Updated PO files.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-07-01 12:48+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-06-22 21:16+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: fish/alloc.c:39
18 #, c-format
19 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
20 msgstr "użyj \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
21
22 #: fish/alloc.c:47
23 #, c-format
24 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
25 msgstr "nie przydzielać lub dodawaj dyski po uruchomieniu\n"
26
27 #: fish/alloc.c:94 fish/alloc.c:101
28 #, c-format
29 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
30 msgstr "nie można przeanalizować określenia rozmiaru \"%s\"\n"
31
32 #: fish/edit.c:86
33 #, c-format
34 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
35 msgstr "użyj \"%s nazwapliku\", aby zmodyfikować plik\n"
36
37 #: fish/fish.c:90
38 #, fuzzy, c-format
39 msgid ""
40 "guestfish: guest filesystem shell\n"
41 "guestfish lets you edit virtual machine filesystems\n"
42 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
43 "Usage:\n"
44 "  guestfish [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
45 "  guestfish -i libvirt-domain\n"
46 "  guestfish -i disk-image(s)\n"
47 "or for interactive use:\n"
48 "  guestfish\n"
49 "or from a shell script:\n"
50 "  guestfish <<EOF\n"
51 "  cmd\n"
52 "  ...\n"
53 "  EOF\n"
54 "Options:\n"
55 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
56 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
57 "  -a|--add image       Add image\n"
58 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
59 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
60 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
61 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
62 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
63 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
64 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
65 "  -V|--version         Display version and exit\n"
66 "For more information,  see the manpage guestfish(1).\n"
67 msgstr ""
68 "guestfish: powłoka systemu plików gościa\n"
69 "guestfish umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
70 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
71 "Użycie:\n"
72 "  guestfish [--options] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
73 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
74 "  guestfish\n"
75 "lub ze skryptu powłoki:\n"
76 "  guestfish <<EOF\n"
77 "  polecenie\n"
78 "  ...\n"
79 "  EOF\n"
80 "Opcje:\n"
81 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
82 "  -h|--cmd-help polecenie Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
83 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
84 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
85 "                       pomocą Tab\n"
86 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
87 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
88 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
89 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
90 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
91 "Aby dowiedzieć się więcej, zobacz stronę podręcznika guestfish(1).\n"
92
93 #: fish/fish.c:157
94 #, c-format
95 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
96 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
97
98 #: fish/fish.c:202
99 #, c-format
100 msgid "guestfish: only one -f parameter can be given\n"
101 msgstr ""
102
103 #: fish/fish.c:260
104 #, c-format
105 msgid "guestfish: unexpected command line option 0x%x\n"
106 msgstr "guestfish: nieoczekiwane polecenie wiersza poleceń 0x%x\n"
107
108 #: fish/fish.c:272
109 #, c-format
110 msgid "guestfish: cannot use -i option with -a or -m\n"
111 msgstr ""
112
113 #: fish/fish.c:276
114 #, c-format
115 msgid "guestfish -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
116 msgstr ""
117
118 #: fish/fish.c:284
119 #, c-format
120 msgid "guestfish: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
121 msgstr ""
122
123 #: fish/fish.c:464
124 #, c-format
125 msgid ""
126 "\n"
127 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
128 "editing virtual machine filesystems.\n"
129 "\n"
130 "Type: 'help' for help with commands\n"
131 "      'quit' to quit the shell\n"
132 "\n"
133 msgstr ""
134 "\n"
135 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
136 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
137 "\n"
138 "Podaj: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
139 "      \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
140 "\n"
141
142 #: fish/fish.c:542
143 #, c-format
144 msgid "guestfish: unterminated double quote\n"
145 msgstr "guestfish: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
146
147 #: fish/fish.c:547 fish/fish.c:562
148 #, c-format
149 msgid "guestfish: command arguments not separated by whitespace\n"
150 msgstr "guestfish: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
151
152 #: fish/fish.c:557
153 #, c-format
154 msgid "guestfish: unterminated single quote\n"
155 msgstr "guestfish: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
156
157 #: fish/fish.c:602
158 #, c-format
159 msgid "guestfish: internal error parsing string at '%s'\n"
160 msgstr "guestfish: wewnętrzny błąd analizowania łańcucha \"%s\"\n"
161
162 #: fish/fish.c:615
163 #, c-format
164 msgid "guestfish: too many arguments\n"
165 msgstr "guestfish: za dużo parametrów\n"
166
167 #: fish/fish.c:642
168 #, c-format
169 msgid "guestfish: empty command on command line\n"
170 msgstr "guestfish: puste polecenie wiersza poleceń\n"
171
172 #: fish/fish.c:749
173 msgid "display a list of commands or help on a command"
174 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
175
176 #: fish/fish.c:751
177 msgid "quit guestfish"
178 msgstr "kończy pracę guestfish"
179
180 #: fish/fish.c:754
181 msgid "allocate an image"
182 msgstr "przydziela obraz"
183
184 #: fish/fish.c:756
185 msgid "display a line of text"
186 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
187
188 #: fish/fish.c:758
189 msgid "edit a file in the image"
190 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
191
192 #: fish/fish.c:760
193 msgid "local change directory"
194 msgstr "zmienia lokalny folder"
195
196 #: fish/fish.c:762
197 msgid "expand wildcards in command"
198 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
199
200 #: fish/fish.c:774
201 #, c-format
202 msgid ""
203 "alloc - allocate an image\n"
204 "     alloc <filename> <size>\n"
205 "\n"
206 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
207 "    and then adds so it can be further examined.\n"
208 "\n"
209 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
210 "\n"
211 "    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
212 "    <nn>             number of kilobytes\n"
213 "      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
214 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
215 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
216 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
217 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
218 msgstr ""
219 "alloc - przydziela obraz\n"
220 "     alloc <nazwapliku> <rozmiar>\n"
221 "\n"
222 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
223 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
224 "\n"
225 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu, zobacz\n"
226 "    narzędzie qemu-img.\n"
227 "\n"
228 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
229 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
230 "      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
231 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
232 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
233 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
234 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
235
236 #: fish/fish.c:790
237 #, c-format
238 msgid ""
239 "echo - display a line of text\n"
240 "     echo [<params> ...]\n"
241 "\n"
242 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
243 msgstr ""
244 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
245 "     echo [<parametry> ...]\n"
246 "\n"
247 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
248
249 #: fish/fish.c:797
250 #, c-format
251 msgid ""
252 "edit - edit a file in the image\n"
253 "     edit <filename>\n"
254 "\n"
255 "    This is used to edit a file.\n"
256 "\n"
257 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
258 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write-file\".\n"
259 "\n"
260 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
261 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
262 "\n"
263 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
264 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
265 msgstr ""
266 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
267 "     edit <nazwapliku>\n"
268 "\n"
269 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
270 "\n"
271 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
272 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
273 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
274 "\n"
275 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
276 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
277 "\n"
278 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
279 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
280
281 #: fish/fish.c:811
282 #, c-format
283 msgid ""
284 "lcd - local change directory\n"
285 "    lcd <directory>\n"
286 "\n"
287 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
288 "    useful if you want to download files to a particular\n"
289 "    place.\n"
290 msgstr ""
291 "lcd - zmienia lokalny folder\n"
292 "    lcd <folder>\n"
293 "\n"
294 "    Zmienia bieżący folder guestfish. Te polecenie jest\n"
295 "    przydatne, jeśli chcesz pobrać pliki do konkretnego\n"
296 "    miejsca.\n"
297
298 #: fish/fish.c:818
299 #, c-format
300 msgid ""
301 "glob - expand wildcards in command\n"
302 "    glob <command> [<args> ...]\n"
303 "\n"
304 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
305 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
306 "    once for each expanded argument.\n"
307 msgstr ""
308 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
309 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
310 "\n"
311 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
312 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
313 "    Zauważ, że polecenie jest wykonywane raz dla\n"
314 "    każdego rozwiniętego parametru.\n"
315
316 #: fish/fish.c:826
317 #, fuzzy, c-format
318 msgid ""
319 "more - view a file in the pager\n"
320 "     more <filename>\n"
321 "\n"
322 "    This is used to view a file in the pager.\n"
323 "\n"
324 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
325 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
326 "\n"
327 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
328 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
329 "\n"
330 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
331 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
332 msgstr ""
333 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
334 "     edit <nazwapliku>\n"
335 "\n"
336 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
337 "\n"
338 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
339 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
340 "    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
341 "\n"
342 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
343 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
344 "\n"
345 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
346 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
347
348 #: fish/fish.c:840
349 #, c-format
350 msgid ""
351 "help - display a list of commands or help on a command\n"
352 "     help cmd\n"
353 "     help\n"
354 msgstr ""
355 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
356 "     help polecenie\n"
357 "     help\n"
358
359 #: fish/fish.c:846
360 #, c-format
361 msgid ""
362 "quit - quit guestfish\n"
363 "     quit\n"
364 msgstr ""
365 "quit - kończy pracę guestfish\n"
366 "     quit\n"
367
368 #: fish/fish.c:849
369 #, c-format
370 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
371 msgstr ""
372 "%s: nieznane polecenie, użyj -h, aby wyświetlić listę wszystkich poleceń\n"
373
374 #: src/guestfs.c:308
375 #, c-format
376 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
377 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
378
379 #: src/guestfs.c:397
380 #, c-format
381 msgid "libguestfs: error: %s\n"
382 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
383
384 #: src/guestfs.c:651
385 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
386 msgstr ""
387 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
388
389 #: src/guestfs.c:665
390 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
391 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
392
393 #: src/guestfs.c:679
394 #, c-format
395 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
396 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
397
398 #: src/guestfs.c:699 src/guestfs.c:721 src/guestfs.c:739
399 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
400 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
401
402 #: src/guestfs.c:808
403 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
404 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
405
406 #: src/guestfs.c:813
407 msgid "qemu has already been launched"
408 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
409
410 #: src/guestfs.c:821
411 #, c-format
412 msgid "%s: cannot create temporary directory"
413 msgstr "%s: nie można utworzyć folderu tymczasowego"
414
415 #: src/guestfs.c:911
416 #, c-format
417 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
418 msgstr "nie można znaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
419
420 #: src/guestfs.c:1118
421 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
422 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
423
424 #: src/guestfs.c:1137
425 msgid "could not watch qemu stdout"
426 msgstr "nie można obserwować standardowego wyjścia QEMU"
427
428 #: src/guestfs.c:1205
429 #, c-format
430 msgid "external command failed: %s"
431 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
432
433 #: src/guestfs.c:1244
434 #, c-format
435 msgid ""
436 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
437 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
438 msgstr ""
439
440 #: src/guestfs.c:1317
441 msgid "qemu has finished launching already"
442 msgstr "QEMU zakończyło już uruchamianie"
443
444 #: src/guestfs.c:1322
445 msgid "qemu has not been launched yet"
446 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
447
448 #: src/guestfs.c:1335
449 msgid "guestfs_wait_ready failed, see earlier error messages"
450 msgstr ""
451 "guestfs_wait_ready nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty błędów"
452
453 #: src/guestfs.c:1345
454 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
455 msgstr ""
456 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
457
458 #: src/guestfs.c:1356
459 msgid "no subprocess to kill"
460 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
461
462 #: src/guestfs.c:1404
463 #, c-format
464 msgid "guestfs_set_ready: called when in state %d != BUSY"
465 msgstr "guestfs_set_ready: wywołano, kiedy w stanie %d != ZAJĘTY"
466
467 #: src/guestfs.c:1416
468 #, c-format
469 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
470 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
471
472 #: src/guestfs.c:1437
473 #, c-format
474 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
475 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
476
477 #: src/guestfs.c:1526
478 #, c-format
479 msgid "stdout_event: internal error: %d != %d"
480 msgstr "stdout_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
481
482 #: src/guestfs.c:1569
483 #, c-format
484 msgid "sock_read_event: internal error: %d != %d"
485 msgstr "sock_read_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
486
487 #: src/guestfs.c:1599
488 msgid "can't decode length word"
489 msgstr "nie można dekodować długości słowa"
490
491 #: src/guestfs.c:1609
492 #, c-format
493 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
494 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
495
496 #: src/guestfs.c:1612
497 #, c-format
498 msgid "received magic signature from guestfsd, but msg size is %d"
499 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale rozmiar komunikatu to %d"
500
501 #: src/guestfs.c:1637
502 #, c-format
503 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
504 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
505
506 #: src/guestfs.c:1670
507 #, c-format
508 msgid "state %d != BUSY"
509 msgstr "stan %d != ZAJĘTY"
510
511 #: src/guestfs.c:1710
512 #, c-format
513 msgid "sock_write_event: internal error: %d != %d"
514 msgstr "sock_write_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
515
516 #: src/guestfs.c:1715
517 #, c-format
518 msgid "sock_write_event: state %d != BUSY"
519 msgstr "sock_write_event: stan %d != ZAJĘTY"
520
521 #: src/guestfs.c:1822 src/guestfs.c:1845
522 msgid "remove_handle failed"
523 msgstr "remove_handle nie powiodło się"
524
525 #: src/guestfs.c:1833 src/guestfs.c:1856
526 msgid "add_handle failed"
527 msgstr "add_handle nie powiodło się"
528
529 #: src/guestfs.c:1889
530 #, c-format
531 msgid "guestfs__send_sync: state %d != BUSY"
532 msgstr "guestfs__send_sync: stan %d != ZAJĘTY"
533
534 #: src/guestfs.c:1897 src/guestfs.c:2077
535 msgid "guestfs__send_sync: msg_out should be NULL"
536 msgstr "guestfs__send_sync: msg_out powinno być PUSTE"
537
538 #: src/guestfs.c:1919
539 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
540 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
541
542 #: src/guestfs.c:1928
543 msgid "dispatch failed to marshal args"
544 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
545
546 #: src/guestfs.c:1954
547 msgid "send failed, see earlier error messages"
548 msgstr "wysłanie nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty błędów"
549
550 #: src/guestfs.c:2069
551 #, c-format
552 msgid "send_file_chunk_sync: state %d != READY"
553 msgstr "send_file_chunk_sync: stan %d != GOTOWY"
554
555 #: src/guestfs.c:2100
556 #, c-format
557 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
558 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
559
560 #: src/guestfs.c:2125
561 msgid "send file chunk failed, see earlier error messages"
562 msgstr ""
563 "wysłanie fragmentu pliku nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty "
564 "błędów"
565
566 #: src/guestfs.c:2176
567 #, c-format
568 msgid "check_for_daemon_cancellation: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
569 msgstr ""
570 "check_for_daemon_cancellation: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%x\n"
571
572 #: src/guestfs.c:2214
573 #, c-format
574 msgid "%s: error in chunked encoding"
575 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
576
577 #: src/guestfs.c:2238
578 msgid "write to daemon socket"
579 msgstr "zapisz do gniazda demona"
580
581 #: src/guestfs.c:2285
582 msgid "failed to parse file chunk"
583 msgstr "przeanalizowanie fragmentu pliku nie powiodło się"
584
585 #: src/guestfs.c:2317
586 msgid "receive_file_data_sync: reply callback not called\n"
587 msgstr "receive_file_data_sync: nie wywołano odpowiedzi wywołania zwrotnego\n"
588
589 #: src/guestfs.c:2322
590 msgid "receive_file_data_sync: parse error in reply callback\n"
591 msgstr ""
592 "receive_file_data_sync: błąd analizy w odpowiedzi wywołania zwrotnego\n"
593
594 #: src/guestfs.c:2336
595 msgid "file receive cancelled by daemon"
596 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
597
598 #: src/guestfs.c:2371 src/guestfs.c:2429
599 #, c-format
600 msgid "fd %d is out of range"
601 msgstr "fd %d jest spoza zakresu"
602
603 #: src/guestfs.c:2379
604 #, c-format
605 msgid "set of events (0x%x) contains unknown events"
606 msgstr "zestaw zdarzeń (0x%x) zawiera nieznane zdarzenia"
607
608 #: src/guestfs.c:2384
609 msgid "set of events is empty"
610 msgstr "zestaw zdarzeń jest pusty"
611
612 #: src/guestfs.c:2391
613 #, c-format
614 msgid "fd %d is already registered"
615 msgstr "fd %d jest już zarejestrowane"
616
617 #: src/guestfs.c:2396
618 msgid "callback is NULL"
619 msgstr "wywołanie zwrotne jest PUSTE"
620
621 #: src/guestfs.c:2436
622 #, c-format
623 msgid "fd %d was not registered"
624 msgstr "fd %d nie zostało zarejestrowane"
625
626 #: src/guestfs.c:2485
627 msgid "select_main_loop_run: this cannot be called recursively"
628 msgstr "select_main_loop_run: nie może zostać wywołane rekursywnie"