Version 1.11.15.
[libguestfs.git] / po / pl.po
index eeec9b1..54d9e36 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?"
 "component=libguestfs&product=Virtualization+Tools\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-06 15:21+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-12 19:46+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-12-21 14:12+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
@@ -441,1645 +441,1651 @@ msgstr "bez przydzielania lub dodawania dysków po uruchomieniu\n"
 msgid "%s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
-#: fish/cmds.c:2601
+#: fish/cmds.c:2615
 msgid "Command"
 msgstr "Polecenie"
 
-#: fish/cmds.c:2601
+#: fish/cmds.c:2615
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: fish/cmds.c:2603
+#: fish/cmds.c:2617
 msgid "add a CD-ROM disk image to examine"
 msgstr "dodaje obraz płyty CD-ROM do sprawdzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2604
+#: fish/cmds.c:2618
 msgid "add the disk(s) from a named libvirt domain"
 msgstr "dodaje dyski z nazwanej domeny biblioteki libvirt"
 
-#: fish/cmds.c:2605 fish/cmds.c:2606
+#: fish/cmds.c:2619 fish/cmds.c:2620
 msgid "add an image to examine or modify"
 msgstr "dodaje obraz do sprawdzenia lub zmodyfikowania"
 
-#: fish/cmds.c:2607
+#: fish/cmds.c:2621
 msgid "add a drive in snapshot mode (read-only)"
 msgstr "dodaje napęd w trybie migawki (tylko do odczytu)"
 
-#: fish/cmds.c:2608
+#: fish/cmds.c:2622
 msgid "add a drive read-only specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr ""
 "dodaje napęd w trybie tylko do odczytu określając używaną emulację bloku QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2609
+#: fish/cmds.c:2623
 msgid "add a drive specifying the QEMU block emulation to use"
 msgstr "dodaje napęd określając używaną emulację bloku QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2610
+#: fish/cmds.c:2624
 msgid "allocate and add a disk file"
 msgstr "przydziela i dodaje plik dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2611
+#: fish/cmds.c:2625
 msgid "clear Augeas path"
 msgstr "czyści ścieżkę Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2612
+#: fish/cmds.c:2626
 msgid "close the current Augeas handle"
 msgstr "zamyka bieżący program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2613
+#: fish/cmds.c:2627
 msgid "define an Augeas node"
 msgstr "określa węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2614
+#: fish/cmds.c:2628
 msgid "define an Augeas variable"
 msgstr "określa zmienną Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2615
+#: fish/cmds.c:2629
 msgid "look up the value of an Augeas path"
 msgstr "wyszukuje wartość ścieżki Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2616
+#: fish/cmds.c:2630
 msgid "create a new Augeas handle"
 msgstr "tworzy nowy program obsługi Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2617
+#: fish/cmds.c:2631
 msgid "insert a sibling Augeas node"
 msgstr "umieszcza podrzędny węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2618
+#: fish/cmds.c:2632
 msgid "load files into the tree"
 msgstr "wczytuje pliki do drzewa"
 
-#: fish/cmds.c:2619
+#: fish/cmds.c:2633
 msgid "list Augeas nodes under augpath"
 msgstr "wyświetla listę węzłów Augeas pod augpath"
 
-#: fish/cmds.c:2620
+#: fish/cmds.c:2634
 msgid "return Augeas nodes which match augpath"
 msgstr "zwraca węzły Augeas, które pasują do augpath"
 
-#: fish/cmds.c:2621
+#: fish/cmds.c:2635
 msgid "move Augeas node"
 msgstr "przenosi węzeł Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2622
+#: fish/cmds.c:2636
 msgid "remove an Augeas path"
 msgstr "usuwa ścieżkę Augeas"
 
-#: fish/cmds.c:2623
+#: fish/cmds.c:2637
 msgid "write all pending Augeas changes to disk"
 msgstr "zapisuje wszystkie oczekujące zmiany Augeas na dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2624
+#: fish/cmds.c:2638
 msgid "set Augeas path to value"
 msgstr "ustawia ścieżkę Augeas na wartość"
 
-#: fish/cmds.c:2625
+#: fish/cmds.c:2639
 msgid "test availability of some parts of the API"
 msgstr "testuje dostępność niektórych części API"
 
-#: fish/cmds.c:2626
+#: fish/cmds.c:2640
 msgid "return a list of all optional groups"
 msgstr "zwraca listę wszystkich opcjonalnych grup"
 
-#: fish/cmds.c:2627
+#: fish/cmds.c:2641
 msgid "upload base64-encoded data to file"
 msgstr "wysyła dane zakodowane jako base64 do pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2628
+#: fish/cmds.c:2642
 msgid "download file and encode as base64"
 msgstr "pobiera plik i koduje go jako base64"
 
-#: fish/cmds.c:2629
+#: fish/cmds.c:2643
 msgid "flush device buffers"
 msgstr "czyści bufory urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2630
+#: fish/cmds.c:2644
 msgid "get blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2631
+#: fish/cmds.c:2645
 msgid "is block device set to read-only"
 msgstr "jest urządzeniem blokowym tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2632
+#: fish/cmds.c:2646
 msgid "get total size of device in bytes"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:2633
+#: fish/cmds.c:2647
 msgid "get sectorsize of block device"
 msgstr "uzyskuje rozmiar sektora urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2634
+#: fish/cmds.c:2648
 msgid "get total size of device in 512-byte sectors"
 msgstr "uzyskuje całkowity rozmiar urządzenia w 512 bitowych sektorach"
 
-#: fish/cmds.c:2635
+#: fish/cmds.c:2649
 msgid "reread partition table"
 msgstr "ponownie odczytuje tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2636
+#: fish/cmds.c:2650
 msgid "set blocksize of block device"
 msgstr "ustawia rozmiar bloku urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2637
+#: fish/cmds.c:2651
 msgid "set block device to read-only"
 msgstr "ustawia urządzenia blokowe w tryb tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2638
+#: fish/cmds.c:2652
 msgid "set block device to read-write"
 msgstr "ustawia urządzenie blokowe w tryb odczytu i zapisu"
 
-#: fish/cmds.c:2639
+#: fish/cmds.c:2653
 msgid "return true path on case-insensitive filesystem"
 msgstr ""
 "zwraca prawdziwą ścieżkę w systemach plików rozróżniających wielkość znaków"
 
-#: fish/cmds.c:2640
+#: fish/cmds.c:2654
 msgid "list the contents of a file"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2641
+#: fish/cmds.c:2655
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of file"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2642
+#: fish/cmds.c:2656
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of the contents of a device"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC zawartości urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2643
+#: fish/cmds.c:2657
 msgid "compute MD5, SHAx or CRC checksum of files in a directory"
 msgstr "oblicza sumy kontrolne MD5, SHAx lub CRC plików w katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2644
+#: fish/cmds.c:2658
 msgid "change file mode"
 msgstr "zmienia tryb pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2645 fish/cmds.c:2765
+#: fish/cmds.c:2659 fish/cmds.c:2779
 msgid "change file owner and group"
 msgstr "zmienia właściciela pliku i grupę"
 
-#: fish/cmds.c:2646
+#: fish/cmds.c:2660
 msgid "run a command from the guest filesystem"
 msgstr "wykonuje polecenie z systemu plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2647
+#: fish/cmds.c:2661
 msgid "run a command, returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie, zwracając wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:2648
+#: fish/cmds.c:2662
 msgid "add qemu parameters"
 msgstr "dodaje parametry QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2649
+#: fish/cmds.c:2663
 msgid "copy local files or directories into an image"
 msgstr "kopiuje lokalne pliki lub katalogi do obrazu"
 
-#: fish/cmds.c:2650
+#: fish/cmds.c:2664
 msgid "copy remote files or directories out of an image"
 msgstr "kopiuje zdalne pliki lub katalogi z obrazu"
 
-#: fish/cmds.c:2651
+#: fish/cmds.c:2665
 msgid "copy size bytes from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje bajty rozmiaru ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:2652
+#: fish/cmds.c:2666
 msgid "copy a file"
 msgstr "kopiuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2653
+#: fish/cmds.c:2667
 msgid "copy a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie kopiuje plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2654
+#: fish/cmds.c:2668
 msgid "copy from source to destination using dd"
 msgstr "kopiuje ze źródła do celu używając dd"
 
-#: fish/cmds.c:2655
+#: fish/cmds.c:2669
 msgid "debugging and internals"
 msgstr "debugowanie i wewnętrzne"
 
-#: fish/cmds.c:2656
+#: fish/cmds.c:2670
 msgid "debug the QEMU command line (internal use only)"
 msgstr "debuguje wiersz poleceń QEMU (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
-#: fish/cmds.c:2657
+#: fish/cmds.c:2671
 msgid "upload a file to the appliance (internal use only)"
 msgstr "wysyła plik do przyrządu (tylko do użytku wewnętrznego)"
 
-#: fish/cmds.c:2658
+#: fish/cmds.c:2672
 msgid "report file system disk space usage"
 msgstr "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2659
+#: fish/cmds.c:2673
 msgid "report file system disk space usage (human readable)"
 msgstr ""
 "zgłasza użycie przestrzeni systemu plików dysku (czytelne dla człowieka)"
 
-#: fish/cmds.c:2660
+#: fish/cmds.c:2674
 #, fuzzy
 msgid "display an image"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
-#: fish/cmds.c:2661
+#: fish/cmds.c:2675
 msgid "return kernel messages"
 msgstr "zwraca komunikaty jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2662
+#: fish/cmds.c:2676
 msgid "download a file to the local machine"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:2663
+#: fish/cmds.c:2677
 msgid "download a file to the local machine with offset and size"
 msgstr "pobiera plik do lokalnej maszyny z wyrównaniem i rozmiarem"
 
-#: fish/cmds.c:2664
+#: fish/cmds.c:2678
 msgid "drop kernel page cache, dentries and inodes"
 msgstr "odrzuca pamięć podręczną stron jądra, wpisy katalogów oraz i-węzły"
 
-#: fish/cmds.c:2665
+#: fish/cmds.c:2679
 msgid "estimate file space usage"
 msgstr "szacuje użycie przestrzeni plików"
 
-#: fish/cmds.c:2666
+#: fish/cmds.c:2680
 msgid "check an ext2/ext3 filesystem"
 msgstr "sprawdza system plików ext2/ext3"
 
-#: fish/cmds.c:2667
+#: fish/cmds.c:2681
 msgid "display a line of text"
 msgstr "wyświetla wiersz tekstu"
 
-#: fish/cmds.c:2668
+#: fish/cmds.c:2682
 msgid "echo arguments back to the client"
 msgstr "zwraca parametry z powrotem do klienta"
 
-#: fish/cmds.c:2669
+#: fish/cmds.c:2683
 msgid "edit a file"
 msgstr "modyfikuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2670 fish/cmds.c:2671 fish/cmds.c:2676 fish/cmds.c:2677
-#: fish/cmds.c:2710 fish/cmds.c:2711 fish/cmds.c:2960 fish/cmds.c:2961
-#: fish/cmds.c:2965 fish/cmds.c:2966 fish/cmds.c:2968 fish/cmds.c:2969
+#: fish/cmds.c:2684 fish/cmds.c:2685 fish/cmds.c:2690 fish/cmds.c:2691
+#: fish/cmds.c:2724 fish/cmds.c:2725 fish/cmds.c:2976 fish/cmds.c:2977
+#: fish/cmds.c:2981 fish/cmds.c:2982 fish/cmds.c:2984 fish/cmds.c:2985
 msgid "return lines matching a pattern"
 msgstr "zwraca wiersze zgadzające się ze wzorem"
 
-#: fish/cmds.c:2672
+#: fish/cmds.c:2686
 msgid "test if two files have equal contents"
 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
 
-#: fish/cmds.c:2673
+#: fish/cmds.c:2687
 msgid "test if file or directory exists"
 msgstr "testuje, czy plik lub katalog istnieje"
 
-#: fish/cmds.c:2674 fish/cmds.c:2675
+#: fish/cmds.c:2688 fish/cmds.c:2689
 msgid "preallocate a file in the guest filesystem"
 msgstr "przydziela przestrzeń plikowi w systemie plików gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2678
+#: fish/cmds.c:2692
 msgid "determine file type"
 msgstr "określa typ pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2679
+#: fish/cmds.c:2693
 msgid "detect the architecture of a binary file"
 msgstr "wykrywa architekturę pliku binarnego"
 
-#: fish/cmds.c:2680
+#: fish/cmds.c:2694
 msgid "return the size of the file in bytes"
 msgstr "zwraca rozmiar pliku w bajtach"
 
-#: fish/cmds.c:2681
+#: fish/cmds.c:2695
 msgid "fill a file with octets"
 msgstr "wypełnia plik oktetami"
 
-#: fish/cmds.c:2682
+#: fish/cmds.c:2696
 msgid "fill a file with a repeating pattern of bytes"
 msgstr "wypełnia plik powtarzającym się wzorem bajtów"
 
-#: fish/cmds.c:2683
+#: fish/cmds.c:2697
 msgid "find all files and directories"
 msgstr "znajduje wszystkie pliki i katalogi"
 
-#: fish/cmds.c:2684
+#: fish/cmds.c:2698
 msgid "find all files and directories, returning NUL-separated list"
 msgstr ""
 "znajduje wszystkie pliki i katalogi, zwracając listę oddzieloną znakiem NUL"
 
-#: fish/cmds.c:2685
+#: fish/cmds.c:2699
 msgid "find a filesystem by label"
 msgstr "znajduje system plików według etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2686
+#: fish/cmds.c:2700
 msgid "find a filesystem by UUID"
 msgstr "znajduje system plików według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2687
+#: fish/cmds.c:2701
 msgid "run the filesystem checker"
 msgstr "wykonuje sprawdzanie systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:2688
+#: fish/cmds.c:2702
 msgid "get the additional kernel options"
 msgstr "uzyskuje dodatkowe opcje jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2689
+#: fish/cmds.c:2703
 #, fuzzy
 msgid "get the attach method"
 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:2690
+#: fish/cmds.c:2704
 msgid "get autosync mode"
 msgstr "uzyskuje tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:2691
+#: fish/cmds.c:2705
 msgid "get direct appliance mode flag"
 msgstr "uzyskuje bezpośrednią flagę trybu przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:2692
+#: fish/cmds.c:2706
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2693
+#: fish/cmds.c:2707
 msgid "get the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2694
+#: fish/cmds.c:2708
 msgid "get memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje pamięć przydzieloną do podprocesów QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2695
+#: fish/cmds.c:2709
 msgid "get enable network flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia sieci"
 
-#: fish/cmds.c:2696
+#: fish/cmds.c:2710
 msgid "get the search path"
 msgstr "uzyskuje ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:2697
+#: fish/cmds.c:2711
 msgid "get PID of qemu subprocess"
 msgstr "uzyskuje PID podprocesu QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2698
+#: fish/cmds.c:2712
 msgid "get the qemu binary"
 msgstr "uzyskuje plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2699
+#: fish/cmds.c:2713
 msgid "get recovery process enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia procesu przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:2700
+#: fish/cmds.c:2714
 msgid "get SELinux enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:2701
+#: fish/cmds.c:2715
 msgid "get the current state"
 msgstr "uzyskuje bieżący stan"
 
-#: fish/cmds.c:2702
+#: fish/cmds.c:2716
 msgid "get command trace enabled flag"
 msgstr "uzyskuje flagę włączenia śledzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2703
+#: fish/cmds.c:2717
 msgid "get the current umask"
 msgstr "uzyskuje bieżące \"umask\""
 
-#: fish/cmds.c:2704
+#: fish/cmds.c:2718
 msgid "get verbose mode"
 msgstr "uzyskuje więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:2705
+#: fish/cmds.c:2719
 msgid "get SELinux security context"
 msgstr "uzyskuje kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:2706 fish/cmds.c:2766
+#: fish/cmds.c:2720 fish/cmds.c:2780
 msgid "get a single extended attribute"
 msgstr "uzyskuje pojedynczy atrybut rozszerzony"
 
-#: fish/cmds.c:2707 fish/cmds.c:2767
+#: fish/cmds.c:2721 fish/cmds.c:2781
 msgid "list extended attributes of a file or directory"
 msgstr "wyświetla listę rozszerzonych atrybutów pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2708
+#: fish/cmds.c:2722
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w poleceniach"
 
-#: fish/cmds.c:2709
+#: fish/cmds.c:2723
 msgid "expand a wildcard path"
 msgstr "rozwija wieloznaczniki w ścieżkach"
 
-#: fish/cmds.c:2712
+#: fish/cmds.c:2726
 msgid "install GRUB"
 msgstr "instaluje program GRUB"
 
-#: fish/cmds.c:2713
+#: fish/cmds.c:2727
 msgid "return first 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2714
+#: fish/cmds.c:2728
 msgid "return first N lines of a file"
 msgstr "zwraca pierwsze N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2715
+#: fish/cmds.c:2729
 msgid "dump a file in hexadecimal"
 msgstr "zrzuca plik w formacie szesnastkowym"
 
-#: fish/cmds.c:2716
+#: fish/cmds.c:2730
 msgid "edit with a hex editor"
 msgstr "modyfikuje za pomocą edytora szesnastkowego"
 
-#: fish/cmds.c:2717
+#: fish/cmds.c:2731
 msgid "list the contents of a single file in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę zawartości pojedynczego pliku w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:2718
+#: fish/cmds.c:2732
 msgid "list files in an initrd"
 msgstr "wyświetla listę plików w initrd"
 
-#: fish/cmds.c:2719
+#: fish/cmds.c:2733
 msgid "add an inotify watch"
 msgstr "dodaje obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2720
+#: fish/cmds.c:2734
 msgid "close the inotify handle"
 msgstr "zamyka program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2721
+#: fish/cmds.c:2735
 msgid "return list of watched files that had events"
 msgstr "zwraca listę obserwowanych plików, które miały zdarzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2722
+#: fish/cmds.c:2736
 msgid "create an inotify handle"
 msgstr "tworzy program obsługi inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2723
+#: fish/cmds.c:2737
 msgid "return list of inotify events"
 msgstr "zwraca listę zdarzeń inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2724
+#: fish/cmds.c:2738
 msgid "remove an inotify watch"
 msgstr "usuwa obserwację inotify"
 
-#: fish/cmds.c:2725
+#: fish/cmds.c:2739
 msgid "get architecture of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje architekturę badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2726
+#: fish/cmds.c:2740
 msgid "get distro of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje dystrybucję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2727
+#: fish/cmds.c:2741
 msgid "get drive letter mappings"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2728
+#: fish/cmds.c:2742
 msgid "get filesystems associated with inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemy plików powiązane z badanym systemem operacyjnym"
 
-#: fish/cmds.c:2729
+#: fish/cmds.c:2743
 #, fuzzy
 msgid "get format of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2730
+#: fish/cmds.c:2744
 msgid "get hostname of the operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę komputera systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2731
+#: fish/cmds.c:2745
 #, fuzzy
 msgid "get the icon corresponding to this operating system"
 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2732
+#: fish/cmds.c:2746
 msgid "get major version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje główną wersję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2733
+#: fish/cmds.c:2747
 msgid "get minor version of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje pomniejszą wersję badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2734
+#: fish/cmds.c:2748
 msgid "get mountpoints of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje punkty montowania badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2735
+#: fish/cmds.c:2749
 msgid "get package format used by the operating system"
 msgstr "uzyskuje typ formatu pakietów używanego przez system operacyjny"
 
-#: fish/cmds.c:2736
+#: fish/cmds.c:2750
 msgid "get package management tool used by the operating system"
 msgstr ""
 "uzyskuje narzędzie do zarządzania pakietami używane przez system operacyjny"
 
-#: fish/cmds.c:2737
+#: fish/cmds.c:2751
 msgid "get product name of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2738
+#: fish/cmds.c:2752
 #, fuzzy
 msgid "get product variant of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje nazwę produktu badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2739
+#: fish/cmds.c:2753
 msgid "return list of operating systems found by last inspection"
 msgstr ""
 "zwraca listę systemów operacyjnych odnalezionych przez ostatnie badanie"
 
-#: fish/cmds.c:2740
+#: fish/cmds.c:2754
 msgid "get type of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje typ badanego systemu operacyjnego"
 
-#: fish/cmds.c:2741
+#: fish/cmds.c:2755
 #, fuzzy
 msgid "get Windows CurrentControlSet of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
 
-#: fish/cmds.c:2742
+#: fish/cmds.c:2756
 msgid "get Windows systemroot of inspected operating system"
 msgstr "uzyskuje systemroot badanego systemu operacyjnego Windows"
 
-#: fish/cmds.c:2743
+#: fish/cmds.c:2757
 msgid "get live flag for install disk"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2744
+#: fish/cmds.c:2758
 msgid "get multipart flag for install disk"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2745
+#: fish/cmds.c:2759
 msgid "get netinst (network installer) flag for install disk"
 msgstr ""
 
-#: fish/cmds.c:2746
+#: fish/cmds.c:2760
 msgid "get list of applications installed in the operating system"
 msgstr "uzyskuje listę aplikacji zainstalowanych w systemie operacyjnym"
 
-#: fish/cmds.c:2747
+#: fish/cmds.c:2761
 msgid "inspect disk and return list of operating systems found"
 msgstr "bada dysk i zwraca listę odnalezionych systemów operacyjnych"
 
-#: fish/cmds.c:2748
+#: fish/cmds.c:2762
 msgid "test if block device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:2749
+#: fish/cmds.c:2763
 msgid "is busy processing a command"
 msgstr "jest zajęte przetwarzaniem polecenia"
 
-#: fish/cmds.c:2750
+#: fish/cmds.c:2764
 msgid "test if character device"
 msgstr "testuje, czy jest urządzeniem znakowym"
 
-#: fish/cmds.c:2751
+#: fish/cmds.c:2765
 msgid "is in configuration state"
 msgstr "jest w stanie konfiguracji"
 
-#: fish/cmds.c:2752
+#: fish/cmds.c:2766
 msgid "test if a directory"
 msgstr "testuje, czy jest katalogiem"
 
-#: fish/cmds.c:2753
+#: fish/cmds.c:2767
 msgid "test if FIFO (named pipe)"
 msgstr "testuje, czy jest FIFO (nazwanym potokiem)"
 
-#: fish/cmds.c:2754
+#: fish/cmds.c:2768
 msgid "test if a regular file"
 msgstr "testuje, czy jest zwykłym plikiem"
 
-#: fish/cmds.c:2755
+#: fish/cmds.c:2769
 msgid "is launching subprocess"
 msgstr "uruchamia podprocesy"
 
-#: fish/cmds.c:2756
+#: fish/cmds.c:2770
 msgid "test if device is a logical volume"
 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2757
+#: fish/cmds.c:2771
 msgid "is ready to accept commands"
 msgstr "jest gotowe na akceptowanie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:2758
+#: fish/cmds.c:2772
 msgid "test if socket"
 msgstr "testuje, czy jest gniazdem"
 
-#: fish/cmds.c:2759
+#: fish/cmds.c:2773
 msgid "test if symbolic link"
 msgstr "testuje, czy jest dowiązaniem symbolicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2760
+#: fish/cmds.c:2774
 #, fuzzy
 msgid "test if a file contains all zero bytes"
 msgstr "testuje, czy dwa pliki mają taką samą zawartość"
 
-#: fish/cmds.c:2761
+#: fish/cmds.c:2775
 #, fuzzy
 msgid "test if a device contains all zero bytes"
 msgstr "testuje, czy urządzenie jest woluminem logicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2762
+#: fish/cmds.c:2776
 msgid "kill the qemu subprocess"
 msgstr "niszczy podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2763
+#: fish/cmds.c:2777
 msgid "launch the qemu subprocess"
 msgstr "uruchamia podproces QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2764
+#: fish/cmds.c:2778
 msgid "change working directory"
 msgstr "zmienia katalog roboczy"
 
-#: fish/cmds.c:2768
+#: fish/cmds.c:2782
 #, fuzzy
 msgid "list 9p filesystems"
 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
 
-#: fish/cmds.c:2769
+#: fish/cmds.c:2783
 msgid "list the block devices"
 msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
 
-#: fish/cmds.c:2770
+#: fish/cmds.c:2784
+#, fuzzy
+msgid "list device mapper devices"
+msgstr "wyświetla listę urządzeń blokowych"
+
+#: fish/cmds.c:2785
 msgid "list filesystems"
 msgstr "wyświetla listę systemów plików"
 
-#: fish/cmds.c:2771
+#: fish/cmds.c:2786
 msgid "list the partitions"
 msgstr "wyświetla listę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2772
+#: fish/cmds.c:2787
 msgid "list the files in a directory (long format)"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu (długi format)"
 
-#: fish/cmds.c:2773 fish/cmds.c:2774
+#: fish/cmds.c:2788 fish/cmds.c:2789
 msgid "create a hard link"
 msgstr "tworzy twarde dowiązanie"
 
-#: fish/cmds.c:2775 fish/cmds.c:2776
+#: fish/cmds.c:2790 fish/cmds.c:2791
 msgid "create a symbolic link"
 msgstr "tworzy dowiązanie symboliczne"
 
-#: fish/cmds.c:2777 fish/cmds.c:2869
+#: fish/cmds.c:2792 fish/cmds.c:2885
 msgid "remove extended attribute of a file or directory"
 msgstr "usuwa rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2778
+#: fish/cmds.c:2793
 msgid "list the files in a directory"
 msgstr "wyświetla listę plików w katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2779 fish/cmds.c:2896
+#: fish/cmds.c:2794 fish/cmds.c:2912
 msgid "set extended attribute of a file or directory"
 msgstr "ustawia rozszerzony atrybut pliku lub katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2780
+#: fish/cmds.c:2795
 msgid "get file information for a symbolic link"
 msgstr "uzyskuje informacje o dowiązaniu symbolicznym"
 
-#: fish/cmds.c:2781
+#: fish/cmds.c:2796
 msgid "lstat on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lstat na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:2782
+#: fish/cmds.c:2797
 msgid "add a key on a LUKS encrypted device"
 msgstr "dodaje klucz do zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2783
+#: fish/cmds.c:2798
 msgid "close a LUKS device"
 msgstr "zamyka urządzenie LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2784 fish/cmds.c:2785
+#: fish/cmds.c:2799 fish/cmds.c:2800
 msgid "format a block device as a LUKS encrypted device"
 msgstr "formatuje urządzenie blokowe jako zaszyfrowane urządzenie LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2786
+#: fish/cmds.c:2801
 msgid "remove a key from a LUKS encrypted device"
 msgstr "usuwa klucz z zaszyfrowanego urządzenia LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2787
+#: fish/cmds.c:2802
 msgid "open a LUKS-encrypted block device"
 msgstr "otwiera urządzenie blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS"
 
-#: fish/cmds.c:2788
+#: fish/cmds.c:2803
 msgid "open a LUKS-encrypted block device read-only"
 msgstr ""
 "otwiera urządzenia blokowe zaszyfrowane za pomocą LUKS w trybie tylko do "
 "odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2789
+#: fish/cmds.c:2804
 msgid "create an LVM logical volume"
 msgstr "tworzy wolumin logiczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2790
+#: fish/cmds.c:2805
 msgid "get canonical name of an LV"
 msgstr "uzyskuje kanoniczną nazwę woluminu logicznego"
 
-#: fish/cmds.c:2791
+#: fish/cmds.c:2806
 msgid "clear LVM device filter"
 msgstr "czyści filtr urządzeń LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2792
+#: fish/cmds.c:2807
 msgid "remove all LVM LVs, VGs and PVs"
 msgstr ""
 "usuwa wszystkie woluminy logiczne, grupy woluminów i woluminy fizyczne LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2793
+#: fish/cmds.c:2808
 msgid "set LVM device filter"
 msgstr "ustawia filtr urządzeń LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2794
+#: fish/cmds.c:2809
 msgid "remove an LVM logical volume"
 msgstr "usuwa wolumin logiczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2795
+#: fish/cmds.c:2810
 msgid "rename an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia nazwę woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2796
+#: fish/cmds.c:2811
 msgid "resize an LVM logical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu logicznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2797
+#: fish/cmds.c:2812
 msgid "expand an LV to fill free space"
 msgstr "rozszerza wolumin logiczny, aby wypełnić wolne miejsce"
 
-#: fish/cmds.c:2798 fish/cmds.c:2799
+#: fish/cmds.c:2813 fish/cmds.c:2814
 msgid "list the LVM logical volumes (LVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów logicznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2800
+#: fish/cmds.c:2815
 msgid "get the UUID of a logical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu logicznego"
 
-#: fish/cmds.c:2801
+#: fish/cmds.c:2816
 msgid "lgetxattr on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie lgetxattr na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:2802
+#: fish/cmds.c:2817
 msgid "open the manual"
 msgstr "otwiera podręcznik"
 
-#: fish/cmds.c:2803
+#: fish/cmds.c:2818
 msgid "create a directory"
 msgstr "tworzy katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2804
+#: fish/cmds.c:2819
 msgid "create a directory with a particular mode"
 msgstr "tworzy katalog za pomocą konkretnego trybu"
 
-#: fish/cmds.c:2805
+#: fish/cmds.c:2820
 msgid "create a directory and parents"
 msgstr "tworzy katalog i katalogi nadrzędne"
 
-#: fish/cmds.c:2806
+#: fish/cmds.c:2821
 msgid "create a temporary directory"
 msgstr "tworzy katalog tymczasowy"
 
-#: fish/cmds.c:2807 fish/cmds.c:2808 fish/cmds.c:2809
+#: fish/cmds.c:2822 fish/cmds.c:2823 fish/cmds.c:2824
 msgid "make ext2/3/4 filesystem with external journal"
 msgstr "tworzy system plików ext2/3/4 z zewnętrzną kroniką"
 
-#: fish/cmds.c:2810
+#: fish/cmds.c:2825
 msgid "make ext2/3/4 external journal"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2811
+#: fish/cmds.c:2826
 msgid "make ext2/3/4 external journal with label"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2812
+#: fish/cmds.c:2827
 msgid "make ext2/3/4 external journal with UUID"
 msgstr "tworzy zewnętrzną kronikę ext2/3/4 za pomocą UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2813
+#: fish/cmds.c:2828
 msgid "make FIFO (named pipe)"
 msgstr "tworzy FIFO (nazwany potok)"
 
-#: fish/cmds.c:2814 fish/cmds.c:2816
+#: fish/cmds.c:2829 fish/cmds.c:2831
 msgid "make a filesystem"
 msgstr "tworzy system plików"
 
-#: fish/cmds.c:2815
+#: fish/cmds.c:2830
 msgid "make a filesystem with block size"
 msgstr "tworzy system plików za pomocą rozmiaru bloków"
 
-#: fish/cmds.c:2817
+#: fish/cmds.c:2832
 msgid "create a mountpoint"
 msgstr "tworzy punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2818
+#: fish/cmds.c:2833
 msgid "make block, character or FIFO devices"
 msgstr "tworzy urządzenia blokowe, znakowe lub FIFO"
 
-#: fish/cmds.c:2819
+#: fish/cmds.c:2834
 msgid "make block device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia blokowego"
 
-#: fish/cmds.c:2820
+#: fish/cmds.c:2835
 msgid "make char device node"
 msgstr "tworzy węzeł urządzenia znakowego"
 
-#: fish/cmds.c:2821
+#: fish/cmds.c:2836
 msgid "create a swap partition"
 msgstr "tworzy partycję wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:2822
+#: fish/cmds.c:2837
 msgid "create a swap partition with a label"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą etykiety"
 
-#: fish/cmds.c:2823
+#: fish/cmds.c:2838
 msgid "create a swap partition with an explicit UUID"
 msgstr "tworzy partycję wymiany za pomocą jawnego UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2824
+#: fish/cmds.c:2839
 msgid "create a swap file"
 msgstr "tworzy plik wymiany"
 
-#: fish/cmds.c:2825
+#: fish/cmds.c:2840
 msgid "load a kernel module"
 msgstr "wczytuje moduł jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2826
+#: fish/cmds.c:2841
 msgid "view a file"
 msgstr "wyświetla plik"
 
-#: fish/cmds.c:2827
+#: fish/cmds.c:2842
 msgid "mount a guest disk at a position in the filesystem"
 msgstr "montuje dysk gościa na pozycji w systemie plików"
 
-#: fish/cmds.c:2828
+#: fish/cmds.c:2843
 #, fuzzy
 msgid "mount 9p filesystem"
 msgstr "odmontowuje system plików"
 
-#: fish/cmds.c:2829
+#: fish/cmds.c:2844
 msgid "mount a file using the loop device"
 msgstr "montuje plik używając urządzenia loop"
 
-#: fish/cmds.c:2830
+#: fish/cmds.c:2845
 msgid "mount a guest disk with mount options"
 msgstr "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2831
+#: fish/cmds.c:2846
 msgid "mount a guest disk, read-only"
 msgstr "montuje dysk gościa, tylko do odczytu"
 
-#: fish/cmds.c:2832
+#: fish/cmds.c:2847
 msgid "mount a guest disk with mount options and vfstype"
 msgstr ""
 "montuje dysk gościa za pomocą opcji montowania i typu wirtualnego systemu "
 "plików"
 
-#: fish/cmds.c:2833
+#: fish/cmds.c:2848
 msgid "show mountpoints"
 msgstr "wyświetla punkty montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2834
+#: fish/cmds.c:2849
 msgid "show mounted filesystems"
 msgstr "wyświetla zamontowane systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:2835
+#: fish/cmds.c:2850
 msgid "move a file"
 msgstr "przenosi plik"
 
-#: fish/cmds.c:2836
+#: fish/cmds.c:2851
 msgid "probe NTFS volume"
 msgstr "wykrywa wolumin NTFS"
 
-#: fish/cmds.c:2837
+#: fish/cmds.c:2852 fish/cmds.c:2853
 msgid "resize an NTFS filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS"
 
-#: fish/cmds.c:2838
+#: fish/cmds.c:2854
 msgid "resize an NTFS filesystem (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików NTFS (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2839
+#: fish/cmds.c:2855
 msgid "add a partition to the device"
 msgstr "dodaje partycję do urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2840
+#: fish/cmds.c:2856
 msgid "delete a partition"
 msgstr "usuwa partycję"
 
-#: fish/cmds.c:2841
+#: fish/cmds.c:2857
 msgid "partition whole disk with a single primary partition"
 msgstr "Partycjonuje cały dysk za pomocą pojedynczej partycji podstawowej"
 
-#: fish/cmds.c:2842
+#: fish/cmds.c:2858
 msgid "return true if a partition is bootable"
 msgstr "zwraca wartość \"true\", jeśli partycja jest startowa"
 
-#: fish/cmds.c:2843
+#: fish/cmds.c:2859
 msgid "get the MBR type byte (ID byte) from a partition"
 msgstr "uzyskuje bajt typu MBR (bajt identyfikatora) z partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2844
+#: fish/cmds.c:2860
 msgid "get the partition table type"
 msgstr "uzyskuje typ tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2845
+#: fish/cmds.c:2861
 msgid "create an empty partition table"
 msgstr "tworzy pustą tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2846
+#: fish/cmds.c:2862
 msgid "list partitions on a device"
 msgstr "wyświetla listę partycji na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2847
+#: fish/cmds.c:2863
 msgid "make a partition bootable"
 msgstr "zmienia partycję na startową"
 
-#: fish/cmds.c:2848
+#: fish/cmds.c:2864
 msgid "set the MBR type byte (ID byte) of a partition"
 msgstr "ustawia bajt typu MBR (bajt identyfikatora) partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2849
+#: fish/cmds.c:2865
 msgid "set partition name"
 msgstr "ustawia nazwę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2850
+#: fish/cmds.c:2866
 msgid "convert partition name to device name"
 msgstr "konwertuje nazwę partycji na nazwę urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2851
+#: fish/cmds.c:2867
 msgid "ping the guest daemon"
 msgstr "odpytuje demona gościa"
 
-#: fish/cmds.c:2852
+#: fish/cmds.c:2868
 msgid "read part of a file"
 msgstr "odczytuje część pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2853
+#: fish/cmds.c:2869
 msgid "read part of a device"
 msgstr "odczytuje część urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2854
+#: fish/cmds.c:2870
 msgid "create an LVM physical volume"
 msgstr "tworzy wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2855
+#: fish/cmds.c:2871
 msgid "remove an LVM physical volume"
 msgstr "usuwa wolumin fizyczny LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2856
+#: fish/cmds.c:2872
 msgid "resize an LVM physical volume"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2857
+#: fish/cmds.c:2873
 msgid "resize an LVM physical volume (with size)"
 msgstr "zmienia rozmiar woluminu fizycznego LVM (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2858 fish/cmds.c:2859
+#: fish/cmds.c:2874 fish/cmds.c:2875
 msgid "list the LVM physical volumes (PVs)"
 msgstr "wyświetla listę woluminów fizycznych LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2860
+#: fish/cmds.c:2876
 msgid "get the UUID of a physical volume"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminu fizycznego"
 
-#: fish/cmds.c:2861
+#: fish/cmds.c:2877
 msgid "write to part of a file"
 msgstr "zapisuje do części pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2862
+#: fish/cmds.c:2878
 msgid "write to part of a device"
 msgstr "zapisuje do części urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2863
+#: fish/cmds.c:2879
 msgid "read a file"
 msgstr "odczytuje plik"
 
-#: fish/cmds.c:2864
+#: fish/cmds.c:2880
 msgid "read file as lines"
 msgstr "odczytuje plik jako wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:2865
+#: fish/cmds.c:2881
 msgid "read directories entries"
 msgstr "odczytuje wpisy katalogów"
 
-#: fish/cmds.c:2866
+#: fish/cmds.c:2882
 msgid "read the target of a symbolic link"
 msgstr "odczytuje cel dowiązania symbolicznego"
 
-#: fish/cmds.c:2867
+#: fish/cmds.c:2883
 msgid "readlink on multiple files"
 msgstr "wykonuje polecenie readlink na wielu plikach"
 
-#: fish/cmds.c:2868
+#: fish/cmds.c:2884
 msgid "canonicalized absolute pathname"
 msgstr "kanoniczna nazwa ścieżki bezwzględnej"
 
-#: fish/cmds.c:2870
+#: fish/cmds.c:2886
 msgid "close and reopen libguestfs handle"
 msgstr "zamyka i ponownie otwiera program obsługi libguestfs"
 
-#: fish/cmds.c:2871
+#: fish/cmds.c:2887
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem"
 msgstr "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4"
 
-#: fish/cmds.c:2872
+#: fish/cmds.c:2888
 #, fuzzy
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem to the minimum size"
 msgstr ""
 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2873
+#: fish/cmds.c:2889
 msgid "resize an ext2, ext3 or ext4 filesystem (with size)"
 msgstr ""
 "zmienia rozmiar systemu plików ext2, ext3 lub ext4 (za pomocą rozmiaru)"
 
-#: fish/cmds.c:2874
+#: fish/cmds.c:2890
 msgid "remove a file"
 msgstr "usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:2875
+#: fish/cmds.c:2891
 msgid "remove a file or directory recursively"
 msgstr "rekursywnie usuwa plik lub katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2876
+#: fish/cmds.c:2892
 msgid "remove a directory"
 msgstr "usuwa katalog"
 
-#: fish/cmds.c:2877
+#: fish/cmds.c:2893
 msgid "remove a mountpoint"
 msgstr "usuwa punkt montowania"
 
-#: fish/cmds.c:2878
+#: fish/cmds.c:2894
 msgid "scrub (securely wipe) a device"
 msgstr "bezpiecznie usuwa zawartość urządzenia"
 
-#: fish/cmds.c:2879
+#: fish/cmds.c:2895
 msgid "scrub (securely wipe) a file"
 msgstr "bezpiecznie usuwa plik"
 
-#: fish/cmds.c:2880
+#: fish/cmds.c:2896
 msgid "scrub (securely wipe) free space"
 msgstr "bezpiecznie usuwa wolne miejsce"
 
-#: fish/cmds.c:2881
+#: fish/cmds.c:2897
 msgid "add options to kernel command line"
 msgstr "dodaje opcje do wiersza poleceń jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2882
+#: fish/cmds.c:2898
 #, fuzzy
 msgid "set the attach method"
 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:2883
+#: fish/cmds.c:2899
 msgid "set autosync mode"
 msgstr "ustawia tryb automatycznej synchronizacji"
 
-#: fish/cmds.c:2884
+#: fish/cmds.c:2900
 msgid "enable or disable direct appliance mode"
 msgstr "włącza lub wyłącza tryb bezpośredniego przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:2885
+#: fish/cmds.c:2901
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem label"
 msgstr "ustawia etykietę systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2886
+#: fish/cmds.c:2902
 msgid "set the ext2/3/4 filesystem UUID"
 msgstr "ustawia UUID systemu plików ext2/3/4"
 
-#: fish/cmds.c:2887
+#: fish/cmds.c:2903
 msgid "set memory allocated to the qemu subprocess"
 msgstr "ustawia pamięć przydzieloną podprocesowi QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2888
+#: fish/cmds.c:2904
 msgid "set enable network flag"
 msgstr "ustawia flagę włączenia sieci"
 
-#: fish/cmds.c:2889
+#: fish/cmds.c:2905
 msgid "set the search path"
 msgstr "ustawia ścieżkę wyszukiwania"
 
-#: fish/cmds.c:2890
+#: fish/cmds.c:2906
 msgid "set the qemu binary"
 msgstr "ustawia plik binarny QEMU"
 
-#: fish/cmds.c:2891
+#: fish/cmds.c:2907
 msgid "enable or disable the recovery process"
 msgstr "włącza lub wyłącza proces przywracania"
 
-#: fish/cmds.c:2892
+#: fish/cmds.c:2908
 msgid "set SELinux enabled or disabled at appliance boot"
 msgstr ""
 "ustawia włączenie lub wyłączenie SELinuksa podczas uruchamiania przyrządu"
 
-#: fish/cmds.c:2893
+#: fish/cmds.c:2909
 msgid "enable or disable command traces"
 msgstr "włącza lub wyłącza śledzenie poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:2894
+#: fish/cmds.c:2910
 msgid "set verbose mode"
 msgstr "ustawia wyświetlanie więcej komunikatów"
 
-#: fish/cmds.c:2895
+#: fish/cmds.c:2911
 msgid "set SELinux security context"
 msgstr "ustawia kontekst bezpieczeństwa SELinuksa"
 
-#: fish/cmds.c:2897 fish/cmds.c:2898
+#: fish/cmds.c:2913 fish/cmds.c:2914
 msgid "create partitions on a block device"
 msgstr "tworzy partycje na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:2899
+#: fish/cmds.c:2915
 msgid "modify a single partition on a block device"
 msgstr "modyfikuje pojedynczą partycję na urządzeniu blokowym"
 
-#: fish/cmds.c:2900
+#: fish/cmds.c:2916
 msgid "display the disk geometry from the partition table"
 msgstr "wyświetla geometrię dysku z tablicy partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2901
+#: fish/cmds.c:2917
 msgid "display the kernel geometry"
 msgstr "wyświetla geometrię jądra"
 
-#: fish/cmds.c:2902
+#: fish/cmds.c:2918
 msgid "display the partition table"
 msgstr "wyświetla tablicę partycji"
 
-#: fish/cmds.c:2903
+#: fish/cmds.c:2919
 msgid "run a command via the shell"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę"
 
-#: fish/cmds.c:2904
+#: fish/cmds.c:2920
 msgid "run a command via the shell returning lines"
 msgstr "wykonuje polecenie przez powłokę zwracającą wiersze"
 
-#: fish/cmds.c:2905
+#: fish/cmds.c:2921
 msgid "sleep for some seconds"
 msgstr "usypia na kilka sekund"
 
-#: fish/cmds.c:2906
+#: fish/cmds.c:2922
 msgid "create a sparse disk image and add"
 msgstr "tworzy rzadki obraz dysku i dodaje go"
 
-#: fish/cmds.c:2907
+#: fish/cmds.c:2923
 msgid "get file information"
 msgstr "uzyskuje informacje o pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2908
+#: fish/cmds.c:2924
 msgid "get file system statistics"
 msgstr "uzyskuje statystyki systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:2909 fish/cmds.c:2910
+#: fish/cmds.c:2925 fish/cmds.c:2926
 msgid "print the printable strings in a file"
 msgstr "wyświetla widoczne znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2911
+#: fish/cmds.c:2927
 msgid "list supported groups of commands"
 msgstr "wyświetla listę obsługiwanych grup poleceń"
 
-#: fish/cmds.c:2912
+#: fish/cmds.c:2928
 msgid "disable swap on device"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2913
+#: fish/cmds.c:2929
 msgid "disable swap on file"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2914
+#: fish/cmds.c:2930
 msgid "disable swap on labeled swap partition"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:2915
+#: fish/cmds.c:2931
 msgid "disable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "wyłącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2916
+#: fish/cmds.c:2932
 msgid "enable swap on device"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2917
+#: fish/cmds.c:2933
 msgid "enable swap on file"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2918
+#: fish/cmds.c:2934
 msgid "enable swap on labeled swap partition"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany z etykietą"
 
-#: fish/cmds.c:2919
+#: fish/cmds.c:2935
 msgid "enable swap on swap partition by UUID"
 msgstr "włącza przestrzeń wymiany na partycji wymiany według UUID"
 
-#: fish/cmds.c:2920
+#: fish/cmds.c:2936
 msgid "sync disks, writes are flushed through to the disk image"
 msgstr "synchronizuje dyski, zapisy są równo rozmieszczone na obrazie dysku"
 
-#: fish/cmds.c:2921
+#: fish/cmds.c:2937
 msgid "return last 10 lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie 10 wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2922
+#: fish/cmds.c:2938
 msgid "return last N lines of a file"
 msgstr "zwraca ostatnie N wierszy pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2923
+#: fish/cmds.c:2939
 msgid "unpack tarfile to directory"
 msgstr "rozpakowuje plik tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2924
+#: fish/cmds.c:2940
 msgid "pack directory into tarfile"
 msgstr "pakuje katalog do pliku tar"
 
-#: fish/cmds.c:2925 fish/cmds.c:2932
+#: fish/cmds.c:2941 fish/cmds.c:2948
 msgid "unpack compressed tarball to directory"
 msgstr "rozpakowuje skompresowane archiwum tar do katalogu"
 
-#: fish/cmds.c:2926 fish/cmds.c:2933
+#: fish/cmds.c:2942 fish/cmds.c:2949
 msgid "pack directory into compressed tarball"
 msgstr "pakuje katalog do skompresowanego archiwum tar"
 
-#: fish/cmds.c:2927
+#: fish/cmds.c:2943
 msgid "print elapsed time taken to run a command"
 msgstr "wyświetla czas wykonania polecenia"
 
-#: fish/cmds.c:2928
+#: fish/cmds.c:2944
 msgid "update file timestamps or create a new file"
 msgstr "aktualizuje znaczniki czasu plików lub tworzy nowy plik"
 
-#: fish/cmds.c:2929
+#: fish/cmds.c:2945
 msgid "truncate a file to zero size"
 msgstr "obcina plik do zerowego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:2930
+#: fish/cmds.c:2946
 msgid "truncate a file to a particular size"
 msgstr "obcina plik do konkretnego rozmiaru"
 
-#: fish/cmds.c:2931
+#: fish/cmds.c:2947
 msgid "get ext2/ext3/ext4 superblock details"
 msgstr "uzyskuje szczegóły superbloków ext2/ext3/ext4"
 
-#: fish/cmds.c:2934
+#: fish/cmds.c:2950
 msgid "set file mode creation mask (umask)"
 msgstr "ustawia maskę tworzenia trybu pliku (umask)"
 
-#: fish/cmds.c:2935
+#: fish/cmds.c:2951
 msgid "unmount a filesystem"
 msgstr "odmontowuje system plików"
 
-#: fish/cmds.c:2936
+#: fish/cmds.c:2952
 msgid "unmount all filesystems"
 msgstr "odmontowuje wszystkie systemy plików"
 
-#: fish/cmds.c:2937
+#: fish/cmds.c:2953
 msgid "upload a file from the local machine"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny"
 
-#: fish/cmds.c:2938
+#: fish/cmds.c:2954
 msgid "upload a file from the local machine with offset"
 msgstr "wysyła plik z lokalnej maszyny z wyrównaniem"
 
-#: fish/cmds.c:2939
+#: fish/cmds.c:2955
 msgid "set timestamp of a file with nanosecond precision"
 msgstr "ustawia znaczniki czasu pliku z nanosekundową dokładnością"
 
-#: fish/cmds.c:2940
+#: fish/cmds.c:2956
 msgid "get the library version number"
 msgstr "uzyskuje numer wersji biblioteki"
 
-#: fish/cmds.c:2941
+#: fish/cmds.c:2957
 msgid "get the filesystem label"
 msgstr "uzyskuje etykietę systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:2942
+#: fish/cmds.c:2958
 msgid "get the Linux VFS type corresponding to a mounted device"
 msgstr ""
 "uzyskuje typ wirtualnego systemu plików systemu Linux odpowiadający "
 "zamontowanemu urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2943
+#: fish/cmds.c:2959
 msgid "get the filesystem UUID"
 msgstr "uzyskuje UUID systemu plików"
 
-#: fish/cmds.c:2944
+#: fish/cmds.c:2960
 msgid "activate or deactivate some volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje niektóre grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:2945
+#: fish/cmds.c:2961
 msgid "activate or deactivate all volume groups"
 msgstr "aktywuje lub deaktywuje wszystkie grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:2946
+#: fish/cmds.c:2962
 msgid "create an LVM volume group"
 msgstr "tworzy grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2947
+#: fish/cmds.c:2963
 msgid "get the LV UUIDs of all LVs in the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID wszystkich woluminów logicznych w grupie woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:2948
+#: fish/cmds.c:2964
 msgid "get the PV UUIDs containing the volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID woluminów fizycznych zawierających grupę woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:2949
+#: fish/cmds.c:2965
 msgid "remove an LVM volume group"
 msgstr "usuwa grupę woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2950
+#: fish/cmds.c:2966
 msgid "rename an LVM volume group"
 msgstr "zmienia nazwę grupy woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2951 fish/cmds.c:2952
+#: fish/cmds.c:2967 fish/cmds.c:2968
 msgid "list the LVM volume groups (VGs)"
 msgstr "wyświetla listę grup woluminów LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2953
+#: fish/cmds.c:2969
 msgid "rescan for LVM physical volumes, volume groups and logical volumes"
 msgstr ""
 "ponownie skanuje woluminy fizyczne, grupy woluminów i woluminy logiczne LVM"
 
-#: fish/cmds.c:2954
+#: fish/cmds.c:2970
 msgid "get the UUID of a volume group"
 msgstr "uzyskuje UUID grupy woluminów"
 
-#: fish/cmds.c:2955
+#: fish/cmds.c:2971
 msgid "count characters in a file"
 msgstr "liczy znaki w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2956
+#: fish/cmds.c:2972
 msgid "count lines in a file"
 msgstr "liczy wiersze w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2957
+#: fish/cmds.c:2973
 msgid "count words in a file"
 msgstr "liczy wyrazy w pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2958
+#: fish/cmds.c:2974
 msgid "create a new file"
 msgstr "tworzy nowy plik"
 
-#: fish/cmds.c:2959
+#: fish/cmds.c:2975
 msgid "create a file"
 msgstr "tworzy plik"
 
-#: fish/cmds.c:2962
+#: fish/cmds.c:2978
 msgid "write zeroes to the device"
 msgstr "zapisuje zera na urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2963
+#: fish/cmds.c:2979
 msgid "write zeroes to an entire device"
 msgstr "zapisuje zera na całym urządzeniu"
 
-#: fish/cmds.c:2964
+#: fish/cmds.c:2980
 msgid "zero unused inodes and disk blocks on ext2/3 filesystem"
 msgstr "zeruje nieużywane i-węzły i bloki dysków na systemie plików ext2/3"
 
-#: fish/cmds.c:2967
+#: fish/cmds.c:2983
 msgid "determine file type inside a compressed file"
 msgstr "ustala typ pliku wewnątrz skompresowanego pliku"
 
-#: fish/cmds.c:2970
+#: fish/cmds.c:2986
 msgid "Use -h <cmd> / help <cmd> to show detailed help for a command."
 msgstr ""
 "Należy użyć -h <polecenie>/help <polecenie>, aby wyświetlić szczegółową "
 "pomoc polecenia. Użyj -h <cmd>/help <cmd>, aby wyświetlić szczegółową pomoc "
 "o poleceniu."
 
-#: fish/cmds.c:3288 fish/cmds.c:3302 fish/cmds.c:3318 fish/cmds.c:3335
-#: fish/cmds.c:3352 fish/cmds.c:3370 fish/cmds.c:3389 fish/cmds.c:3405
-#: fish/cmds.c:3423 fish/cmds.c:3439 fish/cmds.c:3457 fish/cmds.c:3473
-#: fish/cmds.c:3490 fish/cmds.c:3505 fish/cmds.c:3523 fish/cmds.c:3538
-#: fish/cmds.c:3554 fish/cmds.c:3570 fish/cmds.c:3586 fish/cmds.c:3602
-#: fish/cmds.c:3618 fish/cmds.c:3636 fish/cmds.c:3669 fish/cmds.c:3685
-#: fish/cmds.c:3701 fish/cmds.c:3720 fish/cmds.c:3735 fish/cmds.c:3753
-#: fish/cmds.c:3768 fish/cmds.c:3786 fish/cmds.c:3801 fish/cmds.c:3819
-#: fish/cmds.c:3834 fish/cmds.c:3853 fish/cmds.c:3872 fish/cmds.c:3890
-#: fish/cmds.c:3910 fish/cmds.c:3929 fish/cmds.c:3949 fish/cmds.c:3969
-#: fish/cmds.c:3989 fish/cmds.c:4008 fish/cmds.c:4027 fish/cmds.c:4047
-#: fish/cmds.c:4067 fish/cmds.c:4087 fish/cmds.c:4102 fish/cmds.c:4118
-#: fish/cmds.c:4190 fish/cmds.c:4208 fish/cmds.c:4225 fish/cmds.c:4309
-#: fish/cmds.c:4329 fish/cmds.c:4349 fish/cmds.c:4369 fish/cmds.c:4389
-#: fish/cmds.c:4409 fish/cmds.c:4428 fish/cmds.c:4447 fish/cmds.c:4466
-#: fish/cmds.c:4481 fish/cmds.c:4500 fish/cmds.c:4520 fish/cmds.c:4540
-#: fish/cmds.c:4617 fish/cmds.c:4633 fish/cmds.c:4649 fish/cmds.c:4668
-#: fish/cmds.c:4690 fish/cmds.c:4712 fish/cmds.c:4732 fish/cmds.c:4749
-#: fish/cmds.c:4766 fish/cmds.c:4783 fish/cmds.c:4800 fish/cmds.c:4817
-#: fish/cmds.c:4834 fish/cmds.c:4851 fish/cmds.c:4870 fish/cmds.c:4893
-#: fish/cmds.c:4929 fish/cmds.c:4946 fish/cmds.c:4969 fish/cmds.c:4991
-#: fish/cmds.c:5012 fish/cmds.c:5032 fish/cmds.c:5051 fish/cmds.c:5071
-#: fish/cmds.c:5089 fish/cmds.c:5107 fish/cmds.c:5121 fish/cmds.c:5137
-#: fish/cmds.c:5157 fish/cmds.c:5176 fish/cmds.c:5195 fish/cmds.c:5214
-#: fish/cmds.c:5233 fish/cmds.c:5253 fish/cmds.c:5293 fish/cmds.c:5350
-#: fish/cmds.c:5371 fish/cmds.c:5392 fish/cmds.c:5413 fish/cmds.c:5431
-#: fish/cmds.c:5453 fish/cmds.c:5491 fish/cmds.c:5513 fish/cmds.c:5592
-#: fish/cmds.c:5631 fish/cmds.c:5646 fish/cmds.c:5663 fish/cmds.c:5677
-#: fish/cmds.c:5693 fish/cmds.c:5715 fish/cmds.c:5737 fish/cmds.c:5759
-#: fish/cmds.c:5781 fish/cmds.c:5803 fish/cmds.c:5825 fish/cmds.c:5845
-#: fish/cmds.c:5862 fish/cmds.c:5879 fish/cmds.c:5898 fish/cmds.c:5917
-#: fish/cmds.c:5937 fish/cmds.c:5973 fish/cmds.c:5992 fish/cmds.c:6011
-#: fish/cmds.c:6028 fish/cmds.c:6046 fish/cmds.c:6069 fish/cmds.c:6092
-#: fish/cmds.c:6116 fish/cmds.c:6139 fish/cmds.c:6160 fish/cmds.c:6183
-#: fish/cmds.c:6206 fish/cmds.c:6226 fish/cmds.c:6248 fish/cmds.c:6269
-#: fish/cmds.c:6292 fish/cmds.c:6309 fish/cmds.c:6326 fish/cmds.c:6344
-#: fish/cmds.c:6362 fish/cmds.c:6383 fish/cmds.c:6401 fish/cmds.c:6422
-#: fish/cmds.c:6442 fish/cmds.c:6460 fish/cmds.c:6481 fish/cmds.c:6504
-#: fish/cmds.c:6527 fish/cmds.c:6549 fish/cmds.c:6582 fish/cmds.c:6599
-#: fish/cmds.c:6616 fish/cmds.c:6640 fish/cmds.c:6663 fish/cmds.c:6686
-#: fish/cmds.c:6708 fish/cmds.c:6725 fish/cmds.c:6747 fish/cmds.c:6841
-#: fish/cmds.c:6861 fish/cmds.c:6881 fish/cmds.c:6901 fish/cmds.c:6919
-#: fish/cmds.c:6940 fish/cmds.c:6976 fish/cmds.c:6993 fish/cmds.c:7015
-#: fish/cmds.c:7032 fish/cmds.c:7068 fish/cmds.c:7088 fish/cmds.c:7108
-#: fish/cmds.c:7128 fish/cmds.c:7150 fish/cmds.c:7167 fish/cmds.c:7186
-#: fish/cmds.c:7205 fish/cmds.c:7227 fish/cmds.c:7248 fish/cmds.c:7269
-#: fish/cmds.c:7290 fish/cmds.c:7313 fish/cmds.c:7354 fish/cmds.c:7377
-#: fish/cmds.c:7416 fish/cmds.c:7433 fish/cmds.c:7452 fish/cmds.c:7473
-#: fish/cmds.c:7496 fish/cmds.c:7518 fish/cmds.c:7536 fish/cmds.c:7555
-#: fish/cmds.c:7576 fish/cmds.c:7653 fish/cmds.c:7694 fish/cmds.c:7773
-#: fish/cmds.c:7849 fish/cmds.c:7886 fish/cmds.c:7909 fish/cmds.c:7930
-#: fish/cmds.c:7953 fish/cmds.c:7975 fish/cmds.c:8000 fish/cmds.c:8043
-#: fish/cmds.c:8084 fish/cmds.c:8105 fish/cmds.c:8123 fish/cmds.c:8142
-#: fish/cmds.c:8159 fish/cmds.c:8177 fish/cmds.c:8204 fish/cmds.c:8228
-#: fish/cmds.c:8252 fish/cmds.c:8276 fish/cmds.c:8300 fish/cmds.c:8324
-#: fish/cmds.c:8348 fish/cmds.c:8372 fish/cmds.c:8396 fish/cmds.c:8420
-#: fish/cmds.c:8444 fish/cmds.c:8468 fish/cmds.c:8491 fish/cmds.c:8514
-#: fish/cmds.c:8535 fish/cmds.c:8556 fish/cmds.c:8577 fish/cmds.c:8597
-#: fish/cmds.c:8620 fish/cmds.c:8658 fish/cmds.c:8675 fish/cmds.c:8692
-#: fish/cmds.c:8711 fish/cmds.c:8730 fish/cmds.c:8747 fish/cmds.c:8764
-#: fish/cmds.c:8781 fish/cmds.c:8798 fish/cmds.c:8817 fish/cmds.c:8853
-#: fish/cmds.c:8893 fish/cmds.c:8926 fish/cmds.c:8943 fish/cmds.c:8960
-#: fish/cmds.c:8976 fish/cmds.c:8991 fish/cmds.c:9012 fish/cmds.c:9050
-#: fish/cmds.c:9088 fish/cmds.c:9127 fish/cmds.c:9167 fish/cmds.c:9208
-#: fish/cmds.c:9249 fish/cmds.c:9287 fish/cmds.c:9304 fish/cmds.c:9327
-#: fish/cmds.c:9349 fish/cmds.c:9371 fish/cmds.c:9391 fish/cmds.c:9411
-#: fish/cmds.c:9447 fish/cmds.c:9519 fish/cmds.c:9559 fish/cmds.c:9617
-#: fish/cmds.c:9643 fish/cmds.c:9669 fish/cmds.c:9697 fish/cmds.c:9756
-#: fish/cmds.c:9777 fish/cmds.c:9822 fish/cmds.c:9842 fish/cmds.c:9881
-#: fish/cmds.c:9918 fish/cmds.c:9938 fish/cmds.c:9960 fish/cmds.c:10017
-#: fish/cmds.c:10037 fish/cmds.c:10059 fish/cmds.c:10081 fish/cmds.c:10100
-#: fish/cmds.c:10120 fish/cmds.c:10147 fish/cmds.c:10167 fish/cmds.c:10187
-#: fish/cmds.c:10207 fish/cmds.c:10227 fish/cmds.c:10249 fish/cmds.c:10284
-#: fish/cmds.c:10302 fish/cmds.c:10325 fish/cmds.c:10347 fish/cmds.c:10362
-#: fish/cmds.c:10379 fish/cmds.c:10416 fish/cmds.c:10455 fish/cmds.c:10495
-#: fish/cmds.c:10551 fish/cmds.c:10573 fish/cmds.c:10609 fish/cmds.c:10624
-#: fish/cmds.c:10644 fish/cmds.c:10684 fish/cmds.c:10707 fish/cmds.c:10731
-#: fish/cmds.c:10756 fish/cmds.c:10797 fish/cmds.c:10822 fish/cmds.c:10860
-#: fish/cmds.c:10891 fish/cmds.c:10922 fish/cmds.c:10950 fish/cmds.c:10970
-#: fish/cmds.c:11002 fish/cmds.c:11022 fish/cmds.c:11042 fish/cmds.c:11059
-#: fish/cmds.c:11077 fish/cmds.c:11100 fish/cmds.c:11121 fish/cmds.c:11140
-#: fish/cmds.c:11182 fish/cmds.c:11225 fish/cmds.c:11269 fish/cmds.c:11308
-#: fish/cmds.c:11327 fish/cmds.c:11347 fish/cmds.c:11367 fish/cmds.c:11388
-#: fish/cmds.c:11409 fish/cmds.c:11430 fish/cmds.c:11451 fish/cmds.c:11472
-#: fish/cmds.c:11494 fish/cmds.c:11532 fish/cmds.c:11583 fish/cmds.c:11621
-#: fish/cmds.c:11677 fish/cmds.c:11813 fish/cmds.c:11842 fish/cmds.c:11869
-#: fish/cmds.c:11886 fish/cmds.c:11907 fish/cmds.c:11924
+#: fish/cmds.c:3304 fish/cmds.c:3318 fish/cmds.c:3334 fish/cmds.c:3351
+#: fish/cmds.c:3368 fish/cmds.c:3386 fish/cmds.c:3405 fish/cmds.c:3421
+#: fish/cmds.c:3439 fish/cmds.c:3455 fish/cmds.c:3473 fish/cmds.c:3489
+#: fish/cmds.c:3506 fish/cmds.c:3521 fish/cmds.c:3539 fish/cmds.c:3554
+#: fish/cmds.c:3570 fish/cmds.c:3586 fish/cmds.c:3602 fish/cmds.c:3618
+#: fish/cmds.c:3634 fish/cmds.c:3652 fish/cmds.c:3685 fish/cmds.c:3701
+#: fish/cmds.c:3717 fish/cmds.c:3736 fish/cmds.c:3751 fish/cmds.c:3769
+#: fish/cmds.c:3784 fish/cmds.c:3802 fish/cmds.c:3817 fish/cmds.c:3835
+#: fish/cmds.c:3850 fish/cmds.c:3869 fish/cmds.c:3888 fish/cmds.c:3906
+#: fish/cmds.c:3926 fish/cmds.c:3945 fish/cmds.c:3965 fish/cmds.c:3985
+#: fish/cmds.c:4005 fish/cmds.c:4024 fish/cmds.c:4043 fish/cmds.c:4063
+#: fish/cmds.c:4083 fish/cmds.c:4103 fish/cmds.c:4118 fish/cmds.c:4134
+#: fish/cmds.c:4206 fish/cmds.c:4224 fish/cmds.c:4241 fish/cmds.c:4325
+#: fish/cmds.c:4345 fish/cmds.c:4365 fish/cmds.c:4385 fish/cmds.c:4405
+#: fish/cmds.c:4425 fish/cmds.c:4444 fish/cmds.c:4463 fish/cmds.c:4482
+#: fish/cmds.c:4497 fish/cmds.c:4516 fish/cmds.c:4536 fish/cmds.c:4556
+#: fish/cmds.c:4633 fish/cmds.c:4649 fish/cmds.c:4665 fish/cmds.c:4684
+#: fish/cmds.c:4706 fish/cmds.c:4728 fish/cmds.c:4748 fish/cmds.c:4765
+#: fish/cmds.c:4782 fish/cmds.c:4799 fish/cmds.c:4816 fish/cmds.c:4833
+#: fish/cmds.c:4850 fish/cmds.c:4867 fish/cmds.c:4886 fish/cmds.c:4909
+#: fish/cmds.c:4945 fish/cmds.c:4962 fish/cmds.c:4985 fish/cmds.c:5007
+#: fish/cmds.c:5028 fish/cmds.c:5048 fish/cmds.c:5067 fish/cmds.c:5087
+#: fish/cmds.c:5105 fish/cmds.c:5123 fish/cmds.c:5137 fish/cmds.c:5153
+#: fish/cmds.c:5173 fish/cmds.c:5192 fish/cmds.c:5211 fish/cmds.c:5230
+#: fish/cmds.c:5249 fish/cmds.c:5269 fish/cmds.c:5309 fish/cmds.c:5366
+#: fish/cmds.c:5387 fish/cmds.c:5408 fish/cmds.c:5429 fish/cmds.c:5447
+#: fish/cmds.c:5469 fish/cmds.c:5507 fish/cmds.c:5529 fish/cmds.c:5608
+#: fish/cmds.c:5647 fish/cmds.c:5662 fish/cmds.c:5679 fish/cmds.c:5693
+#: fish/cmds.c:5709 fish/cmds.c:5731 fish/cmds.c:5753 fish/cmds.c:5775
+#: fish/cmds.c:5797 fish/cmds.c:5819 fish/cmds.c:5841 fish/cmds.c:5861
+#: fish/cmds.c:5878 fish/cmds.c:5895 fish/cmds.c:5914 fish/cmds.c:5933
+#: fish/cmds.c:5953 fish/cmds.c:5989 fish/cmds.c:6008 fish/cmds.c:6027
+#: fish/cmds.c:6044 fish/cmds.c:6062 fish/cmds.c:6085 fish/cmds.c:6108
+#: fish/cmds.c:6132 fish/cmds.c:6155 fish/cmds.c:6176 fish/cmds.c:6199
+#: fish/cmds.c:6222 fish/cmds.c:6242 fish/cmds.c:6264 fish/cmds.c:6285
+#: fish/cmds.c:6308 fish/cmds.c:6325 fish/cmds.c:6342 fish/cmds.c:6360
+#: fish/cmds.c:6378 fish/cmds.c:6399 fish/cmds.c:6417 fish/cmds.c:6438
+#: fish/cmds.c:6458 fish/cmds.c:6476 fish/cmds.c:6497 fish/cmds.c:6520
+#: fish/cmds.c:6543 fish/cmds.c:6565 fish/cmds.c:6598 fish/cmds.c:6615
+#: fish/cmds.c:6632 fish/cmds.c:6656 fish/cmds.c:6679 fish/cmds.c:6702
+#: fish/cmds.c:6724 fish/cmds.c:6741 fish/cmds.c:6763 fish/cmds.c:6857
+#: fish/cmds.c:6877 fish/cmds.c:6897 fish/cmds.c:6917 fish/cmds.c:6935
+#: fish/cmds.c:6956 fish/cmds.c:6992 fish/cmds.c:7009 fish/cmds.c:7031
+#: fish/cmds.c:7048 fish/cmds.c:7084 fish/cmds.c:7104 fish/cmds.c:7124
+#: fish/cmds.c:7144 fish/cmds.c:7166 fish/cmds.c:7183 fish/cmds.c:7202
+#: fish/cmds.c:7221 fish/cmds.c:7243 fish/cmds.c:7264 fish/cmds.c:7285
+#: fish/cmds.c:7306 fish/cmds.c:7329 fish/cmds.c:7370 fish/cmds.c:7393
+#: fish/cmds.c:7432 fish/cmds.c:7449 fish/cmds.c:7468 fish/cmds.c:7489
+#: fish/cmds.c:7512 fish/cmds.c:7534 fish/cmds.c:7552 fish/cmds.c:7571
+#: fish/cmds.c:7592 fish/cmds.c:7669 fish/cmds.c:7710 fish/cmds.c:7789
+#: fish/cmds.c:7865 fish/cmds.c:7902 fish/cmds.c:7925 fish/cmds.c:7946
+#: fish/cmds.c:7969 fish/cmds.c:7991 fish/cmds.c:8016 fish/cmds.c:8059
+#: fish/cmds.c:8100 fish/cmds.c:8121 fish/cmds.c:8139 fish/cmds.c:8158
+#: fish/cmds.c:8175 fish/cmds.c:8193 fish/cmds.c:8220 fish/cmds.c:8244
+#: fish/cmds.c:8268 fish/cmds.c:8292 fish/cmds.c:8316 fish/cmds.c:8340
+#: fish/cmds.c:8364 fish/cmds.c:8388 fish/cmds.c:8412 fish/cmds.c:8436
+#: fish/cmds.c:8460 fish/cmds.c:8484 fish/cmds.c:8507 fish/cmds.c:8530
+#: fish/cmds.c:8551 fish/cmds.c:8572 fish/cmds.c:8593 fish/cmds.c:8613
+#: fish/cmds.c:8636 fish/cmds.c:8674 fish/cmds.c:8691 fish/cmds.c:8708
+#: fish/cmds.c:8727 fish/cmds.c:8746 fish/cmds.c:8763 fish/cmds.c:8780
+#: fish/cmds.c:8797 fish/cmds.c:8814 fish/cmds.c:8833 fish/cmds.c:8869
+#: fish/cmds.c:8909 fish/cmds.c:8942 fish/cmds.c:8959 fish/cmds.c:8976
+#: fish/cmds.c:8992 fish/cmds.c:9007 fish/cmds.c:9028 fish/cmds.c:9066
+#: fish/cmds.c:9104 fish/cmds.c:9143 fish/cmds.c:9183 fish/cmds.c:9224
+#: fish/cmds.c:9265 fish/cmds.c:9303 fish/cmds.c:9320 fish/cmds.c:9343
+#: fish/cmds.c:9365 fish/cmds.c:9387 fish/cmds.c:9407 fish/cmds.c:9427
+#: fish/cmds.c:9463 fish/cmds.c:9535 fish/cmds.c:9575 fish/cmds.c:9633
+#: fish/cmds.c:9659 fish/cmds.c:9685 fish/cmds.c:9713 fish/cmds.c:9772
+#: fish/cmds.c:9793 fish/cmds.c:9838 fish/cmds.c:9858 fish/cmds.c:9897
+#: fish/cmds.c:9934 fish/cmds.c:9954 fish/cmds.c:9976 fish/cmds.c:10033
+#: fish/cmds.c:10053 fish/cmds.c:10075 fish/cmds.c:10097 fish/cmds.c:10116
+#: fish/cmds.c:10136 fish/cmds.c:10163 fish/cmds.c:10183 fish/cmds.c:10203
+#: fish/cmds.c:10223 fish/cmds.c:10243 fish/cmds.c:10265 fish/cmds.c:10300
+#: fish/cmds.c:10318 fish/cmds.c:10341 fish/cmds.c:10363 fish/cmds.c:10378
+#: fish/cmds.c:10395 fish/cmds.c:10432 fish/cmds.c:10471 fish/cmds.c:10511
+#: fish/cmds.c:10567 fish/cmds.c:10589 fish/cmds.c:10625 fish/cmds.c:10640
+#: fish/cmds.c:10660 fish/cmds.c:10700 fish/cmds.c:10723 fish/cmds.c:10747
+#: fish/cmds.c:10772 fish/cmds.c:10813 fish/cmds.c:10838 fish/cmds.c:10876
+#: fish/cmds.c:10907 fish/cmds.c:10938 fish/cmds.c:10966 fish/cmds.c:10986
+#: fish/cmds.c:11018 fish/cmds.c:11038 fish/cmds.c:11058 fish/cmds.c:11075
+#: fish/cmds.c:11093 fish/cmds.c:11116 fish/cmds.c:11137 fish/cmds.c:11156
+#: fish/cmds.c:11198 fish/cmds.c:11241 fish/cmds.c:11285 fish/cmds.c:11324
+#: fish/cmds.c:11343 fish/cmds.c:11363 fish/cmds.c:11383 fish/cmds.c:11404
+#: fish/cmds.c:11425 fish/cmds.c:11446 fish/cmds.c:11467 fish/cmds.c:11488
+#: fish/cmds.c:11510 fish/cmds.c:11548 fish/cmds.c:11599 fish/cmds.c:11637
+#: fish/cmds.c:11693 fish/cmds.c:11829 fish/cmds.c:11858 fish/cmds.c:11885
+#: fish/cmds.c:11902 fish/cmds.c:11923 fish/cmds.c:11940 fish/cmds.c:12002
 #, c-format
 msgid "%s should have %d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d parametry\n"
 
-#: fish/cmds.c:3289 fish/cmds.c:3303 fish/cmds.c:3319 fish/cmds.c:3336
-#: fish/cmds.c:3353 fish/cmds.c:3371 fish/cmds.c:3390 fish/cmds.c:3406
-#: fish/cmds.c:3424 fish/cmds.c:3440 fish/cmds.c:3458 fish/cmds.c:3474
-#: fish/cmds.c:3491 fish/cmds.c:3506 fish/cmds.c:3524 fish/cmds.c:3539
-#: fish/cmds.c:3555 fish/cmds.c:3571 fish/cmds.c:3587 fish/cmds.c:3603
-#: fish/cmds.c:3619 fish/cmds.c:3637 fish/cmds.c:3670 fish/cmds.c:3686
-#: fish/cmds.c:3702 fish/cmds.c:3721 fish/cmds.c:3736 fish/cmds.c:3754
-#: fish/cmds.c:3769 fish/cmds.c:3787 fish/cmds.c:3802 fish/cmds.c:3820
-#: fish/cmds.c:3835 fish/cmds.c:3854 fish/cmds.c:3873 fish/cmds.c:3891
-#: fish/cmds.c:3911 fish/cmds.c:3930 fish/cmds.c:3950 fish/cmds.c:3970
-#: fish/cmds.c:3990 fish/cmds.c:4009 fish/cmds.c:4028 fish/cmds.c:4048
-#: fish/cmds.c:4068 fish/cmds.c:4088 fish/cmds.c:4103 fish/cmds.c:4119
-#: fish/cmds.c:4140 fish/cmds.c:4191 fish/cmds.c:4209 fish/cmds.c:4226
-#: fish/cmds.c:4247 fish/cmds.c:4310 fish/cmds.c:4330 fish/cmds.c:4350
-#: fish/cmds.c:4370 fish/cmds.c:4390 fish/cmds.c:4410 fish/cmds.c:4429
-#: fish/cmds.c:4448 fish/cmds.c:4467 fish/cmds.c:4482 fish/cmds.c:4501
-#: fish/cmds.c:4521 fish/cmds.c:4541 fish/cmds.c:4564 fish/cmds.c:4618
-#: fish/cmds.c:4634 fish/cmds.c:4650 fish/cmds.c:4669 fish/cmds.c:4691
-#: fish/cmds.c:4713 fish/cmds.c:4733 fish/cmds.c:4750 fish/cmds.c:4767
-#: fish/cmds.c:4784 fish/cmds.c:4801 fish/cmds.c:4818 fish/cmds.c:4835
-#: fish/cmds.c:4852 fish/cmds.c:4871 fish/cmds.c:4894 fish/cmds.c:4930
-#: fish/cmds.c:4947 fish/cmds.c:4970 fish/cmds.c:4992 fish/cmds.c:5013
-#: fish/cmds.c:5033 fish/cmds.c:5052 fish/cmds.c:5072 fish/cmds.c:5090
-#: fish/cmds.c:5108 fish/cmds.c:5122 fish/cmds.c:5138 fish/cmds.c:5158
-#: fish/cmds.c:5177 fish/cmds.c:5196 fish/cmds.c:5215 fish/cmds.c:5234
-#: fish/cmds.c:5254 fish/cmds.c:5294 fish/cmds.c:5351 fish/cmds.c:5372
-#: fish/cmds.c:5393 fish/cmds.c:5414 fish/cmds.c:5432 fish/cmds.c:5454
-#: fish/cmds.c:5492 fish/cmds.c:5514 fish/cmds.c:5593 fish/cmds.c:5632
-#: fish/cmds.c:5647 fish/cmds.c:5664 fish/cmds.c:5678 fish/cmds.c:5694
-#: fish/cmds.c:5716 fish/cmds.c:5738 fish/cmds.c:5760 fish/cmds.c:5782
-#: fish/cmds.c:5804 fish/cmds.c:5826 fish/cmds.c:5846 fish/cmds.c:5863
-#: fish/cmds.c:5880 fish/cmds.c:5899 fish/cmds.c:5918 fish/cmds.c:5938
-#: fish/cmds.c:5974 fish/cmds.c:5993 fish/cmds.c:6012 fish/cmds.c:6029
-#: fish/cmds.c:6047 fish/cmds.c:6070 fish/cmds.c:6093 fish/cmds.c:6117
-#: fish/cmds.c:6140 fish/cmds.c:6161 fish/cmds.c:6184 fish/cmds.c:6207
-#: fish/cmds.c:6227 fish/cmds.c:6249 fish/cmds.c:6270 fish/cmds.c:6293
-#: fish/cmds.c:6310 fish/cmds.c:6327 fish/cmds.c:6345 fish/cmds.c:6363
-#: fish/cmds.c:6384 fish/cmds.c:6402 fish/cmds.c:6423 fish/cmds.c:6443
-#: fish/cmds.c:6461 fish/cmds.c:6482 fish/cmds.c:6505 fish/cmds.c:6528
-#: fish/cmds.c:6550 fish/cmds.c:6583 fish/cmds.c:6600 fish/cmds.c:6617
-#: fish/cmds.c:6641 fish/cmds.c:6664 fish/cmds.c:6687 fish/cmds.c:6709
-#: fish/cmds.c:6726 fish/cmds.c:6748 fish/cmds.c:6842 fish/cmds.c:6862
-#: fish/cmds.c:6882 fish/cmds.c:6902 fish/cmds.c:6920 fish/cmds.c:6941
-#: fish/cmds.c:6977 fish/cmds.c:6994 fish/cmds.c:7016 fish/cmds.c:7033
-#: fish/cmds.c:7069 fish/cmds.c:7089 fish/cmds.c:7109 fish/cmds.c:7129
-#: fish/cmds.c:7151 fish/cmds.c:7168 fish/cmds.c:7187 fish/cmds.c:7206
-#: fish/cmds.c:7228 fish/cmds.c:7249 fish/cmds.c:7270 fish/cmds.c:7291
-#: fish/cmds.c:7314 fish/cmds.c:7355 fish/cmds.c:7378 fish/cmds.c:7417
-#: fish/cmds.c:7434 fish/cmds.c:7453 fish/cmds.c:7474 fish/cmds.c:7497
-#: fish/cmds.c:7519 fish/cmds.c:7537 fish/cmds.c:7556 fish/cmds.c:7577
-#: fish/cmds.c:7654 fish/cmds.c:7695 fish/cmds.c:7774 fish/cmds.c:7850
-#: fish/cmds.c:7887 fish/cmds.c:7910 fish/cmds.c:7931 fish/cmds.c:7954
-#: fish/cmds.c:7976 fish/cmds.c:8001 fish/cmds.c:8044 fish/cmds.c:8085
-#: fish/cmds.c:8106 fish/cmds.c:8124 fish/cmds.c:8143 fish/cmds.c:8160
-#: fish/cmds.c:8178 fish/cmds.c:8205 fish/cmds.c:8229 fish/cmds.c:8253
-#: fish/cmds.c:8277 fish/cmds.c:8301 fish/cmds.c:8325 fish/cmds.c:8349
-#: fish/cmds.c:8373 fish/cmds.c:8397 fish/cmds.c:8421 fish/cmds.c:8445
-#: fish/cmds.c:8469 fish/cmds.c:8492 fish/cmds.c:8515 fish/cmds.c:8536
-#: fish/cmds.c:8557 fish/cmds.c:8578 fish/cmds.c:8598 fish/cmds.c:8621
-#: fish/cmds.c:8659 fish/cmds.c:8676 fish/cmds.c:8693 fish/cmds.c:8712
-#: fish/cmds.c:8731 fish/cmds.c:8748 fish/cmds.c:8765 fish/cmds.c:8782
-#: fish/cmds.c:8799 fish/cmds.c:8818 fish/cmds.c:8854 fish/cmds.c:8894
-#: fish/cmds.c:8927 fish/cmds.c:8944 fish/cmds.c:8961 fish/cmds.c:8977
-#: fish/cmds.c:8992 fish/cmds.c:9013 fish/cmds.c:9051 fish/cmds.c:9089
-#: fish/cmds.c:9128 fish/cmds.c:9168 fish/cmds.c:9209 fish/cmds.c:9250
-#: fish/cmds.c:9288 fish/cmds.c:9305 fish/cmds.c:9328 fish/cmds.c:9350
-#: fish/cmds.c:9372 fish/cmds.c:9392 fish/cmds.c:9412 fish/cmds.c:9448
-#: fish/cmds.c:9520 fish/cmds.c:9560 fish/cmds.c:9618 fish/cmds.c:9644
-#: fish/cmds.c:9670 fish/cmds.c:9698 fish/cmds.c:9757 fish/cmds.c:9778
-#: fish/cmds.c:9823 fish/cmds.c:9843 fish/cmds.c:9882 fish/cmds.c:9919
-#: fish/cmds.c:9939 fish/cmds.c:9961 fish/cmds.c:10018 fish/cmds.c:10038
-#: fish/cmds.c:10060 fish/cmds.c:10082 fish/cmds.c:10101 fish/cmds.c:10121
-#: fish/cmds.c:10148 fish/cmds.c:10168 fish/cmds.c:10188 fish/cmds.c:10208
-#: fish/cmds.c:10228 fish/cmds.c:10250 fish/cmds.c:10285 fish/cmds.c:10303
-#: fish/cmds.c:10326 fish/cmds.c:10348 fish/cmds.c:10363 fish/cmds.c:10380
-#: fish/cmds.c:10417 fish/cmds.c:10456 fish/cmds.c:10496 fish/cmds.c:10552
-#: fish/cmds.c:10574 fish/cmds.c:10610 fish/cmds.c:10625 fish/cmds.c:10645
-#: fish/cmds.c:10685 fish/cmds.c:10708 fish/cmds.c:10732 fish/cmds.c:10757
-#: fish/cmds.c:10798 fish/cmds.c:10823 fish/cmds.c:10861 fish/cmds.c:10892
-#: fish/cmds.c:10923 fish/cmds.c:10951 fish/cmds.c:10971 fish/cmds.c:11003
-#: fish/cmds.c:11023 fish/cmds.c:11043 fish/cmds.c:11060 fish/cmds.c:11078
-#: fish/cmds.c:11101 fish/cmds.c:11122 fish/cmds.c:11141 fish/cmds.c:11183
-#: fish/cmds.c:11226 fish/cmds.c:11270 fish/cmds.c:11309 fish/cmds.c:11328
-#: fish/cmds.c:11348 fish/cmds.c:11368 fish/cmds.c:11389 fish/cmds.c:11410
-#: fish/cmds.c:11431 fish/cmds.c:11452 fish/cmds.c:11473 fish/cmds.c:11495
-#: fish/cmds.c:11533 fish/cmds.c:11584 fish/cmds.c:11622 fish/cmds.c:11678
-#: fish/cmds.c:11701 fish/cmds.c:11814 fish/cmds.c:11843 fish/cmds.c:11870
-#: fish/cmds.c:11887 fish/cmds.c:11908 fish/cmds.c:11925 fish/cmds.c:11947
+#: fish/cmds.c:3305 fish/cmds.c:3319 fish/cmds.c:3335 fish/cmds.c:3352
+#: fish/cmds.c:3369 fish/cmds.c:3387 fish/cmds.c:3406 fish/cmds.c:3422
+#: fish/cmds.c:3440 fish/cmds.c:3456 fish/cmds.c:3474 fish/cmds.c:3490
+#: fish/cmds.c:3507 fish/cmds.c:3522 fish/cmds.c:3540 fish/cmds.c:3555
+#: fish/cmds.c:3571 fish/cmds.c:3587 fish/cmds.c:3603 fish/cmds.c:3619
+#: fish/cmds.c:3635 fish/cmds.c:3653 fish/cmds.c:3686 fish/cmds.c:3702
+#: fish/cmds.c:3718 fish/cmds.c:3737 fish/cmds.c:3752 fish/cmds.c:3770
+#: fish/cmds.c:3785 fish/cmds.c:3803 fish/cmds.c:3818 fish/cmds.c:3836
+#: fish/cmds.c:3851 fish/cmds.c:3870 fish/cmds.c:3889 fish/cmds.c:3907
+#: fish/cmds.c:3927 fish/cmds.c:3946 fish/cmds.c:3966 fish/cmds.c:3986
+#: fish/cmds.c:4006 fish/cmds.c:4025 fish/cmds.c:4044 fish/cmds.c:4064
+#: fish/cmds.c:4084 fish/cmds.c:4104 fish/cmds.c:4119 fish/cmds.c:4135
+#: fish/cmds.c:4156 fish/cmds.c:4207 fish/cmds.c:4225 fish/cmds.c:4242
+#: fish/cmds.c:4263 fish/cmds.c:4326 fish/cmds.c:4346 fish/cmds.c:4366
+#: fish/cmds.c:4386 fish/cmds.c:4406 fish/cmds.c:4426 fish/cmds.c:4445
+#: fish/cmds.c:4464 fish/cmds.c:4483 fish/cmds.c:4498 fish/cmds.c:4517
+#: fish/cmds.c:4537 fish/cmds.c:4557 fish/cmds.c:4580 fish/cmds.c:4634
+#: fish/cmds.c:4650 fish/cmds.c:4666 fish/cmds.c:4685 fish/cmds.c:4707
+#: fish/cmds.c:4729 fish/cmds.c:4749 fish/cmds.c:4766 fish/cmds.c:4783
+#: fish/cmds.c:4800 fish/cmds.c:4817 fish/cmds.c:4834 fish/cmds.c:4851
+#: fish/cmds.c:4868 fish/cmds.c:4887 fish/cmds.c:4910 fish/cmds.c:4946
+#: fish/cmds.c:4963 fish/cmds.c:4986 fish/cmds.c:5008 fish/cmds.c:5029
+#: fish/cmds.c:5049 fish/cmds.c:5068 fish/cmds.c:5088 fish/cmds.c:5106
+#: fish/cmds.c:5124 fish/cmds.c:5138 fish/cmds.c:5154 fish/cmds.c:5174
+#: fish/cmds.c:5193 fish/cmds.c:5212 fish/cmds.c:5231 fish/cmds.c:5250
+#: fish/cmds.c:5270 fish/cmds.c:5310 fish/cmds.c:5367 fish/cmds.c:5388
+#: fish/cmds.c:5409 fish/cmds.c:5430 fish/cmds.c:5448 fish/cmds.c:5470
+#: fish/cmds.c:5508 fish/cmds.c:5530 fish/cmds.c:5609 fish/cmds.c:5648
+#: fish/cmds.c:5663 fish/cmds.c:5680 fish/cmds.c:5694 fish/cmds.c:5710
+#: fish/cmds.c:5732 fish/cmds.c:5754 fish/cmds.c:5776 fish/cmds.c:5798
+#: fish/cmds.c:5820 fish/cmds.c:5842 fish/cmds.c:5862 fish/cmds.c:5879
+#: fish/cmds.c:5896 fish/cmds.c:5915 fish/cmds.c:5934 fish/cmds.c:5954
+#: fish/cmds.c:5990 fish/cmds.c:6009 fish/cmds.c:6028 fish/cmds.c:6045
+#: fish/cmds.c:6063 fish/cmds.c:6086 fish/cmds.c:6109 fish/cmds.c:6133
+#: fish/cmds.c:6156 fish/cmds.c:6177 fish/cmds.c:6200 fish/cmds.c:6223
+#: fish/cmds.c:6243 fish/cmds.c:6265 fish/cmds.c:6286 fish/cmds.c:6309
+#: fish/cmds.c:6326 fish/cmds.c:6343 fish/cmds.c:6361 fish/cmds.c:6379
+#: fish/cmds.c:6400 fish/cmds.c:6418 fish/cmds.c:6439 fish/cmds.c:6459
+#: fish/cmds.c:6477 fish/cmds.c:6498 fish/cmds.c:6521 fish/cmds.c:6544
+#: fish/cmds.c:6566 fish/cmds.c:6599 fish/cmds.c:6616 fish/cmds.c:6633
+#: fish/cmds.c:6657 fish/cmds.c:6680 fish/cmds.c:6703 fish/cmds.c:6725
+#: fish/cmds.c:6742 fish/cmds.c:6764 fish/cmds.c:6858 fish/cmds.c:6878
+#: fish/cmds.c:6898 fish/cmds.c:6918 fish/cmds.c:6936 fish/cmds.c:6957
+#: fish/cmds.c:6993 fish/cmds.c:7010 fish/cmds.c:7032 fish/cmds.c:7049
+#: fish/cmds.c:7085 fish/cmds.c:7105 fish/cmds.c:7125 fish/cmds.c:7145
+#: fish/cmds.c:7167 fish/cmds.c:7184 fish/cmds.c:7203 fish/cmds.c:7222
+#: fish/cmds.c:7244 fish/cmds.c:7265 fish/cmds.c:7286 fish/cmds.c:7307
+#: fish/cmds.c:7330 fish/cmds.c:7371 fish/cmds.c:7394 fish/cmds.c:7433
+#: fish/cmds.c:7450 fish/cmds.c:7469 fish/cmds.c:7490 fish/cmds.c:7513
+#: fish/cmds.c:7535 fish/cmds.c:7553 fish/cmds.c:7572 fish/cmds.c:7593
+#: fish/cmds.c:7670 fish/cmds.c:7711 fish/cmds.c:7790 fish/cmds.c:7866
+#: fish/cmds.c:7903 fish/cmds.c:7926 fish/cmds.c:7947 fish/cmds.c:7970
+#: fish/cmds.c:7992 fish/cmds.c:8017 fish/cmds.c:8060 fish/cmds.c:8101
+#: fish/cmds.c:8122 fish/cmds.c:8140 fish/cmds.c:8159 fish/cmds.c:8176
+#: fish/cmds.c:8194 fish/cmds.c:8221 fish/cmds.c:8245 fish/cmds.c:8269
+#: fish/cmds.c:8293 fish/cmds.c:8317 fish/cmds.c:8341 fish/cmds.c:8365
+#: fish/cmds.c:8389 fish/cmds.c:8413 fish/cmds.c:8437 fish/cmds.c:8461
+#: fish/cmds.c:8485 fish/cmds.c:8508 fish/cmds.c:8531 fish/cmds.c:8552
+#: fish/cmds.c:8573 fish/cmds.c:8594 fish/cmds.c:8614 fish/cmds.c:8637
+#: fish/cmds.c:8675 fish/cmds.c:8692 fish/cmds.c:8709 fish/cmds.c:8728
+#: fish/cmds.c:8747 fish/cmds.c:8764 fish/cmds.c:8781 fish/cmds.c:8798
+#: fish/cmds.c:8815 fish/cmds.c:8834 fish/cmds.c:8870 fish/cmds.c:8910
+#: fish/cmds.c:8943 fish/cmds.c:8960 fish/cmds.c:8977 fish/cmds.c:8993
+#: fish/cmds.c:9008 fish/cmds.c:9029 fish/cmds.c:9067 fish/cmds.c:9105
+#: fish/cmds.c:9144 fish/cmds.c:9184 fish/cmds.c:9225 fish/cmds.c:9266
+#: fish/cmds.c:9304 fish/cmds.c:9321 fish/cmds.c:9344 fish/cmds.c:9366
+#: fish/cmds.c:9388 fish/cmds.c:9408 fish/cmds.c:9428 fish/cmds.c:9464
+#: fish/cmds.c:9536 fish/cmds.c:9576 fish/cmds.c:9634 fish/cmds.c:9660
+#: fish/cmds.c:9686 fish/cmds.c:9714 fish/cmds.c:9773 fish/cmds.c:9794
+#: fish/cmds.c:9839 fish/cmds.c:9859 fish/cmds.c:9898 fish/cmds.c:9935
+#: fish/cmds.c:9955 fish/cmds.c:9977 fish/cmds.c:10034 fish/cmds.c:10054
+#: fish/cmds.c:10076 fish/cmds.c:10098 fish/cmds.c:10117 fish/cmds.c:10137
+#: fish/cmds.c:10164 fish/cmds.c:10184 fish/cmds.c:10204 fish/cmds.c:10224
+#: fish/cmds.c:10244 fish/cmds.c:10266 fish/cmds.c:10301 fish/cmds.c:10319
+#: fish/cmds.c:10342 fish/cmds.c:10364 fish/cmds.c:10379 fish/cmds.c:10396
+#: fish/cmds.c:10433 fish/cmds.c:10472 fish/cmds.c:10512 fish/cmds.c:10568
+#: fish/cmds.c:10590 fish/cmds.c:10626 fish/cmds.c:10641 fish/cmds.c:10661
+#: fish/cmds.c:10701 fish/cmds.c:10724 fish/cmds.c:10748 fish/cmds.c:10773
+#: fish/cmds.c:10814 fish/cmds.c:10839 fish/cmds.c:10877 fish/cmds.c:10908
+#: fish/cmds.c:10939 fish/cmds.c:10967 fish/cmds.c:10987 fish/cmds.c:11019
+#: fish/cmds.c:11039 fish/cmds.c:11059 fish/cmds.c:11076 fish/cmds.c:11094
+#: fish/cmds.c:11117 fish/cmds.c:11138 fish/cmds.c:11157 fish/cmds.c:11199
+#: fish/cmds.c:11242 fish/cmds.c:11286 fish/cmds.c:11325 fish/cmds.c:11344
+#: fish/cmds.c:11364 fish/cmds.c:11384 fish/cmds.c:11405 fish/cmds.c:11426
+#: fish/cmds.c:11447 fish/cmds.c:11468 fish/cmds.c:11489 fish/cmds.c:11511
+#: fish/cmds.c:11549 fish/cmds.c:11600 fish/cmds.c:11638 fish/cmds.c:11694
+#: fish/cmds.c:11717 fish/cmds.c:11830 fish/cmds.c:11859 fish/cmds.c:11886
+#: fish/cmds.c:11903 fish/cmds.c:11924 fish/cmds.c:11941 fish/cmds.c:11963
+#: fish/cmds.c:12003 fish/cmds.c:12024
 #, c-format
 msgid "type 'help %s' for help on %s\n"
 msgstr "należy wpisać \"help %s\", aby uzyskać pomoc o %s\n"
 
-#: fish/cmds.c:3647 fish/cmds.c:4906 fish/cmds.c:5264 fish/cmds.c:5304
-#: fish/cmds.c:5323 fish/cmds.c:5466 fish/cmds.c:5525 fish/cmds.c:5544
-#: fish/cmds.c:5563 fish/cmds.c:5606 fish/cmds.c:5949 fish/cmds.c:6560
-#: fish/cmds.c:6759 fish/cmds.c:6778 fish/cmds.c:6797 fish/cmds.c:6816
-#: fish/cmds.c:6952 fish/cmds.c:7043 fish/cmds.c:7324 fish/cmds.c:7388
-#: fish/cmds.c:7587 fish/cmds.c:7606 fish/cmds.c:7625 fish/cmds.c:7664
-#: fish/cmds.c:7705 fish/cmds.c:7724 fish/cmds.c:7743 fish/cmds.c:7784
-#: fish/cmds.c:7803 fish/cmds.c:7822 fish/cmds.c:7860 fish/cmds.c:8013
-#: fish/cmds.c:8056 fish/cmds.c:8633 fish/cmds.c:8828 fish/cmds.c:8866
-#: fish/cmds.c:8904 fish/cmds.c:9024 fish/cmds.c:9061 fish/cmds.c:9099
-#: fish/cmds.c:9138 fish/cmds.c:9179 fish/cmds.c:9220 fish/cmds.c:9261
-#: fish/cmds.c:9424 fish/cmds.c:9460 fish/cmds.c:9473 fish/cmds.c:9486
-#: fish/cmds.c:9499 fish/cmds.c:9532 fish/cmds.c:9570 fish/cmds.c:9589
-#: fish/cmds.c:9710 fish/cmds.c:9729 fish/cmds.c:9790 fish/cmds.c:9803
-#: fish/cmds.c:9854 fish/cmds.c:9893 fish/cmds.c:9971 fish/cmds.c:9990
-#: fish/cmds.c:10264 fish/cmds.c:10391 fish/cmds.c:10428 fish/cmds.c:10467
-#: fish/cmds.c:10507 fish/cmds.c:10526 fish/cmds.c:10585 fish/cmds.c:10658
-#: fish/cmds.c:10768 fish/cmds.c:10838 fish/cmds.c:10872 fish/cmds.c:10903
-#: fish/cmds.c:10934 fish/cmds.c:10983 fish/cmds.c:11154 fish/cmds.c:11196
-#: fish/cmds.c:11241 fish/cmds.c:11283 fish/cmds.c:11509 fish/cmds.c:11547
-#: fish/cmds.c:11560 fish/cmds.c:11598 fish/cmds.c:11633 fish/cmds.c:11652
-#: fish/cmds.c:11719 fish/cmds.c:11747 fish/cmds.c:11770
+#: fish/cmds.c:3663 fish/cmds.c:4922 fish/cmds.c:5280 fish/cmds.c:5320
+#: fish/cmds.c:5339 fish/cmds.c:5482 fish/cmds.c:5541 fish/cmds.c:5560
+#: fish/cmds.c:5579 fish/cmds.c:5622 fish/cmds.c:5965 fish/cmds.c:6576
+#: fish/cmds.c:6775 fish/cmds.c:6794 fish/cmds.c:6813 fish/cmds.c:6832
+#: fish/cmds.c:6968 fish/cmds.c:7059 fish/cmds.c:7340 fish/cmds.c:7404
+#: fish/cmds.c:7603 fish/cmds.c:7622 fish/cmds.c:7641 fish/cmds.c:7680
+#: fish/cmds.c:7721 fish/cmds.c:7740 fish/cmds.c:7759 fish/cmds.c:7800
+#: fish/cmds.c:7819 fish/cmds.c:7838 fish/cmds.c:7876 fish/cmds.c:8029
+#: fish/cmds.c:8072 fish/cmds.c:8649 fish/cmds.c:8844 fish/cmds.c:8882
+#: fish/cmds.c:8920 fish/cmds.c:9040 fish/cmds.c:9077 fish/cmds.c:9115
+#: fish/cmds.c:9154 fish/cmds.c:9195 fish/cmds.c:9236 fish/cmds.c:9277
+#: fish/cmds.c:9440 fish/cmds.c:9476 fish/cmds.c:9489 fish/cmds.c:9502
+#: fish/cmds.c:9515 fish/cmds.c:9548 fish/cmds.c:9586 fish/cmds.c:9605
+#: fish/cmds.c:9726 fish/cmds.c:9745 fish/cmds.c:9806 fish/cmds.c:9819
+#: fish/cmds.c:9870 fish/cmds.c:9909 fish/cmds.c:9987 fish/cmds.c:10006
+#: fish/cmds.c:10280 fish/cmds.c:10407 fish/cmds.c:10444 fish/cmds.c:10483
+#: fish/cmds.c:10523 fish/cmds.c:10542 fish/cmds.c:10601 fish/cmds.c:10674
+#: fish/cmds.c:10784 fish/cmds.c:10854 fish/cmds.c:10888 fish/cmds.c:10919
+#: fish/cmds.c:10950 fish/cmds.c:10999 fish/cmds.c:11170 fish/cmds.c:11212
+#: fish/cmds.c:11257 fish/cmds.c:11299 fish/cmds.c:11525 fish/cmds.c:11563
+#: fish/cmds.c:11576 fish/cmds.c:11614 fish/cmds.c:11649 fish/cmds.c:11668
+#: fish/cmds.c:11735 fish/cmds.c:11763 fish/cmds.c:11786 fish/cmds.c:12041
 #, c-format
 msgid "%s: %s: invalid integer parameter (%s returned %d)\n"
 msgstr "%s: %s: nieprawidłowy parametr liczby całkowitej (%s zwróciło %d)\n"
 
-#: fish/cmds.c:3653 fish/cmds.c:4912 fish/cmds.c:5270 fish/cmds.c:5310
-#: fish/cmds.c:5329 fish/cmds.c:5472 fish/cmds.c:5531 fish/cmds.c:5550
-#: fish/cmds.c:5569 fish/cmds.c:5612 fish/cmds.c:5955 fish/cmds.c:6566
-#: fish/cmds.c:6765 fish/cmds.c:6784 fish/cmds.c:6803 fish/cmds.c:6822
-#: fish/cmds.c:6958 fish/cmds.c:7049 fish/cmds.c:7330 fish/cmds.c:7394
-#: fish/cmds.c:7593 fish/cmds.c:7612 fish/cmds.c:7631 fish/cmds.c:7670
-#: fish/cmds.c:7711 fish/cmds.c:7730 fish/cmds.c:7749 fish/cmds.c:7790
-#: fish/cmds.c:7809 fish/cmds.c:7828 fish/cmds.c:7866 fish/cmds.c:8019
-#: fish/cmds.c:8062 fish/cmds.c:8639 fish/cmds.c:8834 fish/cmds.c:8872
-#: fish/cmds.c:8910 fish/cmds.c:9030 fish/cmds.c:9067 fish/cmds.c:9105
-#: fish/cmds.c:9144 fish/cmds.c:9185 fish/cmds.c:9226 fish/cmds.c:9267
-#: fish/cmds.c:9538 fish/cmds.c:9576 fish/cmds.c:9595 fish/cmds.c:9716
-#: fish/cmds.c:9860 fish/cmds.c:9899 fish/cmds.c:9977 fish/cmds.c:9996
-#: fish/cmds.c:10397 fish/cmds.c:10434 fish/cmds.c:10473 fish/cmds.c:10513
-#: fish/cmds.c:10532 fish/cmds.c:10591 fish/cmds.c:10664 fish/cmds.c:10774
-#: fish/cmds.c:11160 fish/cmds.c:11202 fish/cmds.c:11247 fish/cmds.c:11289
-#: fish/cmds.c:11639 fish/cmds.c:11725 fish/cmds.c:11753 fish/cmds.c:11776
+#: fish/cmds.c:3669 fish/cmds.c:4928 fish/cmds.c:5286 fish/cmds.c:5326
+#: fish/cmds.c:5345 fish/cmds.c:5488 fish/cmds.c:5547 fish/cmds.c:5566
+#: fish/cmds.c:5585 fish/cmds.c:5628 fish/cmds.c:5971 fish/cmds.c:6582
+#: fish/cmds.c:6781 fish/cmds.c:6800 fish/cmds.c:6819 fish/cmds.c:6838
+#: fish/cmds.c:6974 fish/cmds.c:7065 fish/cmds.c:7346 fish/cmds.c:7410
+#: fish/cmds.c:7609 fish/cmds.c:7628 fish/cmds.c:7647 fish/cmds.c:7686
+#: fish/cmds.c:7727 fish/cmds.c:7746 fish/cmds.c:7765 fish/cmds.c:7806
+#: fish/cmds.c:7825 fish/cmds.c:7844 fish/cmds.c:7882 fish/cmds.c:8035
+#: fish/cmds.c:8078 fish/cmds.c:8655 fish/cmds.c:8850 fish/cmds.c:8888
+#: fish/cmds.c:8926 fish/cmds.c:9046 fish/cmds.c:9083 fish/cmds.c:9121
+#: fish/cmds.c:9160 fish/cmds.c:9201 fish/cmds.c:9242 fish/cmds.c:9283
+#: fish/cmds.c:9554 fish/cmds.c:9592 fish/cmds.c:9611 fish/cmds.c:9732
+#: fish/cmds.c:9876 fish/cmds.c:9915 fish/cmds.c:9993 fish/cmds.c:10012
+#: fish/cmds.c:10413 fish/cmds.c:10450 fish/cmds.c:10489 fish/cmds.c:10529
+#: fish/cmds.c:10548 fish/cmds.c:10607 fish/cmds.c:10680 fish/cmds.c:10790
+#: fish/cmds.c:11176 fish/cmds.c:11218 fish/cmds.c:11263 fish/cmds.c:11305
+#: fish/cmds.c:11655 fish/cmds.c:11741 fish/cmds.c:11769 fish/cmds.c:11792
 #, c-format
 msgid "%s: %s: integer out of range\n"
 msgstr "%s: %s: liczba całkowita spoza zakresu\n"
 
-#: fish/cmds.c:4139 fish/cmds.c:4246 fish/cmds.c:4563 fish/cmds.c:11700
-#: fish/cmds.c:11946
+#: fish/cmds.c:4155 fish/cmds.c:4262 fish/cmds.c:4579 fish/cmds.c:11716
+#: fish/cmds.c:11962 fish/cmds.c:12023
 #, c-format
 msgid "%s should have %d-%d parameter(s)\n"
 msgstr "%s powinno posiadać %d-%d parametry\n"
 
-#: fish/cmds.c:4165 fish/cmds.c:4282 fish/cmds.c:4584 fish/cmds.c:11786
-#: fish/cmds.c:11963
+#: fish/cmds.c:4181 fish/cmds.c:4298 fish/cmds.c:4600 fish/cmds.c:11802
+#: fish/cmds.c:11979 fish/cmds.c:12056
 #, c-format
 msgid "%s: unknown optional argument \"%s\"\n"
 msgstr "%s: nieznany opcjonalny parametr \"%s\"\n"
 
-#: fish/cmds.c:4171 fish/cmds.c:4288 fish/cmds.c:4590 fish/cmds.c:11792
-#: fish/cmds.c:11969
+#: fish/cmds.c:4187 fish/cmds.c:4304 fish/cmds.c:4606 fish/cmds.c:11808
+#: fish/cmds.c:11985 fish/cmds.c:12062
 #, c-format
 msgid "%s: optional argument \"%s\" given twice\n"
 msgstr "%s: opcjonalny parametr \"%s\" został podany dwa razy\n"
 
-#: fish/cmds.c:11989
+#: fish/cmds.c:12082
 #, c-format
 msgid "%s: unknown command\n"
 msgstr "%s: nieznane polecenie\n"