Update BUGS, PO files.
[libguestfs.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
8 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-08-26 16:29+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-08-23 19:13+0200\n"
11 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: fish/alloc.c:37
18 #, c-format
19 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
20 msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
21
22 #: fish/alloc.c:51
23 #, c-format
24 msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
25 msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
26
27 #: fish/alloc.c:77
28 #, c-format
29 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
30 msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
31
32 #: fish/alloc.c:156
33 #, c-format
34 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
35 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
36
37 #: fish/cmds.c:41
38 msgid "Command"
39 msgstr "Polecenie"
40
41 #: fish/cmds.c:41
42 msgid "Description"
43 msgstr "Opis"
44
45 #: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:377
46 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
47 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
48
49 #: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:372
50 msgid "add an image to examine or modify"
51 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
52
53 #: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:382
54 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
55 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
56
57 #: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:532
58 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
59 msgstr ""
60 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
61
62 #: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:527
63 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
64 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
65
66 #: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:1787
67 msgid "clear Augeas path"
68 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
69
70 #: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:677
71 msgid "close the current Augeas handle"
72 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
73
74 #: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:687
75 msgid "define an Augeas node"
76 msgstr "określa węzeł Augeas"
77
78 #: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:682
79 msgid "define an Augeas variable"
80 msgstr "określa zmienną Augeas"
81
82 #: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:692
83 msgid "look up the value of an Augeas path"
84 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
85
86 #: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:672
87 msgid "create a new Augeas handle"
88 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
89
90 #: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:702
91 msgid "insert a sibling Augeas node"
92 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
93
94 #: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:727
95 msgid "load files into the tree"
96 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
97
98 #: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:732
99 msgid "list Augeas nodes under augpath"
100 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
101
102 #: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:717
103 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
104 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
105
106 #: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:712
107 msgid "move Augeas node"
108 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
109
110 #: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:707
111 msgid "remove an Augeas path"
112 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
113
114 #: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:722
115 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
116 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
117
118 #: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:697
119 msgid "set Augeas path to value"
120 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
121
122 #: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:1672
123 msgid "test availability of some parts of the API"
124 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
125
126 #: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:1847
127 msgid "return a list of all optional groups"
128 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
129
130 #: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:1802
131 msgid "upload base64-encoded data to file"
132 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
133
134 #: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:1807
135 msgid "download file and encode as base64"
136 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
137
138 #: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:912
139 msgid "flush device buffers"
140 msgstr "czyści bufory urządzenia"
141
142 #: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:892
143 msgid "get blocksize of block device"
144 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
145
146 #: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:882
147 msgid "is block device set to read-only"
148 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
149
150 #: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:907
151 msgid "get total size of device in bytes"
152 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
153
154 #: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:887
155 msgid "get sectorsize of block device"
156 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
157
158 #: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:902
159 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
160 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
161
162 #: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:917
163 msgid "reread partition table"
164 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
165
166 #: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:897
167 msgid "set blocksize of block device"
168 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
169
170 #: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:872
171 msgid "set block device to read-only"
172 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
173
174 #: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:877
175 msgid "set block device to read-write"
176 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
177
178 #: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:1577
179 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
180 msgstr ""
181 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
182
183 #: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:612
184 msgid "list the contents of a file"
185 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
186
187 #: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:932
188 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
189 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
190
191 #: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:1777
192 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
193 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
194
195 #: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:1812
196 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
197 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
198
199 #: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:762
200 msgid "change file mode"
201 msgstr "zmienia tryb pliku"
202
203 #: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:767 fish/cmds.c:1607
204 msgid "change file owner and group"
205 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
206
207 #: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:842
208 msgid "run a command from the guest filesystem"
209 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
210
211 #: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:847
212 msgid "run a command, returning lines"
213 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
214
215 #: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:387
216 msgid "add qemu parameters"
217 msgstr "dodaje parametry QEMU"
218
219 #: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:1727
220 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
221 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
222
223 #: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:1027
224 msgid "copy a file"
225 msgstr "kopiuje plik"
226
227 #: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:1032
228 msgid "copy a file or directory recursively"
229 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
230
231 #: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:1677
232 msgid "copy from source to destination using dd"
233 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
234
235 #: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:972
236 msgid "debugging and internals"
237 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
238
239 #: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:1797
240 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
241 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
242
243 #: fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:1217
244 msgid "report file system disk space usage"
245 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
246
247 #: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:1222
248 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
249 msgstr ""
250 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
251
252 #: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:1047
253 msgid "return kernel messages"
254 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
255
256 #: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:927
257 msgid "download a file to the local machine"
258 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
259
260 #: fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:1042
261 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
262 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
263
264 #: fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:1227
265 msgid "estimate file space usage"
266 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
267
268 #: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:1132
269 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
270 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
271
272 #: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1567
273 msgid "echo arguments back to the client"
274 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
275
276 #: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:107
277 #: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:346 fish/cmds.c:347
278 #: fish/cmds.c:351 fish/cmds.c:352 fish/cmds.c:354 fish/cmds.c:355
279 #: fish/cmds.c:1347 fish/cmds.c:1352 fish/cmds.c:1357 fish/cmds.c:1362
280 #: fish/cmds.c:1367 fish/cmds.c:1372 fish/cmds.c:1377 fish/cmds.c:1382
281 #: fish/cmds.c:1387 fish/cmds.c:1392 fish/cmds.c:1397 fish/cmds.c:1402
282 msgid "return lines matching a pattern"
283 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
284
285 #: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1057
286 msgid "test if two files have equal contents"
287 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
288
289 #: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:772
290 msgid "test if file or directory exists"
291 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
292
293 #: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:1437 fish/cmds.c:1852
294 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
295 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
296
297 #: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:837
298 msgid "determine file type"
299 msgstr "określa typ pliku"
300
301 #: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:537
302 msgid "detect the architecture of a binary file"
303 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
304
305 #: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:1682
306 msgid "return the size of the file in bytes"
307 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
308
309 #: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:1667
310 msgid "fill a file with octets"
311 msgstr "wypełnia plik oktetami"
312
313 #: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:1817
314 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
315 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
316
317 #: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:1127
318 msgid "find all files and directories"
319 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
320
321 #: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:1572
322 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
323 msgstr ""
324 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
325
326 #: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:1922
327 msgid "find a filesystem by label"
328 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
329
330 #: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:1917
331 msgid "find a filesystem by UUID"
332 msgstr "znajduje system plików według UUID"
333
334 #: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:1012
335 msgid "run the filesystem checker"
336 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
337
338 #: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:417
339 msgid "get the additional kernel options"
340 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
341
342 #: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:427
343 msgid "get autosync mode"
344 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
345
346 #: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:512
347 msgid "get direct appliance mode flag"
348 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
349
350 #: fish/cmds.c:121 fish/cmds.c:997
351 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
352 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
353
354 #: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:1007
355 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
356 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
357
358 #: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:472
359 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
360 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
361
362 #: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:592
363 #, fuzzy
364 msgid "get enable network flag"
365 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
366
367 #: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:407
368 msgid "get the search path"
369 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
370
371 #: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:477
372 msgid "get PID of qemu subprocess"
373 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
374
375 #: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:397
376 msgid "get the qemu binary"
377 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
378
379 #: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:522
380 msgid "get recovery process enabled flag"
381 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
382
383 #: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:492
384 msgid "get SELinux enabled flag"
385 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
386
387 #: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:462
388 msgid "get the current state"
389 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
390
391 #: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:502
392 msgid "get command trace enabled flag"
393 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
394
395 #: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:1792
396 msgid "get the current umask"
397 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
398
399 #: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:437
400 msgid "get verbose mode"
401 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
402
403 #: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:1522
404 msgid "get SELinux security context"
405 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
406
407 #: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:1297 fish/cmds.c:1302
408 msgid "list extended attributes of a file or directory"
409 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
410
411 #: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:1157
412 msgid "expand a wildcard path"
413 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
414
415 #: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:1022
416 msgid "install GRUB"
417 msgstr "instaluje program GRUB"
418
419 #: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:1197
420 msgid "return first 10 lines of a file"
421 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
422
423 #: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:1202
424 msgid "return first N lines of a file"
425 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
426
427 #: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:1072
428 msgid "dump a file in hexadecimal"
429 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
430
431 #: fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:1697
432 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
433 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
434
435 #: fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:1232
436 msgid "list files in an initrd"
437 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
438
439 #: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:1492
440 msgid "add an inotify watch"
441 msgstr "dodaje obserwację inotify"
442
443 #: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:1512
444 msgid "close the inotify handle"
445 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
446
447 #: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:1507
448 msgid "return list of watched files that had events"
449 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
450
451 #: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:1487
452 msgid "create an inotify handle"
453 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
454
455 #: fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:1502
456 msgid "return list of inotify events"
457 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
458
459 #: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:1497
460 msgid "remove an inotify watch"
461 msgstr "usuwa obserwację inotify"
462
463 #: fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:552
464 msgid "get architecture of inspected operating system"
465 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
466
467 #: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:557
468 msgid "get distro of inspected operating system"
469 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
470
471 #: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:582
472 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
473 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
474
475 #: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:562
476 msgid "get major version of inspected operating system"
477 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
478
479 #: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:567
480 msgid "get minor version of inspected operating system"
481 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
482
483 #: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:577
484 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
485 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
486
487 #: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:572
488 msgid "get product name of inspected operating system"
489 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
490
491 #: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:547
492 msgid "get type of inspected operating system"
493 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
494
495 #: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:542
496 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
497 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
498
499 #: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:457
500 msgid "is busy processing a command"
501 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
502
503 #: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:447
504 msgid "is in configuration state"
505 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
506
507 #: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:777 fish/cmds.c:782
508 msgid "test if file exists"
509 msgstr "testuje, czy plik istnieje"
510
511 #: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:452
512 msgid "is launching subprocess"
513 msgstr "uruchamia podprocesy"
514
515 #: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:1912
516 msgid "test if device is a logical volume"
517 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
518
519 #: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:442
520 msgid "is ready to accept commands"
521 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
522
523 #: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:367
524 msgid "kill the qemu subprocess"
525 msgstr "niszczy podproces QEMU"
526
527 #: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:362
528 msgid "launch the qemu subprocess"
529 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
530
531 #: fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:627
532 msgid "list the block devices"
533 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
534
535 #: fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:632
536 msgid "list the partitions"
537 msgstr "wyświetla listę partycji"
538
539 #: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:617
540 msgid "list the files in a directory (long format)"
541 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
542
543 #: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:1412 fish/cmds.c:1417
544 msgid "create a hard link"
545 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
546
547 #: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:1422 fish/cmds.c:1427
548 msgid "create a symbolic link"
549 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
550
551 #: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:1317 fish/cmds.c:1322
552 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
553 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
554
555 #: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:622
556 msgid "list the files in a directory"
557 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
558
559 #: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:1307 fish/cmds.c:1312
560 msgid "set extended attribute of a file or directory"
561 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
562
563 #: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:857
564 msgid "get file information for a symbolic link"
565 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
566
567 #: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:1612
568 msgid "lstat on multiple files"
569 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
570
571 #: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:1902
572 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
573 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
574
575 #: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:1887
576 msgid "close a LUKS device"
577 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
578
579 #: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:1892 fish/cmds.c:1897
580 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
581 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
582
583 #: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1907
584 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
585 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
586
587 #: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:1877
588 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
589 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
590
591 #: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:1882
592 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
593 msgstr ""
594 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
595 "odczytu"
596
597 #: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:797
598 msgid "create an LVM logical volume"
599 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
600
601 #: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:1872
602 msgid "clear LVM device filter"
603 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
604
605 #: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:832
606 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
607 msgstr ""
608 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
609
610 #: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:1867
611 msgid "set LVM device filter"
612 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
613
614 #: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:977
615 msgid "remove an LVM logical volume"
616 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
617
618 #: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:1687
619 msgid "rename an LVM logical volume"
620 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
621
622 #: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:1117
623 msgid "resize an LVM logical volume"
624 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
625
626 #: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1782
627 msgid "expand an LV to fill free space"
628 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
629
630 #: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:647 fish/cmds.c:662
631 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
632 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
633
634 #: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1712
635 msgid "get the UUID of a logical volume"
636 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
637
638 #: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1617
639 msgid "lgetxattr on multiple files"
640 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
641
642 #: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:752
643 msgid "create a directory"
644 msgstr "tworzy katalog"
645
646 #: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1602
647 msgid "create a directory with a particular mode"
648 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
649
650 #: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:757
651 msgid "create a directory and parents"
652 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
653
654 #: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1177
655 msgid "create a temporary directory"
656 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
657
658 #: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1547
659 #: fish/cmds.c:1552 fish/cmds.c:1557
660 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
661 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
662
663 #: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:1532
664 msgid "make ext2/3/4 external journal"
665 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
666
667 #: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1537
668 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
669 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
670
671 #: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:1542
672 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
673 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
674
675 #: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:1262
676 msgid "make FIFO (named pipe)"
677 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
678
679 #: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:802
680 msgid "make a filesystem"
681 msgstr "tworzy system plików"
682
683 #: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:1527
684 msgid "make a filesystem with block size"
685 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
686
687 #: fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:1332
688 msgid "create a mountpoint"
689 msgstr "tworzy punkt montowania"
690
691 #: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1257
692 msgid "make block, character or FIFO devices"
693 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
694
695 #: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:1267
696 msgid "make block device node"
697 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
698
699 #: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:1272
700 msgid "make char device node"
701 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
702
703 #: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:1242
704 msgid "create a swap partition"
705 msgstr "tworzy partycję wymiany"
706
707 #: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:1247
708 msgid "create a swap partition with a label"
709 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
710
711 #: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1252
712 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
713 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
714
715 #: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:1482
716 msgid "create a swap file"
717 msgstr "tworzy plik wymiany"
718
719 #: fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:1562
720 msgid "load a kernel module"
721 msgstr "wczytuje moduł jądra"
722
723 #: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:597
724 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
725 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
726
727 #: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:1237
728 msgid "mount a file using the loop device"
729 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
730
731 #: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:962
732 msgid "mount a guest disk with mount options"
733 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
734
735 #: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:957
736 msgid "mount a guest disk, read-only"
737 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
738
739 #: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:967
740 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
741 msgstr ""
742 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
743 "plików"
744
745 #: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:1327
746 msgid "show mountpoints"
747 msgstr "wyświetla punkty montowania"
748
749 #: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:822
750 msgid "show mounted filesystems"
751 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
752
753 #: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:1037
754 msgid "move a file"
755 msgstr "przenosi plik"
756
757 #: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:1142
758 msgid "probe NTFS volume"
759 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
760
761 #: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:1747
762 msgid "resize an NTFS filesystem"
763 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
764
765 #: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:1842
766 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
767 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
768
769 #: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:1637
770 msgid "add a partition to the device"
771 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
772
773 #: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:1757
774 msgid "delete a partition"
775 msgstr "usuwa partycję"
776
777 #: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:1642
778 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
779 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
780
781 #: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:1762
782 msgid "return true if a partition is bootable"
783 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
784
785 #: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:1767
786 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
787 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
788
789 #: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:1662
790 msgid "get the partition table type"
791 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
792
793 #: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:1632
794 msgid "create an empty partition table"
795 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
796
797 #: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:1657
798 msgid "list partitions on a device"
799 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
800
801 #: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:1647
802 msgid "make a partition bootable"
803 msgstr "zmienia partycję na startową"
804
805 #: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:1772
806 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
807 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
808
809 #: fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:1652
810 msgid "set partition name"
811 msgstr "ustawia nazwę partycji"
812
813 #: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:1052
814 msgid "ping the guest daemon"
815 msgstr "odpytuje demona gościa"
816
817 #: fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:1627
818 msgid "read part of a file"
819 msgstr "odczytuje część pliku"
820
821 #: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:787
822 msgid "create an LVM physical volume"
823 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
824
825 #: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:987
826 msgid "remove an LVM physical volume"
827 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
828
829 #: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:1082
830 msgid "resize an LVM physical volume"
831 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
832
833 #: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:1837
834 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
835 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
836
837 #: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:637 fish/cmds.c:652
838 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
839 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
840
841 #: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:1702
842 msgid "get the UUID of a physical volume"
843 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
844
845 #: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:1827
846 msgid "write to part of a file"
847 msgstr "zapisuje do części pliku"
848
849 #: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:1342
850 msgid "read a file"
851 msgstr "odczytuje plik"
852
853 #: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:667
854 msgid "read file as lines"
855 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
856
857 #: fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:1282
858 msgid "read directories entries"
859 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
860
861 #: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:1432
862 msgid "read the target of a symbolic link"
863 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
864
865 #: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:1622
866 msgid "readlink on multiple files"
867 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
868
869 #: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:1407
870 msgid "canonicalized absolute pathname"
871 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
872
873 #: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:1122
874 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
875 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
876
877 #: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:1832
878 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
879 msgstr ""
880 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
881
882 #: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:737
883 msgid "remove a file"
884 msgstr "usuwa plik"
885
886 #: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:747
887 msgid "remove a file or directory recursively"
888 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
889
890 #: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:742
891 msgid "remove a directory"
892 msgstr "usuwa katalog"
893
894 #: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:1337
895 msgid "remove a mountpoint"
896 msgstr "usuwa punkt montowania"
897
898 #: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:1162
899 msgid "scrub (securely wipe) a device"
900 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
901
902 #: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:1167
903 msgid "scrub (securely wipe) a file"
904 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
905
906 #: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:1172
907 msgid "scrub (securely wipe) free space"
908 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
909
910 #: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:412
911 msgid "add options to kernel command line"
912 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
913
914 #: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:422
915 msgid "set autosync mode"
916 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
917
918 #: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:507
919 msgid "enable or disable direct appliance mode"
920 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
921
922 #: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:992
923 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
924 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
925
926 #: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1002
927 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
928 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
929
930 #: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:467
931 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
932 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
933
934 #: fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:587
935 msgid "set enable network flag"
936 msgstr ""
937
938 #: fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:402
939 msgid "set the search path"
940 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
941
942 #: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:392
943 msgid "set the qemu binary"
944 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
945
946 #: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:517
947 msgid "enable or disable the recovery process"
948 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
949
950 #: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:487
951 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
952 msgstr ""
953 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
954
955 #: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:497
956 msgid "enable or disable command traces"
957 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
958
959 #: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:432
960 msgid "set verbose mode"
961 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
962
963 #: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:1517
964 msgid "set SELinux security context"
965 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
966
967 #: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:807 fish/cmds.c:1287
968 msgid "create partitions on a block device"
969 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
970
971 #: fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:1087
972 msgid "modify a single partition on a block device"
973 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
974
975 #: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1102
976 msgid "display the disk geometry from the partition table"
977 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
978
979 #: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1097
980 msgid "display the kernel geometry"
981 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
982
983 #: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:1092
984 msgid "display the partition table"
985 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
986
987 #: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:1147
988 msgid "run a command via the shell"
989 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
990
991 #: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:1152
992 msgid "run a command via the shell returning lines"
993 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
994
995 #: fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:1137
996 msgid "sleep for some seconds"
997 msgstr "usypia na kilka sekund"
998
999 #: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:852
1000 msgid "get file information"
1001 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
1002
1003 #: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:862
1004 msgid "get file system statistics"
1005 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
1006
1007 #: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:1062 fish/cmds.c:1067
1008 msgid "print the printable strings in a file"
1009 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
1010
1011 #: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:1447
1012 msgid "disable swap on device"
1013 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1014
1015 #: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:1457
1016 msgid "disable swap on file"
1017 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
1018
1019 #: fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:1467
1020 msgid "disable swap on labeled swap partition"
1021 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1022
1023 #: fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:1477
1024 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
1025 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1026
1027 #: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:1442
1028 msgid "enable swap on device"
1029 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
1030
1031 #: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:1452
1032 msgid "enable swap on file"
1033 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
1034
1035 #: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:1462
1036 msgid "enable swap on labeled swap partition"
1037 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
1038
1039 #: fish/cmds.c:307 fish/cmds.c:1472
1040 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
1041 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
1042
1043 #: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:602
1044 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
1045 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
1046
1047 #: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:1207
1048 msgid "return last 10 lines of a file"
1049 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
1050
1051 #: fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:1212
1052 msgid "return last N lines of a file"
1053 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
1054
1055 #: fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:937
1056 msgid "unpack tarfile to directory"
1057 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
1058
1059 #: fish/cmds.c:312 fish/cmds.c:942
1060 msgid "pack directory into tarfile"
1061 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
1062
1063 #: fish/cmds.c:313 fish/cmds.c:319 fish/cmds.c:947 fish/cmds.c:1737
1064 msgid "unpack compressed tarball to directory"
1065 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
1066
1067 #: fish/cmds.c:314 fish/cmds.c:320 fish/cmds.c:952 fish/cmds.c:1742
1068 msgid "pack directory into compressed tarball"
1069 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
1070
1071 #: fish/cmds.c:315 fish/cmds.c:607
1072 msgid "update file timestamps or create a new file"
1073 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
1074
1075 #: fish/cmds.c:316 fish/cmds.c:1587
1076 msgid "truncate a file to zero size"
1077 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
1078
1079 #: fish/cmds.c:317 fish/cmds.c:1592
1080 msgid "truncate a file to a particular size"
1081 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
1082
1083 #: fish/cmds.c:318 fish/cmds.c:867
1084 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
1085 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
1086
1087 #: fish/cmds.c:321 fish/cmds.c:1277
1088 msgid "set file mode creation mask (umask)"
1089 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
1090
1091 #: fish/cmds.c:322 fish/cmds.c:817
1092 msgid "unmount a filesystem"
1093 msgstr "odmontowuje system plików"
1094
1095 #: fish/cmds.c:323 fish/cmds.c:827
1096 msgid "unmount all filesystems"
1097 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
1098
1099 #: fish/cmds.c:324 fish/cmds.c:922
1100 msgid "upload a file from the local machine"
1101 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
1102
1103 #: fish/cmds.c:325 fish/cmds.c:1597
1104 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
1105 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
1106
1107 #: fish/cmds.c:326 fish/cmds.c:482
1108 msgid "get the library version number"
1109 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
1110
1111 #: fish/cmds.c:327 fish/cmds.c:1857
1112 msgid "get the filesystem label"
1113 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
1114
1115 #: fish/cmds.c:328 fish/cmds.c:1582
1116 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
1117 msgstr ""
1118 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
1119 "zamontowanemu urządzeniu"
1120
1121 #: fish/cmds.c:329 fish/cmds.c:1862
1122 msgid "get the filesystem UUID"
1123 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
1124
1125 #: fish/cmds.c:330 fish/cmds.c:1112
1126 msgid "activate or deactivate some volume groups"
1127 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
1128
1129 #: fish/cmds.c:331 fish/cmds.c:1107
1130 msgid "activate or deactivate all volume groups"
1131 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
1132
1133 #: fish/cmds.c:332 fish/cmds.c:792
1134 msgid "create an LVM volume group"
1135 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
1136
1137 #: fish/cmds.c:333 fish/cmds.c:1722
1138 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
1139 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
1140
1141 #: fish/cmds.c:334 fish/cmds.c:1717
1142 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
1143 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
1144
1145 #: fish/cmds.c:335 fish/cmds.c:982
1146 msgid "remove an LVM volume group"
1147 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
1148
1149 #: fish/cmds.c:336 fish/cmds.c:1692
1150 msgid "rename an LVM volume group"
1151 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
1152
1153 #: fish/cmds.c:337 fish/cmds.c:338 fish/cmds.c:642 fish/cmds.c:657
1154 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
1155 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
1156
1157 #: fish/cmds.c:339 fish/cmds.c:1752
1158 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
1159 msgstr ""
1160 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
1161
1162 #: fish/cmds.c:340 fish/cmds.c:1707
1163 msgid "get the UUID of a volume group"
1164 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
1165
1166 #: fish/cmds.c:341 fish/cmds.c:1192
1167 msgid "count characters in a file"
1168 msgstr "liczy znaki w pliku"
1169
1170 #: fish/cmds.c:342 fish/cmds.c:1182
1171 msgid "count lines in a file"
1172 msgstr "liczy wiersze w pliku"
1173
1174 #: fish/cmds.c:343 fish/cmds.c:1187
1175 msgid "count words in a file"
1176 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
1177
1178 #: fish/cmds.c:344 fish/cmds.c:1822
1179 msgid "create a new file"
1180 msgstr "tworzy nowy plik"
1181
1182 #: fish/cmds.c:345 fish/cmds.c:812
1183 msgid "create a file"
1184 msgstr "tworzy plik"
1185
1186 #: fish/cmds.c:348 fish/cmds.c:1017
1187 msgid "write zeroes to the device"
1188 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
1189
1190 #: fish/cmds.c:349 fish/cmds.c:1732
1191 msgid "write zeroes to an entire device"
1192 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
1193
1194 #: fish/cmds.c:350 fish/cmds.c:1077
1195 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
1196 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
1197
1198 #: fish/cmds.c:353 fish/cmds.c:1292
1199 msgid "determine file type inside a compressed file"
1200 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
1201
1202 #: fish/cmds.c:356
1203 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
1204 msgstr ""
1205 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
1206 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
1207 "o poleceniu."
1208
1209 #: fish/cmds.c:2202 fish/cmds.c:2214 fish/cmds.c:2227 fish/cmds.c:2242
1210 #: fish/cmds.c:2257 fish/cmds.c:2273 fish/cmds.c:2290 fish/cmds.c:2305
1211 #: fish/cmds.c:2320 fish/cmds.c:2335 fish/cmds.c:2350 fish/cmds.c:2365
1212 #: fish/cmds.c:2379 fish/cmds.c:2393 fish/cmds.c:2408 fish/cmds.c:2422
1213 #: fish/cmds.c:2436 fish/cmds.c:2450 fish/cmds.c:2464 fish/cmds.c:2478
1214 #: fish/cmds.c:2492 fish/cmds.c:2507 fish/cmds.c:2539 fish/cmds.c:2553
1215 #: fish/cmds.c:2567 fish/cmds.c:2583 fish/cmds.c:2597 fish/cmds.c:2612
1216 #: fish/cmds.c:2626 fish/cmds.c:2641 fish/cmds.c:2655 fish/cmds.c:2670
1217 #: fish/cmds.c:2684 fish/cmds.c:2700 fish/cmds.c:2717 fish/cmds.c:2733
1218 #: fish/cmds.c:2752 fish/cmds.c:2768 fish/cmds.c:2786 fish/cmds.c:2804
1219 #: fish/cmds.c:2822 fish/cmds.c:2839 fish/cmds.c:2856 fish/cmds.c:2874
1220 #: fish/cmds.c:2892 fish/cmds.c:2910 fish/cmds.c:2924 fish/cmds.c:2940
1221 #: fish/cmds.c:2955 fish/cmds.c:2968 fish/cmds.c:2985 fish/cmds.c:3005
1222 #: fish/cmds.c:3025 fish/cmds.c:3044 fish/cmds.c:3059 fish/cmds.c:3074
1223 #: fish/cmds.c:3089 fish/cmds.c:3104 fish/cmds.c:3119 fish/cmds.c:3134
1224 #: fish/cmds.c:3149 fish/cmds.c:3165 fish/cmds.c:3186 fish/cmds.c:3221
1225 #: fish/cmds.c:3235 fish/cmds.c:3256 fish/cmds.c:3276 fish/cmds.c:3295
1226 #: fish/cmds.c:3313 fish/cmds.c:3330 fish/cmds.c:3348 fish/cmds.c:3364
1227 #: fish/cmds.c:3381 fish/cmds.c:3393 fish/cmds.c:3406 fish/cmds.c:3424
1228 #: fish/cmds.c:3441 fish/cmds.c:3458 fish/cmds.c:3475 fish/cmds.c:3492
1229 #: fish/cmds.c:3510 fish/cmds.c:3548 fish/cmds.c:3603 fish/cmds.c:3622
1230 #: fish/cmds.c:3641 fish/cmds.c:3660 fish/cmds.c:3676 fish/cmds.c:3696
1231 #: fish/cmds.c:3732 fish/cmds.c:3752 fish/cmds.c:3829 fish/cmds.c:3866
1232 #: fish/cmds.c:3880 fish/cmds.c:3895 fish/cmds.c:3907 fish/cmds.c:3920
1233 #: fish/cmds.c:3940 fish/cmds.c:3960 fish/cmds.c:3980 fish/cmds.c:4000
1234 #: fish/cmds.c:4020 fish/cmds.c:4040 fish/cmds.c:4058 fish/cmds.c:4073
1235 #: fish/cmds.c:4088 fish/cmds.c:4105 fish/cmds.c:4122 fish/cmds.c:4140
1236 #: fish/cmds.c:4174 fish/cmds.c:4191 fish/cmds.c:4208 fish/cmds.c:4223
1237 #: fish/cmds.c:4239 fish/cmds.c:4260 fish/cmds.c:4281 fish/cmds.c:4303
1238 #: fish/cmds.c:4324 fish/cmds.c:4343 fish/cmds.c:4364 fish/cmds.c:4385
1239 #: fish/cmds.c:4403 fish/cmds.c:4423 fish/cmds.c:4442 fish/cmds.c:4463
1240 #: fish/cmds.c:4478 fish/cmds.c:4493 fish/cmds.c:4509 fish/cmds.c:4525
1241 #: fish/cmds.c:4544 fish/cmds.c:4560 fish/cmds.c:4579 fish/cmds.c:4597
1242 #: fish/cmds.c:4613 fish/cmds.c:4632 fish/cmds.c:4653 fish/cmds.c:4674
1243 #: fish/cmds.c:4694 fish/cmds.c:4726 fish/cmds.c:4741 fish/cmds.c:4755
1244 #: fish/cmds.c:4777 fish/cmds.c:4798 fish/cmds.c:4819 fish/cmds.c:4839
1245 #: fish/cmds.c:4854 fish/cmds.c:4874 fish/cmds.c:4966 fish/cmds.c:4984
1246 #: fish/cmds.c:5002 fish/cmds.c:5020 fish/cmds.c:5036 fish/cmds.c:5055
1247 #: fish/cmds.c:5089 fish/cmds.c:5104 fish/cmds.c:5124 fish/cmds.c:5139
1248 #: fish/cmds.c:5173 fish/cmds.c:5191 fish/cmds.c:5209 fish/cmds.c:5227
1249 #: fish/cmds.c:5247 fish/cmds.c:5262 fish/cmds.c:5279 fish/cmds.c:5296
1250 #: fish/cmds.c:5316 fish/cmds.c:5335 fish/cmds.c:5354 fish/cmds.c:5373
1251 #: fish/cmds.c:5394 fish/cmds.c:5433 fish/cmds.c:5454 fish/cmds.c:5492
1252 #: fish/cmds.c:5507 fish/cmds.c:5523 fish/cmds.c:5542 fish/cmds.c:5563
1253 #: fish/cmds.c:5583 fish/cmds.c:5599 fish/cmds.c:5616 fish/cmds.c:5635
1254 #: fish/cmds.c:5710 fish/cmds.c:5749 fish/cmds.c:5826 fish/cmds.c:5900
1255 #: fish/cmds.c:5935 fish/cmds.c:5956 fish/cmds.c:5975 fish/cmds.c:5996
1256 #: fish/cmds.c:6016 fish/cmds.c:6039 fish/cmds.c:6080 fish/cmds.c:6119
1257 #: fish/cmds.c:6138 fish/cmds.c:6155 fish/cmds.c:6171 fish/cmds.c:6186
1258 #: fish/cmds.c:6202 fish/cmds.c:6227 fish/cmds.c:6249 fish/cmds.c:6271
1259 #: fish/cmds.c:6293 fish/cmds.c:6315 fish/cmds.c:6337 fish/cmds.c:6359
1260 #: fish/cmds.c:6381 fish/cmds.c:6403 fish/cmds.c:6425 fish/cmds.c:6447
1261 #: fish/cmds.c:6469 fish/cmds.c:6490 fish/cmds.c:6511 fish/cmds.c:6530
1262 #: fish/cmds.c:6549 fish/cmds.c:6568 fish/cmds.c:6586 fish/cmds.c:6607
1263 #: fish/cmds.c:6643 fish/cmds.c:6658 fish/cmds.c:6673 fish/cmds.c:6690
1264 #: fish/cmds.c:6707 fish/cmds.c:6722 fish/cmds.c:6737 fish/cmds.c:6752
1265 #: fish/cmds.c:6767 fish/cmds.c:6784 fish/cmds.c:6818 fish/cmds.c:6856
1266 #: fish/cmds.c:6888 fish/cmds.c:6903 fish/cmds.c:6918 fish/cmds.c:6931
1267 #: fish/cmds.c:6945 fish/cmds.c:6963 fish/cmds.c:6999 fish/cmds.c:7035
1268 #: fish/cmds.c:7072 fish/cmds.c:7110 fish/cmds.c:7149 fish/cmds.c:7188
1269 #: fish/cmds.c:7224 fish/cmds.c:7239 fish/cmds.c:7260 fish/cmds.c:7280
1270 #: fish/cmds.c:7300 fish/cmds.c:7318 fish/cmds.c:7336 fish/cmds.c:7370
1271 #: fish/cmds.c:7440 fish/cmds.c:7478 fish/cmds.c:7534 fish/cmds.c:7558
1272 #: fish/cmds.c:7582 fish/cmds.c:7608 fish/cmds.c:7665 fish/cmds.c:7684
1273 #: fish/cmds.c:7727 fish/cmds.c:7745 fish/cmds.c:7782 fish/cmds.c:7817
1274 #: fish/cmds.c:7835 fish/cmds.c:7855 fish/cmds.c:7910 fish/cmds.c:7928
1275 #: fish/cmds.c:7948 fish/cmds.c:7968 fish/cmds.c:7985 fish/cmds.c:8003
1276 #: fish/cmds.c:8028 fish/cmds.c:8046 fish/cmds.c:8064 fish/cmds.c:8082
1277 #: fish/cmds.c:8100 fish/cmds.c:8120 fish/cmds.c:8153 fish/cmds.c:8169
1278 #: fish/cmds.c:8190 fish/cmds.c:8210 fish/cmds.c:8224 fish/cmds.c:8238
1279 #: fish/cmds.c:8273 fish/cmds.c:8310 fish/cmds.c:8348 fish/cmds.c:8402
1280 #: fish/cmds.c:8422 fish/cmds.c:8456 fish/cmds.c:8470 fish/cmds.c:8487
1281 #: fish/cmds.c:8525 fish/cmds.c:8546 fish/cmds.c:8568 fish/cmds.c:8591
1282 #: fish/cmds.c:8630 fish/cmds.c:8653 fish/cmds.c:8689 fish/cmds.c:8718
1283 #: fish/cmds.c:8747 fish/cmds.c:8774 fish/cmds.c:8791 fish/cmds.c:8821
1284 #: fish/cmds.c:8839 fish/cmds.c:8857 fish/cmds.c:8873 fish/cmds.c:8888
1285 #: fish/cmds.c:8909 fish/cmds.c:8928 fish/cmds.c:8945 fish/cmds.c:8985
1286 #: fish/cmds.c:9026 fish/cmds.c:9068 fish/cmds.c:9105 fish/cmds.c:9122
1287 #: fish/cmds.c:9140
1288 #, c-format
1289 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
1290 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
1291
1292 #: fish/cmds.c:2203 fish/cmds.c:2215 fish/cmds.c:2228 fish/cmds.c:2243
1293 #: fish/cmds.c:2258 fish/cmds.c:2274 fish/cmds.c:2291 fish/cmds.c:2306
1294 #: fish/cmds.c:2321 fish/cmds.c:2336 fish/cmds.c:2351 fish/cmds.c:2366
1295 #: fish/cmds.c:2380 fish/cmds.c:2394 fish/cmds.c:2409 fish/cmds.c:2423
1296 #: fish/cmds.c:2437 fish/cmds.c:2451 fish/cmds.c:2465 fish/cmds.c:2479
1297 #: fish/cmds.c:2493 fish/cmds.c:2508 fish/cmds.c:2540 fish/cmds.c:2554
1298 #: fish/cmds.c:2568 fish/cmds.c:2584 fish/cmds.c:2598 fish/cmds.c:2613
1299 #: fish/cmds.c:2627 fish/cmds.c:2642 fish/cmds.c:2656 fish/cmds.c:2671
1300 #: fish/cmds.c:2685 fish/cmds.c:2701 fish/cmds.c:2718 fish/cmds.c:2734
1301 #: fish/cmds.c:2753 fish/cmds.c:2769 fish/cmds.c:2787 fish/cmds.c:2805
1302 #: fish/cmds.c:2823 fish/cmds.c:2840 fish/cmds.c:2857 fish/cmds.c:2875
1303 #: fish/cmds.c:2893 fish/cmds.c:2911 fish/cmds.c:2925 fish/cmds.c:2941
1304 #: fish/cmds.c:2956 fish/cmds.c:2969 fish/cmds.c:2986 fish/cmds.c:3006
1305 #: fish/cmds.c:3026 fish/cmds.c:3045 fish/cmds.c:3060 fish/cmds.c:3075
1306 #: fish/cmds.c:3090 fish/cmds.c:3105 fish/cmds.c:3120 fish/cmds.c:3135
1307 #: fish/cmds.c:3150 fish/cmds.c:3166 fish/cmds.c:3187 fish/cmds.c:3222
1308 #: fish/cmds.c:3236 fish/cmds.c:3257 fish/cmds.c:3277 fish/cmds.c:3296
1309 #: fish/cmds.c:3314 fish/cmds.c:3331 fish/cmds.c:3349 fish/cmds.c:3365
1310 #: fish/cmds.c:3382 fish/cmds.c:3394 fish/cmds.c:3407 fish/cmds.c:3425
1311 #: fish/cmds.c:3442 fish/cmds.c:3459 fish/cmds.c:3476 fish/cmds.c:3493
1312 #: fish/cmds.c:3511 fish/cmds.c:3549 fish/cmds.c:3604 fish/cmds.c:3623
1313 #: fish/cmds.c:3642 fish/cmds.c:3661 fish/cmds.c:3677 fish/cmds.c:3697
1314 #: fish/cmds.c:3733 fish/cmds.c:3753 fish/cmds.c:3830 fish/cmds.c:3867
1315 #: fish/cmds.c:3881 fish/cmds.c:3896 fish/cmds.c:3908 fish/cmds.c:3921
1316 #: fish/cmds.c:3941 fish/cmds.c:3961 fish/cmds.c:3981 fish/cmds.c:4001
1317 #: fish/cmds.c:4021 fish/cmds.c:4041 fish/cmds.c:4059 fish/cmds.c:4074
1318 #: fish/cmds.c:4089 fish/cmds.c:4106 fish/cmds.c:4123 fish/cmds.c:4141
1319 #: fish/cmds.c:4175 fish/cmds.c:4192 fish/cmds.c:4209 fish/cmds.c:4224
1320 #: fish/cmds.c:4240 fish/cmds.c:4261 fish/cmds.c:4282 fish/cmds.c:4304
1321 #: fish/cmds.c:4325 fish/cmds.c:4344 fish/cmds.c:4365 fish/cmds.c:4386
1322 #: fish/cmds.c:4404 fish/cmds.c:4424 fish/cmds.c:4443 fish/cmds.c:4464
1323 #: fish/cmds.c:4479 fish/cmds.c:4494 fish/cmds.c:4510 fish/cmds.c:4526
1324 #: fish/cmds.c:4545 fish/cmds.c:4561 fish/cmds.c:4580 fish/cmds.c:4598
1325 #: fish/cmds.c:4614 fish/cmds.c:4633 fish/cmds.c:4654 fish/cmds.c:4675
1326 #: fish/cmds.c:4695 fish/cmds.c:4727 fish/cmds.c:4742 fish/cmds.c:4756
1327 #: fish/cmds.c:4778 fish/cmds.c:4799 fish/cmds.c:4820 fish/cmds.c:4840
1328 #: fish/cmds.c:4855 fish/cmds.c:4875 fish/cmds.c:4967 fish/cmds.c:4985
1329 #: fish/cmds.c:5003 fish/cmds.c:5021 fish/cmds.c:5037 fish/cmds.c:5056
1330 #: fish/cmds.c:5090 fish/cmds.c:5105 fish/cmds.c:5125 fish/cmds.c:5140
1331 #: fish/cmds.c:5174 fish/cmds.c:5192 fish/cmds.c:5210 fish/cmds.c:5228
1332 #: fish/cmds.c:5248 fish/cmds.c:5263 fish/cmds.c:5280 fish/cmds.c:5297
1333 #: fish/cmds.c:5317 fish/cmds.c:5336 fish/cmds.c:5355 fish/cmds.c:5374
1334 #: fish/cmds.c:5395 fish/cmds.c:5434 fish/cmds.c:5455 fish/cmds.c:5493
1335 #: fish/cmds.c:5508 fish/cmds.c:5524 fish/cmds.c:5543 fish/cmds.c:5564
1336 #: fish/cmds.c:5584 fish/cmds.c:5600 fish/cmds.c:5617 fish/cmds.c:5636
1337 #: fish/cmds.c:5711 fish/cmds.c:5750 fish/cmds.c:5827 fish/cmds.c:5901
1338 #: fish/cmds.c:5936 fish/cmds.c:5957 fish/cmds.c:5976 fish/cmds.c:5997
1339 #: fish/cmds.c:6017 fish/cmds.c:6040 fish/cmds.c:6081 fish/cmds.c:6120
1340 #: fish/cmds.c:6139 fish/cmds.c:6156 fish/cmds.c:6172 fish/cmds.c:6187
1341 #: fish/cmds.c:6203 fish/cmds.c:6228 fish/cmds.c:6250 fish/cmds.c:6272
1342 #: fish/cmds.c:6294 fish/cmds.c:6316 fish/cmds.c:6338 fish/cmds.c:6360
1343 #: fish/cmds.c:6382 fish/cmds.c:6404 fish/cmds.c:6426 fish/cmds.c:6448
1344 #: fish/cmds.c:6470 fish/cmds.c:6491 fish/cmds.c:6512 fish/cmds.c:6531
1345 #: fish/cmds.c:6550 fish/cmds.c:6569 fish/cmds.c:6587 fish/cmds.c:6608
1346 #: fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6659 fish/cmds.c:6674 fish/cmds.c:6691
1347 #: fish/cmds.c:6708 fish/cmds.c:6723 fish/cmds.c:6738 fish/cmds.c:6753
1348 #: fish/cmds.c:6768 fish/cmds.c:6785 fish/cmds.c:6819 fish/cmds.c:6857
1349 #: fish/cmds.c:6889 fish/cmds.c:6904 fish/cmds.c:6919 fish/cmds.c:6932
1350 #: fish/cmds.c:6946 fish/cmds.c:6964 fish/cmds.c:7000 fish/cmds.c:7036
1351 #: fish/cmds.c:7073 fish/cmds.c:7111 fish/cmds.c:7150 fish/cmds.c:7189
1352 #: fish/cmds.c:7225 fish/cmds.c:7240 fish/cmds.c:7261 fish/cmds.c:7281
1353 #: fish/cmds.c:7301 fish/cmds.c:7319 fish/cmds.c:7337 fish/cmds.c:7371
1354 #: fish/cmds.c:7441 fish/cmds.c:7479 fish/cmds.c:7535 fish/cmds.c:7559
1355 #: fish/cmds.c:7583 fish/cmds.c:7609 fish/cmds.c:7666 fish/cmds.c:7685
1356 #: fish/cmds.c:7728 fish/cmds.c:7746 fish/cmds.c:7783 fish/cmds.c:7818
1357 #: fish/cmds.c:7836 fish/cmds.c:7856 fish/cmds.c:7911 fish/cmds.c:7929
1358 #: fish/cmds.c:7949 fish/cmds.c:7969 fish/cmds.c:7986 fish/cmds.c:8004
1359 #: fish/cmds.c:8029 fish/cmds.c:8047 fish/cmds.c:8065 fish/cmds.c:8083
1360 #: fish/cmds.c:8101 fish/cmds.c:8121 fish/cmds.c:8154 fish/cmds.c:8170
1361 #: fish/cmds.c:8191 fish/cmds.c:8211 fish/cmds.c:8225 fish/cmds.c:8239
1362 #: fish/cmds.c:8274 fish/cmds.c:8311 fish/cmds.c:8349 fish/cmds.c:8403
1363 #: fish/cmds.c:8423 fish/cmds.c:8457 fish/cmds.c:8471 fish/cmds.c:8488
1364 #: fish/cmds.c:8526 fish/cmds.c:8547 fish/cmds.c:8569 fish/cmds.c:8592
1365 #: fish/cmds.c:8631 fish/cmds.c:8654 fish/cmds.c:8690 fish/cmds.c:8719
1366 #: fish/cmds.c:8748 fish/cmds.c:8775 fish/cmds.c:8792 fish/cmds.c:8822
1367 #: fish/cmds.c:8840 fish/cmds.c:8858 fish/cmds.c:8874 fish/cmds.c:8889
1368 #: fish/cmds.c:8910 fish/cmds.c:8929 fish/cmds.c:8946 fish/cmds.c:8986
1369 #: fish/cmds.c:9027 fish/cmds.c:9069 fish/cmds.c:9106 fish/cmds.c:9123
1370 #: fish/cmds.c:9141
1371 #, c-format
1372 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
1373 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
1374
1375 #: fish/cmds.c:2519 fish/cmds.c:3200 fish/cmds.c:3522 fish/cmds.c:3560
1376 #: fish/cmds.c:3579 fish/cmds.c:3710 fish/cmds.c:3765 fish/cmds.c:3784
1377 #: fish/cmds.c:3803 fish/cmds.c:3844 fish/cmds.c:4153 fish/cmds.c:4706
1378 #: fish/cmds.c:4887 fish/cmds.c:4906 fish/cmds.c:4925 fish/cmds.c:4944
1379 #: fish/cmds.c:5068 fish/cmds.c:5151 fish/cmds.c:5406 fish/cmds.c:5466
1380 #: fish/cmds.c:5647 fish/cmds.c:5666 fish/cmds.c:5685 fish/cmds.c:5722
1381 #: fish/cmds.c:5761 fish/cmds.c:5780 fish/cmds.c:5799 fish/cmds.c:5838
1382 #: fish/cmds.c:5857 fish/cmds.c:5876 fish/cmds.c:5912 fish/cmds.c:6053
1383 #: fish/cmds.c:6094 fish/cmds.c:6621 fish/cmds.c:6796 fish/cmds.c:6832
1384 #: fish/cmds.c:6868 fish/cmds.c:6976 fish/cmds.c:7011 fish/cmds.c:7047
1385 #: fish/cmds.c:7084 fish/cmds.c:7123 fish/cmds.c:7162 fish/cmds.c:7201
1386 #: fish/cmds.c:7350 fish/cmds.c:7384 fish/cmds.c:7397 fish/cmds.c:7410
1387 #: fish/cmds.c:7423 fish/cmds.c:7454 fish/cmds.c:7490 fish/cmds.c:7509
1388 #: fish/cmds.c:7622 fish/cmds.c:7641 fish/cmds.c:7698 fish/cmds.c:7711
1389 #: fish/cmds.c:7758 fish/cmds.c:7795 fish/cmds.c:7867 fish/cmds.c:7886
1390 #: fish/cmds.c:8136 fish/cmds.c:8251 fish/cmds.c:8286 fish/cmds.c:8323
1391 #: fish/cmds.c:8361 fish/cmds.c:8380 fish/cmds.c:8435 fish/cmds.c:8502
1392 #: fish/cmds.c:8604 fish/cmds.c:8670 fish/cmds.c:8702 fish/cmds.c:8731
1393 #: fish/cmds.c:8760 fish/cmds.c:8805 fish/cmds.c:8960 fish/cmds.c:9000
1394 #: fish/cmds.c:9043 fish/cmds.c:9083
1395 #, c-format
1396 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
1397 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
1398
1399 #: fish/cmds.c:2525 fish/cmds.c:3206 fish/cmds.c:3528 fish/cmds.c:3566
1400 #: fish/cmds.c:3585 fish/cmds.c:3716 fish/cmds.c:3771 fish/cmds.c:3790
1401 #: fish/cmds.c:3809 fish/cmds.c:3850 fish/cmds.c:4159 fish/cmds.c:4712
1402 #: fish/cmds.c:4893 fish/cmds.c:4912 fish/cmds.c:4931 fish/cmds.c:4950
1403 #: fish/cmds.c:5074 fish/cmds.c:5157 fish/cmds.c:5412 fish/cmds.c:5472
1404 #: fish/cmds.c:5653 fish/cmds.c:5672 fish/cmds.c:5691 fish/cmds.c:5728
1405 #: fish/cmds.c:5767 fish/cmds.c:5786 fish/cmds.c:5805 fish/cmds.c:5844
1406 #: fish/cmds.c:5863 fish/cmds.c:5882 fish/cmds.c:5918 fish/cmds.c:6059
1407 #: fish/cmds.c:6100 fish/cmds.c:6627 fish/cmds.c:6802 fish/cmds.c:6838
1408 #: fish/cmds.c:6874 fish/cmds.c:6982 fish/cmds.c:7017 fish/cmds.c:7053
1409 #: fish/cmds.c:7090 fish/cmds.c:7129 fish/cmds.c:7168 fish/cmds.c:7207
1410 #: fish/cmds.c:7460 fish/cmds.c:7496 fish/cmds.c:7515 fish/cmds.c:7628
1411 #: fish/cmds.c:7764 fish/cmds.c:7801 fish/cmds.c:7873 fish/cmds.c:7892
1412 #: fish/cmds.c:8257 fish/cmds.c:8292 fish/cmds.c:8329 fish/cmds.c:8367
1413 #: fish/cmds.c:8386 fish/cmds.c:8441 fish/cmds.c:8508 fish/cmds.c:8610
1414 #: fish/cmds.c:8966 fish/cmds.c:9006 fish/cmds.c:9049 fish/cmds.c:9089
1415 #, c-format
1416 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
1417 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
1418
1419 #: fish/cmds.c:10095
1420 #, c-format
1421 msgid "%s: unknown command\n"
1422 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
1423
1424 #: fish/edit.c:86
1425 #, c-format
1426 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
1427 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
1428
1429 #: fish/fish.c:103 fuse/guestmount.c:879
1430 #, c-format
1431 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
1432 msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
1433
1434 #: fish/fish.c:107
1435 #, c-format
1436 msgid ""
1437 "%s: guest filesystem shell\n"
1438 "%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
1439 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1440 "Usage:\n"
1441 "  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
1442 "  %s -i libvirt-domain\n"
1443 "  %s -i disk-image(s)\n"
1444 "or for interactive use:\n"
1445 "  %s\n"
1446 "or from a shell script:\n"
1447 "  %s <<EOF\n"
1448 "  cmd\n"
1449 "  ...\n"
1450 "  EOF\n"
1451 "Options:\n"
1452 "  -h|--cmd-help        List available commands\n"
1453 "  -h|--cmd-help cmd    Display detailed help on 'cmd'\n"
1454 "  -a|--add image       Add image\n"
1455 "  -c|--connect uri     Specify libvirt URI for -d option\n"
1456 "  -d|--domain guest    Add disks from libvirt guest\n"
1457 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
1458 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
1459 "  -i|--inspector       Automatically mount filesystems\n"
1460 "  --keys-from-stdin    Read passphrases from stdin\n"
1461 "  --listen             Listen for remote commands\n"
1462 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
1463 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
1464 "  -N|--new type        Create prepared disk (test1.img, ...)\n"
1465 "  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
1466 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
1467 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
1468 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
1469 "  -x                   Echo each command before executing it\n"
1470 "  -V|--version         Display version and exit\n"
1471 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
1472 msgstr ""
1473 "%s: powłoka systemu plików gościa\n"
1474 "%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
1475 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
1476 "Użycie:\n"
1477 "  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
1478 "  %s -i domena-libvirt\n"
1479 "  %s -i obrazy-dysków\n"
1480 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
1481 "  %s\n"
1482 "lub ze skryptu powłoki:\n"
1483 "  %s <<EOF\n"
1484 "  polecenie\n"
1485 "  ...\n"
1486 "  EOF\n"
1487 "Opcje:\n"
1488 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
1489 "  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
1490 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
1491 "  -c|--connect uri     Podaje adres URI biblioteki libvirt dla opcji -d\n"
1492 "  -d|--domain guest    Dodaje dyski od gościa biblioteki libvirt\n"
1493 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
1494 "                       pomocą Tab\n"
1495 "  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
1496 "  -i|--inspector       Automatycznie montuje systemy plików\n"
1497 "  --keys-from-stdin    Odczytuje hasła ze standardowego wejścia\n"
1498 "  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
1499 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
1500 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
1501 "  -N|--new type        Tworzy przygotowany dysk (test1.img...)\n"
1502 "  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
1503 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
1504 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
1505 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
1506 "  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
1507 "                       wykonaniem\n"
1508 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
1509 "Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
1510
1511 #: fish/fish.c:207 fuse/guestmount.c:976
1512 #, c-format
1513 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
1514 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
1515
1516 #: fish/fish.c:246
1517 #, c-format
1518 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
1519 msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
1520
1521 #: fish/fish.c:253
1522 #, c-format
1523 msgid ""
1524 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
1525 msgstr ""
1526 "%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
1527
1528 #: fish/fish.c:264 fuse/guestmount.c:1021
1529 #, c-format
1530 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
1531 msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
1532
1533 #: fish/fish.c:330
1534 #, c-format
1535 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
1536 msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
1537
1538 #: fish/fish.c:463
1539 #, c-format
1540 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
1541 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
1542
1543 #: fish/fish.c:471
1544 #, c-format
1545 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
1546 msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
1547
1548 #: fish/fish.c:477
1549 #, c-format
1550 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
1551 msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
1552
1553 #: fish/fish.c:553
1554 #, c-format
1555 msgid "guestfish: too many drives added on the command line\n"
1556 msgstr "guestfish: dodano za dużo napędów w wierszu poleceń\n"
1557
1558 #: fish/fish.c:685
1559 #, c-format
1560 msgid ""
1561 "\n"
1562 "Welcome to guestfish, the libguestfs filesystem interactive shell for\n"
1563 "editing virtual machine filesystems.\n"
1564 "\n"
1565 "Type: 'help' for a list of commands\n"
1566 "      'man' to read the manual\n"
1567 "      'quit' to quit the shell\n"
1568 "\n"
1569 msgstr ""
1570 "\n"
1571 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
1572 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
1573 "\n"
1574 "Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
1575 "              \"man\", aby wyświetlić podręcznik\n"
1576 "              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
1577 "\n"
1578
1579 #: fish/fish.c:772
1580 #, c-format
1581 msgid "%s: unterminated double quote\n"
1582 msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
1583
1584 #: fish/fish.c:778 fish/fish.c:795
1585 #, c-format
1586 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
1587 msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
1588
1589 #: fish/fish.c:789
1590 #, c-format
1591 msgid "%s: unterminated single quote\n"
1592 msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
1593
1594 #: fish/fish.c:844
1595 #, c-format
1596 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
1597 msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
1598
1599 #: fish/fish.c:861
1600 #, c-format
1601 msgid "%s: too many arguments\n"
1602 msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
1603
1604 #: fish/fish.c:890
1605 #, c-format
1606 msgid "%s: empty command on command line\n"
1607 msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
1608
1609 #: fish/fish.c:1056
1610 msgid "display a list of commands or help on a command"
1611 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
1612
1613 #: fish/fish.c:1058
1614 msgid "read the manual"
1615 msgstr "wyświetla podręcznik"
1616
1617 #: fish/fish.c:1060
1618 msgid "quit guestfish"
1619 msgstr "kończy działanie programu guestfish"
1620
1621 #: fish/fish.c:1063
1622 msgid "allocate an image"
1623 msgstr "przydziela obraz"
1624
1625 #: fish/fish.c:1065
1626 msgid "display a line of text"
1627 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
1628
1629 #: fish/fish.c:1067
1630 msgid "edit a file in the image"
1631 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
1632
1633 #: fish/fish.c:1069
1634 msgid "local change directory"
1635 msgstr "zmienia lokalny katalog"
1636
1637 #: fish/fish.c:1071
1638 msgid "expand wildcards in command"
1639 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
1640
1641 #: fish/fish.c:1073
1642 msgid "view a file in the pager"
1643 msgstr "wyświetla plik w pagerze"
1644
1645 #: fish/fish.c:1075
1646 msgid "close and reopen libguestfs handle"
1647 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
1648
1649 #: fish/fish.c:1077
1650 msgid "allocate a sparse image file"
1651 msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
1652
1653 #: fish/fish.c:1079
1654 msgid "list supported groups of commands"
1655 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
1656
1657 #: fish/fish.c:1081
1658 msgid "measure time taken to run command"
1659 msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
1660
1661 #: fish/fish.c:1093
1662 #, c-format
1663 msgid ""
1664 "alloc - allocate an image\n"
1665 "     alloc <filename> <size>\n"
1666 "\n"
1667 "    This creates an empty (zeroed) file of the given size,\n"
1668 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1669 "\n"
1670 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1671 "\n"
1672 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1673 msgstr ""
1674 "alloc - przydziela obraz\n"
1675 "     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1676 "\n"
1677 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
1678 "    a następnie dodaje go do dalszego badania.\n"
1679 "\n"
1680 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1681 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1682 "\n"
1683 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
1684 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
1685
1686 #: fish/fish.c:1106
1687 #, c-format
1688 msgid ""
1689 "echo - display a line of text\n"
1690 "     echo [<params> ...]\n"
1691 "\n"
1692 "    This echos the parameters to the terminal.\n"
1693 msgstr ""
1694 "echo - wyświetla wiersz tekstu\n"
1695 "     echo [<parametry> ...]\n"
1696 "\n"
1697 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
1698
1699 #: fish/fish.c:1115
1700 #, c-format
1701 msgid ""
1702 "edit - edit a file in the image\n"
1703 "     edit <filename>\n"
1704 "\n"
1705 "    This is used to edit a file.\n"
1706 "\n"
1707 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1708 "    running \"cat\", editing locally, and then \"write\".\n"
1709 "\n"
1710 "    Normally it uses $EDITOR, but if you use the aliases\n"
1711 "    \"vi\" or \"emacs\" you will get those editors.\n"
1712 "\n"
1713 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1714 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1715 msgstr ""
1716 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
1717 "     edit <nazwa_pliku>\n"
1718 "\n"
1719 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
1720 "\n"
1721 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1722 "    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
1723 "    następnie wykonania polecenia \"write\".\n"
1724 "\n"
1725 "    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
1726 "    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
1727 "\n"
1728 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1729 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1730
1731 #: fish/fish.c:1131
1732 #, c-format
1733 msgid ""
1734 "lcd - local change directory\n"
1735 "    lcd <directory>\n"
1736 "\n"
1737 "    Change guestfish's current directory. This command is\n"
1738 "    useful if you want to download files to a particular\n"
1739 "    place.\n"
1740 msgstr ""
1741 "lcd - zmienia lokalny katalog\n"
1742 "    lcd <katalog>\n"
1743 "\n"
1744 "    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
1745 "    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
1746
1747 #: fish/fish.c:1140
1748 #, c-format
1749 msgid ""
1750 "glob - expand wildcards in command\n"
1751 "    glob <command> [<args> ...]\n"
1752 "\n"
1753 "    Glob runs <command> with wildcards expanded in any\n"
1754 "    command args.  Note that the command is run repeatedly\n"
1755 "    once for each expanded argument.\n"
1756 msgstr ""
1757 "glob - rozwija wieloznaczniki w poleceniach\n"
1758 "    glob <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1759 "\n"
1760 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
1761 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
1762 "    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
1763 "    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
1764
1765 #: fish/fish.c:1150
1766 #, c-format
1767 msgid ""
1768 "man - read the manual\n"
1769 "    man\n"
1770 "\n"
1771 "    Opens the manual page for guestfish.\n"
1772 msgstr ""
1773 "man - wyświetla podręcznik\n"
1774 "    man\n"
1775 "\n"
1776 "    Otwiera stronę podręcznika dla programu guestfish.\n"
1777
1778 #: fish/fish.c:1157
1779 #, c-format
1780 msgid ""
1781 "help - display a list of commands or help on a command\n"
1782 "     help cmd\n"
1783 "     help\n"
1784 msgstr ""
1785 "help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
1786 "     help polecenie\n"
1787 "     help\n"
1788
1789 #: fish/fish.c:1164
1790 #, c-format
1791 msgid ""
1792 "more - view a file in the pager\n"
1793 "     more <filename>\n"
1794 "\n"
1795 "    This is used to view a file in the pager.\n"
1796 "\n"
1797 "    It is the equivalent of (and is implemented by)\n"
1798 "    running \"cat\" and using the pager.\n"
1799 "\n"
1800 "    Normally it uses $PAGER, but if you use the alias\n"
1801 "    \"less\" then it always uses \"less\".\n"
1802 "\n"
1803 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
1804 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
1805 msgstr ""
1806 "more - wyświetla plik w pagerze\n"
1807 "     more <nazwa_pliku>\n"
1808 "\n"
1809 "    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
1810 "\n"
1811 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
1812 "    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
1813 "\n"
1814 "    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
1815 "    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
1816 "\n"
1817 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
1818 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
1819
1820 #: fish/fish.c:1182
1821 #, c-format
1822 msgid ""
1823 "quit - quit guestfish\n"
1824 "     quit\n"
1825 msgstr ""
1826 "quit - kończy działanie programu guestfish\n"
1827 "     quit\n"
1828
1829 #: fish/fish.c:1187
1830 #, c-format
1831 msgid ""
1832 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
1833 "     reopen\n"
1834 "\n"
1835 "Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
1836 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
1837 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
1838 msgstr ""
1839 "reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
1840 "     reopen\n"
1841 "\n"
1842 "Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
1843 "tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
1844 "zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
1845 "przydatne do testowania.\n"
1846
1847 #: fish/fish.c:1196
1848 #, c-format
1849 msgid ""
1850 "sparse - allocate a sparse image file\n"
1851 "     sparse <filename> <size>\n"
1852 "\n"
1853 "    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
1854 "    and then adds so it can be further examined.\n"
1855 "\n"
1856 "    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
1857 "    command, except that the image file is allocated\n"
1858 "    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
1859 "    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
1860 "    only use space when written to, but they are slower\n"
1861 "    and there is a danger you could run out of real disk\n"
1862 "    space during a write operation.\n"
1863 "\n"
1864 "    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
1865 "\n"
1866 "    Size can be specified using standard suffixes, eg. '1M'.\n"
1867 msgstr ""
1868 "sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
1869 "     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
1870 "\n"
1871 "    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
1872 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
1873 "\n"
1874 "    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
1875 "    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
1876 "    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
1877 "    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
1878 "    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
1879 "    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
1880 "    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
1881 "\n"
1882 "    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
1883 "    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
1884 "\n"
1885 "    Rozmiar może być podawany używając standardowych\n"
1886 "    przyrostków, np. \"1M\".\n"
1887
1888 #: fish/fish.c:1217
1889 #, c-format
1890 msgid ""
1891 "supported - list supported groups of commands\n"
1892 "     supported\n"
1893 "\n"
1894 "    This command returns a list of the optional groups\n"
1895 "    known to the daemon, and indicates which ones are\n"
1896 "    supported by this build of the libguestfs appliance.\n"
1897 "\n"
1898 "    See also guestfs(3) section AVAILABILITY.\n"
1899 msgstr ""
1900 "supported - wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń\n"
1901 "     supported\n"
1902 "\n"
1903 "    To polecenie zwraca listę opcjonalnych grup znanych\n"
1904 "    demonowi, i wskazuje, które są obsługiwane przez to\n"
1905 "    wywołanie biblioteki libguestfs.\n"
1906 "\n"
1907 "    Proszę zobaczyć także sekcję DOSTĘPNOŚĆ strony guestfs(3).\n"
1908
1909 #: fish/fish.c:1229
1910 #, c-format
1911 msgid ""
1912 "time - measure time taken to run command\n"
1913 "    time <command> [<args> ...]\n"
1914 "\n"
1915 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
1916 "    time afterwards.\n"
1917 msgstr ""
1918 "time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
1919 "    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
1920 "\n"
1921 "    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
1922
1923 #: fish/fish.c:1237
1924 #, c-format
1925 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
1926 msgstr ""
1927 "%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
1928 "poleceń\n"
1929
1930 #: fish/fish.c:1253
1931 #, c-format
1932 msgid ""
1933 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
1934 "For a list of commands:             guestfish -h\n"
1935 "For complete documentation:         man guestfish\n"
1936 msgstr ""
1937 "Czy miał zostać otwarty obraz dysku?  guestfish -a dysk.img\n"
1938 "Lista poleceń:                        guestfish -h\n"
1939 "Pełna dokumentacja:                   man guestfish\n"
1940
1941 #: fish/fish.c:1410
1942 #, c-format
1943 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
1944 msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
1945
1946 #: fish/fish.c:1745
1947 #, c-format
1948 msgid "Enter key or passphrase (\"%s\"): "
1949 msgstr "Proszę podać klucz lub hasło (\"%s\"): "
1950
1951 #: fish/glob.c:52
1952 #, c-format
1953 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
1954 msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
1955
1956 #: fish/glob.c:72
1957 #, c-format
1958 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
1959 msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
1960
1961 #: fish/inspect.c:57
1962 #, c-format
1963 msgid "guestfish: no operating system was found on this disk\n"
1964 msgstr "guestfish: na dysku nie odnaleziono żadnych systemów operacyjnych\n"
1965
1966 #: fish/inspect.c:62
1967 #, c-format
1968 msgid ""
1969 "guestfish: multi-boot operating systems are not supported by the -i option\n"
1970 msgstr ""
1971 "guestfish: systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez opcję -"
1972 "i\n"
1973
1974 #: fish/inspect.c:101
1975 #, c-format
1976 msgid "Operating system: %s\n"
1977 msgstr "System operacyjny: %s\n"
1978
1979 #: fish/inspect.c:114
1980 #, c-format
1981 msgid "%s mounted on %s\n"
1982 msgstr "%s zamontowano w %s\n"
1983
1984 #: fish/lcd.c:34
1985 #, c-format
1986 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
1987 msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
1988
1989 #: fish/man.c:34
1990 #, c-format
1991 msgid "use 'man' without parameters to open the manual\n"
1992 msgstr "należy użyć \"man\" bez parametrów, aby otworzyć podręcznik\n"
1993
1994 #: fish/man.c:53
1995 #, c-format
1996 msgid "the external 'man' program failed\n"
1997 msgstr "zewnętrzny program \"man\" nie powiódł się\n"
1998
1999 #: fish/more.c:40
2000 #, c-format
2001 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
2002 msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
2003
2004 #: fish/prep.c:114
2005 #, c-format
2006 msgid ""
2007 "List of available prepared disk images:\n"
2008 "\n"
2009 msgstr ""
2010 "Lista dostępnych przygotowanych obrazów dysków:\n"
2011 "\n"
2012
2013 #: fish/prep.c:117
2014 #, c-format
2015 msgid ""
2016 "guestfish -N %-16s %s\n"
2017 "\n"
2018 "%s\n"
2019 msgstr ""
2020 "guestfish -N %-16s %s\n"
2021 "\n"
2022 "%s\n"
2023
2024 #: fish/prep.c:125
2025 #, c-format
2026 msgid "  Optional parameters:\n"
2027 msgstr "  Opcjonalne parametry:\n"
2028
2029 #: fish/prep.c:132
2030 #, c-format
2031 msgid "<%s> %s (default: %s)\n"
2032 msgstr "<%s> %s (domyślnie: %s)\n"
2033
2034 #: fish/prep.c:142
2035 #, c-format
2036 msgid ""
2037 "Prepared disk images are written to file \"test1.img\" in the local\n"
2038 "directory.  (\"test2.img\" etc if -N option is given multiple times).\n"
2039 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
2040 msgstr ""
2041 "Przygotowane obrazy dysków są zapisywane do pliku \"test1.img\" w katalogu\n"
2042 "lokalnym. (\"test2.img\" itp.m jeśli podano opcję -N wiele razy).\n"
2043 "Więcej informacji można znaleźć w podręczniku guestfish(1).\n"
2044
2045 #: fish/prep.c:179
2046 #, c-format
2047 msgid ""
2048 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
2049 "Use 'guestfish -N list' to list possible values for the -N parameter.\n"
2050 msgstr ""
2051 "guestfish: -N parametr \"%s\": nie ma takiego przygotowanego obrazu dysku.\n"
2052 "Należy użyć polecenia \"guestfish -N list\", aby wyświetlić listę możliwych\n"
2053 "wartości dla parametru -N.\n"
2054
2055 #: fish/prep.c:241
2056 #, c-format
2057 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
2058 msgstr ""
2059 "guestfish: błąd podczas tworzenia przygotowanego obrazu dysku \"%s\" na \"%s"
2060 "\": "
2061
2062 #: fish/prep.c:258 fish/prep.c:265 fish/prep.c:280
2063 msgid "failed to allocate disk"
2064 msgstr "przydzielenie dysku nie powiodło się"
2065
2066 #: fish/prep.c:272 fish/prep.c:287
2067 #, c-format
2068 msgid "failed to partition disk: %s"
2069 msgstr "partycjonowanie dysku nie powiodło się: %s"
2070
2071 #: fish/prep.c:297
2072 #, c-format
2073 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
2074 msgstr "utworzenie systemu plików (%s) nie powiodło się: %s"
2075
2076 #: fish/rc.c:249
2077 #, c-format
2078 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
2079 msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
2080
2081 #: fish/rc.c:254
2082 #, c-format
2083 msgid ""
2084 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
2085 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
2086 msgstr ""
2087 "guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
2088 "zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
2089 "zgadzać.\n"
2090
2091 #: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
2092 #, c-format
2093 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
2094 msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
2095
2096 #: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
2097 #, c-format
2098 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
2099 msgstr ""
2100 "guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
2101 "serwera\n"
2102
2103 #: fish/rc.c:380
2104 #, c-format
2105 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
2106 msgstr ""
2107 "guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
2108
2109 #: fish/reopen.c:36
2110 #, c-format
2111 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
2112 msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
2113
2114 #: fish/reopen.c:46
2115 #, c-format
2116 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
2117 msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
2118
2119 #: fish/supported.c:66
2120 msgid "yes"
2121 msgstr "tak"
2122
2123 #: fish/supported.c:68
2124 msgid "no"
2125 msgstr "nie"
2126
2127 #: fish/time.c:35
2128 #, c-format
2129 msgid "use 'time command [args...]'\n"
2130 msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
2131
2132 #: fish/virt.c:72
2133 #, c-format
2134 msgid "guestfish: could not connect to libvirt (code %d, domain %d): %s\n"
2135 msgstr ""
2136 "guestfish: nie można połączyć się z biblioteką libvirt (kod %d, domena %d): %"
2137 "s\n"
2138
2139 #: fish/virt.c:80
2140 #, c-format
2141 msgid "guestfish: no libvirt domain called '%s': %s\n"
2142 msgstr "guestfish: brak domeny biblioteki libvirt o nazwie \"%s\": %s\n"
2143
2144 #: fish/virt.c:88
2145 #, c-format
2146 msgid "guestfish: error getting domain info about '%s': %s\n"
2147 msgstr "guestfish: błąd podczas uzyskiwania informacji o domenie \"%s\": %s\n"
2148
2149 #: fish/virt.c:93
2150 #, c-format
2151 msgid ""
2152 "guestfish: error: '%s' is a live virtual machine.\n"
2153 "You must use '--ro' because write access to a running virtual machine can\n"
2154 "cause disk corruption.\n"
2155 msgstr ""
2156 "guestfish: błąd: \"%s\" jest aktywną maszyną wirtualną.\n"
2157 "Należy użyć opcji \"--ro\", ponieważ dostęp do zapisu uruchomionej maszyny "
2158 "wirtualnej może spowodować uszkodzenie dysku.\n"
2159
2160 #: fish/virt.c:104
2161 #, c-format
2162 msgid "guestfish: error reading libvirt XML information about '%s': %s\n"
2163 msgstr ""
2164 "guestfish: błąd podczas odczytywania informacji XML biblioteki libvirt o \"%s"
2165 "\": %s\n"
2166
2167 #: fish/virt.c:114
2168 #, c-format
2169 msgid "guestfish: unable to parse XML information returned by libvirt\n"
2170 msgstr ""
2171 "guestfish: nie można przetworzyć informacji XML zwróconej przez bibliotekę "
2172 "libvirt\n"
2173
2174 #: fish/virt.c:120
2175 #, c-format
2176 msgid "guestfish: unable to create new XPath context\n"
2177 msgstr "guestfish: nie można utworzyć nowego kontekstu XPath\n"
2178
2179 #: fish/virt.c:127 fish/virt.c:138
2180 #, c-format
2181 msgid "guestfish: unable to evaluate XPath expression\n"
2182 msgstr "guestfish: nie można sprawdzić wyrażenia XPath\n"
2183
2184 #: fish/virt.c:145
2185 #, c-format
2186 msgid "guestfish: libvirt domain '%s' has no disks\n"
2187 msgstr "guestfish: domena \"%s\" biblioteki libvirt nie posiada dysków\n"
2188
2189 #: fuse/guestmount.c:883
2190 #, c-format
2191 msgid ""
2192 "%s: FUSE module for libguestfs\n"
2193 "%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
2194 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2195 "Usage:\n"
2196 "  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
2197 "Options:\n"
2198 "  -a|--add image       Add image\n"
2199 "  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
2200 "  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
2201 "  --help               Display help message and exit\n"
2202 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
2203 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
2204 "  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
2205 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
2206 "  --selinux            Enable SELinux support\n"
2207 "  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
2208 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
2209 "  -V|--version         Display version and exit\n"
2210 msgstr ""
2211 "%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
2212 "%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
2213 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2214 "Użycie:\n"
2215 "  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
2216 "Opcje:\n"
2217 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
2218 "  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
2219 "                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
2220 "  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
2221 "  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
2222 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
2223 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
2224 "  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
2225 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
2226 "  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
2227 "  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
2228 "                       standardowego wyjścia błędów)\n"
2229 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
2230 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
2231
2232 #: fuse/guestmount.c:1092
2233 #, c-format
2234 msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
2235 msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
2236
2237 #: fuse/guestmount.c:1100
2238 #, c-format
2239 msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
2240 msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
2241
2242 #: inspector/virt-inspector.pl:200
2243 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
2244 msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
2245
2246 #: inspector/virt-inspector.pl:294
2247 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
2248 msgstr "wyjście --fish jest możliwe tylko z pojedynczym systemem operacyjnym\n"
2249
2250 #: inspector/virt-inspector.pl:324
2251 msgid ""
2252 "virt-inspector: no YAML support, try installing perl-YAML or libyaml-perl\n"
2253 msgstr ""
2254 "virt-inspector: brak obsługi YAML, proszę spróbować zainstalować bibliotekę "
2255 "perl-YAML lub libyaml-perl\n"
2256
2257 #: inspector/virt-inspector.pl:363
2258 msgid "  Mountpoints:\n"
2259 msgstr " Punkty montowania:\n"
2260
2261 #: inspector/virt-inspector.pl:369
2262 msgid "  Filesystems:\n"
2263 msgstr "  Systemy plików:\n"
2264
2265 #: inspector/virt-inspector.pl:387
2266 msgid "  Modprobe aliases:\n"
2267 msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
2268
2269 #: inspector/virt-inspector.pl:398
2270 msgid "  Initrd modules:\n"
2271 msgstr "  Moduły initrd:\n"
2272
2273 #: inspector/virt-inspector.pl:407
2274 msgid "  Applications:\n"
2275 msgstr "  Aplikacje:\n"
2276
2277 #: inspector/virt-inspector.pl:414
2278 msgid "  Kernels:\n"
2279 msgstr "  Jądra:\n"
2280
2281 #: inspector/virt-inspector.pl:426
2282 msgid "  Windows Registry entries:\n"
2283 msgstr "  Wpisy rejestru systemu Windows:\n"
2284
2285 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
2286 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
2287 msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być ciągiem lub \"arrayref\""
2288
2289 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:158
2290 msgid "open_guest: first argument contains undefined element"
2291 msgstr "open_guest: pierwszy parametr zawiera nieokreślony element"
2292
2293 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:166
2294 #, perl-brace-format
2295 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
2296 msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub nie jest odczytywalny"
2297
2298 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:171
2299 msgid ""
2300 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
2301 "XPath::XMLParser)"
2302 msgstr ""
2303 "open_guest: brak obsługi biblioteki libvirt (należy zainstalować Sys::Virt, "
2304 "XML::XPath i XML::XPath::XMLParser)"
2305
2306 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:176
2307 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
2308 msgstr "open_guest: wyświetlono za dużo domen w wierszu poleceń"
2309
2310 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:183
2311 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
2312 msgstr "open_guest: nie można połączyć się z biblioteką libvirt"
2313
2314 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:202
2315 #, perl-brace-format
2316 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
2317 msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny biblioteki libvirt\n"
2318
2319 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:205
2320 #, perl-brace-format
2321 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
2322 msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2323
2324 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:217
2325 #, perl-brace-format
2326 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
2327 msgstr "{imagename} nie posiada żadnych urządzeń dyskowych\n"
2328
2329 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1074
2330 msgid ""
2331 "No operating system could be detected inside this disk image.\n"
2332 "\n"
2333 "This may be because the file is not a disk image, or is not a virtual "
2334 "machine\n"
2335 "image, or because the OS type is not understood by virt-inspector.\n"
2336 "\n"
2337 "If you feel this is an error, please file a bug report including as much\n"
2338 "information about the disk image as possible.\n"
2339 msgstr ""
2340 "Nie wykryto żadnego systemu operacyjnego wewnątrz tego obrazu dysku.\n"
2341 "\n"
2342 "Może to być spowodowane faktem, że plik nie jest obrazem dysku, nie jest "
2343 "maszyną wirtualną lub program virt-inspector nie rozumie tego typu systemu.\n"
2344 "\n"
2345 "Jeśli jest to błąd, proszę wypełnić zgłoszenie błędu dołączając tak dużo "
2346 "informacji o pliku obrazu, jak to tylko możliwe (w języku angielskim).\n"
2347
2348 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1147
2349 #, perl-brace-format
2350 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
2351 msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
2352
2353 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1157
2354 #, perl-brace-format
2355 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
2356 msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
2357
2358 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1180
2359 #, perl-brace-format
2360 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
2361 msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
2362
2363 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1364
2364 #, perl-brace-format
2365 msgid "Error running rpm -qa: {error}"
2366 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia rpm -qa: {error}"
2367
2368 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1390
2369 #, perl-brace-format
2370 msgid "Error running dpkg-query: {error}"
2371 msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia dpkg-query: {error}"
2372
2373 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1455
2374 msgid "Can't find grub on guest"
2375 msgstr "Nie można odnaleźć programu GRUB w gościu"
2376
2377 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1510
2378 #, perl-brace-format
2379 msgid "Grub entry {title} has no kernel"
2380 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie posiada jądra"
2381
2382 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1541
2383 #, perl-brace-format
2384 msgid "grub refers to {path}, which doesn't exist\n"
2385 msgstr "program GRUB odnosi się do {path}, który nie istnieje\n"
2386
2387 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1564
2388 #, perl-brace-format
2389 msgid "Grub entry {title} does not specify an initrd"
2390 msgstr "Wpis programu GRUB {title} nie określa initrd"
2391
2392 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1635
2393 #, perl-brace-format
2394 msgid "Didn't find modules directory {modules} for kernel {path}"
2395 msgstr "Nie odnaleziono katalogu modułów {modules} dla jądra {path}"
2396
2397 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1643
2398 #, perl-brace-format
2399 msgid "Couldn't guess kernel version number from path for kernel {path}"
2400 msgstr "Nie można odgadnąć numeru wersji jądra ze ścieżki jądra {path}"
2401
2402 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1697
2403 #, perl-brace-format
2404 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
2405 msgstr "{path} nie zgadza się ze wzorem Augeas"
2406
2407 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1736
2408 #, perl-brace-format
2409 msgid "{filename}: could not read initrd format"
2410 msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
2411
2412 #: src/appliance.c:134
2413 #, c-format
2414 msgid ""
2415 "cannot find any suitable libguestfs supermin or ordinary appliance on "
2416 "LIBGUESTFS_PATH (search path: %s)"
2417 msgstr ""
2418
2419 #: src/appliance.c:362
2420 #, c-format
2421 msgid "external command failed: %s"
2422 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
2423
2424 #: src/guestfs.c:176
2425 #, c-format
2426 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
2427 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
2428
2429 #: src/guestfs.c:279
2430 #, c-format
2431 msgid "libguestfs: error: %s\n"
2432 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
2433
2434 #: src/inspect.c:914
2435 #, c-format
2436 msgid "cannot resolve Windows %%SYSTEMROOT%%"
2437 msgstr "nie można rozwiązać %%SYSTEMROOT%% systemu Windows"
2438
2439 #: src/inspect.c:1132
2440 msgid "no inspection data: call guestfs_inspect_os first"
2441 msgstr "brak danych badania: najpierw należy wywołać guestfs_inspect_os"
2442
2443 #: src/inspect.c:1144
2444 #, c-format
2445 msgid ""
2446 "%s: root device not found: only call this function with a root device "
2447 "previously returned by guestfs_inspect_os"
2448 msgstr ""
2449 "%s: nie odnaleziono urządzenia root: należy wywoływać tę funkcję tylko z "
2450 "urządzeniem root poprzednio zwróconym przez guestfs_inspect_os"
2451
2452 #: src/launch.c:95
2453 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
2454 msgstr ""
2455 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
2456
2457 #: src/launch.c:109
2458 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
2459 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
2460
2461 #: src/launch.c:123
2462 #, c-format
2463 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
2464 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
2465
2466 #: src/launch.c:144 src/launch.c:181 src/launch.c:214
2467 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
2468 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
2469
2470 #: src/launch.c:240
2471 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
2472 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
2473
2474 #: src/launch.c:245
2475 msgid "the libguestfs handle has already been launched"
2476 msgstr "program obsługi libguestfs został już uruchomiony"
2477
2478 #: src/launch.c:260
2479 #, c-format
2480 msgid "%s: cannot create temporary directory"
2481 msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
2482
2483 #: src/launch.c:606
2484 msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
2485 msgstr ""
2486 "guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
2487 "błędów"
2488
2489 #: src/launch.c:619
2490 msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
2491 msgstr ""
2492 "QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
2493
2494 #: src/launch.c:756
2495 #, c-format
2496 msgid ""
2497 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
2498 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
2499 msgstr ""
2500 "%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
2501 "ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
2502
2503 #: src/launch.c:848
2504 msgid "qemu has not been launched yet"
2505 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
2506
2507 #: src/launch.c:859
2508 msgid "no subprocess to kill"
2509 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
2510
2511 #: src/proto.c:143
2512 #, c-format
2513 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
2514 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
2515
2516 #: src/proto.c:166
2517 #, c-format
2518 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
2519 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
2520
2521 #: src/proto.c:281
2522 #, c-format
2523 msgid ""
2524 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
2525 msgstr ""
2526 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
2527 "x\n"
2528
2529 #: src/proto.c:439 src/proto.c:493
2530 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
2531 msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
2532
2533 #: src/proto.c:455
2534 #, c-format
2535 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
2536 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
2537
2538 #: src/proto.c:470
2539 #, c-format
2540 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
2541 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
2542
2543 #: src/proto.c:600
2544 #, c-format
2545 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
2546 msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
2547
2548 #: src/proto.c:622
2549 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
2550 msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
2551
2552 #: src/proto.c:631
2553 msgid "dispatch failed to marshal args"
2554 msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
2555
2556 #: src/proto.c:761
2557 #, c-format
2558 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
2559 msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
2560
2561 #: src/proto.c:777
2562 #, c-format
2563 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
2564 msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
2565
2566 #: src/proto.c:900
2567 #, c-format
2568 msgid "%s: error in chunked encoding"
2569 msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
2570
2571 #: src/proto.c:928
2572 msgid "write to daemon socket"
2573 msgstr "zapisuje do gniazda demona"
2574
2575 #: src/proto.c:951
2576 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
2577 msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
2578
2579 #: src/proto.c:956
2580 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
2581 msgstr ""
2582 "receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
2583 "fragmentów pliku"
2584
2585 #: src/proto.c:964
2586 msgid "failed to parse file chunk"
2587 msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
2588
2589 #: src/proto.c:973
2590 msgid "file receive cancelled by daemon"
2591 msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
2592
2593 #: test-tool/test-tool.c:78
2594 #, c-format
2595 msgid ""
2596 "libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
2597 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2598 "Usage:\n"
2599 "  libguestfs-test-tool [--options]\n"
2600 "Options:\n"
2601 "  --help         Display usage\n"
2602 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2603 "                 Helper program (default: %s)\n"
2604 "  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
2605 "  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
2606 "  --timeout n\n"
2607 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
2608 msgstr ""
2609 "libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
2610 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
2611 "Użycie:\n"
2612 "  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
2613 "Opcje:\n"
2614 "  --help         Wyświetla użycie\n"
2615 "  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
2616 "                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
2617 "  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
2618 "  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
2619 "  --timeout n\n"
2620 "  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
2621 "                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
2622
2623 #: test-tool/test-tool.c:134
2624 #, c-format
2625 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
2626 msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
2627
2628 #: test-tool/test-tool.c:143
2629 #, c-format
2630 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
2631 msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
2632
2633 #: test-tool/test-tool.c:155
2634 #, c-format
2635 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
2636 msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
2637
2638 #: test-tool/test-tool.c:178
2639 #, c-format
2640 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
2641 msgstr ""
2642 "libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
2643 "się\n"
2644
2645 #: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
2646 #, c-format
2647 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
2648 msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
2649
2650 #: test-tool/test-tool.c:197
2651 #, c-format
2652 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
2653 msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
2654
2655 #: test-tool/test-tool.c:219
2656 #, c-format
2657 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
2658 msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
2659
2660 #: test-tool/test-tool.c:231
2661 #, c-format
2662 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
2663 msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
2664
2665 #: test-tool/test-tool.c:237
2666 #, c-format
2667 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
2668 msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
2669
2670 #: test-tool/test-tool.c:243
2671 #, c-format
2672 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
2673 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
2674
2675 #: test-tool/test-tool.c:249
2676 #, c-format
2677 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
2678 msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
2679
2680 #: test-tool/test-tool.c:255
2681 #, c-format
2682 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
2683 msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
2684
2685 #: test-tool/test-tool.c:263
2686 #, c-format
2687 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
2688 msgstr ""
2689 "libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
2690 "nie powiódł się\n"
2691
2692 #: test-tool/test-tool.c:294
2693 #, c-format
2694 msgid ""
2695 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
2696 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
2697 msgstr ""
2698 "Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
2699 "użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
2700
2701 #: test-tool/test-tool.c:302
2702 #, c-format
2703 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
2704 msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
2705
2706 #: test-tool/test-tool.c:316
2707 #, c-format
2708 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
2709 msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
2710
2711 #: test-tool/test-tool.c:365
2712 #, c-format
2713 msgid ""
2714 "Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
2715 "available.  Expected to find it in '%s'\n"
2716 "\n"
2717 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
2718 msgstr ""
2719 "Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
2720 "jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
2721 "\n"
2722 "Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
2723
2724 #: test-tool/test-tool.c:381
2725 #, c-format
2726 msgid "command failed: %s"
2727 msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
2728
2729 #: test-tool/test-tool.c:389
2730 #, c-format
2731 msgid ""
2732 "Test tool helper program %s\n"
2733 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
2734 "was built.\n"
2735 msgstr ""
2736 "Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
2737 "nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
2738
2739 #: test-tool/test-tool.c:423
2740 #, c-format
2741 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
2742 msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
2743
2744 #: tools/virt-cat.pl:128
2745 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
2746 msgstr ""
2747 "virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2748 "polecenia cat"
2749
2750 #: tools/virt-cat.pl:153
2751 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
2752 msgstr ""
2753 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-cat"
2754
2755 #: tools/virt-df.pl:151
2756 msgid "virt-df: cannot use -h and --csv options together\n"
2757 msgstr "virt-df: nie można używać opcji -h oraz --csv jednocześnie\n"
2758
2759 #: tools/virt-df.pl:205
2760 #, perl-brace-format
2761 msgid "{name} is not the name of a libvirt domain\n"
2762 msgstr "{name} nie jest nazwą domeny biblioteki libvirt\n"
2763
2764 #: tools/virt-df.pl:400
2765 msgid "Virtual Machine"
2766 msgstr "Maszyna wirtualna"
2767
2768 #: tools/virt-df.pl:400
2769 msgid "Filesystem"
2770 msgstr "System plików"
2771
2772 #: tools/virt-df.pl:403
2773 msgid "1K-blocks"
2774 msgstr "K-bloki"
2775
2776 #: tools/virt-df.pl:405
2777 msgid "Size"
2778 msgstr "Rozmiar"
2779
2780 #: tools/virt-df.pl:407
2781 msgid "Used"
2782 msgstr "Użyte"
2783
2784 #: tools/virt-df.pl:408
2785 msgid "Available"
2786 msgstr "Dostępne"
2787
2788 #: tools/virt-df.pl:409
2789 msgid "Use%"
2790 msgstr "Użycie%"
2791
2792 #: tools/virt-df.pl:411
2793 msgid "Inodes"
2794 msgstr "I-węzły"
2795
2796 #: tools/virt-df.pl:412
2797 msgid "IUsed"
2798 msgstr "IUżyte"
2799
2800 #: tools/virt-df.pl:413
2801 msgid "IFree"
2802 msgstr "IWolne"
2803
2804 #: tools/virt-df.pl:414
2805 msgid "IUse%"
2806 msgstr "IUżyte%"
2807
2808 #: tools/virt-edit.pl:152
2809 msgid "virt-edit: no image, VM names or filenames to edit given"
2810 msgstr ""
2811 "virt-edit: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla "
2812 "polecenia edit"
2813
2814 #: tools/virt-edit.pl:177
2815 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-edit"
2816 msgstr ""
2817 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-edit"
2818
2819 #: tools/virt-edit.pl:203
2820 msgid "File not changed.\n"
2821 msgstr "Plik nie został zmieniony.\n"
2822
2823 #: tools/virt-list-filesystems.pl:121
2824 msgid "virt-list-filesystems: no image or VM name given"
2825 msgstr "virt-list-filesystems: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2826
2827 #: tools/virt-list-partitions.pl:131
2828 msgid "virt-list-partitions: no image or VM name given"
2829 msgstr "virt-list-partitions: nie podano obrazu lub nazwy maszyny wirtualnej"
2830
2831 #: tools/virt-ls.pl:137 tools/virt-ls.pl:143
2832 msgid "virt-ls: cannot combine -l and -R options\n"
2833 msgstr "virt-ls: nie można łączyć opcji -l i -R\n"
2834
2835 #: tools/virt-ls.pl:161
2836 msgid "virt-ls: no image, VM names or directory to list given"
2837 msgstr ""
2838 "virt-ls: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub katalogu do "
2839 "wyświetlenia"
2840
2841 #: tools/virt-ls.pl:186
2842 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-ls\n"
2843 msgstr ""
2844 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez narzędzie virt-ls\n"
2845
2846 #: tools/virt-make-fs.pl:291
2847 msgid "virt-make-fs input output\n"
2848 msgstr "virt-make-fs wejście wyjście\n"
2849
2850 #: tools/virt-make-fs.pl:321
2851 msgid "unexpected output from 'du' command"
2852 msgstr "nieoczekiwane wyjście polecenia \"du\""
2853
2854 #: tools/virt-make-fs.pl:333 tools/virt-make-fs.pl:347
2855 #: tools/virt-make-fs.pl:453
2856 #, perl-brace-format
2857 msgid "{f}: unknown input format: {fmt}\n"
2858 msgstr "{f}: nieznany format wyjścia: {fmt}\n"
2859
2860 #: tools/virt-make-fs.pl:391
2861 #, perl-brace-format
2862 msgid "virt-make-fs: cannot parse size parameter: {sz}\n"
2863 msgstr "virt-make-fs: nie można przetworzyć parametru rozmiaru: {sz}\n"
2864
2865 #: tools/virt-make-fs.pl:401
2866 msgid ""
2867 "qemu-img create: failed to create disk image, see earlier error messages\n"
2868 msgstr ""
2869 "qemu-img create: utworzenie obrazu dysku nie powiodło się, proszę zobaczyć "
2870 "wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2871
2872 #: tools/virt-make-fs.pl:412
2873 msgid "virt-make-fs: NTFS support was disabled when libguestfs was compiled\n"
2874 msgstr ""
2875 "virt-make-fs: obsługa systemu plików NTFS została wyłączona podczas "
2876 "komplikacji biblioteki libguestfs\n"
2877
2878 #: tools/virt-make-fs.pl:437
2879 msgid "tar: failed, see earlier messages\n"
2880 msgstr ""
2881 "tar: nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty błędów\n"
2882
2883 #: tools/virt-make-fs.pl:459
2884 msgid "uncompress command failed, see earlier messages\n"
2885 msgstr ""
2886 "polecenie uncompress nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze "
2887 "komunikaty błędów\n"
2888
2889 #: tools/virt-make-fs.pl:494
2890 msgid ""
2891 "virt-make-fs: error copying contents into filesystem\n"
2892 "An error here usually means that the program did not estimate the\n"
2893 "filesystem size correctly.  Please read the BUGS section of the manpage.\n"
2894 msgstr ""
2895 "virt-make-fs: błąd podczas kopiowania zawartości do systemu plików\n"
2896 "Błąd w tym miejscu zwykle oznacza, że program nie oszacował poprawnie\n"
2897 "rozmiar systemu plików. Proszę przeczytać sekcję BUGS strony podręcznika.\n"
2898
2899 #: tools/virt-rescue.pl:195
2900 msgid "virt-rescue: no image or VM names rescue given"
2901 msgstr ""
2902 "virt-rescue: nie podano obrazu lub nazw maszyn wirtualnych dla polecenia "
2903 "rescue"
2904
2905 #: tools/virt-resize.pl:33
2906 msgid "virt-resize: sorry this program does not work on a 32 bit host\n"
2907 msgstr "virt-rescue: ten program nie działa na 32 bitowym gospodarzu\n"
2908
2909 #: tools/virt-resize.pl:526
2910 #, perl-brace-format
2911 msgid "virt-resize: {file}: does not exist or is not readable\n"
2912 msgstr "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest odczytywalny\n"
2913
2914 #: tools/virt-resize.pl:528
2915 #, perl-brace-format
2916 msgid ""
2917 "virt-resize: {file}: does not exist or is not writable\n"
2918 "You have to create the destination disk before running this program.\n"
2919 "Please read the virt-resize(1) manpage for more information.\n"
2920 msgstr ""
2921 "virt-resize: {file}: nie istnieje lub nie jest zapisywalny\n"
2922 "Należy utworzyć dysk docelowy przed uruchomieniem tego programu.\n"
2923 "Proszę przeczytać stronę podręcznika virt-resize(1), aby dowiedzieć się "
2924 "więcej.\n"
2925
2926 #: tools/virt-resize.pl:553 tools/virt-resize.pl:556
2927 #, perl-brace-format
2928 msgid ""
2929 "virt-resize: {file}: file is too small to be a disk image ({sz} bytes)\n"
2930 msgstr ""
2931 "virt-resize: {file}: plik jest za mały, aby był obrazem dysku ({sz} bajtów)\n"
2932
2933 #: tools/virt-resize.pl:720
2934 #, perl-brace-format
2935 msgid "virt-resize: no logical volume called {n}\n"
2936 msgstr "virt-resize: brak woluminu logicznego o nazwie {n}\n"
2937
2938 #: tools/virt-resize.pl:740
2939 #, perl-brace-format
2940 msgid ""
2941 "{p}: partition not found in the source disk image, when using the '{opt}' "
2942 "command line option\n"
2943 msgstr ""
2944 "{p}: nie odnaleziono partycji w źródłowym obrazie dysku podczas używania "
2945 "opcji wiersza poleceń\"{opt}\"\n"
2946
2947 #: tools/virt-resize.pl:746
2948 #, perl-brace-format
2949 msgid ""
2950 "{p}: partition ignored, you cannot use it in another command line argument\n"
2951 msgstr ""
2952 "{p}: zignorowano partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach "
2953 "wiersza poleceń\n"
2954
2955 #: tools/virt-resize.pl:750
2956 #, perl-brace-format
2957 msgid ""
2958 "{p}: partition deleted, you cannot use it in another command line argument\n"
2959 msgstr ""
2960 "{p}: usunięto partycję, nie można jej używać w kolejnych parametrach wiersza "
2961 "poleceń\n"
2962
2963 #: tools/virt-resize.pl:792
2964 #, perl-brace-format
2965 msgid "{p}: this partition has already been marked for resizing\n"
2966 msgstr "{p}: ta partycja została już oznaczona do zmiany rozmiaru\n"
2967
2968 #: tools/virt-resize.pl:800
2969 #, perl-brace-format
2970 msgid "{p}: missing size field in {o} option\n"
2971 msgstr "{p}: brak pola rozmiaru w opcji {o}\n"
2972
2973 #: tools/virt-resize.pl:817
2974 #, perl-brace-format
2975 msgid "{p}: {f}: cannot parse size field\n"
2976 msgstr "{p}: {f}: nie można przetworzyć pola rozmiaru\n"
2977
2978 #: tools/virt-resize.pl:822
2979 #, perl-brace-format
2980 msgid "{p}: new size is zero or negative\n"
2981 msgstr "{p}: nowy rozmiar wynosi zero lub jest ujemny\n"
2982
2983 #: tools/virt-resize.pl:845
2984 #, perl-brace-format
2985 msgid ""
2986 "{p}: cannot make this partition smaller because it contains a\n"
2987 "filesystem, physical volume or other content that is larger than the new "
2988 "size.\n"
2989 "You have to resize the content first, see virt-resize(1).\n"
2990 msgstr ""
2991 "{p}: nie można zmniejszyć tej partycji, ponieważ zawiera ona system plików,\n"
2992 "wolumin fizyczny lub inną zawartość, która jest większa niż nowy rozmiar.\n"
2993 "Należy najpierw zmienić rozmiar zawartości, w tym celu proszę zobaczyć "
2994 "stronę podręcznika virt-resize(1).\n"
2995
2996 #: tools/virt-resize.pl:861
2997 msgid "virt-resize: you cannot use options --expand and --shrink together\n"
2998 msgstr ""
2999 "virt-resize: nie można używać razem opcji --expand i --shrink together\n"
3000
3001 #: tools/virt-resize.pl:910
3002 #, perl-brace-format
3003 msgid ""
3004 "virt-resize: error: cannot use --expand when there is no surplus space to\n"
3005 "expand into.  You need to make the target disk larger by at least {h}.\n"
3006 msgstr ""
3007 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --expand, kiedy nie ma miejsca na\n"
3008 "rozszerzenie. Należy zwiększyć dysk docelowy o co najmniej {h}.\n"
3009
3010 #: tools/virt-resize.pl:925
3011 msgid ""
3012 "virt-resize: error: cannot use --shrink because there is no deficit\n"
3013 "(see 'deficit' in the virt-resize(1) man page)\n"
3014 msgstr ""
3015 "virt-resize: błąd: nie można użyć opcji --shrink, ponieważ brak deficytu\n"
3016 "(proszę zobaczyć \"deficit\" na stronie podręcznika virt-resize(1)).\n"
3017
3018 #: tools/virt-resize.pl:940
3019 msgid "Summary of changes:\n"
3020 msgstr "Podsumowanie zmian:\n"
3021
3022 #: tools/virt-resize.pl:944
3023 #, perl-brace-format
3024 msgid "{p}: partition will be ignored\n"
3025 msgstr "{p}: partycja zostanie zignorowana\n"
3026
3027 #: tools/virt-resize.pl:946
3028 #, perl-brace-format
3029 msgid "{p}: partition will be deleted\n"
3030 msgstr "{p}: partycja zostanie usunięta\n"
3031
3032 #: tools/virt-resize.pl:948
3033 #, perl-brace-format
3034 msgid "{p}: partition will be resized from {oldsize} to {newsize}\n"
3035 msgstr "{p}: rozmiar partycji zostanie zmieniony z {oldsize} do {newsize}\n"
3036
3037 #: tools/virt-resize.pl:953
3038 #, perl-brace-format
3039 msgid "{p}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3040 msgstr "{p}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3041
3042 #: tools/virt-resize.pl:958
3043 #, perl-brace-format
3044 msgid "{p}: partition will be left alone\n"
3045 msgstr "{p}: partycja zostanie pozostawiona bez zmian\n"
3046
3047 #: tools/virt-resize.pl:963
3048 #, perl-brace-format
3049 msgid "{n}: LV will be expanded to maximum size\n"
3050 msgstr "{n}: wolumin logiczny zostanie rozszerzony do maksymalnego rozmiaru\n"
3051
3052 #: tools/virt-resize.pl:969
3053 #, perl-brace-format
3054 msgid "{n}: content will be expanded using the '{meth}' method\n"
3055 msgstr "{n}: zawartość zostanie rozszerzona używając metody \"{meth}\"\n"
3056
3057 #: tools/virt-resize.pl:976
3058 #, perl-brace-format
3059 msgid "There is a surplus of {spl} bytes ({h}).\n"
3060 msgstr "Istnieje nadmiar {spl} bajtów ({h}).\n"
3061
3062 #: tools/virt-resize.pl:981
3063 msgid "An extra partition will be created for the surplus.\n"
3064 msgstr "Dodatkowa partycja zostanie utworzona dla nadmiarowego miejsca.\n"
3065
3066 #: tools/virt-resize.pl:983
3067 msgid ""
3068 "The surplus space is not large enough for an extra partition to be created\n"
3069 "and so it will just be ignored.\n"
3070 msgstr ""
3071 "Nadmiarowe miejsce nie jest dostatecznie duże do utworzenia dodatkowej\n"
3072 "partycji, więc zostanie zignorowane.\n"
3073
3074 #: tools/virt-resize.pl:986
3075 msgid ""
3076 "The surplus space will be ignored.  Run a partitioning program in the guest\n"
3077 "to partition this extra space if you want.\n"
3078 msgstr ""
3079 "Nadmiarowe miejsce zostanie zignorowane. Można uruchomić program\n"
3080 "partycjonowania w gościu, aby partycjonować te dodatkowe miejsce w razie\n"
3081 "potrzeby.\n"
3082
3083 #: tools/virt-resize.pl:989
3084 #, perl-brace-format
3085 msgid ""
3086 "virt-resize: error: there is a deficit of {def} bytes ({h}).\n"
3087 "You need to make the target disk larger by at least this amount,\n"
3088 "or adjust your resizing requests.\n"
3089 msgstr ""
3090 "virt-resize: błąd: istnieje deficyt {def} bajtów ({h}).\n"
3091 "Należy zwiększyć dysk docelowy co najmniej o tę ilość lub dostosować\n"
3092 "żądania zmiany rozmiaru.\n"
3093
3094 #: tools/virt-resize.pl:1030
3095 msgid "virt-resize: source disk does not have a first partition\n"
3096 msgstr "virt-resize: dysk źródłowy nie posiada pierwszej partycji\n"
3097
3098 #: tools/virt-resize.pl:1126
3099 #, perl-brace-format
3100 msgid "Copying {p} ..."
3101 msgstr "Kopiowanie {p}..."
3102
3103 #: tools/virt-resize.pl:1133
3104 msgid "done"
3105 msgstr "ukończono"
3106
3107 #: tools/virt-resize.pl:1191 tools/virt-resize.pl:1249
3108 #, perl-brace-format
3109 msgid "Expanding {p} using the '{meth}' method\n"
3110 msgstr "Rozszerzanie {p} używając metody \"{meth}\"\n"
3111
3112 #: tools/virt-tar.pl:162 tools/virt-tar.pl:169
3113 msgid "virt-tar: extract/upload mode specified twice on the command line\n"
3114 msgstr "virt-tar: wydobywa/wysyła tryb podany dwukrotnie w wierszu poleceń\n"
3115
3116 #: tools/virt-tar.pl:190
3117 msgid "virt-tar: no image, VM names, directory or filename given"
3118 msgstr ""
3119 "virt-tar: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych, katalogu lub nazwy "
3120 "pliku"
3121
3122 #: tools/virt-tar.pl:193
3123 msgid "virt-tar: either -x or -u must be specified on the command line\n"
3124 msgstr "virt-tar: należy podać opcję -x lub -u w wierszu poleceń\n"
3125
3126 #: tools/virt-tar.pl:204
3127 #, perl-brace-format
3128 msgid "virt-tar: {tarball}: file not found\n"
3129 msgstr "virt-tar: {tarball}: nie odnaleziono pliku\n"
3130
3131 #: tools/virt-tar.pl:207
3132 #, perl-brace-format
3133 msgid "virt-tar: {dir}: directory name must start with '/' character\n"
3134 msgstr "virt-tar: {dir}: nazwa katalogu musi zaczynać się od znaku \"/\"\n"
3135
3136 #: tools/virt-tar.pl:229
3137 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-tar\n"
3138 msgstr ""
3139 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-tar\n"
3140
3141 #: tools/virt-win-reg.pl:259
3142 msgid "no libvirt domain name or disk image given\n"
3143 msgstr "nie podano nazwy domeny libvirt lub obrazu dysku\n"
3144
3145 #: tools/virt-win-reg.pl:283
3146 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-win-reg"
3147 msgstr ""
3148 "systemy operacyjne \"multiboot\" nie są obsługiwane przez program virt-win-"
3149 "reg"
3150
3151 #: tools/virt-win-reg.pl:297
3152 msgid ""
3153 "expecting 1 or 2 more parameters, subkey path and optionally the value to "
3154 "export\n"
3155 msgstr ""
3156 "oczekiwano jednego lub dwóch parametrów, ścieżki do podklucza i opcjonalnie "
3157 "wartości do wyeksportowania\n"
3158
3159 #: tools/virt-win-reg.pl:408
3160 #, perl-brace-format
3161 msgid "virt-win-reg: {p}: not a supported Windows Registry path\n"
3162 msgstr ""
3163 "virt-win-reg: {p}: nie jest obsługiwaną ścieżką rejestru systemu Windows\n"
3164
3165 #: tools/virt-win-reg.pl:426 tools/virt-win-reg.pl:449
3166 #, perl-brace-format
3167 msgid "virt-win-reg: {p}: file not found in guest: {err}\n"
3168 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie odnaleziono pliku w gościu: {err}\n"
3169
3170 #: tools/virt-win-reg.pl:433
3171 #, perl-brace-format
3172 msgid "virt-win-reg: {p}: could not download registry file: {err}\n"
3173 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można pobrać pliku rejestru: {err}\n"
3174
3175 #: tools/virt-win-reg.pl:456
3176 #, perl-brace-format
3177 msgid "virt-win-reg: {p}: could not upload registry file: {err}\n"
3178 msgstr "virt-win-reg: {p}: nie można wysłać pliku rejestru: {err}\n"
3179
3180 #~ msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
3181 #~ msgstr ""
3182 #~ "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
3183
3184 #~ msgid "failed to connect to vmchannel socket"
3185 #~ msgstr ""
3186 #~ "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"