308
1388 #: fish/cmds.c:9339 fish/cmds.c:9358 fish/cmds.c:9377 fish/cmds.c:9393
1389 #: fish/cmds.c:9410 fish/cmds.c:9432 fish/cmds.c:9452 fish/cmds.c:9470
1390 #: fish/cmds.c:9511 fish/cmds.c:9553 fish/cmds.c:9596 fish/cmds.c:9634
1391 #: fish/cmds.c:9652 fish/cmds.c:9671 fish/cmds.c:9690 fish/cmds.c:9710
1392 #: fish/cmds.c:9730 fish/cmds.c:9750 fish/cmds.c:9770 fish/cmds.c:9790
1393 #: fish/cmds.c:9811 fish/cmds.c:9848 fish/cmds.c:9898 fish/cmds.c:9935
1394 #, c-format
1395 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1396 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1397
1398 #: fish/cmds.c:2360 fish/cmds.c:2373 fish/cmds.c:2388 fish/cmds.c:2404
1399 #: fish/cmds.c:2420 fish/cmds.c:2437 fish/cmds.c:2455 fish/cmds.c:2470
1400 #: fish/cmds.c:2487 fish/cmds.c:2502 fish/cmds.c:2519 fish/cmds.c:2534
1401 #: fish/cmds.c:2550 fish/cmds.c:2564 fish/cmds.c:2581 fish/cmds.c:2595
1402 #: fish/cmds.c:2610 fish/cmds.c:2625 fish/cmds.c:2640 fish/cmds.c:2655
1403 #: fish/cmds.c:2670 fish/cmds.c:2687 fish/cmds.c:2719 fish/cmds.c:2734
1404 #: fish/cmds.c:2749 fish/cmds.c:2767 fish/cmds.c:2781 fish/cmds.c:2798
1405 #: fish/cmds.c:2812 fish/cmds.c:2829 fish/cmds.c:2843 fish/cmds.c:2860
1406 #: fish/cmds.c:2874 fish/cmds.c:2892 fish/cmds.c:2910 fish/cmds.c:2927
1407 #: fish/cmds.c:2946 fish/cmds.c:2964 fish/cmds.c:2983 fish/cmds.c:3002
1408 #: fish/cmds.c:3021 fish/cmds.c:3039 fish/cmds.c:3057 fish/cmds.c:3076
1409 #: fish/cmds.c:3095 fish/cmds.c:3114 fish/cmds.c:3128 fish/cmds.c:3143
1410 #: fish/cmds.c:3163 fish/cmds.c:3207 fish/cmds.c:3222 fish/cmds.c:3237
1411 #: fish/cmds.c:3255 fish/cmds.c:3276 fish/cmds.c:3297 fish/cmds.c:3316
1412 #: fish/cmds.c:3332 fish/cmds.c:3348 fish/cmds.c:3364 fish/cmds.c:3380
1413 #: fish/cmds.c:3396 fish/cmds.c:3412 fish/cmds.c:3428 fish/cmds.c:3446
1414 #: fish/cmds.c:3468 fish/cmds.c:3503 fish/cmds.c:3519 fish/cmds.c:3541
1415 #: fish/cmds.c:3562 fish/cmds.c:3582 fish/cmds.c:3601 fish/cmds.c:3619
1416 #: fish/cmds.c:3638 fish/cmds.c:3655 fish/cmds.c:3672 fish/cmds.c:3685
1417 #: fish/cmds.c:3700 fish/cmds.c:3719 fish/cmds.c:3737 fish/cmds.c:3755
1418 #: fish/cmds.c:3773 fish/cmds.c:3791 fish/cmds.c:3810 fish/cmds.c:3849
1419 #: fish/cmds.c:3905 fish/cmds.c:3925 fish/cmds.c:3945 fish/cmds.c:3965
1420 #: fish/cmds.c:3982 fish/cmds.c:4003 fish/cmds.c:4040 fish/cmds.c:4061
1421 #: fish/cmds.c:4139 fish/cmds.c:4177 fish/cmds.c:4191 fish/cmds.c:4207
1422 #: fish/cmds.c:4220 fish/cmds.c:4235 fish/cmds.c:4256 fish/cmds.c:4277
1423 #: fish/cmds.c:4298 fish/cmds.c:4319 fish/cmds.c:4340 fish/cmds.c:4361
1424 #: fish/cmds.c:4380 fish/cmds.c:4396 fish/cmds.c:4412 fish/cmds.c:4430
1425 #: fish/cmds.c:4448 fish/cmds.c:4467 fish/cmds.c:4502 fish/cmds.c:4520
1426 #: fish/cmds.c:4538 fish/cmds.c:4554 fish/cmds.c:4571 fish/cmds.c:4593
1427 #: fish/cmds.c:4615 fish/cmds.c:4638 fish/cmds.c:4660 fish/cmds.c:4680
1428 #: fish/cmds.c:4702 fish/cmds.c:4724 fish/cmds.c:4743 fish/cmds.c:4764
1429 #: fish/cmds.c:4784 fish/cmds.c:4806 fish/cmds.c:4822 fish/cmds.c:4838
1430 #: fish/cmds.c:4855 fish/cmds.c:4872 fish/cmds.c:4892 fish/cmds.c:4909
1431 #: fish/cmds.c:4929 fish/cmds.c:4948 fish/cmds.c:4965 fish/cmds.c:4985
1432 #: fish/cmds.c:5007 fish/cmds.c:5029 fish/cmds.c:5050 fish/cmds.c:5082
1433 #: fish/cmds.c:5098 fish/cmds.c:5114 fish/cmds.c:5137 fish/cmds.c:5159
1434 #: fish/cmds.c:5181 fish/cmds.c:5202 fish/cmds.c:5218 fish/cmds.c:5239
1435 #: fish/cmds.c:5332 fish/cmds.c:5351 fish/cmds.c:5370 fish/cmds.c:5389
1436 #: fish/cmds.c:5406 fish/cmds.c:5426 fish/cmds.c:5461 fish/cmds.c:5477
1437 #: fish/cmds.c:5498 fish/cmds.c:5514 fish/cmds.c:5549 fish/cmds.c:5568
1438 #: fish/cmds.c:5587 fish/cmds.c:5606 fish/cmds.c:5627 fish/cmds.c:5643
1439 #: fish/cmds.c:5661 fish/cmds.c:5679 fish/cmds.c:5700 fish/cmds.c:5720
1440 #: fish/cmds.c:5740 fish/cmds.c:5760 fish/cmds.c:5782 fish/cmds.c:5822
1441 #: fish/cmds.c:5844 fish/cmds.c:5882 fish/cmds.c:5898 fish/cmds.c:5916
1442 #: fish/cmds.c:5936 fish/cmds.c:5958 fish/cmds.c:5979 fish/cmds.c:5996
1443 #: fish/cmds.c:6014 fish/cmds.c:6034 fish/cmds.c:6110 fish/cmds.c:6150
1444 #: fish/cmds.c:6228 fish/cmds.c:6303 fish/cmds.c:6339 fish/cmds.c:6361
1445 #: fish/cmds.c:6381 fish/cmds.c:6403 fish/cmds.c:6424 fish/cmds.c:6448
1446 #: fish/cmds.c:6490 fish/cmds.c:6530 fish/cmds.c:6550 fish/cmds.c:6567
1447 #: fish/cmds.c:6585 fish/cmds.c:6601 fish/cmds.c:6618 fish/cmds.c:6644
1448 #: fish/cmds.c:6667 fish/cmds.c:6690 fish/cmds.c:6713 fish/cmds.c:6736
1449 #: fish/cmds.c:6759 fish/cmds.c:6782 fish/cmds.c:6805 fish/cmds.c:6828
1450 #: fish/cmds.c:6851 fish/cmds.c:6874 fish/cmds.c:6897 fish/cmds.c:6919
1451 #: fish/cmds.c:6941 fish/cmds.c:6961 fish/cmds.c:6981 fish/cmds.c:7001
1452 #: fish/cmds.c:7020 fish/cmds.c:7042 fish/cmds.c:7079 fish/cmds.c:7095
1453 #: fish/cmds.c:7111 fish/cmds.c:7129 fish/cmds.c:7147 fish/cmds.c:7163
1454 #: fish/cmds.c:7179 fish/cmds.c:7195 fish/cmds.c:7211 fish/cmds.c:7229
1455 #: fish/cmds.c:7264 fish/cmds.c:7303 fish/cmds.c:7335 fish/cmds.c:7351
1456 #: fish/cmds.c:7367 fish/cmds.c:7382 fish/cmds.c:7396 fish/cmds.c:7416
1457 #: fish/cmds.c:7453 fish/cmds.c:7490 fish/cmds.c:7528 fish/cmds.c:7567
1458 #: fish/cmds.c:7607 fish/cmds.c:7647 fish/cmds.c:7684 fish/cmds.c:7700
1459 #: fish/cmds.c:7722 fish/cmds.c:7743 fish/cmds.c:7764 fish/cmds.c:7783
1460 #: fish/cmds.c:7802 fish/cmds.c:7837 fish/cmds.c:7908 fish/cmds.c:7947
1461 #: fish/cmds.c:8004 fish/cmds.c:8029 fish/cmds.c:8054 fish/cmds.c:8081
1462 #: fish/cmds.c:8139 fish/cmds.c:8159 fish/cmds.c:8203 fish/cmds.c:8222
1463 #: fish/cmds.c:8260 fish/cmds.c:8296 fish/cmds.c:8315 fish/cmds.c:8336
1464 #: fish/cmds.c:8392 fish/cmds.c:8411 fish/cmds.c:8432 fish/cmds.c:8453
1465 #: fish/cmds.c:8471 fish/cmds.c:8490 fish/cmds.c:8516 fish/cmds.c:8535
1466 #: fish/cmds.c:8554 fish/cmds.c:8573 fish/cmds.c:8592 fish/cmds.c:8613
1467 #: fish/cmds.c:8647 fish/cmds.c:8664 fish/cmds.c:8686 fish/cmds.c:8707
1468 #: fish/cmds.c:8721 fish/cmds.c:8737 fish/cmds.c:8773 fish/cmds.c:8811
1469 #: fish/cmds.c:8850 fish/cmds.c:8905 fish/cmds.c:8926 fish/cmds.c:8961
1470 #: fish/cmds.c:8975 fish/cmds.c:8994 fish/cmds.c:9033 fish/cmds.c:9055
1471 #: fish/cmds.c:9078 fish/cmds.c:9102 fish/cmds.c:9142 fish/cmds.c:9166
1472 #: fish/cmds.c:9203 fish/cmds.c:9233 fish/cmds.c:9263 fish/cmds.c:9290
1473 #: fish/cmds.c:9309 fish/cmds.c:9340 fish/cmds.c:9359 fish/cmds.c:9378
1474 #: fish/cmds.c:9394 fish/cmds.c:9411 fish/cmds.c:9433 fish/cmds.c:9453
1475 #: fish/cmds.c:9471 fish/cmds.c:9512 fish/cmds.c:9554 fish/cmds.c:9597
1476 #: fish/cmds.c:9635 fish/cmds.c:9653 fish/cmds.c:9672 fish/cmds.c:9691
1477 #: fish/cmds.c:9711 fish/cmds.c:9731 fish/cmds.c:9751 fish/cmds.c:9771
1478 #: fish/cmds.c:9791 fish/cmds.c:9812 fish/cmds.c:9849 fish/cmds.c:9899
1479 #: fish/cmds.c:9936
1480 #, c-format
1481 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1482 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1483
1484 #: fish/cmds.c:2697 fish/cmds.c:3480 fish/cmds.c:3820 fish/cmds.c:3859
1485 #: fish/cmds.c:3878 fish/cmds.c:4015 fish/cmds.c:4072 fish/cmds.c:4091
1486 #: fish/cmds.c:4110 fish/cmds.c:4152 fish/cmds.c:4478 fish/cmds.c:5060
1487 #: fish/cmds.c:5250 fish/cmds.c:5269 fish/cmds.c:5288 fish/cmds.c:5307
1488 #: fish/cmds.c:5437 fish/cmds.c:5524 fish/cmds.c:5792 fish/cmds.c:5854
1489 #: fish/cmds.c:6044 fish/cmds.c:6063 fish/cmds.c:6082 fish/cmds.c:6120
1490 #: fish/cmds.c:6160 fish/cmds.c:6179 fish/cmds.c:6198 fish/cmds.c:6238
1491 #: fish/cmds.c:6257 fish/cmds.c:6276 fish/cmds.c:6313 fish/cmds.c:6460
1492 #: fish/cmds.c:6502 fish/cmds.c:7054 fish/cmds.c:7239 fish/cmds.c:7276
1493 #: fish/cmds.c:7313 fish/cmds.c:7427 fish/cmds.c:7463 fish/cmds.c:7500
1494 #: fish/cmds.c:7538 fish/cmds.c:7578 fish/cmds.c:7618 fish/cmds.c:7658
1495 #: fish/cmds.c:7814 fish/cmds.c:7849 fish/cmds.c:7862 fish/cmds.c:7875
1496 #: fish/cmds.c:7888 fish/cmds.c:7920 fish/cmds.c:7957 fish/cmds.c:7976
1497 #: fish/cmds.c:8093 fish/cmds.c:8112 fish/cmds.c:8171 fish/cmds.c:8184
1498 #: fish/cmds.c:8233 fish/cmds.c:8271 fish/cmds.c:8346 fish/cmds.c:8365
1499 #: fish/cmds.c:8627 fish/cmds.c:8748 fish/cmds.c:8784 fish/cmds.c:8822
1500 #: fish/cmds.c:8861 fish/cmds.c:8880 fish/cmds.c:8937 fish/cmds.c:9007
1501 #: fish/cmds.c:9113 fish/cmds.c:9181 fish/cmds.c:9214 fish/cmds.c:9244
1502 #: fish/cmds.c:9274 fish/cmds.c:9321 fish/cmds.c:9484 fish/cmds.c:9525
1503 #: fish/cmds.c:9569 fish/cmds.c:9610 fish/cmds.c:9826 fish/cmds.c:9863
1504 #: fish/cmds.c:9876 fish/cmds.c:9913 fish/cmds.c:9947 fish/cmds.c:9966
1505 #, c-format
1506 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1507 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1508
1509 #: fish/cmds.c:2703 fish/cmds.c:3486 fish/cmds.c:3826 fish/cmds.c:3865
1510 #: fish/cmds.c:3884 fish/cmds.c:4021 fish/cmds.c:4078 fish/cmds.c:4097
1511 #: fish/cmds.c:4116 fish/cmds.c:4158 fish/cmds.c:4484 fish/cmds.c:5066
1512 #: fish/cmds.c:5256 fish/cmds.c:5275 fish/cmds.c:5294 fish/cmds.c:5313
1513 #: fish/cmds.c:5443 fish/cmds.c:5530 fish/cmds.c:5798 fish/cmds.c:5860
1514 #: fish/cmds.c:6050 fish/cmds.c:6069 fish/cmds.c:6088 fish/cmds.c:6126
1515 #: fish/cmds.c:6166 fish/cmds.c:6185 fish/cmds.c:6204 fish/cmds.c:6244
1516 #: fish/cmds.c:6263 fish/cmds.c:6282 fish/cmds.c:6319 fish/cmds.c:6466
1517 #: fish/cmds.c:6508 fish/cmds.c:7060 fish/cmds.c:7245 fish/cmds.c:7282
1518 #: fish/cmds.c:7319 fish/cmds.c:7433 fish/cmds.c:7469 fish/cmds.c:7506
1519 #: fish/cmds.c:7544 fish/cmds.c:7584 fish/cmds.c:7624 fish/cmds.c:7664
1520 #: fish/cmds.c:7926 fish/cmds.c:7963 fish/cmds.c:7982 fish/cmds.c:8099
1521 #: fish/cmds.c:8239 fish/cmds.c:8277 fish/cmds.c:8352 fish/cmds.c:8371
1522 #: fish/cmds.c:8754 fish/cmds.c:8790 fish/cmds.c:8828 fish/cmds.c:8867
1523 #: fish/cmds.c:8886 fish/cmds.c:8943 fish/cmds.c:9013 fish/cmds.c:9119
1524 #: fish/cmds.c:9490 fish/cmds.c:9531 fish/cmds.c:9575 fish/cmds.c:9616
1525 #: fish/cmds.c:9953
1526 #, c-format
1527 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1528 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1529
1530 #: fish/cmds.c:3162
1531 #, c-format
1532 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1533 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
1534
1535 #: fish/cmds.c:3187
1536 #, c-format
1537 msgid "%s: optional argument %s given twice\n"
1538 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1539
1540 #: fish/cmds.c:11003
1541 #, c-format
1542 msgid "%s: unknown command\n"
1543 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1544
1545 #: fish/copy.c:40
1546 #, c-format
1547 msgid ""
1548 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1549 msgstr ""
1550 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1551 "skopiować pliki do obrazu\n"
1552
1553 #: fish/copy.c:53 fish/copy.c:194
1554 #, c-format
1555 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1556 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1557
1558 #: fish/copy.c:138
1559 #, c-format
1560 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1561 msgstr ""
1562 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1563
1564 #: fish/copy.c:183
1565 #, c-format
1566 msgid ""
1567 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1568 "image\n"
1569 msgstr ""
1570 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1571 "skopiować pliki z obrazu\n"
1572
1573 #: fish/copy.c:224
1574 #, c-format
1575 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1576 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
1577
1578 #: fish/edit.c:44
1579 #, c-format
1580 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1581 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1582
1583 #: fish/fish.c:114 fuse/guestmount.c:881
1584 #, c-format
1585 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1586 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1587
1588 #: fish/fish.c:118
1589 #, c-format
1590 msgid ""
1591 "%s: guest filesystem shell\n"
1592 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1593 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1594 "Usage:\n"
1595 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1596 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1597 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1598 "or for interactive use:\n"
1599 "  %s\n"
1600 "or from a shell script:\n"
1601 "  %s <<EOF\n"
1602 "  cmd\n"
1603 "  ...\n"
1604 "  EOF\n"
1605 "Options:\n"
1606 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1607 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1608 "  -a|--add image       Add image\n"
1609 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1610 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1611 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1612 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1613 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1614 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
1615 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1616 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1617 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1618 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1619 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1620 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1621 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1622 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1623 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1624 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1625 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1626 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1627 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1628 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1629 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1630 msgstr ""
1631 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1632 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1633 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1634 "Użycie:\n"
1635 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
1636 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
1637 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
1638 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1639 "  %s\n"
1640 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1641 "  %s <<EOF\n"
1642 "  polecenie\n"
1643 "  ...\n"
1644 "  EOF\n"
1645 "Opcje:\n"
1646 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1647 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1648 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
1649 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
1650 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
1651 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1652 "                       pomocą Tab\n"
1653 "  --echo-keys          Bez wyłączania powtarzania dla haseł\n"
1654 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1655 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
1656 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
1657 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
1658 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1659 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1660 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1661 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1662 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
1663 "                       tryb interaktywny\n"
1664 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
1665 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1666 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1667 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1668 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1669 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1670 "                       wykonaniem\n"
1671 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1672 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1673
1674 #: fish/fish.c:229 fuse/guestmount.c:981
1675 #, c-format
1676 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1677 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1678
1679 #: fish/fish.c:268
1680 #, c-format
1681 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1682 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1683
1684 #: fish/fish.c:275
1685 #, c-format
1686 msgid ""
1687 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1688 msgstr ""
1689 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1690
1691 #: fish/fish.c:297 fuse/guestmount.c:1032
1692 #, c-format
1693 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1694 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1695
1696 #: fish/fish.c:367
1697 #, c-format
1698 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1699 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1700
1701 #: fish/fish.c:508
1702 #, c-format
1703 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1704 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1705
1706 #: fish/fish.c:516
1707 #, c-format
1708 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1709 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1710
1711 #: fish/fish.c:522
1712 #, c-format
1713 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1714 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1715
1716 #: fish/fish.c:579
1717 #, c-format
1718 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
1719 msgstr ""
1720 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
1721
1722 #: fish/fish.c:583
1723 #, c-format
1724 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
1725 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
1726
1727 #: fish/fish.c:630
1728 #, c-format
1729 msgid "guestfish: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
1730 msgstr ""
1731 "guestfish: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z "
1732 "tych?\n"
1733
1734 #: fish/fish.c:650
1735 #, c-format
1736 msgid "guestfish: too many drives added on the command line\n"
1737 msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
1738
1739 #: fish/fish.c:825
1740 #, c-format
1741 msgid ""
1742 "\n"
1743 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1744 "editing virtual machine filesystems.\n"
1745 "\n"
1746 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1747 "      'man' to read the manual\n"
1748 "      'quit' to quit the shell\n"
1749 "\n"
1750 msgstr ""
1751 "\n"
1752 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1753 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1754 "\n"
1755 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1756 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1757 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1758 "\n"
1759
1760 #: fish/fish.c:912
1761 #, c-format
1762 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1763 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1764
1765 #: fish/fish.c:918 fish/fish.c:935
1766 #, c-format
1767 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1768 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1769
1770 #: fish/fish.c:929
1771 #, c-format
1772 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1773 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1774
1775 #: fish/fish.c:984
1776 #, c-format
1777 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1778 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1779
1780 #: fish/fish.c:1001
1781 #, c-format
1782 msgid "%s: too many arguments\n"
1783 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1784
1785 #: fish/fish.c:1030
1786 #, c-format
1787 msgid "%s: empty command on command line\n"
1788 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1789
1790 #: fish/fish.c:1171
1791 msgid "display a list of commands or help on a command"
1792 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1793
1794 #: fish/fish.c:1173
1795 msgid "quit guestfish"
1796 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1797
1798 #: fish/fish.c:1184
1799 #, c-format
1800 msgid ""
1801 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1802 "     help cmd\n"
1803 "     help\n"
1804 msgstr ""
1805 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1806 "     help polecenie\n"
1807 "     help\n"
1808
1809 #: fish/fish.c:1192
1810 #, c-format
1811 msgid ""
1812 "quit - quit guestfish\n"
1813 "     quit\n"
1814 msgstr ""
1815 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1816 "     quit\n"
1817
1818 #: fish/fish.c:1197
1819 #, c-format
1820 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1821 msgstr ""
1822 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1823 "poleceń\n"
1824
1825 #: fish/fish.c:1213
1826 #, c-format
1827 msgid ""
1828 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1829 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1830 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1831 msgstr ""
1832 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
1833 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
1834 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
1835
1836 #: fish/fish.c:1370
1837 #, c-format
1838 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1839 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1840
1841 #: fish/fish.c:1706
1842 #, c-format
1843 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
1844 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
1845
1846 #: fish/glob.c:53
1847 #, c-format
1848 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1849 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1850
1851 #: fish/glob.c:73
1852 #, c-format
1853 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1854 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1855
1856 #: fish/hexedit.c:41
1857 #, c-format
1858 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
1859 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
1860
1861 #: fish/hexedit.c:52
1862 #, c-format
1863 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
1864 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
1865
1866 #: fish/hexedit.c:63
1867 #, c-format
1868 msgid ""
1869 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
1870 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
1871 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
1872 msgstr ""
1873 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
1874 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
1875 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
1876 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
1877
1878 #: fish/hexedit.c:92
1879 #, c-format
1880 msgid "hexedit: invalid range\n"
1881 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
1882
1883 #: fish/inspect.c:57
1884 #, c-format
1885 msgid "guestfish: no operating system was found on this disk\n"
1886 msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
1887
1888 #: fish/inspect.c:62
1889 #, c-format
1890 msgid ""
1891 "guestfish: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
1892 msgstr ""
1893 "guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
1894 "i\n"
1895
1896 #: fish/inspect.c:101
1897 #, c-format
1898 msgid "Operating system: %s\n"
1899 msgstr "System operacyjny: %s\n"
1900
1901 #: fish/inspect.c:114
1902 #, c-format
1903 msgid "%s mounted on %s\n"
1904 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
1905
1906 #: fish/lcd.c:34
1907 #, c-format
1908 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1909 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1910
1911 #: fish/man.c:34
1912 #, c-format
1913 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1914 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
1915
1916 #: fish/man.c:53
1917 #, c-format
1918 msgid "the external 'man' program failed\n"
1919 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
1920
1921 #: fish/more.c:39
1922 #, c-format
1923 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1924 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1925
1926 #: fish/prep.c:37
1927 #, c-format
1928 msgid ""
1929 "List of available prepared disk images:\n"
1930 "\n"
1931 msgstr ""
1932 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
1933 "\n"
1934
1935 #: fish/prep.c:40
1936 #, c-format
1937 msgid ""
1938 "guestfish -N %-8s - %s\n"
1939 "\n"
1940 "%s\n"
1941 msgstr ""
1942 "guestfish -N %-8s - %s\n"
1943 "\n"
1944 "%s\n"
1945
1946 #: fish/prep.c:48
1947 #, c-format
1948 msgid "  Optional parameters:\n"
1949 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
1950
1951 #: fish/prep.c:55
1952 #, c-format
1953 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
1954 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
1955
1956 #: fish/prep.c:65
1957 #, c-format
1958 msgid ""
1959 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
1960 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
1961 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
1962 msgstr ""
1963 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
1964 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
1965 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
1966
1967 #: fish/prep.c:96
1968 #, c-format
1969 msgid ""
1970 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
1971 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
1972 msgstr ""
1973 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
1974 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
1975 "wartości dla parametru -N.\n"
1976
1977 #: fish/prep.c:158
1978 #, c-format
1979 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
1980 msgstr ""
1981 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
1982 "\": "
1983
1984 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
1985 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
1986 msgid "failed to allocate disk"
1987 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
1988
1989 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
1990 msgid "could not parse boot size"
1991 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
1992
1993 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
1994 #, c-format
1995 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
1996 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
1997
1998 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
1999 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2000 #, c-format
2001 msgid "failed to partition disk: %s"
2002 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2003
2004 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2005 #, c-format
2006 msgid "failed to add boot partition: %s"
2007 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2008
2009 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2010 #, c-format
2011 msgid "failed to add root partition: %s"
2012 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2013
2014 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2015 #, c-format
2016 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2017 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2018
2019 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2020 #, c-format
2021 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2022 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2023
2024 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2025 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2026 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2027 msgstr ""
2028 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2029
2030 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2031 #, c-format
2032 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2033 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2034
2035 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2036 #, c-format
2037 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2038 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2039
2040 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2041 #, c-format
2042 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2043 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2044
2045 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2046 #, c-format
2047 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2048 msgstr ""
2049 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2050 "%s: %s"
2051
2052 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2053 #, c-format
2054 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2055 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2056
2057 #: fish/rc.c:250
2058 #, c-format
2059 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2060 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2061
2062 #: fish/rc.c:255
2063 #, c-format
2064 msgid ""
2065 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2066 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2067 msgstr ""
2068 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2069 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2070 "zgadzać.\n"
2071
2072 #: fish/rc.c:330 fish/rc.c:344
2073 #, c-format
2074 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2075 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2076
2077 #: fish/rc.c:356 fish/rc.c:370
2078 #, c-format
2079 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2080 msgstr ""
2081 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2082 "serwera\n"
2083
2084 #: fish/rc.c:381
2085 #, c-format
2086 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2087 msgstr ""
2088 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2089
2090 #: fish/reopen.c:36
2091 #, c-format
2092 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2093 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2094
2095 #: fish/reopen.c:46
2096 #, c-format
2097 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2098 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2099
2100 #: fish/supported.c:66
2101 msgid "yes"
2102 msgstr "tak"
2103
2104 #: fish/supported.c:68
2105 msgid "no"
2106 msgstr "nie"
2107
2108 #: fish/time.c:35
2109 #, c-format
2110 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2111 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2112
2113 #: fish/virt.c:70
2114 #, c-format
2115 msgid "guestfish: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s\n"
2116 msgstr ""
2117 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
2118 "%s\n"
2119
2120 #: fish/virt.c:78
2121 #, c-format
2122 msgid "guestfish: no libvirt domain called '%s': %s\n"
2123 msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
2124
2125 #: fish/virt.c:86
2126 #, c-format
2127 msgid "guestfish: error getting domain info about '%s': %s\n"
2128 msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
2129
2130 #: fish/virt.c:91
2131 #, c-format
2132 msgid ""
2133 "guestfish: error: '%s' is a live virtual machine.\n"
2134 "You must use '--ro' because write access to a running virtual machine can\n"
2135 "cause disk corruption.\n"
2136 msgstr ""
2137 "guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
2138 "Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
2139 "wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
2140
2141 #: fish/virt.c:102
2142 #, c-format
2143 msgid "guestfish: error reading libvirt XML information about '%s': %s\n"
2144 msgstr ""
2145 "guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
2146 "\": %s\n"
2147
2148 #: fish/virt.c:112
2149 #, c-format
2150 msgid "guestfish: unable to parse XML information returned by libvirt\n"
2151 msgstr ""
2152 "guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
2153 "libvirt\n"
2154
2155 #: fish/virt.c:118
2156 #, c-format
2157 msgid "guestfish: unable to create new XPath context\n"
2158 msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
2159
2160 #: fish/virt.c:125
2161 #, c-format
2162 msgid "guestfish: unable to evaluate XPath expression\n"
2163 msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
2164
2165 #: fish/virt.c:199
2166 #, c-format
2167 msgid "guestfish: libvirt domain '%s' has no disks\n"
2168 msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
2169
2170 #: fuse/guestmount.c:885
2171 #, c-format
2172 msgid ""
2173 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2174 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2175 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2176 "Usage:\n"
2177 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2178 "Options:\n"
2179 "  -a|--add image       Add image\n"
2180 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2181 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2182 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2183 "  --help               Display help message and exit\n"
2184 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2185 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2186 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2187 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2188 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2189 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
2190 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2191 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2192 msgstr ""
2193 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2194 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2195 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2196 "Użycie:\n"
2197 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2198 "Opcje:\n"
2199 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2200 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2201 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2202 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2203 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2204 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2205 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2206 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2207 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2208 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2209 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2210 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2211 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2212 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2213 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2214 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2215
2216 #: fuse/guestmount.c:1107
2217 #, c-format
2218 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
2219 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2220
2221 #: fuse/guestmount.c:1115
2222 #, c-format
2223 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2224 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2225
2226 #: inspector/virt-inspector.pl:218
2227 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2228 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
2229
2230 #: inspector/virt-inspector.pl:320
2231 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
2232 msgstr "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
2233
2234 #: inspector/virt-inspector.pl:355
2235 msgid ""
2236 "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-perl\n"
2237 msgstr ""
2238 "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować bibliotekę "
2239 "perl-YAML lub libyaml-perl\n"
2240
2241 #: inspector/virt-inspector.pl:394
2242 msgid "  Mountpoints:\n"
2243 msgstr " Punkty montowania:\n"
2244
2245 #: inspector/virt-inspector.pl:400
2246 msgid "  Filesystems:\n"
2247 msgstr "  Systemy plików:\n"
2248
2249 #: inspector/virt-inspector.pl:418
2250 msgid "  Modprobe aliases:\n"
2251 msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
2252
2253 #: inspector/virt-inspector.pl:429
2254 msgid "  Initrd modules:\n"
2255 msgstr "  Moduły initrd:\n"
2256
2257 #: inspector/virt-inspector.pl:438
2258 msgid "  Applications:\n"
2259 msgstr "  Aplikacje:\n"
2260
2261 #: inspector/virt-inspector.pl:445
2262 msgid "  Kernels:\n"
2263 msgstr "  Jądra:\n"
2264
2265 #: inspector/virt-inspector.pl:457
2266 msgid "  Windows Registry entries:\n"
2267 msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
2268
2269 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:154
2270 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2271 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2272
2273 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:160
2274 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2275 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2276
2277 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:168
2278 #, perl-brace-format
2279 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2280 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2281
2282 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:175
2283 msgid ""
2284 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2285 "XPath::XMLParser)"
2286 msgstr ""
2287 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2288 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2289
2290 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:180
2291 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2292 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2293
2294 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:187
2295 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2296 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2297
2298 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:206
2299 #, perl-brace-format
2300 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2301 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2302
2303 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:209
2304 #, perl-brace-format
2305 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2306 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2307
2308 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:238
2309 #, perl-brace-format
2310 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2311 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2312
2313 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1087
2314 msgid ""
2315 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2316 "\n"
2317 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2318 "machine\n"
2319 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2320 "\n"
2321 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2322 "information about the disk image as possible.\n"
2323 msgstr ""
2324 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2325 "\n"
2326 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2327 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2328 "\n"
2329 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2330 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2331
2332 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1160
2333 #, perl-brace-format
2334 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2335 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2336
2337 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1170
2338 #, perl-brace-format
2339 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2340 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2341
2342 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1193
2343 #, perl-brace-format
2344 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2345 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2346
2347 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1377
2348 #, perl-brace-format
2349 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2350 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2351
2352 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1403
2353 #, perl-brace-format
2354 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2355 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2356
2357 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1468
2358 msgid "Can't find grub on guest"
2359 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2360
2361 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1523
2362 #, perl-brace-format
2363 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2364 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2365
2366 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1554
2367 #, perl-brace-format
2368 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2369 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2370
2371 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1577
2372 #, perl-brace-format
2373 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2374 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2375
2376 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1648
2377 #, perl-brace-format
2378 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2379 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2380
2381 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1656
2382 #, perl-brace-format
2383 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2384 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2385
2386 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1710
2387 #, perl-brace-format
2388 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2389 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2390
2391 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1749
2392 #, perl-brace-format
2393 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2394 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2395
2396 #: src/appliance.c:136
2397 #, c-format
2398 msgid ""
2399 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2400 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2401 msgstr ""
2402 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2403 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2404
2405 #: src/appliance.c:389
2406 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2407 msgstr ""
2408 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2409 "komunikaty błędów"
2410
2411 #: src/guestfs.c:176
2412 #, c-format
2413 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2414 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2415
2416 #: src/guestfs.c:281
2417 #, c-format
2418 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2419 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2420
2421 #: src/inspect.c:939
2422 #, c-format
2423 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2424 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2425
2426 #: src/inspect.c:1162
2427 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2428 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2429
2430 #: src/inspect.c:1174
2431 #, c-format
2432 msgid ""
2433 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2434 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2435 msgstr ""
2436 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2437 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2438
2439 #: src/launch.c:94
2440 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2441 msgstr ""
2442 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2443
2444 #: src/launch.c:108
2445 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2446 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2447
2448 #: src/launch.c:122
2449 #, c-format
2450 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2451 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2452
2453 #: src/launch.c:188 src/launch.c:292
2454 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2455 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2456
2457 #: src/launch.c:200 src/launch.c:205
2458 #, c-format
2459 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
2460 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
2461
2462 #: src/launch.c:318
2463 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2464 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2465
2466 #: src/launch.c:323
2467 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2468 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2469
2470 #: src/launch.c:335
2471 #, c-format
2472 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2473 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2474
2475 #: src/launch.c:683
2476 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2477 msgstr ""
2478 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2479 "błędów"
2480
2481 #: src/launch.c:696
2482 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2483 msgstr ""
2484 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2485
2486 #: src/launch.c:836
2487 #, c-format
2488 msgid ""
2489 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2490 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2491 msgstr ""
2492 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2493 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2494
2495 #: src/launch.c:928
2496 msgid "qemu has not been launched yet"
2497 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2498
2499 #: src/launch.c:939
2500 msgid "no subprocess to kill"
2501 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2502
2503 #: src/proto.c:143
2504 #, c-format
2505 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2506 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2507
2508 #: src/proto.c:166
2509 #, c-format
2510 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2511 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2512
2513 #: src/proto.c:281
2514 #, c-format
2515 msgid ""
2516 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2517 msgstr ""
2518 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
2519 "%x\n"
2520
2521 #: src/proto.c:453 src/proto.c:514
2522 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2523 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2524
2525 #: src/proto.c:474
2526 #, c-format
2527 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2528 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2529
2530 #: src/proto.c:491
2531 #, c-format
2532 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2533 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2534
2535 #: src/proto.c:641
2536 #, c-format
2537 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2538 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2539
2540 #: src/proto.c:663
2541 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2542 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2543
2544 #: src/proto.c:672
2545 msgid "dispatch failed to marshal args"
2546 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2547
2548 #: src/proto.c:802
2549 #, c-format
2550 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2551 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2552
2553 #: src/proto.c:818
2554 #, c-format
2555 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2556 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2557
2558 #: src/proto.c:941
2559 #, c-format
2560 msgid "%s: error in chunked encoding"
2561 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2562
2563 #: src/proto.c:969
2564 msgid "write to daemon socket"
2565 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2566
2567 #: src/proto.c:992
2568 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2569 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2570
2571 #: src/proto.c:997
2572 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2573 msgstr ""
2574 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2575 "fragmentów pliku"
2576
2577 #: src/proto.c:1005
2578 msgid "failed to parse file chunk"
2579 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2580
2581 #: src/proto.c:1014
2582 msgid "file receive cancelled by daemon"
2583 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2584
2585 #: test-tool/test-tool.c:82
2586 #, c-format
2587 msgid ""
2588 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2589 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2590 "Usage:\n"
2591 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2592 "Options:\n"
2593 "  --help         Display usage\n"
2594 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2595 "                 Helper program (default: %s)\n"
2596 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2597 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2598 "  --timeout n\n"
2599 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2600 msgstr ""
2601 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2602 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2603 "Użycie:\n"
2604 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2605 "Opcje:\n"
2606 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2607 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2608 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2609 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2610 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2611 "  --timeout n\n"
2612 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2613 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2614
2615 #: test-tool/test-tool.c:138
2616 #, c-format
2617 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2618 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2619
2620 #: test-tool/test-tool.c:147
2621 #, c-format
2622 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2623 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2624
2625 #: test-tool/test-tool.c:159
2626 #, c-format
2627 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2628 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2629
2630 #: test-tool/test-tool.c:182
2631 #, c-format
2632 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2633 msgstr ""
2634 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2635 "się\n"
2636
2637 #: test-tool/test-tool.c:189 test-tool/test-tool.c:198
2638 #, c-format
2639 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2640 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2641
2642 #: test-tool/test-tool.c:206
2643 #, c-format
2644 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2645 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2646
2647 #: test-tool/test-tool.c:228
2648 #, c-format
2649 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2650 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2651
2652 #: test-tool/test-tool.c:240
2653 #, c-format
2654 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2655 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2656
2657 #: test-tool/test-tool.c:246
2658 #, c-format
2659 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2660 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2661
2662 #: test-tool/test-tool.c:252
2663 #, c-format
2664 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2665 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2666
2667 #: test-tool/test-tool.c:258
2668 #, c-format
2669 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2670 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2671
2672 #: test-tool/test-tool.c:264
2673 #, c-format
2674 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2675 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2676
2677 #: test-tool/test-tool.c:272
2678 #, c-format
2679 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2680 msgstr ""
2681 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2682 "nie powiódł się\n"
2683
2684 #: test-tool/test-tool.c:303
2685 #, c-format
2686 msgid ""
2687 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2688 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2689 msgstr ""
2690 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2691 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2692
2693 #: test-tool/test-tool.c:311
2694 #, c-format
2695 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2696 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2697
2698 #: test-tool/test-tool.c:325
2699 #, c-format
2700 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2701 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2702
2703 #: test-tool/test-tool.c:374
2704 #, c-format
2705 msgid ""
2706 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2707 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2708 "\n"
2709 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2710 msgstr ""
2711 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2712 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2713 "\n"
2714 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2715
2716 #: test-tool/test-tool.c:390
2717 #, c-format
2718 msgid "command failed: %s"
2719 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2720
2721 #: test-tool/test-tool.c:398
2722 #, c-format
2723 msgid ""
2724 "Test tool helper program %s\n"
2725 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2726 "was built.\n"
2727 msgstr ""
2728 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2729 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2730
2731 #: test-tool/test-tool.c:432
2732 #, c-format
2733 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2734 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2735
2736 #: tools/virt-cat.pl:146
2737 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2738 msgstr ""
2739 "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2740 "polecenia cat"
2741
2742 #: tools/virt-cat.pl:171
2743 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
2744 msgstr ""
2745 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-cat"
2746
2747 #: tools/virt-df.pl:198
2748 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2749 msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
2750
2751 #: tools/virt-df.pl:261
2752 #, perl-brace-format
2753 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2754 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2755
2756 #: tools/virt-df.pl:328
2757 #, perl-brace-format
2758 msgid "virt-df: ignoring {name}, it has too many disks ({c} > {max})"
2759 msgstr "virt-df: ignorowanie {name}, posiada za dużo dysków ({c} > {max})"
2760
2761 #: tools/virt-df.pl:495
2762 msgid "Virtual Machine"
2763 msgstr "Maszyna wirtualna"
2764
2765 #: tools/virt-df.pl:495
2766 msgid "Filesystem"
2767 msgstr "System plików"
2768
2769 #: tools/virt-df.pl:498
2770 msgid "1K-blocks"
2771 msgstr "K-bloki"
2772
2773 #: tools/virt-df.pl:500
2774 msgid "Size"
2775 msgstr "Rozmiar"
2776
2777 #: tools/virt-df.pl:502
2778 msgid "Used"
2779 msgstr "Użyte"
2780
2781 #: tools/virt-df.pl:503
2782 msgid "Available"
2783 msgstr "Dostępne"
2784
2785 #: tools/virt-df.pl:504
2786 msgid "Use%"
2787 msgstr "Użycie%"
2788
2789 #: tools/virt-df.pl:506
2790 msgid "Inodes"
2791 msgstr "I-węzły"
2792
2793 #: tools/virt-df.pl:507
2794 msgid "IUsed"
2795 msgstr "IUżyte"
2796
2797 #: tools/virt-df.pl:508
2798 msgid "IFree"
2799 msgstr "IWolne"
2800
2801 #: tools/virt-df.pl:509
2802 msgid "IUse%"
2803 msgstr "IUżyte%"
2804
2805 #: tools/virt-edit.pl:170
2806 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2807 msgstr ""
2808 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2809 "polecenia edit"
2810
2811 #: tools/virt-edit.pl:195
2812 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
2813 msgstr ""
2814 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-edit"
2815
2816 #: tools/virt-edit.pl:221
2817 msgid "File not changed.\n"
2818 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
2819
2820 #: tools/virt-list-filesystems.pl:139
2821 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2822 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2823
2824 #: tools/virt-list-partitions.pl:149
2825 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2826 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2827
2828 #: tools/virt-ls.pl:154 tools/virt-ls.pl:160
2829 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2830 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2831
2832 #: tools/virt-ls.pl:179
2833 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2834 msgstr ""
2835 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
2836 "wyświetlenia"
2837
2838 #: tools/virt-ls.pl:204
2839 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-ls\n"
2840 msgstr ""
2841 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
2842
2843 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2844 msgid "virt-make-fs input output\n"
2845 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
2846
2847 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2848 msgid "unexpected output from 'du' command"
2849 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2850
2851 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2852 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2853 #, perl-brace-format
2854 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2855 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
2856
2857 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2858 #, perl-brace-format
2859 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2860 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
2861
2862 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2863 msgid ""
2864 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2865 msgstr ""
2866 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
2867 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2868
2869 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2870 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2871 msgstr ""
2872 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
2873 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
2874
2875 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2876 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2877 msgstr ""
2878 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2879
2880 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2881 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2882 msgstr ""
2883 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2884 "komunikaty błędów\n"
2885
2886 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2887 msgid ""
2888 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2889 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2890 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2891 msgstr ""
2892 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
2893 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
2894 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
2895
2896 #: tools/virt-rescue.pl:213
2897 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2898 msgstr ""
2899 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
2900 "rescue"
2901
2902 #: tools/virt-resize.pl:33
2903 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2904 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
2905
2906 #: tools/virt-resize.pl:584
2907 #, perl-brace-format
2908 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2909 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
2910
2911 #: tools/virt-resize.pl:586
2912 #, perl-brace-format
2913 msgid ""
2914 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2915 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2916 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2917 msgstr ""
2918 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
2919 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
2920 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
2921 "więcej.\n"
2922
2923 #: tools/virt-resize.pl:665 tools/virt-resize.pl:668
2924 #, perl-brace-format
2925 msgid ""
2926 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2927 msgstr ""
2928 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
2929
2930 #: tools/virt-resize.pl:684 tools/virt-resize.pl:696
2931 msgid "virt-resize: short read"
2932 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
2933
2934 #: tools/virt-resize.pl:830
2935 #, perl-brace-format
2936 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2937 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
2938
2939 #: tools/virt-resize.pl:850
2940 #, perl-brace-format
2941 msgid ""
2942 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2943 "command line option\n"
2944 msgstr ""
2945 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
2946 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
2947
2948 #: tools/virt-resize.pl:856
2949 #, perl-brace-format
2950 msgid ""
2951 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2952 msgstr ""
2953 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
2954 "wiersza poleceń\n"
2955
2956 #: tools/virt-resize.pl:860
2957 #, perl-brace-format
2958 msgid ""
2959 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2960 msgstr ""
2961 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
2962 "poleceń\n"
2963
2964 #: tools/virt-resize.pl:902
2965 #, perl-brace-format
2966 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
2967 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
2968
2969 #: tools/virt-resize.pl:910
2970 #, perl-brace-format
2971 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
2972 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
2973
2974 #: tools/virt-resize.pl:927
2975 #, perl-brace-format
2976 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
2977 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
2978
2979 #: tools/virt-resize.pl:932
2980 #, perl-brace-format
2981 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
2982 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
2983
2984 #: tools/virt-resize.pl:955
2985 #, perl-brace-format
2986 msgid ""
2987 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
2988 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
2989 "size.\n"
2990 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
2991 msgstr ""
2992 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
2993 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
2994 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
2995 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
2996
2997 #: tools/virt-resize.pl:971
2998 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
2999 msgstr ""
3000 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3001
3002 #: tools/virt-resize.pl:1020
3003 #, perl-brace-format
3004 msgid ""
3005 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3006 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3007 msgstr ""
3008 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3009 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3010
3011 #: tools/virt-resize.pl:1035
3012 msgid ""
3013 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3014 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3015 msgstr ""
3016 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3017 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3018
3019 #: tools/virt-resize.pl:1050
3020 msgid "Summary of changes:\n"
3021 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3022
3023 #: tools/virt-resize.pl:1054
3024 #, perl-brace-format
3025 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3026 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3027
3028 #: tools/virt-resize.pl:1056
3029 #, perl-brace-format
3030 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3031 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3032
3033 #: tools/virt-resize.pl:1058
3034 #, perl-brace-format
3035 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3036 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3037
3038 #: tools/virt-resize.pl:1063
3039 #, perl-brace-format
3040 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3041 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3042
3043 #: tools/virt-resize.pl:1068
3044 #, perl-brace-format
3045 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3046 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3047
3048 #: tools/virt-resize.pl:1073
3049 #, perl-brace-format
3050 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3051 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3052
3053 #: tools/virt-resize.pl:1079
3054 #, perl-brace-format
3055 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3056 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3057
3058 #: tools/virt-resize.pl:1086
3059 #, perl-brace-format
3060 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3061 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3062
3063 #: tools/virt-resize.pl:1091
3064 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3065 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3066
3067 #: tools/virt-resize.pl:1093
3068 msgid ""
3069 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3070 "and so it will just be ignored.\n"
3071 msgstr ""
3072 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3073 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3074
3075 #: tools/virt-resize.pl:1096
3076 msgid ""
3077 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3078 "to partition this extra space if you want.\n"
3079 msgstr ""
3080 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3081 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3082 "potrzeby.\n"
3083
3084 #: tools/virt-resize.pl:1099
3085 #, perl-brace-format
3086 msgid ""
3087 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3088 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3089 "or adjust your resizing requests.\n"
3090 msgstr ""
3091 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3092 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3093 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3094
3095 #: tools/virt-resize.pl:1116
3096 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3097 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3098
3099 #: tools/virt-resize.pl:1211
3100 #, perl-brace-format
3101 msgid "Copying {p} ...\n"
3102 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3103
3104 #: tools/virt-resize.pl:1274 tools/virt-resize.pl:1332
3105 #, perl-brace-format
3106 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3107 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3108
3109 #: tools/virt-tar.pl:179 tools/virt-tar.pl:186
3110 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3111 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3112
3113 #: tools/virt-tar.pl:208
3114 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3115 msgstr ""
3116 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3117 "pliku"
3118
3119 #: tools/virt-tar.pl:211
3120 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3121 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3122
3123 #: tools/virt-tar.pl:222
3124 #, perl-brace-format
3125 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3126 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3127
3128 #: tools/virt-tar.pl:225
3129 #, perl-brace-format
3130 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3131 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3132
3133 #: tools/virt-tar.pl:248
3134 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3135 msgstr ""
3136 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-tar\n"
3137
3138 #: tools/virt-win-reg.pl:277
3139 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3140 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3141
3142 #: tools/virt-win-reg.pl:302
3143 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3144 msgstr ""
3145 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-win-"
3146 "reg"
3147
3148 #: tools/virt-win-reg.pl:316
3149 msgid ""
3150 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3151 "export\n"
3152 msgstr ""
3153 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3154 "wartości do wyeksportowania\n"
3155
3156 #: tools/virt-win-reg.pl:427
3157 #, perl-brace-format
3158 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3159 msgstr ""
3160 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3161
3162 #: tools/virt-win-reg.pl:445 tools/virt-win-reg.pl:468
3163 #, perl-brace-format
3164 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3165 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3166
3167 #: tools/virt-win-reg.pl:452
3168 #, perl-brace-format
3169 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3170 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3171
3172 #: tools/virt-win-reg.pl:475
3173 #, perl-brace-format
3174 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3175 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"