Updated Polish translations (Piotr Drąg).
[libguestfs.git] / po / pl.po
index 91f9fbe..d383af7 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-07-29 16:07+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-22 21:16+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-29 17:31+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,58 +17,59 @@ msgstr ""
 #: cat/virt-cat.pl:130
 msgid "virt-cat: no image, VM names or filenames to cat given"
 msgstr ""
+"virt-cat: nie podano obrazu, nazw maszyn wirtualnych lub nazw plików dla cat"
 
 #: cat/virt-cat.pl:156 v2v/virt-v2v.pl:208
 msgid "no root device found in this operating system image"
-msgstr ""
+msgstr "nie znaleziono urządzenia root w tym obrazie systemu operacyjnego"
 
 #: cat/virt-cat.pl:157
 msgid "multiboot operating systems are not supported by virt-cat"
-msgstr ""
+msgstr "systemy operacyjne multiboot nie są obsługiwane przez virt-cat"
 
 #: df/virt-df.pl:258
 msgid "Virtual Machine"
-msgstr ""
+msgstr "Maszyna wirtualna"
 
 #: df/virt-df.pl:258
 msgid "Filesystem"
-msgstr ""
+msgstr "System plików"
 
 #: df/virt-df.pl:261
 msgid "1K-blocks"
-msgstr ""
+msgstr "Bloki 1K"
 
 #: df/virt-df.pl:263
 msgid "Size"
-msgstr ""
+msgstr "Rozmiar"
 
 #: df/virt-df.pl:265
 msgid "Used"
-msgstr ""
+msgstr "Użyte"
 
 #: df/virt-df.pl:266
 msgid "Available"
-msgstr ""
+msgstr "Dostępne"
 
 #: df/virt-df.pl:267
 msgid "Use%"
-msgstr ""
+msgstr "Użycie%"
 
 #: df/virt-df.pl:269
 msgid "Inodes"
-msgstr ""
+msgstr "I-węzły"
 
 #: df/virt-df.pl:270
 msgid "IUsed"
-msgstr ""
+msgstr "IUżyte"
 
 #: df/virt-df.pl:271
 msgid "IFree"
-msgstr ""
+msgstr "IWolne"
 
 #: df/virt-df.pl:272
 msgid "IUse%"
-msgstr ""
+msgstr "IUżycie%"
 
 #: fish/alloc.c:39
 #, c-format
@@ -91,7 +92,7 @@ msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
 msgstr "użyj \"%s nazwapliku\", aby zmodyfikować plik\n"
 
 #: fish/fish.c:94
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "guestfish: guest filesystem shell\n"
 "guestfish lets you edit virtual machine filesystems\n"
@@ -128,7 +129,9 @@ msgstr ""
 "guestfish umożliwia modyfikowanie systemów pliku maszyn wirtualnych\n"
 "Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
 "Użycie:\n"
-"  guestfish [--options] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
+"  guestfish [--opcje] polecenie [: polecenie : polecenie ...]\n"
+"  guestfish -i domena-libvirt\n"
+"  guestfish -i obrazy-dysków\n"
 "lub dla trybu interaktywnego:\n"
 "  guestfish\n"
 "lub ze skryptu powłoki:\n"
@@ -142,10 +145,17 @@ msgstr ""
 "  -a|--add image       Dodaje obraz\n"
 "  -D|--no-dest-paths   Nie uzupełnia ścieżek z systemu plików gościa za\n"
 "                       pomocą Tab\n"
+"  -f|--file plik       Odczytuje polecenia z pliku\n"
+"  -i|--inspector       Uruchamia virt-inspector, aby uzyskać punkty\n"
+"                       montowania dysków\n"
+"  --listen             Nasłuchuje zdalnych poleceń\n"
 "  -m|--mount dev[:mnt] Montuje dev w mnt (jeśli pominięto, w /)\n"
 "  -n|--no-sync         Nie synchronizuje automatycznie\n"
+"  --remote[=PID]       Wysyła polecenia do zdalnego guestfish\n"
 "  -r|--ro              Montuje w trybie tylko do odczytu\n"
 "  -v|--verbose         Wyświetla więcej komunikatów\n"
+"  -x                   Wykonuje echo każdego polecenia przed jego\n"
+"                       wykonaniem\n"
 "  -V|--version         Wyświetla wersję i kończy pracę\n"
 "Aby dowiedzieć się więcej, zobacz stronę podręcznika guestfish(1).\n"
 
@@ -157,7 +167,7 @@ msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 #: fish/fish.c:198
 #, c-format
 msgid "guestfish: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "guestfish: --listen=PID: PID nie był liczbą: %s\n"
 
 #: fish/fish.c:204
 #, c-format
@@ -165,16 +175,18 @@ msgid ""
 "guestfish: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote "
 "process\n"
 msgstr ""
+"guestfish: zdalnie: $GUESTFISH_PID musi być ustawiony na PID zdalnego "
+"procesu\n"
 
 #: fish/fish.c:209
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "guestfish: unknown long option: %s (%d)\n"
-msgstr "guestfish: nieoczekiwane polecenie wiersza poleceń 0x%x\n"
+msgstr "guestfish: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
 
 #: fish/fish.c:236
 #, c-format
 msgid "guestfish: only one -f parameter can be given\n"
-msgstr ""
+msgstr "guestfish: można podać tylko jeden parametr -f\n"
 
 #: fish/fish.c:298
 #, c-format
@@ -184,32 +196,37 @@ msgstr "guestfish: nieoczekiwane polecenie wiersza poleceń 0x%x\n"
 #: fish/fish.c:310
 #, c-format
 msgid "guestfish: cannot use -i option with -a, -m, --listen or --remote\n"
-msgstr ""
+msgstr "guestfish: nie można użyć opcji -i z -a, -m, --listen lub --remote\n"
 
 #: fish/fish.c:314
 #, c-format
 msgid "guestfish -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "guestfish -i wymaga domeny libvirt lub ścieżek do obrazów dysków\n"
 
 #: fish/fish.c:322
 #, c-format
 msgid "guestfish: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
 msgstr ""
+"guestfish: polecenie virt-inspector jest za długie dla bufora o stałym "
+"rozmiarze\n"
 
 #: fish/fish.c:366
 #, c-format
 msgid "guestfish: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
 msgstr ""
+"guestfish: nie można używać opcji --listen i --remote w tym samym czasie\n"
 
 #: fish/fish.c:372
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "guestfish: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
-msgstr "guestfish: nieoczekiwane polecenie wiersza poleceń 0x%x\n"
+msgstr ""
+"guestfish: dodatkowe parametry wiersza poleceń za pomocą flagi --listen\n"
 
 #: fish/fish.c:376
 #, c-format
 msgid "guestfish: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
 msgstr ""
+"guestfish: nie można używać opcji --listen i --file w tym samym czasie\n"
 
 #: fish/fish.c:522
 #, c-format
@@ -289,17 +306,16 @@ msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
 #: fish/fish.c:855
-#, fuzzy
 msgid "view a file in the pager"
-msgstr "modyfikuje plik w obrazie"
+msgstr "wyświetla plik w pagerze"
 
 #: fish/fish.c:857
 msgid "close and reopen libguestfs handle"
-msgstr ""
+msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
 
 #: fish/fish.c:859
 msgid "measure time taken to run command"
-msgstr ""
+msgstr "mierzy czas wykonania polecenia"
 
 #: fish/fish.c:871
 #, c-format
@@ -429,7 +445,7 @@ msgstr ""
 "     help\n"
 
 #: fish/fish.c:927
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "more - view a file in the pager\n"
 "     more <filename>\n"
@@ -445,17 +461,16 @@ msgid ""
 "    NOTE: This will not work reliably for large files\n"
 "    (> 2 MB) or binary files containing \\0 bytes.\n"
 msgstr ""
-"edit - modyfikuje plik w obrazie\n"
-"     edit <nazwapliku>\n"
+"more - wyświetla plik w pagerze\n"
+"     more <nazwapliku>\n"
 "\n"
-"    Jest używane do modyfikowania pliku.\n"
+"    Jest używane do wyświetlania pliku w pagerze.\n"
 "\n"
 "    Jest odpowiednikiem (i jest implementowane przez)\n"
-"    wykonania polecenia \"cat\", zmodyfikowania lokalnie, a\n"
-"    następnie wykonania polecenia \"write-file\".\n"
+"    wykonania polecenia \"cat\" i używanie pagera.\n"
 "\n"
-"    Normalnie używa zmiennej $EDITOR, ale jeśli zostanie użyty\n"
-"    alias \"vi\" lub \"emacs\", uzyskane zostaną te edytory.\n"
+"    Normalnie używa zmiennej $PAGER, ale jeśli zostanie użyty\n"
+"    alias \"less\", zawsze będzie używane polecenie \"less\".\n"
 "\n"
 "    UWAGA: nie będzie działało poprawnie dla dużych plików\n"
 "    (> 2 MB) lub plików binarnych zawierających \\0 bajtów.\n"
@@ -479,6 +494,13 @@ msgid ""
 "this normally, because the handle is closed properly when guestfish\n"
 "exits.  However this is occasionally useful for testing.\n"
 msgstr ""
+"reopen - zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs\n"
+"     reopen\n"
+"\n"
+"Zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs. Zwykle użycie\n"
+"tego nie jest wymagane, ponieważ program obsługi jest właściwie\n"
+"zamykany, kiedy guestfish kończy działania. Mimo to może być czasem\n"
+"przydatne do testowania.\n"
 
 #: fish/fish.c:953
 #, c-format
@@ -489,6 +511,10 @@ msgid ""
 "    This runs <command> as usual, and prints the elapsed\n"
 "    time afterwards.\n"
 msgstr ""
+"time - mierzy czas wykonania polecenia\n"
+"    time <polecenie> [<parametry> ...]\n"
+"\n"
+"    Wykonuje <polecenie> i wyświetla czas, jaki upłynął.\n"
 
 #: fish/fish.c:959
 #, c-format
@@ -499,27 +525,27 @@ msgstr ""
 #: fish/glob.c:52
 #, c-format
 msgid "use 'glob command [args...]'\n"
-msgstr ""
+msgstr "użyj \"glob polecenie [parametry...]\"\n"
 
 #: fish/glob.c:72
 #, c-format
 msgid "glob: guestfs_glob_expand call failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "glob: wywołanie guestfs_glob_expand nie powiodło się: %s\n"
 
 #: fish/lcd.c:34
 #, c-format
 msgid "use 'lcd directory' to change local directory\n"
-msgstr ""
+msgstr "użyj \"lcd folder\", aby zmienić lokalny folder\n"
 
 #: fish/more.c:40
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "use '%s filename' to page a file\n"
-msgstr "użyj \"%s nazwapliku\", aby zmodyfikować plik\n"
+msgstr "użyj \"%s nazwapliku\", aby wyświetlić plik\n"
 
 #: fish/rc.c:134
 #, c-format
 msgid "guestfish: protocol error: could not read 'hello' message\n"
-msgstr ""
+msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można odczytać komunikatu \"hello\"\n"
 
 #: fish/rc.c:139
 #, c-format
@@ -527,119 +553,126 @@ msgid ""
 "guestfish: protocol error: version mismatch, server version '%s' does not "
 "match client version '%s'.  The two versions must match exactly.\n"
 msgstr ""
+"guestfish: błąd protokołu: wersja się nie zgadza, wersja serwera \"%s\" nie "
+"zgadza się z wersją klienta \"%s\". Obie wersje muszą się dokładnie "
+"zgadzać.\n"
 
 #: fish/rc.c:213 fish/rc.c:227
 #, c-format
 msgid "guestfish: remote: looks like the server is not running\n"
-msgstr ""
+msgstr "guestfish: zdalnie: wygląda na to, że serwer nie jest uruchomiony\n"
 
 #: fish/rc.c:237 fish/rc.c:251
 #, c-format
 msgid "guestfish: protocol error: could not send initial greeting to server\n"
 msgstr ""
+"guestfish: błąd protokołu: nie można wysłać początkowego powitania do "
+"serwera\n"
 
 #: fish/rc.c:262
 #, c-format
 msgid "guestfish: protocol error: could not decode reply from server\n"
-msgstr ""
+msgstr "guestfish: błąd protokołu: nie można dekodować odpowiedzi od serwera\n"
 
 #: fish/reopen.c:36
 #, c-format
 msgid "'reopen' command takes no parameters\n"
-msgstr ""
+msgstr "polecenie \"reopen\" nie przyjmuje parametrów\n"
 
 #: fish/reopen.c:46
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "reopen: guestfs_create: failed to create handle\n"
-msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
+msgstr "reopen: guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
 
 #: fish/time.c:35
 #, c-format
 msgid "use 'time command [args...]'\n"
-msgstr ""
+msgstr "użyj \"time polecenie [parametry...]\"\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:205
 msgid "virt-inspector: no image or VM names given"
-msgstr ""
+msgstr "virt-inspector: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:302
 msgid "--fish output is only possible with a single OS\n"
 msgstr ""
+"wyjście --fish jest możliwe tylko za pomocą jednego systemu operacyjnego\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:328
 msgid "virt-inspector: no YAML support\n"
-msgstr ""
+msgstr "virt-inspector: brak obsługi YAML\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:366
 msgid "  Mountpoints:\n"
-msgstr ""
+msgstr "  Punkty montowania:\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:372
 msgid "  Filesystems:\n"
-msgstr ""
+msgstr "  Systemy plików:\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:390
 msgid "  Modprobe aliases:\n"
-msgstr ""
+msgstr "  Aliasy modprobe:\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:401
 msgid "  Initrd modules:\n"
-msgstr ""
+msgstr "  Moduły initrd:\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:410
 msgid "  Applications:\n"
-msgstr ""
+msgstr "  Aplikacje:\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:416
 msgid "  Kernels:\n"
-msgstr ""
+msgstr "  Jądra:\n"
 
 #: inspector/virt-inspector.pl:427
 msgid "  Windows Registry entries:\n"
-msgstr ""
+msgstr "  Wpisy rejestru Windows:\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:135
 msgid "open_guest: first parameter must be a string or an arrayref"
-msgstr ""
+msgstr "open_guest: pierwszy parametr musi być łańcuchem lub arrayref"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:142
 #, perl-brace-format
 msgid "guest image {imagename} does not exist or is not readable"
-msgstr ""
+msgstr "obraz gościa {imagename} nie istnieje lub jest nieczytelny"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:147
 msgid ""
 "open_guest: no libvirt support (install Sys::Virt, XML::XPath and XML::"
 "XPath::XMLParser)"
 msgstr ""
+"open_guest: brak obsługi libvirt (zainstaluj Sys::Virt, XML::XPath i XML::"
+"XPath::XMLParser)"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:152
-#, fuzzy
 msgid "open_guest: too many domains listed on command line"
-msgstr "guestfish: puste polecenie wiersza poleceń\n"
+msgstr "open_guest: za dużo domen w wierszu poleceń"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:156
 msgid "open_guest: cannot connect to libvirt"
-msgstr ""
+msgstr "open_guest: nie można połączyć się z libvirt"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:175
 #, perl-brace-format
 msgid "{imagename} is not the name of an inactive libvirt domain\n"
-msgstr ""
+msgstr "{imagename} nie jest nazwą nieaktywnej domeny libvirt\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:178
 #, perl-brace-format
 msgid "{imagename} is not the name of a libvirt domain\n"
-msgstr ""
+msgstr "{imagename} nie jest nazwą domeny libvirt\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:190
 #, perl-brace-format
 msgid "{imagename} seems to have no disk devices\n"
-msgstr ""
+msgstr "{imagename} wydaje się nie mieć żadnych urządzeń dysków\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:274
 msgid "resolve_windows_path: path must start with a / character"
-msgstr ""
+msgstr "resolve_windows_path: ścieżka musi zaczynać się od znaku /"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:397
 #, perl-brace-format
@@ -649,7 +682,7 @@ msgstr ""
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:440
 #, fuzzy, perl-brace-format
 msgid "cpio command failed: {error}"
-msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
+msgstr "polecenie reged nie powiodło się: {errormsg}"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:452
 #, perl-brace-format
@@ -662,39 +695,39 @@ msgid "file_architecture: unknown architecture: {path}"
 msgstr ""
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1007
-#, fuzzy, perl-brace-format
+#, perl-brace-format
 msgid "reged command failed: {errormsg}"
-msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
+msgstr "polecenie reged nie powiodło się: {errormsg}"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1016
 #, perl-brace-format
 msgid "no output from reged command: {errormsg}"
-msgstr ""
+msgstr "brak wyjście polecenia reged: {errormsg}"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1202
 #, perl-brace-format
 msgid "unknown filesystem label {label}\n"
-msgstr ""
+msgstr "nieznana etykieta systemu plików {label}\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1212
 #, perl-brace-format
 msgid "unknown filesystem UUID {uuid}\n"
-msgstr ""
+msgstr "nieznany UUID systemu plików {uuid}\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1235
 #, perl-brace-format
 msgid "unknown filesystem {fs}\n"
-msgstr ""
+msgstr "nieznany system plików {fs}\n"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1488
 #, perl-brace-format
 msgid "{path} doesn't match augeas pattern"
-msgstr ""
+msgstr "{path} nie zgadza się z wzorem augeas"
 
 #: perl/lib/Sys/Guestfs/Lib.pm:1538
 #, perl-brace-format
 msgid "{filename}: could not read initrd format"
-msgstr ""
+msgstr "{filename}: nie można odczytać formatu initrd"
 
 #: src/guestfs.c:309
 #, c-format
@@ -761,6 +794,8 @@ msgid ""
 "%s: command failed: If qemu is located on a non-standard path, try setting "
 "the LIBGUESTFS_QEMU environment variable."
 msgstr ""
+"%s: polecenie nie powiodło się: jeśli QEMU jest położone w niestandardowej "
+"ścieżce, spróbuj ustawienia zmiennej środowiskowej LIBGUESTFS_QEMU."
 
 #: src/guestfs.c:1440
 msgid "qemu has finished launching already"
@@ -968,76 +1003,95 @@ msgid ""
 "  --timeout n\n"
 "  -t n           Set launch timeout (default: %d seconds)\n"
 msgstr ""
+"libguestfs-test-tool: interaktywne narzędzie testowania\n"
+"Copyright (C) 2009 Red Hat Inc.\n"
+"Użycie:\n"
+"  libguestfs-test-tool [--opcje]\n"
+"Opcje:\n"
+"  --help         Wyświetla użycie\n"
+"  --helper libguestfs-test-tool-helper\n"
+"                 Program pomocniczy (domyślnie: %s)\n"
+"  --qemudir folder Podaje folder źródłowy QEMU\n"
+"  --qemu QEMU    Podaje plik binarny QEMU\n"
+"  --timeout n\n"
+"  -t n           Ustawia czas oczekiwania na uruchomienie\n"
+"                 (domyślnie: %d sekundy)\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:111
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: unknown long option: %s (%d)\n"
-msgstr "guestfish: nieoczekiwane polecenie wiersza poleceń 0x%x\n"
+msgstr "libguestfs-test-tool: nieznana długa opcja: %s (%d)\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:120
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: invalid timeout: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "libguestfs-test-tool: nieprawidłowy czas oczekiwania: %s\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:132
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: unexpected command line option 0x%x\n"
-msgstr "guestfish: nieoczekiwane polecenie wiersza poleceń 0x%x\n"
+msgstr "libguestfs-test-tool: nieoczekiwana opcja wiersza poleceń 0x%x\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:155
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to create libguestfs handle\n"
-msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
+msgstr ""
+"libguestfs-test-tool: utworzenie programu obsługi libguestfs nie powiodło "
+"się\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:160 test-tool/test-tool.c:166
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to add drive '%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "libguestfs-test-tool: dodanie napędu \"%s\" nie powiodło się\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:174
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: guestfs_version failed\n"
-msgstr ""
+msgstr "libguestfs-test-tool: guestfs_version nie powiodło się\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:191
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to launch appliance\n"
-msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
+msgstr "libguestfs-test-tool: uruchomienie przyrządu nie powiodło się\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:202
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed or timed out in 'wait_ready'\n"
 msgstr ""
+"libguestfs-test-tool: \"wait_ready\" nie powiodło się lub przekroczyło czas "
+"oczekiwania\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:214
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to run sfdisk\n"
-msgstr "guestfs_create: utworzenie programu obsługi nie powiodło się\n"
+msgstr "libguestfs-test-tool: wykonanie sfdisk nie powiodło się\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:220
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkfs.ext2\n"
-msgstr ""
+msgstr "libguestfs-test-tool: mkfs.ext2 nie powiodło się\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:226
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sda1 on /\n"
-msgstr ""
+msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sda1 w / nie powiodło się\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:232
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mkdir /iso\n"
-msgstr ""
+msgstr "libguestfs-test-tool: utworzenie folderu /iso nie powiodło się\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:238
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: failed to mount /dev/sdb on /iso\n"
-msgstr ""
+msgstr "libguestfs-test-tool: zamontowanie /dev/sdb w /iso nie powiodło się\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:246
 #, c-format
 msgid "libguestfs-test-tool: could not run helper program, or helper failed\n"
 msgstr ""
+"libguestfs-test-tool: nie można uruchomić programu pomocniczego lub program "
+"nie powiódł się\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:277
 #, c-format
@@ -1045,16 +1099,18 @@ msgid ""
 "LIBGUESTFS_QEMU environment variable is already set, so\n"
 "--qemu/--qemudir options cannot be used.\n"
 msgstr ""
+"Zmienna środowiskowa LIBGUESTFS_QEMU jest już ustawiona, więc nie można\n"
+"użyć opcji --qemu/--qemudir.\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:285
 #, c-format
 msgid "Binary '%s' does not exist or is not executable\n"
-msgstr ""
+msgstr "Plik binarny \"%s\" nie istnieje lub nie jest wykonywalny\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:299
 #, c-format
 msgid "%s: does not look like a qemu source directory\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: nie wygląda jak folder źródłowy QEMU\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:348
 #, c-format
@@ -1064,11 +1120,15 @@ msgid ""
 "\n"
 "Use the --helper option to specify the location of this program.\n"
 msgstr ""
+"Program pomocniczy narzędzia testowania \"libguestfs-test-tool-helper\" nie\n"
+"jest dostępny. Oczekiwano znalezienie go w \"%s\"\n"
+"\n"
+"Użyj opcji --helper, aby podać położenie tego programu.\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:364
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "command failed: %s"
-msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
+msgstr "polecenie nie powiodło się: %s"
 
 #: test-tool/test-tool.c:372
 #, c-format
@@ -1077,16 +1137,18 @@ msgid ""
 "is not statically linked.  This is a build error when this test tool\n"
 "was built.\n"
 msgstr ""
+"Program pomocniczy narzędzia testowania %s\n"
+"nie jest skonsolidowany statycznie. Jest to błąd budowania.\n"
 
 #: test-tool/test-tool.c:406
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "mkisofs command failed: %s\n"
-msgstr "zewnętrzne polecenie nie powiodło się: %s"
+msgstr "polecenie mkisofs nie powiodło się: %s\n"
 
 #: v2v/virt-v2v.pl:174
 msgid "virt-v2v: no image or VM names given"
-msgstr ""
+msgstr "virt-v2v: nie podano nazw obrazu lub maszyny wirtualnej"
 
 #: v2v/virt-v2v.pl:209
 msgid "multiboot operating systems are not supported by v2v"
-msgstr ""
+msgstr "systemy operacyjne multiboot nie są obsługiwane przez v2v"