Version 1.3.2
[libguestfs.git] / po / pl.po
index a0d4ffc..e53b82f 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
-"component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-07-07 20:03+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-22 21:16+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2010-04-10 21:46+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-02-28 03:02+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
-"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
+"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: fish/alloc.c:39
+#: fish/alloc.c:40
 #, c-format
 msgid "use 'alloc file size' to create an image\n"
-msgstr "użyj \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
+msgstr "należy użyć \"alloc plik rozmiar\", aby utworzyć obraz\n"
 
-#: fish/alloc.c:47
+#: fish/alloc.c:48 fish/alloc.c:116
 #, c-format
 msgid "can't allocate or add disks after launching\n"
-msgstr "nie przydzielać lub dodawaj dyski po uruchomieniu\n"
+msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
 
-#: fish/alloc.c:94 fish/alloc.c:101
+#: fish/alloc.c:108
+#, c-format
+msgid "use 'sparse file size' to create a sparse image\n"
+msgstr "należy użyć \"sparse plik rozmiar\", aby utworzyć rzadki obraz\n"
+
+#: fish/alloc.c:173 fish/alloc.c:180
 #, c-format
 msgid "could not parse size specification '%s'\n"
-msgstr "nie można przeanalizować określenia rozmiaru \"%s\"\n"
+msgstr "nie można przetworzyć określenia rozmiaru \"%s\"\n"
+
+#: fish/cmds.c:38
+msgid "Command"
+msgstr "Polecenie"
+
+#: fish/cmds.c:38
+msgid "Description"
+msgstr "Opis"
+
+#: fish/cmds.c:40 fish/cmds.c:327
+msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
+msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
+
+#: fish/cmds.c:41 fish/cmds.c:324
+msgid "add an image to examine or modify"
+msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
+
+#: fish/cmds.c:42 fish/cmds.c:330
+msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
+msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
+
+#: fish/cmds.c:43 fish/cmds.c:420
+msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
+msgstr ""
+"dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
+
+#: fish/cmds.c:44 fish/cmds.c:417
+msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
+msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
+
+#: fish/cmds.c:45 fish/cmds.c:471
+msgid "close the current Augeas handle"
+msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
+
+#: fish/cmds.c:46 fish/cmds.c:477
+msgid "define an Augeas node"
+msgstr "określa węzeł Augeas"
+
+#: fish/cmds.c:47 fish/cmds.c:474
+msgid "define an Augeas variable"
+msgstr "określa zmienną Augeas"
+
+#: fish/cmds.c:48 fish/cmds.c:480
+msgid "look up the value of an Augeas path"
+msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
+
+#: fish/cmds.c:49 fish/cmds.c:468
+msgid "create a new Augeas handle"
+msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
+
+#: fish/cmds.c:50 fish/cmds.c:486
+msgid "insert a sibling Augeas node"
+msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
+
+#: fish/cmds.c:51 fish/cmds.c:501
+msgid "load files into the tree"
+msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
+
+#: fish/cmds.c:52 fish/cmds.c:504
+msgid "list Augeas nodes under augpath"
+msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
+
+#: fish/cmds.c:53 fish/cmds.c:495
+msgid "return Augeas nodes which match augpath"
+msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
+
+#: fish/cmds.c:54 fish/cmds.c:492
+msgid "move Augeas node"
+msgstr "przenosi węzeł Augeas"
+
+#: fish/cmds.c:55 fish/cmds.c:489
+msgid "remove an Augeas path"
+msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
+
+#: fish/cmds.c:56 fish/cmds.c:498
+msgid "write all pending Augeas changes to disk"
+msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
+
+#: fish/cmds.c:57 fish/cmds.c:483
+msgid "set Augeas path to value"
+msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
+
+#: fish/cmds.c:58 fish/cmds.c:1068
+msgid "test availability of some parts of the API"
+msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
+
+#: fish/cmds.c:59 fish/cmds.c:612
+msgid "flush device buffers"
+msgstr "czyści bufory urządzenia"
+
+#: fish/cmds.c:60 fish/cmds.c:600
+msgid "get blocksize of block device"
+msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
+
+#: fish/cmds.c:61 fish/cmds.c:594
+msgid "is block device set to read-only"
+msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
+
+#: fish/cmds.c:62 fish/cmds.c:609
+msgid "get total size of device in bytes"
+msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
+
+#: fish/cmds.c:63 fish/cmds.c:597
+msgid "get sectorsize of block device"
+msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
+
+#: fish/cmds.c:64 fish/cmds.c:606
+msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
+msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
+
+#: fish/cmds.c:65 fish/cmds.c:615
+msgid "reread partition table"
+msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
+
+#: fish/cmds.c:66 fish/cmds.c:603
+msgid "set blocksize of block device"
+msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
+
+#: fish/cmds.c:67 fish/cmds.c:588
+msgid "set block device to read-only"
+msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
+
+#: fish/cmds.c:68 fish/cmds.c:591
+msgid "set block device to read-write"
+msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
+
+#: fish/cmds.c:69 fish/cmds.c:1011
+msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
+msgstr ""
+"zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
+
+#: fish/cmds.c:70 fish/cmds.c:432
+msgid "list the contents of a file"
+msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
+
+#: fish/cmds.c:71 fish/cmds.c:624
+msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
+msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
+
+#: fish/cmds.c:72 fish/cmds.c:1131
+#, fuzzy
+msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
+msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
+
+#: fish/cmds.c:73 fish/cmds.c:522
+msgid "change file mode"
+msgstr "zmienia tryb pliku"
+
+#: fish/cmds.c:74 fish/cmds.c:143 fish/cmds.c:525 fish/cmds.c:1029
+msgid "change file owner and group"
+msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
+
+#: fish/cmds.c:75 fish/cmds.c:570
+msgid "run a command from the guest filesystem"
+msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
+
+#: fish/cmds.c:76 fish/cmds.c:573
+msgid "run a command, returning lines"
+msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
+
+#: fish/cmds.c:77 fish/cmds.c:333
+msgid "add qemu parameters"
+msgstr "dodaje parametry QEMU"
+
+#: fish/cmds.c:78 fish/cmds.c:1101
+#, fuzzy
+msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
+msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
+
+#: fish/cmds.c:79 fish/cmds.c:681
+msgid "copy a file"
+msgstr "kopiuje plik"
+
+#: fish/cmds.c:80 fish/cmds.c:684
+msgid "copy a file or directory recursively"
+msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
+
+#: fish/cmds.c:81 fish/cmds.c:1071
+msgid "copy from source to destination using dd"
+msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
+
+#: fish/cmds.c:82 fish/cmds.c:648
+msgid "debugging and internals"
+msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
+
+#: fish/cmds.c:83 fish/cmds.c:795
+msgid "report file system disk space usage"
+msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
+
+#: fish/cmds.c:84 fish/cmds.c:798
+msgid "report file system disk space usage (human readable)"
+msgstr ""
+"zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
+
+#: fish/cmds.c:85 fish/cmds.c:693
+msgid "return kernel messages"
+msgstr "zwraca komunikaty jądra"
+
+#: fish/cmds.c:86 fish/cmds.c:621
+msgid "download a file to the local machine"
+msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
+
+#: fish/cmds.c:87 fish/cmds.c:690
+msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
+msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
+
+#: fish/cmds.c:88 fish/cmds.c:801
+msgid "estimate file space usage"
+msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
+
+#: fish/cmds.c:89 fish/cmds.c:744
+msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
+msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
+
+#: fish/cmds.c:90 fish/cmds.c:1005
+msgid "echo arguments back to the client"
+msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
+
+#: fish/cmds.c:91 fish/cmds.c:92 fish/cmds.c:96 fish/cmds.c:97 fish/cmds.c:121
+#: fish/cmds.c:122 fish/cmds.c:302 fish/cmds.c:303 fish/cmds.c:307
+#: fish/cmds.c:308 fish/cmds.c:310 fish/cmds.c:311 fish/cmds.c:873
+#: fish/cmds.c:876 fish/cmds.c:879 fish/cmds.c:882 fish/cmds.c:885
+#: fish/cmds.c:888 fish/cmds.c:891 fish/cmds.c:894 fish/cmds.c:897
+#: fish/cmds.c:900 fish/cmds.c:903 fish/cmds.c:906
+msgid "return lines matching a pattern"
+msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
+
+#: fish/cmds.c:93 fish/cmds.c:699
+msgid "test if two files have equal contents"
+msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
+
+#: fish/cmds.c:94 fish/cmds.c:528
+msgid "test if file or directory exists"
+msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
+
+#: fish/cmds.c:95 fish/cmds.c:927
+msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
+msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
+
+#: fish/cmds.c:98 fish/cmds.c:567
+msgid "determine file type"
+msgstr "określa typ pliku"
+
+#: fish/cmds.c:99 fish/cmds.c:1074
+msgid "return the size of the file in bytes"
+msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
+
+#: fish/cmds.c:100 fish/cmds.c:1065
+msgid "fill a file with octets"
+msgstr "wypełnia plik oktetami"
+
+#: fish/cmds.c:101 fish/cmds.c:741
+msgid "find all files and directories"
+msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
+
+#: fish/cmds.c:102 fish/cmds.c:1008
+msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
+msgstr ""
+"znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
+
+#: fish/cmds.c:103 fish/cmds.c:672
+msgid "run the filesystem checker"
+msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
+
+#: fish/cmds.c:104 fish/cmds.c:351
+msgid "get the additional kernel options"
+msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
+
+#: fish/cmds.c:105 fish/cmds.c:357
+msgid "get autosync mode"
+msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
+
+#: fish/cmds.c:106 fish/cmds.c:408
+msgid "get direct appliance mode flag"
+msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
+
+#: fish/cmds.c:107 fish/cmds.c:663
+msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
+msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
+
+#: fish/cmds.c:108 fish/cmds.c:669
+msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
+msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
+
+#: fish/cmds.c:109 fish/cmds.c:384
+msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
+msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
+
+#: fish/cmds.c:110 fish/cmds.c:345
+msgid "get the search path"
+msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
+
+#: fish/cmds.c:111 fish/cmds.c:387
+msgid "get PID of qemu subprocess"
+msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
+
+#: fish/cmds.c:112 fish/cmds.c:339
+msgid "get the qemu binary"
+msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
+
+#: fish/cmds.c:113 fish/cmds.c:414
+msgid "get recovery process enabled flag"
+msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
+
+#: fish/cmds.c:114 fish/cmds.c:396
+msgid "get SELinux enabled flag"
+msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
+
+#: fish/cmds.c:115 fish/cmds.c:378
+msgid "get the current state"
+msgstr "uzyskuje bieżący stan"
+
+#: fish/cmds.c:116 fish/cmds.c:402
+msgid "get command trace enabled flag"
+msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
+
+#: fish/cmds.c:117 fish/cmds.c:363
+msgid "get verbose mode"
+msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
+
+#: fish/cmds.c:118 fish/cmds.c:978
+msgid "get SELinux security context"
+msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
+
+#: fish/cmds.c:119 fish/cmds.c:144 fish/cmds.c:843 fish/cmds.c:846
+msgid "list extended attributes of a file or directory"
+msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
+
+#: fish/cmds.c:120 fish/cmds.c:759
+msgid "expand a wildcard path"
+msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
+
+#: fish/cmds.c:123 fish/cmds.c:678
+msgid "install GRUB"
+msgstr "instaluje program GRUB"
+
+#: fish/cmds.c:124 fish/cmds.c:783
+msgid "return first 10 lines of a file"
+msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
+
+#: fish/cmds.c:125 fish/cmds.c:786
+msgid "return first N lines of a file"
+msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
+
+#: fish/cmds.c:126 fish/cmds.c:708
+msgid "dump a file in hexadecimal"
+msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
+
+#: fish/cmds.c:127 fish/cmds.c:1083
+msgid "list the contents of a single file in an initrd"
+msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
+
+#: fish/cmds.c:128 fish/cmds.c:804
+msgid "list files in an initrd"
+msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
+
+#: fish/cmds.c:129 fish/cmds.c:960
+msgid "add an inotify watch"
+msgstr "dodaje obserwację inotify"
+
+#: fish/cmds.c:130 fish/cmds.c:972
+msgid "close the inotify handle"
+msgstr "zamyka program obsługi inotify"
+
+#: fish/cmds.c:131 fish/cmds.c:969
+msgid "return list of watched files that had events"
+msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
+
+#: fish/cmds.c:132 fish/cmds.c:957
+msgid "create an inotify handle"
+msgstr "tworzy program obsługi inotify"
+
+#: fish/cmds.c:133 fish/cmds.c:966
+msgid "return list of inotify events"
+msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
+
+#: fish/cmds.c:134 fish/cmds.c:963
+msgid "remove an inotify watch"
+msgstr "usuwa obserwację inotify"
+
+#: fish/cmds.c:135 fish/cmds.c:375
+msgid "is busy processing a command"
+msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
+
+#: fish/cmds.c:136 fish/cmds.c:369
+msgid "is in configuration state"
+msgstr "jest w stanie konfiguracji"
+
+#: fish/cmds.c:137 fish/cmds.c:138 fish/cmds.c:531 fish/cmds.c:534
+msgid "test if file exists"
+msgstr "testuje, czy plik istnieje"
+
+#: fish/cmds.c:139 fish/cmds.c:372
+msgid "is launching subprocess"
+msgstr "uruchamia podprocesy"
+
+#: fish/cmds.c:140 fish/cmds.c:366
+msgid "is ready to accept commands"
+msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
+
+#: fish/cmds.c:141 fish/cmds.c:321
+msgid "kill the qemu subprocess"
+msgstr "niszczy podproces QEMU"
+
+#: fish/cmds.c:142 fish/cmds.c:318
+msgid "launch the qemu subprocess"
+msgstr "uruchamia podproces QEMU"
+
+#: fish/cmds.c:145 fish/cmds.c:441
+msgid "list the block devices"
+msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
+
+#: fish/cmds.c:146 fish/cmds.c:444
+msgid "list the partitions"
+msgstr "wyświetla listę partycji"
+
+#: fish/cmds.c:147 fish/cmds.c:435
+msgid "list the files in a directory (long format)"
+msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
+
+#: fish/cmds.c:148 fish/cmds.c:149 fish/cmds.c:912 fish/cmds.c:915
+msgid "create a hard link"
+msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
+
+#: fish/cmds.c:150 fish/cmds.c:151 fish/cmds.c:918 fish/cmds.c:921
+msgid "create a symbolic link"
+msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
+
+#: fish/cmds.c:152 fish/cmds.c:223 fish/cmds.c:855 fish/cmds.c:858
+msgid "remove extended attribute of a file or directory"
+msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
+
+#: fish/cmds.c:153 fish/cmds.c:438
+msgid "list the files in a directory"
+msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
+
+#: fish/cmds.c:154 fish/cmds.c:245 fish/cmds.c:849 fish/cmds.c:852
+msgid "set extended attribute of a file or directory"
+msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
+
+#: fish/cmds.c:155 fish/cmds.c:579
+msgid "get file information for a symbolic link"
+msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
+
+#: fish/cmds.c:156 fish/cmds.c:1032
+msgid "lstat on multiple files"
+msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
+
+#: fish/cmds.c:157 fish/cmds.c:289 fish/cmds.c:540 fish/cmds.c:543
+msgid "create an LVM volume group"
+msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
+
+#: fish/cmds.c:158 fish/cmds.c:564
+msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
+msgstr ""
+"usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
+
+#: fish/cmds.c:159 fish/cmds.c:651
+msgid "remove an LVM logical volume"
+msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
+
+#: fish/cmds.c:160 fish/cmds.c:1077
+msgid "rename an LVM logical volume"
+msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
+
+#: fish/cmds.c:161 fish/cmds.c:735
+msgid "resize an LVM logical volume"
+msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
+
+#: fish/cmds.c:162 fish/cmds.c:163 fish/cmds.c:453 fish/cmds.c:462
+msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
+msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
+
+#: fish/cmds.c:164 fish/cmds.c:1092
+#, fuzzy
+msgid "get the UUID of a logical volume"
+msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
+
+#: fish/cmds.c:165 fish/cmds.c:1035
+msgid "lgetxattr on multiple files"
+msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
+
+#: fish/cmds.c:166 fish/cmds.c:516
+msgid "create a directory"
+msgstr "tworzy katalog"
+
+#: fish/cmds.c:167 fish/cmds.c:1026
+msgid "create a directory with a particular mode"
+msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
+
+#: fish/cmds.c:168 fish/cmds.c:519
+msgid "create a directory and parents"
+msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
+
+#: fish/cmds.c:169 fish/cmds.c:771
+msgid "create a temporary directory"
+msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
+
+#: fish/cmds.c:170 fish/cmds.c:171 fish/cmds.c:172 fish/cmds.c:993
+#: fish/cmds.c:996 fish/cmds.c:999
+msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
+msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
+
+#: fish/cmds.c:173 fish/cmds.c:984
+msgid "make ext2/3/4 external journal"
+msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
+
+#: fish/cmds.c:174 fish/cmds.c:987
+msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
+msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
+
+#: fish/cmds.c:175 fish/cmds.c:990
+msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
+msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
+
+#: fish/cmds.c:176 fish/cmds.c:822
+msgid "make FIFO (named pipe)"
+msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
+
+#: fish/cmds.c:177 fish/cmds.c:546
+msgid "make a filesystem"
+msgstr "tworzy system plików"
+
+#: fish/cmds.c:178 fish/cmds.c:981
+msgid "make a filesystem with block size"
+msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
+
+#: fish/cmds.c:179 fish/cmds.c:864
+msgid "create a mountpoint"
+msgstr "tworzy punkt montowania"
+
+#: fish/cmds.c:180 fish/cmds.c:819
+msgid "make block, character or FIFO devices"
+msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
+
+#: fish/cmds.c:181 fish/cmds.c:825
+msgid "make block device node"
+msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
+
+#: fish/cmds.c:182 fish/cmds.c:828
+msgid "make char device node"
+msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
+
+#: fish/cmds.c:183 fish/cmds.c:810
+msgid "create a swap partition"
+msgstr "tworzy partycję wymiany"
+
+#: fish/cmds.c:184 fish/cmds.c:813
+msgid "create a swap partition with a label"
+msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
+
+#: fish/cmds.c:185 fish/cmds.c:816
+msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
+msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
+
+#: fish/cmds.c:186 fish/cmds.c:954
+msgid "create a swap file"
+msgstr "tworzy plik wymiany"
+
+#: fish/cmds.c:187 fish/cmds.c:1002
+msgid "load a kernel module"
+msgstr "wczytuje moduł jądra"
+
+#: fish/cmds.c:188 fish/cmds.c:423
+msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
+msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
+
+#: fish/cmds.c:189 fish/cmds.c:807
+msgid "mount a file using the loop device"
+msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
+
+#: fish/cmds.c:190 fish/cmds.c:642
+msgid "mount a guest disk with mount options"
+msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
+
+#: fish/cmds.c:191 fish/cmds.c:639
+msgid "mount a guest disk, read-only"
+msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
+
+#: fish/cmds.c:192 fish/cmds.c:645
+msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
+msgstr ""
+"montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
+"plików"
+
+#: fish/cmds.c:193 fish/cmds.c:861
+msgid "show mountpoints"
+msgstr "wyświetla punkty montowania"
+
+#: fish/cmds.c:194 fish/cmds.c:558
+msgid "show mounted filesystems"
+msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
+
+#: fish/cmds.c:195 fish/cmds.c:687
+msgid "move a file"
+msgstr "przenosi plik"
+
+#: fish/cmds.c:196 fish/cmds.c:750
+msgid "probe NTFS volume"
+msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
+
+#: fish/cmds.c:197 fish/cmds.c:1113
+#, fuzzy
+msgid "resize an NTFS filesystem"
+msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
+
+#: fish/cmds.c:198 fish/cmds.c:1047
+msgid "add a partition to the device"
+msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
+
+#: fish/cmds.c:199 fish/cmds.c:1119
+#, fuzzy
+msgid "delete a partition"
+msgstr "tworzy partycję wymiany"
+
+#: fish/cmds.c:200 fish/cmds.c:1050
+msgid "partition whole disk with a single primary partition"
+msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
+
+#: fish/cmds.c:201 fish/cmds.c:1122
+#, fuzzy
+msgid "return true if a partition is bootable"
+msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
+
+#: fish/cmds.c:202 fish/cmds.c:1125
+msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:203 fish/cmds.c:1062
+msgid "get the partition table type"
+msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
+
+#: fish/cmds.c:204 fish/cmds.c:1044
+msgid "create an empty partition table"
+msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
+
+#: fish/cmds.c:205 fish/cmds.c:1059
+msgid "list partitions on a device"
+msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
+
+#: fish/cmds.c:206 fish/cmds.c:1053
+msgid "make a partition bootable"
+msgstr "zmienia partycję na startową"
+
+#: fish/cmds.c:207 fish/cmds.c:1128
+msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:208 fish/cmds.c:1056
+msgid "set partition name"
+msgstr "ustawia nazwę partycji"
+
+#: fish/cmds.c:209 fish/cmds.c:696
+msgid "ping the guest daemon"
+msgstr "odpytuje demona gościa"
+
+#: fish/cmds.c:210 fish/cmds.c:1041
+msgid "read part of a file"
+msgstr "odczytuje część pliku"
+
+#: fish/cmds.c:211 fish/cmds.c:537
+msgid "create an LVM physical volume"
+msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
+
+#: fish/cmds.c:212 fish/cmds.c:657
+msgid "remove an LVM physical volume"
+msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
+
+#: fish/cmds.c:213 fish/cmds.c:714
+msgid "resize an LVM physical volume"
+msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
+
+#: fish/cmds.c:214 fish/cmds.c:215 fish/cmds.c:447 fish/cmds.c:456
+msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
+msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
+
+#: fish/cmds.c:216 fish/cmds.c:1086
+#, fuzzy
+msgid "get the UUID of a physical volume"
+msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
+
+#: fish/cmds.c:217 fish/cmds.c:870
+msgid "read a file"
+msgstr "odczytuje plik"
+
+#: fish/cmds.c:218 fish/cmds.c:465
+msgid "read file as lines"
+msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
+
+#: fish/cmds.c:219 fish/cmds.c:834
+msgid "read directories entries"
+msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
+
+#: fish/cmds.c:220 fish/cmds.c:924
+msgid "read the target of a symbolic link"
+msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
+
+#: fish/cmds.c:221 fish/cmds.c:1038
+msgid "readlink on multiple files"
+msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
+
+#: fish/cmds.c:222 fish/cmds.c:909
+msgid "canonicalized absolute pathname"
+msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
+
+#: fish/cmds.c:224 fish/cmds.c:738
+msgid "resize an ext2/ext3 filesystem"
+msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2/ext3"
+
+#: fish/cmds.c:225 fish/cmds.c:507
+msgid "remove a file"
+msgstr "usuwa plik"
+
+#: fish/cmds.c:226 fish/cmds.c:513
+msgid "remove a file or directory recursively"
+msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
+
+#: fish/cmds.c:227 fish/cmds.c:510
+msgid "remove a directory"
+msgstr "usuwa katalog"
+
+#: fish/cmds.c:228 fish/cmds.c:867
+msgid "remove a mountpoint"
+msgstr "usuwa punkt montowania"
+
+#: fish/cmds.c:229 fish/cmds.c:762
+msgid "scrub (securely wipe) a device"
+msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
+
+#: fish/cmds.c:230 fish/cmds.c:765
+msgid "scrub (securely wipe) a file"
+msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
+
+#: fish/cmds.c:231 fish/cmds.c:768
+msgid "scrub (securely wipe) free space"
+msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
+
+#: fish/cmds.c:232 fish/cmds.c:348
+msgid "add options to kernel command line"
+msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
+
+#: fish/cmds.c:233 fish/cmds.c:354
+msgid "set autosync mode"
+msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
+
+#: fish/cmds.c:234 fish/cmds.c:405
+msgid "enable or disable direct appliance mode"
+msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
+
+#: fish/cmds.c:235 fish/cmds.c:660
+msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
+msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
+
+#: fish/cmds.c:236 fish/cmds.c:666
+msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
+msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
+
+#: fish/cmds.c:237 fish/cmds.c:381
+msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
+msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
+
+#: fish/cmds.c:238 fish/cmds.c:342
+msgid "set the search path"
+msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
+
+#: fish/cmds.c:239 fish/cmds.c:336
+msgid "set the qemu binary"
+msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
+
+#: fish/cmds.c:240 fish/cmds.c:411
+msgid "enable or disable the recovery process"
+msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
+
+#: fish/cmds.c:241 fish/cmds.c:393
+msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
+msgstr ""
+"ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
+
+#: fish/cmds.c:242 fish/cmds.c:399
+msgid "enable or disable command traces"
+msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
+
+#: fish/cmds.c:243 fish/cmds.c:360
+msgid "set verbose mode"
+msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
+
+#: fish/cmds.c:244 fish/cmds.c:975
+msgid "set SELinux security context"
+msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
+
+#: fish/cmds.c:246 fish/cmds.c:247 fish/cmds.c:549 fish/cmds.c:837
+msgid "create partitions on a block device"
+msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
+
+#: fish/cmds.c:248 fish/cmds.c:717
+msgid "modify a single partition on a block device"
+msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
+
+#: fish/cmds.c:249 fish/cmds.c:726
+msgid "display the disk geometry from the partition table"
+msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
+
+#: fish/cmds.c:250 fish/cmds.c:723
+msgid "display the kernel geometry"
+msgstr "wyświetla geometrię jądra"
+
+#: fish/cmds.c:251 fish/cmds.c:720
+msgid "display the partition table"
+msgstr "wyświetla tablicę partycji"
+
+#: fish/cmds.c:252 fish/cmds.c:753
+msgid "run a command via the shell"
+msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
+
+#: fish/cmds.c:253 fish/cmds.c:756
+msgid "run a command via the shell returning lines"
+msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
+
+#: fish/cmds.c:254 fish/cmds.c:747
+msgid "sleep for some seconds"
+msgstr "usypia na kilka sekund"
+
+#: fish/cmds.c:255 fish/cmds.c:576
+msgid "get file information"
+msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
+
+#: fish/cmds.c:256 fish/cmds.c:582
+msgid "get file system statistics"
+msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
+
+#: fish/cmds.c:257 fish/cmds.c:258 fish/cmds.c:702 fish/cmds.c:705
+msgid "print the printable strings in a file"
+msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
+
+#: fish/cmds.c:259 fish/cmds.c:933
+msgid "disable swap on device"
+msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
+
+#: fish/cmds.c:260 fish/cmds.c:939
+msgid "disable swap on file"
+msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
+
+#: fish/cmds.c:261 fish/cmds.c:945
+msgid "disable swap on labeled swap partition"
+msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
+
+#: fish/cmds.c:262 fish/cmds.c:951
+msgid "disable swap on swap partition by UUID"
+msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
+
+#: fish/cmds.c:263 fish/cmds.c:930
+msgid "enable swap on device"
+msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
+
+#: fish/cmds.c:264 fish/cmds.c:936
+msgid "enable swap on file"
+msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
+
+#: fish/cmds.c:265 fish/cmds.c:942
+msgid "enable swap on labeled swap partition"
+msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
+
+#: fish/cmds.c:266 fish/cmds.c:948
+msgid "enable swap on swap partition by UUID"
+msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
+
+#: fish/cmds.c:267 fish/cmds.c:426
+msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
+msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
+
+#: fish/cmds.c:268 fish/cmds.c:789
+msgid "return last 10 lines of a file"
+msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
+
+#: fish/cmds.c:269 fish/cmds.c:792
+msgid "return last N lines of a file"
+msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
+
+#: fish/cmds.c:270 fish/cmds.c:627
+msgid "unpack tarfile to directory"
+msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
+
+#: fish/cmds.c:271 fish/cmds.c:630
+msgid "pack directory into tarfile"
+msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
+
+#: fish/cmds.c:272 fish/cmds.c:278 fish/cmds.c:633 fish/cmds.c:1107
+msgid "unpack compressed tarball to directory"
+msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
+
+#: fish/cmds.c:273 fish/cmds.c:279 fish/cmds.c:636 fish/cmds.c:1110
+msgid "pack directory into compressed tarball"
+msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
+
+#: fish/cmds.c:274 fish/cmds.c:429
+msgid "update file timestamps or create a new file"
+msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
+
+#: fish/cmds.c:275 fish/cmds.c:1017
+msgid "truncate a file to zero size"
+msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
+
+#: fish/cmds.c:276 fish/cmds.c:1020
+msgid "truncate a file to a particular size"
+msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
+
+#: fish/cmds.c:277 fish/cmds.c:585
+msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
+msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
+
+#: fish/cmds.c:280 fish/cmds.c:831
+msgid "set file mode creation mask (umask)"
+msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
+
+#: fish/cmds.c:281 fish/cmds.c:555
+msgid "unmount a filesystem"
+msgstr "odmontowuje system plików"
+
+#: fish/cmds.c:282 fish/cmds.c:561
+msgid "unmount all filesystems"
+msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
+
+#: fish/cmds.c:283 fish/cmds.c:618
+msgid "upload a file from the local machine"
+msgstr "wysyła plik do z lokalnej maszyny"
+
+#: fish/cmds.c:284 fish/cmds.c:1023
+msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
+msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
+
+#: fish/cmds.c:285 fish/cmds.c:390
+msgid "get the library version number"
+msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
+
+#: fish/cmds.c:286 fish/cmds.c:1014
+msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
+msgstr ""
+"uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
+"zamontowanemu urządzeniu"
+
+#: fish/cmds.c:287 fish/cmds.c:732
+msgid "activate or deactivate some volume groups"
+msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
+
+#: fish/cmds.c:288 fish/cmds.c:729
+msgid "activate or deactivate all volume groups"
+msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
+
+#: fish/cmds.c:290 fish/cmds.c:1098
+msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:291 fish/cmds.c:1095
+msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:292 fish/cmds.c:654
+msgid "remove an LVM volume group"
+msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
+
+#: fish/cmds.c:293 fish/cmds.c:1080
+msgid "rename an LVM volume group"
+msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
+
+#: fish/cmds.c:294 fish/cmds.c:295 fish/cmds.c:450 fish/cmds.c:459
+msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
+msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
+
+#: fish/cmds.c:296 fish/cmds.c:1116
+msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
+msgstr ""
+
+#: fish/cmds.c:297 fish/cmds.c:1089
+#, fuzzy
+msgid "get the UUID of a volume group"
+msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
+
+#: fish/cmds.c:298 fish/cmds.c:780
+msgid "count characters in a file"
+msgstr "liczy znaki w pliku"
+
+#: fish/cmds.c:299 fish/cmds.c:774
+msgid "count lines in a file"
+msgstr "liczy wiersze w pliku"
+
+#: fish/cmds.c:300 fish/cmds.c:777
+msgid "count words in a file"
+msgstr "liczy wyrazy w pliku"
+
+#: fish/cmds.c:301 fish/cmds.c:552
+msgid "create a file"
+msgstr "tworzy plik"
+
+#: fish/cmds.c:304 fish/cmds.c:675
+msgid "write zeroes to the device"
+msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
+
+#: fish/cmds.c:305 fish/cmds.c:1104
+#, fuzzy
+msgid "write zeroes to an entire device"
+msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
+
+#: fish/cmds.c:306 fish/cmds.c:711
+msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
+msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
+
+#: fish/cmds.c:309 fish/cmds.c:840
+msgid "determine file type inside a compressed file"
+msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
+
+#: fish/cmds.c:312
+msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
+msgstr ""
+"Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
+"pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
+"o poleceniu."
+
+#: fish/cmds.c:1409 fish/cmds.c:1421 fish/cmds.c:1434 fish/cmds.c:1448
+#: fish/cmds.c:1462 fish/cmds.c:1477 fish/cmds.c:1492 fish/cmds.c:1505
+#: fish/cmds.c:1520 fish/cmds.c:1533 fish/cmds.c:1548 fish/cmds.c:1561
+#: fish/cmds.c:1575 fish/cmds.c:1588 fish/cmds.c:1603 fish/cmds.c:1616
+#: fish/cmds.c:1630 fish/cmds.c:1644 fish/cmds.c:1658 fish/cmds.c:1672
+#: fish/cmds.c:1686 fish/cmds.c:1701 fish/cmds.c:1732 fish/cmds.c:1746
+#: fish/cmds.c:1760 fish/cmds.c:1776 fish/cmds.c:1789 fish/cmds.c:1804
+#: fish/cmds.c:1817 fish/cmds.c:1832 fish/cmds.c:1845 fish/cmds.c:1860
+#: fish/cmds.c:1873 fish/cmds.c:1889 fish/cmds.c:1905 fish/cmds.c:1921
+#: fish/cmds.c:1935 fish/cmds.c:1948 fish/cmds.c:1964 fish/cmds.c:1983
+#: fish/cmds.c:2002 fish/cmds.c:2020 fish/cmds.c:2035 fish/cmds.c:2050
+#: fish/cmds.c:2065 fish/cmds.c:2080 fish/cmds.c:2095 fish/cmds.c:2110
+#: fish/cmds.c:2125 fish/cmds.c:2141 fish/cmds.c:2161 fish/cmds.c:2195
+#: fish/cmds.c:2209 fish/cmds.c:2228 fish/cmds.c:2247 fish/cmds.c:2265
+#: fish/cmds.c:2282 fish/cmds.c:2298 fish/cmds.c:2315 fish/cmds.c:2330
+#: fish/cmds.c:2346 fish/cmds.c:2358 fish/cmds.c:2371 fish/cmds.c:2388
+#: fish/cmds.c:2404 fish/cmds.c:2420 fish/cmds.c:2436 fish/cmds.c:2452
+#: fish/cmds.c:2469 fish/cmds.c:2506 fish/cmds.c:2560 fish/cmds.c:2578
+#: fish/cmds.c:2596 fish/cmds.c:2614 fish/cmds.c:2629 fish/cmds.c:2648
+#: fish/cmds.c:2683 fish/cmds.c:2702 fish/cmds.c:2778 fish/cmds.c:2814
+#: fish/cmds.c:2827 fish/cmds.c:2842 fish/cmds.c:2854 fish/cmds.c:2867
+#: fish/cmds.c:2886 fish/cmds.c:2905 fish/cmds.c:2924 fish/cmds.c:2943
+#: fish/cmds.c:2962 fish/cmds.c:2981 fish/cmds.c:2998 fish/cmds.c:3012
+#: fish/cmds.c:3026 fish/cmds.c:3042 fish/cmds.c:3058 fish/cmds.c:3075
+#: fish/cmds.c:3108 fish/cmds.c:3124 fish/cmds.c:3140 fish/cmds.c:3154
+#: fish/cmds.c:3169 fish/cmds.c:3187 fish/cmds.c:3205 fish/cmds.c:3226
+#: fish/cmds.c:3242 fish/cmds.c:3258 fish/cmds.c:3274 fish/cmds.c:3292
+#: fish/cmds.c:3309 fish/cmds.c:3328 fish/cmds.c:3346 fish/cmds.c:3366
+#: fish/cmds.c:3380 fish/cmds.c:3394 fish/cmds.c:3409 fish/cmds.c:3424
+#: fish/cmds.c:3442 fish/cmds.c:3457 fish/cmds.c:3475 fish/cmds.c:3492
+#: fish/cmds.c:3507 fish/cmds.c:3525 fish/cmds.c:3545 fish/cmds.c:3565
+#: fish/cmds.c:3584 fish/cmds.c:3615 fish/cmds.c:3630 fish/cmds.c:3644
+#: fish/cmds.c:3665 fish/cmds.c:3685 fish/cmds.c:3705 fish/cmds.c:3724
+#: fish/cmds.c:3738 fish/cmds.c:3757 fish/cmds.c:3848 fish/cmds.c:3865
+#: fish/cmds.c:3882 fish/cmds.c:3899 fish/cmds.c:3914 fish/cmds.c:3932
+#: fish/cmds.c:3965 fish/cmds.c:3979 fish/cmds.c:3998 fish/cmds.c:4012
+#: fish/cmds.c:4045 fish/cmds.c:4062 fish/cmds.c:4079 fish/cmds.c:4096
+#: fish/cmds.c:4115 fish/cmds.c:4129 fish/cmds.c:4145 fish/cmds.c:4161
+#: fish/cmds.c:4180 fish/cmds.c:4198 fish/cmds.c:4216 fish/cmds.c:4234
+#: fish/cmds.c:4254 fish/cmds.c:4292 fish/cmds.c:4312 fish/cmds.c:4349
+#: fish/cmds.c:4364 fish/cmds.c:4380 fish/cmds.c:4398 fish/cmds.c:4418
+#: fish/cmds.c:4437 fish/cmds.c:4452 fish/cmds.c:4468 fish/cmds.c:4486
+#: fish/cmds.c:4560 fish/cmds.c:4598 fish/cmds.c:4674 fish/cmds.c:4747
+#: fish/cmds.c:4781 fish/cmds.c:4801 fish/cmds.c:4819 fish/cmds.c:4839
+#: fish/cmds.c:4858 fish/cmds.c:4880 fish/cmds.c:4920 fish/cmds.c:4958
+#: fish/cmds.c:4976 fish/cmds.c:4992 fish/cmds.c:5008 fish/cmds.c:5022
+#: fish/cmds.c:5037 fish/cmds.c:5061 fish/cmds.c:5082 fish/cmds.c:5103
+#: fish/cmds.c:5124 fish/cmds.c:5145 fish/cmds.c:5166 fish/cmds.c:5187
+#: fish/cmds.c:5208 fish/cmds.c:5229 fish/cmds.c:5250 fish/cmds.c:5271
+#: fish/cmds.c:5292 fish/cmds.c:5312 fish/cmds.c:5332 fish/cmds.c:5350
+#: fish/cmds.c:5368 fish/cmds.c:5386 fish/cmds.c:5403 fish/cmds.c:5423
+#: fish/cmds.c:5458 fish/cmds.c:5472 fish/cmds.c:5486 fish/cmds.c:5502
+#: fish/cmds.c:5518 fish/cmds.c:5532 fish/cmds.c:5546 fish/cmds.c:5560
+#: fish/cmds.c:5574 fish/cmds.c:5590 fish/cmds.c:5623 fish/cmds.c:5660
+#: fish/cmds.c:5691 fish/cmds.c:5706 fish/cmds.c:5721 fish/cmds.c:5734
+#: fish/cmds.c:5747 fish/cmds.c:5765 fish/cmds.c:5800 fish/cmds.c:5835
+#: fish/cmds.c:5871 fish/cmds.c:5908 fish/cmds.c:5946 fish/cmds.c:5984
+#: fish/cmds.c:6019 fish/cmds.c:6033 fish/cmds.c:6053 fish/cmds.c:6070
+#: fish/cmds.c:6089 fish/cmds.c:6106 fish/cmds.c:6123 fish/cmds.c:6156
+#: fish/cmds.c:6225 fish/cmds.c:6262 fish/cmds.c:6317 fish/cmds.c:6340
+#: fish/cmds.c:6363 fish/cmds.c:6388 fish/cmds.c:6444 fish/cmds.c:6462
+#: fish/cmds.c:6504 fish/cmds.c:6521 fish/cmds.c:6557 fish/cmds.c:6591
+#: fish/cmds.c:6608 fish/cmds.c:6627 fish/cmds.c:6681 fish/cmds.c:6698
+#: fish/cmds.c:6717 fish/cmds.c:6736 fish/cmds.c:6752 fish/cmds.c:6769
+#: fish/cmds.c:6793 fish/cmds.c:6810 fish/cmds.c:6827 fish/cmds.c:6844
+#: fish/cmds.c:6861 fish/cmds.c:6880 fish/cmds.c:6912 fish/cmds.c:6927
+#: fish/cmds.c:6943 fish/cmds.c:6960 fish/cmds.c:6973 fish/cmds.c:6987
+#: fish/cmds.c:7021 fish/cmds.c:7057 fish/cmds.c:7094 fish/cmds.c:7147
+#, c-format
+msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
+msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
+
+#: fish/cmds.c:1410 fish/cmds.c:1422 fish/cmds.c:1435 fish/cmds.c:1449
+#: fish/cmds.c:1463 fish/cmds.c:1478 fish/cmds.c:1493 fish/cmds.c:1506
+#: fish/cmds.c:1521 fish/cmds.c:1534 fish/cmds.c:1549 fish/cmds.c:1562
+#: fish/cmds.c:1576 fish/cmds.c:1589 fish/cmds.c:1604 fish/cmds.c:1617
+#: fish/cmds.c:1631 fish/cmds.c:1645 fish/cmds.c:1659 fish/cmds.c:1673
+#: fish/cmds.c:1687 fish/cmds.c:1702 fish/cmds.c:1733 fish/cmds.c:1747
+#: fish/cmds.c:1761 fish/cmds.c:1777 fish/cmds.c:1790 fish/cmds.c:1805
+#: fish/cmds.c:1818 fish/cmds.c:1833 fish/cmds.c:1846 fish/cmds.c:1861
+#: fish/cmds.c:1874 fish/cmds.c:1890 fish/cmds.c:1906 fish/cmds.c:1922
+#: fish/cmds.c:1936 fish/cmds.c:1949 fish/cmds.c:1965 fish/cmds.c:1984
+#: fish/cmds.c:2003 fish/cmds.c:2021 fish/cmds.c:2036 fish/cmds.c:2051
+#: fish/cmds.c:2066 fish/cmds.c:2081 fish/cmds.c:2096 fish/cmds.c:2111
+#: fish/cmds.c:2126 fish/cmds.c:2142 fish/cmds.c:2162 fish/cmds.c:2196
+#: fish/cmds.c:2210 fish/cmds.c:2229 fish/cmds.c:2248 fish/cmds.c:2266
+#: fish/cmds.c:2283 fish/cmds.c:2299 fish/cmds.c:2316 fish/cmds.c:2331
+#: fish/cmds.c:2347 fish/cmds.c:2359 fish/cmds.c:2372 fish/cmds.c:2389
+#: fish/cmds.c:2405 fish/cmds.c:2421 fish/cmds.c:2437 fish/cmds.c:2453
+#: fish/cmds.c:2470 fish/cmds.c:2507 fish/cmds.c:2561 fish/cmds.c:2579
+#: fish/cmds.c:2597 fish/cmds.c:2615 fish/cmds.c:2630 fish/cmds.c:2649
+#: fish/cmds.c:2684 fish/cmds.c:2703 fish/cmds.c:2779 fish/cmds.c:2815
+#: fish/cmds.c:2828 fish/cmds.c:2843 fish/cmds.c:2855 fish/cmds.c:2868
+#: fish/cmds.c:2887 fish/cmds.c:2906 fish/cmds.c:2925 fish/cmds.c:2944
+#: fish/cmds.c:2963 fish/cmds.c:2982 fish/cmds.c:2999 fish/cmds.c:3013
+#: fish/cmds.c:3027 fish/cmds.c:3043 fish/cmds.c:3059 fish/cmds.c:3076
+#: fish/cmds.c:3109 fish/cmds.c:3125 fish/cmds.c:3141 fish/cmds.c:3155
+#: fish/cmds.c:3170 fish/cmds.c:3188 fish/cmds.c:3206 fish/cmds.c:3227
+#: fish/cmds.c:3243 fish/cmds.c:3259 fish/cmds.c:3275 fish/cmds.c:3293
+#: fish/cmds.c:3310 fish/cmds.c:3329 fish/cmds.c:3347 fish/cmds.c:3367
+#: fish/cmds.c:3381 fish/cmds.c:3395 fish/cmds.c:3410 fish/cmds.c:3425
+#: fish/cmds.c:3443 fish/cmds.c:3458 fish/cmds.c:3476 fish/cmds.c:3493
+#: fish/cmds.c:3508 fish/cmds.c:3526 fish/cmds.c:3546 fish/cmds.c:3566
+#: fish/cmds.c:3585 fish/cmds.c:3616 fish/cmds.c:3631 fish/cmds.c:3645
+#: fish/cmds.c:3666 fish/cmds.c:3686 fish/cmds.c:3706 fish/cmds.c:3725
+#: fish/cmds.c:3739 fish/cmds.c:3758 fish/cmds.c:3849 fish/cmds.c:3866
+#: fish/cmds.c:3883 fish/cmds.c:3900 fish/cmds.c:3915 fish/cmds.c:3933
+#: fish/cmds.c:3966 fish/cmds.c:3980 fish/cmds.c:3999 fish/cmds.c:4013
+#: fish/cmds.c:4046 fish/cmds.c:4063 fish/cmds.c:4080 fish/cmds.c:4097
+#: fish/cmds.c:4116 fish/cmds.c:4130 fish/cmds.c:4146 fish/cmds.c:4162
+#: fish/cmds.c:4181 fish/cmds.c:4199 fish/cmds.c:4217 fish/cmds.c:4235
+#: fish/cmds.c:4255 fish/cmds.c:4293 fish/cmds.c:4313 fish/cmds.c:4350
+#: fish/cmds.c:4365 fish/cmds.c:4381 fish/cmds.c:4399 fish/cmds.c:4419
+#: fish/cmds.c:4438 fish/cmds.c:4453 fish/cmds.c:4469 fish/cmds.c:4487
+#: fish/cmds.c:4561 fish/cmds.c:4599 fish/cmds.c:4675 fish/cmds.c:4748
+#: fish/cmds.c:4782 fish/cmds.c:4802 fish/cmds.c:4820 fish/cmds.c:4840
+#: fish/cmds.c:4859 fish/cmds.c:4881 fish/cmds.c:4921 fish/cmds.c:4959
+#: fish/cmds.c:4977 fish/cmds.c:4993 fish/cmds.c:5009 fish/cmds.c:5023
+#: fish/cmds.c:5038 fish/cmds.c:5062 fish/cmds.c:5083 fish/cmds.c:5104
+#: fish/cmds.c:5125 fish/cmds.c:5146 fish/cmds.c:5167 fish/cmds.c:5188
+#: fish/cmds.c:5209 fish/cmds.c:5230 fish/cmds.c:5251 fish/cmds.c:5272
+#: fish/cmds.c:5293 fish/cmds.c:5313 fish/cmds.c:5333 fish/cmds.c:5351
+#: fish/cmds.c:5369 fish/cmds.c:5387 fish/cmds.c:5404 fish/cmds.c:5424
+#: fish/cmds.c:5459 fish/cmds.c:5473 fish/cmds.c:5487 fish/cmds.c:5503
+#: fish/cmds.c:5519 fish/cmds.c:5533 fish/cmds.c:5547 fish/cmds.c:5561
+#: fish/cmds.c:5575 fish/cmds.c:5591 fish/cmds.c:5624 fish/cmds.c:5661
+#: fish/cmds.c:5692 fish/cmds.c:5707 fish/cmds.c:5722 fish/cmds.c:5735
+#: fish/cmds.c:5748 fish/cmds.c:5766 fish/cmds.c:5801 fish/cmds.c:5836
+#: fish/cmds.c:5872 fish/cmds.c:5909 fish/cmds.c:5947 fish/cmds.c:5985
+#: fish/cmds.c:6020 fish/cmds.c:6034 fish/cmds.c:6054 fish/cmds.c:6071
+#: fish/cmds.c:6090 fish/cmds.c:6107 fish/cmds.c:6124 fish/cmds.c:6157
+#: fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6263 fish/cmds.c:6318 fish/cmds.c:6341
+#: fish/cmds.c:6364 fish/cmds.c:6389 fish/cmds.c:6445 fish/cmds.c:6463
+#: fish/cmds.c:6505 fish/cmds.c:6522 fish/cmds.c:6558 fish/cmds.c:6592
+#: fish/cmds.c:6609 fish/cmds.c:6628 fish/cmds.c:6682 fish/cmds.c:6699
+#: fish/cmds.c:6718 fish/cmds.c:6737 fish/cmds.c:6753 fish/cmds.c:6770
+#: fish/cmds.c:6794 fish/cmds.c:6811 fish/cmds.c:6828 fish/cmds.c:6845
+#: fish/cmds.c:6862 fish/cmds.c:6881 fish/cmds.c:6913 fish/cmds.c:6928
+#: fish/cmds.c:6944 fish/cmds.c:6961 fish/cmds.c:6974 fish/cmds.c:6988
+#: fish/cmds.c:7022 fish/cmds.c:7058 fish/cmds.c:7095 fish/cmds.c:7148
+#, c-format
+msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
+msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
+
+#: fish/cmds.c:1712 fish/cmds.c:2174 fish/cmds.c:2480 fish/cmds.c:2517
+#: fish/cmds.c:2536 fish/cmds.c:2661 fish/cmds.c:2714 fish/cmds.c:2733
+#: fish/cmds.c:2752 fish/cmds.c:2792 fish/cmds.c:3087 fish/cmds.c:3595
+#: fish/cmds.c:3769 fish/cmds.c:3788 fish/cmds.c:3807 fish/cmds.c:3826
+#: fish/cmds.c:3944 fish/cmds.c:4023 fish/cmds.c:4265 fish/cmds.c:4323
+#: fish/cmds.c:4497 fish/cmds.c:4516 fish/cmds.c:4535 fish/cmds.c:4571
+#: fish/cmds.c:4609 fish/cmds.c:4628 fish/cmds.c:4647 fish/cmds.c:4685
+#: fish/cmds.c:4704 fish/cmds.c:4723 fish/cmds.c:4758 fish/cmds.c:4893
+#: fish/cmds.c:4933 fish/cmds.c:5436 fish/cmds.c:5601 fish/cmds.c:5636
+#: fish/cmds.c:5671 fish/cmds.c:5777 fish/cmds.c:5811 fish/cmds.c:5846
+#: fish/cmds.c:5882 fish/cmds.c:5920 fish/cmds.c:5958 fish/cmds.c:5996
+#: fish/cmds.c:6136 fish/cmds.c:6169 fish/cmds.c:6182 fish/cmds.c:6195
+#: fish/cmds.c:6208 fish/cmds.c:6238 fish/cmds.c:6273 fish/cmds.c:6292
+#: fish/cmds.c:6401 fish/cmds.c:6420 fish/cmds.c:6475 fish/cmds.c:6488
+#: fish/cmds.c:6533 fish/cmds.c:6569 fish/cmds.c:6638 fish/cmds.c:6657
+#: fish/cmds.c:6895 fish/cmds.c:6999 fish/cmds.c:7033 fish/cmds.c:7069
+#: fish/cmds.c:7106 fish/cmds.c:7125
+#, c-format
+msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
+msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
+
+#: fish/cmds.c:1718 fish/cmds.c:2180 fish/cmds.c:2486 fish/cmds.c:2523
+#: fish/cmds.c:2542 fish/cmds.c:2667 fish/cmds.c:2720 fish/cmds.c:2739
+#: fish/cmds.c:2758 fish/cmds.c:2798 fish/cmds.c:3093 fish/cmds.c:3601
+#: fish/cmds.c:3775 fish/cmds.c:3794 fish/cmds.c:3813 fish/cmds.c:3832
+#: fish/cmds.c:3950 fish/cmds.c:4029 fish/cmds.c:4271 fish/cmds.c:4329
+#: fish/cmds.c:4503 fish/cmds.c:4522 fish/cmds.c:4541 fish/cmds.c:4577
+#: fish/cmds.c:4615 fish/cmds.c:4634 fish/cmds.c:4653 fish/cmds.c:4691
+#: fish/cmds.c:4710 fish/cmds.c:4729 fish/cmds.c:4764 fish/cmds.c:4899
+#: fish/cmds.c:4939 fish/cmds.c:5442 fish/cmds.c:5607 fish/cmds.c:5642
+#: fish/cmds.c:5677 fish/cmds.c:5783 fish/cmds.c:5817 fish/cmds.c:5852
+#: fish/cmds.c:5888 fish/cmds.c:5926 fish/cmds.c:5964 fish/cmds.c:6002
+#: fish/cmds.c:6244 fish/cmds.c:6279 fish/cmds.c:6298 fish/cmds.c:6407
+#: fish/cmds.c:6539 fish/cmds.c:6575 fish/cmds.c:6644 fish/cmds.c:6663
+#: fish/cmds.c:7005 fish/cmds.c:7039 fish/cmds.c:7075 fish/cmds.c:7112
+#: fish/cmds.c:7131
+#, c-format
+msgid "%s: %s: integer out of range\n"
+msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
+
+#: fish/cmds.c:7979
+#, c-format
+msgid "%s: unknown command\n"
+msgstr "%s: nieznane polecenie\n"
 
 #: fish/edit.c:86
 #, c-format
 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
-msgstr "użyj \"%s nazwapliku\", aby zmodyfikować plik\n"
+msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby zmodyfikować plik\n"
 
-#: fish/fish.c:90
-#, fuzzy, c-format
+#: fish/fish.c:94 fuse/guestmount.c:868
+#, c-format
+msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
+msgstr "Należy spróbować \"%s --help\", aby uzyskać więcej informacji.\n"
+
+#: fish/fish.c:98
+#, c-format
 msgid ""
-"guestfish: guest filesystem shell\n"
-"guestfish lets you edit virtual machine filesystems\n"
+"%s: guest filesystem shell\n"
+"%s lets you edit virtual machine filesystems\n"
 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
 "Usage:\n"
-"  guestfish [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
-"  guestfish -i libvirt-domain\n"
-"  guestfish -i disk-image(s)\n"
+"  %s [--options] cmd [: cmd : cmd ...]\n"
+"  %s -i libvirt-domain\n"
+"  %s -i disk-image(s)\n"
 "or for interactive use:\n"
-"  guestfish\n"
+"  %s\n"
 "or from a shell script:\n"
-"  guestfish <<EOF\n"
+"  %s <<EOF\n"
 "  cmd\n"
 "  ...\n"
 "  EOF\n"
@@ -58,69 +1272,112 @@ msgid ""
 "  -D|--no-dest-paths   Don't tab-complete paths from guest fs\n"
 "  -f|--file file       Read commands from file\n"
 "  -i|--inspector       Run virt-inspector to get disk mountpoints\n"
+"  --listen             Listen for remote commands\n"
 "  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
 "  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
+"  --remote[=pid]       Send commands to remote %s\n"
 "  -r|--ro              Mount read-only\n"
+"  --selinux            Enable SELinux support\n"
 "  -v|--verbose         Verbose messages\n"
+"  -x                   Echo each command before executing it\n"
 "  -V|--version         Display version and exit\n"
-"For more information,  see the manpage guestfish(1).\n"
+"For more information,  see the manpage %s(1).\n"
 msgstr ""
-"guestfish: powłoka systemu plików gościa\n"
-"guestfish umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
+"%s: powłoka systemu plików gościa\n"
+"%s umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
 "Użycie:\n"
-"  guestfish [--options] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
+"  %s [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
+"  %s -i domena-libvirt\n"
+"  %s -i obrazy-dysków\n"
 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
-"  guestfish\n"
+"  %s\n"
 "lub ze skryptu powłoki:\n"
-"  guestfish <<EOF\n"
+"  %s <<EOF\n"
 "  polecenie\n"
 "  ...\n"
 "  EOF\n"
 "Opcje:\n"
 "  -h|--cmd-help        Wyświetla listę dostępnych poleceń\n"
-"  -h|--cmd-help polecenie Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
+"  -h|--cmd-help polecenie  Wyświetla szczegółową pomoc o \"poleceniu\"\n"
 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
 "                       pomocą Tab\n"
+"  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
+"  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
+"                       montowania dysków\n"
+"  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
+"  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego %s\n"
 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
+"  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
-"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
-"Aby dowiedzieć się więcej, zobacz stronę podręcznika guestfish(1).\n"
+"  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
+"                       wykonaniem\n"
+"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+"Aby dowiedzieć się więcej, proszę zobaczyć stronę podręcznika %s(1).\n"
 
-#: fish/fish.c:157
+#: fish/fish.c:190 fuse/guestmount.c:965
 #, c-format
 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
 msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 
-#: fish/fish.c:202
+#: fish/fish.c:229
 #, c-format
-msgid "guestfish: only one -f parameter can be given\n"
+msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
+msgstr "%s: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
+
+#: fish/fish.c:236
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
 msgstr ""
+"%s: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego procesu\n"
 
-#: fish/fish.c:260
+#: fish/fish.c:245 fuse/guestmount.c:1010
 #, c-format
-msgid "guestfish: unexpected command line option 0x%x\n"
-msgstr "guestfish: nieoczekiwane polecenie wiersza poleceń 0x%x\n"
+msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
+msgstr "%s: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
 
 #: fish/fish.c:272
 #, c-format
-msgid "guestfish: cannot use -i option with -a or -m\n"
-msgstr ""
+msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
+msgstr "%s: można podać tylko jeden parametr -f\n"
 
-#: fish/fish.c:276
+#: fish/fish.c:345
 #, c-format
-msgid "guestfish -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
+msgid "%s: cannot use -i option with -a, -m, --listen, --remote or --selinux\n"
 msgstr ""
+"%s: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen, --remote lub --selinux\n"
 
-#: fish/fish.c:284
+#: fish/fish.c:352
 #, c-format
-msgid "guestfish: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
+msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
+msgstr "%s: -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
+
+#: fish/fish.c:362
+#, c-format
+msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
 msgstr ""
+"%s: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym rozmiarze\n"
+
+#: fish/fish.c:408
+#, c-format
+msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
+msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
+
+#: fish/fish.c:416
+#, c-format
+msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
+msgstr "%s: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
+
+#: fish/fish.c:422
+#, c-format
+msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
+msgstr "%s: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
 
-#: fish/fish.c:464
+#: fish/fish.c:570
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -135,73 +1392,85 @@ msgstr ""
 "Witaj w guestfish, interaktywnej powłoce systemów plików libguestfs do\n"
 "modyfikowania systemów plików maszyn wirtualnych.\n"
 "\n"
-"Podaj: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
-"      \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
+"Proszę podać: \"help\", aby uzyskać pomoc o poleceniach\n"
+"              \"quit\", aby zakończyć powłokę\n"
 "\n"
 
-#: fish/fish.c:542
+#: fish/fish.c:650
 #, c-format
-msgid "guestfish: unterminated double quote\n"
-msgstr "guestfish: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
+msgid "%s: unterminated double quote\n"
+msgstr "%s: niezakończony podwójny cudzysłów\n"
 
-#: fish/fish.c:547 fish/fish.c:562
+#: fish/fish.c:656 fish/fish.c:673
 #, c-format
-msgid "guestfish: command arguments not separated by whitespace\n"
-msgstr "guestfish: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
+msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
+msgstr "%s: parametry poleceń nie są oddzielone spacjami\n"
 
-#: fish/fish.c:557
+#: fish/fish.c:667
 #, c-format
-msgid "guestfish: unterminated single quote\n"
-msgstr "guestfish: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
+msgid "%s: unterminated single quote\n"
+msgstr "%s: niezakończony pojedynczy cudzysłów\n"
 
-#: fish/fish.c:602
+#: fish/fish.c:722
 #, c-format
-msgid "guestfish: internal error parsing string at '%s'\n"
-msgstr "guestfish: wewnętrzny błąd analizowania łańcucha \"%s\"\n"
+msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
+msgstr "%s: wewnętrzny błąd przetwarzania ciągu \"%s\"\n"
 
-#: fish/fish.c:615
+#: fish/fish.c:739
 #, c-format
-msgid "guestfish: too many arguments\n"
-msgstr "guestfish: za dużo parametrów\n"
+msgid "%s: too many arguments\n"
+msgstr "%s: za dużo parametrów\n"
 
-#: fish/fish.c:642
+#: fish/fish.c:768
 #, c-format
-msgid "guestfish: empty command on command line\n"
-msgstr "guestfish: puste polecenie wiersza poleceń\n"
+msgid "%s: empty command on command line\n"
+msgstr "%s: puste polecenie wiersza poleceń\n"
 
-#: fish/fish.c:755
+#: fish/fish.c:925
 msgid "display a list of commands or help on a command"
 msgstr "wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia"
 
-#: fish/fish.c:757
+#: fish/fish.c:927
 msgid "quit guestfish"
-msgstr "kończy pracę guestfish"
+msgstr "kończy działanie programu guestfish"
 
-#: fish/fish.c:760
+#: fish/fish.c:930
 msgid "allocate an image"
 msgstr "przydziela obraz"
 
-#: fish/fish.c:762
+#: fish/fish.c:932
 msgid "display a line of text"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
-#: fish/fish.c:764
+#: fish/fish.c:934
 msgid "edit a file in the image"
 msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
 
-#: fish/fish.c:766
+#: fish/fish.c:936
 msgid "local change directory"
-msgstr "zmienia lokalny folder"
+msgstr "zmienia lokalny katalog"
 
-#: fish/fish.c:768
+#: fish/fish.c:938
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
-#: fish/fish.c:770
+#: fish/fish.c:940
+msgid "view a file in the pager"
+msgstr "wyświetla plik w pagerze"
+
+#: fish/fish.c:942
+msgid "close and reopen libguestfs handle"
+msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
+
+#: fish/fish.c:944
+msgid "allocate a sparse image file"
+msgstr "przydziela plik rzadkiego obrazu"
+
+#: fish/fish.c:946
 msgid "measure time taken to run command"
-msgstr ""
+msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
 
-#: fish/fish.c:782
+#: fish/fish.c:958
 #, c-format
 msgid ""
 "alloc - allocate an image\n"
@@ -218,16 +1487,19 @@ msgid ""
 "    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
 "    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
 "    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
+"    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
+"    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
+"    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
 "    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
 msgstr ""
 "alloc - przydziela obraz\n"
-"     alloc <nazwapliku> <rozmiar>\n"
+"     alloc <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
 "\n"
 "    Tworzy pusty (wypełniony zerami) plik o podanym rozmiarze,\n"
 "    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
 "\n"
-"    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu, zobacz\n"
-"    narzędzie qemu-img.\n"
+"    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
+"    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
 "\n"
 "    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
 "    <nn>              liczba kilobajtów\n"
@@ -235,9 +1507,12 @@ msgstr ""
 "    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
 "    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
 "    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
+"    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
+"    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
+"    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
 "    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
 
-#: fish/fish.c:798
+#: fish/fish.c:977
 #, c-format
 msgid ""
 "echo - display a line of text\n"
@@ -250,7 +1525,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    Wyświetla ostatnie parametry w terminalu.\n"
 
-#: fish/fish.c:805
+#: fish/fish.c:984
 #, c-format
 msgid ""
 "edit - edit a file in the image\n"
@@ -268,7 +1543,7 @@ msgid ""
 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
 msgstr ""
 "edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
-"     edit <nazwapliku>\n"
+"     edit <nazwa_pliku>\n"
 "\n"
 "    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
 "\n"
@@ -282,7 +1557,7 @@ msgstr ""
 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
 
-#: fish/fish.c:819
+#: fish/fish.c:998
 #, c-format
 msgid ""
 "lcd - local change directory\n"
@@ -292,14 +1567,13 @@ msgid ""
 "    useful if you want to download files to a particular\n"
 "    place.\n"
 msgstr ""
-"lcd - zmienia lokalny folder\n"
-"    lcd <folder>\n"
+"lcd - zmienia lokalny katalog\n"
+"    lcd <katalog>\n"
 "\n"
-"    Zmienia bieżący folder guestfish. Te polecenie jest\n"
-"    przydatne, jeśli chcesz pobrać pliki do konkretnego\n"
-"    miejsca.\n"
+"    Zmienia bieżący katalog guestfish. Te polecenie jest\n"
+"    przydatne, aby pobrać pliki do konkretnego miejsca.\n"
 
-#: fish/fish.c:826
+#: fish/fish.c:1005
 #, c-format
 msgid ""
 "glob - expand wildcards in command\n"
@@ -314,11 +1588,22 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    Glob wykonuje <polecenie> z wieloznacznikami\n"
 "    rozwiniętymi we wszystkie parametry polecenia.\n"
-"    Zauważ, że polecenie jest wykonywane raz dla\n"
-"    każdego rozwiniętego parametru.\n"
+"    Proszę zauważyć, że polecenie jest wykonywane\n"
+"    raz dla każdego rozwiniętego parametru.\n"
 
-#: fish/fish.c:834
-#, fuzzy, c-format
+#: fish/fish.c:1012
+#, c-format
+msgid ""
+"help - display a list of commands or help on a command\n"
+"     help cmd\n"
+"     help\n"
+msgstr ""
+"help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
+"     help polecenie\n"
+"     help\n"
+
+#: fish/fish.c:1017
+#, c-format
 msgid ""
 "more - view a file in the pager\n"
 "     more <filename>\n"
@@ -334,42 +1619,106 @@ msgid ""
 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
 msgstr ""
-"edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
-"     edit <nazwapliku>\n"
+"more - wyświetla plik w pagerze\n"
+"     more <nazwa_pliku>\n"
 "\n"
-"    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
+"    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
 "\n"
 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
-"    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
-"    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
+"    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
 "\n"
-"    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
-"    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
+"    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
+"    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
 "\n"
 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
 
-#: fish/fish.c:848
+#: fish/fish.c:1033
 #, c-format
 msgid ""
-"help - display a list of commands or help on a command\n"
-"     help cmd\n"
-"     help\n"
+"quit - quit guestfish\n"
+"     quit\n"
 msgstr ""
-"help - wyświetla listę poleceń lub pomoc polecenia\n"
-"     help polecenie\n"
-"     help\n"
+"quit - kończy działanie programu guestfish\n"
+"     quit\n"
 
-#: fish/fish.c:854
+#: fish/fish.c:1036
 #, c-format
 msgid ""
-"quit - quit guestfish\n"
-"     quit\n"
+"reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
+"     reopen\n"
+"\n"
+"Close and reopen the libguestfs handle.  It is not necessary to use\n"
+"this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
+"exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
 msgstr ""
-"quit - kończy pracę guestfish\n"
-"     quit\n"
+"reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
+"     reopen\n"
+"\n"
+"Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
+"tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
+"zamykany, kiedy guestfish kończy działanie. Mimo to może być czasem\n"
+"przydatne do testowania.\n"
+
+#: fish/fish.c:1043
+#, c-format
+msgid ""
+"sparse - allocate a sparse image file\n"
+"     sparse <filename> <size>\n"
+"\n"
+"    This creates an empty sparse file of the given size,\n"
+"    and then adds so it can be further examined.\n"
+"\n"
+"    In all respects it works the same as the 'alloc'\n"
+"    command, except that the image file is allocated\n"
+"    sparsely, which means that disk blocks are not assigned\n"
+"    to the file until they are needed.  Sparse disk files\n"
+"    only use space when written to, but they are slower\n"
+"    and there is a danger you could run out of real disk\n"
+"    space during a write operation.\n"
+"\n"
+"    For more advanced image creation, see qemu-img utility.\n"
+"\n"
+"    Size can be specified (where <nn> means a number):\n"
+"    <nn>             number of kilobytes\n"
+"      eg: 1440       standard 3.5\" floppy\n"
+"    <nn>K or <nn>KB  number of kilobytes\n"
+"    <nn>M or <nn>MB  number of megabytes\n"
+"    <nn>G or <nn>GB  number of gigabytes\n"
+"    <nn>T or <nn>TB  number of terabytes\n"
+"    <nn>P or <nn>PB  number of petabytes\n"
+"    <nn>E or <nn>EB  number of exabytes\n"
+"    <nn>sects        number of 512 byte sectors\n"
+msgstr ""
+"sparse - przydziela plik rzadkiego obrazu\n"
+"     sparse <nazwa_pliku> <rozmiar>\n"
+"\n"
+"    Tworzy pusty rzadki plik o podanym rozmiarze,\n"
+"    a następnie dodaje go, aby mógł być dalej badany.\n"
+"\n"
+"    We wszystkich aspektach działa tak samo jak polecenie\n"
+"    \"alloc\", poza tym, że plik obrazu jest przydzielany\n"
+"    rzadko. Oznacza to, że bloki dysku nie są przydzielane\n"
+"    do pliku, dopóki nie są potrzebne. Pliki rzadkich dysków\n"
+"    używają miejsca tylko, kiedy są zapisywane, ale są\n"
+"    wolniejsze i istnieje niebezpieczeństwo wyjścia poza\n"
+"    realne miejsce na dysku podczas działania zapisu.\n"
+"\n"
+"    Aby uzyskać bardziej zaawansowane tworzenie obrazu,\n"
+"    proszę zobaczyć narzędzie qemu-img.\n"
+"\n"
+"    Można podać rozmiar (gdzie <nn> oznacza liczbę):\n"
+"    <nn>              liczba kilobajtów\n"
+"      np.: 1440       standardowa dyskietka 3.5\"\n"
+"    <nn>K lub <nn>KB  liczba kilobajtów\n"
+"    <nn>M lub <nn>MB  liczba megabajtów\n"
+"    <nn>G lub <nn>GB  liczba gigabajtów\n"
+"    <nn>T lub <nn>TB  liczba terabajtów\n"
+"    <nn>P lub <nn>PB  liczba petabajtów\n"
+"    <nn>E lub <nn>EB  liczba eksabajtów\n"
+"    <nn>sektory       liczba 512 bajtowych sektorów\n"
 
-#: fish/fish.c:857
+#: fish/fish.c:1070
 #, c-format
 msgid ""
 "time - measure time taken to run command\n"
@@ -378,265 +1727,464 @@ msgid ""
 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
 "    time afterwards.\n"
 msgstr ""
+"time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
+"    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
+"\n"
+"    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
 
-#: fish/fish.c:863
+#: fish/fish.c:1076
 #, c-format
 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
 msgstr ""
-"%s: nieznane polecenie, użyj -h, aby wyświetlić listę wszystkich poleceń\n"
+"%s: nieznane polecenie, należy użyć -h, aby wyświetlić listę wszystkich "
+"poleceń\n"
+
+#: fish/fish.c:1090
+#, c-format
+msgid ""
+"Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
+"For a list of commands:             guestfish -h\n"
+"For complete documentation:         man guestfish\n"
+msgstr ""
+
+#: fish/fish.c:1247
+#, c-format
+msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
+msgstr "Cytat ucieczki w ciągu \"%s\"\n"
+
+#: fish/glob.c:52
+#, c-format
+msgid "use 'glob command [args...]'\n"
+msgstr "należy użyć \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
+
+#: fish/glob.c:72
+#, c-format
+msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
+msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
+
+#: fish/lcd.c:34
+#, c-format
+msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
+msgstr "należy użyć \"lcd katalog\", aby zmienić lokalny katalog\n"
+
+#: fish/more.c:40
+#, c-format
+msgid "use '%s filename' to page a file\n"
+msgstr "należy użyć \"%s nazwa_pliku\", aby wyświetlić plik\n"
+
+#: fish/rc.c:249
+#, c-format
+msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
+msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
+
+#: fish/rc.c:254
+#, c-format
+msgid ""
+"guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
+"match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
+msgstr ""
+"guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
+"zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
+"zgadzać.\n"
+
+#: fish/rc.c:329 fish/rc.c:343
+#, c-format
+msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
+msgstr "guestfish: zdalnie: serwer nie jest uruchomiony\n"
+
+#: fish/rc.c:355 fish/rc.c:369
+#, c-format
+msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
+msgstr ""
+"guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
+"serwera\n"
+
+#: fish/rc.c:380
+#, c-format
+msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
+msgstr ""
+"guestfish: błąd protokołu: nie można rozszyfrować odpowiedzi od serwera\n"
 
-#: src/guestfs.c:309
+#: fish/reopen.c:36
+#, c-format
+msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
+msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
+
+#: fish/reopen.c:46
+#, c-format
+msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
+msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
+
+#: fish/time.c:35
+#, c-format
+msgid "use 'time command [args...]'\n"
+msgstr "należy użyć \"time polecenie [parametry...]\"\n"
+
+#: fuse/guestmount.c:872
+#, c-format
+msgid ""
+"%s: FUSE module for libguestfs\n"
+"%s lets you mount a virtual machine filesystem\n"
+"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"Usage:\n"
+"  %s [--options] [-- [--FUSE-options]] mountpoint\n"
+"Options:\n"
+"  -a|--add image       Add image\n"
+"  --dir-cache-timeout  Set readdir cache timeout (default 5 sec)\n"
+"  --fuse-help          Display extra FUSE options\n"
+"  --help               Display help message and exit\n"
+"  -m|--mount dev[:mnt] Mount dev on mnt (if omitted, /)\n"
+"  -n|--no-sync         Don't autosync\n"
+"  -o|--option opt      Pass extra option to FUSE\n"
+"  -r|--ro              Mount read-only\n"
+"  --selinux            Enable SELinux support\n"
+"  --trace              Trace guestfs API calls (to stderr)\n"
+"  -v|--verbose         Verbose messages\n"
+"  -V|--version         Display version and exit\n"
+msgstr ""
+"%s: moduł FUSE dla biblioteki libguestfs\n"
+"%s umożliwia zamontowanie systemu plików maszyny wirtualnej\n"
+"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"Użycie:\n"
+"  %s [--opcje] [-- [--opcje-FUSE]] punkt_montowania\n"
+"Opcje:\n"
+"  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
+"  --dir-cache-timeout  Ustawia czas oczekiwania na pamięć podręczną\n"
+"                       odczytania katalogu (domyślnie pięć sekund)\n"
+"  --fuse-help          Wyświetla dodatkowe opcje FUSE\n"
+"  --help               Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie\n"
+"  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
+"  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
+"  -o|--option opt      Przekazuje dodatkowe opcje do FUSE\n"
+"  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
+"  --selinux            Włącza obsługę SELinuksa\n"
+"  --trace              Śledzi wywołania API biblioteki guestfs (do\n"
+"                       standardowego wyjścia błędów)\n"
+"  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
+"  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy działanie\n"
+
+#: fuse/guestmount.c:1081
+#, c-format
+msgid "%s: must have at least one -a and at least one -m option\n"
+msgstr "%s: musi posiadać co najmniej jedną opcję -a i co najmniej jedną -m\n"
+
+#: fuse/guestmount.c:1089
+#, c-format
+msgid "%s: you must specify a mountpoint in the host filesystem\n"
+msgstr "%s: należy podać punkt montowania w systemie plików gospodarza\n"
+
+#: src/guestfs.c:271
 #, c-format
 msgid "guestfs_close: called twice on the same handle\n"
 msgstr "guestfs_close: wywołano dwa razy w tym samym programie obsługującym\n"
 
-#: src/guestfs.c:398
+#: src/guestfs.c:374
 #, c-format
 msgid "libguestfs: error: %s\n"
 msgstr "libguestfs: błąd: %s\n"
 
-#: src/guestfs.c:701
+#: src/guestfs.c:729
 msgid "command line cannot be altered after qemu subprocess launched"
 msgstr ""
 "wiersz poleceń nie może zostać zmieniony po uruchomieniu podprocesu QEMU"
 
-#: src/guestfs.c:715
+#: src/guestfs.c:743
 msgid "guestfs_config: parameter must begin with '-' character"
 msgstr "guestfs_config: parametr musi zaczynać się od znaku \"-\""
 
-#: src/guestfs.c:729
+#: src/guestfs.c:757
 #, c-format
 msgid "guestfs_config: parameter '%s' isn't allowed"
 msgstr "guestfs_config: parametr \"%s\" nie jest dozwolony"
 
-#: src/guestfs.c:749 src/guestfs.c:771 src/guestfs.c:789
+#: src/guestfs.c:778 src/guestfs.c:815 src/guestfs.c:862
 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
 msgstr "nazwa pliku nie może zawierać znaku \",\" (przecinka)"
 
-#: src/guestfs.c:858
+#: src/guestfs.c:946
 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
 msgstr "należy wywołać guestfs_add_drive przed guestfs_launch"
 
-#: src/guestfs.c:863
+#: src/guestfs.c:951
 msgid "qemu has already been launched"
 msgstr "QEMU zostało już uruchomione"
 
-#: src/guestfs.c:871
+#: src/guestfs.c:959
 #, c-format
 msgid "%s: cannot create temporary directory"
-msgstr "%s: nie można utworzyć folderu tymczasowego"
+msgstr "%s: nie można utworzyć katalogu tymczasowego"
 
-#: src/guestfs.c:961
+#: src/guestfs.c:1049
 #, c-format
 msgid "cannot find %s or %s on LIBGUESTFS_PATH (current path = %s)"
-msgstr "nie można znaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
+msgstr "nie można odnaleźć %s lub %s w LIBGUESTFS_PATH (bieżąca ścieżka = %s)"
 
-#: src/guestfs.c:1168
+#: src/guestfs.c:1460
 msgid "failed to connect to vmchannel socket"
 msgstr "połączenie się z gniazdem kanału maszyny wirtualnej nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:1187
-msgid "could not watch qemu stdout"
-msgstr "nie można obserwować standardowego wyjścia QEMU"
+#: src/guestfs.c:1479
+msgid "guestfs_launch failed, see earlier error messages"
+msgstr ""
+"guestfs_launch nie powiodło się, proszę zobaczyć wcześniejsze komunikaty "
+"błędów"
 
-#: src/guestfs.c:1255
+#: src/guestfs.c:1492
+msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
+msgstr ""
+"QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
+
+#: src/guestfs.c:1584
 #, c-format
 msgid "external command failed: %s"
 msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
 
-#: src/guestfs.c:1294
+#: src/guestfs.c:1657
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
 msgstr ""
+"%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
+"ścieżce, należy spróbować ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
 
-#: src/guestfs.c:1367
-msgid "qemu has finished launching already"
-msgstr "QEMU zakończyło już uruchamianie"
-
-#: src/guestfs.c:1372
+#: src/guestfs.c:1833
 msgid "qemu has not been launched yet"
 msgstr "QEMU nie zostało jeszcze uruchomione"
 
-#: src/guestfs.c:1385
-msgid "guestfs_wait_ready failed, see earlier error messages"
-msgstr ""
-"guestfs_wait_ready nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty błędów"
-
-#: src/guestfs.c:1395
-msgid "qemu launched and contacted daemon, but state != READY"
-msgstr ""
-"QEMU zostało uruchomione i skontaktowano się z demonem, ale stan != GOTOWY"
-
-#: src/guestfs.c:1406
+#: src/guestfs.c:1844
 msgid "no subprocess to kill"
 msgstr "brak podprocesu do zniszczenia"
 
-#: src/guestfs.c:1454
-#, c-format
-msgid "guestfs_set_ready: called when in state %d != BUSY"
-msgstr "guestfs_set_ready: wywołano, kiedy w stanie %d != ZAJĘTY"
-
-#: src/guestfs.c:1466
+#: src/guestfs.c:1966
 #, c-format
 msgid "guestfs_set_busy: called when in state %d != READY"
 msgstr "guestfs_set_busy: wywołano, kiedy w stanie %d != GOTOWY"
 
-#: src/guestfs.c:1487
+#: src/guestfs.c:1989
 #, c-format
 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
 msgstr "guestfs_end_busy: wywołano, kiedy w stanie %d"
 
-#: src/guestfs.c:1545
+#: src/guestfs.c:2097
 #, c-format
-msgid "stdout_event: internal error: %d != %d"
-msgstr "stdout_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
-
-#: src/guestfs.c:1588
-#, c-format
-msgid "sock_read_event: internal error: %d != %d"
-msgstr "sock_read_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
+msgid ""
+"check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
+msgstr ""
+"check_for_daemon_cancellation_or_eof: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%"
+"x\n"
 
-#: src/guestfs.c:1618
-msgid "can't decode length word"
-msgstr "nie można dekodować długości słowa"
+#: src/guestfs.c:2255 src/guestfs.c:2309
+msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
+msgstr "nieoczekiwany koniec pliku podczas odczytywania z demona"
 
-#: src/guestfs.c:1628
+#: src/guestfs.c:2271
 #, c-format
 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
 msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale w stanie %d"
 
-#: src/guestfs.c:1631
-#, c-format
-msgid "received magic signature from guestfsd, but msg size is %d"
-msgstr "otrzymano podpis magic z guestfsd, ale rozmiar komunikatu to %d"
-
-#: src/guestfs.c:1656
+#: src/guestfs.c:2286
 #, c-format
 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
 msgstr "długość komunikatu (%u) > maksymalny możliwy rozmiar (%d)"
 
-#: src/guestfs.c:1689
+#: src/guestfs.c:2416
 #, c-format
-msgid "state %d != BUSY"
-msgstr "stan %d != ZAJĘTY"
+msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
+msgstr "guestfs___send: stan %d != ZAJĘTY"
+
+#: src/guestfs.c:2438
+msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
+msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
+
+#: src/guestfs.c:2447
+msgid "dispatch failed to marshal args"
+msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:1729
+#: src/guestfs.c:2577
 #, c-format
-msgid "sock_write_event: internal error: %d != %d"
-msgstr "sock_write_event: wewnętrzny błąd: %d != %d"
+msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
+msgstr "send_file_chunk: stan %d != GOTOWY"
 
-#: src/guestfs.c:1734
+#: src/guestfs.c:2593
 #, c-format
-msgid "sock_write_event: state %d != BUSY"
-msgstr "sock_write_event: stan %d != ZAJĘTY"
+msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
+msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
 
-#: src/guestfs.c:1841 src/guestfs.c:1864
-msgid "remove_handle failed"
-msgstr "remove_handle nie powiodło się"
+#: src/guestfs.c:2716
+#, c-format
+msgid "%s: error in chunked encoding"
+msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
 
-#: src/guestfs.c:1852 src/guestfs.c:1875
-msgid "add_handle failed"
-msgstr "add_handle nie powiodło się"
+#: src/guestfs.c:2744
+msgid "write to daemon socket"
+msgstr "zapisuje do gniazda demona"
 
-#: src/guestfs.c:1908
-#, c-format
-msgid "guestfs__send_sync: state %d != BUSY"
-msgstr "guestfs__send_sync: stan %d != ZAJĘTY"
+#: src/guestfs.c:2767
+msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
+msgstr "receive_file_data: błąd przetwarzania w odpowiedzi wywołania zwrotnego"
 
-#: src/guestfs.c:1916 src/guestfs.c:2096
-msgid "guestfs__send_sync: msg_out should be NULL"
-msgstr "guestfs__send_sync: msg_out powinno być PUSTE"
+#: src/guestfs.c:2772
+msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
+msgstr ""
+"receive_file_data: otrzymano nieoczekiwaną flagę podczas odczytywania "
+"fragmentów pliku"
 
-#: src/guestfs.c:1938
-msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
-msgstr "xdr_guestfs_message_header nie powiodło się"
+#: src/guestfs.c:2780
+msgid "failed to parse file chunk"
+msgstr "przetworzenie fragmentu pliku nie powiodło się"
 
-#: src/guestfs.c:1947
-msgid "dispatch failed to marshal args"
-msgstr "rozdzielenie parametrów marszałka nie powiodło się"
+#: src/guestfs.c:2789
+msgid "file receive cancelled by daemon"
+msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
 
-#: src/guestfs.c:1973
-msgid "send failed, see earlier error messages"
-msgstr "wysłanie nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty błędów"
+#: test-tool/test-tool.c:78
+#, c-format
+msgid ""
+"libguestfs-test-tool: interactive test tool\n"
+"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"Usage:\n"
+"  libguestfs-test-tool [--options]\n"
+"Options:\n"
+"  --help         Display usage\n"
+"  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
+"                 Helper program (default: %s)\n"
+"  --qemudir dir  Specify QEMU source directory\n"
+"  --qemu qemu    Specify QEMU binary\n"
+"  --timeout n\n"
+"  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
+msgstr ""
+"libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
+"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"Użycie:\n"
+"  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
+"Opcje:\n"
+"  --help         Wyświetla użycie\n"
+"  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
+"                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
+"  --qemudir katalog  Podaje katalog źródłowy QEMU\n"
+"  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
+"  --timeout n\n"
+"  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
+"                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
+
+#: test-tool/test-tool.c:134
+#, c-format
+msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
+msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
 
-#: src/guestfs.c:2088
+#: test-tool/test-tool.c:143
 #, c-format
-msgid "send_file_chunk_sync: state %d != READY"
-msgstr "send_file_chunk_sync: stan %d != GOTOWY"
+msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
+msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
 
-#: src/guestfs.c:2119
+#: test-tool/test-tool.c:155
 #, c-format
-msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
-msgstr "xdr_guestfs_chunk nie powiodło się (bufor = %p, długość bufora = %zu)"
+msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
+msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
 
-#: src/guestfs.c:2144
-msgid "send file chunk failed, see earlier error messages"
+#: test-tool/test-tool.c:178
+#, c-format
+msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
 msgstr ""
-"wysłanie fragmentu pliku nie powiodło się, zobacz wcześniejsze komunikaty "
-"błędów"
+"libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
+"się\n"
 
-#: src/guestfs.c:2195
+#: test-tool/test-tool.c:183 test-tool/test-tool.c:189
 #, c-format
-msgid "check_for_daemon_cancellation: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
-msgstr ""
-"check_for_daemon_cancellation: odczytano 0x%x z demona, oczekiwano 0x%x\n"
+msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
+msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
 
-#: src/guestfs.c:2233
+#: test-tool/test-tool.c:197
 #, c-format
-msgid "%s: error in chunked encoding"
-msgstr "%s: błąd w kodowaniu fragmentu"
+msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
+msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
 
-#: src/guestfs.c:2261
-msgid "write to daemon socket"
-msgstr "zapisz do gniazda demona"
+#: test-tool/test-tool.c:219
+#, c-format
+msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
+msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
 
-#: src/guestfs.c:2308
-msgid "failed to parse file chunk"
-msgstr "przeanalizowanie fragmentu pliku nie powiodło się"
+#: test-tool/test-tool.c:231
+#, c-format
+msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
+msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
 
-#: src/guestfs.c:2340
-msgid "receive_file_data_sync: reply callback not called\n"
-msgstr "receive_file_data_sync: nie wywołano odpowiedzi wywołania zwrotnego\n"
+#: test-tool/test-tool.c:237
+#, c-format
+msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
+msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
 
-#: src/guestfs.c:2345
-msgid "receive_file_data_sync: parse error in reply callback\n"
-msgstr ""
-"receive_file_data_sync: błąd analizy w odpowiedzi wywołania zwrotnego\n"
+#: test-tool/test-tool.c:243
+#, c-format
+msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
+msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
 
-#: src/guestfs.c:2359
-msgid "file receive cancelled by daemon"
-msgstr "otrzymanie pliku zostało anulowane przez demona"
+#: test-tool/test-tool.c:249
+#, c-format
+msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
+msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie katalogu /iso nie powiodło się\n"
 
-#: src/guestfs.c:2394 src/guestfs.c:2452
+#: test-tool/test-tool.c:255
 #, c-format
-msgid "fd %d is out of range"
-msgstr "fd %d jest spoza zakresu"
+msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
+msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
 
-#: src/guestfs.c:2402
+#: test-tool/test-tool.c:263
 #, c-format
-msgid "set of events (0x%x) contains unknown events"
-msgstr "zestaw zdarzeń (0x%x) zawiera nieznane zdarzenia"
+msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
+msgstr ""
+"libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
+"nie powiódł się\n"
 
-#: src/guestfs.c:2407
-msgid "set of events is empty"
-msgstr "zestaw zdarzeń jest pusty"
+#: test-tool/test-tool.c:294
+#, c-format
+msgid ""
+"LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
+"--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
+msgstr ""
+"Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
+"użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
+
+#: test-tool/test-tool.c:302
+#, c-format
+msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
+msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
 
-#: src/guestfs.c:2414
+#: test-tool/test-tool.c:316
 #, c-format
-msgid "fd %d is already registered"
-msgstr "fd %d jest już zarejestrowane"
+msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
+msgstr "%s: nie wygląda na katalog źródłowy QEMU\n"
+
+#: test-tool/test-tool.c:365
+#, c-format
+msgid ""
+"Test tool helper program 'libguestfs-test-tool-helper' is not\n"
+"available.  Expected to find it in '%s'\n"
+"\n"
+"Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
+msgstr ""
+"Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
+"jest dostępny. Oczekiwano odnalezienie go w \"%s\"\n"
+"\n"
+"Należy użyć opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
 
-#: src/guestfs.c:2419
-msgid "callback is NULL"
-msgstr "wywołanie zwrotne jest PUSTE"
+#: test-tool/test-tool.c:381
+#, c-format
+msgid "command failed: %s"
+msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
 
-#: src/guestfs.c:2459
+#: test-tool/test-tool.c:389
 #, c-format
-msgid "fd %d was not registered"
-msgstr "fd %d nie zostało zarejestrowane"
+msgid ""
+"Test tool helper program %s\n"
+"is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
+"was built.\n"
+msgstr ""
+"Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
+"nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
 
-#: src/guestfs.c:2508
-msgid "select_main_loop_run: this cannot be called recursively"
-msgstr "select_main_loop_run: nie może zostać wywołane rekursywnie"
+#: test-tool/test-tool.c:423
+#, c-format
+msgid "mkisofs command failed: %s\n"
+msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"