ocaml: Error on compiler warnings.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-11-08 15:50+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-10-23 13:41+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "Language: pl\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: fish/alloc.c:37
19 #, c-format
20 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
21 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
22
23 #: fish/alloc.c:51
24 #, c-format
25 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
26 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
27
28 #: fish/alloc.c:75
29 #, c-format
30 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
31 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
32
33 #: fish/alloc.c:156
34 #, c-format
35 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
36 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
37
38 #: fish/cmds.c:2766
39 msgid "Command"
40 msgstr "Polecenie"
41
42 #: fish/cmds.c:2766
43 msgid "Description"
44 msgstr "Opis"
45
46 #: fish/cmds.c:2768
47 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
48 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
49
50 #: fish/cmds.c:2769 fish/cmds.c:2770
51 msgid "add an image to examine or modify"
52 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
53
54 #: fish/cmds.c:2771
55 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
56 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
57
58 #: fish/cmds.c:2772
59 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
60 msgstr ""
61 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
62
63 #: fish/cmds.c:2773
64 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
65 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
66
67 #: fish/cmds.c:2774
68 msgid "allocate and add a disk file"
69 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
70
71 #: fish/cmds.c:2775
72 msgid "clear Augeas path"
73 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
74
75 #: fish/cmds.c:2776
76 msgid "close the current Augeas handle"
77 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
78
79 #: fish/cmds.c:2777
80 msgid "define an Augeas node"
81 msgstr "określa węzeł Augeas"
82
83 #: fish/cmds.c:2778
84 msgid "define an Augeas variable"
85 msgstr "określa zmienną Augeas"
86
87 #: fish/cmds.c:2779
88 msgid "look up the value of an Augeas path"
89 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
90
91 #: fish/cmds.c:2780
92 msgid "create a new Augeas handle"
93 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
94
95 #: fish/cmds.c:2781
96 msgid "insert a sibling Augeas node"
97 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
98
99 #: fish/cmds.c:2782
100 msgid "load files into the tree"
101 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
102
103 #: fish/cmds.c:2783
104 msgid "list Augeas nodes under augpath"
105 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
106
107 #: fish/cmds.c:2784
108 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
109 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
110
111 #: fish/cmds.c:2785
112 msgid "move Augeas node"
113 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
114
115 #: fish/cmds.c:2786
116 msgid "remove an Augeas path"
117 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
118
119 #: fish/cmds.c:2787
120 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
121 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
122
123 #: fish/cmds.c:2788
124 msgid "set Augeas path to value"
125 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
126
127 #: fish/cmds.c:2789
128 msgid "test availability of some parts of the API"
129 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
130
131 #: fish/cmds.c:2790
132 msgid "return a list of all optional groups"
133 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
134
135 #: fish/cmds.c:2791
136 msgid "upload base64-encoded data to file"
137 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
138
139 #: fish/cmds.c:2792
140 msgid "download file and encode as base64"
141 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
142
143 #: fish/cmds.c:2793
144 msgid "flush device buffers"
145 msgstr "czyści bufory urządzenia"
146
147 #: fish/cmds.c:2794
148 msgid "get blocksize of block device"
149 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
150
151 #: fish/cmds.c:2795
152 msgid "is block device set to read-only"
153 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
154
155 #: fish/cmds.c:2796
156 msgid "get total size of device in bytes"
157 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
158
159 #: fish/cmds.c:2797
160 msgid "get sectorsize of block device"
161 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
162
163 #: fish/cmds.c:2798
164 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
165 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
166
167 #: fish/cmds.c:2799
168 msgid "reread partition table"
169 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
170
171 #: fish/cmds.c:2800
172 msgid "set blocksize of block device"
173 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
174
175 #: fish/cmds.c:2801
176 msgid "set block device to read-only"
177 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
178
179 #: fish/cmds.c:2802
180 msgid "set block device to read-write"
181 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
182
183 #: fish/cmds.c:2803
184 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
185 msgstr ""
186 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
187
188 #: fish/cmds.c:2804
189 msgid "list the contents of a file"
190 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
191
192 #: fish/cmds.c:2805
193 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
194 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
195
196 #: fish/cmds.c:2806
197 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
198 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
199
200 #: fish/cmds.c:2807
201 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
202 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
203
204 #: fish/cmds.c:2808
205 msgid "change file mode"
206 msgstr "zmienia tryb pliku"
207
208 #: fish/cmds.c:2809 fish/cmds.c:2911
209 msgid "change file owner and group"
210 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
211
212 #: fish/cmds.c:2810
213 msgid "run a command from the guest filesystem"
214 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
215
216 #: fish/cmds.c:2811
217 msgid "run a command, returning lines"
218 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
219
220 #: fish/cmds.c:2812
221 msgid "add qemu parameters"
222 msgstr "dodaje parametry QEMU"
223
224 #: fish/cmds.c:2813
225 msgid "copy local files or directories into an image"
226 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
227
228 #: fish/cmds.c:2814
229 msgid "copy remote files or directories out of an image"
230 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
231
232 #: fish/cmds.c:2815
233 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
234 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
235
236 #: fish/cmds.c:2816
237 msgid "copy a file"
238 msgstr "kopiuje plik"
239
240 #: fish/cmds.c:2817
241 msgid "copy a file or directory recursively"
242 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
243
244 #: fish/cmds.c:2818
245 msgid "copy from source to destination using dd"
246 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
247
248 #: fish/cmds.c:2819
249 msgid "debugging and internals"
250 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
251
252 #: fish/cmds.c:2820
253 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
254 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
255
256 #: fish/cmds.c:2821
257 msgid "report file system disk space usage"
258 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
259
260 #: fish/cmds.c:2822
261 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
262 msgstr ""
263 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
264
265 #: fish/cmds.c:2823
266 msgid "return kernel messages"
267 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
268
269 #: fish/cmds.c:2824
270 msgid "download a file to the local machine"
271 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
272
273 #: fish/cmds.c:2825
274 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
275 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
276
277 #: fish/cmds.c:2826
278 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
279 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
280
281 #: fish/cmds.c:2827
282 msgid "estimate file space usage"
283 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
284
285 #: fish/cmds.c:2828
286 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
287 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
288
289 #: fish/cmds.c:2829
290 msgid "display a line of text"
291 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
292
293 #: fish/cmds.c:2830
294 msgid "echo arguments back to the client"
295 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
296
297 #: fish/cmds.c:2831
298 msgid "edit a file"
299 msgstr "modyfikuje plik"
300
301 #: fish/cmds.c:2832 fish/cmds.c:2833 fish/cmds.c:2838 fish/cmds.c:2839
302 #: fish/cmds.c:2870 fish/cmds.c:2871 fish/cmds.c:3100 fish/cmds.c:3101
303 #: fish/cmds.c:3105 fish/cmds.c:3106 fish/cmds.c:3108 fish/cmds.c:3109
304 msgid "return lines matching a pattern"
305 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
306
307 #: fish/cmds.c:2834
308 msgid "test if two files have equal contents"
309 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
310
311 #: fish/cmds.c:2835
312 msgid "test if file or directory exists"
313 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
314
315 #: fish/cmds.c:2836 fish/cmds.c:2837
316 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
317 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
318
319 #: fish/cmds.c:2840
320 msgid "determine file type"
321 msgstr "określa typ pliku"
322
323 #: fish/cmds.c:2841
324 msgid "detect the architecture of a binary file"
325 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
326
327 #: fish/cmds.c:2842
328 msgid "return the size of the file in bytes"
329 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
330
331 #: fish/cmds.c:2843
332 msgid "fill a file with octets"
333 msgstr "wypełnia plik oktetami"
334
335 #: fish/cmds.c:2844
336 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
337 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
338
339 #: fish/cmds.c:2845
340 msgid "find all files and directories"
341 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
342
343 #: fish/cmds.c:2846
344 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
345 msgstr ""
346 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
347
348 #: fish/cmds.c:2847
349 msgid "find a filesystem by label"
350 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
351
352 #: fish/cmds.c:2848
353 msgid "find a filesystem by UUID"
354 msgstr "znajduje system plików według UUID"
355
356 #: fish/cmds.c:2849
357 msgid "run the filesystem checker"
358 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
359
360 #: fish/cmds.c:2850
361 msgid "get the additional kernel options"
362 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
363
364 #: fish/cmds.c:2851
365 msgid "get autosync mode"
366 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
367
368 #: fish/cmds.c:2852
369 msgid "get direct appliance mode flag"
370 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
371
372 #: fish/cmds.c:2853
373 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
374 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
375
376 #: fish/cmds.c:2854
377 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
378 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
379
380 #: fish/cmds.c:2855
381 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
382 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
383
384 #: fish/cmds.c:2856
385 msgid "get enable network flag"
386 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
387
388 #: fish/cmds.c:2857
389 msgid "get the search path"
390 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
391
392 #: fish/cmds.c:2858
393 msgid "get PID of qemu subprocess"
394 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
395
396 #: fish/cmds.c:2859
397 msgid "get the qemu binary"
398 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
399
400 #: fish/cmds.c:2860
401 msgid "get recovery process enabled flag"
402 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
403
404 #: fish/cmds.c:2861
405 msgid "get SELinux enabled flag"
406 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
407
408 #: fish/cmds.c:2862
409 msgid "get the current state"
410 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
411
412 #: fish/cmds.c:2863
413 msgid "get command trace enabled flag"
414 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
415
416 #: fish/cmds.c:2864
417 msgid "get the current umask"
418 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
419
420 #: fish/cmds.c:2865
421 msgid "get verbose mode"
422 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
423
424 #: fish/cmds.c:2866
425 msgid "get SELinux security context"
426 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
427
428 #: fish/cmds.c:2867 fish/cmds.c:2912
429 msgid "list extended attributes of a file or directory"
430 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
431
432 #: fish/cmds.c:2868
433 msgid "expand wildcards in command"
434 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
435
436 #: fish/cmds.c:2869
437 msgid "expand a wildcard path"
438 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
439
440 #: fish/cmds.c:2872
441 msgid "install GRUB"
442 msgstr "instaluje program GRUB"
443
444 #: fish/cmds.c:2873
445 msgid "return first 10 lines of a file"
446 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
447
448 #: fish/cmds.c:2874
449 msgid "return first N lines of a file"
450 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
451
452 #: fish/cmds.c:2875
453 msgid "dump a file in hexadecimal"
454 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
455
456 #: fish/cmds.c:2876
457 msgid "edit with a hex editor"
458 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
459
460 #: fish/cmds.c:2877
461 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
462 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
463
464 #: fish/cmds.c:2878
465 msgid "list files in an initrd"
466 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
467
468 #: fish/cmds.c:2879
469 msgid "add an inotify watch"
470 msgstr "dodaje obserwację inotify"
471
472 #: fish/cmds.c:2880
473 msgid "close the inotify handle"
474 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
475
476 #: fish/cmds.c:2881
477 msgid "return list of watched files that had events"
478 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
479
480 #: fish/cmds.c:2882
481 msgid "create an inotify handle"
482 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
483
484 #: fish/cmds.c:2883
485 msgid "return list of inotify events"
486 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
487
488 #: fish/cmds.c:2884
489 msgid "remove an inotify watch"
490 msgstr "usuwa obserwację inotify"
491
492 #: fish/cmds.c:2885
493 msgid "get architecture of inspected operating system"
494 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
495
496 #: fish/cmds.c:2886
497 msgid "get distro of inspected operating system"
498 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
499
500 #: fish/cmds.c:2887
501 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
502 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
503
504 #: fish/cmds.c:2888
505 msgid "get major version of inspected operating system"
506 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
507
508 #: fish/cmds.c:2889
509 msgid "get minor version of inspected operating system"
510 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
511
512 #: fish/cmds.c:2890
513 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
514 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
515
516 #: fish/cmds.c:2891
517 msgid "get product name of inspected operating system"
518 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
519
520 #: fish/cmds.c:2892
521 #, fuzzy
522 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
523 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
524
525 #: fish/cmds.c:2893
526 msgid "get type of inspected operating system"
527 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
528
529 #: fish/cmds.c:2894
530 #, fuzzy
531 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
532 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
533
534 #: fish/cmds.c:2895
535 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
536 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
537
538 #: fish/cmds.c:2896
539 msgid "test if block device"
540 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
541
542 #: fish/cmds.c:2897
543 msgid "is busy processing a command"
544 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
545
546 #: fish/cmds.c:2898
547 msgid "test if character device"
548 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
549
550 #: fish/cmds.c:2899
551 msgid "is in configuration state"
552 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
553
554 #: fish/cmds.c:2900
555 msgid "test if a directory"
556 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
557
558 #: fish/cmds.c:2901
559 msgid "test if FIFO (named pipe)"
560 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
561
562 #: fish/cmds.c:2902
563 msgid "test if a regular file"
564 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
565
566 #: fish/cmds.c:2903
567 msgid "is launching subprocess"
568 msgstr "uruchamia podprocesy"
569
570 #: fish/cmds.c:2904
571 msgid "test if device is a logical volume"
572 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
573
574 #: fish/cmds.c:2905
575 msgid "is ready to accept commands"
576 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
577
578 #: fish/cmds.c:2906
579 msgid "test if socket"
580 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
581
582 #: fish/cmds.c:2907
583 msgid "test if symbolic link"
584 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
585
586 #: fish/cmds.c:2908
587 msgid "kill the qemu subprocess"
588 msgstr "niszczy podproces QEMU"
589
590 #: fish/cmds.c:2909
591 msgid "launch the qemu subprocess"
592 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
593
594 #: fish/cmds.c:2910
595 msgid "change working directory"
596 msgstr "zmienia katalog roboczy"
597
598 #: fish/cmds.c:2913
599 msgid "list the block devices"
600 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
601
602 #: fish/cmds.c:2914
603 msgid "list filesystems"
604 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
605
606 #: fish/cmds.c:2915
607 msgid "list the partitions"
608 msgstr "wyświetla listę partycji"
609
610 #: fish/cmds.c:2916
611 msgid "list the files in a directory (long format)"
612 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
613
614 #: fish/cmds.c:2917 fish/cmds.c:2918
615 msgid "create a hard link"
616 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
617
618 #: fish/cmds.c:2919 fish/cmds.c:2920
619 msgid "create a symbolic link"
620 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
621
622 #: fish/cmds.c:2921 fish/cmds.c:3011
623 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
624 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
625
626 #: fish/cmds.c:2922
627 msgid "list the files in a directory"
628 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
629
630 #: fish/cmds.c:2923 fish/cmds.c:3036
631 msgid "set extended attribute of a file or directory"
632 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
633
634 #: fish/cmds.c:2924
635 msgid "get file information for a symbolic link"
636 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
637
638 #: fish/cmds.c:2925
639 msgid "lstat on multiple files"
640 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
641
642 #: fish/cmds.c:2926
643 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
644 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
645
646 #: fish/cmds.c:2927
647 msgid "close a LUKS device"
648 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
649
650 #: fish/cmds.c:2928 fish/cmds.c:2929
651 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
652 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
653
654 #: fish/cmds.c:2930
655 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
656 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
657
658 #: fish/cmds.c:2931
659 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
660 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
661
662 #: fish/cmds.c:2932
663 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
664 msgstr ""
665 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
666 "odczytu"
667
668 #: fish/cmds.c:2933
669 msgid "create an LVM logical volume"
670 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
671
672 #: fish/cmds.c:2934
673 msgid "get canonical name of an LV"
674 msgstr ""
675
676 #: fish/cmds.c:2935
677 msgid "clear LVM device filter"
678 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
679
680 #: fish/cmds.c:2936
681 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
682 msgstr ""
683 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
684
685 #: fish/cmds.c:2937
686 msgid "set LVM device filter"
687 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
688
689 #: fish/cmds.c:2938
690 msgid "remove an LVM logical volume"
691 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
692
693 #: fish/cmds.c:2939
694 msgid "rename an LVM logical volume"
695 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
696
697 #: fish/cmds.c:2940
698 msgid "resize an LVM logical volume"
699 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
700
701 #: fish/cmds.c:2941
702 msgid "expand an LV to fill free space"
703 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
704
705 #: fish/cmds.c:2942 fish/cmds.c:2943
706 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
707 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
708
709 #: fish/cmds.c:2944
710 msgid "get the UUID of a logical volume"
711 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
712
713 #: fish/cmds.c:2945
714 msgid "lgetxattr on multiple files"
715 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
716
717 #: fish/cmds.c:2946
718 msgid "open the manual"
719 msgstr "otwiera podręcznik"
720
721 #: fish/cmds.c:2947
722 msgid "create a directory"
723 msgstr "tworzy katalog"
724
725 #: fish/cmds.c:2948
726 msgid "create a directory with a particular mode"
727 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
728
729 #: fish/cmds.c:2949
730 msgid "create a directory and parents"
731 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
732
733 #: fish/cmds.c:2950
734 msgid "create a temporary directory"
735 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
736
737 #: fish/cmds.c:2951 fish/cmds.c:2952 fish/cmds.c:2953
738 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
739 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
740
741 #: fish/cmds.c:2954
742 msgid "make ext2/3/4 external journal"
743 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
744
745 #: fish/cmds.c:2955
746 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
747 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
748
749 #: fish/cmds.c:2956
750 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
751 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
752
753 #: fish/cmds.c:2957
754 msgid "make FIFO (named pipe)"
755 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
756
757 #: fish/cmds.c:2958
758 msgid "make a filesystem"
759 msgstr "tworzy system plików"
760
761 #: fish/cmds.c:2959
762 msgid "make a filesystem with block size"
763 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
764
765 #: fish/cmds.c:2960
766 msgid "create a mountpoint"
767 msgstr "tworzy punkt montowania"
768
769 #: fish/cmds.c:2961
770 msgid "make block, character or FIFO devices"
771 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
772
773 #: fish/cmds.c:2962
774 msgid "make block device node"
775 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
776
777 #: fish/cmds.c:2963
778 msgid "make char device node"
779 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
780
781 #: fish/cmds.c:2964
782 msgid "create a swap partition"
783 msgstr "tworzy partycję wymiany"
784
785 #: fish/cmds.c:2965
786 msgid "create a swap partition with a label"
787 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
788
789 #: fish/cmds.c:2966
790 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
791 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
792
793 #: fish/cmds.c:2967
794 msgid "create a swap file"
795 msgstr "tworzy plik wymiany"
796
797 #: fish/cmds.c:2968
798 msgid "load a kernel module"
799 msgstr "wczytuje moduł jądra"
800
801 #: fish/cmds.c:2969
802 msgid "view a file"
803 msgstr "wyświetla plik"
804
805 #: fish/cmds.c:2970
806 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
807 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
808
809 #: fish/cmds.c:2971
810 msgid "mount a file using the loop device"
811 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
812
813 #: fish/cmds.c:2972
814 msgid "mount a guest disk with mount options"
815 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
816
817 #: fish/cmds.c:2973
818 msgid "mount a guest disk, read-only"
819 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
820
821 #: fish/cmds.c:2974
822 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
823 msgstr ""
824 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
825 "plików"
826
827 #: fish/cmds.c:2975
828 msgid "show mountpoints"
829 msgstr "wyświetla punkty montowania"
830
831 #: fish/cmds.c:2976
832 msgid "show mounted filesystems"
833 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
834
835 #: fish/cmds.c:2977
836 msgid "move a file"
837 msgstr "przenosi plik"
838
839 #: fish/cmds.c:2978
840 msgid "probe NTFS volume"
841 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
842
843 #: fish/cmds.c:2979
844 msgid "resize an NTFS filesystem"
845 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
846
847 #: fish/cmds.c:2980
848 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
849 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
850
851 #: fish/cmds.c:2981
852 msgid "add a partition to the device"
853 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
854
855 #: fish/cmds.c:2982
856 msgid "delete a partition"
857 msgstr "usuwa partycję"
858
859 #: fish/cmds.c:2983
860 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
861 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
862
863 #: fish/cmds.c:2984
864 msgid "return true if a partition is bootable"
865 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
866
867 #: fish/cmds.c:2985
868 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
869 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
870
871 #: fish/cmds.c:2986
872 msgid "get the partition table type"
873 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
874
875 #: fish/cmds.c:2987
876 msgid "create an empty partition table"
877 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
878
879 #: fish/cmds.c:2988
880 msgid "list partitions on a device"
881 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
882
883 #: fish/cmds.c:2989
884 msgid "make a partition bootable"
885 msgstr "zmienia partycję na startową"
886
887 #: fish/cmds.c:2990
888 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
889 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
890
891 #: fish/cmds.c:2991
892 msgid "set partition name"
893 msgstr "ustawia nazwę partycji"
894
895 #: fish/cmds.c:2992
896 msgid "convert partition name to device name"
897 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
898
899 #: fish/cmds.c:2993
900 msgid "ping the guest daemon"
901 msgstr "odpytuje demona gościa"
902
903 #: fish/cmds.c:2994
904 msgid "read part of a file"
905 msgstr "odczytuje część pliku"
906
907 #: fish/cmds.c:2995
908 msgid "read part of a device"
909 msgstr "odczytuje część urządzenia"
910
911 #: fish/cmds.c:2996
912 msgid "create an LVM physical volume"
913 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
914
915 #: fish/cmds.c:2997
916 msgid "remove an LVM physical volume"
917 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
918
919 #: fish/cmds.c:2998
920 msgid "resize an LVM physical volume"
921 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
922
923 #: fish/cmds.c:2999
924 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
925 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
926
927 #: fish/cmds.c:3000 fish/cmds.c:3001
928 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
929 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
930
931 #: fish/cmds.c:3002
932 msgid "get the UUID of a physical volume"
933 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
934
935 #: fish/cmds.c:3003
936 msgid "write to part of a file"
937 msgstr "zapisuje do części pliku"
938
939 #: fish/cmds.c:3004
940 msgid "write to part of a device"
941 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
942
943 #: fish/cmds.c:3005
944 msgid "read a file"
945 msgstr "odczytuje plik"
946
947 #: fish/cmds.c:3006
948 msgid "read file as lines"
949 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
950
951 #: fish/cmds.c:3007
952 msgid "read directories entries"
953 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
954
955 #: fish/cmds.c:3008
956 msgid "read the target of a symbolic link"
957 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
958
959 #: fish/cmds.c:3009
960 msgid "readlink on multiple files"
961 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
962
963 #: fish/cmds.c:3010
964 msgid "canonicalized absolute pathname"
965 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
966
967 #: fish/cmds.c:3012
968 msgid "close and reopen libguestfs handle"
969 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
970
971 #: fish/cmds.c:3013
972 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
973 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
974
975 #: fish/cmds.c:3014
976 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
977 msgstr ""
978 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
979
980 #: fish/cmds.c:3015
981 msgid "remove a file"
982 msgstr "usuwa plik"
983
984 #: fish/cmds.c:3016
985 msgid "remove a file or directory recursively"
986 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
987
988 #: fish/cmds.c:3017
989 msgid "remove a directory"
990 msgstr "usuwa katalog"
991
992 #: fish/cmds.c:3018
993 msgid "remove a mountpoint"
994 msgstr "usuwa punkt montowania"
995
996 #: fish/cmds.c:3019
997 msgid "scrub (securely wipe) a device"
998 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
999
1000 #: fish/cmds.c:3020
1001 msgid "scrub (securely wipe) a file"
1002 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
1003
1004 #: fish/cmds.c:3021
1005 msgid "scrub (securely wipe) free space"
1006 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
1007
1008 #: fish/cmds.c:3022
1009 msgid "add options to kernel command line"
1010 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
1011
1012 #: fish/cmds.c:3023
1013 msgid "set autosync mode"
1014 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
1015
1016 #: fish/cmds.c:3024
1017 msgid "enable or disable direct appliance mode"
1018 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
1019
1020 #: fish/cmds.c:3025
1021 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
1022 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
1023
1024 #: fish/cmds.c:3026
1025 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
1026 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
1027
1028 #: fish/cmds.c:3027
1029 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
1030 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
1031
1032 #: fish/cmds.c:3028
1033 msgid "set enable network flag"
1034 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
1035
1036 #: fish/cmds.c:3029
1037 msgid "set the search path"
1038 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
1039
1040 #: fish/cmds.c:3030
1041 msgid "set the qemu binary"
1042 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
1043
1044 #: fish/cmds.c:3031
1045 msgid "enable or disable the recovery process"
1046 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
1047
1048 #: fish/cmds.c:3032
1049 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
1050 msgstr ""
1051 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
1052
1053 #: fish/cmds.c:3033
1054 msgid "enable or disable command traces"
1055 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
1056
1057 #: fish/cmds.c:3034
1058 msgid "set verbose mode"
1059 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
1060
1061 #: fish/cmds.c:3035
1062 msgid "set SELinux security context"
1063 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
1064
1065 #: fish/cmds.c:3037 fish/cmds.c:3038
1066 msgid "create partitions on a block device"
1067 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
1068
1069 #: fish/cmds.c:3039
1070 msgid "modify a single partition on a block device"
1071 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
1072
1073 #: fish/cmds.c:3040
1074 msgid "display the disk geometry from the partition table"
1075 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
1076
1077 #: fish/cmds.c:3041
1078 msgid "display the kernel geometry"
1079 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
1080
1081 #: fish/cmds.c:3042
1082 msgid "display the partition table"
1083 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
1084
1085 #: fish/cmds.c:3043
1086 msgid "run a command via the shell"
1087 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
1088
1089 #: fish/cmds.c:3044
1090 msgid "run a command via the shell returning lines"
1091 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
1092
1093 #: fish/cmds.c:3045
1094 msgid "sleep for some seconds"
1095 msgstr "usypia na kilka sekund"
1096
1097 #: fish/cmds.c:3046
1098 msgid "create a sparse disk image and add"
1099 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
1100
1101 #: fish/cmds.c:3047
1102 msgid "get file information"
1103 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1104
1105 #: fish/cmds.c:3048
1106 msgid "get file system statistics"
1107 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1108
1109 #: fish/cmds.c:3049 fish/cmds.c:3050
1110 msgid "print the printable strings in a file"
1111 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1112
1113 #: fish/cmds.c:3051
1114 msgid "list supported groups of commands"
1115 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1116
1117 #: fish/cmds.c:3052
1118 msgid "disable swap on device"
1119 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1120
1121 #: fish/cmds.c:3053
1122 msgid "disable swap on file"
1123 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1124
1125 #: fish/cmds.c:3054
1126 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1127 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1128
1129 #: fish/cmds.c:3055
1130 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1131 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1132
1133 #: fish/cmds.c:3056
1134 msgid "enable swap on device"
1135 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1136
1137 #: fish/cmds.c:3057
1138 msgid "enable swap on file"
1139 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1140
1141 #: fish/cmds.c:3058
1142 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1143 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1144
1145 #: fish/cmds.c:3059
1146 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1147 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1148
1149 #: fish/cmds.c:3060
1150 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1151 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1152
1153 #: fish/cmds.c:3061
1154 msgid "return last 10 lines of a file"
1155 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1156
1157 #: fish/cmds.c:3062
1158 msgid "return last N lines of a file"
1159 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1160
1161 #: fish/cmds.c:3063
1162 msgid "unpack tarfile to directory"
1163 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1164
1165 #: fish/cmds.c:3064
1166 msgid "pack directory into tarfile"
1167 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1168
1169 #: fish/cmds.c:3065 fish/cmds.c:3072
1170 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1171 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1172
1173 #: fish/cmds.c:3066 fish/cmds.c:3073
1174 msgid "pack directory into compressed tarball"
1175 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1176
1177 #: fish/cmds.c:3067
1178 msgid "print elapsed time taken to run a command"
1179 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
1180
1181 #: fish/cmds.c:3068
1182 msgid "update file timestamps or create a new file"
1183 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1184
1185 #: fish/cmds.c:3069
1186 msgid "truncate a file to zero size"
1187 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1188
1189 #: fish/cmds.c:3070
1190 msgid "truncate a file to a particular size"
1191 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1192
1193 #: fish/cmds.c:3071
1194 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1195 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1196
1197 #: fish/cmds.c:3074
1198 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1199 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1200
1201 #: fish/cmds.c:3075
1202 msgid "unmount a filesystem"
1203 msgstr "odmontowuje system plików"
1204
1205 #: fish/cmds.c:3076
1206 msgid "unmount all filesystems"
1207 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1208
1209 #: fish/cmds.c:3077
1210 msgid "upload a file from the local machine"
1211 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1212
1213 #: fish/cmds.c:3078
1214 msgid "upload a file from the local machine with offset"
1215 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
1216
1217 #: fish/cmds.c:3079
1218 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1219 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1220
1221 #: fish/cmds.c:3080
1222 msgid "get the library version number"
1223 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1224
1225 #: fish/cmds.c:3081
1226 msgid "get the filesystem label"
1227 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1228
1229 #: fish/cmds.c:3082
1230 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1231 msgstr ""
1232 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1233 "zamontowanemu urządzeniu"
1234
1235 #: fish/cmds.c:3083
1236 msgid "get the filesystem UUID"
1237 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1238
1239 #: fish/cmds.c:3084
1240 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1241 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1242
1243 #: fish/cmds.c:3085
1244 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1245 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1246
1247 #: fish/cmds.c:3086
1248 msgid "create an LVM volume group"
1249 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1250
1251 #: fish/cmds.c:3087
1252 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1253 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1254
1255 #: fish/cmds.c:3088
1256 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1257 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1258
1259 #: fish/cmds.c:3089
1260 msgid "remove an LVM volume group"
1261 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1262
1263 #: fish/cmds.c:3090
1264 msgid "rename an LVM volume group"
1265 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1266
1267 #: fish/cmds.c:3091 fish/cmds.c:3092
1268 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1269 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1270
1271 #: fish/cmds.c:3093
1272 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1273 msgstr ""
1274 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1275
1276 #: fish/cmds.c:3094
1277 msgid "get the UUID of a volume group"
1278 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1279
1280 #: fish/cmds.c:3095
1281 msgid "count characters in a file"
1282 msgstr "liczy znaki w pliku"
1283
1284 #: fish/cmds.c:3096
1285 msgid "count lines in a file"
1286 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1287
1288 #: fish/cmds.c:3097
1289 msgid "count words in a file"
1290 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1291
1292 #: fish/cmds.c:3098
1293 msgid "create a new file"
1294 msgstr "tworzy nowy plik"
1295
1296 #: fish/cmds.c:3099
1297 msgid "create a file"
1298 msgstr "tworzy plik"
1299
1300 #: fish/cmds.c:3102
1301 msgid "write zeroes to the device"
1302 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1303
1304 #: fish/cmds.c:3103
1305 msgid "write zeroes to an entire device"
1306 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1307
1308 #: fish/cmds.c:3104
1309 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1310 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1311
1312 #: fish/cmds.c:3107
1313 msgid "determine file type inside a compressed file"
1314 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1315
1316 #: fish/cmds.c:3110
1317 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1318 msgstr ""
1319 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1320 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1321 "o poleceniu."
1322
1323 #: fish/cmds.c:3401 fish/cmds.c:3415 fish/cmds.c:3431 fish/cmds.c:3448
1324 #: fish/cmds.c:3465 fish/cmds.c:3483 fish/cmds.c:3502 fish/cmds.c:3518
1325 #: fish/cmds.c:3536 fish/cmds.c:3552 fish/cmds.c:3570 fish/cmds.c:3586
1326 #: fish/cmds.c:3603 fish/cmds.c:3618 fish/cmds.c:3636 fish/cmds.c:3651
1327 #: fish/cmds.c:3667 fish/cmds.c:3683 fish/cmds.c:3699 fish/cmds.c:3715
1328 #: fish/cmds.c:3731 fish/cmds.c:3749 fish/cmds.c:3782 fish/cmds.c:3798
1329 #: fish/cmds.c:3814 fish/cmds.c:3833 fish/cmds.c:3848 fish/cmds.c:3866
1330 #: fish/cmds.c:3881 fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3914 fish/cmds.c:3932
1331 #: fish/cmds.c:3947 fish/cmds.c:3966 fish/cmds.c:3985 fish/cmds.c:4003
1332 #: fish/cmds.c:4023 fish/cmds.c:4042 fish/cmds.c:4062 fish/cmds.c:4082
1333 #: fish/cmds.c:4102 fish/cmds.c:4121 fish/cmds.c:4140 fish/cmds.c:4160
1334 #: fish/cmds.c:4180 fish/cmds.c:4200 fish/cmds.c:4215 fish/cmds.c:4231
1335 #: fish/cmds.c:4303 fish/cmds.c:4321 fish/cmds.c:4341 fish/cmds.c:4357
1336 #: fish/cmds.c:4373 fish/cmds.c:4392 fish/cmds.c:4414 fish/cmds.c:4436
1337 #: fish/cmds.c:4456 fish/cmds.c:4473 fish/cmds.c:4490 fish/cmds.c:4507
1338 #: fish/cmds.c:4524 fish/cmds.c:4541 fish/cmds.c:4558 fish/cmds.c:4575
1339 #: fish/cmds.c:4594 fish/cmds.c:4617 fish/cmds.c:4653 fish/cmds.c:4670
1340 #: fish/cmds.c:4693 fish/cmds.c:4715 fish/cmds.c:4736 fish/cmds.c:4756
1341 #: fish/cmds.c:4775 fish/cmds.c:4795 fish/cmds.c:4813 fish/cmds.c:4831
1342 #: fish/cmds.c:4845 fish/cmds.c:4861 fish/cmds.c:4881 fish/cmds.c:4900
1343 #: fish/cmds.c:4919 fish/cmds.c:4938 fish/cmds.c:4957 fish/cmds.c:4977
1344 #: fish/cmds.c:5017 fish/cmds.c:5074 fish/cmds.c:5095 fish/cmds.c:5116
1345 #: fish/cmds.c:5137 fish/cmds.c:5155 fish/cmds.c:5177 fish/cmds.c:5215
1346 #: fish/cmds.c:5237 fish/cmds.c:5316 fish/cmds.c:5355 fish/cmds.c:5370
1347 #: fish/cmds.c:5387 fish/cmds.c:5401 fish/cmds.c:5417 fish/cmds.c:5439
1348 #: fish/cmds.c:5461 fish/cmds.c:5483 fish/cmds.c:5505 fish/cmds.c:5527
1349 #: fish/cmds.c:5549 fish/cmds.c:5569 fish/cmds.c:5586 fish/cmds.c:5603
1350 #: fish/cmds.c:5622 fish/cmds.c:5641 fish/cmds.c:5661 fish/cmds.c:5697
1351 #: fish/cmds.c:5716 fish/cmds.c:5735 fish/cmds.c:5752 fish/cmds.c:5770
1352 #: fish/cmds.c:5793 fish/cmds.c:5816 fish/cmds.c:5840 fish/cmds.c:5863
1353 #: fish/cmds.c:5884 fish/cmds.c:5907 fish/cmds.c:5930 fish/cmds.c:5950
1354 #: fish/cmds.c:5972 fish/cmds.c:5993 fish/cmds.c:6016 fish/cmds.c:6033
1355 #: fish/cmds.c:6050 fish/cmds.c:6068 fish/cmds.c:6086 fish/cmds.c:6107
1356 #: fish/cmds.c:6125 fish/cmds.c:6146 fish/cmds.c:6166 fish/cmds.c:6184
1357 #: fish/cmds.c:6205 fish/cmds.c:6228 fish/cmds.c:6251 fish/cmds.c:6273
1358 #: fish/cmds.c:6306 fish/cmds.c:6323 fish/cmds.c:6340 fish/cmds.c:6364
1359 #: fish/cmds.c:6387 fish/cmds.c:6410 fish/cmds.c:6432 fish/cmds.c:6449
1360 #: fish/cmds.c:6471 fish/cmds.c:6565 fish/cmds.c:6585 fish/cmds.c:6605
1361 #: fish/cmds.c:6625 fish/cmds.c:6643 fish/cmds.c:6664 fish/cmds.c:6700
1362 #: fish/cmds.c:6717 fish/cmds.c:6739 fish/cmds.c:6756 fish/cmds.c:6792
1363 #: fish/cmds.c:6812 fish/cmds.c:6832 fish/cmds.c:6852 fish/cmds.c:6874
1364 #: fish/cmds.c:6891 fish/cmds.c:6910 fish/cmds.c:6929 fish/cmds.c:6951
1365 #: fish/cmds.c:6972 fish/cmds.c:6993 fish/cmds.c:7014 fish/cmds.c:7037
1366 #: fish/cmds.c:7078 fish/cmds.c:7101 fish/cmds.c:7140 fish/cmds.c:7157
1367 #: fish/cmds.c:7176 fish/cmds.c:7197 fish/cmds.c:7220 fish/cmds.c:7242
1368 #: fish/cmds.c:7260 fish/cmds.c:7279 fish/cmds.c:7300 fish/cmds.c:7377
1369 #: fish/cmds.c:7418 fish/cmds.c:7497 fish/cmds.c:7573 fish/cmds.c:7610
1370 #: fish/cmds.c:7633 fish/cmds.c:7654 fish/cmds.c:7677 fish/cmds.c:7699
1371 #: fish/cmds.c:7724 fish/cmds.c:7767 fish/cmds.c:7808 fish/cmds.c:7829
1372 #: fish/cmds.c:7847 fish/cmds.c:7866 fish/cmds.c:7883 fish/cmds.c:7901
1373 #: fish/cmds.c:7928 fish/cmds.c:7952 fish/cmds.c:7976 fish/cmds.c:8000
1374 #: fish/cmds.c:8024 fish/cmds.c:8048 fish/cmds.c:8072 fish/cmds.c:8096
1375 #: fish/cmds.c:8120 fish/cmds.c:8144 fish/cmds.c:8168 fish/cmds.c:8192
1376 #: fish/cmds.c:8215 fish/cmds.c:8238 fish/cmds.c:8259 fish/cmds.c:8280
1377 #: fish/cmds.c:8301 fish/cmds.c:8321 fish/cmds.c:8344 fish/cmds.c:8382
1378 #: fish/cmds.c:8399 fish/cmds.c:8416 fish/cmds.c:8435 fish/cmds.c:8454
1379 #: fish/cmds.c:8471 fish/cmds.c:8488 fish/cmds.c:8505 fish/cmds.c:8522
1380 #: fish/cmds.c:8541 fish/cmds.c:8577 fish/cmds.c:8617 fish/cmds.c:8650
1381 #: fish/cmds.c:8667 fish/cmds.c:8684 fish/cmds.c:8700 fish/cmds.c:8715
1382 #: fish/cmds.c:8736 fish/cmds.c:8774 fish/cmds.c:8812 fish/cmds.c:8851
1383 #: fish/cmds.c:8891 fish/cmds.c:8932 fish/cmds.c:8973 fish/cmds.c:9011
1384 #: fish/cmds.c:9028 fish/cmds.c:9051 fish/cmds.c:9073 fish/cmds.c:9095
1385 #: fish/cmds.c:9115 fish/cmds.c:9135 fish/cmds.c:9171 fish/cmds.c:9243
1386 #: fish/cmds.c:9283 fish/cmds.c:9341 fish/cmds.c:9367 fish/cmds.c:9393
1387 #: fish/cmds.c:9421 fish/cmds.c:9480 fish/cmds.c:9501 fish/cmds.c:9546
1388 #: fish/cmds.c:9566 fish/cmds.c:9605 fish/cmds.c:9642 fish/cmds.c:9662
1389 #: fish/cmds.c:9684 fish/cmds.c:9741 fish/cmds.c:9761 fish/cmds.c:9783
1390 #: fish/cmds.c:9805 fish/cmds.c:9824 fish/cmds.c:9844 fish/cmds.c:9871
1391 #: fish/cmds.c:9891 fish/cmds.c:9911 fish/cmds.c:9931 fish/cmds.c:9951
1392 #: fish/cmds.c:9973 fish/cmds.c:10008 fish/cmds.c:10026 fish/cmds.c:10049
1393 #: fish/cmds.c:10071 fish/cmds.c:10086 fish/cmds.c:10103 fish/cmds.c:10140
1394 #: fish/cmds.c:10179 fish/cmds.c:10219 fish/cmds.c:10275 fish/cmds.c:10297
1395 #: fish/cmds.c:10333 fish/cmds.c:10348 fish/cmds.c:10368 fish/cmds.c:10408
1396 #: fish/cmds.c:10431 fish/cmds.c:10455 fish/cmds.c:10480 fish/cmds.c:10521
1397 #: fish/cmds.c:10546 fish/cmds.c:10584 fish/cmds.c:10615 fish/cmds.c:10646
1398 #: fish/cmds.c:10674 fish/cmds.c:10694 fish/cmds.c:10726 fish/cmds.c:10746
1399 #: fish/cmds.c:10766 fish/cmds.c:10783 fish/cmds.c:10801 fish/cmds.c:10824
1400 #: fish/cmds.c:10845 fish/cmds.c:10864 fish/cmds.c:10906 fish/cmds.c:10949
1401 #: fish/cmds.c:10993 fish/cmds.c:11032 fish/cmds.c:11051 fish/cmds.c:11071
1402 #: fish/cmds.c:11091 fish/cmds.c:11112 fish/cmds.c:11133 fish/cmds.c:11154
1403 #: fish/cmds.c:11175 fish/cmds.c:11196 fish/cmds.c:11218 fish/cmds.c:11256
1404 #: fish/cmds.c:11307 fish/cmds.c:11345 fish/cmds.c:11401
1405 #, c-format
1406 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1407 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1408
1409 #: fish/cmds.c:3402 fish/cmds.c:3416 fish/cmds.c:3432 fish/cmds.c:3449
1410 #: fish/cmds.c:3466 fish/cmds.c:3484 fish/cmds.c:3503 fish/cmds.c:3519
1411 #: fish/cmds.c:3537 fish/cmds.c:3553 fish/cmds.c:3571 fish/cmds.c:3587
1412 #: fish/cmds.c:3604 fish/cmds.c:3619 fish/cmds.c:3637 fish/cmds.c:3652
1413 #: fish/cmds.c:3668 fish/cmds.c:3684 fish/cmds.c:3700 fish/cmds.c:3716
1414 #: fish/cmds.c:3732 fish/cmds.c:3750 fish/cmds.c:3783 fish/cmds.c:3799
1415 #: fish/cmds.c:3815 fish/cmds.c:3834 fish/cmds.c:3849 fish/cmds.c:3867
1416 #: fish/cmds.c:3882 fish/cmds.c:3900 fish/cmds.c:3915 fish/cmds.c:3933
1417 #: fish/cmds.c:3948 fish/cmds.c:3967 fish/cmds.c:3986 fish/cmds.c:4004
1418 #: fish/cmds.c:4024 fish/cmds.c:4043 fish/cmds.c:4063 fish/cmds.c:4083
1419 #: fish/cmds.c:4103 fish/cmds.c:4122 fish/cmds.c:4141 fish/cmds.c:4161
1420 #: fish/cmds.c:4181 fish/cmds.c:4201 fish/cmds.c:4216 fish/cmds.c:4232
1421 #: fish/cmds.c:4253 fish/cmds.c:4304 fish/cmds.c:4322 fish/cmds.c:4342
1422 #: fish/cmds.c:4358 fish/cmds.c:4374 fish/cmds.c:4393 fish/cmds.c:4415
1423 #: fish/cmds.c:4437 fish/cmds.c:4457 fish/cmds.c:4474 fish/cmds.c:4491
1424 #: fish/cmds.c:4508 fish/cmds.c:4525 fish/cmds.c:4542 fish/cmds.c:4559
1425 #: fish/cmds.c:4576 fish/cmds.c:4595 fish/cmds.c:4618 fish/cmds.c:4654
1426 #: fish/cmds.c:4671 fish/cmds.c:4694 fish/cmds.c:4716 fish/cmds.c:4737
1427 #: fish/cmds.c:4757 fish/cmds.c:4776 fish/cmds.c:4796 fish/cmds.c:4814
1428 #: fish/cmds.c:4832 fish/cmds.c:4846 fish/cmds.c:4862 fish/cmds.c:4882
1429 #: fish/cmds.c:4901 fish/cmds.c:4920 fish/cmds.c:4939 fish/cmds.c:4958
1430 #: fish/cmds.c:4978 fish/cmds.c:5018 fish/cmds.c:5075 fish/cmds.c:5096
1431 #: fish/cmds.c:5117 fish/cmds.c:5138 fish/cmds.c:5156 fish/cmds.c:5178
1432 #: fish/cmds.c:5216 fish/cmds.c:5238 fish/cmds.c:5317 fish/cmds.c:5356
1433 #: fish/cmds.c:5371 fish/cmds.c:5388 fish/cmds.c:5402 fish/cmds.c:5418
1434 #: fish/cmds.c:5440 fish/cmds.c:5462 fish/cmds.c:5484 fish/cmds.c:5506
1435 #: fish/cmds.c:5528 fish/cmds.c:5550 fish/cmds.c:5570 fish/cmds.c:5587
1436 #: fish/cmds.c:5604 fish/cmds.c:5623 fish/cmds.c:5642 fish/cmds.c:5662
1437 #: fish/cmds.c:5698 fish/cmds.c:5717 fish/cmds.c:5736 fish/cmds.c:5753
1438 #: fish/cmds.c:5771 fish/cmds.c:5794 fish/cmds.c:5817 fish/cmds.c:5841
1439 #: fish/cmds.c:5864 fish/cmds.c:5885 fish/cmds.c:5908 fish/cmds.c:5931
1440 #: fish/cmds.c:5951 fish/cmds.c:5973 fish/cmds.c:5994 fish/cmds.c:6017
1441 #: fish/cmds.c:6034 fish/cmds.c:6051 fish/cmds.c:6069 fish/cmds.c:6087
1442 #: fish/cmds.c:6108 fish/cmds.c:6126 fish/cmds.c:6147 fish/cmds.c:6167
1443 #: fish/cmds.c:6185 fish/cmds.c:6206 fish/cmds.c:6229 fish/cmds.c:6252
1444 #: fish/cmds.c:6274 fish/cmds.c:6307 fish/cmds.c:6324 fish/cmds.c:6341
1445 #: fish/cmds.c:6365 fish/cmds.c:6388 fish/cmds.c:6411 fish/cmds.c:6433
1446 #: fish/cmds.c:6450 fish/cmds.c:6472 fish/cmds.c:6566 fish/cmds.c:6586
1447 #: fish/cmds.c:6606 fish/cmds.c:6626 fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6665
1448 #: fish/cmds.c:6701 fish/cmds.c:6718 fish/cmds.c:6740 fish/cmds.c:6757
1449 #: fish/cmds.c:6793 fish/cmds.c:6813 fish/cmds.c:6833 fish/cmds.c:6853
1450 #: fish/cmds.c:6875 fish/cmds.c:6892 fish/cmds.c:6911 fish/cmds.c:6930
1451 #: fish/cmds.c:6952 fish/cmds.c:6973 fish/cmds.c:6994 fish/cmds.c:7015
1452 #: fish/cmds.c:7038 fish/cmds.c:7079 fish/cmds.c:7102 fish/cmds.c:7141
1453 #: fish/cmds.c:7158 fish/cmds.c:7177 fish/cmds.c:7198 fish/cmds.c:7221
1454 #: fish/cmds.c:7243 fish/cmds.c:7261 fish/cmds.c:7280 fish/cmds.c:7301
1455 #: fish/cmds.c:7378 fish/cmds.c:7419 fish/cmds.c:7498 fish/cmds.c:7574
1456 #: fish/cmds.c:7611 fish/cmds.c:7634 fish/cmds.c:7655 fish/cmds.c:7678
1457 #: fish/cmds.c:7700 fish/cmds.c:7725 fish/cmds.c:7768 fish/cmds.c:7809
1458 #: fish/cmds.c:7830 fish/cmds.c:7848 fish/cmds.c:7867 fish/cmds.c:7884
1459 #: fish/cmds.c:7902 fish/cmds.c:7929 fish/cmds.c:7953 fish/cmds.c:7977
1460 #: fish/cmds.c:8001 fish/cmds.c:8025 fish/cmds.c:8049 fish/cmds.c:8073
1461 #: fish/cmds.c:8097 fish/cmds.c:8121 fish/cmds.c:8145 fish/cmds.c:8169
1462 #: fish/cmds.c:8193 fish/cmds.c:8216 fish/cmds.c:8239 fish/cmds.c:8260
1463 #: fish/cmds.c:8281 fish/cmds.c:8302 fish/cmds.c:8322 fish/cmds.c:8345
1464 #: fish/cmds.c:8383 fish/cmds.c:8400 fish/cmds.c:8417 fish/cmds.c:8436
1465 #: fish/cmds.c:8455 fish/cmds.c:8472 fish/cmds.c:8489 fish/cmds.c:8506
1466 #: fish/cmds.c:8523 fish/cmds.c:8542 fish/cmds.c:8578 fish/cmds.c:8618
1467 #: fish/cmds.c:8651 fish/cmds.c:8668 fish/cmds.c:8685 fish/cmds.c:8701
1468 #: fish/cmds.c:8716 fish/cmds.c:8737 fish/cmds.c:8775 fish/cmds.c:8813
1469 #: fish/cmds.c:8852 fish/cmds.c:8892 fish/cmds.c:8933 fish/cmds.c:8974
1470 #: fish/cmds.c:9012 fish/cmds.c:9029 fish/cmds.c:9052 fish/cmds.c:9074
1471 #: fish/cmds.c:9096 fish/cmds.c:9116 fish/cmds.c:9136 fish/cmds.c:9172
1472 #: fish/cmds.c:9244 fish/cmds.c:9284 fish/cmds.c:9342 fish/cmds.c:9368
1473 #: fish/cmds.c:9394 fish/cmds.c:9422 fish/cmds.c:9481 fish/cmds.c:9502
1474 #: fish/cmds.c:9547 fish/cmds.c:9567 fish/cmds.c:9606 fish/cmds.c:9643
1475 #: fish/cmds.c:9663 fish/cmds.c:9685 fish/cmds.c:9742 fish/cmds.c:9762
1476 #: fish/cmds.c:9784 fish/cmds.c:9806 fish/cmds.c:9825 fish/cmds.c:9845
1477 #: fish/cmds.c:9872 fish/cmds.c:9892 fish/cmds.c:9912 fish/cmds.c:9932
1478 #: fish/cmds.c:9952 fish/cmds.c:9974 fish/cmds.c:10009 fish/cmds.c:10027
1479 #: fish/cmds.c:10050 fish/cmds.c:10072 fish/cmds.c:10087 fish/cmds.c:10104
1480 #: fish/cmds.c:10141 fish/cmds.c:10180 fish/cmds.c:10220 fish/cmds.c:10276
1481 #: fish/cmds.c:10298 fish/cmds.c:10334 fish/cmds.c:10349 fish/cmds.c:10369
1482 #: fish/cmds.c:10409 fish/cmds.c:10432 fish/cmds.c:10456 fish/cmds.c:10481
1483 #: fish/cmds.c:10522 fish/cmds.c:10547 fish/cmds.c:10585 fish/cmds.c:10616
1484 #: fish/cmds.c:10647 fish/cmds.c:10675 fish/cmds.c:10695 fish/cmds.c:10727
1485 #: fish/cmds.c:10747 fish/cmds.c:10767 fish/cmds.c:10784 fish/cmds.c:10802
1486 #: fish/cmds.c:10825 fish/cmds.c:10846 fish/cmds.c:10865 fish/cmds.c:10907
1487 #: fish/cmds.c:10950 fish/cmds.c:10994 fish/cmds.c:11033 fish/cmds.c:11052
1488 #: fish/cmds.c:11072 fish/cmds.c:11092 fish/cmds.c:11113 fish/cmds.c:11134
1489 #: fish/cmds.c:11155 fish/cmds.c:11176 fish/cmds.c:11197 fish/cmds.c:11219
1490 #: fish/cmds.c:11257 fish/cmds.c:11308 fish/cmds.c:11346 fish/cmds.c:11402
1491 #, c-format
1492 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1493 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1494
1495 #: fish/cmds.c:3760 fish/cmds.c:4630 fish/cmds.c:4988 fish/cmds.c:5028
1496 #: fish/cmds.c:5047 fish/cmds.c:5190 fish/cmds.c:5249 fish/cmds.c:5268
1497 #: fish/cmds.c:5287 fish/cmds.c:5330 fish/cmds.c:5673 fish/cmds.c:6284
1498 #: fish/cmds.c:6483 fish/cmds.c:6502 fish/cmds.c:6521 fish/cmds.c:6540
1499 #: fish/cmds.c:6676 fish/cmds.c:6767 fish/cmds.c:7048 fish/cmds.c:7112
1500 #: fish/cmds.c:7311 fish/cmds.c:7330 fish/cmds.c:7349 fish/cmds.c:7388
1501 #: fish/cmds.c:7429 fish/cmds.c:7448 fish/cmds.c:7467 fish/cmds.c:7508
1502 #: fish/cmds.c:7527 fish/cmds.c:7546 fish/cmds.c:7584 fish/cmds.c:7737
1503 #: fish/cmds.c:7780 fish/cmds.c:8357 fish/cmds.c:8552 fish/cmds.c:8590
1504 #: fish/cmds.c:8628 fish/cmds.c:8748 fish/cmds.c:8785 fish/cmds.c:8823
1505 #: fish/cmds.c:8862 fish/cmds.c:8903 fish/cmds.c:8944 fish/cmds.c:8985
1506 #: fish/cmds.c:9148 fish/cmds.c:9184 fish/cmds.c:9197 fish/cmds.c:9210
1507 #: fish/cmds.c:9223 fish/cmds.c:9256 fish/cmds.c:9294 fish/cmds.c:9313
1508 #: fish/cmds.c:9434 fish/cmds.c:9453 fish/cmds.c:9514 fish/cmds.c:9527
1509 #: fish/cmds.c:9578 fish/cmds.c:9617 fish/cmds.c:9695 fish/cmds.c:9714
1510 #: fish/cmds.c:9988 fish/cmds.c:10115 fish/cmds.c:10152 fish/cmds.c:10191
1511 #: fish/cmds.c:10231 fish/cmds.c:10250 fish/cmds.c:10309 fish/cmds.c:10382
1512 #: fish/cmds.c:10492 fish/cmds.c:10562 fish/cmds.c:10596 fish/cmds.c:10627
1513 #: fish/cmds.c:10658 fish/cmds.c:10707 fish/cmds.c:10878 fish/cmds.c:10920
1514 #: fish/cmds.c:10965 fish/cmds.c:11007 fish/cmds.c:11233 fish/cmds.c:11271
1515 #: fish/cmds.c:11284 fish/cmds.c:11322 fish/cmds.c:11357 fish/cmds.c:11376
1516 #, c-format
1517 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1518 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1519
1520 #: fish/cmds.c:3766 fish/cmds.c:4636 fish/cmds.c:4994 fish/cmds.c:5034
1521 #: fish/cmds.c:5053 fish/cmds.c:5196 fish/cmds.c:5255 fish/cmds.c:5274
1522 #: fish/cmds.c:5293 fish/cmds.c:5336 fish/cmds.c:5679 fish/cmds.c:6290
1523 #: fish/cmds.c:6489 fish/cmds.c:6508 fish/cmds.c:6527 fish/cmds.c:6546
1524 #: fish/cmds.c:6682 fish/cmds.c:6773 fish/cmds.c:7054 fish/cmds.c:7118
1525 #: fish/cmds.c:7317 fish/cmds.c:7336 fish/cmds.c:7355 fish/cmds.c:7394
1526 #: fish/cmds.c:7435 fish/cmds.c:7454 fish/cmds.c:7473 fish/cmds.c:7514
1527 #: fish/cmds.c:7533 fish/cmds.c:7552 fish/cmds.c:7590 fish/cmds.c:7743
1528 #: fish/cmds.c:7786 fish/cmds.c:8363 fish/cmds.c:8558 fish/cmds.c:8596
1529 #: fish/cmds.c:8634 fish/cmds.c:8754 fish/cmds.c:8791 fish/cmds.c:8829
1530 #: fish/cmds.c:8868 fish/cmds.c:8909 fish/cmds.c:8950 fish/cmds.c:8991
1531 #: fish/cmds.c:9262 fish/cmds.c:9300 fish/cmds.c:9319 fish/cmds.c:9440
1532 #: fish/cmds.c:9584 fish/cmds.c:9623 fish/cmds.c:9701 fish/cmds.c:9720
1533 #: fish/cmds.c:10121 fish/cmds.c:10158 fish/cmds.c:10197 fish/cmds.c:10237
1534 #: fish/cmds.c:10256 fish/cmds.c:10315 fish/cmds.c:10388 fish/cmds.c:10498
1535 #: fish/cmds.c:10884 fish/cmds.c:10926 fish/cmds.c:10971 fish/cmds.c:11013
1536 #: fish/cmds.c:11363
1537 #, c-format
1538 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1539 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1540
1541 #: fish/cmds.c:4252
1542 #, c-format
1543 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
1544 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
1545
1546 #: fish/cmds.c:4278
1547 #, fuzzy, c-format
1548 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
1549 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1550
1551 #: fish/cmds.c:4284
1552 #, fuzzy, c-format
1553 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
1554 msgstr "%s: opcjonalny parametr %s został podany dwa razy\n"
1555
1556 #: fish/cmds.c:11422
1557 #, c-format
1558 msgid "%s: unknown command\n"
1559 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1560
1561 #: fish/copy.c:40
1562 #, c-format
1563 msgid ""
1564 "use 'copy-in <local> [<local>...] <remotedir>' to copy files into the image\n"
1565 msgstr ""
1566 "należy użyć \"copy-in <lokalny> [<lokalny>...] <zdalny_katalog>\", aby "
1567 "skopiować pliki do obrazu\n"
1568
1569 #: fish/copy.c:53 fish/copy.c:194
1570 #, c-format
1571 msgid "copy-in: target '%s' is not a directory\n"
1572 msgstr "copy-in: cel \"%s\" nie jest katalogiem\n"
1573
1574 #: fish/copy.c:138
1575 #, c-format
1576 msgid "error: argument is zero length or longer than maximum permitted\n"
1577 msgstr ""
1578 "błąd: parametr jest zerowej długości lub dłuższy niż dozwolone maksimum\n"
1579
1580 #: fish/copy.c:183
1581 #, c-format
1582 msgid ""
1583 "use 'copy-out <remote> [<remote>...] <localdir>' to copy files out of the "
1584 "image\n"
1585 msgstr ""
1586 "należy użyć \"copy-out <zdalny> [<zdalny>...] <lokalny_katalog>\", aby "
1587 "skopiować pliki z obrazu\n"
1588
1589 #: fish/copy.c:224
1590 #, c-format
1591 msgid "copy-out: '%s' is not a file or directory\n"
1592 msgstr "copy-out: \"%s\" nie jest plikiem lub katalogiem\n"
1593
1594 #: fish/edit.c:44
1595 #, c-format
1596 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1597 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1598
1599 #: fish/fish.c:86 fuse/guestmount.c:841
1600 #, c-format
1601 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1602 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1603
1604 #: fish/fish.c:90
1605 #, fuzzy, c-format
1606 msgid ""
1607 "%s: guest filesystem shell\n"
1608 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1609 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1610 "Usage:\n"
1611 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1612 "  %s [--ro] -i -a disk-image\n"
1613 "  %s [--ro] -i -d libvirt-domain\n"
1614 "or for interactive use:\n"
1615 "  %s\n"
1616 "or from a shell script:\n"
1617 "  %s <<EOF\n"
1618 "  cmd\n"
1619 "  ...\n"
1620 "  EOF\n"
1621 "Options:\n"
1622 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1623 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1624 "  -a|--add image       Add image\n"
1625 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1626 "  --csh                Make --listen csh-compatible\n"
1627 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1628 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1629 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
1630 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1631 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
1632 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1633 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1634 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1635 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1636 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1637 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1638 "  --progress-bars      Enable progress bars even when not interactive\n"
1639 "  --no-progress-bars   Disable progress bars\n"
1640 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1641 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1642 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1643 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1644 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1645 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1646 "For more information, see the manpage %s(1).\n"
1647 msgstr ""
1648 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1649 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1650 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
1651 "Użycie:\n"
1652 "  %s [--options] polecenie [: polecenie : polecenie...]\n"
1653 "  %s [--ro] -i -a obraz-dysku\n"
1654 "  %s [--ro] -i -d domena-libvirt\n"
1655 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1656 "  %s\n"
1657 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1658 "  %s <<EOF\n"
1659 "  polecenie\n"
1660 "  ...\n"
1661 "  EOF\n"
1662 "Opcje:\n"
1663 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1664 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1665 "  -a|--add obraz       Dodaje obraz\n"
1666 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
1667 "  -d|--domain gość     Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
1668 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1669 "                       pomocą Tab\n"
1670 "  --echo-keys          Bez wyłączania powtarzania dla haseł\n"
1671 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1672 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
1673 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
1674 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
1675 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1676 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1677 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1678 "  -N|--new typ         Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1679 "  --progress-bars      Włącza paski postępu nawet, jeśli nie jest używany\n"
1680 "                       tryb interaktywny\n"
1681 "  --no-progress-bars   Wyłącza paski postępu\n"
1682 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1683 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1684 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1685 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1686 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1687 "                       wykonaniem\n"
1688 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1689 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1690
1691 #: fish/fish.c:204 fuse/guestmount.c:952
1692 #, c-format
1693 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1694 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1695
1696 #: fish/fish.c:241
1697 #, c-format
1698 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1699 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1700
1701 #: fish/fish.c:248
1702 #, c-format
1703 msgid ""
1704 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1705 msgstr ""
1706 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1707
1708 #: fish/fish.c:272 fuse/guestmount.c:1000
1709 #, c-format
1710 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1711 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1712
1713 #: fish/fish.c:296
1714 #, c-format
1715 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1716 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1717
1718 #: fish/fish.c:450
1719 #, c-format
1720 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1721 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1722
1723 #: fish/fish.c:458
1724 #, c-format
1725 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1726 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1727
1728 #: fish/fish.c:464
1729 #, c-format
1730 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1731 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1732
1733 #: fish/fish.c:521
1734 #, c-format
1735 msgid "guestfish: could not access termcap or terminfo database.\n"
1736 msgstr ""
1737 "guestfish: nie można uzyskać dostępu do bazy danych termcap lub terminfo.\n"
1738
1739 #: fish/fish.c:525
1740 #, c-format
1741 msgid "guestfish: terminal type \"%s\" not defined.\n"
1742 msgstr "guestfish: typ terminala \"%s\" nie jest określony.\n"
1743
1744 #: fish/fish.c:634
1745 #, fuzzy, c-format
1746 msgid ""
1747 "\n"
1748 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1749 "editing virtual machine filesystems.\n"
1750 "\n"
1751 "Type: 'help' for help on commands\n"
1752 "      'man' to read the manual\n"
1753 "      'quit' to quit the shell\n"
1754 "\n"
1755 msgstr ""
1756 "\n"
1757 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1758 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1759 "\n"
1760 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1761 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1762 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1763 "\n"
1764
1765 #: fish/fish.c:721
1766 #, c-format
1767 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1768 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1769
1770 #: fish/fish.c:727 fish/fish.c:744
1771 #, c-format
1772 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1773 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1774
1775 #: fish/fish.c:738
1776 #, c-format
1777 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1778 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1779
1780 #: fish/fish.c:793
1781 #, c-format
1782 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1783 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1784
1785 #: fish/fish.c:810
1786 #, c-format
1787 msgid "%s: too many arguments\n"
1788 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1789
1790 #: fish/fish.c:839
1791 #, c-format
1792 msgid "%s: empty command on command line\n"
1793 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1794
1795 #: fish/fish.c:980
1796 msgid "display a list of commands or help on a command"
1797 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1798
1799 #: fish/fish.c:982
1800 msgid "quit guestfish"
1801 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1802
1803 #: fish/fish.c:993
1804 #, c-format
1805 msgid ""
1806 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1807 "     help cmd\n"
1808 "     help\n"
1809 msgstr ""
1810 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1811 "     help polecenie\n"
1812 "     help\n"
1813
1814 #: fish/fish.c:1001
1815 #, c-format
1816 msgid ""
1817 "quit - quit guestfish\n"
1818 "     quit\n"
1819 msgstr ""
1820 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1821 "     quit\n"
1822
1823 #: fish/fish.c:1006
1824 #, c-format
1825 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1826 msgstr ""
1827 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1828 "poleceń\n"
1829
1830 #: fish/fish.c:1022
1831 #, c-format
1832 msgid ""
1833 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1834 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1835 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1836 msgstr ""
1837 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
1838 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
1839 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
1840
1841 #: fish/fish.c:1179
1842 #, c-format
1843 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1844 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1845
1846 #: fish/glob.c:53
1847 #, c-format
1848 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1849 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1850
1851 #: fish/glob.c:73
1852 #, c-format
1853 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1854 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1855
1856 #: fish/help.c:38
1857 #, c-format
1858 msgid ""
1859 "Add disk images to examine using the -a or -d options, or the 'add' "
1860 "command.\n"
1861 "Or create a new disk image using -N, or the 'alloc' or 'sparse' commands.\n"
1862 "Once you have done this, use the 'run' command.\n"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: fish/help.c:44
1866 #, c-format
1867 msgid ""
1868 "Find out what filesystems are available using 'list-filesystems' and then\n"
1869 "mount them to examine or modify the contents using 'mount-ro' or\n"
1870 "'mount-options'.\n"
1871 msgstr ""
1872
1873 #: fish/help.c:52
1874 #, c-format
1875 msgid ""
1876 "For more information about a command, use 'help cmd'.\n"
1877 "\n"
1878 "To read the manual, type 'man'.\n"
1879 msgstr ""
1880
1881 #: fish/hexedit.c:41
1882 #, c-format
1883 msgid "hexedit (device|filename) [max | start max]\n"
1884 msgstr "hexedit (urządzenie|nazwa_pliku) [maksimum | rozpoczęcie maksimum]\n"
1885
1886 #: fish/hexedit.c:52
1887 #, c-format
1888 msgid "hexedit: %s is a zero length file or device\n"
1889 msgstr "hexedit: %s jest plikiem lub urządzeniem o zerowej długości\n"
1890
1891 #: fish/hexedit.c:63
1892 #, c-format
1893 msgid ""
1894 "hexedit: %s is larger than %s. You must supply a limit using\n"
1895 "  'hexedit %s <max>' (eg. 'hexedit %s 1M') or a range using\n"
1896 "  'hexedit %s <start> <max>'.\n"
1897 msgstr ""
1898 "hexedit: %s jest dłuższe niż %s. Należy podać ograniczenie\n"
1899 "  używając polecenia \"hexedit %s <maksimum>\" (np.\n"
1900 "  \"hexedit %s 1M\") lub zakres używając polecenia\n"
1901 "  \"hexedit %s <rozpoczęcie> <maksymalnie>\".\n"
1902
1903 #: fish/hexedit.c:92
1904 #, c-format
1905 msgid "hexedit: invalid range\n"
1906 msgstr "hexedit: nieprawidłowy zakres\n"
1907
1908 #: fish/inspect.c:85
1909 #, fuzzy, c-format
1910 msgid "%s: no operating system was found on this disk\n"
1911 msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
1912
1913 #: fish/inspect.c:91
1914 #, fuzzy, c-format
1915 msgid "%s: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
1916 msgstr ""
1917 "guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
1918 "i\n"
1919
1920 #: fish/inspect.c:131
1921 #, c-format
1922 msgid "Operating system: %s\n"
1923 msgstr "System operacyjny: %s\n"
1924
1925 #: fish/inspect.c:144
1926 #, c-format
1927 msgid "%s mounted on %s\n"
1928 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
1929
1930 #: fish/keys.c:52
1931 #, c-format
1932 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
1933 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
1934
1935 #: fish/lcd.c:34
1936 #, c-format
1937 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1938 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1939
1940 #: fish/man.c:34
1941 #, c-format
1942 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1943 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
1944
1945 #: fish/man.c:53
1946 #, c-format
1947 msgid "the external 'man' program failed\n"
1948 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
1949
1950 #: fish/more.c:39
1951 #, c-format
1952 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
1953 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
1954
1955 #: fish/options.c:36
1956 #, fuzzy, c-format
1957 msgid "%s: too many drives added on the command line\n"
1958 msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
1959
1960 #: fish/options.c:118
1961 #, fuzzy, c-format
1962 msgid "%s: '%s' could not be mounted.  Did you mean one of these?\n"
1963 msgstr ""
1964 "guestfish: nie można zamontować \"%s\". Być może chciano użyć jednej z "
1965 "tych?\n"
1966
1967 #: fish/prep.c:37
1968 #, c-format
1969 msgid ""
1970 "List of available prepared disk images:\n"
1971 "\n"
1972 msgstr ""
1973 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
1974 "\n"
1975
1976 #: fish/prep.c:40
1977 #, c-format
1978 msgid ""
1979 "guestfish -N %-8s - %s\n"
1980 "\n"
1981 "%s\n"
1982 msgstr ""
1983 "guestfish -N %-8s - %s\n"
1984 "\n"
1985 "%s\n"
1986
1987 #: fish/prep.c:48
1988 #, c-format
1989 msgid "  Optional parameters:\n"
1990 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
1991
1992 #: fish/prep.c:55
1993 #, c-format
1994 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
1995 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
1996
1997 #: fish/prep.c:65
1998 #, c-format
1999 msgid ""
2000 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2001 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2002 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2003 msgstr ""
2004 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2005 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2006 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2007
2008 #: fish/prep.c:96
2009 #, c-format
2010 msgid ""
2011 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2012 "Use 'guestfish -N help' to list possible values for the -N parameter.\n"
2013 msgstr ""
2014 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2015 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N help\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2016 "wartości dla parametru -N.\n"
2017
2018 #: fish/prep.c:158
2019 #, c-format
2020 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2021 msgstr ""
2022 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2023 "\": "
2024
2025 #: fish/prep_boot.c:34 fish/prep_boot.c:89 fish/prep_disk.c:34
2026 #: fish/prep_fs.c:34 fish/prep_lv.c:69 fish/prep_lv.c:122 fish/prep_part.c:34
2027 msgid "failed to allocate disk"
2028 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2029
2030 #: fish/prep_boot.c:42 fish/prep_boot.c:97
2031 msgid "could not parse boot size"
2032 msgstr "nie można przetworzyć rozmiaru partycji startowej"
2033
2034 #: fish/prep_boot.c:46 fish/prep_boot.c:101
2035 #, c-format
2036 msgid "failed to get sector size of disk: %s"
2037 msgstr "uzyskanie rozmiaru sektora dysku nie powiodło się: %s"
2038
2039 #: fish/prep_boot.c:50 fish/prep_boot.c:105 fish/prep_fs.c:41
2040 #: fish/prep_lv.c:76 fish/prep_lv.c:129 fish/prep_part.c:41
2041 #, c-format
2042 msgid "failed to partition disk: %s"
2043 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2044
2045 #: fish/prep_boot.c:55 fish/prep_boot.c:110
2046 #, c-format
2047 msgid "failed to add boot partition: %s"
2048 msgstr "dodanie partycji startowej nie powiodło się: %s"
2049
2050 #: fish/prep_boot.c:59 fish/prep_boot.c:114
2051 #, c-format
2052 msgid "failed to add root partition: %s"
2053 msgstr "dodanie partycji głównej nie powiodło się: %s"
2054
2055 #: fish/prep_boot.c:68 fish/prep_boot.c:128
2056 #, c-format
2057 msgid "failed to create boot filesystem: %s"
2058 msgstr "utworzenie startowego systemu plików nie powiodło się: %s"
2059
2060 #: fish/prep_boot.c:77 fish/prep_boot.c:157
2061 #, c-format
2062 msgid "failed to create root filesystem: %s"
2063 msgstr "utworzenie głównego systemu plików nie powiodło się: %s"
2064
2065 #: fish/prep_boot.c:86 fish/prep_boot.c:120 fish/prep_lv.c:66
2066 #: fish/prep_lv.c:82 fish/prep_lv.c:119 fish/prep_lv.c:135
2067 msgid "incorrect format for LV name, use '/dev/VG/LV'"
2068 msgstr ""
2069 "niepoprawny format dla nazwy woluminu logicznego, należy użyć \"/dev/VG/LV\""
2070
2071 #: fish/prep_boot.c:137 fish/prep_lv.c:91 fish/prep_lv.c:144
2072 #, c-format
2073 msgid "failed to create PV: %s: %s"
2074 msgstr "utworzenie woluminu fizycznego nie powiodło się: %s: %s"
2075
2076 #: fish/prep_boot.c:142 fish/prep_lv.c:96 fish/prep_lv.c:149
2077 #, c-format
2078 msgid "failed to create VG: %s: %s"
2079 msgstr "utworzenie grupy woluminów nie powiodło się: %s: %s"
2080
2081 #: fish/prep_boot.c:149 fish/prep_lv.c:103 fish/prep_lv.c:156
2082 #, c-format
2083 msgid "failed to create LV: /dev/%s/%s: %s"
2084 msgstr "utworzenie woluminu logicznego nie powiodło się: /dev/%s/%s: %s"
2085
2086 #: fish/prep_boot.c:153 fish/prep_lv.c:107 fish/prep_lv.c:160
2087 #, c-format
2088 msgid "failed to resize LV to full size: %s: %s"
2089 msgstr ""
2090 "zmiana rozmiaru woluminu logicznego do pełnego rozmiaru nie powiodła się: "
2091 "%s: %s"
2092
2093 #: fish/prep_fs.c:51 fish/prep_lv.c:165
2094 #, c-format
2095 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2096 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2097
2098 #: fish/rc.c:255
2099 #, c-format
2100 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2101 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2102
2103 #: fish/rc.c:260
2104 #, c-format
2105 msgid ""
2106 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2107 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2108 msgstr ""
2109 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2110 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2111 "zgadzać.\n"
2112
2113 #: fish/rc.c:335 fish/rc.c:349
2114 #, c-format
2115 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2116 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2117
2118 #: fish/rc.c:361 fish/rc.c:375
2119 #, c-format
2120 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2121 msgstr ""
2122 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2123 "serwera\n"
2124
2125 #: fish/rc.c:386
2126 #, c-format
2127 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2128 msgstr ""
2129 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2130
2131 #: fish/reopen.c:36
2132 #, c-format
2133 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2134 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2135
2136 #: fish/reopen.c:46
2137 #, c-format
2138 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2139 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2140
2141 #: fish/supported.c:66
2142 msgid "yes"
2143 msgstr "tak"
2144
2145 #: fish/supported.c:68
2146 msgid "no"
2147 msgstr "nie"
2148
2149 #: fish/time.c:35
2150 #, c-format
2151 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2152 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2153
2154 #: fish/virt.c:72
2155 #, fuzzy, c-format
2156 msgid "%s: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s\n"
2157 msgstr ""
2158 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): "
2159 "%s\n"
2160
2161 #: fish/virt.c:80
2162 #, fuzzy, c-format
2163 msgid "%s: no libvirt domain called '%s': %s\n"
2164 msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
2165
2166 #: fish/virt.c:88
2167 #, fuzzy, c-format
2168 msgid "%s: error getting domain info about '%s': %s\n"
2169 msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
2170
2171 #: fish/virt.c:93
2172 #, fuzzy, c-format
2173 msgid ""
2174 "%s: error: '%s' is a live virtual machine.\n"
2175 "You must use '--ro' because write access to a running virtual machine can\n"
2176 "cause disk corruption.\n"
2177 msgstr ""
2178 "guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
2179 "Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
2180 "wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
2181
2182 #: fish/virt.c:104
2183 #, fuzzy, c-format
2184 msgid "%s: error reading libvirt XML information about '%s': %s\n"
2185 msgstr ""
2186 "guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
2187 "\": %s\n"
2188
2189 #: fish/virt.c:114
2190 #, fuzzy, c-format
2191 msgid "%s: unable to parse XML information returned by libvirt\n"
2192 msgstr ""
2193 "guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
2194 "libvirt\n"
2195
2196 #: fish/virt.c:121
2197 #, fuzzy, c-format
2198 msgid "%s: unable to create new XPath context\n"
2199 msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
2200
2201 #: fish/virt.c:129
2202 #, fuzzy, c-format
2203 msgid "%s: unable to evaluate XPath expression\n"
2204 msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
2205
2206 #: fish/virt.c:204
2207 #, fuzzy, c-format
2208 msgid "%s: libvirt domain '%s' has no disks\n"
2209 msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
2210
2211 #: fuse/guestmount.c:845
2212 #, fuzzy, c-format
2213 msgid ""
2214 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2215 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2216 "Copyright (C) 2009-2010 Red Hat Inc.\n"
2217 "Usage:\n"
2218 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2219 "Options:\n"
2220 "  -a|--add image       Add image\n"
2221 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
2222 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2223 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
2224 "  --echo-keys          Don't turn off echo for passphrases\n"
2225 "  --format[=raw|..]    Force disk format for -a option\n"
2226 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2227 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
2228 "  --help               Display help message and exit\n"
2229 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
2230 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2231 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2232 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2233 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2234 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2235 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2236 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2237 "  -x|--trace           Trace guestfs API calls\n"
2238 msgstr ""
2239 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2240 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2241 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2242 "Użycie:\n"
2243 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2244 "Opcje:\n"
2245 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2246 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2247 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2248 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2249 "  --format[=raw|..]    Wymusza format dysku dla opcji -a\n"
2250 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2251 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2252 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2253 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2254 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2255 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2256 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2257 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2258 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2259 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2260 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2261
2262 #: fuse/guestmount.c:1068
2263 #, fuzzy, c-format
2264 msgid "%s: must have at least one -a/-d and at least one -m/-i option\n"
2265 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2266
2267 #: fuse/guestmount.c:1076
2268 #, c-format
2269 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2270 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2271
2272 #: inspector/virt-inspector.pl:134
2273 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2274 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
2275
2276 #: inspector/virt-inspector.pl:145 tools/virt-cat.pl:161
2277 #: tools/virt-edit.pl:185 tools/virt-ls.pl:194 tools/virt-tar.pl:238
2278 #: tools/virt-win-reg.pl:292
2279 #, fuzzy, perl-brace-format
2280 msgid ""
2281 "{prog}: No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2282 "\n"
2283 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2284 "machine\n"
2285 "image, or because the OS type is not understood by libguestfs.\n"
2286 "\n"
2287 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2288 "information about the disk image as possible.\n"
2289 msgstr ""
2290 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2291 "\n"
2292 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2293 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2294 "\n"
2295 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2296 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2297
2298 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2299 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2300 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2301
2302 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:164
2303 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2304 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2305
2306 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:172
2307 #, perl-brace-format
2308 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2309 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2310
2311 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:179
2312 msgid ""
2313 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2314 "XPath::XMLParser)"
2315 msgstr ""
2316 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2317 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2318
2319 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:184
2320 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2321 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2322
2323 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:191
2324 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2325 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2326
2327 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:210
2328 #, perl-brace-format
2329 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2330 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2331
2332 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:213
2333 #, perl-brace-format
2334 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2335 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2336
2337 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:242
2338 #, perl-brace-format
2339 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2340 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2341
2342 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:827
2343 msgid ""
2344 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2345 "\n"
2346 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2347 "machine\n"
2348 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2349 "\n"
2350 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2351 "information about the disk image as possible.\n"
2352 msgstr ""
2353 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2354 "\n"
2355 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2356 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2357 "\n"
2358 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2359 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2360
2361 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:900
2362 #, perl-brace-format
2363 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2364 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2365
2366 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:910
2367 #, perl-brace-format
2368 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2369 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2370
2371 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:933
2372 #, perl-brace-format
2373 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2374 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2375
2376 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1011
2377 #, perl-brace-format
2378 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2379 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2380
2381 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1037
2382 #, perl-brace-format
2383 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2384 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2385
2386 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1102
2387 msgid "Can't find grub on guest"
2388 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2389
2390 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2391 #, perl-brace-format
2392 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2393 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2394
2395 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1188
2396 #, perl-brace-format
2397 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2398 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2399
2400 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1211
2401 #, perl-brace-format
2402 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2403 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2404
2405 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1280
2406 #, perl-brace-format
2407 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2408 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2409
2410 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1288
2411 #, perl-brace-format
2412 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2413 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2414
2415 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1342
2416 #, perl-brace-format
2417 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2418 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2419
2420 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1381
2421 #, perl-brace-format
2422 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2423 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2424
2425 #: src/appliance.c:142
2426 #, c-format
2427 msgid ""
2428 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2429 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2430 msgstr ""
2431 "nie można odnaleźć żadnego przyrządu biblioteki libguestfs typu \"supermin\" "
2432 "lub \"ordinary\" w LIBGUESTFS_PATH (ścieżka wyszukiwania: %s)"
2433
2434 #: src/appliance.c:358
2435 #, fuzzy, c-format
2436 msgid "failed to create temporary cache directory: %m"
2437 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2438
2439 #: src/appliance.c:446
2440 #, fuzzy, c-format
2441 msgid "error renaming temporary cache directory: %m"
2442 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
2443
2444 #: src/appliance.c:522
2445 msgid "external command failed, see earlier error messages"
2446 msgstr ""
2447 "zewnętrzne polecenie nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2448 "komunikaty błędów"
2449
2450 #: src/guestfs.c:178
2451 #, c-format
2452 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2453 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2454
2455 #: src/guestfs.c:290
2456 #, c-format
2457 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2458 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2459
2460 #: src/guestfs.c:775
2461 #, c-format
2462 msgid "<truncated, original size %zu bytes>"
2463 msgstr ""
2464
2465 #: src/inspect.c:1060
2466 #, c-format
2467 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2468 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2469
2470 #: src/inspect.c:1276
2471 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2472 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2473
2474 #: src/inspect.c:1288
2475 #, c-format
2476 msgid ""
2477 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2478 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2479 msgstr ""
2480 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2481 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2482
2483 #: src/inspect.c:1414
2484 msgid "not a Windows guest, or systemroot could not be determined"
2485 msgstr ""
2486
2487 #: src/launch.c:94
2488 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2489 msgstr ""
2490 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2491
2492 #: src/launch.c:108
2493 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2494 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2495
2496 #: src/launch.c:122
2497 #, c-format
2498 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2499 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2500
2501 #: src/launch.c:188 src/launch.c:292
2502 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2503 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2504
2505 #: src/launch.c:200 src/launch.c:205
2506 #, c-format
2507 msgid "%s parameter is empty or contains disallowed characters"
2508 msgstr "parametr %s jest pusty lub zawiera niedozwolone znaki"
2509
2510 #: src/launch.c:317
2511 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2512 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2513
2514 #: src/launch.c:322
2515 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2516 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2517
2518 #: src/launch.c:334
2519 #, c-format
2520 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2521 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2522
2523 #: src/launch.c:682
2524 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2525 msgstr ""
2526 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2527 "błędów"
2528
2529 #: src/launch.c:695
2530 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2531 msgstr ""
2532 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2533
2534 #: src/launch.c:836
2535 #, c-format
2536 msgid ""
2537 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2538 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2539 msgstr ""
2540 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2541 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2542
2543 #: src/launch.c:928
2544 msgid "qemu has not been launched yet"
2545 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2546
2547 #: src/launch.c:939
2548 msgid "no subprocess to kill"
2549 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2550
2551 #: src/proto.c:143
2552 #, c-format
2553 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2554 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2555
2556 #: src/proto.c:166
2557 #, c-format
2558 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2559 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2560
2561 #: src/proto.c:281
2562 #, c-format
2563 msgid ""
2564 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2565 msgstr ""
2566 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x"
2567 "%x\n"
2568
2569 #: src/proto.c:453 src/proto.c:514
2570 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2571 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2572
2573 #: src/proto.c:474
2574 #, c-format
2575 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2576 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2577
2578 #: src/proto.c:491
2579 #, c-format
2580 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2581 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2582
2583 #: src/proto.c:641
2584 #, c-format
2585 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2586 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2587
2588 #: src/proto.c:663
2589 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2590 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2591
2592 #: src/proto.c:672
2593 msgid "dispatch failed to marshal args"
2594 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2595
2596 #: src/proto.c:802
2597 #, c-format
2598 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2599 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2600
2601 #: src/proto.c:818
2602 #, c-format
2603 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2604 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2605
2606 #: src/proto.c:941
2607 #, c-format
2608 msgid "%s: error in chunked encoding"
2609 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2610
2611 #: src/proto.c:969
2612 msgid "write to daemon socket"
2613 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2614
2615 #: src/proto.c:992
2616 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2617 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2618
2619 #: src/proto.c:997
2620 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2621 msgstr ""
2622 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2623 "fragmentów pliku"
2624
2625 #: src/proto.c:1005
2626 msgid "failed to parse file chunk"
2627 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2628
2629 #: src/proto.c:1014
2630 msgid "file receive cancelled by daemon"
2631 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2632
2633 #: test-tool/test-tool.c:82
2634 #, c-format
2635 msgid ""
2636 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2637 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2638 "Usage:\n"
2639 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2640 "Options:\n"
2641 "  --help         Display usage\n"
2642 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2643 "                 Helper program (default: %s)\n"
2644 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2645 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2646 "  --timeout n\n"
2647 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2648 msgstr ""
2649 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2650 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2651 "Użycie:\n"
2652 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2653 "Opcje:\n"
2654 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2655 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2656 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2657 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2658 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2659 "  --timeout n\n"
2660 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2661 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2662
2663 #: test-tool/test-tool.c:138
2664 #, c-format
2665 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2666 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2667
2668 #: test-tool/test-tool.c:147
2669 #, c-format
2670 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2671 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2672
2673 #: test-tool/test-tool.c:159
2674 #, c-format
2675 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2676 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2677
2678 #: test-tool/test-tool.c:182
2679 #, c-format
2680 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2681 msgstr ""
2682 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2683 "się\n"
2684
2685 #: test-tool/test-tool.c:189 test-tool/test-tool.c:198
2686 #, c-format
2687 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2688 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2689
2690 #: test-tool/test-tool.c:206
2691 #, c-format
2692 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2693 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2694
2695 #: test-tool/test-tool.c:228
2696 #, c-format
2697 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2698 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2699
2700 #: test-tool/test-tool.c:240
2701 #, c-format
2702 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2703 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2704
2705 #: test-tool/test-tool.c:246
2706 #, c-format
2707 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2708 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2709
2710 #: test-tool/test-tool.c:252
2711 #, c-format
2712 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2713 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2714
2715 #: test-tool/test-tool.c:258
2716 #, c-format
2717 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2718 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2719
2720 #: test-tool/test-tool.c:264
2721 #, c-format
2722 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2723 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2724
2725 #: test-tool/test-tool.c:272
2726 #, c-format
2727 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2728 msgstr ""
2729 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2730 "nie powiódł się\n"
2731
2732 #: test-tool/test-tool.c:303
2733 #, c-format
2734 msgid ""
2735 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2736 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2737 msgstr ""
2738 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2739 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2740
2741 #: test-tool/test-tool.c:311
2742 #, c-format
2743 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2744 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2745
2746 #: test-tool/test-tool.c:325
2747 #, c-format
2748 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2749 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2750
2751 #: test-tool/test-tool.c:374
2752 #, c-format
2753 msgid ""
2754 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2755 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2756 "\n"
2757 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2758 msgstr ""
2759 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2760 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2761 "\n"
2762 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2763
2764 #: test-tool/test-tool.c:390
2765 #, c-format
2766 msgid "command failed: %s"
2767 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2768
2769 #: test-tool/test-tool.c:398
2770 #, c-format
2771 msgid ""
2772 "Test tool helper program %s\n"
2773 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2774 "was built.\n"
2775 msgstr ""
2776 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2777 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2778
2779 #: test-tool/test-tool.c:432
2780 #, c-format
2781 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2782 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2783
2784 #: tools/virt-cat.pl:145
2785 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2786 msgstr ""
2787 "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2788 "polecenia cat"
2789
2790 #: tools/virt-cat.pl:165 tools/virt-edit.pl:189 tools/virt-ls.pl:198
2791 #: tools/virt-tar.pl:242 tools/virt-win-reg.pl:296
2792 #, fuzzy, perl-brace-format
2793 msgid "{prog}: multiboot operating systems are not supported.\n"
2794 msgstr ""
2795 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
2796
2797 #: tools/virt-df.pl:213
2798 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2799 msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
2800
2801 #: tools/virt-df.pl:277
2802 #, perl-brace-format
2803 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2804 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2805
2806 #: tools/virt-df.pl:345
2807 #, perl-brace-format
2808 msgid "virt-df: ignoring {name}, it has too many disks ({c} > {max})"
2809 msgstr "virt-df: ignorowanie {name}, posiada za dużo dysków ({c} > {max})"
2810
2811 #: tools/virt-df.pl:521
2812 msgid "Virtual Machine"
2813 msgstr "Maszyna wirtualna"
2814
2815 #: tools/virt-df.pl:521
2816 msgid "Filesystem"
2817 msgstr "System plików"
2818
2819 #: tools/virt-df.pl:524
2820 msgid "1K-blocks"
2821 msgstr "K-bloki"
2822
2823 #: tools/virt-df.pl:526
2824 msgid "Size"
2825 msgstr "Rozmiar"
2826
2827 #: tools/virt-df.pl:528
2828 msgid "Used"
2829 msgstr "Użyte"
2830
2831 #: tools/virt-df.pl:529
2832 msgid "Available"
2833 msgstr "Dostępne"
2834
2835 #: tools/virt-df.pl:530
2836 msgid "Use%"
2837 msgstr "Użycie%"
2838
2839 #: tools/virt-df.pl:532
2840 msgid "Inodes"
2841 msgstr "I-węzły"
2842
2843 #: tools/virt-df.pl:533
2844 msgid "IUsed"
2845 msgstr "IUżyte"
2846
2847 #: tools/virt-df.pl:534
2848 msgid "IFree"
2849 msgstr "IWolne"
2850
2851 #: tools/virt-df.pl:535
2852 msgid "IUse%"
2853 msgstr "IUżyte%"
2854
2855 #: tools/virt-edit.pl:169
2856 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2857 msgstr ""
2858 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2859 "polecenia edit"
2860
2861 #: tools/virt-edit.pl:221
2862 msgid "File not changed.\n"
2863 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
2864
2865 #: tools/virt-list-filesystems.pl:139
2866 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2867 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2868
2869 #: tools/virt-list-partitions.pl:149
2870 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2871 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2872
2873 #: tools/virt-ls.pl:153 tools/virt-ls.pl:159
2874 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2875 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2876
2877 #: tools/virt-ls.pl:178
2878 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2879 msgstr ""
2880 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
2881 "wyświetlenia"
2882
2883 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2884 msgid "virt-make-fs input output\n"
2885 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
2886
2887 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2888 msgid "unexpected output from 'du' command"
2889 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2890
2891 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2892 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2893 #, perl-brace-format
2894 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2895 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
2896
2897 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2898 #, perl-brace-format
2899 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2900 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
2901
2902 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2903 msgid ""
2904 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2905 msgstr ""
2906 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
2907 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2908
2909 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2910 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2911 msgstr ""
2912 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
2913 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
2914
2915 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2916 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2917 msgstr ""
2918 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2919
2920 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2921 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2922 msgstr ""
2923 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2924 "komunikaty błędów\n"
2925
2926 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2927 msgid ""
2928 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2929 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2930 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2931 msgstr ""
2932 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
2933 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
2934 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
2935
2936 #: tools/virt-rescue.pl:222
2937 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2938 msgstr ""
2939 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
2940 "rescue"
2941
2942 #: tools/virt-resize.pl:33
2943 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2944 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
2945
2946 #: tools/virt-resize.pl:584
2947 #, perl-brace-format
2948 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2949 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
2950
2951 #: tools/virt-resize.pl:586
2952 #, perl-brace-format
2953 msgid ""
2954 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2955 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2956 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2957 msgstr ""
2958 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
2959 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
2960 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
2961 "więcej.\n"
2962
2963 #: tools/virt-resize.pl:665 tools/virt-resize.pl:668
2964 #, perl-brace-format
2965 msgid ""
2966 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2967 msgstr ""
2968 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
2969
2970 #: tools/virt-resize.pl:684 tools/virt-resize.pl:696
2971 msgid "virt-resize: short read"
2972 msgstr "virt-resize: krótki odczyt"
2973
2974 #: tools/virt-resize.pl:830
2975 #, perl-brace-format
2976 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2977 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
2978
2979 #: tools/virt-resize.pl:850
2980 #, perl-brace-format
2981 msgid ""
2982 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2983 "command line option\n"
2984 msgstr ""
2985 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
2986 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
2987
2988 #: tools/virt-resize.pl:856
2989 #, perl-brace-format
2990 msgid ""
2991 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2992 msgstr ""
2993 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
2994 "wiersza poleceń\n"
2995
2996 #: tools/virt-resize.pl:860
2997 #, perl-brace-format
2998 msgid ""
2999 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
3000 msgstr ""
3001 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
3002 "poleceń\n"
3003
3004 #: tools/virt-resize.pl:902
3005 #, perl-brace-format
3006 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
3007 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
3008
3009 #: tools/virt-resize.pl:910
3010 #, perl-brace-format
3011 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
3012 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
3013
3014 #: tools/virt-resize.pl:927
3015 #, perl-brace-format
3016 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
3017 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
3018
3019 #: tools/virt-resize.pl:932
3020 #, perl-brace-format
3021 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
3022 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
3023
3024 #: tools/virt-resize.pl:955
3025 #, perl-brace-format
3026 msgid ""
3027 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
3028 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
3029 "size.\n"
3030 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
3031 msgstr ""
3032 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
3033 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
3034 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
3035 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
3036
3037 #: tools/virt-resize.pl:971
3038 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
3039 msgstr ""
3040 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3041
3042 #: tools/virt-resize.pl:1020
3043 #, perl-brace-format
3044 msgid ""
3045 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3046 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3047 msgstr ""
3048 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3049 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3050
3051 #: tools/virt-resize.pl:1035
3052 msgid ""
3053 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3054 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3055 msgstr ""
3056 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3057 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3058
3059 #: tools/virt-resize.pl:1050
3060 msgid "Summary of changes:\n"
3061 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3062
3063 #: tools/virt-resize.pl:1054
3064 #, perl-brace-format
3065 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3066 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3067
3068 #: tools/virt-resize.pl:1056
3069 #, perl-brace-format
3070 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3071 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3072
3073 #: tools/virt-resize.pl:1058
3074 #, perl-brace-format
3075 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3076 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3077
3078 #: tools/virt-resize.pl:1063
3079 #, perl-brace-format
3080 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3081 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3082
3083 #: tools/virt-resize.pl:1068
3084 #, perl-brace-format
3085 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3086 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3087
3088 #: tools/virt-resize.pl:1073
3089 #, perl-brace-format
3090 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3091 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3092
3093 #: tools/virt-resize.pl:1079
3094 #, perl-brace-format
3095 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3096 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3097
3098 #: tools/virt-resize.pl:1086
3099 #, perl-brace-format
3100 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3101 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3102
3103 #: tools/virt-resize.pl:1091
3104 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3105 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3106
3107 #: tools/virt-resize.pl:1093
3108 msgid ""
3109 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3110 "and so it will just be ignored.\n"
3111 msgstr ""
3112 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3113 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3114
3115 #: tools/virt-resize.pl:1096
3116 msgid ""
3117 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3118 "to partition this extra space if you want.\n"
3119 msgstr ""
3120 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3121 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3122 "potrzeby.\n"
3123
3124 #: tools/virt-resize.pl:1099
3125 #, perl-brace-format
3126 msgid ""
3127 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3128 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3129 "or adjust your resizing requests.\n"
3130 msgstr ""
3131 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3132 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3133 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3134
3135 #: tools/virt-resize.pl:1116
3136 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3137 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3138
3139 #: tools/virt-resize.pl:1211
3140 #, perl-brace-format
3141 msgid "Copying {p} ...\n"
3142 msgstr "Kopiowanie {p}...\n"
3143
3144 #: tools/virt-resize.pl:1274 tools/virt-resize.pl:1332
3145 #, perl-brace-format
3146 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3147 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3148
3149 #: tools/virt-tar.pl:178 tools/virt-tar.pl:185
3150 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3151 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3152
3153 #: tools/virt-tar.pl:207
3154 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3155 msgstr ""
3156 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3157 "pliku"
3158
3159 #: tools/virt-tar.pl:210
3160 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3161 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3162
3163 #: tools/virt-tar.pl:221
3164 #, perl-brace-format
3165 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3166 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3167
3168 #: tools/virt-tar.pl:224
3169 #, perl-brace-format
3170 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3171 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3172
3173 #: tools/virt-win-reg.pl:276
3174 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3175 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3176
3177 #: tools/virt-win-reg.pl:315
3178 msgid ""
3179 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3180 "export\n"
3181 msgstr ""
3182 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3183 "wartości do wyeksportowania\n"
3184
3185 #: tools/virt-win-reg.pl:426
3186 #, perl-brace-format
3187 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3188 msgstr ""
3189 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3190
3191 #: tools/virt-win-reg.pl:443 tools/virt-win-reg.pl:465
3192 #, perl-brace-format
3193 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3194 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3195
3196 #: tools/virt-win-reg.pl:450
3197 #, perl-brace-format
3198 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3199 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3200
3201 #: tools/virt-win-reg.pl:472
3202 #, perl-brace-format
3203 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3204 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3205
3206 #~ msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
3207 #~ msgstr ""
3208 #~ "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
3209
3210 #~ msgid ""
3211 #~ "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-"
3212 #~ "perl\n"
3213 #~ msgstr ""
3214 #~ "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować "
3215 #~ "bibliotekę perl-YAML lub libyaml-perl\n"
3216
3217 #~ msgid "  Mountpoints:\n"
3218 #~ msgstr " Punkty montowania:\n"
3219
3220 #~ msgid "  Filesystems:\n"
3221 #~ msgstr "  Systemy plików:\n"
3222
3223 #~ msgid "  Modprobe aliases:\n"
3224 #~ msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
3225
3226 #~ msgid "  Initrd modules:\n"
3227 #~ msgstr "  Moduły initrd:\n"
3228
3229 #~ msgid "  Applications:\n"
3230 #~ msgstr "  Aplikacje:\n"
3231
3232 #~ msgid "  Kernels:\n"
3233 #~ msgstr "  Jądra:\n"
3234
3235 #~ msgid "  Windows Registry entries:\n"
3236 #~ msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
3237
3238 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
3239 #~ msgstr ""
3240 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3241 #~ "cat"
3242
3243 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
3244 #~ msgstr ""
3245 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-"
3246 #~ "edit"
3247
3248 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3249 #~ msgstr ""
3250 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3251 #~ "tar\n"
3252
3253 #~ msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3254 #~ msgstr ""
3255 #~ "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-"
3256 #~ "win-reg"